ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ Τπεύζπλνη Πξνγξάκκαηνο: ΒΑΗΛΗΚΖ ΜΑΣΕΗΟΤ-ΜΔΓΑΠΑΝΟΤ Καθηγήηρια Παιδιαηρικής Νοζηλεσηικής, Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Στολή Επιζηημών Υγείας Τμήμα Νοζηλεσηικής Σν ηνπ ΔΚΠΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία Ννζειεπηηθώλ πνπδώλ, δηνξγαλώλεη Μεηεθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Παηδηαηξηθώλ Ννζειεπηώλ- Δθπαηδεπηώλ Παηδηνύ θαη Οηθνγέλεηαο κε αθραξώδε Γηαβήηε. Σν Πξόγξακκα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 200 εθπαηδεπηηθώλ σξώλ (100 ώξεο ζεσξία θαη 100 ώξεο πξαθηηθή άζθεζε) θαη έρεη πηζηνπνηεζεί από ην Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο κε 33 μόρια επηκόξθσζεο. 1

2 ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ (Σίηινη) ΓΗΑΡΚΔΗΑ (ζε ώξεο) ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 2 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 1 7 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 1 7 ΤΓΥΡΟΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΜΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΝΟΟΤ 8 ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΣΟΤ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 1 9 ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΝΔΑΝΗΚΟ ΓΗΑΒΖΣΖ 5 ΆΚΖΖ ΚΑΗ ΝΔΑΝΗΚΟ ΓΗΑΒΖΣΖ 5 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΝΟΟΤ 7 ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΝΔΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ 5 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΝΔΑΝΗΚΟ ΓΗΑΒΖΣΖ 15 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΓΣ1, Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ 6 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 6 ΚΛΗΝΗΚΑ ΔΝΑΡΗΑ-ΥΔΓΗΑΜΟ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 14 ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΚΖΖ 100 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ- ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 2 ε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δηαλεκεζεί: CD κε ηηο παξνπζηάζεηο powerpoint θαη ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία ζύκθσλα κε ην πεξηερόκελν κάζεζεο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 2

3 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. Μάηδηνπ 12/01/2015: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερόκελν θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο Αληηιακβάλνληαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ παηδηαηξηθνύ λνζειεπηή ζηε δηαρείξηζε ηνπ αθραξώδoπο Γηαβήηε Σύπνπ 1. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ: Δηζήγεζε-Παξνπζίαζε δηαθαλεηώλ (PowerPoint), Δξσηαπνθξίζεηο - πδήηεζε ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 2 ώξεο 12/01/ : Β. Μάηδηνπ Δλεκέξσζε Αλάιπζε Πξνγξάκκαηνο: θνπόο θαη απώηεξνη ζηόρνη 17: Β. Μάηδηνπ Δμεηδηθεπκέλνο λνζειεπηήο-εθπαηδεπηήο παηδηνύ θαη νηθνγέλεηαο κε ζαθραξώδε δηαβήηε ΔΝΟΣΖΣΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 1 ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Υ.Μπαξηζόθαο, Γ.Γειήο, Α.Βαδαίνπ 12/01/2015 & 13/01/2015: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Γλσξίδνπλ εηο βάζνο ηελ παζνθπζηνινγία & ηα γνληδηαθά αίηηα ηεο λόζνπ θαζώο θαη ηνλ δηαγλσζηηθό έιεγρν απηήο. Καηαλννύλ ηελ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη γελεηηθώλ παξαγόλησλ ζηελ πξόθιεζε ηεο λόζνπ Γλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ, ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ & ηα πξόζθαηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηνπ ΓΣ1 3

4 ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 7 ώξεο 12/01/ Υ. Μπαξηζόθαο Αηηηνπαζνγέλεηα -Γελεηηθή ηνπ ΓΣ1. 13/01/ Γ. Γειήο Παξάγνληεο θηλδύλνπ & δηαγλσζηηθά θξηηήξηα- Πξόζθαηα Δπηδεκηνινγηθά Γεδνκέλα Α. Βαδαίνπ Παζνθπζηνινγία ηνπ ΓΣ1- Γηαγλσζηηθόο Έιεγρνο. ΔΝΟΣΖΣΑ 3. ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 1 ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Α.Βαδαίνπ, Β.Μάηδηνπ, Ι. Θπκέιιε 19/01/2015 & 20/01/2015: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Γλσξίδνπλ ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ θαη ηελ αλαγθαηόηεηά ηεο ζηελ επηβίσζε ηνπ αζζελνύο Γλσξίδνπλ ηα δηάθνξα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα ηλζνπιηλνζεξαπείαο, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα εθαξκνγήο ηνπο. Δθπαηδεπηνύλ ζηελ ηερληθή ρνξήγεζεο ησλ ελέζεσλ ηλζνπιίλεο, ησλ κεηξήζεσλ ζαθράξνπ αίκαηνο θαη ζηελ αλαγθαηόηεηα νξζήο ρξήζεο ηνπο. Αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζηελ νξζή ηερληθή ελέζεσλ ηλζνπιίλεο θαη κέηξεζεο ηνπ ζαθράξνπ αίκαηνο video, Έληππν πιηθό, Δθαξκνγή Μέηξεζεο αθράξνπ Αίκαηνο & Δλέζεσλ Ιλζνπιίλεο, Δξσηαπνθξίζεηο - πδήηεζε ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 7 ώξεο 19/01/ Α.Βαδαίνπ Θεξαπεπηηθά ρήκαηα Ι. Θπκέιιε Υνξήγεζε Ιλζνπιίλεο (Ιζηνξηθή Αλαδξνκή-Σύπνη) 20/01/ Β.Μάηδηνπ Κιηληθό Φξνληηζηήξην: Σερληθή ελέζεσλ, κέηξεζε ζαθράξνπ αίκαηνο. 4

5 ΔΝΟΣΖΣΑ 4. ΤΓΥΡΟΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΜΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΝΟΟΤ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Ν. Κεθαιάο 26/01/2015 & 27/01/2015: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Γλσξίδνπλ ηα ζύγρξνλα κέζα ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο λόζνπ, ηε ρξήζε απηώλ, κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα. Δθπαηδεπηνύλ ζηελ ηερληθή ηνπνζέηεζεο ησλ αληιηώλ ηλζνπιίλεο θαη ησλ ζπζθεπώλ ζπλερνύο θαηαγξαθήο Αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζηελ νξζή ρξήζε ησλ αληιηώλ ηλζνπιίλεο θαη ησλ ζπζθεπώλ ζπλερνύο θαηαγξαθήο ηεο γιπθόδεο Γλσξίδνπλ εηο βάζνο ην κέιινλ ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ λεαληθνύ δηαβήηε: ην ηερλεηό πάγθξεαο video, Έληππν πιηθό, Υξήζε Αληιηώλ Ιλζνπιίλεο θαη πζηεκάησλ πλερνύο Καηαγξαθήο, Δξσηαπνθξίζεηο - πδήηεζε ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 8 ώξεο 26/01/2015 Υξήζε & Δθαξκνγή ζπζθεπώλ ζπλερνύο θαηαγξαθήο ζαθράξνπ αίκαηνο θαη αληιηώλ Ν.Κεθαιάο ηλζνπιίλεο: Ση είλαη, πώο ιεηηνπξγνύλ θαη ν ηξόπνο ηνπνζέηεζήο ηνπο. Κιηληθό Φξνληηζηήξην: Αληιία Ιλζνπιίλεο - Ν.Κεθαιάο ύζηεκα πλερνύο Καηαγξαθήο-Μέξνο Α. 27/01/ Ν.Κεθαιάο Σερλεηό Πάγθξεαο Κιηληθό Φξνληηζηήξην: Αληιία Ιλζνπιίλεο - Ν.Κεθαιάο ύζηεκα πλερνύο Καηαγξαθήο-Μέξνο B ΔΝΟΣΖΣΑ 5. ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΣΟΤ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 1 ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Α.Καληξέ, Υ.Καλαθά, Κ. Καξαβαλάθε, Β.Μάηδηνπ 02/02/15 & 03/02/2015: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) 5

6 Γλσξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο δηαβεηηθήο θεηνμέσζεο, ηα ζπκπηώκαηα θαη ηνλ ηξόπνο αληηκεηώπηζήο ηεο. Αλαπηύμνπλ έλα λνζειεπηηθό ζρέδην θξνληίδαο γηα ην παηδί κε δηαβεηηθή θεηνμέσζε Γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηελ παζνθπζηνινγία ηεο ππνγιπθαηκίαο θαη ηεο ππεξγιπθαηκίαο, ηα ζπκπηώκαηα εκθάληζήο ηνπο θαζώο θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Αλαπηύμνπλ έλα λνζειεπηηθό ζρέδην θξνληίδαο γηα ην παηδί κε ππνγιπθαηκία θαη ππεξγιπθαηκία. ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 9 ώξεο 02/02/ Α.Καληξέ Γηαβεηηθή Κεηνμέσζε Υ.Καλαθά Τπνγιπθαηκία / Τπεξγιπθαηκία 03/02/ Κ. Καξαβαλάθε Απώηεξεο Δπηπινθέο Β.Μάηδηνπ Κιηληθό Φξνληηζηήξην: ρέδην Φξνληίδαο Παηδηνύ κε Τπνγιπθαηκία θαη Τπεξγιπθαηκία. ΔΝΟΣΖΣΑ 6. ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΝΔΑΝΗΚΟ ΓΗΑΒΖΣΖ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Μ.Καξππίδνπ 09/02/2015 Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Γλσξίδνπλ εηο βάζνο ηελ επίδξαζε ησλ δηάθνξσλ ζπζηαηηθώλ ησλ ηξνθώλ ζηε γιπθαηκηθή ξύζκηζε. Γλσξίδνπλ ηνλ ππνινγηζκό ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ηελ ζπνπδαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζηα ζρήκαηα ηλζνπιηλνζεξαπείαο Δθπαηδεπηνύλ ζηνλ ππνινγηζκό ηνλ πδαηαλζξάθσλ & ζηε ρξήζε ηνπ ζηα δηάθνξα ζρήκαηα ηλζνπιηλνζεξαπείαο ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 5 ώξεο 09/02/ Μ.Καξππίδνπ Ο ξόινο ηεο δηαηξνθήο ζην γιπθαηκηθό έιεγρν Μ.Καξππίδνπ Κιηληθό Φξνληηζηήξην: αθραξώδεο Γηαβήηεο: Γηαηξνθή ΔΝΟΣΖΣΑ 7. ΑΚΖΖ ΚΑΗ ΝΔΑΝΗΚΟ ΓΗΑΒΖΣΖ 6

7 ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Υ. Καιιέξγεο 10/02/2015 Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Γλσξίδνπλ εηο βάζνο ηελ επίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηνλ γιπθαηκηθό έιεγρν & ηε ζπνπδαηόηεηα ελζσκάησζήο ηεο ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ Γλσξίδνπλ ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνύ γηα αζθαιή θπζηθή δξαζηεξηόηεηα & λα αλαπηύζζνπλ λνζειεπηηθό πιάλν θξνληίδαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 5 ώξεο 10/02/ Υ. Καιιέξγεο Άζθεζε - Γηαηξνθή. Ιδηαηηεξόηεηεο ζην λεαληθό δηαβήηε Υ. Καιιέξγεο Κιηληθό Φξνληηζηήξην: Άζθεζε θαη Νεαληθόο Γηαβήηεο. ΔΝΟΣΖΣΑ 8. Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΝΟΟΤ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Π. Κεθαιά, Ν.Κεθαιάο, Δ. Γθίθα, Β. Μάηδηνπ 16/02/2015 & 17/02/2015:Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Καηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηε λόζν ηνπ Γ ηόζν θαηά ηε πξσηνδηάγλσζε όζν θαη θαηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο νηθνγέλεηαο Γλσξίδνπλ ηα δηάθνξα ζηάδηα εθπαίδεπζεο & λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο Γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ λόζν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ παηδηνύ Αμηνινγνύλ ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 7 ώξεο 7

8 16/02/ : Π.Κεθαιά Δθπαίδεπζε παηδηνύ θαη Οηθνγέλεηαο: Ο λνζειεπηήο εθπαηδεπηήο ζηελ πξσηνδηάγλσζε θαη ζηελ παξαθνινύζεζε 17/02/ Ν.Κεθαιάο, Π. Κεθαιά, Δ. Γθίθα, Β. Μάηδηνπ Γηαδξαζηηθό Παηρλίδη Ρόιωλ: Αλαθνίλσζε ζηελ νηθνγέλεηα γηα ηε δηάγλσζε ηεο λόζνπ. ΔΝΟΣΖΣΑ 9. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΝΔΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Δ. Γθίθα 24/02/2015: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Γλσξίδνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο λόζνπ ηόζν ζηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνύ θαη ηεο νηθνγέλεηαο όζν θαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπο επαθέο θαη δξαζηεξηόηεηεο Αμηνινγνύλ θαη λα ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηόζν ηνπ παηδηνύ όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ςπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 5 ώξεο 24/02/ Δ. Γθίθα Φπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο λόζνπ ζην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα Δ. Γθίθα Κιηληθό Φξνληηζηήξην:... ΔΝΟΣΖΣΑ 10. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΝΔΑΝΗΚΟ ΓΗΑΒΖΣΖ 8

9 ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Π. Κεθαιά, Δ.Γθίθα, Β.Μάηδηνπ, Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Μ.Καξππίδνπ, Υ.Καιιέξγεο 02/03/2015 & 03/03/2015 & 09/03/2015: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο λόζνπ ζην ζρνιείν Αμηνινγνύλ ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ κε δηαβήηε ζην ζρνιείν Αλαπηύζζνπλ εμαηνκηθεπκέλν ζρέδην θξνληίδαο γηα ην παηδί κε δηαβήηε ζην ζρνιείν Γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο λόζνπ θαηά ηελ αζζέλεηα ή άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινύλ απνξξύζκηζε (πάξηπ, εθδξνκή, αιθνόι, θάπληζκα) Γλσξίδνπλ θαη λα αμηνινγνύλ λ ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ κε δηαβήηε ζηελ θνηλόηεηα Αλαπηύμνπλ ζρέδην θξνληίδαο γηα ηηο θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνύλ ζε απνξξύζκηζε όπσο ε αζζέλεηα, ην πάξηπ, ε εθδξνκή, ην αιθννι θηι κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ video, Έληππν πιηθό, ελάξηα Γηαρείξηζε πξαθηηθώλ ζεκάησλ, Δξσηαπνθξίζεηο - πδήηεζε ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 15 ώξεο 02/03/2015 ρνιείν θαη Νεαληθόο Γηαβήηεο Π. Κεθαιά, Δ.Γθίθα, Β.Μάηδηνπ Δλεκέξσζε-Πξνεηνηκαζία Πξνζσπηθνύ θαη Μαζεηώλ Π. Κεθαιά, Δ.Γθίθα, Β.Μάηδηνπ Κιηληθό Φξνληηζηήξην: Γηαρείξηζε πξαθηηθώλ ζεκάησλ ζην ζρνιείν 03/03/2015 Αζζέλεηα θαη Νεαληθόο Γηαβήηεο Γ. Παπαδεκεηξίνπ Αζζέλεηεο - Καηαζηάζεηο πνπ νδεγνύλ ζε απνξξύζκηζε Γ. Παπαδεκεηξίνπ Κιηληθό Φξνληηζηήξην: ελάξηα Γηαρείξηζε πξαθηηθώλ ζεκάησλ 09/03/2015 Ηδηαηηεξόηεηεο ζηελ Φπραγωγία ηνπ Παηδηνύ κε Νεαληθό Γηαβήηε Μ.Καξππίδνπ, Υ.Καιιέξγεο Δθπαίδεπζε-επζύλε θαηά ηελ ςπραγσγία (Πάξηπεθδξνκή-θάπληζκα-αιθνόι) Μ.Καξππίδνπ, Υ.Καιιέξγεο Κιηληθό Φξνληηζηήξην: ελάξηα Γηαρείξηζε πξαθηηθώλ ζεκάησλ ΔΝΟΣΖΣΑ 11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΓΣ1, Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ 9

10 ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Ν.Κεθαιάο, Β.Μάηδηνπ, Π.Κεθαιά 10/03/2015 & 16/03/2015: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Γλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ παηδηνύ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, ζηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο Γλσξίδνπλ πώο λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαθόξσλ ζρεκάησλ ηλζνπιηλνζεξαπείαο Γλσξίδνπλ ην ξόιν ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ Καηαλνήζνπλ εηο βάζνο ην θαηλόκελν ηεο ζπκκόξθσζεο θαη ηελ ζρέζε απηήο κε ηελ έθβαζε ηεο λόζνπ θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ παηδηνύ Αλαγλσξίδνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκόξθσζε Γλσξίδνπλ ηνπο ηξόπνπο παξέκβαζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκκόξθσζεο Γλσξίδνπλ ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ λνζειεπηή ζην Γ, ζηηο ΗΠΑ θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ ξόινπ ηνπ Γλσξίδνπλ ηξέρνληα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ηνπο ηξόπνπο πηζηνπνίεζεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ λνζειεπηή ζην Γ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 6 ώξεο 10/03/ : Ν.Κεθαιάο Παξαθνινύζεζε ηνπ παηδηνύ κε ΓΣ1 θαη ηεο νηθνγέλεηαο, κε ζπκβαηηθό θαη εληαηηθνπνηεκέλν ζρήκα ηλζνπιηλνζεξαπείαο Β. Μάηδηνπ Αμηνιόγεζε ηεο πκκόξθσζεο - Παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Μέζνδνη Δλίζρπζεο. 16/03/ Π.Κεθαιά Ο εμεηδηθεπκέλνο λνζειεπηήο-εθπαηδεπηήο ζην Νεαληθό Γηαβήηε ζηηο Η.Π.Α. Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηνλ Αθαδεκατθό θαη Κιηληθό ρώξν. Σξόπνη Πηζηνπνίεζεο. ΔΝΟΣΖΣΑ 12. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Μ. Γηαλλαθνπνύινπ, Δ. Κιέηζηνπ, Γ. Παλαγησηάθνο 10

11 17/03/2015 & 23/03/2015: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Γλσξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο Καηαλννύλ ηνλ ηξόπν ζπγγξαθήο επηζηεκνληθώλ άξζξσλ Δηνηκάζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ εξεπλεηηθό πξσηόθνιιν ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 6 ώξεο 17/03/ : Δ. Κιέηζηνπ Αξρέο επηζηεκνληθήο έξεπλαο Γ. Παλαγησηάθνο πζηεκαηηθή αλαζθόπεζε 23/03/ Μ. Γηαλλαθνπνύινπ πγγξαθή επηζηεκνληθώλ άξζξσλ ΔΝΟΣΖΣΑ 13.ΚΛΗΝΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β.Μάηδηνπ, Π.Κεθαιά 23/03/2015 & 24/03/2015 & 30/03/2015 & 31/03/2015: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Αμηνινγνύλ ηηο αλάγθεο ηνπ λνζειεπόκελνπ παηδηνύ κε Γ Αλαπηύζζνπλ ζρέδην θξνληίδαο γηα ηελ έμνδν ηνπ παηδηνύ από ην λνζνθνκείν Αλαπηύζζνπλ ζρέδην θξνληίδαο γηα ην παηδί πνπ βξίζθεηαη ζε εληαηηθνπνηεκέλν ζρήκα ηλζνπιηλνζεξαπείαο Αλαπηύζζνπλ ζρέδην θξνληίδαο γηα ην παηδί πνπ θάλεη ρξήζε αληιίαο ηλζνπιίλεο Γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ελόο πιάλνπ θξνληίδαο & ηηο αξρέο ηεο λνζειεπηηθήο ηεθκεξίσζεο 11

12 ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 14 ώξεο 23/03/ Β.Μάηδηνπ, Π.Κεθαιά Κιηληθό Φξνληηζηήξην: Κιηληθά ελάξηα Δθηίκεζε αλαγθώλ γηα ην λνζειεπόκελν παηδί. Ννζειεπηηθή Σεθκεξίσζε. Μέξνο Α 24/03/ Β.Μάηδηνπ, Π.Κεθαιά Κιηληθό Φξνληηζηήξην: Κιηληθά ελάξηα Δθηίκεζε αλαγθώλ γηα ην λνζειεπόκελν παηδί. Ννζειεπηηθή Σεθκεξίσζε. Μέξνο Β 30/03/ Β.Μάηδηνπ Κιηληθό Φξνληηζηήξην: Κιηληθά ελάξηα Πξνεηνηκαζία γηα ηελ έμνδν ηνπ παηδηνύ από ην λνζνθνκείν. 31/03/ Β.Μάηδηνπ Κιηληθό Φξνληηζηήξην: ρέδην Φξνληίδαο ζε εληαηηθνπνηεκέλν ζεξαπεπηηθό ζρήκα. Ννζειεπηηθή Σεθκεξίσζε ΔΝΟΣΖΣΑ 14. ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΚΖΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΚΖΖ: Β. Μάηδηνπ Γηαβεηνινγηθά θέληξα θαη ηαηξεία ησλ Παηδηαηξηθώλ Ννζνθνκείσλ: «Παλαγηώηεο & Αγιαΐαο Κπξηαθνύ» (Λεβαδείαο 3 & Θεβώλ, Αζήλα - Γνπδή, 11527) «Αγία νθία» (Θεβώλ θαη Παπαδηακαληνπνύινπ, Αζήλα) «Παίδσλ ΜΗΣΔΡΑ» (Δξπζξνύ ηαπξνύ 6, , Μαξνύζη) ΚΟΠΟΗ & ΣΟΥΟΗ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΚΖΖ: Δθαξκόδνπλ όια όζα εθπαηδεπηήθαλ ζην ζεσξεηηθό κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Αμηνινγνύλ, αληηκεησπίδνπλ, δηαρεηξίδνληαη παηδί κε ΓΣ1. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ: Δμνπιηζκό ηκεκάησλ, πζθεπέο κέηξεζεο ζαθράξνπ θαη HbA1c, Πέλεο ηλζνπιίλεο, Αληιίεο ηλζνπιίλεο, Αηζζεηήξεο ζπλερνύο θαηαγξαθήο, Δξσηαπνθξίζεηο - πδήηεζε ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 100ώξεο 12

13 : 20/04/ /06/2015 Για ηην Κλινική άζκηζη ηο ακριβές πρόγραμμα θα διαμορθωθεί μεηά ηο ηέλος ηοσ θεωρηηικού μέροσς ηοσ προγράμμαηος. ΔΝΟΣΖΣΑ 15. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ- ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ: Β.Μάηδηνπ, Υ.Μπαξηζόθαο 19/06/2015: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, (Παπαδηακαληνπνύινπ 123, Γνπδή. Αζήλα) Ζκεξνκελία /ώξα Τπεύζπλνη Σίηινο Γηαιέμεωλ 19/06/ Β.Μάηδηνπ, Υ.Μπαξηζόθαο Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Β.Μάηδηνπ Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο 13

14 Δηζεγεηέο Βαδαίνπ Αλδξηαλή, Παηδίαηξνο, Γηεπζύληξηα Α Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο, Τπεύζπλε Γηαβεηνινγηθνύ Κέληξνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνύ», Γηαλλαθνπνύινπ Μαξγαξίηα, Αλαπι. Καζεγήηξηα ηνο, Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Γθίθα Δ. Κιηληθή Φπρνιόγνο Φπρνζεξαπεύηξηα, Δθπαηδεύηξηα Νεαληθνύ Γηαβήηε, Τπεύζπλε ηνο Φπρηθήο Τγείαο Κιηληθήο «ΜΗΣΔΡΑ» Γειήο Γεκήηξηνο, Γηεπζπληήο, Α Παηδηαηξηθή Κιηληθή Γηαβεηνινγηθό Κέληξν, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. & Α. ΚΤΡΙΑΚΟΤ» Θπκέιιε Ηωάλλα, Ννζειεύηξηα ΠΔ, M.Sc., Ph.d. Παπαδεκεηξίνπ Γεκήηξεο, Γηεπζπληήο ηνο Παηδηαηξηθήο Δθεβηθήο Δλδνθξηλνινγίαο & Γηαβήηε Καιιέξγεο Υ. Κιηληθόο Γηαηηνιόγνο Γηαηξνθνιόγνο, Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνύ» Καληξέ Α. Παηδίαηξνο Δλδνθξηλνιόγνο, Γηαβεηνινγηθό Ιαηξείν «Παίδσλ ΜΗΣΔΡΑ» Καξππίδνπ Μ. Κιηληθή Γηαηηνιόγνο Γηαηξνθνιόγνο, Τπεύζπλε ηνο Γηαηηνινγίαο Κιηληθήο «ΜΗΣΔΡΑ» Κεθαιά Π. Κιέηζηνπ Διέλε, Ννζειεύηξηα ΠΔ, M.Sc., Ph.d. Καξαβαλάθε Κπξηαθή, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Β Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνύ» Μάηδηνπ Βαζηιηθή, Καζεγήηξηα ηνο, Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Μπαξηζόθαο Υξήζηνο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο, Παίδσλ ΜΗΣΔΡΑ Γηεπζπληήο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο Κεθαιάο Νηθόιανο, Παηδίαηξνο Δλδνθξηλνιόγνο, Γηαβεηνινγηθό Ιαηξείν «Παίδσλ ΜΗΣΔΡΑ» Παλαγηωηάθνο Γεκνζζέλεο, Καζεγεηήο Βηνζηαηηζηηθήο - Δπηδεκηνινγίαο ηεο Γηαηξνθήο, ηνο Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο, Υαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Καλαθά Gantenbein Υξηζηίλα, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο Δλδνθξηλνινγίαο Νεαληθνύ Γηαβήηε 14

15 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΧΡΔ 12/01/2015: Δηζαγωγή ζην Πξόγξακκα Δμεηδίθεπζεο Β.Μάηδηνπ 2 12/01/ /01/2015 Δηζαγωγή ζην αθραξώδε Γηαβήηε Σύπνπ 1 Υ.Μπαξηζόθαο, Γ.Γειήο, Α.Βαδαίνπ 7 19/01/ /01/2015 Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ αθραξώδνπο Γηαβήηε Σύπνπ 1 Α.Βαδαίνπ, Ι. Θπκέιιε 7 26/01/ /01/2015 ύγρξνλα Σερλνινγηθά Μέζα Γηαρείξηζεο ηεο Νόζνπ. Ν.Κεθαιάο 8 02/02/ /02/2015 Δπηπινθέο ηνπ αθραξώδνπο Γηαβήηε Σύπνπ 1 Α.Καληξέ, Υ.Καλαθά, Κ. Καξαβαλάθε, Β.Μάηδηνπ 9 09/02/2015 Γηαηξνθή θαη Νεαληθόο Γηαβήηεο Μ. Καξππίδνπ 5 10/02/2015 Άζθεζε θαη Νεαληθόο Γηαβήηεο Υ.Καιιέξγεο 5 16/02/2015 Ζ εθπαίδεπζε ζηε 17/02/2015 δηαρείξηζε ηεο λόζνπ Π. Κεθαιά, Ν.Κεθαιάο, Δ. Γθίθα, Β. Μάηδηνπ 7 24/02/2015 Φπρνθνηλωληθέο επηπηώζεηο ηνπ Νεαληθνύ Γηαβήηε Δ.Γθίθα 5 15

16 02/03/ /03/ /03/2015 Δηδηθά Θέκαηα ζην Νεαληθό Γηαβήηε Π. Κεθαιά, Δ.Γθίθα, Β.Μάηδηνπ, Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Μ.Καξππίδνπ, 15 Υ.Καιιέξγεο 10/03/ /03/2015 Παξαθνινύζεζε ηνπ Παηδηνύ κε ΓΣ1, Ο ξόινο ηεο πκκόξθωζεο θαη ηνπ Δμεηδηθεπκέλνπ Ννζειεπηή Ν.Κεθαιάο, Β.Μάηδηνπ, Π.Κεθαιά 6 17/03/ /03/2015 Δπηζηεκνληθή Έξεπλα Μ. Γηαλλαθνπνύινπ, Δ. Κιέηζηνπ, Γ. Παλαγησηάθνο 6 23/03/ /03/ /03/ /03/2015 Κιηληθά Φξνληηζηήξηα Β.Μάηδηνπ, Π.Κεθαιά 14 20/04-17/06/2015 Κιηληθή Άζθεζε Παίδσλ «Παλαγηώηεο & Αγιαΐαο Κπξηαθνύ» Παίδσλ «Αγία νθία» Παίδσλ «ΜΗΣΔΡΑ» Β.Μάηδηνπ /06/2015 Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Β.Μάηδηνπ, Υ. Μπαξηζόθαο 4 16

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή

Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή Η Ννζειεπηηθή είλαη επηζηήκε θαη ηέρλε. πκκεηέρεη ζηελ δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, ζηελ πξόιεςε ηεο αζζέλεηαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ

ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ - ΔΛΔΓΥΟΗ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ λα αλαιπζεί ην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ννζειεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Φεβξνπάξηνο Μάηνο 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 12/3/2015: Αντιμετώπιση Πόνου (Κυριάκου Αθηνά) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Ν. ΑΜΦΙΑ «Ο Υεηξόηεξνο πόλνο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα