Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 6 ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 6 ν"

Transcript

1 Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 6 ν ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΑΤΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΡΗΗ ύληοκος ηίηιος: Δηζαγσγή θεληξηθνύ θιεβηθνύ θαζεηήξα αηκνθάζαξζεο θαη θαζεηήξεο γηα άιιε ρξήζε. Η. Κσηζηθόξεο 1, Α. Επγνκαιάο 2, Η. Σδνξκπαηδόγινπ 1, Α. Νηθνιάνπ 1, Π. Σζηαληνύια 1, Θ. Παπάο 1, Γ. Μάξαο 1, Π. Παπιίδεο 1, Ν. Μπέζζηαο 1, Β. Αιηβηδάηνο 3, Β. Αλδξηθόπνπινο Αγγεηνρεηξνπξγηθό Σκήκα Ννζνθνκείνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, Αζήλα, Διιάδα 2. Σκήκα Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο, Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Παηξώλ, Ρίν, Διιάδα 3. Σκήκα Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο, Γεληθό Ννζνθνκείν Άγηνο Αλδξέαο, Πάηξα, Διιάδα Τπεύζσλος ζσγγραθέας: Ησάλλεο Κσηζηθόξεο, e mail: Μεηάθξαζε: Σζίληνπ Μαγδαιελή. Περίιευε ηότος: ηόρνο ηεο κειέηεο καο είλαη λα ζπγθξίλνπκε ηηο επηπινθέο ηεο εηζαγσγήο γηα αηκνθάζαξζε θεληξηθώλ θιεβηθώλ θαζεηήξσλ κε εθείλνπο άιιεο ρξήζεο. Μέζοδοη: Από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 έσο ηνλ Ηνύιην ηνπ 2010 ε αγγεηαθήο πξόζβαζεο νκάδα καο ηνπνζέηεζε 285 θεληξηθνύο θιεβηθνύο θαζεηήξεο δηπινύ απινύ (12Fr) γηα ζθνπνύο αηκνθάζαξζεο [νκάδα P1] θαη 520 θαζεηήξεο ηξηπινύ απινύ (6Fr) γηα άιινπο

2 ζθνπνύο [νκάδα P2]. πγθξίλακε α) ηε θιεβηθή επηινγή β) ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζέζεο γ) ηηο πξώηκεο επηπινθέο θαη δ) ηηο όςηκεο επηπινθέο. Αποηειέζκαηα: ηελ νκάδα P1 επηιέμακε γηα θαζεηεξηαζκό θπξίσο ηελ ππνθιείδην θιέβα ζε 255 πεξηπηώζεηο. ηελ νκάδα P2 επηιέμακε ηελ ππνθιείδην θιέβα ζε 518 αζζελείο. Δίρακε αλεπηηπρή εηζαγσγή ζε 7 πεξηπηώζεηο ηεο νκάδαο P1. ηελ νκάδα P2 όια θαζεηήξεο ηνπνζεηήζεθαλ κε επηηπρία. Πξώηκεο επηπινθέο γηα ηελ νκάδα P1 ήηαλ 6 (2.1%) αηκαηώκαηα, 2 (0.7%) αξηεξηαθέο δηαηξήζεηο θαη 1 (0.35%) θαθή ηνπνζέηεζε θαζεηήξα. ηελ νκάδα P2 ήηαλ 3 (0.6%) αηκαηώκαηα, 5 (1%) θαθέο ηνπνζεηήζεηο θαζεηήξα, 3 (0.6%) αξηεξηαθνί ηξαπκαηηζκνί θαη 1 (0.2%) πεξίπησζε ζνβαξήο αξξπζκίαο. Δίρακε 2 πεξηπηώζεηο ηνπηθήο κόιπλζεο θαη 2 ζήςεο πνπ ζπζρεηίζζεθαλ κε ηνλ θεληξηθό θιεβηθό θαζεηήξα (CVC) γηα θάζε 1000 εκέξεο ρξήζεο (P1 νκάδα). ηελ νκάδα P2 ππήξραλ 3 πεξηπηώζεηο ηνπηθήο κόιπλζεο, 4 ζήςεο, 7 βαθηεξηαηκίαο θαη 1 κπθεηαηκίαο γηα θάζε 1000 κέξεο ηεο ρξήζεο. σκπεράζκαηα: Οη δηαθνξεηηθνί ηύπνη ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ θεληξηθό θιεβηθό θαζεηεξηαζκό πεξηιακβάλνπλ παξόκνηα πνζνζηά επηπινθώλ θαη κεηνλεθηήκαηα. Ζ κεγαιύηεξε δηάκεηξνο ησλ θαζεηήξσλ αηκνθάζαξζεο απμάλεη ην πνζνζηό ησλ επηηόπησλ ηξαπκαηηζκώλ. Οη όςηκεο επηπινθέο ήηαλ ιηγόηεξν ζπρλέο γηα ηνπο θαζεηήξεο αηκνθάζαξζεο θαη απηό κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πνιύ εμεηδηθεπκέλε ρξήζε ηνπο. Λέξεις-κλειδιά: Κεληξηθόο θιεβηθόο θαζεηήξαο, θαζεηήξαο αηκνθάζαξζεο

3 1. Εηζαγφγή Οη θεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο (CVC) κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα κέζε θαη καθξνπξόζεζκε θιεβηθή πξόζβαζε. Απηέο νη ζπζθεπέο επηηξέπνπλ ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ, παξεληεξηθήο δηαηξνθήο θαη πξντόλησλ αίκαηνο, ηε δεηγκαηνιεςία αίκαηνο, ηε κέηξεζε θεληξηθήο θιεβηθήο πίεζεο θαη αηκνθάζαξζε [1]. Ζ αμηόπηζηε ζπληήξεζε ηεο αγγεηαθήο πξόζβαζεο ηεο αηκνθάζαξζεο παξακέλεη έλα από ηα κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ επίηεπμε επαξθνύο αηκνθάζαξζεο ηνπ εμσηεξηθνύ αζζελνύο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηελ πξόζβαζε αηκνθάζαξζεο α) Πξνζσξηλόο CVC κε δηπιό απιό, Β) Μόληκνο CVC κε δηπιό απιό, Γ) Δζσηεξηθή αξηεξηνθιεβηθήο επηθνηλσλίαο απηνγελήο αξηεξηνθιεβηθή fistula (Α-V fistula), Γ) Αξηεξηνθιεβηθό κε απηνγελέο κόζρεπκα (bridge A-V graft), E) Δμσηεξηθή αξηεξηνθιεβηθή fistula (κόλν ηζηνξηθή αλαθνξά). Οη ελδείμεηο γηα ηελ εηζαγσγή ελόο πξνζσξηλνύ CVC κε δηπιό απιό είλαη: 1) Δθηηκώκελε ρξήζε ιηγόηεξν από 3 εβδνκάδεο θαη 2) Γπζιεηηνπξγία ή κόιπλζε άιιεο θιεβηθήο πξόζβαζεο. Οη ελδείμεηο γηα ηελ εηζαγσγή ελόο κόληκνπ δηπινύ απινύ CVC είλαη: 1) Ζ καθξνρξόληα ρξήζε (κήλεο ή αθόκε θαη ρξόληα) 2) Ομεία λεθξηθή αλεπάξθεηα κε αβέβαηε εμέιημε 3) Υξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα κε μαθληθή επηδείλσζε πνπ ρξεηάδεηαη επεηγόλησο αηκνθάζαξζε

4 4) Fistula ζε κόληκε πξόζβαζε 5) Πεξηνξηζκόο άιισλ κεζόδσλ πξόζβαζεο 6) Δμειηζζόκελε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη 7) Τπεξπεθηηθέο δηαηαξαρέο. Ο κόληκνο CVC γηα αηκνθάζαξζε αληηπξνζσπεύεη ηε κνλαδηθή κέζνδν θιεβηθήο πξόζβαζεο γηα δηαβεηηθνύο αζζελείο θαη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο αξηεξηώλ αληηβξαρίνπ θαη γηα αζζελείο πνπ πάζρνπλ από ζνβαξά αγγεηνζπζπαζηηθά ζύλδξνκα (π.ρ. Raynaud, Buerger). Μπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξόζθαηξα, ζε αζζελείο πξνγξακκαηηζκέλνπο γηα λα ππνβιεζνύλ ζε λεθξηθή κεηακόζρεπζε. Δπηπιένλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόληκνο CVC ζε παηδηά κε βάξνο ιηγόηεξν ησλ 20Kgr, ζε αζζελείο κε νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη δπλαηόηεηα λα εμέιζνπλ από ηελ αηκνθάζαξζε ή ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ από ζνβαξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα (π.ρ. ζπρλά πλεπκνληθά νηδήκαηα) ή ζύληνκν πξνζδόθηκν επηβίσζεο (π.ρ. νγθνινγηθνί αζζελείο, ζνβαξό εγθεθαιηθό επεηζόδην θ.ιπ.). ύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Νεθξνύ (National Kidney Foundation) Πξσηνβνπιίαο Πνηόηεηαο Έθβαζεο, νη ζηόρνη ηεο εηζαγσγήο CVC είλαη: A) Πνζνζηό κνιύλζεσλ κηθξόηεξν από 10% ζε 3 κήλεο ή ιηγόηεξν από 50% ζε έλα έηνο θαη Β) επηπινθώλ εηζαγσγήο ιηγόηεξν από 1%. Ο ζηόρνο ηεο κειέηεο καο είλαη λα ζπγθξίλνπκε ηηο επηπινθέο από ηελ εηζαγσγή ησλ θεληξηθώλ θιεβηθώλ θαζεηήξσλ αηκνθάζαξζεο κε εθείλνπο άιιεο ρξήζεο. 2. Μέζοδοη Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξειζόλησλ 2,5 εηώλ (Ηαλνπάξηνο 2008 κε Ηνύιην 2010) ε

5 νκάδα καο αγγεηαθήο πξόζβαζεο ηνπνζέηεζε 285 θεληξηθνύο θιεβηθνύο θαζεηήξεο δηπινύ απινύ κε δηάκεηξν 12Fr γηα ζθνπνύο αηκνθάζαξζεο [Οκάδα P1]. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν 520 θαζεηήξεο ηξηπινύ απινύ 6Fr ηνπνζεηήζεθαλ από ηελ ίδηα νκάδα αγγεηαθήο πξόζβαζεο γηα άιινπο ζθνπνύο [Οκάδα P2]. Δκείο ζπγθξίλακε A) ηε θιεβηθή επηινγή, Β) ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ ηνπνζέηεζε, Γ) ηηο πξώηκεο επηπινθέο θαη D) ηηο όςηκεο επηπινθέο. 3. Αποηειέζκαηα 3.1 Φλεβική επιλογή ηελ νκάδα P1 επηιέμακε γηα θαζεηεξηαζκό ηελ ππνθιείδην θιέβα ζε 255 πεξηπηώζεηο, ηελ έζσ ζθαγίηηδα θιέβα ζε 15 πεξηπηώζεηο, ηε κεξηαία θιέβα ζε 13 πεξηπηώζεηο θαη ζε 2 αζζελείο ηελ θάησ θνίιε θιέβα κε εμσπεξηηνλατθή πξόζβαζε θάησ από γεληθή αλαηζζεζία. ηελ νκάδα P2 επηιέμακε ηελ ππνθιείδην θιέβα ζε 518 αζζελείο θαη ηελ έζσ ζθαγίηηδα θιέβα ζε 2 αζζελείο. 3.2 Αποτελεσματικότητα στην τοποθέτηση Απνηύρακε λα ηνπνζεηήζνπκε έλαλ CVC ζηελ ππνθιείδην θιέβα ζε 5 πεξηπηώζεηο ηεο νκάδαο P1. Δίρακε επίζεο 1 αλεπηηπρή εηζαγσγή ζηελ έζσ ζθαγίηηδα θιέβα θαη 1 ζηε κεξηαία θιέβα. ηελ νκάδα P2 όινη νη θεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο ηνπνζεηήζεθαλ κε επηηπρία. 3.3 Πρώιμες επιπλοκές Πξώηκεο επηπινθέο γηα ηνπο αζζελείο ηεο νκάδαο P1 ήηαλ αηκαηώκαηα ζε 6 πεξηπηώζεηο (2,1%), αξηεξηαθή δηάηξεζε ζε 2 (0,7%) θαη θαθή ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα ζε 1 πεξίπησζε (0,35%). ηελ νκάδα P2 αηκαηώκαηα αλαπηύρζεθαλ ζε 3 (0.6%) αζζελείο, θαθή

6 ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα ζπλέβε ζε 5 (1%) αζζελείο, αξηεξηαθόο ηξαπκαηηζκόο ζε 3 (0,6%) θαη ζνβαξή αξξπζκία ζε 1 αζζελή (0,2%). 3.4 Όψιμες επιπλοκές Ζ θύξηα όςηκε επηπινθή από ηελ εηζαγσγή ηνπ CVC ήηαλ ε κόιπλζε πνπ ζπζρεηίζζεθε κε ηνλ θαζεηήξα. ηελ νκάδα P1 είρακε 2 πεξηπηώζεηο ηνπηθήο κόιπλζεο θαη 2 πεξηπηώζεηο ζήςεο πνπ ζπζρεηίζζεθαλ κε ηνλ CVC γηα θάζε 1000 εκέξεο ρξήζεο. ηελ νκάδα P2 ππήξμαλ 3 πεξηπηώζεηο ηνπηθήο κόιπλζεο, 4 πεξηπηώζεηο ζήςεο, 7 πεξηπηώζεηο βαθηεξηαηκίαο θαη 1 πεξίπησζε κπθεηαηκίαο πνπ ζπζρεηίζζεθε κε ηνλ CVC γηα θάζε 1000 εκέξεο ρξήζεο. ηελ νκάδα P2 ππήξμαλ επίζεο άιινη ηύπνη όςηκσλ επηπινθώλ, επνκέλσο 28 (5.38%) πεξηπηώζεηο απόθξαμεο ηνπ θαζεηήξα, 7 (1.34%) πεξηπηώζεηο θαζεηεξηαθήο ζξόκβσζεο θαη 5 πεξηπηώζεηο (0.96%) κεηαλάζηεπζεο ηνπ θαζεηήξα. 4. σδήηεζε Οη θεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θιεβηθή πξόζβαζε θαη έρνπλ πνιιέο ρξήζεηο αλάινγα κε ην ζθνπό εηζαγσγήο ηνπο. Ζ ηνπνζέηεζε ελόο CVC πάληα αθνινπζεί νξηζκέλεο ίδηεο αξρέο [1]. Πξσηίζησο ν ηαηξόο πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ε θιεβηθή γξακκή είλαη πξαγκαηηθά αλαγθαία. Καηόπηλ πξέπεη λα έρεη κηα θαιή γλώζε ηεο αλαηνκίαο θαη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηνλ εμνπιηζκό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο ζε βέιηηζηε ζέζε θαη ε ζπλεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή εηζαγσγή ελόο CVC [1,2,3,4,5,6]. Ζ απόθαζε γηα ην πνηά θιέβα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο ν αζζελήο, ν ζθνπόο ηνπ θαζεηεξηαζκνύ, ν θαηάιιεινο ρξόλνο, ε ύπαξμε κηαο Α-V fistula ή ελόο Α-V κνζρεύκαηνο θαη ε εκπεηξία ηνπ ηαηξνύ πνπ ζα εηζαγάγεη ηνλ CVC. Ο θαζεηεξηαζκόο ηεο ππνθιείδηαο θιέβαο είλαη ν πην βνιηθόο γηα ηνπο αζζελείο πνπ δηαηεξνύλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο αιιά έρεη ηνλ πςειόηεξν θίλδπλν πλεπκνζώξαθα.

7 Ζ έζσ ζθαγίηηδα θιέβα έρεη ην πιενλέθηεκα όηη ε αηκνξξαγία κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί θαη λα ειεγρζεί άιισζηε, ε θαθή ηνπνζέηεζε είλαη ζπάληα θαη ν θίλδπλνο πλεπκνζώξαθα είλαη ρακειόηεξνο αιιά ν θίλδπλνο δηάηξεζεο ηεο θαξσηηδηθήο αξηεξίαο είλαη πςειόο. Ζ κεξηαία θιέβα είλαη εύθνιε ζηελ αλεύξεζε, ρσξίο θίλδπλν πλεπκνζώξαθα, θαη είλαη ε πξνηηκώκελε ζέζε γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, αιιά έρεη ηνλ πςειόηεξν θίλδπλν κόιπλζεο θαη ζξόκβσζεο [1,2,3,4,5,6]. ηε κειέηε καο επηιέμακε ηελ ππνθιείδηα θιέβα ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ. Οη θπξηόηεξνη ιόγνη ήηαλ ε παξνπζία ελόο κε ιεηηνπξγηθνύ κνζρεύκαηνο Α-V ζηνλ ίδην βξαρίνλα ηνπ αζζελνύο, ν πεξηνξηζκόο άιιεο αγγεηαθήο πξόζβαζεο, γηα θνζκεηηθνύο ιόγνπο θαη επεηδή ε πξόζβαζε ηεο ππνθιείδηαο θιέβαο έρεη ην ρακειόηεξν πνζνζηό επηπινθώλ εάλ ρξεζηκνπνηεζεί από κηα νκάδα εηδεκόλσλ αγγεηαθήο πξόζβαζεο. ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε πην ζπρλή πξώηκε επηπινθή είλαη ε αξηεξηαθή δηάηξεζε θαη ν πλεπκνζώξαθαο [7,8,9,10,11,12]. Γελ είρακε έλα ηόζν πςειό πνζνζηό αξηεξηαθνύ ηξαπκαηηζκνύ θαη δελ είρακε θακία πεξίπησζε πλεπκνζώξαθα ζε θακία από ηηο δύν νκάδεο, αιιά είρακε έλα πςειό πνζνζηό αηκαησκάησλ. Ζ ζρεηηδόκελε κε ηνλ θαζεηήξα θεληξηθή θιεβηθή ζξόκβσζε είλαη κηα επηπινθή πνπ εκθαλίδεηαη κε καθξνπξόζεζκνπο θεληξηθνύο θιεβηθνύο θαζεηήξεο. Απνηηηάλσζε κηαο ηέηνηαο νξγαλσκέλεο ζξόκβσζεο ζπκβαίλεη ζπάληα [22]. Ωζηόζν, ην γεγνλόο απηό κπνξεί λα εμεγήζεη ηε δπζθνιία ηεο εηζαγσγήο ηνπ CVC αηκνθάζαξζεο ζε απηή ηελ νκάδα αζζελώλ. Οη κνιύλζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θεληξηθό θιεβηθό θαζεηήξα ζε δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη όηη ν CVC ππνθιείδηαο θιέβαο ζρεηίδεηαη κε ρακειόηεξν πνζνζηνύ κόιπλζεο ζε ζρέζε κε άιιεο ζέζεηο ηνπνζεηήζεσλ θεληξηθήο θιέβαο, κε ηε κεξηαία θιέβα λα είλαη ε πην ζπρλά επηκνιπλόκελε ζέζε (1.2 κνιύλζεηο γηα 1000 εκέξεο ρξήζεο ηνπ CVC γηα ηελ ππνθιείδηα θιέβα θαη 4.5 κνιύλζεηο γηα 1000 εκέξεο γηα ηε κεξηαία θιέβα) [13,14,15,16,17]. Ζ ζπρλόηεηα κόιπλζεο ελόο CVC γηα αηκνθάζαξζε είλαη 1.5 κέρξη 5.5

8 πεξηπηώζεηο γηα 1000 εκέξεο ρξήζεο ηνπ θαζεηήξα [18,19]. Ο θίλδπλνο βαθηεξηαηκίαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε θιέβα, ηνλ ηύπν ηεο ζπζθεπήο CVC θαη ηε θξνληίδα πνπ αθνξά ηνλ CVC [20]. Ο ρξπζίδσλ ζηαθπιόθνθθνο (Staphylococcus aureus) θαη ν επηδεξκηθόο ζηαθπιόθνθθνο (S. Epidermidis) είλαη ηα πην θνηλά βαθηήξηα πνπ έρνπλ απνκνλσζεί από CVC. Οη κνιύλζεηο ελόο CVC κπνξεί λα έρνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ αζζελή θαη ζάλαην αθόκε. Ο θίλδπλνο ζξόκβσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ CVC έρεη ζρέζε κε ηε θιέβα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαζεηεξηαζκό. Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ζξόκβσζε αλαπηύζζεηαη ζην 21,5% ησλ αζζελώλ κε κεξηαίν CVC, ζην 6,6% κε θαζεηήξα έζσ ζθαγίηηδαο θιέβαο θαη ζην 1,9% κε CVC ππνθιείδηαο [7, 21]. ηε κειέηε καο είρακε 7 (1.34%) πεξηπηώζεηο ζξόκβσζεο ηνπ CVC θαη κόλν ζηελ P2 νκάδα αζζελώλ. 5. σκπεράζκαηα Ζ κειέηε καο έδεημε όηη νη δηαθνξεηηθνί ηύπνη ησλ ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζεηεξηαζκό θεληξηθήο θιέβαο ελέρνπλ παξόκνηα πνζνζηά επηπινθώλ θαη κεηνλεθηήκαηα. Έλα άιιν ζεκείν πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη όηη ε κεγαιύηεξε δηάκεηξνο ησλ θαζεηήξσλ αηκνθάζαξζεο απμάλεη ην πνζνζηό ησλ ηξαπκαηηζκώλ ζέζεο. Ωζηόζν, νη όςηκεο επηπινθέο ήηαλ ιηγόηεξν ζπρλέο γηα ηνπο θαζεηήξεο αηκνθάζαξζεο θαη απηό κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πνιύ εμεηδηθεπκέλε ρξήζε ηνπο.

9 ύγθροσζε ζσκθερόληφλ Οη ζπγγξαθείο δελ έρνπλ θακία ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ. Βηβιηογραθία 1. Central Venous Catheter Guideline July Clinical Procedures in Emergency Medicine, Roberts and Hedges, 4th edition, Clinician s Pocket Reference, Leonard Gomella, 8th edition, Dougherty, L, et al (2004) Vascular access devices. In Dougherty, L and Lister S. (eds). The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing Procedures. 6th ed. Oxford: Blackwell Publishing, Chapter Pellowe CM et al (2004) The epic project. Updating the evidence base for national evidence- based guidelines for preventing healthcare associated infections in NHS hospitals in England : a report with recommendations; British Journal of Infection control, 5 (6) Gabriel J et al, Vascular access: indications and implications for patient care. Nursing Standard 19 (26): March Merrer J, De Jonghe B, Golliot F, et al. Complications of femoral and subclavian venous catheterization in critically ill patients: a randomized controlled trial. JAMA 2001; 286: Sznajder JI, Zveibil FR, Bitterman H, Weiner P, Bursztein S. Central vein catheterization: failure and complication rates by three percutaneous approaches. Arch Intern Med 1986;146:

10 9. Mansfield PF, Hohn DC, Fornage BD, Gregurich MA, Ota DM. Complications and failures of subclavian-vein catheterization. N Engl J Med 1994;331: Martin C, Eon B, Auffray JP, Saux P, Gouin F. Axillary or internal jugular central venous catheterization. Crit Care Med 1990; 18: Durbec O, Viviand X, Potie F, Vialet R, Albanese J, Martin C. A prospective evaluation of the use of femoral venous catheters in critically ill adults. Crit Care Med 1997;25: Timsit JF, Bruneel F, Cheval C, et al. Use of tunneled femoral catheters to prevent catheter-related infection: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 1999;130: Veenstra DL, Saint S, Saha S, Lumley T, Sullivan SD. Efficacy of antiseptic-impregnated central venous catheters in preventing catheter-related bloodstream infection: a meta-analysis. JAMA 1999;281: Merrer J, De Jonghe B, Golliot F, et al.complications of femoral and subclavian venous catheterization in critically ill patients: a randomized controlled trial. JAMA 2001; 286: Raad I, Darouiche R, Dupuis J, et al. Central venous catheters coated with minocycline and rifampin for the prevention of catheter- related colonization and bloodstream infections: a randomized, double-blind trial. Ann Intern Med 1997;127: Heard SO, Wagle M, Vijayakumar E, et al. Influence of triple-lumen central venous catheters coated with chlorhexidine and silver sulfadiazine on the incidence of catheterrelated bacteremia. Arch Intern Med 1998; 158: McKinley S, Mackenzie A, Finfer S, Ward R, Penfold J. Incidence and predictors of central venous catheter related infection in intensive care patients. Anaesth Intensive Care 1999;27: Lee TJ et al. Tunneled catheters in hemodialysis patients: reasons and subsequent outcomes. Am J Kidney Dis. 2005; 46:

11 19. Allon M. Dialysis catheter-related bacteremia: treatment and prophylaxis. Am J Kidney Dis. 2004; 44: Jaber BL. Bacterial infections in hemodialysis patients: pathogenesis and prevention. Kidney Int, 2005 ;67: Timsit JF, Farkas JC, Boyer JM, et al. Central vein catheter-related thrombosis in intensive care patients: incidence, risk factors, and relationship with catheter-related sepsis. Chest 1998;114: D. Hughes, B. Ullerya, N. Spiglanda. Formation of a calcified cast in a long-term indwelling central venous catheter: a case report. Journal of Pediatric Surgery, 2006; 41: 11;

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος

Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γεκήηξεο ηακπιήο, MD, PhD, FCIRSE Κσλζηαληίλνο Καηζάλνο, MSc, MD, PhD, EBIR ηαχξνο πειηφπνπινο, MD,

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής 44 Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής Νηπίηζος Β MD, Παπαγιαννοπούλος Π MD, PhD, Κώζηογλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ. Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Γεληθή Κιηληθή ΙΑΧ General

ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ. Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Γεληθή Κιηληθή ΙΑΧ General ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ νθία Βαζηινπνύινπ 1, Υξήζηνο Γθόγθαο 2, Κώζηαο πέγγνο 1 1 1 ε Νεπξνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, 2 Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα