Γπ Μιληιάδος Γεώπγιορ, MD, PhD, FASA, FEFIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γπ Μιληιάδος Γεώπγιορ, MD, PhD, FASA, FEFIM"

Transcript

1 Γπ Μιληιάδος Γεώπγιορ, MD, PhD, FASA, FEFIM Παθολόγορ Γιδάκηωπ Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων Fellow of the American College of Angiology Fellow of the European Federation of Internal Medicine Individual Member of International Atherosclerosis Society ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΛΔΤΚΧΙΑ Ιανοςάπιορ 2013

2 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 3 ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ... 6 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΔΜΒΔΛΔΗΑ (IMPACT FACTOR) ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ (CITATIONS) ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΔ ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΔ ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ANAKOINΧΔΗ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΗΔ Δ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΜΗΝΑΡΗΑ-ΚΔΚ ΒΡΑΒΔΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑΛΔΞΔΗ-ΟΜΗΛΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ-ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ΤΓΓΡΑΦΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ Δ ΒΗΒΛΗΑ ΜΔΛΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΡΟΠΔ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ-ΤΜΒΑΔΗ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ... 55

3 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Δπώνςμο : Μηιηηάδνπ Όνομα : Γεψξγηνο Όνομα Παηπόρ : Αλδξέαο Έηορ Γεννήζεωρ : 1971 Σόπορ Γεννήζεωρ : Λεπθσζία Σόπορ Μόνιμηρ Γιαμονήρ :Λεπθσζία (Αγαζνθιένπο 3, ηξφβνινο, ΣΚ 2000, ηει / , Απολςηήπιο Λςκείος :1989 (Λχθεην Αθξνπφιεσο Λεπθσζία, Βαθμόρ: Άπιζηα) Διζαγωγή ζηην Ιαηπική :1991 θαηφπηλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Πηςσίο Ιαηπικήρ :13/11/1997 [Βαθμόρ: Λίαν Καλώρ ( )] Μάθημα ηηρ Παθολογίαρ :Άπιζηα (10) Άδεια Άζκηζηρ Ιαηπικού Δπαγγέλμαηορ :23/03/2001 (αξηζκ. πξση. 4085), 2294/2006 (Παγθχπξηνο Ηαηξηθφο χιινγνο) ηπαηιωηική Θηηεία :26/5/1989-6/9/1991 σο Έθεδξνο Αλζππνινραγφο Πεδηθνχ Οικογενειακή καηάζηαζη :Έγγακνο κε ηε Αγλή Πξνθνπίνπ, Σξαπεδηηηθφο Τπάιιεινο, παηέξαο δχν αγνξηψλ ειηθίαο 10 θαη 5 εηψλ Ξένερ Γλώζζερ :Αγγιηθά (πηπρίν: First Certificate in English, Grade: Β, GCE O Level Grade: C ) Υειπιζμόρ Η/Τ :Πνιχ θαιή γλψζε Γιδακηοπικό Γίπλωμα :Γηδάθησξ Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ζέκα: «Ζ επίδξαζε γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο». επηέκβξηνο 2003 [Βαθμόρ: Άπιζηα]

4 4 Διδικόηηηα ζηην Δζωηεπική Παθολογία :Απφ 21/09/2000 έσο 20/09/2005 (5 έηε) αξρηθά ζηελ εληαία Παλεπηζηεκηαθή Παζνινγηθή Κιηληθή (Γ/ληήο: Δ.Β. Σζηάλνο MD) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Β Παλεπηζηεκηαθή Παζνινγηθή Κιηληθή ηνπ Π.Γ.Ν. Ησαλλίλσλ (Γ/ληήο: Καζεγεηήο Μ.. Διηζάθ MD FASA FRSH) - Άξηζηε επίδνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθφηεηαο Απόκηηζη Σίηλος Διδικόηηηαρ ζηην Παθολογία : 25/10/2005 (θαηφπηλ εμεηάζεσλ) (αξηζ. πξση. 5644/05) ςνεπγάηηρ ηος Ιαηπείος Γιαηαπασών ηος Μεηαβολιζμού ηων Λιπιδίων (Γ/νηήρ: Καθηγηηήρ Μ.. Δλιζάθ) : Απφ 1/1/1998 έσο ζήκεξα ςνεπγάηηρ ηος Ιαηπείος Γιαηαπασών ηηρ αιμόζηαζηρ (Γ/νηήρ: Καθηγηηήρ Μ.. Δλιζάθ) : Απφ 1/9/2004 έσο ζήκεξα Fellow of the American Society of Angiology (FASA) : Απφ 21/10/2004 θαηφπηλ θξίζεο ηεο ππνςεθηφηεηαο θαη εθινγήο Fellow of the European Federation of Internal Medicine (FEDIM) : Απφ 21/02/2006 θαηφπηλ θξίζεο ηεο ππνςεθηφηεηαο θαη εθινγήο Γιάκπιζη :εθινγή θαη ζπκκεηνρή ζηε 5 ε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ Who s Who in Medicine and Healthcare, εθινγή θαη ζπκκεηνρή ζηε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ The Cambridge Blue Book- 2005, εθινγή θαη ζπκκεηνρή ζηε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ The American Hall of Fame-2006 Κύπια επεςνηηικά Δνδιαθέπονηα : 1)Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ ιηπηδίσλ

5 5 2)Μειέηε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ 3)Τπέξηαζε 4)Γηαηαξαρέο ησλ ειεθηξνιπηψλ θαη ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο Μεηεκπαίδεςζη :1)Ηλζηηηνχην Νεπξνινγίαο & Γελεηηθήο Κχπξνπ απφ 1/1/1998 έσο 31/ (2 έηε) ζην ηκήκα Β Μνξηαθήο Γελεηηθήο & ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηθαληηθήο Γελεηηθήο (Γηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο: Γξ Μάξηνο Καξηφινπ PhD) κε εθπαίδεπζε ζηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο αλάιπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο 2)Αθηηλνινγηθφ Δξγαζηήξην ηνπ Πεξηθεξηαθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ απφ 1/08/05 έσο 31/01/2006 (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Αθηηλνινγίαο Δθξαηκίδεο ηαχξνο) κε εθπαίδεπζε ζηελ ππεξερνγξαθία 3)Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηνπ Πεξηθεξηαθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ απφ 1/01/05 έσο 30/06/2005 κε εθπαίδεπζε ζηελ εληαηηθνινγία Παπούζα Θέζη :Παζνιφγνο ζην Ηππνθξάηεην Ηδησηηθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο απφ 1/3/2006 έσο θαη ζήκεξα, πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ινηκψμεσλ ηνπ Ηππνθξάηεηνπ Ηδησηηθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο απφ 8/9/2010 έσο θαη ζήκεξα, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Frederick ππεχζπλνο ηνπ καζήκαηνο ηεο Δζσηεξηθήο Παζνινγίαο

6 6 ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 1. Tsimihodimos V, Bairaktari E, Tzallas C, Miltiadous G, Liberopoulos E, Elisaf M. The incidence of thyroid function abnormalities in patients attending an outpatient lipid clinic. Thyroid. 1999;9: Bairaktari ET, Tzallas CS, Tsimihodimos VK, Liberopoulos EN, Miltiadous GA, Elisaf MS. Comparison of the efficacy of atorvastatin and micronized fenofibrate in the treatment of mixed hyperlipidemia. J Cardiovasc Risk. 1999;6(2): Tsimihodimos V, Miltiadous G, Elisaf M. Therapy with statins is effective in some patients with homozygous familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis. 2000;153(2): Miltiadous G, Elisaf M, Xenophontos S, Manoli P, Cariolou MA. Segregation of a novel LDLR gene mutation (I430T) with familial hypercholesterolaemia in a Greek pedigree. Hum Mutat. 2000;16(3): Xenophontos SL, Pierides A, Demetriou K, Avraamides P, Manoli P, Ayrton N, Skordis N, Anastasiadou V, Miltiadous G, Cariolou MA. Geographical clustering of low density lipoprotein receptor gene mutations (C292X; Q363X; D365E & C660X) in Cyprus. Hum Mutat. 2000;15(4): Miltiadous G, Tsimihodimos V, Bairaktari E, Elisaf M. Lipoprotein(a) levels in patients with homozygous familial hypercholesterolaemia. Atherosclerosis. 2001;157(1): Miltiadous G, Cariolou MA, Elisaf M. Familial hypercholesterolaemia: taking advantage of a founder effect for early diagnosis and treatment. Community Genet. 2001;4:123-4.

7 7 8. Miltiadous G, Elisaf M, Bairaktari H, Xenophontos SL, Manoli P, Cariolou MA. Characterization and geographic distribution of the low density lipoprotein receptor (LDLR) gene mutations in northwestern Greece. Hum Mutat. 2001;17(5): Liberopoulos E, Miltiadous G, Elisaf M. Impressive lipid changes following hypolipidaemic drug administration can unveil subclinical hyperthyroidism. Diabetes Obes Metab. 2001;3(2): Miltiadous G, Hatzivassiliou M, Bashiardes E, Bairaktari E, Cariolou MA, Elisaf M. Genetic polymorphisms of the apolipoprotein A-IV in a Greek population and their relation to plasma lipid and lipoprotein levels. Clin Genet. 2002;62(3): Liberopoulos E, Miltiadous G, Elisaf M. Hypouricaemia as a marker of a generalized proximal tubular damage in alcoholic patients. Alcohol Alcohol. 2002;37(5): Rizos E, Miltiadous G, Elisaf M. The effect of fluvastatin on plasma fibrinogen levels. Curr Med Res Opin. 2002;18(3): Liamis G, Kakafika A, Bairaktari E, Miltiadous G, Tsimihodimos V, Goudevenos J, Achimastos A, Elisaf M. Combined treatment with fibrates and small doses of atorvastatin in patients with mixed hyperlipidemia. Curr Med Res Opin. 2002;18(3): Tsimihodimos V, Miltiadous G, Bairaktari E, Elisaf M. Possible mechanisms of the fibrate-induced increase in serum creatinine. Clin Nephrol. 2002;57(5): Achimastos A, Liberopoulos E, Nikas S, Bairaktari E, Miltiadous G, Tsimihodimos V, Elisaf M. The effects of the addition of micronised

8 8 fenofibrate on uric acid metabolism in patients receiving indapamide. Curr Med Res Opin. 2002;18(2): Tsimihodimos V, Karabina SA, Tambaki AP, Bairaktari E, Miltiadous G, Goudevenos JA, Cariolou MA, Chapman MJ, Tselepis AD, Elisaf M. Altered distribution of platelet-activating factor- acetylhydrolase activity between LDL and HDL as a function of the severity of hypercholesterolemia. J Lipid Res. 2002;43(2): Miltiadous G, Cariolou MA, Elisaf M. HDL cholesterol levels in patients with molecularly defined familial hypercholesterolemia. Ann Clin Lab Sci. 2002;32(1): Miltiadous G, Mikhailidis DP, Elisaf M. Acid-base and electrolyte abnormalities observed in patients receiving cardiovascular drugs. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2003;8(4): Karabina SA, Pappas H, Miltiadous G, Bairaktari E, Christides D, Tselepis A, Elisaf M, Siamopoulos K. Compositional lipoprotein changes and low-density lipoprotein susceptibility to oxidation in chronic renal failure patients with heavy proteinuria. Nephron Clin Pract. 2003;95(3):c Milionis HJ, Miltiadous GA, Cariolou M, Elisaf MS. Pinpoint skin lesions in a familial hypercholesterolaemia homozygote. Acta Paediatr. 2003;92(9): Miltiadous G, Anthopoulou A, Elisaf M. The onset of acute pancreatitis possibly associated with combined salicylate and atorvastatin therapy. JOP. 2003;4(1): Miltiadous G, Papakostas J, Chasiotis G, Seferiadis K, Elisaf M. Statins and homocysteine. Atherosclerosis. 2003;166(1):

9 9 23. Liberopoulos EN, Papavasiliou E, Miltiadous GA, Cariolou M, Siamopoulos KC, Tselepis AD, Elisaf MS. Alterations of paraoxonase and plateletactivating factor acetylhydrolase activities in patients on peritoneal dialysis. Perit Dial Int. 2004;24(6): Miltiadous G, Cariolou M, Elisaf M. Genetic polymorphisms affecting the phenotypic expression of patients with molecularly defined familial hypercholesterolaemia. Atherosclerosis. 2004;177(1): Elisaf M, Miltiadous G, Xenophontos S, Cariolou M. Mutations. Hum Genet. 2004;115: Liberopoulos E, Miltiadous G, Hatzivassiliou M, Ayrton N, Bairaktari E, Cariolou M, Elisaf M. Apolipoprotein E polymorphism in northwestern Greece: frequency and effect on lipid parameters. Ann Clin Lab Sci. 2004;34(3): Liberopoulos EN, Miltiadous GA, Cariolou M, Tselepis AD, Siamopoulos KC, Elisaf MS. The influence of serum apolipoprotein E concentration and polymorphism on serum lipid parameters in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 2004;44(2): Miltiadous G, Xenophontos S, Demetriou N, Bairaktari E, Seferiadis K, Cariolou M, Elisaf M. Familial hypercholesterolaemia in Northwestern Greece. HJC. 2004;45: Liberopoulos EN, Miltiadous GA, Elisaf MS. Alcohol intake, serum uric acid concentrations, and risk of gout. Lancet. 2004;364(9430): Liberopoulos EN, Miltiadous GA, Cariolou M, Kalaitzidis R, Siamopoulos KC, Elisaf MS. Influence of apolipoprotein E polymorphisms on serum

10 10 creatinine levels and predicted glomerular filtration rate in healthy subjects. Nephrol Dial Transplant. 2004;19(8): Miltiadous G, Liamis G, Metafratzi Z, Vartholomatos G, Kolaitis N, Elisaf M. Subclavian vein thrombosis: a case report and review of the literature. Int J Angiol. 2004;13: Miltiadous G, Hatzivassiliou M, Xenophontos SL, Kalogirou M, Bairaktari E, Cariolou MA, Elisaf M. Taq IB polymorphism of the cholesterol ester transfer protein in a Greek population and its relation to serum lipid and lipoproteins levels. JQLR. 2004;2(1): Miltiadous G, Hatzivassiliou M, Liberopoulos E, Bairaktari E, Tselepis A, Cariolou M, Elisaf M. Gene polymorphisms affecting HDL-cholesterol levels in normolipidemic population. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2005;15: Miltiadous G, Xenophontos S, Cariolou M, Moses Elisaf. ACE insertion deletion polymorphisms and effectiveness of statin therapy Atherosclerosis. 2005;178(2): Tsimihodimos V, Miltiadous G, Daskalopoulou S, Mikhailidis D, Elisaf M. Fenofibrate: metabolic and pleiotropic effects. Curr Vasc Pharmacol. 2005; 3: Miltiadous G, Xenophontos S, Bairaktari E, Ganotakis M, Cariolou M, Elisaf M. Genetic and environmental factors affecting the response to statin therapy in patients with molecularly defined familial hypercholesterolaemia. Pharmacogenetics and Genomics. 2005;15: Liberopoulos E, Miltiadous G, Athyros V, Ganotakis M, Cariolou M, Bairaktari E, Elisaf M. Effect of apolipoprotein E polymorphism on serum uric acid levels in healthy subjects. J Investig Med. 2005;53(3):

11 Miltiadous G, Saougos V, Cariolou M, Elisaf MS. Plasma lipoprotein(a) levels and LDL-cholesterol lowering response to statin therapy in patients with heterozygous familial hypercholesterolemia. Ann Clin Lab Sci. 2006;36(3): Christidis D, Liberopoulos E, Kakafika A, Miltiadous G, Ganotakis M, Mikhailidis D, Elisaf M. The effect of apolipoprotein E polymorphism on the response to lipid-lowering treatment with atorvastatin or fenofibrate. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2006;11(3): Christidis D, Liberopoulos E, Kakafika A, Miltiadous G, Liamis G, Kakaidi B, Tselepis AD, Cariolou MA, Elisaf M. Effect of paraoxonase 1 polymorphisms on the response of lipids and lipoprotein-associated enzymes to treatment with fluvastatin. Arch Med Res. 2007;38(4): Miltiadous G, Christidis D, kalogirou M, Elisaf MS. Causes and mechanisms of acid-base and electrolyte abnormalities in cancer patients. Eur J Intern Med. 2008;19(1): Papadopoulos CG, Voulgari PV, Zioga A, Miltiadous GA, Nicolopoulos P, Elisaf MS, Drosos AA. Significant improvement of axillary artery stenosis in a 67 year-old woman with giant cell arteritis. Clin Exp Rheumatol. 2008;26: Xenophontos S, Hadjivassiliou M, Karagrigoriou A, Demetriou N, Miltiadous G, Marcou I, Elisaf M, Mikhailidis D, Cariolou M. Low HDL Cholesterol, Smoking and IL-13 R130Q Polymorphism are Associated with Myocardial Infarction in Greek Cypriot Males. A Pilot Study Open Cardiovasc Med J. 2008;2:52 59.

12 Diakou M, Miltiadous G, Xenophontos S, Cariolou M, Heta N, Korita I, Bulo A, Refatllari E, Bairaktari E, Elisaf M. Characterization of the Low Density Lipoprotein Receptor (LDLR) Gene Mutations in Albania. Arch Med Sci. 2010;6(2): Diakou M, Miltiadous G, Xenophontos S, Manoli P, Cariolou M, Moses Elisaf M. Spectrum of LDLR gene mutations, including a novel mutation causing familial hypercholesterolaemia, in North-western Greece. Eur J Intern Med. 2011;22(5):e Miltiadous G, Elisaf M. Native valve endocarditis due to Micrococcus luteus: case report and review of the literature. JMCR. 2011;29:251.

13 13 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ (IMPACT FACTOR) ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ Πεπιοδικό ςνηελεζηήρ Δμβέλειαρ Απιθμόρ Γημοζιεύζεων (2004) Thyroid 2,412 1 J Cardiovasc Risk 1,866 1 Atherosclerosis 3,469 5 Hum Mutat 6,134 3 Diabetes Obes Metab 2,165 1 Clin Genet 2,395 1 Alcohol Alcohol 1,714 1 Curr Med Res Opin 2,928 3 Clin Nephrol 1,531 1 J Lipid Res 4,139 1 Ann Clin Lab Sci 0,752 4 Acta Paediatr 1,582 1 Perit Dial Int 1,056 1 Hum Genet 3,209 1 Am J Kindey Dis 4,038 1 Lancet 21,713 1 Nephrol Dial Transplant 2,840 1 Nutr Metab Cardiovasc Dis 1,253 1 Pharmacogenetics and Genomics 5,851 1 J Investig Med 1,959 1 J Cardiovasc Pharmacol Ther 1,871 1

14 14 Arch Med Res Eur J Inter Med Arch Med Sci χλνιν (εχξνο) 114,78 (0,752-21,713) ΑΝΑΛΤΖ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ (CITATIONS) χλνιν: 60=48 εμσηεξηθέο + 12 εζσηεξηθέο

15 15 ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΔ ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ 1. Miltiadous G, Bairaktari E, Tzallas C, Tsimihodimos V, Liberopoulos E, Milionis H, Rizos E, Elisaf M. Comparison of the efficacy of atorvastatin and micronised fenofibrate in the treatment of mixed hyperlipidemia. Atherosclerosis 1999; 144 (Suppl 1): Liberopoulos E, Tsimihodimos V, Bairaktari E, Tzallas Ch, Rizos E, Katsaraki A, Miltiadous G, Elisaf M. Effect of fluvastatin on plasma fibrinogen levels. Atherosclerosis 1999; 144 (Suppl 1): Elisaf M, Tsimihodimos V, Bairaktari E, Katsaraki A, Tzallas Ch, Miltiadous G, Liberopoulos E, Milionis H, Achimastos A, Siamopoulos KC. Effect of micronised fenofibrate and losartan combination on uric acid metabolism in hypertensive dyslipidemic patients with hyperuricemia. Atherosclerosis 1999; 144 (Suppl 1): Tsimihodimos V, Milionis H, Bairaktari E, Tzallas Ch, Miltiadous G, Katsaraki A, Liberopoulos E, Elisaf M. The incidence of thyroid function abnormalities in patients attending an outpatient lipid clinic. Atherosclerosis 1999; 144 (Suppl 1): Miltiadous G, Xenophontos S, Bairaktari E, Tsimihodimos V, Tselepis A, Karabina S-A, Liberopoulos E, Cariolou M, Elisaf M. Characterisation of the low density lipoprotein receptor gene mutations causing familiar hypercholesterolaemia in northwestern Greece. Atherosclerosis Suppl 2001; 2: Miltiadous G, Hatzivassiliou M, Pasiardi I, Bairaktari E, Tsimihodimos V, Elisaf M, Cariolou M. Apolipoprotein A-IV polymorphisms: frequency and

16 16 effects on lipids and apolipoproteins among individuals in Northwestern Greece. Atherosclerosis Suppl 2001; 2: Miltiadous G, Xenophontos E, Bairaktari E, Tsimihodimos V, Milionis H, Tselepis A, Liberopoulos E, Cariolou M, Elisaf M. Lp(a) concentrations and effectiveness of statin therapy in patients with homozygous familiar hypercholesterolemia carrying a class V mutation. Atherosclerosis Suppl 2001; 2: Bairaktari E, Papavasiliou E, Tzallas C, Kakafica A, Miltiadous G, Liberopoulos E, Cariolou M, Elisaf M, Tsolas O. Association of apolipoprotein E concentrations with apo E phenotype and lipid levels in normal subjects and hyperlipidemic patients. Clin Chem Lab Med 2001; 39 (Suppl): S Bairaktari E, Papavasiliou E, Tzallas C, Kakafica A, Miltiadous G, Liberopoulos E, Cariolou M, Kalaitzidis R, Siamopoulos K, Elisaf M, Tsolas O. Apolipoprotein E concentrations in various pathological situations. Balcan J Clin Lab 2001; VIII 01 I: Milionis H, Liberopoulos E, Miltiadous G, Tzallas C, Bairaktari E, Elisaf M. Lipid parameters in elderly patients suffering first acute ischemic stroke. Atherosclerosis Suppl 2002; 3: Liberopoulos E, Miltiadous G, Hatzivasiliou M, Pasiardi I, Tsimihodimos V, Bairaktari E, Cariolou M, Elisaf M. Apolipoprotein E polymorphism in Northwestern Greece: Frequency and effect on lipid parameters. Atherosclerosis Suppl 2004; 5: Miltiadous G, Hatzivassiliou M, Xenophontos S, Bairaktari E, Cariolou M, Elisaf M. Taq IB polymorphism of the cholesteryl ester transfer protein in a

17 17 Greek population and its relation to serum lipid and lipoprotein levels. Atherosclerosis Suppl 2004; 5: Miltiadous G, Xenophontos S, Tsimihodimos V, Cariolou M, Elisaf M. Characterization of the low density lipoprotein receptor gene mutations causing familial hypercholesterolaemia in Northwestern Greece. Atherosclerosis Suppl 2004; 5: Miltiadous G, Xenophontos S, Bairaktari E, Tsimihodimos V, Kalogirou M, Cariolou M, Elisaf M. Genetic and environmental factors affecting the response to statin therapy in patients with familial hypercholesterolaemia. Atherosclerosis Suppl 2004; 5: Cariolou M, Hadjivassiliou M, Demetriou N, Marcou A, Karagrigoriou A, Miltiadous G, Elisaf M. HDL-cholesterol, smoking and IL13R130Q polymorphism are associated with myocardial infraction in Greek Cypriot males. Atherosclerosis Suppl 2005; 6: Kostara C, Papathanasiou A, Cung M, Miltiadous G, Seferiadis K, Elisaf M, Goudevenos I, Bairaktari E. Total plasma lipid analysis in patients with established coronary heart disease by H-NMR spectroscopy. Atherosclerosis Suppl 2005; 6: Liberopoulos E, Miltiadous G, Cariolou M, Katopodis K, Tselepis A, Siamopoulos K, Elisaf M. The influence of serum apolipoprotein E concentration and polymorphism on serum lipid parameters in hemodialysis patients. Atherosclerosis Suppl 2005; 6: Liberopoulos E, Miltiadous G, Cariolou M, Christidis D, Siamopoulos K, Elisaf M. Does apolipoprotein E polymorphism affect renal function and

18 18 serum uric acid levels in healthy subjects? Atherosclerosis Suppl 2005; 6: Bulo A, Refatllari E, Heta E, Goda A, Refatllari A, Doko A, Simoni L, Temali I, Xenophontos S, Cariolou M, Miltiadous G, Elisaf M. Characterization of the low density lipoprotein receptor gene mutations causing familial hypercholesterolaemia in Albania. Balcan J Clin Lab 2005; XII 05 I: Liberopoulos E, Miltiadous G, Cariolou M, Siamopoulos K, Elisaf M. Combined effect of serum apolipoprotein E concetration and polymorphism on serum lipid parameters in hemodialysis patients. Atherosclerosis Suppl 2006; 7: Miltiadous G, Cariolou M, Mitrogianni Z, Doumas M, Saougkos V, Bairaktari E, Elisaf MS. Plasma lipoprotein(a) levels and LDL-cholesterol lowering response to statin therapy in patients with heterozygous familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis Suppl 2006; 7: Liberopoulos E, Papavasiliou E, Miltiadous G, Katopodis K, Pappas M, Tselepis A, Elisaf M, Siamopoulos K. Alterations in paraoxonase (PON1) activity in patients with chronic kidney disease. NDT Suppl 2006; 21:432.

19 19 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 1. Μιληιάδος Γ, Καιατηδίδεο Ρ, Διηζάθ Μ, ηακφπνπινο Κ. Αηκνξξαγηθνί ππξεηνί πνπ νθείινληαη ζε ινηκψμεηο απφ ραληατνχο. Ηαηξηθά Υξνληθά Β.Γ. Διιάδαο. 2000;2(2): Μιληιάδος Γ, Διηζάθ Μ. Παξνπζίαζε Πεξηζηαηηθνχ: Αζζελήο κε νκφδπγν νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Αζήξσκα. 2001;5(4):7. 3. Μιληιάδος Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Υελνθψληνο, Μαλφιε Π, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Μεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ ηνπ LDL ππνδνρέα πνπ πξνθαινχλ νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία ζηε Βνξεηνδπηηθή Διιάδα. Ηαηξηθή. 2002;81(4): Μιληιάδος Γ, Διηζάθ Μ. Γηαηαξαρέο ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ απφ θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λφζσλ. Καξδηά θαη Αγγεία. 2003;8(3): Μιληιάδος Γ, Διηζάθ Μ. Γνληδηαθνί πνιπκνξθηζκνί ηεο απνιηπνπξσηείλεο A-IV ζε Διιεληθφ πιεζπζκφ θαη ε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηα επίπεδα ησλ ιηπηδαηκηθψλ παξακέηξσλ. Ληπίδηα θαη Αζεξσκάησζε. 2003;11:6. 6. Μιληιάδος Γ, Υελνθψληνο, Γεκεηξίνπ Ν, Μπατξαθηάξε Δ, εθεξηάδεο Κ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Οηθνγελήο Τπεξρνιεζηεξνιαηκία ζηε Βνξεηνδπηηθή Διιάδα. Διιεληθή Καξδηνινγηθή Δπηζεψξεζε (HJC). 2004;45: Φηιηππάηνο Θ, Μιληιάδος Γ, Διηζάθ Μ. Γηαηαξαρέο ησλ ειεθηξνιπηψλ θαη ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο ζε αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Καξδηαθή Αλεπάξθεηα. 2004;1(3):

20 20 8. Διηζάθ Μ, Μιληιάδος Γ. Γηαηαξαρέο ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ απφ θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. Φάξκαθα θαη πληαγνγξαθία. 2004;10: Μιληιάδος Γ, Διηζάθ Μ. Οηθνγελήο Τπεξρνιεζηεξνιαηκία ζηελ Παηδηθή Ζιηθία: πλνιηθφο Καξδηαγγεηαθφο Κίλδπλνο-Γείθηεο Αζεξσκαηηθήο Νφζνπ θαη Θεξαπεπηηθή Παξέκβαζε. Αζεξνζθιήξσζε. 2005;7:4-5.

21 21 ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΔ ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 1. Μιληιάδος Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Σδηάιιαο Υ, Σζηκηρφδεκνο Β, Λπκπεξφπνπινο Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Μεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηνπο LDL ππνδνρείο ζε Έιιελεο αζζελείο κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Ννζνθνκεηαθά Υξνληθά. 2000; 62 (ζπκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο): Κηφξηζεο ΓΝ, Σζηκηρφδεκνο Β, Ληάκεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Μειηψλεο Υ, Διηζάθ Μ. Σα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ζην πιάζκα: έλαο ρξήζηκνο δείθηεο ζπκκφξθσζεο ζηε ζεξαπεία κε θελνθηκπξάηε. Ννζνθνκεηαθά Υξνληθά. 2001; 63 (ζπκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο): Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Μπατξαθηάξε Δ, Σζηκηρφδεκνο Β, Ληάκεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Καξηφινπ Μ, Γνπδέβελνο Η, Παπαζαλαζίνπ Α, Διηζάθ Μ. Ζ ρξήζε γελεηηθψλ δεηθηψλ ζηε δηάγλσζε ηεο νηθνγελνχο ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο. Διιεληθή Καξδηνινγηθή Δπηζεψξεζε. 2001; 42 (ζπκπιήξσκα Β): Νίθαο, Ληάκεο Γ, Καθαθήθα Α, Σζηκηρφδεκνο Β, Μιληιάδος Γ, Μειηψλεο Υ, Παπαβαζηιείνπ Δ, Μπατξαθηάξε Δ, Γνπδέβελνο Η, Διηζάθ Μ. Γξάζε ηεο θαηλνθηβξάηεο ζηελ ππεξνπξηραηκία απφ δηνπξεηηθά. Διιεληθή Καξδηνινγηθή Δπηζεψξεζε 2001; 42 (ζπκπιήξσκα Β): Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Σζειέπεο Α, Μπατξαθηάξε Δ, Παπιίδεο Ν, Γνπδέβελνο Η, Παπαζαλαζίνπ Α, Διηζάθ Μ. Δπίδξαζε ηεο ηακνμηθαίλεο ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι κεηεκκελνπαπζηαθψλ γπλαηθψλ κε θαξθίλν καζηνχ

22 22 ζε ζρέζε κε ηνλ πνιπκνξθηζκφ ηεο απνιηπνπξσηεΐλεο Δ. Διιεληθή Καξδηνινγηθή Δπηζεψξεζε 2001; 42 (ζπκπιήξσκα Β): Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Μπατξαθηάξε Δ, Σζηκηρφδεκνο Β, Σδάιιαο Υ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Σζειέπεο Α, Καξηφινπ Μ, Παπαζαλαζίνπ Α, Γνπδέβελνο Η, Διηζάθ Μ. Απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηλψλ ζε αζζελείο κε νκφδπγν νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Διιεληθή Καξδηνινγηθή Δπηζεψξεζε 2001; 42 (ζπκπιήξσκα Β): Μειηψλεο Υ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Σζηκηρφδεκνο Β, Σδάιιαο Υ, Μπατξαθηάηε Δ, Διηζάθ Μ. Παξάκεηξνη θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε ηζραηκηθά αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα. Ννζνθνκεηαθά Υξνληθά 2002; 64 (ζπκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο): Μιληιάδος Γ, Υαδηεβαζηιείνπ Μ, Ξελνθψληνο, Καινγήξνπ Μ, Μπατξαθηάξε Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ο Taq IB πνιπκνξθηζκφο ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ CETP ζε Διιεληθφ πιεζπζκφ θαη ε επίδξαζε ηνπ ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι λνξκνιηπηδαηκηθψλ αηφκσλ θαη αηφκσλ κε ππεξιηπηδαηκία. Ννζνθνκεηαθά Υξνληθά 2003; 65 (ζπκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο): Ληάκεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Υξεζηίδεο Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Καινγήξνπ Μ, Σδνβάξαο Β, Σζηάλνο Δ, ηακφπνπινο Κ, Διηζάθ Μ. Θεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε αζζελψλ κε δπζλαηξηαηκίεο. Ννζνθνκεηαθά Υξνληθά 2003; 65 (ζπκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο): Ληάκεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Υξεζηίδεο Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Καινγήξνπ Μ, Σδνβάξαο Β, Σζηάξα, Σζηάλνο Δ, ηακφπνπινο Κ, Διηζάθ Μ. Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα ζε αζζελείο κε ππνλαηξηαηκία, ε νπνία

23 23 ζπζρεηίδεηαη κε ζεηαδηδηθά δηνπξεηηθά. Ννζνθνκεηαθά Υξνληθά 2003; 65 (ζπκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο): Ληάκεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Υξεζηίδεο Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Καινγήξνπ Μ, Σδνβάξαο Β, Σζηάξα, Σζηάλνο Δ, ηακφπνπινο Κ, Διηζάθ Μ. Αίηηα δπζλαηξηαηκηψλ ζε αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζε κία παζνινγηθή θιηληθή. Ννζνθνκεηαθά Υξνληθά 2003; 65 (ζπκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο): Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Καινγήξνπ Μ, Σδνβάξαο Β, Μπατξαθηάξε, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ζ επίδξαζε γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο ζε αζζελείο κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Ννζνθνκεηαθά Υξνληθά 2004; 66 (ζπκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο): Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Καξηφινπ Μ, Μπατξαθηάξε Δ, Άζπξνο Β, ηακφπνπινο Κ, Διηζάθ Μ. Δπίδξαζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ ηεο απνπξσηεΐλεο Δ ζηε λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ηνπ νξνχ πγηψλ αηφκσλ. Ννζνθνκεηαθά Υξνληθά 2004; 66 (ζπκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο): Μιληιάδος Γ, ανχγθνο Β, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ζ επίδξαζε ησλ επηπέδσλ ηεο ιηπνπξσηεΐλεο (α) ζηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο LDLρνιεζηεξφιεο κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ζηαηηλψλ ζε αζζελείο κε εηεξφδπγε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. Ννζνθνκεηαθά Υξνληθά 2005; 67 (ζπκπιεξσκαηηθφ ηεχρνο): 45.

24 24 ANAKOINΧΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ INTERNATIONAL FORUM ON ANGIOTENSIN II RECEPTOR ANTAGONISM Monte Carlo, January Elisaf M, Tsimihodimos V, Bairaktari E, Katsaraki A, Tzallas Ch, Liberopoulos E, Miltiadous G, Achimastos A. The addition of losartan to fenofibrate treatment has an additive hypouricemic effect in hypertensive dyslipidemic patients with hyperuricemia. SECONDARY DYSLIPIDEMIAS. PRE-CONGRESS SATELLITE SYMPOSIUM, 71ST EAS CONGRESS Delphi-Greece, May Elisaf M, Tsimihodimos V, Bairaktari E, Katsaraki A, Tzallas Ch, Miltiadous G, Liberopoulos E, Milionis H, Achimastos A, Siamopoulos KC. Effect of micronised fenofibrate and losartan combination on uric acid metabolism in hypertensive dyslipidemic patients with hyperuricemia. 3. Tsimihodimos V, Milionis H, Bairaktari E, Tzallas Ch, Miltiadous G, Katsaraki A, Liberopoulos E, Elisaf M. The incidence of thyroid function abnormalities in patients attending an outpatient lipid clinic. 71ST EUROPEAN ATHEROSCLEROSIS SOCIETY CONGRESS Athens-Greece, May Miltiadous G, Bairaktari E, Tzallas C, Tsimihodimos V, Liberopoulos E, Milionis H, Rizos E, Elisaf M. Comparison of the efficacy of atorvastatin and micronised fenofibrate in the treatment of mixed hyperlipidemia.

25 25 5. Liberopoulos E, Tsimihodimos V, Bairaktari E, Tzallas Ch, Rizos E, Katsaraki A, Miltiadous G, Elisaf M. Effect of fluvastatin on plasma fibrinogen levels. 5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM MULTIPLE RISK FACTORS IN CARDIOVASCULAR DISEASE: GLOBAL ASSESSMENT AND INTERVENTION Venice-Italy, October Tsimichodimos V, Milionis H, Bairaktari E, Tzallas Ch, Miltiadous G, Katsaraki A, Liberopoulos E, Rizos E, Elisaf M. Thyroid function abnormalities in patients visiting an outpatient lipid clinic. 72 ND CONGRESS OF THE EUROPEAN ATHEROSCLEROSIS SOCIETY Glasgow-UK, May Miltiadous G, Xenophontos S, Bairaktari E, Tsimihodimos V, Tselepis A, Karabina S-A, Liberopoulos E, Cariolou M, Elisaf M. Characterisation of the low density lipoprotein receptor gene mutations causing familiar hypercholesterolaemia in northwestern Greece. 8. Miltiadous G, Xenophontos E, Bairaktari E, Tsimihodimos V, Milionis H, Tselepis A, Liberopoulos E, Cariolou M, Elisaf M. Lp(a) concentrations and effectiveness of statin therapy in patients with homozygous familiar hypercholesterolemia carrying a class V mutation. 9. Miltiadous G, Hatzivassiliou M, Pasiardi I, Bairaktari E, Tsimihodimos V, Elisaf M, Cariolou M. Apolipoprotein A-IV polymorphisms: frequency and effects on lipids and apolipoproteins among individuals in Northwestern Greece.

26 Miltiadous G, Xenophontos E, Bairaktari E, Tsimihodimos V, Milionis H, Tselepis A, Liberopoulos E, Cariolou M, Elisaf M. Lp(a) concentrations and effectiveness of statin therapy in patients with homozygous familiar hypercholesterolemia carrying a class V mutation. XIV INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DRUGS AFFECTING LIPID METABOLISM New York-USA, 9-11 September Tsimihidimos V, Kakafika A, Liberopoulos E, Miltiadous G, Liamis G, Bairaktari E, Elisaf M. Effect of atorvastatin on serum uric acid levels. EUROMEDLAB 2001, 14 th IFCC-FESCC EUROPEAN CONGRESS OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE Prague-Czech, May Bairaktari E, Papavasiliou E, Tzallas C, Kakafica A, Miltiadous G, Liberopoulos E, Cariolou M, Elisaf M, Tsolas O. Association of apolipoprotein E concentrations with apo E phenotype and lipid levels in normal subjects and hyperlipidemic patients. 9 TH MEETING OF THE BALKAN CLINICAL LABORATORY FEDERATION Ioannina-Greece, September Bairaktari E, Papavasiliou E, Tzallas C, Kakafica A, Miltiadous G, Liberopoulos E, Cariolou M, Kalaitzidis R, Siamopoulos K, Elisaf M, Tsolas O. Apolipoprotein Δ concentrations in various pathological situations.

27 27 4 TH EUROPEAN CONGRESS OF CHEMOTHERAPY AND INFECTION Paris-France, 4-7 May Tsiara S, Miltiadous G, Milionis C, Elisaf M. Invasive Group B streptococcal infection in a healthy adult. 73 RD CONGRESS OF THE EUROPEAN ATHEROSCLEROSIS SOCIETY Salzburg-Austria, 7-10 July Milionis H, Liberopoulos E, Miltiadous G, Tzallas C, Bairaktari E, Elisaf M. Lipid parameters in elderly patients suffering first acute ischemic stroke. 5 TH EUROPEAN CONGRESS OF CHEMOTHERAPY AND INFECTION Rhodes-Greece, October Pappas G, Miltiadous G, Raptis C, Elisaf M, Tsianos E. Morganella morganii bacteraemia in nursing home residents. INTERNATIONAL MEETING OF THE MOVEMENT DISORDER SOCIETY Innsbruck-Austria, February Konitsiotis S, Markoula S, Mokou C, Argyropoulou M, Miltiadous G, Kyritsis T. Cryptic angiomatosis of the central nervous system presenting as progressive supranuclear palsy. 74 TH CONGRESS OF THE EUROPEAN ATHEROSCLEROSIS SOCIETY Seville-Spain, April Liberopoulos E, Miltiadous G, Hatzivasiliou M, Pasiardi I, Tsimihodimos V, Bairaktari E, Cariolou M, Elisaf M. Apolipoprotein E polymorphism in Northwestern Greece: Frequency and effect on lipid parameters.

28 Miltiadous G, Hatzivasiliou M, Xenophontos E, Bairaktari E, Cariolou M, Elisaf M. Taq IB polymorphism of the cholesteryl ester transfer protein in a Greek population and its relation to serum lipid and lipoprotein levels. 20. Miltiadous G, Xenophontos S, Tsimihodimos V, Cariolou M, Elisaf M. Characterization of the low density lipoprotein receptor gene mutations causing familial hypercholesterolaemia in Northwestern Greece. 21. Miltiadous G, Xenophontos S, Bairaktari E, Tsimihodimos V, Kalogirou M, Cariolou M, Elisaf M. Genetic and environmental factors affecting the response to statin therapy in patients with familial hypercholesterolaemia. XV INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DRUGS AFFECTING LIPID METABOLISM Venice-Italy, October Miltiadous G, Liberopoulos E, Hatzivassiliou M, Ayrton N, Bairaktari E, Cariolou M, Elisaf M. Apolipoprotein E polymorphism in northwestern Greece: Frequency and effect on lipid parameters. 23. Miltiadous G, Xenophontos S, Dimitriou N, Bairaktari E, Cariolou M, Elisaf M. Genetic and environmental factors affecting the response to statin therapy in patients with molecularly defined familial hypercholesterolemia. 75 TH CONGRESS OF THE EUROPEAN ATHEROSCLEROSIS SOCIETY Prague-Czech, April Cariolou M, Hadjivassiliou M, Demetriou N, Marcou A, Karagrigoriou A, Miltiadous G, Elisaf M. HDL-cholesterol, smoking and IL13R130Q polymorphism are associated with myocardial infraction in Greek Cypriot males.

29 Kostara C, Papathanasiou A, Cung M, Miltiadous G, Seferiadis K, Elisaf M, Goudevenos I, Bairaktari E. Total plasma lipid analysis in patients with established coronary heart disease by H-NMR spectroscopy. 26. Liberopoulos E, Miltiadous G, Cariolou M, Katopodis K, Tselepis A, Siamopoulos K, Elisaf M. The influence of serum apolipoprotein E concentration and polymorphism on serum lipid parameters in hemodialysis patients. 27. Liberopoulos E, Miltiadous G, Cariolou M, Christidis D, Siamopoulos K, Elisaf M. Does apolipoprotein E polymorphism affect renal function and serum uric acid levels in healthy subjects? 13 TH MEETING OF BALKAN CLINICAL LABORATORY FEDERATION Tirana-Albania, 28 September-1 October Bulo A, Refatllari E, Heta E, Goda A, Refatllari A, Doko A, Simoni L, Temali I, Xenophontos S, Cariolou M, Miltiadous G, Elisaf M. Characterization of the low density lipoprotein receptor gene mutations causing familial hypercholesterolaemia in Albania. 75 TH CONGRESS OF THE EUROPEAN ATHEROSCLEROSIS SOCIETY Rome-Italy, June Liberopoulos E, Miltiadous G, Cariolou M, Siamopoulos K, Elisaf M. Combined effect of serum apolipoprotein E concetration and polymorphism on serum lipid parameters in hemodialysis patients. 30. Miltiadous G, Cariolou M, Mitrogianni Z, Doumas M, Saougkos V, Bairaktari E, Elisaf MS. Plasma lipoprotein(a) levels and LDL-cholesterol

30 30 lowering response to statin therapy in patients with heterozygous familial hypercholesterolemia. XLIII CONGRESS OF THE EUROPEAN RENAL ASSOCIATION, EUROPEAN DIALYSIS AND TRANSPLANT ASSOCIATION Glaagow-United Kingdom, July Liberopoulos E, Papavasiliou E, Miltiadous G, Katopodis K, Pappas M, Tselepis A, Elisaf M, Siamopoulos K. Alterations in paraoxonase (PON1) activity in patients with chronic kidney disease.

31 31 ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ 24 Ο ΔΣΗΙΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 5-9 Μαΐος 1998, Αθήνα 1. Διηζάθ Μ, Μειηψλεο Υ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Σζηκηρφδεκνο Β, Μιληιάδος Γ, Καηζαξάθε Α, ηακφπνπινο ΚΥ. Οη δείθηεο ηεο ζσιελαξηαθήο απέθθξηζεο ηνπ θαιίνπ ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο ππνθαιηαηκίαο. 6 Ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4-7 Οκηωβπίος 2000, Αθήνα 2. Μιληιάδος Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Σδηάιιαο Υ, Σζηκηρφδεκνο Β, Λπκπεξφπνπινο Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Μεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηνπο LDL ππνδνρείο ζε Έιιελεο αζζελείο κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. 3 Ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ 9-11 Νοεμβπίος 2000, Αθήνα 3. Σδηάιιαο Υ, Μπατξαθηάξε Δ, Μιληιάδος Γ, Σζηκηρφδεκνο Β, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ, Σζφιαο Ο. Δπίπεδα ησλ ιηπηδαηκηθψλ παξακέηξσλ θαη αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε νκφδπγν νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. 27 Ο ΔΣΗΙΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 8-12 Μαΐος 2001, Αθήνα 4. Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Μπατξαθηάξε Δ, Σζηκηρφδεκνο Β, Ληάκεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Μεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηνπο LDL ππνδνρείο ζε Έιιελεο αζζελείο κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία.

32 32 5. Νίθαο, Ληάκεο Γ, Καθαθήθα Α, Σζηκηρφδεκνο Β, Μιληιάδος Γ, Μειηψλεο Υ, Παπαβαζηιείνπ Δ, Μπατξαθηάξε Δ, Σζφιαο Ο, ηακφπνπινο Κ, Διηζάθ Μ. Δπίδξαζε ηεο ζπλδηαζκέλεο αγσγήο κε θαηλνθηκπξάηε θαη ινζαξηάλε ή ηλδαπακίδε. 6. Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Σζειέπεο Α, Καξακπίλα -Α, Νηθνιαΐδεο Κ, Μπατξαθηάξε Δ, Παπιίδεο Ν, Διηζάθ Μ. Δπίδξαζε ηεο ηακνμηθαίλεο ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι κεηεκκελνπαπζηαθψλ γπλαηθψλ κε θαξθίλν καζηνχ ζε ζρέζε κε ηνλ πνιπκνξθηζκφ ηεο απνιηπνπξσηεΐλεο Δ. 7. Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Μπατξαθηάξε Δ, Σζηκηρφδεκνο Β, Σδάιιαο Υ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Σζειέπεο Α, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Δπίπεδα ιηπηδαηκηθψλ παξακέηξσλ θαη αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε νκφδπγν νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. 8. Σζηκηρφδεκνο Β, Σακπάθε Α, Μιληιάδος Γ, Καξακπίλα, Μπατξαθηάξε Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ, Σζειέπεο Α. πγθξηηηθή κειέηε ησλ επηπέδσλ ηεο PAF-Αθεηπινπδξνιάζεο ζε αζζελείο κε δηάθνξνπο ηχπνπο ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο. 7 Ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Οκηωβπίος 2001, Αθήνα 9. Κηφξηζεο ΓΝ, Σζηκηρφδεκνο Β, Ληάκεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Μειηψλεο Υ, Διηζάθ Μ. Σα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ζην πιάζκα: έλαο ρξήζηκνο δείθηεο ζπκκφξθσζεο ζηε ζεξαπεία κε θελνθηκπξάηε.

33 33 22 Ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Νοεμβπίος 2001, Θεζζαλονίκη 10.Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Σζειέπεο Α, Μπατξαθηάξε Δ, Παπιίδεο Ν, Γνπδέβελνο Η, Παπαζαλαζίνπ Α, Διηζάθ Μ. Δπίδξαζε ηεο ηακνμηθαίλεο ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι κεηεκκελνπαπζηαθψλ γπλαηθψλ κε θαξθίλν καζηνχ ζε ζρέζε κε ηνλ πνιπκνξθηζκφ ηεο απνιηπνπξσηεΐλεο Δ. 11.Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Μπατξαθηάξε Δ, Σζηκηρφδεκνο Β, Σδάιιαο Υ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Σζειέπεο Α, Καξηφινπ Μ, Παπαζαλαζίνπ Α, Γνπδέβελνο Η, Διηζάθ Μ. Απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηλψλ ζε αζζελείο κε νκφδπγν νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. 12.Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Μπατξαθηάξε Δ, Σζηκηρφδεκνο Β, Ληάκεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Καξηφινπ Μ, Γνπδέβελνο Η, Παπαζαλαζίνπ Α, Διηζάθ Μ. Ζ ρξήζε γελεηηθψλ δεηθηψλ ζηε δηάγλσζε ηεο νηθνγελνχο ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο. 13.Νίθαο, Ληάκεο Γ, Καθαθήθα Α, Σζηκηρφδεκνο Β, Μιληιάδος Γ, Μειηψλεο Υ, Παπαβαζηιείνπ Δ, Μπατξαθηάξε Δ, Γνπδέβελνο Η, Διηζάθ Μ. Γξάζε ηεο θαηλνθηβξάηεο ζηελ ππεξνπξηραηκία απφ δηνπξεηηθά. 29 Ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΟΜΟΤ Μαπηίος 2002, Ιωάννινα 14.Κηφξηζεο ΓΝ, Σζηκηρφδεκνο Β, Ληάκεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Καθαθίθα Α, Μπατξαθηάξε Δ, Μειηψλεο Υ, Διηζάθ Μ. Σα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ζην πιάζκα: έλαο ρξήζηκνο δείθηεο ηεο ζπκκφξθσζεο ζηελ ζεξαπεία κε θαηλνθηκπξάηε.

34 34 15.Μειηψλεο Υ, Γήκνο Γ, Μιληιάδος Γ, Σζηάξα, Σζαηζνχιεο Α, Σζηάλνο Α, Διηζάθ Μ. Νφζνο ηνπ Addison: κία ζπάληα αηηία επίκνλεο αλεξκήλεπηεο ηξαλζακηλαζαηκίαο. 11 Ο ΔΣΗΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΙΑΣΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ Αππιλίος 2002, Κέπκςπα 16.Λπκπεξφπνπινο Δ, Υξεζηίδεο Γ, Μιληιάδος Γ, Γήκνο Γ, Μειηψλεο Υ, Σζηάξα, Καιατηδίδεο Ρ, Καησπφδεο ΚΠ, Διηζάθ Μ. Φάζκα απηνάλνζσλ εθδειψζεσλ θαη δπζπξσηετλακηψλ ζε αζζελείο κε ζπιαγρληθή ιετζκαλίαζε (ΚΑΛΑ-ΑΕΑΡ). 3 Ο ΒΟΡΔΙΟΔΛΛΑΓΙΚΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ Μαϊος 2002, Θεζαλλονίκη 17.Μιληιάδος Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Ξελνθψληνο, Μαλφιε Π, Καξηφινπ Μ, Γνπδέβελνο Η, Διηζάθ Μ. Μεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ ηνπ LDL ππνδνρέα πνπ πξνθαινχλ νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία ζηε Βνξεηνδπηηθή Διιάδα. 28 Ο ΔΣΗΙΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Μαΐος 2002, Αθήνα 18.Μειηψλεο Υ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Σζηκηρφδεκνο Β, Σδάιιαο Υ, Κηφξηζεο Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Διηζάθ Μ. Ληπηδαηκηθέο παξάκεηξνη ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε ηζραηκηθά αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα. 8 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1-5 Οκηωβπίος 2002, Αθήνα 19.Μειηψλεο Υ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Σζηκηρφδεκνο Β, Σδάιιαο Υ, Μπατξαθηάηε Δ, Διηζάθ Μ. Παξάκεηξνη θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε ηζραηκηθά αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα.

35 35 2 Ο ΠΑΝΗΠΔΙΡΧΣΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Οκηωβπίος 2002, Ιωάννινα 20.Μειηψλεο Υ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Σζηκηρφδεκνο Β, Σδάιιαο Υ, Μπατξαθηάξε Δ, Διηζάθ Μ. Παξάκεηξνη θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε ηζραηκηθά αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 1-3 Νοεμβπίος 2002, Υανιά 21. Μιληιάδος Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Ξελνθψληνο, Μαλφιε Π, Καξηφινπ Μ, Γνπδέβελνο Η, Διηζάθ Μ. Οηθνγελήο ππεξρνιεζηεξνιαηκία: ππεχζπλεο κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ ηνπ LDL ππνδνρέα θαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο. 22 Ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΓΑΣΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΑ Νοεμβπίος 2002, Αθήνα 22.Μειηψλεο Υ, Γήκνο Γ, Μιληιάδος Γ, Σζηάξα, Σζαηζνχιεο Α, Σζηάλνο Α, Διηζάθ Μ. Νφζνο ηνπ Addison: κία ζπάληα αηηία επίκνλεο αλεξκήλεπηεο ηξαλζακηλαζαηκίαο. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ & ΑΘΗΡΟΚΛΗΡΧΣΙΚΔ ΑΓΓΔΙΑΚΔ ΠΑΘΗΔΙ Ιανοςαπίος 2003, Θεζζαλονίκη 23.Μειηψλεο Υ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Σζηκηρφδεκνο Β, Σδάιιαο Υ, Μπατξαθηάξε Δ, Διηζάθ Μ. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε ηζραηκηθά αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα. 24.Μιληιάδος Γ, Υαηδεβαζηιείνπ Μ, Παζηαξδή Ζ, Σζνχιε, Σδνβάξαο Β, Μπατξαθηάξε Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ζ ζπρλφηεηα θαη ε επίδξαζε ησλ

36 36 γνληδηαθψλ πνιπκνξθηζκψλ ηεο απνιηπνπξσηείλεο AIV ζε Διιεληθφ πιεζπζκφ. 6 Ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ Ιανοςαπίος 2003, Αθήνα 25.Λπκπεξφπνπινο Δ, Κηηζαλνχ Μ, Κσζηνχια Α, Παππάο Γ, Μιληιάδος Γ, Καιακπφθεο Γ, Μειηψλεο Υ, Σζηάλνο Δ, Διηζάθ Μ. Απηνάλνζεο δηαηαξαρέο ζε αζζελείο κε ζπιαγρληθή ιετζκαλίαζε (θαιά-αδάξ). 12 Ο ΔΣΗΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΙΑΣΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ Αππιλίος 2003, Κέπκςπα 26.Μειηψλεο Υ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Ρίδνο Δ, Ληάκεο Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Διηζάθ Μ. Παξάκεηξνη θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε ηζραηκηθά αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα. 29 Ο ΔΣΗΙΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Μαΐος 2003, Αθήνα 27.Λπκπεξφπνπινο Δ, Κσζηνχια Α, Μιληιάδος Γ, Απνζηφινπ Δ, Μειηψλεο Υ, Γξφζνο Α, Σζηάλνο Δ, Διηζάθ Μ. Απηνάλνζεο δηαηαξαρέο ζε αζζελείο κε ζπιαγρληθή ιετζκαλίαζε (θαιά-αδάξ). 28.Μιληιάδος Γ, Υαηδεβαζηιείνπ Μ, Παζηαξδή Ζ, Μπατξαθηάξε Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ζ ζπρλφηεηα θαη ε επίδξαζε ησλ γνληδηαθψλ πνιπκνξθηζκψλ ηεο απνιηπνπξσηείλεο AIV ζε Διιεληθφ πιεζπζκφ. 29.Μειηψλεο Υ, Καθαθήθα Α, Ρίδνο Δ, Ληάκεο Γ, Μιληιάδος Γ, Σζηκηρφδεκνο Β. Ζ επίδξαζε ηεο αηνξβαζηαηίλεο ζηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμέσο ζε αζζελείο κε πξσηνπαζή ππεξρνιεζηεξνιαηκία.

37 37 9 Ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 6-11 Οκηωβπίος 2003, Αθήνα 30.Ληάκεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Υξεζηίδεο Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Καινγήξνπ Μ, Σδνβάξαο Β, Σζηάλνο Δ, ηακφπνπινο Κ, Διηζάθ Μ. Θεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε αζζελψλ κε δπζλαηξηαηκίεο. 31.Ληάκεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Υξεζηίδεο Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Καινγήξνπ Μ, Σδνβάξαο Β, Σζηάξα, Σζηάλνο Δ, ηακφπνπινο Κ, Διηζάθ Μ. Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα ζε αζζελείο κε ππνλαηξηαηκία, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ζεηαδηδηθά δηνπξεηηθά. 32.Ληάκεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Υξεζηίδεο Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Καινγήξνπ Μ, Σδνβάξαο Β, Σζηάξα, Σζηάλνο Δ, ηακφπνπινο Κ, Διηζάθ Μ. Αίηηα δπζλαηξηαηκηψλ ζε αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζε κία παζνινγηθή θιηληθή. 33.Μιληιάδος Γ, Υαδηεβαζηιείνπ Μ, Ξελνθψληνο, Καινγήξνπ Μ, Μπατξαθηάξε Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ο Taq IB πνιπκνξθηζκφο ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ CETP ζε Διιεληθφ πιεζπζκφ θαη ε επίδξαζε ηνπ ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι λνξκνιηπηδαηκηθψλ αηφκσλ θαη αηφκσλ κε ππεξιηπηδαηκία. 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ: ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΧΣΙΚΔ ΑΓΓΔΙΑΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ-ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟ Φεβποςαπίος 2004, Θεζζαλονίκη 34.Λπκπεξφπνπινο Δ, Απνζηφινπ Φ, Υξεζηίδεο Γ, Ληάκεο Γ, Μειηψλεο Υ, Μιληιάδος Γ, Κσζηνχια Α, Σζηάλνο Δ, Διηζάθ Μ. Μεηαβνιέο ησλ ιηπηδαηκηθψλ παξακέηξσλ ηνπ νξνχ ζε αζζελείο κε λφζν ηνπ Weil.

38 38 35.Λπκπεξφπνπινο Δ, Απνζηφινπ Φ, Σδάιιαο Υ, Εηψγνπ Μ, Σζηκηρφδεκνο Β, Υξεζηίδεο Γ, Μιληιάδος Γ, εθεξηάδεο Κ, Σζηάλνο Δ, Διηζάθ Μ. Οη απνπξσηεΐλεο θαη ιηπνπξσηεΐλεο ηνπ νξνχ ζπκπεξηθέξνληαη σο πξσηεΐλεο νμείαο θάζεο ζε αζζελείο κε ινίκσμε. 36.Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Υαηδεβαζηιείνπ Μ, Ξελνθψληνο, πχξνπ Α, Μπατξαθηάξε Δ, Σδάιιαο Υ, Καηζηψξα Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πνιπκνξθηζκψλ ηεο απνπξσηεΐλεο Δ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι Διιήλσλ αζζελψλ κε ππεξιηπηδαηκία θαη ζε λνξκνιηπηδαηκηθφ πιεζπζκφ. 37.Μιληιάδος Γ, Υαδηεβαζηιείνπ Μ, Ξελνθψληνο, Καινγήξνπ Μ, Γαδή Δ, Μπατξαθηάξε Δ, Εηψγνπ Μ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Πνιπκνξθηζκνί ηεο πξσηείλεο κεηαθνξάο εζηέξσλ ρνιεζηεξφιεο (CETP): ζπρλφηεηα θαη επίδξαζε ηνπο ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι ζε πιεζπζκφ ηεο Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο. 38.Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Καινγήξνπ Μ, Σδνβάξαο Β, Μπατξαθηάξε Δ, Εψηνπ Α, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Γελεηηθή αλάιπζε ηνπ LDL ππνδνρέα ζε Έιιελεο αζζελείο κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. 39.Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Σζηκηρφδεκνο Β, Καινγήξνπ Μ, Σδνβάξαο Β, Μπατξαθηάξε Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ζ αληαπφθξηζε ησλ ιηπηδαηκηθψλ παξακέηξσλ ζηε ρνξήγεζε ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο ζε αζζελείο κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία ζε ζρέζε κε γελεηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξαγφληεο.

39 39 31 Ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟΤ Μαπηίος 2004, Αθήνα 40.Μιληιάδος Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Υαδηεβαζηιείνπ Μ, Μπατξαθηάξε Δ, Εψηνπ Α, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πνιπκνξθηζκψλ ηεο απνιηπνπξσηείλεο E θαη ε επίδξαζε ηνπο ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι Διιήλσλ αζζελψλ κε ππεξιηπηδαηκία. 30 Ο ΔΣΗΙΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 27 Αππιλίος-1 Μαΐος 2004, Αθήνα 41.Μιληιάδος Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Υαηδεβαζηιείνπ Μ, Μπατξαθηάξε Δ, Καινγήξνπ Μ, Καξηφινπ Μ. Ζ επίδξαζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ ηεο απνιηπνπξσηεΐλεο Δ ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι Διιήλσλ αζζελψλ κε ππεξιηπηδαηκία. 42.Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Σδάιιαο Υ, Γθνχβα Υ, Καξηφινπ Μ, Σζειέπεο Α, Διηζάθ Μ, ηακφπνπινο Κ. Δπίπησζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ ηεο απνπξσηεΐλεο Δ θαη επίδξαζή ηνπο ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι ζε αζζελείο κε ηειηθνχ ζηαδίνπ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα. 43.Ληάκεο Γ, Μιληιάδος Γ, Υξεζηίδεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μπατξαθηάξε Δ, Σζηάλνο Δ. Κιηληθνεξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά αζζελψλ κε ππνλαηξηαηκία πνπ νθείιεηαη ζηε ρνξήγεζε ζεηαδηδηθψλ δηνπξεηηθψλ. 44.Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Σζηκηρφδεκνο Β, Σδνβάξαο Β, Μπατξαθηάξε Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ζ επίδξαζε γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο ζε αζζελείο κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία.

40 40 13 Ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΝΔΦΡΟΛΟΓΙΑ Ιοςνίος 2004, Ρόδορ 45.Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Παπαβαζηιείνπ Δ, Γθνχβα Υ, Καησπφδεο ΚΠ, Καξηφινπ Μ, Σζειέπεο ΑΓ, Διηζάθ Μ, ηακφπνπινο ΚΥ. Μειέηε ησλ πνιπκνξθηζκψλ ηεο απνπξσηεΐλεο Δ ζε αζζελείο κε ηειηθνχ ζηαδίνπ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα. 10 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4-9 Οκηωβπίος 2004, Αθήνα 46.Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Καξηφινπ Μ, Μπατξαθηάξε Δ, Άζπξνο Β, ηακφπνπινο Κ, Διηζάθ Μ. Δπίδξαζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ ηεο απνπξσηεΐλεο Δ ζηε λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ηνπ νξνχ πγηψλ αηφκσλ. 47.Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Καινγήξνπ Μ, Σδνβάξαο Β, Μπατξαθηάξε Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ζ επίδξαζε γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο ζε αζζελείο κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. 1 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΘΗΡΟΚΛΗΡΧΗ 2-4 Γεκεμβπίος 2004, Αθήνα 48.Λπκπεξφπνπινο Δ, Απνζηφινπ Φ, Σδάιιαο Υ, Εηψγνπ Μ, Εψηνπ Α, Υξεζηίδεο Γ, Μιληιάδος Γ, εθεξηάδεο Κ, Σζηάλνο Δ, Διηζάθ Μ. Απνπξσηεΐλεο θαη ιηπνπξσηεΐλεο ηνπ νξνχ: Δίλαη πξσηεΐλεο νμείαο θάζεο ζε αζζελείο κε ινίκσμε; 49.Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Υαηδεβαζηιείνπ Μ, Ξελνθψληνο, πχξνπ Α, Μπατξαθηάξε Δ, Σδάιιαο Υ, Καηζηψξα Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ

41 41 Μ. Πνιπκνξθηζκνί ηεο απνπξσηεΐλεο Δ: πρλφηεηα θαη επίδξαζή ηνπο ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι ζε πιεζπζκφ ηεο Βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο. 50.Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Καξηφινπ Μ, Μπατξαθηάξε Δ, Άζπξνο Β, ηακφπνπινο Κ, Διηζάθ Μ. Δπίδξαζε ησλ πνιπκνξθηζκψλ ηεο απνπξσηεΐλεο Δ ζηε λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ηνπ νξνχ πγηψλ αηφκσλ. 51.Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Καινγήξνπ Μ, Σδνβάξαο Β, Μπατξαθηάξε Δ, Εψηνπ Α, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Οη κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ ηνπ LDL ππνδνρέα πνπ πξνθαινχλ νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία ζηε Βνξεηνδπηηθή Διιάδα. 52.Μιληιάδος Γ, Υαηδεβαζηιείνπ Μ, Ξελνθψληνο, Καινγήξνπ Μ, Γαδή Δ, Μπατξαθηάξε Δ, Εηψγνπ Μ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ο Taq IB πνιπκνξθηζκφο ηνπ γνληδίνπ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ CETP ζε Διιεληθφ πιεζπζκφ θαη ε επίδξαζε ηνπ ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι λνξκνιηπηδαηκηθψλ αηφκσλ θαη αηφκσλ κε ππεξιηπηδαηκία. 53.Μιληιάδος Γ, Ξελνθψληνο, Σζηκηρφδεκνο Β, Καινγήξνπ Μ, Σδνβάξαο Β, Μπατξαθηάξε Δ, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ζ επίδξαζε γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνιηπηδαηκηθήο αγσγήο ζε αζζελείο κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. 31 Ο ΔΣΗΙΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Μαΐος 2005, Αθήνα 54.Ληάκεο Γ, Υξεζηίδεο Γ, Αιαμαλδξίδεο Γ, Μπατξαθηάξε Δ, Μιληιάδος Γ, Καηζηψξα Δ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Διηζάθ Μ. Αίηηα θαη πξφγλσζε δπζλαηξηαηκηψλ ζε αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζε κία παζνινγηθή θιηληθή.

42 42 55.Μιληιάδος Γ, Υελνθψληνο, Ληάκεο Γ, ανχγθνο Β, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Δπίπεδα HDL-ρνιεζηεξφιεο ζε αζζελείο κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. 56.Λπκπεξφπνπινο Δ, Παπαβαζηιείνπ Δ, Μιληιάδος Γ, Καξηφινπ Μ, Σζειέπεο Α, ηακφπνπινο Κ. Μεηαβνιέο ηεο ελεξγφηεηαο ηεο παξανμνλάζεο (PON 1) θαη ηεο αθεηπινυδξνιάζεο ηνπ παξάγνληα ελεξγνπνίεζεο ησλ αηκνπεηαιίσλ (PAF-AH) ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζπλερή θνξεηή θάζαξζε. 57.Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Καξηφινπ Μ, Γαλσηάθεο Μ, Άζπξνο Β, ηακφπνπινο Κ, Διηζάθ Μ. Σν αιιειφκνξθν γνλίδην ε2 ηεο απνιηπνπξσηεΐλεο Δ ζπζρεηίδεηαη κε κεησκέλν πξνβιεπφκελν ξπζκφ ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο θαη απμεκέλα επίπεδα νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ πγηψλ αηφκσλ. 11 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Οκηωβπίος 2005, Αθήνα 58.Μιληιάδος Γ, ανχγθνο Β, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ζ επίδξαζε ησλ επηπέδσλ ηεο ιηπνπξσηεΐλεο (α) ζηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο LDLρνιεζηεξφιεο κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ζηαηηλψλ ζε αζζελείο κε εηεξφδπγε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία. 14 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΝΔΦΡΟΛΟΓΙΑ 31 Μαΐος-3 Ιοςνίος 2006, Υαλκιδική 59.Λπκπεξφπνπινο Δ, Παπαβαζηιείνπ Δ, Μιληιάδος Γ, Καηνπψδεο Κ, Παππάο Μ, Σζειέπεο Α, Διηζάθ Μ, ηακφπνπινο Κ. Μεηαβνιέο ηεο ελεξγφηεηαο ηεο παξανμνλάζεο 1 (PON1) ζε αζζελείο κε ρξφληα λεθξηθή λφζν.

43 43 32 ο ΔΣΗΙΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 9-13 Μαΐος 2006, Αθήνα 60.Υξεζηίδεο Γ, Λπκπεξφπνπινο Δ, Μιληιάδος Γ, Καθαθίθα Α, Μεηξνγηάλλε Ε, Σζηκερφδεκνο Β, Καξηφινπ Μ, Διηζάθ Μ. Ζ επίδξαζε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ηεο απνιηπνξσηεΐλεο Δ ζηελ αληαπφθξηζε ησλ ιηπηδαηκηθψλ παξακέηξσλ ηνπ νξνχ ζηελ αγσγή κε θαηλνθηβξάηε ή αηνξβαζηαηίλε.

44 44 ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΧΝ 1. Μιληιάδος Γ, Διηζάθ Μ. Γηαηαξαρέο ησλ ειεθηξνιπηψλ θαη ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο απφ θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. Πξαθηηθά 6 νπ Δθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ ηνπ Σνκέα Παζνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη Διιεληθήο Δηαηξείαο Αζεξσκάησζεο, Μέηζνβν, Ηαλνπαξίνπ 2003, ζει

Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία

Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία Αλέξανδρος Δ. Τσελέπης, MD, PhD Καθηγητής Βιοχημείας - Κλινικής Χημείας ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική Νεφροπάθεια. Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Διαβητολογίας Α ΠΡΠ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Διαβητική Νεφροπάθεια. Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Διαβητολογίας Α ΠΡΠ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Διαβητική Νεφροπάθεια Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Διαβητολογίας Α ΠΡΠ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Ο ΣΔ αποτελεί τη συχνότερη αιτία ΧΝΝ τελικού σταδίου Seminars in Dialysis 23: 129 133, 2010 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων www.bpath.gr www.atherosclerosis.gr ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

OIKOΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

OIKOΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ OIKOΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Νικόλαοs Ιωακειμίδηs Καρδιολόγοs, Επιστημονικόs Συνεργάτηs Α Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ FH Is Not a Rare Genetic Disease: Prevalence is 2x

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών: Εzetimibe / φιμπράτες / colesevelam / ω-3 λιπαρά οξέα

Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών: Εzetimibe / φιμπράτες / colesevelam / ω-3 λιπαρά οξέα Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών: Εzetimibe / φιμπράτες / colesevelam / ω-3 λιπαρά οξέα Ευάγγελος Ρίζος Παθολόγος Διαβητολόγος Επιμελητής Α ΠΓΝΙ Disclosures Speaker honoraria, consulting

Διαβάστε περισσότερα

OLD HOUSE DETAIL IOANNINA ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΤΕΡΟΖΥΓΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΖΥΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑΣ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

OLD HOUSE DETAIL IOANNINA ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΤΕΡΟΖΥΓΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΖΥΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑΣ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ OLD HOUSE DETAIL IOANNINA ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΤΕΡΟΖΥΓΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΖΥΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑΣ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Ουρικό οξύ: έχει κλινική σημασία;

Ουρικό οξύ: έχει κλινική σημασία; 3 η Συνάντηση Ειδικών σε θέματα καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου: αμφιλεγόμενα θέματα αιχμής ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2014 Ουρικό οξύ: έχει κλινική σημασία; Kυριάκος Δημητριάδης, MD, PhD, FESC Καρδιολόγος Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ HDL ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ HDL ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ HDL ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ CHD Risk Ratio Coronary Heart Disease Risk According

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

22/11/15% Συσχέτιση*επιπέδων*χοληστερόλης*από*την*παιδική* ηλικία*στην*ενήλικο*ζωή* Φυσική*ιστορία*αθηροσκληρωτικής*νόσου*

22/11/15% Συσχέτιση*επιπέδων*χοληστερόλης*από*την*παιδική* ηλικία*στην*ενήλικο*ζωή* Φυσική*ιστορία*αθηροσκληρωτικής*νόσου* 22/11/15 Αυξημένη χοληστερόλη αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσουκαιαγγειακούεγκεφαλικούεπεισοδίου Αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης εκτιμάται ότι προκαλούν* 2,6*εκατομμύρια*θανάτους*(4,5*του*συνόλου)* Σταμπουλή*Στέλλα*

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙ ΙΟΥ ΤΟΥ LDL ΥΠΟ ΟΧΕΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α. Μ 2, Ελισάφ Μ 1

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙ ΙΟΥ ΤΟΥ LDL ΥΠΟ ΟΧΕΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α. Μ 2, Ελισάφ Μ 1 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙ ΙΟΥ ΤΟΥ LDL ΥΠΟ ΟΧΕΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Μιλτιάδου Γ 1, Μπαϊρακτάρη Ε 1, Ξενοφώντος Σ 2, Μανόλη Π 2, Καριόλου Μ 2, Ελισάφ Μ 1 1 Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας

Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Καρδιαγγειακά Επεισόδια : Πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγµένες χώρες Καρδιαγγειακά Νοσήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νόσος Pompe: Νεότερα κλινικά, γενετικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

The role of PCSK9 protein in lipoprotein (a) metabolism. Ο ρόλος της PCSK9 πρωτεΐνης στον μεταβολισμό της λιποπρωτεΐνης (a) Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

The role of PCSK9 protein in lipoprotein (a) metabolism. Ο ρόλος της PCSK9 πρωτεΐνης στον μεταβολισμό της λιποπρωτεΐνης (a) Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 6(2):116 121 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 6(2):116 121 Ο ρόλος της PCSK9 πρωτεΐνης στον μεταβολισμό της λιποπρωτεΐνης (a) Ε. Κλούρας,

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΓΝΑ Ιπποκράτειο Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία Νόσος Σχέση με τη ΣΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι το νεότερο στη φαρμακευτική θεραπεία; Παραμένουν οι στατίνες ως φάρμακα επιλογής;

Τι το νεότερο στη φαρμακευτική θεραπεία; Παραμένουν οι στατίνες ως φάρμακα επιλογής; Τι το νεότερο στη φαρμακευτική θεραπεία; Παραμένουν οι στατίνες ως φάρμακα επιλογής; Άννα Ταυρίδου,, PhD Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Υπάρχει ανάγκη για καινούργια

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δεν έχω λάβει αμοιβή από οποιαδήποτε φαρμακευτική εταιρεία

Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δεν έχω λάβει αμοιβή από οποιαδήποτε φαρμακευτική εταιρεία Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων Δεν έχω λάβει αμοιβή από οποιαδήποτε φαρμακευτική εταιρεία ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ Δρ. Γιαννάκης Στυλιανού ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Άννα Ι. Κακαφήκα Παθολόγος Υπεύθυνη Ιατρείου Λιπιδίων Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Άνδρας 46

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Familial hypercholesterolemia is undertreated in clinical practice

Familial hypercholesterolemia is undertreated in clinical practice Original Article VOLUME 7 ISSUE 3 JULY - SEPTEMBER 2016 Familial hypercholesterolemia is undertreated in clinical practice F. Barkas, E. Liberopoulos, G. Liamis, M. Elisaf Department of Internal Medicine,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ.

Η ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ. 59 Η ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ. Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος Α. Ε, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής Α Καρδιολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ. Στις σημερινές Δυτικού τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Λιποπρωτεΐνη α / Lp(α)

Λιποπρωτεΐνη α / Lp(α) Λιποπρωτεΐνη α / Lp(α) Η ιηπνπξσηεΐλε (α) [Lp (a)] αλαθαιχθζεθε σο παξάγσγν κεηάιιαμεο κίαο ρακειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΐλεο (LDL) ην 1963 απφ ηνλ Berg, έλα Ννξβεγφ γελεηηζηή. Η Lp (a) είλαη κία ιηπνπξσηεΐλε

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between Connective Tissue Diseases and Thyroid Diseases

Relationship between Connective Tissue Diseases and Thyroid Diseases CHINESE JOURNAL OF ALLERGY & CLINICAL IMMUNOLOGY # * 272129 connective tissue diseasectd 2009 1 2013 4 CTD CTD CTD CTD 780 438 56. 2% 195 25. 0% 85 10. 9% 44 5. 6% SSc 18 2. 3% 286 36. 7% 8. 7% P < 0.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΤΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗ ΝΕΟΤΕΡΑ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. Ι. Γ. Στυλιάδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΙΤΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗ ΝΕΟΤΕΡΑ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. Ι. Γ. Στυλιάδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΤΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗ ΝΕΟΤΕΡΑ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ι. Γ. Στυλιάδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2012 1/3 από το σύνολο των θανάτων CVD 17.000.000 2002 1/3 από το σύνολο των θανάτων CVD

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου

Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου Β ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Διευθ. Καθηγητής Καραγιάννης Αστέριος Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου Νίκη Κατσίκη MSc PhD MD FRSPH Παθολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Διατροφή

Υπέρταση και Διατροφή Υπέρταση και Διατροφή Αντώνης Ζαμπέλας Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συχνότητα εμφάνισης της υπέρτασης στην Ελλάδα. Μελέτη Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

AS, F, A F CS A, F, AS

AS, F, A F CS A, F, AS Αντιμετϊπιςθ αςκενοφσ με ανκεκτικι δυςλιπιδαιμία Βαςίλειοσ ΑΘΤΡΟ ΑΘΤΡΟ,, MD, FESC, FRSPH, FASA, FACS, FASAB Ιατρεία Ακθροςκλιρωςθσ και Μεταβολικοφ υνδρόμου, Β Προπ. Πακολογικι Κλινικι ΑΠΘ, Ιπποκράτειο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Στέφανος Γρ.Φούσας MD, FESC, FACC Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ΑΓΡΙΝΙΟ 30/9/2016 Καρδιοπάθειες Στεφανιαία νόσος Βαλβιδοπάθειες Μυοκαρδιοπάθειες Περικαρδίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα στον Ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης, τρόποι διακοπής και καρδιολογική προσέγγιση

Κάπνισμα στον Ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης, τρόποι διακοπής και καρδιολογική προσέγγιση Κάπνισμα στον Ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμογή των νέων μέτρων απαγόρευσης, τρόποι διακοπής και καρδιολογική προσέγγιση Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 20-40% of ischemic strokes due to carotid artery disease! European Cardiovascular Disease Statistics

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την. αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με

Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την. αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔΤ2). Η απώλεια των ελαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Current role of fibrates in the treatment of dyslipidemia Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Current role of fibrates in the treatment of dyslipidemia Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):106 115 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):106 115 Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Α. Κεή, Μ. Ελισάφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Δρ. Παντελής Α. Σαραφίδης Α Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στόχοι αντιυπερτασικής αγωγής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΗΝ ΙΝΟΤΛΙΝΗ. Υπνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Τνκέα Υγείαο ηνπ Παηδηνύ ηνπ Ιαηξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Αναστάζια Κεή, Μωυσής Ελισάφ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Υπεύθυνος για την αλληλογραφία: Ελισάφ Μωυσής Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλαισηηθή περηγραθή ερεσλεηηθής κειέηες τρεκαηοδοηούκελες από ηο Κοηλφθειές Ίδρσκα Ιφάλλε Σ. Λάηζε

Αλαισηηθή περηγραθή ερεσλεηηθής κειέηες τρεκαηοδοηούκελες από ηο Κοηλφθειές Ίδρσκα Ιφάλλε Σ. Λάηζε 1 Αλαισηηθή περηγραθή ερεσλεηηθής κειέηες τρεκαηοδοηούκελες από ηο Κοηλφθειές Ίδρσκα Ιφάλλε Σ. Λάηζε Κιηληθοί, βηοτεκηθοί θαη γελεηηθοί ζσληειεζηές ηες γλφζηηθής δσζιεηηοσργίας ζηε ζτηδοθρέλεηα Σπληνληζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σταύρος Παππάς. Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Dr Arun K. Gupta, MBBS, MA, PhD, FFICM, FRCA, FHEA

Δρ. Σταύρος Παππάς. Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Dr Arun K. Gupta, MBBS, MA, PhD, FFICM, FRCA, FHEA Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Ινστιτούτο Μελέτης, Έρευνας & Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη & τα Μεταβολικά Νοσήματα οργανώνει, από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2013 σε συνεργασία με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

HDL. Impaired High-Density Lipoprotein Function is Correlated with Intima-Media Thickness of Carotid Artery in Patients with End-Stage Renal Disease

HDL. Impaired High-Density Lipoprotein Function is Correlated with Intima-Media Thickness of Carotid Artery in Patients with End-Stage Renal Disease 2013 21 12 1097 1007-3949 2013 21-12-1097-05 HDL 1 1 2 1 1 1 1 1 1. 2. 410011 ESRD HDL ESRD HDL ESRD TG TC HDLC LDLC A1 ApoA1 B ApoB C hs-crp ELISA 1 VCAM-1 HDL ESRD IMT ESRD TG TC ApoB hs-crp VCAM-1 P

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας UNESCO Chair in Adolescent Medicine and Health Care Φλώρα Μπακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ: ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ: ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ: ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ Αποκλείει τους L-type διαύλους Ca 2+, αλλά επίσης και τους T-type

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CONFLICT OF INTEREST ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Να καταγράψει τον επιπολασμό του καρδιαγγειακού κινδύνου σε υπερτασικούς ασθενείς υπό θεραπεία, που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Β. ΚΩΤΣΗΣ MD, Ph.D, FESH ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ-24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, Hypertension Excellence Centre of the European

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α

ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Γεώργιος Μιλτιάδου 1, Σταυρούλα Χενοφώντος 2, Ναυσικά ηµητρίου 2, Ελένη Μπαϊρακτάρη 3, Κωνσταντίνος Σεφεριάδης 3, Μάριος Καριόλου 2, Μωυσής Ελισάφ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ «Ν.Σ. ΧΡΗΣΤΕΑΣ», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ «Ν.Σ. ΧΡΗΣΤΕΑΣ», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ & ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ «Ν.Σ. ΧΡΗΣΤΕΑΣ», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Πολυγονιδιακές Ασθένειες Πολυγονιδιακές = οι παθήσεις που οφείλονται σε µεταλλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της τάξης των μεταλλάξεων του υποδοχέα της LDL-χοληστερόλης στον βαθμό υποκλινικής αθηρωμάτωσης, σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία

Ο ρόλος της τάξης των μεταλλάξεων του υποδοχέα της LDL-χοληστερόλης στον βαθμό υποκλινικής αθηρωμάτωσης, σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α O R I G I N A L P A P E R Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(2):129 138 Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(2):129 138 Ο ρόλος της τάξης των μεταλλάξεων του υποδοχέα

Διαβάστε περισσότερα

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05 ()2014 10 8 20 Chin J Clinicians(Electronic Edition),October 15,2014,Vol.8,No.20 3615 OP 2011 1 2013 6 120 OP 3 40 37 40 38 40 38 BMD BGP-5b TRACP-5b OP 1 4 L1 4NFTH BMD BGP TRACP-5b P 0.05 OP L1 4 NF

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

(II) ) ( ) ( ) ( ) ( [1] ) ( ) ( 22 mmol/l ) ( ) ( ) ) ( ( 20 mmol/l) [2] [3] D (MAC) (MAMC) (SDS) ( 1) (1) (2) [4] (IGF-1) IGF-1

(II) ) ( ) ( ) ( ) ( [1] ) ( ) ( 22 mmol/l ) ( ) ( ) ) ( ( 20 mmol/l) [2] [3] D (MAC) (MAMC) (SDS) ( 1) (1) (2) [4] (IGF-1) IGF-1 91 14 2 97 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (SDS Z ( : (MAC (MAMC (SDS ( 1 (1 (2 [1] 22 mmol/l ( ( 20 mmol/l [2] [3] D [4] (IGF-1 IGF-1 (II 22 mmol/l ( [6-7] ( (RDA [5] ( (PNA (PCR (RDA PNA [8] ( 2 RDA 1 * + + * +

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Οόρος«μεταφραστική επιστήμη» νωρίς δεκαετία 1990 αφορούσε προσπάθειες για την ανεύρεση νέων αντικαρκινικών γονιδίων Karp

Διαβάστε περισσότερα

Π.ΠΑΣΧΟΣ, Ε.ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Ε.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ, Α. ΤΣΑΠΑΣ, Κ. ΠΑΛΕΤΑΣ

Π.ΠΑΣΧΟΣ, Ε.ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Ε.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ, Α. ΤΣΑΠΑΣ, Κ. ΠΑΛΕΤΑΣ Π.ΠΑΣΧΟΣ, Ε.ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Ε.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ, Α. ΤΣΑΠΑΣ, Κ. ΠΑΛΕΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το 20 30% του γενικού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Η άλλη προσέγγιση Πρώτη η Περιτοναϊκή Κάθαρση. Β. Λιακόπουλος Επ. Καθηγητής Νεφρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας

Η άλλη προσέγγιση Πρώτη η Περιτοναϊκή Κάθαρση. Β. Λιακόπουλος Επ. Καθηγητής Νεφρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας Η άλλη προσέγγιση Πρώτη η Περιτοναϊκή Κάθαρση Β. Λιακόπουλος Επ. Καθηγητής Νεφρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας Κριτήρια επιλογής Επίδραση στην επιβίωση και ποιότητα ζωής Πιθανή επίδραση στην επόμενη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (ΕΛ.Ο.Ε.) Hellenic Stroke Organization Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων Divani Caravel, Αθήνα 2015-2016 19 Δεκέμβριου 2015 16 Ιανουαρίου 2016 20 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Πατίκας Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Ημερομηνία Γέννησης: 18.06.1974 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία:

Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία: Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία: Δεδομένα από την μελέτη ΙΚΑΡΙΑ. Π. Πιέτρη, Χ. Βλαχόπουλος, Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Ν. Ιωακειμίδης, Ν. Αλεξόπουλος, Π. Ξαπλαντέρης, Κ. Αζναουρίδης, Μ. Abdelrasoul, Ι. Γουργούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ OLD HOUSE DETAIL IOANNINA Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ PRAVAFENIX Caps που περιέχουν 40mg pravastatin

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου. Ερευνήτρια Β βαθμίδας. B.Sc.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου. Ερευνήτρια Β βαθμίδας. B.Sc. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου Ερευνήτρια Β βαθμίδας 04/17/1962 ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού.

Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού. Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού. Σκούτας Δ, Καραγιάννη Δ, Σέκερη Ζ, Σιώμος Κ,Κοντόπουλος Μ, Λαζαρίδου

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή έρευνα για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του NORMOLIP5 όσον αφορά την μείωση της LDL χοληστερόλης

Ανοικτή έρευνα για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του NORMOLIP5 όσον αφορά την μείωση της LDL χοληστερόλης Ανοικτή έρευνα για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του NORMOLIP5 όσον αφορά την μείωση της LDL χοληστερόλης Παθολογικό Τμήμα για την αποφυγή αγγειακών νόσων, Παθολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α επηέκβξηνο 2014 σελ.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Bλάβης Eνδοθηλίου και Mικρολευκωματινουρία

Μηχανισμοί Bλάβης Eνδοθηλίου και Mικρολευκωματινουρία Μηχανισμοί Bλάβης Eνδοθηλίου και Mικρολευκωματινουρία Δημήτριος Βλαχάκος Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών «Αττικό» Νοσοκομείο, Αθήνα Ventricular Dilation/

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ενότητα: Λιπίδια. Ποιοι υπερλιπιδαιμικοί δεν πρέπει να πάρουν στατίνη;

1 η Ενότητα: Λιπίδια. Ποιοι υπερλιπιδαιμικοί δεν πρέπει να πάρουν στατίνη; 1 η Ενότητα: Λιπίδια Ποιοι υπερλιπιδαιμικοί δεν πρέπει να πάρουν στατίνη; Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος, Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Επίδραση των διάφορων υπολιπιδαιμικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση µετεµφραγµατικών ασθενών Αναστάσιος Λύρας Καρδιολόγος

Αντιµετώπιση µετεµφραγµατικών ασθενών Αναστάσιος Λύρας Καρδιολόγος ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΞΕΩΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Αντιµετώπιση µετεµφραγµατικών ασθενών Αναστάσιος Λύρας Καρδιολόγος Δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων Αντιµετώπιση µετεµφραγµατικών ασθενών Σύνολο πληθυσµού µε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 21;285:2486-2497. 2497. Σ ή Σάκχαρο >11 >11 mg% Τριγλυκερίδια >15

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η πνευματική καταπόνηση εκλυτικό αίτιο ισχαιμίας; Μελέτη συνεχούς παρακολουθήσεως της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το nuclear VEST.

Είναι η πνευματική καταπόνηση εκλυτικό αίτιο ισχαιμίας; Μελέτη συνεχούς παρακολουθήσεως της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το nuclear VEST. Είναι η πνευματική καταπόνηση εκλυτικό αίτιο ισχαιμίας; Μελέτη συνεχούς παρακολουθήσεως της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το nuclear VEST. Η πνευματική καταπόνηση (mental stress) και τα έντονα

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μίχας Ειδικευόμενος Α Παθολογικής Κλινικής Καλαμάτα, 23/10/2012

Γ. Μίχας Ειδικευόμενος Α Παθολογικής Κλινικής Καλαμάτα, 23/10/2012 Γ. Μίχας Ειδικευόμενος Α Παθολογικής Κλινικής Καλαμάτα, 23/10/2012 we calculated that the total number of AMI cases is 19,853 per year, corresponding to an incidence of 18.43 cases per 10,000 of the general

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Α Λιόντου, Ι. Σκούμας, Χ. Χρυσοχόου, Κ. Μασούρα, Κ. Αζναουρίδης, Χ. Πίτσαβος, Χ. Στεφανάδης Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γενικό

Α.Α Λιόντου, Ι. Σκούμας, Χ. Χρυσοχόου, Κ. Μασούρα, Κ. Αζναουρίδης, Χ. Πίτσαβος, Χ. Στεφανάδης Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Α.Α Λιόντου, Ι. Σκούμας, Χ. Χρυσοχόου, Κ. Μασούρα, Κ. Αζναουρίδης, Χ. Πίτσαβος, Χ. Στεφανάδης Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ιπποκράτειο Παρουσίαση Εισαγωγή Σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

SCIENTIFIC PROGRAM. FRIDAY 27-3-2015 WORKSHOP : HTN and atrial fibrillation. 16.00-16.30 Registrations-Coffee

SCIENTIFIC PROGRAM. FRIDAY 27-3-2015 WORKSHOP : HTN and atrial fibrillation. 16.00-16.30 Registrations-Coffee Official pre-esh Congress Satellite Symposium Update on Resistant Hypertension and related comorbidities 2015 (Ανασκόπηση της ανθεκτικής υπέρτασης και των σχετιζόµενων συν-νοσηροτήτων 2015) 27 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Βασίλης Aθυρος,, MD, FESC, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα