ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ. Εργασία, άτοµο, κοινωνία Το άτοµο στη σύγχρονη κοινωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ. Εργασία, άτοµο, κοινωνία. 1.1. Το άτοµο στη σύγχρονη κοινωνία"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εργασία, άτοµο, κοινωνία 1.1. Το άτοµο στη σύγχρονη κοινωνία Στη σηµερινή κοινωνία είµαστε αντιµέτωποι καθηµερινώς µε ραγδαίες εξελίξεις. Στα πλαίσια αυτών των καθοριστικών αλλαγών που συντελούνται, το άτοµο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ετοιµότητα και προσαρµοστικότητα προκειµένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που δηµιουργούνται, αλλά και να είναι σε θέση να αναπτύσσει τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται. Η διαρκής ενηµέρωση και πληροφόρηση του ατόµου γύρω από τις εξελίξεις αλλά και η δηµιουργία κινήτρων για µάθηση διασφαλίζουν τη µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα, αλλά και βελτιώνουν την παραγωγικότητα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατό µου, συνδέοντάς τα µε την πραγµατικότητα και τις ανάγκες, να στοχεύει στην ολοκληρωµένη εκπαίδευσή του, ανάλογα µε το δυναµικό, τα ενδιαφέροντά του και τις κλίσεις του, και να το προετοιµάζει για τις ανάγκες του µέλλοντος. Οι ειδικοί επί του θέµατος έχουν ήδη προδιαγράψει τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας του µέλλοντος και σε αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να προσανατολίζονται οι ενέργειες που απαιτούνται για την προσαρµογή του ατόµου στις νέες συνθήκες: Θα διευρυνθεί η εκτέλεση εργασίας στο σπίτι, η δε χρήση των ηλεκτρονικών µέσων στην επικοινωνία µεταξύ των εργαζοµένων θα επεκταθεί. Η διαδικασία της µάθησης θα πραγµατοποιείται περισσότερο έξω από το σχολείο. Τα άτοµα θα εκπαιδεύονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους (δια βίου εκπαίδευση), προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις που δηµιουργούνται από τις νέες συνθήκες. 1

2 1.2. Επαγγελµατική κατάρτιση ως µέσο προσαρµογής στις νέες συνθήκες Το διαρκώς αυξανόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί γνώσεις και πληροφόρηση σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο των επαγγελµάτων αφενός, διαρκή ανανέωση των επαγγελµατικών προσόντων και βελτίωση των ικανοτήτων που απαιτούνται για την είσοδο σε ένα επάγγελµα αφετέρου. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 άρχισε να διαδίδεται στις περισσότερες βιοµηχανικές κοινωνίες η ιδέα της διαρκούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. Τα βασικά επιχειρήµατα των υποστηρικτών της ιδέας ήταν ότι η εκπαίδευση και η επιµόρφωση δεν πρέπει να οριοθετούνται στα πρώτα χρόνια, αλλά θα πρέπει να επεκτείνονται σε όλες τις φάσεις της ζωής µας. επιταγές της εργασιακής, κοινωνικής και οικογενειακής ζωής και µε τις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτή. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ζητήµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού 2.1. Επαγγελµατικός προσανατολισµός εν είναι ακραίο να ισχυριστούµε ότι οι επαγγελµατικές επιλογές πολλών γενεών στην χώρα µας, µέχρι και σήµερα, ήταν τυχαίες. Η σωστή ενηµέρωση στην κρίσιµη φάση της ωρίµανσης, η υποβοήθηση των νέων στην διερεύνηση των δυνατοτήτων τους και ο εντοπισµός των στοιχείων εκείνων της προσωπικότητάς τους που µελλοντικά θα συνθέσουν το επιτυχηµένο επαγγελµατικό τους προφίλ απουσιάζουν, τουλάχιστο µε τη µορφή κοινωνικοποιηµένων δοµών και διαδικασιών, από τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, ως ολοκληρωµένη διαδικασία, προϋποθέτει την αυτογνωσία του ατόµου, προκειµένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσει όλες τις ικανότητες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά του µέσα σε ένα δεδοµένο κοινωνικό περιβάλλον. Αποσκοπεί στη διάγνωση των ιδιαιτεροτήτων του ατόµου, στην επισήµανση των προδιαγραφών των διαθέσιµων επαγγελµάτων και στην ικανότητα σωστής επιλογής επαγγέλµατος. Ξεκινάει από το µαθησιακό περιβάλλον των νέων και επεκτείνεται στους αρµόδιους για την απασχόληση φορείς Επιλογή επαγγέλµατος Από το ιεθνές Γραφείο Εργασίας έχουν καταγραφεί διαφορετικά είδη εργασίας. Αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος που η διαδικασία επιλογής επαγγέλµατος καθίσταται µια δύσκολη και πολυσύνθετη υπόθεση. Η επιλογή του επαγγέλµατος, ιδιαίτερα σε µια περίοδο µε σηµαντικές ανακατατάξεις σε επίπεδο δοµών της κοινωνίας (αγορά εργασίας), οι οποίες έχουν σηµαντικές επιδράσεις στο άτοµο, θεωρείται από τα πιο κρίσιµα κοινωνικά θέµατα. Η απόλυτη ταύτιση των δεξιοτήτων και των στοιχείων που συνθέτουν την προσωπικότητα του ατόµου µε το επάγγελµα είναι η χρυσή τοµή που θα διαµορφώσει ανθρώπους επιτυχηµένους, ανθρώπους ευτυχισµένους, ή και δυστυχισµένους. Η επιλογή του επαγγέλµατος δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ένα τυχαίο γεγονός και, στις περιπτώσεις που αντιµετωπίζεται ως τέτοιο, έχει σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία του ατόµου σε κοινωνικό, προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο. 3

4 Η θεωρία της επιλογής επαγγέλµατος του J. Holland Η θεωρία επιλογής επαγγέλµατος του J. Holland υποστηρίζει την άποψη ότι οι επαγγελµατικές επιλογές του ατόµου διαµορφώνονται από διάφορους παράγοντες και ερεθίσµατα που λαµβάνονται µέσα από το οικογενειακό, κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον. Η επιτυχηµένη επαγγελµατική επιλογή µε βάση την παραπάνω θεώρηση έγκειται στην εξεύρεση από το άτοµο του ιδεατού επαγγελµατικού περιβάλλοντος, µε άξονα την ιεράρχηση των αξιών, καθώς και τον προσανατολισµό που έχει αναπτύξει µέσα στο περιβάλλον του. Η πλήρης ταύτιση µεταξύ περιβάλλοντος και ατόµου είναι αυτό το οποίο δηµιουργεί την ισορροπία και την επιτυχηµένη επαγγελµατική εξέλιξη. Προκειµένου να τεκµηριώσει την παραπάνω διαπίστωση, ο J. Holland δηµιούργησε µια τυπολογία επαγγελµατικού περιβάλλοντος, προσπαθώντας να την αντιστοιχήσει µε µια τυπολογία προσωπικότητας. Η θεωρία του J. Holland ισχυρίζεται ότι, µέσα από τη διαδικασία επιλογής του επαγγέλµατος, πετυχηµένο είναι το άτοµο που εξασφαλίζει την ταύτιση µε το επαγγελµατικό περιβάλλον (Πίνακας 1). Σε αντίθετη περίπτωση, το άτοµο θα βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση ανικανοποίητης επαγγελµατικής εξέλιξης. Σηµαντικό ρόλο στην επιλογή αυτή διαδραµατίζει η γνώση και η πληροφόρηση σχετικά µε τα επαγγέλµατα, τισ ειδικότητες καθώς και την προσφορά και ζήτηση που ισχύουν στην αγορά εργασίας, όπως επίσης και στην αυτογνωσία. Πίνακας 1 Τύπος προσωπικότητας Πραγµατιστής άνθρωπος Πνευµατικός άνθρωπος Κοινωνικός άνθρωπος Συµβατικός άνθρωπος Επιχειρηµατικός άνθρωπος Καλλιτεχνικός άνθρωπος Τύπος επαγγελµατικού περιβάλλοντος Ρεαλιστικό περιβάλλον Πνευµατικό περιβάλλον Κοινωνικό περιβάλλον Συµβατικό περιβάλλον Επιχειρηµατικό περιβάλλον Καλλιτεχνικό περιβάλλον έκα σηµεία για τη σωστή επαγγελµατική επιλογή Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η σωστή επαγγελµατική επιλογή δεν είναι θέµα τύχης ή σύµπτωσης. Χρειάζεται προγραµµατισµός και στρατηγική για να µην γίνει η εργασία ρουτίνα και απλό µέσο επιβίωσης. Οι ειδικοί θεωρούν τα παρακάτω σηµεία απαραίτητα για τη σωστή επαγγελµατική επιλογή. 4

5 1. Η επιλογή πρέπει να γίνεται µε κριτήριο το αίσθηµα ικανοποίησης και δηµιουργικότητας 2. Πριν από οποιαδήποτε απόφαση, πρέπει να διευκρινιστεί ποιο θέµα έχει προτεραιότητα: το οικονοµικό όφελος, το κοινωνικό κύρος ή η προσωπική ικανοποίηση. 3. Η αξιολόγηση της προσωπικότητας προέχει της επαγγελµατικής επιλογής. 4. Οι προτεραιότητες της επιλογής επαγγέλµατος πρέπει να τεθούν αφού έχει γίνει συνείδηση η σπουδαιότητα της εργασίας στη ζωή. 5. Η αύξηση της αυτοεκτίµησης και της ατοµικής παραγωγικότητας απαιτεί την ανάπτυξη τρόπων χειρισµού του άγχους στον προσωπικό και κοινωνικό χώρο. 6. Η επιλογή επαγγέλµατος πρέπει να συµβαδίζει µε τις ανάγκες του εσωτερικού κόσµου του ατόµου. 7. Η επιλογή επαγγέλµατος πρέπει να υπακούει στις εξωτερικές ανάγκες και στις συνθήκες της αγοράς εργασίας. 8. Οι στόχοι που τίθενται πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και πραγµατοποιήσιµοι. 9. Πριν από οποιαδήποτε απόφαση, απαιτείται σφαιρική ενηµέρωση και πληροφόρηση. 10. Οι συνεχής εξειδίκευση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι απαραίτητη Αυτογνωσία: απαραίτητη προϋπόθεση της σωστής επιλογής επαγγέλµατος Η επιτυχία ή και η αποτυχία στην επαγγελµατική µας εξέλιξη οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο πόσο καλοί γνώστες είµαστε των στοιχείων που συνθέτουν την προσωπικότητά µας και τα οποία είναι απαραίτητα για την επαγγελµατική συµπεριφορά. Είναι γνωστό ότι άτοµα τα οποία δε γνωρίζουν ικανοποιητικά τον εαυτό τους κάνουν ανεπαρκείς επαγγελµατικές επιλογές. Είναι επίσης γνωστό ότι οι αποτελεσµατικότερες επιλογές είναι συνάρτηση και της ηλικίας, αφού συνήθως πραγµατοποιούνται από τα πλέον ώριµα άτοµα. Η αυτογνωσία είναι η διαδικασία εκείνη η οποία καθιστά το άτοµο ικανό να καταλήξει σε σωστές επαγγελµατικές επιλογές, οι οποίες θα ταυτίζονται απόλυτα µε τους προσωπικούς του στόχους. Το πρώτο στάδιο πριν πειστεί ένας εργοδότης ότι ο υποψήφιος είναι κατάλληλος για µια συγκεκριµένη θέση εργασίας είναι να πειστεί ο ίδιος ο υποψήφιος ότι είναι κατάλληλος για τη δουλειά. Αυτό µπορεί να συµβεί µόνο αν ο υποψήφιος γνωρίζει καλά τις ικανότητές του και όλα τα στοιχεία της προσωπικότητάς του που είναι συνδεδεµένα µε την επαγγελµατική συµπεριφορά. Συχνά η αυτογνωσία θεωρείται δεδοµένη. Σύµφωνα µε την κοινή λογική, όλοι γνωρίζουµε τους εαυτούς µας ικανοποιητικά, για να είµαστε σε θέση να θέτουµε επαγγελµατικούς στόχους. Πολλές φορές η πεποίθηση αυτή διαψεύδεται από τα γεγονότα της καθηµερινότητας, που αποδεικνύουν ότι ελάχιστα γνωρίζουµε τις πραγµατικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειµένου να εκτελούµε µε επιτυχία ένα έργο το οποίο µας έχει ανατεθεί. Ποια είναι όµως τα απαραίτητα στοιχεία της αυτογνωσίας; 5

6 Θα µπορούσαµε να τα συνοψίσουµε σε δύο. Αφενός οι δεξιότητες του ατόµου και αφετέρου οι εργασιακές αξίες βάσει των οποίων διαµορφώνονται οι στόχοι για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών. Ως δεξιότητες ορίζονται η σύνθεση των σωµατικών, πνευµατικών και κοινωνικών ικανοτήτων του ατό µου, οι γνώσεις που κατέχει, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που διαµορφώνουν την επαγγελµατική του συµπεριφορά. Όπως έχει αναφερθεί, οι δεξιότητες εκφράζονται και αναγνωρίζονται µέσο των στοιχείων στα οποία το άτοµο υπερέχει από τους περισσότερους ανθρώπους. Ένα πρώτο βήµα για να αναγνωρίσει κάποιος τις δεξιότητες του είναι να συντάξει έναν κατάλογο µε τα παρακάτω: Τα πράγµατα στα οποία είναι καλός ή τα έχει διεκπεραιώσει καλά στο παρελθόν Τα έργα για τα οποία έχει επιβραβευτεί Τα επιτεύγµατα για τα οποία είναι περήφανος Τα πράγµατα που του αρέσει να κάνει. Το δεύτερο στοιχείο της αυτογνωσίας είναι οι εργασιακές αξίες. Το άτοµο πρέπει να είναι σε θέση να απαντάει στο ερώτηµα «γιατί εργάζεται», ποια είναι δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που λειτουργούν υποκινητικά για τις επαγγελµατικές του επιλογές. Οι εργασιακές αξίες κάθε ατόµου διαµορφώνονται µε βάση την ιεράρχηση των ατοµικών αναγκών, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο. Το πρώτο βήµα λοιπόν πριν τη διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης είναι η καλή γνώση τη προσωπικότητας κάθε ατόµου. Το επόµενο βήµα είναι η ίδια η αναζήτηση απασχόλησης. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Τεχνικές αναζήτησης απασχόλησης 3.1. Η διαδικασία της αναζήτησης απασχόλησης Το σχέδιο δράσης Αφού έχετε καταλήξει στην επιλογή επαγγέλµατος µε βάση τα δεδοµένα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, αλλά και αφού έχετε εντοπίσει τα ιδιαίτερα συστατικά της προσωπικότητάς σας, είσαστε έτοιµοι για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης. ιάγραµµα ροής διαδικασίας εξεύρεσης απασχόλησης ΑΤΟΜΟ ΓΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟ ΕΥΣΗ 7 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η προσπάθεια εξεύρεσης απασχόλησης είναι τις περισσότερες φορές εφήµερη και επιδερµική και δε χαρακτηρίζεται από την απαραίτητη συνέχεια, συνέπεια και επιµονή. Προκειµένου να είστε αποτελεσµατικοί στη διαδικασία που µόλις ξεκινάτε, γίνετε συστηµατικοί. Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε όλες τις εσωτερικές δυνάµεις σας προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής συστηµατοποίησης κάθε ενέργειας στην οποία θα χρειαστεί να προβείτε. Οργανώστε όλες τις κινήσεις σας, τα βήµατά σας, αφού αυτό είναι σίγουρο ότι θα σας βοηθήσει και στην καλύτερη οργάνωση του

8 8 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ χρόνου σας. Φτιάξτε το ατοµικό σχέδιο δράσης, προσαρµοσµένο στις δικές σας ανάγκες, δεδοµένα και χρόνο. Ένα σχέδιο δράσης πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία. Η µεθόδευση: τρόποι αναζήτησης απασχόλησης Είναι σκόπιµο να αποφασίσετε ποιόν τρόπο αναζήτησης απασχόλησης θα ακολουθήσετε ή εάν θα επιλέξετε να χρησιµοποιήσετε ταυτόχρονα διάφορους τρόπους. Οι επικρατέστεροι τρόποι αναζήτησης απασχόλησης είναι: Μικρές αγγελίες στον τύπο Τόσο ο ηµερήσιος, πανελλαδικός κυκλοφορίας τύπος, όσο και ο τοπικός, περιλαµβάνει κοινοποιήσεις θέσεων εργασίας µέσο των µικρών αγγελιών. Επίσης, µικρές αγγελίες περιλαµβάνονται και στο εξειδικευµένο έντυπο, όπως οικονοµικές εφηµερίδες και κλαδικά περιοδικά. Συχνά οι αγγελίες στον τύπο για αναζήτηση υποψηφίων είναι διατυπωµένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να κάνουν σαφείς τους όρους απασχόλησης καθώς και την περιγραφή της θέσης εργασίας. Επίσης, δίνουν σαφή περιγραφή του προφίλ του υποψηφίου. ιαβάστε προσεκτικά τις µικρές αγγελίες και αναλύστε επακριβώς όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται. Αν τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στην αγγελία δε συµβαδίζουν µε τα προσόντα σας, αποφύγετε να υποβάλετε φάκελο υποψηφιότητας. Θα χάσετε πολύτιµο χρόνο. Ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος και σίγουρα υπάρχουν άτοµα τα οποία πληρούν κατά γράµµα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Αν υπάρχουν ασάφειες, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και να τι διευκρινίσετε. Στον καθηµερινό επίσης τύπο, και ειδικά στα ένθετα για την απασχόληση, δηµοσιεύονται και οι προκηρύξεις για θέσεις στο δηµόσιο τοµέα ή για θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση τηρήστε αυστηρά τις χρονικές προθεσµίες για την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. Γραφεία εύρεσης εργασίας του ΟΑΕ Ένας γνωστός τρόπος εύρεσης απασχόλησης είναι τα γραφεία εύρεσης εργασίας του ΟΑΕ, τα οποία λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Παρά την καλή ενηµέρωση που έχει το προσωπικό του ΟΑΕ, η προσφερόµενη γκάµα επαγγελµάτων είναι περιορισµένη. Μια επίσκεψη όµως στα τοπικά γραφεία ίσως αποβεί χρήσιµη. Κέντρα προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕ Τα κέντρα προώθησης απασχόλησης είναι ένας νέος θεσµός. Οι άνεργοι απευθύνονται σε κάθε κέντρο και ενηµερώνονται από συµβούλους επαγγελµατικού προσανατολισµού. Τα κέντρα είναι συνδεδεµένα µε τα γραφεία σταδιοδροµίας, που λειτουργούν στα

9 9 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ πανεπιστήµια, και µε τα επιµελητήρια, προκειµένου να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών. Kάθε άνεργος που είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα εξασφαλίζει µια νέα κάρτα µε την επίσκεψη του στα κέντρα προώθησης απασχόλησης. Η κάρτα αυτή του διασφαλίζει: Τη συµµετοχή σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης Την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας Τη συµµετοχή σε προγράµµατα απασχόλησης ανέργων µέσο της επιδότησης των επιχειρήσεων Τη συµµετοχή σε προγράµµατα επιχορήγησης νέων επαγγελµατιών Την είσπραξη του εισοδήµατος ανεργίας. Εταιρίες συµβούλων επιχειρήσεων Ένας σύγχρονος τρόπος αναζήτησης και εξεύρεσης απασχόλησης είναι αυτός µέσο των εταιριών συµβούλων επιχειρήσεων. Οι περισσότερες από αυτές ειδικεύονται στην επιλογή προσωπικού και έχουν στερεότυπη διαδικασία επιλογής, διατηρώντας βάση δεδοµένων µε ονόµατα υποψηφίων. Πολλές αναλαµβάνουν να επιλέξουν οι ίδιες το προσωπικό για λογαριασµό των επιχειρήσεων, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος µεταξύ των µεγάλων επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Είναι χρήσιµο από αυτή την άποψη να αποστέλλεται ο φάκελος υποψηφιότητας σε εταιρίες συµβούλων, ανεξάρτητα από το αν έχει δηµοσιευτεί αγγελία για προσφορά θέσης εργασίας ή όχι. Αναζήτηση απασχόλησης σε µη δηµοσιευµένες θέσεις Εκτός από τις δηµοσιευµένες θέσεις εργασίας, υπάρχει και το ενδεχόµενο αναζήτησης απασχόλησης σε µη δηµοσιευµένες θέσεις. Μπορεί να γίνει είτε µέσο της επιστολής διερεύνησης είτε µέσο τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η καλή πληροφόρηση για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι από τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε. Αν επιλέξετε την προσέγγιση µέσο της επιστολής διερεύνησης, πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω: Στην επιστολή σκιαγραφήστε το προφίλ σας, περιγράφοντας τα τυπικά προσόντα σας και τις ικανότητές σας, προσδιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη θέση εργασίας που µπορείτε να καλύψετε αποτελεσµατικά. Παρουσιάστε µε τρόπο πειστικό τις επαγγελµατικές σας επιτυχίες, τις γνώσεις και τις εµπειρίες σας. Κινήστε το ενδιαφέρον του παραλήπτη. είξτε αισιοδοξία ότι θα επιτύχετε το στόχο σας, που σε αυτή τη φάση είναι µία πρώτη συνάντηση µε τον εργοδότη. Μαζί µε την επιστολή, επισυνάψτε και το πλήρες βιογραφικό σας σηµείωµα. Αν επιλέξατε την τηλεφωνική προσέγγιση, ακολουθήστε τους κανόνες που διέπουν την αποτελεσµατική τηλεφωνική επικοινωνία.

10 10 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Σιγουρευτείτε ότι µιλάτε µε το κατάλληλο άτοµο. Αναφέρετε το όνοµά σας. Εξηγήστε το λόγο της επικοινωνίας σας. Μιλήστε µε αυτοπεποίθηση. Ζητήστε πρόσθετες πληροφορίες, αν νοµίζετε ότι θα σας φανούν χρήσιµες. Σεβαστείτε το χρόνο του συνοµιλητή σας. Ζητήστε µια συνάντηση, χωρίς να την απαιτήσετε. Γνωριµίες Ένας συνήθης τρόπος εξεύρεσης απασχόλησης είναι η αξιοποίηση των γνωριµιών που µπορεί να προέρχονται µέσα από την οικογένεια, τις κοινωνικές ή και τις επαγγελµατικές δραστηριότητες. Αξιοποιήστε όποια γνωριµία πιστεύετε ότι µπορεί να φανεί αποτελεσµατική. Κοινοποιήστε το ενδιαφέρον σας για δουλειά σε φίλους και γνωστούς. Το περιβάλλον σας πρέπει να γνωρίζει ότι είστε στη διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης. Ευρωσύµβουλοι Πρόκειται για νέο θεσµό, ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα ευρωπαϊκό γραφείο ευρέσεως εργασίας, µε στόχο την ενηµέρωση των πολιτών της Ευρώπης για τη δυνατότητα απασχόλησης σε ένα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστό ότι, για να επιλέξει κάποιος να εργαστεί σε άλλη χώρα της Ένωσης, θα πρέπει να γνωρίζει τις ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και τα προβλήµατα που πρόκειται να αντιµετωπίσει. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει σε εφαρµογή το πρόγραµµα Eures (European Employment Center). Το πρόγραµµα παρέχει πληροφορίες για τις δυνατότητες απασχόλησης σε κάποιο άλλο κράτος, για εναλλακτικές µορφές απασχόλησης και ηµιαπασχόλησης, καθώς και για τη ζήτηση ορισµένων ειδικοτήτων σε κάθε κράτος-µέλος. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Στρασβούργο, ενώ σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται γύρω στους εξακόσιους ευρωσυµβούλους. Στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά είκοσι δύο ευρωσύµβουλοι, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µέσο των περιφερειακών διευθύνσεων του ΟΑΕ. Γραφεία σταδιοδροµίας και διασύνδεσης Τα γραφεία σταδιοδροµίας και διασύνδεσης είναι ένας σχετικά νέος θεσµός ο οποίος λειτουργεί στα πανεπιστήµια και στοχεύει στο να βοηθήσει τους απόφοιτους των πανεπιστηµίων να ενταχτούν στην αγορά εργασίας. Αν και τα γραφεία σταδιοδροµίας υπάρχουν στα περισσότερα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας, ακόµα δεν έχουν αρχίσει να επιτελούν το έργο τους και να διοχετεύουν τους απόφοιτους σε θέσεις απασχόλησης. Λειτουργούν όµως συµβουλευτικά και παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας.

11 Το χρονοδιάγραµµα Η διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης είναι µια χρονοβόρα διαδικασία. Το σχέδιο δράσης πρέπει να οργανώνεται βάση συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Το χρονοδιάγραµµα αυτό πρέπει να καλύπτει µικρά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να καταγράφονται και να αξιοποιούνται οι εµπειρίες που αποκοµίζονται. Ξεκινήστε θέτοντας στόχους σε εβδοµαδιαία βάση. Στο τέλος της εβδοµάδας ελέγξτε την πορεία των πραγµατοποιηµένων ενεργειών. είτε ποιες υλοποιήθηκαν και ποιες όχι. Την επόµενη εβδοµάδα επαναπροσδιορίστε τους στόχους και τις ενέργειες Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας Έχοντας καταλήξει στους τρόπους αναζήτησης απασχόλησης και στη σύνταξη του ατοµικού σχεδίου δράσης, προχωρήστε στην προετοιµασία του φακέλου υποψηφιότητας. Η προετοιµασία του φακέλου υποψηφιότητας αποτελεί ουσιώδες µέρος της διαδικασίας αναζήτησης απασχόλησης. Η πρώτη εικόνα που θα δηµιουργήσετε στον εργοδότη εξαρτάται από το φάκελο υποψηφιότητας. Ασχοληθείτε λοιπόν ουσιαστικά µε αυτόν. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαµβάνει τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σηµείωµα. Συνοδευτική επιστολή Ένα βιογραφικό σηµείωµα, ως απάντηση σε αγγελία, δεν αποστέλλεται ποτέ µόνο του, αλλά συνοδεύεται πάντα από µια επιστολή. Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, υπάρχει και η επιστολή διερεύνησης, η οποία αποστέλλεται µε πρωτοβουλία του υποψηφίου και όχι ως απάντηση σε δηµοσιευµένη θέση. Η επιστολή έχει σαν στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον του εργοδότη, ώστε να προχωρήσει στο επόµενο βήµα, που είναι η µελέτη του βιογραφικού σηµειώµατος και η πρόσκληση του υποψηφίου σε συνέντευξη. Θεωρείται δηλαδή ότι είναι το µέσο για την επίτευξη του τελικού στόχου. Από αυτή την άποψη, µπορεί να αποδειχτεί ότι είναι η πιο σηµαντική επιστολή της ζωής σας. Η συνοδευτική επιστολή παρουσιάζει σύντοµα το προφίλ του υποψηφίου. Η παρουσίαση αυτή πρέπει να είναι διατυπωµένη µε τέτοιον τρόπο, ώστε να πείθει ότι τα προσόντα του υποψηφίου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εργοδότη. Στην ουσία η συνοδευτική επιστολή πρέπει να κινείται στη φιλοσοφία του µάρκετινγκ και των πωλήσεων. Τι πρέπει να προσέξετε σε µια συνοδευτική επιστολή: 11

12 Να είναι σύντοµη. Μια σύντοµη επιστολή υπερέχει της µεγάλης, κυρίως γιατί µε µια µατιά ο εργοδότης µπορεί να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στο επόµενο βήµα. Οι µακροσκελείς επιστολές συνήθως δεν διαβάζονται. Η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µία σελίδα. Αποφύγετε τις φιλοφρονήσεις που αφορούν την εταιρία ή τον εργοδότη, ακόµα και αν είναι πραγµατικές. Κινδυνεύετε να θεωρηθείτε ότι µεθοδεύετε να πετύχετε µια ευνοϊκή µεταχείριση. Αποφύγετε υπερβολικές αναφορές στις ικανότητες και τα προσόντα σας. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση προκαλεί µάλλον δυσµενείς αντιδράσεις παρά θετικές. Αποφύγετε να αναφερθείτε σε πιθανές ελλείψεις στα προσόντα ή στις ικανότητές σας. Αποφύγετε αναφορές που είναι προφανείς, όπως «διάβασα την αγγελία σας» ή «εσωκλείω το βιογραφικό σηµείωµα». Αποφύγετε να κάνετε αναφορά στα προσωπικά σας κίνητρα για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας. εν ενδιαφέρουν τον εργοδότη τα προσωπικά σας κίνητρα. είξτε ότι γνωρίζετε για τις δραστηριότητες της εταιρίας καθώς και για τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας. Οποιαδήποτε αναφορά για το βιογραφικό σηµείωµα είναι καλό να γίνει προς το τέλος της επιστολής. Αποφύγετε την επανάληψη στοιχείων που περιέχονται στο βιογραφικό σηµείωµα. Προβάλετε τα δυνατά σηµεία του βιογραφικού σας σηµειώµατος καθώς και των ικανοτήτων σας. Φροντίστε να υπογράψετε µε το πλήρες όνοµά σας και όχι µε µονογραφή. Τέλος, πείστε τον αναγνώστη ότι είστε κάποιος που αξίζει να συναντήσει από κοντά. Βιογραφικό σηµείωµα Το βιογραφικό σηµείωµα είναι µια συνοπτική και δοµηµένη παρουσίαση του προφίλ του υποψηφίου. Είναι η πρώτη ολοκληρωµένη εικόνα που αποκοµίζει ο εργοδότης. Ένα καλό βιογραφικό σηµείωµα µπορεί να αναδείξει ακόµη και κοινότυπα στοιχεία ενός υποψηφίου. Αντίθετα, ένα βιογραφικό σηµείωµα που δεν έχει προσεχτεί ιδιαίτερα µπορεί να υποβαθµίσει ακόµη και τα θετικά στοιχεία του υποψηφίου. Υπάρχουν δύο τύποι βιογραφικού σηµειώµατος. Το χρονολογικό βιογραφικό είναι το βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο η παρουσίαση γίνεται µε χρονολογική σειρά, ξεκινώντας είτε µε τα πιο πρόσφατα επιτεύγµατα είτε µε τα πιο παλιά.. η χρονολογική σειρά που θα επιλέξουµε έγκειται στη δική µας κρίση. Το θεµατικό βιογραφικό είναι το βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο η παρουσίαση γίνεται ανά θεµατική ενότητα. Σε αυτό το είδος βιογραφικού σηµειώµατος δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης των 12

13 επαγγελµατικών εµπειριών µας, σε συσχετισµό µε το αντικείµενο εργασίας. Έτσι., αν κάποιος υποψήφιος υποβάλει αίτηση για την πλήρωση µιας θέσης, για παράδειγµα, µάρκετινγκ και επικοινωνίας, θα είναι χρήσιµο να δοθεί έµφαση στην εµπειρία που υπάρχει στον τοµέα αυτό, ιδιαίτερα όταν οι σπουδές δεν είναι στο ίδιο αντικείµενο. Το πλεονέκτηµα του θεµατικού βιογραφικού σηµειώµατος είναι ότι επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία, καθώς επίσης και ότι αποφεύγει να δώσει έµφαση στη µικρή επαγγελµατική εµπειρία. Αρκετές φορές γίνεται ο συνδυασµός µεταξύ του θεµατικού και του χρονολογικού βιογραφικού. Υιοθετούµε όµως την άποψη ότι θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένα από τα δύο είδη βιογραφικού σηµειώµατος και όχι συνδυασµός και των δύο. 1. Συγγραφή και παρουσίαση του βιογραφικού σηµειώµατος Ας δούµε όµως τι θα πρέπει να προσέξετε στη συγγραφή και την παρουσίαση του βιογραφικού σας σηµειώµατος. Μην παραλείψετε καµία πληροφορία. Ξεκινήστε την προετοιµασία συγγραφής του βιογραφικού σας σηµειώµατος συλλέγοντας όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε το άτοµο σας. Παρουσιάστε τα αληθινά σας προσόντα. Αποφύγετε να συµπεριλάβετε στοιχεία τα οποία υπερβάλλουν τις ικανότητες και δυνατότητές σας ή αναληθή στοιχεία. Θυµηθείτε ότι ένας έµπειρος συνοµιλητής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης µπορεί εύκολα να αντιληφθεί ποια στοιχεία είναι αληθή και ποια δεν είναι, ποια είναι ακριβή και ποια ανακριβή και, τέλος ποια είναι υπερβολικά και ποια µετριοπαθή. Ακόµη και αν ξεγελάσετε το συνοµιλητή σας, στην πορεία όλα µπορούν να εξακριβωθούν. Ακολουθήστε µια στερεότυπη δοµή µε προσωπικά στοιχεία. Θυµηθείτε ότι η δοµή ενός καλού βιογραφικού σηµειώµατος µπορεί να είναι κοινή για όλους. εκείνο που θα µετρήσει σε σχέση µε τους συνυποψήφιους σας θα είναι τα προσωπικά στοιχεία που περιλαµβάνονται και που σας διαφοροποιούν. Αυτός είναι και ο λόγος που προτείνεται να περιλαµβάνεται στα βιογραφικά η ενότητα µε τίτλο «επαγγελµατικοί στόχοι». ώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση του βιογραφικού σηµειώµατος. Σκεφτείτε ότι η καλή παρουσίαση ενός βιογραφικού σηµειώµατος είναι η πρώτη ένδειξη του επαγγελµατισµού που σας διακρίνει. Είναι εξίσου σηµαντική µε το περιεχόµενο. Σχεδιάστε τη σελίδα µε βάση τις ενότητες που περιλαµβάνονται. Ελέγξτε σωστά την ορθογραφία και το συντακτικό. Χρησιµοποιήστε πάντα λευκό χαρτί µεγέθους Α4. Αποφύγετε εφέ, χρώµατα και σχέδια, γιατί µάλλον αρνητική εικόνα δηµιουργούν. Παρουσιάστε τον εαυτό σας σύντοµα και περιεκτικά. Θυµηθείτε ότι το βιογραφικό χαρακτηρίζεται από τη συντοµία και την περιεκτικότητά του. Ένα µακροσκελές και φλύαρο βιογραφικό σηµείωµα µπορεί να µην αποκτήσει ποτέ την τύχη που του αξίζει. Αν τα προσόντα σας σταµατούν στην εκπαίδευσή σας, δε 13

14 χρειάζεστε περισσότερο από µια σελίδα. Αν έχετε µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία, µην υπερβείτε τις τρεις ή τέσσερις σελίδες. Συµπληρώνετε και ανανεώνετε τις πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σας σηµείωµα. Το βιογραφικό σηµείωµα πρέπει πάντα να είναι ενηµερωµένο µε τα πιο πρόσφατα επιτεύγµατά σας. Φροντίστε λοιπόν να το ανανεώνετε, όποτε υπάρχει κάτι που δεν έχει συµπεριληφθεί. 2. Περιεχόµενα του βιογραφικού σηµειώµατος Παρά τις προσωπικές διαφοροποιήσεις του βιογραφικού σηµειώµατος, υπάρχουν κάποιες ενότητες οι οποίες θεωρείται ότι πρέπει να περιλαµβάνονται. Αυτές είναι οι παρακάτω: Προσωπικά στοιχεία. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, όπως ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, εθνικότητα, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα προσωπικά στοιχεία που µπορεί να προκαταλάβουν αρνητικά τον εργοδότη, όπως το φύλο, η ηλικία και η οικογενειακά κατάσταση. Σε µερικές περιπτώσεις η ηλικία για παράδειγµα, µπορεί να προκαταλάβει αρνητικά, υπερβαίνοντας την ουσία του περιεχόµενου βιογραφικού. Επίσης, µια έγγαµη γυναίκα µπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία επιλογής, αφού οι εργοδότες αντιµετωπίζουν µε επιφύλαξη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγκεκριµένη κατάσταση, παρά το γεγονός ότι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα µπορεί να υπερέχει των αντρών υποψηφίων. Επαγγελµατικός στόχος Αναφέρετε τους µακροπρόθεσµους επαγγελµατικούς σας στόχους και προσπαθήστε να τους συνδυάσετε µε τα εκπαιδευτικά σας προσόντα καθώς και µε τη µέχρι σήµερα εκπαιδευτική σας εµπειρία. Εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή αναφέρετε τους τίτλους σπουδών κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τους πιο πρόσφατους. Κάνετε επίσης αναφορά στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που έχουν απονείµει τους τίτλους. Επιµόρφωση Στην ενότητα αυτή µπορείτε να αναφέρετε όλα τα επιµορφωτικά σεµινάρια που έχετε παρακολουθήσει και που σας έχουν οδηγήσει στην απόκτηση επιπρόσθετων γνώσεων αλλά και στη βελτίωση των ικανοτήτων σας, όπως για παράδειγµα, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή διοίκηση και οργάνωση γραφείου. Ξεκινήστε µε τα πιο πρόσφατα. Επαγγελµατική εµπειρία 14

15 Αναφέρετε την εµπειρία σας κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας µε τις πλέον πρόσφατες θέσεις εργασίας που καταλάβατε. Για κάθε θέση εργασίας δώστε το αντικείµενο εργασίας σας καθώς και τις αρµοδιότητες. Αν οι θέσεις εργασίας που καταλάβατε είναι ανοµοιογενείς, τότε αποφύγετε τη χρονολογική παράθεση και ξεκινήστε µε τη θέση εργασίας που είναι πλησιέστερη µε την υποψήφια. Όταν δεν υπάρχει επαγγελµατική εµπειρία, είναι χρήσιµο να αναφέρετε ακόµη και την εποχική εργασία ή την πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Άλλες δραστηριότητες Αναφέρετε άλλες δραστηριότητες τις οποίες θεωρείτε σηµαντικές και οι οποίες δεν εντάσσονται σε καµία από τις παραπάνω ενότητες. Αν έχετε για παράδειγµα, συµµετάσχει σε συνέδρια ή σε ηµερίδες, αν έχετε δηµοσιεύσεις, δηµιουργήστε υποενότητες και συµπεριλάβετέ τις στο βιογραφικό σας σηµείωµα. Ενδιαφέροντα Στην ενότητα αυτή συµπεριλάβετε τις αθλητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές σας δραστηριότητες. Για παράδειγµα, αν είστε µέλος σε επαγγελµατικούς συλλόγους, αν κατέχετε κάποια ιδιαίτερη θέση σε σωµατεία ή ακόµη και αν είστε απλό µέλος, αν έχετε καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, αναφέρετέ τα. Και αυτά συνθέτουν την προσωπικότητα και το προφίλ σας. Να θυµάστε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν προτιµηθεί για θέσεις στελεχών στην αγορά εργασίας άτοµα που έχουν λιγότερα τυπικά προσόντα, εξαιτίας των στοιχείων που συνθέτουν το χαρακτήρα τους. Γλώσσες Αναφέρετε τις ξένες γλώσσες που κατέχετε καθώς και το επίπεδο. ιαφοροποιήστε τις προφορικές από τις γραπτές γνώσεις. Συστάσεις Έχετε δύο εναλλακτικές: να συµπεριλάβετε τα ονόµατα αυτών που θα δώσουν συστατικές επιστολές ή να αναφέρετε ότι συστατικές επιστολές µπορούν να δοθούν αν ζητηθούν. Αν ακολουθήσετε την πρώτη εναλλακτική, µη δώσετε ονόµατα και διευθύνσεις ατόµων που θα δώσουν συστατικές επιστολές αν δε φροντίσετε να τους ενηµερώσετε. Επιλέξτε άτοµα για να δώσουν συστάσεις που σχετίζονται είτε µε το επαγγελµατικό σας περιβάλλον είτε µε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και φυσικά, επιλέξτε άτοµα που µπορούν να δώσουν θετικές συστάσεις. Αποφύγετε να δώσετε ονόµατα του φιλικού ή οικογενειακού σας περιβάλλοντος. ιαδικασία επιλογής Η επιλογή του κατάλληλου στελέχους για κάθε θέση είναι για την επιχείρηση µια διαδικασία η οποία ξεκινάει από την παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν καλά και 15

16 κακά στελέχη για µια επιχείρηση, αλλά υπάρχουν κατάλληλα και ακατάλληλα άτοµα για κάθε θέση. Έτσι, η διαδικασία επιλογής είναι ουσιαστικά η εξεύρεση του κατάλληλου ατόµου για την κατάλληλη θέση. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε επιχείρηση, ανάλογα µε το πόσο καλά οργανωµένη είναι, έχει υιοθετήσει δική της πολιτική επιλογής προσωπικού. Σε γενικές γραµµές µπορούµε όµως να αναφέρουµε κάποια σταθερά σηµεία που χαρακτηρίζουν όλες τις διαδικασίες επιλογής: Οι επιχειρήσεις καταγράφουν τους φακέλους υποψηφιότητας που λαµβάνουν και τους κατηγοριοποιούν ανάλογα µε την ειδικότητα. Στη συνέχεια περνούν στη δεύτερη φάση, η οποία είναι η φάση της αξιολόγησης των φακέλων, κάτι το οποίο γίνεται αφού έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής. Οι υποψήφιοι συνήθως χωρίζονται σε κατηγορίες µε άξονα την ειδικότητά τους και αξιολογούνται µε οδηγό τις προδιαγραφές που έχει καθορίσει η επιχείρηση για τη συγκεκριµένη θέση. Το τελευταίο βήµα στη διαδικασία επιλογής είναι η συνέντευξη. Ο εργοδότης έχοντας αξιολογήσει τα βιογραφικά σηµειώµατα, καλεί σε συνέντευξη αυτούς που θεωρεί περισσότερο κατάλληλους για τη θέση, για να επιλέξει τελικά έναν. Προσόντα επιτυχίας Στον έντονο ανταγωνισµό που υπάρχει στην αγορά εργασίας εξαιτίας του υψηλού ποσοστού ανέργων, διαµορφώνονται κάποια προσόντα τα οποία, αν συνδυαστούν µε τις κατάλληλες επαγγελµατικές γνώσεις, είναι κλειδί για την επιτυχία. Οι επιχειρήσεις αναζητούν πλέον τρεις βασικές κατηγορίες προσόντων, συµπληρωµατικές προς το επίπεδο µόρφωσης και τις επαγγελµατικές γνώσεις του υποψηφίου. Η γνώση ξένων γλωσσών Βασική προϋπόθεση για να µπορούν να αντεπεξέλθουν τα στελέχη των επιχειρήσεων στις σύγχρονες ανάγκες είναι η γνώση ξένων γλωσσών. Η αγγλική και η γερµανική γλώσσα είναι αυτές που θεωρούνται σήµερα επικρατέστερες. Ιδιαίτερα όµως η αγγλική γλώσσα θεωρείται ότι είναι η πλέον απαραίτητη, καθώς είναι αυτή που χρησιµοποιείται σε όλες τις συναλλαγές. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήµερα είναι µηχανογραφηµένες και οι λειτουργίες τους εκτελούνται µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι σύµβουλοι επιχειρήσεων ισχυρίζονται ότι είναι δύσκολο να βρει κάποιος δουλειά αν δε γνωρίζει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ειδικότερα όµως κάποια προγράµµατα είναι ιδιαίτερα χρήσιµα, όπως ο επεξεργαστής κειµένου, προγράµµατα τα οποία περιλαµβάνουν λογιστικά φύλλα, καθώς και βάσεις δεδοµένων αλλά και προγράµµατα που σχετίζονται µε τον προγραµµατισµό έργου, και φυσικά η χρήση του Internet. Η εξειδικευµένη γνώση 16

17 Η επαγγελµατική κατάρτιση τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από εξάπλωση σε όλους τους τοµείς και όλες τις ειδικότητες που θεωρούνται απαραίτητες. Οι γνώσεις που αποκτώνται µέσο των σεµιναρίων της επαγγελµατικής κατάρτισης θεωρούνται απαραίτητες, αφού πλέον οι γνώσεις που αποκτήθηκαν µε τη λήψη του πτυχίου δεν είναι αρκετές, κυρίως εξαιτίας του θεωρητικού προσανατολισµού τους. Οι επιχειρήσεις ολοένα και περισσότερο απαιτούν αυτές τις επιπρόσθετες γνώσεις που αποκτήθηκαν µέσο της παρακολούθησης σεµιναρίων επαγγελµατικής κατάρτισης Συνάντηση µε τον εργοδότη Αν έχετε φτάσει ως αυτό το σηµείο, τότε έχετε πετύχει το στόχο σας σε ένα µεγάλο βαθµό. Η τελική επιτυχία εξαρτάται και από άλλους παράγοντες που δε σχετίζονται άµεσα µε τα τυπικά σας προσόντα. Οι παράγοντες αυτοί έχουν σχέση µε την προσωπικότητά σας και την εικόνα που δηµιουργείτε. Χρειάζεται να πειστεί ο εργοδότης ότι ο χαρακτήρας σας διαθέτει στοιχεία που κρίνονται ως απαραίτητα, όπως η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα καθώς και άλλα τα οποία συνάδουν µε το επαγγελµατικό προφίλ. Η συνάντηση µε τον εργοδότη θεωρείται καθοριστικής σηµασίας. Τα αποτελέσµατα της συνάντησης διαµορφώνονται από τους κανόνες που διέπουν την αποτελεσµατική επικοινωνία και συµβάλλουν στη δηµιουργία σωστής επαγγελµατικής συµπεριφοράς. Επαγγελµατική συµπεριφορά: τα πρέπει και τα δεν πρέπει της λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας Στην πρώτη συνάντηση µε τον εργοδότη διαµορφώνεται µια ολοκληρωµένη εικόνα του υποψηφίου, τόσο µέσα από τη λεκτική επικοινωνία όσο και µέσα από τη µη λεκτική. Η λεκτική επικοινωνία Όλα τα επιτυχηµένα επαγγελµατικά στελέχη είναι καλοί συζητητές. Η σωστή επαγγελµατική συµπεριφορά κρίνεται και από την ικανότητα να είµαστε καλοί συζητητές. Είναι σηµαντικό να είστε σαφείς και κατανοητοί σε αυτά που θέλετε να πείτε. Ακόµη και οι λέξεις που χρησιµοποιείτε είναι σηµαντικές και διαφοροποιούν το τελικό αποτέλεσµα. Οι λέξεις που επιλέγονται θα πρέπει να συµβαδίζουν µε το µήνυµα που θέλετε να στείλετε στον συνοµιλητή σας και να ανταποκρίνονται στο επίπεδο αρµοδιοτήτων του. Αν θέλετε να χαρακτηριστείτε καλοί οµιλητές, πρέπει να είστε ειλικρινείς, εκδηλωτικοί και ταυτόχρονα καλοί ακροατές. Μη σπαταλάτε το χρόνο του συνοµιλητή σας. Θυµηθείτε ότι ο χρόνος είναι χρήµα. Είναι γνωστό ότι ο τόνος της φωνής επηρεάζει την εικόνα που εκπέµπετε. Υπάρχουν τρία στοιχεία που επηρεάζουν τον τόνο της φωνής: 1. Η ποιότητα της φωνής 17

18 - ένταση - ταχύτητα - απαλότητα - εµπιστοσύνη 2. Η προσωπική συµπεριφορά που εκπέµπεται µέσα από τη φωνή - ευχάριστη/δυσάρεστη - αυταρχική/αρνητική - µε διάθεση να βοηθήσει 3. Ο τρόπος χρησιµοποίησης της φωνής - διακόπτεται ή διακόπτει - επαναλαµβάνει - εκφράζεται µε επιφύλαξη, πράγµα το οποίο υποδηλώνει αβεβαιότητα ή έλλειψη ανταπόκρισης. Ενδείκνυται ο τόνος της φωνής να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις των περιστάσεων. Να µην ξεχνάτε ότι η κατάλληλη και αποτελεσµατική συνοµιλία καθορίζεται από τη χρήση της γλώσσας που προσαρµόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις και τις στάσεις του συνοµιλητή. Η µη λεκτική επικοινωνία ή η γλώσσα του σώµατος Η γλώσσα του σώµατος έχει καθιερωθεί ως µία από τις κυρίαρχες µορφές επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι από τους παράγοντες που σιωπηρά αλλά αποτελεσµατικά συµβάλλουν στη διαµόρφωση του επαγγελµατικού προφίλ του υποψηφίου. Πρόκειται για την ικανότητα να διαβάζουµε τις σκέψεις των άλλων και να κατανοούµε τα συναισθήµατά τους µέσα από τη σωµατική τους έκφραση. Είναι η κατανόηση της προσωπικότητας µέσα από αυτά που δε λέγονται και όχι µέσα από αυτά που λέγονται. Οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι η ανθρώπινη επικοινωνία κυριαρχείται από τη γλώσσα του σώµατος. Από έρευνες που έχουν γίνει επιβεβαιώνεται ότι το 65% της ανθρώπινης επικοινωνίας πραγµατοποιείται µέσα από τη γλώσσα του σώµατος και το υπόλοιπο 35% από τη χρήση λέξεων. Αυτό µπορεί να αιτιολογηθεί από την ενστικτώδη τάση του ανθρώπου να εκφράζεται µέσα από κινήσεις και µηνύµατα που αποστέλλονται από το σώµα. Χαµογελάµε για να εκφράσουµε την ευχάριστη διάθεσή µας και συνοφρυωνόµαστε όταν είµαστε στενοχωρηµένοι. Παρά τις διαφοροποιήσεις που χαρακτηρίζουν τη γλώσσα του σώµατος διαπολιτισµικά, το µεγαλύτερο µέρος αυτής της επικοινωνίας είναι κοινό και κατανοητό, ιδίως για τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, υπάρχουν µηνύµατα που εκπέµπονται µε τις εκφράσεις του προσώπου και τα οποία είναι κατανοητά σε πολλές χώρες του κόσµου. Ιδιαίτερα για την επαγγελµατική επικοινωνία, η γλώσσα του σώµατος είναι πολύ σηµαντική. Στην πρώτη επαφή µε τον εργοδότη θα δηµιουργήσουµε µια συγκεκριµένη εικόνα που θα προκύψει από την αποκρυπτογράφηση των µηνυµάτων που εκπέµπει το σώµα µας. Αυτά τα µηνύµατα θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε µια επαγγελµατική συµπεριφορά που απαιτείται από τις περιστάσεις. Μυστικά της γλώσσας του σώµατος 18

19 Ας δούµε όµως πιο συγκεκριµένα πως αποκρυπτογραφείται η γλώσσα του σώµατος σε µια επαγγελµατική συνάντηση. Ποια είναι τα πρέπει και τα δεν πρέπει σε µια συνάντηση µε τον εργοδότη: Φερθείτε µε φυσικότητα. Αν αποφύγετε να κοιτάξετε το συνοµιλητή σας ή αν το βλέµµα σας επεξεργάζεται µονίµως το χώρο, αυτό θα εκληφθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος για τη συζήτηση. Μην ενώνετε τα χέρια σας σε στιλ αψίδας. Η κίνηση αυτή θυµίζει δάσκαλο. Αν σταυρώσετε τα χέρια σας δείχνετε ότι είστε µάλλον δυσαρεστηµένοι από την έκβαση της συζήτησης ή ότι έχετε κάτι να κρίψετε. Αν σταυρώσετε τα γόνατά σας, υποδηλώνετε ότι λειτουργείτε µε νευρικότητα και άγχος. Μην τρίψετε τη µύτη σας αν δεν είστε σε θέση να απαντήσετε κάποια ερώτηση. Είναι σαν να παραδέχεστε ότι λέτε ψέµατα. Όταν µιλάτε και κοιτάτε προς τα δεξιά, ο συνοµιλητής σας καταλαβαίνει ότι λέτε την αλήθεια, αφού χρησιµοποιείτε την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, που έχει σχέση µε τη λογική. Αποφύγετε να τρίβετε τα χέρια σας, γιατί υποδηλώνει ανασφάλεια. Μην εισβάλετε στο ζωτικό χώρο των τριάντα εκατοστών από το σώµα του συνοµιλητή σας. Εκλαµβάνεται ως δείγµα επιθετικότητας. Όταν θέλετε να δώσετε έµφαση σε κάτι, κρατήστε ανοιχτά τα χέρια σας και κοιτάξτε στα µάτια το συνοµιλητή σας. Αν συνηθίζετε να δείχνετε µε το δείκτη όταν µιλάτε, αποφύγετέ το στη συγκεκριµένη περίσταση. Θεωρείται µια αρνητική και επιθετική κίνηση, αφού το χέρι µετατρέπεται σε αιχµή. Αν σας καλέσουν σε συνέντευξη και σας ζητήσουν να καθίσετε σε στρογγυλό τραπέζι, να το εκλάβετε ως ένδειξη ότι η επιχείρηση προωθεί καλές σχέσεις µε το προσωπικό της, αφού έρευνες έχουν δείξει ότι τα στρογγυλά τραπέζια δηµιουργούν µια αίσθηση χαλαρότητας στο εργασιακό περιβάλλον, κάτι το οποίο βοηθάει στην ανάπτυξη καλών σχέσεων και οµαδικού πνεύµατος. Μην ακουµπήσετε τα χέρια σας στα γόνατά σας, γιατί µπορεί να εκληφθεί ότι η συζήτηση έχει τελειώσει. Αν θέλετε να δείξετε ενδιαφέρον για εµβάθυνση στη συζήτηση, ακουµπήστε το δάχτυλο στο πρόσωπό σας. Φροντίστε να αισθάνεστε άνετα στα ρούχα που φοράτε, συνδυάζοντάς τα µε το επαγγελµατικό ντύσιµο. Αν είστε γυναίκα φορέστε ένα ταγιέρ στα χρώµατα που σας αρέσουν, αν είστε άντρας, φορέστε σακάκι και γραβάτα. Αποφύγετε το ντύσιµο τύπου ράπερ ή ρέιβερ, αν θέλετε να εντυπωσιάσετε θετικά! 3.4 Η συνέντευξη 19

20 Είδη συνεντεύξεων Η συνέντευξη είναι το σηµαντικότερο µέρος της διαδικασίας αναζήτησης απασχόλησης. Η έκβαση της συνέντευξης καθορίζει το µέλλον του υποψηφίου. Η επιτυχία της συνέντευξης επηρεάζεται από την ικανότητα επικοινωνίας που έχουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Το πόσο καλά ή το πόσο άσχηµα θα διεξαχθεί η συνέντευξη καθορίζεται επίσης σε µεγάλο βαθµό από το είδος της συνέντευξης που θα επιλέξει ο συνεντευκτής. Επίσης, το κλίµα που θα δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό αν θα βγουν τα κατάλληλα ή τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και από τις δύο πλευρές. Για τον υποψήφιο είναι σηµαντικό να καταφέρει να αποδεσµευτεί από το φυσιολογικό άγχος που χαρακτηρίζει µια συνέντευξη. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν δηµιουργηθεί ένα χαλαρό κλίµα επικοινωνίας, µέσα στο οποίο θα µπορέσει ο υποψήφιος να αναδείξει τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση εργασίας και να προβάλει τα θετικά του στοιχεία. οµηµένες συνεντεύξεις Είναι το είδος της συνέντευξης κατά την οποία ακολουθείται προκαθορισµένη διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει σειρά ερωτήσεων. Αυτή η συνέντευξη ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι και θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες που µπορούν να συγκριθούν µεταξύ τους. Αυτό το είδος της συνέντευξης βοηθάει επίσης και στην καταγραφή των απαντήσεων µε µεγαλύτερη ευκολία. Χαρακτηριστικό των δοµηµένων συνεντεύξεων είναι η στερεοτυπία τους. Στις τυποποιηµένες αυτές συνεντεύξεις, το κλίµα που συνήθως δηµιουργείται είναι περισσότερο αυστηρό και σαφώς οριοθετηµένο, άρα και πιο δύσκολο για τον υποψήφιο να αποδεσµευτεί από το άγχος και να λειτουργήσει ελεύθερα. Μη δοµηµένες συνεντεύξεις Είναι το είδος της συνέντευξης που δεν περιλαµβάνει προκαθορισµένο θεµατολόγιο. Οι µη δοµηµένες συνεντεύξεις αποτελούν ένα είδος ελεύθερης συζήτησης. Μια τέτοιου είδους συνέντευξη µπορεί να είναι πλούσια από πλευράς ευρηµάτων, αφού µπορεί να προκύψουν χρήσιµα στοιχεία που δεν είχαν προβλεφθεί, παράλληλα όµως χαρακτηρίζεται από σχετική δυσκολία καταγραφής των πληροφοριών. Από µια µη δοµηµένη συνέντευξη είναι επίσης δύσκολο να συγκριθούν οι πληροφορίες σε περίπτωση που υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι. Αυτού του είδους η συνέντευξη αποτελεί πλεονέκτηµα για τον υποψήφιο, αφού συνήθως διεξάγεται σε κλίµα φιλικό, κάτι το οποίο συµβάλλει σε πιο χαλαρή συµπεριφορά. Τα τέσσερα πρέπει της συνέντευξης του Larry King 20

21 21 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Ο Larry King έχει υιοθετήσει τέσσερις θεµελιώδεις αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για µια επιτυχηµένη συνέντευξη. 1. είξτε τι µοναδικό µπορείτε να προσφέρετε στον εργοδότη. Γιατί εσείς και όχι κάποιος άλλος. Αποφύγετε να ρωτήσετε τι µπορεί να κάνει για σας ο εργοδότης και εµµείνετε σε αυτά που µπορείτε να κάνετε εσείς. Για να το πετύχετε αυτό, αποφύγετε να απαριθµήσετε τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί στο βιογραφικό σηµείωµα και σταθείτε στην επιχειρηµατολογία που θα τεκµηριώσετε το λόγο που εσείς είστε ο πλέον κατάλληλος για τη θέση και όχι οι άλλοι συνυποψήφιοί σας. Όπως πολύ εύστοχα ισχυρίζεται ο Larry King, πουλήστε τα πλεονεκτήµατά σας και όχι τα χαρακτηριστικά σας. Αναδείξτε τις εµπειρίες και τις ικανότητές που έχετε αναπτύξει στην επαγγελµατική σας εξέλιξη. 2. Να είστε ανοιχτοί. Αποφύγετε το υπηρεσιακό ύφος, αφού έτσι περιορίζετε τον αυθορµητισµό σας. Αντιµετωπίστε µε ενθουσιασµό την προοπτική της απασχόλησής σας στη συγκεκριµένη θέση εργασίας. Καµιά φορά η έλλειψη εµπειρίας µπορεί να αντισταθµισθεί µε ένα έκδηλο ενδιαφέρον, που αποπνέεται µέσα από τον ενθουσιασµό. Να θυµάστε πάντα ότι οι συνεντευκτές σας µπορεί να νιώθουν ήδη την κούραση της ρουτίνας και η ενθουσιώδης αντιµετώπισή σας µπορεί να λειτουργήσει και ως υποκίνηση για τους ίδιους. 3. Προετοιµασία Μην αποτολµήσετε να παραστείτε σε συνέντευξη χωρίς καλή προετοιµασία. Η προετοιµασία είναι εξίσου σηµαντική µε την ίδια τη συνέντευξη. Μπορείτε να ζητήσετε από κάποιον να παίξει το ρόλο του εργοδότη κάνοντάς σας ερωτήσεις. 4. Κάνετε ερωτήσεις Όσο και αν σας φαίνεται προφανές, αξίζει να επισηµάνουµε ότι µε τον τρόπο αυτό µπορείτε να µάθετε και να σχηµατίσετε γνώµη για τον υποψήφιο εργοδότη σας. Επιπρόσθετα, οι ερωτήσεις τεκµηριώνουν τις ζητούµενες ικανότητες που προαναφέραµε, την προετοιµασία και το ενδιαφέρον. Η προετοιµασία για τη συνέντευξη Κατά την προετοιµασία για τη συνέντευξη, ίσως σας βοηθήσει να λάβετε υπόψη σας ότι ο εργοδότης ελπίζει να µάθει τα παρακάτω: Τι θέλει να µάθει ο εργοδότης Είστε άνθρωπος που δηµιουργεί καλές σχέσεις στον επαγγελµατικό του χώρο ή είστε άνθρωπος µε προβληµατικές σχέσεις ; Μπορείτε να µεταδώστε µε ευκολία τις σκέψεις και τις ιδέες σας ; Θα είστε ικανοί να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της θέσης, έχετε την απαραίτητη βασική γνώση και κατανόηση η οποία θα σας βοηθήσει να ωφεληθείτε από τη βασική εκπαίδευση που θα σας παρασχεθεί ; Έχετε επαγγελµατικές φιλοδοξίες ;

22 Θα αντιµετωπίσετε µε ενθουσιασµό τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στη δουλειά σας ή θα οπισθοχωρήσετε ; Ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία σας ; Μπορείτε να παίρνετε εύκολα αποφάσεις ; Μαθαίνετε από τα λάθη σας και αξιοποιείτε δηµιουργικά τις εµπειρίες του παρελθόντος ; Πόσα γνωρίζετε για τον εργοδότη, για την επιχείρηση και τους στόχους της, για το είδος και το περιεχόµενο της δουλειάς ; Η προετοιµασία για τη συνέντευξη περιλαµβάνει και τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση. Είναι πολύ σηµαντικό, πηγαίνοντας σε µια συνέντευξη, να γνωρίζετε αρκετά στοιχεία για τις δραστηριότητες της επιχείρησης, αφού έτσι θα είστε σε θέση να κάνετε ερωτήσεις και να συζητήσετε ουσιαστικά το ενδεχόµενο απασχόλησής σας. Είναι επίσης ενδεικτικό και για τον εργοδότη, αφού θα δηµιουργήσετε την εικόνα ότι όντως σας ενδιαφέρει η υπό συζήτηση θέση εργασίας. Ετοιµάστε λοιπόν ένα κατάλογο µε τις πληροφορίες που θα πρέπει να συγκεντρώσετε και προχωρήστε στην υλοποίηση. Στοιχεία για την επιχείρηση Μάθετε την ακριβή επωνυµία της επιχείρησης. Αν στο επίσηµο τίτλο της επιχείρησης εµφανίζονται αρχικά, επιβεβαιώστε ότι γνωρίζετε τι σηµαίνουν. Φροντίστε να µάθετε για την οικονοµική δραστηριότητα της επιχείρησης. Αυτό µπορείτε να το πληροφορηθείτε από τα επιµελητήρια ή από άλλους επαγγελµατικούς φορείς. Μάθετε το µερίδιο της αγοράς που κατέχει η επιχείρηση στο συγκεκριµένο κλάδο που υπάγεται. Μάθετε για την οργανωτική δοµή της επιχείρησης. Μάθετε για τη διοίκηση της επιχείρησης και το σχήµα της διοίκησης. Μάθετε τη γεωγραφική δραστηριότητα της επιχείρησης, αν η δράση της είναι τοπική, εθνική ή διεθνής. Ενηµερωθείτε για τα νέα προϊόντα ή τις νέες υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση. Σ αυτό µπορεί να σας βοηθήσει η παρακολούθηση του οικονοµικού τύπου. Ενηµερωθείτε για το µέγεθος της επιχείρησης τόσο από πλευράς κύκλου εργασιών όσο και από πλευράς απασχόλησης ανθρώπινου δυναµικού. Εκτός από τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση, καλό είναι να συλλέξετε πληροφορίες για τη θέση εργασίας. Είναι σίγουρο πως, όσο περισσότερα γνωρίζετε για τη θέση εργασίας, τόσο περισσότερα θα είσαστε σε θέση να συζητήσετε µε τον υποψήφιο εργοδότη σας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν σαφείς περιγραφές θέσεων εργασίας, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δηµοσιεύονται µαζί µ ε την προκήρυξη για πλήρωση της θέσης. Σε κάθε περίπτωση, ενηµερωθείτε για τα παρακάτω: 22

23 23 Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Στοιχεία για τη θέση εργασίας Ενηµερωθείτε για τον τίτλο της θέσης εργασίας. Μάθετε σε ποιόν πρέπει να απευθυνθείτε, π.χ. Γενικό ιευθυντή, προϊστάµενο. Μάθετε σε ποιο τµήµα ανήκει αυτός, µε βάση το ισχύον οργανόγραµµα. ιασφαλίστε ότι γνωρίζετε ακριβώς τα προσόντα και τις απαιτήσεις της θέσης. Μάθετε ποιος θα είναι ο τόπος εργασίας. Φροντίστε να είστε ενήµεροι για τα επίπεδα των µισθών που επικρατούν στην αγορά για παρόµοιες θέσεις εργασίας, µε αντίστοιχα απαιτούµενα προσόντα. Τέλος κατά την προετοιµασία για τη συνέντευξη καταγράψτε και συγκεκριµενοποιείστε τα στοιχεία που αφορούν τον εαυτό σας. Ξαναδιαβάστε το βιογραφικό σας σηµείωµα και σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν κενά. Αν υπάρχουν αδύνατα σηµεία, φροντίστε να προετοιµαστείτε για την τεκµηρίωσή τους. Θυµηθείτε ότι τα αδύνατα σηµεία προκαλούν συνήθως πολλές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Φροντίστε να είστε συνεπείς. Αν φτάσετε δέκα λεπτά νωρίτερα από την προγραµµατισµένη ώρα της συνέντευξης, αυτό θα συµβάλλει να είστε πιο χαλαροί στη συνέντευξη. Επιλέξτε την εµφάνισή σας, στοχεύοντας στη δηµιουργία καλής εικόνας. Τι πρέπει να αποφύγετε σε µια συνέντευξη Έχετε προετοιµαστεί σωστά για τη συνέντευξη και είστε πλέον αντιµέτωποι µε τον πιθανό εργοδότη σας. Όλα τώρα εξαρτώνται από το πόσο καλά θα απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας υποβληθούν και από το πόσο θα αποφύγετε τις παγίδες της συνέντευξης. Αποφύγετε Να πείτε ψέµατα, που µπορούν πολύ γρήγορα να επαληθευτούν. Να θυµόσαστε ότι ο εργοδότης σας µπορεί να ζητήσει πληροφορίες για το άτοµό σας και το ψέµα να αποκαλυφθεί. Αν το να πείτε την αλήθεια δεν βοηθάει στη συγκεκριµένη περίπτωση, προσπαθήστε τουλάχιστο να αποφύγετε διακριτικά το θέµα. Μην επικρίνετε τον προηγούµενο εργοδότη σας. Το πιθανότερο είναι να σκεφτεί ότι αύριο θα πείτε τα ίδια και για εκείνον. Αποφύγετε να συζητήσετε θέµατα που προκαλούν έντονες αντιθέσεις, όπως πολιτική ή ποδόσφαιρο. Ποτέ µην ξεκινήσετε εσείς µια τέτοιου είδους συζήτηση. Αν τη συζήτηση την ξεκινήσει ο εργοδότης, διακριτικά αποφύγετέ την. Μη δώσετε πληροφορίες που αφορούν την προηγούµενη εργασία σας. Αν και στιγµιαία ο εργοδότης µπορεί να δείξει ενδιαφέρον και να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να συλλέξει πληροφορίες για έναν

24 πιθανό ανταγωνιστή του, στη συνέχεια σίγουρα θα αισθανθεί ότι είστε αναξιόπιστος. Επίσης θα πιστέψει ότι αύριο µπορεί να προδώσετε και τα δικά του επιχειρηµατικά µυστικά. Αν στην προηγούµενη δουλειά σας είχατε διαπροσωπικά προβλήµατα, αν σας απέλυσαν ή αν τσακωθήκατε και αυτός είναι ο λόγος της απόλυσής σας, καλό είναι να αποφύγετε οποιαδήποτε αναφορά στο θέµα. Αν το θίξατε, κινδυνεύετε να χαρακτηριστείτε ότι δε δηµιουργείτε καλές εργασιακές σχέσεις ή ότι διακρίνεστε από επιθετική συµπεριφορά ή, ακόµη, ότι υπάρχει από την πλευρά σας δυσκολία αποδοχής της ιεραρχίας στην επιχείρηση και συνεπώς αµφισβήτηση των ανωτέρων σας. Τέλος, αποφύγετε να πείτε οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί λανθασµένο. Χρησιµοποιήστε µια εξισορροπηµένη στάση, για να µπορέσετε να ξεπεράσετε τις παγίδες της συνέντευξης. Πιθανές ερωτήσεις και πώς να τις απαντήσετε Είναι καλό ο υποψήφιος να είναι προετοιµασµένος για τα είδη ερωτήσεων που µπορεί να προκύψουν στη συνέντευξη. Σχεδόν όλοι οι εργοδότες θέλουν να µάθουν τα ίδια πράγµατα για τους υποψηφίους και κατά συνέπεια υπάρχουν οµάδες ερωτήσεων που είναι κοινές για όλες τις θέσεις εργασίας. Προετοιµαστείτε λοιπόν για τις ερωτήσεις που µπορεί να σας απευθύνουν στη συνέντευξη. Προσωπικές ερωτήσεις Μιλήστε για τον εαυτό σας. Ποιες είναι οι προσωπικές σας φιλοδοξίες; Παρουσιάστε σύντοµα την προσωπική σας εξέλιξη. Που αφιερώνετε τον ελεύθερο χρόνο σας; Ποιοι είναι οι οικονοµικοί σας στόχοι; Πώς αντιµετωπίζετε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων; Πώς συνδυάζετε την οικογενειακή σας ζωή µε τις επαγγελµατικές απαιτήσεις; Εάν µπορούσατε να ξεκινήσετε τώρα την επαγγελµατική σταδιοδροµία σας, τι κατεύθυνση θα επιλέγατε; Είστε ενεργό µέλος σε κάποιο σωµατείο ή σύλλογο; Τι άλλες κοινωνικές δραστηριότητες έχετε; Επαγγελµατικές ερωτήσεις Ποια ακριβώς ήταν η θέση εργασίας που κατείχατε; Περιγράψτε τα καθήκοντά και τις αρµοδιότητες. Γιατί αποχωρήσατε από την προηγούµενη δουλειά σας; Τι γνωρίζετε για την εταιρία; Για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας; Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να προσληφθείτε; Πιστεύετε ότι ταιριάζετε µε τη συγκεκριµένη θέση εργασίας και γιατί; 24

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πρόγραµµα Αγωγής Σταδιοδροµίας ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τµήµα: Α Κοµµωτικής Τέχνης Σχολικό έτος: 2011-2012 Υπεύθυνοι Καθηγητές: Καλαϊτζή Αικατερίνη Κυρατζή Μαρία 1 Συµµετέχοντες µαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Προφίλ ωφελουμένου Εξατομικευμένη προσέγγιση για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών, ικανοτήτων κλίσεων, ενδιαφερόντων και εμπειριών των ωφελουμένων Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιογραφικού Σηµειώµατος

Οδηγός Βιογραφικού Σηµειώµατος Ευσταθίου Κατιάνα Μουστακαλή Βιολέττα Οδηγός Βιογραφικού Σηµειώµατος Γραφείο ιασύνδεσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών «Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Σπυριδάκης. Συγγραφή

Μάνος Σπυριδάκης. Συγγραφή Συγγραφή Μάνος Σπυριδάκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια 1.1.2.Β.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Προσωπικού. Ως γνωστό, η επιλογή ενός στελέχους περνάει από τα εξής στάδια:

Επιλογή Προσωπικού. Ως γνωστό, η επιλογή ενός στελέχους περνάει από τα εξής στάδια: Επιλογή Προσωπικού Xωρίς καμία αμφιβολία οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό είναι για μια επιχείρηση ίσως πολύ πιο σημαντικές από τις αντίστοιχες σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό ή σε υψηλή τεχνολογία. Παρόλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Συμβουλευτική για Νέους και Νέες

Επαγγελματική Συμβουλευτική για Νέους και Νέες Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δρ Κατερίνα Κεδράκα Εκπαιδευτικός - Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Επαγγελματική Συμβουλευτική για Νέους

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

g Οδηγός Σταδιοδρομίας

g Οδηγός Σταδιοδρομίας g Οδηγός Σταδιοδρομίας g Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 2 Με δυο λόγια 3 Τι είναι η ΔΑΣΤΑ 3 Το Γραφείο Διασύνδεσης 4 Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 4 Η Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 Υπεύθυνος εταίρος: ΕΟΠΠΕΠ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμάζομαι αποτελεσματικά

Προετοιμάζομαι αποτελεσματικά Προετοιμάζομαι αποτελεσματικά Η αγορά εργασίας σήμερα - Ευκαιρίες μέσα στην κρίση Ο σύγχρονος κόσμος της εργασίας συνεχώς αλλάζει. Οι ταχέως εξελισσόμενες οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Επιχειρηµατικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Επιχειρηµατικότητα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης

Εγχειρίδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Εγχειρίδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης για Συµβούλους Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράµµατος επαγγελµατικής ανάπτυξης για νέους Leonardo da Vinci (2002 BG/02/B/F/PP - 132018) Content Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με κωδικό MIS 299929

Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με κωδικό MIS 299929 ISBN: 978-960-99431-6-1 ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2013 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με κωδικό MIS 299929 Υπεύθυνος Πράξης: Δρ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΤΝ ΠΔΜ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΔ ΠΔΜ Φλώρινα, Δεκέμβριος 2011 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αγγελική Μπουρμπούλη Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει: Α. Βιογραφικό σημείωμα Β. οργανωμένα πρωτότυπα και αντίγραφα βεβαιώσεων όλων όσων αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα