ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, Υατδάξη Σει. Γξ. Πξνκεζεηψλ: Fax : Έρνληαο ππφςε: ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/η.Α / ) πεξί πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη. 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α / ), πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/η.Α/ ) θαη ηζρχεη. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α / ) πεξί Πξνκεζεηψλ Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/η.Α / ) θαη ηζρχεη. 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/η.Α / ), πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4038/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/ ) πεξί Δλίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο. 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 (ΦΔΚ 128/η.Α / ) πεξί Δπνπηείαο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζχζηαζεο εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/η.Α'/ ) θαη ηζρχεη. 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3868/2010 (ΦΔΚ 129/η.Α / ) πεξί Αλαβάζκηζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/2010 (ΦΔΚ 141/η.Α / ), πεξί Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπζχλεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 3984/2011 θαη ηζρχεη. 9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173/η.Α / ) πεξί Γηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4055/2012 θαη ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 237/η.Α / Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194/η.Α / ), πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο. 11. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/η.Α/ ): χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 12. Σν αξ. 26 ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/η.Α/ ) : πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ Τ.Α Έγθξηζε ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ, ησλ Φνξέσλ ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 3580/07. (ΦΔΚ 2957-η. Β ). Σελίδα 1 από 9

2 13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/η.Α / ) πεξί Γηαξζξσηηθψλ Αιιαγψλ ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 14. Σνλ Ν.1568/1985 ΦΔΚ 177 Σεχρνο Α ηεο 18/10/85 (Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ) 15. Σελ ππ αξηζκ /3293/1988 Τπνπξγηθή απφθαζε - Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» θαη ζην Γεκφζην, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 1836/1989 (ΦΔΚ 79/Α/ ). 16. Σν Π.Γ. 294/1988 ( ΦΔΚ /Α/ 138) Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία. 17. Σν Π.Γ. 16/1996 (αξηζκφο ΦΔΚ 10/Α/ ) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ» 18. Σν Π.Γ. 17/1996 (αξηζκφο ΦΔΚ 11/Α/ ) «Μέηξα γηα βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ & 91/383/ΔΟΚ. 19. Σν Π.Γ. 157/92 (ΦΔΚ Α 74) : «Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ λ. 1568/85 Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (177/Α) ζην Γεκφζην ΝΠΠΓ θαη ΟΣΑ. 20. Σε κε αξ. πξση /8239/989/Β0014/ΠΟΛ1168/ Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ πεξί Απαιιαγήο απφ ΦΠΑ ησλ ηαηξψλ εξγαζίαο Κνηλνπνίεζε ηεο αξηζ.297/08 Γλσκνδφηεζεο ηνπ Ν..Κ. 21. Σελ ππ αξηζκ. Τ7α/ΓΠ.νηθ ΚΤΑ «Ηαηξνί εξγαζίαο Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Ηαηξηθήο Δξγαζίαο απφ ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ 22. Σηο κε αξ. 11 ε / /Θ.1 ν (ΑΓΑ: 7 Ζ ΧΓ-ΒΖΥ) & 13 ε / /Θ.69 ν (ΑΓΑ: 7Ξ084690ΧΓ-Δ2Ο) & 17 ε / /Θ.42ν (ΑΓΑ: ΧΓ6Ζ4690ΧΓ-ΦΞ5) Απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 23. Σε κε αξ. 3858/2015 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΒΝΑΦ4690ΧΓ-8Ν0) Προσκαλεί ππνςήθηνπο ηαηξνχο εξγαζίαο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ γηα έλα (1) έηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010. Ζ παξνχζα πξφζθιεζε απεπζχλεηαη ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν Αζελψλ, Πεηξαηψο θαζψο θαη ζην Παλειιήλην σκαηείν Δηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο (χιινγνο Ηαηξψλ Δξγαζίαο). Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θπζηθά πξφζσπα. Πξνζθνξέο εηαηξεηψλ (νπνηαζδήπνηε κνξθήο) δε ζα γίλνληαη δεθηέο. Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε ,00 εηεζίσο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α ησλ εμφδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζα είλαη έλα (1) έηνο. Σν Ννζνθνκείν ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο (ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο θ.ι.π.) γηα έλα (1) αθφκα έηνο. Οη πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνχλ ηελ 26/10/2015 εκέξα Γεπηέξα, ψξα 11:00 κ.κ. ζηελ Αίζνπζα δηαγσληζκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζα έρεη νξηζζεί κε απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ κέρξη ηελ 23/10/2015 εκέξα Παξαζθεπή, θαη ψξα π.κ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. ηνλ θπξίσο θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ, ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ απεπζχλεη ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ην αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο, ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηπρφλ ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ». Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη ππνθάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Σελίδα 2 από 9

3 Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηνλ ππνθάθειν κε ηίηιν «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» ηα θάησζη : 1. Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο Σχπνπ Α (γηα άλδξεο) 2. Πηζηνπνηεηηθφ Παζνιφγνπ θαη Φπρηάηξνπ (ηθαλφο γηα εξγαζία) 3. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 4. Σίηινο εηδηθφηεηαο Ηαηξηθήο Δξγαζίαο 5. Αζθνχκελε εηδηθφηεηα Ηαηξηθήο Δξγαζίαο βεβαηνχκελε απφ ηνλ αξκφδην Ηαηξηθφ χιινγν 6. Τπεχζπλε δήισζε φηη απνδέρνληαη πιήξσο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο Δπηζπκεηά πξνζφληα: 1. Πξνγελέζηεξε εκπεηξία ζην ζεκαηηθφ πεδίν ηεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία 2. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 3. Καιή γλψζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ 4. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ή θαη Γηδαθηνξηθφ Όια ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ : 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Πιεξνθνξίεο θαζεκεξηλά απφ ην Σκ. Πξνκεζεηψλ, ψξεο έσο (ηει ) Σνλ κεηνδφηε ζα βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ ΣΟΤ Π.Γ.Ν ΑΣΣΗΚΟΝ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΓΗΑΝΝΑΚΑΚΟΤ Σελίδα 3 από 9

4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ Καθήκοντα 1. Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ν ειάρηζηνο πξνβιεπφκελνο απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ν νπνίνο έρεη ππνινγηζζεί ζηνλ πην θάησ πίλαθα, κε βάζε ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Ννζνθνκείν. Καη εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί πξφζζεηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο, απηφ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ έγγξαθεο εηζήγεζεο ηνπ Αλάδνρνπ θαη απνδνρήο ηνπ Π.Γ.Ν. ΑΣΣΗΚΟΝ. 2. Ζ θπζηθή παξνπζία ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζα θαηαλεκεζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα θαη γεληθά θάζε δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ ηέκλεη ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Παραζέηοσκε πίλαθα (ηειεσηαία ελεκέρφζε Σεπηέκβρηος 2015) κε ηης εηδηθόηεηες ηοσ προζφπηθού ηοσ Νοζοθοκείοσ θαη ηης απαηηούκελες ώρες απαζτόιεζες ηοσ αλαδότοσ. ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜ. ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΩΡΔ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ/ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ & ΠΑΡΑΨΑΣΡΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ Δ ΗΟΝΣΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ 144 0,8 115,2 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ 23 0,6 13,8 ΛΟΗΠΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ/ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ & ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ,4 452,8 ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ (ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΗ Υ/Σ & Μ/Σ, ΘΔΡΜΑΣΔ) 27 0,6 16,2 ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ (ΛΟΗΠΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ) 10 0,4 4 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 137 0,4 54,8 ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΟΗ, ΦΤΥΟΛΟΓΟΗ, 26 0,4 10,4 Σελίδα 4 από 9

5 ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΔ θιπ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 7 0,4 2,8 ΠΡΟΧΠΗΚΟ (ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ) ΣΔΗ, ΔΠΑ, ΟΑΔΓ 67 0,4 26,8 ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ /ΔΣΟ (ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ) 697 Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο έρεη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηνλ Νφκν θαζήθνληα. Απηά θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 3850/2010 ζηα άξζξα 17 θαη 18 (Παξαηίζεληαη ηα ελ ιφγσ άξζξα): Άρθρο 17 Σσκβοσιεσηηθές αρκοδηόηεηες ηοσ ηαηρού εργαζίας 1. Ο ηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηαηξφο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14. Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν. 2. Δηδηθφηεξα ν ηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα: α) ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ, γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, δ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκε θαη κε ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 3. Ο ηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. Άρθρο 18 Επίβιευε ηες σγείας ηφλ εργαδοκέλφλ 1. Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Δ.Τ.Α.Δ., φηαλ ηνχην δελ νξίδεηαη απφ ην λφκν. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Σν πεξηερφκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδφηε. Σελίδα 5 από 9

6 2. Ο ηαηξφο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ: α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ, δ) επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο, ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ. Δθηειεί πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο, φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε. 3. Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 4. Ο ηαηξφο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 5. Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 6. Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο. 7. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 15 έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο. 8. Ο ηαηξφο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζε ΔΞ.Τ.Π.Π., ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αξκφδηεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.). ηε ζπλέρεηα ν ηαηξφο εξγαζίαο ιακβάλεη γλψζε θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Οη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. 9. Γηα θάζε εξγαδφκελν ν ηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν. Δπηπιένλ θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο. ε θάζε πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδφκελν πνπ αθνξά. 10. Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κφλν εθφζνλ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην: α) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία, β) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γ) γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αληίζηνηρε απφδνζε θνηλσληθψλ παξνρψλ. 11. Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 10 ηηκσξνχληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ λ. 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» Σελίδα 6 από 9

7 (ΦΔΚ 50/Α ) αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2472/ Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ.τ.α.δ.θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηπιένλ δεδνκέλσλ κε ηε ζπγθαηάζεζε θαη επηκέιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γενικοί όροι 1. ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πάζεο θχζεο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ζα ππνβιεζεί ν ζπκκεηέρσλ. 2. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ζα ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη νη εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ηνπ. 3. Οη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ζα θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ κεηνδφηε - αλαδφρνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 4. Ζ ζπλνιηθή δηαδηθαζία, θαη ε απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, απνηειεί αληηθείκελν ειέγρνπ θαη έγθξηζεο εηδηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 5. Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 6. Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 7. Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε. 8. Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο ζα πηζηνπνηεί ηηο ψξεο απαζρφιεζήο ηνπ ππνγξάθνληαο ζρεηηθά δειηία παξνπζίαο ηα νπνία ζα ζπλππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Π.Γ.Ν. ΑΣΣΗΚΟΝ. 9. Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εθάζηνηε Σερληθφ Αζθαιείαο, ζα ηεξεί επαγγεικαηηθή ερεκχζεηα θαη ελ γέλεη ζα ηεξεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 10. Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν 3850/2010 θαη θάζε λέα ηξνπνπνίεζε δηάηαμε ε Νφκνο πνπ ηπρφλ ηεζνχλ ζε ηζρχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή αληίζηνηρεο ζχκβαζεο λα παξάζρεη ζην Π.Γ.Ν. ΑΣΣΗΚΟΝ θάζε απαξαίηεην ζηνηρείν πξνο ππνβνιή ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 1. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζα είλαη έλα (1) έηνο. Σν Ννζνθνκείν ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο (ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο θ.ι.π.) γηα έλα (1) αθφκε έηνο. 2. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ε ππνγξαθή ηεο. 3. Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ. 4. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ παξακέλεη ζηαζεξή κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο θαη δελ ππφθεηηαη ζε θακία κεηαβνιή ή αλαπξνζαξκνγή ή απμνκείσζε, ιφγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Κ. θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ. 5. Σν Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ ζχκβαζε, είηε λα ππαλαρσξήζεη απηήο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, επηθπιαζζφκελν θάζε άιινπ λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ (ελδεηθηηθά) : Σελίδα 7 από 9

8 ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηα ζπκθσλεζέληα ν αλάδνρνο δελ ηεξήζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, ηνχησλ ζεσξνπκέλσλ φισλ νπζησδψλ ην Ννζνθνκείν ζεσξήζεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πςειέο απαηηήζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ραξαθηήξα ηνπ Ννζνθνκείνπ αλ ν Αλάδνρνο απνδεδεηγκέλα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά αλ ν Αλάδνρνο παχζεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν. 6. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηεο δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ πξφζζεησλ δαπαλψλ θαη θάζε άιιεο απνζεηηθήο δεκίαο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, κε βάζε απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε άιιν αλάδνρν. Πεξαηηέξσ ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 7. Ο αλάδνρνο, δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν. 8. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη γηα θαλέλα ιφγν λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη πεξηνξηζηηθά: Ππξθαγηά Πιεκκχξα εηζκφο Πφιεκνο 9. Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ έμνδα, απψιεηεο, δεκηέο θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 10. Ζ ζχκβαζε ζα εθηειεζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, απαγνξεπκέλεο ηεο εθρσξήζεψο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 11. Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ αθνξκήο ηεο, ην Ννζνθνκείν θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 12. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Αζελψλ. 13. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα πξφζθιεζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα ηελ εθαξκφζεη άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Ννζνθνκείν. Δκπηζηεπηηθφηεηα 1. Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηνπ θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 2. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Ννζνθνκείν θαη δελ δεζκεχεη ην Ννζνθνκείν, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηνπ ζπλαίλεζε. Σελίδα 8 από 9

9 3. Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. Εεηήκαηα θπξηφηεηαο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 1. Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2. Ο Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζην Ννζνθνκείν. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σελίδα 9 από 9

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Σ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 16REQ005364481 2016-11-09 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ-ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ 1 ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ------------------------------------------- ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟ : «Παξνρή ππεξεζηώλ ηερληθνύ αζθαιείαο»

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ : 10-11-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 16468 "Η ΔΛΠΙ"

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ : 10-11-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 16468 Η ΔΛΠΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ : 10-11-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 16468 "Η ΔΛΠΙ" Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΔΣΑΚΗ ΣΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: ΑΦΟΗ ΜΑΡΖ Ο.Δ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΚΟΙΝ.: ΝΗΜΣ/ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ Σει. (εμση): 210 72 88 170-137 ΝΗΜΣ/ΤΠΔΔΓ Φ.800/ 4/774 ΝΗΜΣ/ΓΟΤ.149

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΛ-ΙΩΕ Α Π Ο Φ Α Η

ΑΔΑ: 4Α8ΥΛ-ΙΩΕ Α Π Ο Φ Α Η ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Δ.Κ.Σ. Σατ. Γ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πιεξνθνξίεο : Μπάθα Οιπκπία Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 2.000 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 2.000 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Αθήνα, 09/04/2013 Απιθμ. Ππωη. : 851 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 2.000 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Πεπιγπαθή έπγος Πποϋπολογιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003593138 2015-12-30

15PROC003593138 2015-12-30 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΜΖΜΑ: Πξνκεζεηψλ ΓΡΑΦΔΗΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, 41110, Ταχ. Δ/μση: Λάρισα, ΤΘ 2101 Γραφείο Αμαπληρωτή Διοικητή Υπεύθυμος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01 / 04 / 2016 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: Ε..Δ.Τ./ 875 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαρ.Δ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα