ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004"

Transcript

1

2

3 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/ και 1/319/ αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3

4

5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Αγαπητοί Μέτοχοι, Ο Όµιλος Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ξεκίνησε την δεκαετία του 70 από µία µικρή παραγωγική µονάδα µε ένα µόνο προϊόν (µεταλλικό τσέρκι) στοχεύοντας κυρίως στην Ευρωπαϊκή αγορά. Μετά από µεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και επιµονή σήµερα είναι ένας ισχυρός πολυεθνικός Όµιλος, ο µεγαλύτερος Ευρωπαϊκός στη διεθνή αγορά βιοµηχανικής συσκευασίας, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις (µηχανές, service και αναλώσιµα δευτερογενούς συσκευασίας) για οποιαδήποτε βιοµηχανική εφαρµογή. ιαθέτει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων µε 20 παραγωγικές µονάδες σε Ευρώπη και Αµερική και φυσική παρουσία στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και στην Αµερική, µέσω ενός εκτεταµένου δικτύου θυγατρικών εταιριών. Tην περίοδο από το 1998 µέχρι και το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2002 o Όµιλος Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ολοκλήρωσε έναν εντυπωσιακό κύκλο ανάπτυξης, πραγµατοποιώντας σηµαντικές επενδύσεις και υλοποιώντας στρατηγικές εξαγορές. Το 1998 οι συνολικές πωλήσεις ήταν 58 εκ. Ευρώ ενώ το 2004 οι ενοποιηµένες πωλήσεις έφτασαν τα 341 εκ. Ευρώ. Την περίοδο κύρια προτεραιότητα του Οµίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ υπήρξε η ένταξη, η ορθολογικοποίηση και η αναδιοργάνωση των εταιριών που εξαγοράσθηκαν. Η αναδιοργάνωση πραγµατοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες µε εντονότατη επιβράδυνση της διεθνούς οικονοµίας, µε ορατές τις επιπτώσεις της ύφεσης και της σηµαντικής ανατίµησης του Ευρώ. Βασικοί άξονες αυτής της προσπάθειας αναδιοργάνωσης ήταν: Η αφοµοίωση της κοινής στρατηγικής και η δηµιουργία κοινής επιχειρησιακής κουλτούρας. Η δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής (συστήµατα, διαδικασίες). Η συµπλήρωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και η συνεχής βελτίωση αυτών. Η προώθηση νέας ταυτότητας του Οµίλου στις διεθνείς αγορές, µε έµφαση στο νέο µέγεθος του, στις τεχνολογίες του, στα προϊόντα του και στις νέες δυνατότητες και δυναµικές του. Η αξιοποίηση σε όλα τα επίπεδα των οικονοµιών κλίµακος και των συνεργιών, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση του κόστους. Τα θετικά αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας έγιναν ορατά το Το 2004 o Όµιλος Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ επέτυχε το στρατηγικό του στόχο για 15% οργανική ανάπτυξη. Τα κέρδη αυξήθηκαν µε µεγαλύτερο ρυθµό από αυτόν των πωλήσεων, ενώ στο β εξάµηνο βελτιώθηκε σηµαντικά και η ρευστότητα του Οµίλου µε αντίστοιχη µείωση του καθαρού δανεισµού κατά 7 εκ. Ευρώ. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τόσο την στρατηγική ανάπτυξης του Οµίλου τα προηγούµενα χρόνια όσο και την επιτυχηµένη προσπάθεια απορρόφησης και ολοκλήρωσης των τελευταίων 2 ετών. Η Μητρική Εταιρία του Οµίλου πραγµατοποίησε έτος ρεκόρ µε πωλήσεις 130,0 εκ. Ευρώ έναντι πωλήσεων 94,9 εκ. Ευρώ το 2003, σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 37%, και κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 22,5 εκ. Ευρώ έναντι 16,0 εκ. Ευρώ το 2003, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 41%. Ο Όµιλος το 2004 προχώρησε σε ιδιαίτερα σηµαντικές κινήσεις: i. Ισχυροποίησε τη διοικητική του δοµή, µε στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της κερδοφορίας, ii. Οργάνωσε τις οµάδες πωλήσεων µε στόχο την προώθηση ολοκληρωµένων λύσεων και την προώθηση του συνόλου των προϊόντων από κάθε θυγατρική. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η αξιοποίηση των συµπληρωµατικών δικτύων πωλήσεων όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά τις σηµαντικές επενδύσεις και εξαγορές έως το iii. Ξεκίνησε την υλοποίηση επένδυσης στην Αµερική για την παραγωγή υλικών συσκευασίας, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του Η επένδυση αυτή σε συνδυασµό µε την ισχυρή βάση παραγωγής µηχανών που διαθέτει ήδη εκεί ο Όµιλος, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ταχύτατης ανάπτυξης επαναλαµβάνοντας το µοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε στην Ευρώπη. iv. Ολοκλήρωσε την ανάπτυξη των νέων αυτοµάτων µηχανών συσκευασίας συµπληρώνοντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων µε συστήµατα τεχνολογίας αιχµής. Οι υπάρχουσες υποδοµές δηµιουργούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανάπτυξης µε ακόµη πιο έντονους ρυθµούς. Μιχαήλ Ι. Μαϊλλης Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος 5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 8 Συνοπτικοί Ισολογισµοί Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 8 Συνοπτικά Αποτελέσµατα Χρήσεως Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 8 Στοιχεία Ανά Μετοχή 8 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ 9 Συνοπτικοί Ισολογισµοί ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ 9 Συνοπτικά Αποτελέσµατα Χρήσεως ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ 9 Στοιχεία Ανά Μετοχή Οµίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ 9 Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 10 Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ 10 1Α. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και Απολογισµού Χρήσης 2004 και τους Ελεγκτές της Εταιρίας. 11 1Β. Πληροφορίες σχετικά µε ηµόσιες Προσφορές Πληροφορίες για την Εταιρία 2.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία Σύντοµο Ιστορικό Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής ικαιώµατα Μετόχων - Φορολογία Μερισµάτων Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Μετοχική Σύνθεση Αγορά Ιδίων Μετοχών ραστηριότητες της Εταιρίας 3.1 Αντικείµενο Εργασιών Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία Παραγωγική υναµικότητα Ακίνητη Περιουσία Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός ιασφάλιση Έλεγχος Ποιότητας Στοιχεία του Κλάδου Πωλήσεις Απασχολούµενο Προσωπικό Επενδύσεις Έρευνα & Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων ιοίκηση 4.1 Οργανωτική ιάρθρωση της Εταιρίας ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρίας ιάθεση ικαιωµάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Options) Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στο ιοικητικό Συµβούλιο ή/και στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών

7 5. Πληροφορίες σχετικά µε την Περιουσία, την Οικονοµική Κατάσταση και τα Αποτελέσµατα της Εταιρίας 5.1 Εξέλιξη Οικονοµικής Κατάστασης της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Αποτελεσµάτων Χρήσεως της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Παρατηρήσεις Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Αναµορφώσεις Αποτελεσµάτων Χρήσεως και Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας Εξέλιξη Οικονοµικής Κατάστασης Οµίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών Αποτελέσµατα Χρήσεως Οµίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ Παρατηρήσεις Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τις Ενοποιηµένες Οικ. Καταστάσεις Αναµορφώσεις Αποτελεσµάτων Χρήσεως και Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Αξία των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Μερισµατική Πολιτική Συνδεδεµένες Εταιρίες Στόχοι και Προοπτικές της Εταιρίας 6.1 Εξέλιξη των υποθέσεων της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και του Οµίλου Στρατηγικοί Στόχοι και Προοπτικές της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και του Οµίλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οικονοµικές καταστάσεις της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Α.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/ Α.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/09/ Α.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/ Α.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/03/ Α.5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/03/ Α.6. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Α.7. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.8. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ B.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/ B.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/09/ B.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/ B.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/03/ B.5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ B.6. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ B.7. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘH Συνοπτικοί Ισολογισµοί Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα Εγκατάστασης 48,5 44,6 37,0 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 2,6 3,7 3,2 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 112,4 101,3 97,9 ΜΕΙΟΝ : Αποσβέσεις 92,8 76,4 63,7 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΠΑΓΙΑ 70,7 73,3 74,4 Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 159,5 153,8 150,2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 230,2 227,1 224,6 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 116,5 104,8 106,7 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 9,1 3,7 4,2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 355,8 335,6 335,5 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 209,1 205,2 213,8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,8 3,3 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 89,5 89,4 82,9 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 56,0 39,3 34,4 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 145,5 128,6 117,3 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 1,2 1,0 1,1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 355,8 335,6 335,5 Συνοπτικά Αποτελέσµατα Χρήσεως & Στοιχεία Ανά Μετοχή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,9 93,9 Βιοµηχανική ραστηριότητα 124,8 88,6 89,7 Εµπορική ραστηριότητα 5,2 6,3 4,2 Μικτό Κέρδος Πωλήσεων (προ Αποσβέσεων) 37,9 29,0 28,4 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 0,5 0,6 0,3 Σύνολο 38,4 29,6 28,8 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ Αποσβέσεων) 22,5 16,2 15,9 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 24,5 12,3 21,5 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 20,1 8,8 19,4 Κέρδη προ Φόρων 5,3-4,4 4 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ 4-4,4 1,4 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 4-5,5 1,4 Συνολικό Μέρισµα (Καθαρό από Φόρους) 3,5 0,0 4,2 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 0,35 0,18 0,30 Κέρδη προ Φόρων 0,08-0,06 0,06 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ 0,06-0,06 0,02 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 0,06-0,08 0,02 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,05 0,00 0,06 8

9 Συνοπτικοί Ισολογισµοί ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα Εγκατάστασης 79,9 77,2 59,2 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις (1) 149,8 141,1 17,7 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 211,5 194,9 194,4 ΜΕΙΟΝ : Αποσβέσεις ,2 113,3 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΠΑΓΙΑ 288,2 284,0 158,0 Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 8,2 6,2 0,7 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 296,4 290,2 158,7 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 184,5 173,0 181,4 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 13,2 7,3 5,9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 494,1 470,5 346,0 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (1) 257,3 242,8 121,1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2,8 2,6 6,2 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 95,3 102,0 99,8 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 136,6 119,8 117,8 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 231,9 221,8 217,6 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2,1 3,3 1,2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 494,1 470,5 346,1 Συνοπτικά Αποτελέσµατα Χρήσεως & Στοιχεία Ανά Μετοχή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) (σε εκατ. Ευρώ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 341,1 296,0 310,9 Βιοµηχανική ραστηριότητα 313,2 245,7 242,5 Εµπορική ραστηριότητα 27,9 50,3 68,4 Μικτό Κέρδος Πωλήσεων (προ Αποσβέσεων) 113,1 97,3 107,9 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 1,4 3,4 0,9 Σύνολο 114,5 100,7 108,8 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ Αποσβέσεων) 59, ,5 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 59,6 52,3 57,1 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 51,8 45,4 51,8 Κέρδη προ Φόρων 25,9 21,3 26,1 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ 19,8 15,7 19,9 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιωµάτων Μειοψηφίας 19,6 15,6 19,8 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 0,85 0,74 0,81 Κέρδη προ Φόρων 0,37 0,30 0,37 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ 0,28 0,22 0,28 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές Σ, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιωµάτων Μειοψηφίας 0,28 0,22 0,28 (1) Η εταιρεία εν όψει των επερχόµενων ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, και συγκεκριµένα µε βάση το ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 3, αποφάσισε να εµφανίσει το κονδύλι της υπεραξίας που προκύπτει από τις εξαγορές εταιρειών που πραγµατοποίησε τα τελευταία χρόνια ύψους Ευρώ στο ενεργητικό υπό την κατηγορία Γ.Ι.3 «Υπεραξία Επιχ/σεως (Goodwill)» Στις προηγούµενες οικονοµικές καταστάσεις το εν λόγω κονδύλι εµφανίζονταν σαν αφαιρετικό στοιχείο του παθητικού. Η εταιρεία δεν διενήργησε αποσβέσεις επί του συγκεκριµένου κονδυλίου δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 3, προβλέπεται έλεγχος αποµείωσης αξίας και όχι απόσβεση. Στα στοιχεία της χρήσης 2003 το κονδύλι του ενεργητικού «Υπεραξία επιχειρήσεως(goodwill)» και το κονδύλι του παθητικού «ιαφορές Ενοποίησης» έχουν αναµορφωθεί για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσης. (2) Ο Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών προέκυψε σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 33, όπως προβλέπεται από την Απόφαση 42 του ΧΑΑ 9

10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Κύκλου Εργασιών 37,0% 1,0% 5,0% Λειτουργικού Αποτελέσµατος / EBITDA (προ Αποσβέσεων) 39,0% 2,00% 15,20% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (συν. Πωλήσεων ) Μικτού Κέρδους (προ Αποσβέσεων) 29,1% 30,50% 30,30% Λειτουργικού Αποτελέσµατος / EBITDA (προ Αποσβέσεων) 17,3% 17,10% 16,90% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων Αποθεµάτων Προµηθευτών ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,70 0,63 0,55 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,53 0,55 0,45 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 2,08 2,67 3,10 Ειδική Ρευστότητα 1,82 2,34 2,64 Άµεση Ρευστότητα 0,03 0,05 0,25 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Κύκλου Εργασιών 15,2% -4,8% 14,8% Λειτουργικού Αποτελέσµατος / EBITDA (προ Αποσβέσεων) 19,0% -8,3% 25,3% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (συν. Πωλήσεων ) Μικτού Κέρδους (προ Αποσβέσεων) 33,2% 32,9% 34,7% Λειτουργικού Αποτελέσµατος / EBITDA (προ Αποσβέσεων) 17,4% 16,9% 17,5% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 10,1% 8,8% 21,6% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων Αποθεµάτων Προµηθευτών ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,90 0,92 1,78 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,64 0,68 1,21 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 1,35 1,44 1,54 Ειδική Ρευστότητα 0,82 0,91 0,96 Άµεση Ρευστότητα 0,07 0,12 0,19 10

11 1Α. ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤOΥ ΕΤΗΣΙOΥ ΕΛΤΙOΥ ΚΑΙ ΑΠOΛOΓΙΣΜOΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία της Χρήσης 2004 που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων καθώς και της στρατηγικής και των προοπτικών της Εταιρίας «Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - Συστήµατα Συσκευασίας» εφεξής η Εταιρία, από τους επενδυτές και τους συµβούλους τους επί των επενδύσεων. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π 348/1985), τις υπ αριθµ. 5/204/ και 1/319/ αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, τηλ Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: O κος. Χαράλαµπος Σταυρινουδάκης, Αντιπρόεδρος.Σ. και Γενικός ιευθυντής Οικονοµικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, τηλ Η κα. Αλεξάνδρα Κονίδα, ιευθύντρια Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών και Επενδυτικών Σχέσεων του Οµίλου, Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, τηλ O κος. Πέτρος ελής, Oικονοµικός ιευθυντής Ελλάδος, Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. Σε βάρος της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρία ελέγχεται από Oρκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2000 και 2001 για την Εταιρία και τον Όµιλο έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κος. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, Α.Μ. ΣOΕΛ της ελεγκτικής εταιρίας PriceWaterhouseCoopers (Κηφισίας 268, Τ.Κ Αθήνα) και τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2002 και 2003 για την Εταιρία και τον Όµιλο έχει διενεργήσει ο Oρκωτός Ελεγκτής κος. Κυριάκος Ριρής, Α.Μ. ΣOΕΛ της ελεγκτικής εταιρίας PriceWaterhouseCoopers (Κηφισίας 268, Τ.Κ Αθήνα). Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004 για την Εταιρία και τον Όµιλο έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής κος. Άθως Στυλιανού Α.Μ. ΣΟΕΛ της ελεγκτικής εταιρίας DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε (Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως 84Α, Τ.Κ Χαλάνδρι). 1Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. 11

12

13 2. ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ ΓΙΑ THN ETAIPIA 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1973 µε τη µορφή Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), σαν συνέχεια ατοµικής επιχείρησης η οποία προϋπήρχε από το 1968 και µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Eταιρία (Α.Ε.Β.Ε.) το Από τον Απρίλιο του 2003, η Εταιρία έχει έδρα στον ήµο Κηφισιάς Αττικής, Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 2716/06/Β/86/43/Η. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε εξήντα χρόνια και λήγει το έτος Είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρία και υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών του Κ.Ν. 2190/1920. Η Εταιρία περαιτέρω δεσµεύεται λόγω του ότι οι µετοχές της είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών από διατάξεις που διέπουν τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες. Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι: α. Η εν γένει άσκηση εµπορίου µε εισαγωγές, εξαγωγές και αντιπροσωπεύσεις οίκων του εξωτερικού. β. Η ίδρυση και εκµετάλλευση Βιοµηχανικών Μονάδων περιλαµβανοµένων ειδικότερα µονάδων παραγωγής ταινιών συσκευασίας πάσης φύσεως µεταλλικών ή πλαστικών. γ. Η παραγωγή και η εµπορία πάσης φύσεως υλικών και µηχανηµάτων συσκευασίας καθώς και των αντιστοίχων πρώτων υλών, όπως επίσης και η προώθηση πωλήσεων των εν λόγω ειδών µε κάθε τρόπο ή µέσο και η σύνταξη σχετικών µελετών. δ. Η κατάρτιση τεχνικών µελετών και η παροχή τεχνογνωσίας (know-how) για κατασκευή, καθώς και η κατασκευή πάσης φύσεως βιοµηχανικού εξοπλισµού και συναφών γραµµών παραγωγής. ε. Η ίδρυση άλλων εταιριών οποιασδήποτε µορφής ή συµµετοχή σε υφιστάµενες εταιρίες και επιχειρήσεις ή εξαγορά άλλων εταιριών και επιχειρήσεων ή συνεργασία µε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, που έχουν σκοπούς όµοιους ή παρεµφερείς ή συµπληρωµατικούς ή απλώς χρήσιµους µε οποιοδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα στην Εταιρία.Η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δυο παραγωγικές µονάδες (Oινόφυτα Βοιωτίας και Αλεξανδρούπολη) οι οποίες παράγουν η µεν πρώτη µεταλλική και πλαστική ταινία περίδεσης η δε δεύτερη εκτατό και θερµοσυρρικνωτικό φιλµ συσκευασίας (stretch film και shrink film). Επίσης η Εταιρία µέσω της επέκτασης της στην Ανατολική, τη υτική Ευρώπη και τη Β. Αµερική, διαθέτει πλέον παραγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη και την Β. Αµερική. Συγκεκριµένα, στην Ισπανία (Βαρκελώνη) παράγεται πλαστική ταινία περίδεσης (PP). Στην Aγγλία παράγεται πλαστική ταινία περίδεσης (PP και PET). Στη Ρουµανία παράγεται θερµοσυρρικνωτικό φιλµ συσκευασίας (shrink film) και µηχανές συσκευασίας. Στην Πολωνία παράγεται εκτατό φιλµ συσκευασίας (stretch film), πλαστική ταινία περίδεσης και πλαστικές σακούλες. Στη Γερµανία παράγονται κεφαλές και αυτόµατες µηχανές συσκευασίας καθώς και πλαστική ταινία περίδεσης (PP και PET), χαρτογωνίες και ειδικοί ιµάντες περίδεσης. Στην Ιταλία παράγονται κλειστικές µηχανές χαρτοκιβωτίων µε αυτοκόλλητες ταινίες (tape carton sealers), µηχανές περιτύλιξης µε εκτατό φιλµ συσκευασίας, φλεξοεκτυπωτικές µηχανές αυτοκόλλητων ταινιών και dispensers καθώς επίσης και εργαλεία συσκευασίας για εφαρµογές µε µεταλλική και πλαστική ταινία περίδεσης. Στην Ιταλία παράγονται επίσης θερµοσυρρικνωτικές µηχανές συσκευασίας καθώς και εξαρτήµατα και ανταλλακτικά µηχανών συσκευασίας. Στις Ηνωµένες Πολιτείες συναρµολογούνται ολοκληρωµένες γραµµές συσκευασίας (Combi Packaging Systems). Στον Καναδά σχεδιάζονται, παράγονται και διατίθενται µηχανές περιτύλιξης µε εκτατό φιλµ συσκευασίας (stretch wrapping machines). Η Εταιρία στην Ελλάδα έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισµό και οι εξαγωγές της απορροφούν το 92,5% των ετήσιων πωλήσεών της (στοιχεία 2004). Η Μ.Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές, στηριζόµενη στην ποιότητα των προϊόντων της, στην ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρών δικτύων διανοµής και στην παροχή αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης προς τους πελάτες της. 2.2 ΣΥΝΤΟΜΟ IΣTOPIKO Oι κυριότεροι χρονικοί σταθµοί στην πορεία της Εταιρίας είναι οι ακόλουθοι: Ιδρύεται η Eταιρία από τον κ. Μιχαήλ Ι. Μαΐλλη µε τη µορφή ατοµικής επιχείρησης Η Εταιρία µετατρέπεται σε Ε.Π.Ε Η Eταιρία µετατρέπεται από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.Β.Ε Η Εταιρία λαµβάνει από το Εµπορικό, Βιοτεχνικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, βραβείο για τα εξαγωγικά της επιτεύγµατα την περίοδο

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Tο Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας πιστοποιείται κατά ISO 9002 που αφορά τη δραστηριότητα της επιχείρησης για Παραγωγή και Eµπορία Xαλυβδοταινίας Συσκευασίας. Tο πιστοποιητικό αυτό ισχύει έως Η Eταιρία είναι από τις 20 πρώτες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στις οποίες χορηγήθηκε το ανωτέρω πιστοποιητικό και είναι η πρώτη Eταιρία στον κλάδο της µεταλλουργίας και επεξεργασίας µετάλλων που έλαβε ανάλογο πιστοποιητικό Η Eταιρία εισάγει τις µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Την ίδια χρονιά ιδρύονται οι δύο πρώτες θυγατρικές εταιρίες της ΜΙΧΑΗΛ.Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. Η πρώτη µε έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας (Αύγουστος 94) και η δεύτερη µε έδρα το Βουκουρέστι της Ρουµανίας ( εκέµβριος 94). Σκοπός των δύο εταιριών είναι η ανάπτυξη δικτύου διανοµής για τα προϊόντα της Εταιρίας στην Βαλκανική. Επιπλέον, µέσω της M.J. Maillis Romania, η Eταιρία αναπτύσσει και παραγωγική δραστηριότητα Ιδρύεται το Μάρτιο η πρώτη θυγατρική Eταιρία στην Ελλάδα µε την επωνυµία STRAPTECH Α.Ε. µε αντικείµενο εργασιών τη µελέτη, κατασκευή και διάθεση αυτοµάτων µηχανών και συγκροτηµάτων συσκευασίας καθώς και µηχανολογικού εξοπλισµού για την παραγωγή ταινιών και άλλων υλικών συσκευασίας. Τον ίδιο χρόνο εγκρίνεται από τα Υπουργεία Εθνικής Oικονοµίας και Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας το πενταετές επιχειρηµατικό πρόγραµµα ( ) ύψους 4,64 δισ. δραχµών, που είχε υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 2234/23α (ΦΕΚ 195/1995) και που αποτελεί το µεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραµµα Εταιρίας που εγκρίθηκε µε βάση το νόµο αυτό Η Eταιρία πραγµατοποιεί µετάταξη από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Tην ίδια χρονιά εγκρίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης το επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης συνολικού ύψους 1,64 δισ. δρχ. µε επιχορήγηση 62% για τη δηµιουργία εργοστασίου παραγωγής πλαστικής ταινίας περίδεσης και film συσκευασίας (Ν. 1892/90). Eπίσης ανανεώνεται το πιστοποιητικό διασφάλισης ISO 9002 για την τριετία Η Eταιρία στα πλαίσια της επέκτασής της στα Βαλκάνια ιδρύει νέα θυγατρική Eταιρία στην Πολωνία µε έδρα τη Βαρσοβία (Μάρτιος 1997) µε σκοπό την προώθηση των προϊόντων της στη χώρα αυτή. Ακόµα δηµιουργεί ένα υποκατάστηµα µε έδρα τις Βρυξέλλες µε σκοπό την ισχυροποίηση του δικτύου διανοµής των προϊόντων της. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνει το επενδυτικό της πρόγραµµα (Α Φάση ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης) δυο χρόνια νωρίτερα απ ότι είχε αρχικά προγραµµατισθεί, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικής της δυναµικότητας και ταυτόχρονα διεύρυνση της γκάµας των προϊόντων της µε την έναρξη παραγωγής και διάθεσης stretch και shrink film. Τον ίδιο χρόνο εγκρίνονται δυο νέα επενδυτικά προγράµµατα της Εταιρίας που αφορούν στην εγκατάσταση µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ύψους 652 εκατ. δρχ. στα Oινόφυτα και στην Β φάση του επενδυτικού προγράµµατος στην Αλεξανδρούπολη ύψους 2,5 δισ. δρχ. για τη διετία Επιπλέον, το 1997 η Eταιρία προχωράει στη σύναψη επταετούς Oµολογιακού ανείου µε ιδιωτική τοποθέτηση στην αγορά του Λονδίνου ύψους 62 εκατ. DEM ( δρχ. µε ισοτιµία 31/12/1997) µε σκοπό την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων (Βραχυπρόθεσµων - Μακροπρόθεσµων) Ιδρύεται νέα θυγατρική εταιρία στην Τσεχία, η M.J. Maillis Czech SRO µε έδρα την Πράγα (Απρίλιος 1998). Την ίδια χρονιά η ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. εξαγοράζει στην Ισπανία την πλειοψηφία των µετοχών των εταιριών Incoplastic S.A. και Rocalu S.A. Η Incoplastic S.A. µετονοµάζεται σε M.J. Maillis Espana S.A. Eπίσης ιδρύεται νέα θυγατρική στην Αλβανία, η M.J. Maillis Albania Ltd. Tέλος, το 1998 γίνεται αναβάθµιση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του Εργοστασίου των Οινοφύτων, κατά ISO 9001 : 1994, µε ισχύ έως Από το εκέµβριο του 2003 γίνεται περαιτέρω αναβάθµιση σε ISO 9001: 2000 µε ισχύ ως Η Eταιρία συνεχίζοντας τη στρατηγική της επέκταση, προχωρεί σε περαιτέρω εξαγορές στην Αγγλία. Αρχικά η ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. εξαγοράζει την εταιρία Castlegate, η οποία στη συνέχεια εξαγοράζει το Payne Strapping Systems Division (κλάδο) της εταιρίας Bunzl. Plc. H νέα εταιρία που προκύπτει µετονοµάζεται σε Payne Strapping Systems Ltd. Στη συνέχεια η Payne Strapping Systems Ltd. συγχωνεύεται δι απορροφήσεως µε την εταιρία Elsten Ltd. Ιδρύεται η M.J. Maillis France SAS. Η M.J. Maillis France SAS εξαγοράζει το 100% των εταιριών Codami SARL και Cerbere Agrafvit S.A., καθώς και το Sovarec Division (κλάδο) της εταιρίας Cerbere S.A. Στη συνέχεια η εταιρία Codami SARL µετονοµάζεται σε Cerbere Sovarec S.A. και απορροφά το Sovarec division (κλάδο) της εταιρίας Cerbere S.A. Ιδρύεται η OMS Maillis America Inc, από την κοινοπραξία ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. και OMS SpA., στην πόλη Charlotte της Βόρειας Καρολίνα. 14

15 Ιδρύεται νέα θυγατρική εταιρία στην Oυγγαρία, η M.J. Maillis Hungary KFT. Η παραπάνω εταιρία αγοράζει το εµπορικό σήµα (trademark) της εταιρίας Danubia Pack καθώς και µερικά από τα πάγια της στοιχεία και µετονοµάζεται σε Danubia Pack Maillis Group. Oλοκληρώνεται η Β φάση του επενδυτικού προγράµµατος στην Αλεξανδρούπολη, ύψους 2,5 δισ. δρχ. Η Eταιρία προχώρησε στα τέλη του 1999 στην εξαγορά των εταιριών: Siat S.p.A. στην Ιταλία κατά ποσοστό 100% και των θυγατρικών της (Ar.te Srl, Gramegna S.p.A., Ipe CO, Combi Packaging Systems, Siat USA) και Columbia S.r.l στην Ιταλία κατά ποσοστό 60%. Η Siat Spa δραστηριοποιείται στην παραγωγή κλειστικών µηχανών χαρτοκιβωτίων µε αυτοκόλλητες ταινίες, µηχανές περίδεσης για stretch και φλεξοεκτυπωτικές µηχανές αυτοκόλλητων ταινιών. Η Columbia S.r.l δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσερκοµηχανών Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρία ολοκλήρωσε µια σειρά στρατηγικών και πολύ σηµαντικών εξαγορών. Συγκεκριµένα η ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε ένα ακόµη βήµα στην συµπλήρωση του εµπορικού δικτύου της στην Ευρώπη εξαγοράζοντας το 100% της αυστριακής εταιρίας CYKLOP που µετονοµάσθηκε CONTIPAK, η οποία κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα της δευτερογενούς συσκευασίας στην Αυστρία. Oλοκληρώθηκε επίσης η εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της Φιλανδικής εταιρίας OY ASTRAP AB. Η εν λόγω εταιρία καθώς και η 100% θυγατρική της στην Σουηδία ASTRAP AB δραστηριοποιούνται στην εµπορία των προϊόντων δευτερογενούς συσκευασίας. Τον Mάιο 2000 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της DF PARTNER SRO στην Τσεχία η οποία δραστηριοποιείται στη διακίνηση και εµπορία των προϊόντων δευτερογενούς συσκευασίας και ήταν από τους µεγαλύτερους διανοµείς στην Τσεχία µε εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων. Τον ίδιο µήνα επίσης ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Γερµανικής εταιρίας Sander GmbH, η οποία δραστηριοποιείται στον σχεδιασµό, παραγωγή και διάθεση αυτόµατων µηχανών περίδεσης, πλαστικών ταινιών, ειδικών ταινιών περίδεσης, προστατευτικών γωνιών και αερόσακων για µεταφορά προϊόντων µε container. Αξίζει δε να σηµειωθεί η σηµαντική επενδυτική προσπάθεια που ξεκίνησε στο 2000 στην Ρουµανία για την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου εργοστασίου παραγωγής µηχανηµάτων βασιζόµενοι στην τεχνογνωσία των παραγωγικών µηχανών του Oµίλου SIAT και SANDER σε µία χώρα µε φθηνότερο κόστος παραγωγής. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε στο τέλος του Α εξαµήνου του Τον Ιούλιο 2000 η εταιρία SIAT SPA στην Ιταλία προχώρησε στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρία SICME SRL. Η SICME SRL είναι εξειδικευµένος παραγωγός ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανών. Τον Σεπτέµβριο 2000 η M.J. MAILLIS POLAND S.P.Zo.o. προέβει στην αγορά επιχείρησης «business» και παγίων «assets» της εταιρίας MARFLEX Sp. Z.o.o. η οποία της παραχώρησε το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει στην εµπορική της επωνυµία την ονοµασία MARFLEX. Σηµειώνεται ότι η MARFLEX Sp. Z.o.o. είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός stretch film στην Aνατολική Eυρώπη κα ο µεγαλύτερος παραγωγός σε πλαστικές σακούλες στην Πολωνία µε δυνατότητες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας. Τον εκέµβριο 2000 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Σουηδικής εταιρίας Nydens Forpackings AB από την θυγατρική εταιρία της ΜIXAHΛ Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Astrap AB στην Σουηδία η οποία δραστηριοποιείται στην εµπορική διακίνηση προϊόντων δευτερογενούς συσκευασίας. Η Εταιρία προχώρησε σε αναχρηµατοδότηση του οµολογιακού δανείου ύψους 62 εκατ. DEM όπως ανερχόταν στις 31/12/1999 µε µεσοµακροπρόθεσµο κοινοπρακτικό δάνειο σε ευρώ ύψους 47 εκατ. λήξης και αποπληρωµής το Η Εταιρία προχώρησε σε ανανέωση του δανείου αυτού µέχρι τον εκέµβριο του Κατά την διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των εξαγορών αποτέλεσµα του οποίου ήταν η παροχή ολοκληρωµένων συστηµάτων συσκευασίας (end of line solutions). Kατά την διάρκεια του 2001 πραγµατοποιήθηκαν οι εξής στρατηγικές εξαγορές: Τον Μάιο 2001 η Εταιρία ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. µέσω της ιταλικής θυγατρικής εταιρίας SIAT S.p.A προχώρησε στην εξαγορά δύο Ιταλικών εταιριών την ΜEGA S.r.l. η οποία είναι παραγωγός αυτοµάτων µηχανών συσκευασίας υψηλής τεχνολογίας για εξειδικευµένες χρήσεις και την ΤΑΜ S.r.l. η οποία παράγει µηχανουργικά προϊόντα και ανταλλακτικά και χαρακτηρίζεται από µέγιστο βαθµό αυτοµατοποίησης. Τον Αύγουστο 2001 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρίας United Packaging PLC µέσω της HELERO BV στην Αγγλία.H United Packaging PLC έχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διάθεση αυτοµάτων µηχανών stretch wrapping και stretch film. 15

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τον Noέµβριο 2001 η Εταιρία προχωρά µέσω της HELERO BV στην εξαγορά της εταιρίας Samuel Strapping Systems (UK) Ltd στην Αγγλία η οποία αντιπροσώπευε την Ευρωπαϊκή δραστηριότητα της Καναδικής Εταιρίας Samuel Manu-Tech Inc.H Samuel Strapping Systems (U.K.) Ltd. έχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διανοµή υλικών και µηχανών βαρειάς συσκευασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις 16/02/2001 ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η δηµόσια εγγραφή της θυγατρικής εταιρίας M.J. MAILLIS ROMANIA S.A., τα κεφάλαια που άντλησε η εταιρία ανήλθαν σε 1.46 εκ. ολλάρια για τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος της διαµέσου της προσφοράς νέων µετοχών µε τιµή ROL (USD 1,69 ανά µετοχή). Επίσης το 2001 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση του νέου ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος (SAP) Το έτος 2002, µια χρονιά έντονης αρνητικής συγκυρίας, ο Όµιλος Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ πέτυχε ανάπτυξη της τάξεως του 15% καθώς και σηµαντική βελτίωση των λειτουργικών κερδών. Επένδυσε σηµαντικά σε ανάπτυξη νέων προϊόντων (κυρίως µηχανές µε ανταγωνιστικά και τεχνολογικά πλεονεκτήµατα) και προέβη σε αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Τη χρονιά αυτή συνεχίστηκε και εντάθηκε περαιτέρω η προσπάθεια αναδιοργάνωσης (streamlining) του Οµίλου ΜΑΪΛΛΗ, στα πλαίσια της οποίας πραγµατοποιήθηκαν πολλαπλές συγχωνεύσεις θυγατρικών του στο εξωτερικό (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία) αλλά και µεταφορές παραγωγής (π.χ. από την Αγγλία σε Πολωνία, Ιταλία, Ελλάδα). Κύρια συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν η σηµαντική µείωση του κόστους παραγωγής και διαχείρισης, κάτι που φάνηκε ακόµη πιο έντονα µέσα στη χρήση του Σε επίπεδο εξαγορών, αξίζει να σηµειωθεί ότι τον Απρίλιο του 2002, η Εταιρία µέσω της θυγατρικής της EUROPACK S.A. ανακοίνωσε την εξαγορά της Καναδικής WULFTEC INTERNATIONAL Inc., του µεγαλύτερου παραγωγού µηχανών περιτύλιξης φίλµ (strech wrapping machines) στην αγορά του Καναδά. Η πρώτη αυτή εξαγορά στη Βόρεια Αµερική είναι το στρατηγικό βήµα που επιτρέπει στην Εταιρία να επεκτείνει την ισχυρή της θέση και εκτός Ευρώπης. Τον Απρίλιο του 2002, η Εταιρία ανακοίνωσε επίσης ότι η θυγατρική της SIAT S.p.A εξαγόρασε το 51% της Ολλανδικής εταιρίας Packimpro VOF, η οποία στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε SIAT BENELUX B.V. Επιπρόσθετα τον Μάϊο του 2002, εγκαινιάστηκε στο Βουκουρέστι η νέα γραµµή παραγωγής µηχανών συσκευασίας της M.J.MAILLIS ROMANIA θυγατρικής της Εταιρίας στη Ρουµανία. Η νέα αυτή γραµµή παραγωγής αυξάνει την ετήσια παραγωγή στη συγκεκριµένη µονάδα κατά µηχανήµατα και εξαρτήµατα µηχανηµάτων, ενώ κατασκευάστηκε για να απορροφήσει την παραγωγική δύναµη σε απλές µηχανές συσκευασίας από τις µονάδες της Ιταλίας και της Γερµανίας. Τον Ιούνιο του 2002, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, συζητήθηκε και αποφασίστηκε µεταξύ άλλων, η σύντµηση της επωνυµίας της Εταιρίας από «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.- Συστήµατα Συσκευασίας» σε «Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Συστήµατα Συσκευασίας» µε αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρία µέσω της θυγατρικής της SIAT S.p.A. προέβη επίσης στην στρατηγικής σηµασίας εξαγορά των Παγίων Στοιχείων και του Εµπορικού Σήµατος της Ιταλικής F.A.I. S.r.l., εταιρίας µε σηµαντική παρουσία στην αγορά µηχανών θερµο-συρρίκνωσης της Ιταλίας και µεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα στις αγορές της Ευρώπης και της Βορείου Αµερικής. Στα τέλη του έτους, η Εταιρία µέσω της θυγατρικής της SIAT S.p.A. ανακοίνωσε την κατά 30% στρατηγική συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της ιταλικής 3L S.r.l. µιας ταχύτατα αναπτυσσόµενης εταιρίας ηλεκτρονικού εξοπλισµού και σχεδιασµού software για βιοµηχανικές εφαρµογές. Επίσης, η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς σε συνεργασία µε την IBM την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης πληροφοριακού συστήµατος SAP στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την έναρξη εγκατάστασης του έργου και στις θυγατρικές της στην Ιταλία (SIAT S.p.A., SICME Srl., MEGA Srl., TAM Srl. και COLUMBIA Srl.). Το συγκεκριµένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού και αποτελεσµατικότερης λειτουργίας του δικτύου των θυγατρικών της, κάτι που η Εταιρία σχεδιάζει να επεκτείνει αργότερα και σε άλλες θυγατρικές της. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τον Σεπτέµβριο του 2002, στα πλαίσια έρευνας που διεξήχθη από την Growthplus, τον πανευρωπαϊκό σύνδεσµο δυναµικών επιχειρηµατιών σχετικά µε την κατάταξη των 500 ταχύτερα αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων της Ευρώπης για το 2002, σε επίπεδο ανάπτυξης και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, από τις 27 ελληνικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν, η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κρίθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόµενη εταιρία στην Ελλάδα, ενώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η Εταιρία κατέλαβε την 19η θέση. Μέσα σε πέντε χρόνια η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αύξησε τον αριθµό των εργαζοµένων από 164 το 1996 σε στο τέλος του Το 2003 µια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την διεθνή οικονοµία µε ορατές τις επιπτώσεις της ύφεσης και µε σηµαντικά γεγονότα όπως ο πόλεµος του Ιράκ και η ανατίµηση του Ευρώ, η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε συνέχισε και ολοκλήρωσε το πρόγραµµα αναδιοργάνωσης και ορθολογικοποίησης του δικτύου των θυγατρικών της µε κύριο στόχο τη µείωση του κόστους και των εξόδων. Η Εταιρία προχώρησε σε σηµαντικές βιοµηχανικές επενδύσεις κυρίως στην Ιταλία (SIAT S.p.A) αλλά και σε επενδύσεις υποδοµών και αναδιαρθρώσεων µε υψηλό κόστος. 16

17 Πιο συγκεκριµένα : Στην Ιταλία, ολοκληρώθηκε από την θυγατρική SIAT S.p.a. η συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής της εταιρίας ARTE S.r.l, σύµφωνα µε την οποία, όλο το ενεργητικό και παθητικό της ARTE S.r.l και όλες οι έννοµες σχέσεις αυτής µεταβιβάστηκαν στην µοναδική της µέτοχο SIAT S.p.a Τον Απρίλιο του 2003 η Εταιρία στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των καναλιών διάθεσης των προϊόντων της στην Αµερική ανακοίνωσε την σύσταση κοινοπραξίας µέσω της θυγατρικής της WULFTEC INTERNATIONAL INC. µε την επωνυµία «Maillis Strapping Network Llp (MSN)». Τον Μάιο του 2003, η Εταιρία ανακοινώνει την εξαγορά του υπόλοιπου 40% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της COLUMBIA Sr.l. από τους παλαιούς της µετόχους. Τον Ιούνιο του 2003 στα πλαίσια της συνέχισης του προγράµµατος αναδιοργάνωσης των θυγατρικών της Εταιρίας στην Ισπανία για τις ανάγκες της εν λόγω συγχώνευσης η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε, µοναδική µέτοχος της εταιρίας M.J.MAILLIS ESPANA SL, συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτής µε την συνεισφορά του συνόλου των µετοχών που κατείχε στην ROCALU S.L. ως µοναδική µέτοχος αυτής και στη συνέχεια η M.J.MAILLIS ESPANA SL προέβη σε συγχώνευση µε απορρόφηση της ROCALU S.L.. Σε συνέπεια όλων των ανωτέρω η M.J.MAILLIS ESPANA SL. αποτελεί τη µοναδική ενεργό θυγατρική της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε στην Ισπανία. Τον Ιούλιο του 2003 η θυγατρική της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στη Σουηδία NYDENS FORPAKINGS AB συγχωνεύεται µε την επίσης θυγατρική της εταιρία M.J.MAILLIS SVERIGE AB. Στα πλαίσια της εν λόγω συγχώνευσης όλο το ενεργητικό και παθητικό της συγχωνευθείσας NYDENS FORPAKINGS AB µεταβιβάστηκε στην M.J.MAILLIS SVERIGE AB και κατά συνέπεια η τελευταία αποτελεί πλέον τη µοναδική ενεργό θυγατρική της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε στη Σουηδία. Επίσης στη θυγατρική της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε στην Ιταλία, SIAT S.p.A., µεταφέρθηκε όλο το ενεργητικό και παθητικό της θυγατρικής της Gramegna S.p.A. καθώς και όλες οι έννοµες σχέσεις της. Τον Σεπτέµβριο του 2003 στα πλαίσια της υιοθέτησης κοινής ταυτότητας µεταξύ των εταιριών του Οµίλου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αλλαγής της επωνυµίας της θυγατρικής της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στην Πολωνία «Marflex M.J.Maillis Group S.p.Zoo» σε «Marflex M.J.Maillis Poland S.p.Zoo» καθώς και της θυγατρικής στην Ουγγαρία «Danubia Pack M.J.Maillis Group Kft» σε «Μ.J.Maillis Hungary Packing Systems Ltd». Τον Οκτώβριο του 2003 ολοκληρώθηκε σε συνεργασία µε την ΙΒΜ η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήµατος SAP στις θυγατρικές της Εταιρίας στην Ιταλία. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού και αποτελεσµατικότερης λειτουργίας του δικτύου των θυγατρικών της Εταιρίας µέσα από τη δηµιουργία κοινής βάσης δεδοµένων, κεντρικού ελέγχου και reporting. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού δηµιουργείται η αναγκαία υποδοµή για την υιοθέτηση λύσεων ηλεκτρονικού εµπορίου (e-business). Η Εταιρία σχεδιάζει να επεκτείνει αργότερα την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήµατος και σε άλλες θυγατρικές της. Επίσης το έτος 2003 ολοκληρώθηκαν οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στην Αυστρία µε την επωνυµία «CONTIPAK GmbH» και στην Σουηδία µε την επωνυµία «M.J.MAILLIS SVERIGE AB» Ο Όµιλος το 2004 επιτυγχάνει το στρατηγικό του στόχο για 15% οργανική αύξηση πωλήσεων και παράλληλη αύξηση της ρευστότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει τόσο την στρατηγική ανάπτυξη του Οµίλου τα προηγούµενα χρόνια όσο και την επιτυχηµένη προσπάθεια απορρόφησης και ολοκλήρωσης των τελευταίων 2 ετών. H µητρική Εταιρία Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. πραγµατοποίησε έτος ρεκόρ µε αύξηση πωλήσεων 37% και ακόµη µεγαλύτερη βελτίωση της κερδοφορίας. Η Εταιρία προχώρησε σε ιδιαίτερα σηµαντικές κινήσεις αποσκοπώντας στην ισχυροποίηση της διοικητικής της δοµής, την αναδιοργάνωση των οµάδων πωλήσεων µε στόχο την προώθηση ολοκληρωµένων λύσεων και την προώθηση του συνόλου των προϊόντων από κάθε θυγατρική, καθώς και την επέκταση στην Αµερική µε την επένδυση σε παραγωγή υλικών συσκευασίας. Η επένδυση αυτή σε συνδυασµό µε την ισχυρή βάση παραγωγής µηχανών που διαθέτει ήδη στην Αµερική δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ταχύτατης ανάπτυξης επαναλαµβάνοντας το µοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριµένα : Τον Σεπτέµβριο ανακοίνωσε την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων στο Fountain Inn. Greenville της Ν.Καρολίνας στα πλαίσια των επιχειρησιακών του σχεδίων για την περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση του στην αγορά της Βορείου Αµερικής. Η αγορά των εγκαταστάσεων πραγµατοποιήθηκε µέσω της νέας θυγατρικής VELTA LTD η οποία µετονοµάστηκε σε M.Ι.MAILLIS STRAPPING SYSTEMS (USA) LTD. Στις εγκαταστάσεις αυτής θα λειτουργήσουν γραµµές παραγωγής πλαστικής και µεταλλικής ταινίας εντός του Τον Οκτώβριο ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην Ευρώπη ανακοίνωσε την συµφωνία της CONTIPAK GMBH για την αγορά των αποθεµάτων αναλωσίµων υλικών συσκευασίας και εργαλείων της Austrowaren, κίνηση που αναµένεται να συνεισφέρει στην διεύρυνση της πελατειακής της βάσης στην αγορά της Αυστρίας. 17

18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στην Ιταλία η SIAT S.p.A. προέβη σε αύξηση της συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της SICME Srl µε την εξαγορά του υπόλοιπου 40,0% του µετοχικού της κεφαλαίου, κατέχοντας πλέον το 100,0% αυτής. Επιπλέον η SIAT S.p.a. προέβη σε αύξηση της συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της MEGA Srl από 70,0% σε 99,875%. Στα πλαίσια της συνεχούς ορθολογικοποίησης των θυγατρικών της Εταιρίας η MEGA Srl ανήκει πλέον κατά 99,875% στην Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Επίσης προέβη σε αναδιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της M.J.MAILLIS FINLAND OY και της θυγατρικής της στην Ισπανία M.J.MAILLIS ESPANA SL. 2.3 ΕΞΕΛΙΞΗ METOXIKOΥ KEΦAΛAIOΥ Το µετοχικό κεφάλαιο της Eταιρίας ανέρχεται σήµερα σε Ευρώ ,36 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,76 η κάθε µία. Η διαµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας ακολούθησε τα εξής στάδια: α. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Eταιρίας ορίσθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µία. Το αρχικό αυτό µετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε και καταβλήθηκε από τους µετόχους όπως προβλεπόταν στο καταστατικό (ΦΕΚ 86/1976). β. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eταιρίας της το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από τους µετόχους και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε µετρητά (ΦΕΚ 2983/1978). γ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eταιρίας της το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από µετόχους και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε µετρητά (ΦΕΚ 540/1979). δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Eταιρίας της το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά µεν το ποσό των δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή παγίων του Ν.1249/82 και κατά το υπόλοιπο ποσό των δρχ. µε καταβολή µετρητών από τους µετόχους για στρογγυλοποίηση (ΦΕΚ 622/1983). ε. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. µε έκδοση και διανοµή αντί µερίσµατος νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 2329/1986). στ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε (α) κατά το ποσό των δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή παγίων βάσει της υπ αριθµ. 2665/88 κοινής αποφάσεως των υπουργών Εθνικής Oικονοµίας και Oικονοµικών και συµπληρωµατική καταβολή µετρητών δρχ. για στρογγυλοποίηση, (β) κατά το ποσό των δρχ. µε κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεµατικών και συµπληρωµατική καταβολή µετρητών δρχ. για στρογγυλοποίηση και (γ) κατά το ποσό των δρχ. µε καταβολή µετρητών (ΦΕΚ 3415/89). ζ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από τους µετόχους και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε µετρητά (ΦΕΚ 4297/90). η. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά µεν το ποσό των δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας παγίων βάσει του Ν.1731/87 και κατά το υπόλοιπο ποσό των δρχ. µε συµπληρωµατική καταβολή µετρητών για στρογγυλοποίηση (ΦΕΚ 394/1993). θ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά µεν το ποσό των δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή παγίων βάσει του Ν.2065/92 και κατά το υπόλοιπο ποσό των δρχ µε συµπληρωµατική καταβολή µετρητών για στρογγυλοποίηση (ΦΕΚ 5770/93). 18

19 Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. ι. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε τα εξής : α. Τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Eταιρίας από δρχ. σε 250 δρχ. για την αντικατάσταση κάθε µιας παλαιάς µετοχής µε τέσσερις νέες µετοχές (ΦΕΚ 1511/1994). β. Την εισαγωγή των µετοχών της Eταιρίας στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και γ. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Eταιρίας κατά ποσό δρχ. µε έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 250 δρχ. και τιµής διάθεσης δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 1511/1994). ια. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8/3/95 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 10% ή δρχ µε την έκδοση νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε µια και τιµή διάθεσης δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 668/1995). ιβ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19/10/1995 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας κατά δραχµές µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και έκδοση νέων ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 250 δραχµών η κάθε µια. Oι νέες µετοχές διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους µε αναλογία 10 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές (ΦΕΚ 6815/1995). ιγ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eταιρίας της 2ας Μαΐου 1996 (ΦΕΚ 6208/1996) αποφάσισε: α. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δραχµές µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 250 δραχµές η κάθε µία και τιµής διάθεσης δρχ. η κάθε µία. β. Τη διανοµή των νέων µετοχών µε ηµόσια Εγγραφή και παραίτηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων στη συγκεκριµένη αύξηση. γ. Τη µετάταξη της Eταιρίας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ. ιδ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eταιρίας της 27/6/1997 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας κατά δραχµές µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και έκδοση νέων ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 250 δραχµών η κάθε µια. Oι νέες µετοχές διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους µε αναλογία 2 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές (ΦΕΚ 6394/1997). ιε. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eταιρίας στις 29 Απριλίου 1998 (ΦΕΚ 2235/1998), αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά δρχ µε την έκδοση: α δωρεάν κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 250 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και υπολοίπου κερδών παρελθουσών χρήσεων. β κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 250 και τιµή έκδοσης δρχ. η κάθε µία. Oι νέες µετοχές διατέθηκαν κατά προτίµηση στους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος, µετόχους της Eταιρίας, µε δικαίωµα προτίµησης και µε αναλογία 3 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές. ιστ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 06/05/1999 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας κατά δραχµές µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και έκδοση νέων ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 250 δραχµών η κάθε µια. Oι νέες µετοχές διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους µε αναλογία 10 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές (ΦΕΚ 2999/1999). ιζ. Η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eταιρίας στις 15 εκεµβρίου 1999 (ΦΕΚ 292/2000), αποφάσισε οµόφωνα την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά δρχ , µε την έκδοση: α νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 250, που διανεµήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 2 παλαιές, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από το λογαριασµό «ιαφορά Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» ύψους δρχ. β νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 250 και τιµής έκδοσης δρχ. η κάθε µία. Oι νέες µετοχές διατέθηκαν κατά προτίµηση στους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος, µετόχους της Eταιρίας, µε δικαίωµα προτίµησης και µε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 2 παλαιές. 19

20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιη. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eταιρίας στις αποφάσισε την µετατροπή των κοινών ανωνύµων µετοχών της εταιρίας σε κοινές ονοµαστικές. ιθ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της (ΦΕΚ 6894/2002) το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µετατράπηκε σε ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και αυξήθηκε περαιτέρω τούτο καθώς και η ονοµαστική αξία των µετοχών ως εξής: α. κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ,48 µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους των αποθεµατικών από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο για στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, έτσι ώστε το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µετά την εν λόγω αύξηση να ανέλθει στο ποσό των ΕΥΡΩ ,20 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,74 η κάθε µία. β. κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ,61 µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων που έγινε κατά την εταιρική χρήση 2000 βάσει του Ν. 2065/1992 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών στο ποσό των ΕΥΡΩ 0, η κάθε µία και περαιτέρω κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ,99 µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους των αποθεµατικών από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο για στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών σε ΕΥΡΩ 0,76 η κάθε µία. κ. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας της το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ,80 µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,76 ΕΥΡΩ εκάστης και τιµής διάθεσης 1,00 ΕΥΡΩ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας (ΦΕΚ 428/2003). κα. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας της το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ,80 µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,76 ΕΥΡΩ εκάστης και τιµής διάθεσης 1,00 ΕΥΡΩ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας (ΦΕΚ 250/2004). κβ. Με απόφαση της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της , το µετοχικό κεφάλαιο αυτής µειώθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ,40 µε ακύρωση κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 η κάθε µία, που προέρχονται από τις ίδιες µετοχές που αγόρασε η εταιρεία δυνάµει της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και δεν διατέθηκαν εντός τριετίας όπως ορίζει ο Νόµος (άρθρο 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920.(ΦΕΚ 9098/2004) κγ. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας της το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ,36 µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,76 ΕΥΡΩ εκάστης και τιµής διάθεσης 1,00 ΕΥΡΩ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας (ΦΕΚ 15153/2004). Μετά τα ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ ,36 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 η κάθε µία. 20

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ

MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ MHXANIKH ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Κατά το 2007, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. βελτίωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙA OIKONOMIKH EKΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΤΗΣΙA OIKONOMIKH EKΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΗΣΙA OIKONOMIKH EKΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2008 ΕΤΗΣΙA OIKONOMIKH EKΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ &.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.ΤΟΥ.ΟΜΙΛΟΥ.2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ...5 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ global partner for end of line systems

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ global partner for end of line systems ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ global partner for end of line systems 2007 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Συνέχιση των ανοδικών ρυθµών ανάπτυξης πωλήσεων και κερδοφορίας Περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου( χιλ.) 9M 2007 %

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20.5.2008 ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π).

Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2006 έχουν καταρτιστεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π). ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 36 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενηµερώνει τους µετόχους επί των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ. Αποφάσεις και Αποτελέσµατα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 18.4.2006 (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2001-2003 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 (ΣΕ 000 )* 2001 2002 2003 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Η παρούσα έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» Κύριοι Μέτοχοι, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 (40 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2013 31/12/2013 προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 6µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε

Διαβάστε περισσότερα