ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ"

Transcript

1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές κλήσεις; Εάν όχι, πόσοι agents θα διαχειρίζονται a. Mail b. Fax c. Sms d. Chat Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται οι καταγραφές κλήσεων; Είναι επιθυμητή η ύπαρξη IVR; Εάν ναι, πόσες ταυτόχρονες κλήσεις θα πρέπει να εξυπηρετεί; 2 Α Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν ο εξοπλισμός και το συστημικό υλικό (servers, RDBMS, λειτουργικό κ.λ.π) για την υλοποίηση του τηλεματικού κέντρου θα προσφερθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο ή θα μπορούσε να αξιοποιηθούν και οι υποδομές που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή από την Παρέμβαση 1 3 Α Πόσους χρήστες (agents) θα διαχειρίζεται το τηλεματικό κέντρο στους χώρους της Αρχιεπισκοπής και πόσους απομακρυσμένα. 4 Α Παρακαλούμε όπως δοθεί ο αριθμός των χρηστών κάθε υποσυστήματος του Έργου 5 Α Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε πόσες είναι οι απαιτούμενες άδειες χρήσης του εμπορικού πακέτου για την υλοποίηση του υποσυστήματος Project Planning Διευκρίνηση Οι agents του τηλεματικού κέντρου δεν θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές κλήσεις. Από την ελάχιστη απαίτηση των 50 agents, το σύνολο αυτών θα διαχειρίζεται mail, fax, sms & chat. Οι καταγραφές των κλήσεων θα αποθηκεύονται για τουλάχιστον έξι (6) μήνες. Είναι υποχρεωτική από τη διακήρυξη η ύπαρξη IVR. Θα πρέπει να εξυπηρετεί τουλάχιστον 20 ταυτόχρονες κλήσεις. Ο εξοπλισμός και το συστημικό υλικό για την υλοποίηση του τηλεματικού κέντρου θα προσφερθούν υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των agents του τηλεματικού κέντρου, ισχύουν τα αναφερόμενα στη διευκρίνιση 1. Στο σύνολο τους οι agents μπορεί να είναι εσωτερικοί ή/και απομακρυσμένοι χρήστες σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προκύπτουσες ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Ο αριθμός των χρηστών κάθε υποσυστήματος που αφορά παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τρίτους (εξωτερικοί χρήστες) είναι απεριόριστος. Ο αριθμός των χρηστών στα υπόλοιποα υποσυστήματα (εσωτερικοί χρήστες) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον χίλιοι (1000). Διευκρινίζεται ότι ο ελάχιστος αριθμός αδειών χρήσης του εμπορικού πακέτου για την υλοποίηση του υποσυστήματος Project Planning είναι δέκα (10) 1

3 6 Α & Α3.5.2 Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα αναγραφόμενα στο Κεφ. Α περί υπηρεσιών συντήρησης και A3.5.2 περί τήρησης εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών-ρητρών, ισχύουν κατά τη περίοδο εγγύησης, συντήρησης και κατά τη διάρκεια της Φάσης 5 και όχι κατά τη διάρκεια της Φάσης 4 όπου γίνεται το UAT. 7 Α Η Διακήρυξη απαιτεί την ανάπτυξη mobile εφαρμογών αλλά δεν διευκρινίζει για ποιες ακριβώς πλατφόρμες. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε σε ποιες από τις διαθέσιμες πλατφόρμες είναι επιθυμητή η ανάπτυξη 8 Α Στη σελ. 60 ζητείται υπηρεσία διαμοίρασης πληροφοριών. Επειδή οι περισσότερες από τις λειτουργίες που ζητούνται αφορούν ούτως, ή άλλως σε διαμοίραση πληροφοριών, παρακαλώ διευκρινίστε μας τι εννοείτε. 9 Α Στη σελ. 60 ζητείται υπηρεσία διαμοίρασης εφαρμογών. Επειδή ο όρος «διαμοίραση εφαρμογών» είναι διφορούμενος, παρακαλώ διευκρινίστε μας τι εννοείτε 10 Α Στη σελίδα 63 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ο ανάδοχος για τις ανάγκες του παρόντος έργου, δύναται να αξιοποιήσει στην προτεινόμενη λύση, μέρος των ως άνω προσφερόμενων κοινών υποδομών και τεχνολογικών πόρων (κεντρικός εξοπλισμός, application servers, database servers, system software, RDBMS κλπ)». Διευκρινίστε μας ποιο είναι το λογισμικό RDBMS που διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή και μπορεί να Τονίζεται ότι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για την Περίοδο Quality Assurance & On the job training (δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία), καθώς και για τις Περιόδους Εγγύησης και Συντήρησης (για την τελευταία εφόσον υπογραφεί σχετική Σύμβαση).» Η αναφορά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου Α και στην πιλοτική λειτουργία γίνεται εκ παραδρομής και ΔΕΝ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους υποψηφίους αναδόχους κατά την προετοιμασία των προσφορών τους. Είναι υποχρεωτική η ανάπτυξη των εφαρμογών τουλάχιστον στις πλέον διαδεδομένες πλατφόρμες (IOS, ANDROID), προκειμένου να αξιοποιηθούν όσο το δυνατό ευρύτερα από τους ενδιαφερόμενους. Με την έννοια διαμοίραση πληροφοριών νοείται η παροχή της δυνατότητας λήψης επικαιροποιημένης πληροφορίας, όπως ενδεικτικά μέσω newsletters, rss feeds, κλπ. Με την έννοια διαμοίραση εφαρμογών νοείται η παροχή της δυνατότητας ανάκτησης συγκεκριμένων εφαρμογών στους χρήστες, προκειμένου να λαμβάνουν τις λοιπές συνεργατικές υπηρεσίες π.χ. δυνατότητα ανάκτησης ενός pdf reader, κλπ Επειδή το αντίστοιχο υποέργο Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην παρέμβαση 1 δεν έχει εισέτι συμβασιοποιηθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το απαιτούμενο λογισμικό συστήματος και λογισμικό εφαρμογών για την υλοποίηση του έργου. 2

4 αξιοποιηθεί από τον Ανάδοχο προς υλοποίηση του παρόντος έργου. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν το Λογισμικό εφαρμογών για την υλοποίηση του Υποσυστήματος Διαδικτυακής Πύλης θα πρέπει να προσφερθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή θα μπορούσε να διατεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή από την Παρέμβαση Α Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι τα ελάχιστα αποδεκτά λογισμικά που πρέπει να προσφέρει στα πλαίσια του έργου ο Ανάδοχος, αφορούν μόνο στα λογισμικά Αναφορών & Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Project Planning, ενώ για όλα τα υπόλοιπα λογισμικά, ο Ανάδοχος μπορεί να αξιοποιήσει την υφιστάμενη κοινή υποδομή λογισμικών και εργαλείων ανάπτυξης λογισμικών, για να καλύψει το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων που ζητούνται στο παρόν Έργο. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης παρακαλούμε όπως διευκρινίζεται ποια είναι τα ελάχιστα λογισμικά που πρέπει να προσφέρει στα πλαίσια του έργου ο Ανάδοχος (πχ λογισμικό βάσης δεδομένων, λογισμικό πύλης, κλπ). Σημειώνουμε ότι για λόγους ορθής διαστασιολόγησης του έργου και της ύπαρξης κοινής αφετηρίας αντιμετώπισης από τους Υποψηφίους Αναδόχους, δεν πρέπει να υπάρχει ή παραμικρή πιθανότητα παρερμηνείας για το ποια είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα λογισμικά υποδομής που απαιτείται να προσφερθούν στα πλαίσια του Έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το σύνολο του απαιτούμενου λογισμικού συστήματος και λογισμικού εφαρμογών για την υλοποίηση του έργου. 12 Α Συμπληρωματική Πληροφορία Στην παράγραφο Α αναφέρεται εκ παραδρομής: «Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής εγκατάστασης των Κέντρων Τηλεδιάσκεψης» αντί του ορθού: «Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής 3

5 13 Α & Α Διευκρινίστε μας τον ακριβή αριθμό διαχειριστών του τηλεματικού κέντρου και διαχειριστών και χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος που θα εκπαιδευτούν και τον αριθμό ωρών εκπαίδευσης ανά κατηγορία. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρο της Αναθέτουσας αρχής ή του υποψηφίου Αναδόχου; Ποιες οι ώρες ημερήσιας εκπαίδευσης και οι ελάχιστες συνολικές ώρες που απαιτούνται να δοθούν στην εκπαίδευση για κάθε κατηγορία εκπαιδευομένων (διαχειριστές τηλεματικού κέντρου, χρήστες Πληροφοριακού συστήματος, διαχειριστές Πληροφοριακού συστήματος); 14 Α Διευκρινίστε μας ποιος είναι ο ακριβής αριθμός εσωτερικών χρηστών που θα υποστηρίζει το νέο πληροφοριακό σύστημα εγκατάστασης του Τηλεματικού Κέντρου» Η εκπαίδευση των διαχειριστών του τηλεματικού κέντρου θα αφορά έως 5 άτομα και θα υλοποιηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Η εκπαίδευση των διαχειριστών του Πληροφοριακού συστήματος θα αφορά έως 10 άτομα και θα υλοποιηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Η εκπαίδευση των χρηστών του Πληροφορικού συστήματος θα αφορά έως 50 άτομα και θα υλοποιηθεί εντός της έδρας των λοιπών εκκλησιαστικών φορέων που συμμετέχουν στο Έργο (βλ..α.1.1.2), με την εξής ενδεικτική αναλογία: ΙΑΑ: έως 50% των καταρτιζομένων, ήτοι έως 25 άτομα Λοιποί φορείς: Από 10% των καταρτιζομένων έκαστος, ήτοι έως 5 άτομα. Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων ορών εκπαίδευσης έγκειται στην κρίση του υποψηφίου αναδόχου Βλέπε διευκρίνιση με α/α 4. Β Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 15 B.2.3 Στο σημείο 4 του ως άνω πίνακα ζητείται προς κάλυψη της ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. μία Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι: «α) Θα δεσμεύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις προτίθεται να τον ανακηρύξει ως ανάδοχο.» Στην σελίδα 120 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο σημείο 5 των «Διευκρινίσεων» αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος επικαλεστεί την δυνατότητα άλλου φορέα, τότε και ο φορέας αυτός θα πρέπει να Διευκρίνηση Κατά τη φάση υποβολής προσφορών, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση του σημείου 4. 4

6 υποβάλλει τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών του. Παρακαλούμε διευκρινίσατε εάν και ο διαγωνιζόμενος και ο φορέας έχουν υποχρέωση ως προς την κάλυψη της ονομαστικοποίησης των μετοχών τους να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους ΜΟΝΟ αυτήν την Υπεύθυνη Δήλωση και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους Νομους 3310/2005, 3414/2005 και Π.Δ. 82/96, ήτοι αναλυτικές καταστάσεις Μετόχων και Μετοχών κλπ. 16 Β.3.2 Στο περιεχόμενο των προσφορών αναφέρεται ότι ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει ένα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ και ένα CD. Διευκρινίστε μας εάν είναι αποδεκτό για λόγους περιβαλλοντικής συνείδησης τα τεχνικά φυλλάδια να μην υποβληθούν σε έντυπη μορφή και να προσκομιστούν σε ψηφιακή μορφή 17 Β.3.2 Ζητείται για τα Δικαιολογητικά «ένα (1) πλήρες ψηφιακό αντίγραφο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)». Επειδή τα περισσότερα έντυπα έγγραφα - δηλώσεις θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτό να μην συμπεριληφθεί CD των δικαιολογητικών στη προφορά 18 B α/α 2.3 & Β.5.2. α/α 1-2 & C α/α 67 Yπάρχουν αναφορές σε παραγράφους, οι οποίες δεν διακρίνονται διότι εμφανίζουν την ένδειξη «Error! Reference source not found». Μπορείτε να μας διευκρινίσετε επ ακριβώς τι αφορούν; Είναι αποδεκτό τα τεχνικά φυλλάδια να μην υποβληθούν σε έντυπη μορφή και να προσκομιστούν σε ψηφιακή μορφή. Ο φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί σε: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) αντίγραφο - ένα (1) πλήρες ψηφιακό αντίγραφο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD). Στις συγκεκριμένες παραγράφους, οι σχετικές αναφορές αφορούν τα εξής: Η αναφορά στο σημείο B α/α 2.3 δεν αντιστοιχεί σε κάποια παραπομπή. Η αναφορά στο σημείο Β.5.2. α/α 1-2 παραπέμπει στην παράγραφο Β.5.1 Η αναφορά στο σημείο C α/α 67 παραπέμπει στην παράγραφο Α B.3.2. Συμπληρωματική Πληροφορία Η διατύπωση: «Οικονομική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο, - ένα (1) αντίγραφο, - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό 5

7 αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς». αντικαθίσταται ως εξής: «Οικονομική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο, - ένα (1) αντίγραφο, που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς». 20 Β.5.2. Συμπληρωματική Πληροφορία Η διατύπωση: «Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή.». αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον δεύτερο (2ο) εκ των ανωτέρω τρόπο πληρωμής». 21 Β.5.2. Συμπληρωματική Πληροφορία Αναφορικά με τον δεύτερο τρόπο πληρωμής, η διατύπωση: «Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου». αντικαθίσταται ως εξής: «Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμεύεται τμηματικά κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα έργου που παραλαμβάνεται». Γ Μέρος 22 C3.1, Απαίτηση 2 Αναφέρεται ότι: «Η προσφερόμενη λύση (σύνολο κεντρικού εξοπλισμού - λογισμικού - εφαρμογών) θα λειτουργήσει σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual machines}* Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε Όπως αναφέρεται στην Α της διακήρυξης, ο υποψήφιος ανάδοχος για τις ανάγκες του παρόντος έργου δύναται να αξιοποιήσει στην προτεινόμενη λύση την κεντρική υποδομή η οποία θα είναι διαθέσιμη από την Αναθέτουσα 6

8 23 C3.1, Απαιτήσεις 3 & 6 24 C3.2.2 Παράγραφος 1.2 εάν το λογισμικό για την υλοποίηση του περιβάλλοντος εικονικών μηχανών θα διατεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Αναφέρεται ότι: «Επιπλέον θα πρέπει να παραδοθεί σχεδιάγραμμα της προτεινόμενης φυσικής αρχιτεκτονικής των συστατικών της κεντρικής υποδομής» Εφόσον οι προσφερόμενες υποδομές και τεχνολογικοί πόροι (κεντρικός εξοπλισμός application servers, database servers, system software, RDBMS κλπ)." που θα διαθέσει η ΙΑΑ από την Παρέμβαση 1 και μπορεί να αξιοποιήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν περιγράφονται αναλυτικά στη διακήρυξη, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στην απαίτηση 3 θα πρέπει να περιγραφεί προτεινόμενη φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος καθώς και οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό, λογισμικό συστήματος, λογισμικό Βάσης Δεδομένων, λογισμικό application server και portal που θα διατεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης παρακαλούμε όπως η απαίτηση 6 του ίδιου πίνακα περί διαθεσιμότητας, υψηλής απόδοσης, αξιοπιστίας και επεκτασιμότητας θα απαντηθεί βάσει των προτεινόμενων απαιτήσεων του εξοπλισμού από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. «Τύπου tower». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή, υποδηλώνει την απαίτηση για προσφορά μηχανήματος που να δύναται να σταθεί σε διάταξη πύργου (κατακόρυφα) και δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση το ύψος αυτού. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της συγκεκριμένης ερώτησης, παρακαλούμε διευκρινίστε εάν λύση που προσφέρει σταθμό εργασίας με κουτί Mini Tower που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης για την ενότητα των σταθμών εργασίας, κρίνεται αποδεκτή και δύναται να συμμετάσχει στην Αρχή μέσω της Παρέμβασης 1 (προμήθεια εξοπλισμού) και η οποία θα εμπεριέχει λογισμικό εικονικών μηχανών. Ισχύει η απαίτηση της Διακἠρυξης. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή υποδηλώνει την απαίτηση για προσφορά μηχανήματος που να δύναται να σταθεί σε διάταξη πύργου (κατακόρυφα). 7

9 διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού. 25 C3.2.2 Παράγραφος 3.1 «Κάρτα γραφικών. On board με δυνατότητα shared memory έως 1740ΜΒ». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η προσφορά συστήματος που διαθέτει κάρτα γραφικών On board με δυνατότητα shared memory μέχρι 1782ΜΒ θεωρείται υπερκάλυψη της απαίτησης της διακήρυξης και δύναται να συμμετάσχει στην διαδικασία αξιολόγησης. 26 C3.2.2 Η Διακήρυξη αναφέρει: Μητρική Παράγραφος 6.1 κάρτα (Motherboard): Θύρες PCI:>=2. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτή η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης μέσω της προσφοράς θυρών νεότερης/ ανώτερης τεχνολογίας (π.χ. PCfe) 27 C Για τη διαδικτυακή πύλη ζητείται μετάπτωση δεδομένων από ιστοσελϊδες του φορέα. Διευκρινίστε μας ποιες είναι οι σελίδες αυτές και ποιο είναι το περιεχόμενο που θα πρέπει να μεταπέσει 28 C3.4.5 Απαίτηση 73.1 Αναφέρεται «Τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος με επιτόπια παρουσία στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια της περιόδου >=5 Α/Μ» Για την κάλυψη των ζητουμένων 5 Α/Μ στη Φάση 4 διάρκειας 3 μηνών, απαιτούνται τουλάχιστον 2 στελέχη μη πλήρους απασχόλησης. Παρακαλούμε διευκρινίστε Η προσφορά συστήματος που διαθέτει κάρτα γραφικών On board με δυνατότητα shared memory μέχρι 1782ΜΒ είναι αποδεκτή. Η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης μέσω της προσφοράς θυρών νεότερης/ ανώτερης τεχνολογίας (π.χ. PCfe) είναι αποδεκτή Θα απαιτηθεί να γίνει μετάπτωση περιεχομένου από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.iaath.gr) και των λοιπών συμμετεχόντων φορέων, όπως αποτυπώνονται στην Α Το προς μετάπτωση περιεχόμενο θα είναι θεματικά συναφές με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης (ήτοι θα αφορά σε ζητήματα εθελοντισμού, κοινωνικής προσφοράς, κλπ). Στην παράγραφο C.3.4.5, Απαίτηση 73.1 αναφέρεται εκ παραδρομής: «Τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος με επιτόπια παρουσία στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια της περιόδου >=5 Α/Μ» Αντί του ορθού: «Τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος με επιτόπια παρουσία στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια της περιόδου >=3 Α/Μ» 29 C3.4.6 Απαίτηση 76.1 Αναφέρεται «Τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη πλήρους απασχόλησης Στην παράγραφο C.3.4.6, Απαίτηση 76.1 αναφέρεται εκ παραδρομής: 8

10 καθ" όλη την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας με επιτόπια παρουσία στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με προκαθορισμένο προγραμματισμό > =24 Α/Μ» Πα την κάλυψη των ζητουμένων 24 Α/Μ στη Φάση 5 διάρκειας 3 μηνών, απαιτούνται τουλάχιστον 8 στελέχη πλήρους απασχόλησης. Παρακαλούμε διευκρινίστε. «Τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη πλήρους απασχόλησης καθ" όλη την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας με επιτόπια παρουσία στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με προκαθορισμένο προγραμματισμό>=24 Α/Μ» Αντί του ορθού: «Τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη πλήρους απασχόλησης καθ" όλη την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας με επιτόπια παρουσία στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με προκαθορισμένο προγραμματισμό>=12α/μ» 30 C.4 Συμπληρωματική πληροφορία Επισημαίνονται τα κάτωθι: Α. Στην παράγραφο C.4 με τίτλο: «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς» το εδάφιο Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη. αναφέρεται εκ παραδρομής και δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Β. Στην παράγραφο C.4 με τίτλο: «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς» και ειδικότερα στις σημειώσεις με αστερίσκο αμέσως μετά τους πίνακες των παραγράφων: C με τίτλο: «Έτοιμο λογισμικό» C με τίτλο: «Έτοιμο λογισμικό» αναφέρεται εκ παραδρομής: * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. αντί του ορθού: * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την προσφερόμενη Περίοδο Εγγύησης. Γ. Στην παράγραφο C.4.6 με τίτλο: 9

11 31 C.4 Στα Παράρτημα C4. Πίνακες οικονομικής προσφοράς, το κόστος συντήρησης αποτυπώνεται μόνο στους πίνακες εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού. Με αυτόν τον τρόπο ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί να αποτυπώσει το κόστος συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτύξει. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε που θα αποτυπωθεί αυτό το προαναφερόμενο κόστος συντήρησης «Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης» αναφέρεται εκ παραδρομής: * ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης αντί του ορθού: * ΕΤΟΣ: μετά την προσφερόμενη Περίοδο Εγγύησης. Στο Παράρτημα C.4., ο Πίνακας C Υπηρεσίες μετονομάζεται σε C Υπηρεσίες Εφαρμογές και διαμορφώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται κατωτέρω. Επίσης, στον Πίνακα C Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης, προστίθεται στήλη με επικεφαλίδα «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ]». Επακόλουθα, ο εν λόγω Πίνακας διαμορφώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται κατωτέρω. 10

12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ C ΚΑΙ C.4.6 C Υπηρεσίες Εφαρμογές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την προσφερόμενη Περίοδο Εγγύησης. C.4.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ. ΕΤΟΣ * ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [ ] ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ** 1 ο 2 ο 3 ο ΣΥΝΟΛΟ * ΕΤΟΣ: μετά την προσφερόμενη Περίοδο Εγγύησης ** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.6) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C