Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ"

Transcript

1 ΜΠΔ 10/3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πάηξα 10/03/2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ Αξηζκ. πξση. 3104/ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ρεηηθά: 1481/66145 ΓΔΝΗΚΖ ΓΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ 1363/60922, 1843/81869 & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 1996/88100, 401/20968 ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜ. ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ & ΥΧΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΠΟΦΑΖ Σαρ. Γηεύζπλζε: Σ.Θ Σαρ. Κώδηθαο: Πιεξνθνξίεο: Π. Μνπξειάηνο Κνηλ.: Πίλαθαο απνδεθηψλ Σειέθωλν: (134) Fax: Θέκα: Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ: «ηαζκφο Αζχξκαηεο ηαζεξήο Σειεθσλίαο & επξηδσληθφηεηαο-απφ θνηλνχ ρξήζε ηζηνχ κε COSMOTE A.E.», ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε Γ.Δ. Λαζηψλνο Γήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο ηεο Π.Δ. Ζιείαο κε θσδηθή νλνκαζία ΑΓΗΟ ΗΩΖ Σ/ ( ), ηδηνθηεζίαο ΟΣΔ Α.Δ. Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν 1 Ν. 1650/86 (ΦΔΚ160Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/02 (ΦΔΚ 91Β ) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σελ 2 ΤΑ 1958 (ΦΔΚ 21 Β/ ) «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο». 3. Σελ ΚΤΑ ΖΠ 37111/2021/03 (ΦΔΚ 1391Β/ ) "Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θηι." 1

2 4. Σνλ Ν. 4014/ (ΦΔΚ 209/Α/2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.». 5. Σελ ΚΤΑ ΖΠ 11014/703/Φ104 (ΦΔΚ 332/Β/ ) Γηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΠΠΔΑ) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1650/1986 (Α 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3010/ λ. 4042/2012 ( 24/ ) «ή ί ά - φ ί 2008/99/ - ί ή ί ή - φ ί 2008/98/ - χ ά ί ά, έ ή ή». 7. Σελ ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1900/Β/ ) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ - Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο». 8. Σν Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179/Α/6-8-01) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ» θαη ηα Π.Γ. πνπ εθδφζεθαλ ζε εθαξκνγή ηνπ. 9. Σελ ΚΤΑ Ζ.Π /725/2006 (ΦΔΚ /Β/ ) «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θιπ.» 10. Σνλ Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α/ ) «Γηαηήξεζε βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. Σελ KYA 53571/3839/ΦΔΚ 1105 Β/ «Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία θεξαηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηε μεξά. 12. Σν 3 Ν ΦΔΚ 13 Α/ «Μέηξα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 13. Σελ ΚΤΑ 3060(ΦΟΡ)238/ΦΔΚ 512 Β/ «Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ 14. Σνλ Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/ ) «Γηα ηε πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». 15. Σνλ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α / ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 16. Σν ΠΓ 139/2010 (ΦΔΚ 232 Α / ) «Οξγαληζκφο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ. 17. Σελ ππνβιεζείζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ κε αξηζκφ πξση. 4747/155901/13 θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ αξ. πξση. 481/23169/14 αίηεζε. 18. Σελ αξ. πξση. Φ07-ε/3123/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Τπεξ. Νεση. Μλεκείσλ ηνπ ΤΠΠΟ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζ απηήλ. 2

3 19. Σελ αξ. πξση. 2522/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Ε ΔΠΚΑ ηνπ ΤΠΠΟ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζ απηήλ. 20. Σελ αξ. πξση. 1959/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο 6 εο ΔΒΑ ηνπ ΤΠΠΟ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζ απηήλ. 21. Σν αξ. πξση. 1061/46027/ έγγξαθφ καο κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε έλα αληίγξαθν ηεο ΜΠΔ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην (Π..) Π.Γ.Δ. θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πξνο δεκνζηνπνίεζε ηεο ΜΠΔ θαη γλσκνδφηεζε 22. Σν αξ. πξση. Γ3/Γ/333704/8780/ έγγξαθν ηεο ΤΠΑ. 23. Σελ αξ. πξση /1980/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Γαζαξρείνπ Πχξγνπ. 24. Σελ αξ. πξση /3450/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γλζεο πληνληζκνχ & Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ηεο Γεληθήο Γλζεο Γαζψλ & Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Α.Γ.Π.Γ.Δ.&Η. 25. Σελ αξ. πξση. Μ.η./411/463/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΔΔΑΔ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζ απηήλ. 26. Σελ α.π /809/ Αλαθνίλσζε Πξφζθιεζε ηνπ Γξ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκψλ Π.Γ.Δ. 27. Σελ αξ. πξση. Φ /167/396223/.1443/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ΓΔ. 28. Σελ αξ. πξση. Φ.550/ΑΓ /.781/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ΓΔΑ. 29. Σελ αξ. πξση /167951/ ζεηηθή εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο καο. 30. Σν α.π /192/ έγγξαθν ηνπ Γξ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκψλ Π.Γ.Δ. κε ην νπνίν καο γλσξίδεη φηη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Π.Γ.Δ. Γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηε ΜΠΔ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο (αξ. απνθ. 8/ ) θαη δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΑΔΠΟ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Σελ έγθξηζε ησλ παξαθάησ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ, ε εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ νπνίσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ (ΟΣΔ Α.Δ.) θαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία πθηζηάκελνπ ζηαζκνχ αζχξκαηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο & επξηδσληθφηεηαο-απφ θνηλνχ ρξήζε ηζηνχ κε COSMOTE A.E., ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε Γ.Δ. Λαζηψλνο Γήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο ηεο Π.Δ. Ζιείαο κε θσδηθή νλνκαζία ΑΓΗΟ ΗΩΖ Σ/ ( ). Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ην ηαζκνχ Βάζεο είλαη: Υ= Φ= (Δ.Γ..Α. 87) 3

4 Α. Δίδνο θαη κέγεζνο δξαζηεξηόηεηαο Πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγία ζηαζκνχ αζχξκαηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ απφ θνηλνχ ρξήζε ηζηνχ κε COSMOTE A.E., πνπ βξίζθεηαη ζηε Γ.Δ. Λαζηψλνο, ηνπ Γ. Πχξγνπ, ηεο Π.Δ. Ζιείαο (θσδηθφο θαη νλνκαζία: ΑΓΗΟ ΗΩΖ Σ/ ( ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ΜΠΔ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα απφθαζε. Σν έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία Α2 ηεο 12 εο νκάδαο ηεο (2) ζρεηηθήο Τ.Α. Ο ζηαζκφο αζχξκαηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθφηεηαο είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε γήπεδν έθηαζεο 500 η.κ. φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε ηζηφ ηνπ ΟΣΔ. Σν ππφ κειέηε έξγν απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: Μεηαιιηθφ νθηαγσληθφ ηζηφ ζπλνιηθνχ χςνπο 11,70 κ καδί κε ην αιεμηθέξαπλν (χςνπο 0,70 κ.), ν νπνίνο εδξάδεηαη επί εδάθνπο. Κεξαηνζπζηήκαηα ΟΣΔ/COSMOTE αλαξηεκέλα επί ηνπ ηζηνχ. Σα ππνζηεξηθηηθά κεραλήκαηα ΟΣΔ/COSMOTE αλαξηεκέλα επί ηνπ ηζηνχ (κία θακπίλα πνκπνδεθηψλ, κία θακπίλα ηξνθνδνζίαο θαη κία θακπίλα Radio Link). Υαξαθηεξηζηηθά ηζηώλ ζηήξημεο θεξαηνδηαηάμεωλ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΣΟΤ Α Β ΚΑΣΟΥΟ ΟΣΔ Α.Δ. - ΑΡΙΘΜΟ 1 ΟΣΔ 1 COSMOTE - ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΙΚΧΝ ΚΑΣΟΠΣΡΧΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΛΛΧΝ 1 ΟΣΔ 1 COSMOTE 2 ΚΔΡΑΙΟΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΤΦΟ ΙΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ 11,70 9,00 ΒΑΗ ΣΟΤ (m) ΤΦΟ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟ 0,00 0,00 ΔΓΑΦΟ (m) ΤΦΟΜΔΣΡΟ ΔΓΑΦΟΤ (m) 1002, ,65 ΑΠΟΣΑΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ - 20 ΙΣΟ Α (μ) Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ θεξαηνδηαηάμεωλ κε παξαβνιηθέο θεξαίεο Α/Α ΘΔΟΑΗΑΠ 1 2Α 2Β ΗΠΡΝΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ Α Α Α ΞΑΟΝΣΝΠ ΝΡΔ COSMOTE COSMOTE ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΡΑΘΔΟΖ ΡΖΙ/ΛΗΑ & ΔΟΕΥΛΗΘΝΡΖΡΑ DCS-1800 UMTS

5 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΔΘΞΝΚΞΖΠ(MHz) ΑΕΗΚΝΘΗΝ (deg) 44,0 40,0 40,0 ΤΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΑΞΝ ΡΖ ΒΑΠΖ ΗΠΡΝ (m) 10,50 8,27 8,27 ΚΝΛΡΔΙΝ/ΡΞΝΠ ΘΔΟΑΗΑΠ PANEL PANEL/HBX- 3319DS-VTM ΚΔΓΗΠΡΝ ΘΔΟΓΝΠ ΘΟΗΝ ΙΝΒΝ G m (dbi) PANEL/HBX- 3319DS-VTM 12,5 20,5 21 ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΑΠΚΑΡΗΘΥΛ ΘΑΛΑΙΗΥΛ (ΦΔΟΝΠΥΛ) ΗΠΣΠ ΠΡΖΛ ΔΗΠΝΓΝ ΡΖΠ ΘΔΟΑΗΝΓΗΑΡΑΜΖΠ ΑΛΑ ΦΔΟΝΠΑ (W) , Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ παξαβνιηθώλ θαηόπηξωλ Α/Α ΘΔΟΑΗΑΠ 1 2 ΗΠΡΝΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ Α Α ΞΑΟΝΣΝΠ ΝΡΔ COSMOTE ΠΡΑΘΔΟΖ ΡΖΙ/ΛΗΑ ΘΗΛΖΡΖ ΞΖΟΔΠΗΑ & ΡΖΙΔΦΥΛΗΑ ΔΟΕΥΛΗΘΝΡΖΡΑ ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΔΘΞΝΚΞΖΠ(MHz) ΑΕΗΚΝΘΗΝ (deg) 217,2 198,61 ΤΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΑΞΝ ΡΖ ΒΑΠΖ ΗΠΡΝ (m) 10,00 9,00 ΚΝΛΡΔΙΝ/ΡΞΝΠ ΘΔΟΑΗΑΠ ΞΑΟΑΒ./GRID ΞΑΟΑΒ./VHP1-180 ΚΔΓΗΠΡΝ ΘΔΟΓΝΠ ΘΟΗΝ ΙΝΒΝ G m (dbi) ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΑΠΚΑΡΗΘΥΛ ΘΑΛΑΙΗΥΛ (ΦΔΟΝΠΥΛ) ΗΠΣΠ ΠΡΖΛ ΔΗΠΝΓΝ ΡΖΠ ΘΔΟΑΗΝΓΗΑΡΑΜΖΠ ΑΛΑ ΦΔΟΝΠΑ (W) 30,5 33, ,32 0,08 Β. Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθώλ θνξηίωλ & ζπγθεληξώζεωλ ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 1. Ο Ν. 3431/ (ΦΔΚ 13 Α/ ) «Πεξί ειεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ε πεξίπησζε πνπ ε απφζηαζε ηνπ ζηαζµνχ είλαη µηθξφηεξε ησλ 300µ. απφ ηελ πεξίµεηξν θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 5

6 βξεθνλεπηαθψλ ζηαζµψλ, ζρνιείσλ, γεξνθνµείσλ θαη λνζνθνµείσλ ζα πξέπεη ηα φξηα έθζεζεο ηνπ θνηλνχ λα µελ ππεξβαίλνπλ ην 60% ησλ ηηµψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 2-4 ηεο ΚΤΑ 53571/3839 (ΦΔΚ1105/Β/ ). 2. Ζ εγθχθιηνο Π/105/014/ ηεο ΔΔΑΔ «θαζνξηζκφο νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε Ζ/Μ αθηηλνβνιία ζην πεξηβάιινλ ζηαζκψλ, ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 4341/ Γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζηελ ΚΤΑ Ζ.Π 13588/725/06 «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζµνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπµµφξθσζε µε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 12εο εθεµβξίνπ Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ αξηζµ /1546/1997 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (Β 604)» (ΦΔΚ 383/Β/ ). Πεξηιαµβάλεη θαη ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ (Δ.Κ.Α.)ζχµθσλα µε ηελ Απφθαζε 2000/532/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί µε ηηο Απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ. 4. Γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζµφο δηαρείξηζεο» (ΦΔΚ 1909/Β/03). Γηα φζα απφ ηα ζηεξεά απφβιεηα εµπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξµνγήο ηνπ Ν.2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ..» (ΦΔΚ 179/Α/ ) ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφµελα ζε απηφλ θαη ζηα πξνεδξηθά δηαηάγµαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη εμνπζηνδφηεζή ηνπ (µπαηαξίεο, ζπζζσξεπηέο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζµνχ, απφβιεηα ιηπαληηθά έιαηα, µεηαρεηξηζµέλα ειαζηηθά νρεµάησλ). Γ. Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξύβνπ & δνλήζεωλ ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Ο ζφξπβνο ζηα φξηα ηεο εγθαηάζηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 50 db (A) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 1180/81 Γ. Μέηξα αληηξξύπαλζεο ή γεληθόηεξα αληηκεηώπηζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνύλ. γηα ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο 1. Να ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια ερνκνλσηηθά κέηξα. 2. Οη αθάιππηνη ρψξνη λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ αρξήζησλ αληηθεηκέλσλ, πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη θαπζίκσλ 3. Να εμαζθαιηζηεί αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο. 4. Να ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 5. Ζ εγθαηάζηαζε λα κελ είλαη πξνζπειάζηκε ζην θνηλφ. ε φια ηα ειεχζεξα πξνζπειάζηκα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ ζεκεία ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο, 6

7 φπνπ είλαη δπλαηή ε αλζξψπηλε πξφζβαζε, ην επίπεδν ησλ ξαδηνεθπνκπψλ λα είλαη ρακειφηεξν απφ ην 60% ηνπ νξίνπ αλαθνξάο πνπ ζέηεη ε ζχζηαζε 1999/519/ΔC ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 6. Με κέξηκλα ηεο εηαηξείαο λα απνθιεηζηεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ φιε εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αλαξξίρεζεο ηνπ θνηλνχ ζηνλ ηζηφ ζηήξημεο ησλ θεξαηνδηαηάμεψλ ηεο. 7. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα έρεη δηαξθψο αλαξηεκέλε θνληά ζηε βάζε ηνπ ζηαζκνχ επαλάγλσζηε αλεμίηειε πηλαθίδα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηνπ θαηφρνπ θαη ν αξηζκφο εγγξαθήο ηεο θαηαζθεπήο ηεο θεξαίαο. 8. Γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γλσκνδνηήζεηο, άδεηεο θαη εγθξίζεηο. 9. Ζ νδηθή πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ ηαζκνχ ζα γίλεη κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη δε ζα γίλεη νπνηαδήπνηε δηάλνημε νδηθνχ δηθηχνπ. 10. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηζηνχ λα ππνινγηζηεί ψζηε λα αληέρεη ζε αλέκνπο ηαρχηεηαο 200 km/h. 11. Σα ζηεξεά απφβιεηα λα απνµαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο αµέζσο µεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ (ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θιπ.) απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ θαη λα δηαηίζεληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεµέλν θνξέα ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ (7) ζρεηηθή ΚΤΑ. ε πεξίπησζε πνπ ηα απφβιεηα εµπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξµνγήο ηνπ λ.2939/2001 (ζπζθεπαζίεο θαη άιια πξντφληα) θαη ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγµάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη εμνπζηνδφηεζή ηνπ (π.ρ. µπαηαξίεο, ζπζζσξεπηέο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζµνχ, απφβιεηα ιηπαληηθά έιαηα) λα παξαδίδνληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεµέλνπο γηα ηε ζπιινγή ηνπ θάζε ηχπνπ απνβιήησλ θνξείο πνπ λα δηαζέηνπλ ζχµβαζε µε ηνλ ηειηθφ απνδέθηε απηψλ, δειαδή µε εγθεθξηµέλν ζχζηεµα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, θαηά ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. 12. Σα επηθίλδπλα απφβιεηα λα απνµαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο αµέζσο µεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ (ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θιπ.) απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ θαη λα δηαηίζεληαη ζε θαηάιιειν πξνο ηνχην αδεηνδνηεµέλν θνξέα ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ (9) ζρεηηθή ΚΤΑ. 13. Οη ρψξνη πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ µεραλεµάησλ λα δηαµνξθσζνχλ θαηάιιεια ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη θαηαζθεπήο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηνπο θαλνληζµνχο ηεο ΔΖ. 14. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν θνξέαο εθµεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο δελ επηζπµεί ή δελ δχλαηαη λα ζπλερίζεη ηελ λφµηµε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζµνχ, είλαη ππνρξεσµέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηνλ ρψξν θαη λα απνµαθξχλεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζµνχ εληφο εμαµήλνπ, αθνινπζψληαο λφµηµεο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο ξχπαλζεο. Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζµνχ λα αμηνπνηεζεί θαηά ην δπλαηφλ, ελ ζπλφισ ή ελ µέξεη, αλαθπθινχµελνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαηεζεί ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 7

8 15. Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο λα εθηειείηαη ζεηξά µεηξήζεσλ αλά εμάµελν γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ζπµµφξθσζεο µε ηα φξηα ηεο (11) ζρεηηθήο KYA, απφ ηνλ θνξέα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία. Οη µεηξήζεηο ζα γίλνληαη ζηηο κύριες κατεσθύνσεις ησλ ινβψλ αθηηλνβνιίαο ησλ θεξαηψλ φπνπ είλαη θαη ε µέγηζηε ηζρχο ηνπο θαη ζην άµεζα πιεζηέζηεξν ζεµείν φπνπ ππάξρεη θνηλφ, ζα θαηαγξάθεηαη ε 6ιεπηε µέζε ελεξγφο ηηµή θαη ε µέγηζηε θαηαγεγξαµµέλε ελεξγφο ηηµή ζην ζπγθεθξηµέλν 6ιεπην, ζε επξεία πεξηνρή ζπρλνηήησλ (100 KHz έσο 3,5 GHz). Σα απνηειέζµαηα ηεο µέηξεζεο θαη ε ζπλνιηθή ειεθηξνµαγλεηηθή επηβάξπλζε, λα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ζα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα ππνβάιινληαη ζηελ αξµφδηα ππεξεζία θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζεο. 16. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ειεγθηηθέο αξρέο, ν δε πεξηγξαθφκελνο ηερληθφο εμνπιηζκφο λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ ππνβιεζείζα κειέηε θαη λα δειψλεηαη θάζε ηξνπνπνίεζε απηνχ, χζηεξα απφ ηπρφλ επηζθεπέο. 17. Να κε γίλεηαη ελαπφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε αξδεπηηθά απιάθηα, κηθξά ξέκαηα θαζψο θαη ζε δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεηο, 18. Να ηεξεζνχλ φιεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ δειψλνληαη γηα ηνλ ελ ιφγσ ζηαζκφ θεξαηψλ. 19. Να ηεξνχληαη αξρεία ησλ ζηνηρείσλ (µεηξήζεηο, παξαζηαηηθά, ζπµβάζεηο, βεβαηψζεηο, µεηξψα, θιπ.) βάζεη ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη ε ζπµµφξθσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο µε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ εγθξίλνληαη µε ηελ παξνχζα απφθαζε. Σν αξρείν ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηµν γηα θάζε έιεγρν απφ ηηο αξµφδηεο αξρέο. 20. Να νξηζηεί απφ ηελ εηαηξεία ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε. Δ) Πεξηβάιινλ Πεξηνρήο - Δπαίζζεηα ηνηρεία ηνπ - Δηδηθά Πξνζηαηεπόµελεο Εώλεο. Ζ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ν ζηαζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα, είλαη εληφο ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ: Σνπ δηθηχνπ NATURA 2000, κε θσδηθφ θαη νλνκαζία: «GR (SPA) Όξνο Δξχκαλζνο». Σ) Υξνληθό ηάζηεµα Ηζρύνο ηωλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ Οη αλσηέξσ αλαθεξφµελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηζρχνπλ µέρξη ηελ ζπµπιήξσζε δεθαεηίαο απφ ηελ εµεξνµελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξνχληαη µε αθξίβεηα θαη φηη δελ ζα επέιζεη ελ ησ µεηαμχ µεηαβνιή ησλ δεδνµέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ εθδίδεηαη ε παξνχζα. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο ππνρξενχηαη εµπξφζεζµα, ηνπιάρηζηνλ 8

9 δχν µήλεο πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο ηζρχνο ηεο παξνχζαο, λα ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεµα ζηελ αξµφδηα ππεξεζία γηα λα ιάβεη αλαλέσζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Άξζε ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη εάλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο πξνθχςεη φηη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή µπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή λα ηξνπνπνηεζνχλ νη πθηζηάµελνη, ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο. Ε) Λνηπέο δηαηάμεηο Ζ παξνχζα απφθαζε δελ απαιιάζζεη ηνλ θνξέα εθµεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζµνχ θαη µε άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο θείµελεο δηαηάμεηο πξνθχπηεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε, δελ άπηεηαη δεηεµάησλ αληηµεηψπηζεο αηπρεµάησλ µεγάιεο έθηαζεο ιφγσ ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ηα νπνία ξπζµίδνληαη απφ ηελ ΚΤΑ 12044/613/2007 (ΦΔΚ 376/Β/ ) θαζψο θαη ζεµάησλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δελ αλαηξεί δηαηάμεηο (πεξί ηδξχζεσο, ιεηηνπξγίαο, ρξήζεσλ γεο θιπ) πνπ ελδερφµελα δελ επηηξέπνπλ ηελ αδεηνδφηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζέµαηνο θαη δε λνµηµνπνηεί ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ πνιενδνµηθή άπνςε. Ζ) Έιεγρνο Σήξεζεο ηωλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ Ζ παξνχζα απφθαζε θαη ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) πνπ ηε ζπλνδεχεη ζα πξέπεη ζε θάζε έιεγρν λα βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα επηδεηθλχνληαη ζε θάζε αξµφδην ζχµθσλα µε ηελ θείµελε λνµνζεζία. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο (ΟΣΔ Α.Δ.) έρεη ηελ ππνρξέσζε: - λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θιηµάθηα ησλ αξµφδησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ - λα παξέρεη φια ηα απαηηνχµελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηα αλσηέξσ θιηµάθηα -λα δηεπθνιχλεη ηε δηελέξγεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα ζπµµνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο-ππνδείμεηο ησλ αξµφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείµελεο πεξηβαιινληηθήο λνµνζεζίαο Ζ µε ηήξεζε φξνπ ή φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο έρεη ζαλ απνηέιεζµα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ (πξφζηηµα) θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1650/86 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (λ. 3010/2002, λ. 4014/2011 θαη λ. 4042/2012). 9

10 Θ) εµνζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξωλ (ΑΔΠΟ) Ζ επηβαιιφµελε απφ ην λφµν δεµνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο γίλεηαη µε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ µε δηθηπαθή δηεχζπλζε aepo.ypeka.gr, ζχµθσλα µε ην άξζξν 19α ηνπ λ.4014/2011 θαη ηελ ΚΤΑ ππ αξηζ / (ΦΔΚ 1470/Β/ ). Καηά ηεο απφθαζεο απηήο µπνξεί λα γίλεη πξνζθπγή ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηµαηηθήο Αιιαγήο εληφο ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο. Δ.Γ. 1. Υ.Α. 2. Π. Μνπξειάηνο Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ α/α ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 10

11 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 1. Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ & Σαρπδξνκείωλ Λεσθ. Κεθηζίαο 60, Μαξνχζη 2. Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο Σ.Θ , Αγία Παξαζθεπή 3. Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπη. Διιάδαο Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32, Πάηξα 4. ΠΓΔ/Γλζε Πεξηβ/ληνο & Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ Σκ. Πεξηβ/ληνο & Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Ζιείαο Πχξγνο 5. Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Π.Γ.Δ.& Η. Γλζε πληνληζκνύ & Δπηζ. Γαζώλ ΝΔΟ Παηξψλ Αζελψλ Πάηξα 6. Γαζαξρείν Πύξγνπ Αιθεηνχ 42, Πχξγνο 7. Ε Δθνξεία Πξνϊζηνξηθώλ & Κιαζζηθώλ Αξρ/ηωλ Αξραία Οιπκπία 8. 6 ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξρ/ηωλ Φηινπνίκελνο 56 Πάηξα 9. Τπεξεζία Νεωη. Μλεκείωλ & Σερληθώλ Έξγωλ Γπη. Διιάδαο Μαηδψλνο 17, Πάηξα 10. ΟΣΔ Α.Δ. Κεθηζίαο Μαξνχζη 11. θ. πύξν Παξαζθεπόπνπιν ΟΣΔ Α.Δ. Παπαληθνιή , Υαιάλδξη Αηηηθήο (ζπλ. Θεσξεκέλε ΜΠΔ) 11