RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN"

Transcript

1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Μάιος 2001

2 4.3. Γυναίκες συγγραφείς στα χρόνια µετά την Επανάσταση Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος η θέση της γυναίκας δεν ήταν πολύ διαφορετική απ' ό,τι στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. "Τυπικά, καθηλώθηκε κάτω από τους θεσµούς του Βυζαντινορωµαικού δικαίου, που µεταφυτεύτηκε, κατά βάση, στο δίκαιο του νέου κράτους". 111 Εάν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι πολλοί αγωνιστές του '21 λησµονήθηκαν και παραµερίστηκαν εντελώς, δεν είναι παράξενο ότι αυτό συνέβη σε µεγαλύτερο ακόµη βαθµό µε τις γυναίκες που έλαβαν ενεργό µέρος στον Αγώνα Στις 10 Νοεµβρίου 1947, ο Ζακυνθινός λόγιος Ντίνος Κονόµος ανακοίνωσε στα Ετντανησιακά Φύλλα ότι ανακάλυψε τα χειρόγραφα της Μαρτινέγκου και ορκίστηκε "στο Θεό και στη µνήµη της Μαρτινέγκου" να τα δηµοσιεύσει. Τα αρχεία του Κονόµου καταστράφηκαν το 1953 από το σεισµό και την πυρκαγιά που Στο αρχείο του Μαρίνου Σιγούρου διασώθηκαν ποιήµατα, η κωµωδία Φιλάργυρος, επιστολές και το προοίµιο, σε µορφή διαλόγου, της πραγµατείας της Περί οικονοµίας (1826). Ο Φιλάργυρος, γραµµένο το 1823, δεν υπάρχει στον κατάλογο των έργων της, το αναφέρει όµως στην Αυτοβιογραφία. Οι 20 επιστολές της, οι περισσότερες προς τον πατέρα της και το θείο της, στις οποίες αναφέρονται ιστορικά γεγονότα, δίνουν πληροφορίες για οικογενειακά συµβάντα, για τα πνευµατικά ενδιαφέροντα και τη γενική ψυχική ιδιοσυστασία της συγγραφέως. Οι επιστολές αυτές "...µε τη γλαφυρότητα τους αποτελούν το παράλληλον της Αυτοβιογραφίας, την οποίαν κάποτε συµπληρώνουν." (Φαίδων Κ. Μπουµπουλίδης, Νέαι έρευναι περί τους Ζακυνθίους Ποιητάς και Πεζογράφους, Αθήναι 1959, σσ ). 110 Μουλλάς1977,σ Κακλαµανάκη 1984, σ Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Μαντώς Μαυρογένους, στην οποία αντί για αµοιβή-βραβείο για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην πατρίδα, δόθηκε µια µικρή σύνταξη χήρας, πράγµα που την ανάγκασε να γράψει το 1840 στον Όθωνα: "{...} αλλ' η υποφαινόµενη, Μεγαλειότατε, ούτε χήρα ήµουν ποτέ, αλλ' ούτε υπανδρευµένη δια να είναι δυνατόν να κατασταθώ χήρα...". Από έγγραφο δηµοσιευµένο στα "Αρχεία της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας" (1901). 31

3 Μια αλλαγή στα ενδιαφέροντα των γυναικών των προνοµιούχων στρωµάτων, στα µεταεπαναστατικά χρόνια, φαίνεται πως είναι η ανάγνωση ξένων µυθιστορηµάτων, οι µεταφράσεις των οποίων κατέκλυζαν την ελληνική αγορά, και αργότερα ελληνικών λαϊκών µυθιστορηµάτων. 113 Είναι γνωστό βέβαια ότι το µυθιστόρηµα θεωρήθηκε όργανο διαφθοράς, που εισήγαγε ξένα ήθη στην ελληνική κοινωνία και απειλούσε να βλάψει κυρίως τις νεαρές αναγνώστριες. 114 Παρά τις προειδοποιήσεις πάντως, ο φανταστικός κόσµος του µυθιστορήµατος προσέλκυε τις γυναίκες, δίνοντας τους την ευκαιρία να ονειρεύονται χώρους και πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα της δικής τους καθηµερινής πραγµατικότητας. Η πρακτική αυτή των γυναικών προκάλεσε τον φόβο µήπως όσες διαβάζουν "µε άπληστον πόθον όλην την ηµέραν και πολλάκις και όλην την νύκτα {...} µυθιστορίαν τινά ή τρυφερόν ή περίεργόν τι διήγηµα {...} παραµελούσι πολλάκις τα εµβριθέστερα των καθήκοντα." 115 Η καλλιέργεια της ποίησης, που ήταν λογοτεχνικό είδος ηθικά και κοινωνικά καταξιωµένο και άρµοζε στον γυναικείο χαρακτήρα και ψυχισµό, θεωρήθηκε ανέκαθεν πιο ασφαλής και κατάλληλη για τις γυναίκες, µια και δεν προϋποθέτει 'γνώση του κόσµου 1 παρά µόνον πηγαίο ταλέντο και φαντασία και οι στίχοι, όπως πίστευαν, γράφονται πιο εύκολα σε στιγµές 'κλεµµένες' από τις οικιακές ασχολίες. 116 Οπωσδήποτε όµως οι ελάχιστες γυναίκες της εποχής εκείνης που δεν ήταν αγράµµατες, δεν διέθεταν ένα δικό τους χώρο ούτε χρόνο που να µπορούν να τον αφιερώσουν όπως ήθελαν αυτές. Ακόµα κι 113 βλ. Κάσσης Ο συγγραφέας παραθέτει κατάλογο των ελληνικών και ξένων (µεταφρασµένων στα ελληνικά) λαϊκών µυθιστορηµάτων, και τα τα ταξινοµεί χρονολογικά σε τρεις περιόδους: Γέννηση των ΕΛΜ ( ), Ανάπτυξη και ακµή των ΕΛΜ ( ) και Παρακµή των ΕΛΜ ( ). 114 Στην πραγµατεία του Γρηγόριου Παπαδοπούλου Περί γυναικός και Ελληνίδος (Αθήνα 1850) διαβάζουµε: "{...} αν στρέψωµεν το βλέµµα εις τα αναγνώσµατα της Ελληνίδος, παρατηρούµεν µετά λύπης ότι συνηθέστατα είναι τα των µυθιστορηµάτων, άτινα, αδιακρίτως και κακοζήλως µεταφραζόµενα, πληµµυρούσιν ηµάς.{...} Αλλ' η εκλογή των αναγνωσµάτων της κόρης και εντός και εκτός του σχολείου, είναι τόσον σπουδαία, όσον και η διδασκαλία του σχολείου, διότι συχνότατα "βιβλίο ν διέφθορε την γυναίκα", ήτις, ζωηροτέραν έχουσα την φαντασίαν, µείζονα δε αργίαν και απειρίαν, ευκολώτερον δύναται ν' αναλίσκει επί µαταίω την καρδίαν αυτής αναγινώσκουσα µυθιστορήµατα...". Και στο Γεροστάθη (1858) του Λ. Μελά αναφέρεται: "Τοιουτοτρόπως και σεις και αι αδελφαί σας, είπεν ο γέρων, όχι µόνον τα αυτία, αλλά και τα όµµατα σας πρέπει να κλείετε, οσάκις µυθιστορίαι παρουσιάζονται ενώπιον σας." Η στάση των Α.Ρ. Ραγκαβή ( ) και. Βικέλα ( ) απέναντι στο µυθιστόρηµα ήταν επίσης αρνητική: ο πρώτος θεωρούσε την αφηγηµατική πεζογραφία, γενικά, πάρεργο κι όχι έργο, και ο δεύτερος πίστευε ότι µε τα µυθιστορήµατα "χάνει κανείς τον καιρό του" και καταδίκαζε τις κακές µεταφράσεις γαλλικών, κυρίως, µυθιστορηµάτων, µε τα οποία εψυχαγωγείτο το ακαλλιέργητο κι ακατατόπιστο αναγνωστικό κοινό. (βλ. Σαχίνης 1982, σσ ,60-65, και 1980, σσ ). 115 Α. Ραγκαβής, "Προς τας Ελληνίδας νεανίδας", εισαγωγή στη µετάφραση του Πατρική συµβουλή προς την θυγατέρα µου, του Ι. Κάµπε, Αθήνα Ελένη Σ. Παπαδάκη, "Η ποίησις και η γυνή", Εφηµερίς των Κυριών, 1892, σ

4 αν κατάφερναν ν' ασχοληθούν µε τη συγγραφή, προτιµούσαν να κρατούν τα γραφτά τους µόνον γι' αυτές τις ίδιες. 117 Στα µέσα του 19ου αι. εµφανίστηκαν οι πρώτες ποιητικές συλλογές γυναικών µε έντονα τα στοιχεία και τη θεµατολογία του επικρατούντος ροµαντισµού - φύση, θρησκεία, πατρίδα, (απαγορευµένος για τις γυναίκες) έρωτας -. Το 1936 κυκλοφόρησε η πρώτη, απ' όσο ξέρω, ανθολογία ελληνίδων ποιητριών, µε τον τίτλο Ελληνίδες ποιήτριες, του ηµήτρη Λαµπίκη. Επίσης στη µελέτη της Αθηνάς Ταρσούλη 118 αναφέρονται αρκετές Ελληνίδες ποιήτριες και διανοούµενες του 19ου αιώνα, οι οποίες όµως ζούσαν, οι περισσότερες, στην Ιταλία κι έγραφαν σε ξένες γλώσσες. εν θα µας απασχολήσουν εδώ διεξοδικά οι γυναίκες αυτές* θα αναφέρω µόνον ενδεικτικά τις τρεις πιο γνωστές: την ποιήτρια, διηγηµατογράφο και δραµατουργό Αγγελική Πάλλη-Βαρθολοµαίου ( ), 119 που, αν και δεν έζησε καθόλου στην Ελλάδα, µε τους πατριωτικούς της στίχους και τα χρήµατα που συγκέντρωνε στην Ιταλία για τον ελληνικό Αγώνα, συνετέλεσε στην εκδήλωση του ιταλικού φιλελληνισµού. 120 Την ελληνοαλβανίδα διανοούµενη Ελένη Γκίκα ( ), γνωστή µε το ψευδώνυµο Dora d Istria, κορυφαία µορφή του 19ου αιώνα, µε πλούσιο συγγραφικό έργο, που αφιέρωσε θαυµάσιες σελίδες στην Ελληνίδα και ιδιαίτερα στις ηρωίδες του Αγώνα. 121 Τη φιλόλογο και ανταποκρίτρια της "Daily News" στην Ιταλία, Μαργαρίτα Αλαβάνα-Μηνιάτη ( Το έργο τους θα άξιζε να ανασυρθεί από τη λησµονιά, να µεταφραστεί και να µελετηθεί. 117 Το φαινόµενο δεν παρατηρείται βέβαια µόνον στην Ελλάδα* η Επιί1γ ϋίοκίηδοη ( ), για να αναφερθώ σε µια από τις πιο γνωστές παγκόσµια ποιήτριες, έγραφε τα ποιήµατα της σε µικρά χαρτάκια χωρίς να τολµάει να τα δηµοσιεύσει. Το έργο της ανακαλύφθηκε µετά τον θάνατο της (βλ. τον Πρόλογο στη µετάφραση των ποιηµάτων της από τον Κ. Ιωάννου, Emily Dickinson, η ποιήτρια των επόµενων εποχών, Αθήνα 1996). 118 Ταρσούλη Ο Κ. Βαλλέκης εξέδωσε το 1876 τόµο µε τη βιογραφία της Πάλλη και εννέα διηγήµατα της. Η Βαρβάρα Θεοδωροπούλου-Λιβαδά έγραψε το Αγγελική Πάλλη-Βαρθολοµαίη, η ζωή και το έργο της, (Αθήνα 1939)» Της Πάλλη είναι και το ιστορικό διήγηµα "Ο καπετάν Αλέξης και αι τελευταίαι ηµέραι των Ψαρών"(1860), που µεταφράστηκε και δηµοσιεύτηκε από τον Ζακυνθινό Σπυρίδωνα Μονδίνο, και σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα επαναδηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Οικογένεια, τεύχ. 2-6 και (1898). Η ίδια µετέφρασε έργα των Σαίξπηρ και Ουγκώ στα ελληνικά και των Σολωµού, Ζαλοκώστα και Βαλαωρίτη στα ιταλικά, γαλλικά και αγγλικά. Η Πάλλη υπήρξε και τακτική "εν Ιταλία" συνεργάτρια του περιοδικού Πανδώρα ( ), όπου δηµοσίευε βιβλιοκρισίες κλπ. (βλ. Σαχίνης 1964). 120 βλ.στεργίου βλ. d Istria βλ.σπύρος ε Βιάζης, ιαπρεπείς Ελληνίδες κατά τον ΙΘ 1 αιώνα, στην "Ελληνική Επιθεώρηση", 1910, και Αθηνά Ταρσούλη, Μαργαρίτα Αλαβάνα-Μηνιάτη, Αθήνα

5 Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι η Ευφροσύνη Σαµαρτζίδου, η εκδότρια της Κυψέλης (βλ. 1.2.α) και η Αντωνούσα Καµπουράκη ή Καµπουροπούλου, από την Κρήτη, 123 είναι οι πρώτες Ελληνίδες που καλλιέργησαν την ποίηση στα µεταεπαναστατικά χρόνια. Η δεύτερη µάλιστα, "εις ανακούφισιν της υπερβολικής της λύπης και της εσχάτης αθυµίας της δια τον αλλεπάλληλον και σκληρόν θάνατον όλων σχεδόν των υπέρ πατρίδος πεσόντων συγγενών της και δη του µονογενούς της υιού, κατέφυγε εις την εξιστόρησιν των δεινών της πατρίδος της" 124 παρουσιάζεται το 1847 µ' ένα πεντάπρακτο πατριωτικό δράµα σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους. 125 Το 1860 εµφανίστηκε η Αριστέα Χ. Ηγουµενίδου µε το δίπρακτο δράµα της Άγγελος και Βιργινία, το οποίο παρέδωσε στη δηµοσιότητα παρακαλώντας τους "Σεβαστούς κριτές" να παρατρέξουν επιεικώς "τας διαρρήδην αναφαινοµένας ελλείψεις". Ο Ν.Ι. Λάσκαρης σχολιάζει πως, δυστυχώς, στο έργο δεν µπορεί ν' ανακαλύψει τίποτε άλλο, το οποίον να µην είναι...έλλειψις! Σωτηρία Αλιµπέρτη Σηµαντικό ρόλο στην γυναικεία κίνηση της εποχής της έπαιξε και η παιδαγωγός και φιλόλογος, σπουδαγµένη στην Ιταλία, Σωτηρία Αλιµπέρτη ( ). Υπήρξε διευθύντρια του Ζαππείου Παρθεναγωγείου της Πόλης, εργάστηκε στη Ρουµανία και στο Παρθεναγωγείο των Χιλλ στην Αθήνα και ανέπτυξε µεγάλη δραστηριότητα σε διάφορους τοµείς. 127 ηµοσίευε σε πολλά περιοδικά, εφηµερίδες και ηµερολόγια και από το 1899 µέχρι το 1902 εξέδιδε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το περιοδικό Πλειάς, που στόχευε, κυρίως, στη διαπαιδαγώγηση της Ελληνίδας (βλ.1.2.β). Το 1916 εκδόθηκε και το "Αναµνηστικό Λεύκωµα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών", που έκανε µεγάλη εντύπωση. Στην "Εφηµερίδα των Κυριών" η Αλιµπέρτη, µε το ψευδώνυµο "Ατθίς", δηµοσίευε "τας πρώτας των επιφανών Ελληνίδων βιογραφίας", άρθρα τα οποία αργότερα θα εκδοθούν σε 123 Ευφροσύνη Σαµαρτζίδου, Συλλογή Ποιήσεων, Κων/πολη 1857, και Α. Καµπουροπούλου, Ποιήµατα τραγικά εµπεριέχοντα διαφόρους πολέµους εν Κρήτη, Ερµούπολη Λάσκαρης 1932, σσ Το Γεώργιος Παπαδάκης, για την αποτυχηµένη έφοδο κατά της Γραµβούσας, και ακολούθησαν άλλα δύο: Αάµπρω (1861), και Η Εξοδος του Μεσολογγίου (1875), τα οποία δεν παίχτηκαν ποτέ. Στην Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, , τ. Α' (1990), ο Γιάννης Σιδέρης αναφέρει µόνον την..αναιµικότατη έξοδο του Μεσολογγίου..." (σ.34). 126 Λάσκαρης 1932, σ Βλ. Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Σωτηρία Αλιµπέρτη», Ελληνίς Ι / 2 (1930), σ

6 τρεις τόµους 128 ενώ το 1896 κυκλοφόρησε την πρώτη βιογραφία της βασίλισσας Αµαλίας 129 και το 1900 την ιστορική µονογραφία Μαντώ Μαυρογένους. 130 Από τα ιταλικά µετέφρασε έργα της Ισαβέλλας Θεοτόκη-Αλµπρίτζη και της Αγγελικής Πάλλη-Βαρθολοµαίου Αρσινόη Παπαδοπούλου Εκπαιδευτικός ήταν η Αρσινόη Παπαδοπούλου ( ), 132 κόρη του µεγάλου εκπαιδευτικού Γρηγορίου Παππαδόπουλου (δες σηµ. 11). Είχε φοιτήσει στο Αρσάκειο και παρακολούθησε µαθήµατα στη Μασσαλία και στο Λονδίνο. ίδαξε στη Σχολή Χιλλ και σε άλλα σχολεία της Αθήνας, καθώς και στη Θεσσαλονίκη, όπου κατέφυγε µετά τη διάλυση του γάµου της και το θάνατο της µοναχοκόρης της. Εκεί γράφει τα διηγήµατα της συλλογής Αθηναϊκά Ανθύλλια (Αθήνα 1895) όπου αντικατοπτρίζονται οι ιδέες της συγγραφέως για την ανατροφή των παιδιών, για τη θρησκεία, την πατρίδα καθώς και για τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερα στο δεύτερο διήγηµα, µε τον τίτλο Εξ Αθηνών εις Μασσαλίαν, γραµµένο µε µορφή επιστολής, υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τη γυναίκα επειδή τη βοηθάει να γίνει καλύτερη νοικοκυρά και ότι η Ελληνίδα έχει άλλη αποστολή απ' ό,τι η υτικοευρωπαία. εν µειονεκτεί η γυναίκα απέναντι στον άντρα, όµως βασικά πρέπει να ασχολείται µε το σπίτι της και να είναι "σωτήρας του ανδρός και φως εις τον βίον του". 133 "Ο ανήρ επιβάλλεται δια της ισχύος, εµείς νικώµεν δια της καρδίας", πρεσβεύει η Αρσινόη Παπαδοπούλου. Ο Ξενόπουλος, σε άρθρο του στην εφηµερίδα Άστυ, λίγο µετά την κυκλοφορία της συλλογής διηγηµάτων της, συστήνει τα Ανθύλλια σε όλες τις νέες που Ι28 Αλιµπέρτη Αλιµπέρτη 1896, το Β' µέρος, ως συµπλήρωµα του πρώτου τόµου µε επιστολές και εικόνες, δηµοσιεύτηκε στην Αθήνα το Αλιµπέρτη Από τα µεταφρασµένα διηγήµατα της Α. Πάλλη, το ιστορικό διήγηµα της Ελληνικαί σκηναί, Αλέξιος ή αι τελευταίαι ηµέραι των Ψαρών, δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Οικογένεια, έτος Β', 1898, τεύχη 2,3,4,5,6,14 και 15. Το έργο αυτό είχε µεταφραστεί στα ελληνικά και τυπωθεί το 1860 από τον ζακυνθινό Σπυρίδωνα Μονδίνο. 132 Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της στο: Η Ογδοηκονταετηρίς της λογογράφου Αρσινόης Παπαδοπούλου ( ), ο βίος και το έργον της, Ι.. Κολλάρος και Σία, Αθήνα Παραµύθι της Πρωτοµαγιάς, (1925) όπου η ηρωίδα, η Μηλιά, µε τη στάση της και τις παραδοσιακές ιδέες της για το ρόλο των δύο φύλων, "αντιτάσσεται ως απάντηση" στα όσα γραφόταν τότε για τη γυναίκα και τη χειραφέτηση της. 35

7 τελείωσαν το σχολείο και χρειάζονται αναγνώσµατα ευχάριστα, αλλά και ωφέλιµα. 134 Συνολικά η Αρσινόη Παπαδοπούλου έγραψε, σε απλή καθαρεύουσα, δώδεκα βιβλία που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, νέες και στις µητέρες τους, το θεατρικό Παραµύθι της Πρωτοµαγιάς. Φαντασµαγορικόν ειδύλλιον (1924) και το ιστορικό έργο Ο δηµιουργός του Ελληνικού Έθνους, ο Μ. Αλέξανδρος, (Αθήνα 1930). Συνεργάστηκε επίσης µε πολλά περιοδικά, δηµοσιεύοντας διηγήµατα και άρθρα. Η φιλοπατρία, ο διδακτικός τόνος, η προσήλωση στις παραδοσιακές αξίες και η ηθοπλαστική διάθεση που χαρακτηρίζουν όλα τα έργα της Αρσινόης Παπαδοπούλου, υπήρξαν προφανώς αιτία το έργο της να κινήσει το ενδιαφέρον και τη συµπάθεια του Ροΐδη µε αποτέλεσµα να είναι αυτή η µόνη που ξέφυγε τα πυρά στη σφοδρή επίθεση που αυτός εξαπέλυσε το 1896, µέσω του Τύπου, κατά των 'γραφουσών' Μαρία Π. Μηχανίδου Η Μαρία Π. Μηχανίδου (γεν. γύρω στα 1855), έζησε πρώτα στην Αλεξάνδρεια και αργότερα στον Πειραιά και ανήκει στις πρωτοποριακές γυναικείες φωνές της λογοτεχνίας µας. Πρωτοεµφανίστηκε στα ελληνικά γράµµατα το 1874 µε το θεατρικό έργο Ο Προδότης Ιερεύς, "τραγωδία εις πέντε πράξεις", 135 ενώ το µοναδικό της µυθιστόρηµα, Η Καρτερία του Παύλου (Αθήνα 1875), που φαίνεται να είναι το πρώτο µυθιστόρηµα ελληνίδας, το ακολούθησαν ακόµη τέσσερα θεατρικά 136 και µία νουβέλα µε τον τίτλο Η ωραία Οθωµανίς (1888). Η υπόθεση των δύο πεζών διαδραµατίζεται στο Κάιρο, του µεν µυθιστορήµατος στο περιβάλλον του εκεί ελληνικού υπόκοσµου, 137 της δε νουβέλας στην 134 "Είναι παιδαγωγικώτατα διηγήµατα. Επιµεληµένη καθαρεύουσα, ήσυχος και ακύµαντος, ως τεχνική λίµνη ιχθυοτροφείου, γαλήνη ύφους µοναδική και η κακία τιµωρείται και καυτηριάζεται, όπως εγκωµιάζεται και πανηγυρίζεται η αρετή, ιστορίαι απλαί βάσιν έχουσαι πάντα την προς τους γονείς και πατρίδα αγάπην, την ύπαρξιν του Θεού και την αθανασίαν της ψυχής. Συνεχίζει την παράδοσιν των σχολικών βιβλίων. Τίποτε δεν θα ιδούν, τίποτε δεν θα µάθουν τα καλά παιδία ικανόν να τα επαναστατήσει -µη γένοιτο!- να τα συγκινήσει βαθέως, ν' ανοίξει τα όµµατα των εις την αλήθειαν και εις την ζωήν, να τα κάµει να βλέπουν και να σκέπτονται αλλέως! {...} Το βιβλίο ούτε καταστρέφει, ούτε δηµιουργεί. ιατηρεί και συντηρεί." (Γρ. Ξενόπουλος, εφ. Το Άστυ, 25 εκ. 1895). 135 Μαρία Π. Μηχανίδου, Ο Προδότης Ιερεύς, τραγωδία εις πέντε πράξεις, Αλεξάνδρεια Ι36 Μαρία Π. Μηχανίδου, Η εσχάτη Ένδεια, δράµα απολήγον εις κωµωδίαν ή Ελληνική Αριστοκρατία και ο Βρυκόλακας, Εν Αλεξάνδρεια 1879, Μα Εψευρεσις Γάµου, κωµωδία εις πράξεις τρεις, εν Κωνσταντινουπόλει 1881, Ο ψευδοιερεύς Ιουδαίος, Αθήνα 1886, που αποτελεί διασκευή του πρώτου της θεατρικού, Ο Προδότης Ιερεύς (1874), Η Ανθρωποθυσία παρά τοις Ιουδαίοις, εν Αθήναις Ι37 Αναφέρεται στη ζωή και σης περιπέτειες ενός έλληνα τυχοδιώκτη στην Αίγυπτο. Η Σ. Ντενίση συγκρίνει το έργο µε τον Ολιβερ Τουίστ του Κάρολου Ντίκενς, το οποίο ίσως να αποτέλεσε πρότυπο της Καρτερίας του Παύλου: και οι δύο ήρωες, ουσιαστικά αντι-ήρωες, εµφανίζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, (βλ. Ντενίση 1996, σσ ). 36

8 κοινωνία των πλούσιων Μωαµεθανών. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από τη ζωντάνια των διαλόγων και από τα κωµικά στοιχεία που περιέχουν. Η συγγραφέας κριτικάρει µε δριµύτητα διάφορα κοινωνικά φαινόµενα (γάµος, προίκα)και σατιρίζει ορισµένα πρόσωπα και κοινωνικές οµάδες (διεφθαρµένους ιερείς, αριστοκράτες). Η Σοφία Ντενίση, η οποία ανέσυρε το έργο της Μηχανίδου από τη λησµονιά, θεωρεί το τρίτο θεατρικό της, την κωµωδία Μα εφεύρεσις γάµου, (1881), ως το "αρτιότερο έργο της", µε το οποίο "το δραµατουργικό της ταλέντο θα φτάσει στην καλύτερη στιγµή του..." και "{...} η γνήσια κωµική φλέβα της συγγραφέως {...} βρίσκει την πλήρη έκφραση της σε µια εξ ολοκλήρου κωµωδία." 138 Το έργο της Μηχανίδου, κατά τη Ντενίση, "{...} υπερέχει αισθητά από πολλά ροµαντικά πεζογραφήµατα των αρρένων συναδέλφων της κατά το ότι ασχολείται µε τον κοινωνικό προβληµατισµό, φανερώνοντας µια γυναίκα έξυπνη, καλλιεργηµένη, βαθιά ανθρώπινη, που γράφει µε την επιθυµία να συµβάλει στη διαµόρφωση ενός καλύτερου κόσµου." Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου Η δασκάλα από την Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ( ), είναι η πρώτη Ελληνίδα που επιδόθηκε πολύ αποτελεσµατικά στον αφηγηµατικό λόγο. Στην ανθολογία Ελληνικά διηγήµατα, τη σηµαντικότερη µέχρι τότε συλλογή διηγηµάτων, καταχωρήθηκε το διήγηµα της Υιός και κόρη, 140 το µόνο που ήταν γραµµένο από γυναίκα. Το γεγονός αυτό έγινε αιτία να αναγνωριστεί η Αλεξάνδρα ως διηγηµατογράφος και να δοθεί προσοχή στο έργο της. Ο Ξενόπουλος έγραψε τέσσερες κριτικές για το έργο της, τονίζοντας ότι η Παπαδοπούλου "ήτο ζυµωµένη από την πάσταν εκείνην που κάµνει τους µεγάλους συγγραφείς." 141 Από τα είκοσι ένα της χρόνια άρχισε να δηµοσιεύει και το έντυπο, όπου εµφανίζεται για πρώτη φορά, είναι το Ηµερολόγιο της (1888). Παρόλο που πέθανε πριν κλείσει τα σαράντα, είχε κιόλας γράψει πάνω από 145 διηγήµατα, χρονογραφήµατα και ποιήµατα Σοφία Ντενίση, Μαρία Π. Μηχανίδου, µια πρωτοπόρος της γυναικείας λογοτεχνίας µας, στο πρόγραµµα της πρώτης παράστασης της κωµωδίας της Μαρίας Μηχανίδου Νέα εφεύρεσις γάµου, στην Αθήνα, στις 9 Νοεµβρίου 1994, στο ηµοτικό Θέατρο Καλλιθέας, από τον "Χορίκιο" του Γιώργου Γαλάντη. 139 Ντενίση1996, σ Ελληνικά ιηγήµατα, εκδ. Γ. Κασδόνη, Αθήνα 1896, σσ Γρ. Ξενόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, περ. "Παναθήναια", τ. 11 ( ), σσ Στη δεκαετία του 1980 επανακυκλοφόρησαν έργα της Αλεξ. Παπαδοπούλου: δύο συλλογές µε διηγήµατα της ( ιηγήµατα, εκδ. "Οδυσσέας" (1987, µε εκτενή εισαγωγή του Παπακώστα) και "Στιγµή" (1987) καθώς και η νουβέλα της Η θεία Ευτυχία, εκδ. "Εστία"(1988). 37

9 Πρώτος ο.ι. Καλογερόπουλος συγκέντρωσε και εξέδωσε έναν τόµο διηγηµάτων της 143 και ο Γ. Παπακώστας συµπλήρωσε αργότερα τον κατάλογο, ανακαλύπτοντας τα περισσότερα έργα της, τα οποία διαιρεί, θεµατικά και ειδολογικά, σε τρεις κατηγορίες: α) στη µεγαλύτερη, που αποτελείται από "αστικές ηθογραφίες", β) στα διηγήµατα µε πατριωτικά και ιστορικά θέµατα, και γ) στα µυθολογικά και αλληγορικά. 144 Οι κριτικοί ασχολήθηκαν µε την Παπαδοπούλου, το έργο της οποίας είχε µεγάλη απήχηση στην Αθήνα. Τη χαρακτηρίζουν "πνεύµα τολµηρό", "µοναδική" πεζογράφο, πρωτοπόρο του κοινωνικού διηγήµατος, 145 σε µια περίοδο που κυριαρχούσε η ηθογραφία, αλλά και ως την πρώτη γυναίκα πεζογράφο που έγραψε στη δηµοτική, χωρίς ιδιωµατισµούς, που είχε "το θάρρος να σηκώσει την σηµαίαν της γλωσσικής χειραφετήσεως." 146 Για το θάρρος της αυτό δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους συντηρητικούς, που χαρακτήρισαν τη γλώσσα της "αρλεκίνειο" και "χυδαίζουσα". 147 Έχοντας αποκτήσει όνοµα στους φιλολογικούς κύκλους και γνωριµίες µε σηµαντικούς λογοτέχνες συνεργάστηκε µε πολλά σηµαντικά (λογοτεχνικά και µη) έντυπα της εποχής, όπως την Εικονογραφηµένη Εστία, την καθηµερινή Εστία, την Φιλολογική Ηχώ, τα Παναθήναια, την Εφηµερίδα των Κυριών, την Πρόοδο της Πόλης, χρησιµοποιώντας διάφορα ψευδώνυµα: "Σατανίσκη", "Βυζαντίς", "Πολίτης", "Σάνκο Πάνσας" κ.ά. Μαζί µε τον Γρυπάρη, ανέλαβε στην Κωνσταντινούπολη τη σύνταξη της Φιλολογικής Ηχους, του πρώτου µαχητικού οργάνου του δηµοτικισµού, κατά τη δεύτερη περίοδο κυκλοφορίας της ( ). Η Παπαδοπούλου, παρά τις φιλελεύθερες ιδέες της και τη σχέση της µε τις φεµινίστριες του κύκλου της Παρρέν, δεν πήρε ποτέ ανοιχτά θετική στάση απέναντι στο φεµινιστικό κίνηµα της εποχής, πράγµα που προκάλεσε τα πικρόχολα σχόλια της Παρρέν ιηγήµατα, εκδ. Μιχαήλ Ζηκάκη, Αθήνα Παπακώστας 1980, σ Ν. Βασιλειάδης, "Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η λαογραφία της Πόλεως", εφ. Πρόοδος της Κωνσταντινόπολης, 4 Ιουλίου 1906, αρ. 449, και Α. Γιαλούρης, "Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου", στη Φιλολογική Πρωτοχρονιά, Κων/πολη Γ. Χασιώτου, Η γλώσσα του Ελληνος, Κ/πολη 1909, σ. 343 κ.έ., και Καλλιρρόη Παρρέν, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Α', στην Εφηµερίδα των Κυριών της 19 Μαρτίου 1906, αρ. 869, σ Φωτιάδης 1902, σσ. 127,128,139,143 κ.έ. 148 " {...} Η δεσποινίς Αλ. Παπαδοπούλου δεν επιθυµεί ούτε ν' ακούσει περί γυναικείου ζητήµατος. ιατί; Ισως διότι ζει εις τόπον, εις τον οποίον βασιλεύει ο γυναικωνίτης και οι ευνούχοι κρατούν από του άκρου του µαστιγίου των ποίµνια όλα γυναικών, ώστε µόνη η ιδέα του νέου καθεστώτος την τροµάζει. Το πνεύµα της έχει συνηθίσει να θεωρεί την γυναίκα ον αποκλειστικώς κατοικίδιον και προορισµένον µόνον δια την διαιώνισιν του είδους...". Εφηµερίς των Κυριών, αρ. 458,29 Σεπτ

10 Οπωσδήποτε όµως πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Παπαδοπούλου ήταν ανύπαντρη και ζούσε σε µια κοινωνία πολύ συντηρητική, όπου "Και να γράφει ακόµα δηµόσια µια γυναίκα την εποχή εκείνη στην Πόλη, εθεωρείτο ασυγχώρητο αµάρτηµα". 149 Σε όλες γενικά τις ιστορίες της Παπαδοπούλου υπάρχει ένα "παραδειγµατικό µήνυµα, που πρέπει να µεταδοθεί προς τον δέκτη/αναγνώστη, υποβάλλοντας του µια ορισµένη ηθική στάση", όπως παρατηρεί ο Α. Ζήρας, και για το λόγο αυτό η συγγραφέας "{...} δραµατοποιεί στο έπακρο τις αντιθέσεις που αναφύονται µεταξύ των προσώπων ή τις καταστάσεις στις οποίες αυτά περιδινίζονται." 150 Το περίεργο στην περίπτωση της Παπαδοπούλου, όπως παρατηρεί ο Παπακώστας, είναι ότι "ενώ στην Αθήνα τη θεωρούσαν αντιφεµινίστρια, στην Πόλη την κατέτασσαν στο φεµινιστικό στρατόπεδο, γι' αυτό και χτυπιόταν κι από τις δυο µεριές". 151 Ο Ξενόπουλος υπήρξε οπωσδήποτε ο καλύτερος υµνητής του έργου της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, την οποία θεωρούσε "πνεύµα ελεύθερον προλήψεων, ευφυία δηκτικωτάτη κι αληθώς σατανική, παρατηρητικότητα πρώτης τάξεως, πρωτοτυπία τολµηρότατη" 152 και τη γνώµη του συµµερίζονταν και άλλοι κριτικοί, όχι όµως κι ο Ροΐδης, όπως θα αναφέρω και παρακάτω. Ο συγγραφέας της "Πάπισσας Ιωάννας" µπορούσε να ανεχθεί τις 'γράφουσες γυναίκες" µόνο µε την προϋπόθεση να γράφουν "γυναικεία". 153 ε συµφωνούσε καθόλου µε τον Παλαµά πως "η τέχνη δεν έχει γένος, ούτε η µεγαλοφυία", 154 ούτε µε τον Καλαποθάκη που υποστήριζε ότι ο συγγραφέας δεν πρέπει να αφήνει να διαφαίνεται το φύλο στο οποίο ανήκει και το αν είναι µε φουστάνια ή µε µούσι δεν έχει σηµασία για το τι γράφει Τατιάνα Σταύρου, Η Φιλολογική Ηχώ. (Η συντροφιά και η εποχή της)", Νέα Εστία, 44 (1948), σ Αλέξης Ζήρας, "Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου", στην Παλαιότερη Πεζογραφία µας, εκδ. Σοκόλη, τόµ. Στ' ( ), Αθήνα 1997, σσ Γ. Παπακώστας 1980, σ Τα διηγήµατα της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου εµφανίζουν "µια διάθεση σκεπασµένου φεµινιστικού κηρύγµατος", αναφέρεται στην Ελληνική Πεζογραφία: 1453 έως σήµερα, τόµ. 4, σ. 481, του Μιχάλη Περάνθη. 152 Γρ. Ξενόπουλος, " ύο γυναίκες συγγραφείς", εφ. Το Άστυ της 25 εκεµβρίου 1899, αρ. 1832, όπου συγκρίνει την Αρσινόη µε την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: "Η Αρσινόη γράφει για εύµορφο κόσµο, αγγελικά πλασµένον, ενώ η Αλεξάνδρα φέρει επανάστασιν εις την ψυχήν.{...} Έχει µοναδική πρωτοτυπία, είναι εκ των ολίγων, εκ των ολιγίστων µας συγγραφέων η δις Παπαδοπούλου. Για τους εννοούντας και αγαπώντας την Τέχνην, για τους χειραφετηµένους αναγνώστες." Και συνεχίζει µε θαυµασµό για την πρωτότυπη χρήση της γλώσσας και του ύφους. 153 "Η γυνή γράφουσα" υπήρξε και παλαιότερα θέµα συζήτησης, όπως φαίνεται κι από ένα ανυπόγραφο άρθρο στο περιοδικό Ευρυδίκη: "{...} Αν επιµένουν {οι γυναίκες} να γράφουν, ας γράφουν όσο το τραβά η ψυχή τους, φτάνει σε κάθε τους φράση να αφήνουν τη σφραγίδα του φύλου τους. Το δηµιουργικό ανδρικό βλέµµα, παρόν ανάµεσα στη γυναίκα και το λευκό χαρτί, προστάζει: Γράψτε γυναίκες, γράψτε όπως πλέκετε, ράβετε, κεντάτε. Γράψτε κεντήµατα ή κεντήστε µυθιστορήµατα. Το ίδιο κάνει...". (Ευρυδίκη, έτος Β', 30 Ιανουαρίου 1872) 154 Εφηµερίς των Κυριών, τ. 466 ( ). 39

11 5. Καλλιρρόη Σιγανού-Παρρέν εν υπάρχει αναφορά στις αρχές του φεµινιστικού κινήµατος στην Ελλάδα, στην οποία να µη γίνεται µνεία της Καλλιρρόης Παρρέν ( ), της πρώτης Ελληνίδας που πάλεψε µε δυναµισµό, επιµονή και µεθοδικότητα για τα δικαιώµατα του φύλου της. Πολύ σωστά ο ήµος Αθηναίων αποφάσισε το 1995 ο εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας να γίνεται µπροστά στην προτοµή της, που φιλοτέχνησε ο γνωστός γλύπτης Κώστας Βαλσάµης Η ζωή της, η δράση της Γεννηµένη το 1859 στα Πλατάνια του Αµαρίου Ρεθύµνης, γόνος της αρχοντικής γενιάς των Σιγανών, η Καλλιρρόη φοίτησε από το 1867 ως εσωτερική στη Σχολή Καλογραιών του Πειραιά και στη συνέχεια στο Αρσάκειο, απ' όπου βγήκε δασκάλα το Για δύο χρόνια πήγε στην Οδησσό να διευθύνει το εκεί Παρθεναγωγείο και κατόπι στην Αδριανούπολη. Το 1886 επέστρεψε στην Αθήνα και την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον Γάλλο φιλέλληνα δηµοσιογράφο, εγκατεστηµένο στην Κωνσταντινούπολη, Ιωάννη Παρρέν, ιδρυτή του "Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων". 156 Πολλαπλή υπήρξε η δραστηριότητα της Παρρέν: εκτός από τη διεύθυνση - επί τριάντα ολόκληρα χρόνια - της Εφηµερίδος των Κυριών και την αρθρογραφία της σ αυτήν, συνεργαζόταν και µε τις µεγάλες καθηµερινές εφηµερίδες Ακρόπολη, Εστία, Εµπρός κ.ά. Εργαζόµενη ως δηµοσιογράφος είχε την ευκαιρία να συνδεθεί φιλικά µε αρκετούς από τους πιο γνωστούς διανοούµενους της γενιάς του Σύχναζε στα κοσµικά σαλόνια της Αθήνας όπου συναντούσε καλλιτέχνες, λογοτέχνες, επιστήµονες και πολιτικούς. Στο δικό της φιλολογικό σαλόνι, 157 στο σπίτι της στην οδό Κοραή και Πανεπιστηµίου 27, απέναντι από την Ακαδηµία, σύχναζαν ο Παλαµάς µε τη γυναίκα του, ο Βλαχογιάννης, ο Μαλακάσης, ο Καµπύσης, ο Καρκαβίτσας, ο Χατζόπουλος, ο Χρηστοµάνος κ.ά. κι εκεί η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου συνάντησε για πρώτη φορά τον Ξενόπουλο, µε τον οποίο 155 Ο ήµος Αθηναίων αποφάσισε, το 1995, να γίνεται ο εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας µπροστά στην προτοµή της Παρρέν, έργο του γνωστού γλύπτη Κώστα Βαλσάµη (Η Καθηµερινή, , σ. 14). Τα αποκαλυπτήρια της προτοµής, στο προαύλιο του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, έγιναν στις 6 Ιουνίου Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Λουτράκι, όπου παραθέριζε το καλοκαίρι η οικογένεια Σιγανού. Ο Παρρέν εντυπωσιάστηκε από τη ζωντάνια και τη δυναµικότητα της Καλλιρρόης και σ' όλη τη διάρκεια της έγγαµης ζωής τους, υπήρξε ο πιο πιστός συµπαραστάτης στους αγώνες της. (βλ. Μιχαλιάδου 1940). 157 Η ίδια η Παρρέν αναφέρει τις συναντήσεις αυτές στο σπίτι της (βλ. Παρρέν 1897.) 40

12 αλληλογραφούσε και µάλλον ήταν ερωτευµένη µαζί του. 158 Όπως αναφέρει ο Παπακώστας, "στις συναναστροφές αυτές οφείλεται και η στροφή της Παρρέν προς το δηµοτικισµό, ενώ ίσαµε τότε ήταν υπέρµαχος της καθαρεύουσας. Η στροφή εκδηλώθηκε και µέσα από τις στήλες της Εφηµερίδος των Κυριών, πράγµα που προκάλεσε την προσοχή των δηµοτικιστικών κύκλων..." 159 Χάρη στη γλωσσοµάθεια της (µιλούσε γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και ρωσικά) µπορούσε να ταξιδεύει άνετα στο εξωτερικό και να συµµετέχει σε διεθνή συνέδρια για τα δικαιώµατα της γυναίκας στο Σικάγο (1893), Λονδίνο (1899), Παρίσι (1889, 1891 και 1896) και αλλού. Ευφυής και συναρπαστική στην οµιλία της δηµιουργούσε αµέσως µια ατµόσφαιρα συµπάθειας και συµπαράστασης, µε αποτέλεσµα το όνοµα της να γίνει γνωστό µέσα κι έξω από την Ελλάδα. 160 Η κοινωνική δράση της στράφηκε παράλληλα στην ίδρυση διαφόρων σωµατείων και ιδρυµάτων µε σκοπό κυρίως τη µόρφωση και την παροχή βοήθειας σε αγράµµατες και φτωχές Ελληνίδες. Έτσι το 1890 δηµιούργησε το "Κυριακάτικο Σχολείο", 17 συνολικά κέντρα επιµόρφωσης αναλφάβητων γυναικών και παιδιών, όπου δίδασκε και η ίδια, που λειτούργησαν µέχρι το Το 1892 ίδρυσε το "Άσυλο της Αγίας Αικατερίνης", οικοτροφείο για νεαρές εργάτριες και υπηρέτριες που 'ξεστράτιζαν' και κινδύνευαν να καταλήξουν σε πορνεία, και το "Εφηβείο", αναµορφωτήριο για αγόρια. Το 1896 δηµιούργησε το "Άσυλα ανιάτων γυναικών" στην Κυψέλη, και την ίδια χρονιά, µε δική της πρωτοβουλία, ιδρύθηκε το πρώτο φεµινιστικό ελληνικό σωµατείο η "Μεγάλη Ενωσις των Ελληνίδων", που είχε πέντε τµήµατα. 161 Τη διεύθυνση του Επαγγελµατικού και Οικοκυρικού τµήµατος την είχε η Παρρέν και από το τµήµα αυτό δηµιουργήθηκε το 1897 η πρώτη "Οικοκυρική κι Επαγγελµατική Σχολή", όπου επί 30 χρόνια µορφώνονταν όχι µόνο τα κορίτσια του λαού, αλλά και κορίτσια των ανωτέρων κοινωνικών τάξεων. Το 1898 ίδρυσε τον "Πατριωτικό Σύνδεσµο", που αργότερα εξελίχθηκε στο γνωστό Π.Ι.Κ.Π.Α. Το πιο σηµαντικό και γνωστό δηµιούργηµα της Παρρέν θεωρείται το "Λύκειον Ελληνίδων" (ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1911), ένα πνευµατικό και καλλιτεχνικό κέντρο -µέλος του ιεθνούς Συνδέσµου Λυκείων, που έδρευε στο Λονδίνο - µε στόχο τη διάσωση των κειµηλίων, παραδόσεων και ενδυµασιών της εθνικής µας κληρονοµιάς. Με τρεις 158 Ξηραδάκη1988β,σ.6Ο. 159 Παπακώστας 1988, σ, Αθηνά Ταρσούλη, "Καλλιρρόη Παρρέν", Νέα Εστία 315, (1 Φεβρ. 1940): Την προεδρία της Ένωσης ανέλαβε αργότερα η βασίλισσα Όλγα. Το σωµατείο, εκτός από τις πολλές φιλανθρωπικές του δραστηριότητες, προχωρούσε στο έργο της χειραφέτησης µε λεπτούς χειρισµούς, "δια τον φόβον" των αντιδράσεων (βλ. Μόσχου-Σακορράφου 1990, σ. 114). 41

13 διαλέξεις της στον "Παρνασσό", µε θέµα τους ελληνικούς χορούς, κατάφερε να συγκεντρώσει το αρχικό ποσό για την ίδρυση του "Λυκείου". 162 Στις δραστηριότητες του περιλαµβάνονταν επίσης εκθέσεις, διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, παιδικές γιορτές καθώς και η προετοιµασία της ετήσιας "Μεγάλης Εορτής του Σταδίου", κατά την οποία γινόταν εορταστική αναπαράσταση περιόδων της ελληνικής ιστορίας. 163 Το Λύκειο διέθετε παραρτήµατα σε όλες τις µεγάλες πόλεις (βλ. σηµ. 172) και κινητοποίησε µεγάλο αριθµό γυναικών µε τις διάφορες δραστηριότητες του, αλλά δεν ξεπέρασε ποτέ "{...} την ιδεολογικοπολιτική αγκύλωση που του επέβαλαν οι αρχικοί "εθνικοί" του στόχοι και οι περί 'ανάγκης αναγεννήσεως της ελληνικής ψυχής' πεποιθήσεις του." 164 Το έργο ζωής της Παρρέν, η τριαντάχρονη παρουσία της Εφηµερίδος των Κυριών, του µακροβιότερου ελληνικού δηµοσιογραφικού οργάνου της εποχής εκείνης, έφτασε απότοµα στο τέλος της, όταν η κυβέρνηση Βενιζέλου εξόρισε, το 1918, την φιλοβασιλική, σύµφωνα µε τους πολιτικούς όρους της περιόδου του ιχασµού, Καλλιρρόη Παρρέν και έκλεισε την εφηµερίδα της. Τα πράγµατα άλλαξαν και πάλι, ο βασιλιάς επέστρεψε, και τον Απρίλη του 1921, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πραγµατοποιήθηκε το "Α' Εθνικό Γυναικείο Συνέδριο", µε πρόεδρο την Παρρέν, και συγχρόνως η πρώτη Έκθεση Γυναικείας Εργασίας. Την εποµένη του Συνεδρίου, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απένειµε στην Καλλιρρόη Παρρέν τον Αργυρούν Σταυρόν του Σωτήρος, για τη συµβολή της στην προαγωγή και επίλυση ζητηµάτων που αφορούσαν τη γυναίκα και το παιδί. Στις 25 Μαρτίου 1936 η Ακαδηµία Αθηνών της απένειµε το αργυρό µετάλλιο, που για πρώτη φορά δόθηκε σε γυναίκα, για τη φιλανθρωπική της δράση και τη δηµοσιογραφική της προσφορά, 165 ενώ λίγες µέρες αργότερα ο βασιλιάς Γεώργιος Β' την παρασηµοφόρησε µε τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρα και ο ήµαρχος Αθηνών, Κ. Κοτζιάς, µε το µετάλλιο της πόλεως των Αθηνών. 166 Στις 24 Μαΐου του ίδιου χρόνου πραγµατοποιήθηκε στον "Παρνασσό" τιµητική εκδήλωση για την πεντηκονταετηρίδα της δράσης της. 162 Κωνσταντινίδου 1990, σ. 23, και Γ. Συκκά, εφ. Καθηµερινή, , σ.3. Η Παρρέν ξεκίνησε το Λύκειο µε 7-8 στενές της φίλες και τα µέλη του, τον πρώτο χρόνο, ανέρχονταν σε 150. Παραρτήµατα δηµιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, Χανιά, Σύρο, Βόλο, Σάµο. Ρόδο, Ιωάννινα και µερικές ακόµη πόλεις, όπως προκύπτει από τις ετήσιες λογοδοσίες του σωµατείου. 163 Αβδελά/Ψαρρά 1985, σ Ο.π.,σ Πρακτικά Ακαδηµίας Αθηνών, τόµ. 11ος,(1936), σ Στην προσφώνηση του, µεταξύ άλλων, είπε: "Ο Μ. Ναπολέων έλεγε ότι το µεγαλείον της Πατρίδος έγκειται εν τω µεγαλείω των θυγατέρων αυτής. Η Καλλιρρόη Παρρέν αγωνίζεται δια την ισχύν και το µεγαλείον της Πατρίδος. (βλ. Μιχαλιάδου 1940) 42

14 Η Καλλιρρόη Παρρέν-Σιγανού πέθανε, ύστερα από µακροχρόνια ασθένεια, έχοντας δίπλα της τον σύντροφο της ζωής της και την ανεψιά της, που ήταν και θετή κόρη της. Η ταφή της έγινε στην Αθήνα, µε δηµόσια δαπάνη, στις 16 Ιανουαρίου Η Παρρέν και οι συνεργάτριες της επέλεξαν από την αρχή να υπηρετήσουν µια µετριοπαθή και προσαρµοσµένη, όπως έλεγαν, στα ελληνικά δεδοµένα εκδοχή της γυναικείας χειραφέτησης. Στην επιλογή αυτή η Παρρέν παρέµεινε συνεπής, προσπαθώντας να κρατάει αποστάσεις από τις "ακρότητες" των ξένων γυναικείων κινηµάτων. Η προσκόλληση της, τα χρόνια του µεσοπολέµου, στο συντηρητισµό και η εµµονή της σε θέσεις και πρακτικές της πρώτης περιόδου του φεµινιστικού κινήµατος, συντέλεσαν ώστε να θεωρηθεί τελικά η εκπρόσωπος του "αστικού φεµινισµού", αυτού που ξέρει να αποφεύγει τις "ακρότητες" και τους "εξωφρενισµούς" των ριζοσπαστριών Το συγγραφικό της έργο Η Εφηµερίς των Κυριών έδινε µεγάλη σηµασία στη λογοτεχνική έκφραση των γυναικών, γεγονός που αποδεικνύεται όχι µόνον από το ότι τρεις µήνες µετά την έκδοση της, προκήρυξε κιόλας διαγωνισµό γυναικείου διηγήµατος, αλλά κι απ' το ότι σ' όλη τη διάρκεια της µακροχρόνιας κυκλοφορίας της δεν παρέλειπε να δηµοσιεύει διηγήµατα γραµµένα από γυναίκες. Η ίδια η Παρρέν, εκτός από τα άρθρα της - όχι µόνο για την Εφηµερίδα των Κυριών και το ετήσιο Ηµερολόγιον της Εφηµερίδος των Κυριών, αλλά και για πολλές άλλες εφηµερίδες, έγραψε επίσης µυθιστορήµατα, θεατρικά, ταξιδιωτικές εντυπώσεις και ιστορικά έργα, βιβλία πολυσέλιδα και καλογραµµένα. Αν και έγραφε, κατά τη συνήθεια της εποχής, στην καθαρεύουσα, δεν χρησιµοποιούσε την ακραία µορφή της και "{...} η φράση της είναι γοργή και κλείνει ηχητική αρµονία, το αφηγηµατικό της ύφος ευχάριστο, το διανόηµα της φωτεινό κι ελεύθερο, η φιλοσοφική της σκέψη µε προέκταση και βάθος...". 169 Βασισµένη σε πλούσιες ιστορικές πηγές, δηµοσίευσε την Ιστορία της Γυναικός από κτίσεως κόσµου έως σήµερον (1889), αρχίζοντας από τις γυναίκες των Ινδιών και της 167 Η βιογραφία της Παρρέν, που ετοιµάζει η Μ. Αναστασοπούλου, πρόκειται να κυκλοφορήσει το Μιχαλιάδου 1940, σ Αθηνά Ταρσούλη, ό.π., σ

15 Κίνας, σε 10 τεύχη, τα περισσότερα απ' τα οποία συγκεντρώθηκαν σ' έναν τόµο (Αθήνα 1889), και την Ιστορία της γυναικός. Σύγχρονοι Ελληνίδες, , (Αθήνα χ.χ.{1903}), όπου αναφέρονται γυναίκες που έδρασαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας µέχρι και τη σύγχρονη της εποχή, τµήµατα της οποίας µεταφράστηκαν και δηµοσιεύτηκαν στα Γαλλικά. 170 Στο Ζωή ενός έτους, Επιστολαί Αθηναίας προς Παρισινήν, (Αθήνα 1897), υπάρχουν συγκεντρωµένες "Καθηµεριναί Εντυπώσεις" µε µορφή επιστολών της Παρρέν προς "την καλήν της φίλην" στο Παρίσι, στις οποίες αναφέρεται σε διάφορα κοινωνικά θέµατα, όπως στην υπέρ του φεµινισµού θέση του Παλαµά και του Καρκαβίτσα, στη διαµάχη της µε τον Ροΐδη, 171 στη γνωριµία της µε την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - την οποία φιλοξενούσε και για την οποία λυπάται επειδή οι προλήψεις και οι παραδόσεις την κρατούν "δεσµίαν εις το παλαιόν καθεστώς" διότι "ζει εις τόπον, εις τον οποίον βασιλεύει ο γυναικωνίτης και οι ευνούχοι κρατούν από του άκρου του µαστιγίου των ποίµνια όλα γυναικών"-, 172 απάντηση στον "Ριζοσπάστη" σχετικά µε το θέµα των 'γραφουσών', στην πολιτική χειραφέτηση της Ελληνίδας, στην περίθαλψη των τραυµατιών του πολέµου στην Κρήτη, κ.ά. Πολλές ταξιδιωτικές εντυπώσεις της Παρρέν υπάρχουν δηµοσιευµένες στην Εφηµερίδα των Κυριών, ενώ σε δύο βιβλία µε τον τίτλο Τα Ταξείδια µου (Αθήνα χ.χ.{1912}) περιγράφει τις εµπειρίες της από την Αµερική και τη Σουηδία. Με πολύ γλαφυρό τρόπο ζωντανεύει τους ανθρώπους που γνώρισε εκεί, τα αξιοθέατα που επισκέφτηκε, και αναφέρεται στο θαυµασµό που ένιωσε από τη µεγάλη συµµετοχή των γυναικών σε διάφορα επαγγέλµατα και από την ελευθερία που οι γυναίκες απολαµβάνουν στη σουηδική οικογένεια και κοινωνία: "Εκεί, βλέπετε, εις τον ευτυχισµένον και ευλογηµένον αυτόν τόπον δεν υπάρχουν δύο ηθικαί διάφοροι, άλλη δια τον άνδρα και άλλη δια την γυναίκα, αλλ' ούτε δύο µέτρα δια των οποίων µετράται η τιµή του ανδρός και της γυναικός. Εκεί υπάρχει ισονοµία και ισοτιµία. Ό,τι στιγµατίζει αυτήν απέναντι και της οικογενείας και της κοινωνίας στιγµατίζει και αυτόν. {...} Εδώ τα κορίτσια δεν ευρίσκονται πάντοτε εις άµυναν και εις επιφύλαξιν, αλλ 1 ούτε αναγκάζονται να προσποιούνται και να υποκρίνονται..." 173 Στον σύντοµο επίλογο βιβλίου µε τις 171 "Ηµείς ούτε πολιτικήν ψήφον διεκδικήσαµεν, ούτε προνόµια επίσηµα εν τη πολιτεία επιζητούµεν, ούτε θέσεις καν επιφανείς και αξιώµατα. Ηµείς εν επιδιώκοµεν: την δια της εντίµου και αξιοπρεπούς εργασίας εξασφάλισιν του άρτου των γυναικών, αίτινες ένεκα του δυσεπίτευκτου σήµερον καταστάντος γάµου, δι' έλλειψιν προικός, κινδυνεύουν να αποθάνουν της πείνης.". Κ. Παρρέν, Επιστολή της 7ης Μαΐου 1896, σ Κ. Παρρέν 1897, σ Κ. Παρρέν, Τα ταξείδια µου. Σουηδία, Αθήνα χ.χ., σ. 63 και

16 αρχών του 20ού αιώνα, η µητρότητα ήταν ένα είδος κοινωνικής αποστολής. Όπως παρατηρεί η Ψαρρά: "καθώς η εξιδανίκευση της µητρότητας συνυφαίνεται πλέον άρρηκτα µε τους κυρίαρχους εθνικιστικούς λόγους, ο µητρικός ρόλος των γυναικών αποκτά εθνικό περιεχόµενο, παγιώνεται σε έναν ανελαστικό - φυσικό και συνάµα κοινωνικό -προορισµό". 178 Το νέο γυναικείο ιδεώδες επέτρεπε την ουσιαστική ένταξη των γυναικών στην µεταεπαναστατική κοινωνία της πόλης, πράγµα που εξυπηρετούσε τους σκοπούς του γυναικείου κινήµατος. Σε τρία κύρια σηµεία διαφέρει από τα µυθιστορήµατα στα οποία είναι βασισµένο: ο µυστικός γάµος του Κώστα και της Μαρίας δε γίνεται στη Κωνσταντινούπολη αλλά στη Βαγδάτη, η Μαρία δεν πληροφορείται την απιστία του άντρα της από ανώνυµη επιστολή, αλλά τον πιάνει σχεδόν επ' αυτοφώρω, και τέλος η Μαρία διώχνει τον Κώστα, όταν µετά είκοσι χρόνια τον ξανασυναντά στην Αθήνα, και δεν του επιτρέπει να συναντήσει τον γιο τους. Με κολακευτικά σχόλια υποδέχτηκαν οι κριτικοί την παράσταση του έργου: ο Κ. Παλαµάς έγραψε στην Παρρέν µακροσκελή επιστολή-ανάλυση της Νέας Γυναίκας 179 ο Ξενόπουλος δήλωνε ενθουσιασµένος µε την παράσταση, 180 και το Άστυ περιέλαβε την Παρρέν ως τη µοναδική γυναίκα ανάµεσα στους "νέους Ελληνες συγγραφείς", που παρήλασαν από τις σελίδες του. Πρέπει να σηµειώσω ότι το "γυναικείο ζήτηµα" στο ελληνικό θέατρο στις αρχές του 20ού αιώνα είχε αξιοποιηθεί αρκετά, κυρίως µετά την επιτυχία που είχαν οι παραστάσεις του Κουκλόσπιτου του Ιψεν - το τέλος του ροµαντικού γάµου - στην ελληνική σκηνή στα τέλη του 19ου αιώνα Ψαρρά 1999, σ Παλαµάς, Απαντα, τόµ. Β1, Αθήνα 1962, σσ Γ. Ξενόπουλος, "Η Νέα Γυναίκα", Εφηµερίς των Κυριών, Με βασικό θέµα τους ή έστω µε µια σηµαντική νοηµατική διάσταση τη γυναικεία χειραφέτηση, είναι και τα θεατρικά έργα των: Κ. Παλαµά, Τρισεύγενη (1903), Π. Νιρβάνα, Ο αρχιτέκτων Μάρθας (1907), Χρ. Παπαζαφειροπούλου, Η χειραφετηµένη (1908). 46

17 εντυπώσεις από τη Σουηδία αναφέρει, µε χρονολογία ' εκέµβριος 1912', πως έπαψε πια να ζηλεύει τους βόρειους λαούς επειδή ο πόλεµος έγινε αιτία να αποκαλυφθεί το µεγαλείο και η δύναµη της ελληνικής φυλής, να αποκτήσουν οι Έλληνες εµπιστοσύνη στους εαυτούς τους και πίστη στο µέλλον τους έτσι ώστε η νέα γενιά δεν θα υπολείπεται σε τίποτα από τους Βορειοευρωπαίους. Από τα διηγήµατα της πολλά βρίσκονται σκόρπια στην Εφηµερίδα των Κυριών και στο Ηµερολόγιον των Κυριών. Ως επιφυλλίδα δηµοσιεύτηκαν και τα υπόλοιπα µυθιστορήµατα της Παρρέν: Χωρίς όνοµα ( ), Το µαραµένον κρίνον ( ), και τελευταίο το Άσπρο Τριαντάφυλλο ( ).Κανένα από τα πεζά της όµως δεν είχε την επιτυχία του πρώτου της µυθιστορήµατος, της Χειραφετηµένης, που πρέπει να ξάφνιασε το αναγνωστικό κοινό µε τις καινούριες ιδέες που περιείχε σχετικά µε τη θέση της γυναίκας και τις σχέσεις των φύλων Το θεατρικό της έργο Τα θεατρικό έργο της Παρρέν, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα των Κυριών ( ), Σχολείον της Ασπασίας, καθώς και τα Ισαβέλλα Θεοτόκη και Πηνελόπη, δε φαίνεται να παίχτηκαν ποτέ. 174 Η Νέα Γυναίκα (1907) 175, δράµα σε τέσσερις πράξεις, βασισµένο κυρίως στο µυθιστόρηµα της Η Χειραφετηµένη (βλ. παρακάτω) - η τελευταία πράξη βασίζεται στο δεύτερο µυθιστόρηµα της, τη Μάγισσα -, ανέβηκε το Σεπτέµβριο του 1907 στο θέατρο του Συντάγµατος, από το θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Το έργο σηµείωσε, όπως φαίνεται από τις κριτικές, µεγάλη επιτυχία, τόσο στην Αθήνα όσο και στις πόλεις όπου παίχτηκε αργότερα: Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Κάιρο και στην Κύπρο. 176 Τη θέση της 'χειραφετηµένης' παίρνει στη θεατρική αυτή διασκευή η "νέα γυναίκα" που είναι η νέα ελληνίδα µάνα. 177 Η Παρρέν εκφράζει έτσι την ταύτιση της γυναικείας χειραφέτησης µε την ανάγκη του έθνους για καλές µητέρες. Στην αστική κοινωνία των 174 Κατάλογος θεατρικών βλ. Σιδέρης 1990, και Θ. Συνοδινού, "Η Κ. Παρρέν ως συγγραφεύς", Εικοσιπενταετηρίς του Λυκείου των Ελληνίδων ( ). Πεντηκονταετηρίς της δράσεως της ιδρυτρίας αυτού Κ. Παρρέν ( ), Αθήνα 1937, σ Το έργο δηµοσιεύτηκε και στην Εφηµερίδα των Κυριών, από τον Οκτώβριο µέχρι τον εκέµβριο του 1908 (αρ ). 176 Αι Ελληνίδες και το θέατρον", άρθρο του Νικ. Ι. Λάσκαρη στο περιοδικό Ελληνίς, αρ. 8-9, Αθήνα, Αύγ.-Σεπτ. 1932, σ {Κ. Παρρέν}, "Ανάλυσις του δράµατος», Εφηµερίς των Κυριών 21/929 (1907), σσ Οι βασικές διαφορές στην πλοκή του θεατρικού από τα δύο µυθιστορήµατα είναι ότι ο µυστικός γάµος των πρωταγωνιστών γίνεται στη Βαγδάτη κι όχι στην Κωνσταντινούπολη, η Μαρία δεν πληροφορείται την απιστία του Κώστα από ανώνυµη επιστολή, αλλά τον πιάνει σχεδόν επ' αυτοφώρω, και όταν µετά από πολλά χρόνια τον ξανασυναντά στην Αθήνα, δεν του επιτρέπει να συναντήσει τον γιο τους. 45

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33 2//Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΙΑΓΩΓΕΙΙΟ ΠΡΙΙΝΟΥ «ΚΑΛΤΣΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά Αριθμός Νηπίων: 33 ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

50 ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΨΗΦΟΥ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΨΗΦΟΥ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΨΗΦΟΥ της Χριστιάννας Λούπα (15-3-06) «Ορισμένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν να δοθή ψήφος εις τας γυναίκας. Σχετικώς με το ίδιον τούτο θέμα διαπρεπέστατος επιστήμων είχεν άλλοτε αναπτύξει

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης 28 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακριτικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ Η αυριανή μας εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του 3 ου κύκλου του εκπαιδευτικού μας προγράμματος «Βιβλιοπεριπέτειες»,

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 3/4/2013. Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου ... [1]

Ημερομηνία : 3/4/2013. Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου ... [1] Ημερομηνία : 3/4/2013 Μετάφραση : Βαλέρια Αντωνοπούλου Εξώφυλλο Το κράτος τα έκλεισε τα σχολεία, όχι οι Ρωµιοί Πώς πραγµατοποιήθηκε η εθνική εκκαθάριση στην Ίµβρο (İmroz) Η ελληνική εκπαίδευση στην Ίµβρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Project 2 ου Τετραμήνου Αλέκος Σακελλάριος

Εργασία Project 2 ου Τετραμήνου Αλέκος Σακελλάριος Εργασία Project 2 ου Τετραμήνου Αλέκος Σακελλάριος Γενικά: Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην Αχαρνών. Οι νομικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εκτοπίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Σ ένα συνοριακό σταθμό

Σ ένα συνοριακό σταθμό Σ ένα συνοριακό σταθμό - Αντώνη Σαμαράκη Σχεδιασμός πρότασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Δημιουργία κλίματος δεκτικότητας Προβάλλονται εικόνες σχετικές με σταθμούς και τρένα με μουσική υπόκρουση και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί και ακτιβίστριες Έρευνα-επιλογή: Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια : Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ

Εκπαιδευτικοί και ακτιβίστριες Έρευνα-επιλογή: Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια : Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Εκπαιδευτικοί και ακτιβίστριες Έρευνα-επιλογή: Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια : Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ http://www.infoplease.com DAVIES, EMILY (Ντέιβις, Έµιλυ) Μ. Βρετανία - Εκπαιδευτικός, εκδότρια, αγωνίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Η ΗΜΕΡΑ Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού 4os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 σι λ α ν α γ ν ω Φ ί α «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

δελτίο τύπου Ο λόγος στους συγγραφείς Masterclasses Λέσχη Ανάγνωσης Παρουσιάσεις βιβλίων καλλιτεχνική περίοδος 2011-2012

δελτίο τύπου Ο λόγος στους συγγραφείς Masterclasses Λέσχη Ανάγνωσης Παρουσιάσεις βιβλίων καλλιτεχνική περίοδος 2011-2012 Ο λόγος στους συγγραφείς Masterclasses Λέσχη Ανάγνωσης Παρουσιάσεις βιβλίων Το 104 Κέντρο Λόγου & Τέχνης των Εκδόσεων Καστανιώτη αφουγκράζεται την ανάγκη για επικοινωνία και δηµιουργεί έναν πυρήνα όπου

Διαβάστε περισσότερα

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Α. Σύντοµη ιστορική διαδροµή Η ελληνική προσχολική εκπαίδευση γεννιέται και αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ «ΓΚΑΤΕΝΙΟ» ΚΑΙ «ΤΑΛΜΟΥΝΤ ΤΟΡΑ ΧΑΓΚΑΔΟΛ» ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη 16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015 Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Συγγρού Ι07 sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Όχι αθώος πια 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου τίο υ αρ ια σμ ΘΕΑ ΤΟ 2 ήμ 1-2 ερ 4 Ρ α κ Mα ου ρτ Υ κλο ίου θέ ατ ρ ου ΚΛΟ ΚΟΥ γκό πα ΣΤΙ Β 21 ΑΛ M ΦΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Είναι τεράστια η χαρά, η τιμή και η συγκίνηση που μου δίνεται η ευκαιρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το έργο αποτελεί μία ηθογραφική ψυχογραφία με κοινωνικό περιεχόμενο. Οι ήρωες του μας θυμίζουν ήρωες από τα έργα του Τολστόι (Πόλεμος και Ειρήνη αγροτικές εργασίες)

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

3os. ι λ α ν α γ ν ω σ Φ. ί α. «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014. του δημοτικού σχολείου

3os. ι λ α ν α γ ν ω σ Φ. ί α. «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014. του δημοτικού σχολείου 3os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες του δημοτικού σχολείου Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014 ι λ α ν α γ ν ω σ Φ ί α «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξιδεύοντας στον κόσµο των παραµυθιών». 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου. Δημοτικό Σχολείο www.protypa.gr

«Ταξιδεύοντας στον κόσµο των παραµυθιών». 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου. Δημοτικό Σχολείο www.protypa.gr «Ταξιδεύοντας στον κόσµο των παραµυθιών». 2 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2013 Δημοτικό Σχολείο www.protypa.gr Ο Διγενής ψυχομαχεί κι η γης τονε τρομάζει. Βροντά κι αστράφτει ο ουρανός και σειέται ο πάνω κόσμος,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες

Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες Μαργαρίτα Βαγγελάτου- Σαμιώτη Οι OPAC κατάλογοι των βιβλιοθηκών, πέραν των πολλών πλεονεκτημάτων που έχουν, έφεραν στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, !! Ἡ μήτηρμουἐκρέμασετὴνκεφαλήν,ὡςκατάδικος,ὅστιςἴσταται πληκτικῆςσιωπῆς. ἐνώπιοντοῦκριτοῦτουμὲτὴνσυναίσθησιντρομεροῦτινὸςἐγκλήματος. -Μάλιστα,μητέρα!Πῶςδὲντὸ'θυμοῦμαι!ἦτανἡμόνημαςἀδελφὴ, -Τὸ'θυμᾶσαιτὸἈννιώ

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: http://hassanakos.blogspot.com.es/2011/12/17.html (16/10/2013) http://www.asda.gr/hgianniris/senario.htm (16/10/2013)

Πηγή: http://hassanakos.blogspot.com.es/2011/12/17.html (16/10/2013) http://www.asda.gr/hgianniris/senario.htm (16/10/2013) A.K. 0280 Επώνυμο Μελησσινός Όνομα Ιάσων Ψευδώνυμο/ Καλλιτεχνικό όνομα Τόπος γεννήσεως Ημερομηνία γεννήσεως Ημερομηνία θανάτου Βιογραφικά στοιχεία Προσωπογραφίες Μόνιμη εγκατάσταση Ημερομηνίες ενασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005.

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005. Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005. Ένας από τους ανθρώπους που ξεκίνησαν τότε τη νέα αυτή προσπάθεια,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι Κυριε Γενικέ Πρόξενε Αγαπητες φιλες και φιλοι Όταν πριν από πολλα χρονια, περιπου στην ηλικια των 7 χρονων, ο πατερας μου Ζαχαριας Δουλαμης αποφασισε να μας στειλει, εμενα και την αδερφη μου, να μαθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

International Art Academy

International Art Academy International Art Academy 1 ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης «Μανώλης Αλυγιζάκης» Η International Art Academy διοργανώνει τον 1 ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης «Μανώλης Αλυγιζάκης». ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων.

Σπουδές στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Τεχνολογίας τροφίμων. A.K. 0176 Επώνυμο Κανλής Ονομα Οδυσσέας Ψευδώνυμο/καλλιτεχνικό όνομα Πάγκαρος Τόπος γεννήσεως Θεσσαλονίκη Ημερομηνία γεννήσεως 1993 Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα