ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καµία. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καµία. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του ήµου, για την τήρηση των πρακτικών."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 2 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 022/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος Στα Σπάτα σήµερα 05 του µηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη ώρα 08:00 το βράδυ το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Σπάτων Αρτέµιδος συνήλθε σε Έκτακτη ηµόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Σπάτων Αρτέµιδος ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.3999/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γκίκα Κωνσταντίνου του ηµητρίου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Παρόντος και του ηµάρχου κ. Χρήστου Μάρκου του Αντωνίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του.σ., πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά τα 19 µέλη και ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μαργέτης Αθανάσιος του ηµητρίου 1. Κρόκος Νικόλαος του ηµητρίου 2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 2. Λιανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου 3. Μάρκου Χρίστος του Γεωργίου 3. Κασίµης Γεώργιος του Αθανασίου 4. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη 4. Ντουρντουρέκα Καλοµοίρα (Έµµυ) του ηµ. 5. Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου 5. Μποτζιολής ηµήτριος του Σπυρίδωνα 6. Γκινοσάτης Γεώργιος του Βασιλείου 6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 7. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδων 7. Κατραµάδος Σταύρος του Ιωάννη 8. Μάρκου Παναγιώτα του Σπυρίδωνα 8. ανέζης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου 9. Γκίκας Κωνσταντίνος του ηµητρίου 10. Αποσπόρης Ευάγγελος του Μιχαήλ 11. Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη 12. Μαργέτη Αφροδίτη του Ιωάννη 13. Σωτηρόπουλος Αλκιβιάδης του Γεωργίου 14. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 15. Ραφαήλ Νικόλαος του Άγγελου 16. Τσαντήλας Χρήστος του ηµητρίου 17. Μάρκου ηµήτριος του Σπυρίδωνα 18. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 19. Στάµου ηµήτριος του Γεωργίου 20. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καµία. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. Τo θέµα του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού θεωρείται κατεπείγον εξαιτίας των πιεστικών προθεσµιών του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, ιεύθυνση ιοίκησης, το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Σελίδα 1 από 5

2 Εισηγούµενος επί του 1 ου Θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γκίκας Κωνσταντίνος είπε: Σύµφωνα µε το υπ αριθµ.πρωτ.οικ.3259/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα «Προγραµ- µατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α και β βαθµού και τα ΝΠΙ της Αυτοδιοίκησης», το οποίο διαβιβάστηκε µε το υπ αριθµ.πρωτ.οικ.5792/4848/ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µε θέµα «Αποστολή αιτηµάτων των ΟΤΑ α και β βαθµού και των ΝΠΙ αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2014», οι ΟΤΑ α βαθµού αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιονοµική κατάσταση και την περιστολή κρατικών δαπανών πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα τα αιτήµατά τους για το έτος Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ.206/Α / ) «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α / ) για τις συµβάσεις έργου. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1568/1985 και του άρθρου 4 παρ.1 του Π..17/1996, σύµφωνα µε τις οποίες οι εργοδότες επιχειρήσεων (και ΟΤΑ), που απασχολούν κατά ετήσιο µέσο όρο πάνω από πενήντα εργαζόµενους υποχρεούνται να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας. 4) Τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ.54/Α / ) «Πειθαρχικό ίκαιο ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» όπως ισχύει αναφορικά µε την απαιτούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού. 5) Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 της από Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 256/Α / ) «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» παρέχεται η δυνατότητα συνάψεως συµβάσεων µίσθωσης έργου µεταξύ των ήµων και Κοινοτήτων, των Ν.Π.., των Συνδέσµων και των Ιδρυµάτων αυτών αφενός, και φυσικών προσώπων αφετέρου, για την εκτέλεση έργου που δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων του τακτικού προσωπικού των φορέων αυτών. 6) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» όπως ισχύουν, για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και τη νοµιµότητα της κατάρτισης συµβάσεων µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών µεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών. Ειδικότερα και προς αποσαφήνιση του όρου «µίσθωση έργου» και «µίσθωση εργασίας», σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα όπως έχει ερµηνευτεί, µίσθωση έργου είναι η σύµβαση που έχει ως περιεχόµενο την εκτέλεση έργου από την πλευρά του ενός συµβαλλόµενου (εργολάβος) χάριν του άλλου (εργοδότης) έναντι αµοιβής. Ως έργο νοείται η επίτευξη οποιουδήποτε αποτελέσµατος. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 648 του Αστικού Κώδικα, µίσθωση εργασίας είναι η σύµβαση που έχει ως αντικείµενο την παροχή εργασίας από τον ένα συµβαλλόµενο µέρος προς το άλλο έναντι µισθού. Η µίσθωση έργου διαφέρει από τη µίσθωση εργασίας, διότι στη µίσθωση έργου οι συµβαλλόµενοι δεν αποβλέπουν στην παροχή εργασίας καθεαυτή, αλλά στην εκτέλεση του έργου, δηλαδή στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 7) Τις διατάξεις του εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » όπως ισχύουν, για τον περιορισµό του ποσοστού προσλήψεων προσωπικού Ι ΟΧ και ΣΧΕ για τα έτη 2013 και 2014 κατά 20% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 8) Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου µας (ΦΕΚ.2314/Β / ) όπως ισχύει. 9) Τα υπ αριθ.πρωτ.4000/ και 3738/ έγγραφα των υπηρεσιών του ήµου σύµφωνα µε τα οποία ζητούν την πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ως κατωτέρω: ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Σελίδα 2 από 5

3 Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Ένα (1) άτοµο ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνικός Ασφαλείας. 2. Ένα (1) άτοµο ΠΕ Ιατρός Εργασίας. Β. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Ένα (1) άτοµο ΠΕ Παθολόγων. 2. Ένα (1) άτοµο ΠΕ Καρδιολόγων. 3. Ένα (1) άτοµο ΠΕ Ορθοπεδικών. 4. Ένα (1) άτοµο Ε Νοσηλευτών. Την υπ αριθ.πρωτ.3914/ βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε την οποία έχει προϋπολογισθεί η αναγκαία πίστωση για το οικονοµικό έτος 2014 στον Κ.Α µε τίτλο «Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας» συνολικού ποσού Ευρώ και ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί για το οικονοµικό έτος Την υπ αριθ.πρωτ.3174/ βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε την οποία έχει προϋπολογισθεί η αναγκαία πίστωση για το οικονοµικό έτος 2014 στον Κ.Α µε τίτλο «Αµοιβή Γιατρού Εργασίας εργαζοµένων ήµου» συνολικού ποσού Ευρώ και ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν για το οικονοµικό έτος Την υπ αριθ. 4477/ βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε την οποία έχει προϋπολογισθεί η αναγκαία πίστωση για το οικονοµικό έτος 2014 στον Κ.Α µε τίτλο «Αµοιβές ιατρών νοσηλευτών κλπ κοινωνικής µέριµνας» ύψους Ευρώ και ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν για το οικονοµικό έτος Θα πρέπει να προβούµε στον προγραµµατισµό πρόσληψης προσωπικού µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου για το έτος 2014 συνολικού αριθµού έξι (6) ατόµων όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Ένα (1) άτοµο µε ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνικός Ασφαλείας. Έργο του Τεχνικού Ασφαλείας είναι να: α) παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις, ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως, των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο. Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας : α) Συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας καθώς και διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας και πρόληψης των ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµοδίους προϊσταµένους των τµηµάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών που θα ανατεθούν µε σύµβαση µίσθωσης έργου, η αµοιβή θα ανέλθει για ένα (1) έτος στο συνολικό ποσό των , Ένα (1) άτοµο µε ειδικότητα ΠΕ Ιατρού Εργασίας. Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Ιατρός Εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του Ν.1568/1985. Ο εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο. ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Σελίδα 3 από 5

4 Ειδικότερα ο Ιατρός Εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα : α) Σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας. β) Λήψης µέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προµήθειας µέσων εξοπλισµού, γ) Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, δ) Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, ε) Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή µόνιµα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούντων ατόµων στην παραγωγική διαδικασία, ακόµη και µε υπόδειξη αναµόρφωσης της θέσης εργασίας και στ) εν επιτρέπεται ο Ιατρός Εργασίας να χρησιµοποιείται, για να επαληθεύει το δικαιολογηµένο ή µη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζοµένου. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών που θα ανατεθούν µε σύµβαση µίσθωσης έργου η αµοιβή θα ανέλθει για ένα (1) έτος στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. Τα προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, οι συµβουλευτικές τους αρµοδιότητες καθώς και η επίβλεψη συνθηκών εργασίας καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9 και του Ν. 1568/1985, σε συνδυασµό µε τις όµοιες του Ν.3144/2003. Οι ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας καθορίζονται από τις διατάξεις του Π 294/1988 και της Κ.Υ.Α.88555/3293/1988 και δεν µπορούν να είναι λιγότερες από 75 ώρες ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό άνω των 50 ατόµων. Β. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Ένα (1) άτοµο ΠΕ Παθολόγων. 2. Ένα (1) άτοµο ΠΕ Καρδιολόγων. 3. Ένα (1) άτοµο ΠΕ Ορθοπεδικών. 4. Ένα (1) άτοµο Ε Νοσηλευτών. Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών που θα ανατεθούν µε Οι ανωτέρω εργασίες δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων του τακτικού προσωπικού του ήµου µας, για αυτό επιβάλλεται η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου προκειµένου ο ήµος µας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των τοπικών συνθηκών, στην πληθυσµιακή έκρηξη, την µεγάλη ανάπτυξη που πραγµατοποιείται την περίοδο αυτή σε όλα τα επίπεδα και στην διεύρυνση των υπηρεσιών για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ηµοτών και κατοίκων της περιοχής µας. Οι ανωτέρω συµβάσεις είναι καθαρά συµβάσεις µίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτουν εξαρτηµένη εργασία. Για τις παρακάτω προσλήψεις έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του ήµου µας οικ. έτους 2014 και θα προβλεφθούν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ήµου µας οικ. έτους 2015 και συγκεκριµένα: ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Σελίδα 4 από 5

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Σελίδα 5 από 5 Κ.Α. ΠΟΣΟΝ/ΑΝΑ ΘΕΣΗ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,00 1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,00 1 ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ,00 1 ΠΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΩΝ ,00 1 ΠΕ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΩΝ ,00 1 Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ,00 Κατόπιν αυτών, παρακαλούµε όπως σε έκτακτη συνεδρίαση θέσετε το θέµα υπόψη των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης. ΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του τις προαναφερθείσες διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον Προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2014 όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας απόφασης και συγκεκριµένα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟ Κ.Α. ΠΟΣΟΝ/ΑΝΑ ΘΕΣΗ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,00 1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,00 1 ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ,00 1 ΠΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΩΝ ,00 1 ΠΕ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΩΝ ,00 1 Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ,00 Για τις ως άνω προσλήψεις έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του ήµου µας οικ. έτους 2014 και θα προβλεφθούν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ήµου µας οικ. έτους Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τσαντήλας Χρήστος, Μάρκου ηµήτριος, Τούντας Αντώνιος και Στάµου ηµήτριος για τους λόγους που ανέφεραν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθµό 022/2014. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Μαργέτης Αθανάσιος του ηµητρίου Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΤΡΑΜΑ ΟΣ Ι. ΣΤΑΥΡΟΣ (απών) Ακριβές Απόσπασµα Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΓΚΙΚΑΣ Μάρκου Χρίστος του Γεωργίου Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου Γκινοσάτης Γεώργιος του Βασιλείου Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα Μάρκου Παναγιώτα του Σπυρίδωνα Αποσπόρης Ευάγγελος του Μιχαήλ Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη Μαργέτη Αφροδίτη του Ιωάννη Σωτηρόπουλος Αλκιβιάδης του Γεωργίου Ζήση Μαρία του Ανδρέα Ραφαήλ Νικόλαος του Άγγελου Τσαντήλας Χρήστος του ηµητρίου Μάρκου ηµήτριος του Σπυρίδωνα Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Στάµου ηµήτριος του Γεωργίου