ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005"

Transcript

1 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ INTERPESCA A.E., ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της 11 ης εκεµβρίου 2006 ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. και INTERPESCA A.E. EUROCATERERS A.Β.Ε.Ε.Τ., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. της 30 ης Νοεµβρίου 2006 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ, 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την συγχώνευση Πληροφορίες Για Τη Σύνταξη Του «Εγγράφου» και τους Ελεγκτές Της Εταιρείας Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές των απορροφούµενων µε σχέση ανταλλαγής εταιριών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε.», «INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.B.E.E.T., ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε.» Φορολογικοί Έλεγχοι ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Απορροφώσα) Εταιρείες του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ A.E Γνωµοδοτήσεις Εµπειρογνωµόνων Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Έγγραφα από Παραποµπή Λοιπά Έγγραφα στη διάθεση του Κοινού Πληροφορίες Για Τον Εκδότη ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε Σύντοµο Ιστορικό Πληροφορίες Για Τη ραστηριότητα της Εταιρείας Άδειες Λειτουργίας Αντικείµενο ραστηριότητας Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική διαδικασία Συµβάσεις Συνεργασίας Συµβάσεις της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µε τις απορροφώµενες εταιρείες ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε, INTERPESCA A.E. και EUROCATERERS A.E Συµβάσεις της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΙΕΣ Α.Ε. µε λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες θυγατρικές του Οµίλου Συµβάσεις της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µε τρίτους Συµβάσεις των εταιρειών EUROCATERERS ABEET και ΠΡΩΤΕΥΣ AEBE µε τρίτους ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Στόχοι και Προοπτικές Επενδυτικό Πρόγραµµα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Σήµατα - Πιστοποιητικά Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Εµπράγµατες Βάρη Εγγυήσεις Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου Πληροφορίες για τις Συµµετοχές της Εταιρείας Στοιχεία απορροφώµενων εταιρειών για τις οποίες το ποσοστό συµµετοχής της εκδότριας δεν ανέρχεται στο 100% ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. (Απορροφώµενη- Συµµετοχή 98,53%) INTERPESCA A.E. (Απορροφώµενη-Συµµετοχή 96,70% ) Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών Ανάλυση Πληροφοριών Σηµαντικών Στοιχείων Ισολογισµού Επενδύσεις Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών

3 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου Χρηµατ/κές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης Χρήσεων '04-' Χρηµατοικονοµικές Πληροφορίες Σχετικά µε τη Συγχώνευση Περίληψη Των ιαφορών Μεταξύ.Π.Χ.Π. Και Ε.Γ.Λ.Σ Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου Εννιαµήνου Χρηµατ/κές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων περιόδου Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος Χρηµατ/κές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Λογιστικής Κατάστασης Επενδύσεις περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου Χρηµατ/κές Πληροφορίες Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Επεξηγηµατικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές της Εταιρείας για τη χρήση '06-' Συναλλαγές Με Συνδεόµενα Μέρη Εταιρείες µε κοινή ιοίκηση Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου ιεταιρικές Συναλλαγές Οµίλου Ενδοοµιλικές Συµβάσεις ιεταιρικές Συναλλαγές Συναλλαγές µε τους βασικούς µετόχους Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, περιόδου Σηµαντικές Αλλαγές Στην Χρηµατοοικ/κή ή Εµπορική Θέση Της Εταιρείας Μερισµατική Πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ηλώσεις µελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και ανώτερων Γενικών ιευθυντών Αµοιβές και Οφέλη Συµµετοχές των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των ανώτερων Γενικών ιευθυντών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στη διοίκηση ή/και στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών Μετοχές του Εκδότη που κατέχονται από µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και τους ανώτερους Γενικούς ιευθυντές Οργανόγραµµα Προσωπικό Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Kαταστατικό Θεσµικό Πλαίσιο της Λειτουργίας της Εταιρείας Βασικοί νόµοι διατάξεις Νοµοθετικό Πλέγµα Λειτουργίας Ιχθυοκαλλιέργειας Νοµοθετικό Πλέγµα Λειτουργίας Γλυκών Κουταλιού Λουκουµιών -Τσίχλας Νοµοθετικό Πλέγµα Λειτουργίας Ιχθυοτροφών Συνοπτικά Στοιχεία Κλάδου της Εταιρείας

4 4 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Περιγραφή της Συγχώνευσης Γενικά Ισολογισµός Μετασχηµατισµού Έκθεση ιαπίστωσης Λογιστικής Αξίας Όροι της Συγχώνευσης Έκθεση & Μέθοδοι Αποτίµησης Καθορισµός Σχέσης Ανταλλαγής Γνώµη για το Εύλογο και ίκαιο της Σχέσης Ανταλλαγής Λόγοι της Συγχώνευσης ιαδικασία ιάθεσης Νέων Μετοχών Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Πληροφορίες για τις Μετοχές του Εκδότη ικαιώµατα Μετόχων Γενικά Φορολογία Μερισµάτων ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 5 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Το παρόν Έγγραφο του άρθρου 4 του Νόµου 3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο») έχει συνταχθεί και περιλαµβάνει πληροφορίες για την συγχώνευση της εταιρείας «NΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» µε τις εταιρείες «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, INTERPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, EUROCATERERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΩΝ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», µε τους διακριτικούς τίτλους «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.E., ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε..», µε απορρόφηση των τελευταίων από την πρώτη. Πριν την συγχώνευση µε απορρόφηση των παραπάνω εταιρειών, η «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» συµµετείχε στο µετοχικό τους κεφάλαιο µε ποσοστό 98,53%, 96,7 %, 100%, 100% αντίστοιχα. Η συγχώνευση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παράγραφος 2 και του Κ.Ν. 2190/1920 και µε τους όρους και συµφωνίες που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης που υπεγράφη στις 04/09/ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η απορροφούσα Α.Ε. µε την επωνυµία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εκ της κατά τα ανωτέρω µεταβίβασης της περιουσίας της απορροφουµένης Α.Ε. µε την επωνυµία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ θα προβεί σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 57193,75 Ευρώ, το οποίο προκύπτει ως ακολούθως: Το προς εισφορά στην απορροφώσα µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας, ποσού ,25 Ευρώ, µειώνεται κατά ,65 Ευρώ λόγω συγχύσεως, καθόσον η απορροφούσα εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει µετοχές εκ του συνόλου των µετοχών της απορροφούµενης, συµµετέχουσα στο µετοχικό κεφάλαιο κατά 98,529%. Η προς εισφορά προκύπτουσα διαφορά επί του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης και του ποσοστού που κατέχει η απορροφώσα, λόγω της ως άνω συγχύσεως, διαµορφώνεται στο ποσό των ,60 Ευρώ. Η απορροφούσα εποµένως θα αυξήσει το µετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των ,60 ΕΥΡΩ εκ της ως άνω εισφοράς, πλέον του ποσού των 0,15 ΕΥΡΩ από το λογαριασµό «Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» για λόγους στρογγυλοποίησης προς το σκοπό της έκδοσης των νέων µετοχών. Έτσι η απορροφούσα εταιρεία για την επιγενόµενη αύξηση ποσού ,75 ευρώ θα εκδώσει νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,25 ευρώ η κάθε µία. Η σχέση ανταλλαγής των µετοχών της απορροφουµένης εταιρίας προς τις µετοχές που θα λάβουν οι µέτοχοι αυτής από την απορροφούσα εταιρία καθορίζεται ως εξής: Οι µέτοχοι της απορροφουµένης εταιρείας (πλην της µετόχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) θα λάβουν 11,72003 νέες µετοχές για κάθε µία (1) ακυρούµενη µετοχή τους στην απορροφούµενη, δηλαδή οι µέτοχοι της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ θα λάβουν νέες µετοχές για τις παλαιές µετοχές τους στην απορροφούµενη. 2. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ INTERPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η απορροφούσα Α.Ε. µε την επωνυµία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εκ της κατά τα ανωτέρω µεταβίβασης της περιουσίας της απορροφουµένης Α.Ε. µε την επωνυµία ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, στην οποία η συµµετοχή της, ανέρχεται σε 96,7%, θα προβεί σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ, το οποίο προκύπτει ως ακολούθως: Το προς εισφορά στην απορροφώσα µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας, ποσού Ευρώ, µειώνεται κατά Ευρώ λόγω συγχύσεως, καθόσον η απορροφούσα εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει µετοχές εκ του συνόλου των µετοχών της απορροφούµενης. Η προς εισφορά προκύπτουσα διαφορά επί του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης, και του ποσοστού που κατέχει η απορροφώσα, λόγω της ως άνω συγχύσεως, διαµορφώνεται στο ποσό των Ευρώ. Η απορροφούσα εποµένως θα αυξήσει το µετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ. Έτσι η απορροφούσα εταιρεία για την επιγενόµενη αύξηση ποσού ευρώ θα εκδώσει νέες

6 6 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,25 ευρώ η κάθε µία. Η σχέση ανταλλαγής των µετοχών της απορροφουµένης εταιρίας προς τις µετοχές που θα λάβουν οι µέτοχοι αυτής από την απορροφούσα εταιρία καθορίζεται ως εξής: Οι µέτοχοι της απορροφουµένης εταιρείας (πλήν της µετόχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) θα λάβουν 2,4 νέες µετοχές για κάθε µία (1) ακυρουµένη µετοχή τους στην απορροφούµενη, δηλαδή οι µέτοχοι της ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ θα λάβουν νέες µετοχές για τις παλαιές µετοχές τους στην απορροφούµενη. 3. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εδοµένου ότι το σύνολο των µετοχών της απορροφουµένης εταιρείας κατέχονται από την απορροφούσα εταιρεία, δεν τίθεται θέµα ανταλλαγής µετοχών και οι υπάρχουσες µετοχές της απορροφουµένης εταιρείας θα ακυρωθούν, ενώ θα επέλθει απόσβεση της αξίας του εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφούµενης εταιρίας ποσού ,70 ΕΥΡΩ κατά την αξία της αντίστοιχης συµµετοχής που εµφανίζει στα βιβλία της η απορροφώσα ποσού ΕΥΡΩ, το δε υπόλοιπο του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης, ήτοι ποσό ,70 θα αχθεί σε πίστωση αποθεµατικού για µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 4. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ EUROCATERERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΩΝ εδοµένου ότι το σύνολο των µετοχών της απορροφουµένης εταιρείας κατέχονται από την απορροφούσα εταιρεία, δεν τίθεται θέµα ανταλλαγής µετοχών και οι υπάρχουσες µετοχές της απορροφουµένης εταιρείας θα ακυρωθούν, ενώ θα επέλθει απόσβεση της αξίας του εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφούµενης ανωνύµου εταιρίας ποσού ,30 ΕΥΡΩ κατά την αξία της αντίστοιχης συµµετοχής που εµφανίζει στα βιβλία της η απορροφώσα ποσού ,92 ΕΥΡΩ, το δε υπόλοιπο του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης, ήτοι ποσό ,42 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση αποθεµατικού για µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σύµφωνα µε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από την Ά Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 11/12/2006 της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., και τις Έκτακτες Γενικές Συνελέυσεις των εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., INTERPESCA A.E. EUROCATERERS A.Β.Ε.Ε.Τ., και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. της 30/11/2006, µε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας που ανέρχεται σήµερα σε ,50 Ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,25 Ευρώ εκάστης, θα αυξηθεί συνολικά κατά ,75 Ευρώ ως εξής: α) από κεφαλαιοποίηση των εισφερόµενων κεφαλαίων των απορροφόµενων εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και INTERPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσού Ευρώ ,60 β) από κεφαλαιοποίηση ποσού 0,15 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης προερχοµένου από το λογαριασµό «Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,25 Ευρώ εκάστη. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρίας θα ανέλθει σε ,25 Ευρώ, διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,25 Ευρώ εκάστη. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα Γενικά Στοιχεία της Συγχώνευσης και το µετοχικό κεφάλαιο της «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» πριν και µετά την απορρόφηση των εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.E., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε.»:

7 7 Εκδότρια Εταιρεία : ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. :Στοιχεία για το Μετοχικό Κεφάλαιο πριν και µετά τη Συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιρειών IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ AΣ Α.Ε., ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε., EUROCATERERS A.Β.Ε.Ε.Τ. (σε ) Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. πριν τη Συγχώνευση ,50 Ονοµαστική Αξία Μετοχής 1,25 Αριθµός Μετοχών πριν την συγχώνευση ΙΙ. Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγω Συγχώνευσης Αύξηση Κεφαλαίου κατά το Εισφερόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο της IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ AΣ Α.Ε ,25 (Μείον) : ιαγραφή (λόγω σύγχυσης) της προυπάρχουσας συµµετοχής της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο της IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ AΣ Α.Ε ,65 Αύξηση Κεφαλαίου µε Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών για λόγους στρογγυλοποίησης 0,15 Σύνολο Αύξησης Κεφαλαίου (α) ,75 Αύξηση Κεφαλαίου κατά το Εισφερόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε ,00 (Μείον) : ιαγραφή (λόγω σύγχυσης) της προυπάρχουσας συµµετοχής της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε ,00 Σύνολο Αύξησης Κεφαλαίου (β) ,00 Συνολική Αύξηση Κεφαλαίου (α)+(β) * ,75 Μετοχικό Κεφάλαιο ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µετά τη Συγχώνευση ( Ι+ΙΙ ) ,25 Ονοµαστική Αξία Μετοχής 1,25 Αριθµός Μετοχών µετά την συγχώνευση Σχέση Ανταλλαγής (*) Για τους µετόχους της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Για τους µετόχους της IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ AΣ Α.Ε. Μία (1) παλαιά µετοχή της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µε µία (1) νέα µετοχή της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Μία (1) παλαιά µετοχή της IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ AΣ Α.Ε. µε (11,72003) νέες µετοχές της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Για τους µετόχους της ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. Μία (1) παλαιά µετοχή της ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. µε (2,4) νέες µετοχές της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (*) εδοµένου ότι το σύνολο των µετοχών των απορροφούµενων εταιρειών «EUROCATERERS A.Β.Ε.Ε.Τ.» και «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε» κατέχονται από την «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε», δεν τίθεται θέµα ανταλλαγής µετοχών και οι υπάρχουσες µετοχές τους θα ακυρωθούν, ενώ θα επέλθει απόσβεση της αξίας τους στην «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε» Οι µέτοχοι των απορροφώµενων εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. και INTERPESCA A.E.» θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή κερδών της απορροφώσας εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» της χρήσεως 2006 και εφεξής. Σηµειώνεται ότι αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε την συγχώνευση παρατίθενται στο κεφάλαιο 3 «Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου».

8 8 2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την συγχώνευση Ακυρότητα της συγχώνευσης ανωνύµου εταιρείας Άρθρο 77 του Κ.Ν. 2190/1920 Στο άρθρο 77 του ΚΝ 2190/1920 προβλέπονται τα ακόλουθα σχετικά την ακυρότητα της συγχώνευσης µιάς ανώνυµης εταιρείας: 1. «Η συγχώνευση κηρύσσεται άκυρη µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, µόνο αν: α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74, ή β) αποδειχθεί ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µιάς από τις εταιρείες που συγχωνεύθηκαν και που ενέκρινε τη συγχώνευση είναι άκυρη ή ακυρώσιµη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35α παρ. 1 και 35β παρ Η αγωγή για την ακύρωση της συγχώνευσης είναι απαράδεκτη, αν: α) παρήλθαν έξι µήνες από την ηµεροµηνία καταχώρησης, στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74 ή β) έπαψαν να υπάρχουν οι λόγοι για τους οποίους θα µπορούσε να γίνει η ακύρωση. 3. Το αρµόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόµενες εταιρείες προθεσµία για την άρση των λόγων ακυρότητας της συγχώνευσης, όταν η άρση αυτή είναι εφικτή. 4. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. 5. Η τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την υποβολή της δικαστικής απόφασης στις διατυπώσεις δραστηριότητας του άρθρου 7β. 6. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης δεν θίγει το κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της απορροφούσας εταιρείας στην περίοδο µετά την ηµεροµηνία καταχώρησης, στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, και πριν από την υποβολή της απόφασης αυτής στη δηµοσιότητα που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. 7. Οι εταιρείες που έλαβαν µέρος στη συγχώνευση ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της προηγουµένης παραγράφου». Επιπροσθέτως, σε περίπτωση ακύρωσης της συγχώνευσης επέρχονται και οι ακόλουθες έννοµες συνέπειες: α) αναβίωσης του νοµικού προσώπου της απορροφούµενης εταιρείας β) ανατροπή της ένεκεν συγχωνεύσεως καθολικής διαδοχής και διαχωρισµός της ενιαίας εταιρικής περιουσίας ώστε η αναβιώσασα εταιρεία να ανακτήσει τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που είχε κατά τη στιγµή συντέλεσης της συγχώνευσης, γ) επανάκτηση της ιδιότητας του µετόχου στην εταιρεία που αναβιώνει και δ) διατήρηση του κύρους των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της απορροφούσας εταιρείας στην περίοδο µεταξύ συντέλεσης της συγχώνευσης (ήτοι την ηµεροµηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης) και υποβολής σε δηµοσιότητα της δικαστικής απόφασης που ακύρωσε τη συγχώνευση. Επίσης, µε ρητή διάταξη του ανωτέρω νόµου (άρθρο 77 παρ. 7), οι εταιρείες που έλαβαν µέρος στην ακυρωθείσα συγχώνευση ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν στο ενδιάµεσο διάστηµα από τη συντέλεση µέχρι την ακύρωση της συγχώνευσης, πράγµα που ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών αφού καθιστά το ενιαίο περιουσιακό υπόβαθρο υπέγγυο έναντι των τρίτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Σηµειώνεται ότι, µέχρι σήµερα δεν υφίσταται ουδεµία δικαστική εκκρεµότητα εναντίον της ανωτέρω συγχώνευσης, η οποία ολοκληρώθηκε δια της υπ' αρίθµ / Σύµβασης απορρόφησης της Συµβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κατσαφάρου- Γιακουµάκη, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η υπ αριθµόν πρωτοκόλλου K / εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

9 9 2.2 Πληροφορίες Για Τη Σύνταξη Του «Εγγράφου» και τους Ελεγκτές Της Εταιρείας Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Στο παρόν «Έγγραφο» περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της απορροφώσας εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» (στο εξής η «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» ή «η Εταιρεία», ή «ο Εκδότης» ή «η απορροφώσα εταιρεία» ή «η απορροφώσα») και των απορροφώµενων εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.E., ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε.» ή «η απορροφώµενη εταιρεία» ή «η απορροφούµενη» ή «η εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Το παρόν «Έγγραφο» αποτελείται από: α) τα γενικά στοιχεία συγχώνευσης, β) το έγγραφο αναφοράς, γ) το σηµείωµα µετοχικού τίτλου και δ) το παράρτηµα. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., 1 ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης & ηµοκρίτου, θέση Πόρτσι Κορωπί Αττικής, τηλ , στο Τµήµα Σχέσεων µε Επενδυτές, υπεύθυνος ο κύριος Γεώργιος Αλούπης, και στη Νοµική Υπηρεσία υπεύθυνη η κυρία Μαρία Λαµπρινού. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος «Εγγράφου» έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την από συνεδρίαση του ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος «Εγγράφου». Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. δηλώνει ότι εκτιµά πως οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 δ του Ν.3401/2005, είναι ισοδύναµες µε αυτές που θα περιλαµβάνονταν σε ένα Ενηµερωτικό ελτίο, υπό την έννοια ότι, κατά την εκτίµηση του ιοικητικού Συµβουλίου, περιέχει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες περιγράφουν επαρκώς την εταιρική πράξη της συγχώνευσης. Το «Έγγραφο» θα είναι διαθέσιµο τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία του Εκδότη, 1 ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης & ηµοκρίτου, θέση Πόρτσι Κορωπί Αττικής, τηλ Στα γραφεία του Εκδότη θα είναι επίσης διαθέσιµα τα έγγραφα που περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγχώνευσης (βλ. σχετικά κατωτέρω). Ο Εκδότης και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν τη σύνταξη του εγγράφου είναι υπεύθυνοι για το «Έγγραφο» και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εκδότη. Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του «Εγγράφου» είναι τα εξής: 1. Γεώργιος Αλούπης, υπεύθυνος /νσης Σχέσεων µε Επενδυτές & Εταιρικών Ανακοινώσεων του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ, τηλ όσον αφορά στο συντονισµό, την επίβλεψη σύνταξης καθώς και την επικοινωνία µε τις εποπτικές αρχές. 2. ηµήτριος Παπανικολάου, Γενικός Οικονοµικός ιευθυντής του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ, τηλ όσον αφορά σε όλα τα οικονοµικά στοιχεία. 3. Λαµπρινού Μαρία, Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ, τηλ όσον αφορά σε όλα τα στοιχεία νοµικής φύσεως. Οι υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος εγγράφου, δηλώνουν ότι έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο ούτως ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλήψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος εγγράφου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: - Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο «Έγγραφο» είναι πλήρη και αληθή. - εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο «Έγγραφο».

10 10 - Σε βάρος της Απορροφώσας Εταιρείας, και των Απορροφώµενων Εταιρειών και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτές δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. ικαστικές Εκκρεµοδικίες Η Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του Εκδότη, κ Μαρία Λαµπρινού, σε επιστολή της αναφέρει ότι ο Εκδότης και εκ των απορροφώµενων εταιρειών οι «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.E., ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε.» εµπλέκονται σε κάποιες δικαστικές υποθέσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν απαιτήσεις κατά τρίτων. Σύµφωνα µε την εκτίµηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας του Εκδότη, καµία από αυτές τις δικαστικές υποθέσεις δεν δύναται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία του Εκδότη ή /και του Οµίλου. Επιπλέον, η Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του Εκδότη, αναφέρει ότι µέχρι σήµερα και σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην γνώση του Εκδότη, δεν υφίσταται καµία άλλη διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία η οποία ενδέχεται να κινηθεί κατά αυτού και η οποία θα µπορούσε να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία του Εκδότη Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ Α.Ε. ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για τις λογιστικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου κάθε χρήσης καθώς και για της ετήσιες οικονοµικές της καταστάσεις. Τον έλεγχο της δηµοσιευµένης εταιρικής και ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ Α.Ε. για τη χρήση 2005 που συντάχθηκε βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ/ ΠΧΠ) και εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΝΗΡΕΥΣ για τη χρήση 2004 συντάχθηκαν από την εταιρεία για τους σκοπούς του παρόντος Εγγράφου, βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ/ ΠΧΠ) και ελέχθησαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Στυλιανό Μ. Ξενάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541). Οι χρηµατοικονοµικές πληροφορίες της δηµοσιευµένης λογιστικής κατάστασης της που συντάχθηκε βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης έχουν επισκοπηθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Στυλιανό Μ. Ξενάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541) σύµφωνα µε την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, µε την οποία ορίστηκε Τακτικός Ορκωτός-Ελεγκτής για τη χρήση Οι σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων και η Έκθεση Επισκόπησης της εξάµηνης περιόδου 01/01-30/6/06 που συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, 1 ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης & ηµοκρίτου, θέση Πόρτσι Κορωπί Αττικής, και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της

11 11 Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επί των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί απο την «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (απορροφώσα ) Ενοποιηµένη εξάµηνη περίοδος 01/01-30/06/06 Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεως Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις ώστε να εξασφαλιστεί η συµµόρφωσή τους µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στα παρακάτω θέµατα: 1. Σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις σηµειώνουµε τα εξής: (1). Η µητρική εταιρεία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." ελέγχεται φορολογικά για τις χρήσεις και οι κατωτέρω θυγατρικές της: (α) "EUROCATERERS A.E." για τις χρήσεις , (β) "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε." για τις χρήσεις και (γ) "OCTAPUS A.E." (οµίλου S.F.I.) για τις χρήσεις , µέχρι όµως ηµεροµηνίας συντάξεως της παρούσας έκθεσης, οι εν λόγω φορολογικoί έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί. (2). Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις για τη µητρική εταιρεία καθώς και για χρήσεις µια έως πέντε για τις θυγατρικές, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 2. Επειδή για δώδεκα ενοποιούµενες µε ολική ενοποίηση θυγατρικές εταιρείες συνολικού ποσοστού (προ των διεταιρικών απαλείψεων) 22,24 % του ενοποιηµένου συνόλου ενεργητικού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους γίνεται αρνητικό (για επτά του οµίλου «SEAFARM IONIAN A.E.» και για τέσσερις του οµίλου «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»), ή µικρότερο του ηµίσεως (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου (για την εταιρεία «SEAFARM IONIAN A.E.»), συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και επιβάλλεται οι εν λόγω εταιρείες να λάβουν τα προσήκοντα µέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών. Ενοποιηµένη Χρήση 2005 Ελέγξαµε τις συνηµµένες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας.

12 12 Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της Εταιρείας και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του Οµίλου (του οποίου η Εταιρεία τυγχάνει µητρική) κατά την 31 εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της και του Οµίλου καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµιακές ροές της Εταιρείας και του Οµίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στα παρακάτω θέµατα: (1) Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις για τη µητρική εταιρεία και για χρήσεις µία έως πέντε για τις θυγατρικές της δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. (2) Επειδή για τέσσερις ενοποιούµενες µε ολική ενοποίηση θυγατρικές εταιρείες συνολικού ποσοστού (προ των διεταιρικών απαλήψεων) 6,75 % του ενοποιηµένου συνόλου ενεργητικού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους γίνεται αρνητικό (για τις τρεις), ή µικρότερο του ηµίσεως (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και επιβάλλεται οι εν λόγω εταιρείες να λάβουν τα προσήκοντα µέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών. (3). Στο χρεωστικό υπόλοιπο του λογ/σµού «Επενδύσεις σε θυγατρικές Επιχειρήσεις» δεν περιλαµβάνεται η υποχρέωση συµµετοχής στην εταιρεία «SEAFARM IONIAN A.E.» ποσού Ευρώ (ποσοστό 15,48%) γιατί τελεί υπό την προϋπόθεση λήψεως ισόποσου Τραπεζικού δανείου, σύµφωνα µε την αριθµ. 4970/ απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Το δάνειο αυτό µέχρι την 31/12/2005 δεν είχε χορηγηθεί. Ενοποιηµένη Χρήση 2004 Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της χρήσης 2004 που συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Στυλιανό Μ. Ξενάκη, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., ο οποίος είναι ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Εκδότη. Στο εν λόγω πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης αναφέρονται τα εξής: «Ελέγξαµε τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Εκθεσής µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2004 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στα παρακάτω θέµατα: (1) Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις για τη µητρική εταιρεία και για χρήσεις µία έως πέντε για τις θυγατρικές της δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. (2) Επειδή για δύο ενοποιούµενες µε ολική ενοποίηση

13 13 θυγατρικές εταιρείες συνολικού ποσοστού (προ των διεταιρικών απαλήψεων) 3,77% του ενοποιηµένου συνόλου ενεργητικού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους γίνεται αρνητικό, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και επιβάλλεται οι εν λόγω εταιρείες να λάβουν τα προσήκοντα µέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών. Κατόπιν τούτου στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των εν λόγω εταιρειών αποφασίστηκαν τα εξής: (α) Στη µεν µία ποσοστού 0,15% του ενοποιηµένου συνόλου του ενεργητικού να τεθεί υπό εκκαθάριση. (β) Στη δε άλλη ποσοστού 3,62% του ενοποιούµενου συνόλου του ενεργητικού να γίνει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά Ευρώ ,24.» Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές των απορροφούµενων µε σχέση ανταλλαγής εταιριών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε.», «INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.B.E.E.T., ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε.». Στοιχεία απορροφώµενων εταιρειών για τις οποίες το ποσοστό συµµετοχής της Εκδότριας δεν ανέρχεται στο 100%. Η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Τον έλεγχο της δηµοσιευµένης εταιρικής κατάστασης για τη χρήση 2005 που συντάχθηκε βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ/ ΠΧΠ) και εγκρίθηκε µε την από 23/02/2006 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της χρήσης 2006 ορίστηκε, σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της 29/06/2006 ο Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής κ. Γεώργιος Νικολόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14131) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Η εταιρεία INTERPESCA A.E. ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Τον έλεγχο της δηµοσιευµένης εταιρικής κατάστασης για τη χρήση 2005 που συντάχθηκε βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ/ ΠΧΠ) και εγκρίθηκε µε την από 22/02/2006 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας διενήργησε η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Ελένη Π. Ρηγοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14851) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της χρήσης 2006 ορίστηκε, σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της 29/06/2006 η Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής κ. Ελένη Π. Ρηγοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14851) ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. Εταιρική Χρήση 2005 Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµιακές ροές της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στο ότι, οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

14 14 INTERPESCA A.E. Εταιρική Χρήση 2005 Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «INTERPESCA Εµπορία, εισαγωγή, παραγωγή και αντιπροσώπευση ιχθύων και τροφίµων Ανώνυµος Εταιρεία» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 η εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας, στα εξής θέµατα: 1) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως και 2005 µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 2) Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και, για το λόγο αυτό, συντρέχει η εφαρµογή του άρθρου 47 και περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 48 παραγρ. 1γ του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών. Στοιχεία απορροφώµενων εταιρειών για τις οποίες το ποσοστό συµµετοχής της Εκδότριας ανέρχεται στο 100%. Τον έλεγχο της δηµοσιευµένης εταιρικής κατάστασης για τη χρήση 2005 που συντάχθηκε βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ/ ΠΧΠ) της εταιρείας, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). EUROCATERERS Α.B.E.E.T. Εταιρική Χρήση 2005 Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «EUROCATERERS A.B.E.E.Τ.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµιακές ροές της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στα παρακάτω θέµατα: (1) Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις δεν έχουν εξετασθεί από

15 15 τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό, (2) Από την εταιρεία στην παρούσα χρήση 2005 δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις σε εκτός εκµεταλλεύσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία ποσού ευρώ ,00 περίπου ούτε και σχηµάτισε ανάλογη πρόβλεψη αποµείωσης γιατί η ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι για τα προαναφερόµενα πάγια δεν συντρέχουν λόγοι δηµιουργίας πρόβλεψης απαξίωσής τους, (3) Επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι µικρότερα του ηµίσεως (½) του µετοχικού της κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.E. Εταιρική Χρήση 2005 Η εταιρεία δεν ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, αλλά από Ελεγκτές Λογιστές, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Ν 2190 : Ελέγξαµε τις Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και τις αναλυτικές σηµειώσεις της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε» της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχος µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες. Τέθηκαν στη διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. εν τροποποιήθηκε η µέθοδο απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι αναλυτικές σηµειώσεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20. Οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και µαζί µε τις σηµειώσεις, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηµατοοικονοµική θέση (οικονοµική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2005 καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία. Αθήνα, οι Ελεγκτές, Μελετιάδης Μιχάλης Α Τ Μ Α.Μ.Ο.Ε.Ε , Ηλίας Κυριακόπουλος - A Τ Π , Α.Μ.Ο.Ε.Ε Οι σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου των δηµοσιευµένων εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2005 που συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης είναι διαθέσιµες στα γραφεία του Εκδότη, 1 ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης & ηµοκρίτου, θέση Πόρτσι Κορωπί Αττικής, και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της

16 Φορολογικοί Έλεγχοι ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Απορροφώσα) Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο των εταιριών που ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της εκδότριας για την εξαµηνιαία περίοδο 01/01-30/06/06: ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ Α. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α Mητρική Μητρική 2005 AQUACOM LTD VIRGIN ISLANDS 100% Ολική --- ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ Α 98,77% Ολική EUROCATERERS A.E.B.E.T.E. ΕΛΛΑ Α 100% Ολική ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α 98,53% Ολική 2005 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑ Α 50% Ολική 2005 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α 100% Oλική INTERPESCA A.E. ΕΛΛΑ Α 96,64% Oλική A-SEA ΕΛΛΑ Α 61,22% Oλική ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. TΟΥΡΚΙΑ 3,096% άµεση + 41,358% έµµεση = 44,454% Oλική --- BLUEFIN TUNA A.E. ΕΛΛΑ Α 25% Καθαρή θέση Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ «SEAFARM IONIAN Α.Ε.» SEAFARM IONIAN A.E. ΕΛΛΑ Α 15,483% άµεση Oλική 2005 SEAFARM KALAMOS A.E. ΕΛΛΑ Α 15,361% έµµεση Ολική ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ AΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ Α 13,385% έµµεση Ολική SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 15,483% έµµεση Ολική OCTAPUS A.E. ΕΛΛΑ Α 15,475% έµµεση Ολική ΣΕΤΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α 11,332% έµµεση Oλική ΝΗΚΤΟΝ ΑΕ ΕΛΛΑ Α 15,475% έµµεση Oλική ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α 15,475% έµµεση Oλική AQUA TERRAIR A.E. ΕΛΛΑ Α 7,587% έµµεση Καθαρή Θέση -- Περαιτέρω παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες: Η εκδότρια εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους µέχρι και τη χρήση 2004, τα δε οικονοµικά της στοιχεία και αποτελέσµατα κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Συγκεκριµένα ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2006 από το Ε.Θ.Ε.Κ. και αφορούσε τις χρήσεις Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, ΦΠΑ, φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας, τελών χαρτοσήµων, φόρο µισθωτών υπηρεσιών, κώδικα βιβλίων και στοιχείων). Σύµφωνα µε τα φύλλα ελέγχου που επιδόθηκαν, από τους φορολογικούς ελέγχους των χρήσεων (Πίνακας Α) και των χρήσεων (Πίνακας Β) της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. προέκυψαν οι κάτωθι λογιστικές διαφορές, πρόστιµα και προσαυξήσεις: (Πίνακας Α) Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΝΗΡΕΥΣ A.E Σύνολο Λογιστικές ιαφορές Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Πρόστιµα & Προσαυξήσεις Φόρος Προστιθέµενης Αξίας Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Σύνολο Φόρων Για τις ελεγχθείσες χρήσεις προ του 2002 έχει χρησιµοποιηθεί ισοτιµία 1 = ρχ 340,75 (Πίνακας Β) Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΝΗΡΕΥΣ A.E Σύνολο Λογιστικές ιαφορές Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Πρόστιµα & Προσαυξήσεις Φορ.Χαρτοσήµων-ΟΓΑ Σύνολο Φόρων Για τις ελεγχθείσες χρήσεις προ του 2002 έχει χρησιµοποιηθεί ισοτιµία 1 = ρχ 340,75 Επίσης, από τις εταιρείες ΠΡΩΤΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΙΧΘΥΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, HELLAS FISHERIES και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ που απορροφήθηκαν µεταξύ των ετών από τη ΝΗΡΕΥΣ προέκυψαν οι κάτωθι λογιστικές διαφορές, πρόστιµα και προσαυξήσεις:

17 17 Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΠΡΩΤΕΥΣ Λογιστικές ιαφορές , ,33 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου , ,00 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 7.680, ,00 Σύνολο Φόρων , ,00 Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΙΧΘΥΣ (υπερδωδεκάµηνη χρήση 01/01/ /05/1996) Σύνολο Λογιστικές ιαφορές 3.489, , , ,13 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 1.221, , , ,00 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 848,00 540,00 271, ,00 Σύνολο Φόρων 2.069, , , ,00 Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ (υπερδωδεκάµηνη χρήση 01/01/ /05/1996) Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , ,84 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 1.418, , , ,00 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 984,00 492,00 296, ,00 Σύνολο Φόρων 2.402, , , ,00 Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) HELLAS FISHERIES Σύνολο Λογιστικές ιαφορές 1.785, , , , ,71 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 1.019, , , , ,00 Σύνολο Φόρων 1.019, , , , ,00 Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , ,18 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου , , , ,00 Σύνολο Φόρων , , , ,00 Το σύνολο των φόρων που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων ύψους ,61 που προέκυψε λογιστικοποιήθηκε µέσα στη χρήση 2002, επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Από το σύνολο των φόρων τα που αφορούν σε φόρο εισοδήµατος εµφανίστηκαν ως ιαφορές Φορολογικού Έλεγχου Προηγούµενων Χρήσεων στη χρήση 2002 και τα υπόλοιπα (που αφορούν σε Φ.Π.Α. και Φ.Μ.Α.Π.) εµφανίστηκαν στους λογαριασµούς εκτάκτων αποτελεσµάτων της εν λόγω χρήσης Εταιρείες του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ A.E. Παρουσιάζονται τα στοιχεία του τελευταίου φορολογικού ελέγχου, για κάθε εταιρεία που ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της ΝΗΡΕΥΣ της περιόδου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. (Απορροφούµενη) H εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006 τα δε οικονοµικά της στοιχεία και αποτελέσµατα κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Συγκεκριµένα ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2006 από το ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ και αφορούσε τις χρήσεις 2003 έως Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, τελών χαρτοσήµων, φόρο µισθωτών υπηρεσιών, κώδικα βιβλίων και στοιχείων). Σύµφωνα µε τα φύλλα ελέγχου που επιδόθηκαν, από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 και 6µ 2006 της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ A.E. προέκυψαν οι κάτωθι λογιστικές διαφορές, πρόστιµα και προσαυξήσεις: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΕ µ2006 Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , , ,40 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου , , , ,14 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις , , , , ,00 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 2.571, , ,00 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 400,00 400,00 800,00 Σύνολο Φόρων , , , , ,14

18 18 EUROCATERERS Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. (Απορροφούµενη) Για την εταιρεία EUROCATERERS Α.Ε.Β.Ε.Τ. δεν έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις καθώς και για την εξαµηνιαία περίοδο 01/01/30/06/06 (Ισολογισµός Μετασχηµατισµού). Ο φορολογικός έλεγχος ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2006 και δεν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά την καθαρή θέση, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της απορροφώσας εταιρείας. INTERPESCA A.E. (Απορροφούµενη) Για την εταιρεία INTERPESCA A.E. ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις (Ισολογισµός Μετασχηµατισµού 30/06/2006) και τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου έχουν ως εξής: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) INTERPESCA AE Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , , ,04 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0,00 0, , , ,00 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 0, , ,00 538, ,00 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 0,00 600,00 600,00 600, ,00 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Φόρων 0, , , , ,00 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. (Απορροφούµενη) Για την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. από τον φορολογικό έλεγχο των ετών καθώς και της εξαµηνιαίας περιόδου 01/01-30/06/06 (Ισολογισµός Μετασχηµατισµού) προέκυψαν τα ακόλουθα: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε /01-30/06/06 Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , ,94 950, , ,82 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0,00 0, , , ,49 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 0, ,60 809,50 0, ,10 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Φόρων 0, , , , ,59 ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. H εταιρεία ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000 τα δε οικονοµικά της στοιχεία και αποτελέσµατα κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Συγκεκριµένα ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2002 από το Ε.Θ.Ε.Κ. και αφορούσε τις χρήσεις Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, ΦΠΑ, φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας, τελών χαρτοσήµων, φόρο µισθωτών υπηρεσιών, κώδικα βιβλίων και στοιχείων). Σύµφωνα µε τα φύλλα ελέγχου που επιδόθηκαν, από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της ΑΛΠΙΝΟ A.E.B.E. προέκυψαν οι κάτωθι λογιστικές διαφορές, πρόστιµα και προσαυξήσεις: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , , , ,56 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου , , , , , ,24 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις , , , , , ,37 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 357, , , , , ,94 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 0,00 0,00 50,56 584,77 454, ,35 Σύνολο Φόρων , , , , , ,90 Το σύνολο των φόρων που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων ύψους ,90 λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 2002, επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.

19 19 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. H εταιρεία ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004 τα δε οικονοµικά της στοιχεία και αποτελέσµατα κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Συγκεκριµένα ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2005 από το ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ και αφορούσε τις χρήσεις 2003 και Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, τελών χαρτοσήµων, φόρο µισθωτών υπηρεσιών, κώδικα βιβλίων και στοιχείων). Σύµφωνα µε τα φύλλα ελέγχου που επιδόθηκαν, από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 και 2004 της ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. προέκυψαν οι κάτωθι λογιστικές διαφορές, πρόστιµα και προσαυξήσεις: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , ,55 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 6.098, , ,79 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 1.866, , ,36 Σύνολο Φόρων 7.964, , ,15 Το σύνολο των φόρων που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 και 2004 λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 2005, επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. Τα εν λόγω αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου επιβάρυναν ταµειακά τις χρήσεις 2005,2006 και 2007 ως εξής: Ταµειακή Επιβάρυνση Χρήση Ποσό , , ,96 Σύνολο ,15 ΘΕΤΙΣ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση) H εταιρεία ΘΕΤΙΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002 τα δε οικονοµικά της στοιχεία και αποτελέσµατα κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Συγκεκριµένα ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2004 από το ΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών (περαίωση βάσει Ν 3259/2004) και αφορούσε τη χρήση Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, τελών χαρτοσήµων, φόρο µισθωτών υπηρεσιών, κώδικα βιβλίων και στοιχείων). Σύµφωνα µε τον υπολογισµό της περαίωσης της χρήσης 2002 της ΘΕΤΙΣ Α.Ε. προέκυψαν συνολικά φόροι φορολογικού ελέγχου ύψους 394,84 και λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 2004, επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της ΘΕΤΙΣ Α.Ε. Τα εν λόγω αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου επιβάρυναν ταµειακά τη χρήση A SEA Η εταιρεία έχει διακόψει τις δραστηριότητές της και είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις SEAFARM IONIAN A.E (ενοποιούµενη) Η εταιρεία SEAFARM IONIAN A.E. ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ευρώ) SEAFARM IONIAN A.E Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , , , ,82 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου , , , ,75 Τέλη χαρτοσήµου , , , , , ,00 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις , , , , , ,25 ιαφορές και Προσαυξήσεις ΦΠΑ , ,00 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας , ,00 Σύνολο Φόρων , , , , , ,00 Για το συνολικό ποσό ευρώ δόθηκε προκαταβολή ποσού ευρώ, ενώ το υπόλοιπο διακανονίσθηκε σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβλήθηκε τον Αύγουστο του 2006.

20 20 SEAFARM KALAMOS A.E. Η εταιρεία SEAFARM KALAMOS A.E. ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις και από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ευρώ) SEAFARM KALAMOS A.E Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , ,79 0, ,88 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τέλη χαρτοσήµου 672, ,84 219,00 41, ,04 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 480, ,00 32,00 4, ,00 ιαφορές και Προσαυξήσεις ΦΠΑ 0,00 0, ,46 0, ,46 Σύνολο Φόρων 1.152, , ,46 45, ,50 Για το σύνολο των φορολογικών διαφορών ύψους ευρώ ,50 δόθηκε προκαταβολή ευρώ 4.528,31 ενώ το υπόλοιπο διακανονίστηκε σε 12 δόσεις µε την πρώτη εξ αυτών να καταβάλλεται τον Νοέµβριο του ΣΕΤΑ Α.Ε. Η εταιρεία ΣΕΤΑ Α.E. ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις και από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ευρώ) ΣΕΤΑ Α.Ε Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , ,97 0, ,87 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τέλη χαρτοσήµου 6.243, , ,11 761, ,07 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις , , ,80 225, ,01 Χαρτόσηµο αµοιβών µελών.σ. 14,84 0,00 0,00 14,84 Σύνολο Φόρων , , ,91 986, ,92 Για το σύνολο των φορολογικών διαφορών ύψους ευρώ ,92 δόθηκε προκαταβολή ευρώ 6.440,79 ενώ το υπόλοιπο διακανονίστηκε σε 12 δόσεις µε την πρώτη εξ αυτών να καταβάλλεται τον εκέµβριο του ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. Η εταιρεία ΝΗΡΗIΣ A.E. ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις και από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ευρώ) ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , , ,07 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 775,51 0,00 0,00 0,00 775,51 Τέλη χαρτοσήµου 0, , , , ,48 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 418, ,00 342,00 496, ,78 Χαρτόσηµο αµοιβών µελών.σ. 14,84 0,00 0,00 14,84 Σύνολο Φόρων 1.209, , , , ,61 Για το σύνολο των φορολογικών διαφορών ύψους ευρώ 8.121,61 δόθηκε προκαταβολή ευρώ 1.621,36 ενώ το υπόλοιπο διακανονίστηκε σε 6 δόσεις µε την πρώτη εξ αυτών να καταβάλλεται τον Νοέµβριο του ALPHA ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Η εταιρεία έχει διακόψει τις δραστηριότητές της και είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις ΝΗΚΤΟΝ Α.Ε. Η εταιρεία µέχρι τη χρήση 2002 εντάχθηκε στις διατάξεις του Ν. 3259/04 ( ιαδικασία περαίωσης) Το ύψος της οφειλής ανήλθε σε ευρώ Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα ελέγχου στην αρµόδια ελέγχουσα αρχή και αναµένεται η έναρξη του ελέγχου εντός της χρήσης 2007.

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 του Ν. 3401 / 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή των 9.351.310 νέων κοινών µετοχών και 1.300.000 νέων προνοµιούχων µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα