INCOFRUIT - (HELLAS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INCOFRUIT - (HELLAS)"

Transcript

1 Agrosynergie Groupement Européen d'intérêt Economique Ï ÛÁ n 30-CE /00-37 ðî ÈÛflÔı (πρόχειρη µετάφραση) ÓÈÔÎ ÁÛÁ της ΚΟΑ Ù Ì ˆÒÔ Ù Ì Í È Î ÌÈÍ Ì ÓÈÔÎ ÁÛÁ Ù Ì Ï ÙÒ Ì Û ÂÙÈÍ Ï ٠ÂÛðÂÒÈ ÔÂÈ fi ÍÙÂÎÂÛÙÈÍfi ðâòflîá Á October

2 Οι ακόλουθες επιχειρήσεις, που αποτελούν LE GEIE Agrosynergie, εκτέλεσαν αυτήν την εργασία: COGEA S.p.A Μέσω Po Ρώµη ITALIE Tιl. : + fax : + ταχυδροµείο : Ισοτιµία Massimo CIAROCCA Reprιsentι µε τη βοήθεια από: SPEED 30, Averof ST, Athθnes GRECE και UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE ΜΑ ΡΊΤΗ. Facultι: ETS des Ingιnieurs Agronomes de Μαδρίτη E.T.S.I.A. Citι Universitaire, Μαδρίτη ΗΣΠΑΝΊΑ OREADE-BRECHE Sarl 64 chemin del prat Auzeville ΓΑΛΛΙΑ Tιl. : + fax : + ταχυδροµείο : 2

3 - Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί µέρος της αξιολόγησης της ΚΟΑ των φρούτων και των λαχανικών (F&V). Ο στόχος του είναι να παράσχει µια αξιολόγηση των επιδράσεων των κοινοτικών µέτρων σχετικά µε τα µεταποιηµένα εσπεριδοειδή ως αποτέλεσµα του κανονισµού (ec) n 2202/96 του Συµβουλίου. Η αξιολόγηση καλύπτει την περίοδο Αφορά όλα τα κράτη µέλη (Κ-Μ) που παράγουν τα εσπεριδοειδή, και in particular τα τρία κύρια παραγωγικά κράτη µέλη (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα) και την Κύπρο ως νέο κράτος µέλος. œ ÙÔÏ Ú µεταποίησης Ù Ì ÂÛðÂÒÈ ÔÂÈ Ì «ÂıÒ ð Ífi ÔÒ ÂÛðÂÒÈ ÔÂÈ ών ÂflÌ È ÌÙÔÌ ðòôû Ì ÙÔÎÈÛÏ ÌÁ ðòôú ÙÁ ÔÒ για νωπή καταάλωση (70 80% Ù Ì Í Ì). ˆÒÔ Ù ðôı ÂðÈÎ ÔÌÙ È È ÙÁÌ µεταποίηση σε ıï ÂflÌ È ÍıÒfl Ú ˆÒÔ Ù ðôı ÔıÌ αξιολογηθεί Ó Ï Û Í Òð Ì ÏÈ Ú Ù Ì Ù ÓÈÌÔÏ ÌÙ Ú È ÈÍ Ûfl Ú ÁÎ. ÍıÒfl Ú ÙÁÚ ÂıÙÂÒης ðôè ÙÁÙ Ú Í È ÏÂÒÈÍ Ú ˆÔÒ Ú Ù Ì ˆÒÔ Ù Ì ðôı ðòô Ò ονται ð ÙÁÌ ıðâòð Ò fi. ˆÒÔ Ù ðôı ÂðÈÎ ÔÌÙ È È ÙÁÌ µεταποίηση ðôùâîô Ì ÛıÌfiË Ú Ï ÌÔ Ì ðò ÛËÂÙÔ ÂÈÛ ÁÏ È ÙÔÌ ð Ò. Η επιφάνεια παραγωγής των εσπεριδοειδών έχει παραµείνει σχετικά σταθερή, κατά τη διάρκεια της περιόδου µελέτης, σε όλη την Ε.Ε (περίπου εκτάρια). Η παραγωγή εµφανίζεται στα κράτη µέλη που τοποθετούνται στη µεσογειακή ζώνη και συγκεντρώνεται συχνά πολύ σε µερικές ζώνες (π.χ.: Το Comunidad Valenciana αντιπροσωπεύει σε 38% του του ευρωπαϊκού U.A.A. εσπεριδοειδών). Οι οπωρώνες πορτοκαλιών καλύπτουν σχεδόν το 54% της επιφάνειας, των µικρών εσπεριδοειδών το 32%, των λεµονιών το 14% και των γκρέιπφρουτ λιγότερο από 1%. Στο βιοµηχανικό επίπεδο, κάθε περιοχή έχει µια τοπική βιοµηχανία µεταποίησης. Υπάρχουν δύο τύποι χυµών ως αποτέλεσµα της πρώτης επεξεργασίας: φυσικοί χυµοί (απλής εκθλιψης) και συµπυκνωµένοι χυµοί. Η κατανάλωση στην Ε.Ε, κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος, καλύπτεται από τις εισαγωγές του χυµού (92% στο αντίτιµο νωπών καρπών). Οι εισαγόµενοι χυµοί αποτελούνται κυρίως από τους συµπυκνωµένους χυµούς. Εντούτοις, η κατανάλωση φυσικών χυµών συνεχώς αυξάνεται και αυτή η αύξηση είναι µεγαλύτερη απ'ό, τι για αυτήν των συµπυκνωµένων. Σε παγκόσµια κλίµακα, η Βραζιλία και οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι οι δύο κύριοι παραγωγοί, κυριαρχόντας κατά ένα µεγάλο µέρος στην διεθνή αγορά. Σε αντιδιαστολή µε την Ε.Ε, οι αλυσίδες αγοράς εσπεριδοειδών τους είναι κυρίως προσανατολισµένες για την µεταποίηση, η οποία τους δίνει ένα ορισµένο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον τοµέα του χυµού. Όσον αφορά τα εσπεριδοειδή σε τεµάχια στην Ε.Ε, η παραγωγή είναι για βιοµηχανικούς λόγους, αλλά βρίσκεταιναι σε κρίση λόγω του ανταγωνισµού από τα κινεζικά προϊόντα. Ô ÌÔÏÈÍ ðî flûèô œ Í ÌÔÌÈÛÏ Ú (ec) n 2601/69 ÙÔı ıï ÔıÎflÔı εί Â Í ËÔÒflÛÂÈ ÏÈ ÂÌflÛ ıûá È ÙÁÌ µεταποίηση Ù Ì ðôòùôí ÎÈ Ì Ûε ıï, ÛÈÛÏ ÌÁ ÛÙÁ Ë ÛðÈÛÁ Ù Ì ÛıÏ ÛÂ Ì ÏÂÙ Ó Ù Ì µεταποιητών Í È Ù Ì ð Ò Ì, Í È ÙÁÚ ÂÓ Ûˆ ÎÈÛÁÚ ÏÈ Ú ÂÎ ÈÛÙÁÚ ÙÈÏfiÚ È ÙÔÌ ð Ò. Οι Tangerines, satsumas Í È ÔÈ ÍÎÁÏÂÌÙflÌÂÚ ÂÌÛ Ï Ù ËÁÍ Ì Û ıù ÙÔ µέτρο ÙÔ Ô 1996, Ô Í ÌÔÌÈÛÏ Ú (ec) n 2200/96 ÙÔı ıï ÔıÎflÔı, ˆÂÒ ÏÈ ÛÁÏ ÌÙÈÍfi ÏÂÙ ÒÒ ËÏÈÛÁ Ùης ΚΟΑ ðôı ÛÂ, ÏÂÙ Ó Ù Ì ÎÎ Ì, Ì Ì ÍÂÌÙÒÈÍ Ò ÎÔ ÛÙÈÚ ÔÒ Ì ÛÂÈÚ ð Ò Ì (ΟΠ). ƒ Ô ÎÎÔÈ Í ÌÔÌÈÛÏÔfl ÙÔı ıï ÔıÎflÔı ÌfiÍÔıÌ Û ıùfiì ÙÁÌ ÏÂÙ ÒÒ ËÏÈÛÁ: Ô Καν (ec) 2202/96 ðôı Ì ÔÏÂfl ÙÔ ðò Ò ÏÏ ÂÌflÛ ıûáú È Ù µεταποιηµένα ÂÛðÂÒÈ ÔÂÈ fi, Í È Ô Καν (ec) 2201/96 ðôı Ì Ë ÒÂfl ÙÔ ðò Ò ÏÏ ÂÌflÛ ıûáú È ÙÁÌ µεταποίηση ÎÎ Ì ðòô ÌÙ Ì Í È ÂðflÛÁÚ ÙÔ ÂÏðÔÒÈÍ Í ËÂÛÙ Ú Ï ÙÒflÙÂÚ ÒÂÚ. Από το 1996, το πρόγραµµα ενίσχυσης για την µεταποίηση των εσπεριδοειδών έχει περιλάβει τα πορτοκάλια, τα λεµόνια, τα γκρέιπφρουτ, pomelos, tangerines και τις κληµεντίνες που υποβάλλονται σε µεταποίηση σε χυµό, καθώς επίσης και τις κληµεντίνες και satsumas που προορίζονται για µεταποίηση σε τεµάχια. Έχει βασιστεί στα ακόλουθα στοιχεία: η αρχή µιας ενίσχυσης που δίνεται στους παραγωγούς των φρούτων που παραδίδουν για την µεταποίηση, η ενίσχυση παρέχεται στους παραγωγούς, µέσω της ΟΠ, που είναι το µόνο όργανο που έχει το δικαίωµα για να συνάψει συµβάσεις µε τους µεταποιητές, το ποσό ενίσχυσης καθορίστηκε σε µια συγκεκριµένη κλίµακα το 1996 και έχει παραµείνει αµετάβλητο, ο µέγιστος επιλέξιµος όγκος για ενίσχυση (κατώφλια ) για κάθε τύπο φρούτων καθιερώθηκε στο επίπεδο Ε.Ε, 3 3

4 η υπέρβαση των κατωφλίων µεταποίησης οδηγεί στις ανάλογες µειώσεις της ενίσχυσης, τα φρούτα που παραδίδονται για µεταποίηση πρέπει να καλύπτουν τις καθορισµένες ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις. Λόγω της συχνής υπέρβασης των κατωφλίων στην ΕΕ για την πλειοψηφία των εσπεριδοειδών, µεταξύ 1996 και 2000, η µείωση της ενίσχυσης ήταν σηµαντική (π.χ.: µέχρι 42% για τα πορτοκάλια και 44% για τα λεµόνια). Σε απάντηση στους φόβους για την υψηλή προσφυγή στις αποσύρσεις, η Ε.Κ αναθεώρησε αυτό το σύστηµα της ενίσχυσης το 2000 από - κανονισµός (ec) n 2699/00. Τα κατώφλια κάθε τύπου φρούτων αυξήθηκαν και κατανεµήθηκαν ανά κράτος µέλος (ΚΜ) Επιπλέον, η ΚΟΑ ρυθµίζει επίσης το εµπόριο των µεταποιηµένων προϊόντων εσπεριδοειδών µε τρίτες χώρες. Οι εισαγωγές υπόκεινται στους δασµολογικούς συντελεστές σύµφωνα µε το κοινό δασµολόγιο. Ορισµένες προνοµιακές συµφωνίες και το γενικό σύστηµα των προτιµήσεων µπορούν να τροποποιήσουν αυτούς τους όρους για µερικές χώρες. Για τα satsumas σε τεµάχια, ένα µέτρο προστασίας έχει ενεργοποιηθεί λόγω της διαταραχής που προκαλείται από τις τεράστιες εισαγωγές από την Κίνα. Τέλος, προκειµένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή των κοινοτικών χυµών εσπεριδοειδών, η ΚΟΑ καθορίζει επιστροφές κατά την εξαγωγή. «ÏÂËÔ ÔÎÔ fl ÓÈÔÎ ÁÛÁÚ Í È ÔÈ ðâòèôòèûïôfl ÙÔı «ÏÂËÔ ÔÎÔ fl ÓÈÔÎ ÁÛÁÚ ðôı ıèôëâùfiëáíâ ÛflÛÙÁÍ ÛÙÁÌ Ì ÎıÛÁ Ù Ì ÈÛÙÔÒÈÍ Ì ÛÙ ÙÈÛÙÈÍ Ì ÛÙÔÈ Âfl Ì (EUROSTAT, Comext, Ù flíùı  ÔÏ Ì Ì ÒÔÙÈÍfiÚ ÎÔ ÈÛÙÈÍfiÚ (FADN), ÂËÌÈÍ ÛÙÔÈ Âfl, Í.Îð.), ÛÙ ÌÔÏÈÍ ÛÙÔÈ Âfl, Í Ë Ú ÂðflÛÁÚ Í È ÛÙÁÌ Ì ÎıÛÁ Ù Ì ðôèôùèí Ì Í È ðôûôùèí Ì ðîáòôˆôòè Ì ðôı ÛıÎÎ ËÁÍ Ì ð ÙÔıÚ ÂÌ È ˆÂÒ ÏÂÌÔıÚ ÂÈÒÈÛÙ Ú: ΟΠ, µεταποιητές, ÂËÌÈÍ Ò Ì Ù Ì ÍÒ Ù Ì ÏÂÎ Ì, ÙÁÚ ıò ð ÍfiÚ ðèùòôðfiú, Í.Îð. œè ÛıÌÂÌÙ ÓÂÈÚ Ï ÙÔıÚ ÂÈÒÈÛÙ Ú ÛflÛÙÁÍ Ì ÛÂ Ì ÁÏÈ- ÔÏÁÏ ÌÔ ÂÒ ÙÁÏ ÙÔÎ ÈÔ ðôı ðòôû ÒÏ ÛÙÁÍ ÛÙÁ ˆ ÛÁ ÙÔı ÛıÌÔÏÈÎÁÙfi. ºð Ú Ù ÛÙ ÙÈÛÙÈÍ ÛÙÔÈ Âfl Âψ ÌflÛÙÁÍ Ì Ì ÂflÌ È ÂflÙ ðôî ÌÂð ÒÍfi ÂflÙ ÏÁ È Ë ÛÈÏ ÛÂ È ˆÔÒÔıÚ ÙÔÏÂflÚ Û ÂÙÈÍÔ Ú Ï ÙÁÌ Âˆ ÒÏÔ fi ÙÁÚ ÂÌflÛ ıûáú, ÔÈ ÂÍÙÈÏÁÙ Ú Âfl Ì ÙÁÌ ðòôûˆı fi ÛÙÈÚ ÒÂıÌ Ú ÙÔıÚ. ÂÒ ÙÁÏ ÙÔÎ È ðâıë ÌËÁÍ Ì ÎÔ Û ÂÙÈÍÔfl POs Í È ÙÔıÚ µεταποιητές Ï ÙÔ Û ÛÙÁÏ Ù Ì ÂðÈ ÔÒÁ fiûâ Ì, Í Ë Ú ÂðflÛÁÚ Í È ÎÂÚ ÙÈÚ ÔÒ Ì ÛÂÈÚ ÂÎ Ôı ÙÔı ÍÒ ÙÔıÚ Ï ÎÔıÚ. œè ÂðÈÛÙÒÔˆ Ú ıù Ì Ù Ì ÂÒÂıÌ Ì fiù Ì ðôî ðâòèôòèûï ÌÂÚ, ÔÈ ÔðÔflÂÚ ð ÒÂÏð ÈÛ Ì ÛÁÏ ÌÙÈÍ ÙÁÌ ÂðÈ ÂflÒÁÛÁ ıùfiú ÙÁÚ ÓÈÔÎ ÁÛÁÚ. ðôùâî ÛÏ Ù της ΚΟΑ Ù Ì ˆÒÔ Ù Ì Í È λαχανικών Û ÂÙÈÍ Ï ÙÁÌ µεταποίηση Ù Ì ÂÛðÂÒÈ ÔÂÈ Ì Αποδοτικότητα της ΚΟΑ ÛÂ Û ÛÁ Ï τους ÂÌÈÍÔύς ÛÙ Ôυς της «ðô ÔÙÈÍ ÙÁÙ Ù Ì Ï ÙÒ Ì ÂÌflÛ ıûáú È ÙÁÌ µεταποίηση ÂÛðÂÒÈ ÔÂÈ ών, ÏÂÙÒfiËÁÍ ÛÔÌ ˆÔÒ ÙÔıÚ ÛÙ ÔıÚ ÙÁÚ Í È ÂðflÛÁÚ ÛÔÌ ˆÔÒ ÙÔıÚ Í ÒÈÔıÚ ÛÙ ÔıÚ ÙÁÚ ıìëfiíáú ÙÁÚ ÏÁÚ Í È ÙÁÚ ðòèì ð ÙÁ ÏÂÙ ÒÒ ËÏÈÛÁ ÙÔı ÍÂflÌÔÈ ÔÈ ÛÙ ÔÈ fiù Ì κυρίως: για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της κοινοτικής αγοράς, για να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές έχουν τα ποιοτικά προϊόντα σε λογικές τιµές, για να εξασφαλίσει ένα δίκαιο εισόδηµα στους παραγωγούς, για να διατηρήσει τη δραστηριότητα της παραγωγής/της µεταποίησης και για να εξασφαλίσει µια οικονοµική και κοινωνική διάρκεια στις περιοχές, χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος. Ο στόχος της σταθερότητα ς στην κοινοτική αγορά, που λαµβάνει υπόψη τις υπάρχουσες συνδέσεις µεταξύ της φρέσκιας αγοράς και της µεταποίησης, εξετάστηκε συγχρόνως και στις δύο αλυσίδες αγοράς. Από άποψη ο όγκος, η ανάλυση έδωσε έµφαση στα ακόλουθα σηµεία: η ενίσχυση συµβάλλει σηµαντικά στη συντήρηση και την ανάπτυξη ο ίδιος του τοµέα της µεταποίησης. Αυτή η ενίσχυση είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τον τοµέα των φρούτων προοριζόµενων για τον συµπυκνωµένο χυµό, στον οποίο η ενίσχυση αντιπροσωπεύει συχνά περισσότερο από Ύ της ανταµοιβής παραγωγών. Είναι λιγότερος για τον τοµέα του µη συµπυκνωµένου χυµού, ο οποίος παρέχει την καλύτερη ανταµοιβή για τον παραγωγό. ο σηµαντικός ρόλος που η ενίσχυση διαδραµατίζει στη µείωση των αποσυρµένων ποσοτήτων. Αυτές οι αποσυρόµενες ποσότητες µειώθηκαν πραγµατικά πολύ σηµαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου, επιτυγχάνοντας λιγότερο από 1% 4

5 οι όγκοι. Αυτό είναι ένα αποτέλεσµα της παροχής ενίσχυσης, αλλά µπορεί επίσης να αποδοθεί στη αυστηροποίηση του συστήµατος απόσυρσης. Εντούτοις, µια µεγάλη µερίδα των φρούτων που παραδίδονται αυτήν την περίοδο στην µεταποίηση δεν θα ήταν επιλέξιµη για τις αποσύρσεις λόγω της ύπαρξης ορίων κατώτερης ποιότητας. ο πιό οριακός ρόλος της ενίσχυσης όσον αφορά στη σταθεροποίηση της φρέσκιας αγοράς. Στην πραγµατικότητα, η επικάλυψη δύο αγορών σχετικά λίγο. Ο ρόλος σταθεροποίησης οφείλεται κυρίως στην απορροφώντας επεισοδιακή υπερπαραγωγή, παρά από το κανονικό φοuρνητuρε οι µεταποιητές µε τα φρούτα που. Έχουµε υπολογίσει πράγµατι που είναι εκεί µεταξύ Ό στο 1/5 των παραδόσεων στην αλυσίδα αγοράς µεταποίησης που θα µπορούσε στην πραγµατικότητα να επανεγκατασταθεί στη φρέσκια αγορά. Εάν αυτό συνέβη θα µπορούσε να υπάρξει µια αύξηση στον όγκο της φρέσκιας αγοράς περίπου 5 σε 10%, ανάλογα µε το έτος, των φρούτων και των κρατών µελών (στα φρούτα χαµηλότερης ποιότητας που πρέπει να ασκήσουν µέτρια επίδραση στις τιµές). ο διφορούµενος ρόλος των κατώτατων ορίων στη ρύθµιση των ποσοτήτων που παρέχονται για την επεξεργασία. Πράγµατι, οι χειριστές δεσµεύονται συχνά από τις πολυετείς συµβάσεις που καθορίζουν τις ποσότητες και τις τιµές. Το επίδοµα της ενίσχυσης που δραστηριοποιεί πάντα το έτος µετά από την υπέρβαση, είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτο όταν επαναλαµβάνεται συχνά κατά τη διάρκεια µιας περιόδου. Στην περίπτωση της αντίθετης κατάστασης,η συµπεριφορά των χειριστών δεν τροποποιείται πάρα πολύ. Από άποψη ποιότητας, ένας ποιοτικός πίνακας των κατώτατων επιπέδων (ποσοστό κατά Brix ελάχιστο χυµού) έχει καθοριστεί από την ΚΟΑ. Αυτή η αξιολόγηση δείχνει ότι αυτά τα πρότυπα τηρούνται, και ότι οι µεταποιητές χρησιµοποιούν µερικές φορές, από κοινού µε τις ΟΠ, τους ποιοτικούς πίνακες που είναι αυστηρότεροι. Παρά αυτά τα πρότυπα, η αξιολόγηση δείχνει ότι η ενίσχυση διαδραµατίζει έναν πολύ µικρό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Πράγµατι, η ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή εσπεριδοειδών κατευθύνεται κυρίως στη φρέσκια αγορά, και έτσι στις συγκεκριµένες ποιοτικές απαιτήσεις από την. Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αγοράς χυµών µια αναπηρία παρά τις αλυσίδες αγοράς ανταγωνιστών από τη Βραζιλία ή τις ΗΠΑ, οι οποίες παράγουν συγκεκριµένα µε τις ποικιλίες που αφιερώνονται στην επεξεργασµένη αγορά. Από άποψη τιµών της πρώτης ύλης, κανένας έλεγχος αυτών των τιµών δεν υπάρχει, και τα στοιχεία που είχαµε δεν µπορούµε να τα θεωρήσουµε ως απολύτως αξιόπιστα. Εντούτοις, δείχνει τις τάσεις που επιβεβαιώνονται από τις έρευνές µας και τις συνεντεύξεις µας. Κατά συνέπεια, πριν από τη µεταρρύθµιση του 1996, όταν εξασφαλίστηκαν οι ελάχιστες τιµές, όλοι οι µεταποιητές έπρεπε να καταβάλουν την ίδια τιµή για τις πρώτες ύλες σε όλη την ΕΕ. Μετά από τη µεταρρύθµιση του 1996: για τα πορτοκάλια, οι τιµές αυξήθηκαν στην Ισπανία και Sicilia, ενώ µειώθηκαν αισθητά στην Καλαβρία και την Ελλάδα. Η µεταρρύθµιση του 2000 οδήγησε σε µια άνοδο στην Ελλάδα, η οποία εντούτοις παραµένει σαφώς κάτω από τις τιµές των άλλων κρατών µελών. Ο τύπος χυµού που παράγεται από τους µεταποιητές αυτών των περιοχών συνδέεται άµεσα µε αυτές τις τιµές: κατά συνέπεια στην Ισπανία και σε Sicilia, όπου η παραγωγή του χυµού είναι προσανατολισµένη προς τους παστεριωµένους µη συµπυκνωµένους χυµούς, οι τιµές είναι σίγουρα καλύτερες απ' ό, τι στην Ελλάδα και την Καλαβρία όπου οι συµπυκνωµένοι χυµοί (σε άµεσο ανταγωνισµό µε τους εισαγόµενους χυµούς) κυριαρχούν, για τα λεµόνια, οι τιµές αυξήθηκαν στην Ιταλία και έπεσαν στην Ισπανία και την Ελλάδα. Αφ' ενός, µετά από τη µεταρρύθµιση του 2000, όλες οι τιµές έπεσαν (εκτός από στην Ελλάδα, όπου αυξήθηκαν για να συµφωνήσουν µε τις τιµές των άλλων κρατών µελών) οφειλόµενες µε την έννοια του ισχυρού διεθνούς ανταγωνισµού, για τα γκρέιπφρουτ και satsumas, ο διεθνής ανταγωνισµός έχει οδηγήσει αυτές τις δύο αγορές προς µια πτώση στην ποσότητα και την τιµή. Οι τιµές αγοράς της πρώτης ύλης για την αλυσίδα αγοράς των µεταποιηµένων, έχουν εξελιχθεί έτσι µε διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε τις αγορές, στα φρούτα και στο βαθµό διεθνούς ανταγωνισµού. Για τα φρούτα που προορίζονται για την µεταποίηση, η ενίσχυση αντιπροσωπεύει ακόµα το µεγαλύτερο µέρος της ανταµοιβής των παραγωγών (πάνω από 50% και µερικές φορές περισσότεροι, ανάλογα µε τον τύπο φρούτων, τα κράτη µέλη και το έτος), και συµβάλλει έτσι αναντίρρητα στη βελτίωση του εισοδήµατος για αυτούς τους παραγωγούς. Λόγω της συµβολής της ενίσχυσης στο εισόδηµα των αγροτών, οι µειώσεις ενίσχυσης ως συνέπεια των υπερβάσεων στα κατώτατα όρια µείωσαν σηµαντικά το επίπεδο εισοδήµατος των παραγωγών κατά τη διάρκεια της περιόδου (µεταξύ 11% και 44% ανάλογα µε τον τύπο φρούτων και του έτους). Το 2001, οι µειώσεις ενίσχυσης ήταν πολύ λιγότερο συχνές σε ένα οικονοµικό κλίµα όπου η τιµή των πρώτων υλών αυξανόταν συνολικά. Έτσι µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η διατιθέµενη ενίσχυση αντιπροσώπευσε µια σηµαντική συµβολή στην αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών. 5

6 Οι αξίες της φρέσκιας αγοράς είναι πάντα υψηλότερες από εκείνες της µεταποιηµένης αγοράς, ακόµη και µε τις επιχορηγήσεις που λαµβάνονται υπόψη. Εάν παίρνουµε ως βάση τις στατιστικές από τις αγορές που λέονται για να είναι «αντιπροσωπευτικοί» της ΕΕ, η τιµή των πορτοκαλιών για τη φρέσκια αγορά αυξανόταν µάλλον (στα τρέχοντα ευρο- ποσοστά) κατά τη διάρκεια της περιόδου. Όσον αφορά στα λεµόνια, αυτό ήταν επίσης η περίπτωση πριν από τη µεταρρύθµιση του 2000, αλλά όχι µετά από το στην Ιταλία και την Ελλάδα, όπου, λόγω του ξένου ανταγωνισµού, οι τιµές ωθήθηκαν κάτω. Αφ' ενός, δείχνουµε ότι οι µεγάλες ποσότητες (πράγµατι, πολύ µεγάλες ποσότητες) δεν πωλήθηκαν σε αυτές τις «αντιπροσωπευτικές» αγορές αλλά άµεσα από µεγάλο POs και από τις κεντρικές µονάδες πώλησης και ότι οι «επιστροφής τιµές παραγωγών», σε αυτές τις αγορές, εµφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου. Εντούτοις, δεδοµένου ότι δεν έχει υπάρξει κανένας έλεγχος των τιµών, δεν µπορούµε να είµαστε εντελώς ορισµένο περίπου αυτό το σηµείο Από το ρόλο του ως σταθεροποιητή όγκου, το πρόγραµµα ενίσχυσης ενέργησε ως σταθεροποιητής τιµών για τη φρέσκια αγορά αλλά, όπως είδαµε να προηγηθούµε, αυτό οφειλόταν κυρίως στη δυνατότητά του να απορροφήσει τις υπερβολικές ποσότητες παρά από το κανονικό φοuρνητuρε, το οποίο αποτελείται από ταξινοµηµένα πλειοψηφία φρούτα. Όσον αφορά το στόχο ότι στον καταναλωτή προσφέρονται τα ποιοτικά προϊόντα σε λογικές τιµές, η αξιολόγηση δείχνει ότι οι τιµές διάθεσης στην κατανάλωση των χυµών εσπεριδοειδών αυξήθηκαν λιγότερο (13 σηµεία δεικτών) από εκείνες άλλων τροφίµων. Ο καταναλωτής είναι σε θέση να απολαύσει µια µεγάλη επιλογή χυµών εσπεριδοειδών σε λογικές τιµές και µιας ποιότητας που αντιστοιχεί στις προσδοκίες του επειδή η σειρά των προϊόντων είναι πολύ ευρεία. 90% των χυµών εισάγονται, αλλά οι κατάστηµα-έλεγχοί µας σαφώς δείχνουν ότι για τους χυµούς ευρωπαϊκής προέλευσης, η ρουµπρίκα στη συσκευασία δεν αφήνει τον καταναλωτή, εκτός από περιστασιακά, να ξέρει ο χυµός από ποια φρούτα προέρχονται. Το µερίδιο της ενίσχυσης στη λιανική τιµή χυµού είναι περίπου 20%, το οποίο είναι ιδιαίτερο. Εντούτοις, είναι δύσκολο να υπολογίσει εάν αυτή η επιχορήγηση συµβάλλει σε οποιοδήποτε χαµήλωµα των τιµών, επειδή οι τιµές πώλησης καθορίζονται σύµφωνα µε τις τιµές των εισαγόµενων χυµών. Όσον αφορά το στόχο την ανταγωνιστικότητα της αλυσίδας αγοράς, η ανάλυση εξέτασε τις δύο πτυχές της εσωτερικής και εξωτερικής ανταγωνιστικότητας. στο εξωτερικό επίπεδο, η ανάλυση δείχνει ότι ο χυµός και τέµνει τους τοµείς είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Η ΕΕ που παράγει τον τοµέα πάσχει από τις σηµαντικές δοµικές αναπηρίες που προέρχονται από το γεγονός ότι η Κοινότητα που παράγει τον τοµέα χαρακτηρίζεται από τις µικρής κλίµακας αγροτικές µετοχές, οι οποίες είναι σε άµεσο ανταγωνισµό µε τα µεγάλα exploitations της Βραζιλίας και των ΗΠΑ. Αυτά τα τελευταία exploitations συνδέονται προς την επεξεργασµένη αγορά και ωφελούνται από τις σηµαντικά χαµηλότερες δαπάνες παραγωγής. Η επιλογή των ποικιλιών το καθιστά πιθανό να κάνει 1L του χυµού του Brix 16 ή 17 µε 1.8 κλ 2 κλ των νωπών καρπών (στη Βραζιλία), ενώ στην ΕΕ, 2.5 κλ είναι απαραίτητα για να κάνουν 1L του Brix 11 έως 13. Επιπλέον, ο βιοµηχανικός τοµέας των χυµών αυτών των χωρών κυριαρχείται από λίγες πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες βρίσκονται συχνά στη Βραζιλία καθώς επίσης και στις ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση της ΕΕ για την µεταποίηση διαδραµατίζει έναν αναµφισβήτητο ρόλο στην υποστήριξη του τοµέα εντός της ΕΕ (γεωργικής και βιοµηχανικής), ειδικά εκείνοι που παράγουν τους συµπυκνωµένους χυµούς. Όσον αφορά τα µέτρα σχετικά µε το εµπόριο µε τρίτες χώρες, η αξιολόγηση σηµειώνει ότι οι εισαγωγές χυµού είναι χαρακτηριστικών που τα είναι κατάλληλα για την εφαρµογή των χαµηλότερων τελωνειακών δασµών, περίπου 12 14% ανάλογα µε τον τύπο φρούτων. Από το 2005, οι προνοµιακές συµφωνίες έχουν παράσχει στην Αργεντινή τα µέσα τη θέση της στην αγορά χυµού λεµονιών της ΕΕ στον άµεσο ανταγωνισµό µε τα προϊόντα της ΕΕ. Επιπλέον, οι κατά την εξαγωγή επιστροφές των χυµών της ΕΕ δεν χρησιµοποιούνται πάρα πολύ, επειδή το επίπεδό τους (µεταξύ 1 και 3% της αξίας χυµού) δεν είναι αρκετά ελκυστικό για τους χειριστές. Τέλος, από το 2004, ο τοµέας του τµήµατος έχει ωφεληθεί από µια πρόταση προστασίας, η οποία έχει σταθεροποιήσει την κατάσταση έναντι της εισαγωγής των κινεζικών προϊόντων. στο εσωτερικό επίπεδο, ο ρόλος της ενίσχυσης στη διατήρηση της αποδοτικότητας των εσπεριδοειδών παρά τις µελετηµένες εναλλακτικές συγκοµιδές (µε το σχέδιο υποστήριξής τους) είναι αδύνατος επειδή η αποδοτικότητα σε επίπεδο δεµάτων είναι ήδη πολύ υψηλότερη. 6

7 όσον αφορά τον τοµέα της επεξεργασίας, στην ΕΕ, και η αύξηση στην απαίτηση των χυµών εσπεριδοειδούς και η αύξηση του µεριδίου του χυµού στην κατανάλωση εσπεριδοειδών στην Ευρώπη, έχουν οδηγήσει σε µια γενική άνοδο στην κατανάλωση, υπό τον όρο ότι οι µεταποιητές µε ένα ευνοϊκό πλαίσιο απαιτούν από άποψη. Εποµένως, εκτός από τα λεµόνια που υπόκεινται στον ισχυρό ξένο ανταγωνισµό, κάποιος σηµειώνει µια γενική τάση στην αύξηση στις ποσότητες που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της περιόδου. Μετά από τη µεταρρύθµιση του 1996, οι µεταποιητές ρύθµισαν προφανώς τις τιµές τους στις αγορές τους. Στην αγορά χυµού από πορτοκάλι παραδείγµατος χάριν, µόνο εκείνοι που προσανατολίστηκαν προς το µη συµπυκνωµένο χυµό θα µπορούσαν να πληρώσουν τους παραγωγούς και να παραµείνουν ανταγωνιστικοί παρά τις εισαγωγές. Εκείνοι που παρέµειναν στη συµπυκνωµένη αγορά χυµού σε ανταγωνισµό µε τους βραζιλιάνους χυµούς, χαµήλωσαν συστηµατικά την τιµή αγοράς τους. Το ποσοστό του υποκαταστήµατος που αποτελεί τις τιµές των βιοµηχανικών προϊόντων µπορεί να υπολογιστεί κατά περίπου 36% σε 38% στην Ισπανία, 41% 46% στην Ελλάδα και 34% 49% στην Ιταλία. Εντούτοις, οι τιµές των προϊόντων, όσο το δυνατόν περισσότερο, ευθυγραµµίζονται στις τιµές των εισαγόµενων προϊόντων που εξουσιάζουν την αγορά. Πρίν εκφράζει µια κρίση αξιολόγησης για το στόχο ένα δίκαιο εισόδηµα για τους παραγωγούς εσπεριδοειδών είναι σηµαντικό να υπενθυµιστεί ότι το εισόδηµά τους αποτελείται κατά ένα µεγάλο µέρος από την πώληση των νωπών καρπών (οι τιµές που είναι σηµαντικά υψηλότερες απ'ό, τι για εκείνους των µεταποιηµένων φρούτων και αντιπροσωπεύουν κατά µέσον όρο Ύ των όγκων που πωλούνται) και ότι οι οικονοµικές παρατηρήσεις που γίνονται εδώ, απεικονίζουν την κατάσταση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών γενικά. Οι αναλύσεις που πραγµατοποιούνται βάσει των στατιστικών στοιχείων FADN το καθιστούν πιθανό να αξιολογήσουν ότι η ενίσχυση επεξεργασίας, αποτελεί αδιαφιλονίκητα µέσα την αποδοτικότητα του εσπεριδοειδούς µετοχές. Από τους θεωρητικούς υπολογισµούς βασισµένους στις χαρακτηριστικές αγροτικές µετοχές, µπορούµε να καταδείξουµε ότι το σύστηµα της υποστήριξης έχει µια ορατή επίδραση στο εισόδηµα των µέσων exploitations και αυτό: Οι ιταλοί παραγωγοί ειδικευµένοι στα εσπεριδοειδή, εξαρτώνται ιδιαίτερα από αυτήν την υποστήριξη, µε ένα µέσο µερίδιο της ενίσχυσης στην προστιθέµενη αξία αγροτικής εκµετάλλευσης ανά εκτάριο κατά τη διάρκεια της περιόδου 24% για τα πορτοκάλια και 32% για τα λεµόνια. Είναι η ίδια κατάσταση για τους έλληνες παραγωγούς πορτοκαλιών, µε ένα µέσο µερίδιο 24%. Για αυτά τα δύο κράτη µέλη το ένα σαφώς βλέπει την εξάρτηση των παραγωγών σε αυτήν την υποστήριξη για το εισόδηµά τους. οι παραγωγοί που εξαρτώνται ο πιό ελάχιστα από την ενίσχυση ως πηγή εισοδήµατος είναι οι ισπανοί. Για τα πορτοκάλια, το µέσο µερίδιό τους της ενίσχυσης στην προστιθέµενη αξία αγροτικής εκµετάλλευσης ανά εκτάριο κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν 14% (για τα λεµόνια δεν έχουµε τα ικανοποιητικά στοιχεία που ολοκληρώνουν). Αυτό επιβεβαιώνει τον προσανατολισµό των ισπανικών οπωρώνων προς τη φρέσκια αγορά. Σε ορισµένες περιοχές, για την αγροτική εκµετάλλευση που αφιερώνεται στην επεξεργασία, η ενίσχυση µπορεί να αποτελέσει το µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός τους και να φθάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, το οποίο δεν αντιστοιχεί µε κάθε τρόπο στους αρχικούς στόχους του προγράµµατος ενίσχυσης µετασχηµατισµού. Κατά συνέπεια, οι αγροτικές σχετικές µετοχές λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά βάσει της ενίσχυσης, η οποία δεν είναι οικονοµικά βιώσιµη. Όσον αφορά το στόχο της διατήρησης η δραστηριότητα της παραγωγής/της χυµοποιίας και της εξασφάλισης οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ικανότητας υποστήριξης στις περιοχές, µια σηµειώνει ότι η επίδραση της ενίσχυσης µπορεί να προσδιοριστεί µε δύο διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε τις περιοχές και τους οπωρώνες. Αυτή η επίδραση είναι εντούτοις πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί σε περιφερειακό επίπεδο επειδή η επιδοτούµενη παραγωγή αντιπροσωπεύει µόνο ένα µέρος, µερικές φορές ένα µικρό µέρος, των επιλεγµένων όγκων, και επειδή η ενίσχυση στη µεταποίηση αποτελεί µόνο 1 σε 2% του συνολικού ποσού γεωργικών υποκαταστηµάτων. Είναι έτσι µόνο ποιοτικά ότι µπορούµε να αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα αυτής της ενίσχυσης στις περιφερειακές οικονοµίες Αυτά τα αποτελέσµατα µπορούν να διαιρεθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: περιοχές όπου ο αντίκτυπος της ενίσχυσης στην περιφερειακή οικονοµία δεν είναι πολύ σηµαντικός. Αυτές είναι, κυρίως, περιοχές όπου κυριαρχεί το νωπό προϊόν και πού ο χυµός συνδέεται προς τα µη συµπυκνωµένο χυµό. Σε αυτές τις περιοχές, όπως η Μουρκία, Ανδαλουσία και Σικελία, η ενίσχυση ασκούν λίγη επίδραση στην οικονοµική δυναµική (περισσότερο στη Σικελία απ'ό, τι στις άλλες περιοχές), οι περιοχές όπου ο αντίκτυπος της ενίσχυσης στην περιφερειακή οικονοµία είναι σηµαντικός µπορούν να διαιρεθούν σε δύο οµάδες:. εκεί όπου η ενίσχυση επιτρέπει τη διατήρηση και/ή την ανάπτυξη µεγάλου όγκου συµπυκνωµένου χυµού, µικρότερη διάθεση στην νωπή κατανάλωση όπως συµβαίνει στην Καλαβρία και στην Ελλάδα. 7

8 . περιοχή της Valencia όπου η επίδραση της ενίσχυσης είχε σηµαντική επίδραση επειδή ο όγκος της εσπεριδοκαλλιέργειας στην γεωργία της περιφέρειας προσθέτει αξία 64%. Επιπλέον οι παραγωγοί και οι βιοµηχανίες της περιοχής δεν έχουν ανάγκη την ενίσχυση γιατί δεν παράγουν συµπυκνωµένο χυµό. Η επίδραση γίνεται µεγαλύτερη όσο οι περιοχές είναι οικονοµικά ευαίσθητες και ταξινοµηµένες στο στόχο 1 (µε χαµηλό GNP/κάτοικο, υψηλό ποσοστό ανεργίας και συνδεδεµένες µε την γεωργία) Τελικά, η ενίσχυση στη µεταποίηση δεν τροποποιεί τις περιβαλλοντικές επιδράσεις της εσπεριδοκαλλιέργειας γιατί ο προσανατολισµός της παραγωγής είναι το νωπό προϊόν. Η κυριότερη έµµεση επίδραση της ενίσχυσης στο περιβάλλον είναι η µείωση των αποσύρσεων. Η παραγωγή που χυµοποιείται ετησίως και που θα οδηγείτο στην απόσυρση είναι πράγµατι µεγάλη (περίπου τον). Αν αυτή η ποσότητα οδηγείτο τελικά στην απόσυρση θα προκαλούσε περιβαλλοντική ζηµιά η οποία θα εξαρτιόταν από τη µέθοδο απόσυρσης. Η ðô ÔÙÈÍ ÙÁÙ Í È Á È ÒÍÂÈ ÙÁÚ ÂÌflÛ ıûáú µεταποίησης εν µπορούµε να καθορίσουµε το επίπεδο του διαχειριστικού κόστους του «σχήµατος» µε τους χυµοποιούς γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς απαντήσεις στις έρευνές µας από τις ΟΠ και τους χυµοποιούς. Επιπλέον οι ποσοτικοποιηµένες πληροφορίες από τους οργανισµούς ελέγχου ήταν ανεπαρκείς για να γενικευτούν. Τέλος, το γεγονός να διατηρηθεί αυτό το εργαλείο ενίσχυσης, ενώ πολλοί άλλοι τοµείς έχουν αποσυνδεθεί ήδη, δείχνει µια ορισµένη ασυναρτησία αυτού του µέτρου όσον αφορά τους στόχους της νέας ΚΑΠ. ÈË Ì Ú ÛıÌ ðâèâú ÙÁÚ ðôû νδεσης Είναι γεγονός ότι µπορούµε να µελετήσουµε τις πιθανές επιπτώσεις της αποσύνδεσης βασιζόµενοι σε απαντήσεις σε ερωτήσεις αξιολόγησης και σε ένα απλό σχέδιο πιθανών επιπτώσεων από τη µετάβαση στο καθεστώς της αποσύνδεσης. Αυτή η µέθοδος παρουσιάζει εµφανείς περιορισµούς και κυρίως σε σχέση µε τη συµπεριφορά των «παιχτών». Άρα τα συµπεράσµατα θα πρέπει να διαβαστούν λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις επιφυλάξεις. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αξιολόγησης εφιστούν την προσοχή στα διαστρεβλωµένα αποτελέσµατα του τρέχοντος καθεστώτος ενίσχυσης έναντι µιας κατάστασης ελεύθερης αγοράς χωρίς οποιαδήποτε ενίσχυση. Αυτά τα αποτελέσµατα αφορούν και τους µεµονωµένους παραγωγούς και τους χυµοποιούς, και στις ζώνες όπου αυτή η δραστηριότητα είναι σηµαντική, αφορούν ακόµη και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η µετάβαση στην αποσύνδεση δεν θα οδηγούσε σε διαστρεβλωµένα αποτελέσµατα. Εντούτοις, αυτό το µέτρο που ήταν σε λειτουργία για σχεδόν 30 έτη, η απότοµη λήξη της θα προκαλούσε πολλούς αγροτικές εκµεταλλεύσεις και µη ανταγωνιστικούς χυµοποιούς να κλείσουν, παραµένοντας οι πιο κερδοφόρες. Σαφώς, µερικά παρεµβατικά µέτρα θα ήταν απαραίτητα για να περιορίσουν τα αποτελέσµατα της µετάβασης από την άποψη, της απώλειας εργασίας στη βιοµηχανία, γεωργική ανακατανοµή????, κ.λπ. 8 8

Agrosynergie. Groupement Européen d Intérêt Economique. Σύµβαση-πλαίσιο αριθ. 30-CE-0035027/00-37 Αξιολογήσεις στον τοµέα των οπωροκηπευτικών

Agrosynergie. Groupement Européen d Intérêt Economique. Σύµβαση-πλαίσιο αριθ. 30-CE-0035027/00-37 Αξιολογήσεις στον τοµέα των οπωροκηπευτικών Agrosynergie Groupement Européen d Intérêt Economique Σύµβαση-πλαίσιο αριθ. 30-CE-0035027/00-37 Αξιολογήσεις στον τοµέα των οπωροκηπευτικών Αξιολόγηση του καθεστώτος τιµών εισόδου και του καθεστώτος επιστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ειδικά για την κοινοτική παραγωγή

ειδικά για την κοινοτική παραγωγή ΚΟΛΥΒΑ ΤΖΕΝΝΥ Ε. K.- Επιτροπή Γεωργιας 02/02/2005 Ακρόαση για την Απλοποίηση της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών. Αξιότιµοι Κυρίες και Κύριοι Ευρωβουλευτές, Σας ευχαριστώ πολύ για την τιµή που µου κάνατε να µου διαθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά των Εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς. 1. I) Εξελίξεις στην αγορά των Εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Εξελίξεις στην αγορά των Εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς. 1. I) Εξελίξεις στην αγορά των Εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). ΠΑΣΕΓΕΣ Υπηρ. Αγρ. Οικονομίας. Θ. Βλουτής Έγγραφο εργασίας Αθήνα Μαρ. 214 Εξελίξεις στην αγορά των Εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς. 1 I) Εξελίξεις στην αγορά των Εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά Εσπεριδοειδών. Εξέλιξη της Αγοράς Εσπεριδοειδών στην Ελλάδα. Παραγωγή Εσπεριδοειδών (σε 1.000Τον.)

Εξελίξεις στην αγορά Εσπεριδοειδών. Εξέλιξη της Αγοράς Εσπεριδοειδών στην Ελλάδα. Παραγωγή Εσπεριδοειδών (σε 1.000Τον.) Εξελίξεις στην αγορά Εσπεριδοειδών. Εξέλιξη της Αγοράς Εσπεριδοειδών στην Ελλάδα Παραγωγή Εσπεριδοειδών Η παραγωγή εσπεριδοειδών στην χώρα µας όπως φαίνεται εξάλλου και στον πίνακα και το γράφηµα που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ

INCOFRUIT - (HELLAS) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ Αριθ. Πρωτ. / Σελ 1 Αθήνα 2017 Αυξητική η πορεία των εξαγωγών νωπών φρούτων και λαχανικών με 11,1% σε αξία και 22,8% σε όγκο το 2016 έναντι του 2015 Τα φρούτα & λαχανικά (νωπά & μεταποιημένα) εισήγαγαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 1 Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Στοιχεία αγοράς νωπών φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 1 Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Στοιχεία αγοράς νωπών φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 1 Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Σεπτέμβριος 2017 Στοιχεία αγοράς νωπών φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο Ο όγκος πωλήσεων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Εισαγωγή Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις 11 και 12 Ιουνίου 2007 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κάιρο, 26 Νοεµβρίου 2012 Α) Γενικά σχόλια: Η Αίγυπτος παράγει µεγάλες ποσότητες νωπών φρούτων. Η εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας διατήρησαν το 2016, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, αυξητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 13 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέφωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049 Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το µάρκετινγκ και οι φορείς µάρκετινγκ. Ντουµή Π. Α.

Το µάρκετινγκ και οι φορείς µάρκετινγκ. Ντουµή Π. Α. Το µάρκετινγκ και οι φορείς µάρκετινγκ Ντουµή Π. Α. 1 Το µάρκετινγκ και οι φορείς µάρκετινγκ Οι κυριότεροι σκοποί εµπορίας των φορέων εµπορίας είναι οι εξής: Μεγιστοποίηση της ποιότητας πώλησης των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερμανία Παραθέτουμε συνημμένα ενημερωτικό δελτίο με ειδήσεις για την γερμανική αγορά αγροτικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2353(INI) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2353(INI) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/2353(INI) 22.3.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, εμφανίζει σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Καΐρου Κάιρο, Μάιος 2014 1. Εισαγωγικά 2. Στατιστικά στοιχεία - παρατηρήσεις 3. Συµπεράσµατα 4. Πηγές 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Παραδοσιακά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005 Ηµερίδα: Το αγροτικό µάρκετινγκ της ανάπτυξης. Η πορεία και οι προοπτικές των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Καινοτοµώντας στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων Βασίλης Θωµαΐδης Πρόεδρος Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α.

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. 1 Έννοιατωναγροτικώνπροϊόντων Αγροτικά προϊόντα είναι υλικά αγαθά που παράγονταιαπόφυτάκαιζώαµετο συνδυασµό των διαφόρων συντελεστών της αγροτικήςπαραγωγής, δηλαδήτουεδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΛΓΕΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Τηλ: 00 213 21 929 669 E-mail: ecocom-alger@mfa.gr Αλγέρι, 9-6-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΛΓΕΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Τηλ: 00 213 21 929 669 E-mail: ecocom-alger@mfa.gr Αλγέρι, 9-6-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΛΓΕΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Τηλ: 00 213 21 929 669 E-mail: ecocom-alger@mfa.gr Αλγέρι, 9-6-2010 ΘΕΜΑ: Συνοπτική έρευνα αγοράς για τα νωπά φρούτα και λαχανικά στην Αλγερία Ι. Γενικά. Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων

Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων 10 Boulevard de Bonne Nouvelle - 75010 Paris Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. AGRI 2010 EVAL 02 Για τη Γ Agri Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύνοψη Νοέμβριος 2011 Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ Ευτυχίου Πρωτοπαπαδάκη, Τακτικός Ερευνητής Ειδικός Εσπεριδοειδών ΕΘΙΑΓΕ Από τις Μεσογειακές χώρες τις Ευρώπης, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0637 EL 16.06.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 637/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουνίου 2008 περί τροποποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία αγοράς αποξηραμένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1. Στοιχεία αγοράς αποξηραμένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Λονδίνο, Ιούλιος 2013 Στοιχεία αγοράς αποξηραμένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο 1. Κατανάλωση Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/474. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/474. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 6.3.2013 B7-0080/474 474 Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) (1 α) Για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής σχετικά με την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες μικρών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα της ζάχαρης Σύνοψη AGROSYNERGIE Δεκέμβριος 2011. Agrosynergie. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού

Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα της ζάχαρης Σύνοψη AGROSYNERGIE Δεκέμβριος 2011. Agrosynergie. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού Agrosynergie Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. 30-CE-0309243/00-66 Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στους τομείς του αμύλου,

Διαβάστε περισσότερα

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Γιάννης Αθανασιάδης τής Χρημ/κών& Τελωνειακών Θεμάτων Νοέμβριος 2015, Θεσσ κλάδος των καπνικών στην ελληνική οικονομία θαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 84 1ο Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2004) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα βιολογικά τρόφιµα και τη βιολογική γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες στην. επιτυχία

Συνεργάτες στην. επιτυχία Συνεργάτες στην επιτυχία Παρέχοντας το υπόβαθρο Tα πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων λύσεων για τις καλλιέργειες Η υγιεινή διατροφή αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για κάθε άνθρωπο. Δε μας βοηθά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΛΕΥΚΑΔΑ Ενότητα 1: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηαποδοτικότητατουαγροτικού µάρκετινγκ. ΝτουµήΠ. Α.

Ηαποδοτικότητατουαγροτικού µάρκετινγκ. ΝτουµήΠ. Α. Ηαποδοτικότητατουαγροτικού µάρκετινγκ ΝτουµήΠ. Α. 1 Η αποδοτικότητα του αγροτικού µάρκετινγκ Αποδοτικότητα εµπορίας εννοούµε την προσφορά περισσοτέρων και καλύτερων υπηρεσιών εµπορίας (συσκευασία, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α.

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α. Επεξεργασία Μεταποίηση ΝτουµήΠ. Α. 1 Επεξεργασία Μεταποίηση Ως επεξεργασία ή µεταποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος χαρακτηρίζεται το σύνολο των χειρισµών και επεµβάσεων µετά τη συγκοµιδή του,

Διαβάστε περισσότερα

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À Ã ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À à ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË À π Àªµ 2008-2010 π À à ª ªπ À À À appleâíëáëì ÙÈÎ apple Ú Â ÁÌ Ù Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ ΕΤΥΚ ΚΕΣΤ για τα έτη 2008 2010 θεωρήθηκε µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ Περίληψη 1. Εισαγωγή 2. Η αγορά εσπεριδοειδών στην Τσεχία 2.1. Παραγωγή 2.2. Κατανάλωση 2.3. Εισαγωγές 2.4. Η Ελληνική παρουσία στην αγορά εσπεριδοειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Μάρτιος 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...3 Κατάταξη παγκόσµιων παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Mόναχο, 18 εκεµβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. : 430/920/600 Προς: Β4 /νση Β8 /νση Ε.. : Γρ. Γεν. Προξένου κας Κόρκα Κοιν. : - ιπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέμα: «Ερευνα αγοράς της Πολωνίας για νωπά φρούτα εσπεριδοειδή λαχανικά και νωπά οπωροκηπευτικά». Παραθέτουμε συνημμένα την διαβιβασθείσα, με το αριθ Α.Π.Φ. 2215/ΑΣ 152/4

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στην ιαπωνική αγορά

Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στην ιαπωνική αγορά Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τόκυο Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στην ιαπωνική αγορά Τόκυο, Ιούλιος 2015 Νωπά φρούτα και λαχανικά Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ιαπωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα του λυκίσκου Συνοπτική παρουσίαση 7 Δεκεμβρίου 2009

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα του λυκίσκου Συνοπτική παρουσίαση 7 Δεκεμβρίου 2009 Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα του λυκίσκου Συνοπτική παρουσίαση 7 Δεκεμβρίου 2009 Η παρούσα μελέτη αξιολόγησης περιλαμβάνει αφενός μια περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 5: Προστατευτισμός και οι επιπτώσεις του Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ : ανέπτυξε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διέκρινε 5 στάδια οικονομικής ανάπτυξης, από τα οποία υποστήριξε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ. «Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή & Ελληνική Αγορά Ενέργειας από τη σκοπιά της Βιομηχανίας» Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ. 11 Νοεμβρίου 2014 Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Τάσεις στην πολιτική ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.11.23 COM(23) 71 τελικό 23/275 (CNS) ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις τάσεις της παραγωγής στα διάφορα κράτη µέλη και τις επιπτώσεις της µεταρρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Πέτρος Κουτσοβίτης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αμαλία Ρούφη Δρ Παύλος Τυρολόγου Υπόβαθρο Το έργο INTRAW είναι μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης

Ο κλάδος Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης Ο κλάδος Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης Ονοματεπώνυμο : Κουβιδάκης Ελευθέριος Σειρά: 12 Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Βάμβουκας Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Το εγχειρίδιο τούτο αποτελεί µια απλή προσέγγιση στο τρόπο που πρέπει να υλοποιήσουν τις νοµοθετικές τους υποχρεώσεις, όσοι ασχολούνται µε δραστηριότητες ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie Alma Mater Studiorum Università

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της αλυσίδας διακίνησης από τη βιομηχανία τροφίμων - Κανόνες και εργαλεία. Ρόδιος Γαμβρός: Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ

Έλεγχος της αλυσίδας διακίνησης από τη βιομηχανία τροφίμων - Κανόνες και εργαλεία. Ρόδιος Γαμβρός: Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ Έλεγχος της αλυσίδας διακίνησης από τη βιομηχανία τροφίμων - Κανόνες και εργαλεία Ρόδιος Γαμβρός: Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ Ποιος είναι ο ΣΕΒΤ 1978: Επίσημο όργανο εκπροσώπησης των κοινών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς:28-7-2017

Διαβάστε περισσότερα

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και στα Βαλκάνια Ποιότητα Ως ποιότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την ικανοποίηση ενός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Ιστορία του Έργου

Σύντομη Ιστορία του Έργου Σύντομη Ιστορία του Έργου Η ιστορία του «LOCPROII» βρίσκει τις ρίζες της στην επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου Interreg IIIA με όνομα «LOCPRO». Η εκ των υστέρων γνώση από το «LOCPRO» κατέστησε εμφανές

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.9.2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008

Διαβάστε περισσότερα