ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12) ΞΟΝΠ : ΩΠ Ξ.Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ (Γ13) 2. ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΩΛ ΔΙΔΓΣΩΛ & ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Α. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥ/ΚΟΤ ΥΔΓ/ΜΟΤ 3. ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦ. ΠΠΡ/ΡΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΔΞ..Ν. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ (Γ30) ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε ην πιαίζην ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθφ θαηά ηα έηε θαη νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή πξφζθιεζε απφ ηε Γ.Γ.Π., παξέρνληαη νη αθφινπζεο νδεγίεο δηεπθξηλίζεηο ηφζν γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ φζν θαη γηα ηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε απηψλ. Η θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 48 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.2238/94 (Κ.Φ.Δ.) αιιά θαη ησλ νδεγηψλ πνπ δίδνληαη κε ηελ παξνχζα εγθχθιην. Δηδηθφηεξα: 1. Δπηθαινύκελα έηε γηα ηελ αλάισζε θεθαιαίνπ. Όπσο έρεη γίλεη δεθηφ κε ην ππ αξηζκ /1642/Α0012/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ηα έηε πνπ επηθαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο γηα αλάισζε θεθαιαίνπ, πξέπεη λα είλαη ζπλερόκελα θαη λα θζάλνπλ κέρξη ην πξνεγνχκελν ηνπ θξηλφκελνπ έηνπο. Σα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ θαηά ηα έηε πνπ ν θνξνινγνχκελνο απνδεδεηγκέλα δελ ήηαλ ππφρξενο ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 2. Γηαθνξά ηεθκαξηώλ ινγηζηηθώλ θεξδώλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε φζεο πεξηπηψζεηο ηεξνχληαλ βηβιία ηνπ ΚΒ, απφ ηα νπνία πξνέθππηαλ ινγηζηηθά θέξδε, αιιά νη ππφςε επηρεηξήζεηο / ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θνξνινγνχληαλ φρη κε απηά, αιιά είηε κε ηεθκαξηά πνζά είηε κε θαη' απνθνπή πνζά θφξνπ (άξζξν 33 ηνπ Κ.Φ.Δ.) είηε κε ηε ρξήζε ζπληειεζηή ζηηο αθαζάξηζηεο λφκηκεο ακνηβέο ησλ ππφρξεσλ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Κ.Φ.Δ., ηφηε γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνζαχμεζεο ηεο πεξηνπζίαο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε απηά ηα ινγηζηηθά θέξδε, εθφζνλ είλαη κεγαιχηεξα ησλ ηεθκαξηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φζνπο απέθηεζαλ γεσξγηθφ εηζφδεκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαλ βηβιία 1

2 Γ θαηεγνξίαο, ην νπνίν εηζφδεκα πξνζδηνξίδεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν (ΠΟΛ. 1095/2011). ηελ πεξίπησζε απηή, ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ επηζπλάπηεηαη θαη ην έληππν Δ3 ην νπνίν είρε ππνβιεζεί κε ηε δήισζε εηζνδήκαηνο ηνπ έηνπο πνπ επηθαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο. 3. Ξξνζδηνξηζκόο θεθαιαίνπ. Σνλίδεηαη φηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ θάζε έηνπο αθαηξνχληαη νη δαπάλεο πνπ νξίδνληαη απφ ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ ΚΦΔ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απαιιάζζνληαη ηεο εθαξκνγήο ηεθκεξίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2009, γηα ηνλ ππνινγηζκφ αλάισζεο θεθαιαίνπ (άξζξν 19 ηνπ Κ.Φ.Δ.) εθπίπηνπλ νη δαπάλεο πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο νξίδεηαη απφ ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ Κ.Φ.Δ., εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο πεξί εθαξκνγήο ηνπ ηεθκεξίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3763/2009). 4. Ρεθκαξηή δαπάλε θύξηαο θαηνηθίαο. Απφ ηε ρξήζε 2003 έσο θαη ηε ρξήζε 2009, ην εηήζην ηεθκαξηφ κίζζσκα γηα ηδηνθαηνηθνχκελε ή κηζζνχκελε θχξηα θαηνηθία άλσ ησλ 200 η. κ. απνηειεί ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ ηεο εηήζηαο δαπάλεο δηαβίσζεο (άξζξν 4 παξ. 1 λ. 3091/2002). Δπίζεο, απφ απμήζεθε ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ, ησλ νπνίσλ ην ηεθκαξηφ κίζζσκα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο δαπάλεο, απφ 100 ζε 150 η. κ. πλεπψο, θαηνηθίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 16 ηνπ ΚΦΔ δε ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ αλάισζεο θεθαιαίνπ. Γηα ηηο ρξήζεηο 2002 θαη παιαηφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ. 1094/1989 δηαηαγή θαη ηελ ΠΟΛ 1201/1996 δηαηαγή, δε ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ αλάισζεο θεθαιαίνπ ηα απαιιαζζφκελα ηεθκαξηά εηζνδήκαηα, φπσο ην απαιιαζζφκελν ηεθκαξηφ κίζζσκα απφ ηδηνθαηνίθεζε. 5. Δθπξόζεζκεο αξρηθέο δειώζεηο. Αλ ζε κία ρξήζε δελ ππεβιήζε δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ ππνινίπνπ, ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκε δήισζε κε ηηο αληίζηνηρεο θπξψζεηο, φπνπ πξνβιέπεηαη. Δάλ ε ρξήζε έρεη παξαγξαθεί, έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε κε ην /1658/Α0012/2008 έγγξαθν φηη επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αξρηθήο εθπξφζεζκεο δήισζεο ζρεηηθά κε εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο (άξζξν 19 παξ. 2 πεξ. δ ΚΦΔ) ζην πξψην κε παξαγεγξακκέλν έηνο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΠΟΛ 1130/2002 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε ππνβνιή εθπξφζεζκεο ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο ζην πξώην κε παξαγεγξακκέλν έηνο (νηθνλ. 2001) θαη ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997, θαη κφλν φηαλ δειψλνληαη πνζά ηνπ πίλαθα 6 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1) «Πξφζζεηα Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία- Πνζά πνπ κεηψλνπλ ηελ εηήζηα δαπάλε». 6. Δθπξόζεζκεο ζπκπιεξσκαηηθέο δειώζεηο. ηηο εθπξφζεζκεο ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη θάπνην ζηνηρείν ην νπνίν ν θνξνινγνχκελνο παξέιεηςε λα δειψζεη, αιιά κε απηή ηελ παξάιεηςή ηνπ δελ παξαβίαζε θάπνηα θνξνινγηθή δηάηαμε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη δηαθνξά θφξνπ, γηα λα επηβιεζεί πξφζζεηνο θφξνο, δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν (ΠΟΛ 1279/1999 δηαηαγή). 7. Απνδεκηώζεηο. Η απνδεκίσζε ζπδχγνπ ζε πξψελ ζχδπγν κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη έκβαζκα, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη απφ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα πνζά δηαηξνθήο ηέθλσλ θαζψο θαη γηα απνδεκηψζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 8. Θνηλνί ινγαξηαζκνί. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο επηθαιείηαη φηη ρξεκαηηθφ πνζφ ήηαλ θαηαηεζεηκέλν 2

3 ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ (ηνπ λ. 5638/ ΦΔΚ.307 Α ) απηνχ κε ζπλδηθαηνχρν, ν νπνίνο έρεη ήδε θαηά ην ρξφλν ηνπ εκβάζκαηνο - απνβηψζεη, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο γηα ην πνζφ πνπ ππήξρε ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ θαηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ ζπλδηθαηνχρνπ θαη ην είδνο ηεο θαηάζεζεο (θαηά ηα πξνεγνχκελα) απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα. 9. Θάηνηθνη εμσηεξηθνύ. α. Οη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, νθείινπλ λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο αιιαγήο θαηνηθίαο ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε ΠΟΛ1142/2012 δηαηαγή. β. Οη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ πνπ ππνρξενύληαη ζε θνξνινγηθή δήισζε εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα, εθφζνλ εηζήγαγαλ ζηελ Διιάδα πνζφ ή πνζά ηα νπνία ηελ ηξηεηία εκβάζηεθαλ ζην εμσηεξηθφ, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο εηζαγσγήο ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ απφ ην εμσηεξηθφ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη γηα θάιπςε ηεθκεξίσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ λα θαιχςνπλ κόλν ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο, αλαγξάθνπλ ζηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ ζσξεπηηθά ζην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην έκβαζκα, ην πνζφ ή ηα πνζά ηεο εηζαγσγήο ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ βεβαηψζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ρσξίο ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο. 10. γ. Οη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ πνπ δελ ππνρξενύληαη ζε θνξνινγηθή δήισζε εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα, εθφζνλ εηζήγαγαλ κε θάζε λφκηκε κνξθή ζηελ Διιάδα πνζφ ή πνζά ηα νπνία ηελ ηξηεηία εκβάζηεθαλ ζην εμσηεξηθφ, αλαγξάθνπλ κόλν ζηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ, ζσξεπηηθά ζην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην έκβαζκα, ην πνζφ ή ηα πνζά ηεο εηζαγσγήο ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ βεβαηψζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ρσξίο ηελ ππνβνιή δήισζεο. 10. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε επαλαπαηξηδόκελα θεθάιαηα. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3842/2010, ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 19 ηνπ λ. 3943/2011 (αληηθαηέζηεζε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3842/2010) θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3259/2004, ζρεηηθά κε ηα επαλαπαηξηδφκελα θεθάιαηα, ζαο γλσξίδνπκε φηη, κε ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ θφξσλ επί ηεο αμίαο ησλ θεθαιαίσλ πνπ επαλαπαηξίζηεθαλ, εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ ππφρξενπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηα θεθάιαηα πνπ εηζάγεη. Δπνκέλσο, δελ ζπληξέρεη ιφγνο λέαο θνξνιφγεζήο ηνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ ηα λφκηκα παξαζηαηηθά πνπ νξίδνπλ νη αλσηέξσ λφκνη. Πεξηπηψζεηο: α. Κεθάιαηα πνπ επαλαπαηξίζηεθαλ κε ηελ θαηαβνιή θφξνπ 3% ή 5% θαη εηζήρζεζαλ ζηε ρψξα καο κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ην έκβαζκα αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ ηνπ εκβάζκαηνο. β. Κεθάιαηα γηα ηα νπνία θαηεβιήζε θφξνο (8%) (επεηδή παξέκεηλαλ ζηελ αιινδαπή) κπνξνχλ λα ην δηθαηνινγήζνπλ, εθφζνλ ην έκβαζκα έγηλε πξηλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ. 12. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε ρξεκαηηθά πνζά πνπ ππήξραλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο Γίλνληαη δεθηά ρξεκαηηθά πνζά πνπ ππήξραλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο 1999, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα δηθαηνινγεηηθά (βεβαίσζε απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα) θαη εθφζνλ έρνπλ ππνβιεζεί νη ζρεηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζπκπιεξψλεηαη ην πεδίν Αθνξνιφγεηα θαη θνξνινγεζέληα θαη 3

4 εηδηθφ ηξφπν ζην νηθνλ. έηνο 2000, κε ην πνζφ απηφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ρξεζηκνπνηήζεη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ ππήξραλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο 1999, δε κπνξεί λα επηθαιεζζεί θαη αλάισζε πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 13. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη από ιίζηεο γάκνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο επηθαιείηαη ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ιίζηεο γάκνπ δψξα γάκνπ, ν ηζρπξηζκφο απηφο, σο ζέκα πξαγκαηηθφ, εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή θαη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ην θέξεη ν δηθαηνχρνο ηνπ εκβάζκαηνο πξνζθνκίδνληαο θάζε λφκηκν κέζν π.ρ. ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ θαη αληίγξαθν θίλεζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, γηα δηάζηεκα κέρξη δχν κελψλ πξηλ θαη ελφο κήλα κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ. Σνχην βεβαίσο δελ απνθιείεη ηνλ έιεγρν γηα ηελ ηπρφλ επηβνιή θφξνπ δσξεάο. 14. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη από πώιεζε κεηνρώλ. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ηνπ εκβάζκαηνο πνχιεζε κεηνρέο εηζεγκέλεο ή κε, κπνξεί λα θαιχςεη ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο κε ην πνζφ πνπ πξνήιζε απφ ηελ πψιεζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθπνίεζε ηνπο έρεη ιάβεη ρψξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ εκβάζκαηνο θαη εθφζνλ βέβαηα πξνθχπηεη απφ λφκηκα παξαζηαηηθά (πηλαθίδηα αγνξάο πψιεζεο, βεβαίσζε ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξίαο ρξεκαηηζηεξίνπ, δήισζε απφδνζεο ηνπ νηθείνπ θφξνπ) ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη νη ζρεηηθέο πξάμεηο. Δπηπιένλ, ζε θάζε πεξίπησζε ειέγρεηαη ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα απφθηεζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ απφ ην θνξνινγνχκελν. 15. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη από ξεπζηνπνίεζε νκνιόγσλ θαη εληόθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ. ε πεξίπησζε πνπ θνξνινγνχκελνο εθπνίεζε ηίηινπο ηνπ Γεκνζίνπ (νκφινγα- έληνθα γξακκάηηα), κπνξεί λα θαιχςεη ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο κε νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εθπνίεζεο ησλ ηίηισλ απηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθπνίεζε ηνπο έρεη ιάβεη ρψξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ εκβάζκαηνο. Δπηπιένλ ζε θάζε πεξίπησζε ειέγρεηαη ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα απφθηεζεο ησλ ηίηισλ απηψλ απφ ην θνξνινγνχκελν. 16. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη από ιήςε δαλείσλ. Γάλεηα ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί θαη απνδεηθλχνληαη κε έγγξαθα ζηνηρεία πνπ θέξνπλ βέβαηε ρξνλνινγία (π.ρ. θίλεζε ινγ/ζκψλ, νπνηνδήπνηε δεκφζην ή ηδησηηθφ έγγξαθν πνπ απέθηεζε βεβαία ρξνλνινγία πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ εκβάζκαηνο) γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ ιεθζεί πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εκβάζκαηνο, έζησ θαη αλ ππνβιεζεί εθπξφζεζκα ε νηθεία δήισζε (δαλείνπ). Γηα ην δαλεηνδφηε, εθφζνλ δελ έρεη δειψζεη ζηελ νηθεία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ην πνζφ ηνπ δαλείνπ, ζπληξέρεη ππνρξέσζε δήισζήο ηνπ κε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε (άξ.17 ΚΦΔ), πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί εάλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ην θαιχςεη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ΚΦΔ. Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνζψλ απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δάλεηα, ζα εμεηάδεηαη πξψηα αλ ην δάλεην είλαη πξαγκαηηθφ. Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη εηθνληθφ θαη εκθαλίδεηαη γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηεθκεξίσλ, δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε. 4

5 17. Αληηκεηώπηζε ησλ εκβαζκάησλ ζε πεξίπησζε εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο. ε πεξίπησζε εμαγσγήο εηζαγσγήο θαη επαλεμαγσγήο εκβαζκάησλ, γηα ην δηάζηεκα απφ 1/1/2009 έσο θαη 31/12/2011, ν θνξνινγνχκελνο ζην πεδίν «ΔΚΒΑΠΚΑΡΑ» ζα δειψζεη φιεο ηηο εμαγσγέο πνπ έρνπλ γίλεη αλά έηνο θαη ζην πεδίν «ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΕΝΚΔΛΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Ή ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΑΙΙΝΓΑΞΖΠ» ζα δειψζεη φιεο ηηο εηζαγσγέο. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο έρεη ήδε νξηζηηθνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή θαη ζην πεδίν ησλ εκβαζκάησλ αλέγξαςε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ εηζαγσγψλ, κπνξεί λα επαλέιζεη ζηελ εθαξκνγή θαη κέζσ ηεο επηινγήο «ΑΝΑΙΡΔΗ ΓΗΛΩΗ» λα δηνξζψζεη ζχκθσλα κε ηα θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ ηεο δηαθνξάο, εθφζνλ πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 18. Αληηκεηώπηζε ησλ εκβαζκάησλ ζε πεξίπησζε ζπλδηθαηνύρσλ. Γηα ηνπο θνηλνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο επηκεξίδεηαη ζηνπο ζπλδηθαηνχρνπο θαηαξρήλ ηζνκεξψο θαη, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο επηθαιείηαη δηαθνξεηηθή αλαινγία, θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο κε θάζε λφκηκν κέζν. 19. Αληηκεηώπηζε ησλ εκβαζκάησλ κε εηζαγσγή θεθαιαίσλ πνπ δελ επξσπνηήζεθαλ ή δξαρκνπνηήζεθαλ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ, θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ εκβάζκαηνο, δελ έγηλε κεηαηξνπή ηνπ ζε επξψ, πξνθεηκέλνπ ν θνξνινγνχκελνο λα θαιχςεη ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο (κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ taxis), ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πεξί ηεο εηζαγσγήο ηνπ αλάινγνπ πνζνχ θαη παξακνλήο ηνπ ζην λφκηζκα ζην νπνίν είρε εηζαρζεί. Δηδηθά γηα ηνπο ππφρξενπο ζε δήισζε ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηθαηνιφγεζε πξνέιεπζεο ηνπ παξαπάλσ πνζνχ πνπ ζα επηθαιεζηνχλ. Γηα ιφγνπο πξαθηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα πνζά ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ηνπ TAXIS ρσξίο ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο, ζην πεδίν «ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΕΝΚΔΛΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Ή ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΑΙΙΝΓΑΞΖΠ» αζξνηζηηθά, αθνχ κεηαηξαπνχλ ζε επξψ, κε ηζνηηκία ηελ ηζνηηκία πνπ ίζρπε θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγσγήο ηνπ εκβάζκαηνο. Μεηαμχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν θνξνινγνχκελνο ζηε Γ.Ο.Τ. ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζρεηηθή αλαιπηηθή θαηάζηαζε αλά έηνο θ.ιπ. ησλ εηζαγφκελσλ ζε μέλν λφκηζκα θεθαιαίσλ. 20. Αληηκεηώπηζε ησλ εκβαζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από κεξίζκαηα πινίσλ ηνπ λ. 27/1975. χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1135/2010 δηαηαγή, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ νη θνξνινγνχκελνη θάηνηθνη Διιάδαο πνπ απνθηνχλ κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ αιινδαπέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο πινίσλ κε μέλε ή ειιεληθή ζεκαία, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πινία ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ή εθκεηάιιεπζε γξαθείσλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975, είλαη ηα εμήο: α) βεβαίσζε ηεο αιινδαπήο πινηνθηήηξηαο εηαηξίαο, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνπκέλνπ σο κεηφρνπ ηεο εηαηξείαο, ην θαηαβιεζέλ ζε απηφλ κέξηζκα θαη ην φλνκα ηνπ πινίνπ, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη ην ζρεηηθφ κέξηζκα θαη β) αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975, ηνπ γξαθείνπ ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο αιινδαπήο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε ή λαχισζε ηνπ πινίνπ ( /11472πε/Β0012/2005). χκθσλα εμάιινπ, κε ην Γ ΔΞ 2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, νη βεβαηψζεηο κεηαθνξάο ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ δελ απαηηνχληαη, φκσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πνζά ρξεηάδεηαη λα δεισζνχλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (θσδηθνί αξηζκνί 659,660) πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ αληηθεηκεληθέο δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηφηε απαηηείηαη ε επξσπνίεζε ηνπ πνζνχ. 5

6 Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, φζνλ αθνξά ηε δηθαηνιφγεζε ησλ εκβαζκάησλ ζην εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε θάζε λφκηκε κνξθή ε πξνεγνχκελε κεηαθνξά ησλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα. 21. Αληηκεηώπηζε ησλ εκβαζκάησλ γηα ππαιιήινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο έρεη γίλεη δεθηφ κε ην Γ12Α /3120 ΔΞ 2013 έγγξαθν θαη κε ην Γ ΔΞ 2012 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, νη ππάιιεινη ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ζηελ Διιάδα, φπνπ θαη δηαζέηνπλ νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κπνξνχλ λα δειψλνπλ ζηνλ θσδηθφ 659 ή 657 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο (έληππν Δ1) ηα θνξνινγνχκελα κε εηδηθφ ηξφπν εηζνδήκαηά ηνπο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ. 7 ηεο ΛΔΔ πεξί πξνλνκίσλ θαη αζπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αληηθεηκεληθψλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16 θαη 17 ηνπ ΚΦΔ. Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, φζνλ αθνξά ηε δηθαηνιφγεζε ησλ εκβαζκάησλ ζην εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε θάζε λφκηκε κνξθή ε πξνεγνχκελε εηζαγσγή ησλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα. 22. Αληηκεηώπηζε ησλ εκβαζκάησλ γηα ην αιινδαπό πξνζσπηθό ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ α.λ. 89/1967 ην νπνίν δελ δηακέλεη κόληκα ζηελ Διιάδα. Όζνλ αθνξά ζην αιινδαπφ πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ α.λ. 89/1967 ην νπνίν δελ δηακέλεη κφληκα ζηελ Διιάδα, γηα ην νπνίν ηζρχεη πξνλνκηαθφ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο ιφγσ ηνπ εηδηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ (ΠΟΛ.1155/ ), απηφ ππνρξενχηαη ζηε δηθαηνιφγεζε ησλ εκβαζκάησλ. Η θνξνιφγεζε ησλ κηζζσηψλ απηψλ κφλν γηα ην απνθηψκελν ζηελ Διιάδα εηζφδεκά ηνπο δελ ηνπο απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηθαηνινγήζνπλ ηα πνζά πνπ έζηεηιαλ ζην εμσηεξηθφ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ είηε αξρηθέο εθπξφζεζκεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εθφζνλ δελ έρνπλ ππνβιεζεί είηε ζπκπιεξσκαηηθέο, κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 23. Αληηκεηώπηζε ησλ εκπνξηθώλ εκβαζκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο εκπνξηθψλ εκβαζκάησλ, ε ζπκπιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξάξηεκα Α. Ο θνξνινγνχκελνο, ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα ππνβάιεη ζηε Γ.Ο.Τ, ζα επηζπλάςεη θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα πνζά ησλ εκβαζκάησλ θαη ηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα πνπ απηά αθνξνχλ. 24. Πε πεξίπησζε εκβάζκαηνο από παηδί πνπ θαηνηθεί ζην εμσηεξηθό, ηίζεληαη ηα πην θάησ ζέκαηα: α) αλ ην έκβαζκα έγηλε απφ θνηλφ ινγαξηαζκφ ηνπ ηέθλνπ κε ην γνλέα ζε αηνκηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ηέθλνπ, πνπ ζπνπδάδεη ζην εμσηεξηθφ, θαη απνδεηθλχεηαη φηη ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο θαιχπηεη ηηο αλαγθαίεο ππνρξεψζεηο ηνπ γνλέα γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ ηέθλνπ, ε θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο ζα βαξχλεη ην γνλέα θαη δελ πξνθύπηεη ζέκα άηππεο δσξεάο ζην ηέθλν. β) αλ, ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε, ην πνζφ πνπ εκβάζηεθε ππεξβαίλεη ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ ηέθλνπ, ε θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο γηα ην επηπιένλ πνζφ ζα βαξχλεη ην ηέθλν θαη, εθφζνλ ην ηέθλν δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ, ιφγσ απνπζίαο εηζνδεκάησλ ή άιισλ εζφδσλ, πξνθύπηεη ζέκα άηππεο δσξεάο ζε απηό. γ) αλ ην έκβαζκα έγηλε απφ θνηλφ ινγαξηαζκφ ηνπ ηέθλνπ (ην νπνίν δελ ζπνπδάδεη) κε ην γνλέα ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ απηψλ θαη εθφζνλ ην ηέθλν δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ, ιφγσ απνπζίαο εηζνδεκάησλ ή άιισλ εζφδσλ, ε θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο ζα βαξχλεη ην γνλέα. Η ηπρφλ χπαξμε άηππεο δσξεάο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο (κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ), εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη ην ηέθλν πνπ δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα εηζθέξεη ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ, παξαηαχηα έθαλε ρξήζε 6

7 απηνχ κεηαγελέζηεξα (π.ρ. κε αλάιεςε πνζνχ θαη πεξαηηέξσ θαηάζεζε ζε άιιν ινγαξηαζκφ αηνκηθφ ή θνηλφ κε ηξίην πξφζσπν ή νπνηαδήπνηε άιιε επέλδπζε ή θαη απιή αλάιεςε). Σα πην πάλσ (γηα ηελ ηπρφλ ππνρξέσζε θφξνπ δσξεάο) κπνξνχλ λα ηζρχζνπλ βεβαίσο αλάινγα θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ή /θαη πξνο θνηλφ ή αηνκηθφ ινγαξηαζκφ. ηηο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ θαη πξνο θνηλφ ινγαξηαζκφ κεηαμχ ησλ απηψλ ζπλδηθαηνχρσλ, ε θάιπςε ησλ πνζψλ ηνπ εκβάζκαηνο βαξχλεη ηνλ θαζέλα απφ απηνχο θαη αλαινγία, εθηφο αλ απνδεηθλχεηαη δηαθνξεηηθά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηπρφλ χπαξμεο άηππεο δσξεάο θαηά ηα αλσηέξσ. εκεηψλεηαη φηη ε θαηάζεζε ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ δελ κπνξεί λα ζεκειηψζεη εθ πξννηκίνπ ηελ χπαξμε άηππεο δσξεάο κεηαμχ ησλ ζπλδηθαηνχρσλ. Θέκα άηππεο δσξεάο ηίζεηαη εθφζνλ ν ζπλδηθαηνχρνο, ν νπνίνο δελ είρε (ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα) εηζθέξεη ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ, θάλεη ρξήζε (ηνπ) πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ, γεγνλφο πξαγκαηηθφ θαη ειεγθηέν ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. Γηα παξάδεηγκα, ε κεηαθνξά ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ θαη πξνο θνηλφ ινγαξηαζκφ κεηαμχ ησλ απηψλ πξνζψπσλ θαη ε επηζηξνθή ηνπ ίδηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζηνλ αξρηθφ ινγαξηαζκφ, ρσξίο ελδηάκεζα λα έρεη γίλεη ρξήζε (ηνπ) πνζνχ απηνχ απφ θάπνηνλ απφ ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο, δελ κπνξεί λα ζεκειηψζεη ηελ χπαξμε άηππεο δσξεάο. 25. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε ρξεκαηηθά πνζά από εθπξόζεζκεο δσξεέο, γνληθέο παξνρέο. Οη άηππεο δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ γίλνληαη δεθηέο, έζησ θαη αλ ππνβιεζεί εθπξφζεζκα ε νηθεία θνξνινγηθή δήισζε (εηζνδήκαηνο ή δσξεάο), θαη εμαίξεζε ησλ όζσλ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ΘΦΔ, επεηδή αθνξνχλ εκβάζκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ ηεθκεξίσλ (άξζ ΚΦΔ). Διέγρεηαη φκσο ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο δσξεάο (π.ρ. θίλεζε ινγ/ζκψλ, νπνηνδήπνηε δεκφζην ή ηδησηηθφ έγγξαθν πνπ απέθηεζε βεβαία ρξνλνινγία πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ εκβάζκαηνο). Γηα ην δσξεηή ζπληξέρεη ππνρξέσζε δήισζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ κε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ηνπ έηνπο πνπ έθαλε ηε δσξεά (άξ.17 ΚΦΔ), πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί εάλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ηελ θαιχςεη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ΚΦΔ. Δπηζεκαίλνπκε φηη ζχκθσλα κε ηηο ΠΟΛ 1042/1993 θαη Δ. 752/Δγθ. 7 / δηαηαγέο, γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνζψλ απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δσξεά ζα εμεηάδεηαη πξψηα αλ ε δσξεά είλαη πξαγκαηηθή. Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη φηη ε δσξεά είλαη εηθνληθή θαη εκθαλίδεηαη γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηεθκεξίσλ, δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε. Πξνο ηνχην ζα εξεπλάηαη αλ ν δσξεηήο είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ρνξεγήζεη απηή. Δμάιινπ ζαο γλσξίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηε θνξνινγία δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ, ρξφλνο θνξνινγίαο γηα ηηο άηππεο δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο είλαη ν ρξφλνο ζχζηαζεο απηψλ, δειαδή - ελ πξνθεηκέλσ - ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Δθφζνλ κε ηελ ππνβνιή ηεο νηθείαο δήισζεο θφξνπ δσξεάο δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί ν αιεζήο ρξφλνο ζχζηαζεο ηεο δσξεάο - γνληθήο παξνρήο, θαη αξρήλ ν αλαινγψλ θφξνο δσξεάο ζα ππνινγηζζεί κε ηα ηζρχνληα θαηά ηνλ αλαγξαθφκελν ζηε δήισζε ρξφλν ζχζηαζεο ηεο δσξεάο. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο θφξνπ δσξεάο γνληθήο παξνρήο δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (π.ρ. κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ θαη πξνο ινγαξηαζκφ) φηη ε παξάδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ έγηλε ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν, αθνινπζνχληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε πξάμεο επηβνιήο θφξνπ. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηε δηθαηνιφγεζε ησλ εκβαζκάησλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε εηζνδήκαηα ή πνζά πνπ δελ απνηεινύλ εηζόδεκα (π.ρ. δσξεέο, θιεξνλνκηέο, γνληθέο παξνρέο θιπ) πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί ή λνκίκσο απαιιαρηεί θαη ηα νπνία απνδεηθλχνληαη κε λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Όια ηα αλσηέξσ ζα ππόθεηληαη ζηελ εμειεγθηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Αξκόδηαο 7

8 Αξρήο. Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο θαηάζηαζεο πξνζδηνξηζκνύ θεθαιαίνπ παξέρνληαη ζην επηζπλαπηόκελν ζηελ παξνύζα, παξάξηεκα Α. Αθξηβέο Αληίγξαθν Η πξνηζη.ηεο Γξακκαηείαο Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ ΠΛΖΚΚΔΛΑ: Καηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ Η. ΑΞΝΓΔΘΡΔΠ ΓΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑ 1. Γ.Γ.Π.. 2. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 3. Διεγθηηθά Κέληξα (Γ.Δ.Κ.). ΗΗ. ΑΞΝΓΔΘΡΔΠ ΓΗΑ ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ 1. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο Όινη νη Οηθνλ. Δπηζεσξεηέο. 2. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο.Γ.Ο.Δ. 3. Απνδέθηεο Πίλαθα Η (εθηφο ησλ αξηζ. 4, 9 θαη 10), ΙΑ. 4. πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. 5. Γεληθφο Δπίηξνπνο Δπηθξαηείαο επί ησλ Σαθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. 6. ΠΟΔ ΓΟΤ, Οκήξνπ 18, , Αζήλα. 7. Πεξηνδηθφ «Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε», Οκήξνπ 18, , Αζήλα. ΗΗΗ. ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ. 2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ. 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 5. Γξαθείν Δηδ. Γξακκαηέα.Γ.Ο.Δ. 6. Γξαθεία Αλαπι. Γελ. Γ/ληψλ Φνξνινγίαο, Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, Γελ. Γ/ληψλ ΚΔ.Π.Τ.Ο., Οηθνλ. Δπηζεψξεζεο, Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο & Δζλ. Κιεξνδνηεκάησλ. 8

9 7. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Σκήκα Α (10). 8. Γ/λζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ Σκήκα Α (10). 9. Γ/λζε Διέγρσλ Σκήκα Α (5). 10. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Σκήκα (5). 12. Γ/ζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο Σκήκα Β (5). 13. Γ.Γ.Π.. Γ/λζε Δθαξκνγψλ Η/Τ Γ30 (5). 14. Γ/λζεηο.Γ.Ο.Δ. (Κ.Τ.). 15. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ. 16. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20 αληίγξαθα). 9

10 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηνπ taxisnet. ηελ πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο αθνξά θνξνινγνχκελε πνπ είλαη έγγακε, απηή ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ κε ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ηνπ ζπδχγνπ. Δπίζεο, εάλ θαηαρσξεζεί ζην κεηξψν ηνπ taxis δηαθνπή ηεο έγγακεο ζρέζεο ή δηάζηαζε (έζησ θαη απφ ηνλ έλα ζχδπγν), ηφηε δηαθφπηεηαη ε πην πάλσ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ηνπ πξψελ ή ελ δηαζηάζεη ζπδχγνπ. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο εμσηεξηθνύ, εθφζνλ είλαη ππφρξενη ζε δήισζε. Γηα ηνπο απνβηώζαληεο, εθφζνλ έρεη γίλεη απελεξγνπνίεζε ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο, ε θαηάζηαζε ζα ππνβάιιεηαη ρεηξόγξαθα απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο θιεξνλφκνπο απηψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηάζηαζε ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί θαη εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πλεπψο, εάλ εθθξεκεί πξνο εθθαζάξηζε αξρηθή θνξνινγηθή δήισζε, ζα πξέπεη άκεζα λα δηελεξγείηαη εθθαζάξηζε απφ ηηο Γ.Ο.Τ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο εθπξφζεζκεο ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο νπνηνπδήπνηε νηθ. έηνπο ζα κπνξεί ν θνξνινγνχκελνο λα ζπκπιεξψζεη ηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο απηέο δειψζεηο δελ ζα εθθαζαξηζζνχλ απφ ηηο Γ.Ο.Τ. αιιά κε λεφηεξε εγθχθιηφ καο ζα δνζνχλ νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθθαζάξηζε απηψλ. Αληίζεηα, αλ ε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε αθνξά πξνζζήθε Α.Φ.Μ. ζπδχγνπ, ηφηε απαηηείηαη ε άκεζε εθθαζάξηζε απφ ηε Γ.Ο.Τ. πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή. Αλ παξά ηαχηα δελ έρεη γίλεη εθθαζάξηζε, ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα ζπκπιεξψζεη ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο ηεο εθαξκνγήο κε ηα αλακνξθσκέλα πνζά θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ αληίγξαθα ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ απηψλ δειψζεσλ. Δπηπξφζζεηα παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο γηα επηκέξνπο ζέκαηα ζπκπιήξσζεο ηεο εθαξκνγήο: ην πεδίν ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ δειψλνληαη ηα επηπιένλ πνζά πνπ πξνέθπςαλ απφ θνξνινγηθφ έιεγρν. ην πεδίν ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΚΔΡΑΜ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΩΛ & ΞΟΝΠΓΗΝΟ/ΛΡΩΛ ΚΔ ΔΗΓΗΘΝ ΡΟΝΞΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΩΛ δειψλνληαη εηζνδήκαηα νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ επηηεδεπκαηηψλ ή ελ γέλεη θνξνινγνχκελσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε εηδηθφ ηξφπν (ηεθκαξηά θιπ ζρεηηθή ΠΟΛ 1095/11). ΞΟΝΠΝΣΖ Ρα αλσηέξσ πνζά όπσο θαη θάζε πνζό πνπ επηθαιείηαη ν θνξνινγνύκελνο γηα λα θαιύςεη ηα πνζά ησλ εκβαζκάησλ, αιιά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ θάιπςε ηεθκεξίσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή Φνξνινγηθή Γήισζε, ζα ηα αλαγξάςεη κόλν ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο. Η ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ ΔΚΒΑΠΚΑΡΑ γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην θνξνινγνχκελν. ηελ πεξίπησζε ζπλδηθαηνχρσλ ζπκπιεξψλεηαη κφλν ην πνζφ πνπ ηνπ 10

11 αλαινγεί, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα εκβάζκαηα είλαη εκπνξηθά ζπκπιεξψλεηαη σο πνζφ εκβαζκάησλ ην 0,10 θαη ζηελ επφκελε νζφλε, ην πεδίν ΔΚΞΝΟΗΘΝ (βι. ζρεηηθά παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ αλαξηεζεί). Σα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε, πξνέξρνληαη απφ ηηο δειψζεηο Φ.Δ. ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ Ο θνξνινγνχκελνο αθνχ ειέγμεη ηελ νξζφηεηα ησλ πνζψλ απηψλ, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ηπρφλ κε εκθαληδφκελα πνζά ησλ ηεθκεξίσλ, εηζνδεκάησλ, θ.ι.π ζηα αληίζηνηρα έηε. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεζνχλ ή αθφκε θαη λα δηαγξαθνχλ νπνηαδήπνηε πεδία ηεο θαηάζηαζεο, αλεμάξηεηα αλ είλαη ζπκπιεξσκέλα ή φρη. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε-ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο νη δηαζέζηκεο ελέξγεηεο είλαη νη εμήο: ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΛΝΙΩΛ & ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ: Με ηελ επηινγή απηή, εθφζνλ ζπκπιεξσζεί ή ηξνπνπνηεζεί ε θαηάζηαζε θαη εθόζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί ην πεδίν ΔΚΒΑΠΚΑΡΑ ππνινγίδνληαη ηα ζχλνια θαη απνζεθεχνληαη νη ελέξγεηεο. ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ-ΑΟΣΗΘΝΞΝΗΖΠΖ: Με ηελ επηινγή απηή, αθπξψλνληαη φιεο νη ελέξγεηεο ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ ζηα δηάθνξα νηθ. έηε θαη επαλέξρεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. ΔΡΖ : Με ηελ επηινγή απηή, γίλεηαη ε κεηάβαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα έηε. Σα ζηνηρεία ησλ νηθ. εηώλ είλαη ζπκπιεξσκέλα βάζεη θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ελψ ηα ζηνηρεία ησλ νηθ. εηώλ 2000, 2001, 2002 θαη 2003 ζπκπιεξψλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην θνξνινγνχκελν, εάλ απαηηείηαη. Δηδηθά ζην νηθ. έηνο 2000 ζπκπιεξψλνληαη αζξνηζηηθά ζηνηρεία θαη πξνεγνπκέλσλ εηψλ (1999, 1998, θιπ) ΔΡΖ : Με ηελ επηινγή απηή, γίλεηαη ε κεηάβαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα έηε. ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΡΝΠ: Με ηελ επηινγή απηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξσζεί ην νηθ. έηνο αθεηεξίαο, κεηά ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ην ηειηθφ δηαζέζηκν θεθάιαην (π.ρ. ζηελ νζφλε εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ νηθ. εηψλ Δθφζνλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εκβαζκάησλ επαξθνχλ ηα πνζά ησλ νηθ. εηψλ 2007 θαη κεηά έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεηε ζαλ επηινγή έηνπο ην νηθ. έηνο ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο επηζπκεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη πνζά ζην νηθ. έηνο 2000, δελ επηιέγεηαη έηνο εθθίλεζεο. ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΔΚΒΑΠΚΑΡΩΛ: ην πεδίν απηφ δειψλεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφλ ηνπ εκβάζκαηνο ζην εμσηεξηθφ, αλεμάξηεηα απφ αηηηνινγία ή ηελ χπαξμε ηπρφλ ζπλδηθαηνχρσλ. ΑΗΡΗΝΙΝΓΗΑ: Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εκβάζκαηνο ζα ζπκπιεξσζεί ην πεδίν εκπνξηθφ ή άιιν (πξνζσπηθφ) κε ην αληίζηνηρν πνζφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην έκβαζκα είλαη εκπνξηθφ θαη αθνξά εηαηξεία, ηφηε ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζην πεδίν ΑΦΜ ΤΝΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Η ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Ή ΣΡΙΣΟΤ ν ΑΦΜ ηεο εηαηξείαο θαη ην αληίζηνηρν πνζφλ. ΑΦΚ ΠΛΓΗΘΑΗΝΣΝ Ζ ΓΗΘΑΗΝΣΝ Ή ΡΟΗΡΝ: ηελ επηινγή απηή ζα αλαγξαθνχλ νη ΑΦΜ θαη ηα πνζά ησλ εκβαζκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε έλαλ εμ απηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπλδηθαηνχρνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ πέληε, απφ ηνλ πέκπην θαη επφκελα, ζηηο ζεκεηψζεηο θνξνινγνχκελνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ νη ΑΦΜ θαη ηα πνζά ησλ εκβαζκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε έλα εμ απηψλ θαη ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ζα αλαγξαθεί ζηελ έλδεημε ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΩΝ. Σν άζξνηζκα ησλ πνζψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ελδείμεηο ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ θαη ΑΦΜ ΤΝΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Η ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Ή ΣΡΙΣΟΤ πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην πνζφλ ηεο έλδεημεο ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟΝ ΔΜΒΑΜΑΣΩΝ. 11

12 ΝΟΗΠΡΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ: Με ηελ επηινγή απηή νξηζηηθνπνηείηαη ε δήισζε. ΑΛΑΗΟΔΠΖ: Με ηελ επηινγή απηή, αλαηξείηαη ε νξηζηηθή δήισζε θαηάζηαζεο, ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δελ ήηαλ ππόρξενη ζε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαηά ηα θξηλφκελα έηε , εθφζνλ ην βεβαηψλνπλ ζε ζρεηηθφ πεδίν ηεο εθαξκνγήο, ζα επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο ειεθηξνληθά φπνπ ζα κπνξνχλ λα θαηαρσξήζνπλ ηα πνζά ησλ εκβαζκάησλ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη έηε. ηελ πεξίπησζε απηή δε γελλάηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο γηα ηε δήισζε ησλ εηζαγφκελσλ θεθαιαίσλ θαηά ηα έηε απηά. Φνξνινγνχκελνη πνπ θαηά ην έηνο ή ηα έηε ηεο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο δελ ήηαλ ππόρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο Φ.Δ. θαη εθ ησλ πζηέξσλ γελλήζεθε ζρεηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε, δε ζα ππνβάινπλ δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηα έηε απηά γηα λα δειψζνπλ ην πνζφ ηεο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο, αιιά ζα εκθαλίζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο ζην πξψην έηνο ππνρξέσζεο ππνβνιήο δήισζεο Φ.Δ. ζην πεδίν ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΕΝΚΔΛΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Ή ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΑΙΙΝΓΑΞΖΠ θαη κφλν ζηνλ πίλαθα ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είρε γίλεη επξσπνίεζε ησλ εηζαγφκελσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο, ηζρχεη φ,ηη θαη ζηελ παξάγξαθν 19 ηεο εγθπθιίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ ζα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκαηηθέο δειώζεηο ζηε Γ.Ν.. ΞΟΝΠΝΣΖ: Γηα ιφγνπο πξαθηηθήο αληηκεηψπηζεο ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ ηεο παξάγξ. 10 ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ, ζα αλαγξάθνληαη ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ηνπ taxisnet θαη ζην πεδίν ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΕΝΚΔΛΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Ή ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΑΙΙΝΓΑΞΖΠ ζην έηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηπρφλ εκβάζκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην έηνο πνπ έγηλε ν επαλαπαηξηζκφο ηνπο. Φνξνινγνχκελνη πνπ βξίζθνληαη ζε ρεξεία κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηα εηζνδήκαηα ηνπ απνβηψζαληνο ζπδχγνπ ηνπο γηα ηα έηε ησλ θνηλψλ δειψζεψλ ηνπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είρε δηαθνπεί ε ζρέζε ηνπ γάκνπ πξηλ ην ζάλαην. ηελ πεξίπησζε απηή ν θνξνινγνχκελνο ζηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίσλ ζα θαηαρσξήζεη αζξνηζηηθά ηα εηζνδήκαηα θαη ηα ηεθκήξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνηλή θνξνινγηθή ηνπο δήισζε ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο εθαξκνγήο. Μέζα ζηνλ πίλαθα αλάισζεο δελ ζα αλαθεξζεί ν Α.Φ.Μ. θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζαλφληνο. θφπηκν επίζεο είλαη ν θνξνινγνχκελνο λα αλαθέξεη ζηηο ζεκεηψζεηο ην Α.Φ.Μ. θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζαλφληνο θαζψο επίζεο θαη ηα νηθ. έηε πνπ επηθαιείηαη. Δμαηξεηηθά ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πνπ ιφγσ απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο, απηή ζα ππνβάιιεηαη ρεηξόγξαθα ζηε Γ.Ν.. ε φ,ηη αθνξά ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο δηεπθξηλίδεηαη φηη κε ην ππ αξ. ΓΓ ΦΟΡΔΛ/ΓΗΜΔ ΔΞ 2012 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ & Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθ/θψλ πζηεκάησλ, δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ ππνβάιινπλ ζηηο Γ.Ο.Τ θαθέινπο κε δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ δειψζεσλ. Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πνζώλ πνπ ν θνξνινγνύκελνο επηθαιείηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο Γ.Γ.Ξ.Π. γηα ηελ θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ 12

13 ππνβιεζεί κε ηηο Γειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ζα πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ν.. Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν θνξνινγνύκελνο έρεη ήδε ππνβάιεη ηνλ σο άλσ θάθειν ρσξίο λα έρεη ζπκπεξηιάβεη ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηόηε ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθό θάθειν πξνζθνκίδνληαο ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά. Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη φηη ν ππάιιεινο πνπ έρεη νξηζηεί λα παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ειέγρεη κόλν αλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ επηθαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο εκπεξηέρνληαη ζην θάθειν. 13

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 26-7-2011 Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ και

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το ειδικό τέλος ακινήτων συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα