ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 76/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5002 Παρασκεσή, 10 Μαρτίοσ Αξηζκόο 76 Οη πεξί Πνιενδνκίαο θαη Χωξνηαμίαο (Αηπρήκαηα Μεγάιεο Κιίκαθαο Σρεηηδόκελα κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκνί ηνπ 2017, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Χωξνηαμίαο Νόκνπ ηνπ 1972, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). ΟΙ ΠΔΡΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1972 ΜΔΥΡΙ 2016 Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 86 Πξννίκην. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L197, , ζ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ 1998 Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηα άξζξα 13, 15 θαη 23β) ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν - «Οδεγία 2012/18/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4 εο Ινπιίνπ 2012 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 96/82/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ», Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 86 ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ ηνπ 1972, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:

2 544 59(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (I) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Σξίην(Ι): Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο (Αηπρήκαηα Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδφκελα κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκνί ηνπ ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη άιιε έλλνηα - «αηχρεκα κεγάιεο θιίκαθαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν Καλνληζκφο 2 ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Αληηκεηψπηζε Κηλδχλσλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2015 «ελδηαθεξφκελν θνηλφ» ζεκαίλεη ζεκαίλεη ην θνηλφ, ην νπνίν επεξεάδεηαη ή ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί ή ην νπνίν έρεη ζπκθέξνλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ηηο αλαθεξφκελεο ζηνλ Καλνληζκφ 3 πεξηπηψζεηο, ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ λέσλ κνλάδσλ, ηηο ζεκαληηθέο κεηαηξνπέο κνλάδσλ ή ηα λέα έξγα θνληά ζε κνλάδεο, φηαλ ε ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ ελδέρεηαη λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο κεγάιεο θιίκαθαο ή λα επηδεηλψζεη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο «επηθίλδπλε νπζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν Καλνληζκφο 2 ησλ πεξί Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2015 «θίλδπλνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν Καλνληζκφο 2 ησλ πεξί Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2015 «θνηλφ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν Καλνληζκφο 2 ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Αληηκεηψπηζε Κηλδχλσλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2015 «κνλάδα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν Καλνληζκφο 2 ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Αληηκεηψπηζε Κηλδχλσλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2015 «κνλάδα αλψηεξεο βαζκίδαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν Καλνληζκφο 2 ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Αληηκεηψπηζε Κηλδχλσλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2015 «κνλάδα θαηψηεξεο βαζκίδαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν Καλνληζκφο 2 ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Αληηκεηψπηζε Κηλδχλσλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2015 «λέα κνλάδα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν Καλνληζκφο 2 ησλ πεξί Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2015 «νδεγία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν Καλνληζκφο 2 ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Αληηκεηψπηζε Κηλδχλσλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2015

3 545 «πθηζηάκελε κνλάδα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν Καλνληζκφο 2 ησλ πεξί Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκψλ ηνπ Πξφιεςε αηπρεκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη πεξηνξηζκφο ζπλεπεηψλ. 3.-(1) Καηά ηελ εθπφλεζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε ζρεδίνπ αλάπηπμεο, ε Πνιενδνκηθή Αξρή κεξηκλά γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζ απηφ πνιηηηθψλ ρξήζεο γεο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ. (2) Η Πνιενδνκηθή Αξρή, θαηά ηελ άζθεζε ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο, ιακβάλεη ππφςε σο νπζηψδε παξάγνληα, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλάγθε πξφιεςεο αηπρεκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο απφςεηο ηνπ θνηλνχ, φηαλ ε αλάπηπμε αθνξά- ρσξνζέηεζε λέαο κνλάδαο, κεηαηξνπέο ή πξνζζήθεο ζε πθηζηάκελε κνλάδα, Γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο. Λήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα πθηζηάκελε κνλάδα. Γηαβνπιεχζεηο κε άιιεο αξκφδηεο αξρέο. Δπηθχιαμε. 140(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ λέεο αλαπηχμεηο θνληά ζε κνλάδεο, φπσο δίθηπν κεηαθνξψλ, ρψξνπο δεκφζηαο ρξήζεο θαη νηθηζηηθέο δψλεο, φηαλ ε ρσξνζέηεζε ή νη αλαπηχμεηο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ή λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ελφο αηπρήκαηνο κεγάιεο θιίκαθαο είηε λα επηδεηλψζνπλ ηηο ζπλέπεηέο ηνπ. 4. Η Πνιενδνκηθή Αξρή δηαζθαιίδεη φπσο, ηφζν θαηά ηελ εθπφλεζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ηελ άζθεζε ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 3, φζν θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζπλεθηηκάηαη καθξνπξφζεζκα ε αλάγθε- λα ηεξνχληαη θαηάιιειεο απνζηάζεηο αζθαιείαο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ νηθηζηηθψλ δσλψλ, ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ρψξσλ δεκφζηαο ρξήζεο, ησλ ρψξσλ αλαςπρήο θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηνπ θχξηνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ, λα πξνζηαηεχνληαη νη πεξηνρέο ηδηαίηεξεο θπζηθήο επαηζζεζίαο ή ελδηαθέξνληνο θνληά ζηηο κνλάδεο, φπνπ είλαη ζθφπηκν κε θαηάιιειεο απνζηάζεηο αζθαιείαο ή κε άιια ζρεηηθά κέηξα, ζηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ, λα ιακβάλνληαη πξφζζεηα ηερληθά κέηξα, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 5, ψζηε λα κελ απμάλεηαη ε επηθηλδπλφηεηα γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 5. ε θάζε πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη αίηεζε γηα πνιενδνκηθή άδεηα, ε νπνία αθνξά πθηζηάκελε κνλάδα, ε Πνιενδνκηθή Αξρή ζπλεθηηκά ηελ αλάγθε γηα ηε ιήςε απφ ηνλ αηηεηή ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ κέηξσλ γηα ζθνπνχο πξφιεςεο αηπρεκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, ψζηε λα κελ απμάλνληαη νη θίλδπλνη γηα ην θνηλφ. 6.-(1) ηηο αλαθεξφκελεο απφ ηνλ Καλνληζκφ 3 πεξηπηψζεηο, ε Πνιενδνκηθή Αξρή, θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηεο, δηαβνπιεχεηαη κε ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, φπσο θαη κε άιιεο αξκφδηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο. (2) Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), ε Πνιενδνκηθή Αξρή κεξηκλά γηα ηελ ππνβνιή ζε θάζε πεξίπησζε- κειέηεο, ζηελ νπνία πεξηέρνληαη ηερληθέο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο αλάπηπμεο, θαη επαξθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο αλάπηπμεο πνπ αθνξά κνλάδα θαηψηεξεο βαζκίδαο. 7. Οη πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 8 θαη 11 δελ εθαξκφδνληαη φηαλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκνπ ηνπ 2005, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ή/θαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα ρέδηα θαη/ ή Πξνγξάκκαηα Νφκνπ ηνπ 2005.

4 546 Γεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηελ άζθεζε ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο. Γηαδηθαζία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηελ άζθεζε ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο. Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Σξίην(Ι): (1) Η Πνιενδνκηθή Αξρή θαηά ηελ άζθεζε ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο, δηαζθαιίδεη φηη ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ έρεη έγθαηξα ηε δπλαηφηεηα λα εθθέξεη γλψκε φζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 3. (2) Η δηαδηθαζία γηα ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 9. (3) Όηαλ κεηά απφ ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο 6 θαη 9, ιακβάλεηαη πνιενδνκηθή απφθαζε, ε Πνιενδνκηθή Αξρή ελεκεξψλεη ην θνηλφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 10 θαη ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: Σν πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθε, πεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεσλ, θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλεθηηκήζεθαλ ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 9.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ 8, ν αηηεηήο δεκνζηεχεη εηδνπνίεζε ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαη ζηε Γεκνθξαηία, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο (Αηηήζεηο θαη Ιεξαξρηθέο Πξνζθπγέο) Καλνληζκψλ ηνπ 2016, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: Σελ πξφζεζε γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε πνιενδνκηθήο άδεηαο, ην είδνο θαη αληηθείκελν ηεο αλάπηπμεο, (δ) (ε) (ζη) (δ) (ε) φπνπ ηζρχεη, ην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε ππφθεηηαη ζε εζληθή ή δηαζπλνξηαθή εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ή ζε δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 15, ηα ζηνηρεία ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιήςε απφθαζεο, απφ ηελ νπνία ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ είλαη δπλαηφ λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο θαη ζηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιεη παξαηεξήζεηο ή εξσηήκαηα, θαζψο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηε δηαβίβαζε ησλ παξαηεξήζεσλ ή ησλ εξσηεκάησλ, ηε θχζε ησλ πηζαλψλ απνθάζεσλ ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη, ην ζρέδην απφθαζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνπο ηξφπνπο ή ηα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ παξνρή πξνο ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ην γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ αίηεζε δηαηίζεληαη ζην θνηλφ θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο θαη δηεπθξίληζε ησλ κέζσλ κε ηα νπνία θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο, θαη ην γεγνλφο φηη ην θνηλφ κπνξεί λα ππνβάιεη ζηελ Πνιενδνκηθή Αξρή ζρφιηα θαη απφςεηο, αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο εληφο ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο εηδνπνίεζεο. (2) Η Πνιενδνκηθή Αξρή κεξηκλά ψζηε ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα λα ελεκεξψλεη ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ, κέζσ δηαδηθηχνπ, γηα ηα αθφινπζα: χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Αληηκεηψπηζε Κηλδχλσλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2015, γηα ηηο θχξηεο εθζέζεηο θαη ζπκβνπιέο πνπ είλαη ζηε δηάζεζή ηεο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ελεκεξψλεηαη ην θνηλφ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 119(Ι) ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Πξφζβαζεο ηνπ Κνηλνχ ζε Πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ρεηηθέο κε ην Πεξηβάιινλ Νφκνπ ηνπ 2004, ηηο πιεξνθνξίεο, πιελ εθείλσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νη νπνίεο είλαη

5 547 ζρεηηθέο κε ηε ιήςε απφθαζεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 8 θαη θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κφλν αθνχ πξνεγεζεί ε ελεκέξσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ηεο παξαγξάθνπο θαη δηαηίζεληαη ζην θνηλφ θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο. Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε απφθαζεο θαηά ηελ άζθεζε ειέγρνπ ηεο αλάπηπμεο. 10.-(1) Πξηλ απφ ηε ιήςε πνιενδνκηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 8, ε Πνιενδνκηθή Αξρή αμηνινγεί θαη ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηεο ηα ζρφιηα θαη ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 9. (2) Αθνχ ε Πνιενδνκηθή Αξρή ιάβεη πνιενδνκηθή απφθαζε αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 8, ηε ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ, κε δεκνζίεπζε ζε δχν (2) επξείαο θπθινθνξίαο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ζηε Γεκνθξαηία θαη ζην δηαδίθηπν ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη: Οη πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 8, αλαθνξά φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαηίζεληαη ζην θνηλφ ζε εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο, θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 14. πκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηα ζρέδηα αλάπηπμεο θαη ζηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 11.-(1) Η Πνιενδνκηθή Αξρή, θαηά ηελ εθπφλεζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε ζρεδίνπ αλάπηπμεο, θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ θαη ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 3, κεξηκλά ψζηε λα παξέρεηαη έγθαηξα ζην θνηλφ νπζηαζηηθή δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ εθπφλεζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε θαη γηα ην ζθνπφ απηφ δηαζθαιίδεη φηη απηφ- ελεκεξψλεηαη γηα θάζε ηέηνηα πεξίπησζε θαη γηα ην φηη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκά ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο θαη ζρεηηθά κε ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή ζηελ νπνία πξέπεη λα ππνβάιινληαη νη παξαηεξήζεηο ή νη εξσηήζεηο, θαη έρεη έγθαηξα ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη παξαηεξήζεηο θαη γλψκεο πξνο απηήλ, πξηλ απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ. (2) Η δηαδηθαζία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 12. (3) Όηαλ ιακβάλεηαη απφθαζε κεηά απφ ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο 6 θαη 12, ε Πνιενδνκηθή Αξρή ελεκεξψλεη ην θνηλφ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 13 θαη ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: Σν πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο θαη ηνπο ιφγνπο θαη ηηο εθηηκήζεηο ζηα νπνία βαζίζηεθε, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαη επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλεθηηκήζεθαλ ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Γηαδηθαζία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηα ζρέδηα αλάπηπμεο θαη ζηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 12.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 11, ε Πνιενδνκηθή Αξρή, κε δεκνζίεπζε ζε δχν (2) επξείαο θπθινθνξίαο εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαη ζηε Γεκνθξαηία θαη ζην δηαδίθηπν, ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ηα αθφινπζα: Σν φλνκα ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ή/θαη ηεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο ή/θαη δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ηελ πεξηνρή ηελ νπνία αθνξά, ην γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνπαξάγξαθν δηαηίζεληαη ζην θνηλφ θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο θαη δηεπθξίληζε ησλ κέζσλ κε ηα νπνία θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο, θαη

6 548 ην γεγνλφο φηη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ θνηλνχ κπνξεί λα ππνβάιεη ζηελ Πνιενδνκηθή Αξρή παξαηεξήζεηο θαη γλψκεο ζρεηηθά κε ηα πην πάλσ, εληφο ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ελεκέξσζεο. (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1), ε Πνιενδνκηθή Αξρή εληνπίδεη ην θνηλφ πνπ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξκφδησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο εθείλεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηεο πεξί ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Δλεκέξσζε γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζηα ζρέδηα αλάπηπμεο θαη ζηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 13.-(1) Πξηλ απφ ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 11, ε Πνιενδνκηθή Αξρή ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ πνπ εθθξάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 12. (2) Αθνχ ε Πνιενδνκηθή Αξρή ιάβεη απφθαζε αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 11, ηε ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ κε δεκνζίεπζε ζε δχν (2) επξείαο θπθινθνξίαο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ζηε Γεκνθξαηία θαη ζην δηαδίθηπν, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη- νη πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 11, αλαθνξά φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαηίζεληαη ζην θνηλφ θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο, θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 14. Πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε. Γηαζπλνξηαθέο επηπηψζεηο. Πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη εκπηζηεπηηθφηεηα. Καηάξγεζε Καλνληζκψλ. Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Σξίην (Ι): Πξφζσπν, πεξηιακβαλνκέλνπ πξνζψπνπ πνπ ζην ηδξπηηθφ έγγξαθν ή ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη φηη ζθνπφο ηεο ίδξπζήο ηνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζεσξείηαη φηη έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ην νπνίν δπλαηφ λα επεξεάδεηαη δπζκελψο απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε, πξάμε ή παξάιεηςε ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ησλ Καλνληζκψλ 8, 9, 10, 11, 12 θαη 13 θαη κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην Άξζξν 146 ηνπ πληάγκαηνο γηα αλαζεψξεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο. 15. Όηαλ ε Πνιενδνκηθή Αξρή, θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 3, δηαπηζηψλεη φηη απφ απηέο πηζαλφλ λα ππνζηνχλ ηηο δηαζπλνξηαθέο επηδξάζεηο αηπρήκαηνο κεγάιεο θιίκαθαο ζε κνλάδα αλψηεξεο βαζκίδαο άιια θξάηε κέιε, ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο επαξθείο πιεξνθνξίεο, ψζηε ηα ελ ιφγσ θξάηε κέιε λα δχλαληαη λα εθαξκφζνπλ θαηά πεξίπησζε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη 14 ηεο νδεγίαο. 16. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ Καλνληζκψλ 8, 9, 11 θαη 12, ε Πνιενδνκηθή Αξρή κπνξεί λα αξλεζεί ή λα πεξηνξίζεη ηε δηάζεζε νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο πνπ δεηείηαη δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο Πξφζβαζεο ηνπ Κνηλνχ ζε Πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ρεηηθέο κε ην Πεξηβάιινλ Νφκνπ ηνπ 2004, εθφζνλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ. 17. Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο (Αηπρήκαηα ρεηηδφκελα κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο) Καλνληζκνί ηνπ 2003 θαη 2008, θαηαξγνχληαη.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 178/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4770 Παρασκευή, 4 Απριλίοσ 2014 591 Αξηζκόο 178 Οη πεξί Πξνζηαζίαο από Ινλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 357/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4803 Παρασκεσή, 25 Ιοσλίοσ 2014 1363 Αξηζκόο 357 Οη πεξί Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ θαη Τξνραίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ

3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ K.B. (m) Αριθμός 3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2007, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: Γ. Παλαγησηφπνπινο, Πξφεδξνο, Γ. Παπακεληδειφπνπινο, Ν. θιίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 34(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4435 Παρασκεσή, 14 Μαρτίοσ 2014 169 Ο περί Βιοκηόνων Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 309/2016 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4973 Παρασκεσή, 4 Nοεμβρίοσ 2016 2103 Απιθμόρ 309 Οι πεπί ηων Βαζικών Απαιηήζεων (Ανελκςζηήπερ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ

***I ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 29.4.2015 EP-PE_TC1-COD(2014)0159 ***I ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ πνπ θαζνξίζζεθε ζε πξψηε αλάγλσζε ζηηο 29 Απξηιίνπ 2015 ελ φςεη ηεο έγθξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 111(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4456 Παρασκεσή, 25 Ιοσλίοσ 2014 783 Ο πεπί ηηρ Ίδπςζηρ, ηυν Γπαζηηπιοηήηυν και ηηρ Δποπηείαρ ηυν Σαμείυν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 64/2015 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4855 Παρασκεσή, 6 Μαρτίοσ 2015 413 Απιθμόρ 64 Οι πεπί Δνιαίαρ Γιασείπιζηρ Τδάηυν (Αζθάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, 28.4.2016 Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Οδεγία ΟΓ78-2012-23 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φζνλ αθνξά ηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικόρ Οδηγόρ για ηον Εςπωπαϊκό Όμιλο Εδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Ο Σ. Γπαθείο Ππογπαμμαηιζμού Αππίλιορ 2011

Ππακηικόρ Οδηγόρ για ηον Εςπωπαϊκό Όμιλο Εδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Ο Σ. Γπαθείο Ππογπαμμαηιζμού Αππίλιορ 2011 Ππακηικόρ Οδηγόρ για ηον Εςπωπαϊκό Όμιλο Εδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Ε Ε Ο Σ Γπαθείο Ππογπαμμαηιζμού Αππίλιορ 2011 Περιεχόμενα ειíδεο ΠΡΟΛΟΓΟ 3 Πιαίζην Αλαθνξάο 3 - Ννκηθφ Πιαίζην 3 - Αξκφδηεο Αξρέο R 4 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ABSTRACT Λέμεηο-θιεηδηά:

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ABSTRACT Λέμεηο-θιεηδηά: ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη αξρηθά κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Eπξσπατθνύ θαη Eζληθνύ λνκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην ζεζκό ησλ Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ. Σηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013

ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε) ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 62(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4444 Παρασκεσή, 23 Μαΐοσ 2014 425 Ο περί Πολιηικής Δικονομίας (Τροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με

Διαβάστε περισσότερα