ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2003) 114 τελικό 2003/0050 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της κλείδας κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στις 9 Ιουνίου , το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ προσδιόρισε 2 τα ποσοστιαία µερίδια συµµετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Όπως ορίζεται στο άρθρο 29.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, αυτή η κλείδα κατανοµής πρέπει να αναπροσαρµόζεται ανά πενταετία µετά την ίδρυση της ΕΚΤ, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη τα ενηµερωµένα στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσµό και το ΑΕΠ σε τιµές αγοράς. Κατά συνέπεια, και λαµβάνοντας υπόψη ότι ο προσδιορισµός της κλείδας κατανοµής έγινε τον Ιούνιο του 1998, θα πρέπει σύντοµα να αναπροσαρµοστεί η κλείδα κατανοµής. Τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της κλείδας κατανοµής καθορίστηκαν στους κανόνες που θεσπίστηκαν από το Συµβούλιο στις 5 Ιουνίου 1998, σύµφωνα µε το άρθρο 29.2 του καταστατικού του ΕΣΤΚ και της ΕΚΤ και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο της Συνθήκης. Η απόφαση του Συµβουλίου του 1998 περιορίζεται στον προσδιορισµό των κανόνων για την αρχική κλείδα κατανοµής χωρίς να εξετάζονται οι µετέπειτα αναπροσαρµογές της. Επιπλέον, η προηγούµενη απόφαση του Συµβουλίου στηριζόταν στο ΕΣΟΛ 79 και δεν µπορούσαν να ληφθούν ακόµη υπόψη οι πιο πρόσφατες τροποποιήσεις στατιστικής µεθοδολογίας, που εισήχθησαν µε τον κανονισµό ΕΣΟΛ 95. Συνεπώς, θα πρέπει κατά τους προσεχείς µήνες να εκδοθεί νέα απόφαση του Συµβουλίου, έτσι ώστε να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί η προβλεπόµενη αναπροσαρµογή της κλείδας κατανοµής το Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, σε συµφωνία µε την ΕΚΤ, υποβάλλει την παρούσα πρόταση στην οποία προσδιορίζεται η στατιστική µεθοδολογία και τα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν κατά την επόµενη και τις µετέπειτα αναπροσαρµογές της κλείδας κατανοµής. Η πρώτη προσαρµοσµένη κλείδα κατανοµής θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου εδοµένου ότι η αναµενόµενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχει ακόµη τεθεί σε εφαρµογή, η νέα κλείδα κατανοµής θα ισχύσει στις παρούσες 15 εθνικές κεντρικές τράπεζες. Αµέσως µετά την προσχώρηση των νέων κρατών µελών, η κλείδα κατανοµής θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου. Τότε θα πρέπει να εφαρµοστεί επίσης η νέα απόφαση του Συµβουλίου Μετά την παροχή από την Επιτροπή αναθεωρηµένων στατιστικών στοιχείων το Νοέµβριο του 1998, η απόφαση της ΕΚΤ της 9ης Ιουνίου 1998 αντικαταστάθηκε από την απόφαση της ΕΚΤ της 1ης εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τα ποσοστά των µεριδίων συµµετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ αριθ. L 125 της , σ. 33). Σύµφωνα µε το άρθρο 29.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. Και σύµφωνα µε το άρθρο 42 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. Όπως ορίζεται στο άρθρο 29.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ: "η προσαρµοσµένη κλείδα κατανοµής αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ηµέρα του εποµένου έτους". 2

3 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ προσδιορίζει το µερίδιο κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, καθώς και το µερίδιό της στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα, τη στάθµιση των ψήφων στο ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ για όλες τις αποφάσεις που λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία (βλέπε άρθρο 10.3 του καταστατικού της ΕΚΤ) και την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος του ΕΣΚΤ µεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Σύµφωνα µε το άρθρο 29.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα αποδόθηκε αρχικά στάθµιση στην κλείδα κατανοµής η οποία ισούται µε το άθροισµα του 50% του µεριδίου συµµετοχής του οικείου κράτους µέλους στον πληθυσµό της Κοινότητας κατά το προτελευταίο έτος πριν από την ίδρυση του ΕΣΚΤ και του 50% του µεριδίου συµµετοχής του οικείου κράτους µέλους στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κοινότητας σε τιµές αγοράς όπως µετρήθηκε κατά την πενταετία που προηγείται του προτελευταίου έτους πριν από την ίδρυση του ΕΣΚΤ. Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του άρθρου αυτού παρέχονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τους κανόνες που εγκρίνει το Συµβούλιο σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου της Συνθήκης. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι σταθµίσεις που αποδόθηκαν στις εθνικές κεντρικές τράπεζες πρέπει να αναπροσαρµόζονται κάθε 5 έτη κατ αναλογία µε τις διατάξεις που προβλέπονται για τον προσδιορισµό της κλείδας, η Επιτροπή θα χορηγήσει σύντοµα µια νέα σειρά στοιχείων για την επόµενη αναπροσαρµογή της κλείδας αυτής, µε βάση την απόφαση που θα εκδοθεί από το Συµβούλιο. 2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αντικείµενο της παρούσας απόφασης του Συµβουλίου είναι οι κανόνες που θα εφαρµόζει η Επιτροπή κατά την παροχή των στατιστικών στοιχείων για την επόµενη και τις µεταγενέστερες αναθεωρήσεις της κλείδας, είτε στο πλαίσιο της ανά πενταετία αναθεώρησης ή µε την προσχώρηση νέων εθνικών κεντρικών τραπεζών στο ΕΣΚΤ. Όπως και στο παρελθόν, οι κανόνες θα περιλαµβάνουν τον ορισµό και τις πηγές των στοιχείων για το ΑΕΠ και τον πληθυσµό που θα χρησιµοποιούνται, καθώς και προσδιορισµό της µεθόδου υπολογισµού. Οι διατάξεις αυτές στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό σε εκείνες που ισχύουν για την ΕΚΤ βάσει της απόφασης 98/382/ΕΚ του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου Ωστόσο, οι κανόνες που πρέπει να εφαρµόζει η Επιτροπή κατά την παροχή των στατιστικών στοιχείων για οποιαδήποτε µελλοντική αναπροσαρµογή της κλείδας κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να θεσπιστεί ένα µόνιµο καθεστώς το οποίο δεν θα καλύπτει µόνο τις µελλοντικές περιοδικές αναπροσαρµογές της κλείδας κατανοµής, αλλά και οποιαδήποτε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 5 ΕΕ αριθ. L 171 της , σ

4 η νέα απόφαση του Συµβουλίου δεν θα συνδέεται πλέον µε τον υπολογισµό µιας συγκεκριµένης κλείδας κατανοµής, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι περαιτέρω τροποποιήσεις κατά τα προσεχή έτη, εκτός από την περίπτωση σηµαντικών αναθεωρήσεων, και ιδίως των εθνικών λογιστικών προτύπων και πρακτικών. Συνεπώς, η πρόταση έχει συνταχθεί κατ αναλογία µε τη διατύπωση του άρθρου 29.1 της ΕΚΤ 6, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριµένες περίοδοι ή έτη µε την προσχώρηση νέων κρατών µελών στην ΕΕ, οι εθνικές κεντρικές τους τράπεζες εντάσσονται στο ΕΣΚΤ και, συνεπώς, καθίστανται εγγεγραµµένοι µεριδιούχοι και κάτοχοι του κεφαλαίου της ΕΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 28.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. Συνεπώς, η κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να αναπροσαρµοστεί µε τη διεύρυνση της ΕΕ. Η νέα απόφαση του Συµβουλίου θα εφαρµόζεται και σε αυτή την περίπτωση. σύµφωνα µε το άρθρο 17 της Πράξης Προσχώρησης, οι νέες σταθµίσεις των κεντρικών τραπεζών θα υπολογιστούν για όλες τις χώρες στην προσαρµοσµένη κλείδα κατανοµής, κατ αναλογία µε το άρθρο 29.1 και σύµφωνα µε το άρθρο Οι περίοδοι αναφοράς που θα χρησιµοποιούνται για τα στατιστικά στοιχεία θα είναι οι ίδιες µε εκείνες που εφαρµόζονται για την τελευταία πενταετή αναπροσαρµογή των σταθµίσεων βάσει του άρθρου Η παρούσα πρόταση λαµβάνει επίσης υπόψη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της στατιστικής µεθοδολογίας, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών (ΕΣΟΛ 95) όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στον κανονισµό 2223/96 της 25ης Ιουνίου 1996 και στις µετέπειτα τροποποιήσεις του. εδοµένου ότι ο κανονισµός ΕΣΟΛ 95 αποτελεί µέρος του "κοινοτικού κεκτηµένου", οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες αναµένεται να έχουν υιοθετήσει τη µεθοδολογία ΕΣΟΛ 95 το αργότερο κατά την ηµεροµηνία της διεύρυνσης. Αυτό συµπεριλαµβάνει την παροχή στοιχείων σύµφωνα µε το ΕΣΟΛ 95 για µεγαλύτερες χρονολογικές σειρές. Συνεπώς, κατά τον χρόνο της διεύρυνσης, οι χώρες που προσχωρούν στην ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν στοιχεία για το ΑΕΠ σε τιµές αγοράς και στοιχεία για τον πληθυσµό σύµφωνα µε τη µεθοδολογία ΕΣΟΛ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Στο άρθρο 1 προσδιορίζεται το αντικείµενο της απόφασης. Αν υιοθετηθεί µια στενή ερµηνεία, οι κανόνες για τη χορήγηση στατιστικών στοιχείων θα έπρεπε να προσδιορίζουν απλώς τους ορισµούς και τις πηγές για τον πληθυσµό και το ΑΕΠ που πρέπει να χρησιµοποιούνται. Ωστόσο, είναι αναπόφευκτο να προκύπτουν ερωτήµατα 6 "Πληθυσµός της Κοινότητας κατά το προτελευταίο έτος πριν από την αναθεώρηση της κλείδας κατανοµής - ΑΕΠ της Κοινότητας σε τιµές αγοράς όπως µετρήθηκε κατά την τελευταία πενταετία που προηγείται του προτελευταίου έτους πριν από την αναθεώρηση της κλείδας κατανοµής". 4

5 σχετικά µε τη µεθοδολογία µεταξύ της συγκέντρωσης των στοιχείων για τις επιµέρους χώρες και του υπολογισµού των ποσοστών. Τα µεθοδολογικά αυτά θέµατα καλύπτονται επίσης από την παρούσα απόφαση για λόγους συνεκτικότητας και ακρίβειας. Άρθρο 2 Το άρθρο αυτό ορίζει τα στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό. Ο κατάλληλος ορισµός του πληθυσµού είναι εκείνος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών, το οποίο θεσπίστηκε από το Συµβούλιο µε τον κανονισµό 2223/96 της 25ης Ιουνίου 1996 (ΕΣΟΛ 95) και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις του. Η Επιτροπή (Ευρωστάτ) θα συλλέγει τα στοιχεία για τον πληθυσµό σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί. εδοµένου ότι τα στοιχεία για το ΑΕΠ αντιπροσωπεύουν µια ροή στοιχείων σε όλη τη διάρκεια ενός έτους, τα αντίστοιχα στοιχεία για τον πληθυσµό θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τον µέσο όρο του συνολικού πληθυσµού κατά τη διάρκεια του έτους. Για τον προσδιορισµός της κλείδας κατανοµής, τα στοιχεία για τον πληθυσµό ήταν εκείνα του έτους Συνεπώς, για κάθε µεταγενέστερη πενταετία, είναι λογικό να ληφθούν τα στοιχεία του 2001, 2006, 2011, κλπ. Ωστόσο, για να µπορεί η απόφαση να εφαρµόζεται για µεγαλύτερη περίοδο, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί ως βάση η διατύπωση του άρθρου 29.1 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. Άρθρο 3 Το άρθρο αυτό ορίζει τα στοιχεία σχετικά µε το ΑΕΠ. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ θα είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρµογή του κανονισµού 2223/96/EΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996, παράρτηµα A στοιχείο 8.89, για το ΑΕΠ σε τιµές αγοράς. Τα στοιχεία σχετικά µε το ΑΕΠ που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της κλείδας κατανοµής αντιστοιχούσαν στα πέντε τελευταία έτη που προηγούνται του προτελευταίου έτους πριν από την ίδρυση της ΕΚΤ ( ). Συνεπώς, για τις επόµενες πενταετείς περιόδους αναπροσαρµογής είναι λογικό να ληφθούν τα έτη 1996 έως 2000, 2001 έως 2005 κλπ. Ωστόσο, για να µπορεί η απόφαση να εφαρµόζεται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί ως βάση η διατύπωση του άρθρου 29.1 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ. Άρθρο 4 Στο άρθρο αυτό θεσπίζονται οι κανόνες για τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που θα εφαρµόζονται. 5

6 Για την περίοδο πριν από το 1999, οι ηµερήσιες συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς του ECU όπως υπολογίζονταν από την Επιτροπή. Από το 1999 και µετά, οι τιµές αναφοράς του ευρώ είναι εκείνες που υπολογίζονται από την ΕΚΤ. Άρθρο 5 Στο άρθρο αυτό θεσπίζονται οι κανόνες για τον υπολογισµό των µεριδίων συµµετοχής των µεµονωµένων κρατών µελών στον πληθυσµό και το ΑΕΠ της Κοινότητας. Επίσης, προσδιορίζεται ο κανόνας για τον υπολογισµό της στάθµισης των κρατών µελών στην κλείδα κατανοµής και ο κανόνας στρογγυλοποίησης. Άρθρο 6 Προτού επικυρώσει τα στοιχεία για τον πληθυσµό, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της Επιτροπής Στατιστικού Προγράµµατος που συστάθηκε µε το άρθρο 1 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ, του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 1989 (ΕΕ L 181 της , σ. 47). Προτού επικυρώσει τα στοιχεία για το ΑΕΠ, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της επιτροπής που συστάθηκε µε το άρθρο 6 της οδηγίας 89/130/EΟΚ, Ευρατόµ, ("οδηγία ΑΕθν.Π") της 13ης Φεβρουαρίου 1989 (ΕΕ L 49 της 21/02/1989, σσ ). Οι διαβουλεύσεις µε τις επιτροπές αυτές θα εξασφαλίζουν ότι όλα τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των κλείδων κατανοµής επικυρώνονται µε κατάλληλο τρόπο. Άρθρο 7 Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι η απόφαση µπορεί να εφαρµοστεί στα νέα κράτη µέλη µε τον προσδιορισµό των περιόδων αναφοράς που θα χρησιµοποιούνται για τα στατιστικά στοιχεία σε περίπτωση διεύρυνσης. Κάθε φορά που ένα ή περισσότερα κράτη µέλη προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κλείδα κατανοµής θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται. Οι περίοδοι αναφοράς για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς που θα χρησιµοποιούνται τότε θα είναι οι ίδιες µε εκείνες που είχαν εφαρµοστεί κατά την τελευταία πενταετή αναπροσαρµογή της κλείδας κατανοµής σύµφωνα µε το άρθρο Άρθρο 8 Το άρθρο αυτό υποχρεώνει την Επιτροπή να κοινοποιεί τα στοιχεία στην ΕΚΤ αρκετά νωρίς έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ να εκδώσει εγκαίρως απόφαση για την κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο. 6

7 2003/0050 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της κλείδας κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 107, παράγραφος 6 και το άρθρο 29.2 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προσαρτάται στη Συνθήκη (εφεξής "το καταστατικό"), την πρόταση της Επιτροπής 7, τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 8, τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 9, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Με την απόφαση 98/382/ΕΚ της 5ης Ιουνίου , το Συµβούλιο θέσπισε κανόνες σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της κλείδας κατανοµής για την αρχική εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. (2) Σύµφωνα µε το άρθρο 29.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι σταθµίσεις που αποδίδονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ αναπροσαρµόζονται ανά πενταετία.. (3) Με την προσχώρηση µιας ή περισσοτέρων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εθνικές κεντρικές τράπεζές τους καθίσταται µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και εγγεγραµµένοι µεριδιούχοι του κεφαλαίου της ΕΚΤ. Οι σταθµίσεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ πρέπει να αναπροσαρµόζονται ανάλογα ΕΕ αριθ. C XXX της yy/yy/yy, σ. zz. Η γνώµη εκδόθηκε στις xxxxxxx (Επίσηµη Εφηµερίδα). Η γνώµη εκδόθηκε στις xxxxxx (Επίσηµη Εφηµερίδα). ΕΕ αριθ. L 171 της , σ

8 (4) Πρέπει να οριστούν κανόνες για την παροχή των στατιστικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τις αναπροσαρµογές των σταθµίσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή του κεφαλαίου της ΕΚΤ. (5) Πρέπει να οριστούν η φύση και οι πηγές των στοιχείων που χρησιµοποιούνται, καθώς και η µέθοδος υπολογισµού των σταθµίσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή του κεφαλαίου της ΕΚΤ. (6) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (ΕΣΟΛ 95) 11 προσδιορίζει τη µεθοδολογία για τα κοινά πρότυπα, τους ορισµούς, τις ταξινοµήσεις και τους λογιστικούς κανόνες που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση λογαριασµών και πινάκων σε συγκρίσιµη βάση για τις ανάγκες της Κοινότητας και προβλέπει ένα πρόγραµµα για τη µεταβίβαση, για τις ανάγκες της Κοινότητας των λογαριασµών και των πινάκων που καταρτίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. Ο κανονισµός αυτός λαµβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα πρότυπα και τις τελευταίες εξελίξεις στη στατιστική µεθοδολογία και συνεπώς οι ορισµοί του πρέπει να χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης. (7) Εφόσον η κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ προσδιορίζει τα αντίστοιχα µερίδια των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα, καθώς και τα δικαιώµατα ψήφου τους στο ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ για όλες τις αποφάσεις που λαµβάνονται µε στάθµιση των ψήφων (σύµφωνα µε το άρθρο 10.3 του καταστατικού) και τη µεταξύ τους κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος του ΕΣΚΤ, έχει ιδιαίτερη σηµασία να υπολογίζονται µε ακρίβεια οι σταθµίσεις τους στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή του κεφαλαίου της ΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη των επιτροπών που είναι αρµόδιες για τα στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό και µε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Αντικείµενο Τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να χρησιµοποιούνται για την αναπροσαρµογή των σταθµίσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ παρέχονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. 11 ΕΕ αριθ. L 310 της , σσ

9 Άρθρο 2 Πληθυσµός 1. Ως πληθυσµός νοείται ο "συνολικός πληθυσµός" όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 12 (ΕΣΟΛ 95), ο οποίος υπολογίζεται ως µέσος όρος του έτους και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη χιλιάδα ατόµων. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 29.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής "το καταστατικό"), τα στοιχεία για τον πληθυσµό λαµβάνονται για το προτελευταίο έτος πριν από το έτος κατά το οποίο αναπροσαρµόστηκε η κλείδα κατανοµής. Άρθρο 3 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς 1. Ως ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς νοείται το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιµές αγοράς όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ 2223/96 13 για ένα ηµερολογιακό έτος και εκφράζεται στο εθνικό νόµισµα µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια για τον υπολογισµό των µεριδίων συµµετοχής µε την απαιτούµενη ορθότητα. 2. Για την αναπροσαρµογή των σταθµίσεων που αποδίδονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες βάσει του άρθρου 29.3 του καταστατικού, τα στοιχεία για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιµές αγοράς λαµβάνονται για την πενταετία που προηγείται του προτελευταίου έτους πριν από το έτος κατά το οποίο αναπροσαρµόστηκε η κλείδα κατανοµής. Άρθρο 4 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες 1. Η ετήσια συναλλαγµατική ισοτιµία για την µετατροπή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τρέχουσες τιµές αγοράς είναι ο αριθµητικός µέσος όρος των ηµερήσιων συναλλαγµατικών ισοτιµιών όλων των εργάσιµων ηµερών του ηµερολογιακού έτους. 2. Οι ηµερήσιες συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς του ECU πριν από το 1999 όπως υπολογίζονταν από την Επιτροπή. Από το 1999 και µετά, είναι οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς του ευρώ όπως υπολογίζονται από την ΕΚΤ ΕΕ αριθ. L 310 της , σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ αριθ. L 58 της , σ. 1). ΕΕ αριθ. L 310 της , σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ αριθ. L 58 της , σ. 1). 9

10 Άρθρο 5 Υπολογισµός και ακρίβεια 1. Το µερίδιο συµµετοχής ενός κράτους µέλους στον πληθυσµό της Κοινότητας αντιστοιχεί στο µερίδιο συµµετοχής του στο άθροισµα των πληθυσµών των κρατών µελών, εκφραζόµενο ως ποσοστό. 2. Το µερίδιο συµµετοχής ενός κράτους µέλους στο ΑΕΠ της Κοινότητας σε τρέχουσες τιµές αγοράς αντιστοιχεί στο µερίδιο συµµετοχής του στο άθροισµα του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές αγοράς των κρατών µελών για πέντε έτη, εκφραζόµενο ως ποσοστό. 3. Η στάθµιση που αποδίδεται σε µια εθνική κεντρική τράπεζα στην κλείδα κατανοµής αποτελεί τον αριθµητικό µέσο όρο των µεριδίων συµµετοχής του οικείου κράτους µέλους στον πληθυσµό και το ΑΕΠ της Κοινότητας σε τρέχουσες τιµές αγοράς. 4. Κατά τα διάφορα στάδια υπολογισµού γίνεται χρήση επαρκών ψηφίων ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβειά τους. Η στάθµιση των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής εκφράζεται ως αριθµός µε τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Άρθρο 6 ιαβούλευση µε τις επιτροπές Όσον αφορά τα στοιχεία για τον πληθυσµό, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της Επιτροπής Στατιστικού Προγράµµατος που συστάθηκε µε το άρθρο 1 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ 14 του Συµβουλίου. Όσον αφορά τα στοιχεία για το ΑΕγχ.Π σε τρέχουσες τιµές αγοράς, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της επιτροπής που συστάθηκε µε το άρθρο 6 της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόµ 15 του Συµβουλίου. Άρθρο 7 Νέα κράτη µέλη Με την προσχώρηση µιας ή περισσοτέρων χωρών στην ΕΕ και τη συµµετοχή των αντίστοιχων εθνικών κεντρικών τραπεζών τους στο ΕΣΚΤ, οι περίοδοι αναφοράς που χρησιµοποιούνται για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιµές αγοράς είναι οι ίδιες µε εκείνες που χρησιµοποιήθηκαν για την τελευταία πενταετή αναπροσαρµογή της κλείδας σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 3 του καταστατικού ΕΕ αριθ. L 181 της , σ. 47. ΕΕ αριθ. L 49 της , σ

11 Άρθρο 8 Κοινοποίηση των στοιχείων Τα στοιχεία για τον πληθυσµό, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιµές αγοράς και τις ετήσιες συναλλαγµατικές ισοτιµίες που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση κοινοποιούνται από την Επιτροπή στην ΕΚΤ για όλα τα κράτη µέλη χωριστά το αργότερο δύο µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αναπροσαρµογή των σταθµίσεων στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο πρόεδρος 11

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.2.2001 COM(2001) 100 τελικό 2001/0056 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 148/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Μαΐου 2006 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.2.26 COM(25) 539 τελικό 25/215 (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.5.2003 COM(2003) 242 τελικό 2003/0095 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 458 final 2015/0210 (NLE) Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.8.2007 COM(2007) 489 τελικό 2007/0178 (CNS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Απλούστευση: Τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.10.2008 COM(2008) 717 τελικό 2008/0208 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 314 final 2014/0162 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στις σχετικές επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές (97/C 267/01) COM(97)

Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές (97/C 267/01) COM(97) Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές /* COM/97/0313 τελικό - CNS 97/0171 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 267 της 03/09/1997 σ. 0001 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 240 τελικό 2010/0136 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 αναφορικά µε την εισαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2008 E(2008) 7531 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.12.2008 σχετικά με την έγκριση, για την Ελλάδα, του πολυετούς προγράμματος για την περίοδο 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2010 COM(2010)18 τελικό 2010/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ XX με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2010 COM(2010) 774 τελικό 2010/0374 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ) L 35/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.8.2011 COM(2011) 516 τελικό 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 810/2009,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 307 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2015 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ) L 337/55 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης εκεµβρίου 2001 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ C 29/6 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2003 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ Σύσταση, βάσει του άρθρου 10.6 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρµατα ευρώ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρµατα ευρώ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.7.2003 COM(2003) 426 τελικό 2003/0158 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρµατα ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 19.2.2004 SEC(2004) 204 τελικό 2004/0046 (CNB) Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά συµφωνία περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.1.2014 COM(2014) 9 final 2014/0003 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δανία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 75 της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004D0002 EL 18.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Ισπανία για παραποίηση των στοιχείων του ελλείμματος στην Αυτόνομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ZHTHMATA ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ZHTHMATA ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΩΝ 18 εκεµβρίου 2003 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ZHTHMATA ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.3.2016 COM(2016) 119 final 2016/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρόκειται να λάβει η Ένωση στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2013 COM(2013) 420 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/2007 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα των ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 875 final 2013/0425 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της ρύθμισης με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 27ης Ιανουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 27ης Ιανουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 27ης Ιανουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε σχέδιο νόµου που τροποποιεί τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού s ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 2013/0237(NLE) 29.11.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Σχέδιο γνωµοδότησης Antonio Cancian (PE522.993v01-00) του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 907 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πολωνία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 362 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2038(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2038(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 20.10.2014 2014/2038(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ του Συμβουλίου με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2014 COM(2014) 574 final 2014/0264 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Το επερχόμενο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και οι επιπτώσεις του στις μεταφορές πίστωσης και στις άμεσες χρεώσεις

Το επερχόμενο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και οι επιπτώσεις του στις μεταφορές πίστωσης και στις άμεσες χρεώσεις Το επερχόμενο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και οι επιπτώσεις του στις μεταφορές πίστωσης και στις άμεσες χρεώσεις Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος Ελληνική Ένωση Τραπεζών Α. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/97/0117 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/54/EΕ του Συμβουλίου με την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

* Φ.Π.Α. * Νο. 13

* Φ.Π.Α. * Νο. 13 -- 349 -- * Φ.Π.Α. * Νο. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016484/485/578/0014 Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1048 Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α. Τμήμα Δ' (Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.3.2008 COM(2008) 73 τελικό/2 2008/0053 (CNS) Corrigendum Ce document annule et remplace le COM(2008)73 du 13.2.2008 Concerne toutes les versions. Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα