Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ"

Transcript

1 ΜΠΔ 10/3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πάηξα 10/03/2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ Αξηζκ. πξση. 3104/ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ρεηηθά: 1481/66145 ΓΔΝΗΚΖ ΓΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ 1363/60922, 1843/81869 & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 1996/88100, 401/20968 ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜ. ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ & ΥΧΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΠΟΦΑΖ Σαρ. Γηεύζπλζε: Σ.Θ Σαρ. Κώδηθαο: Πιεξνθνξίεο: Π. Μνπξειάηνο Κνηλ.: Πίλαθαο απνδεθηψλ Σειέθωλν: (134) Fax: Θέκα: Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ: «ηαζκφο Αζχξκαηεο ηαζεξήο Σειεθσλίαο & επξηδσληθφηεηαο-απφ θνηλνχ ρξήζε ηζηνχ κε COSMOTE A.E.», ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε Γ.Δ. Λαζηψλνο Γήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο ηεο Π.Δ. Ζιείαο κε θσδηθή νλνκαζία ΑΓΗΟ ΗΩΖ Σ/ ( ), ηδηνθηεζίαο ΟΣΔ Α.Δ. Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν 1 Ν. 1650/86 (ΦΔΚ160Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/02 (ΦΔΚ 91Β ) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σελ 2 ΤΑ 1958 (ΦΔΚ 21 Β/ ) «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο». 3. Σελ ΚΤΑ ΖΠ 37111/2021/03 (ΦΔΚ 1391Β/ ) "Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θηι." 1

2 4. Σνλ Ν. 4014/ (ΦΔΚ 209/Α/2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.». 5. Σελ ΚΤΑ ΖΠ 11014/703/Φ104 (ΦΔΚ 332/Β/ ) Γηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΠΠΔΑ) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1650/1986 (Α 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3010/ λ. 4042/2012 ( 24/ ) «ή ί ά - φ ί 2008/99/ - ί ή ί ή - φ ί 2008/98/ - χ ά ί ά, έ ή ή». 7. Σελ ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1900/Β/ ) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ - Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο». 8. Σν Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179/Α/6-8-01) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ» θαη ηα Π.Γ. πνπ εθδφζεθαλ ζε εθαξκνγή ηνπ. 9. Σελ ΚΤΑ Ζ.Π /725/2006 (ΦΔΚ /Β/ ) «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θιπ.» 10. Σνλ Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α/ ) «Γηαηήξεζε βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. Σελ KYA 53571/3839/ΦΔΚ 1105 Β/ «Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία θεξαηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηε μεξά. 12. Σν 3 Ν ΦΔΚ 13 Α/ «Μέηξα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 13. Σελ ΚΤΑ 3060(ΦΟΡ)238/ΦΔΚ 512 Β/ «Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ 14. Σνλ Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/ ) «Γηα ηε πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». 15. Σνλ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α / ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 16. Σν ΠΓ 139/2010 (ΦΔΚ 232 Α / ) «Οξγαληζκφο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ. 17. Σελ ππνβιεζείζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ κε αξηζκφ πξση. 4747/155901/13 θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ αξ. πξση. 481/23169/14 αίηεζε. 18. Σελ αξ. πξση. Φ07-ε/3123/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Τπεξ. Νεση. Μλεκείσλ ηνπ ΤΠΠΟ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζ απηήλ. 2

3 19. Σελ αξ. πξση. 2522/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Ε ΔΠΚΑ ηνπ ΤΠΠΟ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζ απηήλ. 20. Σελ αξ. πξση. 1959/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο 6 εο ΔΒΑ ηνπ ΤΠΠΟ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζ απηήλ. 21. Σν αξ. πξση. 1061/46027/ έγγξαθφ καο κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε έλα αληίγξαθν ηεο ΜΠΔ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην (Π..) Π.Γ.Δ. θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πξνο δεκνζηνπνίεζε ηεο ΜΠΔ θαη γλσκνδφηεζε 22. Σν αξ. πξση. Γ3/Γ/333704/8780/ έγγξαθν ηεο ΤΠΑ. 23. Σελ αξ. πξση /1980/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Γαζαξρείνπ Πχξγνπ. 24. Σελ αξ. πξση /3450/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γλζεο πληνληζκνχ & Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ηεο Γεληθήο Γλζεο Γαζψλ & Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Α.Γ.Π.Γ.Δ.&Η. 25. Σελ αξ. πξση. Μ.η./411/463/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΔΔΑΔ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζ απηήλ. 26. Σελ α.π /809/ Αλαθνίλσζε Πξφζθιεζε ηνπ Γξ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκψλ Π.Γ.Δ. 27. Σελ αξ. πξση. Φ /167/396223/.1443/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ΓΔ. 28. Σελ αξ. πξση. Φ.550/ΑΓ /.781/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ΓΔΑ. 29. Σελ αξ. πξση /167951/ ζεηηθή εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο καο. 30. Σν α.π /192/ έγγξαθν ηνπ Γξ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκψλ Π.Γ.Δ. κε ην νπνίν καο γλσξίδεη φηη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Π.Γ.Δ. Γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηε ΜΠΔ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο (αξ. απνθ. 8/ ) θαη δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΑΔΠΟ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Σελ έγθξηζε ησλ παξαθάησ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ, ε εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ νπνίσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ (ΟΣΔ Α.Δ.) θαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία πθηζηάκελνπ ζηαζκνχ αζχξκαηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο & επξηδσληθφηεηαο-απφ θνηλνχ ρξήζε ηζηνχ κε COSMOTE A.E., ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε Γ.Δ. Λαζηψλνο Γήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο ηεο Π.Δ. Ζιείαο κε θσδηθή νλνκαζία ΑΓΗΟ ΗΩΖ Σ/ ( ). Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ην ηαζκνχ Βάζεο είλαη: Υ= Φ= (Δ.Γ..Α. 87) 3

4 Α. Δίδνο θαη κέγεζνο δξαζηεξηόηεηαο Πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγία ζηαζκνχ αζχξκαηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ απφ θνηλνχ ρξήζε ηζηνχ κε COSMOTE A.E., πνπ βξίζθεηαη ζηε Γ.Δ. Λαζηψλνο, ηνπ Γ. Πχξγνπ, ηεο Π.Δ. Ζιείαο (θσδηθφο θαη νλνκαζία: ΑΓΗΟ ΗΩΖ Σ/ ( ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ΜΠΔ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα απφθαζε. Σν έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία Α2 ηεο 12 εο νκάδαο ηεο (2) ζρεηηθήο Τ.Α. Ο ζηαζκφο αζχξκαηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθφηεηαο είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε γήπεδν έθηαζεο 500 η.κ. φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε ηζηφ ηνπ ΟΣΔ. Σν ππφ κειέηε έξγν απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: Μεηαιιηθφ νθηαγσληθφ ηζηφ ζπλνιηθνχ χςνπο 11,70 κ καδί κε ην αιεμηθέξαπλν (χςνπο 0,70 κ.), ν νπνίνο εδξάδεηαη επί εδάθνπο. Κεξαηνζπζηήκαηα ΟΣΔ/COSMOTE αλαξηεκέλα επί ηνπ ηζηνχ. Σα ππνζηεξηθηηθά κεραλήκαηα ΟΣΔ/COSMOTE αλαξηεκέλα επί ηνπ ηζηνχ (κία θακπίλα πνκπνδεθηψλ, κία θακπίλα ηξνθνδνζίαο θαη κία θακπίλα Radio Link). Υαξαθηεξηζηηθά ηζηώλ ζηήξημεο θεξαηνδηαηάμεωλ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΣΟΤ Α Β ΚΑΣΟΥΟ ΟΣΔ Α.Δ. - ΑΡΙΘΜΟ 1 ΟΣΔ 1 COSMOTE - ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΙΚΧΝ ΚΑΣΟΠΣΡΧΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΛΛΧΝ 1 ΟΣΔ 1 COSMOTE 2 ΚΔΡΑΙΟΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΤΦΟ ΙΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ 11,70 9,00 ΒΑΗ ΣΟΤ (m) ΤΦΟ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟ 0,00 0,00 ΔΓΑΦΟ (m) ΤΦΟΜΔΣΡΟ ΔΓΑΦΟΤ (m) 1002, ,65 ΑΠΟΣΑΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ - 20 ΙΣΟ Α (μ) Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ θεξαηνδηαηάμεωλ κε παξαβνιηθέο θεξαίεο Α/Α ΘΔΟΑΗΑΠ 1 2Α 2Β ΗΠΡΝΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ Α Α Α ΞΑΟΝΣΝΠ ΝΡΔ COSMOTE COSMOTE ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΡΑΘΔΟΖ ΡΖΙ/ΛΗΑ & ΔΟΕΥΛΗΘΝΡΖΡΑ DCS-1800 UMTS

5 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΔΘΞΝΚΞΖΠ(MHz) ΑΕΗΚΝΘΗΝ (deg) 44,0 40,0 40,0 ΤΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΑΞΝ ΡΖ ΒΑΠΖ ΗΠΡΝ (m) 10,50 8,27 8,27 ΚΝΛΡΔΙΝ/ΡΞΝΠ ΘΔΟΑΗΑΠ PANEL PANEL/HBX- 3319DS-VTM ΚΔΓΗΠΡΝ ΘΔΟΓΝΠ ΘΟΗΝ ΙΝΒΝ G m (dbi) PANEL/HBX- 3319DS-VTM 12,5 20,5 21 ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΑΠΚΑΡΗΘΥΛ ΘΑΛΑΙΗΥΛ (ΦΔΟΝΠΥΛ) ΗΠΣΠ ΠΡΖΛ ΔΗΠΝΓΝ ΡΖΠ ΘΔΟΑΗΝΓΗΑΡΑΜΖΠ ΑΛΑ ΦΔΟΝΠΑ (W) , Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ παξαβνιηθώλ θαηόπηξωλ Α/Α ΘΔΟΑΗΑΠ 1 2 ΗΠΡΝΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ Α Α ΞΑΟΝΣΝΠ ΝΡΔ COSMOTE ΠΡΑΘΔΟΖ ΡΖΙ/ΛΗΑ ΘΗΛΖΡΖ ΞΖΟΔΠΗΑ & ΡΖΙΔΦΥΛΗΑ ΔΟΕΥΛΗΘΝΡΖΡΑ ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΔΘΞΝΚΞΖΠ(MHz) ΑΕΗΚΝΘΗΝ (deg) 217,2 198,61 ΤΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΑΞΝ ΡΖ ΒΑΠΖ ΗΠΡΝ (m) 10,00 9,00 ΚΝΛΡΔΙΝ/ΡΞΝΠ ΘΔΟΑΗΑΠ ΞΑΟΑΒ./GRID ΞΑΟΑΒ./VHP1-180 ΚΔΓΗΠΡΝ ΘΔΟΓΝΠ ΘΟΗΝ ΙΝΒΝ G m (dbi) ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΑΠΚΑΡΗΘΥΛ ΘΑΛΑΙΗΥΛ (ΦΔΟΝΠΥΛ) ΗΠΣΠ ΠΡΖΛ ΔΗΠΝΓΝ ΡΖΠ ΘΔΟΑΗΝΓΗΑΡΑΜΖΠ ΑΛΑ ΦΔΟΝΠΑ (W) 30,5 33, ,32 0,08 Β. Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθώλ θνξηίωλ & ζπγθεληξώζεωλ ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 1. Ο Ν. 3431/ (ΦΔΚ 13 Α/ ) «Πεξί ειεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ε πεξίπησζε πνπ ε απφζηαζε ηνπ ζηαζµνχ είλαη µηθξφηεξε ησλ 300µ. απφ ηελ πεξίµεηξν θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 5

6 βξεθνλεπηαθψλ ζηαζµψλ, ζρνιείσλ, γεξνθνµείσλ θαη λνζνθνµείσλ ζα πξέπεη ηα φξηα έθζεζεο ηνπ θνηλνχ λα µελ ππεξβαίλνπλ ην 60% ησλ ηηµψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 2-4 ηεο ΚΤΑ 53571/3839 (ΦΔΚ1105/Β/ ). 2. Ζ εγθχθιηνο Π/105/014/ ηεο ΔΔΑΔ «θαζνξηζκφο νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε Ζ/Μ αθηηλνβνιία ζην πεξηβάιινλ ζηαζκψλ, ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 4341/ Γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζηελ ΚΤΑ Ζ.Π 13588/725/06 «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζµνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπµµφξθσζε µε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 12εο εθεµβξίνπ Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ αξηζµ /1546/1997 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (Β 604)» (ΦΔΚ 383/Β/ ). Πεξηιαµβάλεη θαη ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ (Δ.Κ.Α.)ζχµθσλα µε ηελ Απφθαζε 2000/532/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί µε ηηο Απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ. 4. Γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζµφο δηαρείξηζεο» (ΦΔΚ 1909/Β/03). Γηα φζα απφ ηα ζηεξεά απφβιεηα εµπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξµνγήο ηνπ Ν.2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ..» (ΦΔΚ 179/Α/ ) ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφµελα ζε απηφλ θαη ζηα πξνεδξηθά δηαηάγµαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη εμνπζηνδφηεζή ηνπ (µπαηαξίεο, ζπζζσξεπηέο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζµνχ, απφβιεηα ιηπαληηθά έιαηα, µεηαρεηξηζµέλα ειαζηηθά νρεµάησλ). Γ. Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξύβνπ & δνλήζεωλ ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Ο ζφξπβνο ζηα φξηα ηεο εγθαηάζηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 50 db (A) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 1180/81 Γ. Μέηξα αληηξξύπαλζεο ή γεληθόηεξα αληηκεηώπηζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνύλ. γηα ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο 1. Να ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια ερνκνλσηηθά κέηξα. 2. Οη αθάιππηνη ρψξνη λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ αρξήζησλ αληηθεηκέλσλ, πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη θαπζίκσλ 3. Να εμαζθαιηζηεί αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο. 4. Να ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 5. Ζ εγθαηάζηαζε λα κελ είλαη πξνζπειάζηκε ζην θνηλφ. ε φια ηα ειεχζεξα πξνζπειάζηκα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ ζεκεία ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο, 6

7 φπνπ είλαη δπλαηή ε αλζξψπηλε πξφζβαζε, ην επίπεδν ησλ ξαδηνεθπνκπψλ λα είλαη ρακειφηεξν απφ ην 60% ηνπ νξίνπ αλαθνξάο πνπ ζέηεη ε ζχζηαζε 1999/519/ΔC ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 6. Με κέξηκλα ηεο εηαηξείαο λα απνθιεηζηεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ φιε εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αλαξξίρεζεο ηνπ θνηλνχ ζηνλ ηζηφ ζηήξημεο ησλ θεξαηνδηαηάμεψλ ηεο. 7. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα έρεη δηαξθψο αλαξηεκέλε θνληά ζηε βάζε ηνπ ζηαζκνχ επαλάγλσζηε αλεμίηειε πηλαθίδα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηνπ θαηφρνπ θαη ν αξηζκφο εγγξαθήο ηεο θαηαζθεπήο ηεο θεξαίαο. 8. Γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γλσκνδνηήζεηο, άδεηεο θαη εγθξίζεηο. 9. Ζ νδηθή πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ ηαζκνχ ζα γίλεη κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη δε ζα γίλεη νπνηαδήπνηε δηάλνημε νδηθνχ δηθηχνπ. 10. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηζηνχ λα ππνινγηζηεί ψζηε λα αληέρεη ζε αλέκνπο ηαρχηεηαο 200 km/h. 11. Σα ζηεξεά απφβιεηα λα απνµαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο αµέζσο µεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ (ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θιπ.) απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ θαη λα δηαηίζεληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεµέλν θνξέα ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ (7) ζρεηηθή ΚΤΑ. ε πεξίπησζε πνπ ηα απφβιεηα εµπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξµνγήο ηνπ λ.2939/2001 (ζπζθεπαζίεο θαη άιια πξντφληα) θαη ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγµάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη εμνπζηνδφηεζή ηνπ (π.ρ. µπαηαξίεο, ζπζζσξεπηέο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζµνχ, απφβιεηα ιηπαληηθά έιαηα) λα παξαδίδνληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεµέλνπο γηα ηε ζπιινγή ηνπ θάζε ηχπνπ απνβιήησλ θνξείο πνπ λα δηαζέηνπλ ζχµβαζε µε ηνλ ηειηθφ απνδέθηε απηψλ, δειαδή µε εγθεθξηµέλν ζχζηεµα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, θαηά ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. 12. Σα επηθίλδπλα απφβιεηα λα απνµαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο αµέζσο µεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ (ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θιπ.) απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ θαη λα δηαηίζεληαη ζε θαηάιιειν πξνο ηνχην αδεηνδνηεµέλν θνξέα ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ (9) ζρεηηθή ΚΤΑ. 13. Οη ρψξνη πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ µεραλεµάησλ λα δηαµνξθσζνχλ θαηάιιεια ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη θαηαζθεπήο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηνπο θαλνληζµνχο ηεο ΔΖ. 14. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν θνξέαο εθµεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο δελ επηζπµεί ή δελ δχλαηαη λα ζπλερίζεη ηελ λφµηµε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζµνχ, είλαη ππνρξεσµέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηνλ ρψξν θαη λα απνµαθξχλεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζµνχ εληφο εμαµήλνπ, αθνινπζψληαο λφµηµεο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο ξχπαλζεο. Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζµνχ λα αμηνπνηεζεί θαηά ην δπλαηφλ, ελ ζπλφισ ή ελ µέξεη, αλαθπθινχµελνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαηεζεί ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 7

8 15. Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο λα εθηειείηαη ζεηξά µεηξήζεσλ αλά εμάµελν γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ζπµµφξθσζεο µε ηα φξηα ηεο (11) ζρεηηθήο KYA, απφ ηνλ θνξέα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία. Οη µεηξήζεηο ζα γίλνληαη ζηηο κύριες κατεσθύνσεις ησλ ινβψλ αθηηλνβνιίαο ησλ θεξαηψλ φπνπ είλαη θαη ε µέγηζηε ηζρχο ηνπο θαη ζην άµεζα πιεζηέζηεξν ζεµείν φπνπ ππάξρεη θνηλφ, ζα θαηαγξάθεηαη ε 6ιεπηε µέζε ελεξγφο ηηµή θαη ε µέγηζηε θαηαγεγξαµµέλε ελεξγφο ηηµή ζην ζπγθεθξηµέλν 6ιεπην, ζε επξεία πεξηνρή ζπρλνηήησλ (100 KHz έσο 3,5 GHz). Σα απνηειέζµαηα ηεο µέηξεζεο θαη ε ζπλνιηθή ειεθηξνµαγλεηηθή επηβάξπλζε, λα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ζα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα ππνβάιινληαη ζηελ αξµφδηα ππεξεζία θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζεο. 16. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ειεγθηηθέο αξρέο, ν δε πεξηγξαθφκελνο ηερληθφο εμνπιηζκφο λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ ππνβιεζείζα κειέηε θαη λα δειψλεηαη θάζε ηξνπνπνίεζε απηνχ, χζηεξα απφ ηπρφλ επηζθεπέο. 17. Να κε γίλεηαη ελαπφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε αξδεπηηθά απιάθηα, κηθξά ξέκαηα θαζψο θαη ζε δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεηο, 18. Να ηεξεζνχλ φιεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ δειψλνληαη γηα ηνλ ελ ιφγσ ζηαζκφ θεξαηψλ. 19. Να ηεξνχληαη αξρεία ησλ ζηνηρείσλ (µεηξήζεηο, παξαζηαηηθά, ζπµβάζεηο, βεβαηψζεηο, µεηξψα, θιπ.) βάζεη ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη ε ζπµµφξθσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο µε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ εγθξίλνληαη µε ηελ παξνχζα απφθαζε. Σν αξρείν ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηµν γηα θάζε έιεγρν απφ ηηο αξµφδηεο αξρέο. 20. Να νξηζηεί απφ ηελ εηαηξεία ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε. Δ) Πεξηβάιινλ Πεξηνρήο - Δπαίζζεηα ηνηρεία ηνπ - Δηδηθά Πξνζηαηεπόµελεο Εώλεο. Ζ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ν ζηαζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα, είλαη εληφο ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ: Σνπ δηθηχνπ NATURA 2000, κε θσδηθφ θαη νλνκαζία: «GR (SPA) Όξνο Δξχκαλζνο». Σ) Υξνληθό ηάζηεµα Ηζρύνο ηωλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ Οη αλσηέξσ αλαθεξφµελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηζρχνπλ µέρξη ηελ ζπµπιήξσζε δεθαεηίαο απφ ηελ εµεξνµελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξνχληαη µε αθξίβεηα θαη φηη δελ ζα επέιζεη ελ ησ µεηαμχ µεηαβνιή ησλ δεδνµέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ εθδίδεηαη ε παξνχζα. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο ππνρξενχηαη εµπξφζεζµα, ηνπιάρηζηνλ 8

9 δχν µήλεο πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο ηζρχνο ηεο παξνχζαο, λα ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεµα ζηελ αξµφδηα ππεξεζία γηα λα ιάβεη αλαλέσζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Άξζε ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη εάλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο πξνθχςεη φηη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή µπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή λα ηξνπνπνηεζνχλ νη πθηζηάµελνη, ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο. Ε) Λνηπέο δηαηάμεηο Ζ παξνχζα απφθαζε δελ απαιιάζζεη ηνλ θνξέα εθµεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζµνχ θαη µε άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο θείµελεο δηαηάμεηο πξνθχπηεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε, δελ άπηεηαη δεηεµάησλ αληηµεηψπηζεο αηπρεµάησλ µεγάιεο έθηαζεο ιφγσ ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ηα νπνία ξπζµίδνληαη απφ ηελ ΚΤΑ 12044/613/2007 (ΦΔΚ 376/Β/ ) θαζψο θαη ζεµάησλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δελ αλαηξεί δηαηάμεηο (πεξί ηδξχζεσο, ιεηηνπξγίαο, ρξήζεσλ γεο θιπ) πνπ ελδερφµελα δελ επηηξέπνπλ ηελ αδεηνδφηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζέµαηνο θαη δε λνµηµνπνηεί ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ πνιενδνµηθή άπνςε. Ζ) Έιεγρνο Σήξεζεο ηωλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ Ζ παξνχζα απφθαζε θαη ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) πνπ ηε ζπλνδεχεη ζα πξέπεη ζε θάζε έιεγρν λα βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα επηδεηθλχνληαη ζε θάζε αξµφδην ζχµθσλα µε ηελ θείµελε λνµνζεζία. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο (ΟΣΔ Α.Δ.) έρεη ηελ ππνρξέσζε: - λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θιηµάθηα ησλ αξµφδησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ - λα παξέρεη φια ηα απαηηνχµελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηα αλσηέξσ θιηµάθηα -λα δηεπθνιχλεη ηε δηελέξγεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα ζπµµνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο-ππνδείμεηο ησλ αξµφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείµελεο πεξηβαιινληηθήο λνµνζεζίαο Ζ µε ηήξεζε φξνπ ή φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο έρεη ζαλ απνηέιεζµα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ (πξφζηηµα) θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1650/86 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (λ. 3010/2002, λ. 4014/2011 θαη λ. 4042/2012). 9

10 Θ) εµνζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξωλ (ΑΔΠΟ) Ζ επηβαιιφµελε απφ ην λφµν δεµνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο γίλεηαη µε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ µε δηθηπαθή δηεχζπλζε aepo.ypeka.gr, ζχµθσλα µε ην άξζξν 19α ηνπ λ.4014/2011 θαη ηελ ΚΤΑ ππ αξηζ / (ΦΔΚ 1470/Β/ ). Καηά ηεο απφθαζεο απηήο µπνξεί λα γίλεη πξνζθπγή ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηµαηηθήο Αιιαγήο εληφο ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο. Δ.Γ. 1. Υ.Α. 2. Π. Μνπξειάηνο Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ α/α ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 10

11 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 1. Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ & Σαρπδξνκείωλ Λεσθ. Κεθηζίαο 60, Μαξνχζη 2. Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο Σ.Θ , Αγία Παξαζθεπή 3. Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπη. Διιάδαο Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32, Πάηξα 4. ΠΓΔ/Γλζε Πεξηβ/ληνο & Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ Σκ. Πεξηβ/ληνο & Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Ζιείαο Πχξγνο 5. Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Π.Γ.Δ.& Η. Γλζε πληνληζκνύ & Δπηζ. Γαζώλ ΝΔΟ Παηξψλ Αζελψλ Πάηξα 6. Γαζαξρείν Πύξγνπ Αιθεηνχ 42, Πχξγνο 7. Ε Δθνξεία Πξνϊζηνξηθώλ & Κιαζζηθώλ Αξρ/ηωλ Αξραία Οιπκπία 8. 6 ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξρ/ηωλ Φηινπνίκελνο 56 Πάηξα 9. Τπεξεζία Νεωη. Μλεκείωλ & Σερληθώλ Έξγωλ Γπη. Διιάδαο Μαηδψλνο 17, Πάηξα 10. ΟΣΔ Α.Δ. Κεθηζίαο Μαξνχζη 11. θ. πύξν Παξαζθεπόπνπιν ΟΣΔ Α.Δ. Παπαληθνιή , Υαιάλδξη Αηηηθήο (ζπλ. Θεσξεκέλε ΜΠΔ) 11

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ : ηαςπινούδηρ Γημήηπηρ Αριθ. Πρωη: 119709 Σηλέθωνο : 2610-453537 (εζ. 7650) Fax : 2610-455221

Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ : ηαςπινούδηρ Γημήηπηρ Αριθ. Πρωη: 119709 Σηλέθωνο : 2610-453537 (εζ. 7650) Fax : 2610-455221 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΔΝΗΥΤΔΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τπαγφγή ζηελ Οδεγία 2010/75/ΔΔ

Τπαγφγή ζηελ Οδεγία 2010/75/ΔΔ Τπαγφγή ζηελ Οδεγία 2010/75/ΔΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 25.8.2017 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ Α.Π. νηθ.36395 ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ (ΓΗΠΑ) ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΜΕ5-Μ. ζτ.: 10326/10, 9995/10, 9993/10, 5329/10, 4605/10, 4273/10. O ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ

ΑΔΑ: 4Α9ΜΕ5-Μ. ζτ.: 10326/10, 9995/10, 9993/10, 5329/10, 4605/10, 4273/10. O ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 30 / 12 / 2010 ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Αρ. Πρφη.: Φ. 2392/ 9996/ΠΔΡ10/10 ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ Δ/ΝΗ ΠΕΥΩ ΓΡΑΦΕΘΟ ΚΕΡΑΘΩΝ ζτ.: 10326/10, 9995/10, 9993/10, 5329/10, 4605/10, 4273/10.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Πεινπνλλήζνπ Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 5510 Αζήλα, 30/09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 Θέμα: Απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνύ Νν. 7 ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ),

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ), Μαξνύζη, 5-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 521/13 Αξ. Εγγξ. Κεξαίαο: Π-2123Α ΑΠΟΦΑΗ Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξ. ΑΠ: 228/13/6-9-2001 Απόθαζεο ηνπ ΤΜΕ, δηα ηεο νπνίαο ρνξεγήζεθε ζηελ Εηαηξεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Ειιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ

Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΑΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΑΜΑΣΟ Πιεξνθνξίεο: Α. Παλαγάθεο Σειέθσλν: 210 6151222-2106151000 Email: apanagakis@eett.gr Μαξνχζη 20-6-2012 Αξ. Πξση: 23283/Φ506 ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΥΔΣ: Γήκν Γ/λζε Σερληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα