ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ.151/20049/ Β6 (ΦΕΚ 272 Β/ ) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοί των Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες» Τροποποίηση και συµπλήρωση του από «Οργανισµού του Εκκλησιαστικού Γηροκοµείου της Ιεράς Μητροπ λεως Χαλκίδος «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩ ΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/19155/Β6 (1) Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ.151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 Β/ ) υπουργικής απόφασης «Πρόσβα ση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/ σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Tης παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγρά φου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α). 2. Των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α). 3. Των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α). 4. Της αριθ. Φ.151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 Β ) υπουρ γικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη κε με τις αριθμ. Φ.151/33886/Β6 (ΦΕΚ 556 Β / ), Φ.151/34623/Β6 (ΦΕΚ 636 Β/ ) και Φ.151/121021/Β6 (ΦΕΚ 2216 Β/ , διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2282 Β/ ) Υπουργικές αποφάσεις. 5. Του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α) «Πρόσβαση στην Τρι τοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγ γελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις». 6. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α / ), κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 7. Της αριθ. 1120/Η (ΦΕΚ 1 Β/ ) κοινής απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουρ γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Φ.151/ 20049/Β6 (ΦΕΚ 272 Β/ ) υπουργική απόφαση «Πρό σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως: 1) Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 1 συμπληρώνεται ως ακολούθως: «Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μό νιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θα πρέπει ο γονέας να ασκεί μόνιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα της αλλοδαπής ή να είναι υπάλληλος του Ελληνικού κράτους, αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος και εφεξής. 2) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 προστί θεται εδάφιο ε ως ακολούθως: «ε) Δεν γίνονται δεκτές οι περιπτώσεις υποψηφίων που κατά το ίδιο σχολικό ή ημερολογιακό έτος έχουν φοιτήσει σε δύο τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.» 3) Το εδάφιο γ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 συμπληρώνεται ως ακολούθως: «Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται και οι πτυχιούχοι Β κύκλου εσπερινών ΤΕΕ που επιλέγονται στο ίδιο ποσοστό εισακτέων των ημε ρησίων ΤΕΕ. Για την επιλογή τους γίνεται αναγωγή της συνολικής τους βαθμολογίας στην αντίστοιχη συνολική βαθμολογία των ημερησίων ΤΕΕ». 4) Το εδάφιο δ της παραγράφου 7 του άρθρου 1, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 της αριθμ. Φ.151/34623/

2 2826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β6 (ΦΕΚ 636 Β/ ) υπουργικής απόφασης, συμπλη ρώνεται ως ακολούθως: «Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Επαγγελματι κού Λυκείου ΕΠΑΛ (ομάδα Α ) που επιλέγονται στο ίδιο ποσοστό εισακτέων των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (ομάδα Α ). Για την επιλογή τους γίνεται αναγωγή της συνολικής τους βαθμολογίας στην αντί στοιχη συνολική βαθμολογία των ημερησίων Επαγγελ ματικών Λυκείων (ομάδα Α )». 5) Το εδάφιο α της παραγράφου 11 του άρθρου 1, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 της αριθμ. Φ.151/34623/ Β6 (ΦΕΚ 636 Β/ ) υπουργικής απόφασης, αντικα θίσταται ως ακολούθως: «α. Οι υπαγόμενοι στις κατη γορίες των παραγράφων 1 και 2 κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Α ομάδα) ή πτυχίου Β Κύκλου Τ.Ε.Ε. έχουν δι καίωμα επιλογής σε σχολές Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ κατά τον πρώτο χρόνο αποφοίτησής τους. Ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή τους, έχουν δικαίωμα επιλογής και σε τμήματα των Πανεπιστημίων.» 6) Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται παράγραφος 12 που έχει ως ακολούθως: «12. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4Α, 4Β δεν υπάγονται υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει το απολυτήριο του ξένου λυκείου δια αλληλογραφίας». 7) Η περίπτωση i του εδαφίου δ της παραγράφου Α1 του άρθρου 3, όπως συμπληρώθηκε με την παράγρα φο 12 της αριθμ. Φ.151/34623/Β6 (ΦΕΚ 636 Β/ ) υπουργικής απόφασης, συμπληρώνεται ως ακολούθως: «Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή θανάτου του ενός εκ των δύο γονέων η μόνιμη κατοικία ανατρέχει στο γονέα που διαμένει στο εξωτερικό ανεξάρτητα από την καταγωγή του.» 8) Η περίπτωση i του εδαφίου στ της παραγράφου Α1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «i. Πι στοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήμο της χώρας μας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας του λάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας διπλωμα τικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ελληνική καταγωγή του λάχιστον του ενός εκ των δύο γονέων.» 9) Στο τέλος της παραγρ. Α1 του άρθρου 3, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 14 της υπ αριθμ. Φ 151/34623/ Β6 (Β 636) και την παρ. 3 της υπ αριθμ. Φ 51/121021/Β6 (Β 2216), διόρθωση σφάλματος (Β 2282) υπουργικών αποφάσεων, προστίθεται εδάφιο vii, ως ακολούθως: «vii) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε και ασκούσε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα φοίτησης του υποψη φίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο.» 10) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8, όπως τροποποιήθηκε με την παράγ. 25 της αριθμ. Φ.151/34623/ Β6 (ΦΕΚ 636 Β/ ) υπουργικής απόφασης, προστί θεται η εξής περίοδος: «Οι ομογενείς υπότροφοι στην περίπτωση που κρίνουν ότι δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα για παρακολούθηση στο τμήμα εισαγωγής τους, μπορούν κατά τον πρώτο χρόνο εισα γωγής τους να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εφόσον αποκτήσουν την σχετική βεβαίωση εγγράφονται το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.». 11) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 προ στίθεται η εξής περίοδος: «Στην επταμελή (7) επιτροπή ένα (1) τουλάχιστον μέλος προέρχεται από τη Δ/νση Οργάνωσης και Διεξ. Εξετάσεων και ένα (1) από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 19 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ F Aριθμ. 3330π.έ. (2) Τροποποίηση και συµπλήρωση του από «Οργανισµού του Εκκλησιαστικού Γηροκοµείου της Ιεράς Μητροπ λεως Χαλκίδος «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ». Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η Διαρκ ς Ιερ Σ νοδος της Εκκλησ ας της Ελλάδος, έχουσα υπ όψει: 1. Τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 59 παρ. 2 του Νόμου 590/1977: «Περ Καταστατικού Χ ρτου της Εκκλησ ας της Ελλάδος». (Φ.Ε.Κ. 146/τχ.Α / ). 2. Τας διατάξεις του άρθρου 17 του από του Οργανισμού Λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία: «Εκκλησιαστικόν Γηροκομείον Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ» (ΦΕΚ.791/τχ.Β / ). 3. Την υπ αριθμ. 145/ Πράξιν του Δ.Σ. του ως άνω Ιδρύματος περί τροποιήσεως καί συμπληρώσεως του Οργανισμού λειτουργίας αυτού. 4. Την υπ αριθμ. 624/ έγκρισιν του Μητροπολι τικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. 5. Την υπ αριθμ. 911/ Πρότασιν του Σεβασμιωτ του Μητροπολ του Χαλκίδος Χρυσοστόμου. 7. Την απ Απ φασιν Αυτής, αποφασίζει: Εγκρίνει την υπ αριθμ. 145/ Πράξιν του Δ.Σ. του συσταθέντος Εκκλησιαστικού Γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ», περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από «Οργανισμού του Εκκλησιαστικού Γηροκο μείου της Ιεράς Μητροπ λεως Χαλκίδος «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩ ΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ» (Φ.Ε.Κ. 791/τχ.Β / ), διά του από επομένου Οργανισμού, έχοντος εφ εξής ως ακολούθως: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Μονάδα Φρο ντίδος Ηλικιωμένων (εφεξής Μ.Φ.Η.) υπό την επωνυμία: «Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκί δος «O Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος», ως εξηρτημένη υπη ρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, αυτοτελούς διαχείρισης και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη πόλη της Χαλκίδας. Θα στεγάζεται δε σε κτιριακό συγκρότημα που ανεγέρθηκε για το λόγο αυτό από την

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2827 Πανευβοϊκή Φιλόπτωχο Αδελφότητα, και το οποίο παρα χωρήθηκε με δωρεά εν ζωή προς την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, δυνάμει του υπ αριθμ. 701/1971 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Χαλκίδος Αικατερίνης Κοροβού. 2. Η δυναμικότητα του Ιδρύματος τούτου είναι πεντή κοντα (50) κλίνες, εκ των οποίων δεκαπέντε (15) κλίνες για αυτοεξυπηρετούμενα περιπατητικά άτομα, και τρι άκοντα πέντε (35) κλίνες για μη αυτοεξυπηρετούμενα χρονίως πάσχοντα άτομα. Άρθρο 2 Σκοπός του Ιδρύματος Σκοπός του Ιδρύματος είναι η παροχή στέγης, τροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και πάσης φροντίδας και προστασίας στους ηλικιωμένους (αμφοτέρων των φύλων), σε κατάκοιτους, σε χρονίως πάσχοντα ή ανίκα να προς εργασία πρόσωπα ή άτομα με ειδικές ανάγκες, ως και σε άτομα αυτοεξυπηρετούμενα ή μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν λόγω ηλικίας ή ασθενείας ή στε ρούμενα εγγυτέρων συγγενών και η προσφορά προς αυτούς αγάπης, στοργής, συμπαράστασης, πνευματικής υποστήριξης και οικοδομής, ψυχαγωγίας, ως και όλων των αναγκαίων υλικών αγαθών. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια προστασία δύναται, εφόσον ζητηθεί και κριθεί αναγκαία, να εκδηλώνεται και ως αρωγή κατ οίκον, πα ρεχομένη υπό μορφήν οικονομικής ενισχύσεως, ηθικής συμπαραστάσεως ή ετέρας φύσεως υλικής βοηθείας, σκοπούσα στην εξασφάλιση των μέσων αξιοπρεπούς διαβιώσεως και περιθάλψεως των αιτουμένων. Άρθρο 3 Διοίκηση του Ιδρύματος 1. Το Ίδρυμα τελεί υπό την πνευματική και διοικητική εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και διοικεί ται από επταμελές (7/μελές) Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής Δ.Σ.), το οποίο συγκροτούν: α) Ο εκάστοτε Μητροπολίτης Χαλκίδος ως πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. β) Ο εκάστοτε Πρωτοσύγκελλος ή ο εκάστοτε Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος ή Ιεροκήρυκας ή έτερος προ σοντούχος κληρικός, ως Αντιπρόεδρος, οριζόμενος από το Μητροπολίτη, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Μητροπολίτου, θα αναπληρώνει αυτόν και θα προεδρεύει του Δ.Σ. γ) Πέντε (5) μέλη οριζομένα από τον Μητροπολίτη, εκ οποίων τα τρία (3) προτείνονται από το Δ.Σ. της Πανευ βοϊκής Φιλοπτώχου Αδελφότητας και επιλέγονται από πρόσωπα που είναι πρόθυμα και ικανά να συμβάλλουν στην επίτευξη και ευόδωση των σκοπών του Ιδρύματος. Τα λοιπά δύο (2) μέλη δύνανται να είναι κληρικοί ή λαϊκοί (άνδρες ή γυναίκες) που κατοικούν στην περιφέρεια της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως (κατά προτίμηση στην πόλη της Χαλκίδος), και διακρίνονται για το ήθος, την πνευματική τους κατάρτιση, την ωριμότητά τους και το ενδιαφέρον τους για τη ζωή και το έργο της τοπικής Εκκλησίας. 2. Τα ως άνω πέντε (5) τακτικά μέλη του Δ.Σ. (της πα ραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου) διορίζονται για μία διετία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος. Για την ίδια διετία διορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη, τρία πρόσωπα που διαθέτουν τα προσόντα που αναφέ ρονται στην παράγραφο 1γ του παρόντος άρθρου. 3. Στην κρίση του Μητροπολίτου εναπόκειται η αντικα τάσταση κάποιου μέλους του συμβουλίου προ της λήξης της διετούς θητείας αυτού, σε περίπτωση ανεπάρκειάς του ή κατόπιν αιτήσεώς του, καθώς και ο επαναδιορι σμός κάποιου μετά τη λήξη της θητείας του. 4. Μέλη του Δ.Σ. που δεν ανταποκρίνονται στα κα θήκοντά τους ή κωλύονται στην άσκηση αυτών ή δεν συμβάλλουν στην εύρυθμη, ομαλή, απρόσκοπτη και απο τελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος ή προβαίνουν σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Ιδρύματος, αντικαθίστανται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη. 5. Το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικόν και άμισθον. Ωστόσο, το Δ.Σ. του Ιδρύματος είναι δυνατόν να καθορίσει με Απόφασή του την αποζημίωση των μελών του για κάθε συνεδρίαση ή και τη χορήγηση ποσού για οδοιπορικά και λοιπά έξοδα. 6. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού και εκλέγει το Γραμματέα και τον Υπεύθυνο επί των Οικονομικών. 7. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά ανά δίμηνο και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη ή εφόσον το ζητήσουν ο Πρόε δρος ή εγγράφως και αιτιολογημένως τέσσερα (4) του λάχιστον από τα μέλη αυτού. Οι συνεδριάσεις γίνονται κατόπιν γραπτής προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία περιλαμβάνει συνοπτικά τα προς συζήτηση θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, και η οποία κοινοποιείται τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες προ της καθορισμένης ημέρας της συνεδριάσεως. Η ημέρα αποστολής της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν προσμετρώνται. Η πρόσκλησις των μελών δύναται να γίνει και δια τηλεφώ νου ή τηλεγραφήματος ή τηλεμοιοτυπίας ή και δι άλλου πρόσφορου μέσου, εφόσον όμως το γεγονός τούτο απο δεικνύεται δια σχετικής σημειώσεως στο ειδικό βιβλίο προσκλήσεων, η οποία δέον όπως φέρει χρονολογία και υπογραφή του προσώπου το οποίο πραγματοποίησε την πρόσκληση, κατόπιν σχετικής εντολής του Σεβα σμιωτάτου Προέδρου. 8. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσαρα (4) τουλάχιστον μέλη αυτού, απαραίτητα δε ο Πρόεδρος. Οι Αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προ έδρου. Στο Δ.Σ. δύναται να παρευρίσκεται ως εισηγη τής, κατόπιν αδείας του Προέδρου, και ο Διευθυντής του Ιδρύματος χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος καί αποχωρεί πριν από την έναρξη της συζήτησης και της ψηφοφορίας. 9. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο αντί στοιχο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ., αναγινώσκονται δε στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφονται από όλους όσουν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση του καθορισμένου συμβουλίου. Για τις αποφάσεις αυτές κρατούνται πρακτικά από το γραμματέα, τα οποία μο νογράφουν τα παριστάμενα μέλη στη συνεδρίαση. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του Δ.Σ. του Ιδρύματος Το Δ.Σ. διοικεί το Ίδρυμα (Μ.Φ.Η.) και διαχειρίζεται την περιουσία αυτού, σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και τους εκάστοτε εκκλησιαστικούς κανονισμούς καί κανονιστικές διατάξεις. Ειδικότερα: α) Αποφασίζει επί των αιτήσεων εισαγωγής στο Ίδρυ μα και ορίζει τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του εισαγόμενου προσώπου (τροφεία) ή την παροχή χρη ματικού βοηθήματος σε αυτό.

4 2828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό καθώς και τον απο λογισμό και ισολογισμό, του Ιδρύματος, τους οποίους εν συνεχεία τους υποβάλλει προς έγκριση στο Μητρο πολιτικό Συμβούλιο. γ) Αποφασίζει για την πρόσληψη, με σύμβαση ιδι ωτικού δικαίου, του αναγκαίου προσωπικού στις νο μίμως συσταθείσες θέσεις. Καθορίζει την αντιμισθία στα πλαίσια της κειμένης νομοθεσίας και απολύει το προσωπικό. δ) Επιβάλλει σε αυτό τα αναγκαία εκάστοτε πειθαρ χικά μέτρα. ε) Αποφασίζει για την επένδυση και την επωφελέ στερη τοποθέτηση των κεφαλαίων του Ιδρύματος, την γενικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, καθώς και την εκποίηση ή υποθήκευση περιουσιακών του στοιχείων, την εκμίσθωση ακινήτων του. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομίες κ.λπ. Εγείρει αγωγές ή συμβιβά ζεται ή παραιτείται απ αυτών. στ) Αποφασίζει και ενεργεί για λογαριασμό του Ιδρύ ματος κάθε προμήθεια, επιλαμβάνεται για την διάθεση των πόρων αυτού κατά τις διατάξεις της κείμενης νο μοθεσίας. ζ) Προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων με ταμεία ή κρα τικούς φορείς. η) Μελετά, υποδεικνύει και λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση και αρτιότερη εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος, ως και την αύξηση των πόρων αυτού, καθώς και για τη συντήρηση και επέκταση των εγκαταστάσεών του, όποτε παραστεί ανάγκη. θ) Δύναται να διορίζει επιτροπές για ειδικές περιπτώ σεις καθορίζοντας και τον κύκλο των αρμοδιοτήτων των ή να αναθέτει σε μέλος του διάφορες αποστολές και διεκπεραιώσεις. ι) Καταρτίζει, επεξεργάζεται και υποβάλλει προς έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος και αποφασίζει για την τροποποποίησή του. ια) Χαρακτηρίζει τους ευεργέτες και δωρητές του Ιδρύματος. ιβ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την ομαλή καί απρόσκοπτη λειτουργία, ως και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες των Μελών του Δ.Σ. Α. Αρμοδιότητες του Προέδρου: Ο εκάστοτε Μητροπολίτης Χαλκίδος, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει όλες τις αρμοδιότητες που απορ ρέουν από την ιδιότητά του αυτή και συγκεκριμένα: α) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον πάσης εκκλησια στικής, διοικητικής ή δικαστικής αρχής, ως και ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου και οργανισμού, πράττων και ενεργών τα δέοντα για την προώθηση των ευαγών σκοπών και υποθέσεων του Ιδρύματος. Με ειδική απόφασή του το Δ.Σ., και για συγκεκριμένη εκάστοτε υπόθεση, δύναται να αναθέτει εγγράφως και σε άλλο μέλος του Δ.Σ. την εκπροσώπησή του. β) Καλεί στις συνεδριάσεις τα μέλη του Δ.Σ., κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού και διευθύνει τις συζητήσεις. γ) Υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και απο φάσεις του Δ.Σ. (πρακτικά, επιστολές, αποδοχές διαθη κών, κληροδοτημάτων, απολογισμού, προϋπολογισμού, προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού, διακηρύξεις δημοπρασιών, εκποιήσεις, πωλητήρια, αγορές και γενι κότερα κάθε δικαιοπραξία). Ενημερώνεται για όλα τα εισερχόμενα έγγραφα, καθώς και για την αλληλογραφία του Ιδρύματος. δ) Εκδίδει και συνυπογράφει με τον υπεύθυνο επί των οικονομικών κάθε χρηματικό ένταλμα. Έχει τη γενική επο πτεία στη σύνταξη των απολογισμών ισολογισμών και προϋπολογισμών του Ιδρύματος, που συντάσσονται με ευθύνη του υπεύθυνου επί των οικονομικών του Δ.Σ. ε) Γενικότερα, μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Οργανισμού και των Αποφά σεων του Δ.Σ. Β. Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου: Ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος επικουρεί τον Πρόε δρο στο έργο του και αναπληρώνει αυτόν σε όλα του τα καθήκοντα σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος δύναται να αναθέτει στον Αντιπρόεδρο αυτού, με έγγραφη εντολή του, οποιαδή ποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 5Α του παρό ντος αρμοδιότητες. Γ. Αρμοδιότητες Γραμματέως: 1. Ο Γραμματέας έχει την εποπτεία διεκπεραίωσης όλης της γραφικής υπηρεσίας του Ιδρύματος. Τηρεί τα βιβλία των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξή τους, ως και την υπογραφή των Πρακτικών, τα οποία αναγινώσκονται σε κάθε συνεδρί αση προ της υπογραφής των. Συνεργάζεται και ελέγχει τον προσλαμβανόμενο έμμισθο γραμματέα για την ορθή τήρηση των βιβλίων του Ιδρύματος (πλην των διαχειριστι κών). Υπογράφει δε μετά του Προέδρου τα έγγραφα. 2. Τον Γραμματέα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα τός του, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ., οριζόμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δ. Αρμοδιότητες Υπευθύνου επί των Οικονομικών: 1. Ο Υπεύθυνος επί των οικονομικών πρέπει, κατά προ τίμηση, να έχει γνώσεις λογιστικές ή οικονομικές και να διακρίνεται για την αποδεδειγμένη τιμιότητα, το ήθος, και την αγάπη του προς την Εκκλησία. 2. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία επί πάντων των οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων. Προσυπογρά φει, μετά του Προέδρου, τα Γραμμάτια Εισπράξεων και τα Εντάλματα Πληρωμών. Τηρεί, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Λογιστηρίου, τα διαχειριστικά βιβλία του Ιδρύ ματος. Συντάσσει τους απολογισμούς, ισολογισμούς και προϋπολογισμούς αυτού. Μεριμνά, με εισηγήσεις του προς το Δ.Σ., για την ωφελιμότερη τοποθέτηση των πλε ονασμάτων του Ιδρύματος. Φροντίζει για την εξασφά λιση των απαραιτήτων μέσων, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του Ιδρύματος. Καταθέτει τα χρήματα του Ιδρύματος σε μία από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην πόλη της Χαλκίδας, κατόπιν σχετικής γραπτής εντολής του Προέδρου. Πραγματοποιεί αναλήψεις από την Τράπεζα, κατόπιν εγγράφου εντολής του Προέδρου, μετά του οποίου προσυπογράφει τα συνοδευόντα δι καιολογητικά δαπανών. Ενεργεί διαγωνισμούς, κατόπιν εντολής του Προέδρου, και σχετικής πρός τούτο υποδεί ξεως, για την προμήθεια υλικών, και τροφίμων, με σκοπό την γενικότερη εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας και τιμής. Φυλάσσει, σε ασφαλές μέρος, μετά του Διευθυ ντού ή του Υποδιευθυντού (αναπληρωτού Διευθυντού) του Ιδρύματος, άπαντα τα Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα πληρωμών.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας, κωλύματος ή αδυναμίας να ασκήσει τα καθήκοντά του ο υπεύθυ νος επί των οικονομικών, ορίζεται από τον Πρόεδρο άλλο μέλος του Δ.Σ. για αναπλήρωσή του, το οποίο και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης, εξακολουθεί να βαρύνει τον ίδιο τον υπεύθυνο επί των οικονομικών μέχρι την αντικατάστασή του. Ε. Αρμοδιότητες μελών: Τα μέλη λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., κατόπιν προσκλήσεως από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος. Αποφασίζουν δε κατά την κρίση τους, επί των συζη τουμένων θεμάτων, με γνώμονα πάντοτε την καλύτερη λειτουργία του Ιδρύματος. Επίσης, λαμβάνουν μέρος σε επιτροπές, κατά περίπτωση, οριζόμενες από τον Πρό εδρο του Δ.Σ. Άρθρο 6 Σώμα Συνδρομητών 1. Για την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος συνιστά ται Σώμα Συνδρομητών (εφεξής Σ.Σ.), του οποίου την ευθύνη, με την ιδιότητα του Προέδρου, αναλαμβάνει ένα μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος οριζόμενο από αυτό. 2. Μέλη του Σ.Σ. του Ιδρύματος εγγράφονται προ αιρετικά φιλάνθρωποι, ευσεβείς χριστιανοί, οι οποίοι καταβάλουν μηνιαία συνδρομή, το ύψος της οποίας κα θορίζεται από το εγγραφόμενο μέλος. Σκοπός του Σ.Σ. είναι η τακτική οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος. 3. Το Σ.Σ. διευθύνεται από δικό του πενταμελές (5/ μελές) συμβούλιο, υπό την προεδρία του διορισμένου από το Δ.Σ. του Ιδρύματος μέλος. Ο πρόεδρος του Σ.Σ. συνεργάζεται στενά με τον Πρόεδρο και το Διευθυντή του Ιδρύματος. Τηρεί το Βιβλίο συνδρομητών δωρητών. Εκδίδει νομίμως αποδείξεις εισπράξεων και παραδίδει τα συγκεντρούμενα ποσά στον Ταμία, από τον οποίο λαμβάνει νόμιμη θεωρημένη απόδειξη. Αποδίδει δε λο γαριασμό στο Δ.Σ. και το οποίο ενημερώνει σχετικά. Άρθρο 7 Προσωπικό του Ιδρύματος 1. Το προσωπικό του Ιδρύματος, το οποίο βρίσκεται υπό την εποπτεία του Δ.Σ. αυτού, όντας υπόλογο σε αυτό, διακρίνεται σε εθελοντικό και έμμισθο. 2. Στο εθελοντικό προσωπικό συγκαταλέγονται άν δρες ή γυναίκες, διακρινόμενοι για το ήθος, την κατάρ τιση και την ωριμότητά τους, τις εξειδικευμένες γνώσεις, τις εμπειρίες τους και το ενδιαφέρον τους για τη ζωή και το έργο της τοπικής Εκκλησίας, με τη θέλησή τους δε και άνευ αμοιβής παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα, προς εκπλήρωση και εφαρμογή της περί αγάπης καινής εντολής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το εθελοντικό προσωπικό υπακούει και συμμορφώ νεται προς τις υποδείξεις του Διευθυντού και συνερ γάζεται με πνεύμα αγάπης και υπακοής με το έμμισθο προσωπικό. 3. Στο άμισθο και εθελοντικό προσωπικό ανήκει και ο ιερέας πνευματικός του Ιδρύματος, ο οποίος διορίζε ται με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, με αποκλειστικό έργο την τέλεση λατρευτικών πράξεων και την παροχή αγάπης, στοργής και πνευματικής στήριξης προς τους τροφίμους τους οποίους και εξομολογεί, κατόπιν θελήσεως και προσκλήσεώς των. 4. Το έμμισθο προσωπικό προσλαμβάνεται, απασχο λείται, αμείβεται και παύεται με αποφάσεις του Δ.Σ. 5. Το προσωπικό έμμισθο και άμισθο (εθελοντικό) δι ακρίνεται περαιτέρω σε Διοικητικό, Ιατρικό Νοσηλευ τικό, Ειδικών Καθηκόντων και Βοηθητικό, τακτοποιείται δε στις κατωτέρω συνιστώμενες θέσεις: Α. Διοικητικό προσωπικό: Μία (1) θέση Διευθυντού, Κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. Μία (1) θέση Υποδιευθυντού, Κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. Μία (1) θέση Υπευθύνου Λογιστηρίου, Κατηγορίας Τ.Ε. Μία (1) θέση Γραμματέα, Κατηγορίας Τ.Ε. ή Δ.Ε. Μία (1) θέση Γραφέως, Κατηγορίας Δ.Ε. Β. Ιατρικό Νοσηλευτικό προσωπικό: Μία (1) θέση Ιατρού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα υγειονομικής φύσεως με δίωρη καθημερινή απασχόληση. Μία (1) θέση Προϊσταμένου/ης Νοσηλευτού/ρίας, Κατηγο ρίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με διετή τουλάχιστον νοσηλευτική πείρα. Oκτώ (8) θέσεις Νοσηλευτών/τριών ή βοηθών, Κατη γορίας Τ.Ε. ή Δ.Ε. Έξι (6) θέσεις Κοινωνικών Φροντιστών. Γ Ειδικό Προσωπικό: Μία (1) θέση Φυσιοθεραπευτού Γυμναστού/τρίας, Κα τηγορίας Τ.Ε., δίωρης καθημερινής απασχόλησης. Μία (1) θέση Ψυχολόγου, Κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού ή Ψυχολόγου, με ελάχιστη δίωρη απασχόληση τρεις φορές την εβδομάδα. Δ Βοηθητικό Προσωπικό: Μία (1) θέση μαγείρου. Τρείς (3) θέσεις βοηθών μαγείρου. Τρείς (3) θέσεις τραπεζοκόμων, Κατηγορίας Υ.Ε. Τέσσερις (4) θέσεις καθαριστριών, Κατηγορίας Υ.Ε. Μία (1) θέση πλύντριας σιδερώτριας. Μία (1) θέση αποθηκαρίου Διαχειριστού. Μία (1) θέση συντηρητού, Κατηγορίας Τ.Ε. ή Δ.Ε. Μία (1) θέση κλητήρα ή θυρωρού, Κατηγορίας Υ.Ε. Μία (1) θέση οδηγού, Κατηγορίας Δ.Ε. ή Υ.Ε. 6. Στον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύμα τος προσδιορίζονται τα προσόντα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων ανά κατηγορία και ειδικότητα, αναφέρονται δε ταύτα, καθώς και το ωράριο εργασίας στη Σύμβαση Εργασίας, η οποία συνομολογεί ται μεταξύ του Ιδρύματος και του εργαζομένου. 7. Με Απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται, ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος, οι οργανικές θέσεις, το ύψος των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του Ιδρύ ματος, καθώς και το τηρούμενο ωράριο εργασίας. Σε περίπτωση δημιουργίας και άλλης οργανικής θέσης, επι πλέον των προβλεπόμενων στον παρόντα Οργανισμό, τα προσόντα, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις, ο μισθός και το ωράριο εργασίας του εργαζομένου, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος. 8. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Ιδρύματος σε συνδυασμό με τις οικονομι κές δυνατότητές του. 9. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στο πάσης φύσεως προσωπικό του Ιδρύματος, είτε δια του Διευθυντού του είτε δι εντεταλμένου μέλους του, κατά τα οριζόμενα στον εσωτερικό Κανονισμό. Άρθρο 8 Τρόφιμοι του Ιδρύματος 1. Στο Ίδρυμα εισάγονται, κατόπιν αιτήσεως τους, ηλικιωμένα άτομα, εγκαταλελειμένα ή απροστάτευτα, αυτοεξυπηρετούμενα ή μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετη θούν, άρρενα ή θήλεα, αποδεδειγμένα αναξιοπαθούντα ή εγκαταλελειμένα, αδιακρίτως ορίου ηλικίας, τα οποία

6 2830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χρήζουν φροντίδας και συμπαράστασης, την οποία αδυ νατούν να την προσφέρουν συγγενικά τους πρόσωπα, ύστερα από πιστοποίηση της καταστάσεώς τους. 2. Οι υποψήφιοι προς εισαγωγή τρόφιμοι, δεν πρέπει να πάσχουν από ανίατο ή μεταδοτικό νόσημα ή από ψυχικές παθήσεις. Η εισαγωγή στο Ίδρυμα πραγματοποι είται με Απόφαση του Δ.Σ. και σχετικής εγκρίσεως της αιτήσεως του ενδιαφερομένου, κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του Διευθυντού, ο οποίος συγκεντρώνει και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 3. Δικαιολογητικά εισαγωγής είναι: α) Αίτηση εισαγωγής υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή σε περίπτωση αδυναμίας του, η οποία πιστοποιείται ιατρικά, από τον πλησιέστερο συγγενή αυτού ή σε περίπτωση μη υπάρξεως συγγενών, από την κοινωνική λειτουργό της Κοινωνικής Πρόνοιας. β) Συγκατάθεση ενός εκ των πλησιεστέρων συγγενών του αιτούντος με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει κάθε φορά. γ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ότι δεν πάσχει από μολυσματικό, μεταδοτικό ή ψυχικό νόσημα. δ) Πιστοποιητικό γεννήσεως ή επικυρωμένη φωτοτυ πία της ταυτότητάς του. ε) Συστατική επιστολή του ιερέως της Ενορίας του αιτού ντος στην οποία να καταγράφεται η κατάσταση αυτού. στ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της οικογενεια κής κατάστασης του ενδιαφερόμενου, καθώς και της οικονομικής του κατάστασης, με Υπεύθυνη Δήλωση και αντίγραφο των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών ετών. ζ) Ιατρικό ιστορικό από τον προσωπικό ιατρό του αι τούντος, στο οποίο θα παρέχονται πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, των φαρμάκων που λαμβάνει και όποιες άλλες απαραίτητες, κατά την κρίση του, πληροφορίες και θα βεβαιώνεται ότι ο αιτών δεν πάσχει από ψυχοκινητικές διεγέρσεις, καθιστάμενος ανήσυχος και ακατάλληλος για συμβίωση. η) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου περί αποδοχής συνεισφοράς ποσοστού της συντάξεώς του ή μέρους των εισοδημάτων του ή ακινήτου περιουσίας του προς το Ίδρυμα, στην περίπτωση που ο τρόφιμος έχει τη δυ νατότητα αυτή. Το ποσό της συνεισφοράς καθορίζεται με απόφασή του Δ.Σ., κατά την έγκριση της αίτησης του και αφού συνεκτιμηθούν όλα τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος. θ) Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα φυλάσσονται απόρρητα στο φάκελο του τροφίμου, με απόλυτη ευ θύνη του Διευθυντού και χρησιμοποιούνται αυστηρά για τις ανάγκες του Ιδρύματος. Άρθρο 9 Πόροι του Ιδρύματος Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Οι εκάστοτε επιχορηγήσεις προς το Γηροκομείο από το Ελληνικό Δημόσιο, από Εκκλησιαστικά ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, καθώς και από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Γηρο κομείου Χαλκίδος και κάθε αφιέρωμα υπέρ αυτού. γ) Εισφορές Δήμων, Κοινοτήτων ή άλλων Οργανισμών και ιδιαίτερα των ειδικά συμβεβλημένων με το Ίδρυμα. δ) Δωρεές χρημάτων υπέρ του Γηροκομείου υπό ιδιωτών. ε) Προϊόν εράνων, που διενεργούνται νόμιμα, κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ. υπέρ των ευαγών σκοπών του Γηροκομείου. στ) Το προϊόν των τακτικών συνδρομών του Σώματος Συνδρομητών. θ) Τα ποσά που συνεισφέρουν οι τρόφιμοι ή εισφορές και προσφορές αυτών. ι) Κάθε άλλη πρόσοδος, σύμφωνη με το Ορθόδοξο Χρι στιανικό πνεύμα, που προέρχεται από κάθε είδους δρα στηριότητες του Ιδρύματος και από κάθε νόμιμη πηγή που δεν κατονομάζεται ρητά στον παρόντα Οργανισμό. Άρθρο 10 Διάθεση των πόρων Οι πόροι διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος, την κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων του και των δαπανών του μισθοδοτούμενου προσωπι κού, καθώς και για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας. Άρθρο 11 Προϋπολογισμός του Ιδρύματος 1. Το οικονομικό έτος άρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους. 2. Ο προϋπολογισμός ψηφίζεται από το Δ.Σ. του Ιδρύ ματος το αργότερο εντός του μηνός Νοεμβρίου, και υπο βάλλεται για έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο. 3. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις του προϋπολογι σμού επιτρέπονται, πρέπει όμως να τηρηθεί η διαδικα σία της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 12 Απολογισμός του Ιδρύματος 1. Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανου αρίου συντάσσεται ο απολογισμός των πραγματοποιη θέντων εσόδων και εξόδων του λήξαντος οικονομικού έτους, ο οποίος υποβάλλεται από τον υπεύθυνο επί των οικονομικών το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου στο Δ.Σ. για ψήφιση. 2. Ο Απολογισμός αναγράφει σε ιδιαίτερη στήλη: α) Τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα. β) Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα. γ) Τις διαφορές μεταξύ τους. δ) Το ταμειακό υπόλοιπο, το οποίο προκύπτει. 3. Με τον απολογισμό συντάσσεται γενικός ισολογι σμός, στον οποίο αναγράφονται αναλογικά τα ενεργη τικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, τα οποία υπάρχουν κατά την 31η Δεκεμβρίου του πα ρελθόντος έτους. 4. Ο απολογισμός και ο γενικός ισολογισμός υπο βάλλονται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο για έγκριση. Άρθρο 13 Τηρούμενα Βιβλία Στο Ίδρυμα τηρούνται τα παρακάτω διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, ήτοι: 1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομέ νων εγγράφων. 2. Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. 3. Βιβλίο Κτηματολογίου. 4. Βιβλίο Υλικού και Αποθήκης. 5. Μητρώο περιθαλπομένων στο οποίο θα περιέχο νται τα παρακάτω στοιχεία του τροφίμου: βιογραφικό,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2831 ιστορικό υγείας, περιουσιακά στοιχεία, οικογενειακή κα τάσταση, κληρονόμοι, διαθήκες, διευθύνσεις εγγυτέρων συγγενών, ταμείο ασφαλίσεως, αποδεικτικά συντάξεως, βιβλιάριο ασθενείας, τραπέζης, κλειδιά, πληρεξούσια, δικηγόροι. (Τα ως άνω φυλάσσονται απόρρητα στον προσωπικό φάκελο ενός εκάστου τροφίμου και προο ρίζονται αυστηρά και μόνον για τις ανάγκες του Ιδρύ ματος και την επίτευξη της αποστολής του). 6. Μητρώο προσωπικού τηρούμενο κατά κατηγορία προσωπικού με κάθε στοιχείο και μεταβολή. 7. Βιβλίο Εισφορών στο Ίδρυμα (κατά μήνα ή έκτακτα). 8. Βιβλίο Συνδρομητών. 9. Βιβλίο Ταμείου. 10. Τριπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών. 11. Τριπλότυπες αποδείξεις Είσπραξης (συνδρομών δωρεών). 12. Τριπλότυπες αποδείξεις Πληρωμής. 13. Βιβλίο μισθοδοσίας προσωπικού. 14. Βιβλίο εξόδων περιθαλπομένων. 15. Βιβλίο αδειών προσωπικού. Κατά την κρίση του Δ.Σ. μερικά από τα βιβλία αυτά μπορούν να παραλείπονται και άλλα να προστίθενται. Άρθρο 14 Ευεργέτες του Ιδρύματος 1. Μεγάλοι Ευεργέτες, Ευεργέτες και Δωρητές είναι όσοι έχουν χαρακτηριστεί μέχρι σήμερα και όσοι χα ρακτηριστούν με Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος, το οποίο και καθορίζει το ύψος της δωρεάς, το αναπρο σαρμόζει όποτε το κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να καταταχθούν οι προσφέροντες στις προαναφερόμε νες κατηγορίες (Μεγάλοι Ευεργέτες, Ευεργέτες, Δω ρητές). 2. Δωρητές ή Ευεργέτες μπορούν να ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος και πρόσωπα, τα οποία ει σφέρουν στο Ίδρυμα άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες προς επίτευξη των σκοπών αυτού. 3. Η απόφαση χαρακτηρισμού, καταγράφεται στο ειδι κό βιβλίο πρακτικών και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο σε έπαινο και ανάμνηση. Τα ονόματα δε αυτών αναγρά φονται στα δίπτυχα του Ιερού Ναού του Ιδρύματος. 4. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται μία ημέρα ετησίως, κατά την οποία τελείται το μνημόσυνο των Ευεργετών και Δωρητών του Ιδρύματος. Άρθρο 15 Σφραγίδα του Ιδρύματος Το Ίδρυμα έχει σφραγίδα κυκλική, με δύο ομόκεντρους κύκλους, στο μεσοδιάστημα των οποίων αναγράφεται η φράση: «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ». Στο κέντρο απεικονί ζεται η μορφή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου. Άρθρο 16 Η 27η Ιουλίου εκάστου έτους, ημέρα εορτής του Αγί ου Παντελεήμονος, κατά την οποία πανηγυρίζει και ο ιδρυματικός Ιερός Ναός, θεσπίζεται ως επίσημη εορτή του Ιδρύματος. Άρθρο 17 Τροποποίηση του Οργανισμού Ο παρών Οργανισμός τροποποιείται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν αι τιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, που λαμβάνεται σε απαρτία και εγκρί νεται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Δημοσιεύεται δε όπως και ο παρών Οργανισμός. Άρθρο 18 Κατάργηση του Ιδρύματος 1. Το παρόν Ίδρυμα καταργείται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ύστερα από ομό φωνη απόφαση και παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. του Γηροκομείου και έγκριση, σύμφωνη γνώμη, του Μη τροπολίτου, όταν δεν εκπληρώνει τις εκκλησιολογικές αυτού προϋποθέσεις και την αποστολή του ή όταν παρεκκλίνει του σκοπού του και καταστεί αδύνατη η λειτουργία του. 2. Η περιουσία του Ιδρύματος, πλην του ακινήτου και του οικοπέδου αυτού (δωρηθέντος το 1971 από τη Φι λόπτωχο Πανευβοϊκή Αδελφότητα), περιέρχεται αυτο δίκαια στο νομικό πρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, δυνάμενο να διαθέσει αυτή για οποιονδήποτε παρεμφερή σκοπό. Άρθρο 19 Εσωτερικός Κανονισμός Με εσωτερικό Κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος δύναται να καθοριστούν λεπτομερώς τα σχετικά με τη λειτουργία αυτού και ειδικότερα όσα αφορούν τα προσόντα, τα καθήκοντα του προσωπικού, τον πειθαρχικό έλεγχο, τον έλεγχο των δαπανών και την γενικότερη διαχείριση του χρηματικού, τον καθο ρισμό ορίου ηλικίας και καταστάσεως υγείας των ει σαγομένων, την ιατρική παρακολούθηση και περίθαλ ψη των εισαγομένων, τον καθορισμό των πειθαρχικών παραπτωμάτων των εισαγομένων και του προσωπικού, τη διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των αναγκαίων κυρώσεων και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο για τη λει τουργία του. Άρθρο 20 Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Ορ γανισμό ρυθμίζεται με Απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, και εγκρίνεται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Άρθρο 21 Ισχύς του Οργανισμού Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Άρθρο 22 Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού προκα λείται δαπάνη μόνον σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, εξηρτημένης υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2010 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

8 2832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1270 2 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 9 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3002407/158 Καθορισμός της καθ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132426 Καταχώρηση των δραστικών ουσιών φωσφορούχο αρ γίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 2 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19403/1388/08 Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α 113) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 612 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ. 1045 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισο δήματος οικον. έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα