ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 117/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ». Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:30 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ / του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος Πρόεδρος 2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος 1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος 2. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος 3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος 4. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος 5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος 6. Χρήστος Πέτκος Αναπλ. μέλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή του τιμήματος της κάρτας των μόνιμων κατοίκων στην περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης της πόλης. 2. Τροποποίηση της αριθ. 42/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Ανάθεση σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη του Δήμου στη διαδικασία του διαγωνισμού για 1

2 την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας». 3. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας». Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, Αποφασίζει ομόφωνα κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής: Σας υποβάλουμε το από Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας» (Αρ. μελ. 12/13) και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του N. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/ ) : "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων" και των άρθρων 3 & 5 του Π.Δ. 171/8, όπως ισχύουν σήμερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 12/2013 ΕΡΓΟ : "ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ" ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σήμερα στις 15 /06 / 2015 ημέρα οι παρακάτω : 1) Κοσμάς Καλογιαννίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 2) Δημήτριος Ζήμνας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 3) Μιχαήλ Φουνταλής, Δημοτικός Σύμβουλος που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής έργων με τις υπ' αριθμ. 136/ και 302/ αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αφού πήγαμε επιτόπου με τον επιβλέποντα του έργου, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε.και τον ανάδοχο του έργου, κ. ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΘΕΟΦΑΝΗ και έχοντας υπόψη : 1) Tη μελέτη του έργου 2) Την τελική επιμέτρηση του έργου ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ Τις εργασίες όπως γράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν.3669/2008 και των διαταγμάτων Π.Δ 609/85 και 171/87 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Διάνοιξης τάφρου σε έδαφος γαιώδες- m3 60,00 60,00 2

3 ημιβραχώδες 2 Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους m 40,00 40,00 3 Επίχωση με άμμο m3 20,00 20,00 4 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίου m2 75,00 75,00 5 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα m3 7,50 7,50 6 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος m 20,00 20,00 7 Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών m3 7,50 7,50 οχετών, λεπτοτοίχων 8 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π m2 75,00 75,00 9 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων m2 20,00 20,00 10 Βάση ιστού από άοπλο σκυρόδεμα Β160 m3 2,00 2,00 11 Εκσκαφή για κατασκευή βάσης θεμελίωσης σιδηροϊστού m3 2,00 2,00 12 Σιδηροιστός 9μ οκταγωνικός γαλβανισμένος τεμ Σιδηροιστός 12μ οκταγωνικός γαλβανισμένος τεμ Ακροκιβώτιο ιστού τεμ Γείωση με χάλκινο ηλεκτρόδιο 1,50μ τεμ Καλώδιο ΝΥΜ 3χ1,5 mm2 m 500,00 500,00 17 Καλώδιο NYY 3Χ2,5 mm2 m 500,00 500,00 18 Καλώδιο NYY 3 Χ 6 mm2 m 65,00 65,00 19 Καλώδιο NYY 5 Χ 6 mm2 m 100,00 100,00 20 Ηλεκτρικός Πίνακας τύπου ερμαρίου (Πϊλλαρ) 21 Αγωγός γυμνός χάλκινος 16 mm2 m 150,00 150,00 22 Αυτόματος διακόπτης έναντι σφάλματος διαρροής ονομαστικού ρεύματος διαρροής 30mΑ 23 Τριπολικός διακόπτης πινάκος 40 Α 24 Ενδεικτική λυχνία τάσεως τεμ Φωτοκύτταρο για τάση λειτουργίας 220V ± 10% 26 Ασφάλεια συντηκτική,πλήρης, εντάσεως εώς 35Α τεμ Μικροαυτόματος 10Α τεμ Μικροαυτόματος 16 Α τεμ Μικροαυτόματος 20 Α τεμ Τριπολικός μικροαυτόματος 25Α 31 Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας (σπιράλ) m 50,00 50,00 32 Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας (σπιράλ) m 55,00 55,00 33 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1'' m 20,00 20,00 34 Φρεάτιο επισκέψεως 30χ40 με κάλυμμα από μαντέμι τεμ Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ 3

4 36 Φωτιστικό υδραργύρου, εξωτερικό με λάμπα 125 W τεμ Προβολέας νατρίου με λυχνία Na τεμ Φωτιστικό σώμα φθορισμού τεμ ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) Αρχικός προϋπολογισμός ,04 (με Φ.Π.Α.). β) Ποσό συμφωνητικού , % Φ.Π.Α.= ,16 γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση 99/ δ) Αρχική προθεσμία 10 ( δέκα ) μήνες, έως και την 30/05/2014. ε) Παράταση προθεσμίας 0 (μηδέν) μήνες. στ) Περαίωση έργου 16/12/2013. ζ) Τελική δαπάνη ,73 ( με Φ.Π.Α. ) 2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Με την εργολαβία αυτή έγιναν: 3) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τοποθέτηση ηλεκτρολογικού pillar για την ρευματοδότηση φωτιστικών στην κεντρική 1) πλατεία του Τ. Δ. Κάτω Γραμματικού Δήμου Έδεσσας-Βεγορίτιδας. Τοποθέτηση ηλεκτρολογικού pillar για την ρευματοδότηση φωτιστικών στο μνημείο της 2) γεννοκτονίας των Ποντίων του Τ. Δ. Κάτω Γραμματικού Δήμου Έδεσσας-Βεγορίτιδας. Τοποθέτηση ηλεκτρολογικού pillar για την ρευματοδότηση διακοσμητικων φωτιστικών και 3) φωτισμου διακοσμου στον πεζόδρομο του Τ.Δ. Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας-Βεγορίτιδας. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών εορταστικού διάκοσμου στον πεζόδρομο του Τ.Δ. Άρνισσας 4) του Δήμου Έδεσσας-Βεγορίτιδας. Τοποθέτηση τρίφωτου ιστού φωτισμού στη νέα νησίδα της πλατείας παζαρίου στην 5) Έδεσσα. 6) Τοποθέτηση τρίφωτου ιστού φωτισμού στη νέα νησίδα της πλατείας Μοράβα στην Έδεσσα. 7) Συντηρηση Μ/Σ Κανναβουργείου περιοχής καταρρακτών Έδεσσας. 8) Συντηρηση Μ/Σ Μύλλων περιοχής καταρρακτών Έδεσσας. 9) Τοποθέτηση προβολέων στην περιοχή του αντιπλυμμηρικού φράγματος Έδεσσας. 10) Τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού πόλης Έδεσσας και τοπικών διαμερισμάτων. 11) Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού πόλης Έδεσσας για τις εκδηλωσεις καρναβαλιού Βελτίωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης νέου κτιρίου Δημοτικής αστυνομίας Δήμου 12) Έδεσσας. Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεχγο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό. 4) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4

5 Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό. Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π.,το με ημερομηνία Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008 Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας» του οποίου ανάδοχος είναι ο Πετρίδης Γεώργιος Θεοφάνης του Χρήστου, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. του Δήμου. Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:45 π.μ. Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 117/2015 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ Ιωάννης Μουράτογλου, Αναστάσιος Δίου, Μιχαήλ Ακριβές Απόσπασμα Έδεσσα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης, (Αναπλ. μέλος). Χρήστος Πέτκος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Αποδέκτες προς ενέργεια: -Δ/νση Τ.Υ. &Π κ. Ηλία Γκουγιάννο Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): -Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 5