ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12) ΞΟΝΠ : ΩΠ Ξ.Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ (Γ13) 2. ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΩΛ ΔΙΔΓΣΩΛ & ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Α. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥ/ΚΟΤ ΥΔΓ/ΜΟΤ 3. ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦ. ΠΠΡ/ΡΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΔΞ..Ν. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ (Γ30) ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε ην πιαίζην ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθφ θαηά ηα έηε θαη νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή πξφζθιεζε απφ ηε Γ.Γ.Π., παξέρνληαη νη αθφινπζεο νδεγίεο δηεπθξηλίζεηο ηφζν γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ φζν θαη γηα ηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε απηψλ. Η θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 48 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.2238/94 (Κ.Φ.Δ.) αιιά θαη ησλ νδεγηψλ πνπ δίδνληαη κε ηελ παξνχζα εγθχθιην. Δηδηθφηεξα: 1. Δπηθαινύκελα έηε γηα ηελ αλάισζε θεθαιαίνπ. Όπσο έρεη γίλεη δεθηφ κε ην ππ αξηζκ /1642/Α0012/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ηα έηε πνπ επηθαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο γηα αλάισζε θεθαιαίνπ, πξέπεη λα είλαη ζπλερόκελα θαη λα θζάλνπλ κέρξη ην πξνεγνχκελν ηνπ θξηλφκελνπ έηνπο. Σα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ θαηά ηα έηε πνπ ν θνξνινγνχκελνο απνδεδεηγκέλα δελ ήηαλ ππφρξενο ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 2. Γηαθνξά ηεθκαξηώλ ινγηζηηθώλ θεξδώλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε φζεο πεξηπηψζεηο ηεξνχληαλ βηβιία ηνπ ΚΒ, απφ ηα νπνία πξνέθππηαλ ινγηζηηθά θέξδε, αιιά νη ππφςε επηρεηξήζεηο / ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θνξνινγνχληαλ φρη κε απηά, αιιά είηε κε ηεθκαξηά πνζά είηε κε θαη' απνθνπή πνζά θφξνπ (άξζξν 33 ηνπ Κ.Φ.Δ.) είηε κε ηε ρξήζε ζπληειεζηή ζηηο αθαζάξηζηεο λφκηκεο ακνηβέο ησλ ππφρξεσλ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Κ.Φ.Δ., ηφηε γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνζαχμεζεο ηεο πεξηνπζίαο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε απηά ηα ινγηζηηθά θέξδε, εθφζνλ είλαη κεγαιχηεξα ησλ ηεθκαξηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φζνπο απέθηεζαλ γεσξγηθφ εηζφδεκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαλ βηβιία 1

2 Γ θαηεγνξίαο, ην νπνίν εηζφδεκα πξνζδηνξίδεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν (ΠΟΛ. 1095/2011). ηελ πεξίπησζε απηή, ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ επηζπλάπηεηαη θαη ην έληππν Δ3 ην νπνίν είρε ππνβιεζεί κε ηε δήισζε εηζνδήκαηνο ηνπ έηνπο πνπ επηθαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο. 3. Ξξνζδηνξηζκόο θεθαιαίνπ. Σνλίδεηαη φηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ θάζε έηνπο αθαηξνχληαη νη δαπάλεο πνπ νξίδνληαη απφ ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ ΚΦΔ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απαιιάζζνληαη ηεο εθαξκνγήο ηεθκεξίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2009, γηα ηνλ ππνινγηζκφ αλάισζεο θεθαιαίνπ (άξζξν 19 ηνπ Κ.Φ.Δ.) εθπίπηνπλ νη δαπάλεο πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο νξίδεηαη απφ ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ Κ.Φ.Δ., εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο πεξί εθαξκνγήο ηνπ ηεθκεξίνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3763/2009). 4. Ρεθκαξηή δαπάλε θύξηαο θαηνηθίαο. Απφ ηε ρξήζε 2003 έσο θαη ηε ρξήζε 2009, ην εηήζην ηεθκαξηφ κίζζσκα γηα ηδηνθαηνηθνχκελε ή κηζζνχκελε θχξηα θαηνηθία άλσ ησλ 200 η. κ. απνηειεί ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ ηεο εηήζηαο δαπάλεο δηαβίσζεο (άξζξν 4 παξ. 1 λ. 3091/2002). Δπίζεο, απφ απμήζεθε ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ, ησλ νπνίσλ ην ηεθκαξηφ κίζζσκα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο δαπάλεο, απφ 100 ζε 150 η. κ. πλεπψο, θαηνηθίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 16 ηνπ ΚΦΔ δε ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ αλάισζεο θεθαιαίνπ. Γηα ηηο ρξήζεηο 2002 θαη παιαηφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ. 1094/1989 δηαηαγή θαη ηελ ΠΟΛ 1201/1996 δηαηαγή, δε ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ αλάισζεο θεθαιαίνπ ηα απαιιαζζφκελα ηεθκαξηά εηζνδήκαηα, φπσο ην απαιιαζζφκελν ηεθκαξηφ κίζζσκα απφ ηδηνθαηνίθεζε. 5. Δθπξόζεζκεο αξρηθέο δειώζεηο. Αλ ζε κία ρξήζε δελ ππεβιήζε δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ ππνινίπνπ, ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκε δήισζε κε ηηο αληίζηνηρεο θπξψζεηο, φπνπ πξνβιέπεηαη. Δάλ ε ρξήζε έρεη παξαγξαθεί, έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε κε ην /1658/Α0012/2008 έγγξαθν φηη επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αξρηθήο εθπξφζεζκεο δήισζεο ζρεηηθά κε εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο (άξζξν 19 παξ. 2 πεξ. δ ΚΦΔ) ζην πξψην κε παξαγεγξακκέλν έηνο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΠΟΛ 1130/2002 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε ππνβνιή εθπξφζεζκεο ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο ζην πξώην κε παξαγεγξακκέλν έηνο (νηθνλ. 2001) θαη ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997, θαη κφλν φηαλ δειψλνληαη πνζά ηνπ πίλαθα 6 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1) «Πξφζζεηα Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία- Πνζά πνπ κεηψλνπλ ηελ εηήζηα δαπάλε». 6. Δθπξόζεζκεο ζπκπιεξσκαηηθέο δειώζεηο. ηηο εθπξφζεζκεο ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη θάπνην ζηνηρείν ην νπνίν ν θνξνινγνχκελνο παξέιεηςε λα δειψζεη, αιιά κε απηή ηελ παξάιεηςή ηνπ δελ παξαβίαζε θάπνηα θνξνινγηθή δηάηαμε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη δηαθνξά θφξνπ, γηα λα επηβιεζεί πξφζζεηνο θφξνο, δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν (ΠΟΛ 1279/1999 δηαηαγή). 7. Απνδεκηώζεηο. Η απνδεκίσζε ζπδχγνπ ζε πξψελ ζχδπγν κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη έκβαζκα, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη απφ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα πνζά δηαηξνθήο ηέθλσλ θαζψο θαη γηα απνδεκηψζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 8. Θνηλνί ινγαξηαζκνί. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο επηθαιείηαη φηη ρξεκαηηθφ πνζφ ήηαλ θαηαηεζεηκέλν 2

3 ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ (ηνπ λ. 5638/ ΦΔΚ.307 Α ) απηνχ κε ζπλδηθαηνχρν, ν νπνίνο έρεη ήδε θαηά ην ρξφλν ηνπ εκβάζκαηνο - απνβηψζεη, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο γηα ην πνζφ πνπ ππήξρε ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ θαηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ ζπλδηθαηνχρνπ θαη ην είδνο ηεο θαηάζεζεο (θαηά ηα πξνεγνχκελα) απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα. 9. Θάηνηθνη εμσηεξηθνύ. α. Οη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, νθείινπλ λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο αιιαγήο θαηνηθίαο ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε ΠΟΛ1142/2012 δηαηαγή. β. Οη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ πνπ ππνρξενύληαη ζε θνξνινγηθή δήισζε εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα, εθφζνλ εηζήγαγαλ ζηελ Διιάδα πνζφ ή πνζά ηα νπνία ηελ ηξηεηία εκβάζηεθαλ ζην εμσηεξηθφ, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο εηζαγσγήο ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ απφ ην εμσηεξηθφ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη γηα θάιπςε ηεθκεξίσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ λα θαιχςνπλ κόλν ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο, αλαγξάθνπλ ζηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ ζσξεπηηθά ζην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην έκβαζκα, ην πνζφ ή ηα πνζά ηεο εηζαγσγήο ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ βεβαηψζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ρσξίο ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο. 10. γ. Οη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ πνπ δελ ππνρξενύληαη ζε θνξνινγηθή δήισζε εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα, εθφζνλ εηζήγαγαλ κε θάζε λφκηκε κνξθή ζηελ Διιάδα πνζφ ή πνζά ηα νπνία ηελ ηξηεηία εκβάζηεθαλ ζην εμσηεξηθφ, αλαγξάθνπλ κόλν ζηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ, ζσξεπηηθά ζην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην έκβαζκα, ην πνζφ ή ηα πνζά ηεο εηζαγσγήο ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ βεβαηψζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ρσξίο ηελ ππνβνιή δήισζεο. 10. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε επαλαπαηξηδόκελα θεθάιαηα. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3842/2010, ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 19 ηνπ λ. 3943/2011 (αληηθαηέζηεζε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3842/2010) θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3259/2004, ζρεηηθά κε ηα επαλαπαηξηδφκελα θεθάιαηα, ζαο γλσξίδνπκε φηη, κε ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ θφξσλ επί ηεο αμίαο ησλ θεθαιαίσλ πνπ επαλαπαηξίζηεθαλ, εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ ππφρξενπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηα θεθάιαηα πνπ εηζάγεη. Δπνκέλσο, δελ ζπληξέρεη ιφγνο λέαο θνξνιφγεζήο ηνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ ηα λφκηκα παξαζηαηηθά πνπ νξίδνπλ νη αλσηέξσ λφκνη. Πεξηπηψζεηο: α. Κεθάιαηα πνπ επαλαπαηξίζηεθαλ κε ηελ θαηαβνιή θφξνπ 3% ή 5% θαη εηζήρζεζαλ ζηε ρψξα καο κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ην έκβαζκα αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ ηνπ εκβάζκαηνο. β. Κεθάιαηα γηα ηα νπνία θαηεβιήζε θφξνο (8%) (επεηδή παξέκεηλαλ ζηελ αιινδαπή) κπνξνχλ λα ην δηθαηνινγήζνπλ, εθφζνλ ην έκβαζκα έγηλε πξηλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ. 12. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε ρξεκαηηθά πνζά πνπ ππήξραλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο Γίλνληαη δεθηά ρξεκαηηθά πνζά πνπ ππήξραλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο 1999, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα δηθαηνινγεηηθά (βεβαίσζε απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα) θαη εθφζνλ έρνπλ ππνβιεζεί νη ζρεηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ζπκπιεξψλεηαη ην πεδίν Αθνξνιφγεηα θαη θνξνινγεζέληα θαη 3

4 εηδηθφ ηξφπν ζην νηθνλ. έηνο 2000, κε ην πνζφ απηφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ρξεζηκνπνηήζεη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ ππήξραλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο 1999, δε κπνξεί λα επηθαιεζζεί θαη αλάισζε πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 13. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη από ιίζηεο γάκνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο επηθαιείηαη ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ιίζηεο γάκνπ δψξα γάκνπ, ν ηζρπξηζκφο απηφο, σο ζέκα πξαγκαηηθφ, εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή θαη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ην θέξεη ν δηθαηνχρνο ηνπ εκβάζκαηνο πξνζθνκίδνληαο θάζε λφκηκν κέζν π.ρ. ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ θαη αληίγξαθν θίλεζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, γηα δηάζηεκα κέρξη δχν κελψλ πξηλ θαη ελφο κήλα κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ. Σνχην βεβαίσο δελ απνθιείεη ηνλ έιεγρν γηα ηελ ηπρφλ επηβνιή θφξνπ δσξεάο. 14. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη από πώιεζε κεηνρώλ. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ηνπ εκβάζκαηνο πνχιεζε κεηνρέο εηζεγκέλεο ή κε, κπνξεί λα θαιχςεη ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο κε ην πνζφ πνπ πξνήιζε απφ ηελ πψιεζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθπνίεζε ηνπο έρεη ιάβεη ρψξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ εκβάζκαηνο θαη εθφζνλ βέβαηα πξνθχπηεη απφ λφκηκα παξαζηαηηθά (πηλαθίδηα αγνξάο πψιεζεο, βεβαίσζε ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξίαο ρξεκαηηζηεξίνπ, δήισζε απφδνζεο ηνπ νηθείνπ θφξνπ) ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη νη ζρεηηθέο πξάμεηο. Δπηπιένλ, ζε θάζε πεξίπησζε ειέγρεηαη ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα απφθηεζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ απφ ην θνξνινγνχκελν. 15. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη από ξεπζηνπνίεζε νκνιόγσλ θαη εληόθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ. ε πεξίπησζε πνπ θνξνινγνχκελνο εθπνίεζε ηίηινπο ηνπ Γεκνζίνπ (νκφινγα- έληνθα γξακκάηηα), κπνξεί λα θαιχςεη ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο κε νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εθπνίεζεο ησλ ηίηισλ απηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθπνίεζε ηνπο έρεη ιάβεη ρψξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ εκβάζκαηνο. Δπηπιένλ ζε θάζε πεξίπησζε ειέγρεηαη ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα απφθηεζεο ησλ ηίηισλ απηψλ απφ ην θνξνινγνχκελν. 16. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνέξρνληαη από ιήςε δαλείσλ. Γάλεηα ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί θαη απνδεηθλχνληαη κε έγγξαθα ζηνηρεία πνπ θέξνπλ βέβαηε ρξνλνινγία (π.ρ. θίλεζε ινγ/ζκψλ, νπνηνδήπνηε δεκφζην ή ηδησηηθφ έγγξαθν πνπ απέθηεζε βεβαία ρξνλνινγία πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ εκβάζκαηνο) γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ ιεθζεί πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εκβάζκαηνο, έζησ θαη αλ ππνβιεζεί εθπξφζεζκα ε νηθεία δήισζε (δαλείνπ). Γηα ην δαλεηνδφηε, εθφζνλ δελ έρεη δειψζεη ζηελ νηθεία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ην πνζφ ηνπ δαλείνπ, ζπληξέρεη ππνρξέσζε δήισζήο ηνπ κε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε (άξ.17 ΚΦΔ), πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί εάλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ην θαιχςεη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ΚΦΔ. Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνζψλ απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δάλεηα, ζα εμεηάδεηαη πξψηα αλ ην δάλεην είλαη πξαγκαηηθφ. Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη εηθνληθφ θαη εκθαλίδεηαη γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηεθκεξίσλ, δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε. 4

5 17. Αληηκεηώπηζε ησλ εκβαζκάησλ ζε πεξίπησζε εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο. ε πεξίπησζε εμαγσγήο εηζαγσγήο θαη επαλεμαγσγήο εκβαζκάησλ, γηα ην δηάζηεκα απφ 1/1/2009 έσο θαη 31/12/2011, ν θνξνινγνχκελνο ζην πεδίν «ΔΚΒΑΠΚΑΡΑ» ζα δειψζεη φιεο ηηο εμαγσγέο πνπ έρνπλ γίλεη αλά έηνο θαη ζην πεδίν «ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΕΝΚΔΛΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Ή ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΑΙΙΝΓΑΞΖΠ» ζα δειψζεη φιεο ηηο εηζαγσγέο. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο έρεη ήδε νξηζηηθνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή θαη ζην πεδίν ησλ εκβαζκάησλ αλέγξαςε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ εηζαγσγψλ, κπνξεί λα επαλέιζεη ζηελ εθαξκνγή θαη κέζσ ηεο επηινγήο «ΑΝΑΙΡΔΗ ΓΗΛΩΗ» λα δηνξζψζεη ζχκθσλα κε ηα θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ ηεο δηαθνξάο, εθφζνλ πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 18. Αληηκεηώπηζε ησλ εκβαζκάησλ ζε πεξίπησζε ζπλδηθαηνύρσλ. Γηα ηνπο θνηλνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο επηκεξίδεηαη ζηνπο ζπλδηθαηνχρνπο θαηαξρήλ ηζνκεξψο θαη, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο επηθαιείηαη δηαθνξεηηθή αλαινγία, θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο κε θάζε λφκηκν κέζν. 19. Αληηκεηώπηζε ησλ εκβαζκάησλ κε εηζαγσγή θεθαιαίσλ πνπ δελ επξσπνηήζεθαλ ή δξαρκνπνηήζεθαλ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ, θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ εκβάζκαηνο, δελ έγηλε κεηαηξνπή ηνπ ζε επξψ, πξνθεηκέλνπ ν θνξνινγνχκελνο λα θαιχςεη ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο (κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ taxis), ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πεξί ηεο εηζαγσγήο ηνπ αλάινγνπ πνζνχ θαη παξακνλήο ηνπ ζην λφκηζκα ζην νπνίν είρε εηζαρζεί. Δηδηθά γηα ηνπο ππφρξενπο ζε δήισζε ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηθαηνιφγεζε πξνέιεπζεο ηνπ παξαπάλσ πνζνχ πνπ ζα επηθαιεζηνχλ. Γηα ιφγνπο πξαθηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα πνζά ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ηνπ TAXIS ρσξίο ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο, ζην πεδίν «ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΕΝΚΔΛΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Ή ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΑΙΙΝΓΑΞΖΠ» αζξνηζηηθά, αθνχ κεηαηξαπνχλ ζε επξψ, κε ηζνηηκία ηελ ηζνηηκία πνπ ίζρπε θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγσγήο ηνπ εκβάζκαηνο. Μεηαμχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν θνξνινγνχκελνο ζηε Γ.Ο.Τ. ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζρεηηθή αλαιπηηθή θαηάζηαζε αλά έηνο θ.ιπ. ησλ εηζαγφκελσλ ζε μέλν λφκηζκα θεθαιαίσλ. 20. Αληηκεηώπηζε ησλ εκβαζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από κεξίζκαηα πινίσλ ηνπ λ. 27/1975. χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1135/2010 δηαηαγή, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ νη θνξνινγνχκελνη θάηνηθνη Διιάδαο πνπ απνθηνχλ κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ αιινδαπέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο πινίσλ κε μέλε ή ειιεληθή ζεκαία, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πινία ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ή εθκεηάιιεπζε γξαθείσλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975, είλαη ηα εμήο: α) βεβαίσζε ηεο αιινδαπήο πινηνθηήηξηαο εηαηξίαο, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνπκέλνπ σο κεηφρνπ ηεο εηαηξείαο, ην θαηαβιεζέλ ζε απηφλ κέξηζκα θαη ην φλνκα ηνπ πινίνπ, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη ην ζρεηηθφ κέξηζκα θαη β) αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975, ηνπ γξαθείνπ ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο αιινδαπήο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε ή λαχισζε ηνπ πινίνπ ( /11472πε/Β0012/2005). χκθσλα εμάιινπ, κε ην Γ ΔΞ 2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, νη βεβαηψζεηο κεηαθνξάο ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ δελ απαηηνχληαη, φκσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πνζά ρξεηάδεηαη λα δεισζνχλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (θσδηθνί αξηζκνί 659,660) πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ αληηθεηκεληθέο δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηφηε απαηηείηαη ε επξσπνίεζε ηνπ πνζνχ. 5

6 Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, φζνλ αθνξά ηε δηθαηνιφγεζε ησλ εκβαζκάησλ ζην εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε θάζε λφκηκε κνξθή ε πξνεγνχκελε κεηαθνξά ησλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα. 21. Αληηκεηώπηζε ησλ εκβαζκάησλ γηα ππαιιήινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο έρεη γίλεη δεθηφ κε ην Γ12Α /3120 ΔΞ 2013 έγγξαθν θαη κε ην Γ ΔΞ 2012 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, νη ππάιιεινη ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ζηελ Διιάδα, φπνπ θαη δηαζέηνπλ νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κπνξνχλ λα δειψλνπλ ζηνλ θσδηθφ 659 ή 657 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο (έληππν Δ1) ηα θνξνινγνχκελα κε εηδηθφ ηξφπν εηζνδήκαηά ηνπο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ. 7 ηεο ΛΔΔ πεξί πξνλνκίσλ θαη αζπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αληηθεηκεληθψλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16 θαη 17 ηνπ ΚΦΔ. Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, φζνλ αθνξά ηε δηθαηνιφγεζε ησλ εκβαζκάησλ ζην εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε θάζε λφκηκε κνξθή ε πξνεγνχκελε εηζαγσγή ησλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα. 22. Αληηκεηώπηζε ησλ εκβαζκάησλ γηα ην αιινδαπό πξνζσπηθό ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ α.λ. 89/1967 ην νπνίν δελ δηακέλεη κόληκα ζηελ Διιάδα. Όζνλ αθνξά ζην αιινδαπφ πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ α.λ. 89/1967 ην νπνίν δελ δηακέλεη κφληκα ζηελ Διιάδα, γηα ην νπνίν ηζρχεη πξνλνκηαθφ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο ιφγσ ηνπ εηδηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ (ΠΟΛ.1155/ ), απηφ ππνρξενχηαη ζηε δηθαηνιφγεζε ησλ εκβαζκάησλ. Η θνξνιφγεζε ησλ κηζζσηψλ απηψλ κφλν γηα ην απνθηψκελν ζηελ Διιάδα εηζφδεκά ηνπο δελ ηνπο απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηθαηνινγήζνπλ ηα πνζά πνπ έζηεηιαλ ζην εμσηεξηθφ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ είηε αξρηθέο εθπξφζεζκεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εθφζνλ δελ έρνπλ ππνβιεζεί είηε ζπκπιεξσκαηηθέο, κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 23. Αληηκεηώπηζε ησλ εκπνξηθώλ εκβαζκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο εκπνξηθψλ εκβαζκάησλ, ε ζπκπιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξάξηεκα Α. Ο θνξνινγνχκελνο, ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα ππνβάιεη ζηε Γ.Ο.Τ, ζα επηζπλάςεη θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα πνζά ησλ εκβαζκάησλ θαη ηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα πνπ απηά αθνξνχλ. 24. Πε πεξίπησζε εκβάζκαηνο από παηδί πνπ θαηνηθεί ζην εμσηεξηθό, ηίζεληαη ηα πην θάησ ζέκαηα: α) αλ ην έκβαζκα έγηλε απφ θνηλφ ινγαξηαζκφ ηνπ ηέθλνπ κε ην γνλέα ζε αηνκηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ηέθλνπ, πνπ ζπνπδάδεη ζην εμσηεξηθφ, θαη απνδεηθλχεηαη φηη ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο θαιχπηεη ηηο αλαγθαίεο ππνρξεψζεηο ηνπ γνλέα γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ ηέθλνπ, ε θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο ζα βαξχλεη ην γνλέα θαη δελ πξνθύπηεη ζέκα άηππεο δσξεάο ζην ηέθλν. β) αλ, ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε, ην πνζφ πνπ εκβάζηεθε ππεξβαίλεη ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ ηέθλνπ, ε θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο γηα ην επηπιένλ πνζφ ζα βαξχλεη ην ηέθλν θαη, εθφζνλ ην ηέθλν δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ, ιφγσ απνπζίαο εηζνδεκάησλ ή άιισλ εζφδσλ, πξνθύπηεη ζέκα άηππεο δσξεάο ζε απηό. γ) αλ ην έκβαζκα έγηλε απφ θνηλφ ινγαξηαζκφ ηνπ ηέθλνπ (ην νπνίν δελ ζπνπδάδεη) κε ην γνλέα ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ απηψλ θαη εθφζνλ ην ηέθλν δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ, ιφγσ απνπζίαο εηζνδεκάησλ ή άιισλ εζφδσλ, ε θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο ζα βαξχλεη ην γνλέα. Η ηπρφλ χπαξμε άηππεο δσξεάο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο (κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ), εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη ην ηέθλν πνπ δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα εηζθέξεη ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ, παξαηαχηα έθαλε ρξήζε 6

7 απηνχ κεηαγελέζηεξα (π.ρ. κε αλάιεςε πνζνχ θαη πεξαηηέξσ θαηάζεζε ζε άιιν ινγαξηαζκφ αηνκηθφ ή θνηλφ κε ηξίην πξφζσπν ή νπνηαδήπνηε άιιε επέλδπζε ή θαη απιή αλάιεςε). Σα πην πάλσ (γηα ηελ ηπρφλ ππνρξέσζε θφξνπ δσξεάο) κπνξνχλ λα ηζρχζνπλ βεβαίσο αλάινγα θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ή /θαη πξνο θνηλφ ή αηνκηθφ ινγαξηαζκφ. ηηο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ θαη πξνο θνηλφ ινγαξηαζκφ κεηαμχ ησλ απηψλ ζπλδηθαηνχρσλ, ε θάιπςε ησλ πνζψλ ηνπ εκβάζκαηνο βαξχλεη ηνλ θαζέλα απφ απηνχο θαη αλαινγία, εθηφο αλ απνδεηθλχεηαη δηαθνξεηηθά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηπρφλ χπαξμεο άηππεο δσξεάο θαηά ηα αλσηέξσ. εκεηψλεηαη φηη ε θαηάζεζε ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ δελ κπνξεί λα ζεκειηψζεη εθ πξννηκίνπ ηελ χπαξμε άηππεο δσξεάο κεηαμχ ησλ ζπλδηθαηνχρσλ. Θέκα άηππεο δσξεάο ηίζεηαη εθφζνλ ν ζπλδηθαηνχρνο, ν νπνίνο δελ είρε (ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα) εηζθέξεη ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ, θάλεη ρξήζε (ηνπ) πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ, γεγνλφο πξαγκαηηθφ θαη ειεγθηέν ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. Γηα παξάδεηγκα, ε κεηαθνξά ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ θαη πξνο θνηλφ ινγαξηαζκφ κεηαμχ ησλ απηψλ πξνζψπσλ θαη ε επηζηξνθή ηνπ ίδηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζηνλ αξρηθφ ινγαξηαζκφ, ρσξίο ελδηάκεζα λα έρεη γίλεη ρξήζε (ηνπ) πνζνχ απηνχ απφ θάπνηνλ απφ ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο, δελ κπνξεί λα ζεκειηψζεη ηελ χπαξμε άηππεο δσξεάο. 25. Θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο κε ρξεκαηηθά πνζά από εθπξόζεζκεο δσξεέο, γνληθέο παξνρέο. Οη άηππεο δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ γίλνληαη δεθηέο, έζησ θαη αλ ππνβιεζεί εθπξφζεζκα ε νηθεία θνξνινγηθή δήισζε (εηζνδήκαηνο ή δσξεάο), θαη εμαίξεζε ησλ όζσλ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ΘΦΔ, επεηδή αθνξνχλ εκβάζκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ ηεθκεξίσλ (άξζ ΚΦΔ). Διέγρεηαη φκσο ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο δσξεάο (π.ρ. θίλεζε ινγ/ζκψλ, νπνηνδήπνηε δεκφζην ή ηδησηηθφ έγγξαθν πνπ απέθηεζε βεβαία ρξνλνινγία πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ εκβάζκαηνο). Γηα ην δσξεηή ζπληξέρεη ππνρξέσζε δήισζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ κε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ηνπ έηνπο πνπ έθαλε ηε δσξεά (άξ.17 ΚΦΔ), πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί εάλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ηελ θαιχςεη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ΚΦΔ. Δπηζεκαίλνπκε φηη ζχκθσλα κε ηηο ΠΟΛ 1042/1993 θαη Δ. 752/Δγθ. 7 / δηαηαγέο, γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνζψλ απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δσξεά ζα εμεηάδεηαη πξψηα αλ ε δσξεά είλαη πξαγκαηηθή. Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη φηη ε δσξεά είλαη εηθνληθή θαη εκθαλίδεηαη γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηεθκεξίσλ, δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε. Πξνο ηνχην ζα εξεπλάηαη αλ ν δσξεηήο είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ρνξεγήζεη απηή. Δμάιινπ ζαο γλσξίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηε θνξνινγία δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ, ρξφλνο θνξνινγίαο γηα ηηο άηππεο δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο είλαη ν ρξφλνο ζχζηαζεο απηψλ, δειαδή - ελ πξνθεηκέλσ - ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Δθφζνλ κε ηελ ππνβνιή ηεο νηθείαο δήισζεο θφξνπ δσξεάο δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί ν αιεζήο ρξφλνο ζχζηαζεο ηεο δσξεάο - γνληθήο παξνρήο, θαη αξρήλ ν αλαινγψλ θφξνο δσξεάο ζα ππνινγηζζεί κε ηα ηζρχνληα θαηά ηνλ αλαγξαθφκελν ζηε δήισζε ρξφλν ζχζηαζεο ηεο δσξεάο. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο θφξνπ δσξεάο γνληθήο παξνρήο δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (π.ρ. κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ θαη πξνο ινγαξηαζκφ) φηη ε παξάδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ έγηλε ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν, αθνινπζνχληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε πξάμεο επηβνιήο θφξνπ. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηε δηθαηνιφγεζε ησλ εκβαζκάησλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε εηζνδήκαηα ή πνζά πνπ δελ απνηεινύλ εηζόδεκα (π.ρ. δσξεέο, θιεξνλνκηέο, γνληθέο παξνρέο θιπ) πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί ή λνκίκσο απαιιαρηεί θαη ηα νπνία απνδεηθλχνληαη κε λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Όια ηα αλσηέξσ ζα ππόθεηληαη ζηελ εμειεγθηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Αξκόδηαο 7

8 Αξρήο. Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο θαηάζηαζεο πξνζδηνξηζκνύ θεθαιαίνπ παξέρνληαη ζην επηζπλαπηόκελν ζηελ παξνύζα, παξάξηεκα Α. Αθξηβέο Αληίγξαθν Η πξνηζη.ηεο Γξακκαηείαο Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ ΠΛΖΚΚΔΛΑ: Καηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ Η. ΑΞΝΓΔΘΡΔΠ ΓΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑ 1. Γ.Γ.Π.. 2. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 3. Διεγθηηθά Κέληξα (Γ.Δ.Κ.). ΗΗ. ΑΞΝΓΔΘΡΔΠ ΓΗΑ ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ 1. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο Όινη νη Οηθνλ. Δπηζεσξεηέο. 2. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο.Γ.Ο.Δ. 3. Απνδέθηεο Πίλαθα Η (εθηφο ησλ αξηζ. 4, 9 θαη 10), ΙΑ. 4. πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. 5. Γεληθφο Δπίηξνπνο Δπηθξαηείαο επί ησλ Σαθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. 6. ΠΟΔ ΓΟΤ, Οκήξνπ 18, , Αζήλα. 7. Πεξηνδηθφ «Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε», Οκήξνπ 18, , Αζήλα. ΗΗΗ. ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ. 2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ. 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 5. Γξαθείν Δηδ. Γξακκαηέα.Γ.Ο.Δ. 6. Γξαθεία Αλαπι. Γελ. Γ/ληψλ Φνξνινγίαο, Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, Γελ. Γ/ληψλ ΚΔ.Π.Τ.Ο., Οηθνλ. Δπηζεψξεζεο, Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο & Δζλ. Κιεξνδνηεκάησλ. 8

9 7. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Σκήκα Α (10). 8. Γ/λζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ Σκήκα Α (10). 9. Γ/λζε Διέγρσλ Σκήκα Α (5). 10. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Σκήκα (5). 12. Γ/ζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο Σκήκα Β (5). 13. Γ.Γ.Π.. Γ/λζε Δθαξκνγψλ Η/Τ Γ30 (5). 14. Γ/λζεηο.Γ.Ο.Δ. (Κ.Τ.). 15. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ. 16. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20 αληίγξαθα). 9

10 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηνπ taxisnet. ηελ πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο αθνξά θνξνινγνχκελε πνπ είλαη έγγακε, απηή ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ κε ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ηνπ ζπδχγνπ. Δπίζεο, εάλ θαηαρσξεζεί ζην κεηξψν ηνπ taxis δηαθνπή ηεο έγγακεο ζρέζεο ή δηάζηαζε (έζησ θαη απφ ηνλ έλα ζχδπγν), ηφηε δηαθφπηεηαη ε πην πάλσ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ηνπ πξψελ ή ελ δηαζηάζεη ζπδχγνπ. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο εμσηεξηθνύ, εθφζνλ είλαη ππφρξενη ζε δήισζε. Γηα ηνπο απνβηώζαληεο, εθφζνλ έρεη γίλεη απελεξγνπνίεζε ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο, ε θαηάζηαζε ζα ππνβάιιεηαη ρεηξόγξαθα απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο θιεξνλφκνπο απηψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηάζηαζε ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ησλ δειψζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί θαη εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πλεπψο, εάλ εθθξεκεί πξνο εθθαζάξηζε αξρηθή θνξνινγηθή δήισζε, ζα πξέπεη άκεζα λα δηελεξγείηαη εθθαζάξηζε απφ ηηο Γ.Ο.Τ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο εθπξφζεζκεο ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο νπνηνπδήπνηε νηθ. έηνπο ζα κπνξεί ν θνξνινγνχκελνο λα ζπκπιεξψζεη ηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίνπ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο απηέο δειψζεηο δελ ζα εθθαζαξηζζνχλ απφ ηηο Γ.Ο.Τ. αιιά κε λεφηεξε εγθχθιηφ καο ζα δνζνχλ νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθθαζάξηζε απηψλ. Αληίζεηα, αλ ε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε αθνξά πξνζζήθε Α.Φ.Μ. ζπδχγνπ, ηφηε απαηηείηαη ε άκεζε εθθαζάξηζε απφ ηε Γ.Ο.Τ. πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή. Αλ παξά ηαχηα δελ έρεη γίλεη εθθαζάξηζε, ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα ζπκπιεξψζεη ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο ηεο εθαξκνγήο κε ηα αλακνξθσκέλα πνζά θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ αληίγξαθα ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ απηψλ δειψζεσλ. Δπηπξφζζεηα παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο γηα επηκέξνπο ζέκαηα ζπκπιήξσζεο ηεο εθαξκνγήο: ην πεδίν ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ δειψλνληαη ηα επηπιένλ πνζά πνπ πξνέθπςαλ απφ θνξνινγηθφ έιεγρν. ην πεδίν ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΚΔΡΑΜ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΩΛ & ΞΟΝΠΓΗΝΟ/ΛΡΩΛ ΚΔ ΔΗΓΗΘΝ ΡΟΝΞΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΩΛ δειψλνληαη εηζνδήκαηα νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ επηηεδεπκαηηψλ ή ελ γέλεη θνξνινγνχκελσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε εηδηθφ ηξφπν (ηεθκαξηά θιπ ζρεηηθή ΠΟΛ 1095/11). ΞΟΝΠΝΣΖ Ρα αλσηέξσ πνζά όπσο θαη θάζε πνζό πνπ επηθαιείηαη ν θνξνινγνύκελνο γηα λα θαιύςεη ηα πνζά ησλ εκβαζκάησλ, αιιά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ θάιπςε ηεθκεξίσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή Φνξνινγηθή Γήισζε, ζα ηα αλαγξάςεη κόλν ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο. Η ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ ΔΚΒΑΠΚΑΡΑ γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην θνξνινγνχκελν. ηελ πεξίπησζε ζπλδηθαηνχρσλ ζπκπιεξψλεηαη κφλν ην πνζφ πνπ ηνπ 10

11 αλαινγεί, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα εκβάζκαηα είλαη εκπνξηθά ζπκπιεξψλεηαη σο πνζφ εκβαζκάησλ ην 0,10 θαη ζηελ επφκελε νζφλε, ην πεδίν ΔΚΞΝΟΗΘΝ (βι. ζρεηηθά παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ αλαξηεζεί). Σα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε, πξνέξρνληαη απφ ηηο δειψζεηο Φ.Δ. ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ Ο θνξνινγνχκελνο αθνχ ειέγμεη ηελ νξζφηεηα ησλ πνζψλ απηψλ, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ηπρφλ κε εκθαληδφκελα πνζά ησλ ηεθκεξίσλ, εηζνδεκάησλ, θ.ι.π ζηα αληίζηνηρα έηε. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεζνχλ ή αθφκε θαη λα δηαγξαθνχλ νπνηαδήπνηε πεδία ηεο θαηάζηαζεο, αλεμάξηεηα αλ είλαη ζπκπιεξσκέλα ή φρη. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε-ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο νη δηαζέζηκεο ελέξγεηεο είλαη νη εμήο: ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΛΝΙΩΛ & ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ: Με ηελ επηινγή απηή, εθφζνλ ζπκπιεξσζεί ή ηξνπνπνηεζεί ε θαηάζηαζε θαη εθόζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί ην πεδίν ΔΚΒΑΠΚΑΡΑ ππνινγίδνληαη ηα ζχλνια θαη απνζεθεχνληαη νη ελέξγεηεο. ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ-ΑΟΣΗΘΝΞΝΗΖΠΖ: Με ηελ επηινγή απηή, αθπξψλνληαη φιεο νη ελέξγεηεο ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ ζηα δηάθνξα νηθ. έηε θαη επαλέξρεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. ΔΡΖ : Με ηελ επηινγή απηή, γίλεηαη ε κεηάβαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα έηε. Σα ζηνηρεία ησλ νηθ. εηώλ είλαη ζπκπιεξσκέλα βάζεη θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, ελψ ηα ζηνηρεία ησλ νηθ. εηώλ 2000, 2001, 2002 θαη 2003 ζπκπιεξψλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην θνξνινγνχκελν, εάλ απαηηείηαη. Δηδηθά ζην νηθ. έηνο 2000 ζπκπιεξψλνληαη αζξνηζηηθά ζηνηρεία θαη πξνεγνπκέλσλ εηψλ (1999, 1998, θιπ) ΔΡΖ : Με ηελ επηινγή απηή, γίλεηαη ε κεηάβαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα έηε. ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΡΝΠ: Με ηελ επηινγή απηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξσζεί ην νηθ. έηνο αθεηεξίαο, κεηά ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ην ηειηθφ δηαζέζηκν θεθάιαην (π.ρ. ζηελ νζφλε εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ νηθ. εηψλ Δθφζνλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εκβαζκάησλ επαξθνχλ ηα πνζά ησλ νηθ. εηψλ 2007 θαη κεηά έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεηε ζαλ επηινγή έηνπο ην νηθ. έηνο ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο επηζπκεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη πνζά ζην νηθ. έηνο 2000, δελ επηιέγεηαη έηνο εθθίλεζεο. ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΔΚΒΑΠΚΑΡΩΛ: ην πεδίν απηφ δειψλεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφλ ηνπ εκβάζκαηνο ζην εμσηεξηθφ, αλεμάξηεηα απφ αηηηνινγία ή ηελ χπαξμε ηπρφλ ζπλδηθαηνχρσλ. ΑΗΡΗΝΙΝΓΗΑ: Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εκβάζκαηνο ζα ζπκπιεξσζεί ην πεδίν εκπνξηθφ ή άιιν (πξνζσπηθφ) κε ην αληίζηνηρν πνζφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην έκβαζκα είλαη εκπνξηθφ θαη αθνξά εηαηξεία, ηφηε ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζην πεδίν ΑΦΜ ΤΝΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Η ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Ή ΣΡΙΣΟΤ ν ΑΦΜ ηεο εηαηξείαο θαη ην αληίζηνηρν πνζφλ. ΑΦΚ ΠΛΓΗΘΑΗΝΣΝ Ζ ΓΗΘΑΗΝΣΝ Ή ΡΟΗΡΝ: ηελ επηινγή απηή ζα αλαγξαθνχλ νη ΑΦΜ θαη ηα πνζά ησλ εκβαζκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε έλαλ εμ απηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπλδηθαηνχρνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ πέληε, απφ ηνλ πέκπην θαη επφκελα, ζηηο ζεκεηψζεηο θνξνινγνχκελνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ νη ΑΦΜ θαη ηα πνζά ησλ εκβαζκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε έλα εμ απηψλ θαη ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ζα αλαγξαθεί ζηελ έλδεημε ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΩΝ. Σν άζξνηζκα ησλ πνζψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ελδείμεηο ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ θαη ΑΦΜ ΤΝΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Η ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ Ή ΣΡΙΣΟΤ πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην πνζφλ ηεο έλδεημεο ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟΝ ΔΜΒΑΜΑΣΩΝ. 11

12 ΝΟΗΠΡΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ: Με ηελ επηινγή απηή νξηζηηθνπνηείηαη ε δήισζε. ΑΛΑΗΟΔΠΖ: Με ηελ επηινγή απηή, αλαηξείηαη ε νξηζηηθή δήισζε θαηάζηαζεο, ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δελ ήηαλ ππόρξενη ζε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαηά ηα θξηλφκελα έηε , εθφζνλ ην βεβαηψλνπλ ζε ζρεηηθφ πεδίν ηεο εθαξκνγήο, ζα επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο ειεθηξνληθά φπνπ ζα κπνξνχλ λα θαηαρσξήζνπλ ηα πνζά ησλ εκβαζκάησλ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη έηε. ηελ πεξίπησζε απηή δε γελλάηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο γηα ηε δήισζε ησλ εηζαγφκελσλ θεθαιαίσλ θαηά ηα έηε απηά. Φνξνινγνχκελνη πνπ θαηά ην έηνο ή ηα έηε ηεο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο δελ ήηαλ ππόρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο Φ.Δ. θαη εθ ησλ πζηέξσλ γελλήζεθε ζρεηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε, δε ζα ππνβάινπλ δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηα έηε απηά γηα λα δειψζνπλ ην πνζφ ηεο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο, αιιά ζα εκθαλίζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο ζην πξψην έηνο ππνρξέσζεο ππνβνιήο δήισζεο Φ.Δ. ζην πεδίν ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΕΝΚΔΛΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Ή ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΑΙΙΝΓΑΞΖΠ θαη κφλν ζηνλ πίλαθα ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είρε γίλεη επξσπνίεζε ησλ εηζαγφκελσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο, ηζρχεη φ,ηη θαη ζηελ παξάγξαθν 19 ηεο εγθπθιίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ ζα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκαηηθέο δειώζεηο ζηε Γ.Ν.. ΞΟΝΠΝΣΖ: Γηα ιφγνπο πξαθηηθήο αληηκεηψπηζεο ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ ηεο παξάγξ. 10 ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ, ζα αλαγξάθνληαη ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ηνπ taxisnet θαη ζην πεδίν ΔΞΑΛΑΞΑΡΟΗΕΝΚΔΛΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Ή ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΑΙΙΝΓΑΞΖΠ ζην έηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηπρφλ εκβάζκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην έηνο πνπ έγηλε ν επαλαπαηξηζκφο ηνπο. Φνξνινγνχκελνη πνπ βξίζθνληαη ζε ρεξεία κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηα εηζνδήκαηα ηνπ απνβηψζαληνο ζπδχγνπ ηνπο γηα ηα έηε ησλ θνηλψλ δειψζεψλ ηνπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είρε δηαθνπεί ε ζρέζε ηνπ γάκνπ πξηλ ην ζάλαην. ηελ πεξίπησζε απηή ν θνξνινγνχκελνο ζηελ θαηάζηαζε πξνζδηνξηζκνχ θεθαιαίσλ ζα θαηαρσξήζεη αζξνηζηηθά ηα εηζνδήκαηα θαη ηα ηεθκήξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνηλή θνξνινγηθή ηνπο δήισζε ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο εθαξκνγήο. Μέζα ζηνλ πίλαθα αλάισζεο δελ ζα αλαθεξζεί ν Α.Φ.Μ. θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζαλφληνο. θφπηκν επίζεο είλαη ν θνξνινγνχκελνο λα αλαθέξεη ζηηο ζεκεηψζεηο ην Α.Φ.Μ. θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζαλφληνο θαζψο επίζεο θαη ηα νηθ. έηε πνπ επηθαιείηαη. Δμαηξεηηθά ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πνπ ιφγσ απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο, απηή ζα ππνβάιιεηαη ρεηξόγξαθα ζηε Γ.Ν.. ε φ,ηη αθνξά ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο δηεπθξηλίδεηαη φηη κε ην ππ αξ. ΓΓ ΦΟΡΔΛ/ΓΗΜΔ ΔΞ 2012 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ & Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθ/θψλ πζηεκάησλ, δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ ππνβάιινπλ ζηηο Γ.Ο.Τ θαθέινπο κε δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ δειψζεσλ. Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πνζώλ πνπ ν θνξνινγνύκελνο επηθαιείηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο Γ.Γ.Ξ.Π. γηα ηελ θάιπςε ηνπ εκβάζκαηνο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ 12

13 ππνβιεζεί κε ηηο Γειώζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ζα πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ν.. Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν θνξνινγνύκελνο έρεη ήδε ππνβάιεη ηνλ σο άλσ θάθειν ρσξίο λα έρεη ζπκπεξηιάβεη ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηόηε ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθό θάθειν πξνζθνκίδνληαο ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά. Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη φηη ν ππάιιεινο πνπ έρεη νξηζηεί λα παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ειέγρεη κόλν αλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ επηθαιείηαη ν θνξνινγνχκελνο εκπεξηέρνληαη ζην θάθειν. 13

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σατ. Δ/νζε : Δγλαηία 45 Σατ. Κώδικας : 54630 Θεζ/ληθε Σελέθφνο : 2313-333256

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα