ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ"

Transcript

1

2 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δίλαη ε αξρηθή βνήζεηα πνπ δίλεηαη ζε έλα πεξηζηαηηθό ηξαπκαηηζκνύ ή μαθληθήο αζζέλεηαο, πξηλ θζάζεη ην αζζελνθόξν, ν γηαηξόο ή θάπνηνο άιινο εηδηθόο

3 ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Να δηαηεξήζνπλ ηε δσή Να πεξηνξίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο κηαο πάζεζεο ή ελόο ηξαπκαηηζκνύ Να βνεζήζνπλ ζηελ αλάλεςε ηνπ πάζρνληνο

4 Ο ΓΝΧΣΖ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Δθπαηδεπκέλνο από εηδηθνύο Πεξλά θαη μαλαπεξλά εμεηάζεηο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα Παξαθνινπζεί ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη πξαθηηθέο ηεο ηαηξηθήο

5 ΔΤΘΤΝΔ ΑΤΣΟΤ ΠΟΤ ΓΗΝΔΗ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Να εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε γξήγνξα Να θαιέζεη ηελ θαηάιιειε βνήζεηα Να αλαγλσξίζεη όζν ην δπλαηόλ αθξηβέζηεξα ην ηξαύκα ή ηε αζζέλεηα ηνπ πάζρνληνο Να θαλνλίζεη ηε κεηαθνξά ηνπ πάζρνληνο ζην Ννζνθνκείν, ζε θάπνην γηαηξό ή ζην ζπίηη

6 ΔΤΘΤΝΔ ΑΤΣΟΤ ΠΟΤ ΓΗΝΔΗ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Να παξακείλεη ζηνλ άξξσζην κέρξη λα ηνλ παξαδώζεη ζηε θξνληίδα ηνπ θαηάιιεινπ πξνζώπνπ Να θηηάμεη θαη λα παξαδώζεη κηα έθζεζε θαη λα δώζεη παξαπέξα βνήζεηα αλ ηνπ δεηεζεί

7 ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ηεζάγρε Ομύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ Καξδηνπλεπκνληθή αλαθνπή

8 ΣΟΥΟI ΜΑΘΖΜΑΣΟ Να γλσξίδεηε: Ση είλαη ζηεζάγρε, έκθξαγκα θαη θαξδηνπλεπκνληθή αλαθνπή Σα αίηηα θαη ηα ζπκπηώκαηα απηώλ Σνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ Να κπνξείηε: Να πξνζθέξεηε πξώηεο βνήζεηεο ζε αζζελή κε ζηεζάγρε, έκθξαγκα, θαξδηνπλεπκνληθή αλαθνπή

9 ΣΖΘΑΓΥΖ Δίλαη ν πόλνο πνπ αηζζάλεηαη ν πάζρσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο, απνηέιεζκα ηεο αλεπάξθεηαο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ λα ηξνθνδνηνύλ ηα θύηηαξα ηεο θαξδηάο κε νμπγόλν.

10 ΠΟΣΔ ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ Ζ ΣΖΘΑΓΥΖ; Καηά ηε δηάξθεηα κηαο άζθεζεο Μεηά από έλα βαξύ γεύκα Καηά ηε δηάξθεηα κηαο έληνλα ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο Ύζηεξα από ηελ έθζεζε ζην ςύρνο ε ζπλδπαζκό δύν ή πεξηζζνηέξσλ από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο Αθόκα θαη ζε εξεκία αλ πξόθεηηαη γηα πξνρσξεκέλε ζηεθαληαία λόζν

11 ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΖΘΑΓΥΖ Έληνλνο (ζα ζθίμηκν) πόλνο ζην ζηήζνο, πνπ ζπρλά πεξλά ζηνλ αξηζηεξό βξαρίνλα θαη ην ζαγόλη Πόλνο ή θλεζκόο ζην ρέξη Καθή αλαπλνή Αδπλακία, ζπρλά μαθληθή θαη ππεξβνιηθή

12 ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΔΗ ΣΖΘΑΓΥΗΚΟΤ ΠΟΝΟΤ

13 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΖ ΣΖΘΑΓΥΖ Άκεζε θιήζε ηαηξηθήο βνήζεηαο Διάηησζε ηνπ έξγνπ ηεο θαξδίαο: Ηξεκνύκε ηνλ πάζρνληα Σνπνζέηεζε ζε αλαπαπηηθή ζέζε Υνξήγεζε θαξκάθσλ εάλ έρεη γλσζηή ζηεθαληαία λόζν Μεηαθνξά ηνπ αζζελή ζην πιεζηέζηεξν Ννζνθνκείν Γηαηήξεζε ςπρξαηκίαο δηθήο καο θαη ηνπ αζζελή

14 ΟΞΤ ΔΜΦΡΑΓΜΑ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ Δίλαη ε λέθξσζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ, ε νπνία νθείιεηαη ζε κεγάιε ειάηησζε ή πιήξε δηαθνπή ηνπ αίκαηνο, ην νπνίν κεηαθέξεη ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ην νμπγόλν ζηελ πεξηνρή απηή.

15 ΔΜΦΡΑΓΜΑ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ

16 ΟΞΤ ΔΜΦΡΑΓΜΑ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ Οθείιεηαη: ην ζρεκαηηζκό ζξόκβνπ αίκαηνο ε εμέιθσζε θαη αηκνξξαγία ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο ην ζπαζκό ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ

17 ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΟΞΔΧ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΟ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ Ιζρπξόο πόλνο πνπ: Μνηάδεη κε ηνλ πόλν ηεο ζηεζάγρεο Παξνπζηάδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα, αιιά θαη ζηελ εξεκία Γηαξθεί πεξηζζόηεξν από 30 ιεπηά ηεο ώξαο Γελ ππνρσξεί κε ηελ αλάπαπζε Γε βειηηώλεηαη κε ηε ιήςε θαξκάθσλ Δληνπίδεηαη πίζσ από ην ζηέξλν Αληαλαθιά ζηνπο ώκνπο, ζην αξηζηεξό ρέξη, ζηνλ ηξάρειν θαη ζηελ θάησ ζηαγόλα

18 ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΟΞΔΧ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΟ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ Αίζζεκα αγσλίαο θαη θόβνπ Αίζζεκα πληγκνύ Ωρξόηεηα Δθίδξσζε Λαράληαζκα θαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή Γέξκα ζηαρηί ρξώκα θαη ρείιε κειαλά Γξήγνξνο ξπζκόο ηνπ ζθπγκνύ πνπ αδπλαηίδεη ζηαδηαθά Ξαθληθή, δάιε ή ιηπνζπκία ή θαηάξξεπζε

19 ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΟΞΤ ΔΜΦΡΑΓΜΑ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ

20 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΟ ΟΞΤ ΔΜΦΡΑΓΜΑ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ Άκεζε θιήζε εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο Διάηησζε ηνπ έξγνπ ηεο θαξδηάο κε: αθηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελή Σνπνζέηεζε ζε αλαπαπηηθή ζέζε Υνξήγεζε αζπηξίλεο (αξγή κάζεζε) Γηαηήξεζε ςπρξαηκίαο δηθήο καο θαη ηνπ πάζρνληα Δθαξκνγή θαξδηνπλεπκνληθήο αλαδσνγόλεζεο (αλ ρξεηαζζεί)

21 ΚΑΡΓΗΟΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ Οξίδεηαη ωο ε αηθλίδηα θαη απξόβιεπηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο ή ηεο θπθινθνξίαο ή θαη ηωλ δύν, κε απνηέιεζκα ηελ αλεπαξθή παξνρή νμπγνλωκέλνπ αίκαηνο ζηα δωηηθά όξγαλα

22 ΚΛΗΝΗΚΑ ΖΜΔΗΑ Απνπζία ζθπγκνύ Απνπζία θαξδηαθώλ ηόλωλ Απώιεηα ζπλείδεζεο Γηαθνπή αεξηζκνύ Μπδξίαζε ακέζωο ακέζωο 10-20sec 15-30sec 60-90sec

23 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Πεξίπνπ θαξδηαθέο αλαθνπέο αλά έηνο ζηελ Δπξώπε. 5-10% παίξλνπλ εμηηήξην από λνζνθνκείν. Η εθαξκνγή ΚΑΡΠΑ από παξεπξηζθόκελνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο πξηλ ηελ άθημε εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο. Η έγθαηξε αλαδσνγόλεζε θαη άκεζε απηλίδσζε (εληόο 1-2 ιεπηώλ) κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα >60% επηβίσζε.

24 ΒΑΗΚΖ ΚΑΡΓΗΟΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ Δίλαη ε δηαηήξεζε ηεο βαηόηεηαο ηνπ αεξαγωγνύ θαη ε ππνζηήξημε ηνπ αεξηζκνύ θαη ηεο θπθινθνξίαο ρωξίο εμνπιηζκό ή κε ειάρηζηα απιά κέζα.

25 ΑΛΤΗΓΑ ΔΠΗΒΗΧΖ

26 Αζθαλήρ πποζέγγιζη Έλεγσορ ανηίδπαζηρ Φωνάξηε για βοήθεια Απελεςθέπωζη αεπαγωγού Έλεγσορ αναπνοήρ Κλήζη Ε.Κ.Α.Β. (166) 30 Θωπακικέρ ζςμπιέζειρ 2 αναπνοέρ διάζωζηρ

27 ΑΦΑΛΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ! Σόπνο Γηαζώζηεο Θύκα Παξεπξηζθόκελνη Αζθαλήρ πποζέγγιζη Έλεγσορ ανηίδπαζηρ Φωνάξηε για βοήθεια Απελεςθέπωζη αεπαγωγού Έλεγσορ αναπνοήρ Κλήζη Ε.Κ.Α.Β. (166) 30 Θωπακικέρ ζςμπιέζειρ 2 αναπνοέρ διάζωζηρ

28 ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΣΗΓΡΑΖ Αζθαλήρ πποζέγγιζη Έλεγσορ ανηίδπαζηρ Φωνάξηε για βοήθεια Απελεςθέπωζη αεπαγωγού Έλεγσορ αναπνοήρ Κλήζη Ε.Κ.Α.Β. (166) 30 Θωπακικέρ ζςμπιέζειρ 2 αναπνοέρ διάζωζηρ

29 ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΣΗΓΡΑΖ Κουνήστε τους ώμους Ρωτήστε:«Είστε καλά;» Αν απαντήσει Αυήστε τον στη θέση του. Μάθετε τι του συνέβη. Επανελέγξτε τακτικά.

30 ΦΧΝΑΞΣΔ ΓΗΑ ΒΟΖΘΔΗΑ Αζθαλήρ πποζέγγιζη Έλεγσορ ανηίδπαζηρ Φωνάξηε για βοήθεια Απελεςθέπωζη αεπαγωγού Έλεγσορ αναπνοήρ Κλήζη Ε.Κ.Α.Β. (166) 30 Θωπακικέρ ζςμπιέζειρ 2 αναπνοέρ διάζωζηρ

31 ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΑΔΡΑΓΧΓΟΤ Αζθαλήρ πποζέγγιζη Έλεγσορ ανηίδπαζηρ Φωνάξηε για βοήθεια Απελεςθέπωζη αεπαγωγού Έλεγσορ αναπνοήρ Κλήζη Ε.Κ.Α.Β. (166) 30 Θωπακικέρ ζςμπιέζειρ 2 αναπνοέρ διάζωζηρ

32 ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΑΠΝΟΖ Αζθαλήρ πποζέγγιζη Έλεγσορ ανηίδπαζηρ Φωνάξηε για βοήθεια Απελεςθέπωζη αεπαγωγού Έλεγσορ αναπνοήρ Κλήζη Ε.Κ.Α.Β. (166) 30 Θωπακικέρ ζςμπιέζειρ 2 αναπνοέρ διάζωζηρ

33 ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΑΠΝΟΖ Αθνύω, βιέπω, αηζζάλνκαη εάλ ην ζύκα αλαπλέεη ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΑ Μελ ζπγρέεηε ηνλ πξνζαλάηην ξόγρν κε ηε ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ αλαπλνή

34 ΠΡΟΘΑΝΑΣΗΟ ΡΟΓΥΟ Δκθαλίδεηαη ιίγν κεηά ην ζηακάηεκα ηεο θαξδηάο έσο θαη ζην 40% ησλ θαξδηαθώλ αλαθνπώλ Πεξηγξάθεηαη σο επηθαλεηαθή, βαξηά, ζνξπβώδεο ή gasping αλαπλνή Αλαγλσξίζηε ηνλ σο ζεκείν θαξδηαθήο αλαθνπήο

35 ΚΛΖΖ Δ.Κ.Α.Β. (166) / 112 Αζθαλήρ πποζέγγιζη Έλεγσορ ανηίδπαζηρ Φωνάξηε για βοήθεια Απελεςθέπωζη αεπαγωγού Έλεγσορ αναπνοήρ Κλήζη Ε.Κ.Α.Β. (166) 30 Θωπακικέρ ζςμπιέζειρ 2 αναπνοέρ διάζωζηρ

36 30 ΘΧΡΑΚΗΚΔ ΤΜΠΗΔΔΗ Αζθαλήρ πποζέγγιζη Έλεγσορ ανηίδπαζηρ Φωνάξηε για βοήθεια Απελεςθέπωζη αεπαγωγού Έλεγσορ αναπνοήρ Κλήζη Ε.Κ.Α.Β. (166) 30 Θωπακικέρ ζςμπιέζειρ 2 αναπνοέρ διάζωζηρ

37 ΘΧΡΑΚΗΚΔ ΤΜΠΗΔΔΗ Σνπνζεηήζηε ηε βάζε ηεο παιάκεο ηνπ ελόο ρεξηνύ ζην θέληξν ηνπ ζώξαθα πάλσ ζην ζηέξλν Σνπνζεηήζηε ην άιιν ρέξη από πάλσ Πιέμηε ηα δάθηπια πκπηέζηε ην ζώξαθα Ρπζκόο 100/min Βάζνο 4-5 cm Ίζν ρξόλν ζπκπίεζεο:ραιάξσζεο Όηαλ είλαη δπλαηόλ αληηθαηαζηήζηε ην δηαζώζηε πνπ εθαξκόδεη ΚΑΡΠΑ θάζε 2

38 ΑΝΑΠΝΟΔ ΓΗΑΧΖ Αζθαλήρ πποζέγγιζη Έλεγσορ ανηίδπαζηρ Φωνάξηε για βοήθεια Απελεςθέπωζη αεπαγωγού Έλεγσορ αναπνοήρ Κλήζη Ε.Κ.Α.Β. (166) 30 Θωπακικέρ ζςμπιέζειρ 2 αναπνοέρ διάζωζηρ

39 ΑΝΑΠΝΟΔ ΓΗΑΧΖ Απειεπζεξώζηε αεξαγσγό Έθηαζε θεθαιήο Αλύςσζε πεγνπληνύ Κιείζηε ηε κύηε Πάξηε κηα θαλνληθή αλαπλνή θξαγίζηε ηα ρείιε ζαο γύξσ από ην ζηόκα ηνπ ζύκαηνο Δθπλεύζηε κέρξη λα αλπςσζεί ν ζώξαθάο ηνπ Γηάξθεηα πεξίπνπ 1 Αθήζηε ην ζώξαθα λα πέζεη Δπαλαιάβεηε

40 ΤΝΔΥΗΣΔ ΚΑΡΠΑ 30 2

41 ΑΠΧΛΔΗΑ ΤΝΔΗΓΖΖ Δίλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην άηνκν δελ έρεη ζπλείδεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη απηώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ.

42 ΒΑΘΜΟΗ ΑΠΧΛΔΗΑ ΤΝΔΗΓΖΖ Ληπνζπκία, είλαη ε ζηηγκηαία απώιεηα ηεο ζπλείδεζεο Λήζαξγνο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ν πάζρσλ αλ δηεγεξζεί έληνλα αλνίγεη ηα κάηηα ηνπ θαη ηα μαλαθιείλεη ακέζσο. Έρεη λνεηηθή ζύγρπζε δελ μέξεη πνπ βξίζθεηαη θαη βαζκηαία ράλεη ηειείσο ηεο αηζζήζεηο ηνπ. Κώκα, είλαη ε πιήξεο απώιεηα ηεο ζπλείδεζεο ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν πάζρσλ δελ αληηδξά αθόκα θαη ζε επώδπλα εξεζίζκαηα.

43 ΑΗΣΗΑ ΑΠΧΛΔΗΑ ΤΝΔΗΓΖΖ Γειεηεξηάζεηο (αιθνόι, θάξκαθα, λαξθσηηθά) Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο (ζαθραξώδεο δηαβήηεο) Δπηιεςία Κξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο Δγθεθαιηθά επεηζόδηα Άιια (όγθνη, επαηηθή θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, ππνζεξκία)

44 ΣΟΥΟΗ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΣΖΝ ΑΠΧΛΔΗΑ ΤΝΔΗΓΖΖ Να δηαηεξήζεηε ηνλ αεξαγσγό αλνηθηό Να εθηηκήζεηε ην επίπεδν αληαπόθξηζεο Να θξνληίζεηε θάζε ζρεηηθό ηξαύκα Να θαλνλίζεηε ηελ εζπεπζκέλε κεηαθνξά ηνπ πάζρνληνο ζην Ννζνθνκείν αλ ρξεηαζζεί

45 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΖΝ ΑΠΧΛΔΗΑ ΤΝΔΗΓΖΖ Απειεπζεξώζηε ηνλ αεξαγσγό, ειέγμηε ηελ αλαπλνή θαη ηελ θπθινθνξία θαη πξάμηε αλάινγα Παξαθνινύζεζε ηνλ πάζρνληα Σνπνζέηεζε ζηε ζέζε αλάλεςεο Δθαξκνγή θαξδηνπλεπκνληθήο αλαδσνγόλεζεο Διέγμηε γηα ηξαύκαηα θαη αηκνξξαγία θαη αληηκεησπίζηε απηά Καιέζηε εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα Μεηαθέξεηε ηνλ πάζρνληα ζην πιεζηέζηεξν Ννζνθνκείν

46 ΑΠΧΛΔΗΑ ΤΝΔΗΓΖΖ Μελ δίλεηε ηίπνηα από ην ζηόκα Μελ κεηαθηλείηε άζθνπα ηνλ πάζρνληα Μελ ηνλ βάδεηε λα ζηαζεί όξζηνο ή λα θαζίζεη Μελ ηνλ αθήλεηε πόηε κόλν ηνπ

47 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΖ ΛΗΠΟΘΤΜΗΑ Σνπνζέηεζε ηνπ πάζρνληα ζε ύπηηα ζέζε Αλαζεθώλνπκε ηα πόδηα ηνπ Απειεπζεξώλνπκε θαη ειέγρνπκε ηνλ αεξαγσγό Μέλνπκε θνληά ζηνλ πάζρνληα κέρξη λα αλαθηήζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ

48 ΔΠΗΛΖΦΗΑ Δίλαη ε θαηάζηαζε πνπ νθείιεηαη ζε μαθληθή θαη κεγάιε εθηόλσζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θάπνηα πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη είηε δηαηαξαρή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο, είηε εκθάληζε ζπαζκώλ είηε θαη ηα δύν καδί.

49 ΔΛΑΦΡΑ ΚΡΗΖ ΔΠΗΛΖΦΗΑ (Petit mal) πκπηώκαηα: Ξαθληθή παύζε νκηιίαο Βιέκκα θαζεισκέλν ζην ρώξν θαη αλέθθξαζν Διαθξέο ζπζπάζεηο ησλ ρεηιηώλ, βιεθαξίδσλ, θεθαιηνύ Παξάμελεο θηλήζεηο «ξνκπόη» Κξόηνο κε ηα ρείιε Μάζεκα παζκσδηθέο θηλήζεηο πάλσ ζηα ξνύρα Πεξίεξγνη ζόξπβνη

50 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΖΝ ΔΛΑΦΡΑ ΚΡΗΖ ΔΠΗΛΖΦΗΑ Βνεζήζηε ηνλ πάζρνληα λα θαζίζεη Απνκαθξύλεηε θάζε πηζαλή πεγή θηλδύλνπ Δλζαξξύληε ηνλ πάζρνληα Μείλεηε θνληά ηνπ κέρξη λα μαλαβξεί ηνλ εαπηό ηνπ πκβνπιέςηε ηνλ λα δεη ην γηαηξό ηνπ αλ δε γλσξίδεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ

51 ΒΑΡΗΑ ΚΡΗΖ ΔΠΗΛΖΦΗΑ (Grand mal) πκπηώκαηα: Ξαθληθή απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ, ζπρλά αθήλνληαο κηα θξαπγή ώκα άθακπην θαη πιάηε θπξησκέλε (ηνληθή θάζε) Πηζαλή παύζε ηεο αλαπλνήο Κπάλσζε ησλ ρεηιηώλ θαη εξπζξόηεο ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ ιαηκνύ

52 ΒΑΡΗΑ ΚΡΗΖ ΔΠΗΛΖΦΗΑ (Grand mal) πκπηώκαηα: παζηηθέο θηλήζεηο (θάζε θινληζκνύ) Σν ζαγόλη κπνξεί λα θξεκάζεη Η αλαπλνή λα γίλεη ζνξπβώδεο Να εκθαληζηεί ζάιην ζην ζηόκα (ίζσο κε αίκα) Απώιεηα θνπξάλσλ θαη νύξσλ

53 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δ ΒΑΡΗΑ ΚΡΗΖ ΔΠΗΛΖΦΗΑ (Grand mal) ηεξίμηε ή ζπγθξαηήζεηε ηνλ πάζρνληα ηελ ώξα πνπ πέθηεη ζην έδαθνο Απνκαθξύληε πηζαλέο πεγέο θηλδύλνπ θαη ηνπο παξεπξηζθόκελνπο Υαιαξώζηε ηα ξνύρα γύξσ από ην ιαηκό ηνπ Πξνζηαηέςηε ην θεθάιη ηνπ Σνπνζεηήζηε ηνλ ζε ζέζε αλάλεςεο όηαλ ζηακαηήζνπλ νη ζπαζκνί

54 ΒΑΡΗΑ ΚΡΗΖ ΔΠΗΛΖΦΗΑ (Grand mal) ΜΗΝ αλαζεθώλεηε θαη κε κεηαθηλείηε ηνλ πάζρνληα εθηόο θαη βξίζθεηαη ζε άκεζν θίλδπλν ΜΗΝ ρξεζηκνπνηείηε δύλακε γηα λα ηνλ ζπγθξαηήζεηε ΜΗΝ βάδεηε ηίπνηα ζην ζηόκα ηνπ

55 ΚΑΚΧΔΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΟΤ Κάηαγκα Δμάξζξσζε Γηάζηξεκκα

56 ΚΑΣΑΓΜΑ Δίλαη ε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηνπ νζηνύ απνηέιεζκα βίαο ή παζνινγηθήο θαηάζηαζεο.

57 ΔΗΓΖ ΚΑΣΑΓΜΑΣΧΝ

58 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΑ ΑΝΟΗΚΣΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ Καιύςηε ην ηξαύκα κε θαζαξό επίδεζκν ή απνζηεηξσκέλε γάδα θαη αζθήζεηε πίεζε γηα λα ειέγμεηε ηελ αηκνξξαγία

59 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΑ ΑΝΟΗΚΣΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ Υσξίο λα αγγίμεηε έλα αλνηθηό ηξαύκα κε ηα δάρηπιά ζαο ηνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά επάλσ θαη γύξσ από ηε γάδα

60 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΑ ΑΝΟΗΚΣΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ηαζεξνπνηήζηε ηε γάδα θαη ηα επηζέκαηα θαη επηδέζηε δπλαηά ρσξίο όκσο λα εκπνδίδεηε ηελ θπθινθνξία

61 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΑ ΑΝΟΗΚΣΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ Αθηλεηνπνηήζηε ην ηξαπκαηηζκέλν κέινο θαη θαιέζηε ην αζζελνθόξν

62 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΑ ΚΛΔΗΣΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ Αθηλεηνπνηήζηε ηνλ ηξαπκαηία θαη ππνζηεξίμηε ην ηξαπκαηηζκέλν κέινο κε ηα ρέξηα ζαο ηεξεώζηε ην ηξαπκαηηζκέλν κέινο ζε έλα αληίζηνηρν κέινο ηνπ ζώκαηνο Καιέζηε αζζελνθόξν

63 ΔΞΑΡΘΡΖΜΑ Δίλαη ε κόληκνο παξεθηόπηζε ησλ αξζξηθώλ επηθαλεηώλ ζαλ απνηέιεζκα βίαο ή παζνινγηθήο θαηάζηαζεο

64 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΑ ΔΞΑΡΘΡΖΜΑΣΑ Ίδηα κε ηα θιεηζηά θαηάγκαηα

65 ΓΗΑΣΡΔΜΜΑ Δίλαη ε ζηηγκηαία βίαηε παξεθηόπηζε ησλ αξζξηθώλ επηθαλεηώλ ε νπνία ζπλνδεύεηαη από κηθξέο ή ειάρηζηεο βιάβεο ησλ καιαθώλ κνξίσλ ηεο άξζξσζεο

66 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΣΑ ΓΗΑΣΡΔΜΜΑΣΑ Η δηαδηθαζία ΑΔΠΑ Α αθηλεηνπνηήζηε ηα ηξαπκαηηζκέλν κέινο Δ Δθαξκόζηε έλα ςπρξό επίζεκα ή πάγν Π Πηέζηε ηελ θάθσζε Α Αλαζεθώζηε ην ηξαπκαηηζκέλν κέινο

67 ΓΖΓΜΑΣΑ ΔΝΣΟΜΧΝ ΚΑΗ ΕΧΧΝ

68 ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΓΗΝΔΗ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ Να απνκαθξύλεη ηνλ πάζρνληα από πεξηζζόηεξνπο θηλδύλνπο Να θξνληίζεη θάζε νξαηό ηξαύκα ή επώδπλα ζπκπηώκαηα Να κεηώζεη ην θίλδπλν θαη άιινπ ηξαπκαηηζκνύ ή κόιπλζεο Να δεηήζεη ηαηξηθή ζπκβνπιή ή βνήζεηα αλ ρξεηαζζεί Να ζεκεηώζεη ην ρξόλν ηξαπκαηηζκνύ θαη ηε θύζε ηνπ ηξαύκαηνο Να αλαγλσξίζεη ηη είδνπο πιάζκα ηζίκπεζε ή δάγθσζε ηνλ πάζρνληα

69 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δ ΓΑΓΚΧΜΑΣΑ ΕΧΧΝ Γηα επηθαλεηαθά δαγθώκαηα: Πιύλεηε θαιά ην ηξαύκα κε ζαπνύλη θαη λεξό θνππίζηε θαη θαιύςηε ην ηξαύκα κε απνζηεηξσκέλν επίδεζκν πκβνπιέςηε ηνλ πάζρνληα λα δεη ην γηαηξό ηνπ

70 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δ ΓΑΓΚΧΜΑΣΑ ΕΧΧΝ Γηα ζνβαξά ηξαύκαηα: Διέγμηε ηελ αηκνξξαγία; Πηέδεηε πάλσ ζην ηξαπκαηηζκέλν κέξνο Αλαζεθώλεηε ην ηξαπκαηηζκέλν κέξνο ςειά Καιύςηε ην ηξαύκα κε απνζηεηξσκέλν επίδεζκν Πεγαίλεηε ή ζηείιεηε ηνλ πάζρνληα ζην Ννζνθνκείν

71 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δ ΣΗΜΠΖΜΑΣΑ ΔΝΣΟΜΧΝ Αλ ππάξρεη θεληξί κέζα ζην δέξκα: Αθαηξέζηε ην θεληξί Σνπνζεηήζηε έλα θξύν επίζεκα Αλ ν πόλνο θαη ην πξήμηκν επηκέλεη ηηο επόκελε 1-2 εκέξεο ζπκβνπιέςηε ηνλ λα δεη ην γηαηξό ηνπ

72 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δ ΣΗΜΠΖΜΑΣΑ ΔΝΣΟΜΧΝ Αλ ππάξρεη θεληξί κέζα ζην ζηόκα: Γώζηε ζηνλ πάζρνληα λα βάιεη ζην ζηόκα ηνπ πάγν Καιέζηε βνήζεηα Δλζαξξύλεηε ηνλ πάζρνληα

73 ΓΑΓΚΧΜΑΣΑ ΦΗΓΗΧΝ Αλάινγα κε ην είδνο θηδηνύ κπνξεί λα ππάξρνπλ: Γύν ζεκάδηα δηάηξεζεο από ηα δόληηα ηνπ Έληνλνο πόλνο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαύκαηνο Δξύζξεκα θαη κεγάιν πξήμηκν γύξσ από ηε δαγθσκαηηά Ναπηία θαη έκεηνο Γύζθνιε αλαπλνή Γηαηαξαρέο ζηελ όξαζε θαη απμεκέλε έθθξηζε ζάιηνπ θαη ηδξώηα

74 ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δ ΓΑΓΚΧΜΑΣΑ ΦΗΓΗΧΝ Ξαπιώζηε ηνλ πάζρνληα θαη αθηλεηνπνηήζηε ηνλ Καζαξίζηε ην ηξαύκα ζε βάζνο κε λεξό θαη ζαπνύλη ηεξίμηε ην ηξαπκαηηζκέλν κέινο Καιέζηε αζζελνθόξν

75 ΓΑΓΚΧΜΑΣΑ ΦΗΓΗΧΝ Μελ δέλεηε πνιύ ζθηθηά ηελ επίδεζε γηα πνιύ ώξα Μελ θόβεηε ηελ πιεγή κε καραίξη Μελ επηρεηξήζεηε λα ξνπθήμεηε ην δειεηήξην

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο

16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ 16 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο Ξεξηερόκελα 16.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 498 16.2.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 498 16.3 ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΒΑΠΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 1 Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ε απηή ηε ζπλάληεζε ζα κάζεηε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ιύθνπ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Πσο επεξεάδεηαη ε ςπρηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνζβάιιεηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Πνιγμός: Πρόληψη Διάσωση Φροντίδα» Πνιγμός Πνιγμόσ ονομάηεται θ διαδικαςία εμφάνιςθσ αναπνευςτικισ διαταραχισ εξαιτίασ βφκιςθσ ι εμβάπτιςθσ ςε κάποιο υγρό. Το αποτζλεςμα του πνιγμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα