ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος»."

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο 30η Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο Σαρ. Κσδ. : Μνζράην Σειέθσλν : , FAX : Αθήνα, ΠΟΛ: 1123 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΖΜΟΗΔΤΘΖΚΔ ΣΟ ΦΔΚ ΜΔ ΑΡΗΘ. 1665/ Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Κ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : Αζήλα Σειέθσλν : FAX : ΠΡΟ: Π.Γ. ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος». Έρνληαο ππόςε : ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. Σε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξ. 26 Ν. 1882/1990 (ΦΔΚ 43 Α ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 3 ηνπ άξ. 25 Ν. 2648/1998 (ΦΔΚ 238 Α ), ηελ παξ. 2 ηνπ άξ. 18 Ν. 2753/1999 (ΦΔΚ 249 Α ) θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξ. 29 Ν. 3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α ), ζύκθσλα κε ηελ νπνία θνξείο κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο ή πιεξνθόξεζε γηα ηε θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ ή ελώζεσλ πξνζώπσλ θαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηύνπ από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 2. Σε δηάηαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 3943/2011 (ΦΔΚ 66/Α ), ζύκθσλα κε ηελ νπνία παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ λα θαζνξίζεη κε απνθάζεηο ηνπ ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ. 3. Σελ κε αξηζκό / /0016 ΠΟΛ.1223/ (ΦΔΚ 2134 Β) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, όπσο ηζρύεη.

2 4. Σελ αξ. Τ. 25/ (ΦΔΚ 2792 Β/ απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλόκνπ». 5. Σν γεγνλόο όηη κε ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άπθπο 1 Πιζηοποίηζη Φοπέων, Τπηπεζιών ή Πποζώπων Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ πηζηνπνηεί ηνπο Φνξείο, Τπεξεζίεο ή πξόζσπα, νη νπνίνη ππνρξενύληαη λα δεηνύλ θαη λα ιακβάλνπλ απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο ή πιεξνθόξεζε γηα ηελ θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηνύο. Eηδηθόηεξα: 1. Οη Φνξείο, νη Τπεξεζίεο ή ηα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ πηζηνπνίεζε είλαη απηνί πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο / /0016 ΠΟΛ.1223/ θαζώο θαη όζεο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο δηελεξγνύλ πξάμεηο, ζηηο νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθόκηζε Απνδεηθηηθνύ Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 2. Οη παξαπάλσ ππνβάιινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ έγγξαθε αίηεζε πηζηνπνίεζεο «Γηα ηε ιήςε απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο ή πιεξνθόξεζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ δηαδηθηύνπ». Ζ αίηεζε πηζηνπνίεζεο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ππνδείγκαηα κε αξηζκό 1α θαη 1β πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα απόθαζε θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο. 3. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ππνρξενύηαη λα θαηαρσξεί ηηο αηηήζεηο απηέο ζην πξσηόθνιιν θαη λα ηηο θπιάζζεη. 4. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, αθνύ ειέγμεη ηε γλεζηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειώζεθαλ, παξαδίδεη ζηνλ αηηνύληα ή ζε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ αηηνύληνο κνλαδηθά δηαπηζηεπηήξηα πξόζβαζεο (όλνκα ρξήζηε/ θσδηθό πξόζβαζεο username/ password). 5. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε πηζηνπνίεζεο κεηαβιεζνύλ, ν πηζηνπνηεκέλνο Φνξέαο, Τπεξεζία ή πξόζσπν ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ «Γηα ηε ιήςε απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο ή πιεξνθόξεζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ δηαδηθηύνπ». Ζ αίηεζε πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ππνδείγκαηα κε αξηζκό 1γ θαη 1δ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα απόθαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο. 6. Γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ιήςεο απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο ή πιεξνθόξεζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ δηαδηθηύνπ, νη πηζηνπνηεκέλνη ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία Φνξείο, Τπεξεζίεο ή πξόζσπα δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ εμνπιηζκό ελδηάκεζνπ θνξέα - θόκβνπ, κεηά από ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα θαη έγθξηζε από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 7. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ έγθξηζε πξόζβαζεο είλαη ε πιήξεο ζπκκόξθσζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Φνξέσλ, Τπεξεζηώλ, ελδηάκεζσλ θνξέσλ-θόκβσλ ή πξνζώπσλ κε ηηο νδεγίεο ηεο Γ.Γ.Π.., ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ θαη ε αζθαιήο επηθνηλσλία κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Φνξέα, Τπεξεζίαο ή πξνζώπνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία, κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.

3 Άπθπο 2 Τποσπεώζειρ ηος πιζηοποιημένος σπήζηη ηηρ ςπηπεζίαρ 1. Σα δεδνκέλα κε ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ή δίλεηαη πιεξνθόξεζε γηα ηε θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ηνλ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε πνπ ηε δήηεζε, κόλν γηα ηε δηελέξγεηα πξάμεο γηα ηελ νπνία ν λόκνο απαηηεί ηελ πξνζθόκηζε απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο θαη γηα ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη πηζηνπνηεζεί ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπο. 2. Ο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο ππνρξενύηαη λα ηεξεί αξρείν θαηαγξαθήο ησλ αηηήζεσλ ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο. ην αξρείν ζα θαηαγξάθνληαη θαη ειάρηζηνλ ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο, ν κνλαδηθόο αύμσλ αξηζκόο αίηεζεο ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο, ε εκεξνκελία θαη ώξα ηεο αίηεζεο, ν κνλαδηθόο θσδηθόο (ή ηζνδύλακε πιεξνθνξία) ηνπ αηηνύληνο ππαιιήινπ ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο, ε αηηία ηεο αίηεζεο θαη ν ΑΦΜ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε θαη γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ην απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ή πιεξνθόξεζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ δηαδηθηύνπ. Σα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ. Γελ επηηξέπεηαη ε αιινίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο. 3. Αληίζηνηρν αξρείν θαηαγξαθήο ηεξείηαη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 4. Ζ πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Φνξέσλ, Τπεξεζηώλ ή πξνζώπσλ ζηε ζρεηηθή ππεξεζία είλαη ππνρξεσηηθά πξνζσπνπνηεκέλε θαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ην απόξξεην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 5. Ο ηπρόλ ελδηάκεζνο θνξέαο - θόκβνο απαγνξεύεηαη λα έρεη ηελ νπνηαδήπνηε είδνπο πξόζβαζε ζην απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο ή ζηελ πιεξνθόξεζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ δηαδηθηύνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε δηαρείξηζε θαη ρξήζε απηώλ. 6. Οη ππνρξεώζεηο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Φνξέσλ, Τπεξεζηώλ ή πξνζώπσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ηήξεζε, κλεκόλεπζε θαη πξνζάξηεζε ησλ Απνδεηθηηθώλ Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο πνπ πξνζθνκίδνληαη από ηνλ ζπλαιιαζζόκελν, ηζρύνπλ θαη γηα ηα απνδεηθηηθά ελεκεξόηεηαο ή ηελ πιεξνθόξεζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ δηαδηθηύνπ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 7. Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο πηζηνπνηεκέλνπο Φνξείο, Τπεξεζίεο θαη πξόζσπα ε ζεώξεζε θσηναληηγξάθσλ ησλ απνδεηθηηθώλ ελεκεξόηεηαο ή ηεο πιεξνθόξεζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ δηαδηθηύνπ, νύηε ε δηόξζσζή ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. 8. Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη θαη εμαίξεζε νη Γ.Ο.Τ. ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο πηζηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο θαηά ηελ έλλνηα θαη δηαδηθαζία ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ, ζα παξαδίδνπλ ην απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ δηαδηθηύνπ ζηνλ ίδην ή ζε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ αηηνύληνο ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζή ηνπ. Σν απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ δηαδηθηύνπ ζα πξνζθνκίδεηαη από ηνλ ζπλαιιαζζόκελν θαη ζα γίλεηαη δεθηό από νπνηνλδήπνηε θνξέα, ππεξεζία ή πξόζσπν δηελεξγεί πξάμε, γηα ηελ νπνία ν λόκνο απαηηεί ηελ πξνζθόκηζε απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο. Οη θνξείο ζηνπο νπνίνπο πξνζθνκίδεηαη ην απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ δηαδηθηύνπ, ππνρξενύληαη λα ειέγμνπλ ηελ εγθπξόηεηα απηνύ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο επηβεβαίσζεο κε ηίηιν «Πηζηνπνίεζε Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.

4 9. Οη πηζηνπνηεκέλνη Φνξείο, Τπεξεζίεο ή πξόζσπα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ ώζηε: α) ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε πξόζβαζε β) λα κελ θάλεη θαηάρξεζε ηεο ππεξεζίαο πξνθαιώληαο ππεξθόξησζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 10. Οη πηζηνπνηεκέλνη Φνξείο, Τπεξεζίεο ή πξόζσπα πξέπεη λα ηεξνύλ απόξξεηα ηα δηαπηζηεπηήξηα πξόζβαζεο πνπ ηνπο έρνπλ απνδνζεί θαη λα εηδνπνηνύλ άκεζα ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα ηπρόλ δηαξξνή ηνπο. 11. ε πεξίπησζε ππνςηώλ ή δηαπίζησζεο πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα/κεραληζκό πνπ αμηνπνηεί ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία, νη πηζηνπνηεκέλνη Φνξείο, Τπεξεζίεο ή πξόζσπα ππνρξενύληαη λα εηδνπνηνύλ άκεζα ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ. Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαηεξνύλ θαη λα παξέρνπλ θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηεξεύλεζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ. 12. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη θαη ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ κε ηνπο νπνίνπο απηέο παξέρνληαη. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ δελ επζύλνληαη γηα νπνηαδήπνηε αξλεηηθή ζπλέπεηα ή δεκία πνπ ηπρόλ ζα ππνζηεί ν ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ από ηε ρξήζε ή ηελ αδπλακία ρξήζεο απηήο, από θαζπζηεξήζεηο θαηά ηε ρξήζε απηήο, από ιάζε ή παξαιείςεηο ζε απηή, από δηαθνπέο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο, βιάβεο ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνδόηεζεο ή γηα άιινπο ιόγνπο. Άπθπο 3 Πεπιεσόμενο ηος αποδεικηικού ενημεπόηηηαρ ή ηηρ πληποθόπηζηρ για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα μέζω διαδικηύος 1. Ο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο ζηελ αίηεζή ηνπ ζα θαηαρσξεί ηνλ Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (ΑΦΜ) ηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ή έλσζεο πξνζώπσλ, γηα ηνλ νπνίν επηζπκεί ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, αθνύ δηελεξγήζεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ην απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο (ΑΦΔ) θαη δηαπηζησζεί ε θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ζα απνζηέιιεη ζηνλ αηηνύληα, κέζσ δηαδηθηύνπ, απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην ππόδεηγκα κε αξηζκό 2 πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα απόθαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο. Όηαλ δηαπηζηώλεηαη όηη απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ζε Γ.Ο.Τ., ζα απνζηέιιεηαη ην κήλπκα «O θορολογούμενος πρέπει να απεσθσνθεί ζε Δ.Ο.Υ. για ηο αποδεικηικό θορολογικής ενημερόηηηας» ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα κε αξηζκό 3 πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα απόθαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο. 2. Σν απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε θαη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο πξνο ην Γεκόζην κέζσ δηαδηθηύνπ απνηειεί δηνηθεηηθό έγγξαθν, είλαη αθξηβέο αληίγξαθν, θέξεη ειεθηξνληθή απνηύπσζε ηεο ζθξαγίδαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, θαζώο θαη ειεθηξνληθή απνηύπσζε ηεο ππνγξαθήο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ή ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο απηήο πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, πξνο ηνλ νπνίν παξέρεηαη κε ηελ παξνύζα ε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε. 3. Δλαιιαθηηθά, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ζα κπνξεί λα απνζηέιιεη ζηνλ αηηνύληα, κέζσ δηαδηθηύνπ, θαηάιιειε πιεξνθόξεζε, ζηελ νπνία θαη

5 ειάρηζηνλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη: α) ε επσλπκία, αλ ν ΑΦΜ αλήθεη ζε λνκηθό πξόζσπν θαη έλσζε πξνζώπσλ ή ην νλνκαηεπώλπκν θαη ην παηξώλπκν, αλ ν ΑΦΜ αλήθεη ζε θπζηθό πξόζσπν, β) ε επαγγεικαηηθή δηεύζπλζε, αλ ν ΑΦΜ αλήθεη ζε λνκηθό πξόζσπν, έλσζε πξνζώπσλ θαη θπζηθό πξόζσπν επηηεδεπκαηία ή ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο, αλ ν ΑΦΜ αλήθεη ζε θπζηθό πξόζσπν κε επηηεδεπκαηία, γ) ν πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο, δ) ν κνλαδηθόο αύμσλ αξηζκόο αίηεζεο ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε, ε) ν κνλαδηθόο αύμσλ αξηζκόο ηεο απάληεζεο ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ πνπ έρεη ζέζε αξηζκνύ πξσηνθόιινπ, δ) ε εκεξνκελία θαη ε ώξα ηεο απάληεζεο, ε) ην απνηέιεζκα ηνπ ζρεηηθνύ ειέγρνπ, ζ) ε εκεξνκελία ηζρύνο ηνπ απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο θαη η) ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν έρεη δεηεζεί ε πιεξνθόξεζε γηα ηε θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα θαη έρεη πηζηνπνηεζεί ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ζρεηηθνύ ειέγρνπ όηαλ δηαπηζησζεί ε θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα είλαη αληίζηνηρν θαη ηζνδύλακν κε ην κήλπκα «Βεβαιώνεηαι όηι ο θορολογούμενος είναι θορολογικά ενήμερος». Σν απνηέιεζκα ηνπ ζρεηηθνύ ειέγρνπ όηαλ δηαπηζηώλεηαη όηη απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ζε Γ.Ο.Τ. είλαη αληίζηνηρν θαη ηζνδύλακν κε ην κήλπκα «Ο θορολογούμενος πρέπει να απεσθσνθεί ζε Δ.Ο.Υ. για ηο αποδεικηικό θορολογικής ενημερόηηηας». Άπθπο 4 Πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ Λοιποί όποι για ηην παποσή ηος αποδεικηικού ενημεπόηηηαρ ή ηηρ πληποθόπηζηρ θοπολογικήρ ενημεπόηηηας μέζω διαδικηύος. Σα νξηδόκελα ζηα άξζξα ηεο ππ` αξηζ / /0016/ΠΟΛ.1223/ ππνπξγηθήο απόθαζεο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ εθόζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνύζα απόθαζε. Άπθπο 5 Έλεγσοι Ζ Οηθνλνκηθή Δπηζεώξεζε ππνρξενύηαη λα εθδίδεη εληνιέο δεηγκαηνιεπηηθνύ ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ ζρεηηθώλ αξρείσλ θαηαγξαθήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνύζεο, θαζώο θαη ειέγρνπ γλεζηόηεηαο ησλ απνδεηθηηθώλ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ δηαδηθηύνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο Φνξείο, Τπεξεζίεο θαη πξόζσπα, δηαζηαπξώλνληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία κε απηά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηθώλ πζηεκάησλ. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζα παξέρεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή ππεξεζία κε ηίηιν «Πηζηνπνίεζε Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο» γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο ή ηεο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα κέζσ δηαδηθηύνπ, ηελ νπνία δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα. Άπθπο 6 Δνημέπωζη ενδιαθεπομένος Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ζα ελεκεξώλεη ηνλ θνξνινγνύκελν, γηα ηνλ νπνίν έρεη γίλεη αίηεζε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο «Γηα ηε ιήςε απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο ή πιεξνθόξεζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ δηαδηθηύνπ», κε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη ηελ αληίζηνηρε απάληεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, ελαιιαθηηθά ή ζπλδπαζηηθά, κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο (α) κε ελεκέξσζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ κεξίδαο ζην TAXISnet, (β) κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ), (γ) κε κήλπκα θηλεηήο ηειεθσλίαο (SMS) ή (δ) κε άιιν πξόζθνξν ηξόπν.

6 Άπθπο 7 Αναζηολή πιζηοποίηζηρ Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ δύλαηαη λα αλαζηέιιεη ηελ πηζηνπνίεζε Φνξέα, Τπεξεζίαο ή πξνζώπνπ, λα δεηά θαη λα ιακβάλεη απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο ή πιεξνθόξεζε γηα ηελ θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηνύο κέζσ δηαδηθηύνπ, εθ όζνλ δηαπηζησζνύλ παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο απόθαζεο ή ππάξρνπλ ζνβαξέο ππόλνηεο όηη δηαπξάρζεθαλ πνηληθά αδηθήκαηα ή παξαβηάζηεθαλ θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ή έπαπζαλ λα ηζρύνπλ νη γεληθνί όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο. Ζ ζρεηηθή απόθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν. Άπθπο 8 Έναπξη Ηζσύορ Ζ παξνύζα απόθαζε, πνπ ηζρύεη από 1 / 6/ 2012, λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο Αναπληπωηήρ Τποςπγόρ Οικονομικών ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ

7 Τπόδειγμα 1α ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Για τθν λιψθ Αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι πλθροφόρθςθσ φορολογικισ ενθμερότθτασ Μζςω διαδικτφου κοπόσ Χριςθσ :. τοιχεία Νομικοφ Προςϊπου ι Τπθρεςίασ Πλήρησ Επωνυμία (ςτα ελληνικά) : Πλήρησ Επωνυμία (ςτα αγγλικά) : Διακριτικόσ Τίτλοσ : ΑΦΜ : Διεφκυνςθ Οδόσ : Αριθμόσ : Πόλη Χώρα : Τ.Κ. : τοιχεία Τπευκφνου Επεξεργαςίασ Τπθρεςίασ «θ-αφε» Ονοματεπώνυμο : Θζςη - Τμήμα : Διεφθυνςη Επικοινωνίασ : Τηλζφωνο Επικοινωνίασ : Fax : Α.Δ.Τ. : ΑΦΜ : τοιχεία Αναπλθρωτι Τπευκφνου Επεξεργαςίασ Τπθρεςίασ «θ-αφε» Ονοματεπώνυμο : Θζςη - Τμήμα : Διεφθυνςη Επικοινωνίασ : Τηλζφωνο Επικοινωνίασ : Fax : Α.Δ.Τ. : ΑΦΜ : Ημερομηνία : (Υπογραφή - Σφραγίδα) Η ςυμπλήρωςη όλων των ςτοιχείων είναι υποχρεωτική. Εγκρίνεται αποκλειςτικά για τον παραπάνω ςκοπό χριςθσ.

8 Τπόδειγμα 1β ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Για τθν λιψθ Αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι πλθροφόρθςθσ φορολογικισ ενθμερότθτασ Μζςω διαδικτφου κοπόσ Χριςθσ :. τοιχεία Φυςικοφ Προςϊπου Επώνυμο : Όνομα : Επώνυμο Όνομα Πατζρα : Επώνυμο Όνομα Μητζρασ : Α.Δ.Τ. : ΑΦΜ : Διεφκυνςθ Οδόσ : Αριθμόσ : Πόλη Χώρα : Τ.Κ. : τοιχεία Τπευκφνου Επεξεργαςίασ Τπθρεςίασ «θ-αφε» Ονοματεπώνυμο : Θζςη - Τμήμα : Διεφθυνςη Επικοινωνίασ : Τηλζφωνο Επικοινωνίασ : Fax : Α.Δ.Τ. : ΑΦΜ : Ημερομηνία : (Υπογραφή - Σφραγίδα) Η ςυμπλήρωςη όλων των ςτοιχείων είναι υποχρεωτική. Εγκρίνεται αποκλειςτικά για τον παραπάνω ςκοπό χριςθσ.

9 Τπόδειγμα 1γ ΑΙΣΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΧΡΗΣΗ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Για τθν λιψθ Αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι πλθροφόρθςθσ φορολογικισ ενθμερότθτασ Μζςω διαδικτφου τοιχεία Πιςτοποιθμζνου Χριςτθ Νομικοφ Προςϊπου ι Τπθρεςίασ Πλήρησ Επωνυμία (ςτα ελληνικά) : Πλήρησ Επωνυμία (ςτα αγγλικά) : Διακριτικόσ Τίτλοσ : ΑΦΜ : τοιχεία που αλλάηουν α: β: γ: Ημερομηνία : (Υπογραφή - Σφραγίδα)

10 Τπόδειγμα 1δ ΑΙΣΗΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΧΡΗΣΗ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Για τθν λιψθ Αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι πλθροφόρθςθσ φορολογικισ ενθμερότθτασ Μζςω διαδικτφου τοιχεία Πιςτοποιθμζνου Χριςτθ Φυςικοφ Προςϊπου Επώνυμο : Όνομα : Επώνυμο Όνομα Πατζρα : Επώνυμο Όνομα Μητζρασ : Α.Δ.Τ. : ΑΦΜ : τοιχεία που αλλάηουν α: β: γ: Ημερομηνία : (Υπογραφή - Σφραγίδα)

11 Τπόδειγμα 2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Σασ. Γ/νζη: ΥΑΝΓΡΗ 1 & ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σασ.Κωδ: ΜΟΥΑΣΟ Απόθαζη (ΦΔΚ ) Απιθμόρ Ππωηοκόλλος: Ημεπομηνία : Ώπα: ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ ΑΦΜ : Δπώνςμο: Όνομα: Δπωνςμία : Α.Γ.Σ.: Παηπώνςμο: Γιεύθςνζη: ΒΔΒΑΙΩΝΔΣΑΙ ΟΣΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ ΔΙΝΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΝΗΜΔΡΟ Η παπούζα ιζσύει: Α) Για.. μήνερ για είζππαξη σπημάηων Β) Για.. μήνερ για μεηαβίβαζη ακινήηος Γ) Για.. μήνερ για κάθε νόμιμη σπήζη εκηόρ είζππαξηρ σπημάηων και εκηόρ μεηαβίβαζηρ ακινήηος Η ΠΑΡΟΤΑ ΥΟΡΗΓΔΙΣΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΙΣΟΤΝΣΑ Δπώνςμο: Όνομα: Παηπώνςμο: Δπωνςμία : Γιεύθςνζη: ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ

12 Τπόδειγμα 3 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Σασ. Γ/νζη: ΥΑΝΓΡΗ 1 & ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σασ.Κωδ: ΜΟΥΑΣΟ Απόθαζη (ΦΔΚ ) Απιθμόρ Ππωηοκόλλος: Ημεπομηνία : Ώπα: ΑΠΑΝΣΗΗ Δ ΑΙΣΗΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ ΑΦΜ : Δπώνςμο: Όνομα: Δπωνςμία : Α.Γ.Σ.: Παηπώνςμο: Γιεύθςνζη: Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΘΔΙ Δ Γ.Ο.Τ. ΓΙΑ ΣΟ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ Η ΠΑΡΟΤΑ ΥΟΡΗΓΔΙΣΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΙΣΟΤΝΣΑ Δπώνςμο: Όνομα: Παηπώνςμο: Δπωνςμία : Γιεύθςνζη: ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ

13 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ε Γ/λζε Γ.Γ.Π.. 2. Τπεξεζία TAXISnet γηα θαηαρώξεζε ζην INTERNET. 3. Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α,Β,Γ,Γ,Σ,Ζ,Θ,Η,ΗΑ,ΗΒ,ΗΓ,ΗΓ,ΗΔ,ΗΣ,ΗΕ,ΗΖ,ΗΘ,Κ,ΚΑ,ΚΒ,ΚΓ 2. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ». ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θ. Ζ. Πιαζθνβίηε. 4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Σεισλεηαθώλ Θεκάησλ. 5. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Γ.Γ.Π.. 6. Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθώλ Διέγρσλ & Δίζπξαμεο Γεκ. Δζόδσλ. 7. Γξαθεία θ. θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ. 8. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 9. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ ε Γ/λζε Ζ/Τ (5). 11. Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (5).

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ»

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15η) ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Γ Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι

Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι Υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR Μαρούσι, Ιανοσάριος 2013 Δθνική Δπιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων, ΔΔΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από 23/01/2012 έως 29/01/2012

Από 23/01/2012 έως 29/01/2012 Από 23/01/2012 έως 29/01/2012 W4 Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα