σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς"

Transcript

1 για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 4-29 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.. 33 Ισολογισμός 34 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Κατάσταση Ταμειακών Ροών.. 37 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Πληροφορίες άρθρου 10 Ν.3401/ Διαθεσιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων. 103 Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 1/1-31/12/

3 Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) Δηλώνεται με την παρούσα εξ όσων γνωρίζουμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για τη χρήση 1/1/ /12/2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. Δηλώνεται επίσης εξ όσων γνωρίζουμε ότι η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 Απόστολος Δ. Τερζόπουλος Παναγιώτης Μ. Δουμάνογλου Παρασκευή Πάκα Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ/νων Σύμβουλος Μέλος του Δ.Σ.

4 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ επί των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση από 1/1/2008 έως 31/12/2008 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 (1/1/ /12/2008). Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και του Ομίλου εταιρειών αυτής, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων καθώς και παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου για την νέα οικονομική χρήση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο και σημαντικές συμφωνίες που ήταν σε ισχύ κατά τη λήξη της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως. Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον Όμιλο και την Εταιρεία Η ανάπτυξη και η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας συνεχίσθηκαν και κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση, στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται και στα συνημμένα οικονομικά αποτελέσματα. Βασικά μεγέθη και αποτελέσματα Παρατίθεται συνοπτικός συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων του Ομίλου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ % Κύκλος εργασιών ,34 EBITDA ,80 Κέρδη-ζημιές προ φόρων (15.420) ,92 Κέρδη- ζημιές μετά φόρων (12.377) ,36 Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, ανήλθε σε και αντίστοιχα. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε αύξηση 13,34 % σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση ενώ ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας δεν έχει συγκρίσιμα στοιχεία καθώς την προηγούμενη χρήση η Εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών μόνο κατά το τελευταίο πεντάμηνο του έτους. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προέρχεται εξ ολοκλήρου από την πρώην ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. της οποίας ο κλάδος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών απορροφήθηκε από την Εταιρεία την Η αύξηση του κύκλου εργασιών του 4

5 Ομίλου οφείλεται στην συνεισφορά του κύκλου εργασιών της μητρικής Εταιρείας αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων των κλινικών των θυγατρικών εταιρειών ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε., EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε., των διαγνωστικών κέντρων των θυγατρικών εταιρειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Α.Ε. και ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. καθώς και στον αυξημένο κύκλο εργασιών της ψυχιατρικής κλινικής ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. τα μεγέθη της οποίας περιλήφθηκαν στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων από την 1/3/2008. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Ε.B.I.T.D.A.) (e.b.i.t.d.a=κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων) Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών και αποσβέσεων (ebitda) για το 2008 στην Εταιρεία ανήλθαν στα έναντι 462 του 2007 παρουσιάζοντας αύξηση 494,37 %, ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν στα έναντι του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 14,80%.Η μεταβολή των ebitda κερδών στην Εταιρεία οφείλεται στην λειτουργική δραστηριότητα της ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. της οποίας ο κλάδος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών απορροφήθηκε από την Εταιρεία την Σε ενοποιημένο επίπεδο προέρχεται από την βελτίωση της λειτουργικής δραστηριότητας των εταιρειών του Ομίλου καθώς και στην ενσωμάτωση νέων εταιρειών στον Όμιλο κατά την τρέχουσα περίοδο. Ειδικότερα: Το 2008 ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις οικονομικές καταστάσεις είκοσι πέντε (25) νέες θυγατρικές εταιρείες. Από αυτές, οι δεκαέξι (16) θυγατρικές εταιρείες αφορούν εξαγορά συμμετοχικού ποσοστού ενώ οι υπόλοιπες εννέα (9) αφορούν συστάσεις νέων θυγατρικών εταιρειών. Σημειώνεται ότι μέρος των νέων ενοποιούμενων θυγατρικών δεν συνεισέφερε επαρκώς στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου καθώς αυτές δεν ενοποιήθηκαν από την αρχή της χρήσης ενώ κάποιες θυγατρικές συνεισέφεραν αρνητικά όπως οι θυγατρικές που βρίσκονται σε κατασκευαστικό στάδιο. Επίσης ο τομέας χρηματοοικονομικών συναλλαγών του Ομίλου επηρεάστηκε δυσμενώς από την διεθνή ύφεση της οικονομίας και του πτωτικού τζίρου των χρηματαγορών με άμεσο αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών των θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Εάν εξέλειπαν οι ανωτέρω συγκυριακού χαρακτήρα επιδράσεις η αύξηση των Ε.B.I.T.D.A. αποτελεσμάτων του ομίλου θα ήταν μεγαλύτερη. Κέρδη προ φόρων Την οικονομική χρήση του 2008 ο Όμιλος πραγματοποίησε ζημίες προ φόρων ποσού (15.420) και η Εταιρεία ποσού (848). Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται κυρίως στις αρνητικές διαφορές αποτίμησης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του τομέα υγείας οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των (23.983) περίπου (2007: (17.176)) καθώς και στο αυξημένο κόστος χρηματοδότησης λόγω συνάψεως συμβάσεων νέων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Σχετικά με τους εν λόγω δύο παράγοντες παρατίθενται επιπλέον πληροφορίες στις Σημειώσεις 15 και 16 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Συντελεστής μόχλευσης Ο συντελεστής μόχλευσης του Ομίλου κατά την κλειόμενη χρήση αυξήθηκε (επιδεινώθηκε) σε 62,06 % από 47,95 % όπου ανήλθε κατά την προηγούμενη χρήση. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος 5

6 υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον Ισολογισμό συν το καθαρό χρέος. Πιο συγκεκριμένα: ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2008 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2007 Σύνολο δανείων (Σημείωση 37) Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα (Σημείωση 33) (38.660) (30.842) Καθαρό χρέος Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου Συντελεστής μόχλευσης 62,06% 47,95% Η επιδείνωση του συντελεστή μόχλευσης για τον Όμιλο κατά την κλειόμενη χρήση οφείλεται: (α) στην άντληση νέων κεφαλαίων μέσω τραπεζικού δανεισμού η οποία αύξησε το καθαρό χρέος κατά το ποσό των , (β) στην πραγματοποίηση ζημιογόνων αποτελεσμάτων μετά από φόρους συνολικού ποσού , (γ) στην απόκτηση ιδίων μετοχών συνολικής αξίας κτήσεως ποσού 143, (δ) στην ζημία που προέκυψε από την αποτίμηση της αξίας των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες συνολικού ποσού (11.645), (ε) στην απόκτηση ελέγχου των δραστηριοτήτων νέων θυγατρικών εταιρειών και στη μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες επέφεραν καθαρή μείωση στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά το ποσό των 2.601, (στ) στη διανομή μερισμάτων σε μετόχους της Εταιρείας και της μειοψηφίας η οποία επέφερε μείωση στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά το ποσό των και (ι) στην καταχώρηση εξόδων αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου καθαρού ποσού 568 απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου. Λοιποί Χρηματοοικονομικοί δείκτες Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται για τον Όμιλο οι βασικότεροι αριθμοδείκτες: 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Η ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ,00 = = ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00 = 20,21% 2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ KYKΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00 = Μ.Ο. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00 = 1,04 3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ KYKΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ = ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00 = Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 = 0,30 4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ = (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ+ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) (ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ+ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ = , ,00 = 0,88 6

7 5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ = ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,00 = ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,00 = 0,35 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Η ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ,00 = = ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00 = 24,57% 2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ KYKΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00 = Μ.Ο. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00 = 1,11 3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ KYKΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ = ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00 = Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 = 0,33 4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ = (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ+ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) (ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ+ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ = , ,00 = 0,84 5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ = ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,00 = ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,00 = 0,47 Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση και επίδραση αυτών στις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση καθώς και η επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως: Εξελίξεις στην μητρική «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Το 2008 η Εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις και προχώρησε σε χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις με κύριο γνώμονα και προοπτική την επέκταση των δραστηριοτήτων της και την βελτίωση της μερισματικής πολιτικής προς τους μετόχους της. Ειδικότερα παρατίθενται αναλυτικά τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση : Συστάσεις νέων θυγατρικών εταιρειών 1) Την 29/02/2008 η Εταιρεία προέβη στην σύσταση Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AXON FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ». Η ΑΧΟΝ συμμετέχει στην νέα εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής 60% ενώ στο υπόλοιπο 40% συμμετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος της 7

8 Εταιρείας. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συμβουλών με έμφαση σε υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking Services). Η ανωτέρω εταιρεία έχει Eδρα τον Δήμο Χαλανδρίου και το αρχικό Μετοχικό της Κεφάλαιο ορίστηκε σε 300 διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) (ποσό σε ) η κάθε μία. Εξαγορές νέων θυγατρικών εταιρειών 1) Την 13 η Ιουνίου 2008 η Εταιρεία εξαγόρασε το 50% των μεριδίων του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.), από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε. έναντι 299. Το υπόλοιπο 50% των μεριδίων του Α.Κ.Ε.Σ. ανήκει στο Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (Τ.Α.Ν.Ε.Ο.). Το αρχικό ύψος του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ. είχε οριστεί σε η δε διάρκεια του μέχρι το 2015 και η επενδυτική του περίοδος μέχρι το Την 25 η Ιουνίου 2008 η Εταιρεία με αμοιβαία έγγραφη συμφωνία όλων των συμβαλλομένων, τροποποίησε την από Σύμβαση Σύστασης και Διαχείρισης του Παγκρητίου Α.Κ.Ε.Σ. Κατόπιν της τροποποίησης αυτής, η επωνυμία του Α.Κ.Ε.Σ. έγινε "ΑΧΟΝ - ΤΑΝΕΟ Α.Κ.Ε.Σ." με διακριτικό τίτλο ΑΧΟΝ-ΤΑΝΕΟ FUND. Επιπλέον δυνάμει της ως άνω τροποποίησης, η επενδυτική περίοδος του Α.Κ.Ε.Σ. παρατάθηκε για δύο ακόμα έτη, ήτοι έως την και το ενεργητικό του αυξήθηκε σε Οι Μεριδιούχοι σήμερα έχουν καταβάλει ποσοστό 15% του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ. Σκοπός του Α.Κ.Ε.Σ. είναι η επένδυση σε μικρομεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις με συμμετοχή, ενδεικτικά, σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακών δανείων. Μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής του Α.Κ.Ε.Σ. αποτελούν οι κ.κ. Θωμάς Λιακουνάκος, Νίκος Χαριτάκης, Χρήστος Αλεξάκης, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου και Τάκης Δουμάνογλου. Επίσης η Εταιρεία στο πλαίσιο της απόφασης περί αγοράς των μεριδίων του Α.Κ.Ε.Σ., απέκτησε και τον έλεγχο της διαχειρίστριας εταιρείας ήτοι, της ΠΑΓΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ. με αγορά ποσοστού 80 % των μετοχών της εταιρείας έναντι τιμήματος 104. Η ως άνω εταιρεία έχει πλέον μετονομαστεί σε AXON ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με διακριτικό τίτλο ΑΧΟΝ MANAGEMENT A.E. Αύξηση ποσοστού συμμετοχής στην θυγατρική EUROMEDICA A.E. 1) Η Εταιρεία κατά την χρήση 2008 προέβη σε αγορές μετοχών της θυγατρικής EUROMEDICA A.E. και απέκτησε επιπλέον 3.656,495 μετοχές από την ανταλλαγή μετοχών που κατείχε η Εταιρεία της ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των δύο εταιρειών από την EUROMEDICA A.E.. Μετά τα ανωτέρω το άμεσο ποσοστό της μητρικής ΑΧΟΝ στην θυγατρική EUROMEDICA A.E. αυξήθηκε από 44,48% που ήταν την σε 48,74% την Σύναψη νέων δανείων 1) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο εκταμιεύθηκε εντός του Ιανουαρίου 2008, ποσού Σκοπός του ομολογιακού είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου ορίσθηκε σε πέντε έτη. 2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη δεύτερου ομολογιακού δανείου ποσού , με την Τράπεζα Κύπρου. Η 8

9 εκταμίευση του δανείου έγινε εντός του Ιουνίου Σκοπός του δανείου είναι η κάλυψη επενδυτικών αναγκών της Εταιρείας. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε στα τρία έτη. Λοιπά σημαντικά γεγονότα της χρήσης 1) Εντός του 2008 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χ.Α μετοχών, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/12/2007, και η οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,61 (ποσό σε ). Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε: (i) από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο του απορροφώμενου κλάδου παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και κτηρίων, ακινήτων και τεχνικών έργων της διασπώμενης εταιρείας ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. ποσού και (ii) από συνολική κεφαλαιοποίηση ποσού από τον λογαριασμό αποθεματικών της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας. Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ / απόφασή του. 2) Την 26 Ιουνίου 2008, με την υπ. αριθμ. Κ ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκαν οι αποφάσεις της από 19 Μαΐου 2008 Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που αφορούσαν α) την κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό αποθεματικών της Εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", και κατόπιν την ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου προς το σκοπό της εξάλειψης των συσσωρευμένων ζημιών που παρουσίασε η Εταιρεία κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και β) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά επίσης με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό αποθεματικών της Εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", και κατόπιν την ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, προς το σκοπό της επιστροφής του ως άνω ποσού στους Μετόχους της Εταιρείας ως επιστροφή Κεφαλαίου, ύψους δέκα λεπτών (0,10 ) ανά μετοχή (ποσό σε ). Από την 30η Ιουλίου 2008 πραγματοποιήθηκε η επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους αυτής μέσω της Τραπέζης Πειραιώς. 3) Την 27 η Ιουνίου 2008 η εταιρεία προχώρησε στην πώληση δύο οικοπέδων επιφανείας ,78 τ.μ. και ,95 τ.μ., αντιστοίχως, που βρίσκονται στην Πάτρα Ν. Αχαΐας (περιοχή Ιτιές) και αποτελούν τμήμα μείζονος εκτάσεως ιδιοκτησίας της. Ειδικότερα πώλησε το μεν πρώτο εξ αυτών κατά πλήρη κυριότητα προς την εταιρεία με την επωνυμία EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, το δε δεύτερο κατά συγκυριότητα 99,5% εξ αδιαιρέτου προς την ως άνω εταιρεία και κατά 0,5% εξ αδιαιρέτου προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».Τα ανωτέρω οικόπεδα πωλήθηκαν αντί ποσού έκαστο. Οι αγοράστριες εταιρείες σκοπεύουν στην ανέγερση επί των οικοπέδων αυτών σύγχρονου κέντρου ιατρικής αποθεραπείας και αποκατάστασης ασθενών που θα καλύψει τις ανάγκες φροντίδας και αποκατάστασης της υγείας των κατοίκων τόσο της Αχαΐας όσο και της ευρύτερης περιφέρειας της Πελοποννήσου. 4) Την 7 η Αυγούστου 2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε., (της οποίας ο κλάδος παραγωγής 9

10 προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και κτιρίων και τεχνικών έργων απορροφήθηκε από την ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ τον Δεκέμβριο του 2007), για τις χρήσεις 2000 έως Κατά τον τακτικό φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε, προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις 401 το δε τελικό οφειλόμενο ποσό φόρων που προέκυψε μετά τον συμψηφισμό της καταβληθείσας προκαταβολής φόρου Εισοδήματος έτους 2007 και της προκαταβολής του τακτικού φορολογικού ελέγχου των παραπάνω χρήσεων, ανήλθε στο ποσό των 31 το οποίο ρυθμίστηκε σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 1) Την 13 Φεβρουαρίου 2009 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2005, 2006 και Κατά τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε, τα Βιβλία της Εταιρείας κρίθηκαν επαρκή και ειλικρινή ενώ προέκυψαν πρόσθετοι φόροι συνολικού ποσού 430 και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ) Τον Φεβρουάριο 2009 η Εταιρεία από κοινού με την θυγατρική της EUROMEDICA A.E. προχώρησαν στην ίδρυση της εταιρείας EUROMEDICA GULF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι κυρίως η ίδρυση και εκμετάλλευση παντός είδους ιατρικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης καθώς η συμμετοχή σε ιατρικά σχήματα και κέντρα υγείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γενικότερα στις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Τα ποσοστά συμμετοχής των εταιρειών EUROMEDICA A.E. και ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας εταιρείας ανέρχονται σε 99,0 % και 1,0 % αντίστοιχα. Εξελίξεις στον Τομέα υγείας Στον τομέα υγείας του ομίλου το 2008 ενσωματώθηκαν είκοσι τρεις (23) νέες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες. Από αυτές, οι δεκαπέντε (15) εταιρείες προήλθαν από εξαγορά συμμετοχικού ποσοστού ενώ οι υπόλοιπες οκτώ (8) από τη σύσταση νέας εταιρείας και έχουν ως ακολούθως: Εξαγορές νέων θυγατρικών εταιρειών 1) Ο Όμιλος AXON απέκτησε το 32,37 % των μετοχών της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στη Νίκαια Αττικής. Μέσω της εν λόγω εξαγοράς ο Όμιλος απέκτησε έμμεσα τον έλεγχο του 27,52 % των μετοχών της εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε., η οποία είναι κατά 85,0 % θυγατρική εταιρεία της νεοαποκτηθείσας εταιρείας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε, και δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών. 2) Ο Όμιλος AXON απόκτησε το 30,75 % των μετοχών της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η οποία λειτουργεί τη Νευροψυχιατρική Κλινική ΚΑΣΤΑΛΙΑ στην Καρδίτσα. Η Κλινική έχει κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο ακίνητο 12 στρεμμάτων περίπου, έχει δυναμικότητα 75 κλίνες και βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης της άδειας λειτουργίας της σε 148 συνολικά κλίνες. Με την ανωτέρω εξαγορά η θυγατρική EUROMEDICA A.E. εισέρχεται για πρώτη φορά στο χώρο των νευροψυχιατρικών κλινικών, που αποτελεί έναν κλάδο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον Όμιλο. 10

11 3) Ο Όμιλος AXON απέκτησε το 21,53 % των μετοχών της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ι.Ε. με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία λειτουργεί Διαγνωστικό Κέντρο στην πόλη της Κέρκυρας, πλήρως καθετοποιημένο. Σημειώνεται ότι ποσοστό 63,4 % της εταιρείας ανήκει σε Κερκυραίους ιατρούς. 4) Η νεοσύστατη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΧΟΝ, EUROMEDICA ALBANIA HOLDINGS S.A, εξαγόρασε το 51,0 % του δικτύου των διαγνωστικών κέντρων της εταιρείας DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Ltd στην Αλβανία. Η εταιρεία DIAGNOSTIC CENTER IKEDA Ltd (έτος ίδρυσης 1999) διαθέτει σήμερα δίκτυο 5 διαγνωστικών κέντρων (Τίρανα, Sukth, Babru, Bilisht & Kucova). Ο Όμιλος AXON με την εν λόγω εξαγορά επέκτεινε το δίκτυό της πέρα από τα Ελληνικά σύνορα και εισήλθε για πρώτη φορά στο χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα Βαλκάνια. 5) Ο Όμιλος AXON απέκτησε το 29,52 % των μετοχών της εταιρείας ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η οποία λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στο Διδυμότειχο, το οποίο διαθέτει σήμερα αξονικό και μαγνητικό τομογράφο ενώ παράλληλα δρομολογείται με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η προσθήκη νέων τμημάτων. 6) Ο Όμιλος AXON απέκτησε το 30,75% των μετοχών της εταιρείας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α. ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ - Α. ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε. με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η οποία εδρεύει στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης και εκμεταλλεύεται κλινική δυναμικότητας 112 κλινών. Ταυτόχρονα με την ίδια εξαγορά, εξαγόρασε το 30,75% του ακινήτου στο οποίο έχει ανεγερθεί και λειτουργεί η κλινική. 7) Η θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ απέκτησε το 60,0% των μετοχών της εταιρείας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ A.E.. Η εξαγοραζόμενη εταιρεία λειτουργεί Διαγνωστικό Κέντρο στη Λάρισα και το υπόλοιπο 40,0% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει σε ιατρούς ακτινολόγους. 8) Ο Όμιλος AXON απέκτησε το 30,14% των μετοχών της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η οποία λειτουργεί πλήρες πολυδύναμο διαγνωστικό κέντρο, στην οδό Βασιλίσσης Όλγας Θεσσαλονίκης. Το 51,0 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει σε ιατρούς. Παράλληλα, η θυγατρική EUROMEDICA A.E. διέκοψε τη λειτουργία του Διαγνωστικού Κέντρου που λειτουργούσε στην περιοχή Νέας Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη και μετέφερε το σύνολο των εργασιών της και τους συνεργαζόμενους ιατρούς στο νέο διαγνωστικό κέντρο στην οδό Βασιλίσσης Όλγας. 9) Ο Όμιλος AXON απέκτησε το 25,83% των μετοχών της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε. με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η οποία εδρεύει στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και λειτουργεί πολυδύναμο διαγνωστικό κέντρο σε μισθωμένο ακίνητο, ιδιοκτησίας της εταιρείας EUROMEDICA A.E.. Το 58,0 % του κεφαλαίου ανήκει σε ιατρούς. 10) Ο Όμιλος AXON απόκτησε το 61,51% των μετοχών της εταιρείας ΑΞΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε, η οποία λειτουργεί διαγνωστικό κέντρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εξαγορές νέων συγγενών εταιρειών Η θυγατρική εταιρεία EUROPROCUREMENT A.E. απόκτησε το 50,0 % (30,71% για τον Όμιλο ΑΧΟΝ) των μετοχών της εταιρείας MEDITREND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Η νεοαποκτηθείσα συγγενής εταιρεία έχει έδρα στη Δάφνη Αττικής και ως αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε είδους υγειονομικού υλικού, καθώς και την επισκευή και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού. 11

12 Συστάσεις νέων θυγατρικών εταιρειών 1) Η θυγατρική EUROMEDICA Α.Ε. προχώρησε από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία πρόκειται να κατασκευάσει, να ιδρύσει και να λειτουργήσει Κέντρο Αποκατάστασης Κλειστής και Ανοικτής Νοσηλείας, δυναμικότητας 80 κλινών, στην περιοχή της πόλης της Καβάλας. Ο Όμιλος AXON συμμετέχει με ποσοστό 31,06 %, ενώ κατά 49,5% συμμετέχουν ιατροί. Το νέο Κέντρο Αποκατάστασης θα ανεγερθεί σε οικόπεδο εκτάσεως τ.μ. και θα έχει συνολική επιφάνεια τ.μ.. Η λειτουργία του κέντρου αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλη του ) Η μητρική εταιρεία ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και η θυγατρική EUROMEDICA A.E. προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας EUROMEDICA ALBANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία εδρεύει στην Αθήνα. Ο Όμιλος AXON συμμετέχει με ποσοστό 61,89% και σκοπός της νεοϊδρυθείσας εταιρείας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων στο κεφάλαιο εταιρειών που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον ευρύτερο χώρο της υγείας και της πρόνοιας. 3) Η θυγατρική EUROMEDICA Α.Ε. προχώρησε από κοινού με τη θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Η συμμετοχή του Ομίλου ΑΧΟΝ ανέρχεται σε ποσοστά 61,49% και σκοπός της νέας εταιρείας είναι η λειτουργία Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, καθώς και η ίδρυση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. 4) Ο Όμιλος AXON προχώρησε από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς στη σύσταση πολυμετοχικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΖΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Γενικής Κλινικής, δυναμικότητας 150 κλινών, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ογκολογία, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο θεραπευτικό τομέα (χειρουργική, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία). Στόχος είναι να αποτελέσει την πρώτη εξειδικευμένη στον τομέα αυτό ιδιωτική κλινική στην Ελλάδα, και να καταστεί ογκολογικό κέντρο αναφοράς στα Βαλκάνια. Ο Όμιλος AXON συμμετέχει στην νεοϊδρυθείσα εταιρεία με ποσοστό 30,75 % και η λειτουργία της Κλινικής αναμένεται στο γ τρίμηνο του ) Η θυγατρική εταιρεία EURO PROCUREMENT A.E. προχώρησε από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία ΙΩΝΙΑ- EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ Ι.Α.Ε. στον Ασπρόπυργο Αττικής, με σκοπό τη δημιουργία διαγνωστικού κέντρου. Η συμμετοχή του Ομίλου ΑΧΟΝ ανέρχεται σε 30,09 % με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της νεοιδρυθείσας εταιρείας. 6) Ο Όμιλος ΑΧΟΝ προχώρησε από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς στη σύσταση της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ Ι.Α.Ε. στην πόλη των Σερρών. Το ποσοστό του Ομίλου στη νέα εταιρεία είναι 28,91% με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και λειτουργία Διαγνωστικού Κέντρου Πολυϊατρείου. 7) Ο Όμιλος ΑΧΟΝ προχώρησε από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς στη σύσταση της εταιρείας EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η λειτουργία Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, στο οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυοσκελετικού, νευρικού, κυκλοφορικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική υστέρηση, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα ιατρικής αποκατάστασης. Το ποσοστό του Ομίλου στη νέα εταιρεία ανέρχεται σε 30,75% με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. 12

13 Συστάσεις νέων συγγενών εταιρειών 1) Σύσταση ανώνυμης εταιρείας στην Κοζάνη με την επωνυμία EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε., η οποία πρόκειται να κατασκευάσει, να ιδρύσει και να λειτουργήσει Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, κλειστής και ανοιχτής νοσηλείας, δυναμικότητας 80 κλινών. Η συμμετοχή του Ομίλου στην νεοϊδρυθείσα συγγενή εταιρεία ανέρχεται σε 15,35 % ενώ ποσοστό 75,0 % ανήκει σε ιατρούς και λειτουργία του κέντρου αναμένεται να ξεκινήσει στο γ τρίμηνο του ) Η θυγατρική εταιρεία ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην πόλη της Καρδίτσας, προχώρησε από κοινού με γιατρούς της περιοχής στην ίδρυση της εταιρείας EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ι.Α.Ε. με σκοπό τη λειτουργία διαγνωστικού κέντρου. Η συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας συγγενούς εταιρείας ανέρχεται σε 48,0 % (14,76 % για τον Όμιλο). 3) Η θυγατρική EUROMEDICA Α.Ε. προχώρησε από κοινού με την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στη σύσταση της εταιρείας I.E. EUROHOSPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα (Δήμος Αθηναίων). Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση/οργάνωση/διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων, νοσηλευτηρίων, κλινικών και διαγνωστικών κέντρων καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οικονομικής, διαχειριστικής και οργανωτικής φύσεως σε νοσηλευτικές μονάδες, κλινικές και γενικά μονάδες Υγείας. Ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας συγγενούς εταιρείας με ποσοστό 30,75%. Σύναψη νέων δανείων 1) Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως και ειδικότερα κατά το πρώτο εξάμηνο αυτής η θυγατρική EUROMEDICA A.E. προχώρησε στην έκδοση δύο νέων ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους Πιο συγκεκριμένα: (α) Η Εταιρεία την 27/2/2008 προχώρησε σε σύναψη ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς συνολικού ποσού , κυμαινόμενου επιτοκίου. Το προϊόν του δανείου ορίσθηκε όπως εισπραχθεί από την Εταιρεία σε δύο ισόποσες δόσεις, ποσού εκάστη, την 29/2/2008 και την 26/5/2008 αντίστοιχα. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε πέντε έτη, η δε αποπληρωμή αυτού θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις των με το πέρας του τρίτου και τέταρτου έτους από τη χορήγηση του δανείου και μίας δόσεως με το πέρας του πέμπτου έτους από τη χορήγηση του δανείου. (β) Η Εταιρεία την 29/2/2008 προχώρησε σε σύναψη ομολογιακού δανείου με την Εμπορική Τράπεζα συνολικού ποσού , κυμαινόμενου επιτοκίου. Το προϊόν του δανείου εισπράχθηκε την 5/3/2008 από την Εταιρεία. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε επτά έτη. Τα αντληθέντα κεφάλαια από τα εν λόγω δάνεια χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων τραπεζικών δανείων, την εξόφληση υποχρεώσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ιατρικών μηχανημάτων καθώς και τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων της θυγατρικής Εταιρείας και των άμεσων συμμετοχών της. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στον τομέα υγείας του ομίλου από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως έως και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως αφορούν 13

14 την περαιτέρω μεγένθυση του ιατρικού δικτύου μέσω συστάσεων νέων εταιρειών και την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων (εξαγορών) στο μετοχικό κεφάλαιο νέων εταιρειών, οι οποίες έχουν ως ακολούθως: 1) Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς προχώρησε τον Ιανουάριο 2009 στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα επίσης τα Τρίκαλα. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η ανάπτυξη και λειτουργία πλήρους ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου στην πόλη των Τρικάλων και η συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 49,0 % (13,56 % για τον Όμιλο). 2) Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τον Ιανουάριο 2009 προέβη από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς στην ίδρυση της εταιρείας EUROMEDICA ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στον τομέα της δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και εν γένει κοσμητικής ιατρικής και το ποσοστό συμμετοχής της θυγατρικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας εταιρείας ορίσθηκε σε 36,5 % (22,42 % για τον Όμιλο). 3) Η θυγατρική εταιρεία EUROMEDICA τον Ιανουάριο 2009 προχώρησε σε υπογραφή προσυμφώνου για την εξαγορά ποσοστού 60% (36,91% για το Όμιλο) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε., η οποία λειτουργεί Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ανοικτής Νοσηλείας στη Λάρισα. Ποσοστό 40,0 % ανήκει σε καταξιωμένους ιατρούς ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η επέκταση των εγκαταστάσεων και των τμημάτων του κέντρου σε παρακείμενους χώρους συνολικής επιφανείας 700 τ.μ. περίπου. 4) Ο Όμιλος ΑΧΟΝ προχώρησε τον Φεβρουάριο 2009 στην απόκτηση του 30,14 % των μετοχών της εταιρείας Δ.Σ.ΣΙΟΒΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα Γρεβενά. Πρόκειται για το μοναδικό ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων στο νομό Γρεβενών. 5) Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε. από κοινού με συνεργαζόμενους ιατρούς τον Φεβρουάριο 2009 προχώρησε στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.. Σκοπός αυτής είναι η κατασκευή και λειτουργία Ψυχιατρικής Κλινικής στην Πάτρα, δυναμικότητας 200 κλινών, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του Η συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 50,0 % (15,38 % για τον Όμιλο). 6) Η θυγατρική EUROMEDICA A.E. τον Φεβρουάριο 2009 από κοινού με την μητρική της εταιρεία ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. προχώρησαν στην ίδρυση της εταιρείας EUROMEDICA GULF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι κυρίως η ίδρυση και εκμετάλλευση παντός είδους ιατρικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης καθώς η συμμετοχή σε ιατρικά σχήματα και κέντρα υγείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γενικότερα στις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοιδρυθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 61,89 %. 7) Η θυγατρική EUROMEDICA A.E. τον Φεβρουάριο 2009 προέβη στην απόκτηση του υπολειπόμενου 50% (30,75 % για τον Όμιλο) των μετοχών της εταιρείας I.E. EUROHOSPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. από την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Συνεπεία της εν λόγω εξαγοράς η θυγατρική EUROMEDICA A.E. καθίσταται μοναδικός μέτοχος της συμμετοχικής εταιρείας. Περαιτέρω η ως άνω θυγατρική με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την αποφάσισε την αλλαγή της Επωνυμίας και του Σκοπού λειτουργίας της και μετονομάστηκε σε S.K.D.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Νέος σκοπός της 14

15 εταιρίας είναι πλέον οι Λογιστικές-Φορολογικές-Φοροτεχνικές και υπηρεσίες Συμβούλου Επιχειρήσεων. 8) Η θυγατρική EURΟMEDICA Α.Ε. τον Μάρτιο 2009 προχώρησε στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και κύριο σκοπό της την παροχή κατ οίκον νοσηλευτικών υπηρεσιών. Η συμμετοχή της EURΟMEDICA Α.Ε. στην νεοϊδρυθείσα εταιρεία ανέρχεται σε 51,0 % (31,37 % για τον Όμιλο), ενώ στο υπολειπόμενο ποσοστό συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής κατ οίκον νοσηλευτικών υπηρεσιών. Εξελίξεις στον Τομέα Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών 1) Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΧΟΝ ΑΧΕ με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με Αρ. Πρωτ. Κ2-1973/ τροποποίησε την άδεια λειτουργίας της και άλλαξε την επωνυμία της σε ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν και με την απόφαση 13/478/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία με την νέα λειτουργική αναδιάρθρωση μπορεί πλέον να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες και δραστηριότητες επί των χρηματοπιστωτικών μέσων: που αναφέρονται κατά περίπτωση στον κατωτέρω (α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες: 1) Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών. 2) Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.3) Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό. 4) Διαχείριση χαρτοφυλακίων. 5) Παροχή επενδυτικών συμβουλών. 6) Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης και 7) Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης (β) Παρεπόμενες υπηρεσίες: 1) Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. 2) Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η Εταιρεία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 3) Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. 4) Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 5) Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 6) Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. 7) Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις ε' έως ζ και ι' του άρθρου 5 ν. 3606/2007, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο έως η πορεία των εργασιών της θυγατρικής εταιρείας ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. επηρεάστηκε δυσμενώς από την διεθνή ύφεση της οικονομίας και του πτωτικού τζίρου των χρηματαγορών ακολουθώντας την πορεία του συνόλου των δραστηριοποιούμενων εταιρειών στον κλάδο των χρηματιστηριακών συναλλαγών στην χώρα. Το 2008 σημειώθηκε σημαντική υποχώρηση των τιμών των μετοχών των εταιριών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά το σύνολο του ενεργητικού των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των πελατών της θυγατρικής. Η μείωση της αξίας των χαρτοφυλακίων είχε άμεσο αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών της εταιρείας διότι υπήρξε αντίστοιχη μείωση στις συναλλαγές δεδομένου ότι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των δύο μεγεθών είναι πολύ υψηλός. Η αύξηση των κινδύνων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έκανε τους πελάτες περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιφυλακτικούς, με την έννοια της διάθεσης για επενδύσεις σε κινητές αξίες μετοχές παράγωγα-. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επενδυτές έφτασαν στο υψηλότερο σημείο 15

16 αποστροφής στον κίνδυνο high level of Risk Averse- των τελευταίων τουλάχιστον 20 ετών γεγονός που οφείλεται στην μεταβλητότητα της αγοράς η οποία έφτασε το 2009 στο υψηλότερο ιστορικό της επίπεδο, στην πτωτική τάση που ήταν η εντονότερη των τελευταίων τουλάχιστον 20 ετών και στον χρόνο απώλειας του πλούτου των χαρτοφυλακίων που ήταν ο ταχύτερος των τελευταίων τουλάχιστον 20 ετών. Διαρκούσης της κακής διεθνούς οικονομικής συγκυρίας η ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. προχώρησε σε οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση και αισιοδοξεί στην αποσόβηση των αρνητικών συνεπειών της ύφεσης. Αναλυτικότερα: Η εταιρεία έχοντας μακροχρόνια παρουσία και εμπειρία στην Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά προβλέπει για την πορεία των εργασιών της το 2009 τα κάτωθι: Η σημαντική υποχώρηση των τιμών των μετοχών το έτος 2008 οδήγησε πολλές αξίες μετοχών σε πολύ ελκυστικά επίπεδα οπότε στο 2009 θα δοθεί η δυνατότητα τοποθετήσεων στο χρηματιστήριο για δύο πολύ σημαντικούς λόγους:1).παρότι οι συνθήκες στην οικονομία παραμένουν αρνητικές θα υπάρξουν διαστήματα τα οποία μάλιστα θα διαρκούν εβδομάδες όπου θα σημειωθούν ανοδικά ράλι εν μέσω της τρέχουσας πτωτικής αγοράς [bear market rallies] δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους επενδυτές να αποκομίσουν σημαντικά ποσοστιαία κέρδη τα οποία αναμένονται να φτάσουν σε επίπεδο κερδών 20% έως 30% σε κάθε ένα από τα ράλι αυτά, και 2) Επειδή οι τιμές πολλών μετοχών εισηγμένων εταιριών υποχώρησαν εξαιτίας της αύξησης του κινδύνου της αγοράς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουν γίνει πολλές από αυτές ιδιαίτερα ελκυστικές. Έτσι σταδιακά θα γίνονται συνεχώς τοποθετήσεις από επενδυτές που επενδύουν με μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η σταδιακή μείωση του κινδύνου της αγοράς θα επαναφέρει επίσης τους θεσμικούς επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο με αποτέλεσμα την αύξηση του ενεργητικού του. Άρα θα αυξηθεί το ενεργητικό και των υπαρχόντων χαρτοφυλακίων των πελατών της εταιρίας. Ως εκ τούτου η θυγατρική αναμένει σημαντική αύξηση στο όγκο συναλλαγών της σε σχέση με τα επίπεδα του 2008 διότι εκτιμά πως οι επενδυτές θα εκμεταλλευτούν τις ανοδικές κινήσεις της αγοράς, επίσης θα αυξήσουν τις τοποθετήσεις μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα και τέλος η αύξηση στο ενεργητικό τους σε σχέση με τα επίπεδα του 2008 θα αυξήσει την διάθεση τους για επενδύσεις σε κινητές αξίες. Το 2009 η εταιρεία αναμένει εκ νέου αύξηση των συναλλαγών στα διεθνή χρηματιστήρια τόσο στην Ευρώπη όσο κυρίως στην Αμερική διότι και εκεί οι μειώσεις στις τιμές των μετοχών τις έχουν κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικές. H ΑΧΟΝ ΑΧΕΠΕΥ σκοπεύει να επεκταθεί το 2009, για τους επενδυτές που έχουν μεγάλη χρηματιστηριακή παιδεία και έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της MIFID, με συνετά βήματα και στην αγορά παραγώγων των διεθνών χρηματιστηρίων. Σταδιακά η εταιρεία αυξάνει τις συναλλαγές της και στην αγορά των Ομολόγων κυρίως δε αυτών που αφορούν τα Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Το 2009 η εταιρεία αναμένει εκ νέου αύξηση του κύκλου εργασιών στην αγορά αυτή καθώς και σταδιακή επέκταση στην διεθνή αγορά ομόλογων Treasury and Corporate Bonds.Η μείωση των κινδύνων σε συνδυασμό με την επικείμενη αύξηση τις τιμής των Συμβολαίων στο ΧΠΑ θα οδηγήσει σε ισχυρή ανάκαμψη των πωλήσεων της αγοράς στο χρηματιστήριο παραγώγων και άρα θα ανατροφοδοτήσει το ενδιαφέρον των πελατών της οπότε και θα αυξηθούν οι πωλήσεις και τα κέρδη του τμήματος παραγώγων της εταιρείας. Στόχος επίσης της εταιρίας είναι, δεδομένης της αύξησης των πιστοποιημένων στελεχών της, να αναπτύξει περεταίρω την υπηρεσία συμβουλής των πελατών καθώς και να ξεκινήσει την ανάπτυξη του τμήματος διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Τέλος η ΑΧΟΝ Χρηματιστηριακή είναι Σύμβουλος στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) και ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με υποψήφιες εταιρίες για την δραστηριοποίηση τους στην ΕΝ.Α. Τα μηνύματα άλλωστε της νέας αυτής αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς είναι πολύ ελπιδοφόρα και έτσι η εταιρεία προβλέπει ότι στο 2009, θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την δυναμική αυτή εναλλακτική αγορά. Εξελίξεις στον τομέα πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών 16

17 Κατά την περίοδο έως η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου SΟΝΑΚ ΑΕΒΕ. πραγματοποίησε οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση ως κάτωθι: 1) Με την υπ. αριθμ / Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία καταχωρήθηκε στα μητρώα της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 17/6/2008, η SΟΝΑΚ ΑΕΒΕ ολοκλήρωσε την συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών ELSON A.E., ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. και AXON PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93. Η ELSON A.E. και η ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. είναι επίσης θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και δραστηριοποιούνται στους τομείς πληροφορικής, υψηλής τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών ενώ η AXON PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ δραστηριοποιείται στην εμπορεία ψυκτικών συστημάτων ανοικτού χώρου. Η συγχώνευση έγινε με γνώμονα να βελτιστοποιήσει τα συμφέροντα και των τεσσάρων συγχωνευόμενων εταιρειών ως εξής: α) να επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών και του κόστους, β) να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή των αρμοδιοτήτων των στελεχών των εταιρειών, γ) να επιτευχθεί αύξηση του κύκλου εργασιών, δ) να βελτιωθούν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα, ε) να αξιοποιηθούν τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία περί συγχωνεύσεων, στ) να βελτιώσει την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου και ζ) να συμβάλλει στην ορθολογικότερη οργάνωση και κατανομή αρμοδιοτήτων. Η Συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας (Ενεργητικό-Παθητικό) των τριών απορροφώμενων εταιρειών στην απορροφώσα εταιρεία «SONAK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», με βάση τα οικονομικά στοιχεία (Ισολογισμοί Μετασχηματισμού) της των απορροφωμένων εταιρειών. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «SONAK Α.Ε.Β.Ε.», που ανερχόταν σε ,66, διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 (ποσό σε ) η κάθε μία, αυξήθηκε κατά το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των απορροφώμενων εταιρειών, μείον την συμμετοχή της «SONAK Α.Ε.Β.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο των απορροφώμενων εταιρειών και διαμορφώθηκε σε ,84, διαιρούμενο κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 (ποσό σε ) η κάθε μία. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας SONAK Α.Ε.Β.Ε διαμορφώθηκε σε 50,01% από 52,21% που ήταν πριν από την συγχώνευση. Γ. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τιμής χρεογράφων και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Ομίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου οι πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Διεύθυνση αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει γραπτώς αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση παράγωγων και μη χρηματοοικονομικών 17

18 εργαλείων και επενδύσεις υπερβάλλουσας ρευστότητας. Γ.1 Κίνδυνος αγοράς Γ.1.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος εκτίθεται σε περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σημαντικότερο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ. Αναφορικά με περιορισμένες εμπορικές συναλλαγές που διενεργούνται κυρίως από την θυγατρική εταιρεία SONAK Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σε νόμισμα διαφορετικό του λειτουργικού (κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α.), αφορούν έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές με οίκους του εξωτερικού για την κατασκευή έργων και παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σχετικά με ηλεκτρονικά συστήματα και προγράμματα πάνω σε αμυντικά οπλικά συστήματα. Την 31 Δεκεμβρίου 2008, εάν το δολάριο Η.Π.Α. σε σχέση με το ευρώ είχε υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 5 %, το καθαρό κέρδος της χρήσης για τον Όμιλο θα ήταν χαμηλότερο/υψηλότερο κατά ποσό 75 λόγω των χρεωστικών/πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών που θα καταχωρούνταν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις μεταβολές των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ και αξιολογεί την ανάγκη λήψεως μέτρων για την αντιστάθμιση των σχετικών συναλλαγματικών κινδύνων. Γ.1.2 Κίνδυνος τιμής Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών ακινήτων λόγω των σημαντικών επενδύσεων του σε ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό στις κατηγορίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η σχετική έκθεση του Ομίλου περιορίζεται σημαντικά από το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της ακίνητης περιουσίας του αφορά ακίνητα στα οποία στεγάζονται οι κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα τα οποία εκμεταλλεύεται ο Όμιλος και δεν υπάρχει για αυτά σχέδιο εκποιήσεως στο άμεσο μέλλον. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος που απορρέει από το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων που διακατέχει ο Όμιλος, πέρα από το γεγονός ότι αυτά αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου, περιορίζεται ουσιαστικά από την υιοθετούμενη στρατηγική της Διοικήσεως αναφορικά με τις εν λόγω επενδύσεις η οποία έχει να κάνει με τη πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα και την αποκόμιση βραχυπρόθεσμου οικονομικού οφέλους κυρίως μέσω της μισθώσεως των σχετικών ακινήτων σε επιλεγμένους μισθωτές. Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό στις κατηγορίες των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και των χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί καθημερινά την πορεία των τιμών εκείνων των χρεογράφων τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές (χρηματιστήριο) και αναλαμβάνει τις κατάλληλες κατά περίπτωση δράσεις με στόχο πάντα την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων σύμφωνα με τον χρονικό ορίζοντα εκάστης επενδύσεως. Κατά την 31/12/2008 στην κατηγορία των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού περιλαμβανόταν και η αξία των επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. ( μετοχές συνολικής αξίας ) οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά την εν λόγω ημερομηνία εάν η τιμή κλεισίματος των εν λόγω μετοχών ήταν 1 % υψηλότερη/χαμηλότερη και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου θα εμφανίζονταν αυξημένα/μειωμένα κατά το ποσό των 147 περίπου ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων θα 18

19 παρέμεναν αμετάβλητα. Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών ιατρικών αναλωσίμων που χρησιμοποιεί στην εκτέλεση ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται κυρίως με την ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των αναλωθέντων κατά περίπτωση υλικών. Γ.1.3 Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Ο Όμιλος κατά την 31/12/2008 είχε εκταμιεύσει δάνειο (μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο) ποσού (αποτιμημένο την 31/12/2008 σε ), το οποίο είναι σταθερού επιτοκίου (συμβατικό) και ανέρχεται στο 3,60 % ετησίως και ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέμα επιτοκιακού κινδύνου. Οι υπόλοιπες μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. Κατά την 31/12/2008, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50 % υψηλότερα/χαμηλότερα και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά φόρων αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως και η καθαρή θέση του Ομίλου θα εμφανίζονταν μειωμένα/αυξημένα κατά το ποσό των περίπου, κυρίως λόγω των υψηλότερων/χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. Γ.2 Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε ομιλική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Οι κύριες πηγές εσόδων του Ομίλου από τις δραστηριότητες του κλάδου υγείας αποτελούνται από ασφαλιστικά ταμεία, τους ιδιώτες πελάτες και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Όμιλος έχει σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων του, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορούν απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τις απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες θεωρείται περιορισμένος. Η εξασφάλιση των απαιτήσεων από ιδιώτες πελάτες διενεργείται μέσω της ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης του Ομίλου και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων κατά περίπτωση. Οι κύριες πηγές εσόδων του Ομίλου από τις δραστηριότητες του κλάδου πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας προέρχονται από συμβάσεις κατασκευής έργων, που αφορούν τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων και παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σχετικών με αμυντικά συστήματα για λογαριασμό κυρίως του Ελληνικού Δημοσίου. Το γεγονός ότι τα έσοδα του κλάδου πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας 19

20 εξαρτώνται από την τμηματική περάτωση των έργων δεν εξασφαλίζει ομαλή και προβλέψιμη ροή στα έσοδα του. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα του εν λόγω κλάδου ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές ετήσιες διακυμάνσεις. Οι κύριες πηγές εσόδων του Ομίλου από τις δραστηριότητες του κλάδου χρηματοοικονομικών συναλλαγών αποτελούνται κυρίως από πελάτες ιδιώτες προς τους οποίους παρέχονται κυρίως υπηρεσίες διεκπεραίωσης αγοραπωλησιών μετοχών οι οποίες διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από τις σχετικές απαιτήσεις θεωρείται περιορισμένος καθώς οι σχετικές συναλλαγές εκκαθαρίζονται σε διάστημα εντός τριών ημερών. Γ.3 Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Λόγω της δυναμικής επέκτασης των δραστηριοτήτων, ο Όμιλος διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης με το να διατηρεί διαθεσιμότητα πιστώσεων. Κατά την κλειόμενη χρήση εγκρίθηκαν τέσσερα νέα ομολογιακά δάνεια, συνολικού ποσού , τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου και για την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων (βλ. σχετικά Σημείωση 36). Επίσης, ο Όμιλος έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης των απαιτήσεων του με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Η Διοίκηση επισκοπεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των ρευστών διαθεσίμων με βάση τις προσδοκώμενες ταμειακές ροές του Ομίλου. Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών. Κατά την 31/12/2008 Μέχρι 1 έτος Από 1 έως και 2 έτη Από 2 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δάνεια Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Κατά την 31/12/2007 Μέχρι 1 έτος Από 1 έως και 2 έτη Από 2 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δάνεια Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Γ.4 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου Σκοπό του Ομίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων του αποτελεί η εξασφάλιση ικανότητας συνεχούς δραστηριότητας, η παροχή κερδών στους μετόχους του και οφέλη στους λοιπούς ενδιαφερόμενους καθώς και η διατήρηση κεφαλαιουχικής δομής, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης, για τον οποίο γίνεται εκτενής αναφορά σε ανωτέρω παράγραφο. Δ. Συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και 20

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΗοΙdings σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την 27η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα