Η πολυτροπικότητα ως εργαλείο στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας: Μαρία ημάση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πολυτροπικότητα ως εργαλείο στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας: Μαρία ημάση"

Transcript

1 Η πολυτροπικότητα ως εργαλείο στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας: Η αξιοποίηση της πολυτροπικότητας στη γλωσσική διδασκαλία. Η περίπτωση των εγχειριδίων για τη διδασκαλία της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας στην Α Γυμνασίου Μαρία ημάση Επίκουρη Καθηγήτρια ιδακτικής της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον Παρευξείνιο Χώρο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών- ΠΘ

2 Πολυτροπικότητα Ορισμός-εννοιολογικές αποσαφηνίσεις Στο σύγχρονο επικοινωνιακό τοπίο η πολυτροπικότητα αναδεικνύεται ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της επικοινωνίας (Kress, 2000, Kress & Leeuwen, 2001), αφού η γλώσσα ως γραπτός και ως προφορικός λόγος είναι πλέον ένας μόνο από τους διαθέσιμους τρόπους αναπαράστασης των «πραγμάτων» (Kress & Leeuwen, 1996). Σημειώνεται διαρκής μετακίνηση προς οπτικές μορφές αναπαράστασης, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου κυριαρχούν όλο και περισσότερο σε ορισμένα είδη επικοινωνίας, με άμεσα. αποτελέσματα στη λειτουργική εξειδίκευση της εικόνας και του γραπτού λόγου όπου συνυπάρχουν ή στον διαφορετικό τρόπο διαμόρφωσης της γνώσης σε περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν δύο ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας (Kress, 2000).

3 Ως πολυτροπικότητα ορίζεται η μορφή παρουσίασης ενός πολιτισμικού προϊόντος, στο οποίο περιέχονται και συνδυάζονται περισσότεροι από ένας σημειωτικοί τρόποι (modes), όπως είναι ο γραπτός λόγος, ο προφορικός λόγος, η εικόνα, η φωτογραφία, το σχέδιο-σκίτσο, το σχεδιάγραμμα, το χρώμα, η γραμματοσειρά, η κινούμενη εικόνα, η μουσική, ο ήχος, ο ρυθμός, οι χειρονομίες (Χατζησαββίδης, Γαζάνη, 2005: 27, Γρόσδος, 2008: 72) ενώ στη δημιουργία πολυτροπικού προϊόντος σημειώνεται σύνθεση επιμέρους μονοτροπικών προϊόντων τα οποία βρίσκονται σε σχέσεις διαπλοκής και αμφίδρομης αλληλεπίδρασης ( ημάση, 2009, 2010: 69).

4 Στο περιβάλλον της πολυτροπικής επικοινωνίας το κείμενο μετεξελίσσεται ενσωματώνοντας οπτικο-ακουστικά ερεθίσματα. Η πολυτροπικότητα έρχεται να συντελέσει, με το πλήθος των συμπαραδηλώσεων που είναι σύμφυτές της, στην πολυσημία των κειμένων (Κυπριώτης, 2006). Έχουν εμφανιστεί νέοι τύποι κειμένων, πχ. το υπερκείμενο και τα πολυτροπικά κείμενα. Ως πολυτροπικά (multi-modal) χαρακτηρίζονται τα κείμενα που βασίζονται σε πολλαπλά σημειωτικά συστήματα και σε αντίθεση με τα μονοτροπικά, όσα είναι αποκλειστικά ή κυρίως γλωσσικά, δημιουργούνται με συνδυασμό περισσότερων του ενός σημειωτικών τρόπων: γλωσσικού, οπτικού, ηχητικού κτλ, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά για τη μετάδοση του μηνύματος (Χοντολίδου, 1999).

5 Τέτοια είναι κατεξοχήν τα κείμενα της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας μέσω υπολογιστών, καθώς συνδυάζουν τον παραδοσιακό κώδικα του γραπτού λόγου με εικονικά στοιχεία που περιλαμβάνουν στατική ή κινούμενη εικόνα, βίντεο κτλ αλλά και προφορικό λόγο (μηνύματα φωνής, μουσική κ.ά.) (Νάκη κ.ά, 2006). Έτσι, η παραγωγή του νοήματος στα κείμενα με την επίδραση των νέων τεχνολογιών παράγεται όχι αποκλειστικά με τον γλωσσικό σημειωτικό κώδικα αλλά σε ένα πλαίσιο συλλειτουργίας με άλλους σημειωτικούς τρόπους, οπτικούς, ακουστικούς, χωρικούς κ.ά (The New London Group, 2000: , 688), οι οποίοι πλέον συμβάλλουν ισότιμα και όχι συμπληρωματικά, σε σχέση με τη γλώσσα, στην παραγωγή νοήματος, το οποίο δεν προκύπτει αθροιστικά. (Kress & Leeuwen, 1990: 94, Kress & Leeuwen, 1998: 187).

6 Το γραπτό κείμενο εκμεταλλεύεται πλέον την οπτική του δύναμη και η γραπτή γλώσσα αξιοποιείται και ως οπτικό υλικό (Kress & Leeuwen, 2001, Γιαννικοπούλου, 2004). Οι μαθητές είναι κατεξοχήν θεατές οπτικών κειμένων. Αναπτύσσουν πολυτροπικές προσλαμβάνουσες σε επίπεδο σχολικής και εξωσχολικής πραγματικότητας: Η/Υ, διαδίκτυο, αφίσες, videoclips, πολυτροπικές εκδόσεις λογοτεχνικών βιβλίων κ.λ.π. (Χοντολίδου,1999, 2005). Χρησιμοποιούν διαρκώς οπτικά μέσα επικοινωνίας όχι μόνο στη διάρκεια του «ελεύθερου χρόνου τους» αλλά και σε κάθε προσπάθεια να οριοθετήσουν τη σχέση τους με τους ενήλικες. Η πολυτροπικότητα των κειμένων τούς αναγκάζει ως δέκτες να ασκούνται στην ερμηνεία των ερεθισμάτων που δέχονται από διάφορες πηγές. Αντίστοιχα η παραγωγή ή ο σχεδιασμός ενός τέτοιου κειμένου προϋποθέτει νέου τύπο ικανότητες και πλήρη γνώση όλων των σημειωτικών πόρων. Αυτή η ικανότητα και η γνώση ταυτόχρονα συνεπάγεται και την κριτική στάση απέναντί τους.

7 Οι νέες τεχνολογίες έχουν ενταχτεί εδώ και δεκαετίες στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Οικονόμου, 2010). Ήδη από τη δεκαετία του 60 και του 70 στην Ελλάδα περίπου μία δεκαετία αργότερα- τα ξενόγλωσσα βιβλία διδασκαλίας συνοδεύονταν από κασέτες στις οποίες οι μαθητές μπορούσαν να ακούσουν φυσικούς ομιλητές της γλώσσας-στόχου και να μιμηθούν το λεξιλόγιο και την προφορά τους (ό.π). Ακολούθησαν προσπάθειες αυτοματοποίησης της εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή ενώ ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία οι προσπάθειες των ειδικών έχουν στραφεί στην παραγωγή πολυμεσικών λογισμικών εκμάθησης /διδασκαλίας της γλώσσας σε CD ROM, αλλά και στη δημιουργία δικτυακών τόπων που ασχολούνται με την εκμάθηση /διδασκαλία της ξένης γλώσσας (Αρβανίτης, Παναγιωτίδης, 2005: , Μπάτζιου, 2012).

8 Το γλωσσικό υλικό μπορεί να αποτελείται από όλους τους τύπους κειμένων, γραπτά, ακουστικά ή οπτικοακουστικά, ηλεκτρονικά τα οποία απεικονίζουν ή χρησιμοποιούνται σε καθημερινές καταστάσεις, ηχητικά αποσπάσματα από συνομιλίες και μεταδόσεις και οπτικά αποσπάσματα τα οποία καλύπτουν πλήρως μία επικοινωνιακή περίσταση (Dimasi Zafiri, Konstantinidou, 2009). Η αυθεντικότητα του υλικού αυτού αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας αφού οδηγεί τον μαθητή σε διαπιστώσεις σχετικά με την προσδοκώμενη να αποκτηθεί επικοινωνιακή ικανότητα με σημείο αναφοράς την αντίστοιχη ικανότητα των φυσικών ομιλητών της (Αρβανίτης, 2007) και ταυτόχρονα λειτουργεί ως εργαλείο αξιολόγησης της διδασκαλίας και αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού ο οποίος αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και τις δυσκολίες που αυτοί αντιμετωπίζουν κατά την εκμάθηση της γλώσσας.

9 Η έρευνα των εγχειριδίων και τα ευρήματα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια ακολούθησαν τις εξής κατηγοριοποιήσεις: 1. Πολυτροπικό υλικό με διακοσμητική λειτουργία: Η χρήση εικονογράφησης ή η ακρόαση ηχογραφημένου λόγου εξυπηρετούν την αισθητική διάσταση και την ελκυστικότητα του βιβλίου. 2. Πολυτροπικό υλικό με αφηγηματική λειτουργία: Η απεικόνισηήηακρόασηηχογραφημένουλόγουαφηγείται παραστατικά το περιεχόμενο του κειμένου. 3. Πολυτροπικό υλικό με απεικονιστική λειτουργία: Η απεικόνιση συγκεκριμενοποιεί το περιεχόμενο του κειμένου. 4. Πολυτροπικό υλικό με ταξινομική λειτουργία: Η απεικόνισηήηακρόασηηχογραφημένουλόγουπροβαίνεισε ταξινόμηση των δεδομένων του κειμένου, π.χ. οι ταξινομικοί πίνακες. 5. Πολυτροπικό υλικό με αναλυτική λειτουργία: Ρεαλιστικές ή συμβατικές απεικονίσεις, ηχογραφήσεις παριστάνουν με ευδιάκριτο τρόπο τα επί μέρους στοιχεία ενός συνόλου.

10 6. Πολυτροπικό υλικό με επεξηγηματική λειτουργία: Η απεικόνισηήηακρόασηηχογραφημένουλόγουεπεξηγεί σημεία του κειμένου. 7. Πολυτροπικό υλικό με μνημονική λειτουργία: Η απεικόνιση μέσα από σχηματοποιήσεις ή η ακρόαση ηχογραφημένου λόγου εξυπηρετεί την οργάνωση και απλοποίηση των δεδομένων του κειμένου για να διευκολυνθεί η κατανόηση του, π.χ. οι εννοιολογικοί χάρτες. 8. Πολυτροπικό υλικό με συμβολική λειτουργία: Η απεικόνισηήηακρόασηηχογραφημένουλόγουαναδεικνύει κοινωνικούς ρόλους και σχέσεις των κατά περίπτωση «δρώντων»προσώπων του εγχειριδίου.

11 Ως μονάδες καταγραφής των πολυτροπικών μέσων χρησιμοποιήθηκαν: 1. Οι φωτογραφίες (και οι εικονογραφήσεις) οποιεσδήποτε δηλαδή αναφορές τυπώθηκαν στα εγχειρίδια με τη μορφή φωτογραφίας - εικόνας και έχουν περιεχόμενο που να αντιστοιχεί σε θεματική κατηγορία σχετική με τις ανάγκες αυτής της έρευνας. 2. Τα σχέδια ή τα σκίτσα είναι πιο απλοποιημένες μορφές άλλοτε με χρώμα και άλλοτε όχι που και αυτά με τη σειρά τους αποτελούν σημεία παροχής πληροφοριών καθώς και σημεία επικέντρωσης της προσοχής των μαθητών. 3. Τα διαγράμματα - πίνακες παρέχουν τις πληροφορίες με μορφή σχημάτων ή ως στοιχεία σε πίνακες και με αυτό τον τρόπο γενικεύουν τις προσφερόμενες γνώσεις και συμβάλλουν στην ανάπτυξη μνημονικών στρατηγικών, ενώ πολλές φορές συμβάλουν σε διαδικασίες που απαιτούν επιλογές (συγκρίσεις, αντιστοιχίσεις).

12 4. Η χρήση ακουστικών μέσων, όπως είναι για παράδειγμα οι κασέτες ή τα CD s. 5. Η χρήση του διαδικτύου με σαφείς προτροπές στα εγχειρίδια για χρήση ιστοσελίδων με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και την άντληση πληροφοριών ή με απεικονίσεις αποσπασμάτων ηλεκτρονικών κειμένων από ιστοσελίδες ή και μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( s) σταλμένα από μαθητές. Ακολουθούν ενδεικτικές σελίδες του βιβλίου:

13 Απεικονιστική Αφηγηματική

14 Αναλυτική

15 Ταξινομική

16 Συμβολική

17 Μνημονική

18 Επεξηγηματική

19 ιακοσμητική

20 ιδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο ΕΠΠΣ-ΑΠΣ: δεν υπάρχουν ρητές αναφορές στην πολυτροπικότητα αλλά σε επίπεδο σκοπών-στόχων και παρουσίασης των αξόνων διδακτικής προσέγγισης είναι προφανής η πρόθεση αξιοποίησης περισσότερων από τον γλωσσικό σημειωτικών κωδίκων. Εγχειρίδιο Α Γυμνασίου: Think Teen! (προχωρημένων) Στο σύνολό του το εγχειρίδιο υποστηρίζεται σε επίπεδο οπτικού γραμματισμού αλλά και στην παρουσίαση κειμένων και δραστηριοτήτων ανάγνωσης, ακρόασης, παραγωγής γραπτού λόγου από πολυτροπικές επιλογές στο πλαίσιο των αρχών των πολυγραμματισμών. Συγκεκριμένα: (οι πίνακες των ευρημάτων για το εγχειρίδιο διδασκαλίας της αγγλικής: Μπάτζιου, 2012)

21

22 Λειτουργία Πολυτροπικού υλικού Απεικονι στική / Αφηγη ματική Μνη μονι κή Επε ξη γη μα τική Συμ βολι κή Ταξνο μική Ποσοστό 58,3 1,9 6,3 14 8,3 4,4 6,8 100 % Ανα λυτι κή Δια κο σμη τική Σύνο λο Ευρη μάτ ων Ποσοστό Θεματική Ενότητα 1 η Ενότητα Welcome : Καλώς ήλθατε. 20 /3* ,4 2 η Ενότητα Junior high school Life: Ηζωήστο Γυμνάσιο. 32/ ,3 3 η Ενότητα Teen matters : Θέματα εφήβων 25/ ,4 4 η Ενότητα Looking back on the past! : Ανατρέχοντας στο παρελθόν! 40/ ,26 5 η Ενότητα Times change!: Οι καιροί αλλάζουν! 42/ ,6 6 η Ενότητα Teens in action: Έφηβοι σε δράση 41/ ,49 7 η Ενότητα Τomorrow and... beyond! : Αύριο και πέρα! 42/ ,4 8ηΕνότητα In the papers! : Στις εφημερίδες! 18/ ,5 9 η Ενότητα (Review) Happy summer holidays!: (Επανεξέταση) Χαρούμενες καλοκαιρινές διακοπές! 13/ ,65 Σύνολο ανά μονάδα καταγραφής 273/30 (303) %

23 ιδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο γυμνάσιο ΕΕΠΣ-ΑΠΣ: Ισχύουν όσα σημειώθηκαν για το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της αγγλικής. Στη στήλη: Ενδεικτικές δραστηριότητες με περιγραφικό και ιδιαίτερα αναλυτικό τρόπο παρουσιάζονται διδακτικές πρακτικές που στοχεύουν στην αξιοποίηση της πολυτροπικότητας για την κατάκτηση της γλωσσικής και της επικοινωνιακής ικανότητας. Εγχειρίδιο Α Γυμνασίου: Action. fr.gr I Πρόκειται για ένα εξαιρετικά προσεγμένο αισθητικά εγχειρίδιο το οποίο επίσης στο σύνολό του υποστηρίζεται σε επίπεδο οπτικού γραμματισμού αλλά και στην παρουσίαση κειμένων, αυθεντικών και κατασκευασμένων, και δραστηριοτήτων ανάγνωσης, ακρόασης, παραγωγής γραπτού λόγου από πολυτροπικές επιλογές στο πλαίσιο των αρχών των πολυγραμματισμών. Συγκεκριμένα:

24 Πολυτροπικό υλικό Φωτογρα φία Σκί τσο Πίνακας Κόμικ Πίνακες επανάλη ψης-- ταξινόμη σης Ιστοσελίδες Ακρόαση Σύνολο Ποσοστό Ενότητα Θεματική Unité 0 Je me rappelle ,57% Unité 1 Unité 2 On se fait des amis Voilà ma famille! ,95% ,71% Unité 3 Les loisirs ,38% Unité 4 À table! ,23% Unité 5 En route! ,38% Unité 6 Vive le Carnaval! ,47% Unité 7 C est l heure de la récré Σύνολο ανά μονάδα καταγραφής ,28% % Ποσοστό 35,71% 2,38% 29,52 7,14 13,8% 4,76% 6,66% 100%

25 ειτουργία ολυτροπικού υλικού Απεικονιστική/ Αφηγηματική Ταξινομική Αναλυτική Επεξηγη ματική Μνημονική Συμβολική Σύνο -λο Ποσοστό νότητα Θεματική nité nité nité Je me rappelle On se fait des amis Voilà ma famille! 3/ ,38% 5/ ,19% 3/ ,76% nité Les loisirs 5/ ,95% nité À table! 5/ ,28% nité En route! 5/ ,28% nité Vive le Carnaval! 3/ ,43% nité C est l heure de la récré 2/ ,71% ύνολο ανά μονάδα αταγραφής 31/49 (80) % οσοστό 38,1% 13,8% 9,52% 18,1% 16,19% 4,28% 100 %

26 Η διαφορά των ευρημάτων ποσοτικά μεταξύ των δύο εγχειριδίων οφείλεται στο ότι για την περίπτωση του εγχειριδίου της γαλλικής γλώσσας για τις ανάγκες της παρουσίασης δεν προσμετρήθηκαν οι διακοσμητικές εικόνες-συνθέσεις και οι πίνακες με τις εφαρμογές των γραμματικών «κανόνων», επειδή οι τελευταίοι αποτελούν σταθερή επιλογή της συγγραφικής ομάδας για κάθε διδακτική ενότητα και η πολυτροπικότητά τους αφορά το διαφορετικό χρώμα κυρίως σε λεξήματα. Η καταγραφή των πολυτροπικών επιλογών ολοκληρώθηκε επίσης με την 7 η ενότητα και δεν επεκτάθηκε στις επαναληπτικές ενότητες με τις οποίες ολοκληρώνεται το βιβλίο και εξάλλου ακολουθούν την ίδια πρακτική διάρθρωσης των περιεχομένων τους.

27 ιαπιστώσεις Τα εγχειρίδια διδασκαλία της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας για την Α τάξη του Γυμνασίου αξιοποιούν την πολυτροπικότητα για την κατασκευή του νοήματος των κειμένων τους, ανεξάρτητα από το είδος και τον τύπο, για την κατάκτηση, την ανάπτυξη και την καλλιέργεια του λεξιλογίου καθώς και για την αποτελεσματική διδασκαλία της δομής της κάθε γλώσσας. Η διαχείριση της πολυτροπικότητας μπορεί να αποτελέσει βασική στοχοθεσία της γλωσσικής διδασκαλίας εφόσον ο/η εκπαιδευτικός, ανεξάρτητααπότηθέσητηςέννοιαςτης πολυτροπικότητας σε ΕΠΠΣ-ΑΠΣ, σταβιβλίαοδηγιώνγιατον εκπαιδευτικό και στα σχολικά εγχειρίδια, εκπαιδευτεί στο πλαίσιο προπαιδαγωγικών αναλύσεων (Κουτσουσίμου- Τσίνογλου, 2000).

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Περιγραφή, η τέχνη του χώρου: αναπαράσταση μέσα από το λόγο ενός ιστορικού μνημείου και παρουσίασή του με πολυτροπικό κείμενο (από τη Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σακελλαρίου Λάµπρος Πόλκας

Ελένη Σακελλαρίου Λάµπρος Πόλκας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ιδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΜΑΘΗΜΑ: Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ιδάσκων : Ιωάννης Ι. Σπαντιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Διδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση Αξιοποίηση της τεχνολογίας του Podcasting για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κουτσογιάννης Δ., Ακριτίδου Μ. & Αντωνοπούλου Σ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού

Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού Πτυχιακή Εργασία Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού Καλιακάτσου Δανάη του Φωτίου Αριθμός Μητρώου: Τ0-2664 φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και ανάλυση κειµένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση : οι πινακίδες µε ονόµατα οδών 1

Επιλογή και ανάλυση κειµένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση : οι πινακίδες µε ονόµατα οδών 1 Επιλογή και ανάλυση κειµένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση : οι πινακίδες µε ονόµατα οδών 1 Εισαγωγή Ο γραµµατισµός αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητούµενα της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/majess

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/majess The pedagogy of multiliteracies in the school textbooks of Modern Greek language in the first three years of high school: utopia or reality? Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών στα σχολικά εγχειρίδια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ANIMATION ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 9 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Εισαγωγή 10 Η οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από την κυριαρχία των νέων τεχνολογιών, την ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Εισαγωγή 2 Η οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από την κυριαρχία των νέων τεχνολογιών, την ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΕ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΕ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 143 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΕ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Νέζη Μαρία Φιλόλογος, Διδάκτωρ (Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ευρώπη του Μέλλοντος»: Χρήση εκπαιδευτικού wiki για την ανάπτυξη έργου etwinning στο Λύκειο

«Η Ευρώπη του Μέλλοντος»: Χρήση εκπαιδευτικού wiki για την ανάπτυξη έργου etwinning στο Λύκειο «Η Ευρώπη του Μέλλοντος»: Χρήση εκπαιδευτικού wiki για την ανάπτυξη έργου etwinning στο Λύκειο Λ. Πολέμη Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, 1ο ΓΕΛ Καισαριανής imelopa@gmail.com Περίληψη Το έργο «Η Ευρώπη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα