Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝ ΣΣΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚ ΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες 1 Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 7 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 8 Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 10 Ευρωπαϊκά Θέματα 13 Διεθνή Θέματα 17 Διαβουλεύσεις 18 Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA 19 Σεμινάρια Κατάρτισης ΙΝΕΠ (ΕΚΔΔΑ) 20 Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 21 Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος Επιδότηση Αδελφοποιημένων Πόλεων ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 36 Έτος 3 ο Ιούνιος 2013 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Προσκλήσεις-Προθεσμίες 1. Ευρώπη για τους Πολίτες, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση και τη διαφύλαξη της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να ενθαρρύνει την ανάμειξη των ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις πτυχές της ζωής της κοινότητάς τους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμη πιο προσιτής. Με την απόφαση 1904/2006/ΕΚ, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο , το οποίο θέσπισε το νομικό πλαίσιο για τη στήριξη ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και οργανώσεων που προωθούν την «ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά» και, επομένως, τη συμμετοχή πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υποστήριξη σχεδίων για τη νεολαία Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών για το περιβάλλον Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Καινοτόμων Περιφερειών Αξιολόγηση του Ταμείου Συνοχής Έκθεση για την Ιθαγένεια 2013 Σύνοδος Έξυπνων Πόλεων Ιστοσελίδα της Επιτροπής των Περιφερειών για τις Αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών ΟΤΑ

2 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το πρόγραμμα συμβάλλει στους εξής γενικούς στόχους: να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής, δημοκρατικής και με παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και εμπλουτισμένης μέσω αυτής, αναπτύσσοντας κατ αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναπτύξει αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένης σε κοινές αξίες, κοινή ιστορία και κοινό πολιτισμό, να καλλιεργήσει το αίσθημα των ευρωπαίων πολιτών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ανήκει, να βελτιώσει την ανοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσα από τον σεβασμό και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, συμβάλλοντας παράλληλα στον διαπολιτισμικό διάλογο. Στόχος της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή άτομα από τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον. Ενθαρρύνει τις συναντήσεις, τις ανταλλαγές και τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικές χώρες με διάφορα μέσα: συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες ανταλλαγές μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων και ενθαρρύνουν τη δικτύωση μεταξύ αδελφοποιημένων πόλεων. Επομένως, το μέτρο αφορά τους δύο ακόλουθους τύπους δραστηριοτήτων: Μέτρο 1.1 Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων Οι συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων φέρνουν σε επαφή ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις, αξιοποιώντας τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των δήμων για την ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης μεταξύ πολιτών και μεταξύ πολιτισ-μών. Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι πόλεις/δήμοι ή οι οικείες επιτροπές αδελφοποίησης ή άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές. Το σχέδιο πρέπει να αφορά δήμους από τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά τουλάχιστον 25 προσκεκλημένους συμμετέχοντες. Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς συμμετέχοντες οι οποίοι αποστέλλονται από τους επιλέξιμους εταίρους. Το ήμισυ τουλάχιστον των συμμετεχόντων δεν πρέπει να είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοτικοί υπάλληλοι. Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο. Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση σχεδίου: ευρώ. Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση σχεδίου: ευρώ. Το σχέδιο πρέπει να ξεκινήσει εντός της σχετικής περιόδου επιλεξιμότητας, η οποία εξαρτάται από την προθεσμία του μέτρου στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η αίτηση. Μέτρο 1 Αδελφοποίηση πόλεων Το μέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που 2 2

3 Τεύχος 36 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μέτρο 2.1 Σχέδια Πολιτών Στόχος του μέτρου «Σχέδια των πολιτών» είναι η διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την παρότρυνση του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θα υποστηριχθούν διάφορα σχέδια διεθνικής και διατομεακής διάστασης, στα οποία συμμετέχουν άμεσα πολίτες. Δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο. Τα σχέδια των πολιτών αναμένεται να: συλλέξουν τις απόψεις των πολιτών σχετικά με μερικές βασικές ευρωπαϊκές προκλήσεις για το μέλλον, διερευνήσουν νέες μεθόδους ικανές να προωθήσουν την ενεργό αλληλεπίδραση και συζήτηση μεταξύ πολιτών σε θέματα σχετιζόμενα με τις πολιτικές της ΕΕ που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, δημιουργήσουν μηχανισμούς, οι οποίοι θα επιτρέπουν στους ευρωπαίους πολίτες να αναπτύξουν ικανότητες συμμετοχής στα κοινά, αλλά και να διατυπώσουν τις απόψεις και τη γνώμη τους σχετικά με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπό τη μορφή συστάσεων για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκόεπίπεδο, ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ ευρωπαίων πολιτών και θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ενδυναμώνοντας τη θέση των πολιτών όσον αφορά τις πολιτικές της ΕΕ και τον αντίκτυπό τους και διασφαλίζοντας κατάλληλη παρακολούθηση των απόψεων των πολιτών από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις/θεσμικά όργανα από τουλάχιστον 5 συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες. Οι δε προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο. Η ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο ανέρχεται στις ευρώ, ενώ η μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο δεν ξεπερνά τις ευρώ. Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες χώρες του προγράμματος Η μέγιστη διάρκεια του σχεδίου είναι 12 μήνες, ενώ εφαρμόζεται προχρηματοδότηση 50% της συνολικής επιδότησης. Μέτρο 2.2 Μέτρα Υποστήριξης Σκοπός του μέτρου είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση μακροχρόνιων εταιρικών σχέσεων και δικτύων που θα προσεγγίσουν σημαντικό αριθμό διαφορετικών ενδιαφερομένων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ανταπόκριση στους στόχους του προγράμματος και μεγιστοποιώντας τον συνολικό αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 3 3

4 Τεύχος 36 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ανά σχέδιο. Η ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο φθάνεις τις ευρώ, ενώ η μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο δεν ξεπερνά τις ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια του σχεδίου είναι 12 μήνες. Επίσης, και σε αυτό το μέτρο εφαρμόζεται προχρηματοδότηση 50% της συνολικής επιδότησης. Δράση 4- Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη Τα μέτρα υποστήριξης αναμένεται να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες που υλοποιούνται από δομές όπως πλατφόρμες και δίκτυα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση όλων των δράσεων του προγράμματος, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εύρυθμη εφαρμογή του προγράμματος και διασφαλίζοντας ευρεία διεθνική κάλυψη προς όφελος των δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος μέσω των ακόλουθων τύπων δραστηριοτήτων: μαθήματα κατάρτισης, τα οποία επιτρέπουν στους δυνητικούς αιτούντες του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη διαχείριση σχεδίων καλής ποιότητας, μαθήματα ενημέρωσης, τα οποία προωθούν το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» ή το συγκεκριμένο μέτρο του και στοχεύουν στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των υφιστάμενων και των δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος, δημιουργία πλατφορμών, οι οποίες διευκολύνουν την αναζήτηση εταίρων και τη δικτύωση μεταξύ υφιστάμενων και δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι ομοσπονδίες/ενώσεις τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με ειδικές γνώσεις/πείρα σε θέματα συμμετοχής στα κοινά. Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις από τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την πλήρη εκτίμηση της σημασίας τους, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η μνήμη των παραβιάσεων των αρχών αυτών από τον ναζισμό και τον σταλινισμό στην Ευρώπη. Διαφυλάσσοντας τη μνήμη των θυμάτων, διατηρώντας τους τόπους και τα αρχεία που συνδέονται με εκτοπίσεις, οι Ευρωπαίοι θα διατηρήσουν τη μνήμη του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένων των σκοτεινών πλευρών του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί αυτό τώρα, καθώς οι μάρτυρες των γεγονότων αυτών σταδιακά χάνονται. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης μπορούν να υποστηριχθούν σχέδια των ακόλουθων τύπων: σχέδια που συνδέονται με τη διαφύλαξη των κυριότερων τοποθεσιών και μνημείων που συνδέονται με μαζικές εκτοπίσεις, των πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης και άλλων τόπων μαζικού μαρτυρίου και εξόντωσης της εποχής του ναζισμού, καθώς και των αρχείων που τεκμηριώνουν αυτά τα γεγονότα, και επίσης διαφύλαξη της μνήμης των θυμάτων καθώς και της μνήμης εκείνων που, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, έσωσαν ανθρώπινες ζωές από το ολοκαύτωμα, σχέδια που συνδέονται με το σεβασμό της μνήμης των θυμάτων μαζικών εξοντώσεων και μαζικών εκτοπίσεων που συνδέονται με τον σταλινισμό. 4 4

5 Τεύχος 36 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο αιτών πρέπει να είναι: ΜΚΟ Ενώσεις επιζώντων. Νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τη μνήμη. Μουσεία. Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές. Ομοσπονδίες γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις από μία (1) επιλέξιμη χώρα του προγράμματος. Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο: Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: ευρώ. Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: ευρώ. Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2013 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εθνικό Σημείο Επαφής: Δρ. Α. Καρβούνης Ιστοσελίδα Προγράμματος: 2. Νεολαία σε Δράση, Το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» για την περίοδο , αποσκοπεί στη συνέχιση και ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεολαία» της περιόδου και του προγράμματος για την προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία ως πολιτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης να συμβάλει στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ευρεία έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη της αίσθησης της αμοιβαίας αλληλεγγύης και κατανόησης των νέων. Το πρόγραμμα με τον τρόπο αυτό αποτελεί επίσης τη συνέχεια των στόχων της διαδικασίας της Λισσαβόνας. Δράση 1 Νεολαία για την Ευρώπη 1.1. Ανταλλαγές νέων Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες νέων και οργανώσεις νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε μία ή περισσότερες ομάδες ηλικίας μεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων άλλης χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους Θέλετε να συμμετάσχετε στην ενίσχυση της δημοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο; Η δράση Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, αρκεί να είστε ετών. Δράση 2 Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Είστε νέοι (18-30 ετών) και θέλετε να προσφέρετε εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του εξωτερικού για διάστημα 2 ως 12 μηνών; Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» σας δίνει τη δυνατότητα αυτή! 5 5

6 Τεύχος 36 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Προθεσμία: 27 Ιουνίου 2013 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Συντονίστρια Προγράμματος: κα Αναστασία Φιλίνη τηλ , 210 Ιστοσελίδα: 3. Life+, Δράση 3 Νεολαία στον κόσμο 3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες εταίρους Ο στόχος της δράσης είναι να συμβάλλει στη συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα απ αυτά, ενισχύοντας το διαπολιτισμικό διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και ανοχή μεταξύ των νέων, μέσα από τις ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης και δικτύωσης. Δράση 4 Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία 4.3. Κατάρτιση και Δικτύωση Η δράση αυτή υποστηρίζει τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών & καλών πρακτικών και τους ωθεί στην ευρωπαϊκή σύμπραξη προς όφελος των νέων. Δράση 5 Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τομέα της Νεολαίας 5.1. Συναντήσεις νέων Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την ευρωπα κή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των νέων. Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2013 Δράση 4.5 Στήριξη δράσεων πληροφόρησης που απευθύνονται στους νέους και σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Στήριξη σχεδίων που προωθούν ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας με ευρωπαϊκή διάσταση οι οποίες απευθύνονται στους νέους και σε υπεύθυνους για θέματα νεολαίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους των πολιτών και ενόψει των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life+ αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Σύμφωνα με την πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το 2013, θα διατεθούν 278 εκατ. ευρώ σε δράσεις που αφορούν στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στην ανάπτυξη πολιτικών και στην εφαρμογή συστημάτων διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, καθώς και σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Κατ' εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 75% για τις προτάσεις που επικεντρώνονται σε υψηλής προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη που ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα. Προθεσμία: 25 Ιουνίου 2013 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή Υπόψιν κκ. Χριστίνας Μπαριτάκη & Γιώργου Πρωτόπαπα Τηλ.: , Ιστοσελίδα:http://ec.europa.eu/environment/life/ funding/lifeplus2013/call/index.htm 6 6

7 Τεύχος 36 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Προσκλήσεις-Προκηρύξεις Αποκατάσταση ΧΑΔΑ - Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Άγιο Όρος Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" Προθεσμία: 28/ nsfs.aspx?item=2385 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση Δήμου Λήμνου Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" Προθεσμία: 28/ nsfs.aspx?item=2373 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση Δήμου Χίου Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" Προθεσμία: 28/ nsfs.aspx?item=2374 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση Δήμου Σάμου Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" Προθεσμία: 28/ nsfs.aspx?item=2375 Περιφερειακές τοπικές και επαρχιακές οδοί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" Προθεσμία: 30/ nsfs.aspx?item=2356 Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων" Προθεσμία: 30/ nsfs.aspx?item=2355 Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων" Προθεσμία: 30/ nsfs.aspx?item=2147 Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής" Προθεσμία: 30/ nsfs.aspx?item=2149 Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" Προθεσμία: 30/ nsfs.aspx?item=2148 Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης" Προθεσμία: 30/ nsfs.aspx?item=2143 Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων" Προθεσμία: 30/ nsfs.aspx?item=2153 Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης" Προθεσμία: 30/ nsfs.aspx?item=2146 Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων" Προθεσμία: 30/ nsfs.aspx?item=2142 Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου" Προθεσμία: 30/ nsfs.aspx?item=

8 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 1. Δήμος Τρικκαίων: Cities for You, Cities for Europe (Ευρώπη για τους Πολίτες, ) Ο Δήμος Τρικκαίων συμμετείχε επιτυχώς στη δεύτερη ενέργεια του έργου Cities for you, cities for Europe (CT4EU), στο πλαίσιο της δράσης 1, μέτρο 1.2 του ευρωπαϊκού προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες, , το οποίο διοργανώνεται και συντονίζεται από το Strasbourg Club του Δήμου Στρασβούργου. Ο κύριος σκοπός αυτής της διοργάνωσης είναι η αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροσώπων του Δήμου με τους πολίτες καθώς και η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής όλων των πολιτών όχι μόνο σε τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτήν την κατεύθυνση ορίστηκαν οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν σε τοπικό επίπεδο οι οποίες μπορούν να έχουν ένα συνολικό Ευρωπαϊκό αντίκτυπο. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Δρέσδη της Γερμανίας μεταξύ 18 και 20 Απριλίου παραβρέθηκαν οι 8 ευρωπαίοι εταίροι Στρασβούργο (Γαλλία), Δρέσδη (Γερμανία), Τρίκαλα (Ελλάδα), Graz(Αυστρία), Kaunas(Λιθουανία), Iasiκαι Varna(Ρουμανία), Stara Zagora (Βουλγαρία). Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν αντιπρόσωποι των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και οργανώσεις πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους. Αρχικά, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν πρωτοβουλίες και ενέργειες για την ενδυνάμωση της συμμετοχής της νεολαίας στα κοινά και ανταλλαγή απόψεων για τις αναγκαιότητες, δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα των επί μέρους δραστηριοτήτων. Ο Δήμος Τρικκαίων, με τη σειρά του, παρουσίασε την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (e-democracy& e-government) edialogosμέσω της οποίας διοργανώνονται Ηλεκτρονικές Διαβουλεύσεις με σκοπό την άμεση εμπλοκή των πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής και δράσεων της πόλης τους. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες εργαστήκαν σε ομάδες εργασίας έτσι ώστε να εξεταστούν και να προβληθούν οι τοπικές δράσεις που μπορούν να διοργανωθούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ημέρας (EuropeDay) στις 9 Μάιου 2013 αλλά και κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας (Οκτώβριος 2013). Το Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού κος Γρηγόριος Καρκανιάς, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρικκαίων κος Ιωάννης Καρυώτης, η Ειδική συνεργάτιδα κα Ιωάννα Στραπάτσα και η Πληροφορικός της e- TrikalaΑ.Ε. κα Καλλή Λιάτου. Οι επόμενες συναντήσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στο Στρασβούργο το Νοέμβριο του 2013 και στα Τρίκαλα τον Μάρτιο του Δήμος Τρικκαίων Ιστοσελίδα: 8 8

9 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. Περιφέρεια Πελοποννήσου: SoilPro (Life+, ) Η Πελοπόννησος είναι εξαιρετικά ευαίσθητη όσον αφορά στην υποβάθμιση του εδάφους λόγω των δυσμενών παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως η εκτεταμένη αποψίλωση των δασών, οι δασικές πυρκαγιές και η εντατική καλλιέργεια. Επομένως, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η προστασία του εδάφους είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο η Περιφέρεια ενεργοποιεί το έργο SoilPro στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Life+. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Σικελίας, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος) και το Ερευνητικό Κέντρο Αγροβιολογίας και Πετρολογίας CRA-ABP από την Φλωρεντία της Ιταλίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος εκτελούνται επιτόπου εδαφικοί έλεγχοι. Διενεργούνται δειγματοληψίες. Τα εδαφικά δείγματα μεταφέρονται στο εργαστήριο για τον προσδιορισμό των τιμών των εδαφικών χαρακτηριστικών τα οποία συνιστούν παραμέτρους (inputs) στα μοντέλα διάγνωσης της τρωτότητας των εδαφών έναντι διάβρωσης και στα προσομοιώματα της στοχαστικής εκτίμησης του κινδύνου διάβρωσης (όπου σταθμίζονται και συνεκτιμώνται και πολλά άλλα στοιχεία). Με νέες τεχνολογίες GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) και Τηλεπισκόπησης παρασκευάζονται πολυθεματικοί χάρτες γεωχωρικών δεδομένων για κάθε χρήση. Η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται με ειδικό λογισμικό. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται συνεχώς για την παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων και αναρτώνται στο διαδίκτυο σε ειδικό ιστότοπο που θα είναι διαδραστικός και προσβάσιμος σε όλους. Με το Πρόγραμμα προσδιορίζονται τομείς κινδύνου που επιτρέπουν στο χρήστη να προσομοιώνει φαινόμενα διάβρωσης τα οποία υποβαθμίζουν το έδαφος, να εκπονεί στρατηγικές προστασίας του εδάφους και να αναλαμβάνει έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης. Μακροπρόθεσμα το σύστημα θα ενταχθεί σε Διευρωπαϊκά Δίκτυα αναλόγων εφαρμογών. Η επιχειρησιακή λειτουργία του προγράμματος θα γίνεται στην Περιφέρεια σε ειδικό προς τούτο Θάλαμο Επιχειρήσεων. Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιστοσελίδα: 9 9

10 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εκδηλώσεις Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 4 ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τις Ανθεκτικές Πόλεις (Βόνη, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 2013) Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο σχεδιασμός ανθεκτικών λύσεων και η εκτίμηση της αντοχής των αστικών υποδομών, η οικονομική δεδομένων είναι μερικά από τα θεματικά αντικείμενα του φετινού συνεδρίου του Ομίλου. ljubljana/agenda Συνδράμοντας τις Αειφόρες και Υπεύθυνες Πόλεις (Ναντ, 4-7 Ιουνίου 2013) Η επιστημονική και τεχνική ένωση για τους υδάτινους πόρους και το περιβάλλον δημιουργήθηκε το 1905, διαθέτοντας πάνω από βιωσιμότητα των τοπικών αρχών, τα ανθεκτικά διατροφικά συστήματα είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στο παγκόσμιο φόρουμ των ανθεκτικών πόλεων. Ετήσιο Συνέδριο των Μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Πόλεων (Λιουμπλιάνα, 3-5 Ιουνίου 2013) Ο Όμιλος Major Cities of Europe συστήθηκε το 1982 από τη Ευρύτερη Περιοχή του Λονδίνου και συγκροτείται από αιρετούς εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Βασική αποστολή του ομίλου 4000 μέλη, 45 ομάδες εργασίας και 13 περιφερειακά παραρτήματα. Η φετινή σύνοδός του θα ασχοληθεί με θέματα αστικής αειφορίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ανθρώπινη Πόλη (Σάο Πάολο, 4-6 Ιουνίου 2013) Η παγκόσμια πλατφόρμα για την αστική καινοτομία Νέες Πόλεις θέτει το άτομο και είναι η ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και πρακτικών για τη βελτίωση των επιδόσεων των φορέων της αυτοδιοίκησης με τη χρήση των ΤΠΕ. Οι έξυπνες πόλεις, τα κοινωνικά δίκτυα και οι ανοιχτές βάσεις και την κοινότητα ως βασικό θέμα των εργασιών του ετήσιου συνεδρίου της

11 Τεύχος 36 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (Βουδαπέστη, 5-6 Ιουνίου 2013) Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων αποτελεί κλειδί για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ. Από τις Έξυπνες στις Μελλοντικές Πόλεις (Λονδίνο, Ιουνίου 2013) Η αστική εξέλιξη στις αναπτυσσόμενες και τις αναδυόμενες οικονομίες και το μελλοντικό Η σύνοδος των έξυπνων πόλεων εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο 58 ευρωπαϊκές πόλεις από το 2005 έχουν επιδείξει έξπυνες περιβαλλοντικές λύσεις στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις Καινοτόμες Περιφέρειες (Κόρκ, 5-7 Ιουνίου 2013) Η εβδομάδα των καινοτόμων περιφερειών της Ευρώπης, με τη χρηματοδότηση από το 7 ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο θεωρείται βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής θεματολογίας για την περιφερειακή πολιτική. όραμα των πόλεων μέσα από 80 διεθνή παραδείγματα τοπικών αρχών στους τομείς της ενέργειας, της υγειονομικής φροντίδας, των μεταφορών και της διακυβέρνησης αποτελούν τους βασικούς άξονες συνεδρίου που διοργανώνουν οι όμιλοι επικοινωνίας OVUM, INFORMA TELECOMS & MEDIA. Ευρωπαϊκή Σύνοδος για την Ενεργό Γήρανση: (Δουβλίνο, Ιουνίου 2013) Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία του θέματος της ενεργούς γήρανσης, η Ιρλανδική Προεδρία διοργανώνει σύνοδο κορυφής για την Το τριήμερο συνέδριο των καινοτόμων περιφερειών επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις περιφερειακές όψεις της σχεδιαστικής και νομοθετικής διαδικασίας του νέου ερευνητικού προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ2020 και της νέας πολιτικής συνοχής. ενεργό και υγιή γήρανση για τις ευρωπαϊκές πόλεις και κοινότητες με σκοπό την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και των φιλικών προς την τρίτη ηλικία πρακτικών με ιδιαίτερη έμφαση στα αστικά κέντρα

12 Τεύχος 36 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κάνοντας τις Πόλεις Βιώσιμες (Μελβούρνη, Ιουνίου 2013) Σύνοδος για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μπανγκόκ, Ιουνίου 2013) Οι διάφορες διαστάσεις της αειφορίας, η ανακύκλωση και η διαχείριση απορριμμάτων, οι μεταφορές και η ενέργεια, οι περιφερειακές Η ΜΚΟ Tomorrow People Organisation με έδρα το Βελιγράδι διοργανώνει διεθνές συνέδριο για τις πόλεις, η επισιτιστική ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή είναι μερικές από τις θεματικές που αναπτύσσονται μέσα από παρουσιάσεις βέλτιστων πρακτικών στο 6 ο διεθνές συνέδριο για τις βιώσιμες πόλεις. Συμπόσιο για τις Πόλεις των Ποδηλάτων (Ουάσινγκτον, Ιουνίου 2013) πράσινες τεχνολογίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την περιβαλλοντική προστασία. Έξυπνες Πόλεις και Έξυπνη Στέγαση (Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2013) Η εν θέματι εκδήλωση διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του υψηλού To διεθνές αστικό συμπόσιο για το ποδήλατο θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προωθήσουν τις μετακινήσεις με το ποδήλατο. επιπέδου συνεδρίου για την αειφόρο ενεργειακή εβδομάδα 2013 με σκοπό την ενημέρωση των δήμων, των δημόσιων αρχών και άλλων οργανισμών για τις εφαρμογές των ΤΠΕ για την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας

13 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,, Ευρωπαϊκά Θέματα Αξιολόγηση του Ταμείου Συνοχής Η υποστήριξη του ταμείου συνοχής κυρίως κατευθύνεται σε μεγάλα έργα υποδομών που αποτελούν τμήμα εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης για τις μεταφορές και το περιβάλλον. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας έργων χρηματοδοτούμενων από το ταμείο συνοχής παρουσιάζει διάφορες προκλήσεις με μία και όχι μικρής σημασίας εξ αυτών να είναι το γεγονός ότι πολλά έργα ολοκληρώνονται μονάχα αρκετά χρόνια μετά την αρχική περίοδο χρηματοδότησης. Ανεξάρτητοι σύμβουλοι παρεμβάσεων ανέλαβαν μια σειρά διασυνδεμένων αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο με συγχρηματοδότηση από το ταμείο συνοχής και το Μέσο για προενταξιακές διαρθρωτικές πολιτικές (ISPA). Η έκθεσή τους καλύπτει 16 χώρες Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία (που υποστηρίζονταν από 2000), Κύπρος και Μάλτα (από το 2004), Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία (που υποστηρίζονταν από το ISPA από το 2000 έως το 2004 και το ταμείο συνοχής στη συνέχεια) και Βουλγαρία και Ρουμανία (που υποστηρίζονταν από το ISPA). Η έκθεση επικεντρώνεται στις επενδυτικές ανάγκες σε υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος, την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ τύπων έργων και του ρυθμού της υλοποίησης έργων σε χώρες που ελάμβαναν την υποστήριξη. Αξιολογεί τα επιτεύγματα από την επένδυση και προσπαθεί να εκτιμήσει τις μοναδιαίες δαπάνες των έργων και τα αποτελέσματα στο πλαίσιο ανάλυσης κόστουςοφέλους. Εξετάστηκαν επίσης η διαχείριση και υλοποίηση των έργων, μαζί με άλλα ζητήματα πιο μακροπρόθεσμης πολιτικής που πρόεκυψαν από την αξιολόγηση. Στον τομέα των μεταφορών, το ταμείο συνοχής και το ISPA συγχρηματοδότησαν την κατασκευή χλμ. δρόμων και 950 χλμ. σιδηροδρόμων, και την ανακατασκευή χλμ. δρόμων και χλμ. σιδηροδρόμων. Τα έργα στον περιβαλλοντικό τομέα, που συμπληρώνονταν από συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, βελτίωσαν την ποιότητα του νερού για 20 εκατομμύρια ανθρώπους και συνέδεσαν με συστήματα διαχείρισης λυμάτων 23,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Αν και συγχρηματοδοτούμενα έργα πέτυχαν τους στόχους τους σε επίπεδο βελτιώσεων στο δίκτυο μεταφορών και τις υποδομές περιβάλλοντος, το αποτέλεσμά τους στην οικονομική ανάπτυξη και τη συνοχή των εν λόγω χωρών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Αυτό συμβαίνει διότι αυτά τα αποτελέσματα δεν διατυπώθηκαν με λεπτομέρεια και διότι είναι υπερβολικά νωρίς για να αποτυπωθεί ο αντίκτυπος. Τα Κράτη Μέλη δεν ήταν υποχρεωμένα να υποβάλουν αναφορά σχετικά με τις μοναδιαίες δαπάνες των συγχρηματοδοτούμενων έργων της περιόδου. Παρόλ αυτά, η αξιολόγηση συνέλεξε πληροφορίες που διαμορφώνουν το πρώτο τμήμα μιας βάσης δεδομένων για τη σύγκριση μοναδιαίων δαπανών μεταξύ παρεμφερών έργων σε διαφορετικές χώρες

14 6-27 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Για την περίοδο , το αντικείμενο δραστηριοτήτων του ταμείου συνοχής θα είναι γενικά το ίδιο με της τρέχουσας περιόδου. Θα προσφέρει στήριξη σε: επενδύσεις για συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα ενεργειακά έργα που παρουσιάζουν σαφές όφελος για το περιβάλλον, π.χ. προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Η εκ των υστέρων ανάλυση κόστους-οφέλους (CBA) διαπίστωσε ότι, για 9 από τα 10 έργα μεταφορών που εξετάστηκαν, τα οφέλη ιδίως με τη μορφή μειωμένου χρόνου ταξιδιού, χαμηλότερων δαπανών λειτουργίας οχήματος και βελτιωμένης ασφάλειας ξεπερνούσαν και πάλι τις δαπάνες, και μάλιστα σημαντικά στις περισσότερες περιπτώσεις. Μόνο δύο από τα 10 περιβαλλοντικά έργα που εξετάστηκαν, ωστόσο, βρέθηκαν από τους υπολογισμούς να παράγουν οφέλη που ξεπερνούσαν τις δαπάνες. Σε αντίθεση με αυτά τα δύο, τα άλλα 8 έργα αναλήφθηκαν κυρίως για λόγους περαιτέρω συμμόρφωσης με τις Οδηγίες της ΕΕ παρά λόγω της εγγενούς τους αξίας. Διατέθηκαν συνολικά περίπου 36,2 δισ. ευρώ από το ταμείο συνοχής και το ISPA για την περίοδο Η χρηματοδότηση κατανεμήθηκε σχεδόν μισή-μισή μεταξύ υποδομών μεταφορών και περιβάλλοντος με ένα πολύ μικρό ποσό να κατευθύνεται στην Τεχνική Βοήθεια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ρυθμός υλοποίησης των χρηματοδοτηθέντων έργων ήταν σχετικά αργός. Μέχρι το τέλος του 2009, οι πληρωμές στις τέσσερις χώρες συνοχής της ΕΕ- 15 ανέρχονταν στο 77 % της συνολικά διαθέσιμης χρηματοδότησης, και για την ΕΕ-12, σε μόνο 70 %. Ο αργός ρυθμός στην υλοποίηση έργων έχει μια σειρά αιτιών, με τις καθυστερήσεις σε πολλές χώρες να εμφανίζονται από την αρχική φάση σχεδίασης των έργων, κατά τη λήψη πολεοδομικής άδειας και απόκτησης της γης προς ανάπτυξη, κατά τη συμπλήρωση των διαδικασιών προμηθειών και την ουσιαστική εκτέλεση των εργασιών. επένδυση στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, καθώς και σε συστήματα αστικών και με μειωμένη χρήση άνθρακα μεταφορών. Για πρώτη φορά, μέρος του ταμείου συνοχής θα υποστηρίξει το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών. Οι χώρες της ΕΕ με ΑΕ γχπ λιγότερο από 90 % του ευρωπαϊκού μέσου όρου είναι επιλέξιμες για υποστήριξη από το ταμείο συνοχής. Οι περισσότερες από αυτές είναι χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004 και Θα υπάρχει μεταβατική βοήθεια για χώρες που ήταν επιλέξιμες την περίοδο αλλά δεν δικαιούνται πλέον λόγω αύξησης στο εισόδημά τους. evaluations/index_en.cfm 14 14

15 6-27 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιστοσελίδα για την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ε.Ε., των κρατών μελών και των αυτοδιοικητικών αρχών Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει θέσει σε λειτουργία ειδική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό της τόπο, που παρέχει πληροφορίες για την εσωτερική οργάνωση των κρατών μελών αρμόδιες εθνικές αρχές. Η τελική έγκριση δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην εκδήλωση OPEN DAYS 2013 αναφορικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων σε 17 τομείς πολιτικής. Η πρωτοβουλία αυτή, αφορά τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., την Κροατία, καθώς και τις 8 υποψήφιες προς ένταξη χώρες. s/default.aspx H Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξαν 25 κοινοπραξίες Eυρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις OPEN DAYS, που θα πραγματοποιηθούν στις 7 10 Οκτωβρίου τ.ε., στις Βρυξέλλες. Η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας θα συνεργαστεί με τις Περιφέρειες της Βενετίας και της Βόρειας Πορτογαλίας, καθώς και με τις πόλεις Pontevedra της Ισπανίας, Pula της Κροατίας και Guimarães της Πορτογαλίας για την οργάνωση συνεδρίου που θα αφορά την παρουσίαση πρωτοβουλιών για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Η Ε.Ε. διαθέτει 35,97 εκατ. ευρώ για την προβολή αγροτικών προϊόντων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 22 προγράμματα που αφορούν στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε., καθώς και σε τρίτες χώρες. Με 4 από τα επιλεγέντα προγράμματα θα προβληθούν ελληνικά παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα, καθώς και βιολογικά ή πιστοποιημένα προϊόντα Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ε.Π.Π.Ε.. Μέχρι το 2015, δύο φορές το χρόνο, οι ενδιαφερόμενες επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση στις Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας αποβλέπει στην ανάδειξη των ιαματικών πηγών της, καθώς και στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων της νέας προγραμματικής περιόδου ( ) για την προώθηση του ενεργειακού δυναμικού των πηγών και του ιαματικού τουρισμού. d2013/main_programme.cfm 15 15

16 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η δασοκομία και η γεωργία ως νέα βάση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Στις 22 Απριλίου τ.ε., το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου πλαισίου λογιστικής απεικόνισης των περιβαλλοντικών συνεπειών της δασοκομίας και της γεωργίας. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ε.Ε. επιδιώκει να καταστήσει πιο ευδιάκριτα τα μέτρα που λαμβάνουν οι γεωργοί, οι δασοκαλλιεργητές και οι βιομηχανίες δασικών προϊόντων, ώστε να δοθούν κίνητρα προκειμένου να υποστηριχθούν οι κατάλληλες χρήσεις γης και να αναπτυχθούν οι διαχειριστικές πρακτικές στη δασοκομία και στη γεωργία, που περιορίζουν τις ανθρακούχες εκπομπές και αυξάνουν τις απορροφήσεις από την ατμόσφαιρα. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταρτίζουν τα Σχέδια Δράσης τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, συνυπολογίζοντας τις δασικές και γεωργικές δραστηριότητες. 012:0093:FIN:EL:PDF Η Επιτροπή προτείνει 12 νέες δράσεις για την προαγωγή των δικαιωμάτων των πολιτών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα μια νέα πολιτική ώθησης για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, με μια σειρά δράσεων για την άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινή τους ζωή. Η Έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια του 2013 προβλέπει 12 συγκεκριμένους τρόπους βοηθείας ώστε να ασκούν οι Ευρωπαίοι αποτελεσματικότερα τα δικαιώματά τους, από την εύρεση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ έως τη διασφάλιση ισχυρότερης συμμετοχής στην δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Στις βασικές προτάσεις περιλαμβάνονται η διευκόλυνση της εργασίας και της πρακτικής άσκησης σε άλλη χώρα της ΕΕ, η μείωση της υπερβολικής γραφειοκρατίας για τους πολίτες της ΕΕ που ζουν και ταξιδεύουν στην ΕΕ και η εξάλειψη των φραγμών στις διασυνοριακές αγορές. Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών, η έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής στις πολυάριθμες εκκλήσεις πολιτών της ΕΕ που της έχουν γνωστοποιήσει προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν ταξιδεύουν, εγκαθίστανται ή πραγματοποιούν αγορές σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Η έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια αποτελεί το επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών 2013 και προβαίνει επίσης σε απολογισμό της προόδου που συντελέστηκε μετά την πρώτη έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια του 2010 με αναδρομή στην υλοποίηση από την Επιτροπή των 25 δράσεων που ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του nshipreport_en.pdf 16 16

17 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διεθνή Θέματα Περιφερειακές Προσεγγίσεις Οικονομικής Ανάπτυξης των Αμερικανικών Πόλεων της Κληρονομιάς Η Αμερικανική Συνέλευση, η δεξαμενή σκέψης του Πανεπιστημίου Κολούμπια, η κοινοπραξία 2000 εταιριών CenterState CEO, το Πανεπιστήμιο Σίρακιους και η Σχολή Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Μπάφαλο δημοσίευσαν επιδοκιμάζει το μητροπολιτικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων καθώς «αυτές οι τοπικές αγορές διαθέτουν μοναδικά πλεονεκτήματα και συμπράξεις που αναβαθμίζονται μέσω περιφερειακών οικονομικών αναπτυξιακών στρατηγικών. Η έκθεση συστήνει την ανάκληση απαρχαιωμένων νόμων για τις χρήσεις γης, και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας καθώς και επενδύσεις σε προγράμματα επιμόρφωσης του εργατικού δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, οι συστάσεις των συντακτών της έκθεσης εστιάζουν στη σύνδεση της χρηματοδότησης και του σχεδιασμού με επιτυχημένες περιφερειακές οικονομικά αναπτυξιακές προσπάθειες: πρόσφατα έκθεση, καλώντας τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, των τοπικών αρχών, και των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εκπόνηση καινοτόμων, περιφερειακών προσεγγίσεων οικονομικής ανάπτυξης για τις πόλεις της κληρονομιάς της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Οι συντάκτες της έκθεσης, με τον όρο πόλεις της κληρονομιάς, εννοούν εκείνες τις βιομηχανικές πόλεις που απώλεσαν πληθυσμό αλλά των οποίων είναι κρίσιμος ο ρόλος τους στην οικονομική ευημερία και ποιότητα ζωής της χώρας. Η έκθεση Αύξηση της αποδοτικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και συντονισμός στις πολιτικές χρήσεις γης. Στοχευμένη επιμόρφωση σε αστικό επίπεδο ώστε τα σχολεία να αποτελούν μαγνήτες για τις γειτονιές. Δημιουργία ενός οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και παγκόσμιου επιπέδου καινοτομίας. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Υποστήριξη των πόλεων της κληρονομιάς για να ηγηθούν των προσπαθειών για παραγωγή καθαρής ενέργειας και ενεργειακής συντήρησης. content/uploads/2013/02/revitalizing-the-legacy- Cities-of-Upstate-NY-Report.pdf 17 17

18 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διαβουλεύσεις Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον Με την έκδοση της Πράσινης Βίβλου για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε μια ευρεία διαδικασία προβληματισμού σχετικά με πιθανές απαντήσεις στις προκλήσεις δημόσιας πολιτικής που θέτουν τα πλαστικά απόβλητα, με τα οποία επί του παρόντος δεν ασχολείται συγκεκριμένα η νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα. Η συνέχεια που θα δοθεί στην Πράσινη Βίβλο θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος μιας ευρύτερης αναθεώρησης της νομοθεσίας για τα απόβλητα, η οποία θα ολοκληρωθεί το Στο πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης θα εξεταστούν οι υφιστάμενοι στόχοι όσον αφορά την ανάκτηση και την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, και θα πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων αξιολόγηση των πέντε οδηγιών που καλύπτουν τις διάφορες ροές αποβλήτων. Προθεσμία: 7 Ιουνίου astic_waste_en.htm Νομικές πράξεις που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις στον αλιευτικό τομέα Στόχος αυτής της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση των απόψεων των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τη μελλοντική αναθεώρηση δύο κανονισμών: του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.875/2007 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2007, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1860/ 2004 (εφεξής κανονισμός «de minimis») και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/2008 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2008, περί της εφαρμογής των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας (εφεξής «κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία» ή «ΚΑΚ». Προθεσμία: 17 Ιουνίου consultations/state-aid/index_el.htm Η διεθνής συμφωνία του 2015 για την κλιματική αλλαγή: Η διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα μετά το 2020 Με την εν θέματι γνωμοδοτική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί σε διάλογο μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ενδιαφερομένων μερών ώστε να διαμορφωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διεθνές καθεστώς για το κλίμα την περίοδο μεταξύ 2020 και Τοιουτοτρόπως θεσπίζεται πλαίσιο και τίθεται σειρά ερωτημάτων που οροθετούν τον ως άνω διάλογο. Προθεσμία: 26 Ιουνίου ex_en.htm 18 18

19 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σεμινάρια Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) Strengthening the Performance of Your Organisation with the Renewed Common Assessment Framework: the CAF 2013 Ημερομηνία: Ιουνίου 2013 Τόπος: Μάαστριχτ Successful Preparation and Implementation of Projects under EU External Financial Assistance (IPA & ENPI) Ημερομηνία: Ιουνίου 2013 Τόπος: Βαρκελώνη Strategies, Tools and Skills for Local and Regional Representatives in Brussels - What does it take to successfully negotiate regional interests in the EU? Ημερομηνία: Ιουνίου 2013 Τόπος: Μάαστριχτ European Regions and EU Law-Making: What is to be done? Ημερομηνία: Ιουνίου 2013 Τόπος: Βαρκελώνη Formal Writing in English for Public Officials - Advanced Level Ημερομηνία: Ιουνίου 2013 Τόπος: Μάαστριχτ Recent Developments in European Public Procurement and Case Law Ημερομηνία: Ιουνίου 2013 Τόπος: Μάαστριχτ Understanding EU Decision-Making: Principles, Procedures, Practice Ημερομηνία: Ιουνίου 2013 Τόπος: Μάαστριχτ Summer School on EU Economic Integration and Regional Development Ημερομηνία: Ιουνίου 2013 Τόπος: Βαρκελώνη European Public Procurement, Public-Private Partnerships (PPP) and Concessions: Contract Management and Contract Execution Ημερομηνία: Ιουνίου 2013 Τόπος: Κοπεγχάγη How Can Member States Better Promote Cross- Border Mobility? Avenues to strengthen EU Citizenship Ημερομηνία: Ιουνίου 2013 Τόπος: Μάαστριχτ

20 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σεμινάρια Κατάρτισης Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Προγράμματα Επιμόρφωσης Α Εξαμήνου 2013) ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων Ημερομηνίες/Πόλη: 3-7 Ιουνίου 2012 (Αθήνα) 3-7 Ιουνίου 2012 (Θεσσαλονίκη) Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ Ημερομηνίες/Πόλη: 8-12 Ιουλίου 2013 (Αθήνα) Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος Ημερομηνίες/Πόλη: Ιουνίου 2013 (Αθήνα) / Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης Ημερομηνίες/Πόλη: Ιουνίου 2013 (Αθήνα) Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη Ημερομηνίες/Πόλη: Ιουνίου 2013 (Αθήνα) 20 20

21 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οικολογική διαχείριση Κτηρίων, Οικισμών και Πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων The Planning Game: Lessons from Great Cities Σελ.350 Α. Οικονόμου Εκδ. Σταμούλη ΑΕ Σελ. 223 A. Garvin Εκδ. W. W. Norton & Co. Το βιβλίο προσφέρει μια στοχευμένη, αναλυτική και εξεζητημένη παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του αστικού σχεδιασμού μέσα από 200 έγχρωμες φωτογραφίες, διαγράμματα και χάρτες. Παρουσιάζεται μια προσέγγιση του σχεδιασμού με έμφαση στη σημασία των δημοσίων επενδύσεων σε έργα υποδομής που είναι θεμελιώδη για τη λειτουργία μιας κοινότητας. Το βιβλίο καλύπτει το σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα, εξειδικεύοντας τις δραστηριότητες που επιτυχώς αναπλάθουν μια κοινότητα μέσα από τα παραδείγματα τεσσάρων πόλεων: τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Παρίσι και τη Φιλαδέλφεια. Στις σελίδες του ανωτέρω βιβλίου αναπτύσσονται όλες οι προϋποθέσεις της οικολογικής δόμησης και οι δυνατότητες για αναστροφή της περιβαλλοντικής κρίσης μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος. Στο βιβλίο καταγράφεται η καταστροφή που έχει υποστεί το περιβάλλον από τις ανθρώπινες ενέργειες. Υπογραμμίζεται ότι ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του να βάλει τη φύση στην υπηρεσία του, έθιξε την ισορροπία της, προκαλώντας σοβαρότατες και συχνά ανεπανόρθωτες βλάβες και καταστροφές. Επεδίωξε την ανάπτυξη και δεν έλαβε υπόψη του τη "βιώσιμη ανάπτυξη". Η κατεύθυνση που δίνεται ορίζεται από την προσπάθεια ανάδειξης των βασικών θεμάτων που αφορούν στον περιβαλλοντικό και οικολογικό σχεδιασμό και τη δυνατότητα βιωσιμότητας των κτηρίων, των οικισμών και των πόλεων. Οι συγγραφείς δίνουν μεγάλη σημασία στον όρο "πόλεις", αποδεικνύοντας ότι η μεγαλύτερη υποβάθμιση σήμερα εμφανίζεται στο αστικό περιβάλλον, δηλαδή στο σύγχρονο ανθρωποποίητο περιβάλλον

22 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης: Ε λλη νικ ή YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σταδίου 27 Τ.Κ Αθήνα Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Ε-mail: Ιστοσελίδα:

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Λεμεσός, Κύπρος, 18 Μαΐου 2010

1 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Λεμεσός, Κύπρος, 18 Μαΐου 2010 1 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Λεμεσός, Κύπρος, 18 Μαΐου 2010 Ευρωπαϊκά Προγράμματα Η Ευρωπαϊκή Ένωση Οι υποχρεώσεις - Νόμοι Τα δικαιώματα - Χρηματοδότηση Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Θεματική κατανομή Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Το Κυπριακό Σημείο Επαφής «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΑΜΘ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx «Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx Οι ΜΚΟ και οι άτυπες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 Α.Π. 28033 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα