ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1"

Transcript

1 Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/1612/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1 Η ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν της με αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.15/165/25822/ Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, προκηρύσσει τριάντα εννέα (39) θέσεις Ιατρών με τους οποίους προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας προς τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ που εδρεύουν στους Νομούς του Πίνακα 1, εκ μέρους της ΕΣ.Υ.Π.Π. ΔΕΗ, και ενίοτε προς τρίτους, για λογαριασμό της ΕΞ.Υ.Π.Π. ΔΕΗ. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, οι υποψήφιοι πρέπει να: α. Είναι Ιατροί, μέλη Ιατρικού Συλλόγου. β. Κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. γ. Έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Το αντικείμενο της απασχόλησης των Ιατρών Εργασίας θα είναι το οριζόμενο από τις διατάξεις του Ν. 3850/ και τις σχετικές κανονιστικές Αποφάσεις. Οι Ιατροί που θα ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας με τις υπόψη συμβάσεις μίσθωσης έργου, θα έχουν ως έδρα απασχόλησης τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων των Νομών απασχόλησης του Πίνακα 1. Η αμοιβή για κάθε θέση θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κατάλληλων υποψηφίων και της ΔΕΗ Α.Ε. Η αμοιβή μπορεί να καταβάλλεται και τμηματικά, ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, όχι μικρότερα του μηνός, με την προσκόμιση από τον Ιατρό Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, θεωρημένου από την αρμόδια Εφορία και με βάση την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, όπως θα πιστοποιείται κάθε φορά από τη ΔΕΗ Α.Ε. Ο Ιατρός θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας και θα επιλέγει ελεύθερα το χρόνο εκτέλεσης του έργου, ο οποίος δεν θα συνδέεται με το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. Σε ενδεχόμενη περίπτωση που αποβεί άγονη η Προκήρυξη μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών των Ιατρικών Συλλόγων των Νομών απασχόλησης, θα δύναται η ΔΕΗ Α.Ε. να αποταθεί στα μέλη άλλων Ιατρικών Συλλόγων - όπως ορίζεται από την Υπ. Απ. Υ7α/Γ.Π.οικ (ΦΕΚ αρ. 1775/Τεύχ. Β / ) και το Νόμο 3996/11, άρθρο 29 - εφόσον έχουν εκδηλώσει Σελίδα 1 από 6

2 ενδιαφέρον για τη θέση, προκειμένου να παρέχουν τις υπόψη υπηρεσίες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), όπου θα αναφέρεται το έργο ή τα έργα ενδιαφέροντός τους (βάσει Πίνακα 1) και η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα οριζόμενα παρακάτω δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη, από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, την υπογραφή τους ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή, από έως και από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς στη ΔΕΗ/ΔΥΑΕ (Αραχώβης 32, Αθήνα, 2ος όροφος). Οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη εξωτερικά : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου». Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες σε ιατρικά θέματα : κ. Χ. Αλεξόπουλος, Τομεάρχης Ιατρικής της Εργασίας (τηλ ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων : α) στην Υπηρεσία μας στην παραπάνω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr -> Απασχόληση -> Θέσεις Εργασίας). Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή που θα συσταθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. για το σκοπό αυτό και η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση τα απαιτούμενα προσόντα, την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία στο αντικείμενο της Ιατρικής της Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη συστάσεις εργοδοτών, εφόσον υπάρχουν. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει προσωπικές συνεντεύξεις από τους υποψήφιους, όπως και να αξιολογήσει παλαιότερη συνεργασία της ΔΕΗ Α.Ε. μαζί τους. Σε περίπτωση που απασχολούμενοι Ιατροί αποχωρήσουν πριν τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από την αρμόδια Επιτροπή, οι οποίοι θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων: 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου. 2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος. 3. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 4. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Σελίδα 2 από 6

3 5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά. 6. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Νόμο 3850/2010 (άρθρο 9, παρ. 4), προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ. 7. Βεβαιώσεις εργοδοτών για την ανάληψη καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, από τις οποίες να προκύπτει η διάρκεια και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, που να έχουν κατατεθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ή φωτοαντίγραφα συμβάσεων σε συνδυασμό με Τιμολόγια Παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 8. Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικό νόμιμης απαλλαγής από το στρατό, προκειμένου για τους άντρες, οι οποίοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, το αργότερο κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 9. Βιογραφικό σημείωμα. 10. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων ατομικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει ομοίως να υποβάλουν υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986), στην οποία να δηλώνουν ότι : «Όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. Επιπλέον δηλώνω ότι έχω τακτοποιημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, λιποταξία, έγκλημα περί το νόμισμα, παράβαση των διατάξεων του Α.Ν. 375/1936, ψευδή υπεύθυνη δήλωση και ότι δεν τελώ υπό απαγόρευση η δικαστική αντίληψη.» Η παρούσα Ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθεί σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους του Πίνακα 2 και στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr). Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΣ Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων Συνημμένα : - Έντυπο Αίτησης Σελίδα 3 από 6

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Α/Α ΝΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ 1 ΑΘΗΝΩΝ Ι ,00 2 ΑΘΗΝΩΝ ΙΙ ,00 3 ΑΘΗΝΩΝ ΙΙΙ ,00 4 ΚΟΖΑΝΗΣ Ι (Ορυχεία) ,00 5 ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΙ ,00 6 ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΙΙ (Ορυχεία) ,00 7 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,00 8 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,20 9 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ι ,00 10 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΙ (Ορυχείο ,00 Αμυνταίου) 11 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,00 12 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,20 13 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,00 14 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ,00 15 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,00 16 ΑΡΤΑΣ ,00 17 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 18 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ,00 19 ΦΩΚΙΔΑΣ ,20 20 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,20 21 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,00 22 ΕΒΡΟΥ ,00 23 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,00 24 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,00 25 ΕΥΒΟΙΑΣ Ι ,00 (ΒΟΡΕΙΑ) 26 ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΙ ,20 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) 27 ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΙΙ ,80 (ΝΟΤΙΑ) 28 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,40 29 ΔΡΑΜΑΣ ,40 30 ΡΟΔΟΠΗΣ ,00 31 ΧΑΝΙΩΝ ,00 32 ΚΥΚΛΑΔΩΝ I ,00 (Άνδρος) 33 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙI ,00 (Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος- Μήλος-Σίκινος) 34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΙI ,00 (Ίος-Φολέγανδρος- Σαντορίνη-Ανάφη) 35 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙV ,00 (Πάρος) 36 ΚΥΚΛΑΔΩΝ V ,60 (Νάξος-Αμοργός-Δονούσα- Κουφονήσια) 37 ΚΥΚΛΑΔΩΝ VI ,00 (Σύρος-Τήνος-Μύκονος) 38 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ I ,00 (ΒΟΡΕΙΟΙ ΝΗΣΟΙ) 39 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ II ,00 (ΝΟΤΙΟΙ ΝΗΣΟΙ) ΣΥΝΟΛA ,20 Σελίδα 4 από 6

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα) Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (Πλ. Π. Μπακογιάννη 5, Πειραιάς) Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου (Ηλία Ηλιού 5, Αγρίνιο) Ιατρικός Σύλλογος Μεσολογγίου (Σπ. Μουστακλή 8, Τ.Θ. 124, Μεσολόγγι) Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας (Φιλελλήνων 8, Τρίπολη) Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης (Ξ. Τριανταφυλλίδη 19, Κοζάνη) Ιατρικός Σύλλογος Άρτας (Κ. Παλαμά 28, Άρτα) Ιατρικός Σύλλογος Δράμας (Μεγ. Αλεξάνδρου 42, Δράμα) Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης (Οδ. Ορφανουδάκη 16, Κομοτηνή) Ιατρικός Σύλλογος Κιλκίς (Καμπάνη 17 Τ.Θ. 34, Κιλκίς) Ιατρικός Σύλλογος Έβρου (Σωκρ. Οικονόμου 4, Αλεξανδρούπολη) Ιατρικός Σύλλογος Εύβοιας (Μιαούλη 2, Χαλκίδα) Ιατρικός Σύλλογος Λιβαδειάς (Έρκυνας 3, Λιβαδειά) Ιατρικός Σύλλογος Θηβών (Κάδμου 1, Θήβα) Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου (Κρητοβουλίδου 19 & Γιαμπούδη, Ηράκλειο) Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων (Γ. Παπανδρέου 2, Β' Κτίριο, Ιωάννινα) Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας (Ηρ. Πολυτεχνείου 24, Καρδίτσα) Ιατρικός Σύλλογος Πρεβέζης (Θεοφάνους 5, Πρέβεζα) Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας (Αριστομένους 51, Καλαμάτα) Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων (Βύρωνος 17, Τρίκαλα) Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας (Όθωνος 1 - Πλ. Λαού, Λαμία) Ιατρικός Σύλλογος Φωκίδας (Ανδρούτσου 11, Άμφισσα) Ιατρικός Σύλλογος Φλώρινας (Μαγνησίας 10, Φλώρινα) Ιατρικός Σύλλογος Καστοριάς (Γράμμου 33, Καστοριά) Ιατρικός Σύλλογος Χανίων (Σφακίων 32, Χανιά) Ιατρικός Σύλλογος Καλύμνου (Ενορία Αγ. Θεολόγου Τ.Θ. 5, Κάλυμνος) Ιατρικός Σύλλογος Κω (Τ.Θ. 85, Κως) Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου (Πλατ. Γ Μαύρου 2, Ρόδος) Ιατρικός Σύλλογος Γρεβενών (Ηλία Φάσσα 3 Τ.Θ. 108, Γρεβενά) Ιατρικός Σύλλογος Πέλλας (Φιλίππου 26, Έδεσσα) Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας (28ης Οκτωβρίου 43, Λάρισα) Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας (Κύπρου 2, Κατερίνη) Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας (Πλ. Ρακτιβάν 1, Βέροια) Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου (Φειζοπούλου 8, Αίγιο) Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας (Καραϊσκάκη 5, Αμαλιάδα) Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας (Χαρμαντά 7, Ναύπλιο) Ιατρικός Σύλλογος Ευρυτανίας (Ζηνοπούλου 1, Καρπενήσι) Ιατρικός Σύλλογος Ζακύνθου (Τ.Θ. 69, Ζάκυνθος) Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας (Γρηγ. Λαμπράκη 17Α, Ηγουμενίτσα) Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Πλ. Αριστοτέλους 4, Θεσ/νίκη) Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας (Φιλ. Εταιρείας 9, Καβάλα) Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας (Πλ. Σκαραμαγκά 4, Κέρκυρα) Ιατρικός Σύλλογος Κεφαλληνίας (Λ. Βεργωτή 81, Αργοστόλι) Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας (Κολοκοτρώνη 2, Κόρινθος) Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων (Δωδεκανήσου 1, Σύρος) Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας (Αρχιδάμου 77-79, Σπάρτη) Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου (Δ. Πιταροκοίλη 4, Αγ. Νικόλαος) Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου (Αγ. Θεράποντος 5, Μυτιλήνη) Ιατρικός Σύλλογος Λευκάδας (Βαλαωρίτου Νοσοκομείο, Λευκάδα) Ιατρικός Σύλλογος Λήμνου (Γεν. Νοσοκομείο Λήμνου, Μύρινα Λήμνου) Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας (Σπ. Σπυρίδη 33-39, Βόλος) Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης (28ης Οκτωβρίου 214, Ξάνθη) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών (Τ.Θ. 1171, Πάτρα) Ιατρικός Σύλλογος Πύργου (Γρηγορίου Ε 1, Πύργος Ηλείας) Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου (Κουρμουλή 19, Ρέθυμνο) Ιατρικός Σύλλογος Σάμου (Νοσοκομείο Σάμου, Σάμος) Σελίδα 5 από 6

6 Ιατρικός Σύλλογος Σερρών (Τσαλοπούλου 12, Σέρρες) Ιατρικός Σύλλογος Σητείας (Ε. Βενιζέλου 42, Σητεία) Ιατρικός Σύλλογος Φωκίδας (Ανδρούτσου 11, Άμφισσα) Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής (Μουσείου 3, Πολύγυρος Χαλκιδική) Ιατρικός Σύλλογος Χίου (Κανάλα 6, Χίος) Σελίδα 6 από 6