ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Δεκέμβριος 2012

2 Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. 2. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. 3. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 4. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 5. την αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 6. την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α' βαθμού 7. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 8. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/ το Προεδρικό Διάταγμα 89/ με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού».

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν. 3463/06, ΠΔ 185/2007 υποχρεώνει τους Δήμους να συντάξουν Επιχειρησιακά Προγράμματα με χρονικό ορίζοντα τετραετίας τα οποία και θα πρέπει να εξειδικεύονται σε ετήσια σχέδια δράσης. Στόχος είναι ο ορθολογικότερος προγραμματισμός λειτουργίας του Δήμου, η βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων με βάση τις πραγματικές του ανάγκες. Ήδη από την προηγούμενη δεκαετία με πρωτοβουλία της ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. Λέσβου είχαν εκπονηθεί Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΤΑΠ) για όλους τους δήμους του Νομού. Αυτή ήταν η πρώτη απόπειρα σχεδιασμού ενός συγκροτημένου προγραμματικού κειμένου με αναφορές ιδίως σε αναπτυξιακά προγράμματα. Σύμφωνα με τον νέο νόμο ο Δήμος Μύρινας εκπόνησε το Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο εξελίχθηκε για να περιλαμβάνει όλη την γεωγραφική περιοχή της ν.. Από τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος προέκυψαν ανάγκες και κρίσιμα ζητήματα για τα οποία απαιτείται ένας βραχυπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός που αποτυπώνεται στα ετήσια σχέδια δράσης. Σαφώς λαμβάνονται υπόψη δεδομένα που επηρεάζουν τη λειτουργία του Δήμου όπως: Αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Τ.Α. χωρίς παράλληλα τη συνταγματική επιβαλλόμενη μεταφορά κονδυλίων Κατάθεση καθημερινών παραπόνων και αιτημάτων των πολιτών για τα οποία απαιτούνται άμεσες λύσεις Οικονομική αδυναμία που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας των Δήμων και την ελλιπή ανταπόκριση στα αιτήματα και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας Νέα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης που απαιτούν αλλαγή και προσαρμογή της λειτουργίας των υπηρεσιών Για το 2013 οι γενικές κατευθύνσεις της διοίκησης δεν διαφοροποιούνται και επικεντρώνονται στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες: Ορθολογικότερη πολεοδομική ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών

4 Επέκταση και αναβάθμιση του αστικού πρασίνου Οι προτεραιότητες στις δράσεις των απαραίτητων υποδομών για την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας του πολίτη, που προσδιορίζουν το ευρύτερο περιβάλλον και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Περιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών παιδείας και πολιτισμού Βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου εφαρμόζοντας τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της αποτελεσματικής και αποδοτικής διοίκησης Προστασία και ασφάλεια των πολιτών Η δομή του ετήσιου προγράμματος ακολουθεί τη δομή του Ε.Π. σε άξονες, μέτρα, γενικούς στόχους και δράσεις. Συγκεκριμένα: Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής Αναβάθμιση Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος» Μέτρο 1.1: Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος Βελτίωση βασικών κοινόχρηστων υποδομών. Μέτρο 1.2: Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών υποδομών. Μέτρο 1.3: Αναβάθμιση υποδομών κοινής ωφέλειας και συστημάτων πολιτικής προστασίας. Μέτρο 1.4: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ευαισθητοποίηση πολιτών. Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών στους τομείς Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» Μέτρο 2.1: Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης.

5 Μέτρο 2.2: Προβολή της ταυτότητας του νησιού, ενίσχυση και προώθηση των πολιτιστικών και αθλητικών θεσμών και δραστηριοτήτων. Άξονας Προτεραιότητας 3 : «Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης» Μέτρο 3.1: Ενδυνάμωση του παραγωγικού ιστού-ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Μέτρο 3.2: Υιοθέτηση των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας. Μέτρο 3.3: Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης Άξονας Προτεραιότητας 4 : «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» Μέτρο 4.1. : Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Μέτρο 4.2.: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους Πολίτες και ανάπτυξη συνεργασιών Μέτρο.: Αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου - Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Μέτρο 4.4.: Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας - Βελτίωση της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης του Δήμου 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η μεθοδολογία σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ. Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συμμετοχικότητας, με εμπλεκόμενους αιρετά όργανα και υπηρεσιακούς παράγοντες. Συγκροτήθηκε ομάδα συντονισμού αποτελούμενη από τους προϊσταμένους διευθύνσεων και στελέχη του τμήματος προγραμματισμού - ποιότητας - αξιολόγησης. Την γενική επίβλεψη της διαδικασίας ανέλαβε η Οικονομική Υπηρεσία. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ομάδα προγραμμάτισε διευρυμένες συναντήσεις εργασίας με προϊσταμένους και στελέχη των υπηρεσιών των Διευθύνσεων. Το ετήσιο πρόγραμμα δομήθηκε βάσει του Οδηγού που εξέδωσε το ΥΠΕΣ και περιλαμβάνει:

6 Πρόγραμμα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων των Διευθύνσεων του Δήμου και των αυτοτελών του τμημάτων. Προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων Ως λειτουργίες ορίσθηκαν οι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες των τμημάτων των Διευθύνσεων, δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Παράλληλα τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι με σκοπό τη μέτρηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Ως ενέργειες ορίσθηκαν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς, δεν αποτελούν επενδύσεις αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες των τμημάτων. Ως επενδύσεις ορίσθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού όπως : έργα, μελέτες, επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων, προμήθειες παγίων, απαλλοτριώσεις. Η δομή του ετήσιου προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά κεφάλαια: Με βάση την οριστικοποίηση των δράσεων έχει συνταχθεί πίνακας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία για κάθε δράση (ανά άξονα, μέτρο και στόχο): - κωδικός αριθμός και τίτλος δράσης. Ο κωδικός αυτός είναι στην πλειοψηφία των δράσεων τετραψήφιος. Μόνο για τις περιπτώσεις των δράσεων που συνδυάζουν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης αποδίδεται πενταψήφιος κωδικός ώστε να διαχωρίζονται τα ποσά που χρηματοδοτούνται από κάθε πηγή και ενδεχόμενα και τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διαφοροποιηθεί και η προτεραιότητα ανά κωδικό, εφόσον αναφέρεται σε μη διασφαλισμένη χρηματοδότηση. - αρμόδια υπηρεσία. Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης. - προϋπολογισμός και κατανομή εσόδων (κατ' έτος και στο σύνολο). Προϋπολογισμός της δράσης είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της. Για την εκτίμηση ή την προσέγγιση του συνολικού προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε συμφωνία με:

7 1. την εκτίμηση του κόστους προτεινόμενων έργων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή. 2. τις κατηγορίες και τους κωδικούς του προϋπολογισμού 2012, κυρίως τον απολογισμό των δαπανών. 3. το Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 και τη μεταφορά έργων και πόρων στο τον προσδιορισμό του κόστους έργων όπως έχουν ήδη εξειδικευθεί στο ΣΧΟΟΑΠ ή και σε άλλες μελέτες ή στα Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων και Εργασιών ή προσεγγίζονται από την αγορά. 5. τον προσδιορισμό του κόστους έργων που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα όσα προδιαγράφονται στα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενης Πράξης ή στις αποφάσεις ένταξης όπου υφίστανται. - πηγή χρηματοδότησης. Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, δημοτικοί πόροι, κρατικές επιχορηγήσεις κλπ). Χρήσιμο είναι η κωδικοποίηση των πηγών χρηματοδότησης να ταυτίζεται με την κωδικοποίηση του προϋπολογισμού. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και επενδύσεων : A. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε. AYTOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

8 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ περιλαμβάνονται και : οι Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και το αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών είναι μία από τις βασικές υπηρεσίες του Δήμου, καθώς έχει την ευθύνη σύνταξης του Προϋπολογισμού, και της Οικονομικής παρακολούθησης των εσόδων και εξόδων, ενώ παράλληλα είναι επιφορτισμένη με τη Διοίκηση του προσωπικού του Δήμου. Οι στόχοι που καταγράφονται για το 2013 στους παρακάτω πίνακες, είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που εκτιμήθηκαν από το 2012, καθώς και από την προσωπική εμπειρία του Διευθυντή και των υπαλλήλων που χειρίζονται τα αντίστοιχα θέματα. Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α1.1 Λειτουργίες της Διεύθυνσης Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων του δήμου Παραλαβή εισηγήσεων, αποστολή σε επιτροπές, σύνταξη, έκδοση, ανάρτηση, αποστολή στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου κοινοποίηση σε υπηρεσίες και άλλες δημόσιες αρχές. Αρχείο των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. Διατήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου αποφάσεων, πρακτικών, κασετών και προσκλήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Χορήγηση αντιγράφων 350/έτος

9 Σύνταξη - έκδοση - αποστολή προσκλήσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ανάρτηση προσκλήσεων - πρακτικών Δ/Σ στο διαδίκτυο και Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσκλήσεων, εισηγήσεων, επιστολών κλπ Έκδοση ψηφισμάτων Δ/Σ 20/έτος 8/έτος Ηχητική εγγραφή συνεδριάσεων Δ/Σ (μαγνητοφώνου και Η/Υ) Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ/Σ (CD 24) 25/έτος Ανοιχτές λαϊκές συνεδριάσεις (ετήσιου απολογισμού Δήμου, θεμάτων ιδιαίτερου κοινωνικού κλπ) 4/έτος Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσκλήσεων, εισηγήσεων, επιστολών κλπ 300/έτος Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής Σύνταξη, κοινοποίηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 24/έτος Σύνταξη, δακτυλογράφηση, ανάρτηση στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», αναπαραγωγή, κοινοποίηση στις υπηρεσίες του Δήμου και τις άλλες διοικητικές αρχές των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 210/έτος Σύνταξη, τήρηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής. 24/έτος Σύνταξη και τήρηση αρχείου υποθέσεων των δικηγόρων που συνεργάζονται με το Δήμο. 25/έτος Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο (προϋπολογισμός, ετήσιο πρόγραμμα δράσης, απολογισμός κλπ) 15/έτος

10 Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Σύνταξη, κοινοποίηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν.3852/ /έτος Σύνταξη, δακτυλογράφηση, ανάρτηση στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», αναπαραγωγή, κοινοποίηση στις υπηρεσίες του Δήμου και τις άλλες διοικητικές αρχές των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 60/έτος Σύνταξη, τήρηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 12/έτος Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο (Κανονιστικές αποφάσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) 10/έτος Για την Εκτελεστική Επιτροπή Σύνταξη, κοινοποίηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν.3852/ /έτος Σύνταξη, δακτυλογράφηση, ανάρτηση στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», αναπαραγωγή, κοινοποίηση στις υπηρεσίες του Δήμου και τις άλλες διοικητικές αρχές των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. 10/έτος Σύνταξη, τήρηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου των πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής. 10/έτος Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή (Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, Επιχειρησιακό και Τεχνικό Πρόγραμμα, προσχέδιο προϋπολογισμού κλπ.) 5/έτος

11 Για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Σύνταξη, κοινοποίηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν.3852/ /έτος Σύνταξη, δακτυλογράφηση, ανάρτηση στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», αναπαραγωγή, κοινοποίηση στις υπηρεσίες του Δήμου και τις άλλες διοικητικές αρχές των αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 10/έτος Σύνταξη, τήρηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου των πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 3/έτος Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο (Επιχειρησιακό, Τεχνικό και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, προσχέδιο προϋπολογισμού κλπ.) 5/έτος Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας Διορισμός, προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, τακτοποιήσεις προσωπικού 180/έτος Επιμορφώσεις προσωπικού (εισαγωγική, ετήσια προγράμματα) 15/έτος Μεταβολές (Προαγωγές, αποσπάσεις, μετατάξεις, αργίες, αναγνώριση χρόνου, άδειες ιδιωτικού έργου) 50/έτος Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις προσωπικού 10/έτος Κοινοποίηση τακτοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης Πειθαρχικές υποθέσεις 126/έτος 5/έτος Άδειες προσωπικού (κανονικές, Η/Υ, αιμοδοτικές, αναρρωτικές, ειδικές, εκλογικές, οικογενειακές κ.λ.π.) 1000/έτος

12 Τήρηση ενημέρωση φακέλων προσωπικού 140/έτος Γραφείο Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης Αρχείου Πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση εγγράφων, εισερχόμενα 20000, εξερχόμενα Οίκοθεν 4000 Διακίνηση εγγράφων σε υπηρεσίες 250/μήνα 100/μήνα Θεώρηση γνήσιου υπογραφής, επικυρώσεις αντιγράφων, βεβαιώσεις εν ζωή κ.λ.π. Υποδοχή ενημέρωση εξυπηρέτηση πολιτών Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 5/μέρα 10/μέρα 30/ημέρα ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Γραφείο Δημοτολογίων Εγγραφές στα Δημοτολόγια (Μεταδημοτεύσεις, γάμοι, γεννήσεις, ιθαγένεια, θάνατοι, διαζύγια) Διαγραφές στα Δημοτολόγια (Μεταδημοτεύσεις, γάμοι, ιθαγένεια, θάνατοι, διαζύγια) Διορθώσεις στο Εθνικό Δημοτολόγιο Ενημέρωση Πληροφόρηση Πολιτών 900/έτος 10/ημέρα 30/ημέρα Έκδοση πιστοποιητικών (όλα τα πιστοποιητικά δημοτολογίων ΜΑ κ.λ.π.) Μητρώα αρρένων Στρατολογικοί πίνακες Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γάμου Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων θανάτου Εκθέσεις προς άλλα Ληξιαρχεία Μεταβολές στις Ληξιαρχικές πράξεις 40/ημέρα 100/έτος 1/έτος 90/έτος 170/έτος 80/έτος 70/έτος

13 Γραφείο Αλλοδαπών Πληροφόρηση αλλοδαπών, ημεδαπών και δικηγόρων α) για την ισχύουσα νομοθεσία β) για τα δικαιολογητικά των αιτήσεων γ) για την πορεία της εξέτασης των αιτημάτων από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Περιφέρειας 5/ημέρα Παραλαβή αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής. Διαβίβασή τους ανά 15νθήμερο στη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Περιφέρειας 450/έτος 40/μήνα Παραλαβή αδειών διαμονής και παράδοση τους στους δικαιούχους. (Η πρόσκληση των δικαιούχων αλλοδαπών για την παραλαβή των αδειών διαμονής γίνεται τηλεφωνικά και εάν δεν ανταποκρίνονται και ταχυδρομικά) 1 φορά το μήνα άδειες Μεταβολές στοιχείων αλλοδαπών (αλλαγή κατοικίας, διαβατηρίου, προσωπικής κατάστασης: γάμος, διαζύγιο, γέννηση τέκνου κ.α) Αλληλογραφία με Περιφέρεια κ.ά. Αρχειοθέτηση αιτήσεων και λοιπών εγγράφων 10/μήνα 50/μήνα 50/μήνα Πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία - χορήγηση εντύπων Πολιτογράφησης 50/έτος Παραλαβή αιτήσεων Πολιτογράφησης Διαβίβαση στη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Περιφέρειας 7/μήνα 50/έτος Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών, παροχή πληροφοριών & έκδοση αδειών πολιτικών γάμων σε Έλληνες και αλλοδαπούς κατοίκους του Δήμου Τέλεση πολιτικών γάμων 50/έτος 50/έτος ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

14 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΟΔΩΝ Έκδοση Ε.Α.Δ, σύνταξη εισηγήσεων διάθεσης πιστώσεων προς Δ.Σ. 900/έτος Καταχώρηση όλων των παραστατικών (παγίων - προμήθειες - εργασίες - έργα κ.λ.π.), έλεγχος δικαιολογητικών - κρατήσεων, έκδοση Χ.Ε.Π. σύνταξη καταστάσεων ΧΕΠ 2.800/έτος Επεξεργασία προτάσεων επί του προϋπολογισμού,καταχώρηση αυτού στη λογιστική και παρακολούθηση, σύνταξη εισηγήσεων αναμόρφωσης, καταχώρηση αποφάσεων αναμόρφωσης στη λογιστική Διαχείριση πάγιας προκαταβολής 30/έτος 3/έτος Έλεγχος και πληρωμή ενταλμάτων μισθοδοσίας και προμηθειών του δήμου - αρχειοθέτηση 2.000/έτος Σύνταξη και αποστολή τριμηνιαίων στατιστικών δελτίων προς την Στατιστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονομικών για τον Δήμο 16/έτος Αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικού από το πρωτοδικείο μέσω fax 800/έτος ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών (καταστάσεις, αποδείξεις, κρατήσεις). Βεβαιώσεις αποδοχών ετήσιες Δηλώσεις εφορίας 1/15νθ 1 12/μην Έκδοση βεβαιώσεων (ασφαλιστικών εισφορών, ταμείων, υπηρεσίας, αποδοχών Επικοινωνία με ασφαλιστικά ταμεία 100/έτος 50/έτος

15 Τριμηνιαίες υποβολές ΑΠΔ 4 Έλεγχος και απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων και Φ.Π.Α 1/μήνα Αποστολή στο ΚΕΠΥΟ συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών 1/έτος Ενημέρωση γεν. λογιστικής από το απλογραφικό και συμφωνία Απλογραφικούδιπλογραφικού, καταχώρηση παγίων στο μητρώο και συμφωνία αυτού με τη γεν. Λογιστική, σύνταξη ισολογισμού 12/έτος Σύνταξη και αποστολή μέσω taxisnet συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών των Ν.Π.Δ.Δ. και της οριστ. δήλωσης εκκαθ. ΦΜΥ (Ε7) του δήμου 9/έτος Τήρηση και ενημέρωση αρχείου κατ' έτος (φάκελοι Χ.Ε.Π.-διαφόρων εγγράφων κ.λ.π.) ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ Τέλη - πρόστιμα - παράβολα - λοιπές εισπράξεις Β.Σ. ετησίως Βεβαιώσεις Τ.Α.Π., ηλεκτροδότησης, δηλώσεις μεταβολών τ.μ. Αχρεωστήτως εισπραχθέντα 1000 βεβ.-δηλ./έτος 5 αιτήσεις/έτος Κατάθεση-διεκπεραίωση προσφυγών 5 προσφυγές/έτος Προϋπολογισμούς εσόδων -κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Σχέδιο δράσης Άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων 1 ετησίως 1 ετησίως 65 ετησίως Εισηγήσεις Δ.Σ., ΟΙΚ.Ε.,.Ε.Φ.Δ. 50 εισηγήσεις/έτος

16 Καταχώρηση οφειλών και αναζήτηση στοιχείων υπόχρεων για βεβαίωση σε Χ.Κ ΧΚ 300/έτος Αναδιοργάνωση όλων των αρχείων του Δήμου που σχετίζονται με τα έσοδα Σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και αποφάσεων δημάρχου Αναζήτηση στοιχείων υπόχρεων για ΚΟΚ, τέλος επί των ακαθαρίστων και παρεπιδημούντων Δημοπρασίες Κοινή βοσκή Παραλαβή και επεξεργασία αιτήσεων Σύνταξη συμφωνητικών για αιγιαλούς και δημοπρασίες 800 ετησίως 2 φορές ετησίως 20/έτος 250/έτος ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Έκδοση βεβαιώσεων και έκδοση γραμματίων για τον δήμο 1.100/έτος Έκδοση γραμματίου για την μεταφορά χρηματικού υπολοίπου Π.Ο.Ε. για το δήμο 2 ετησίως Μεταφορά και επαναβεβαίωση χρηματικών καταλόγων Π.Ο.Ε. για τον δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 1 τριπλότυπο Διπλότυπα είσπραξης από χρηματικούς καταλόγους και βεβαιωτικά για δήμο Εισηγήσεις προς Δ.Σ Διαγραφές βάσει αποφάσεων Δ.Σ /έτος 1-5 ετησίως 25 αποφάσεις ετησίως Δεσμεύσεις φορολ. ενημερότητας και ανάκληση αυτών. Βεβαιώσεις μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα Αναγκαστικά μέτρα - εντολές κατάσχεσης 150/έτος 150/έτος 30/έτος Έκδοση και αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων από χρηματικούς καταλόγους για τον δήμο /έτος

17 Έκδοση - έλεγχος - πληρωμή -απόδοση ενταλμάτων κρατήσεων του δήμου και δημιουργία και αποστολή καταστάσεων στα αντίστοιχα ταμεία 2.000/έτος Αποστολή βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου των προμηθευτών του Δήμου 800/έτος Μηνιαίος έλεγχος λογιστικών - οικονομικών στοιχείων με τα extrait των τραπεζών του δήμου 12/έτος Σύνταξη ετησίου απολογισμού(δήμου και ΝΠΔΔ) και αποστολή απολογιστικών στο ελεγκτικό συνέδριο και στους πρόεδρους των ΝΠΔΔ αντίστοιχα. 4/έτος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σύνταξη και αποστολή πινάκων στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών 5/έτος Διενέργεια δημοπρασιών : α) εισηγήσεις στην ΟΙΚ.Ε.-Δ.Σ -δημοσιεύσεις στον τύπο (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)- σύνταξη διακηρύξεων - έκδοση αποφάσεων δημάρχου για προμήθειες- σύνταξη συμφωνητικών παραγγελία ειδώντήρηση αρχείου εγγυητικών επιστολών 20/έτος β) με απευθείας ανάθεση (λήψη προσφορών για απευθείας αναθέσεις) γ) με πρόχειρο διαγωνισμό δ) με ανοικτό διαγωνισμό Σύνταξη μελετών για προμήθειες 250/έτος 15/έτος 5/έτος 10/έτος ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ Ενημέρωση και πληροφόρηση για κάθε θέμα που αφορά στη Δημόσια Διοίκηση

18 Εξυπηρέτηση πολιτών: επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παραβόλων, υπεύθυνων δηλώσεων, αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας 8.000/έτος Διεκπεραίωση σύνθετων υποθέσεων των πολιτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες: παραλαβή αιτήσεων, έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων των πολιτών, αποστολή ολοκληρωμένων φακέλων στην αρμόδια υπηρεσία Εξυπηρέτηση πολιτών σε 1056 πιστοποιημένα αιτήματα που είναι αρμοδιότητας διαφόρων υπουργείων και άλλων φορέων όπως Περιφερειών, Δήμων, Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων /έτος Παρακολούθηση της διαδικασίας εξέλιξης των αιτημάτων των πολιτών μέχρι την ολοκλήρωση τους Έκδοση πιστοποιητικών (Δημοτολόγιο) Αιτήσεις ηλεκτροδοτήσεων Έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ Έκδοση Πιστοποιητικών αμπελοκτημοσύνης Εισπράξεις νερών Έκδοση βεβαιώσεων βοσκοτόπων και εισπράξεις μισθωμάτων βοσκοτόπων Δ.Ε. Μούδρου 2.700/έτος Α1.2 Λειτουργίες των Υπηρεσιών υπαγομένων απευθείας στον Δήμαρχο Γενικών Υπηρεσιών. Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Γραφείο Δημάρχου Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου 1000/έτος

19 Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος 150/έτος Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για μείζονα προβλήματα του Δήμου 10/έτος Γραφείο Επικοινωνίας- Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Επικοινωνίας- Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Επικοινωνίας- Γραφείο Δημάρχου Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των δημοτών για όλα τα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους Δημότες και το Δήμο (με δελτία Τύπου, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενημέρωση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, φυλλάδια Κάθε μέρα Αποστολή ευχετηρίων καρτών σε ονομαστικές εορτές καθώς και αργίες (Χριστούγεννα- Πάσχα) σε επισήμους και συνεργαζόμενους φορείς του Δήμου 400/έτος Α1.3 Λειτουργίες του τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης Γραφείο του τμήματος Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Γραφείο απασχόλησης Υποδοχή, πληροφόρηση, πρώτη επαφή εξυπηρετούμενων 7.000/έτος Μούδρο Μύρινα Ενημέρωση σε μηνιαία βάση Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεις εμπορικών δραστηριοτήτων Έλεγχος δικαιολογητικών - εισηγήσεις στην ΕΠΖ και ΔΚ για προεγκρίσεις αδειών -αντικατάσταση αδειών - διαχείριση βεβαιωμένων παραβάσεων για τα καταστήματα( ανάκληση αδειών- αφαίρεση αδείας λειτουργίας- σφράγιση καταστήματος- προσφυγές στην περιφέρεια & στα διοικητικά δικαστήρια) 40/έτος

20 Έκδοση αδειών μουσικής : έλεγχος δικαιολογητικών- εισηγήσεις στην ΕΠΖ και ΔΚ,διαχείριση βεβαιωμένων παραβάσεων (ανάκληση η αφαίρεση αδείας λειτουργίας-σφράγιση καταστήματος- προσφυγές στην περιφέρεια & στα διοικητικά δικαστήρια) 36/έτος Έκδοση αδειών καταστημάτων υπηρεσιών διαδικτύου : έλεγχος δικαιολογητικών- εισήγησης στο Δ.Σ- διαχειριστή βεβαιωμένων παραβάσεων (ανάκληση ή αφαίρεση αδείας λειτουργίας-σφράγιση καταστήματος- προσφυγές στην περιφέρεια & στα διοικητικά δικαστήρια) 1/έτος Έκδοση αδειών παράτασης ωραρίου μουσικής : έλεγχος δικαιολογητικών - εισηγήσεις στην Δ.Ε. - έκδοση αδειών 29/έτος Α2. Ενέργειες της Διοίκησης Α2.1 Ενέργειες της Διεύθυνσης Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών A/A Περιγραφή Υπηρεσία Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενοι Χρονο- Προϋπολο- Κ.Α Άξονας ενέργειας υλοποίησης υπηρεσίες ή ΝΠ του φορείς προγραμ- γισμός Μέτρο του Δήμου (εκτός Δήμου) ματισμός δαπανών Ε.Π. Α2.2 Ενέργειες των Υπηρεσιών υπαγόμενων απευθείας στον Δήμαρχο Ενέργειες Γενικών Υπηρεσιών A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 Ανάθεση εργασίας σε νομικό σύμβουλο Γενικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεις/ Επαγγελματίες 5.000, Χρεολύσια δανείων Δημ. Ενότητας Μούδρου (Δόσεις δανείων για προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος & αγορά ακινήτου από ΕΑΣ) Γενικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεις/ Επαγγελματίες , Τοκοχρεωλυτική δόση δανείου εξόφληση Γενικών Υπηρεσιών ,

21 ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου 4 Απόδοση στη Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. Γενικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμι α Σχολική Επιτροπή , Επιχορήγηση σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπ/σης Δήμου για την υλοποίηση θεσμού <<Σχολικός τροχονόμος>> Γενικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή 5.184, Απόδοση επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ : Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης- Πολιτισμού- Αθλητισμού Δήμου Γενικών Υπηρεσιών Οργ. Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης- Πολιτισμού- Αθλητισμού , Απόδοση επιχ/σης στο ΝΠΔΔ: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης κατοίκων Δήμου. Γενικών Υπηρεσιών Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Γενικών Υπηρεσιών 1.000, Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Γενικών Υπηρεσιών 5.975, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Προαιρετικές εισφορές στην Γενικών Υπηρεσιών Γενικών Υπηρεσιών , Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμι ,

22 πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή α Σχολική Επιτροπή 12 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Γενικών Υπηρεσιών 5.000, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Γενικών Υπηρεσιών Αθλητικοί Σύλλογοι 5.000, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Γενικών Υπηρεσιών Πολιτιστικοί Σύλλογοι 5.000, Σύναψη προγραμ/κής σύμβ. μεταξύ Δήμου & Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέματα α) Διαχείριση προστατευόμεν ων περιοχών Natura β) Ανάδειξη και προστασία τοπικών προϊόντων Σύναψη Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου με τη ΜΕΛΕΤΕΔΚ για τον έλεγχο των πόσιμων νερών του Δήμου Γενικών Υπηρεσιών Γενικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου ΜΕΛΕΤΕΔΚ , , Αποζημίωση ιδιωτών για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν υπαιτιότητα Δήμου. Γενικών Υπηρεσιών 1.500, ΣΥΝΟΛΟ ,76 Α2.3 Ενέργειες των Υπηρεσιών τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

23 A/A Περιγραφή Υπηρεσία Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενοι Χρονο- Προϋπολογι- Κ.Α Άξονας ενέργειας υλοποίησης υπηρεσίες ή ΝΠ φορείς προγραμμα- σμός Μέτρο του Δήμου (εκτός Δήμου) τισμός δαπανών του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Α3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑ Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) 60,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 61,00 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 600,00 62,00 Παροχές τρίτων ,00 63,00 Φόροι-Τέλη 0,00 64,00 Λοιπά Γενικά έξοδα 6.000,00 66,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Α3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Υπηρεσίας ΚΑ Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) 60,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,43 61,00 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,00 62,00 Παροχές τρίτων ,00 63,00 Φόροι-Τέλη 7.500,00 64,00 Λοιπά Γενικά έξοδα ,00 66,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,43 Α3.3 ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε )

24 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

25 Β.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση Συνεχιζόμενη ή Νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π Προμήθεια κλιματιστικών για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια κλιματιστικών για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μούδρου Προμήθεια κλιματιστικών για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ατσικής Προμήθεια κλιματιστικών για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ν. Κούταλης Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μούδρου Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ατσικής Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ν. Κούταλης Προμήθεια επίπλων γραφείων Δήμου Δ.Ε. Μύρινας Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 2.000, , , , , , , , ,

26 Προμήθεια χρηματοκιβωτίου για την οικονομική υπηρεσία Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια μηχανής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων για την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Προμήθεια σκευών και λοιπών ηλεκτρικών συσκευών για τις οικονομικές Διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μούδρου Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Ατσικής Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Ν. Κούταλης Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Δ.Ε. Μύρινας Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΠ Δ.Ε Μούδρου Προμήθεια/τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων στο κοινοτικό γραφείο και ιατρείο Ν.Κούταλης Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δ. Ε. Μούδρου Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 1.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 800, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 2.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 4.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 1.200, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 1.200, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 1.200, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 2.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 3.500, Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Προμήθεια μηχανημάτων προσέλευσης προσωπικού Δήμος Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 2.000, , Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη Δ.Ε. Μούδρου Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 800, Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη Δ.Ε. Ατσικής Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 800,

27 24 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη Δ.Ε. Ν. Κούταλης Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 800, Επισκευή Κοινοτικού καταστήματος Ν. Κούταλης Δ. Ε. Ν. Κούταλης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 6.800, Εκπόνηση μελέτης για έλεγχο της στατικής επάρκειας 1 ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας ΜΕΛΕΤΗ Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ , Εκπόνηση μελέτης για έλεγχο της στατικής επάρκειας του Παπουτσίδειου Μεγάρου. ΜΕΛΕΤΗ Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ , ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 Β.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση Συνεχιζόμενη ή Νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 Δημιουργία σήματος λογοτύπου & αναπαραγωγή υλικού εταιρικής παρουσίασης Δήμου ΥΗΡΕΣΙΑ Δήμος Γενικών Υπηρεσιών , Κατασκευή ξύλινων εξεδρών για τις εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης την 8η Οκτ. & εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτ. & 28ης Οκτ. Δήμος Γενικών Υπηρεσιν 4.000, Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικές συσκευές) Δήμος Γενικών Υπηρεσιών 1.000, Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων με λογότυπο Δ.Ε. κλπ Δήμος Γενικών Υπηρεσιών , Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου (φαξ, εκτυπωτές, σκάνερ κλπ) Δήμος Γενικών Υπηρεσιών 2.000,

28 6 Εργασία ελαιοχρωματισμούυδροχρωματισμού χώρων δημοτικών καταστημάτων. Δήμος Γενικών Υπηρεσιών 0, Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης & επισκευής κτιριακών εγκ/σεων Δημοτικών καταστημάτων Δήμος Γενικών Υπηρεσιών 7.000, Απολύμανση δημοτικών κτιρίων Ανάθεση εργασίας απομαγνητοφώνισης συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου 1. Άνάθεση εργασίας στην ΑΜΚΕ /Δαπάνη για ανάθεση εργασίας στην ΑΜΚΕ <<Λήμνος τουριστική>> για την τουριστική προβολή του 2 Δήμου Δήμος Γενικών Υπηρεσιών 1.000, Δήμος 7.000, Τ.Κ Ατσικής , ΣΥΝΟΛ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέσα από την λειτουργία των Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών εξυπηρετούνται οι στόχοι του Άξονα 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου», του Ε.Π. του Δήμου μας. Οι βασικοί στόχοι των Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών για το 2013 έχουν ως επίκεντρο: 1) τον εξορθολογισμό του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2013 ως προς τα έσοδα και ως προς τις δαπάνες. 2) την συστηματική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 3) την συνεργασία όλων των οικονομικών τμημάτων της Δ/νσης με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων που παρατηρούνται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η λειτουργία των Υπηρεσιών υπαγόμενων απευθείας στον Δήμαρχο - Γενικών Υπηρεσιών εξυπηρετούνται εκτός του Άξονα 4, για την παροχή των Υπηρεσιών στο Δημότη, και οι στόχοι του Άξονα 2 «Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών στους τομείς

29 Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού». Στόχος είναι η ενίσχυση της πληροφόρησης και της συμμετοχής των πολιτών, η κατοχύρωση της διαφάνειας, η εδραίωση της διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο, η ορθολογικότερη αξιοποίηση των συνεργασιών του Δήμου με πολιτιστικούς φορείς καθώς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Αυτοτελές τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης εξυπηρετεί τους στόχους του Άξονα 3 «Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης». Έχει ως στόχο την συνολική αναβάθμιση του νησιού με αναίρεση μονοτμηματικών ενδιαφερόντων (π.χ. παραλιακά μέτωπα) και ανάδειξη χώρων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο σύνολο του νησιού, μέσω της εκτέλεσης σειράς έργων και ενεργειών όπως η αξιοποίηση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμου, πεζοδρόμια αλλά και η συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς. Επιπλέον περιλαμβάνονται έργα και ενέργειες που αφορούν την ανάδειξη των Πολιτιστικών Πόρων του Δήμου, στην κατεύθυνση ενσωμάτωσης, στην καθημερινή δραστηριότητα του πολίτη αλλά κυρίως στην ανάδειξη της επωνυμίας της και της Διαχρονικής Ιστορίας της, αναδεικνύοντας την Λήμνο ως σημαντικό προορισμό για εναλλακτικής μορφή τουρισμού.

30 3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Υποστήριξη λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ.) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α1.1. Υποστηρικτικές λειτουργίες τμήματος Κοινωνικής προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Υποστήριξη πολιτικών οργάνων των ΝΠΔΔ Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης Αρχείου Υπηρεσίες σύνταξης και υλοποίησης προϋπολογισμού Περιγραφή λειτουργίας Συγγραφή εισηγήσεων, αποστολή σε επιτροπές, σύνταξη, έκδοση, ανάρτηση, αποστολή στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, κοινοποίηση σε υπηρεσίες και άλλες δημόσιες αρχές. Αρχείο των αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. Διατήρηση έντυπου αρχείου αποφάσεων, πρακτικών, κασετών και προσκλήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Χορήγηση αντιγράφων. Σύνταξη - έκδοση - αποστολή προσκλήσεων συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου. Ανάρτηση προσκλήσεων - πρακτικών Δ/Σ στο διαδίκτυο και αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσκλήσεων, εισηγήσεων, επιστολών κλπ Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσκλήσεων, εισηγήσεων, επιστολών κλπ Έκδοση αποφάσεων Προέδρου των ΝΠΔΔ Πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση εγγράφων, εισερχόμενα 1100, εξερχόμενα 800. Οίκοθεν 380 Διακίνηση εγγράφων σε υπηρεσίες και ΝΠ Επικυρώσεις αντιγράφων, βεβαιώσεις κ.λ.π. Υποδοχή ενημέρωση εξυπηρέτηση πολιτών Τηλεφωνική εξυπηρέτηση Έκδοση Ε.Α.Δ, σύνταξη εισηγήσεων διάθεσης πιστώσεων προς Δ.Σ. Καταχώρηση όλων των παραστατικών (παγίων προμήθειες εργασίες - έργα κ.λ.π), έλεγχος δικαιολογητικών - κρατήσεων, έκδοση Χ.Ε.Π. σύνταξη καταστάσεων ΧΕΠ Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 300/έτος 30/έτος 500/έτος 30/έτος 190/μήνα 50/μήνα 5/μέρα 10/μέρα 15/ημέρα 100/έτος 300/έτος

31 Επεξεργασία προτάσεων επί του προϋπολογισμού,καταχώρηση αυτού στη λογιστική και παρακολούθηση, σύνταξη εισηγήσεων αναμόρφωσης, καταχώρηση αποφάσεων αναμόρφωσης στη λογιστική Διαχείριση πάγιας προκαταβολής 10/ετησίως 2/έτος Έκδοση εισιτηρίων του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νέας Κούταλης, της Πινακοθήκης Βαλκανικής Τέχνης Κοντιά, του κινηματοθεάτρου «Μαρούλα» και λοιπών εκδηλώσεων κατά περίπτωση. Σύνταξη και αποστολή τριμηνιαίων στατιστικών δελτίων προς την Στατιστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονομικών για τα ΝΠΔΔ. 8/ετησίως Επικοινωνία με ασφαλιστικά ταμεία Τριμηνιαίες υποβολές ΑΠΔ 30/έτος 8/έτος Υπηρεσίες προμηθειών, εργασιών, μελετών Τήρηση και ενημέρωση αρχείου κατ' έτος (φάκελοι Χ.Ε.Π.-διαφόρων εγγράφων κ.λ.π) α) με απευθείας ανάθεση (λήψη προσφορών για απευθείας αναθέσεις) 150/έτος β) με πρόχειρο διαγωνισμό 2/έτος Νομικές υποθέσεις Σύνταξη μελετών για την ανάθεση εργασιών Σύνταξη συμβάσεων και συμφωνητικών Σύνταξη και τήρηση αρχείου υποθέσεων των δικηγόρων που συνεργάζονται με το Δήμο 10/έτος 30/έτος 2/έτος Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού Διορισμός, προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, τακτοποιήσεις προσωπικού 5/έτος Επιμορφώσεις προσωπικού (εισαγωγική, ετήσια προγράμματα) 20/έτος Μεταβολές (Προαγωγές, αποσπάσεις, μετατάξεις, αργίες, αναγνώριση χρόνου, άδειες ιδιωτικού έργου) 10/έτος Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις προσωπικού 2/έτος

32 Κοινοποίηση τακτοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης 24/έτος Πειθαρχικές υποθέσεις 2/έτος Άδειες προσωπικού (κανονικές, Η/Υ, αιμοδοτικές, αναρρωτικές, ειδικές, εκλογικές, οικογενειακές κ.λ.π.) 100/έτος Τήρηση ενημέρωση φακέλων προσωπικού 24/έτος Μισθοδοσία Προσωπικού Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών (καταστάσεις, αποδείξεις, κρατήσεις). 1/15νθ Βεβαιώσεις αποδοχών ετήσιες 33/έτος Έκδοση βεβαιώσεων (ασφαλιστικών εισφορών, ταμείων, υπηρεσίας, αποδοχών) 10/έτος Α1.2 Λειτουργίες ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.» Υπηρεσίες Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Π.Σ. Μύρινας / Φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας 55παιδιά/έτος Δ.Π.Σ. Μούδρου / Φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας 25παιδιά/έτος Πρόγραμμα Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Μύρινας και Μούδρου Βελτίωση υποδομών, εξοπλισμού και υπηρεσιών των Δ.Π.Σ ,00 /έτος Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι υποστήριξης Πρόγραμμα στο σπίτι Βοήθεια ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κλπ) 250ωφελούμενοι/έτος

33 Συνεργασία με Πρεσβεία Ακτής Ελεφαντοστού για χρηματική υποστήριξη ιδρυμάτων και νοσοκομείων των χωρών της Αφρικής 3/έτος Πρόγραμμα Πρόληψης του καρκίνου τραχήλου της μήτρας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο - Επιστολές πρόσκλησης για εξέταση 15/μήνα Συνεργασία με το κέντρο πρόληψης και ψυχικής υγείας Πολιόχνη για προγράμματα ενημέρωσης σε σχολεία, στρατόπεδα, συλλόγους. 5/έτος Συνεργασία με το κέντρο πρόληψης και ψυχικής υγείας Πολιόχνη για οργάνωση σχολής γονέων για ενημέρωση πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων από εξαρτησιογόνες ουσίες Πρόβλεψη δημιουργίας κινητής μονάδας ψυχικής υγείας 1 Πρόβλεψη δημιουργίας ημερήσιου κέντρου δημιουργικής απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α. 1 Πρόβλεψη δημιουργία ημερήσιου κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων 1 Συμμετοχή στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και εγκληματικότητας ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) Α1.3 Λειτουργίες ΝΠΔΔ «Οργανισμός Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης-πολιτισμού Αθλητισμού Δ.» ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Τομέας Αθλητισμού Περιγραφή λειτουργίας Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Διαχείριση αθλητικών χώρων

34 Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων Υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων αθλητικού περιεχομένου Καθιέρωση σε ετήσια βάση εκδηλώσεων όπως Λαϊκός Ανώμαλος δρόμος, Ναυτική Εβδομάδα, Ποδηλατοδρομίες, μοντέρνο τρίαθλο, πένταθλο κλπ. Καταγραφή αναγκών των υφισταμένων αθλητικών χώρων και εισήγηση προς τον Δήμο για την επισκευή και τη συντήρησή τους.εισήγηση προς τον Δήμο για κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού Τομέας πολιτισμού Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Διαχείριση πολιτιστικών χώρων Επιχορήγηση πολιτιστικών σωματείων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων. Υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων πολιτιστικού περιεχομένου. Καταγραφή αναγκών των υφισταμένων πολιτιστικών χώρων και εισήγηση προς τον Δήμο για την επισκευή και τη συντήρησή τους.εισήγηση προς τον Δήμο για κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Λειτουργία Δημοτικής Φιλαρμονικής Μύρινας και Νέας Κούταλης, Δημοτικής Χορωδίας, Μουσικού Εργαστηρίου Μούδρου. Λειτουργία Πινακοθήκης Βαλκανικής Τέχνης Κοντιά και Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νέας Κούταλης. Τομέας Δια Βίου Μάθησης Υλοποίηση εργαστηρίων διάδοσης καλλιτεχνικής παιδείας, όπως κεραμικής, ζωγραφικής, φωτογραφίας κλπ Υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης Προώθηση εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία σε συνεργασία με τη Γ.Γ Νέας Γενιάς

35 Α1.4 Λειτουργίες Πρόνοιας Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Τμήμα κοινωνικής προστασίας παιδείας και πολιτισμού Κοινωνική στήριξη 120/έτος Χορήγηση ανανέωση βιβλιαρίων απορίας και προνοιακού επιδόματος 100/έτος Ενημέρωση σε μηνιαία βάση 5/μήνα Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του τμήματος υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας παιδείας και πολιτισμού Α3.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 15 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Υπηρεσίας ΚΑ Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) 60,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 61,00 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,61 62,00 Παροχές τρίτων ,40 63,00 Φόροι-Τέλη 1.100,00 64,00 Λοιπά Γενικά έξοδα ,40 66,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,41

36 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση Συνεχιζόμενη ή Νέα 1 Προμήθεια νέων οργάνων παιδικών χαρών Προμήθεια τοποθέτηση νέων αλουμινένιων κουφωμάτων στο γυμναστήριο του Γυμνασίου της Δ.Ε. Μούδρου. (Έκτακτα ανειδίκευτα/οσκ) Προμήθεια μεταλλικών θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση και εξοπλισμό χώρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων Βελτίωση ανακαίνιση κινηματοθέατρου «ΜΑΡΟΥΛΑ» στη Μύρινα Καθαίρεση παλαιών και κατασκευή νέων WC στο Δημοτικό Σχολείο Τσιμανδρίων Δημιουργία χώρων πολιτισμού (Στέγαση μόνιμης συλλογής παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων). 8 Έργα αναβάθμισης Γηπέδου Κοντιά 9 Έργα αναβάθμισης Σχολικής Υποδομής Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Δήμος Ο.Α.Σ.Α.Α. Υπηρεσία υλοποίησης ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α , , , , , , , , , Άξονας Μέτρο του Ε.Π

37 17 10 Επέκταση 2 ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Αποκατάσταση Ανάδειξη σημείων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (βρύσες, κρουνοί κλπ) Εκσυγχρονισμός βελτίωση δημοτικών παιδικών σταθμών Μύρινας & Μούδρου 13 Κατασκευή W.C. Γυμνασίου Μούδρου 14 Έργα αναβάθμισης Γηπέδου Μούδρου Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Μούδρου στη προσυμβατική διαδικασία (ΣΔΙΤ) για την εκτέλεση του έργου: Αξιοποίηση - εκμετάλλευση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου 15 Μούδρου Επισκευή- συντήρηση-διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Ρουσσοπουλίου ( Επιχ/ση ΥΠ. Θαλάσσιων Υποθ) Κατασκευή 2ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας (Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ) Επέκταση & διαρρύθμιση 3ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας(Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) Διαμόρφωση αύλειου χώρου για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών Δήμος Ο.Α.Σ.Α.Α. ΕΣΠΑ Δήμος Δ. Ε. Μούδρου Τ.Κ Ρουσσοπουλίου Δ. Κ. Μύρινας Δ. Κ. Μύρινας Δήμος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , , , , , , ,

38 20 Δράση 1.1: Δίκτυο ποδηλατοδρόμου από νέο λιμάνι έως Αυλώνα. 21 Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων Δήμου 22 Ηλεκτροδότηση 3 ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Δήμος Νέα Δήμος Δήμος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , Ξυλουργικές εργασίες για στήσιμο-ξύλωμα εξεδρών για παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου-συντηρήσεις,επισκευές ξύλινων παιχνιδιών παιδικών χαρών και παγκάκια. Δήμος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6.800, Διαμόρφωση θέσης θέας στο Βάρος (απολιθωμένο) Τ.Κ Τσιμανδρίων Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , α Διατήρηση και αποκατάσταση παλιάς βρύσης - Λύχνα Τ.Κ Λύχνων Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ-ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ T.K. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ T.K. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,

39 28 Διαμόρφωση χώρου μαζικού και σχολικού αθλητισμού και χώρων αναψυχής Δήμος Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , Επισκευή Συντήρηση ανεμόμυλων Δ.Ε. Ν. Κούταλης Δήμος Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4.600, Αποκατάσταση βλαβών & εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Μύρινας Δ. Κ. Μύρινας ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , Διαμόρφωση αύλειου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγκαρυώνων Τ.Κ. Αγκαρυώνων ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6.800, "Επισκευές - Συντηρήσεις κτηρίων - κοινοχρήστων χώρων Σχολείων" Δήμος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.000, Διαμόρφωση χώρου διά βίου μάθησης /βιβλίου/αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δήμος Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , Εξοπλισμός Δημητριάδειου Σχολής Μούδρου Δ. Κ. Μούδρου ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , α Αποκατάσταση και ανάδειξη στοιχείου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και παραδοσιακών λινών στο Ρωμανού - Ρεπανίδι Τ.Κ Ρωμανού - Ρεπανιδίου Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,

40 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης του 4ου Νηπιαγωγείου και μετατροπής του σε μουσείο Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Στατική μελέτη ανάπλασης του 4 ου Νηπιαγωγείου και μετατροπής του σε Μόνιμη Έκθεση Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Στατική μελέτη ανάπλασης του πρώην κτηνιατρείου και της πρώην Λέσχης Αξιωματικών και μετατροπής τους σε Μόνιμη Έκθεση Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Εργασία μουσειολογικής περιγραφής εκθεμάτων, τρόπων έκθεσης και απαιτούμενου εξοπλισμού συλλογής παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων για τα κτίρια του Δ Νηπιαγωγείου, Κτηνιατρείου, Λέσχης Αξιωματικών Εργασία κατάρτισης φακέλου και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Β. Αιγαίου Σύνταξη στατικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση Χριστοδουλίδειου Αρρεναγωγείου και του προσκτίσματος αυτού στο Πορτιανού και μετατροπή του σε κέντρο πληροφόρησης θεματικού (ιστορικού) τουρισμού» Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος γηπέδου Δ.Κ. Μύρινας Επισκευή παλιού κοινοτικού γραφείου και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Θάνος ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Τ.Κ Αγίου Δημητρίου Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4.428, , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου β. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 Για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου Μιχελεκάκης Εμμανουήλ Υπ. Διδάκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 Αγαπητοί Συμπολίτες, Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ενώπιον των κατοίκων και φορέων της Λήμνου, για το 2012 γίνεται σε μία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Ιούλιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Δημοτικό Συμβούλιο: πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 3/0 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 8ης Νοεμβρίου 0. Αριθμός Απόφασης 34/0 ΑΔΑ: Β455ΩΛΘ-ΩΩΩ Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Το Ετήσιο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα