ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ Ι"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου -ΑΘΗΝΑ Τηλ , Fax: Site: Αθήνα, 16 επηεμβπίος 2014 Απ. Ππωη.: 1118 Ππορ: Μέιε Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ Οκνζπνλδηώλ ηεο ΑΓΔΓΤ θαη ησλ αληίζηνηρσλ Πξσηνβαζκίσλ πιιόγσλ Ννκνύ Αηηηθήο ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ Ι πλάδειθνη, ην Κνηλσληθό Πνιύθεληξν ηεο ΑΓΔΓΤ, αμηνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Β Φάζεο ηεο δηεξεύλεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ ησλ ζηειερώλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγάλσλ, ηνλ πξνβιεκαηηζκό πνπ θαηαηέζεθε ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Γεκνζηνϋπαιιειηθό θίλεκα θαη πλδηθαιηζηηθή Δθπαίδεπζε. Αλάγθεο, Γπλαηόηεηεο, Πξννπηηθέο», αιιά θαη ηηο απόςεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ πνπ κεηείραλ ζηα πξώηα πξνγξάκκαηα πλδηθαιηζηηθήο επηκόξθσζεο, πξνρώξεζε κε νκάδα επηζηεκόλσλ ζηε δηακόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζώλ γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ κειώλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο παξέκβαζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δξάζε ζην ρώξν εξγαζίαο αιιά θαη ζην επξύηεξν θνηλσληθό θαη πνιηηηθό πιαίζην. Σα εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ σο ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ κε ηηο αληίζηνηρεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ κε άλεζε θαη επάξθεηα, ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη ζηελ πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ δηεθδηθεηηθώλ πιαηζίσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, πξνο όθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Ζ παξνύζα πξόζθιεζε (ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 1 απόθαζε ηεο 31εο/ πλεδξίαζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ) αθνξά ζε έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηελ «Δθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο - Δπίπεδν Η», ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ Γ15-Δ-04/Έθδνζε 1/

2 απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ αξηζ. 7 απόθαζε ηεο 30 εο / πλεδξίαζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ, θαη απεπζύλεηαη ζε Μέιε Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ Οκνζπνλδηώλ ηεο ΑΓΔΓΤ θαη ησλ αληίζηνηρσλ Πξσηνβαζκίσλ πιιόγσλ Ννκνύ Αηηηθήο. Ππόγπαμμα: Εκμάθηζη ηηρ Αγγλικήρ Γλώζζαρ - Επίπεδο Ι κοπόρ ηος ππογπάμμαηορ: Ζ πξνώζεζε θαη ε επαγγεικαηηθή ελίζρπζε θαη αλέιημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαζώο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο δηα βίνπ κάζεζεο. Απηό πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα βαζηθώλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ ζε γισζζνινγηθό, θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πεδίν. Ομάδα ηόσορ: Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ηα νπνία θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ρεηξίδνληαη ζέκαηα πνπ απαηηνύλ ηε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε νκνιόγνπο ηνπο θαη ζρεηηθνύο θνξείο. Διάπκεια: 112 ώπερ Επιμέποςρ ζηόσοι και θεμαηικέρ ηος ππογπάμμαηορ: Σν πξόγξακκα ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαηαλόεζεο θεηκέλσλ, επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ, πξνθνξηθώλ δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο, ηερληθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θ. α Δηδηθόηεξα επηδηώθεηαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, νη επηκνξθσκέλνη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννύλ ην γεληθό λόεκα ελόο πνιύ απινύ θεηκέλνπ θαζώο θαη ηα επηκέξνπο κελύκαηα πνπ εθθξάδνληαη κε απιέο ιέμεηο θαη γξακκαηηθέο δνκέο, νηθείεο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο, απιέο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη αλάγθεο. Δηδηθόηεξα, ν βαζηθόο ρξήζηεο αλακέλεηαη λα έρεη ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο. ΚΑΣΑΝΟΗΗ Πποθοπική Γπλαηόηεηα λα θαηαλνεί βαζηθέο ιέμεηο θαη πνιύ ζπλεζηζκέλεο εθθξάζεηο ζρεηηθά κε ην άηνκό ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ κηιάεη αξγά θαη θαζαξά. Γπλαηόηεηα λα θαηαλνεί εθθξάζεηο εθηόο θεηκέλνπ θαη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πνιύ ζπρλά θαη αθνξνύλ ην άηνκό ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αγνξέο, εξγαζία ή ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ. Γπλαηόηεηα επίζεο λα θαηαλνεί ην λόεκα ελόο απινύ, ζαθνύο θαη ζύληνκνπ κελύκαηνο. Γ15-Δ-04/Έθδνζε 1/

3 Γπαπηή Γπλαηόηεηα λα θαηαλνεί ιέμεηο θαη θξάζεηο πνιύ απιέο, όπσο γηα παξάδεηγκα απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζε αγγειίεο, ζε αθίζεο θαη ζε δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα. Γπλαηόηεηα λα δηαβάδεη έλα πνιύ απιό θαη ζύληνκν θείκελν, λα βξίζθεη κηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία ζε ζπλνπηηθά θείκελα, όπσο κηθξέο αγγειίεο, δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, θαηαιόγνπο εζηηαηνξίσλ, έληππα κε σξάξηα αθίμεσλ θαη αλαρσξήζεσλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Γπλαηόηεηα επίζεο λα θαηαλνεί κηα ζύληνκε θαη απιή πξνζσπηθή επηζηνιή. ΟΜΙΛΙΑ Επικοινωνία Γπλαηόηεηα λα επηθνηλσλεί κε απιό ηξόπν, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ ζα επαλαιακβάλεη ή ζα επαλαδηαηππώλεη ηηο θξάζεηο ηνπ πην αξγά θαη ζα βνεζάεη ζηελ έθθξαζε απηνύ πνπ πξέπεη λα εηπσζεί. Γπλαηόηεηα λα ζέηεη απιέο εξσηήζεηο πάλσ ζε ζέκαηα νηθεία ή άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο θαη λα δίλεη αλάινγεο απαληήζεηο. Γπλαηόηεηα λα επηθνηλσλεί ζε θαζεκεξηλέο πεξηζηάζεηο, όπνπ ρξεηάδεηαη, λα αληαιιάζζεη απιέο πιεξνθνξίεο γηα δξαζηεξηόηεηεο θαη ζέκαηα νηθεία. Γπλαηόηεηα λα έρεη πνιύ ζύληνκεο ζπλνκηιίεο, αθόκε θαη αλ ζε γεληθέο γξακκέο δελ θαηαιαβαίλεη αξθεηά γηα λα παξαθνινπζήζεη κηα ζπδήηεζε. Πποθοπική έκθπαζη Γπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί απιέο εθθξάζεηο γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θαηνηθία ηνπ θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ γλσξίδεη. Γπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί απιέο πξνηάζεηο γηα λα πεξηγξάςεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηνπο άιινπο αλζξώπνπο, ηελ θαηάξηηζή ηνπ, ηελ ησξηλή ή πξόζθαηε επαγγεικαηηθή ηνπ ελαζρόιεζε. ΓΡΑΦΗ Γπλαηόηεηα λα γξάθεη ζε κηα θαξη-πνζηάι έλα ζύληνκν κήλπκα κε απιά ιόγηα (π.ρ. ηνπο ραηξεηηζκνύο ζε θάπνηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ ηνπ). Γπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώλεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (όλνκα, εζληθόηεηα, δηεύζπλζε) ζ έλα εξσηεκαηνιόγην, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε έλα έληππν μελνδνρείνπ. Γπλαηόηεηα λα γξάθεη ζεκεηώζεηο θαη κελύκαηα κε απιό θαη ζύληνκν ηξόπν. Γπλαηόηεηα λα γξάθεη κηα πνιύ απιή πξνζσπηθή επηζηνιή όπσο γηα παξάδεηγκα γηα λα εθθξάζεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ ζε θάπνηνλ. Σν πξόγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: Γ15-Δ-04/Έθδνζε 1/

4 Θεμαηικέρ Ενόηηηερ Υαηξεηηζκνί θαη πζηάζεηο Γηακνλή Οηθνγελεηαθή/Ηδησηηθή Εσή Καζεκεξηλή Ρνπηίλα Καηξηθά Φαηλόκελα Φπραγσγία Μεηαθίλεζε/Σαμίδηα Έλδπζε Έζηκα/Γηνξηέο Τγεία/Πεξίζαιςε Γηαηξνθή Αλακλήζεηο Δπαγγεικαηηθή Εσή Πόλη - Υπόνορ Τλοποίηζηρ Σν πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί ζηελ Αθήνα, κε ηελ πξνϋπόζεζε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνπκέλνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (20 άηνκα). Σα καζήκαηα ζα δηεμάγνληαη ην απόγεπκα δύο εξγαζίκσλ εκεξώλ ηεο εβδνκάδνο θαη θάζε κάζεκα ζα δηαξθεί ηπειρ δηδαθηηθέο ώξεο. Έναπξη: Σν πξόγξακκα εθηηκάηαη όηη ζα μεθηλήζεη θαηά ην 2 ο Οκηωβπίος δεκαπενθήμεπο ηος ημείωζη: Σν πξόγξακκα είλαη πηζηνπνηεκέλν από ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο θαη έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη κεηά από επηηπρή ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο λα ρνξεγείηαη ζρεηηθή αλαγλσξηζκέλε βεβαίσζε. (Άξζξν 24 2 Ν. 3801/2009). Παξαθαινύκε ηηο δηνηθήζεηο ησλ Οκνζπνλδηώλ, γηα ηελ άμεζη ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο. Τποβολή Αιηήζεων ςμμεηοσήρ Οη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηελ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ θαζώο θαη από ηα γξαθεία ηνπ, Γηνζθνύξσλ 4 & Πνιπγλώηνπ, Αζήλα. Γ15-Δ-04/Έθδνζε 1/

5 Οι αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ θα ζηαλούν μέσπι και ηην Παπαζκεςή, 3 Οκηωβπίος 2014 ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη ηος Κοινωνικού Πολύκενηπος: ή ζηο Fax: Επικοινωνία Σηλ (Ώξεο 09:00-15:00) Πληποφοπίερ: Τόπορ Διεξαγωγήρ: θ. Αλαζηάζηνο πξξήο Σν πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί ζην Δθπαηδεπηηθό Κέληξν ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ ζηελ Αζήλα, ζηελ νδό Λέθθα, αξ Γηα ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ Ο Πξόεδξνο Ο Γελ. Γξακκαηέαο Θεόδσξνο Υξνλόπνπινο Βαζίιεηνο Παιεγηάλλεο Γ15-Δ-04/Έθδνζε 1/

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιαβαηήπιο Γλωζζών Europass για

Γιαβαηήπιο Γλωζζών Europass για ςμθωνία Δπισοπήγηζηρ No: 2008 4466 / 001 001 Έπγο No. 143512-BG-2008-KA2- KA2MP Αςηό ηο έπγο έσει σπημαηοδοηηθεί με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ Γιαβαηήπιο Γλωζζών Europass για Κωθούρ και Βαπήκοοςρ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Γιεςθςνηικών ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ:

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ: ε 2 CTP Tutor Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι Τν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ECDL CTP θαη CTP Generic, πνπ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Δ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΛΩΟΤ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Δ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΛΩΟΤ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Δ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΛΩΟΤ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Σν Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΚΔΠΑ / Common European Framework for Languages - CEFR, 2001) είλαη έλα έγγξαθν πνπ ζπληάρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα

Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα οθία Νικολαΐδος Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Microsoft Word αλήθεη ζηα ειεθηξνληθά εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα