Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη"

Transcript

1 Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη. Φιλιππάκη, ικηγόρος, Ειδική Επιστήµονας στον Συνήγορο του Πολίτη Μ Ε «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Ε.Μ.Π. Ι. Σαγιάς, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Περίληψη Η σύγκρουση µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονοµικής ανάπτυξης αποτελεί φαινόµενο που καλείται να αντιµετωπίσει η κοινωνία εδώ και εξήντα χρόνια. Η προσπάθεια για οικονοµική ανάπτυξη εµφανίστηκε πρώτη στο διεθνές πολιτικό-οικονοµικό στερέωµα, ενώ η προστασία του περιβάλλοντος αναδείχτηκε τη δεκαετία του 1990 και του 2000 όταν εµφανίστηκε η παγκόσµια οικολογική κρίση 1. Ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια στη χώρα µας η οικονοµική κρίση οδήγησε σε πρωταρχικό δηµόσιο σκοπό την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους και την αύξηση των εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό επιβαρύνθηκε περαιτέρω κάθε προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος έναντι της κρίσης δηµόσιου χρέους 2.. Στην παρούσα εισήγηση θα αναδειχθούν παραδείγµατα των επιπτώσεων της δηµοσιονοµικής κρίσης σε βάρος της προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος, όπως λ.χ στοιχεία των πρόσφατων νοµοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου ΠΕΚΑ για την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων, µε την δηµοσίευση αρχικά του Ν.3843/2010 σχετικά µε την διατήρηση των ηµιυπαίθριων χώρων και εν συνεχεία του Ν. 4014/2011 σχετικά µε την αναστολή επιβολής κυρώσεων των αυθαίρετων κτισµάτων. Τέλος, το Υπουργείο ΠΕΚΑ έχει καταρτίσει νέο σχέδιο νόµου, το οποίο αναµένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Ιούνιο του 2013, µε θέµα την αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Απώτερο στόχο των ως άνω νοµοθετικών πράξεων δεν αποτελεί µόνο η αντιµετώπιση του χρόνιου προβλήµατος της αυθαίρετης δόµησης, αλλά και αναµφισβήτητα η ενίσχυση των εσόδων του ελληνικού κράτους σε µία περίοδο οξείας οικονοµικής κρίσης. Επίσης, θα παρουσιαστεί το πλαίσιο λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη, στη θεµατική περιοχή της Ποιότητας Ζωής, στο οποίο εντάσσονται ζητήµατα προστασίας περιβάλλοντος, ζητήµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας, δηµοσίων έργων και πολιτισµού, καθώς και η εµπειρία της Ανεξάρτητης Αρχής από τη διερεύνηση συναφών αναφορών. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, µετά τη δηµοσίευση των ως άνω νόµων, εκτός από τα κύρια και βασικά ζητήµατα δυσλειτουργιών που προέκυψαν κατά την εφαρµογή τους, το πρόβληµα των υπερβάσεων δόµησης και εποµένως της σοβαρής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και του τοπίου αντιµετωπίστηκε αποσπασµατικά και µε διαφορετικά κατά περίπτωση κριτήρια. Επιπρόσθετα, θα υποστηριχθεί ότι η διαµορφωθείσα κατάσταση, µετά την έκδοση και εφαρµογή του πρόσφατου νοµοθετικού πλαισίου, έρχεται σε αντίθεση µε τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου. Επίσης, τείνει να οδηγήσει το ελληνικό κράτος σε αµιγώς εισπρακτικό µηχανισµό επιτείνοντας την άνιση µεταχείριση των πολιτών και την άνιση γεωγραφική ανάπτυξη. Τέλος, ο έκτακτος και 1 Μ. Καραµανώφ, «Το περιβάλλον στην εποχή του µνηµονίου. Όνειρο ήταν και πάει;», Οµιλία στην Ηµερίδα µε θέµα: «Το περιβάλλον ως πυλώνας ανάπτυξης. Πράσινη Επιχειρηµατικότητα Νοµικό Πλαίσιο», ΕΒΕΑ Μ. Καραµανώφ, ε.α

2 προσωρινός χαρακτήρας των συγκεκριµένων ρυθµίσεων εγκλωβίζει τους πολίτες και δηµιουργεί ανασφάλεια δικαίου. Α. Η οικονοµική κρίση και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον. 1. Οι ρυθµίσεις των Ν.3843/2010 και Ν. 4014/2011 Χαρακτηριστικό παράδειγµα δυσµενών επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στην προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος αποτελούν οι πρόσφατες νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της αυθαίρετης δόµησης. Ειδικότερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (εφεξής ΥΠΕΚΑ) προκειµένου να ρυθµίσει εκ νέου το ζήτηµα της «διατήρησης» ή της «ρύθµισης» των αυθαίρετων κατασκευών, προέβη στη δηµοσίευση αρχικά του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α/ , Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις) και εν συνεχεία του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/ , Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος). Αρχικά, ο Ν. 3843/2010 θέσπισε την τεσσαρακονταετή διατήρηση ηµιϋπαίθριων χώρων, καθώς και χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθµη του κτιρίου, οι οποίοι βρίσκονται µέσα στον εγκεκριµένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδοµικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως την , και έχουν µετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, καθ υπέρβαση των όρων και περιορισµών δόµησης του ακινήτου και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 57, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου. Επίσης, ο Ν. 3843/2010 δεν αφορούσε την αυθαίρετη δόµηση ορόφου ή ορόφων σύµφωνα µε τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό (ΓΟΚ), διότι η περίπτωση αυτή δεν αφορά µετατροπή βοηθητικού χώρου σε χώρο κύριας χρήσης, αλλά αυθαίρετη δόµηση κύριας χρήσης. Εν συνεχεία, ο Ν. 4014/2011 προέβλεψε την αναστολή για τριάντα χρόνια της επιβολής κυρώσεων για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός και έχουν ανεγερθεί καθ υπέρβαση είτε της οικοδοµικής άδειας, είτε χωρίς οικοδοµική άδεια. Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4014/2011 έπαυσε να ισχύει ο Ν. 3843/2010, υπό την έννοια ότι για κάθε περίπτωση αυθαιρέτου σε ηµιϋπαίθριους χώρους, πυλωτές, βοηθητικούς χώρους, αλλαγές χρήσης κλπ εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4014/2001, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4030/2011 και 4042/2012. Ωστόσο, εάν πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές σε ηµιϋπαίθριους και βοηθητικούς χώρους για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησής τους, σύµφωνα µε τον Ν. 3843/2010, δεν θα εφαρµόζεται ο Ν. 4014/2011, σύµφωνα µε ρητή εξαίρεση του άρθρου 23 του ίδιου νόµου. Ωστόσο, οι ως άνω νοµοθετικές διατάξεις αντιµετώπισαν µε διαφορετικά κριτήρια το πρόβληµα των υπερβάσεων δόµησης. Πιο συγκεκριµένα, από το περιεχόµενο των προαναφερόµενων νόµων, πλην των προβλεποµένων εξαιρέσεών τους, διαπιστώνονται αποκλίσεις ως προς τα ακόλουθα: Α) Ως προς το πεδίο εφαρµογής των νόµων: Ο Ν. 3843/2012 αφορά τους ηµιυπαίθριους και τους χώρους που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθµη του κτιρίου, ενώ ο Ν. 4014/2011 αφορά το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών. Β) Ως προς το χρόνο εφαρµογής των ρυθµίσεων: 2

3 Ο Ν. 3843/2012 προβλέπει τη διατήρηση για σαράντα χρόνια, ενώ ο Ν. 4014/2011 προβλέπει την αναστολή των κυρώσεων για τριάντα χρόνια. Γ) Ως προς τον χαρακτηρισµό της ρύθµισης: Ο Ν. 3843/2012 αναφέρεται σε διατήρηση των χώρων, ενώ ο Ν. 4014/2011 αναφέρεται σε αναστολή της επιβολής κυρώσεων. ) Ως προς τον χρόνο ανέγερσης των αυθαιρέτων: Ο Ν. 3843/2012 αφορά τα ανεγερθέντα αυθαίρετα έως τις , ενώ ο Ν. 4014/2011 έως την Ε) Ως προς τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης: Στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3843/2012 ορίζεται ότι επιτρέπεται η διατήρηση των χώρων εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου. Αντίθετα, στο άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4014/2011 ορίζεται ότι αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων για κτίρια, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. ΣΤ) Ως προς την επιβολή φόρων: Στο άρθρο 5 του Ν. 3843/2010 αναφέρονται: «5.α. Για τους χώρους που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφείλεται αναδροµικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται. β. Οι χώροι που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Ειδικά ως προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούµενοι χώροι συνεχίζουν να λαµβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της τακτοποίησής τους. γ. Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται µε την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3843/2010 δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύει». Αντίθετα, στο άρθρο 24 παρ. 22 του Ν. 4014/2011 ορίζονται: «Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν οφείλονται αναδροµικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε µορφής πρόστιµα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισµού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιµα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδροµικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης. Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισµό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος µεταβίβασης, κληρονοµιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισµός τεκµηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθµες, τα πατάρια που πολεοδοµικά δεν αποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρµόζεται µειωτικός συντελεστής 50%». Συνεπώς, από την εξέταση των εν λόγω διατάξεων είναι προφανής η διαφορετική αντιµετώπιση που έκαστος εκ των δύο προαναφερόµενων νόµων επιφυλάσσει για τους υπό ρύθµιση χώρους και κατ επέκταση για τους πολίτες που επέλεξαν να υπαχθούν στις ρυθµίσεις τους, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το περιεχόµενο της υπ αρ. 7/ Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: «Από τη συγκριτική εξέταση της διατύπωσης των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει σαφώς η διαφορετική αντιµετώπιση των χώρων που έχουν υπαχθεί στον Ν. 3843/2010, των οποίων επιτρέπεται η 3

4 διατήρησή τους-µε τη χρήση που έχουν- για σαράντα χρόνια, σε αντίθεση µε αυτούς που έχουν υπαχθεί στο Ν. 4014/2011, των οποίων αναστέλλεται για τριάντα χρόνια η επιβολή κυρώσεων, χωρίς περαιτέρω περιορισµούς. Κατά συνέπεια, δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 η περαιτέρω αλλαγή χρήσης χώρων που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του...». 2. Οι αιτιολογικές εκθέσεις των σχεδίων νόµων 3843/2010 και 4014/ Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» αναφέρεται ότι οι ρυθµίσεις αυτές αποτελούν ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρηµα, καθώς επιδιώκεται να αντιµετωπιστεί µε τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό και νόµιµο µια διαµορφωµένη από µακρού πολύπλοκη πραγµατικότητα, στην οποία αντανακλώνται συνδυαστικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα. Η τελευταία αντίστοιχη προσπάθεια ρύθµισης θεµάτων πολεοδοµικών αυθαιρεσιών έγινε πριν από 30 χρόνια περίπου (το 1983). Έκτοτε, υπήρξαν αποσπασµατικές ενέργειες, αναποτελεσµατικά πρόστιµα και άστοχες επεµβάσεις στην πολεοδοµική νοµοθεσία, ενώ ποτέ δεν ασκήθηκαν έλεγχοι νοµιµότητας παραβάσεων 3. Επίσης, αναφέρεται ότι η αναποφασιστικότητα της πολιτείας να επιλύσει το σοβαρό πρόβληµα των υπερβάσεων δόµησης και η εξαιρετική δυσκολία που συνεπάγεται το εγχείρηµα της τροποποίησης της πολεοδοµικής νοµοθεσίας οδήγησαν στη συνενοχή Κράτους Πολίτη και στην ανοχή της αυθαιρεσίας σε τέτοιο βαθµό, ώστε µια κατηγορία παραβάσεων να έχει γίνει εθιµική πρακτική και να τυγχάνει ευρείας αποδοχής. Έτσι, επί µακρόν συντηρήθηκε ένας φαύλος κύκλος διαπλοκής, µε έµµεση νοµιµοποίηση των αυθαιρεσιών από διάφορες κρατικές υπηρεσίες στο σύνολο σχεδόν των νέων αλλά και των παλαιότερων ακινήτων. Το πρόβληµα δεν είναι µόνο πολεοδοµικό και περιβαλλοντικό αλλά ευρύτερα κοινωνικό, οικονοµικό και τελικά πολιτικό, η δε προσεκτική αντιµετώπισή του καθίσταται αναγκαία, ιδίως όσον αφορά την συγκεκριµένη κατηγορία των αυθαίρετων υπερβάσεων δόµησης, που δηµιουργήθηκαν µε τους ηµιυπαίθριους χώρους και τις αλλαγές βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης 4. Λόγω της µετατροπής αυτής έχουν δηµιουργηθεί υπερβάσεις του επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης, πράγµα που συνεπάγεται δυσµενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον και ευθεία αντίθεση προς τις συνταγµατικές επιταγές και αρχές εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των πολιτών. Το κράτος έχει υποχρέωση από το Σύνταγµα να προστατεύει το περιβάλλον και συνεπώς να προβαίνει στην πάταξη της αυθαιρεσίας. Η έλλειψη όµως περιβαλλοντικής ευαισθησίας και πολιτικής βούλησης διαχρονικά τα τελευταία 25 χρόνια είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός συστήµατος παρανοµιών, το οποίο κατά παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγµατος έχει επιδεινώσει τους όρους διαβίωσης των πολιτών 5. Το κράτος έχει ευθύνη για την βλάβη αυτή, πλην όµως αδυνατεί να την αποκαταστήσει ευθέως για τους εξής λόγους: α. το φαινόµενο των αυθαίρετων ηµιυπαιθρίων χώρων έχει λάβει γενικευµένη και διαχρονική µορφή που καταλαµβάνει σχεδόν το σύνολο των ακινήτων της χώρας, β. στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών, η µετατροπή της χρήσης των ηµιυπαιθρίων ή άλλων βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης έγινε µε ευθεία ανοχή του κράτους, γ. το κράτος δεν διέθεσε ποτέ, διότι αδυνατούσε να διαθέσει και να οργανώσει αποτελεσµατικά, τους απαραίτητους ελεγκτικούς µηχανισµούς για να εντοπίσει τα εκατοµµύρια των χώρων αυτών και µέχρι σήµερα αδυνατεί να εφαρµόσει τα οικονοµικά, τεχνικά και διοικητικά µέσα και διαδικασίες για την παρακολούθηση και άρση αυτών των ειδικών αυθαιρεσιών µε κάθε πρόσφορο τρόπο, κυρίως µε την κατεδάφισή τους, δ. οι πολίτες 3 Βλ. Αιτιολογική έκθεση επί του σχετικού νοµοσχεδίου προς τη Βουλή των Ελλήνων (του Ν. 3843/2010) 4 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 5 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 4

5 της χώρας ανέπτυξαν κοινωνικές και οικονοµικές συµπεριφορές και καλλιέργησαν δικαιώµατα προσδοκίας είτε αυτά εντάσσονται είτε όχι στο πλαίσιο της αρχής της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης 6. Καθίσταται, λοιπόν, µονόδροµος για ένα κράτος που σέβεται τις αρχές της ισότητας, τους κράτους δικαίου, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και πάνω απ όλα τους πολίτες αυτής της χώρας να µην αγνοήσει το πρόβληµα και να εφαρµόσει το σύστηµα της πράσινης χρήσης των αυθαίρετων υπερβάσεων δόµησης, µε σκοπό την αποκατάσταση της βλάβης που επήλθε στο περιβάλλον, την αποκατάσταση του διαταραγµένου περιβαλλοντικού ισοζυγίου και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Η υποχρέωση της επίτευξης περιβαλλοντικού ισοζυγίου και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος είναι αυτονόητη επιλογή και µονοσήµαντη πολιτική χωρίς συµβιβασµούς και δικαιολογίες για µια κυβέρνηση που σέβεται το Σύνταγµα και το περιβάλλον. Η πολιτική αυτή επιλογή είναι αδιαπραγµάτευτη και δεν µπορεί να νοθευτεί ούτε καν από την δυσµενή οικονοµική συγκυρία στη οποία βρίσκεται η χώρα την τρέχουσα περίοδο 7. Η προτεινόµενη ρύθµιση για τη διατήρηση των αυθαιρέτων χώρων και χρήσεων, και επειδή ακριβώς είναι ουτοπική και ανέφικτη για όλους τους παραπάνω λόγους η κατεδάφιση εκατοµµυρίων παράνοµων ηµιυπαίθριων χώρων, εντάσσει τα θέµατα που αντιµετωπίζει στην λογική της πράσινης ανάπτυξης, των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, αποτελεί τοµή, διότι θεµελιώδης αιτιολόγηση της λογικής της αποτελεί η δυνατότητα αντιµετώπισης αυθαιρεσιών µε τρόπο που να βελτιώνει τους όρους ζωής των πολιτών και να αποκαθιστά την περιβαλλοντική βλάβη που προκλήθηκε. Συνεπώς αντιµετωπίζει µε σηµερινούς όρους και επιχειρήµατα παραβάσεις που, όπως αναφέρθηκε, αποτέλεσαν εθιµική πρακτική για 30 σχεδόν χρόνια Επίσης, στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» αναφέρεται ότι το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβληµα, στο οποίο αντανακλώνται συνδυαστικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα, το οποίο ουδέποτε έχει αντιµετωπιστεί συνολικά σε όλες του τις επιµέρους διαστάσεις. Επίσης, η αποκατάσταση των ανισοτήτων που έχουν προκύψει µεταξύ των πολιτών και η εµπέδωση του κράτους δικαίου συνιστούν βασικές κατευθύνσεις για την επίλυση του προβλήµατος και τη χάραξη της «κόκκινης γραµµής» για την αυθαίρετη δόµηση στο µέλλον 9. Με τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου επιχειρείται να αντιµετωπιστεί το πολύπλοκο αυτό πρόβληµα, µε τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό και σύµφωνο µε τις συνταγµατικές επιταγές. Συγκεκριµένα οι ρυθµίσεις αντιµετωπίζουν το υπαρκτό πρόβληµα µέσα από την περιβαλλοντική και πολεοδοµική του διάσταση στην λογική της πράσινης ανάπτυξης, των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και δεν αποτελούν µόνο ρυθµίσεις εισπρακτικού χαρακτήρα, χωρίς όµως να παραγνωρίζεται και η δυσµενής δηµοσιονοµική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η χώρα. Επιπλέον κριτήριο για την επιλογή των ρυθµίσεων αποτελεί η εµπέδωση της ισότητας των πολιτών και του κράτους δικαίου 10. Η προτεινόµενη ρύθµιση για τη διατήρηση των αυθαιρέτων κατασκευών αποτελεί τοµή κατά πρώτον γιατί χαράσσει «κόκκινη γραµµή» για την αυθαίρετη δόµηση στο µέλλον. Αυτό επιτυγχάνεται µε την πρόβλεψη της ακυρότητας κάθε δικαιοπραξίας µε αντικείµενο τη 6 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 7 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 8 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 9 Βλ. Αιτιολογική έκθεση επί του σχετικού νοµοσχεδίου προς τη Βουλή των Ελλήνων (του Ν. 4014/2011) 10 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 5

6 µεταβίβαση ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο, στο οποίο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Για την αποτελεσµατική διασφάλιση της τήρησης των παραπάνω προβλέπεται για πρώτη φορά ένα πλήρες σύστηµα ελέγχου των σχετικών δικαιοπραξιών µε τη θέσπιση υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων από τους εµπλεκόµενους, οι οποίοι φέρουν σχετική ευθύνη για την ακρίβειά τους καθώς σε διαφορετική περίπτωση προβλέπονται αυστηρότατες κυρώσεις 11. Το ειδικό πρόστιµο αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης της σχέσης περιβαλλοντικού οφέλους και βλάβης. Το ύψος του προστίµου αυτού καθορίζεται σύµφωνα µε περιβαλλοντικά, πολεοδοµικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς διαφοροποιείται από το εάν το ακίνητο βρίσκεται σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχή, από το µέγεθος της υπέρβασης στην δόµηση καθώς και από την χρήση του κτιρίου. Κατά τα λοιπά, για τον υπολογισµό της αξίας των χώρων λαµβάνεται υπόψη η τιµή ζώνης της περιοχής, όπου βρίσκεται το κτίριο, ανεξαρτήτως εάν αυτό είναι κτίριο κατοικίας ή ειδικό κτίριο 12. Απαραίτητη επίσης αρχή και προϋπόθεση που θέτει η ρύθµιση για την διατήρηση της χρήσης είναι η διάθεση των ποσών που θα προκύψουν από την επιβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου στην αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Για το σκοπό αυτό το πρόστιµο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταµείου µε την ονοµασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και αποδίδεται για την κατεδάφιση αυθαιρέτων και για την εξισορρόπηση του ελλείµµατος γης και την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων. Ο στόχος της ρύθµισης για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου δίνει το στίγµα µιας δίκαιης περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής πολιτικής και αποσκοπεί στη βελτίωση των όρων ζωής των πολιτών Η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας σχετικά µε τις ρυθµίσεις των Ν.3843/2010 και Ν. 4014/ Το Συµβούλιο της Επικρατείας, έχει εκδώσει δύο δικαστικές αποφάσεις σχετικά µε το περιεχόµενο των Ν.3843/2010 και Ν. 4014/2011. Αρχικά εκδόθηκε η υπ αρ. 1971/2012 απόφαση της Ολοµελείας του, σχετικά µε αίτηση ακυρώσεως κατά πράξης του Προϊσταµένου της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Πολυγύρου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Χαλκιδικής, µε την οποία αρνήθηκε, κατ επίκληση των διατάξεων του Ν. 3843/2010, να επιβάλλει κυρώσεις για πολεοδοµικές παραβάσεις σε οικοδοµή, εξέτασε το ζήτηµα της εννοίας του άρθρου 6 παρ. 7 και της αντισυνταγµατικότητας της διάταξης του άρθρου 5 του ν. 3843/2010. Ειδικότερα, το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι «Επειδή µε τις πιο πάνω διατάξεις του ν. 3843/2010 επιδιώχτηκε, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση, η αντιµετώπιση του φαινοµένου της αθρόας περίκλεισης των ηµιϋπαίθριων χώρων και η αποκατάσταση της βλάβης που έχει ως εκ του λόγου αυτού επέλθει στο οικιστικό περιβάλλον. Συγκεκριµένα εφόσον συντρέχουν οι οριζόµενες στα ανωτέρω άρθρα 5 και 6 προϋποθέσεις, ηµιυπαίθριοι και άλλοι χώροι που έχουν µετατραπεί αυθαιρέτως σε χώρους κυρίας χρήσεως διατηρούνται επί σαράντα έτη, µόνο όµως, αν η άδεια ανέγερσης του κτιρίου, στο οποίο βρίσκονται οι χώροι αυτοί, έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί έως τις Ειδικότερα καθίσταται σαφές ότι η διατήρηση των χώρων είναι επιτρεπτή ακόµη κι αν συνεπάγεται παραβίαση του συντελεστή δόµησης ή άλλων όρων δόµησης Κατά την έννοια όµως της διάταξης αυτής, ερµηνευόµενης στο πλαίσιο της θεσπιζόµενης από τον νόµο συνολικής ρύθµισης και ενόψει του ως άνω σκοπού του νόµου, δεν παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης, µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία, νέας οικοδοµικής άδειας για 11 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 12 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 13 Βλ. Αιτιολογική έκθεση, ε.α 6

7 προσθήκη ή επέκταση κτιρίου, συνεπαγόµενη δόµηση που υπερβαίνει τα κατά τους ισχύοντες όρους δοµήσεως επιτρεπτά όρια και περαιτέρω επιβάρυνση του οικιστικού περιβάλλοντος.σύµφωνα όµως µε όσα εκτέθηκαν ανεξαρτήτως της συνταγµατικότητας των ρυθµίσεων του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, µε τις οποίες προβλέπεται η διατήρηση για σαράντα (40) χρόνια των επίµαχων χώρων δεν µπορεί πάντως να θεµελιωθεί στις διατάξεις αυτές δυνατότητα εκδόσεως νέας αδείας συνεπαγόµενης περαιτέρω δόµηση, ούτε σε περιπτώσεις που αποµένει υπόλοιπο συντελεστή δοµήσεως για το επίµαχο ακίνητο. Συνεπώς, η προσβαλλόµενη πράξη, µε την οποία επιτρέπεται η ανέγερση νέας οικοδοµής στο πιο πάνω ακίνητο, µε την αντίληψη ότι οι χώροι που υπάγονται στις ρυθµίσεις του ν. 3843/2010 δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόµησης και ως εκ τούτου είναι δυνατό να ανεγερθεί και νέα οικοδοµή όταν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόµησης, δεν είναι νόµιµη και πρέπει να ακυρωθεί για το λόγο αυτό ια ταύτα επιλύει το ζήτηµα της εννοίας του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 3843/2010. ιαπιστώνει ότι κατόπιν αυτού παρέλκει η επίλυση του ζητήµατος της συνταγµατικότητας του άρθρου 5 του ν. 3843/2010». Συνεπώς, το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε, ως προς το ζήτηµα ότι οι χώροι που υπάγονται στις ρυθµίσεις του Ν. 3843/2010 δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόµησης, µε αποτέλεσµα να υφίσταται δυνατότητα έκδοσης νέας οικοδοµικής άδειας που συνεπάγεται περαιτέρω δόµηση, ότι δεν µπορεί να θεµελιωθεί στις διατάξεις αυτές δυνατότητα εκδόσεως νέας αδείας συνεπαγόµενης περαιτέρω δόµηση, ούτε σε περιπτώσεις που αποµένει υπόλοιπο συντελεστή δοµήσεως για το επίµαχο ακίνητο. Αντίθετα, δεν έκρινε το ζήτηµα της συνταγµατικότητας του άρθρου 5 του Ν. 3843/2010, ήτοι τη διατήρηση για σαράντα χρόνια των ηµιυπαίθριων χώρων Επίσης, το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την υπ αρ. 180/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του, σχετικά µε αίτηση αναστολής εκτέλεσης υπουργικών αποφάσεων για την εφαρµογή του Ν. 4014/2011 και την αµφισβήτηση της συνταγµατικότητας των προβλέψεων των άρθρων 23 επ. του Ν. 4014/2011, αποφάνθηκε ως ακολούθως: «.14. Επειδή, το ανωτέρω περιγραφόµενο σύστηµα ρυθµίσεως των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων του ν. 4014/2011 περιέχει νέες προβλέψεις σε σχέση µε την κριθείσα µε τις 3500/2009 και 3921/2010 αποφάσεις της Ολοµέλειας του ικαστηρίου ως ευρισκόµενη σε αντίθεση µε το Σύνταγµα διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3044/2002. Συνεπώς, οι λόγοι ακυρώσεως, µε τους οποίους αµφισβητείται η συµφωνία µε το Σύνταγµα του ν. 4014/2011, δεν είναι προδήλως βάσιµοι. 15. Επειδή, µε τις νεώτερες του ν. 4014/2011 διαδοχικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, που παρατίθενται στις σκέψεις 11-13, µε τις οποίες ορίσθηκε νέος τρόπος αποδείξεως του χρόνου ολοκληρώσεως της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκαταστάσεως της αυθαίρετης χρήσεως, σε συνδυασµό µε τις επακολουθήσασες παρατάσεις των προθεσµιών υποβολής των δικαιολογητικών για την υπαγωγή στην επίδικη ρύθµιση, µεταβάλλεται κατά τρόπο ουσιώδη το αρχικό σύστηµα του νόµου, το οποίο κατά την εισηγητική έκθεση έθετε ως όριο («κόκκινη γραµµή») την τακτοποίηση της αυθαίρετης δοµήσεως που πραγµατοποιήθηκε µέχρι την ηµεροµηνία καταθέσεως του σχεδίου του νόµου ( ). Τούτο, διότι µε τις νέες αυτές ρυθµίσεις, τροποποιούνται οι διαδικαστικές προϋποθέσεις που είχαν καθοριστεί αρχικώς για την απόδειξη της κατασκευής των αυθαιρέτων έως την ως άνω κρίσιµη ηµεροµηνία της και εισάγεται νοµοθετικό πλαίσιο, µε το οποίο δεν εξασφαλίζεται ο αποκλεισµός της υπαγωγής στη ρύθµιση του νόµου κατασκευών που ανεγείρονται ή χρήσεων που εγκαθίστανται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία, αλλά αντιθέτως παρέχεται εν τοις πράγµασι η δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθµιση και κατασκευές που ανεγείρονται ή χρήσεις που εγκαθίστανται µεταγενεστέρως και έως τη λήξη των νέων προθεσµιών, οι οποίες ορίσθηκαν µε τις νεότερες διατάξεις για την υποβολή σχετικής αιτήσεως και δικαιολογητικών, και ως προς τις οποίες µάλιστα παρέχεται εξουσιοδότηση για την παράτασή τους. Ενόψει αυτών, υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω βλάβης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και δηµιουργίας τετελεσµένων καταστάσεων µε την πραγµατοποίηση και νέας αυθαίρετης δοµήσεως. Υπό τα δεδοµένα αυτά, συντρέχει, κατά την 7

8 κρίση της Επιτροπής, περίπτωση να διαταχθεί, κατ εφαρµογή του άρθρου 52 του π.δ./τος 18/1989, ως πρόσφορο µέτρο, µέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως, η απαγόρευση υποβολής αιτήσεων βάσει δικαιολογητικών πέραν των προβλεποµένων στον αρχικό νόµο (άρθρο 24 παρ. 2 περ. β του ν. 4014/2011) και η διακοπή της επεξεργασίας εκείνων από τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις που δεν στηρίζονται στα ως άνω δικαιολογητικά του ν. 4014/2011 (δηλαδή αεροφωτογραφίες ή δηµόσια έγγραφα), για την απόδειξη του χρόνου ολοκληρώσεως της κατασκευής ή εγκαταστάσεως της χρήσεως». Συνεπώς, µε την απόφασή του αυτή το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν έλαβε θέση επί του ζητήµατος της συνταγµατικότητας του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011, που προβλέπει την αναστολή επιβολής κυρώσεων για κτίρια που έχουν ανεγερθεί καθ υπέρβαση της οικοδοµικής τους άδειας είτε χωρίς οικοδοµική άδεια. Ωστόσο, έκρινε ότι, προκειµένου να αποτραπεί περαιτέρω βλάβη του φυσικού και του οικιστικού περιβάλλοντος και δηµιουργία τετελεσµένων καταστάσεων µε την πραγµατοποίηση και νέας αυθαίρετης δόµησης, απαγορεύεται η υποβολή αιτήσεων βάσει δικαιολογητικών περάν των προβλεποµένων στον αρχικό νόµο (άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4014/2011) και τη διακοπή της επεξεργασίας εκείνων από τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις που δεν στηρίζονται στα δικαιολογητικά του Ν. 4014/2011 για την απόδειξη του χρόνου ολοκλήρωσης της κατασκευής. 4. Οι επικείµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις εκ µέρους του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε το ζήτηµα της νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων. Όπως έχει προαναγγείλει το ΥΠΕΚΑ προτίθεται να καταθέσει νέο σχέδιο νόµου που θα ρυθµίζει εκ νέου το ζήτηµα της αυθαίρετης δόµησης. Ειδικότερα, σύµφωνα µε σχετικά δηµοσιεύµατα 14 το νέο νοµοσχέδιο θα έχει το ακόλουθο περιεχόµενο: 1. Θα θεσπίζει περισσότερα κίνητρα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων µε στόχο την αύξηση των κτισµάτων που υπάγονται στη ρύθµιση και κατ επέκταση την αύξηση των εσόδων στα ταµεία του ηµοσίου. 2. Θα προβλέπονται περαιτέρω διευκολύνσεις στην αποπληρωµή των προστίµων, υπό την έννοια ότι δεν θα προβλέπεται µείωση του ποσού που πρέπει να καταβληθεί αλλά αύξηση του αριθµού των δόσεων. 3. Θα συνδέεται η τακτοποίηση των αυθαιρέτων µε την ταυτότητα του κτιρίου. Ειδικότερα, ο νέος νόµος κατηγοριοποιεί τις πολεοδοµικές παραβάσεις και κάθε κτίριο θα ταυτοποιείται µέσω ενός µοναδικού κωδικού αριθµού, ο οποίος θα χρησιµοποιείται για την καταχώριση όλων των στοιχείων του κτίσµατος. Η ταυτότητα του κτιρίου θα συµβάλλει στον έλεγχο κατά της φοροδιαφυγής, αφού προβλέπει την καταχώριση οποιασδήποτε µεταβολής γίνεται στο κτίριο. Σε διαφορετική περίπτωση, καµία εργασία δεν θα νοµιµοποιείται αλλά θα καταγράφεται ως αυθαίρετη. 4. Θα παρέχεται νέα παράταση της προθεσµίας για υπαγωγή στη ρύθµιση. 5. Θα κατηγοριοποιούνται οι πολεοδοµικές παραβάσεις ανάλογα µε τη βαρύτητά τους, ενώ για ορισµένες παραβάσεις θα παρέχεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση. Ειδικότερα, θα τακτοποιούνται παραβάσεις, όπως η κάλυψη ηµιυπαίθριων χώρων και θα διευθετείται µέχρις ενός ορίου η υπέρβαση του συντελεστή δόµησης. Εξαιρούνται τα κτίσµατα σε δάση, αναδασωτέες ή δηµόσιες εκτάσεις, αιγιαλούς, παραλίες. 6. Θα προβλέπεται ότι όλα τα κτίσµατα προ του 1975 θεωρούνται νόµιµα είτε διαθέτουν οικοδοµική άδεια είτε όχι. Με τον τρόπο αυτό λύνεται ένα χρόνιο πρόβληµα πολλών πολιτών, οι οποίοι έχουν χάσει την οικοδοµική άδεια ή νοµίµως δεν διαθέτουν, παράλληλα όµως ανεβαίνει η αξία δεκάδων ακινήτων, ιδίως της περιφέρειας που µπορούν πλέον να 14 ευτέρα 1 Απριλίου 2013, Αυθαίρετα: τι προβλέπει το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ και Τρίτη 9 Απριλίου 2013, Νοµιµοποιούνται όλα τα αυθαίρετα πριν από το

9 αναβαθµιστούν και να αξιοποιηθούν. Για να αποδείξει ο ιδιοκτήτης ότι το κτίσµα είναι προ του 1975, εάν δεν υπάρχει άδεια, θα πρέπει να προσκοµίσει είτε αεροφωτογραφία, είτε έγγραφο σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή τηλεφωνικής σύνδεσης, είτε άλλο δηµόσιο έγγραφο. Β. Ο Συνήγορος του Πολίτη και η εµπειρία του σχετικά µε την οικονοµική κρίση και την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. 1. Το πεδίο παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη. Ο ενδιάµεσος τρόπος ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης, µεταξύ του κοινοβουλευτικού και του δικαστικού, ασκείται από ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, που συστήθηκε µε τον Ν. 2477/1997, ονοµάζεται «Συνήγορος του Πολίτη» και ήδη κατοχυρώνεται ως θεσµός από το Σύνταγµα 15. Οι αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη καθορίζονται από: α. Το Σύνταγµα της Ελλάδας (1975/1986/2001): Στο άρθρο 103 παρ. 9, ορίζεται ότι: «νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συγκρότηση και τις αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη, που λειτουργεί ως ανεξάρτητη Αρχή», και στο άρθρο 101 Α προβλέπεται: «όπου από το Σύνταγµα προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα µέλη της διορίζονται µε ορισµένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόµος ορίζει Με τον κανονισµό της Βουλής ρυθµίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών µε τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου». β. Το Νόµο 3094/2003 (ΦΕΚ Α 10/ Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις), µε τον οποίο οριοθετείται η αποστολή, οι αρµοδιότητες, η διαδικασία έρευνας και άλλα θέµατα της Αρχής. γ. Το Προεδρικό ιάταγµα 273/1999 (ΦΕΚ Α 229/ Κανονισµός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη), σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται η κατανοµή του έργου της Αρχής σε θεµατικούς κύκλους δραστηριότητας, ο τρόπος υποβολής και τα στοιχεία των αναφορών, ο τρόπος διενέργειας της έρευνας των αναφορών, η υποβολή της ετήσιας έκθεσης της Αρχής, οι αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη, των Βοηθών Συνηγόρων, του επιστηµονικού προσωπικού και της Γραµµατείας. δ. Το Νόµο 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220/ ) σχετικά µε τις Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, όπου προβλέπεται η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, το νοµικό καθεστώς των µελών και του προσωπικού των Αρχών. Ο Συνήγορος του Πολίτη, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, έχει ως αποστολή την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας. Η τριπλή αυτή αποστολή επιτελείται κυρίως µέσα από τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και των δηµόσιων υπηρεσιών. Συνεπώς, ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί µηχανισµό εξωδικαστικής επίλυσης διοικητικών διαφορών 16. Ειδικότερα, αρµοδιότητα της Αρχής αποτελεί η έρευνα ατοµικών διοικητικών πράξεων ή παραλείψεων ή υλικών ενεργειών οργάνων των δηµοσίων υπηρεσιών, που παραβιάζουν δικαιώµατα ή προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών προσώπων. Επίσης ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρµοδιότητα τροποποίησης των νοµοθετικών πράξεων, ούτε µπορεί να επιληφθεί επί υποθέσεων όταν υπάρχει εκκρεµότητα ενώπιον δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών Βλ. Επαµεινώνδα Π. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου, Τόµος 2, 13 η έκδοση, εκέµβριος 2010, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 6 επ. 16 Βλ. άρθρο 1 του Ν. 3094/ Βλ. άρθρο 3 του Ν. 3094/

10 Στο Συνήγορο του Πολίτη παρέχεται η δυνατότητα να προκαλέσει τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου και να διαβιβάσει υποθέσεις στον αρµόδιο εισαγγελέα, όταν κρίνει ότι παρίσταται ανάγκη παρέµβασής του. Επίσης, η Ανεξάρτητη Αρχή δεν έχει δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων (επιβολή προστίµων, ανάκληση αδειών λειτουργίας, σφράγιση επιχειρήσεων). Ωστόσο, µπορεί να δηµοσιοποιεί το έργο της, µέσω της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της, είτε της ετήσιας έκθεσης, είτε της εκπόνησης ειδικών εκθέσεων, πορισµάτων και πορισµατικών εγγράφων της 18. Το συνολικό έργο του Συνηγόρου του Πολίτη αποτυπώνεται σε ετήσια βάση στις Ετήσιες Εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της µε τα στοιχεία που δηµοσιοποιήθηκαν στην Ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2012, η Ανεξάρτητη Αρχή από την 1 η Οκτωβρίου 1998, ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε να λειτουργεί, µέχρι τον εκέµβριο του 2012 έχει χειριστεί εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι ( ) αναφορές πολιτών. 2. Ζητήµατα Ποιότητας Ζωής και το διαµεσολαβητικό έργο του Συνηγόρου του Πολίτη. Στο θεµατικό αντικείµενο του Κύκλου Ποιότητας Ζωής του Συνηγόρου του Πολίτη υπάγονται ζητήµατα σχετικά τη συνολική προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού. Ειδικότερα, ως προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εµπίπτουν ζητήµατα σχετικά µε την προστασία των προστατευόµενων περιοχών, των δασών, ρεµάτων, αιγιαλού και παράκτιων ζωνών. Επίσης, ως προς την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος υπάγονται ζητήµατα σχετικά µε δεσµεύσεις ιδιοκτησίας, απαλλοτριώσεις, πολεοδοµικού σχεδιασµού, ρυµοτοµικών σχεδίων, έκδοση οικοδοµικών αδειών, αυθαίρετων κατασκευών, κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, χωροθέτηση και αδειοδότηση επιχειρήσεων και έργων, ζητήµατα εφαρµογής του εθνικού κτηµατολογίου. Τέλος, ως προς την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος υπάγονται ζητήµατα σχετικά µε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, µνηµεία, παραδοσιακοί οικισµοί και διατηρητέα. Οι αναφορές που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα στο συνολικό χειρισµό τους, δεδοµένου ότι συνήθως σε αυτές εµπλέκονται περισσότερες από µία αρµόδιες υπηρεσίες. Συνεπώς, για την αποτελεσµατική διερεύνησή τους, χρειάζεται, αφενός η επικοινωνία της Αρχής µε πολλές υπηρεσίες, αφετέρου η συνεργασία και συντονισµός µεταξύ των υπηρεσιών και σε κάποιες περιπτώσεις η άρση αµφισβήτησης µεταξύ τους ως προς τις αρµοδιότητές τους. 3. Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά µε την οικονοµική κρίση και την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. Οι αντιφάσεις και οι συγκρούσεις που συχνά προκύπτουν µεταξύ της ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος και των απαιτήσεων της οικονοµικής ανάπτυξης αποτελεί φαινόµενο που καλείται να αντιµετωπίσει ο Συνήγορος του Πολίτη από την αρχή της λειτουργίας του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις που έχουν αναδείξει τη σύγκρουση περιβάλλοντος και ανάπτυξης αποτελούν πχ. η άρνηση ανάκλησης αδειών λειτουργίας/εγκατάστασης πάσης φύσεως δραστηριοτήτων, η άρνηση εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης ή/και διοικητικής αποβολής, η άρνηση έκδοσης πράξεων επιβολής προστίµων ή/και καθυστερήσεις στην έκδοση των ανωτέρω πράξεων εκ µέρους των αρµόδιων υπηρεσιών. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η οικονοµική κρίση δηµιούργησε περαιτέρω επιβάρυνση σε κάθε προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει τα παραπάνω µε την άρνηση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης να 18 Βλ. άρθρο 4 του Ν. 3094/

11 επανεξετάσουν την νοµιµότητα λειτουργίας ή/ και την ανάκληση αδειών λειτουργίας κάθε φύσεως δραστηριοτήτων (π.χ καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και άλλων δραστηριοτήτων), µε κύριο επιχείρηµα πλέον, όχι την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά την οικονοµική κρίση. Το σύνηθες επιχείρηµα είναι ότι δεν µπορούµε να «κλείσουµε» δραστηριότητες/επιχειρήσεις διότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας και της ανέχειας των πολιτών. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επιληφθεί αναφορών σχετικών µε το ζήτηµα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλεπόταν αρχικά στον Ν. 3843/2010 για την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων χώρων και εν συνεχεία στο Ν. 4014/2011 σχετικά µε την αναστολή επιβολής κυρώσεων για κτίρια που έχουν ανεγερθεί καθ υπέρβαση της οικοδοµικής τους άδειας είτε χωρίς οικοδοµική άδεια. Κατά τη διερεύνηση των συγκεκριµένων αναφορών διαπιστώθηκαν ορισµένα οργανωτικά προβλήµατα της διοίκησης, όπως η καθυστέρηση έκδοσης των διευκρινιστικών και εκτελεστικών πράξεων των εν λόγω νόµων, καθώς επίσης η έλλειψη συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ των συναρµοδίων φορέων. Επίσης, µε τις αναφορές αυτές οι πολίτες έθεσαν συγκεκριµένα αιτήµατα σχετικά µε την επιστροφή του τέλους τακτοποίησης αυθαιρέτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ως προς τον εσφαλµένο υπολογισµό των προστίµων και ως προς τον συµψηφισµό του προστίµου για την τακτοποίηση ηµιυπαίθριων χώρων µε το πρόστιµο για την αναστολή επιβολής κυρώσεων για αυθαίρετα κτίσµατα. Επίσης, από σχετική αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη αναδείχτηκε η σύγχυση που έχει δηµιουργηθεί από τα νέα δεδοµένα ως προς τη µη τακτοποίηση αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων (άρθρο 23 του Ν. 4014/2011) και το παράπλευρο ζήτηµα της υλοποίησης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος για τη διαχείριση των δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών του ίδιου νόµου, το οποίο έχει ανατεθεί στο ΤΕΕ. Ειδικότερα, ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής µονάδας εντός εκτάσεων πολλών στρεµµάτων προέβη στην τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών. Έπειτα από µακρά αλληλογραφία µε τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες επιβεβαιώθηκε ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης και επισηµάνθηκε το γεγονός στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, η οποία ενηµέρωσε ότι δεν είναι αρµόδια, καθώς η τακτοποίηση έχει ανατεθεί στο ΤΕΕ βάσει απόφασης του ΥΠΕΚΑ. Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στη ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών του ΥΠΕΚΑ, διευκρινίζοντας ότι οι πολεοδοµίες διατηρούν την αρµοδιότητα να ελέγχουν την ακρίβεια και την αλήθεια των δικαιολογητικών 19. Τέλος, σε άλλη αναφορά προς την Ανεξάρτητη Αρχή, ο πολίτης υποστήριξε ότι από λάθος του µηχανικού-κατασκευαστή της πολυκατοικίας δηλώθηκαν για την τακτοποίηση του ηµιυπαίθριου περισσότερα τετραγωνικά µέτρα. Παρά τις προσπάθειές του για διόρθωση του λάθους, το αίτηµά του δεν έγινε αποδεκτό, διότι η αρµόδια υπηρεσία δόµησης απάντησε ότι, κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3843/2010 και των ερµηνευτικών εγκυκλίων, δεν έχει αρµοδιότητα να διορθώνει αιτήσεις που αφορούν τη διατήρηση της αυθαίρετης χρήσης χώρων που έχουν υπαχθεί σε αυτόν τον νόµο, εφόσον έχει γίνει περαίωση. Ο Συνήγορος έκρινε ότι η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα επαχθής για τον πολίτη στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Η αρµόδια πολεοδοµία απευθύνθηκε στη ΟΚΚ και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη Βλ. Ετήσια έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2012, σελ Βλ. Ετήσια έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2012, σελ

12 Γ. Συµπεράσµατα - Προτάσεις 1. Συµπεράσµατα Μετά την προσπάθεια, µέσω του Ν.1337/83, να δοθεί ένα τέλος στο ζήτηµα της αυθαίρετης δόµησης, την εν συνεχεία αδυναµία των αρµοδίων φορέων ως προς την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων περί αυθαιρέτων κατασκευών και την επί δεκαετίες εξάπλωση της αυθαίρετης δόµησης σε όλη την επικράτεια, η πολιτεία πρόσφατα δηµοσίευσε µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα δύο νοµοθετικές πράξεις που αντιµετωπίζουν µε διαφορετικό τρόπο το ίδιο ζήτηµα. Ειδικότερα, χωρίς κάποιο έστω στοιχειώδη ολοκληρωµένο πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό, εξέδωσε τον Ν. 3843/2010 για τη ρύθµιση µιας συγκεκριµένης κατηγορίας αυθαιρέτων και εν συνεχεία, γενίκευσε τη ρύθµιση, µε την έκδοση του Ν. 4014/2011, δυνητικά για όλα τα αυθαίρετα. Έκτοτε, από την έκδοση και την εφαρµογή του προσφάτου νοµοθετικού πλαισίου εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο η πεποίθηση ότι η διαµορφωθείσα κατάσταση, πέραν του ότι είναι εντελώς αντίθετη µε τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος, έχει καταστήσει αφενός µεν το ελληνικό κράτος σε έναν νοµίµως µόνιµο εισπρακτικό µηχανισµό που προάγει την άνιση µεταχείριση των πολιτών και αφετέρου τους πολίτες δέσµιους των προαναφερόµενων προσωρινών ρυθµίσεων. Ειδικότερα, είναι προφανής η διαφορετική αντιµετώπιση που καθένας από τους δύο νόµους επιφυλάσσει στους υπό ρύθµιση χώρους. Επίσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), προσπαθώντας να ερµηνεύσει και να εφαρµόσει τις διατάξεις αυτών των νοµοθετικών πράξεων, εκδίδει συνεχώς νέες ερµηνευτικές εγκυκλίους, µε αποτέλεσµα να «νοµοθετεί» µέσα από πράξεις της διοίκησης. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει σαφής νοµοθετική πρόβλεψη για τυχόν διόρθωση στοιχείων όταν διαπιστώνονται ανακρίβειες µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και στις περιπτώσεις αυτές πιθανολογείται ότι η αρµόδια υπηρεσία θα επιλύσει το ζήτηµα εκδίδοντας νέα ερµηνευτική εγκύκλιο 21. Ταυτόχρονα, µε τις πρόσφατες ρυθµίσεις, µε τις οποίες ορίστηκε νέος τρόπος απόδειξης του χρόνου ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής, σε συνδυασµό µε τις επακόλουθες παρατάσεις των προθεσµιών υποβολής των δικαιολογητικών για την υπαγωγή στην επίδικη ρύθµιση, ανατρέπονται όσα ίσχυαν κατά την εισηγητική έκθεση, η οποία έθετε ως απαράβατο όριο την τακτοποίηση της αυθαίρετης δόµησης που πραγµατοποιήθηκε µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης του σχεδίου νόµου. Αντί λοιπόν να σταµατήσει η αυθαίρετη δόµηση, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισής της 22. Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι το πρόσφατο παράδειγµα της αντιµετώπισης, εκ µέρους της εκτελεστικής εξουσίας, του ζητήµατος της αυθαίρετης δόµησης αποτελεί µία χαρακτηριστική περίπτωση µε την οποία καταδεικνύεται πως στη στάθµιση µεταξύ της οικονοµικής κρίσης και της προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος υποχωρεί το οικιστικό περιβάλλον. Πράγµατι, η διαπιστωµένη αδυναµία διαχείρισης του ζητήµατος της αυθαίρετης δόµησης και της κατεδάφισης των αυθαίρετων κτισµάτων στην Ελλάδα, οδήγησε την πολιτεία στην εξεύρεση λύσεων, τροποποιώντας το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Επίσης, το κριτήριο της απόδοσης οικονοµικής ωφέλειας για την χώρα, ιδίως σε µία περίοδο οξείας οικονοµικής κρίσης, δεν µπορεί να απορριφθεί µε ευκολία. Σίγουρα, όµως, ο προαναφερόµενος τρόπος µε τον οποίο επιχειρήθηκε να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα είναι αλυσιτελής, δεδοµένου ότι οι θεσπιζόµενοι κανόνες δικαίου δηµιουργούν ανασφάλεια δικαίου και προάγουν την άνιση µεταχείριση µεταξύ των πολιτών. 21 Βλ. Ετήσια έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2012, σελ Βλ. Ετήσια έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2012, σελ

13 2. Προτάσεις Στη σηµερινή κοινωνικό-οικονοµική και πολιτική συγκυρία θα ήταν σκόπιµο όλες οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις να υπαχθούν σε ένα ολοκληρωµένο πολεοδοµικό σχεδιασµό, που θα στοχεύει στην εξασφάλιση καλύτερων όρων διαβίωσης για τους κατοίκους, η δε χρήση των χώρων να συνδέεται µε την επιβάρυνση που έχει προκληθεί, χωρίς να θίγονται οι αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας σε βάρος όσων πολιτών δεν παρέβησαν τις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και καλούνται πλέον να υποστούν τις συνέπειες των ενεργειών όσων ανέγειραν κατασκευές κατά παράβαση της νοµοθεσίας 23. Προς το σκοπό της αποκατάστασης της προκαλούµενης βλάβης στο περιβάλλον επιβάλλεται τουλάχιστον η δηµιουργία χώρων πρασίνου ή άλλων κοινόχρηστων, προκειµένου το περιβαλλοντικό όφελος να καλύψει κατά το δυνατόν, την περιβαλλοντική ζηµία στις θιγόµενες περιοχές 24. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο ενοποίησης και συστηµατοποίησης, στο µέτρο που καθίσταται εφικτό, τουλάχιστον των πρόσφατων νοµοθετικών ρυθµίσεων ως προς τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων, προκειµένου να υπάρχει ίση µεταχείριση των περιπτώσεων που υπάγονται στους νόµους 3843/2010 και 4014/2011. Βιβλιογραφία Σύνταγµα της Ελλάδας (1975/1986/2001). Νόµος 3094/2003, (Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις). Προεδρικό ιάταγµα 273/1999, (Κανονισµός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη). Νόµος 3051/2002, (Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές). Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση Ν.3843/2010 (Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις). Ν. 4014/2011 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος). Απόφαση 180/2012 του Συµβουλίου της Επικρατείας. Απόφαση 1971/2012 του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εκθέσεις επί των σχετικών νοµοσχεδίων της ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής των Ελλήνων (των Ν. 3843/2010 και 4014/2011). Αιτιολογικές εκθέσεις επί των σχετικών νοµοσχεδίων προς τη Βουλή των Ελλήνων (των Ν. 3843/2010 και 4014/2011). Επαµεινώνδας Π. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου, Τόµος 2, 13 η Έκδοση, Νοµική Βιβλιοθήκη, Μ. Καραµανώφ, «Το περιβάλλον στην εποχή του µνηµονίου. Όνειρο ήταν και πάει;», Οµιλία στην Ηµερίδα µε θέµα: «Το περιβάλλον ως πυλώνας ανάπτυξης. Πράσινη Επιχειρηµατικότητα Νοµικό Πλαίσιο», ΕΒΕΑ Βλ. σχετικά τις Εκθέσεις επί των σχετικών νοµοσχεδίων της ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής των Ελλήνων. 24 Βλ. σχετικά τις Εκθέσεις επί των σχετικών νοµοσχεδίων της ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής των Ελλήνων. 13

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο ουδέποτε έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28595/2013. Ειδικοί Επιστήµονες: Νικόλαος Βίττης Αιµιλία Λιάσκα Ζωή Ρώσσιου άφνη Φιλιππάκη

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28595/2013. Ειδικοί Επιστήµονες: Νικόλαος Βίττης Αιµιλία Λιάσκα Ζωή Ρώσσιου άφνη Φιλιππάκη Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/28595/2013 Προς: Αξιότιµο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη Αµαλιάδος 17 11523, Αθήνα Ειδικοί Επιστήµονες: Νικόλαος Βίττης

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1. Βασικά σημεία νομοσχεδίου Πρώτη μέριμνα η διατήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ: διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ:  διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 4014/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012

Ο ΝΟΜΟΣ 4014/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012 1 Για την παρακολούθηση της παρουσίασης καλό είναι να διευκρινίσουμε ορισμένους όρους που θα εμφανίζονται παρακάτω συνεχώς. 2 1.-

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Θέμα Εφαρμογή του Β Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010)

Προς. Θέμα Εφαρμογή του Β Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Η ΒΕΒΑΙΩςΗ. ΠΑΡ.4 ΑΡΘΡΟ 23 1.Η διάταξη (Ως έχει αντικατασταθεί) (παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Μικρότερο ή ίσο των 25 τ.μ. Μεγαλύτερο των 25 τ.μ. και μικρότερο ή ίσο των 75 τ.μ. Μεγαλύτερο των 75 τ.μ.

Μικρότερο ή ίσο των 25 τ.μ. Μεγαλύτερο των 25 τ.μ. και μικρότερο ή ίσο των 75 τ.μ. Μεγαλύτερο των 75 τ.μ. Óåëßäá 6 Π ρόσφατα ψηφίστηκε από την Ελληνική βουλή ο Νόμος 3843/28 Απριλίου 2010 που αφορά την ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Κεφάλαιο Α Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός Προϊσταμένη διεύθυνσης επιθεώρησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ Σου/της. του, κατοίκου..., οδός. αριθμός.., τηλ... ΚΑΣΑ Του προσωρινού Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ)

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) 468. Τμήμα κτιρίου 10m 2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013)

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σύμφωνα με τις παρ.14 και 15 του αρθ.25 του Ν.4178/13 η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Ωστόσο εξακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης αποτελεί πλέον ένα κλασικό πρόβληµα και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα, νομιμοποιήσεις, δικαιοπραξίες

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα, νομιμοποιήσεις, δικαιοπραξίες OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 21 8 ΣΕΛΙΔΕΣ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει της «Αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας» (Ν.3325/2005) Γενική αξιολόγηση του νέου νοµοθετικού πλαισίου Στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Οκτωβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148333/34130/2012 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός Επιστήµονας: Κ. Ζούβια

1 Οκτωβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148333/34130/2012 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός Επιστήµονας: Κ. Ζούβια 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148333/34130/2012 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός Επιστήµονας: Κ. Ζούβια Προς Υπουργό Οικονοµικών Κύριο Γιάννη Στουρνάρα Νίκης 5-7 101 80 ΑΘΗΝΑ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Λεωφόρος Αθηνών 107, Αθήνα 104 47, τηλ: 210 340 7800 Fax: 210 340 7999, info@kteo-gr.gr www.kteo-gr.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αθήνα, 01/02/2010 Στην επικείμενη υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 48/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση Έρευνα για τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την αυθαίρετη δόμηση Απρίλιος 2009 Ταυτότητα της έρευνας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 20/3/2009 έως 27/3/2009 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αιτιολογική έκθεση Επί της αρχής : Α. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, επιχειρείται να θεραπευθεί η χρόνια παθογένεια σε σχέση µε την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα