Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη"

Transcript

1 Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη. Φιλιππάκη, ικηγόρος, Ειδική Επιστήµονας στον Συνήγορο του Πολίτη Μ Ε «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Ε.Μ.Π. Ι. Σαγιάς, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Περίληψη Η σύγκρουση µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονοµικής ανάπτυξης αποτελεί φαινόµενο που καλείται να αντιµετωπίσει η κοινωνία εδώ και εξήντα χρόνια. Η προσπάθεια για οικονοµική ανάπτυξη εµφανίστηκε πρώτη στο διεθνές πολιτικό-οικονοµικό στερέωµα, ενώ η προστασία του περιβάλλοντος αναδείχτηκε τη δεκαετία του 1990 και του 2000 όταν εµφανίστηκε η παγκόσµια οικολογική κρίση 1. Ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια στη χώρα µας η οικονοµική κρίση οδήγησε σε πρωταρχικό δηµόσιο σκοπό την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους και την αύξηση των εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό επιβαρύνθηκε περαιτέρω κάθε προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος έναντι της κρίσης δηµόσιου χρέους 2.. Στην παρούσα εισήγηση θα αναδειχθούν παραδείγµατα των επιπτώσεων της δηµοσιονοµικής κρίσης σε βάρος της προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος, όπως λ.χ στοιχεία των πρόσφατων νοµοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου ΠΕΚΑ για την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων, µε την δηµοσίευση αρχικά του Ν.3843/2010 σχετικά µε την διατήρηση των ηµιυπαίθριων χώρων και εν συνεχεία του Ν. 4014/2011 σχετικά µε την αναστολή επιβολής κυρώσεων των αυθαίρετων κτισµάτων. Τέλος, το Υπουργείο ΠΕΚΑ έχει καταρτίσει νέο σχέδιο νόµου, το οποίο αναµένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Ιούνιο του 2013, µε θέµα την αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Απώτερο στόχο των ως άνω νοµοθετικών πράξεων δεν αποτελεί µόνο η αντιµετώπιση του χρόνιου προβλήµατος της αυθαίρετης δόµησης, αλλά και αναµφισβήτητα η ενίσχυση των εσόδων του ελληνικού κράτους σε µία περίοδο οξείας οικονοµικής κρίσης. Επίσης, θα παρουσιαστεί το πλαίσιο λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη, στη θεµατική περιοχή της Ποιότητας Ζωής, στο οποίο εντάσσονται ζητήµατα προστασίας περιβάλλοντος, ζητήµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας, δηµοσίων έργων και πολιτισµού, καθώς και η εµπειρία της Ανεξάρτητης Αρχής από τη διερεύνηση συναφών αναφορών. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, µετά τη δηµοσίευση των ως άνω νόµων, εκτός από τα κύρια και βασικά ζητήµατα δυσλειτουργιών που προέκυψαν κατά την εφαρµογή τους, το πρόβληµα των υπερβάσεων δόµησης και εποµένως της σοβαρής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και του τοπίου αντιµετωπίστηκε αποσπασµατικά και µε διαφορετικά κατά περίπτωση κριτήρια. Επιπρόσθετα, θα υποστηριχθεί ότι η διαµορφωθείσα κατάσταση, µετά την έκδοση και εφαρµογή του πρόσφατου νοµοθετικού πλαισίου, έρχεται σε αντίθεση µε τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου. Επίσης, τείνει να οδηγήσει το ελληνικό κράτος σε αµιγώς εισπρακτικό µηχανισµό επιτείνοντας την άνιση µεταχείριση των πολιτών και την άνιση γεωγραφική ανάπτυξη. Τέλος, ο έκτακτος και 1 Μ. Καραµανώφ, «Το περιβάλλον στην εποχή του µνηµονίου. Όνειρο ήταν και πάει;», Οµιλία στην Ηµερίδα µε θέµα: «Το περιβάλλον ως πυλώνας ανάπτυξης. Πράσινη Επιχειρηµατικότητα Νοµικό Πλαίσιο», ΕΒΕΑ Μ. Καραµανώφ, ε.α

2 προσωρινός χαρακτήρας των συγκεκριµένων ρυθµίσεων εγκλωβίζει τους πολίτες και δηµιουργεί ανασφάλεια δικαίου. Α. Η οικονοµική κρίση και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον. 1. Οι ρυθµίσεις των Ν.3843/2010 και Ν. 4014/2011 Χαρακτηριστικό παράδειγµα δυσµενών επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στην προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος αποτελούν οι πρόσφατες νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της αυθαίρετης δόµησης. Ειδικότερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (εφεξής ΥΠΕΚΑ) προκειµένου να ρυθµίσει εκ νέου το ζήτηµα της «διατήρησης» ή της «ρύθµισης» των αυθαίρετων κατασκευών, προέβη στη δηµοσίευση αρχικά του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α/ , Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις) και εν συνεχεία του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/ , Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος). Αρχικά, ο Ν. 3843/2010 θέσπισε την τεσσαρακονταετή διατήρηση ηµιϋπαίθριων χώρων, καθώς και χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθµη του κτιρίου, οι οποίοι βρίσκονται µέσα στον εγκεκριµένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδοµικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως την , και έχουν µετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, καθ υπέρβαση των όρων και περιορισµών δόµησης του ακινήτου και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 57, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου. Επίσης, ο Ν. 3843/2010 δεν αφορούσε την αυθαίρετη δόµηση ορόφου ή ορόφων σύµφωνα µε τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό (ΓΟΚ), διότι η περίπτωση αυτή δεν αφορά µετατροπή βοηθητικού χώρου σε χώρο κύριας χρήσης, αλλά αυθαίρετη δόµηση κύριας χρήσης. Εν συνεχεία, ο Ν. 4014/2011 προέβλεψε την αναστολή για τριάντα χρόνια της επιβολής κυρώσεων για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός και έχουν ανεγερθεί καθ υπέρβαση είτε της οικοδοµικής άδειας, είτε χωρίς οικοδοµική άδεια. Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4014/2011 έπαυσε να ισχύει ο Ν. 3843/2010, υπό την έννοια ότι για κάθε περίπτωση αυθαιρέτου σε ηµιϋπαίθριους χώρους, πυλωτές, βοηθητικούς χώρους, αλλαγές χρήσης κλπ εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4014/2001, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4030/2011 και 4042/2012. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές σε ηµιϋπαίθριους και βοηθητικούς χώρους για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησής τους, σύµφωνα µε τον Ν. 3843/2010, δεν θα εφαρµόζεται ο Ν. 4014/2011, σύµφωνα µε ρητή εξαίρεση του άρθρου 23 του ίδιου νόµου. Ωστόσο, οι ως άνω νοµοθετικές διατάξεις αντιµετώπισαν µε διαφορετικά κριτήρια το πρόβληµα των υπερβάσεων δόµησης. Πιο συγκεκριµένα, από το περιεχόµενο των προαναφερόµενων νόµων, πλην των προβλεποµένων εξαιρέσεών τους, διαπιστώνονται αποκλίσεις ως προς τα ακόλουθα: Α) Ως προς το πεδίο εφαρµογής των νόµων: Ο Ν. 3843/2012 αφορά τους ηµιυπαίθριους και τους χώρους που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθµη του κτιρίου, ενώ ο Ν. 4014/2011 αφορά το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών. Β) Ως προς το χρόνο εφαρµογής των ρυθµίσεων: 2

3 Ο Ν. 3843/2012 προβλέπει τη διατήρηση για σαράντα χρόνια, ενώ ο Ν. 4014/2011 προβλέπει την αναστολή των κυρώσεων για τριάντα χρόνια. Γ) Ως προς τον χαρακτηρισµό της ρύθµισης: Ο Ν. 3843/2012 αναφέρεται σε διατήρηση των χώρων, ενώ ο Ν. 4014/2011 αναφέρεται σε αναστολή της επιβολής κυρώσεων. ) Ως προς τον χρόνο ανέγερσης των αυθαιρέτων: Ο Ν. 3843/2012 αφορά τα ανεγερθέντα αυθαίρετα έως τις , ενώ ο Ν. 4014/2011 έως την Ε) Ως προς τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης: Στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3843/2012 ορίζεται ότι επιτρέπεται η διατήρηση των χώρων εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου. Αντίθετα, στο άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4014/2011 ορίζεται ότι αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων για κτίρια, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. ΣΤ) Ως προς την επιβολή φόρων: Στο άρθρο 5 του Ν. 3843/2010 αναφέρονται: «5.α. Για τους χώρους που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφείλεται αναδροµικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται. β. Οι χώροι που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Ειδικά ως προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούµενοι χώροι συνεχίζουν να λαµβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της τακτοποίησής τους. γ. Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται µε την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3843/2010 δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύει». Αντίθετα, στο άρθρο 24 παρ. 22 του Ν. 4014/2011 ορίζονται: «Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν οφείλονται αναδροµικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε µορφής πρόστιµα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισµού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιµα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδροµικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης. Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισµό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος µεταβίβασης, κληρονοµιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισµός τεκµηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθµες, τα πατάρια που πολεοδοµικά δεν αποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρµόζεται µειωτικός συντελεστής 50%». Συνεπώς, από την εξέταση των εν λόγω διατάξεων είναι προφανής η διαφορετική αντιµετώπιση που έκαστος εκ των δύο προαναφερόµενων νόµων επιφυλάσσει για τους υπό ρύθµιση χώρους και κατ επέκταση για τους πολίτες που επέλεξαν να υπαχθούν στις ρυθµίσεις τους, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το περιεχόµενο της υπ αρ. 7/ Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: «Από τη συγκριτική εξέταση της διατύπωσης των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει σαφώς η διαφορετική αντιµετώπιση των χώρων που έχουν υπαχθεί στον Ν. 3843/2010, των οποίων επιτρέπεται η 3

4 διατήρησή τους-µε τη χρήση που έχουν- για σαράντα χρόνια, σε αντίθεση µε αυτούς που έχουν υπαχθεί στο Ν. 4014/2011, των οποίων αναστέλλεται για τριάντα χρόνια η επιβολή κυρώσεων, χωρίς περαιτέρω περιορισµούς. Κατά συνέπεια, δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 η περαιτέρω αλλαγή χρήσης χώρων που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του...». 2. Οι αιτιολογικές εκθέσεις των σχεδίων νόµων 3843/2010 και 4014/ Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» αναφέρεται ότι οι ρυθµίσεις αυτές αποτελούν ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρηµα, καθώς επιδιώκεται να αντιµετωπιστεί µε τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό και νόµιµο µια διαµορφωµένη από µακρού πολύπλοκη πραγµατικότητα, στην οποία αντανακλώνται συνδυαστικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα. Η τελευταία αντίστοιχη προσπάθεια ρύθµισης θεµάτων πολεοδοµικών αυθαιρεσιών έγινε πριν από 30 χρόνια περίπου (το 1983). Έκτοτε, υπήρξαν αποσπασµατικές ενέργειες, αναποτελεσµατικά πρόστιµα και άστοχες επεµβάσεις στην πολεοδοµική νοµοθεσία, ενώ ποτέ δεν ασκήθηκαν έλεγχοι νοµιµότητας παραβάσεων 3. Επίσης, αναφέρεται ότι η αναποφασιστικότητα της πολιτείας να επιλύσει το σοβαρό πρόβληµα των υπερβάσεων δόµησης και η εξαιρετική δυσκολία που συνεπάγεται το εγχείρηµα της τροποποίησης της πολεοδοµικής νοµοθεσίας οδήγησαν στη συνενοχή Κράτους Πολίτη και στην ανοχή της αυθαιρεσίας σε τέτοιο βαθµό, ώστε µια κατηγορία παραβάσεων να έχει γίνει εθιµική πρακτική και να τυγχάνει ευρείας αποδοχής. Έτσι, επί µακρόν συντηρήθηκε ένας φαύλος κύκλος διαπλοκής, µε έµµεση νοµιµοποίηση των αυθαιρεσιών από διάφορες κρατικές υπηρεσίες στο σύνολο σχεδόν των νέων αλλά και των παλαιότερων ακινήτων. Το πρόβληµα δεν είναι µόνο πολεοδοµικό και περιβαλλοντικό αλλά ευρύτερα κοινωνικό, οικονοµικό και τελικά πολιτικό, η δε προσεκτική αντιµετώπισή του καθίσταται αναγκαία, ιδίως όσον αφορά την συγκεκριµένη κατηγορία των αυθαίρετων υπερβάσεων δόµησης, που δηµιουργήθηκαν µε τους ηµιυπαίθριους χώρους και τις αλλαγές βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης 4. Λόγω της µετατροπής αυτής έχουν δηµιουργηθεί υπερβάσεις του επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης, πράγµα που συνεπάγεται δυσµενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον και ευθεία αντίθεση προς τις συνταγµατικές επιταγές και αρχές εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των πολιτών. Το κράτος έχει υποχρέωση από το Σύνταγµα να προστατεύει το περιβάλλον και συνεπώς να προβαίνει στην πάταξη της αυθαιρεσίας. Η έλλειψη όµως περιβαλλοντικής ευαισθησίας και πολιτικής βούλησης διαχρονικά τα τελευταία 25 χρόνια είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός συστήµατος παρανοµιών, το οποίο κατά παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγµατος έχει επιδεινώσει τους όρους διαβίωσης των πολιτών 5. Το κράτος έχει ευθύνη για την βλάβη αυτή, πλην όµως αδυνατεί να την αποκαταστήσει ευθέως για τους εξής λόγους: α. το φαινόµενο των αυθαίρετων ηµιυπαιθρίων χώρων έχει λάβει γενικευµένη και διαχρονική µορφή που καταλαµβάνει σχεδόν το σύνολο των ακινήτων της χώρας, β. στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών, η µετατροπή της χρήσης των ηµιυπαιθρίων ή άλλων βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης έγινε µε ευθεία ανοχή του κράτους, γ. το κράτος δεν διέθεσε ποτέ, διότι αδυνατούσε να διαθέσει και να οργανώσει αποτελεσµατικά, τους απαραίτητους ελεγκτικούς µηχανισµούς για να εντοπίσει τα εκατοµµύρια των χώρων αυτών και µέχρι σήµερα αδυνατεί να εφαρµόσει τα οικονοµικά, τεχνικά και διοικητικά µέσα και διαδικασίες για την παρακολούθηση και άρση αυτών των ειδικών αυθαιρεσιών µε κάθε πρόσφορο τρόπο, κυρίως µε την κατεδάφισή τους, δ. οι πολίτες 3 Βλ. Αιτιολογική έκθεση επί του σχετικού νοµοσχεδίου προς τη Βουλή των Ελλήνων (του Ν. 3843/2010) 4 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 5 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 4

5 της χώρας ανέπτυξαν κοινωνικές και οικονοµικές συµπεριφορές και καλλιέργησαν δικαιώµατα προσδοκίας είτε αυτά εντάσσονται είτε όχι στο πλαίσιο της αρχής της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης 6. Καθίσταται, λοιπόν, µονόδροµος για ένα κράτος που σέβεται τις αρχές της ισότητας, τους κράτους δικαίου, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και πάνω απ όλα τους πολίτες αυτής της χώρας να µην αγνοήσει το πρόβληµα και να εφαρµόσει το σύστηµα της πράσινης χρήσης των αυθαίρετων υπερβάσεων δόµησης, µε σκοπό την αποκατάσταση της βλάβης που επήλθε στο περιβάλλον, την αποκατάσταση του διαταραγµένου περιβαλλοντικού ισοζυγίου και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Η υποχρέωση της επίτευξης περιβαλλοντικού ισοζυγίου και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος είναι αυτονόητη επιλογή και µονοσήµαντη πολιτική χωρίς συµβιβασµούς και δικαιολογίες για µια κυβέρνηση που σέβεται το Σύνταγµα και το περιβάλλον. Η πολιτική αυτή επιλογή είναι αδιαπραγµάτευτη και δεν µπορεί να νοθευτεί ούτε καν από την δυσµενή οικονοµική συγκυρία στη οποία βρίσκεται η χώρα την τρέχουσα περίοδο 7. Η προτεινόµενη ρύθµιση για τη διατήρηση των αυθαιρέτων χώρων και χρήσεων, και επειδή ακριβώς είναι ουτοπική και ανέφικτη για όλους τους παραπάνω λόγους η κατεδάφιση εκατοµµυρίων παράνοµων ηµιυπαίθριων χώρων, εντάσσει τα θέµατα που αντιµετωπίζει στην λογική της πράσινης ανάπτυξης, των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, αποτελεί τοµή, διότι θεµελιώδης αιτιολόγηση της λογικής της αποτελεί η δυνατότητα αντιµετώπισης αυθαιρεσιών µε τρόπο που να βελτιώνει τους όρους ζωής των πολιτών και να αποκαθιστά την περιβαλλοντική βλάβη που προκλήθηκε. Συνεπώς αντιµετωπίζει µε σηµερινούς όρους και επιχειρήµατα παραβάσεις που, όπως αναφέρθηκε, αποτέλεσαν εθιµική πρακτική για 30 σχεδόν χρόνια Επίσης, στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» αναφέρεται ότι το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβληµα, στο οποίο αντανακλώνται συνδυαστικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα, το οποίο ουδέποτε έχει αντιµετωπιστεί συνολικά σε όλες του τις επιµέρους διαστάσεις. Επίσης, η αποκατάσταση των ανισοτήτων που έχουν προκύψει µεταξύ των πολιτών και η εµπέδωση του κράτους δικαίου συνιστούν βασικές κατευθύνσεις για την επίλυση του προβλήµατος και τη χάραξη της «κόκκινης γραµµής» για την αυθαίρετη δόµηση στο µέλλον 9. Με τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου επιχειρείται να αντιµετωπιστεί το πολύπλοκο αυτό πρόβληµα, µε τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό και σύµφωνο µε τις συνταγµατικές επιταγές. Συγκεκριµένα οι ρυθµίσεις αντιµετωπίζουν το υπαρκτό πρόβληµα µέσα από την περιβαλλοντική και πολεοδοµική του διάσταση στην λογική της πράσινης ανάπτυξης, των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και δεν αποτελούν µόνο ρυθµίσεις εισπρακτικού χαρακτήρα, χωρίς όµως να παραγνωρίζεται και η δυσµενής δηµοσιονοµική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η χώρα. Επιπλέον κριτήριο για την επιλογή των ρυθµίσεων αποτελεί η εµπέδωση της ισότητας των πολιτών και του κράτους δικαίου 10. Η προτεινόµενη ρύθµιση για τη διατήρηση των αυθαιρέτων κατασκευών αποτελεί τοµή κατά πρώτον γιατί χαράσσει «κόκκινη γραµµή» για την αυθαίρετη δόµηση στο µέλλον. Αυτό επιτυγχάνεται µε την πρόβλεψη της ακυρότητας κάθε δικαιοπραξίας µε αντικείµενο τη 6 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 7 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 8 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 9 Βλ. Αιτιολογική έκθεση επί του σχετικού νοµοσχεδίου προς τη Βουλή των Ελλήνων (του Ν. 4014/2011) 10 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 5

6 µεταβίβαση ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο, στο οποίο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Για την αποτελεσµατική διασφάλιση της τήρησης των παραπάνω προβλέπεται για πρώτη φορά ένα πλήρες σύστηµα ελέγχου των σχετικών δικαιοπραξιών µε τη θέσπιση υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων από τους εµπλεκόµενους, οι οποίοι φέρουν σχετική ευθύνη για την ακρίβειά τους καθώς σε διαφορετική περίπτωση προβλέπονται αυστηρότατες κυρώσεις 11. Το ειδικό πρόστιµο αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης της σχέσης περιβαλλοντικού οφέλους και βλάβης. Το ύψος του προστίµου αυτού καθορίζεται σύµφωνα µε περιβαλλοντικά, πολεοδοµικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς διαφοροποιείται από το εάν το ακίνητο βρίσκεται σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχή, από το µέγεθος της υπέρβασης στην δόµηση καθώς και από την χρήση του κτιρίου. Κατά τα λοιπά, για τον υπολογισµό της αξίας των χώρων λαµβάνεται υπόψη η τιµή ζώνης της περιοχής, όπου βρίσκεται το κτίριο, ανεξαρτήτως εάν αυτό είναι κτίριο κατοικίας ή ειδικό κτίριο 12. Απαραίτητη επίσης αρχή και προϋπόθεση που θέτει η ρύθµιση για την διατήρηση της χρήσης είναι η διάθεση των ποσών που θα προκύψουν από την επιβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου στην αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Για το σκοπό αυτό το πρόστιµο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταµείου µε την ονοµασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και αποδίδεται για την κατεδάφιση αυθαιρέτων και για την εξισορρόπηση του ελλείµµατος γης και την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων. Ο στόχος της ρύθµισης για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου δίνει το στίγµα µιας δίκαιης περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής πολιτικής και αποσκοπεί στη βελτίωση των όρων ζωής των πολιτών Η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας σχετικά µε τις ρυθµίσεις των Ν.3843/2010 και Ν. 4014/ Το Συµβούλιο της Επικρατείας, έχει εκδώσει δύο δικαστικές αποφάσεις σχετικά µε το περιεχόµενο των Ν.3843/2010 και Ν. 4014/2011. Αρχικά εκδόθηκε η υπ αρ. 1971/2012 απόφαση της Ολοµελείας του, σχετικά µε αίτηση ακυρώσεως κατά πράξης του Προϊσταµένου της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Πολυγύρου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Χαλκιδικής, µε την οποία αρνήθηκε, κατ επίκληση των διατάξεων του Ν. 3843/2010, να επιβάλλει κυρώσεις για πολεοδοµικές παραβάσεις σε οικοδοµή, εξέτασε το ζήτηµα της εννοίας του άρθρου 6 παρ. 7 και της αντισυνταγµατικότητας της διάταξης του άρθρου 5 του ν. 3843/2010. Ειδικότερα, το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι «Επειδή µε τις πιο πάνω διατάξεις του ν. 3843/2010 επιδιώχτηκε, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση, η αντιµετώπιση του φαινοµένου της αθρόας περίκλεισης των ηµιϋπαίθριων χώρων και η αποκατάσταση της βλάβης που έχει ως εκ του λόγου αυτού επέλθει στο οικιστικό περιβάλλον. Συγκεκριµένα εφόσον συντρέχουν οι οριζόµενες στα ανωτέρω άρθρα 5 και 6 προϋποθέσεις, ηµιυπαίθριοι και άλλοι χώροι που έχουν µετατραπεί αυθαιρέτως σε χώρους κυρίας χρήσεως διατηρούνται επί σαράντα έτη, µόνο όµως, αν η άδεια ανέγερσης του κτιρίου, στο οποίο βρίσκονται οι χώροι αυτοί, έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί έως τις Ειδικότερα καθίσταται σαφές ότι η διατήρηση των χώρων είναι επιτρεπτή ακόµη κι αν συνεπάγεται παραβίαση του συντελεστή δόµησης ή άλλων όρων δόµησης Κατά την έννοια όµως της διάταξης αυτής, ερµηνευόµενης στο πλαίσιο της θεσπιζόµενης από τον νόµο συνολικής ρύθµισης και ενόψει του ως άνω σκοπού του νόµου, δεν παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης, µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία, νέας οικοδοµικής άδειας για 11 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 12 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 13 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 6

7 προσθήκη ή επέκταση κτιρίου, συνεπαγόµενη δόµηση που υπερβαίνει τα κατά τους ισχύοντες όρους δοµήσεως επιτρεπτά όρια και περαιτέρω επιβάρυνση του οικιστικού περιβάλλοντος.σύµφωνα όµως µε όσα εκτέθηκαν ανεξαρτήτως της συνταγµατικότητας των ρυθµίσεων του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, µε τις οποίες προβλέπεται η διατήρηση για σαράντα (40) χρόνια των επίµαχων χώρων δεν µπορεί πάντως να θεµελιωθεί στις διατάξεις αυτές δυνατότητα εκδόσεως νέας αδείας συνεπαγόµενης περαιτέρω δόµηση, ούτε σε περιπτώσεις που αποµένει υπόλοιπο συντελεστή δοµήσεως για το επίµαχο ακίνητο. Συνεπώς, η προσβαλλόµενη πράξη, µε την οποία επιτρέπεται η ανέγερση νέας οικοδοµής στο πιο πάνω ακίνητο, µε την αντίληψη ότι οι χώροι που υπάγονται στις ρυθµίσεις του ν. 3843/2010 δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόµησης και ως εκ τούτου είναι δυνατό να ανεγερθεί και νέα οικοδοµή όταν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόµησης, δεν είναι νόµιµη και πρέπει να ακυρωθεί για το λόγο αυτό ια ταύτα επιλύει το ζήτηµα της εννοίας του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 3843/2010. ιαπιστώνει ότι κατόπιν αυτού παρέλκει η επίλυση του ζητήµατος της συνταγµατικότητας του άρθρου 5 του ν. 3843/2010». Συνεπώς, το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε, ως προς το ζήτηµα ότι οι χώροι που υπάγονται στις ρυθµίσεις του Ν. 3843/2010 δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόµησης, µε αποτέλεσµα να υφίσταται δυνατότητα έκδοσης νέας οικοδοµικής άδειας που συνεπάγεται περαιτέρω δόµηση, ότι δεν µπορεί να θεµελιωθεί στις διατάξεις αυτές δυνατότητα εκδόσεως νέας αδείας συνεπαγόµενης περαιτέρω δόµηση, ούτε σε περιπτώσεις που αποµένει υπόλοιπο συντελεστή δοµήσεως για το επίµαχο ακίνητο. Αντίθετα, δεν έκρινε το ζήτηµα της συνταγµατικότητας του άρθρου 5 του Ν. 3843/2010, ήτοι τη διατήρηση για σαράντα χρόνια των ηµιυπαίθριων χώρων Επίσης, το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την υπ αρ. 180/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του, σχετικά µε αίτηση αναστολής εκτέλεσης υπουργικών αποφάσεων για την εφαρµογή του Ν. 4014/2011 και την αµφισβήτηση της συνταγµατικότητας των προβλέψεων των άρθρων 23 επ. του Ν. 4014/2011, αποφάνθηκε ως ακολούθως: «.14. Επειδή, το ανωτέρω περιγραφόµενο σύστηµα ρυθµίσεως των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων του ν. 4014/2011 περιέχει νέες προβλέψεις σε σχέση µε την κριθείσα µε τις 3500/2009 και 3921/2010 αποφάσεις της Ολοµέλειας του ικαστηρίου ως ευρισκόµενη σε αντίθεση µε το Σύνταγµα διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3044/2002. Συνεπώς, οι λόγοι ακυρώσεως, µε τους οποίους αµφισβητείται η συµφωνία µε το Σύνταγµα του ν. 4014/2011, δεν είναι προδήλως βάσιµοι. 15. Επειδή, µε τις νεώτερες του ν. 4014/2011 διαδοχικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, που παρατίθενται στις σκέψεις 11-13, µε τις οποίες ορίσθηκε νέος τρόπος αποδείξεως του χρόνου ολοκληρώσεως της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκαταστάσεως της αυθαίρετης χρήσεως, σε συνδυασµό µε τις επακολουθήσασες παρατάσεις των προθεσµιών υποβολής των δικαιολογητικών για την υπαγωγή στην επίδικη ρύθµιση, µεταβάλλεται κατά τρόπο ουσιώδη το αρχικό σύστηµα του νόµου, το οποίο κατά την εισηγητική έκθεση έθετε ως όριο («κόκκινη γραµµή») την τακτοποίηση της αυθαίρετης δοµήσεως που πραγµατοποιήθηκε µέχρι την ηµεροµηνία καταθέσεως του σχεδίου του νόµου ( ). Τούτο, διότι µε τις νέες αυτές ρυθµίσεις, τροποποιούνται οι διαδικαστικές προϋποθέσεις που είχαν καθοριστεί αρχικώς για την απόδειξη της κατασκευής των αυθαιρέτων έως την ως άνω κρίσιµη ηµεροµηνία της και εισάγεται νοµοθετικό πλαίσιο, µε το οποίο δεν εξασφαλίζεται ο αποκλεισµός της υπαγωγής στη ρύθµιση του νόµου κατασκευών που ανεγείρονται ή χρήσεων που εγκαθίστανται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία, αλλά αντιθέτως παρέχεται εν τοις πράγµασι η δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθµιση και κατασκευές που ανεγείρονται ή χρήσεις που εγκαθίστανται µεταγενεστέρως και έως τη λήξη των νέων προθεσµιών, οι οποίες ορίσθηκαν µε τις νεότερες διατάξεις για την υποβολή σχετικής αιτήσεως και δικαιολογητικών, και ως προς τις οποίες µάλιστα παρέχεται εξουσιοδότηση για την παράτασή τους. Ενόψει αυτών, υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω βλάβης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και δηµιουργίας τετελεσµένων καταστάσεων µε την πραγµατοποίηση και νέας αυθαίρετης δοµήσεως. Υπό τα δεδοµένα αυτά, συντρέχει, κατά την 7

8 κρίση της Επιτροπής, περίπτωση να διαταχθεί, κατ εφαρµογή του άρθρου 52 του π.δ./τος 18/1989, ως πρόσφορο µέτρο, µέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως, η απαγόρευση υποβολής αιτήσεων βάσει δικαιολογητικών πέραν των προβλεποµένων στον αρχικό νόµο (άρθρο 24 παρ. 2 περ. β του ν. 4014/2011) και η διακοπή της επεξεργασίας εκείνων από τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις που δεν στηρίζονται στα ως άνω δικαιολογητικά του ν. 4014/2011 (δηλαδή αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα), για την απόδειξη του χρόνου ολοκληρώσεως της κατασκευής ή εγκαταστάσεως της χρήσεως». Συνεπώς, µε την απόφασή του αυτή το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν έλαβε θέση επί του ζητήµατος της συνταγµατικότητας του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011, που προβλέπει την αναστολή επιβολής κυρώσεων για κτίρια που έχουν ανεγερθεί καθ υπέρβαση της οικοδοµικής τους άδειας είτε χωρίς οικοδοµική άδεια. Ωστόσο, έκρινε ότι, προκειµένου να αποτραπεί περαιτέρω βλάβη του φυσικού και του οικιστικού περιβάλλοντος και δηµιουργία τετελεσµένων καταστάσεων µε την πραγµατοποίηση και νέας αυθαίρετης δόµησης, απαγορεύεται η υποβολή αιτήσεων βάσει δικαιολογητικών περάν των προβλεποµένων στον αρχικό νόµο (άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4014/2011) και τη διακοπή της επεξεργασίας εκείνων από τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις που δεν στηρίζονται στα δικαιολογητικά του Ν. 4014/2011 για την απόδειξη του χρόνου ολοκλήρωσης της κατασκευής. 4. Οι επικείµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις εκ µέρους του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε το ζήτηµα της νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων. Όπως έχει προαναγγείλει το ΥΠΕΚΑ προτίθεται να καταθέσει νέο σχέδιο νόµου που θα ρυθµίζει εκ νέου το ζήτηµα της αυθαίρετης δόµησης. Ειδικότερα, σύµφωνα µε σχετικά δηµοσιεύµατα 14 το νέο νοµοσχέδιο θα έχει το ακόλουθο περιεχόµενο: 1. Θα θεσπίζει περισσότερα κίνητρα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων µε στόχο την αύξηση των κτισµάτων που υπάγονται στη ρύθµιση και κατ επέκταση την αύξηση των εσόδων στα ταµεία του ηµοσίου. 2. Θα προβλέπονται περαιτέρω διευκολύνσεις στην αποπληρωµή των προστίµων, υπό την έννοια ότι δεν θα προβλέπεται µείωση του ποσού που πρέπει να καταβληθεί αλλά αύξηση του αριθµού των δόσεων. 3. Θα συνδέεται η τακτοποίηση των αυθαιρέτων µε την ταυτότητα του κτιρίου. Ειδικότερα, ο νέος νόµος κατηγοριοποιεί τις πολεοδοµικές παραβάσεις και κάθε κτίριο θα ταυτοποιείται µέσω ενός µοναδικού κωδικού αριθµού, ο οποίος θα χρησιµοποιείται για την καταχώριση όλων των στοιχείων του κτίσµατος. Η ταυτότητα του κτιρίου θα συµβάλλει στον έλεγχο κατά της φοροδιαφυγής, αφού προβλέπει την καταχώριση οποιασδήποτε µεταβολής γίνεται στο κτίριο. Σε διαφορετική περίπτωση, καµία εργασία δεν θα νοµιµοποιείται αλλά θα καταγράφεται ως αυθαίρετη. 4. Θα παρέχεται νέα παράταση της προθεσµίας για υπαγωγή στη ρύθµιση. 5. Θα κατηγοριοποιούνται οι πολεοδοµικές παραβάσεις ανάλογα µε τη βαρύτητά τους, ενώ για ορισµένες παραβάσεις θα παρέχεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση. Ειδικότερα, θα τακτοποιούνται παραβάσεις, όπως η κάλυψη ηµιυπαίθριων χώρων και θα διευθετείται µέχρις ενός ορίου η υπέρβαση του συντελεστή δόµησης. Εξαιρούνται τα κτίσµατα σε δάση, αναδασωτέες ή δηµόσιες εκτάσεις, αιγιαλούς, παραλίες. 6. Θα προβλέπεται ότι όλα τα κτίσµατα προ του 1975 θεωρούνται νόµιµα είτε διαθέτουν οικοδοµική άδεια είτε όχι. Με τον τρόπο αυτό λύνεται ένα χρόνιο πρόβληµα πολλών πολιτών, οι οποίοι έχουν χάσει την οικοδοµική άδεια ή νοµίµως δεν διαθέτουν, παράλληλα όµως ανεβαίνει η αξία δεκάδων ακινήτων, ιδίως της περιφέρειας που µπορούν πλέον να 14 ευτέρα 1 Απριλίου 2013, Αυθαίρετα: τι προβλέπει το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ και Τρίτη 9 Απριλίου 2013, Νοµιµοποιούνται όλα τα αυθαίρετα πριν από το

9 αναβαθµιστούν και να αξιοποιηθούν. Για να αποδείξει ο ιδιοκτήτης ότι το κτίσµα είναι προ του 1975, εάν δεν υπάρχει άδεια, θα πρέπει να προσκοµίσει είτε αεροφωτογραφία, είτε έγγραφο σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή τηλεφωνικής σύνδεσης, είτε άλλο δηµόσιο έγγραφο. Β. Ο Συνήγορος του Πολίτη και η εµπειρία του σχετικά µε την οικονοµική κρίση και την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. 1. Το πεδίο παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη. Ο ενδιάµεσος τρόπος ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης, µεταξύ του κοινοβουλευτικού και του δικαστικού, ασκείται από ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, που συστήθηκε µε τον Ν. 2477/1997, ονοµάζεται «Συνήγορος του Πολίτη» και ήδη κατοχυρώνεται ως θεσµός από το Σύνταγµα 15. Οι αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη καθορίζονται από: α. Το Σύνταγµα της Ελλάδας (1975/1986/2001): Στο άρθρο 103 παρ. 9, ορίζεται ότι: «νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συγκρότηση και τις αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη, που λειτουργεί ως ανεξάρτητη Αρχή», και στο άρθρο 101 Α προβλέπεται: «όπου από το Σύνταγµα προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα µέλη της διορίζονται µε ορισµένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόµος ορίζει Με τον κανονισµό της Βουλής ρυθµίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών µε τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου». β. Το Νόµο 3094/2003 (ΦΕΚ Α 10/ Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις), µε τον οποίο οριοθετείται η αποστολή, οι αρµοδιότητες, η διαδικασία έρευνας και άλλα θέµατα της Αρχής. γ. Το Προεδρικό ιάταγµα 273/1999 (ΦΕΚ Α 229/ Κανονισµός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη), σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται η κατανοµή του έργου της Αρχής σε θεµατικούς κύκλους δραστηριότητας, ο τρόπος υποβολής και τα στοιχεία των αναφορών, ο τρόπος διενέργειας της έρευνας των αναφορών, η υποβολή της ετήσιας έκθεσης της Αρχής, οι αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη, των Βοηθών Συνηγόρων, του επιστηµονικού προσωπικού και της Γραµµατείας. δ. Το Νόµο 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220/ ) σχετικά µε τις Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, όπου προβλέπεται η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, το νοµικό καθεστώς των µελών και του προσωπικού των Αρχών. Ο Συνήγορος του Πολίτη, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, έχει ως αποστολή την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας. Η τριπλή αυτή αποστολή επιτελείται κυρίως µέσα από τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και των δηµόσιων υπηρεσιών. Συνεπώς, ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί µηχανισµό εξωδικαστικής επίλυσης διοικητικών διαφορών 16. Ειδικότερα, αρµοδιότητα της Αρχής αποτελεί η έρευνα ατοµικών διοικητικών πράξεων ή παραλείψεων ή υλικών ενεργειών οργάνων των δηµοσίων υπηρεσιών, που παραβιάζουν δικαιώµατα ή προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών προσώπων. Επίσης ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρµοδιότητα τροποποίησης των νοµοθετικών πράξεων, ούτε µπορεί να επιληφθεί επί υποθέσεων όταν υπάρχει εκκρεµότητα ενώπιον δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών Βλ. Επαµεινώνδα Π. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου, Τόµος 2, 13 η έκδοση, εκέµβριος 2010, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 6 επ. 16 Βλ. άρθρο 1 του Ν. 3094/ Βλ. άρθρο 3 του Ν. 3094/

10 Στο Συνήγορο του Πολίτη παρέχεται η δυνατότητα να προκαλέσει τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου και να διαβιβάσει υποθέσεις στον αρµόδιο εισαγγελέα, όταν κρίνει ότι παρίσταται ανάγκη παρέµβασής του. Επίσης, η Ανεξάρτητη Αρχή δεν έχει δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων (επιβολή προστίµων, ανάκληση αδειών λειτουργίας, σφράγιση επιχειρήσεων). Ωστόσο, µπορεί να δηµοσιοποιεί το έργο της, µέσω της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της, είτε της ετήσιας έκθεσης, είτε της εκπόνησης ειδικών εκθέσεων, πορισµάτων και πορισµατικών εγγράφων της 18. Το συνολικό έργο του Συνηγόρου του Πολίτη αποτυπώνεται σε ετήσια βάση στις Ετήσιες Εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της µε τα στοιχεία που δηµοσιοποιήθηκαν στην Ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2012, η Ανεξάρτητη Αρχή από την 1 η Οκτωβρίου 1998, ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε να λειτουργεί, µέχρι τον εκέµβριο του 2012 έχει χειριστεί εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι ( ) αναφορές πολιτών. 2. Ζητήµατα Ποιότητας Ζωής και το διαµεσολαβητικό έργο του Συνηγόρου του Πολίτη. Στο θεµατικό αντικείµενο του Κύκλου Ποιότητας Ζωής του Συνηγόρου του Πολίτη υπάγονται ζητήµατα σχετικά τη συνολική προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού. Ειδικότερα, ως προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εµπίπτουν ζητήµατα σχετικά µε την προστασία των προστατευόµενων περιοχών, των δασών, ρεµάτων, αιγιαλού και παράκτιων ζωνών. Επίσης, ως προς την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος υπάγονται ζητήµατα σχετικά µε δεσµεύσεις ιδιοκτησίας, απαλλοτριώσεις, πολεοδοµικού σχεδιασµού, ρυµοτοµικών σχεδίων, έκδοση οικοδοµικών αδειών, αυθαίρετων κατασκευών, κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, χωροθέτηση και αδειοδότηση επιχειρήσεων και έργων, ζητήµατα εφαρµογής του εθνικού κτηµατολογίου. Τέλος, ως προς την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος υπάγονται ζητήµατα σχετικά µε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, µνηµεία, παραδοσιακοί οικισµοί και διατηρητέα. Οι αναφορές που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα στο συνολικό χειρισµό τους, δεδοµένου ότι συνήθως σε αυτές εµπλέκονται περισσότερες από µία αρµόδιες υπηρεσίες. Συνεπώς, για την αποτελεσµατική διερεύνησή τους, χρειάζεται, αφενός η επικοινωνία της Αρχής µε πολλές υπηρεσίες, αφετέρου η συνεργασία και συντονισµός µεταξύ των υπηρεσιών και σε κάποιες περιπτώσεις η άρση αµφισβήτησης µεταξύ τους ως προς τις αρµοδιότητές τους. 3. Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά µε την οικονοµική κρίση και την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. Οι αντιφάσεις και οι συγκρούσεις που συχνά προκύπτουν µεταξύ της ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος και των απαιτήσεων της οικονοµικής ανάπτυξης αποτελεί φαινόµενο που καλείται να αντιµετωπίσει ο Συνήγορος του Πολίτη από την αρχή της λειτουργίας του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις που έχουν αναδείξει τη σύγκρουση περιβάλλοντος και ανάπτυξης αποτελούν πχ. η άρνηση ανάκλησης αδειών λειτουργίας/εγκατάστασης πάσης φύσεως δραστηριοτήτων, η άρνηση εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης ή/και διοικητικής αποβολής, η άρνηση έκδοσης πράξεων επιβολής προστίµων ή/και καθυστερήσεις στην έκδοση των ανωτέρω πράξεων εκ µέρους των αρµόδιων υπηρεσιών. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η οικονοµική κρίση δηµιούργησε περαιτέρω επιβάρυνση σε κάθε προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει τα παραπάνω µε την άρνηση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης να 18 Βλ. άρθρο 4 του Ν. 3094/

11 επανεξετάσουν την νοµιµότητα λειτουργίας ή/ και την ανάκληση αδειών λειτουργίας κάθε φύσεως δραστηριοτήτων (π.χ καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και άλλων δραστηριοτήτων), µε κύριο επιχείρηµα πλέον, όχι την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά την οικονοµική κρίση. Το σύνηθες επιχείρηµα είναι ότι δεν µπορούµε να «κλείσουµε» δραστηριότητες/επιχειρήσεις διότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας και της ανέχειας των πολιτών. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επιληφθεί αναφορών σχετικών µε το ζήτηµα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλεπόταν αρχικά στον Ν. 3843/2010 για την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων χώρων και εν συνεχεία στο Ν. 4014/2011 σχετικά µε την αναστολή επιβολής κυρώσεων για κτίρια που έχουν ανεγερθεί καθ υπέρβαση της οικοδοµικής τους άδειας είτε χωρίς οικοδοµική άδεια. Κατά τη διερεύνηση των συγκεκριµένων αναφορών διαπιστώθηκαν ορισµένα οργανωτικά προβλήµατα της διοίκησης, όπως η καθυστέρηση έκδοσης των διευκρινιστικών και εκτελεστικών πράξεων των εν λόγω νόµων, καθώς επίσης η έλλειψη συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ των συναρµοδίων φορέων. Επίσης, µε τις αναφορές αυτές οι πολίτες έθεσαν συγκεκριµένα αιτήµατα σχετικά µε την επιστροφή του τέλους τακτοποίησης αυθαιρέτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ως προς τον εσφαλµένο υπολογισµό των προστίµων και ως προς τον συµψηφισµό του προστίµου για την τακτοποίηση ηµιυπαίθριων χώρων µε το πρόστιµο για την αναστολή επιβολής κυρώσεων για αυθαίρετα κτίσµατα. Επίσης, από σχετική αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη αναδείχτηκε η σύγχυση που έχει δηµιουργηθεί από τα νέα δεδοµένα ως προς τη µη τακτοποίηση αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων (άρθρο 23 του Ν. 4014/2011) και το παράπλευρο ζήτηµα της υλοποίησης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος για τη διαχείριση των δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών του ίδιου νόµου, το οποίο έχει ανατεθεί στο ΤΕΕ. Ειδικότερα, ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής µονάδας εντός εκτάσεων πολλών στρεµµάτων προέβη στην τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών. Έπειτα από µακρά αλληλογραφία µε τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες επιβεβαιώθηκε ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης και επισηµάνθηκε το γεγονός στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, η οποία ενηµέρωσε ότι δεν είναι αρµόδια, καθώς η τακτοποίηση έχει ανατεθεί στο ΤΕΕ βάσει απόφασης του ΥΠΕΚΑ. Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στη ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών του ΥΠΕΚΑ, διευκρινίζοντας ότι οι πολεοδοµίες διατηρούν την αρµοδιότητα να ελέγχουν την ακρίβεια και την αλήθεια των δικαιολογητικών 19. Τέλος, σε άλλη αναφορά προς την Ανεξάρτητη Αρχή, ο πολίτης υποστήριξε ότι από λάθος του µηχανικού-κατασκευαστή της πολυκατοικίας δηλώθηκαν για την τακτοποίηση του ηµιυπαίθριου περισσότερα τετραγωνικά µέτρα. Παρά τις προσπάθειές του για διόρθωση του λάθους, το αίτηµά του δεν έγινε αποδεκτό, διότι η αρµόδια υπηρεσία δόµησης απάντησε ότι, κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3843/2010 και των ερµηνευτικών εγκυκλίων, δεν έχει αρµοδιότητα να διορθώνει αιτήσεις που αφορούν τη διατήρηση της αυθαίρετης χρήσης χώρων που έχουν υπαχθεί σε αυτόν τον νόµο, εφόσον έχει γίνει περαίωση. Ο Συνήγορος έκρινε ότι η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα επαχθής για τον πολίτη στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Η αρµόδια πολεοδοµία απευθύνθηκε στη ΟΚΚ και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη Βλ. Ετήσια έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2012, σελ Βλ. Ετήσια έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2012, σελ

12 Γ. Συµπεράσµατα - Προτάσεις 1. Συµπεράσµατα Μετά την προσπάθεια, µέσω του Ν.1337/83, να δοθεί ένα τέλος στο ζήτηµα της αυθαίρετης δόµησης, την εν συνεχεία αδυναµία των αρµοδίων φορέων ως προς την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων περί αυθαιρέτων κατασκευών και την επί δεκαετίες εξάπλωση της αυθαίρετης δόµησης σε όλη την επικράτεια, η πολιτεία πρόσφατα δηµοσίευσε µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα δύο νοµοθετικές πράξεις που αντιµετωπίζουν µε διαφορετικό τρόπο το ίδιο ζήτηµα. Ειδικότερα, χωρίς κάποιο έστω στοιχειώδη ολοκληρωµένο πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό, εξέδωσε τον Ν. 3843/2010 για τη ρύθµιση µιας συγκεκριµένης κατηγορίας αυθαιρέτων και εν συνεχεία, γενίκευσε τη ρύθµιση, µε την έκδοση του Ν. 4014/2011, δυνητικά για όλα τα αυθαίρετα. Έκτοτε, από την έκδοση και την εφαρµογή του προσφάτου νοµοθετικού πλαισίου εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο η πεποίθηση ότι η διαµορφωθείσα κατάσταση, πέραν του ότι είναι εντελώς αντίθετη µε τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος, έχει καταστήσει αφενός µεν το ελληνικό κράτος σε έναν νοµίµως µόνιµο εισπρακτικό µηχανισµό που προάγει την άνιση µεταχείριση των πολιτών και αφετέρου τους πολίτες δέσµιους των προαναφερόµενων προσωρινών ρυθµίσεων. Ειδικότερα, είναι προφανής η διαφορετική αντιµετώπιση που καθένας από τους δύο νόµους επιφυλάσσει στους υπό ρύθµιση χώρους. Επίσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), προσπαθώντας να ερµηνεύσει και να εφαρµόσει τις διατάξεις αυτών των νοµοθετικών πράξεων, εκδίδει συνεχώς νέες ερµηνευτικές εγκυκλίους, µε αποτέλεσµα να «νοµοθετεί» µέσα από πράξεις της διοίκησης. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει σαφής νοµοθετική πρόβλεψη για τυχόν διόρθωση στοιχείων όταν διαπιστώνονται ανακρίβειες µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και στις περιπτώσεις αυτές πιθανολογείται ότι η αρµόδια υπηρεσία θα επιλύσει το ζήτηµα εκδίδοντας νέα ερµηνευτική εγκύκλιο 21. Ταυτόχρονα, µε τις πρόσφατες ρυθµίσεις, µε τις οποίες ορίστηκε νέος τρόπος απόδειξης του χρόνου ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής, σε συνδυασµό µε τις επακόλουθες παρατάσεις των προθεσµιών υποβολής των δικαιολογητικών για την υπαγωγή στην επίδικη ρύθµιση, ανατρέπονται όσα ίσχυαν κατά την εισηγητική έκθεση, η οποία έθετε ως απαράβατο όριο την τακτοποίηση της αυθαίρετης δόµησης που πραγµατοποιήθηκε µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης του σχεδίου νόµου. Αντί λοιπόν να σταµατήσει η αυθαίρετη δόµηση, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισής της 22. Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι το πρόσφατο παράδειγµα της αντιµετώπισης, εκ µέρους της εκτελεστικής εξουσίας, του ζητήµατος της αυθαίρετης δόµησης αποτελεί µία χαρακτηριστική περίπτωση µε την οποία καταδεικνύεται πως στη στάθµιση µεταξύ της οικονοµικής κρίσης και της προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος υποχωρεί το οικιστικό περιβάλλον. Πράγµατι, η διαπιστωµένη αδυναµία διαχείρισης του ζητήµατος της αυθαίρετης δόµησης και της κατεδάφισης των αυθαίρετων κτισµάτων στην Ελλάδα, οδήγησε την πολιτεία στην εξεύρεση λύσεων, τροποποιώντας το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Επίσης, το κριτήριο της απόδοσης οικονοµικής ωφέλειας για την χώρα, ιδίως σε µία περίοδο οξείας οικονοµικής κρίσης, δεν µπορεί να απορριφθεί µε ευκολία. Σίγουρα, όµως, ο προαναφερόµενος τρόπος µε τον οποίο επιχειρήθηκε να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα είναι αλυσιτελής, δεδοµένου ότι οι θεσπιζόµενοι κανόνες δικαίου δηµιουργούν ανασφάλεια δικαίου και προάγουν την άνιση µεταχείριση µεταξύ των πολιτών. 21 Βλ. Ετήσια έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2012, σελ Βλ. Ετήσια έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2012, σελ

13 2. Προτάσεις Στη σηµερινή κοινωνικό-οικονοµική και πολιτική συγκυρία θα ήταν σκόπιµο όλες οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις να υπαχθούν σε ένα ολοκληρωµένο πολεοδοµικό σχεδιασµό, που θα στοχεύει στην εξασφάλιση καλύτερων όρων διαβίωσης για τους κατοίκους, η δε χρήση των χώρων να συνδέεται µε την επιβάρυνση που έχει προκληθεί, χωρίς να θίγονται οι αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας σε βάρος όσων πολιτών δεν παρέβησαν τις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και καλούνται πλέον να υποστούν τις συνέπειες των ενεργειών όσων ανέγειραν κατασκευές κατά παράβαση της νοµοθεσίας 23. Προς το σκοπό της αποκατάστασης της προκαλούµενης βλάβης στο περιβάλλον επιβάλλεται τουλάχιστον η δηµιουργία χώρων πρασίνου ή άλλων κοινόχρηστων, προκειµένου το περιβαλλοντικό όφελος να καλύψει κατά το δυνατόν, την περιβαλλοντική ζηµία στις θιγόµενες περιοχές 24. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο ενοποίησης και συστηµατοποίησης, στο µέτρο που καθίσταται εφικτό, τουλάχιστον των πρόσφατων νοµοθετικών ρυθµίσεων ως προς τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων, προκειµένου να υπάρχει ίση µεταχείριση των περιπτώσεων που υπάγονται στους νόµους 3843/2010 και 4014/2011. Βιβλιογραφία Σύνταγµα της Ελλάδας (1975/1986/2001). Νόµος 3094/2003, (Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις). Προεδρικό ιάταγµα 273/1999, (Κανονισµός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη). Νόµος 3051/2002, (Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές). Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση Ν.3843/2010 (Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις). Ν. 4014/2011 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος). Απόφαση 180/2012 του Συµβουλίου της Επικρατείας. Απόφαση 1971/2012 του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εκθέσεις επί των σχετικών νοµοσχεδίων της ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής των Ελλήνων (των Ν. 3843/2010 και 4014/2011). Αιτιολογικές εκθέσεις επί των σχετικών νοµοσχεδίων προς τη Βουλή των Ελλήνων (των Ν. 3843/2010 και 4014/2011). Επαµεινώνδας Π. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου, Τόµος 2, 13 η Έκδοση, Νοµική Βιβλιοθήκη, Μ. Καραµανώφ, «Το περιβάλλον στην εποχή του µνηµονίου. Όνειρο ήταν και πάει;», Οµιλία στην Ηµερίδα µε θέµα: «Το περιβάλλον ως πυλώνας ανάπτυξης. Πράσινη Επιχειρηµατικότητα Νοµικό Πλαίσιο», ΕΒΕΑ Βλ. σχετικά τις Εκθέσεις επί των σχετικών νοµοσχεδίων της ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής των Ελλήνων. 24 Βλ. σχετικά τις Εκθέσεις επί των σχετικών νοµοσχεδίων της ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής των Ελλήνων. 13

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο ουδέποτε έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28595/2013. Ειδικοί Επιστήµονες: Νικόλαος Βίττης Αιµιλία Λιάσκα Ζωή Ρώσσιου άφνη Φιλιππάκη

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28595/2013. Ειδικοί Επιστήµονες: Νικόλαος Βίττης Αιµιλία Λιάσκα Ζωή Ρώσσιου άφνη Φιλιππάκη Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28595/2013 Προς: Αξιότιµο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη Αµαλιάδος 17 11523, Αθήνα Ειδικοί Επιστήµονες: Νικόλαος Βίττης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1. Βασικά σημεία νομοσχεδίου Πρώτη μέριμνα η διατήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ: διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ:  διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 4014/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012

Ο ΝΟΜΟΣ 4014/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012 1 Για την παρακολούθηση της παρουσίασης καλό είναι να διευκρινίσουμε ορισμένους όρους που θα εμφανίζονται παρακάτω συνεχώς. 2 1.-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 95636085 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Θέμα Εφαρμογή του Β Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010)

Προς. Θέμα Εφαρμογή του Β Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός - Συνταξιούχος Πρώην ιευθύντρια ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 3-9-2011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ που ΗΛΩΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Νόμιμες» οι υπερβάσεις με πρόστιμο 5% έως 15% - Δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση για 40 χρόνια για σοφίτες, πλέιρουμ, πατάρια.

«Νόμιμες» οι υπερβάσεις με πρόστιμο 5% έως 15% - Δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση για 40 χρόνια για σοφίτες, πλέιρουμ, πατάρια. «Νόμιμες» οι υπερβάσεις με πρόστιμο 5% έως 15% - Δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση για 40 χρόνια για σοφίτες, πλέιρουμ, πατάρια. ΚΛΙΜΑΚΩΤ Ο κόστος από 5% έως 15% επί της τιμής ζώνης της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1230 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11.4.16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,13-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4407 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρότερο ή ίσο των 25 τ.μ. Μεγαλύτερο των 25 τ.μ. και μικρότερο ή ίσο των 75 τ.μ. Μεγαλύτερο των 75 τ.μ.

Μικρότερο ή ίσο των 25 τ.μ. Μεγαλύτερο των 25 τ.μ. και μικρότερο ή ίσο των 75 τ.μ. Μεγαλύτερο των 75 τ.μ. Óåëßäá 6 Π ρόσφατα ψηφίστηκε από την Ελληνική βουλή ο Νόμος 3843/28 Απριλίου 2010 που αφορά την ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αποτελεί πεποίθηση για την ηγεσία του Υπουργείου ότι η συγκυρία που ανέδειξε την σημερινή κυβέρνηση, διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Κεφάλαιο Α Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός των άρθρων 1-4 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» Αιτιολογική έκθεση

και άλλες διατάξεις» Αιτιολογική έκθεση Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» Αιτιολογική έκθεση Ι. Επί της αρχής : 1. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, επιχειρείται να θεραπευθεί η χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ρ. Κων/νος Παρθενόπουλος ιπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόµος, Αρχαιολόγος, Οικονοµολόγος και.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,

Θέµα: Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Θέµα: Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η..Ε.) Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί να γίνεται αποδέκτης µεγάλου αριθµού διαµαρτυριών πολιτών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 17/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 831 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 25.1.2016 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας.

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας. Αθήνα, 04-10-2011 Α.Π.: Οικ.1126477 Πληροφορίες: Δικηγόρος, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ.: 210 6505 620) Προς Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών} Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Η ΒΕΒΑΙΩςΗ. ΠΑΡ.4 ΑΡΘΡΟ 23 1.Η διάταξη (Ως έχει αντικατασταθεί) (παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011)

Διαβάστε περισσότερα

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης.

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙ ΟΥ ο Αστικός Αναδασμός η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. 1 Απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 953 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα