Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.: 2695/Α Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών Ταχ. Κώδικας: Πειραιάς Πληροφορίες: Ειρήνη Μακρή Τηλέφωνο: Fax: Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την Επιλογή Αναδόχου την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α 84) «Κώδικας Νόμων την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προτίθεται να προβεί στην επιλογή Αναδόχου την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με το κεφάλαιο Β του ανωτέρω νόμου. Για το λόγο αυτό: ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Β του Ν. 3850/2010 και στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 1. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί και αδειοδοτηθεί να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες ως «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)», σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3850/ Παρουσίαση της ΕΛΣΤΑΤ - Χρόνος τεχνικού ασφαλείας και ιατρού Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έχει συσταθεί με το Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3850/2010 και τη στατιστική ταξινόμηση (ΣΤΑΚΟΔ 80), κατατάσσεται στη Γ Κατηγορία δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, ο ελάχιστος ετήσιος χρόνος τόσο του Ιατρού Εργασίας όσο και του Τεχνικού Ασφαλείας ορίζεται σε 0,4 ανά εργαζόμενο. Σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει την έδρα της (Κεντρική Υπηρεσία) στην Περιφέρεια Αττικής, στον Πειραιά και διατηρεί γραφεία/τμήματα ( ) στην πρωτεύουσα 1

2 όλων των των υπολοίπων περιφερειών της ελληνικής επικράτειας, όπως παρουσιάζονται στο συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Στην Κεντρική Υπηρεσία απασχολούνται σήμερα 558 εργαζόμενοι και στις Υπηρεσίες Στατιστικής (ΥΣΝ) 224 εργαζόμενοι, κατανεμημένοι ανά ΥΣΝ, όπως παρατίθεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το σύνολο των του Ιατρού Εργασίας ορίζεται σε 438 ώρες ετησίως όλες τις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ και ίσος χρόνος τον Τεχνικό Ασφαλείας. Σημειώνεται ότι στις ΥΣΝ της ΕΛΣΤΑΤ, στις οποίες αναλογεί, με την εφαρμογή του συντελεστή 0,4, ελάχιστος ετήσιος χρόνος μικρότερος των τεσσάρων, ο χρόνος του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας έχει ορισθεί σε δύο (2) ώρες ανά επίσκεψη στο χώρο σε εξαμηνιαία βάση, ήτοι τέσσερις (4) ώρες ετησίως τον καθένα, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 3850/2010. (Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες παρατίθενται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.) 3. Οικονομική προσφορά Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ το σύνολο των και ανά ώρα, χωριστά τον Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ των ετών 2014 και Η δαπάνη αυτή υπόκειται σε κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. μετά του αναλογούντος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Επίσης, θα γίνει η νόμιμη παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας, την οποία χορηγείται βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α 43). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την ΕΛΣΤΑΤ. 4. Ελάχιστες απαιτήσεις - Αρμοδιότητες Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, προκειμένου να παράσχουν τις υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας στην ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, τα απαραίτητα μέσα ή εξοπλισμό, καθώς επίσης και επαρκές δίκτυο συνεργαζόμενων Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα έχει τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/ Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σε σφραγισμένο φάκελο στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Ελληνική Στατιστική Αρχή Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης Τμήμα Προμηθειών (Γραφείο 703) Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ , Πειραιάς) Πληροφορίες: Μ. Παντελάκη, τηλ και Ειρ. Μακρή, τηλ Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θα φέρουν επίσημη σφραγίδα της επιχείρησης. 2

3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας άρθρο Kεντρική Υπηρεσία Πειραιώς 46 & Επονιτών, 1 ΕΛΣΤΑΤ Πειραιάς , , Αιτωλοακαρνανίας Χρήστου Καψάλη 6, Μεσολόγγι 8 3,2 4 3, Αργολίδας Βυζαντίου 5, Ναύπλιο 2 0,8 4 0, Αρκαδίας Ερμού 21, Τρίπολη Άρτας Ι. Μεταξά 3, Άρτα 1 0,4 4 0, Αχαΐας Ερμού 70, Πάτρα 9 3,6 4 3, Βοιωτίας Αχιλλέως 20, Λιβαδειά 8 Γρεβενών Διοικητήριο-Τέρμα Κ.Ταλιαδούρη, Γρεβενά 9 Δράμα 1 ης Ιουλίου, Διοικητήριο, Δράμα 2 0,8 4 0, Δωδεκανήσου Τήλου 6, Ρόδος 11 Έβρου Λεωφ. Δημοκρατίας 291, Αλεξανδρούπολη 12 Ευβοίας Αντιόπης 3, Χαλκίδα 13 Ευρυτανίας Σπ. Τσιτσαρά 3, Καρπενήσι 1/4

5 άρθρο 14 Ζακύνθου Τ. Κεφαληνού 1, Ζάκυνθος 1 0,4 4 0, Ηλείας Μανωλοπούλου 31, Διοικητήριο, Πύργος Ημαθίας Παστέρ 3, Βέροια 17 Ηρακλείου 18 Θεσπρωτίας Πετρακογιώργη και Μεάνδρου, Περιοχή Μασταμπά, Ηράκλειο Αγ. Αποστόλων 7-9, Ηγουμενίτσα 4 1,6 4 1, Θεσσαλονίκης Δελφών 218, Θεσσαλονίκη Ιωαννίνων Καλούδη 19, Ιωάννινα 8 3,2 4 3, Καβάλας Διοικητήριο, Καβάλα 4 1,6 4 1, Καρδίτσας Νικ. Πλαστήρα 5, Καρδίτσα 7 2,8 4 2, Καστοριάς Αγ.Αθανασίου 15, Καστοριά 2 0,8 4 0, Κέρκυρας * Καλοσγούρου 9, Κέρκυρα 1 0,4 4 0, Κεφαλληνίας Π. Βαλλιάνου 9, Αργοστόλι 2 0,8 4 0, Κιλκίς Ν. Παναγιώτου 13, Κιλκίς 1 0,4 4 0, Κοζάνης Δημοκρατίας 54, Κοζάνη Κορινθίας Αράτου 53, Κόρινθος 6 2,4 4 2, /4

6 άρθρο 29 Κυκλάδων Ν. Φιλίνη 1 & Παπάγου, Ερμούπολη, Σύρος 30 Λακωνίας Κλεομβρότου 47, Σπάρτη 4 1,6 4 1, Λάρισας Μανωλάκη 9-11, Λάρισα 19 7,6 8 7, Λασιθίου Διοικητήριο, Άγ.Νικόλαος Λέσβου Μητροπόλεως 17, Μυτιλήνη 4 1,6 4 1, Λευκάδας Πεφανερωμένης 27, Λευκάδα 1 0,4 4 0, Μαγνησίας Ιωλκού 86, Βόλος 36 Μεσσηνίας Αγ. Νικολάου 32, Καλαμάτα 6 2,4 4 2, Ξάνθης Μεσολογγίου 13, Ξάνθη 38 Πέλλας Πελοποννήσου 14, Έδεσσα 2 0,8 4 0, Πιερίας Ιωαννίνων 1, Κατερίνη 1 0,4 4 0, Πρέβεζας Λεωφ. Ειρήνης 63, Πρέβεζα 2 0,8 4 0, Ρεθύμνου 42 Ροδόπης 43 Σάμου 44 Σερρών Κουντουριώτη 158 και Χορτάτζη, Ρέθυμνο Μπακάλμπαση 17-21, Κομοτηνή Θεμιστοκλή Σοφούλη 169, Σάμος Μεραρχίας 36, Διοικητήριο, Σέρρες 4 1,6 4 1, ,4 4 0, ,4 4 0, ,6 4 1, /4

7 άρθρο 45 Τρικάλων Κολοκοτρώνη 30, Τρίκαλα 6 2,4 4 2, Φθιώτιδας Κύπρου 38, Λαμία Φλώρινας Διοικητήριο-Πτολεμαίων 1, Φλώρινα 48 Φωκίδας Γάτου 38, Άμφισσα 2 0,8 4 0, Χαλκιδικής Γ.Τερτσέτη 8, Πολύγυρος 50 Χανίων Πειραιώς 1-5, Χανιά 13 5,2 6 5, Χίου Γυμνασιάρχου Μαδιά 10, Χίος 2 0,8 4 0,8 4 8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΣΤΑΤ * Σήμερα δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος στην ΥΣΝ Κέρκυρας. Ο ένας υπάλληλος που αναφέρεται στον πίνακα θα προέλθει από μετάταξη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη 4/4