ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004"

Transcript

1

2

3 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/ και 1/319/ αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3

4

5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Αγαπητοί Μέτοχοι, Ο Όµιλος Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ξεκίνησε την δεκαετία του 70 από µία µικρή παραγωγική µονάδα µε ένα µόνο προϊόν (µεταλλικό τσέρκι) στοχεύοντας κυρίως στην Ευρωπαϊκή αγορά. Μετά από µεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και επιµονή σήµερα είναι ένας ισχυρός πολυεθνικός Όµιλος, ο µεγαλύτερος Ευρωπαϊκός στη διεθνή αγορά βιοµηχανικής συσκευασίας, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις (µηχανές, service και αναλώσιµα δευτερογενούς συσκευασίας) για οποιαδήποτε βιοµηχανική εφαρµογή. ιαθέτει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων µε 20 παραγωγικές µονάδες σε Ευρώπη και Αµερική και φυσική παρουσία στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και στην Αµερική, µέσω ενός εκτεταµένου δικτύου θυγατρικών εταιριών. Tην περίοδο από το 1998 µέχρι και το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2002 o Όµιλος Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ολοκλήρωσε έναν εντυπωσιακό κύκλο ανάπτυξης, πραγµατοποιώντας σηµαντικές επενδύσεις και υλοποιώντας στρατηγικές εξαγορές. Το 1998 οι συνολικές πωλήσεις ήταν 58 εκ. Ευρώ ενώ το 2004 οι ενοποιηµένες πωλήσεις έφτασαν τα 341 εκ. Ευρώ. Την περίοδο κύρια προτεραιότητα του Οµίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ υπήρξε η ένταξη, η ορθολογικοποίηση και η αναδιοργάνωση των εταιριών που εξαγοράσθηκαν. Η αναδιοργάνωση πραγµατοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες µε εντονότατη επιβράδυνση της διεθνούς οικονοµίας, µε ορατές τις επιπτώσεις της ύφεσης και της σηµαντικής ανατίµησης του Ευρώ. Βασικοί άξονες αυτής της προσπάθειας αναδιοργάνωσης ήταν: Η αφοµοίωση της κοινής στρατηγικής και η δηµιουργία κοινής επιχειρησιακής κουλτούρας. Η δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής (συστήµατα, διαδικασίες). Η συµπλήρωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και η συνεχής βελτίωση αυτών. Η προώθηση νέας ταυτότητας του Οµίλου στις διεθνείς αγορές, µε έµφαση στο νέο µέγεθος του, στις τεχνολογίες του, στα προϊόντα του και στις νέες δυνατότητες και δυναµικές του. Η αξιοποίηση σε όλα τα επίπεδα των οικονοµιών κλίµακος και των συνεργιών, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση του κόστους. Τα θετικά αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας έγιναν ορατά το Το 2004 o Όµιλος Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ επέτυχε το στρατηγικό του στόχο για 15% οργανική ανάπτυξη. Τα κέρδη αυξήθηκαν µε µεγαλύτερο ρυθµό από αυτόν των πωλήσεων, ενώ στο β εξάµηνο βελτιώθηκε σηµαντικά και η ρευστότητα του Οµίλου µε αντίστοιχη µείωση του καθαρού δανεισµού κατά 7 εκ. Ευρώ. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τόσο την στρατηγική ανάπτυξης του Οµίλου τα προηγούµενα χρόνια όσο και την επιτυχηµένη προσπάθεια απορρόφησης και ολοκλήρωσης των τελευταίων 2 ετών. Η Μητρική Εταιρία του Οµίλου πραγµατοποίησε έτος ρεκόρ µε πωλήσεις 130,0 εκ. Ευρώ έναντι πωλήσεων 94,9 εκ. Ευρώ το 2003, σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 37%, και κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 22,5 εκ. Ευρώ έναντι 16,0 εκ. Ευρώ το 2003, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 41%. Ο Όµιλος το 2004 προχώρησε σε ιδιαίτερα σηµαντικές κινήσεις: i. Ισχυροποίησε τη διοικητική του δοµή, µε στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της κερδοφορίας, ii. Οργάνωσε τις οµάδες πωλήσεων µε στόχο την προώθηση ολοκληρωµένων λύσεων και την προώθηση του συνόλου των προϊόντων από κάθε θυγατρική. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η αξιοποίηση των συµπληρωµατικών δικτύων πωλήσεων όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά τις σηµαντικές επενδύσεις και εξαγορές έως το iii. Ξεκίνησε την υλοποίηση επένδυσης στην Αµερική για την παραγωγή υλικών συσκευασίας, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του Η επένδυση αυτή σε συνδυασµό µε την ισχυρή βάση παραγωγής µηχανών που διαθέτει ήδη εκεί ο Όµιλος, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ταχύτατης ανάπτυξης επαναλαµβάνοντας το µοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε στην Ευρώπη. iv. Ολοκλήρωσε την ανάπτυξη των νέων αυτοµάτων µηχανών συσκευασίας συµπληρώνοντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων µε συστήµατα τεχνολογίας αιχµής. Οι υπάρχουσες υποδοµές δηµιουργούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανάπτυξης µε ακόµη πιο έντονους ρυθµούς. Μιχαήλ Ι. Μαϊλλης Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος 5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 8 Συνοπτικοί Ισολογισµοί Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 8 Συνοπτικά Αποτελέσµατα Χρήσεως Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 8 Στοιχεία Ανά Μετοχή 8 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ 9 Συνοπτικοί Ισολογισµοί ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ 9 Συνοπτικά Αποτελέσµατα Χρήσεως ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ 9 Στοιχεία Ανά Μετοχή Οµίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ 9 Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 10 Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ 10 1Α. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και Απολογισµού Χρήσης 2004 και τους Ελεγκτές της Εταιρίας. 11 1Β. Πληροφορίες σχετικά µε ηµόσιες Προσφορές Πληροφορίες για την Εταιρία 2.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία Σύντοµο Ιστορικό Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής ικαιώµατα Μετόχων - Φορολογία Μερισµάτων Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Μετοχική Σύνθεση Αγορά Ιδίων Μετοχών ραστηριότητες της Εταιρίας 3.1 Αντικείµενο Εργασιών Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία Παραγωγική υναµικότητα Ακίνητη Περιουσία Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός ιασφάλιση Έλεγχος Ποιότητας Στοιχεία του Κλάδου Πωλήσεις Απασχολούµενο Προσωπικό Επενδύσεις Έρευνα & Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων ιοίκηση 4.1 Οργανωτική ιάρθρωση της Εταιρίας ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρίας ιάθεση ικαιωµάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Options) Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στο ιοικητικό Συµβούλιο ή/και στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών

7 5. Πληροφορίες σχετικά µε την Περιουσία, την Οικονοµική Κατάσταση και τα Αποτελέσµατα της Εταιρίας 5.1 Εξέλιξη Οικονοµικής Κατάστασης της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Αποτελεσµάτων Χρήσεως της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Παρατηρήσεις Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Αναµορφώσεις Αποτελεσµάτων Χρήσεως και Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας Εξέλιξη Οικονοµικής Κατάστασης Οµίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών Αποτελέσµατα Χρήσεως Οµίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ Παρατηρήσεις Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τις Ενοποιηµένες Οικ. Καταστάσεις Αναµορφώσεις Αποτελεσµάτων Χρήσεως και Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Αξία των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Μερισµατική Πολιτική Συνδεδεµένες Εταιρίες Στόχοι και Προοπτικές της Εταιρίας 6.1 Εξέλιξη των υποθέσεων της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και του Οµίλου Στρατηγικοί Στόχοι και Προοπτικές της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και του Οµίλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οικονοµικές καταστάσεις της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Α.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/ Α.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/09/ Α.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/ Α.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/03/ Α.5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/03/ Α.6. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Α.7. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.8. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ B.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/ B.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/09/ B.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/ B.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/03/ B.5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ B.6. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ B.7. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘH Συνοπτικοί Ισολογισµοί Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα Εγκατάστασης 48,5 44,6 37,0 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 2,6 3,7 3,2 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 112,4 101,3 97,9 ΜΕΙΟΝ : Αποσβέσεις 92,8 76,4 63,7 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΠΑΓΙΑ 70,7 73,3 74,4 Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 159,5 153,8 150,2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 230,2 227,1 224,6 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 116,5 104,8 106,7 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 9,1 3,7 4,2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 355,8 335,6 335,5 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 209,1 205,2 213,8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,8 3,3 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 89,5 89,4 82,9 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 56,0 39,3 34,4 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 145,5 128,6 117,3 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 1,2 1,0 1,1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 355,8 335,6 335,5 Συνοπτικά Αποτελέσµατα Χρήσεως & Στοιχεία Ανά Μετοχή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,9 93,9 Βιοµηχανική ραστηριότητα 124,8 88,6 89,7 Εµπορική ραστηριότητα 5,2 6,3 4,2 Μικτό Κέρδος Πωλήσεων (προ Αποσβέσεων) 37,9 29,0 28,4 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 0,5 0,6 0,3 Σύνολο 38,4 29,6 28,8 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ Αποσβέσεων) 22,5 16,2 15,9 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 24,5 12,3 21,5 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 20,1 8,8 19,4 Κέρδη προ Φόρων 5,3-4,4 4 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ 4-4,4 1,4 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 4-5,5 1,4 Συνολικό Μέρισµα (Καθαρό από Φόρους) 3,5 0,0 4,2 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 0,35 0,18 0,30 Κέρδη προ Φόρων 0,08-0,06 0,06 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ 0,06-0,06 0,02 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 0,06-0,08 0,02 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,05 0,00 0,06 8

9 Συνοπτικοί Ισολογισµοί ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα Εγκατάστασης 79,9 77,2 59,2 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις (1) 149,8 141,1 17,7 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 211,5 194,9 194,4 ΜΕΙΟΝ : Αποσβέσεις ,2 113,3 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΠΑΓΙΑ 288,2 284,0 158,0 Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 8,2 6,2 0,7 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 296,4 290,2 158,7 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 184,5 173,0 181,4 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 13,2 7,3 5,9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 494,1 470,5 346,0 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (1) 257,3 242,8 121,1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2,8 2,6 6,2 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 95,3 102,0 99,8 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 136,6 119,8 117,8 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 231,9 221,8 217,6 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2,1 3,3 1,2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 494,1 470,5 346,1 Συνοπτικά Αποτελέσµατα Χρήσεως & Στοιχεία Ανά Μετοχή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 341,1 296,0 310,9 Βιοµηχανική ραστηριότητα 313,2 245,7 242,5 Εµπορική ραστηριότητα 27,9 50,3 68,4 Μικτό Κέρδος Πωλήσεων (προ Αποσβέσεων) 113,1 97,3 107,9 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 1,4 3,4 0,9 Σύνολο 114,5 100,7 108,8 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ Αποσβέσεων) 59, ,5 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 59,6 52,3 57,1 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 51,8 45,4 51,8 Κέρδη προ Φόρων 25,9 21,3 26,1 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ 19,8 15,7 19,9 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιωµάτων Μειοψηφίας 19,6 15,6 19,8 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 0,85 0,74 0,81 Κέρδη προ Φόρων 0,37 0,30 0,37 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ 0,28 0,22 0,28 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιωµάτων Μειοψηφίας 0,28 0,22 0,28 (1) Η εταιρεία εν όψει των επερχόµενων ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, και συγκεκριµένα µε βάση το ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 3, αποφάσισε να εµφανίσει το κονδύλι της υπεραξίας που προκύπτει από τις εξαγορές εταιρειών που πραγµατοποίησε τα τελευταία χρόνια ύψους Ευρώ στο ενεργητικό υπό την κατηγορία Γ.Ι.3 «Υπεραξία Επιχ/σεως (Goodwill)» Στις προηγούµενες οικονοµικές καταστάσεις το εν λόγω κονδύλι εµφανίζονταν σαν αφαιρετικό στοιχείο του παθητικού. Η εταιρεία δεν διενήργησε αποσβέσεις επί του συγκεκριµένου κονδυλίου δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 3, προβλέπεται έλεγχος αποµείωσης αξίας και όχι απόσβεση. Στα στοιχεία της χρήσης 2003 το κονδύλι του ενεργητικού «Υπεραξία επιχειρήσεως(goodwill)» και το κονδύλι του παθητικού «ιαφορές Ενοποίησης» έχουν αναµορφωθεί για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσης. (2) Ο Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών προέκυψε σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 33, όπως προβλέπεται από την Απόφαση 42 του ΧΑΑ 9

10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Κύκλου Εργασιών 37,0% 1,0% 5,0% Λειτουργικού Αποτελέσµατος / EBITDA (προ Αποσβέσεων) 39,0% 2,00% 15,20% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (συν. Πωλήσεων ) Μικτού Κέρδους (προ Αποσβέσεων) 29,1% 30,50% 30,30% Λειτουργικού Αποτελέσµατος / EBITDA (προ Αποσβέσεων) 17,3% 17,10% 16,90% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων Αποθεµάτων Προµηθευτών ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,70 0,63 0,55 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,53 0,55 0,45 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 2,08 2,67 3,10 Ειδική Ρευστότητα 1,82 2,34 2,64 Άµεση Ρευστότητα 0,03 0,05 0,25 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Κύκλου Εργασιών 15,2% -4,8% 14,8% Λειτουργικού Αποτελέσµατος / EBITDA (προ Αποσβέσεων) 19,0% -8,3% 25,3% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (συν. Πωλήσεων ) Μικτού Κέρδους (προ Αποσβέσεων) 33,2% 32,9% 34,7% Λειτουργικού Αποτελέσµατος / EBITDA (προ Αποσβέσεων) 17,4% 16,9% 17,5% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 10,1% 8,8% 21,6% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων Αποθεµάτων Προµηθευτών ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,90 0,92 1,78 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,64 0,68 1,21 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 1,35 1,44 1,54 Ειδική Ρευστότητα 0,82 0,91 0,96 Άµεση Ρευστότητα 0,07 0,12 0,19 10

11 1Α. ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤOΥ ΕΤΗΣΙOΥ ΕΛΤΙOΥ ΚΑΙ ΑΠOΛOΓΙΣΜOΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία της Χρήσης 2004 που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων καθώς και της στρατηγικής και των προοπτικών της Εταιρίας «Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - Συστήµατα Συσκευασίας» εφεξής η Εταιρία, από τους επενδυτές και τους συµβούλους τους επί των επενδύσεων. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π 348/1985), τις υπ αριθµ. 5/204/ και 1/319/ αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, τηλ Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: O κος. Χαράλαµπος Σταυρινουδάκης, Αντιπρόεδρος.Σ. και Γενικός ιευθυντής Οικονοµικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, τηλ Η κα. Αλεξάνδρα Κονίδα, ιευθύντρια Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών και Επενδυτικών Σχέσεων του Οµίλου, Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, τηλ O κος. Πέτρος ελής, Oικονοµικός ιευθυντής Ελλάδος, Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. Σε βάρος της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρία ελέγχεται από Oρκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2000 και 2001 για την Εταιρία και τον Όµιλο έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κος. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, Α.Μ. ΣOΕΛ της ελεγκτικής εταιρίας PriceWaterhouseCoopers (Κηφισίας 268, Τ.Κ Αθήνα) και τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2002 και 2003 για την Εταιρία και τον Όµιλο έχει διενεργήσει ο Oρκωτός Ελεγκτής κος. Κυριάκος Ριρής, Α.Μ. ΣOΕΛ της ελεγκτικής εταιρίας PriceWaterhouseCoopers (Κηφισίας 268, Τ.Κ Αθήνα). Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004 για την Εταιρία και τον Όµιλο έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής κος. Άθως Στυλιανού Α.Μ. ΣΟΕΛ της ελεγκτικής εταιρίας DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε (Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως 84Α, Τ.Κ Χαλάνδρι). 1Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. 11

12

13 2. ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ ΓΙΑ THN ETAIPIA 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1973 µε τη µορφή Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), σαν συνέχεια ατοµικής επιχείρησης η οποία προϋπήρχε από το 1968 και µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Eταιρία (Α.Ε.Β.Ε.) το Από τον Απρίλιο του 2003, η Εταιρία έχει έδρα στον ήµο Κηφισιάς Αττικής, Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 2716/06/Β/86/43/Η. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε εξήντα χρόνια και λήγει το έτος Είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρία και υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών του Κ.Ν. 2190/1920. Η Εταιρία περαιτέρω δεσµεύεται λόγω του ότι οι µετοχές της είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών από διατάξεις που διέπουν τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες. Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι: α. Η εν γένει άσκηση εµπορίου µε εισαγωγές, εξαγωγές και αντιπροσωπεύσεις οίκων του εξωτερικού. β. Η ίδρυση και εκµετάλλευση Βιοµηχανικών Μονάδων περιλαµβανοµένων ειδικότερα µονάδων παραγωγής ταινιών συσκευασίας πάσης φύσεως µεταλλικών ή πλαστικών. γ. Η παραγωγή και η εµπορία πάσης φύσεως υλικών και µηχανηµάτων συσκευασίας καθώς και των αντιστοίχων πρώτων υλών, όπως επίσης και η προώθηση πωλήσεων των εν λόγω ειδών µε κάθε τρόπο ή µέσο και η σύνταξη σχετικών µελετών. δ. Η κατάρτιση τεχνικών µελετών και η παροχή τεχνογνωσίας (know-how) για κατασκευή, καθώς και η κατασκευή πάσης φύσεως βιοµηχανικού εξοπλισµού και συναφών γραµµών παραγωγής. ε. Η ίδρυση άλλων εταιριών οποιασδήποτε µορφής ή συµµετοχή σε υφιστάµενες εταιρίες και επιχειρήσεις ή εξαγορά άλλων εταιριών και επιχειρήσεων ή συνεργασία µε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, που έχουν σκοπούς όµοιους ή παρεµφερείς ή συµπληρωµατικούς ή απλώς χρήσιµους µε οποιοδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα στην Εταιρία.Η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δυο παραγωγικές µονάδες (Oινόφυτα Βοιωτίας και Αλεξανδρούπολη) οι οποίες παράγουν η µεν πρώτη µεταλλική και πλαστική ταινία περίδεσης η δε δεύτερη εκτατό και θερµοσυρρικνωτικό φιλµ συσκευασίας (stretch film και shrink film). Επίσης η Εταιρία µέσω της επέκτασης της στην Ανατολική, τη υτική Ευρώπη και τη Β. Αµερική, διαθέτει πλέον παραγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη και την Β. Αµερική. Συγκεκριµένα, στην Ισπανία (Βαρκελώνη) παράγεται πλαστική ταινία περίδεσης (PP). Στην Aγγλία παράγεται πλαστική ταινία περίδεσης (PP και PET). Στη Ρουµανία παράγεται θερµοσυρρικνωτικό φιλµ συσκευασίας (shrink film) και µηχανές συσκευασίας. Στην Πολωνία παράγεται εκτατό φιλµ συσκευασίας (stretch film), πλαστική ταινία περίδεσης και πλαστικές σακούλες. Στη Γερµανία παράγονται κεφαλές και αυτόµατες µηχανές συσκευασίας καθώς και πλαστική ταινία περίδεσης (PP και PET), χαρτογωνίες και ειδικοί ιµάντες περίδεσης. Στην Ιταλία παράγονται κλειστικές µηχανές χαρτοκιβωτίων µε αυτοκόλλητες ταινίες (tape carton sealers), µηχανές περιτύλιξης µε εκτατό φιλµ συσκευασίας, φλεξοεκτυπωτικές µηχανές αυτοκόλλητων ταινιών και dispensers καθώς επίσης και εργαλεία συσκευασίας για εφαρµογές µε µεταλλική και πλαστική ταινία περίδεσης. Στην Ιταλία παράγονται επίσης θερµοσυρρικνωτικές µηχανές συσκευασίας καθώς και εξαρτήµατα και ανταλλακτικά µηχανών συσκευασίας. Στις Ηνωµένες Πολιτείες συναρµολογούνται ολοκληρωµένες γραµµές συσκευασίας (Combi Packaging Systems). Στον Καναδά σχεδιάζονται, παράγονται και διατίθενται µηχανές περιτύλιξης µε εκτατό φιλµ συσκευασίας (stretch wrapping machines). Η Εταιρία στην Ελλάδα έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισµό και οι εξαγωγές της απορροφούν το 92,5% των ετήσιων πωλήσεών της (στοιχεία 2004). Η Μ.Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές, στηριζόµενη στην ποιότητα των προϊόντων της, στην ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρών δικτύων διανοµής και στην παροχή αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης προς τους πελάτες της. 2.2 ΣΥΝΤΟΜΟ IΣTOPIKO Oι κυριότεροι χρονικοί σταθµοί στην πορεία της Εταιρίας είναι οι ακόλουθοι: Ιδρύεται η Eταιρία από τον κ. Μιχαήλ Ι. Μαΐλλη µε τη µορφή ατοµικής επιχείρησης Η Εταιρία µετατρέπεται σε Ε.Π.Ε Η Eταιρία µετατρέπεται από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.Β.Ε Η Εταιρία λαµβάνει από το Εµπορικό, Βιοτεχνικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, βραβείο για τα εξαγωγικά της επιτεύγµατα την περίοδο

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Tο Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας πιστοποιείται κατά ISO 9002 που αφορά τη δραστηριότητα της επιχείρησης για Παραγωγή και Eµπορία Xαλυβδοταινίας Συσκευασίας. Tο πιστοποιητικό αυτό ισχύει έως Η Eταιρία είναι από τις 20 πρώτες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στις οποίες χορηγήθηκε το ανωτέρω πιστοποιητικό και είναι η πρώτη Eταιρία στον κλάδο της µεταλλουργίας και επεξεργασίας µετάλλων που έλαβε ανάλογο πιστοποιητικό Η Eταιρία εισάγει τις µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Την ίδια χρονιά ιδρύονται οι δύο πρώτες θυγατρικές εταιρίες της ΜΙΧΑΗΛ.Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. Η πρώτη µε έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας (Αύγουστος 94) και η δεύτερη µε έδρα το Βουκουρέστι της Ρουµανίας ( εκέµβριος 94). Σκοπός των δύο εταιριών είναι η ανάπτυξη δικτύου διανοµής για τα προϊόντα της Εταιρίας στην Βαλκανική. Επιπλέον, µέσω της M.J. Maillis Romania, η Eταιρία αναπτύσσει και παραγωγική δραστηριότητα Ιδρύεται το Μάρτιο η πρώτη θυγατρική Eταιρία στην Ελλάδα µε την επωνυµία STRAPTECH Α.Ε. µε αντικείµενο εργασιών τη µελέτη, κατασκευή και διάθεση αυτοµάτων µηχανών και συγκροτηµάτων συσκευασίας καθώς και µηχανολογικού εξοπλισµού για την παραγωγή ταινιών και άλλων υλικών συσκευασίας. Τον ίδιο χρόνο εγκρίνεται από τα Υπουργεία Εθνικής Oικονοµίας και Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας το πενταετές επιχειρηµατικό πρόγραµµα ( ) ύψους 4,64 δισ. δραχµών, που είχε υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 2234/23α (ΦΕΚ 195/1995) και που αποτελεί το µεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραµµα Εταιρίας που εγκρίθηκε µε βάση το νόµο αυτό Η Eταιρία πραγµατοποιεί µετάταξη από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Tην ίδια χρονιά εγκρίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης το επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης συνολικού ύψους 1,64 δισ. δρχ. µε επιχορήγηση 62% για τη δηµιουργία εργοστασίου παραγωγής πλαστικής ταινίας περίδεσης και film συσκευασίας (Ν. 1892/90). Eπίσης ανανεώνεται το πιστοποιητικό διασφάλισης ISO 9002 για την τριετία Η Eταιρία στα πλαίσια της επέκτασής της στα Βαλκάνια ιδρύει νέα θυγατρική Eταιρία στην Πολωνία µε έδρα τη Βαρσοβία (Μάρτιος 1997) µε σκοπό την προώθηση των προϊόντων της στη χώρα αυτή. Ακόµα δηµιουργεί ένα υποκατάστηµα µε έδρα τις Βρυξέλλες µε σκοπό την ισχυροποίηση του δικτύου διανοµής των προϊόντων της. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνει το επενδυτικό της πρόγραµµα (Α Φάση ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης) δυο χρόνια νωρίτερα απ ότι είχε αρχικά προγραµµατισθεί, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικής της δυναµικότητας και ταυτόχρονα διεύρυνση της γκάµας των προϊόντων της µε την έναρξη παραγωγής και διάθεσης stretch και shrink film. Τον ίδιο χρόνο εγκρίνονται δυο νέα επενδυτικά προγράµµατα της Εταιρίας που αφορούν στην εγκατάσταση µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ύψους 652 εκατ. δρχ. στα Oινόφυτα και στην Β φάση του επενδυτικού προγράµµατος στην Αλεξανδρούπολη ύψους 2,5 δισ. δρχ. για τη διετία Επιπλέον, το 1997 η Eταιρία προχωράει στη σύναψη επταετούς Oµολογιακού ανείου µε ιδιωτική τοποθέτηση στην αγορά του Λονδίνου ύψους 62 εκατ. DEM ( δρχ. µε ισοτιµία 31/12/1997) µε σκοπό την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων (Βραχυπρόθεσµων - Μακροπρόθεσµων) Ιδρύεται νέα θυγατρική εταιρία στην Τσεχία, η M.J. Maillis Czech SRO µε έδρα την Πράγα (Απρίλιος 1998). Την ίδια χρονιά η ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. εξαγοράζει στην Ισπανία την πλειοψηφία των µετοχών των εταιριών Incoplastic S.A. και Rocalu S.A. Η Incoplastic S.A. µετονοµάζεται σε M.J. Maillis Espana S.A. Eπίσης ιδρύεται νέα θυγατρική στην Αλβανία, η M.J. Maillis Albania Ltd. Tέλος, το 1998 γίνεται αναβάθµιση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του Εργοστασίου των Οινοφύτων, κατά ISO 9001 : 1994, µε ισχύ έως Από το εκέµβριο του 2003 γίνεται περαιτέρω αναβάθµιση σε ISO 9001: 2000 µε ισχύ ως Η Eταιρία συνεχίζοντας τη στρατηγική της επέκταση, προχωρεί σε περαιτέρω εξαγορές στην Αγγλία. Αρχικά η ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. εξαγοράζει την εταιρία Castlegate, η οποία στη συνέχεια εξαγοράζει το Payne Strapping Systems Division (κλάδο) της εταιρίας Bunzl. Plc. H νέα εταιρία που προκύπτει µετονοµάζεται σε Payne Strapping Systems Ltd. Στη συνέχεια η Payne Strapping Systems Ltd. συγχωνεύεται δι απορροφήσεως µε την εταιρία Elsten Ltd. Ιδρύεται η M.J. Maillis France SAS. Η M.J. Maillis France SAS εξαγοράζει το 100% των εταιριών Codami SARL και Cerbere Agrafvit S.A., καθώς και το Sovarec Division (κλάδο) της εταιρίας Cerbere S.A. Στη συνέχεια η εταιρία Codami SARL µετονοµάζεται σε Cerbere Sovarec S.A. και απορροφά το Sovarec division (κλάδο) της εταιρίας Cerbere S.A. Ιδρύεται η OMS Maillis America Inc, από την κοινοπραξία ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. και OMS SpA., στην πόλη Charlotte της Βόρειας Καρολίνα. 14

15 Ιδρύεται νέα θυγατρική εταιρία στην Oυγγαρία, η M.J. Maillis Hungary KFT. Η παραπάνω εταιρία αγοράζει το εµπορικό σήµα (trademark) της εταιρίας Danubia Pack καθώς και µερικά από τα πάγια της στοιχεία και µετονοµάζεται σε Danubia Pack Maillis Group. Oλοκληρώνεται η Β φάση του επενδυτικού προγράµµατος στην Αλεξανδρούπολη, ύψους 2,5 δισ. δρχ. Η Eταιρία προχώρησε στα τέλη του 1999 στην εξαγορά των εταιριών: Siat S.p.A. στην Ιταλία κατά ποσοστό 100% και των θυγατρικών της (Ar.te Srl, Gramegna S.p.A., Ipe CO, Combi Packaging Systems, Siat USA) και Columbia S.r.l στην Ιταλία κατά ποσοστό 60%. Η Siat Spa δραστηριοποιείται στην παραγωγή κλειστικών µηχανών χαρτοκιβωτίων µε αυτοκόλλητες ταινίες, µηχανές περίδεσης για stretch και φλεξοεκτυπωτικές µηχανές αυτοκόλλητων ταινιών. Η Columbia S.r.l δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσερκοµηχανών Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρία ολοκλήρωσε µια σειρά στρατηγικών και πολύ σηµαντικών εξαγορών. Συγκεκριµένα η ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε ένα ακόµη βήµα στην συµπλήρωση του εµπορικού δικτύου της στην Ευρώπη εξαγοράζοντας το 100% της αυστριακής εταιρίας CYKLOP που µετονοµάσθηκε CONTIPAK, η οποία κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα της δευτερογενούς συσκευασίας στην Αυστρία. Oλοκληρώθηκε επίσης η εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της Φιλανδικής εταιρίας OY ASTRAP AB. Η εν λόγω εταιρία καθώς και η 100% θυγατρική της στην Σουηδία ASTRAP AB δραστηριοποιούνται στην εµπορία των προϊόντων δευτερογενούς συσκευασίας. Τον Mάιο 2000 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της DF PARTNER SRO στην Τσεχία η οποία δραστηριοποιείται στη διακίνηση και εµπορία των προϊόντων δευτερογενούς συσκευασίας και ήταν από τους µεγαλύτερους διανοµείς στην Τσεχία µε εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων. Τον ίδιο µήνα επίσης ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Γερµανικής εταιρίας Sander GmbH, η οποία δραστηριοποιείται στον σχεδιασµό, παραγωγή και διάθεση αυτόµατων µηχανών περίδεσης, πλαστικών ταινιών, ειδικών ταινιών περίδεσης, προστατευτικών γωνιών και αερόσακων για µεταφορά προϊόντων µε container. Αξίζει δε να σηµειωθεί η σηµαντική επενδυτική προσπάθεια που ξεκίνησε στο 2000 στην Ρουµανία για την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου εργοστασίου παραγωγής µηχανηµάτων βασιζόµενοι στην τεχνογνωσία των παραγωγικών µηχανών του Oµίλου SIAT και SANDER σε µία χώρα µε φθηνότερο κόστος παραγωγής. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε στο τέλος του Α εξαµήνου του Τον Ιούλιο 2000 η εταιρία SIAT SPA στην Ιταλία προχώρησε στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρία SICME SRL. Η SICME SRL είναι εξειδικευµένος παραγωγός ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανών. Τον Σεπτέµβριο 2000 η M.J. MAILLIS POLAND S.P.Zo.o. προέβει στην αγορά επιχείρησης «business» και παγίων «assets» της εταιρίας MARFLEX Sp. Z.o.o. η οποία της παραχώρησε το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει στην εµπορική της επωνυµία την ονοµασία MARFLEX. Σηµειώνεται ότι η MARFLEX Sp. Z.o.o. είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός stretch film στην Aνατολική Eυρώπη κα ο µεγαλύτερος παραγωγός σε πλαστικές σακούλες στην Πολωνία µε δυνατότητες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας. Τον εκέµβριο 2000 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Σουηδικής εταιρίας Nydens Forpackings AB από την θυγατρική εταιρία της ΜIXAHΛ Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Astrap AB στην Σουηδία η οποία δραστηριοποιείται στην εµπορική διακίνηση προϊόντων δευτερογενούς συσκευασίας. Η Εταιρία προχώρησε σε αναχρηµατοδότηση του οµολογιακού δανείου ύψους 62 εκατ. DEM όπως ανερχόταν στις 31/12/1999 µε µεσοµακροπρόθεσµο κοινοπρακτικό δάνειο σε ευρώ ύψους 47 εκατ. λήξης και αποπληρωµής το Η Εταιρία προχώρησε σε ανανέωση του δανείου αυτού µέχρι τον εκέµβριο του Κατά την διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των εξαγορών αποτέλεσµα του οποίου ήταν η παροχή ολοκληρωµένων συστηµάτων συσκευασίας (end of line solutions). Kατά την διάρκεια του 2001 πραγµατοποιήθηκαν οι εξής στρατηγικές εξαγορές: Τον Μάιο 2001 η Εταιρία ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. µέσω της ιταλικής θυγατρικής εταιρίας SIAT S.p.A προχώρησε στην εξαγορά δύο Ιταλικών εταιριών την ΜEGA S.r.l. η οποία είναι παραγωγός αυτοµάτων µηχανών συσκευασίας υψηλής τεχνολογίας για εξειδικευµένες χρήσεις και την ΤΑΜ S.r.l. η οποία παράγει µηχανουργικά προϊόντα και ανταλλακτικά και χαρακτηρίζεται από µέγιστο βαθµό αυτοµατοποίησης. Τον Αύγουστο 2001 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρίας United Packaging PLC µέσω της HELERO BV στην Αγγλία.H United Packaging PLC έχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διάθεση αυτοµάτων µηχανών stretch wrapping και stretch film. 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 τηλεφωνία computers ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είδη γραφείου home cinema INTERNET BUSINESS TO BUSINESS δώρα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ SERVICE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 582101000 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου 2002-2003 65 Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα