ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ. Εργασία, άτοµο, κοινωνία Το άτοµο στη σύγχρονη κοινωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ. Εργασία, άτοµο, κοινωνία. 1.1. Το άτοµο στη σύγχρονη κοινωνία"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εργασία, άτοµο, κοινωνία 1.1. Το άτοµο στη σύγχρονη κοινωνία Στη σηµερινή κοινωνία είµαστε αντιµέτωποι καθηµερινώς µε ραγδαίες εξελίξεις. Στα πλαίσια αυτών των καθοριστικών αλλαγών που συντελούνται, το άτοµο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ετοιµότητα και προσαρµοστικότητα προκειµένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που δηµιουργούνται, αλλά και να είναι σε θέση να αναπτύσσει τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται. Η διαρκής ενηµέρωση και πληροφόρηση του ατόµου γύρω από τις εξελίξεις αλλά και η δηµιουργία κινήτρων για µάθηση διασφαλίζουν τη µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα, αλλά και βελτιώνουν την παραγωγικότητα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατό µου, συνδέοντάς τα µε την πραγµατικότητα και τις ανάγκες, να στοχεύει στην ολοκληρωµένη εκπαίδευσή του, ανάλογα µε το δυναµικό, τα ενδιαφέροντά του και τις κλίσεις του, και να το προετοιµάζει για τις ανάγκες του µέλλοντος. Οι ειδικοί επί του θέµατος έχουν ήδη προδιαγράψει τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας του µέλλοντος και σε αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να προσανατολίζονται οι ενέργειες που απαιτούνται για την προσαρµογή του ατόµου στις νέες συνθήκες: Θα διευρυνθεί η εκτέλεση εργασίας στο σπίτι, η δε χρήση των ηλεκτρονικών µέσων στην επικοινωνία µεταξύ των εργαζοµένων θα επεκταθεί. Η διαδικασία της µάθησης θα πραγµατοποιείται περισσότερο έξω από το σχολείο. Τα άτοµα θα εκπαιδεύονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους (δια βίου εκπαίδευση), προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις που δηµιουργούνται από τις νέες συνθήκες. 1

2 1.2. Επαγγελµατική κατάρτιση ως µέσο προσαρµογής στις νέες συνθήκες Το διαρκώς αυξανόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί γνώσεις και πληροφόρηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο των επαγγελµάτων αφενός, διαρκή ανανέωση των επαγγελµατικών προσόντων και βελτίωση των ικανοτήτων που απαιτούνται για την είσοδο σε ένα επάγγελµα αφετέρου. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 άρχισε να διαδίδεται στις περισσότερες βιοµηχανικές κοινωνίες η ιδέα της διαρκούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. Τα βασικά επιχειρήµατα των υποστηρικτών της ιδέας ήταν ότι η εκπαίδευση και η επιµόρφωση δεν πρέπει να οριοθετούνται στα πρώτα χρόνια, αλλά θα πρέπει να επεκτείνονται σε όλες τις φάσεις της ζωής µας. επιταγές της εργασιακής, κοινωνικής και οικογενειακής ζωής και µε τις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτή. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ζητήµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού 2.1. Επαγγελµατικός προσανατολισµός εν είναι ακραίο να ισχυριστούµε ότι οι επαγγελµατικές επιλογές πολλών γενεών στην χώρα µας, µέχρι και σήµερα, ήταν τυχαίες. Η σωστή ενηµέρωση στην κρίσιµη φάση της ωρίµανσης, η υποβοήθηση των νέων στην διερεύνηση των δυνατοτήτων τους και ο εντοπισµός των στοιχείων εκείνων της προσωπικότητάς τους που µελλοντικά θα συνθέσουν το επιτυχηµένο επαγγελµατικό τους προφίλ απουσιάζουν, τουλάχιστο µε τη µορφή κοινωνικοποιηµένων δοµών και διαδικασιών, από τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, ως ολοκληρωµένη διαδικασία, προϋποθέτει την αυτογνωσία του ατόµου, προκειµένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσει όλες τις ικανότητες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά του µέσα σε ένα δεδοµένο κοινωνικό περιβάλλον. Αποσκοπεί στη διάγνωση των ιδιαιτεροτήτων του ατόµου, στην επισήµανση των προδιαγραφών των διαθέσιµων επαγγελµάτων και στην ικανότητα σωστής επιλογής επαγγέλµατος. Ξεκινάει από το µαθησιακό περιβάλλον των νέων και επεκτείνεται στους αρµόδιους για την απασχόληση φορείς Επιλογή επαγγέλµατος Από το ιεθνές Γραφείο Εργασίας έχουν καταγραφεί διαφορετικά είδη εργασίας. Αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος που η διαδικασία επιλογής επαγγέλµατος καθίσταται µια δύσκολη και πολυσύνθετη υπόθεση. Η επιλογή του επαγγέλµατος, ιδιαίτερα σε µια περίοδο µε σηµαντικές ανακατατάξεις σε επίπεδο δοµών της κοινωνίας (αγορά εργασίας), οι οποίες έχουν σηµαντικές επιδράσεις στο άτοµο, θεωρείται από τα πιο κρίσιµα κοινωνικά θέµατα. Η απόλυτη ταύτιση των δεξιοτήτων και των στοιχείων που συνθέτουν την προσωπικότητα του ατόµου µε το επάγγελµα είναι η χρυσή τοµή που θα διαµορφώσει ανθρώπους επιτυχηµένους, ανθρώπους ευτυχισµένους, ή και δυστυχισµένους. Η επιλογή του επαγγέλµατος δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ένα τυχαίο γεγονός και, στις περιπτώσεις που αντιµετωπίζεται ως τέτοιο, έχει σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία του ατόµου σε κοινωνικό, προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο. 3

4 Η θεωρία της επιλογής επαγγέλµατος του J. Holland Η θεωρία επιλογής επαγγέλµατος του J. Holland υποστηρίζει την άποψη ότι οι επαγγελµατικές επιλογές του ατόµου διαµορφώνονται από διάφορους παράγοντες και ερεθίσµατα που λαµβάνονται µέσα από το οικογενειακό, κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον. Η επιτυχηµένη επαγγελµατική επιλογή µε βάση την παραπάνω θεώρηση έγκειται στην εξεύρεση από το άτοµο του ιδεατού επαγγελµατικού περιβάλλοντος, µε άξονα την ιεράρχηση των αξιών, καθώς και τον προσανατολισµό που έχει αναπτύξει µέσα στο περιβάλλον του. Η πλήρης ταύτιση µεταξύ περιβάλλοντος και ατόµου είναι αυτό το οποίο δηµιουργεί την ισορροπία και την επιτυχηµένη επαγγελµατική εξέλιξη. Προκειµένου να τεκµηριώσει την παραπάνω διαπίστωση, ο J. Holland δηµιούργησε µια τυπολογία επαγγελµατικού περιβάλλοντος, προσπαθώντας να την αντιστοιχήσει µε µια τυπολογία προσωπικότητας. Η θεωρία του J. Holland ισχυρίζεται ότι, µέσα από τη διαδικασία επιλογής του επαγγέλµατος, πετυχηµένο είναι το άτοµο που εξασφαλίζει την ταύτιση µε το επαγγελµατικό περιβάλλον (Πίνακας 1). Σε αντίθετη περίπτωση, το άτοµο θα βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση ανικανοποίητης επαγγελµατικής εξέλιξης. Σηµαντικό ρόλο στην επιλογή αυτή διαδραµατίζει η γνώση και η πληροφόρηση σχετικά µε τα επαγγέλµατα, τισ ειδικότητες καθώς και την προσφορά και ζήτηση που ισχύουν στην αγορά εργασίας, όπως επίσης και στην αυτογνωσία. Πίνακας 1 Τύπος προσωπικότητας Πραγµατιστής άνθρωπος Πνευµατικός άνθρωπος Κοινωνικός άνθρωπος Συµβατικός άνθρωπος Επιχειρηµατικός άνθρωπος Καλλιτεχνικός άνθρωπος Τύπος επαγγελµατικού περιβάλλοντος Ρεαλιστικό περιβάλλον Πνευµατικό περιβάλλον Κοινωνικό περιβάλλον Συµβατικό περιβάλλον Επιχειρηµατικό περιβάλλον Καλλιτεχνικό περιβάλλον έκα σηµεία για τη σωστή επαγγελµατική επιλογή Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η σωστή επαγγελµατική επιλογή δεν είναι θέµα τύχης ή σύµπτωσης. Χρειάζεται προγραµµατισµός και στρατηγική για να µην γίνει η εργασία ρουτίνα και απλό µέσο επιβίωσης. Οι ειδικοί θεωρούν τα παρακάτω σηµεία απαραίτητα για τη σωστή επαγγελµατική επιλογή. 4

5 1. Η επιλογή πρέπει να γίνεται µε κριτήριο το αίσθηµα ικανοποίησης και δηµιουργικότητας 2. Πριν από οποιαδήποτε απόφαση, πρέπει να διευκρινιστεί ποιο θέµα έχει προτεραιότητα: το οικονοµικό όφελος, το κοινωνικό κύρος ή η προσωπική ικανοποίηση. 3. Η αξιολόγηση της προσωπικότητας προέχει της επαγγελµατικής επιλογής. 4. Οι προτεραιότητες της επιλογής επαγγέλµατος πρέπει να τεθούν αφού έχει γίνει συνείδηση η σπουδαιότητα της εργασίας στη ζωή. 5. Η αύξηση της αυτοεκτίµησης και της ατοµικής παραγωγικότητας απαιτεί την ανάπτυξη τρόπων χειρισµού του άγχους στον προσωπικό και κοινωνικό χώρο. 6. Η επιλογή επαγγέλµατος πρέπει να συµβαδίζει µε τις ανάγκες του εσωτερικού κόσµου του ατόµου. 7. Η επιλογή επαγγέλµατος πρέπει να υπακούει στις εξωτερικές ανάγκες και στις συνθήκες της αγοράς εργασίας. 8. Οι στόχοι που τίθενται πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και πραγµατοποιήσιµοι. 9. Πριν από οποιαδήποτε απόφαση, απαιτείται σφαιρική ενηµέρωση και πληροφόρηση. 10. Οι συνεχής εξειδίκευση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι απαραίτητη Αυτογνωσία: απαραίτητη προϋπόθεση της σωστής επιλογής επαγγέλµατος Η επιτυχία ή και η αποτυχία στην επαγγελµατική µας εξέλιξη οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο πόσο καλοί γνώστες είµαστε των στοιχείων που συνθέτουν την προσωπικότητά µας και τα οποία είναι απαραίτητα για την επαγγελµατική συµπεριφορά. Είναι γνωστό ότι άτοµα τα οποία δε γνωρίζουν ικανοποιητικά τον εαυτό τους κάνουν ανεπαρκείς επαγγελµατικές επιλογές. Είναι επίσης γνωστό ότι οι αποτελεσµατικότερες επιλογές είναι συνάρτηση και της ηλικίας, αφού συνήθως πραγµατοποιούνται από τα πλέον ώριµα άτοµα. Η αυτογνωσία είναι η διαδικασία εκείνη η οποία καθιστά το άτοµο ικανό να καταλήξει σε σωστές επαγγελµατικές επιλογές, οι οποίες θα ταυτίζονται απόλυτα µε τους προσωπικούς του στόχους. Το πρώτο στάδιο πριν πειστεί ένας εργοδότης ότι ο υποψήφιος είναι κατάλληλος για µια συγκεκριµένη θέση εργασίας είναι να πειστεί ο ίδιος ο υποψήφιος ότι είναι κατάλληλος για τη δουλειά. Αυτό µπορεί να συµβεί µόνο αν ο υποψήφιος γνωρίζει καλά τις ικανότητές του και όλα τα στοιχεία της προσωπικότητάς του που είναι συνδεδεµένα µε την επαγγελµατική συµπεριφορά. Συχνά η αυτογνωσία θεωρείται δεδοµένη. Σύµφωνα µε την κοινή λογική, όλοι γνωρίζουµε τους εαυτούς µας ικανοποιητικά, για να είµαστε σε θέση να θέτουµε επαγγελµατικούς στόχους. Πολλές φορές η πεποίθηση αυτή διαψεύδεται από τα γεγονότα της καθηµερινότητας, που αποδεικνύουν ότι ελάχιστα γνωρίζουµε τις πραγµατικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειµένου να εκτελούµε µε επιτυχία ένα έργο το οποίο µας έχει ανατεθεί. Ποια είναι όµως τα απαραίτητα στοιχεία της αυτογνωσίας; 5

6 Θα µπορούσαµε να τα συνοψίσουµε σε δύο. Αφενός οι δεξιότητες του ατόµου και αφετέρου οι εργασιακές αξίες βάσει των οποίων διαµορφώνονται οι στόχοι για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών. Ως δεξιότητες ορίζονται η σύνθεση των σωµατικών, πνευµατικών και κοινωνικών ικανοτήτων του ατό µου, οι γνώσεις που κατέχει, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που διαµορφώνουν την επαγγελµατική του συµπεριφορά. Όπως έχει αναφερθεί, οι δεξιότητες εκφράζονται και αναγνωρίζονται µέσο των στοιχείων στα οποία το άτοµο υπερέχει από τους περισσότερους ανθρώπους. Ένα πρώτο βήµα για να αναγνωρίσει κάποιος τις δεξιότητες του είναι να συντάξει έναν κατάλογο µε τα παρακάτω: Τα πράγµατα στα οποία είναι καλός ή τα έχει διεκπεραιώσει καλά στο παρελθόν Τα έργα για τα οποία έχει επιβραβευτεί Τα επιτεύγµατα για τα οποία είναι περήφανος Τα πράγµατα που του αρέσει να κάνει. Το δεύτερο στοιχείο της αυτογνωσίας είναι οι εργασιακές αξίες. Το άτοµο πρέπει να είναι σε θέση να απαντάει στο ερώτηµα «γιατί εργάζεται», ποια είναι δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που λειτουργούν υποκινητικά για τις επαγγελµατικές του επιλογές. Οι εργασιακές αξίες κάθε ατόµου διαµορφώνονται µε βάση την ιεράρχηση των ατοµικών αναγκών, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο. Το πρώτο βήµα λοιπόν πριν τη διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης είναι η καλή γνώση τη προσωπικότητας κάθε ατόµου. Το επόµενο βήµα είναι η ίδια η αναζήτηση απασχόλησης. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Τεχνικές αναζήτησης απασχόλησης 3.1. Η διαδικασία της αναζήτησης απασχόλησης Το σχέδιο δράσης Αφού έχετε καταλήξει στην επιλογή επαγγέλµατος µε βάση τα δεδοµένα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, αλλά και αφού έχετε εντοπίσει τα ιδιαίτερα συστατικά της προσωπικότητάς σας, είσαστε έτοιµοι για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης. ιάγραµµα ροής διαδικασίας εξεύρεσης απασχόλησης ΑΤΟΜΟ ΓΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟ ΕΥΣΗ 7 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η προσπάθεια εξεύρεσης απασχόλησης είναι τις περισσότερες φορές εφήµερη και επιδερµική και δε χαρακτηρίζεται από την απαραίτητη συνέχεια, συνέπεια και επιµονή. Προκειµένου να είστε αποτελεσµατικοί στη διαδικασία που µόλις ξεκινάτε, γίνετε συστηµατικοί. Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε όλες τις εσωτερικές δυνάµεις σας προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής συστηµατοποίησης κάθε ενέργειας στην οποία θα χρειαστεί να προβείτε. Οργανώστε όλες τις κινήσεις σας, τα βήµατά σας, αφού αυτό είναι σίγουρο ότι θα σας βοηθήσει και στην καλύτερη οργάνωση του

8 8 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ χρόνου σας. Φτιάξτε το ατοµικό σχέδιο δράσης, προσαρµοσµένο στις δικές σας ανάγκες, δεδοµένα και χρόνο. Ένα σχέδιο δράσης πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία. Η µεθόδευση: τρόποι αναζήτησης απασχόλησης Είναι σκόπιµο να αποφασίσετε ποιόν τρόπο αναζήτησης απασχόλησης θα ακολουθήσετε ή εάν θα επιλέξετε να χρησιµοποιήσετε ταυτόχρονα διάφορους τρόπους. Οι επικρατέστεροι τρόποι αναζήτησης απασχόλησης είναι: Μικρές αγγελίες στον τύπο Τόσο ο ηµερήσιος, πανελλαδικός κυκλοφορίας τύπος, όσο και ο τοπικός, περιλαµβάνει κοινοποιήσεις θέσεων εργασίας µέσο των µικρών αγγελιών. Επίσης, µικρές αγγελίες περιλαµβάνονται και στο εξειδικευµένο έντυπο, όπως οικονοµικές εφηµερίδες και κλαδικά περιοδικά. Συχνά οι αγγελίες στον τύπο για αναζήτηση υποψηφίων είναι διατυπωµένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να κάνουν σαφείς τους όρους απασχόλησης καθώς και την περιγραφή της θέσης εργασίας. Επίσης, δίνουν σαφή περιγραφή του προφίλ του υποψηφίου. ιαβάστε προσεκτικά τις µικρές αγγελίες και αναλύστε επακριβώς όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται. Αν τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στην αγγελία δε συµβαδίζουν µε τα προσόντα σας, αποφύγετε να υποβάλετε φάκελο υποψηφιότητας. Θα χάσετε πολύτιµο χρόνο. Ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος και σίγουρα υπάρχουν άτοµα τα οποία πληρούν κατά γράµµα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Αν υπάρχουν ασάφειες, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και να τι διευκρινίσετε. Στον καθηµερινό επίσης τύπο, και ειδικά στα ένθετα για την απασχόληση, δηµοσιεύονται και οι προκηρύξεις για θέσεις στο δηµόσιο τοµέα ή για θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση τηρήστε αυστηρά τις χρονικές προθεσµίες για την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. Γραφεία εύρεσης εργασίας του ΟΑΕ Ένας γνωστός τρόπος εύρεσης απασχόλησης είναι τα γραφεία εύρεσης εργασίας του ΟΑΕ, τα οποία λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Παρά την καλή ενηµέρωση που έχει το προσωπικό του ΟΑΕ, η προσφερόµενη γκάµα επαγγελµάτων είναι περιορισµένη. Μια επίσκεψη όµως στα τοπικά γραφεία ίσως αποβεί χρήσιµη. Κέντρα προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕ Τα κέντρα προώθησης απασχόλησης είναι ένας νέος θεσµός. Οι άνεργοι απευθύνονται σε κάθε κέντρο και ενηµερώνονται από συµβούλους επαγγελµατικού προσανατολισµού. Τα κέντρα είναι συνδεδεµένα µε τα γραφεία σταδιοδροµίας, που λειτουργούν στα

9 9 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ πανεπιστήµια, και µε τα επιµελητήρια, προκειµένου να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών. Kάθε άνεργος που είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα εξασφαλίζει µια νέα κάρτα µε την επίσκεψη του στα κέντρα προώθησης απασχόλησης. Η κάρτα αυτή του διασφαλίζει: Τη συµµετοχή σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης Την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας Τη συµµετοχή σε προγράµµατα απασχόλησης ανέργων µέσο της επιδότησης των επιχειρήσεων Τη συµµετοχή σε προγράµµατα επιχορήγησης νέων επαγγελµατιών Την είσπραξη του εισοδήµατος ανεργίας. Εταιρίες συµβούλων επιχειρήσεων Ένας σύγχρονος τρόπος αναζήτησης και εξεύρεσης απασχόλησης είναι αυτός µέσο των εταιριών συµβούλων επιχειρήσεων. Οι περισσότερες από αυτές ειδικεύονται στην επιλογή προσωπικού και έχουν στερεότυπη διαδικασία επιλογής, διατηρώντας βάση δεδοµένων µε ονόµατα υποψηφίων. Πολλές αναλαµβάνουν να επιλέξουν οι ίδιες το προσωπικό για λογαριασµό των επιχειρήσεων, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος µεταξύ των µεγάλων επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Είναι χρήσιµο από αυτή την άποψη να αποστέλλεται ο φάκελος υποψηφιότητας σε εταιρίες συµβούλων, ανεξάρτητα από το αν έχει δηµοσιευτεί αγγελία για προσφορά θέσης εργασίας ή όχι. Αναζήτηση απασχόλησης σε µη δηµοσιευµένες θέσεις Εκτός από τις δηµοσιευµένες θέσεις εργασίας, υπάρχει και το ενδεχόµενο αναζήτησης απασχόλησης σε µη δηµοσιευµένες θέσεις. Μπορεί να γίνει είτε µέσο της επιστολής διερεύνησης είτε µέσο τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η καλή πληροφόρηση για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι από τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε. Αν επιλέξετε την προσέγγιση µέσο της επιστολής διερεύνησης, πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω: Στην επιστολή σκιαγραφήστε το προφίλ σας, περιγράφοντας τα τυπικά προσόντα σας και τις ικανότητές σας, προσδιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη θέση εργασίας που µπορείτε να καλύψετε αποτελεσµατικά. Παρουσιάστε µε τρόπο πειστικό τις επαγγελµατικές σας επιτυχίες, τις γνώσεις και τις εµπειρίες σας. Κινήστε το ενδιαφέρον του παραλήπτη. είξτε αισιοδοξία ότι θα επιτύχετε το στόχο σας, που σε αυτή τη φάση είναι µία πρώτη συνάντηση µε τον εργοδότη. Μαζί µε την επιστολή, επισυνάψτε και το πλήρες βιογραφικό σας σηµείωµα. Αν επιλέξατε την τηλεφωνική προσέγγιση, ακολουθήστε τους κανόνες που διέπουν την αποτελεσµατική τηλεφωνική επικοινωνία.

10 10 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Σιγουρευτείτε ότι µιλάτε µε το κατάλληλο άτοµο. Αναφέρετε το όνοµά σας. Εξηγήστε το λόγο της επικοινωνίας σας. Μιλήστε µε αυτοπεποίθηση. Ζητήστε πρόσθετες πληροφορίες, αν νοµίζετε ότι θα σας φανούν χρήσιµες. Σεβαστείτε το χρόνο του συνοµιλητή σας. Ζητήστε µια συνάντηση, χωρίς να την απαιτήσετε. Γνωριµίες Ένας συνήθης τρόπος εξεύρεσης απασχόλησης είναι η αξιοποίηση των γνωριµιών που µπορεί να προέρχονται µέσα από την οικογένεια, τις κοινωνικές ή και τις επαγγελµατικές δραστηριότητες. Αξιοποιήστε όποια γνωριµία πιστεύετε ότι µπορεί να φανεί αποτελεσµατική. Κοινοποιήστε το ενδιαφέρον σας για δουλειά σε φίλους και γνωστούς. Το περιβάλλον σας πρέπει να γνωρίζει ότι είστε στη διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης. Ευρωσύµβουλοι Πρόκειται για νέο θεσµό, ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα ευρωπαϊκό γραφείο ευρέσεως εργασίας, µε στόχο την ενηµέρωση των πολιτών της Ευρώπης για τη δυνατότητα απασχόλησης σε ένα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστό ότι, για να επιλέξει κάποιος να εργαστεί σε άλλη χώρα της Ένωσης, θα πρέπει να γνωρίζει τις ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και τα προβλήµατα που πρόκειται να αντιµετωπίσει. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει σε εφαρµογή το πρόγραµµα Eures (European Employment Center). Το πρόγραµµα παρέχει πληροφορίες για τις δυνατότητες απασχόλησης σε κάποιο άλλο κράτος, για εναλλακτικές µορφές απασχόλησης και ηµιαπασχόλησης, καθώς και για τη ζήτηση ορισµένων ειδικοτήτων σε κάθε κράτος-µέλος. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Στρασβούργο, ενώ σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται γύρω στους εξακόσιους ευρωσυµβούλους. Στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά είκοσι δύο ευρωσύµβουλοι, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µέσο των περιφερειακών διευθύνσεων του ΟΑΕ. Γραφεία σταδιοδροµίας και διασύνδεσης Τα γραφεία σταδιοδροµίας και διασύνδεσης είναι ένας σχετικά νέος θεσµός ο οποίος λειτουργεί στα πανεπιστήµια και στοχεύει στο να βοηθήσει τους απόφοιτους των πανεπιστηµίων να ενταχτούν στην αγορά εργασίας. Αν και τα γραφεία σταδιοδροµίας υπάρχουν στα περισσότερα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας, ακόµα δεν έχουν αρχίσει να επιτελούν το έργο τους και να διοχετεύουν τους απόφοιτους σε θέσεις απασχόλησης. Λειτουργούν όµως συµβουλευτικά και παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας.

11 Το χρονοδιάγραµµα Η διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης είναι µια χρονοβόρα διαδικασία. Το σχέδιο δράσης πρέπει να οργανώνεται βάση συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Το χρονοδιάγραµµα αυτό πρέπει να καλύπτει µικρά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να καταγράφονται και να αξιοποιούνται οι εµπειρίες που αποκοµίζονται. Ξεκινήστε θέτοντας στόχους σε εβδοµαδιαία βάση. Στο τέλος της εβδοµάδας ελέγξτε την πορεία των πραγµατοποιηµένων ενεργειών. είτε ποιες υλοποιήθηκαν και ποιες όχι. Την επόµενη εβδοµάδα επαναπροσδιορίστε τους στόχους και τις ενέργειες Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας Έχοντας καταλήξει στους τρόπους αναζήτησης απασχόλησης και στη σύνταξη του ατοµικού σχεδίου δράσης, προχωρήστε στην προετοιµασία του φακέλου υποψηφιότητας. Η προετοιµασία του φακέλου υποψηφιότητας αποτελεί ουσιώδες µέρος της διαδικασίας αναζήτησης απασχόλησης. Η πρώτη εικόνα που θα δηµιουργήσετε στον εργοδότη εξαρτάται από το φάκελο υποψηφιότητας. Ασχοληθείτε λοιπόν ουσιαστικά µε αυτόν. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαµβάνει τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σηµείωµα. Συνοδευτική επιστολή Ένα βιογραφικό σηµείωµα, ως απάντηση σε αγγελία, δεν αποστέλλεται ποτέ µόνο του, αλλά συνοδεύεται πάντα από µια επιστολή. Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, υπάρχει και η επιστολή διερεύνησης, η οποία αποστέλλεται µε πρωτοβουλία του υποψηφίου και όχι ως απάντηση σε δηµοσιευµένη θέση. Η επιστολή έχει σαν στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον του εργοδότη, ώστε να προχωρήσει στο επόµενο βήµα, που είναι η µελέτη του βιογραφικού σηµειώµατος και η πρόσκληση του υποψηφίου σε συνέντευξη. Θεωρείται δηλαδή ότι είναι το µέσο για την επίτευξη του τελικού στόχου. Από αυτή την άποψη, µπορεί να αποδειχτεί ότι είναι η πιο σηµαντική επιστολή της ζωής σας. Η συνοδευτική επιστολή παρουσιάζει σύντοµα το προφίλ του υποψηφίου. Η παρουσίαση αυτή πρέπει να είναι διατυπωµένη µε τέτοιον τρόπο, ώστε να πείθει ότι τα προσόντα του υποψηφίου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εργοδότη. Στην ουσία η συνοδευτική επιστολή πρέπει να κινείται στη φιλοσοφία του µάρκετινγκ και των πωλήσεων. Τι πρέπει να προσέξετε σε µια συνοδευτική επιστολή: 11

12 Να είναι σύντοµη. Μια σύντοµη επιστολή υπερέχει της µεγάλης, κυρίως γιατί µε µια µατιά ο εργοδότης µπορεί να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στο επόµενο βήµα. Οι µακροσκελείς επιστολές συνήθως δεν διαβάζονται. Η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µία σελίδα. Αποφύγετε τις φιλοφρονήσεις που αφορούν την εταιρία ή τον εργοδότη, ακόµα και αν είναι πραγµατικές. Κινδυνεύετε να θεωρηθείτε ότι µεθοδεύετε να πετύχετε µια ευνοϊκή µεταχείριση. Αποφύγετε υπερβολικές αναφορές στις ικανότητες και τα προσόντα σας. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση προκαλεί µάλλον δυσµενείς αντιδράσεις παρά θετικές. Αποφύγετε να αναφερθείτε σε πιθανές ελλείψεις στα προσόντα ή στις ικανότητές σας. Αποφύγετε αναφορές που είναι προφανείς, όπως «διάβασα την αγγελία σας» ή «εσωκλείω το βιογραφικό σηµείωµα». Αποφύγετε να κάνετε αναφορά στα προσωπικά σας κίνητρα για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας. εν ενδιαφέρουν τον εργοδότη τα προσωπικά σας κίνητρα. είξτε ότι γνωρίζετε για τις δραστηριότητες της εταιρίας καθώς και για τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας. Οποιαδήποτε αναφορά για το βιογραφικό σηµείωµα είναι καλό να γίνει προς το τέλος της επιστολής. Αποφύγετε την επανάληψη στοιχείων που περιέχονται στο βιογραφικό σηµείωµα. Προβάλετε τα δυνατά σηµεία του βιογραφικού σας σηµειώµατος καθώς και των ικανοτήτων σας. Φροντίστε να υπογράψετε µε το πλήρες όνοµά σας και όχι µε µονογραφή. Τέλος, πείστε τον αναγνώστη ότι είστε κάποιος που αξίζει να συναντήσει από κοντά. Βιογραφικό σηµείωµα Το βιογραφικό σηµείωµα είναι µια συνοπτική και δοµηµένη παρουσίαση του προφίλ του υποψηφίου. Είναι η πρώτη ολοκληρωµένη εικόνα που αποκοµίζει ο εργοδότης. Ένα καλό βιογραφικό σηµείωµα µπορεί να αναδείξει ακόµη και κοινότυπα στοιχεία ενός υποψηφίου. Αντίθετα, ένα βιογραφικό σηµείωµα που δεν έχει προσεχτεί ιδιαίτερα µπορεί να υποβαθµίσει ακόµη και τα θετικά στοιχεία του υποψηφίου. Υπάρχουν δύο τύποι βιογραφικού σηµειώµατος. Το χρονολογικό βιογραφικό είναι το βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο η παρουσίαση γίνεται µε χρονολογική σειρά, ξεκινώντας είτε µε τα πιο πρόσφατα επιτεύγµατα είτε µε τα πιο παλιά.. η χρονολογική σειρά που θα επιλέξουµε έγκειται στη δική µας κρίση. Το θεµατικό βιογραφικό είναι το βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο η παρουσίαση γίνεται ανά θεµατική ενότητα. Σε αυτό το είδος βιογραφικού σηµειώµατος δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης των 12

13 επαγγελµατικών εµπειριών µας, σε συσχετισµό µε το αντικείµενο εργασίας. Έτσι., αν κάποιος υποψήφιος υποβάλει αίτηση για την πλήρωση µιας θέσης, για παράδειγµα, µάρκετινγκ και επικοινωνίας, θα είναι χρήσιµο να δοθεί έµφαση στην εµπειρία που υπάρχει στον τοµέα αυτό, ιδιαίτερα όταν οι σπουδές δεν είναι στο ίδιο αντικείµενο. Το πλεονέκτηµα του θεµατικού βιογραφικού σηµειώµατος είναι ότι επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία, καθώς επίσης και ότι αποφεύγει να δώσει έµφαση στη µικρή επαγγελµατική εµπειρία. Αρκετές φορές γίνεται ο συνδυασµός µεταξύ του θεµατικού και του χρονολογικού βιογραφικού. Υιοθετούµε όµως την άποψη ότι θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένα από τα δύο είδη βιογραφικού σηµειώµατος και όχι συνδυασµός και των δύο. 1. Συγγραφή και παρουσίαση του βιογραφικού σηµειώµατος Ας δούµε όµως τι θα πρέπει να προσέξετε στη συγγραφή και την παρουσίαση του βιογραφικού σας σηµειώµατος. Μην παραλείψετε καµία πληροφορία. Ξεκινήστε την προετοιµασία συγγραφής του βιογραφικού σας σηµειώµατος συλλέγοντας όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε το άτοµο σας. Παρουσιάστε τα αληθινά σας προσόντα. Αποφύγετε να συµπεριλάβετε στοιχεία τα οποία υπερβάλλουν τις ικανότητες και δυνατότητές σας ή αναληθή στοιχεία. Θυµηθείτε ότι ένας έµπειρος συνοµιλητής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης µπορεί εύκολα να αντιληφθεί ποια στοιχεία είναι αληθή και ποια δεν είναι, ποια είναι ακριβή και ποια ανακριβή και, τέλος ποια είναι υπερβολικά και ποια µετριοπαθή. Ακόµη και αν ξεγελάσετε το συνοµιλητή σας, στην πορεία όλα µπορούν να εξακριβωθούν. Ακολουθήστε µια στερεότυπη δοµή µε προσωπικά στοιχεία. Θυµηθείτε ότι η δοµή ενός καλού βιογραφικού σηµειώµατος µπορεί να είναι κοινή για όλους. εκείνο που θα µετρήσει σε σχέση µε τους συνυποψήφιους σας θα είναι τα προσωπικά στοιχεία που περιλαµβάνονται και που σας διαφοροποιούν. Αυτός είναι και ο λόγος που προτείνεται να περιλαµβάνεται στα βιογραφικά η ενότητα µε τίτλο «επαγγελµατικοί στόχοι». ώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση του βιογραφικού σηµειώµατος. Σκεφτείτε ότι η καλή παρουσίαση ενός βιογραφικού σηµειώµατος είναι η πρώτη ένδειξη του επαγγελµατισµού που σας διακρίνει. Είναι εξίσου σηµαντική µε το περιεχόµενο. Σχεδιάστε τη σελίδα µε βάση τις ενότητες που περιλαµβάνονται. Ελέγξτε σωστά την ορθογραφία και το συντακτικό. Χρησιµοποιήστε πάντα λευκό χαρτί µεγέθους Α4. Αποφύγετε εφέ, χρώµατα και σχέδια, γιατί µάλλον αρνητική εικόνα δηµιουργούν. Παρουσιάστε τον εαυτό σας σύντοµα και περιεκτικά. Θυµηθείτε ότι το βιογραφικό χαρακτηρίζεται από τη συντοµία και την περιεκτικότητά του. Ένα µακροσκελές και φλύαρο βιογραφικό σηµείωµα µπορεί να µην αποκτήσει ποτέ την τύχη που του αξίζει. Αν τα προσόντα σας σταµατούν στην εκπαίδευσή σας, δε 13

14 χρειάζεστε περισσότερο από µια σελίδα. Αν έχετε µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία, µην υπερβείτε τις τρεις ή τέσσερις σελίδες. Συµπληρώνετε και ανανεώνετε τις πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σας σηµείωµα. Το βιογραφικό σηµείωµα πρέπει πάντα να είναι ενηµερωµένο µε τα πιο πρόσφατα επιτεύγµατά σας. Φροντίστε λοιπόν να το ανανεώνετε, όποτε υπάρχει κάτι που δεν έχει συµπεριληφθεί. 2. Περιεχόµενα του βιογραφικού σηµειώµατος Παρά τις προσωπικές διαφοροποιήσεις του βιογραφικού σηµειώµατος, υπάρχουν κάποιες ενότητες οι οποίες θεωρείται ότι πρέπει να περιλαµβάνονται. Αυτές είναι οι παρακάτω: Προσωπικά στοιχεία. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, όπως ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, εθνικότητα, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα προσωπικά στοιχεία που µπορεί να προκαταλάβουν αρνητικά τον εργοδότη, όπως το φύλο, η ηλικία και η οικογενειακά κατάσταση. Σε µερικές περιπτώσεις η ηλικία για παράδειγµα, µπορεί να προκαταλάβει αρνητικά, υπερβαίνοντας την ουσία του περιεχόµενου βιογραφικού. Επίσης, µια έγγαµη γυναίκα µπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία επιλογής, αφού οι εργοδότες αντιµετωπίζουν µε επιφύλαξη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγκεκριµένη κατάσταση, παρά το γεγονός ότι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα µπορεί να υπερέχει των αντρών υποψηφίων. Επαγγελµατικός στόχος Αναφέρετε τους µακροπρόθεσµους επαγγελµατικούς σας στόχους και προσπαθήστε να τους συνδυάσετε µε τα εκπαιδευτικά σας προσόντα καθώς και µε τη µέχρι σήµερα εκπαιδευτική σας εµπειρία. Εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή αναφέρετε τους τίτλους σπουδών κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τους πιο πρόσφατους. Κάνετε επίσης αναφορά στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που έχουν απονείµει τους τίτλους. Επιµόρφωση Στην ενότητα αυτή µπορείτε να αναφέρετε όλα τα επιµορφωτικά σεµινάρια που έχετε παρακολουθήσει και που σας έχουν οδηγήσει στην απόκτηση επιπρόσθετων γνώσεων αλλά και στη βελτίωση των ικανοτήτων σας, όπως για παράδειγµα, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή διοίκηση και οργάνωση γραφείου. Ξεκινήστε µε τα πιο πρόσφατα. Επαγγελµατική εµπειρία 14

15 Αναφέρετε την εµπειρία σας κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας µε τις πλέον πρόσφατες θέσεις εργασίας που καταλάβατε. Για κάθε θέση εργασίας δώστε το αντικείµενο εργασίας σας καθώς και τις αρµοδιότητες. Αν οι θέσεις εργασίας που καταλάβατε είναι ανοµοιογενείς, τότε αποφύγετε τη χρονολογική παράθεση και ξεκινήστε µε τη θέση εργασίας που είναι πλησιέστερη µε την υποψήφια. Όταν δεν υπάρχει επαγγελµατική εµπειρία, είναι χρήσιµο να αναφέρετε ακόµη και την εποχική εργασία ή την πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Άλλες δραστηριότητες Αναφέρετε άλλες δραστηριότητες τις οποίες θεωρείτε σηµαντικές και οι οποίες δεν εντάσσονται σε καµία από τις παραπάνω ενότητες. Αν έχετε για παράδειγµα, συµµετάσχει σε συνέδρια ή σε ηµερίδες, αν έχετε δηµοσιεύσεις, δηµιουργήστε υποενότητες και συµπεριλάβετέ τις στο βιογραφικό σας σηµείωµα. Ενδιαφέροντα Στην ενότητα αυτή συµπεριλάβετε τις αθλητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές σας δραστηριότητες. Για παράδειγµα, αν είστε µέλος σε επαγγελµατικούς συλλόγους, αν κατέχετε κάποια ιδιαίτερη θέση σε σωµατεία ή ακόµη και αν είστε απλό µέλος, αν έχετε καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, αναφέρετέ τα. Και αυτά συνθέτουν την προσωπικότητα και το προφίλ σας. Να θυµάστε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν προτιµηθεί για θέσεις στελεχών στην αγορά εργασίας άτοµα που έχουν λιγότερα τυπικά προσόντα, εξαιτίας των στοιχείων που συνθέτουν το χαρακτήρα τους. Γλώσσες Αναφέρετε τις ξένες γλώσσες που κατέχετε καθώς και το επίπεδο. ιαφοροποιήστε τις προφορικές από τις γραπτές γνώσεις. Συστάσεις Έχετε δύο εναλλακτικές: να συµπεριλάβετε τα ονόµατα αυτών που θα δώσουν συστατικές επιστολές ή να αναφέρετε ότι συστατικές επιστολές µπορούν να δοθούν αν ζητηθούν. Αν ακολουθήσετε την πρώτη εναλλακτική, µη δώσετε ονόµατα και διευθύνσεις ατόµων που θα δώσουν συστατικές επιστολές αν δε φροντίσετε να τους ενηµερώσετε. Επιλέξτε άτοµα για να δώσουν συστάσεις που σχετίζονται είτε µε το επαγγελµατικό σας περιβάλλον είτε µε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και φυσικά, επιλέξτε άτοµα που µπορούν να δώσουν θετικές συστάσεις. Αποφύγετε να δώσετε ονόµατα του φιλικού ή οικογενειακού σας περιβάλλοντος. ιαδικασία επιλογής Η επιλογή του κατάλληλου στελέχους για κάθε θέση είναι για την επιχείρηση µια διαδικασία η οποία ξεκινάει από την παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν καλά και 15

16 κακά στελέχη για µια επιχείρηση, αλλά υπάρχουν κατάλληλα και ακατάλληλα άτοµα για κάθε θέση. Έτσι, η διαδικασία επιλογής είναι ουσιαστικά η εξεύρεση του κατάλληλου ατόµου για την κατάλληλη θέση. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε επιχείρηση, ανάλογα µε το πόσο καλά οργανωµένη είναι, έχει υιοθετήσει δική της πολιτική επιλογής προσωπικού. Σε γενικές γραµµές µπορούµε όµως να αναφέρουµε κάποια σταθερά σηµεία που χαρακτηρίζουν όλες τις διαδικασίες επιλογής: Οι επιχειρήσεις καταγράφουν τους φακέλους υποψηφιότητας που λαµβάνουν και τους κατηγοριοποιούν ανάλογα µε την ειδικότητα. Στη συνέχεια περνούν στη δεύτερη φάση, η οποία είναι η φάση της αξιολόγησης των φακέλων, κάτι το οποίο γίνεται αφού έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής. Οι υποψήφιοι συνήθως χωρίζονται σε κατηγορίες µε άξονα την ειδικότητά τους και αξιολογούνται µε οδηγό τις προδιαγραφές που έχει καθορίσει η επιχείρηση για τη συγκεκριµένη θέση. Το τελευταίο βήµα στη διαδικασία επιλογής είναι η συνέντευξη. Ο εργοδότης έχοντας αξιολογήσει τα βιογραφικά σηµειώµατα, καλεί σε συνέντευξη αυτούς που θεωρεί περισσότερο κατάλληλους για τη θέση, για να επιλέξει τελικά έναν. Προσόντα επιτυχίας Στον έντονο ανταγωνισµό που υπάρχει στην αγορά εργασίας εξαιτίας του υψηλού ποσοστού ανέργων, διαµορφώνονται κάποια προσόντα τα οποία, αν συνδυαστούν µε τις κατάλληλες επαγγελµατικές γνώσεις, είναι κλειδί για την επιτυχία. Οι επιχειρήσεις αναζητούν πλέον τρεις βασικές κατηγορίες προσόντων, συµπληρωµατικές προς το επίπεδο µόρφωσης και τις επαγγελµατικές γνώσεις του υποψηφίου. Η γνώση ξένων γλωσσών Βασική προϋπόθεση για να µπορούν να αντεπεξέλθουν τα στελέχη των επιχειρήσεων στις σύγχρονες ανάγκες είναι η γνώση ξένων γλωσσών. Η αγγλική και η γερµανική γλώσσα είναι αυτές που θεωρούνται σήµερα επικρατέστερες. Ιδιαίτερα όµως η αγγλική γλώσσα θεωρείται ότι είναι η πλέον απαραίτητη, καθώς είναι αυτή που χρησιµοποιείται σε όλες τις συναλλαγές. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήµερα είναι µηχανογραφηµένες και οι λειτουργίες τους εκτελούνται µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι σύµβουλοι επιχειρήσεων ισχυρίζονται ότι είναι δύσκολο να βρει κάποιος δουλειά αν δε γνωρίζει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ειδικότερα όµως κάποια προγράµµατα είναι ιδιαίτερα χρήσιµα, όπως ο επεξεργαστής κειµένου, προγράµµατα τα οποία περιλαµβάνουν λογιστικά φύλλα, καθώς και βάσεις δεδοµένων αλλά και προγράµµατα που σχετίζονται µε τον προγραµµατισµό έργου, και φυσικά η χρήση του Internet. Η εξειδικευµένη γνώση 16

17 Η επαγγελµατική κατάρτιση τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από εξάπλωση σε όλους τους τοµείς και όλες τις ειδικότητες που θεωρούνται απαραίτητες. Οι γνώσεις που αποκτώνται µέσο των σεµιναρίων της επαγγελµατικής κατάρτισης θεωρούνται απαραίτητες, αφού πλέον οι γνώσεις που αποκτήθηκαν µε τη λήψη του πτυχίου δεν είναι αρκετές, κυρίως εξαιτίας του θεωρητικού προσανατολισµού τους. Οι επιχειρήσεις ολοένα και περισσότερο απαιτούν αυτές τις επιπρόσθετες γνώσεις που αποκτήθηκαν µέσο της παρακολούθησης σεµιναρίων επαγγελµατικής κατάρτισης Συνάντηση µε τον εργοδότη Αν έχετε φτάσει ως αυτό το σηµείο, τότε έχετε πετύχει το στόχο σας σε ένα µεγάλο βαθµό. Η τελική επιτυχία εξαρτάται και από άλλους παράγοντες που δε σχετίζονται άµεσα µε τα τυπικά σας προσόντα. Οι παράγοντες αυτοί έχουν σχέση µε την προσωπικότητά σας και την εικόνα που δηµιουργείτε. Χρειάζεται να πειστεί ο εργοδότης ότι ο χαρακτήρας σας διαθέτει στοιχεία που κρίνονται ως απαραίτητα, όπως η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα καθώς και άλλα τα οποία συνάδουν µε το επαγγελµατικό προφίλ. Η συνάντηση µε τον εργοδότη θεωρείται καθοριστικής σηµασίας. Τα αποτελέσµατα της συνάντησης διαµορφώνονται από τους κανόνες που διέπουν την αποτελεσµατική επικοινωνία και συµβάλλουν στη δηµιουργία σωστής επαγγελµατικής συµπεριφοράς. Επαγγελµατική συµπεριφορά: τα πρέπει και τα δεν πρέπει της λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας Στην πρώτη συνάντηση µε τον εργοδότη διαµορφώνεται µια ολοκληρωµένη εικόνα του υποψηφίου, τόσο µέσα από τη λεκτική επικοινωνία όσο και µέσα από τη µη λεκτική. Η λεκτική επικοινωνία Όλα τα επιτυχηµένα επαγγελµατικά στελέχη είναι καλοί συζητητές. Η σωστή επαγγελµατική συµπεριφορά κρίνεται και από την ικανότητα να είµαστε καλοί συζητητές. Είναι σηµαντικό να είστε σαφείς και κατανοητοί σε αυτά που θέλετε να πείτε. Ακόµη και οι λέξεις που χρησιµοποιείτε είναι σηµαντικές και διαφοροποιούν το τελικό αποτέλεσµα. Οι λέξεις που επιλέγονται θα πρέπει να συµβαδίζουν µε το µήνυµα που θέλετε να στείλετε στον συνοµιλητή σας και να ανταποκρίνονται στο επίπεδο αρµοδιοτήτων του. Αν θέλετε να χαρακτηριστείτε καλοί οµιλητές, πρέπει να είστε ειλικρινείς, εκδηλωτικοί και ταυτόχρονα καλοί ακροατές. Μη σπαταλάτε το χρόνο του συνοµιλητή σας. Θυµηθείτε ότι ο χρόνος είναι χρήµα. Είναι γνωστό ότι ο τόνος της φωνής επηρεάζει την εικόνα που εκπέµπετε. Υπάρχουν τρία στοιχεία που επηρεάζουν τον τόνο της φωνής: 1. Η ποιότητα της φωνής 17

18 - ένταση - ταχύτητα - απαλότητα - εµπιστοσύνη 2. Η προσωπική συµπεριφορά που εκπέµπεται µέσα από τη φωνή - ευχάριστη/δυσάρεστη - αυταρχική/αρνητική - µε διάθεση να βοηθήσει 3. Ο τρόπος χρησιµοποίησης της φωνής - διακόπτεται ή διακόπτει - επαναλαµβάνει - εκφράζεται µε επιφύλαξη, πράγµα το οποίο υποδηλώνει αβεβαιότητα ή έλλειψη ανταπόκρισης. Ενδείκνυται ο τόνος της φωνής να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις των περιστάσεων. Να µην ξεχνάτε ότι η κατάλληλη και αποτελεσµατική συνοµιλία καθορίζεται από τη χρήση της γλώσσας που προσαρµόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις και τις στάσεις του συνοµιλητή. Η µη λεκτική επικοινωνία ή η γλώσσα του σώµατος Η γλώσσα του σώµατος έχει καθιερωθεί ως µία από τις κυρίαρχες µορφές επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι από τους παράγοντες που σιωπηρά αλλά αποτελεσµατικά συµβάλλουν στη διαµόρφωση του επαγγελµατικού προφίλ του υποψηφίου. Πρόκειται για την ικανότητα να διαβάζουµε τις σκέψεις των άλλων και να κατανοούµε τα συναισθήµατά τους µέσα από τη σωµατική τους έκφραση. Είναι η κατανόηση της προσωπικότητας µέσα από αυτά που δε λέγονται και όχι µέσα από αυτά που λέγονται. Οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι η ανθρώπινη επικοινωνία κυριαρχείται από τη γλώσσα του σώµατος. Από έρευνες που έχουν γίνει επιβεβαιώνεται ότι το 65% της ανθρώπινης επικοινωνίας πραγµατοποιείται µέσα από τη γλώσσα του σώµατος και το υπόλοιπο 35% από τη χρήση λέξεων. Αυτό µπορεί να αιτιολογηθεί από την ενστικτώδη τάση του ανθρώπου να εκφράζεται µέσα από κινήσεις και µηνύµατα που αποστέλλονται από το σώµα. Χαµογελάµε για να εκφράσουµε την ευχάριστη διάθεσή µας και συνοφρυωνόµαστε όταν είµαστε στενοχωρηµένοι. Παρά τις διαφοροποιήσεις που χαρακτηρίζουν τη γλώσσα του σώµατος διαπολιτισµικά, το µεγαλύτερο µέρος αυτής της επικοινωνίας είναι κοινό και κατανοητό, ιδίως για τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, υπάρχουν µηνύµατα που εκπέµπονται µε τις εκφράσεις του προσώπου και τα οποία είναι κατανοητά σε πολλές χώρες του κόσµου. Ιδιαίτερα για την επαγγελµατική επικοινωνία, η γλώσσα του σώµατος είναι πολύ σηµαντική. Στην πρώτη επαφή µε τον εργοδότη θα δηµιουργήσουµε µια συγκεκριµένη εικόνα που θα προκύψει από την αποκρυπτογράφηση των µηνυµάτων που εκπέµπει το σώµα µας. Αυτά τα µηνύµατα θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε µια επαγγελµατική συµπεριφορά που απαιτείται από τις περιστάσεις. Μυστικά της γλώσσας του σώµατος 18

19 Ας δούµε όµως πιο συγκεκριµένα πως αποκρυπτογραφείται η γλώσσα του σώµατος σε µια επαγγελµατική συνάντηση. Ποια είναι τα πρέπει και τα δεν πρέπει σε µια συνάντηση µε τον εργοδότη: Φερθείτε µε φυσικότητα. Αν αποφύγετε να κοιτάξετε το συνοµιλητή σας ή αν το βλέµµα σας επεξεργάζεται µονίµως το χώρο, αυτό θα εκληφθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος για τη συζήτηση. Μην ενώνετε τα χέρια σας σε στιλ αψίδας. Η κίνηση αυτή θυµίζει δάσκαλο. Αν σταυρώσετε τα χέρια σας δείχνετε ότι είστε µάλλον δυσαρεστηµένοι από την έκβαση της συζήτησης ή ότι έχετε κάτι να κρίψετε. Αν σταυρώσετε τα γόνατά σας, υποδηλώνετε ότι λειτουργείτε µε νευρικότητα και άγχος. Μην τρίψετε τη µύτη σας αν δεν είστε σε θέση να απαντήσετε κάποια ερώτηση. Είναι σαν να παραδέχεστε ότι λέτε ψέµατα. Όταν µιλάτε και κοιτάτε προς τα δεξιά, ο συνοµιλητής σας καταλαβαίνει ότι λέτε την αλήθεια, αφού χρησιµοποιείτε την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, που έχει σχέση µε τη λογική. Αποφύγετε να τρίβετε τα χέρια σας, γιατί υποδηλώνει ανασφάλεια. Μην εισβάλετε στο ζωτικό χώρο των τριάντα εκατοστών από το σώµα του συνοµιλητή σας. Εκλαµβάνεται ως δείγµα επιθετικότητας. Όταν θέλετε να δώσετε έµφαση σε κάτι, κρατήστε ανοιχτά τα χέρια σας και κοιτάξτε στα µάτια το συνοµιλητή σας. Αν συνηθίζετε να δείχνετε µε το δείκτη όταν µιλάτε, αποφύγετέ το στη συγκεκριµένη περίσταση. Θεωρείται µια αρνητική και επιθετική κίνηση, αφού το χέρι µετατρέπεται σε αιχµή. Αν σας καλέσουν σε συνέντευξη και σας ζητήσουν να καθίσετε σε στρογγυλό τραπέζι, να το εκλάβετε ως ένδειξη ότι η επιχείρηση προωθεί καλές σχέσεις µε το προσωπικό της, αφού έρευνες έχουν δείξει ότι τα στρογγυλά τραπέζια δηµιουργούν µια αίσθηση χαλαρότητας στο εργασιακό περιβάλλον, κάτι το οποίο βοηθάει στην ανάπτυξη καλών σχέσεων και οµαδικού πνεύµατος. Μην ακουµπήσετε τα χέρια σας στα γόνατά σας, γιατί µπορεί να εκληφθεί ότι η συζήτηση έχει τελειώσει. Αν θέλετε να δείξετε ενδιαφέρον για εµβάθυνση στη συζήτηση, ακουµπήστε το δάχτυλο στο πρόσωπό σας. Φροντίστε να αισθάνεστε άνετα στα ρούχα που φοράτε, συνδυάζοντάς τα µε το επαγγελµατικό ντύσιµο. Αν είστε γυναίκα φορέστε ένα ταγιέρ στα χρώµατα που σας αρέσουν, αν είστε άντρας, φορέστε σακάκι και γραβάτα. Αποφύγετε το ντύσιµο τύπου ράπερ ή ρέιβερ, αν θέλετε να εντυπωσιάσετε θετικά! 3.4 Η συνέντευξη 19

20 Είδη συνεντεύξεων Η συνέντευξη είναι το σηµαντικότερο µέρος της διαδικασίας αναζήτησης απασχόλησης. Η έκβαση της συνέντευξης καθορίζει το µέλλον του υποψηφίου. Η επιτυχία της συνέντευξης επηρεάζεται από την ικανότητα επικοινωνίας που έχουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Το πόσο καλά ή το πόσο άσχηµα θα διεξαχθεί η συνέντευξη καθορίζεται επίσης σε µεγάλο βαθµό από το είδος της συνέντευξης που θα επιλέξει ο συνεντευκτής. Επίσης, το κλίµα που θα δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό αν θα βγουν τα κατάλληλα ή τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και από τις δύο πλευρές. Για τον υποψήφιο είναι σηµαντικό να καταφέρει να αποδεσµευτεί από το φυσιολογικό άγχος που χαρακτηρίζει µια συνέντευξη. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν δηµιουργηθεί ένα χαλαρό κλίµα επικοινωνίας, µέσα στο οποίο θα µπορέσει ο υποψήφιος να αναδείξει τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση εργασίας και να προβάλει τα θετικά του στοιχεία. οµηµένες συνεντεύξεις Είναι το είδος της συνέντευξης κατά την οποία ακολουθείται προκαθορισµένη διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει σειρά ερωτήσεων. Αυτή η συνέντευξη ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι και θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες που µπορούν να συγκριθούν µεταξύ τους. Αυτό το είδος της συνέντευξης βοηθάει επίσης και στην καταγραφή των απαντήσεων µε µεγαλύτερη ευκολία. Χαρακτηριστικό των δοµηµένων συνεντεύξεων είναι η στερεοτυπία τους. Στις τυποποιηµένες αυτές συνεντεύξεις, το κλίµα που συνήθως δηµιουργείται είναι περισσότερο αυστηρό και σαφώς οριοθετηµένο, άρα και πιο δύσκολο για τον υποψήφιο να αποδεσµευτεί από το άγχος και να λειτουργήσει ελεύθερα. Μη δοµηµένες συνεντεύξεις Είναι το είδος της συνέντευξης που δεν περιλαµβάνει προκαθορισµένο θεµατολόγιο. Οι µη δοµηµένες συνεντεύξεις αποτελούν ένα είδος ελεύθερης συζήτησης. Μια τέτοιου είδους συνέντευξη µπορεί να είναι πλούσια από πλευράς ευρηµάτων, αφού µπορεί να προκύψουν χρήσιµα στοιχεία που δεν είχαν προβλεφθεί, παράλληλα όµως χαρακτηρίζεται από σχετική δυσκολία καταγραφής των πληροφοριών. Από µια µη δοµηµένη συνέντευξη είναι επίσης δύσκολο να συγκριθούν οι πληροφορίες σε περίπτωση που υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι. Αυτού του είδους η συνέντευξη αποτελεί πλεονέκτηµα για τον υποψήφιο, αφού συνήθως διεξάγεται σε κλίµα φιλικό, κάτι το οποίο συµβάλλει σε πιο χαλαρή συµπεριφορά. Τα τέσσερα πρέπει της συνέντευξης του Larry King 20

21 21 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Ο Larry King έχει υιοθετήσει τέσσερις θεµελιώδεις αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για µια επιτυχηµένη συνέντευξη. 1. είξτε τι µοναδικό µπορείτε να προσφέρετε στον εργοδότη. Γιατί εσείς και όχι κάποιος άλλος. Αποφύγετε να ρωτήσετε τι µπορεί να κάνει για σας ο εργοδότης και εµµείνετε σε αυτά που µπορείτε να κάνετε εσείς. Για να το πετύχετε αυτό, αποφύγετε να απαριθµήσετε τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί στο βιογραφικό σηµείωµα και σταθείτε στην επιχειρηµατολογία που θα τεκµηριώσετε το λόγο που εσείς είστε ο πλέον κατάλληλος για τη θέση και όχι οι άλλοι συνυποψήφιοί σας. Όπως πολύ εύστοχα ισχυρίζεται ο Larry King, πουλήστε τα πλεονεκτήµατά σας και όχι τα χαρακτηριστικά σας. Αναδείξτε τις εµπειρίες και τις ικανότητές που έχετε αναπτύξει στην επαγγελµατική σας εξέλιξη. 2. Να είστε ανοιχτοί. Αποφύγετε το υπηρεσιακό ύφος, αφού έτσι περιορίζετε τον αυθορµητισµό σας. Αντιµετωπίστε µε ενθουσιασµό την προοπτική της απασχόλησής σας στη συγκεκριµένη θέση εργασίας. Καµιά φορά η έλλειψη εµπειρίας µπορεί να αντισταθµισθεί µε ένα έκδηλο ενδιαφέρον, που αποπνέεται µέσα από τον ενθουσιασµό. Να θυµάστε πάντα ότι οι συνεντευκτές σας µπορεί να νιώθουν ήδη την κούραση της ρουτίνας και η ενθουσιώδης αντιµετώπισή σας µπορεί να λειτουργήσει και ως υποκίνηση για τους ίδιους. 3. Προετοιµασία Μην αποτολµήσετε να παραστείτε σε συνέντευξη χωρίς καλή προετοιµασία. Η προετοιµασία είναι εξίσου σηµαντική µε την ίδια τη συνέντευξη. Μπορείτε να ζητήσετε από κάποιον να παίξει το ρόλο του εργοδότη κάνοντάς σας ερωτήσεις. 4. Κάνετε ερωτήσεις Όσο και αν σας φαίνεται προφανές, αξίζει να επισηµάνουµε ότι µε τον τρόπο αυτό µπορείτε να µάθετε και να σχηµατίσετε γνώµη για τον υποψήφιο εργοδότη σας. Επιπρόσθετα, οι ερωτήσεις τεκµηριώνουν τις ζητούµενες ικανότητες που προαναφέραµε, την προετοιµασία και το ενδιαφέρον. Η προετοιµασία για τη συνέντευξη Κατά την προετοιµασία για τη συνέντευξη, ίσως σας βοηθήσει να λάβετε υπόψη σας ότι ο εργοδότης ελπίζει να µάθει τα παρακάτω: Τι θέλει να µάθει ο εργοδότης Είστε άνθρωπος που δηµιουργεί καλές σχέσεις στον επαγγελµατικό του χώρο ή είστε άνθρωπος µε προβληµατικές σχέσεις ; Μπορείτε να µεταδώστε µε ευκολία τις σκέψεις και τις ιδέες σας ; Θα είστε ικανοί να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της θέσης, έχετε την απαραίτητη βασική γνώση και κατανόηση η οποία θα σας βοηθήσει να ωφεληθείτε από τη βασική εκπαίδευση που θα σας παρασχεθεί ; Έχετε επαγγελµατικές φιλοδοξίες ;

22 Θα αντιµετωπίσετε µε ενθουσιασµό τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στη δουλειά σας ή θα οπισθοχωρήσετε ; Ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία σας ; Μπορείτε να παίρνετε εύκολα αποφάσεις ; Μαθαίνετε από τα λάθη σας και αξιοποιείτε δηµιουργικά τις εµπειρίες του παρελθόντος ; Πόσα γνωρίζετε για τον εργοδότη, για την επιχείρηση και τους στόχους της, για το είδος και το περιεχόµενο της δουλειάς ; Η προετοιµασία για τη συνέντευξη περιλαµβάνει και τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση. Είναι πολύ σηµαντικό, πηγαίνοντας σε µια συνέντευξη, να γνωρίζετε αρκετά στοιχεία για τις δραστηριότητες της επιχείρησης, αφού έτσι θα είστε σε θέση να κάνετε ερωτήσεις και να συζητήσετε ουσιαστικά το ενδεχόµενο απασχόλησής σας. Είναι επίσης ενδεικτικό και για τον εργοδότη, αφού θα δηµιουργήσετε την εικόνα ότι όντως σας ενδιαφέρει η υπό συζήτηση θέση εργασίας. Ετοιµάστε λοιπόν ένα κατάλογο µε τις πληροφορίες που θα πρέπει να συγκεντρώσετε και προχωρήστε στην υλοποίηση. Στοιχεία για την επιχείρηση Μάθετε την ακριβή επωνυµία της επιχείρησης. Αν στο επίσηµο τίτλο της επιχείρησης εµφανίζονται αρχικά, επιβεβαιώστε ότι γνωρίζετε τι σηµαίνουν. Φροντίστε να µάθετε για την οικονοµική δραστηριότητα της επιχείρησης. Αυτό µπορείτε να το πληροφορηθείτε από τα επιµελητήρια ή από άλλους επαγγελµατικούς φορείς. Μάθετε το µερίδιο της αγοράς που κατέχει η επιχείρηση στο συγκεκριµένο κλάδο που υπάγεται. Μάθετε για την οργανωτική δοµή της επιχείρησης. Μάθετε για τη διοίκηση της επιχείρησης και το σχήµα της διοίκησης. Μάθετε τη γεωγραφική δραστηριότητα της επιχείρησης, αν η δράση της είναι τοπική, εθνική ή διεθνής. Ενηµερωθείτε για τα νέα προϊόντα ή τις νέες υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση. Σ αυτό µπορεί να σας βοηθήσει η παρακολούθηση του οικονοµικού τύπου. Ενηµερωθείτε για το µέγεθος της επιχείρησης τόσο από πλευράς κύκλου εργασιών όσο και από πλευράς απασχόλησης ανθρώπινου δυναµικού. Εκτός από τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση, καλό είναι να συλλέξετε πληροφορίες για τη θέση εργασίας. Είναι σίγουρο πως, όσο περισσότερα γνωρίζετε για τη θέση εργασίας, τόσο περισσότερα θα είσαστε σε θέση να συζητήσετε µε τον υποψήφιο εργοδότη σας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν σαφείς περιγραφές θέσεων εργασίας, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δηµοσιεύονται µαζί µ ε την προκήρυξη για πλήρωση της θέσης. Σε κάθε περίπτωση, ενηµερωθείτε για τα παρακάτω: 22

23 23 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Στοιχεία για τη θέση εργασίας Ενηµερωθείτε για τον τίτλο της θέσης εργασίας. Μάθετε σε ποιόν πρέπει να απευθυνθείτε, π.χ. Γενικό ιευθυντή, προϊστάµενο. Μάθετε σε ποιο τµήµα ανήκει αυτός, µε βάση το ισχύον οργανόγραµµα. ιασφαλίστε ότι γνωρίζετε ακριβώς τα προσόντα και τις απαιτήσεις της θέσης. Μάθετε ποιος θα είναι ο τόπος εργασίας. Φροντίστε να είστε ενήµεροι για τα επίπεδα των µισθών που επικρατούν στην αγορά για παρόµοιες θέσεις εργασίας, µε αντίστοιχα απαιτούµενα προσόντα. Τέλος κατά την προετοιµασία για τη συνέντευξη καταγράψτε και συγκεκριµενοποιείστε τα στοιχεία που αφορούν τον εαυτό σας. Ξαναδιαβάστε το βιογραφικό σας σηµείωµα και σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν κενά. Αν υπάρχουν αδύνατα σηµεία, φροντίστε να προετοιµαστείτε για την τεκµηρίωσή τους. Θυµηθείτε ότι τα αδύνατα σηµεία προκαλούν συνήθως πολλές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Φροντίστε να είστε συνεπείς. Αν φτάσετε δέκα λεπτά νωρίτερα από την προγραµµατισµένη ώρα της συνέντευξης, αυτό θα συµβάλλει να είστε πιο χαλαροί στη συνέντευξη. Επιλέξτε την εµφάνισή σας, στοχεύοντας στη δηµιουργία καλής εικόνας. Τι πρέπει να αποφύγετε σε µια συνέντευξη Έχετε προετοιµαστεί σωστά για τη συνέντευξη και είστε πλέον αντιµέτωποι µε τον πιθανό εργοδότη σας. Όλα τώρα εξαρτώνται από το πόσο καλά θα απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας υποβληθούν και από το πόσο θα αποφύγετε τις παγίδες της συνέντευξης. Αποφύγετε Να πείτε ψέµατα, που µπορούν πολύ γρήγορα να επαληθευτούν. Να θυµόσαστε ότι ο εργοδότης σας µπορεί να ζητήσει πληροφορίες για το άτοµό σας και το ψέµα να αποκαλυφθεί. Αν το να πείτε την αλήθεια δεν βοηθάει στη συγκεκριµένη περίπτωση, προσπαθήστε τουλάχιστο να αποφύγετε διακριτικά το θέµα. Μην επικρίνετε τον προηγούµενο εργοδότη σας. Το πιθανότερο είναι να σκεφτεί ότι αύριο θα πείτε τα ίδια και για εκείνον. Αποφύγετε να συζητήσετε θέµατα που προκαλούν έντονες αντιθέσεις, όπως πολιτική ή ποδόσφαιρο. Ποτέ µην ξεκινήσετε εσείς µια τέτοιου είδους συζήτηση. Αν τη συζήτηση την ξεκινήσει ο εργοδότης, διακριτικά αποφύγετέ την. Μη δώσετε πληροφορίες που αφορούν την προηγούµενη εργασία σας. Αν και στιγµιαία ο εργοδότης µπορεί να δείξει ενδιαφέρον και να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να συλλέξει πληροφορίες για έναν

24 πιθανό ανταγωνιστή του, στη συνέχεια σίγουρα θα αισθανθεί ότι είστε αναξιόπιστος. Επίσης θα πιστέψει ότι αύριο µπορεί να προδώσετε και τα δικά του επιχειρηµατικά µυστικά. Αν στην προηγούµενη δουλειά σας είχατε διαπροσωπικά προβλήµατα, αν σας απέλυσαν ή αν τσακωθήκατε και αυτός είναι ο λόγος της απόλυσής σας, καλό είναι να αποφύγετε οποιαδήποτε αναφορά στο θέµα. Αν το θίξατε, κινδυνεύετε να χαρακτηριστείτε ότι δε δηµιουργείτε καλές εργασιακές σχέσεις ή ότι διακρίνεστε από επιθετική συµπεριφορά ή, ακόµη, ότι υπάρχει από την πλευρά σας δυσκολία αποδοχής της ιεραρχίας στην επιχείρηση και συνεπώς αµφισβήτηση των ανωτέρων σας. Τέλος, αποφύγετε να πείτε οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί λανθασµένο. Χρησιµοποιήστε µια εξισορροπηµένη στάση, για να µπορέσετε να ξεπεράσετε τις παγίδες της συνέντευξης. Πιθανές ερωτήσεις και πώς να τις απαντήσετε Είναι καλό ο υποψήφιος να είναι προετοιµασµένος για τα είδη ερωτήσεων που µπορεί να προκύψουν στη συνέντευξη. Σχεδόν όλοι οι εργοδότες θέλουν να µάθουν τα ίδια πράγµατα για τους υποψηφίους και κατά συνέπεια υπάρχουν οµάδες ερωτήσεων που είναι κοινές για όλες τις θέσεις εργασίας. Προετοιµαστείτε λοιπόν για τις ερωτήσεις που µπορεί να σας απευθύνουν στη συνέντευξη. Προσωπικές ερωτήσεις Μιλήστε για τον εαυτό σας. Ποιες είναι οι προσωπικές σας φιλοδοξίες; Παρουσιάστε σύντοµα την προσωπική σας εξέλιξη. Που αφιερώνετε τον ελεύθερο χρόνο σας; Ποιοι είναι οι οικονοµικοί σας στόχοι; Πώς αντιµετωπίζετε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων; Πώς συνδυάζετε την οικογενειακή σας ζωή µε τις επαγγελµατικές απαιτήσεις; Εάν µπορούσατε να ξεκινήσετε τώρα την επαγγελµατική σταδιοδροµία σας, τι κατεύθυνση θα επιλέγατε; Είστε ενεργό µέλος σε κάποιο σωµατείο ή σύλλογο; Τι άλλες κοινωνικές δραστηριότητες έχετε; Επαγγελµατικές ερωτήσεις Ποια ακριβώς ήταν η θέση εργασίας που κατείχατε; Περιγράψτε τα καθήκοντά και τις αρµοδιότητες. Γιατί αποχωρήσατε από την προηγούµενη δουλειά σας; Τι γνωρίζετε για την εταιρία; Για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας; Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να προσληφθείτε; Πιστεύετε ότι ταιριάζετε µε τη συγκεκριµένη θέση εργασίας και γιατί; 24

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ελένη Άννα Καλούδη, Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η συνέντευξη είναι ένας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας, είτε για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ή ακόμα και σε πρόγραμμα προπτυχιακών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά, χρήσιμα μυστικά στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.

Μικρά, χρήσιμα μυστικά στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος. Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Ο σύμβουλος πρέπει να εξηγήσει στο μαθητή το ρόλο του βιογραφικού σημειώματος (Curriculum Vitae). Ότι δηλαδή μέσα από αυτό ο υποψήφιος προβάλει και διαφημίζει τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 1. Προετοιµασία για τη Συνέντευξη 2. Συνηθισµένες Ερωτήσεις Συνεντεύξεων 3. Τα «πρέπει» και τα «δεν πρέπει» των Συνεντεύξεων Προετοιμασία για τη Συνέντευξη Πριν τη συνέντευξη,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας Τεχνικές αναζήτησης εργασίας Απρίλιος 2013 Αναζήτηση εργασίας Οι ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της οικονομίας, της τεχνολογίας, αλλά και στην οργάνωση του κοινωνικών δομών έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. - να προβεί στην αξιολόγηση ζητημάτων που δεν μπορούν να αποτυπωθούν στα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. - να προβεί στην αξιολόγηση ζητημάτων που δεν μπορούν να αποτυπωθούν στα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η συνέντευξη επιλογής είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους επιλογής προσωπικού, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, που σκοπό έχει να διακρίνει σε ποιο βαθμό τα προσόντα του υποψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιγραφή διαδικασίας Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του. Σύνοψη των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στην Πίνδο

Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στην Πίνδο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στην Πίνδο Α.Σ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» (PROMOTION OF EMPLOYMENT IN PINDOS) 21/1/2015 ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Συνοδευτική επιστολή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Βιογραφικό σημείωμα και Συνοδευτική επιστολή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Βιογραφικό σημείωμα και Συνοδευτική επιστολή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Βιογραφικό σημείωμα Τι είναι; Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα από τα σημαντικότερα βοηθήματα ενός υποψηφίου για την εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office: τι είναι; Οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν είναι απλά θέμα απόκτησης ενός καλού πτυχίου, από ένα αξιόλογο

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Περιεχόμενο της συνέντευξης

3.2. Περιεχόμενο της συνέντευξης 3. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (INTERVIEW) Για να είσαι εδώ σημαίνει οτι το βιογραφικό σου ή οι συστάσεις σου έπιασαν τόπο. Το επόμενο βήμα είναι να πετύχεις και στη προσωπική συνέντευξη που σε καλούν. Αν έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013. Κωνσταντίνα Καλοδούκα. Recruitment Consultant

Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013. Κωνσταντίνα Καλοδούκα. Recruitment Consultant Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013 Κωνσταντίνα Καλοδούκα Recruitment Consultant 1 ICAP GROUP H ICAP Group παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 13, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310810411, 2310909000 ΛΕΩΦ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310351451-5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΤΑΙΡΟΣ: ΔΡΑΣΗ: ΚΕΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΥΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΒΟΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΗ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση Σελ. 1 / 5 Ομιλία του κου Περικλή Θανόπουλου, ιευθύνων Σύμβουλος της. Θανόπουλος Α.Ε. για την ημερίδα της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. «Υποστηριζόμενη Εργασία για Όλους» που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2009 Καταρχάς θα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..»

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:.. ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως σας είναι ήδη γνωστό η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και Mentoring για τους καταρτιζόµενους στα προγράµµατα Voucher είναι υποχρεωτική. Πέραν όµως της υποχρεωτικότητας, για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης-

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ Έλσα ηµοπούλου-ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι)

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Εισηγήτριες: Άννα Κοδέλλα Βασιλική Λάτση Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Προφίλ ωφελουμένου Εξατομικευμένη προσέγγιση για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών, ικανοτήτων κλίσεων, ενδιαφερόντων και εμπειριών των ωφελουμένων Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα