ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Δεκέμβριος 2012

2 Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. 2. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. 3. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 4. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 5. την αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 6. την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α' βαθμού 7. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 8. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/ το Προεδρικό Διάταγμα 89/ με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού».

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν. 3463/06, ΠΔ 185/2007 υποχρεώνει τους Δήμους να συντάξουν Επιχειρησιακά Προγράμματα με χρονικό ορίζοντα τετραετίας τα οποία και θα πρέπει να εξειδικεύονται σε ετήσια σχέδια δράσης. Στόχος είναι ο ορθολογικότερος προγραμματισμός λειτουργίας του Δήμου, η βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων με βάση τις πραγματικές του ανάγκες. Ήδη από την προηγούμενη δεκαετία με πρωτοβουλία της ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. Λέσβου είχαν εκπονηθεί Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΤΑΠ) για όλους τους δήμους του Νομού. Αυτή ήταν η πρώτη απόπειρα σχεδιασμού ενός συγκροτημένου προγραμματικού κειμένου με αναφορές ιδίως σε αναπτυξιακά προγράμματα. Σύμφωνα με τον νέο νόμο ο Δήμος Μύρινας εκπόνησε το Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο εξελίχθηκε για να περιλαμβάνει όλη την γεωγραφική περιοχή της ν.. Από τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος προέκυψαν ανάγκες και κρίσιμα ζητήματα για τα οποία απαιτείται ένας βραχυπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός που αποτυπώνεται στα ετήσια σχέδια δράσης. Σαφώς λαμβάνονται υπόψη δεδομένα που επηρεάζουν τη λειτουργία του Δήμου όπως: Αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Τ.Α. χωρίς παράλληλα τη συνταγματική επιβαλλόμενη μεταφορά κονδυλίων Κατάθεση καθημερινών παραπόνων και αιτημάτων των πολιτών για τα οποία απαιτούνται άμεσες λύσεις Οικονομική αδυναμία που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας των Δήμων και την ελλιπή ανταπόκριση στα αιτήματα και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας Νέα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης που απαιτούν αλλαγή και προσαρμογή της λειτουργίας των υπηρεσιών Για το 2013 οι γενικές κατευθύνσεις της διοίκησης δεν διαφοροποιούνται και επικεντρώνονται στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες: Ορθολογικότερη πολεοδομική ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών

4 Επέκταση και αναβάθμιση του αστικού πρασίνου Οι προτεραιότητες στις δράσεις των απαραίτητων υποδομών για την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας του πολίτη, που προσδιορίζουν το ευρύτερο περιβάλλον και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Περιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών παιδείας και πολιτισμού Βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου εφαρμόζοντας τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της αποτελεσματικής και αποδοτικής διοίκησης Προστασία και ασφάλεια των πολιτών Η δομή του ετήσιου προγράμματος ακολουθεί τη δομή του Ε.Π. σε άξονες, μέτρα, γενικούς στόχους και δράσεις. Συγκεκριμένα: Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής Αναβάθμιση Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος» Μέτρο 1.1: Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος Βελτίωση βασικών κοινόχρηστων υποδομών. Μέτρο 1.2: Βελτίωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών υποδομών. Μέτρο 1.3: Αναβάθμιση υποδομών κοινής ωφέλειας και συστημάτων πολιτικής προστασίας. Μέτρο 1.4: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ευαισθητοποίηση πολιτών. Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών στους τομείς Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» Μέτρο 2.1: Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης.

5 Μέτρο 2.2: Προβολή της ταυτότητας του νησιού, ενίσχυση και προώθηση των πολιτιστικών και αθλητικών θεσμών και δραστηριοτήτων. Άξονας Προτεραιότητας 3 : «Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης» Μέτρο 3.1: Ενδυνάμωση του παραγωγικού ιστού-ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Μέτρο 3.2: Υιοθέτηση των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας. Μέτρο 3.3: Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης Άξονας Προτεραιότητας 4 : «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» Μέτρο 4.1. : Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Μέτρο 4.2.: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους Πολίτες και ανάπτυξη συνεργασιών Μέτρο.: Αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου - Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Μέτρο 4.4.: Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας - Βελτίωση της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης του Δήμου 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η μεθοδολογία σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ. Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συμμετοχικότητας, με εμπλεκόμενους αιρετά όργανα και υπηρεσιακούς παράγοντες. Συγκροτήθηκε ομάδα συντονισμού αποτελούμενη από τους προϊσταμένους διευθύνσεων και στελέχη του τμήματος προγραμματισμού - ποιότητας - αξιολόγησης. Την γενική επίβλεψη της διαδικασίας ανέλαβε η Οικονομική Υπηρεσία. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ομάδα προγραμμάτισε διευρυμένες συναντήσεις εργασίας με προϊσταμένους και στελέχη των υπηρεσιών των Διευθύνσεων. Το ετήσιο πρόγραμμα δομήθηκε βάσει του Οδηγού που εξέδωσε το ΥΠΕΣ και περιλαμβάνει:

6 Πρόγραμμα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων των Διευθύνσεων του Δήμου και των αυτοτελών του τμημάτων. Προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων Ως λειτουργίες ορίσθηκαν οι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες των τμημάτων των Διευθύνσεων, δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Παράλληλα τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι με σκοπό τη μέτρηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Ως ενέργειες ορίσθηκαν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς, δεν αποτελούν επενδύσεις αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες των τμημάτων. Ως επενδύσεις ορίσθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού όπως : έργα, μελέτες, επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων, προμήθειες παγίων, απαλλοτριώσεις. Η δομή του ετήσιου προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά κεφάλαια: Με βάση την οριστικοποίηση των δράσεων έχει συνταχθεί πίνακας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία για κάθε δράση (ανά άξονα, μέτρο και στόχο): - κωδικός αριθμός και τίτλος δράσης. Ο κωδικός αυτός είναι στην πλειοψηφία των δράσεων τετραψήφιος. Μόνο για τις περιπτώσεις των δράσεων που συνδυάζουν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης αποδίδεται πενταψήφιος κωδικός ώστε να διαχωρίζονται τα ποσά που χρηματοδοτούνται από κάθε πηγή και ενδεχόμενα και τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διαφοροποιηθεί και η προτεραιότητα ανά κωδικό, εφόσον αναφέρεται σε μη διασφαλισμένη χρηματοδότηση. - αρμόδια υπηρεσία. Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης. - προϋπολογισμός και κατανομή εσόδων (κατ' έτος και στο σύνολο). Προϋπολογισμός της δράσης είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της. Για την εκτίμηση ή την προσέγγιση του συνολικού προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε συμφωνία με:

7 1. την εκτίμηση του κόστους προτεινόμενων έργων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή. 2. τις κατηγορίες και τους κωδικούς του προϋπολογισμού 2012, κυρίως τον απολογισμό των δαπανών. 3. το Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 και τη μεταφορά έργων και πόρων στο τον προσδιορισμό του κόστους έργων όπως έχουν ήδη εξειδικευθεί στο ΣΧΟΟΑΠ ή και σε άλλες μελέτες ή στα Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων και Εργασιών ή προσεγγίζονται από την αγορά. 5. τον προσδιορισμό του κόστους έργων που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα όσα προδιαγράφονται στα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενης Πράξης ή στις αποφάσεις ένταξης όπου υφίστανται. - πηγή χρηματοδότησης. Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, δημοτικοί πόροι, κρατικές επιχορηγήσεις κλπ). Χρήσιμο είναι η κωδικοποίηση των πηγών χρηματοδότησης να ταυτίζεται με την κωδικοποίηση του προϋπολογισμού. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και επενδύσεων : A. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε. AYTOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

8 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ περιλαμβάνονται και : οι Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και το αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών είναι μία από τις βασικές υπηρεσίες του Δήμου, καθώς έχει την ευθύνη σύνταξης του Προϋπολογισμού, και της Οικονομικής παρακολούθησης των εσόδων και εξόδων, ενώ παράλληλα είναι επιφορτισμένη με τη Διοίκηση του προσωπικού του Δήμου. Οι στόχοι που καταγράφονται για το 2013 στους παρακάτω πίνακες, είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που εκτιμήθηκαν από το 2012, καθώς και από την προσωπική εμπειρία του Διευθυντή και των υπαλλήλων που χειρίζονται τα αντίστοιχα θέματα. Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α1.1 Λειτουργίες της Διεύθυνσης Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων του δήμου Παραλαβή εισηγήσεων, αποστολή σε επιτροπές, σύνταξη, έκδοση, ανάρτηση, αποστολή στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου κοινοποίηση σε υπηρεσίες και άλλες δημόσιες αρχές. Αρχείο των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. Διατήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου αποφάσεων, πρακτικών, κασετών και προσκλήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Χορήγηση αντιγράφων 350/έτος

9 Σύνταξη - έκδοση - αποστολή προσκλήσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ανάρτηση προσκλήσεων - πρακτικών Δ/Σ στο διαδίκτυο και Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσκλήσεων, εισηγήσεων, επιστολών κλπ Έκδοση ψηφισμάτων Δ/Σ 20/έτος 8/έτος Ηχητική εγγραφή συνεδριάσεων Δ/Σ (μαγνητοφώνου και Η/Υ) Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ/Σ (CD 24) 25/έτος Ανοιχτές λαϊκές συνεδριάσεις (ετήσιου απολογισμού Δήμου, θεμάτων ιδιαίτερου κοινωνικού κλπ) 4/έτος Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσκλήσεων, εισηγήσεων, επιστολών κλπ 300/έτος Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής Σύνταξη, κοινοποίηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 24/έτος Σύνταξη, δακτυλογράφηση, ανάρτηση στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», αναπαραγωγή, κοινοποίηση στις υπηρεσίες του Δήμου και τις άλλες διοικητικές αρχές των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. 210/έτος Σύνταξη, τήρηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής. 24/έτος Σύνταξη και τήρηση αρχείου υποθέσεων των δικηγόρων που συνεργάζονται με το Δήμο. 25/έτος Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο (προϋπολογισμός, ετήσιο πρόγραμμα δράσης, απολογισμός κλπ) 15/έτος

10 Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Σύνταξη, κοινοποίηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν.3852/ /έτος Σύνταξη, δακτυλογράφηση, ανάρτηση στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», αναπαραγωγή, κοινοποίηση στις υπηρεσίες του Δήμου και τις άλλες διοικητικές αρχές των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 60/έτος Σύνταξη, τήρηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 12/έτος Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο (Κανονιστικές αποφάσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) 10/έτος Για την Εκτελεστική Επιτροπή Σύνταξη, κοινοποίηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν.3852/ /έτος Σύνταξη, δακτυλογράφηση, ανάρτηση στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», αναπαραγωγή, κοινοποίηση στις υπηρεσίες του Δήμου και τις άλλες διοικητικές αρχές των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. 10/έτος Σύνταξη, τήρηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου των πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής. 10/έτος Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή (Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, Επιχειρησιακό και Τεχνικό Πρόγραμμα, προσχέδιο προϋπολογισμού κλπ.) 5/έτος

11 Για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Σύνταξη, κοινοποίηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν.3852/ /έτος Σύνταξη, δακτυλογράφηση, ανάρτηση στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», αναπαραγωγή, κοινοποίηση στις υπηρεσίες του Δήμου και τις άλλες διοικητικές αρχές των αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 10/έτος Σύνταξη, τήρηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου των πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 3/έτος Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο (Επιχειρησιακό, Τεχνικό και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, προσχέδιο προϋπολογισμού κλπ.) 5/έτος Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας Διορισμός, προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, τακτοποιήσεις προσωπικού 180/έτος Επιμορφώσεις προσωπικού (εισαγωγική, ετήσια προγράμματα) 15/έτος Μεταβολές (Προαγωγές, αποσπάσεις, μετατάξεις, αργίες, αναγνώριση χρόνου, άδειες ιδιωτικού έργου) 50/έτος Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις προσωπικού 10/έτος Κοινοποίηση τακτοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης Πειθαρχικές υποθέσεις 126/έτος 5/έτος Άδειες προσωπικού (κανονικές, Η/Υ, αιμοδοτικές, αναρρωτικές, ειδικές, εκλογικές, οικογενειακές κ.λ.π.) 1000/έτος

12 Τήρηση ενημέρωση φακέλων προσωπικού 140/έτος Γραφείο Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης Αρχείου Πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση εγγράφων, εισερχόμενα 20000, εξερχόμενα Οίκοθεν 4000 Διακίνηση εγγράφων σε υπηρεσίες 250/μήνα 100/μήνα Θεώρηση γνήσιου υπογραφής, επικυρώσεις αντιγράφων, βεβαιώσεις εν ζωή κ.λ.π. Υποδοχή ενημέρωση εξυπηρέτηση πολιτών Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 5/μέρα 10/μέρα 30/ημέρα ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Γραφείο Δημοτολογίων Εγγραφές στα Δημοτολόγια (Μεταδημοτεύσεις, γάμοι, γεννήσεις, ιθαγένεια, θάνατοι, διαζύγια) Διαγραφές στα Δημοτολόγια (Μεταδημοτεύσεις, γάμοι, ιθαγένεια, θάνατοι, διαζύγια) Διορθώσεις στο Εθνικό Δημοτολόγιο Ενημέρωση Πληροφόρηση Πολιτών 900/έτος 10/ημέρα 30/ημέρα Έκδοση πιστοποιητικών (όλα τα πιστοποιητικά δημοτολογίων ΜΑ κ.λ.π.) Μητρώα αρρένων Στρατολογικοί πίνακες Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γάμου Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων θανάτου Εκθέσεις προς άλλα Ληξιαρχεία Μεταβολές στις Ληξιαρχικές πράξεις 40/ημέρα 100/έτος 1/έτος 90/έτος 170/έτος 80/έτος 70/έτος

13 Γραφείο Αλλοδαπών Πληροφόρηση αλλοδαπών, ημεδαπών και δικηγόρων α) για την ισχύουσα νομοθεσία β) για τα δικαιολογητικά των αιτήσεων γ) για την πορεία της εξέτασης των αιτημάτων από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Περιφέρειας 5/ημέρα Παραλαβή αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής. Διαβίβασή τους ανά 15νθήμερο στη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Περιφέρειας 450/έτος 40/μήνα Παραλαβή αδειών διαμονής και παράδοση τους στους δικαιούχους. (Η πρόσκληση των δικαιούχων αλλοδαπών για την παραλαβή των αδειών διαμονής γίνεται τηλεφωνικά και εάν δεν ανταποκρίνονται και ταχυδρομικά) 1 φορά το μήνα άδειες Μεταβολές στοιχείων αλλοδαπών (αλλαγή κατοικίας, διαβατηρίου, προσωπικής κατάστασης: γάμος, διαζύγιο, γέννηση τέκνου κ.α) Αλληλογραφία με Περιφέρεια κ.ά. Αρχειοθέτηση αιτήσεων και λοιπών εγγράφων 10/μήνα 50/μήνα 50/μήνα Πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία - χορήγηση εντύπων Πολιτογράφησης 50/έτος Παραλαβή αιτήσεων Πολιτογράφησης Διαβίβαση στη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Περιφέρειας 7/μήνα 50/έτος Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών, παροχή πληροφοριών & έκδοση αδειών πολιτικών γάμων σε Έλληνες και αλλοδαπούς κατοίκους του Δήμου Τέλεση πολιτικών γάμων 50/έτος 50/έτος ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

14 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΟΔΩΝ Έκδοση Ε.Α.Δ, σύνταξη εισηγήσεων διάθεσης πιστώσεων προς Δ.Σ. 900/έτος Καταχώρηση όλων των παραστατικών (παγίων - προμήθειες - εργασίες - έργα κ.λ.π.), έλεγχος δικαιολογητικών - κρατήσεων, έκδοση Χ.Ε.Π. σύνταξη καταστάσεων ΧΕΠ 2.800/έτος Επεξεργασία προτάσεων επί του προϋπολογισμού,καταχώρηση αυτού στη λογιστική και παρακολούθηση, σύνταξη εισηγήσεων αναμόρφωσης, καταχώρηση αποφάσεων αναμόρφωσης στη λογιστική Διαχείριση πάγιας προκαταβολής 30/έτος 3/έτος Έλεγχος και πληρωμή ενταλμάτων μισθοδοσίας και προμηθειών του δήμου - αρχειοθέτηση 2.000/έτος Σύνταξη και αποστολή τριμηνιαίων στατιστικών δελτίων προς την Στατιστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονομικών για τον Δήμο 16/έτος Αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικού από το πρωτοδικείο μέσω fax 800/έτος ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών (καταστάσεις, αποδείξεις, κρατήσεις). Βεβαιώσεις αποδοχών ετήσιες Δηλώσεις εφορίας 1/15νθ 1 12/μην Έκδοση βεβαιώσεων (ασφαλιστικών εισφορών, ταμείων, υπηρεσίας, αποδοχών Επικοινωνία με ασφαλιστικά ταμεία 100/έτος 50/έτος

15 Τριμηνιαίες υποβολές ΑΠΔ 4 Έλεγχος και απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων και Φ.Π.Α 1/μήνα Αποστολή στο ΚΕΠΥΟ συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών 1/έτος Ενημέρωση γεν. λογιστικής από το απλογραφικό και συμφωνία Απλογραφικούδιπλογραφικού, καταχώρηση παγίων στο μητρώο και συμφωνία αυτού με τη γεν. Λογιστική, σύνταξη ισολογισμού 12/έτος Σύνταξη και αποστολή μέσω taxisnet συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών των Ν.Π.Δ.Δ. και της οριστ. δήλωσης εκκαθ. ΦΜΥ (Ε7) του δήμου 9/έτος Τήρηση και ενημέρωση αρχείου κατ' έτος (φάκελοι Χ.Ε.Π.-διαφόρων εγγράφων κ.λ.π.) ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ Τέλη - πρόστιμα - παράβολα - λοιπές εισπράξεις Β.Σ. ετησίως Βεβαιώσεις Τ.Α.Π., ηλεκτροδότησης, δηλώσεις μεταβολών τ.μ. Αχρεωστήτως εισπραχθέντα 1000 βεβ.-δηλ./έτος 5 αιτήσεις/έτος Κατάθεση-διεκπεραίωση προσφυγών 5 προσφυγές/έτος Προϋπολογισμούς εσόδων -κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Σχέδιο δράσης Άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων 1 ετησίως 1 ετησίως 65 ετησίως Εισηγήσεις Δ.Σ., ΟΙΚ.Ε.,.Ε.Φ.Δ. 50 εισηγήσεις/έτος

16 Καταχώρηση οφειλών και αναζήτηση στοιχείων υπόχρεων για βεβαίωση σε Χ.Κ ΧΚ 300/έτος Αναδιοργάνωση όλων των αρχείων του Δήμου που σχετίζονται με τα έσοδα Σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και αποφάσεων δημάρχου Αναζήτηση στοιχείων υπόχρεων για ΚΟΚ, τέλος επί των ακαθαρίστων και παρεπιδημούντων Δημοπρασίες Κοινή βοσκή Παραλαβή και επεξεργασία αιτήσεων Σύνταξη συμφωνητικών για αιγιαλούς και δημοπρασίες 800 ετησίως 2 φορές ετησίως 20/έτος 250/έτος ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Έκδοση βεβαιώσεων και έκδοση γραμματίων για τον δήμο 1.100/έτος Έκδοση γραμματίου για την μεταφορά χρηματικού υπολοίπου Π.Ο.Ε. για το δήμο 2 ετησίως Μεταφορά και επαναβεβαίωση χρηματικών καταλόγων Π.Ο.Ε. για τον δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 1 τριπλότυπο Διπλότυπα είσπραξης από χρηματικούς καταλόγους και βεβαιωτικά για δήμο Εισηγήσεις προς Δ.Σ Διαγραφές βάσει αποφάσεων Δ.Σ /έτος 1-5 ετησίως 25 αποφάσεις ετησίως Δεσμεύσεις φορολ. ενημερότητας και ανάκληση αυτών. Βεβαιώσεις μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα Αναγκαστικά μέτρα - εντολές κατάσχεσης 150/έτος 150/έτος 30/έτος Έκδοση και αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων από χρηματικούς καταλόγους για τον δήμο /έτος

17 Έκδοση - έλεγχος - πληρωμή -απόδοση ενταλμάτων κρατήσεων του δήμου και δημιουργία και αποστολή καταστάσεων στα αντίστοιχα ταμεία 2.000/έτος Αποστολή βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου των προμηθευτών του Δήμου 800/έτος Μηνιαίος έλεγχος λογιστικών - οικονομικών στοιχείων με τα extrait των τραπεζών του δήμου 12/έτος Σύνταξη ετησίου απολογισμού(δήμου και ΝΠΔΔ) και αποστολή απολογιστικών στο ελεγκτικό συνέδριο και στους πρόεδρους των ΝΠΔΔ αντίστοιχα. 4/έτος ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σύνταξη και αποστολή πινάκων στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών 5/έτος Διενέργεια δημοπρασιών : α) εισηγήσεις στην ΟΙΚ.Ε.-Δ.Σ -δημοσιεύσεις στον τύπο (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)- σύνταξη διακηρύξεων - έκδοση αποφάσεων δημάρχου για προμήθειες- σύνταξη συμφωνητικών παραγγελία ειδώντήρηση αρχείου εγγυητικών επιστολών 20/έτος β) με απευθείας ανάθεση (λήψη προσφορών για απευθείας αναθέσεις) γ) με πρόχειρο διαγωνισμό δ) με ανοικτό διαγωνισμό Σύνταξη μελετών για προμήθειες 250/έτος 15/έτος 5/έτος 10/έτος ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ Ενημέρωση και πληροφόρηση για κάθε θέμα που αφορά στη Δημόσια Διοίκηση

18 Εξυπηρέτηση πολιτών: επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παραβόλων, υπεύθυνων δηλώσεων, αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας 8.000/έτος Διεκπεραίωση σύνθετων υποθέσεων των πολιτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες: παραλαβή αιτήσεων, έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων των πολιτών, αποστολή ολοκληρωμένων φακέλων στην αρμόδια υπηρεσία Εξυπηρέτηση πολιτών σε 1056 πιστοποιημένα αιτήματα που είναι αρμοδιότητας διαφόρων υπουργείων και άλλων φορέων όπως Περιφερειών, Δήμων, Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων /έτος Παρακολούθηση της διαδικασίας εξέλιξης των αιτημάτων των πολιτών μέχρι την ολοκλήρωση τους Έκδοση πιστοποιητικών (Δημοτολόγιο) Αιτήσεις ηλεκτροδοτήσεων Έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ Έκδοση Πιστοποιητικών αμπελοκτημοσύνης Εισπράξεις νερών Έκδοση βεβαιώσεων βοσκοτόπων και εισπράξεις μισθωμάτων βοσκοτόπων Δ.Ε. Μούδρου 2.700/έτος Α1.2 Λειτουργίες των Υπηρεσιών υπαγομένων απευθείας στον Δήμαρχο Γενικών Υπηρεσιών. Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Γραφείο Δημάρχου Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου 1000/έτος

19 Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος 150/έτος Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για μείζονα προβλήματα του Δήμου 10/έτος Γραφείο Επικοινωνίας- Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Επικοινωνίας- Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Επικοινωνίας- Γραφείο Δημάρχου Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των δημοτών για όλα τα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους Δημότες και το Δήμο (με δελτία Τύπου, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενημέρωση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, φυλλάδια Κάθε μέρα Αποστολή ευχετηρίων καρτών σε ονομαστικές εορτές καθώς και αργίες (Χριστούγεννα- Πάσχα) σε επισήμους και συνεργαζόμενους φορείς του Δήμου 400/έτος Α1.3 Λειτουργίες του τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης Γραφείο του τμήματος Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Γραφείο απασχόλησης Υποδοχή, πληροφόρηση, πρώτη επαφή εξυπηρετούμενων 7.000/έτος Μούδρο Μύρινα Ενημέρωση σε μηνιαία βάση Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεις εμπορικών δραστηριοτήτων Έλεγχος δικαιολογητικών - εισηγήσεις στην ΕΠΖ και ΔΚ για προεγκρίσεις αδειών -αντικατάσταση αδειών - διαχείριση βεβαιωμένων παραβάσεων για τα καταστήματα( ανάκληση αδειών- αφαίρεση αδείας λειτουργίας- σφράγιση καταστήματος- προσφυγές στην περιφέρεια & στα διοικητικά δικαστήρια) 40/έτος

20 Έκδοση αδειών μουσικής : έλεγχος δικαιολογητικών- εισηγήσεις στην ΕΠΖ και ΔΚ,διαχείριση βεβαιωμένων παραβάσεων (ανάκληση η αφαίρεση αδείας λειτουργίας-σφράγιση καταστήματος- προσφυγές στην περιφέρεια & στα διοικητικά δικαστήρια) 36/έτος Έκδοση αδειών καταστημάτων υπηρεσιών διαδικτύου : έλεγχος δικαιολογητικών- εισήγησης στο Δ.Σ- διαχειριστή βεβαιωμένων παραβάσεων (ανάκληση ή αφαίρεση αδείας λειτουργίας-σφράγιση καταστήματος- προσφυγές στην περιφέρεια & στα διοικητικά δικαστήρια) 1/έτος Έκδοση αδειών παράτασης ωραρίου μουσικής : έλεγχος δικαιολογητικών - εισηγήσεις στην Δ.Ε. - έκδοση αδειών 29/έτος Α2. Ενέργειες της Διοίκησης Α2.1 Ενέργειες της Διεύθυνσης Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών A/A Περιγραφή Υπηρεσία Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενοι Χρονο- Προϋπολο- Κ.Α Άξονας ενέργειας υλοποίησης υπηρεσίες ή ΝΠ του φορείς προγραμ- γισμός Μέτρο του Δήμου (εκτός Δήμου) ματισμός δαπανών Ε.Π. Α2.2 Ενέργειες των Υπηρεσιών υπαγόμενων απευθείας στον Δήμαρχο Ενέργειες Γενικών Υπηρεσιών A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 Ανάθεση εργασίας σε νομικό σύμβουλο Γενικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεις/ Επαγγελματίες 5.000, Χρεολύσια δανείων Δημ. Ενότητας Μούδρου (Δόσεις δανείων για προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος & αγορά ακινήτου από ΕΑΣ) Γενικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεις/ Επαγγελματίες , Τοκοχρεωλυτική δόση δανείου εξόφληση Γενικών Υπηρεσιών ,

21 ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου 4 Απόδοση στη Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. Γενικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμι α Σχολική Επιτροπή , Επιχορήγηση σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπ/σης Δήμου για την υλοποίηση θεσμού <<Σχολικός τροχονόμος>> Γενικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή 5.184, Απόδοση επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ : Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης- Πολιτισμού- Αθλητισμού Δήμου Γενικών Υπηρεσιών Οργ. Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης- Πολιτισμού- Αθλητισμού , Απόδοση επιχ/σης στο ΝΠΔΔ: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης κατοίκων Δήμου. Γενικών Υπηρεσιών Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Γενικών Υπηρεσιών 1.000, Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Γενικών Υπηρεσιών 5.975, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Προαιρετικές εισφορές στην Γενικών Υπηρεσιών Γενικών Υπηρεσιών , Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμι ,

22 πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή α Σχολική Επιτροπή 12 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Γενικών Υπηρεσιών 5.000, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Γενικών Υπηρεσιών Αθλητικοί Σύλλογοι 5.000, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Γενικών Υπηρεσιών Πολιτιστικοί Σύλλογοι 5.000, Σύναψη προγραμ/κής σύμβ. μεταξύ Δήμου & Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέματα α) Διαχείριση προστατευόμεν ων περιοχών Natura β) Ανάδειξη και προστασία τοπικών προϊόντων Σύναψη Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου με τη ΜΕΛΕΤΕΔΚ για τον έλεγχο των πόσιμων νερών του Δήμου Γενικών Υπηρεσιών Γενικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου ΜΕΛΕΤΕΔΚ , , Αποζημίωση ιδιωτών για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν υπαιτιότητα Δήμου. Γενικών Υπηρεσιών 1.500, ΣΥΝΟΛΟ ,76 Α2.3 Ενέργειες των Υπηρεσιών τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

23 A/A Περιγραφή Υπηρεσία Εμπλεκόμενες Εμπλεκόμενοι Χρονο- Προϋπολογι- Κ.Α Άξονας ενέργειας υλοποίησης υπηρεσίες ή ΝΠ φορείς προγραμμα- σμός Μέτρο του Δήμου (εκτός Δήμου) τισμός δαπανών του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Α3.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑ Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) 60,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 61,00 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 600,00 62,00 Παροχές τρίτων ,00 63,00 Φόροι-Τέλη 0,00 64,00 Λοιπά Γενικά έξοδα 6.000,00 66,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Α3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Υπηρεσίας ΚΑ Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) 60,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,43 61,00 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,00 62,00 Παροχές τρίτων ,00 63,00 Φόροι-Τέλη 7.500,00 64,00 Λοιπά Γενικά έξοδα ,00 66,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,43 Α3.3 ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε )

24 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

25 Β.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση Συνεχιζόμενη ή Νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π Προμήθεια κλιματιστικών για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια κλιματιστικών για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μούδρου Προμήθεια κλιματιστικών για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ατσικής Προμήθεια κλιματιστικών για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ν. Κούταλης Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μούδρου Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ατσικής Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Ν. Κούταλης Προμήθεια επίπλων γραφείων Δήμου Δ.Ε. Μύρινας Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 2.000, , , , , , , , ,

26 Προμήθεια χρηματοκιβωτίου για την οικονομική υπηρεσία Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια μηχανής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων για την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Προμήθεια σκευών και λοιπών ηλεκτρικών συσκευών για τις οικονομικές Διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μύρινας Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μούδρου Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Ατσικής Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Ν. Κούταλης Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Δ.Ε. Μύρινας Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΠ Δ.Ε Μούδρου Προμήθεια/τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων στο κοινοτικό γραφείο και ιατρείο Ν.Κούταλης Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δ. Ε. Μούδρου Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 1.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 800, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 2.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 4.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 1.200, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 1.200, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 1.200, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 2.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 3.500, Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Προμήθεια μηχανημάτων προσέλευσης προσωπικού Δήμος Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 2.000, , Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη Δ.Ε. Μούδρου Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 800, Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη Δ.Ε. Ατσικής Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 800,

27 24 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη Δ.Ε. Ν. Κούταλης Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 800, Επισκευή Κοινοτικού καταστήματος Ν. Κούταλης Δ. Ε. Ν. Κούταλης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ 6.800, Εκπόνηση μελέτης για έλεγχο της στατικής επάρκειας 1 ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας ΜΕΛΕΤΗ Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ , Εκπόνηση μελέτης για έλεγχο της στατικής επάρκειας του Παπουτσίδειου Μεγάρου. ΜΕΛΕΤΗ Δήμος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Σ , ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 Β.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση Συνεχιζόμενη ή Νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 1 Δημιουργία σήματος λογοτύπου & αναπαραγωγή υλικού εταιρικής παρουσίασης Δήμου ΥΗΡΕΣΙΑ Δήμος Γενικών Υπηρεσιών , Κατασκευή ξύλινων εξεδρών για τις εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης την 8η Οκτ. & εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτ. & 28ης Οκτ. Δήμος Γενικών Υπηρεσιν 4.000, Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικές συσκευές) Δήμος Γενικών Υπηρεσιών 1.000, Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων με λογότυπο Δ.Ε. κλπ Δήμος Γενικών Υπηρεσιών , Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου (φαξ, εκτυπωτές, σκάνερ κλπ) Δήμος Γενικών Υπηρεσιών 2.000,

28 6 Εργασία ελαιοχρωματισμούυδροχρωματισμού χώρων δημοτικών καταστημάτων. Δήμος Γενικών Υπηρεσιών 0, Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης & επισκευής κτιριακών εγκ/σεων Δημοτικών καταστημάτων Δήμος Γενικών Υπηρεσιών 7.000, Απολύμανση δημοτικών κτιρίων Ανάθεση εργασίας απομαγνητοφώνισης συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου 1. Άνάθεση εργασίας στην ΑΜΚΕ /Δαπάνη για ανάθεση εργασίας στην ΑΜΚΕ <<Λήμνος τουριστική>> για την τουριστική προβολή του 2 Δήμου Δήμος Γενικών Υπηρεσιών 1.000, Δήμος 7.000, Τ.Κ Ατσικής , ΣΥΝΟΛ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέσα από την λειτουργία των Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών εξυπηρετούνται οι στόχοι του Άξονα 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου», του Ε.Π. του Δήμου μας. Οι βασικοί στόχοι των Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών για το 2013 έχουν ως επίκεντρο: 1) τον εξορθολογισμό του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2013 ως προς τα έσοδα και ως προς τις δαπάνες. 2) την συστηματική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 3) την συνεργασία όλων των οικονομικών τμημάτων της Δ/νσης με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων που παρατηρούνται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η λειτουργία των Υπηρεσιών υπαγόμενων απευθείας στον Δήμαρχο - Γενικών Υπηρεσιών εξυπηρετούνται εκτός του Άξονα 4, για την παροχή των Υπηρεσιών στο Δημότη, και οι στόχοι του Άξονα 2 «Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών στους τομείς

29 Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού». Στόχος είναι η ενίσχυση της πληροφόρησης και της συμμετοχής των πολιτών, η κατοχύρωση της διαφάνειας, η εδραίωση της διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο, η ορθολογικότερη αξιοποίηση των συνεργασιών του Δήμου με πολιτιστικούς φορείς καθώς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Αυτοτελές τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης εξυπηρετεί τους στόχους του Άξονα 3 «Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης». Έχει ως στόχο την συνολική αναβάθμιση του νησιού με αναίρεση μονοτμηματικών ενδιαφερόντων (π.χ. παραλιακά μέτωπα) και ανάδειξη χώρων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο σύνολο του νησιού, μέσω της εκτέλεσης σειράς έργων και ενεργειών όπως η αξιοποίηση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμου, πεζοδρόμια αλλά και η συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς. Επιπλέον περιλαμβάνονται έργα και ενέργειες που αφορούν την ανάδειξη των Πολιτιστικών Πόρων του Δήμου, στην κατεύθυνση ενσωμάτωσης, στην καθημερινή δραστηριότητα του πολίτη αλλά κυρίως στην ανάδειξη της επωνυμίας της και της Διαχρονικής Ιστορίας της, αναδεικνύοντας την Λήμνο ως σημαντικό προορισμό για εναλλακτικής μορφή τουρισμού.

30 3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Υποστήριξη λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ.) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α1.1. Υποστηρικτικές λειτουργίες τμήματος Κοινωνικής προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Υποστήριξη πολιτικών οργάνων των ΝΠΔΔ Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης Αρχείου Υπηρεσίες σύνταξης και υλοποίησης προϋπολογισμού Περιγραφή λειτουργίας Συγγραφή εισηγήσεων, αποστολή σε επιτροπές, σύνταξη, έκδοση, ανάρτηση, αποστολή στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, κοινοποίηση σε υπηρεσίες και άλλες δημόσιες αρχές. Αρχείο των αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. Διατήρηση έντυπου αρχείου αποφάσεων, πρακτικών, κασετών και προσκλήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Χορήγηση αντιγράφων. Σύνταξη - έκδοση - αποστολή προσκλήσεων συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου. Ανάρτηση προσκλήσεων - πρακτικών Δ/Σ στο διαδίκτυο και αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσκλήσεων, εισηγήσεων, επιστολών κλπ Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσκλήσεων, εισηγήσεων, επιστολών κλπ Έκδοση αποφάσεων Προέδρου των ΝΠΔΔ Πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση εγγράφων, εισερχόμενα 1100, εξερχόμενα 800. Οίκοθεν 380 Διακίνηση εγγράφων σε υπηρεσίες και ΝΠ Επικυρώσεις αντιγράφων, βεβαιώσεις κ.λ.π. Υποδοχή ενημέρωση εξυπηρέτηση πολιτών Τηλεφωνική εξυπηρέτηση Έκδοση Ε.Α.Δ, σύνταξη εισηγήσεων διάθεσης πιστώσεων προς Δ.Σ. Καταχώρηση όλων των παραστατικών (παγίων προμήθειες εργασίες - έργα κ.λ.π), έλεγχος δικαιολογητικών - κρατήσεων, έκδοση Χ.Ε.Π. σύνταξη καταστάσεων ΧΕΠ Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 300/έτος 30/έτος 500/έτος 30/έτος 190/μήνα 50/μήνα 5/μέρα 10/μέρα 15/ημέρα 100/έτος 300/έτος

31 Επεξεργασία προτάσεων επί του προϋπολογισμού,καταχώρηση αυτού στη λογιστική και παρακολούθηση, σύνταξη εισηγήσεων αναμόρφωσης, καταχώρηση αποφάσεων αναμόρφωσης στη λογιστική Διαχείριση πάγιας προκαταβολής 10/ετησίως 2/έτος Έκδοση εισιτηρίων του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νέας Κούταλης, της Πινακοθήκης Βαλκανικής Τέχνης Κοντιά, του κινηματοθεάτρου «Μαρούλα» και λοιπών εκδηλώσεων κατά περίπτωση. Σύνταξη και αποστολή τριμηνιαίων στατιστικών δελτίων προς την Στατιστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονομικών για τα ΝΠΔΔ. 8/ετησίως Επικοινωνία με ασφαλιστικά ταμεία Τριμηνιαίες υποβολές ΑΠΔ 30/έτος 8/έτος Υπηρεσίες προμηθειών, εργασιών, μελετών Τήρηση και ενημέρωση αρχείου κατ' έτος (φάκελοι Χ.Ε.Π.-διαφόρων εγγράφων κ.λ.π) α) με απευθείας ανάθεση (λήψη προσφορών για απευθείας αναθέσεις) 150/έτος β) με πρόχειρο διαγωνισμό 2/έτος Νομικές υποθέσεις Σύνταξη μελετών για την ανάθεση εργασιών Σύνταξη συμβάσεων και συμφωνητικών Σύνταξη και τήρηση αρχείου υποθέσεων των δικηγόρων που συνεργάζονται με το Δήμο 10/έτος 30/έτος 2/έτος Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού Διορισμός, προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, τακτοποιήσεις προσωπικού 5/έτος Επιμορφώσεις προσωπικού (εισαγωγική, ετήσια προγράμματα) 20/έτος Μεταβολές (Προαγωγές, αποσπάσεις, μετατάξεις, αργίες, αναγνώριση χρόνου, άδειες ιδιωτικού έργου) 10/έτος Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις προσωπικού 2/έτος

32 Κοινοποίηση τακτοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης 24/έτος Πειθαρχικές υποθέσεις 2/έτος Άδειες προσωπικού (κανονικές, Η/Υ, αιμοδοτικές, αναρρωτικές, ειδικές, εκλογικές, οικογενειακές κ.λ.π.) 100/έτος Τήρηση ενημέρωση φακέλων προσωπικού 24/έτος Μισθοδοσία Προσωπικού Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών (καταστάσεις, αποδείξεις, κρατήσεις). 1/15νθ Βεβαιώσεις αποδοχών ετήσιες 33/έτος Έκδοση βεβαιώσεων (ασφαλιστικών εισφορών, ταμείων, υπηρεσίας, αποδοχών) 10/έτος Α1.2 Λειτουργίες ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.» Υπηρεσίες Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Π.Σ. Μύρινας / Φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας 55παιδιά/έτος Δ.Π.Σ. Μούδρου / Φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας 25παιδιά/έτος Πρόγραμμα Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Μύρινας και Μούδρου Βελτίωση υποδομών, εξοπλισμού και υπηρεσιών των Δ.Π.Σ ,00 /έτος Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι υποστήριξης Πρόγραμμα στο σπίτι Βοήθεια ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κλπ) 250ωφελούμενοι/έτος

33 Συνεργασία με Πρεσβεία Ακτής Ελεφαντοστού για χρηματική υποστήριξη ιδρυμάτων και νοσοκομείων των χωρών της Αφρικής 3/έτος Πρόγραμμα Πρόληψης του καρκίνου τραχήλου της μήτρας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο - Επιστολές πρόσκλησης για εξέταση 15/μήνα Συνεργασία με το κέντρο πρόληψης και ψυχικής υγείας Πολιόχνη για προγράμματα ενημέρωσης σε σχολεία, στρατόπεδα, συλλόγους. 5/έτος Συνεργασία με το κέντρο πρόληψης και ψυχικής υγείας Πολιόχνη για οργάνωση σχολής γονέων για ενημέρωση πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων από εξαρτησιογόνες ουσίες Πρόβλεψη δημιουργίας κινητής μονάδας ψυχικής υγείας 1 Πρόβλεψη δημιουργίας ημερήσιου κέντρου δημιουργικής απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α. 1 Πρόβλεψη δημιουργία ημερήσιου κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων 1 Συμμετοχή στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και εγκληματικότητας ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) Α1.3 Λειτουργίες ΝΠΔΔ «Οργανισμός Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης-πολιτισμού Αθλητισμού Δ.» ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Τομέας Αθλητισμού Περιγραφή λειτουργίας Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Διαχείριση αθλητικών χώρων

34 Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων Υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων αθλητικού περιεχομένου Καθιέρωση σε ετήσια βάση εκδηλώσεων όπως Λαϊκός Ανώμαλος δρόμος, Ναυτική Εβδομάδα, Ποδηλατοδρομίες, μοντέρνο τρίαθλο, πένταθλο κλπ. Καταγραφή αναγκών των υφισταμένων αθλητικών χώρων και εισήγηση προς τον Δήμο για την επισκευή και τη συντήρησή τους.εισήγηση προς τον Δήμο για κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού Τομέας πολιτισμού Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Διαχείριση πολιτιστικών χώρων Επιχορήγηση πολιτιστικών σωματείων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων. Υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων πολιτιστικού περιεχομένου. Καταγραφή αναγκών των υφισταμένων πολιτιστικών χώρων και εισήγηση προς τον Δήμο για την επισκευή και τη συντήρησή τους.εισήγηση προς τον Δήμο για κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Λειτουργία Δημοτικής Φιλαρμονικής Μύρινας και Νέας Κούταλης, Δημοτικής Χορωδίας, Μουσικού Εργαστηρίου Μούδρου. Λειτουργία Πινακοθήκης Βαλκανικής Τέχνης Κοντιά και Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νέας Κούταλης. Τομέας Δια Βίου Μάθησης Υλοποίηση εργαστηρίων διάδοσης καλλιτεχνικής παιδείας, όπως κεραμικής, ζωγραφικής, φωτογραφίας κλπ Υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης Προώθηση εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία σε συνεργασία με τη Γ.Γ Νέας Γενιάς

35 Α1.4 Λειτουργίες Πρόνοιας Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Τμήμα κοινωνικής προστασίας παιδείας και πολιτισμού Κοινωνική στήριξη 120/έτος Χορήγηση ανανέωση βιβλιαρίων απορίας και προνοιακού επιδόματος 100/έτος Ενημέρωση σε μηνιαία βάση 5/μήνα Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του τμήματος υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας παιδείας και πολιτισμού Α3.1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 15 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Υπηρεσίας ΚΑ Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε ) 60,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 61,00 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,61 62,00 Παροχές τρίτων ,40 63,00 Φόροι-Τέλη 1.100,00 64,00 Λοιπά Γενικά έξοδα ,40 66,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,41

36 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση Συνεχιζόμενη ή Νέα 1 Προμήθεια νέων οργάνων παιδικών χαρών Προμήθεια τοποθέτηση νέων αλουμινένιων κουφωμάτων στο γυμναστήριο του Γυμνασίου της Δ.Ε. Μούδρου. (Έκτακτα ανειδίκευτα/οσκ) Προμήθεια μεταλλικών θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση και εξοπλισμό χώρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων Βελτίωση ανακαίνιση κινηματοθέατρου «ΜΑΡΟΥΛΑ» στη Μύρινα Καθαίρεση παλαιών και κατασκευή νέων WC στο Δημοτικό Σχολείο Τσιμανδρίων Δημιουργία χώρων πολιτισμού (Στέγαση μόνιμης συλλογής παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων). 8 Έργα αναβάθμισης Γηπέδου Κοντιά 9 Έργα αναβάθμισης Σχολικής Υποδομής Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Δήμος Ο.Α.Σ.Α.Α. Υπηρεσία υλοποίησης ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α , , , , , , , , , Άξονας Μέτρο του Ε.Π

37 17 10 Επέκταση 2 ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Αποκατάσταση Ανάδειξη σημείων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (βρύσες, κρουνοί κλπ) Εκσυγχρονισμός βελτίωση δημοτικών παιδικών σταθμών Μύρινας & Μούδρου 13 Κατασκευή W.C. Γυμνασίου Μούδρου 14 Έργα αναβάθμισης Γηπέδου Μούδρου Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Μούδρου στη προσυμβατική διαδικασία (ΣΔΙΤ) για την εκτέλεση του έργου: Αξιοποίηση - εκμετάλλευση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου 15 Μούδρου Επισκευή- συντήρηση-διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Ρουσσοπουλίου ( Επιχ/ση ΥΠ. Θαλάσσιων Υποθ) Κατασκευή 2ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας (Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ) Επέκταση & διαρρύθμιση 3ου Δημοτικού σχολείου Μύρινας(Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) Διαμόρφωση αύλειου χώρου για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών Δήμος Ο.Α.Σ.Α.Α. ΕΣΠΑ Δήμος Δ. Ε. Μούδρου Τ.Κ Ρουσσοπουλίου Δ. Κ. Μύρινας Δ. Κ. Μύρινας Δήμος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , , , , , , ,

38 20 Δράση 1.1: Δίκτυο ποδηλατοδρόμου από νέο λιμάνι έως Αυλώνα. 21 Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων Δήμου 22 Ηλεκτροδότηση 3 ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Δήμος Νέα Δήμος Δήμος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , Ξυλουργικές εργασίες για στήσιμο-ξύλωμα εξεδρών για παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου-συντηρήσεις,επισκευές ξύλινων παιχνιδιών παιδικών χαρών και παγκάκια. Δήμος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6.800, Διαμόρφωση θέσης θέας στο Βάρος (απολιθωμένο) Τ.Κ Τσιμανδρίων Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , α Διατήρηση και αποκατάσταση παλιάς βρύσης - Λύχνα Τ.Κ Λύχνων Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ-ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ T.K. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ T.K. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,

39 28 Διαμόρφωση χώρου μαζικού και σχολικού αθλητισμού και χώρων αναψυχής Δήμος Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , Επισκευή Συντήρηση ανεμόμυλων Δ.Ε. Ν. Κούταλης Δήμος Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4.600, Αποκατάσταση βλαβών & εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Μύρινας Δ. Κ. Μύρινας ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , Διαμόρφωση αύλειου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγκαρυώνων Τ.Κ. Αγκαρυώνων ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6.800, "Επισκευές - Συντηρήσεις κτηρίων - κοινοχρήστων χώρων Σχολείων" Δήμος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.000, Διαμόρφωση χώρου διά βίου μάθησης /βιβλίου/αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δήμος Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , Εξοπλισμός Δημητριάδειου Σχολής Μούδρου Δ. Κ. Μούδρου ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , α Αποκατάσταση και ανάδειξη στοιχείου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και παραδοσιακών λινών στο Ρωμανού - Ρεπανίδι Τ.Κ Ρωμανού - Ρεπανιδίου Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,

40 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης του 4ου Νηπιαγωγείου και μετατροπής του σε μουσείο Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Στατική μελέτη ανάπλασης του 4 ου Νηπιαγωγείου και μετατροπής του σε Μόνιμη Έκθεση Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Στατική μελέτη ανάπλασης του πρώην κτηνιατρείου και της πρώην Λέσχης Αξιωματικών και μετατροπής τους σε Μόνιμη Έκθεση Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Εργασία μουσειολογικής περιγραφής εκθεμάτων, τρόπων έκθεσης και απαιτούμενου εξοπλισμού συλλογής παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων για τα κτίρια του Δ Νηπιαγωγείου, Κτηνιατρείου, Λέσχης Αξιωματικών Εργασία κατάρτισης φακέλου και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Β. Αιγαίου Σύνταξη στατικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση Χριστοδουλίδειου Αρρεναγωγείου και του προσκτίσματος αυτού στο Πορτιανού και μετατροπή του σε κέντρο πληροφόρησης θεματικού (ιστορικού) τουρισμού» Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος γηπέδου Δ.Κ. Μύρινας Επισκευή παλιού κοινοτικού γραφείου και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Θάνος ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Δήμος Τ.Κ Αγίου Δημητρίου Νέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4.428, , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 1-2 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 2 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17 00 μμ, στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, Ανεμώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015 Παρακολουθήστε όλα τα σεμινάρια ON-LINE / REAL TIME με Νέα Έκπτωση Από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και αν βρίσκεστε, παρακολουθείτε τον εισηγητή ζωντανά στην οθόνη του Η/Υ σας, με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια»

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια» Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr To πρόγραμμα«διαύγεια»

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ.Απόφασης: 8/2013 11 Ιανουαρίου 2013 «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002648918 2015-03-18

15REQ002648918 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε, Τ.Κ. 56 3 Αμπελόκηποι 5REQ006898 05-03-8 Αμπελόκηποι 0/3/05 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 201414 4 Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (μετά τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Τ.Ε.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία, 01/10/2014 Αριθμ. Πρωτ: 136 Ταχ. Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Τσιλαλής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4247 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, 30/01/2015 Δ/ΝΣΗ: ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΛ: 28213 40019 FAX: 28213 40090 Πληρ.: Βουρδουμπά Ιωάννα ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Γ-ΗΕΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Γ-ΗΕΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΥΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΥΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΕΓ-Λ3Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΕΓ-Λ3Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΕΓ-ΓΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΕΓ-ΓΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Ιωάννα-Ασπασία Κολώκα Τηλέφωνο : 2103307646

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 24/3/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 25049 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα