Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Θ. Καραγιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Θ. Καραγιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ "Κατά πλειοψηφία 26 με 6 εγκρίνει την υπ' αριθμ. 79/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Λαγκαδά «Χριστουγεννιάτικη Πλατεία» στη Δ.Κ. Λαγκαδά και παράλληλων εκδηλώσεων στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου" Αριθ. Συνεδρίασης : 21/ Αριθ. Απόφασης: 308/2014 Αριθ. Θέματος Πινακίου: 1 Στο Λαγκαδά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά, μετά από την υπ αριθ / πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο αριθμού σαράντα ενός (41) μελών, παρουσιάστηκαν τριάντα δύο (32) επιλήφθηκε της εξετάσεως των επόμενων θεμάτων ημερησίας διάταξης. ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος 2. Αϊβατζίδης Παντελής 3. Αϊναλής Χρήστος 4. Αλβανού Άννα 5. Αναστασιάδης Ιωάννης 6. Ανδρεάδου Ελπινίκη 7. Αστερίου Αλκιβιάδης 8. Βακιάνης Παντελεήμων 9. Γεωργιάδης Ευστάθιος 10. Δαμιανός Γεώργιος 11. Δαργινάκης Παναγιώτης 12. Δεργιανλής Στυλιανός 13. Δημητρίου Κωνσταντίνος 14. Θεολόγου Βίκτωρ 15. Καλπάκης Νικόλαος 16. Κεμαλμάς Γεώργιος 17. Κολασίδης Ιωάννης 18. Κομμάτας Αστέριος 19. Κούκος Γεώργιος 20. Λούρδα Βασιλεία 21. Μάρκου Δημήτριος 22. Μήττας Γεώργιος 23. Μπρόζος Φώτιος 24. Ντίνα-Λυκουρέντζου Βαρβάρα 25. Πιπινίκας Λάζαρος 26. Σάμου Χρυσή 27. Σισκούδης Αστέριος 28. Στόϊος Ηλίας 29. Τερζάκης Σταύρος 30. Τζαγγάνας Ηλίας 31. Τζανής Μιχαήλ 32. Τζιαμπάζης Θεόδωρος Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Θ. Καραγιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται. ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Γεωργουδάκης Φίλιππος 2. Γρούσκος Τριαντάφυλλος 3. Καλαϊτζής Άγγελος 4. Κοτσώνη Ελισσάβετ 5. Κουτλιάνος Νικόλαος 6. Σακονίδης Χαράλαμπος 7. Σαρίκου Άννα 8. Ταυρίδου Μαρία 9. Τουλουπίδης Γεώργιος Για την τήρηση των πρακτικών οι υπάλληλοι του Δήμου Σαλματάς Αθανάσιος και Σταμπουλής Νικόλαος. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε ότι υπάρχει και ένα (1) θέμα για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο, λόγω του επείγοντος, έγινε ομόφωνα δεκτό από το Σώμα. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι κ.κ. Βαρβαλιός 1

2 Βασίλειος Δ.Κ. Λαγκαδά, Νόϊκος Απόστολος Δ.Κ. Σοχού και Σκορδάς Μιχαήλ Τ.Κ. Χρυσαυγής. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του, τις εισηγήσεις των θεμάτων, τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση από την οποία προέκυψε ότι τα ανωτέρω θέματα είναι πράγματι κατεπείγοντα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα. ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ : "Έγκριση της υπ' αριθμ. 79/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Λαγκαδά «Χριστουγεννιάτικη Πλατεία» στη Δ.Κ. Λαγκαδά και παράλληλων εκδηλώσεων στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου" Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες: «1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: α) Θέτουν κανόνες: α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση. α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο. α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών. α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους. 2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου..» Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η δημαρχιακή επιτροπή. Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή οικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου. Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η δημαρχιακή επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Κοινότητας. Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής 2

3 ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.» Σύμφωνα με την παρ 1 περιπτ. Β v του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) εισηγείται πλέον η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» ορίζονται: «1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας... 2.Τα μέτρα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να παίρνονται προσωρινά εντός και εκτός από κατοικημένες περιοχές, με απόφαση των κατά τόπους αρμοδίων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση μόνο τελείως προσωρινών καταστάσεων». Με την υπ αριθμ. 62/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2ε του Ν. 3852/2010, εκφράστηκε ομόφωνη γνώμη για την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά τις εορτές των Χριστουγέννων. Με την υπ αριθμ. 79/2014 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αποφάσισε: 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο Δήμος Λαγκαδά στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια εορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη για μικρούς και μεγάλους, διοργανώνει χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με ονομασία ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά και με παράλληλες εκδηλώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας από την 11/12/2014 έως 04/01/2015. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Ως χώροι λειτουργίας των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων προτείνουμε: - Την κεντρική πλατεία (πλατεία Ελευθερίας) της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά - Το ολιγόλεπτο πάρκινγκ του Δήμου Για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ (μία) 1 άδεια, για το χρονικό διάστημα από 10/12/2014 έως 4/1/2015. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για την θέση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ μέχρι την 05/12/2014. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α) Για την χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 12/2005 τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου, β) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξηςάσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με το Ν. 4045/1960 (Α 47) και το άρθρο 13 και το άρθρο 29 Ν. 1642/1986 (Α 125), γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας, δ) Δύο (2) φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης 3

4 ε) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ αυτό Β) Για τη χορήγηση άδειας προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα πάρκ, θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μέχρι την 05/12/2015 και ώρα 12:00 τα κάτωθι : - Αίτηση ενδιαφερομένου. - Ενημερότητα οφειλών προς το Δήμο -Φορολογική ενημερότητα -Ασφαλιστική ενημερότητα - Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, - Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, - Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α' 216), εφόσον οι μηχανολογικές του εγκαταστάσεις είναι άνω των 10 ή 15 ίππων - Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση. - Άδεια υπαίθριου εμπορίου - Αδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, αν η δραστηριότητα αναπτυχθεί σε κοινόχρηστο χώρο -Τοπογραφικό σχέδιο ( κατόψεις ) του χώρου εγκατάστασης των μηχανημάτων του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στο οποίο θα απεικονίζονται αναλυτικά όλα τα μηχανήματα, οι χώροι, ο προορισμός τους και το συνολικό εμβαδόν τους. - Βεβαίωση από Πολεοδομική Υπηρεσία από την οποία να προκύπτει ότι η απόσταση των εγκαταστάσεων είναι τουλάχιστον 150 μέτρα από: α) την πλησιέστερη μόνιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά που απαιτεί ακουστική προστασία β) χώρους με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό / πολιτιστικό χαρακτήρα (αρχαιολογικοί χώροι κλπ) και γ) χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας ( Βιότοποι ) Η άδεια θα χορηγηθεί αφού πρώτα ελεγχθεί η κατασκευή από άποψη ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 76936/3992/1987 ΦΕΚ 783/Β από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η παραχώρηση της θέσης του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Κεντρική Πλατεία της Δ.Κ. Λαγκαδά είναι ΔΩΡΕΑΝ (χωρίς τέλος) Ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την δημόσια κλήρωση, σε περίπτωση που απαιτηθεί για την χορήγηση άδειας συμμετοχής και εγκατάσταση του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ορίζεται η 9/12/ Η παρούσα απόφαση παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε: Η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων α) σε τμήμα της οδού Ν. Παπαγεωργίου (από τη οδό Παντίρη μέχρι την κεντρική πλατεία του Λαγκαδά) και β) από το οπωροπωλείο Σαρίκου Σταύρου μέχρι την αρχή της οδού Καλλιπόλεως, θα γίνεται μόνο, αν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, παρίσταται ανάγκη και εφόσον υπάρχει άδεια από την Τροχαία. Ο Δήμος Λαγκαδά να επιτρέψει να ηλεκτροδοτηθούν οι εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ από παροχή του Δήμου. Επί της οδού Λουτρών δεν θα τοποθετηθούν ξύλινα περίπτερα, αλλά μόνο επί της πλατείας, στα οποία οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι θα πραγματοποιούν τοπικά δρώμενα. Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο του Δ.Σ., έλαβε υπόψη του, έλαβε υπόψη του την υπ αριθμ. 62/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά, την υπ αριθμ. 79/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, την παρ 1 περιπτ. Β v του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, τις παρ. 1 και 4

5 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999, το άρθρο 2 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμ. 107/2011 ΑΔΣ) και μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση και ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία είκοσι έξι (26) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ, τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Αναστασιάδης Ιωάννης, Λούρδα Βασιλεία, Σισκούδης Αστέριος και Τερζάκης Σταύρος ψήφισαν κατά, και δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Μπρόζος Φώτιος και Αϊβατζίδης Παντελής ψήφισαν παρόντες Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 26 με 6 1. Εγκρίνει τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Λαγκαδά «Χριστουγεννιάτικη Πλατεία» στη Δ.Κ. Λαγκαδά και παράλληλων εκδηλώσεων στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου από 11/12/2014 έως 04/01/2015, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 79/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ήτοι: Ο Δήμος Λαγκαδά στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια εορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη για μικρούς και μεγάλους, διοργανώνει χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με ονομασία ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά και με παράλληλες εκδηλώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας από την 11/12/2014 έως 04/01/2015. Χώροι στους οποίους θα λάβουν χώρα οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις είναι: - Η κεντρική πλατεία (πλατεία Ελευθερίας) της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά - Το ολιγόλεπτο πάρκινγκ του Δήμου Θα δοθεί μία (1) άδεια λειτουργίας εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, για το χρονικό διάστημα από 10/12/2014 έως 4/1/2015. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών για τη θέση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ είναι η 05/12/2014. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Α) Για την χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ θα υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 12/2005, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου, β) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξηςάσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με το Ν. 4045/1960 (Α 47) και το άρθρο 13 και το άρθρο 29 Ν. 1642/1986 (Α 125), γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας, δ) Δύο (2) φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης ε) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ αυτό Β) Για τη χορήγηση άδειας προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα πάρκ, θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μέχρι την 05/12/2015 και ώρα 12:00, τα κάτωθι : - Αίτηση ενδιαφερομένου. - Ενημερότητα οφειλών προς το Δήμο - Φορολογική ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα - Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, - Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, - Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α' 216), εφόσον οι μηχανολογικές του εγκαταστάσεις είναι άνω των 10 ή 15 ίππων - Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση. - Άδεια υπαίθριου εμπορίου 5

6 - Αδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, αν η δραστηριότητα αναπτυχθεί σε κοινόχρηστο χώρο -Τοπογραφικό σχέδιο ( κατόψεις ) του χώρου εγκατάστασης των μηχανημάτων του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στο οποίο θα απεικονίζονται αναλυτικά όλα τα μηχανήματα, οι χώροι, ο προορισμός τους και το συνολικό εμβαδόν τους. - Βεβαίωση από Πολεοδομική Υπηρεσία από την οποία να προκύπτει ότι η απόσταση των εγκαταστάσεων είναι τουλάχιστον 150 μέτρα από: α) την πλησιέστερη μόνιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά που απαιτεί ακουστική προστασία β) χώρους με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό / πολιτιστικό χαρακτήρα (αρχαιολογικοί χώροι κλπ) και γ) χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (Βιότοποι) Η άδεια θα χορηγηθεί, αφού πρώτα ελεγχθεί η κατασκευή από άποψη ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 76936/3992/1987 ΦΕΚ 783/Β από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η παραχώρηση της θέσης του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Κεντρική Πλατεία της Δ.Κ. Λαγκαδά είναι ΔΩΡΕΑΝ (χωρίς τέλος) Ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημόσια κλήρωση, σε περίπτωση που απαιτηθεί για την χορήγηση άδειας συμμετοχής και εγκατάσταση του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ορίζεται η 9/12/ Η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων α) σε τμήμα της οδού Ν. Παπαγεωργίου (από τη οδό Παντίρη μέχρι την κεντρική πλατεία του Λαγκαδά) και β) από το οπωροπωλείο Σαρίκου Σταύρου μέχρι την αρχή της οδού Καλλιπόλεως, θα γίνεται μόνο, αν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, παρίσταται ανάγκη και εφόσον υπάρχει άδεια από την Τροχαία. 3. Ο Δήμος Λαγκαδά επιτρέπει να ηλεκτροδοτηθούν οι εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ από παροχή του Δήμου. 4. Επί της οδού Λουτρών δεν θα τοποθετηθούν ξύλινα περίπτερα, αλλά μόνο επί της πλατείας, στα οποία οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι θα πραγματοποιούν τοπικά δρώμενα. Αριθμός Απόφασης 308/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΡΓΙΑΝΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΡΓΙΑΝΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος 2. Αϊβατζίδης Παντελής 3. Αϊναλής Χρήστος 4. Αλβανού Άννα 5. Αναστασιάδης Ιωάννης 6. Ανδρεάδου Ελπινίκη 7. Αστερίου Αλκιβιάδης 8. Βακιάνης Παντελεήμων 9. Γεωργιάδης Ευστάθιος 10. Δαμιανός Γεώργιος 11. Δαργινάκης Παναγιώτης 12. Δημητρίου Κωνσταντίνος 13. Θεολόγου Βίκτωρ 14. Καλπάκης Νικόλαος 15. Κεμαλμάς Γεώργιος 16. Κολασίδης Ιωάννης 17. Κομμάτας Αστέριος 18. Κούκος Γεώργιος 19. Λούρδα Βασιλεία 20. Μάρκου Δημήτριος 21. Μήττας Γεώργιος 22. Μπρόζος Φώτιος 23. Ντίνα Λυκουρέντζου Βαρβάρα 24. Πιπινίκας Λάζαρος 25. Σάμου Χρυσή 26. Σισκούδης Αστέριος 27. Στόϊος Ηλίας 28. Τερζάκης Σταύρος 29. Τζαγγάνας Ηλίας 30. Τζανής Μιχαήλ 31. Τζιαμπάζης Θεόδωρος 6