Reaktyviosios galios valdiklis. Eksploatavimo instrukcija

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Reaktyviosios galios valdiklis. Eksploatavimo instrukcija"

Transcript

1 Eksploatavimo instrukcija Trumpa instrukcija yra pateikta paskutiniame puslapyje Klaviðas 3 Klaviðas 2 Klaviðas 1 Didþiausia reikðmë Fiksuotos sekcijos Slaptaþodis Talpuminis Reikalinga talpuminë galia Cos(ϕ) Induktyvinis Automatinis reþimas Harmonikos Rankinis reþimas Reikiamas cos(ϕ1) Reikiamas cos(ϕ2) Error cap cosϕ Qc ind ϕ1 ϕ2 learn 1:1... Maþiausia reikðmë Aktyvios kondensatoriø sekcijos Aktyvus aliarmo iðëjimas Iðplëstinis programavimas Sekcijø skaièius Sekcijø galios santykis 1-osios sekcijos galia Susipaþinimas su konfigûracija Srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas Janitza electronic GmbH Vor dem Polstück 1 D Lahnau Pagalbos tel. ( ) Faks.: ( ) el. paðtas: Internetas:

2 Turinys Priëmimo kontrolë 4 Sutartiniø simboliø reikðmë 4 Eksploatavimo rekomendacijos 4 Gaminio apraðymas 5 Paskirtis 5 Duomenø apsauga 5 Prieþiûros rekomendacijos 5 Remontas ir kalibravimas 5 Priekiná skydelá dengianti plëvelë 5 Atidirbusio prietaiso utilizavimas 5 Veikimo apraðymas 6 Matavimas 6 Kondensatoriø sekcijø komutavimas 6 Komutavimo iðëjimai 6 Nutrûkusio energijos tiekimo atsistatymas 6 Instaliavimo rekomendacijos 8 Árengimo vieta 8 Matavimo ir maitinimo átampa 8 Suminio srovës stiprumo matavimas 9 Srovës stiprumo matavimas 9 Instaliavimas ir atidavimas eksploatacijai 10 Matavimo ir maitinimo átampa 10 Srovës stiprumo matavimas 11 Aktyvioji galia 11 Komutavimo iðëjimai 12 Tranzistoriniai iðëjimai 12 Reikiamo cos(ϕ) perjungimas 13 Aliarmo iðëjimas 13 Aliarmo iðëjimo patikrinimas 13 RS485 interfeisas (uþsisakomas atskirai) 14 Duomenø perdavimo protokolai 14 Magistralës struktûra 14 Ekranavimas 14 Kabelio ilgis 14 Linijos uþbaigimo rezistoriai 14 Funkcionavimo sutrikimø ðalinimas 15 Servisas 16 Indikacija ekrane 17 Automatinis reþimas 17 Rankinis reþimas 17 Klaviðø funkcijos 18 Standartinis programavimas 19 Reikiamas cos(ϕ) 19 Srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas 20 Susipaþinimas su konfigûracija 21 Sekcijos galia 22 Sekcijø galios santykis 22 Komutavimo iðëjimai 23 Didþiausiø ir maþiausiø reikðmiø panaikinimas 24 Iðplëstinis programavimas 25 Fiksuotos sekcijos 25 Iðkrovos trukmë 26 Atjungimo pauzë 26 Elektros jëgainës paslauga 27 Sekcijos galia 28 Slopinimo laipsnis 28 Átampos transformatoriaus perdavimo koeficientas 29 Harmonikø slenksèiø eilutë 30 Jungimo daþnis 31 Aliarmo iðëjimas 32 Aliarmo indikacija 32 Aliarmø patvirtinimas 32 Pernelyg þema átampa (1) 33 Pernelyg aukðta átampa (2) 33 Pernelyg maþas iðmatuotasis srovës stiprumas (3) 33 Pernelyg didelis iðmatuotasis srovës stiprumas (4) 33 Nepakankama kondensatoriø sekcijø galia (5) 33 Aktyviosios galios tiekimas (6) 33 Harmonikø slenksèiai (7) 33 Pernelyg aukðta temperatûra (8) 33 Cos(ϕ) reikðmës vidurkinimo periodas 34 Reaktyviosios galios vidurkinimo periodas 34 Ventiliatoriaus valdymas 35 Ventiliavimo valdymas 35 Virðutinë temperatûros riba 35 Apatinë temperatûros riba 35 Komutavimo iðëjimas 35 Atjungimas perkaitimo atveju 37 Virðutinë temperatûros riba 37 Apatinë temperatûros riba 37 Pauzës trukmë 37 Indikacija rankiniu reþimu 38 Slaptaþodis 39 Slaptaþodþio programavimas 39 Slaptaþodþio ávedimas 39 Slaptaþodþio pakeitimas 39 Displëjaus ekrano kontrastas 40 Uþprogramuotøjø parametrø atstatymas á pradinæ bûsenà 41 Prijungimo konfigûracija 42 Korekcijos kampas 42 raminës árangos versija 43 Prietaiso serijos numeris 43 Nuoseklusis interfeisas (uþsisakomas atskirai) 44 Prietaiso adresas 44 Duomenø perdavimo protokolas 44 Duomenø perdavimo sparta 45 Modbus RTU 45 Profibus DP V0 45 Modbus lentelë 46 Profibus lentelë 47 2 = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3

3 Indikacijos apþvalga 48 Matavimo rezultatø atvaizdavimas 48 Indikacija standartinio programavimo reþimu 50 Indikacija iðplëstinio programavimo reþimu 51 Konfigûravimo duomenys 53 Nuostatø diapazonas 53 Gamyklinë nuostata 53 Techniniai duomenys 54 Aplinkos sàlygos 54 Áëjimai ir iðëjimai 54 Matavimas 54 Matavimo tikslumas 54 Galinës dalies vaizdas 55 Vaizdas ið ðono 55 Trumpa eksploatavimo instrukcija 56 Visos teisës apsaugotos. Jokia ðios eksploatavimo instrukcijos dalis negali bûti atkurta ar padauginta be autoriaus raðtiðko leidimo. Bet kokie paþeidimai bus persekiojami imantis visø ámanomø teisiniø priemoniø. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybës dël eksploatavimo instrukcijos klaidingos bûklës arba dël kokios nors þalos, atsiradusios naudojantis ðia instrukcija. Kadangi klaidø visiðkai iðvengti neámanoma, mes bûsime dëkingi uþ bet kokias pastabas. Mes pasistengsime kaip ámanoma greièiau iðtaisyti bet kokias pastebëtas klaidas. Instrukcijoje apraðomos programinës ir aparatinës árangos pavadinimai daugumoje atvejø yra registruotieji prekës þenklai, kuriuos saugo autoriø teisiø ástatymai. Visi registruotieji prekës þenklai yra atitinkamø kompanijø nuosavybë, ir tai mes besalygiðkai pripaþástame. Redakcijos Pirmoji redakcija Cos(ϕ) indikacija = 0.00; fiksuotø sekcijø jungimas Matavimo tikslumas, jungimo daþnis psl., pakeista korekcijos kampø lentelë Pakeisti saugikliai ir prijungimo schema Jungimas rankiniu reþimu Didþiausiø ir maþiausiø reikðmiø iðsaugojimas kas 15 minuèiø Funkcionalumo iðplëtimas Papildyti techniniai duomenys ir trumpos instrukcijos Generatoriaus reþimas = off RS485 interfeisas Nuoseklusis interfeisas neveikia esant 50Hz jungimo daþniui Aliarmo iðëjimo prijungimo schema Modbus adresø sàraðas iðplëstas U/I harmonikomis Slaptaþodþio programavimo apraðymas Matavimo ir maitinimo átampa tarp L-N. = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3 3

4 Priëmimo kontrolë Kad bûtø uþtikrintas nepriekaiðtingas ir saugus prietaiso eksploatavimas, prietaisas turi bûti tinkamai transportuojamas, kvalifikuotai sandëliuojamas, montuojamas, o taip pat rûpestingai naudojamas ir priþiûrimas. Jeigu kyla kokiø nors átarimø, kad prietaisas nebegali bûti saugiai eksploatuojamas, jis turi bûti paimamas ið darbo vietos ir apsaugomas nuo atsitiktinio ájungimo. Saugus eksploatavimas gali nebûti uþtikrinamas, jeigu: akivaizdþiai matomi prietaiso paþeidimai, prietaisas neveikia net esant nepaþeistam energijos tiekimui, prietaisas ilgà laikà iðbuvo nepalankiomis sàlygygomis (pvz., laikomas netinkamomis klimatinëmis sàlygomis, dirbo neaklimatizuotas patalpos temperatûrai, aprasojo) arba buvo netinkamai transportuojamas (pvz., nukrito ið didelio aukðèio, net jei ir nëra matomø paþeidimø). Prieð pradëdami prietaiso instaliavimo darbus, patikrinkite prietaiso komplekto turiná. Visi patiekiami priedai yra iðvardyti pristatymo vaþtaraþtyje. Pateikiamame apraðyme (dokumento Nr x) yra iðvardyti visi ámanomi reaktyviosios galios valdiklio Prophi tiekimo variantai ir priedai. Dëmesio! Ðioje eksploatavimo instrukcijø knygelëje taip pat apraðomi priedai bei variantai, kuriø gali nebûti jûsø prietaiso tiekimo komplekte. Eksploatavimo rekomendacijos Ðio prietaiso saugus ir nepriekaiðtingas veikimas gali bûti uþtikrinamas tik tada, kai prietaisu naudojamasi laikantis ðioje knygelëje apraðytø instrukcijø. Ðis prietaisas atiduodamas eksploatacijai ir naudojamas gali bûti tik kvalifikuoto personalo, ir tik laikantis saugos norminiø aktø ir instrukcijø. Pabrëþtina, kad tam tikrais prietaiso panaudojimo atvejais gali bûti taikomi papildomi saugos norminiai aktai. Kvalifikuotas personalas tai asmenys, susipaþinæ su gaminio pastatymo, montavimo, atidavimo eksploatacijai bei naudojimo procedûromis, bei turintys kvalifikacijà, tokià kaip: praëjæ apmokymà arba instruktaþà apie galios grandiniø bei prietaisø ájungimà, iðjungimà, áþeminimà ar charakterizavimà laikantis standartø ir saugos taisykliø. praëjæ apmokymà arba instruktaþà apie tinkamos saugos árangos prieþiûrà bei naudojimà laikantis standartø ir saugos taisykliø. Sutartiniø simboliø reikðmë Áspëjimas apie pavojingai aukðtà átampà. Ðis simbolis skirtas áspëti jus apie potencialø pavojø, galintá kilti techninio aptarnavimo, atidavimo eksploatacijai arba prietaiso eksploatavimo metu. Apsauginio laidininko prijungimas. 4 = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3

5 Gaminio apraðymas Paskirtis Reaktyviosios galios valdiklis Prophi kartu su iðorinëmis kondensatoriø sekcijomis skirtas fiksuotais intervalais reguliuoti fazës postûmio kampà cos(ϕ) þemos átampos 50/60Hz tinkluose. Priklausomai nuo reaktyviosios galios valdiklio Prophi varianto, tiesiogiai gali bûti valdomi kontaktoriai arba puslaidininkiai jungikliai. Prie gaminio gali bûti tiesiogiai jungiama iki 300V þemës atþvilgiu, 50/60Hz energijos tiekimo ir matavimo átampa. Be to, yra matuojami ir atvaizduojami tokie elektriniai dydþiai: Átampa tarp faziø L2-L3, Srovës fazëje L1 stiprumas, Daþnis, Suminë aktyvioji galia (naudojama/tiekiama) Suminë rekatyvioji galia (induktyvinë/talpuminë) Nelyginiø srovës harmonikø lygis procentais Nelyginiø átampos harmonikø lygis procentais Harmonikø turinys yra susijæs su vardine átampa arba vardiniu srovës stiprumu. Sujungimai atliekami galinëje prietaiso dalyje per apsaugotus nuo prisilietimo spyruoklinius gnybtus. Matavimo ir maitinimo átampa yra gaunama ið matavimo átampos, ir prie pastato instaliacijos turi bûti jungiama per jungiklá arba jungtuvà bei apsaugos nuo perkrovø átaisà (6,3A). Srovës stiprumo matavimas atliekamas per../5a ar../1a srovës transformatoriø, ájungtà viename ið iðoriniø laidininkø. Prieþiûros rekomendacijos Prieð pateikiant prietaisà vartotojui, jis yra iðbandomas ávairiais saugumo testais ir antspauduojamas. Atidarius prietaiso korpusà, ðie bandymai turi bûti pakartojami. Jeigu prietaiso korpusas atidaromas ne gamykloje, tokiam prietaisui garantija neteikiama. Remontas ir kalibravimas Remonto ir kalibravimo darbai gali bûti atliekami tik gamykloje. Priekiná skydelá dengianti plëvelë Priekiná prietaiso skydelá dengianti plëvelë turi bûti valoma minkðtu audeklu, suvilgytu áprastine valymo priemone. Draudþiama valymui naudoti rûgðtá ar valiklius, kuriø sudëtyje yra rûgðties. Atidirbusio prietaiso utilizavimas Vadovaujantis aplinkosauginiais norminiais aktais, prietaisas gali bûti utilizuojamas kaip elektroninës atliekos ir perdirbamas. Duomenø apsauga Prietaiso duomenys saugomi nuo srovës tiekimo nepriklausomos atminties kaupiklyje (EEPROM). Pakeisti uþprogramuotieji duomenys atmintyje iðsaugomi nedelsiant. Reliniai iðëjimai skirti kontaktoriø valdymui. Didelës greitaveikos tiristoriniø moduliø, persijungianèiø valdymo signalui pasiekus nulá, valdymui yra numatyti tranzistoriniai iðëjimai. = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3 5

6 Veikimo apraðymas Matavimas Matavimas yra pritaikytas trifazëms 50Hz arba 60Hz sistemoms su neutralës laidininiku arba be jo. Elektroninë matavimo sistema áraðo ir paverèia á skaitmeninæ formà átampos tarp faziø L2 ir L3 (papildomai tarp L-N) bei srovës fazëje L1 stiprumo efektines reikðmes. Kiekvienà sekundæ atliekama keletas trumpø bandomøjø matavimø. Kadangi srovës stiprumas matuojamas tik viename iðoriniame laidininke, o átampa tik tarp dviejø iðoriniø laidininkø, su visais trimis iðoriniais laidininkais susijusios matavimo reikðmës yra tikslios tik esant vienodai visø trijø iðoriniø laidininkø apkrovai. Yra apskaièiuojami tokie elektriniai dydþiai: Srovës stiprumas ir srovës harmonikø lygis Átampa ir átampos harmonikø lygis Suminë aktyvioji galia Suminë reaktyvioji galia Reaktyvioji galia kiekvienoje ið sekcijø Reaktyvusis srovës stiprumas kiekvienoje ið sekcijø Cos(ϕ) Tinklo átampos daþnis Gali bûti atvaizduojama tokia informacija: Kiekvienos sekcijos jungimø skaièius, bendroji kiekvienos sekcijos prijungimo trukmë ir vidinë temperatûra. Valdiklis Prophi matuoja maitinimo átampà ir matavimø daþná, bei atvaizduoja reikðmiø vidurká per 10 sekundþiø. Kondensatoriø sekcijø komutavimas Valdiklis Prophi, ávertindamas srovës viename ið iðoriniø laidininkø stiprumo ir átampos tarp dviejø iðoriniø laidininkø reikðmes, apskaièiuoja reaktyviajà galià, kuri bûtina pasiekti reikiamà cos(ϕ). Jeigu apskaièiuotoji cos(ϕ) reikðmë skiriasi nuo reikiamo cos(ϕ), yra ájungiamos arba iðjungiamos iðorinës kondensatoriø sekcijos arba tranzistoriniai iðëjimai. Automatinio funkcionavimo reþimu kondensatoriø sekcijos yra ájungiamos arba iðjungiamos kai reikiama reaktyvioji galia yra didesnë uþ arba lygi maþiausios sekcijos galiai. Jeigu pirmosios kondensatoriø sekcijos galia yra tris kartus didesnë uþ iðmatuotàjà aktyviàjà galià, visos kondensatoriø sekcijos yra atjungiamos. Komutavimo iðëjimai Priklausomai nuo Prophi varianto, kaip komutavimo iðëjimai gali bûti naudojami reliniai arba tranzistoriniai iðëjimai. Reliniai iðëjimai pritaikyti kontaktoriø valdymui, o tranzistoriniai iðëjimai gali junginëti tiristoriø modulius, kurie persijungia valdymo átampai pasiekus nulá. Reliniø iðëjimø atveju yra nustatytas dviejø sekundþiø laiko tarpas tarp dviejø sujungimø arba atjungimø. Tranzistoriniø iðëjimø jungimo periodui nëra nustatyta jokiø apribojimø. Nutrûkusio energijos tiekimo atsistatymas Atsistaèius nutrûkusiam energijos tiekimui, turi praeiti nustatytasis reliniø iðëjimø iðkrovos laikas. Transistoriniams iðëjimams jokio iðkrovos laiko nereikia. 6 = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3

7 Energijos tiekimas Imtuvas Modbus arba Profibus-Master Prophi Uþsisakoma atskirai Aliarmo iðëjimas Vidinis temperatûros daviklis Kontaktai atsidaro aliarmo atveju Reikiamo cos(ϕ) perjungimas Ventiliatoriaus variklis Schema: Sujungimø pavyzdys, galios koeficiento valdiklis, kurio matavimo ir maitinimo átampa paimama tarp L2-L3, su 12 reliniø iðëjimø, reikiamo cos(ϕ) perjungimu ar aliarmo iðëjimu. Energijos tiekimas Imtuvas Modbus arba Profibus-Master Uþsisakoma atskirai Aliarmo iðëjimas Vidinis temperatûros daviklis Kontaktai atsidaro aliarmo atveju Reikiamo cos(ϕ) perjungimas Schema: Sujungimø pavyzdys, galios koeficiento valdiklis, kurio matavimo ir maitinimo átampa paimama tarp L-N, su 12 reliniø iðëjimø, reikiamo cos(ϕ) perjungimu ar aliarmo iðëjimu. = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3 7

8 Instaliavimo rekomendacijos Árengimo vieta Reaktyviosios galios valdiklis Prophi yra skirtas árengimui ir darbui reaktyviosios galios kompensavimo sistemose. Sujungimai atliekami galinëje prietaiso dalyje per apsaugotus nuo prisilietimo spyruoklinius gnybtus. Energijos tiekimas Imtuvas Matavimo ir maitinimo átampa Matavimas yra pritaikytas trifazëms 50Hz arba 60Hz sistemoms su neutralës laidininiku arba be jo. Matavimo ir maitinimo átampa yra gaunama ið matavimo átampos, ir prie pastato instaliacijos turi bûti jungiama per jungiklá arba jungtuvà bei apsaugos nuo perkrovø átaisà (2A.. 10A). Dëmesio! Kontaktoriø valdymo átampa turi bûti paimama nuo iðorinio laidininko, prijungto prie reaktyviosios galios valdiklio. Elektros energijos skaitiklis Energijos tiekimas Prophi Imtuvas Teisingai Reaktyviosios galios valdiklis matuoja ir stebi átampos tarp dviejø iðoriniø laidininkø reikðmæ. Jeigu kurioje nors ið ðiø dviejø faziø átampa prapuola, reaktyviosios galios valdiklis nebegauna matavimo bei maitinimo átampos ir, atsistaèius prapuolusiai tinklo átampai, po uþprogramuoto laiko ájungia kondensatoriø sekcijas. Jeigu átampa prapuola treèiajame laidininke, to reaktyviosios galios valdiklis negali atpaþinti. Jei srovë kontaktoriams tiekiama bûtent ið ðio laidininko, atsistaèius energijos tiekimui kontaktoriai gali suveikti vienu metu, nepraëjus iðkrovos laikui. Elektros energijos skaitiklis Prophi Neteisingai "Prophi" Matavimas Energijos tiekimas Imtuvas 0,01.. 5A L/L þr. gamyklinæ plokðtelæ Elektros energijos skaitiklis Prophi Neteisingai k l L2 L A Energijos tiekimas Prophi Imtuvas Elektros energijos skaitiklis Neteisingai L1 L2 L3 PE k l../5(1)a Imtuvas Schema: Matavimo ir maitinimo átampos tarp faziø L2-L3 bei srovës transformatoriaus prijungimas 8 = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3

9 Prophi Matavimas Suminio srovës stiprumo matavimas Jeigu prietaisas Prophi yra prijungtas prie sumuojanèio srovës transformatoriaus, turi bûti uþprogramuojamas bendrasis transformatoriø perdavimo koeficientas. L/N þr. gamyklinæ plokðtelæ Imtuvas 1 Imtuvas 2 L l l L K k AK AL BK BL k K k l k l Energijos tiekimas 1 Prophi Energijos tiekimas 2 Schema: Matavimas per sumuojantá srovës transformatoriø Imtuvas Schema: Matavimo ir maitinimo átampos tarp L1-N bei srovës transformatoriaus prijungimas Dëmesio! Jeigu iðoriniai laidininkai apkrauti nevienodai, srovës stiprumas turi bûti matuojamas labiausiai apkrautame iðoriniame laidininke. Srovës stiprumo matavimas Srovës stiprumo matavimas atliekamas per../5a arba../ 1A srovës transformatoriø. Jeigu srovës stiprumas turi bûti matuojamas ne tik prietaisu Prophi, bet ir ampermetru, ðis ampermetras turi bûti jungiamas nuosekliai. Imtuvas L K l k Energijos tiekimas A Prophi k l Schema: Matavimas su nuosekliai ájungtu ampermetru = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3 9

10 Instaliavimas ir atidavimas eksploatacijai Matavimo ir maitinimo átampa Valdiklis Prophi gali bûti tiekiamas dviejø variantø, pritaikytø skirtingai matavimo ir maitinimo átampai. Varianto matavimas tarp L-L atveju, matavimo ir maitinimo átampa turi bûti paimama tarp dviejø iðoriniø faziniø laidininkø. Varianto matavimas tarp L-N atveju, matavimo ir maitinimo átampa turi bûti paimama tarp iðorinio fazinio laidininko L ir neutralës laidininko N. Prieð prijungiant reaktyviosios galios valdiklá, reikia ásitikinti, kad elektros tinklo parametrai atitinka nurodytuosius prietaiso gamyklinëje plokðtelëje. Matavimo ir maitinimo átampos reikðmë yra nurodyta gamyklinëje plokðtelëje, o ði átampa turi bûti prijungiama per saugiklius (2...10A, uþdelsto suveikimo). Dëmesio! Matavimo ir maitinimo átampa turi bûti paimama ið þemos átampos tinklo, kuris kontroliuojamas prietaisu Prophi. "Prophi" L1 L2 L3 PE 0,01.. 5A k../5(1)a Matavimas l L/L þr. gamyklinæ plokðtelæ k l L2 L A Imtuvas Prijungtoji matavimo ir maitinimo átampa neturi pakilti virð gamyklinëje plokðtelëje nurodytos reikðmës daugiau nei 10% bei nukristi þemiau ðios reikðmës daugiau nei 15%. Siekiant ásitikinti, kad prijungtoji matavimo ir maitinimo átampa yra leistinose ribose, átampa tarp gnybtø turi bûti iðmatuojama kintamosios srovës voltmetru. Dëmesio! Jeigu átampa virðys gamyklinëje plokðtelëje nurodytà reikðmæ, prietaisas gali sugesti. Jeigu matavimo ir maitinimo átampos reikðmë yra leistinose ribose, Prophi rodo átampà tarp gnybtø. Jeigu átampos matavimas atliekamas per átampos transformatoriø, turi bûti uþprogramuojamas transformatoriaus perdavimo koeficientas. Schema: Matavimo ir maitinimo átampos tarp (L2-L3) bei srovës transformatoriaus prijungimas Prophi Matavimas L/N þr. gamyklinæ plokðtelæ Dëmesio! Kontaktoriø valdymo átampa turi bûti paimama nuo iðorinio fazinio laidininko, prijungto prie reaktyviosios galios valdiklio. Imtuvas Schema: Matavimo ir maitinimo átampos tarp (L1-N) bei srovës transformatoriaus prijungimas 10 = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3

11 Srovës stiprumo matavimas Iðoriniame laidininke L1 ájungtas srovës transformatorius prijungiamas prie spyruokliniø gnybtø k ir l (/5A arba / 1A). Instaliuojant prietaisà, turi bûti ásitikinama, kad per srovës transformatoriø prateka imtuvo naudojama srovë, o ne reaktyviosios galios kompensavimo srovë. Siekiant ásitikinti, kad prietaisas Prophi teisingai matuoja srovës stiprumà, jo rodmenis galima palyginti su ampermetro rodmenimis. Pabrëþtina, kad gamykloje uþprogramuotas srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas yra 10, ir já reikia pritaikyti realiai naudojamam srovës transformatoriui. Jeigu jûs trumpai sujungsite srovës transformatoriø, Prophi displëjaus ekrane rodoma srovës stiprumo reikðmë turi sumaþëti iki 0A. Srovës transformatoriaus perdavimo koeficiento programavimo pavyzdþiai: Pavyzdys 1 Srovës transformatorius 200A/5A Prophi nustatomas reikðmei 40 Aktyvioji galia Jeigu srovë ir átampa prie prietaiso Prophi yra paduodamos remiantis prijungimo schema, aktyviosios galios naudojimo atveju displëjaus ekrane yra rodoma teigiama aktyviosios galios reikðmë. Aktyviosios galios reikðmë su minuso þenklu reiðkia aktyviosios galios tiekimà ið imtuvo arba klaidingà prijungimà. Tikëtinos klaidos: Átampa ir srovës stiprumas matuojami ne tuose iðoriniuose laidininkuose. Srovës transformatoriaus gnybtai (k-l) yra prijungti atvirkðèiai. Dëmesio! Jeigu iðoriniai laidininkai apkrauti nevienodai, srovës stiprumas turi bûti matuojamas labiausiai apkrautame iðoriniame laidininke. Pavyzdys 2 Srovës transformatorius 500A/1A Prophi nustatomas reikðmei 500 Pavyzdys 3 Sumuojantis srovës transformatorius 1000A+1000A/1A Prophi nustatomas reikðmei 2000 Dëmesio! Neáþeminti srovës transformatoriaus gnybtai gali bûti po átampa. = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3 11

12 Komutavimo iðëjimai Reaktyviosios galios valdiklyje Prophi gali bûti árengta iki 12-kos komutavimo iðëjimø. Komutavimo iðëjimai gali bûti reliniai arba tranzistoriniai. Kokie prietaise árengti iðëjimai reliniai, ar tranzistoriniai displëjaus ekrane nëra rodoma. Árangos pobûdá galima suþinoti paþvelgus á galiniame Prophi skydelyje pateiktà sujungimø schemà. Reliniai iðëjimai Kondensatoriø sekcijø jungimo kontaktoriai prie reliniø iðëjimø gali bûti jungiami vadovaujantis sujungimø pavyzdþiu Reliniai iðëjimai. Tranzistoriniai iðëjimai Puslaidininkiai raktai, persijungiantys valdymo átampai pasiekus nulá, turi bûti jungiami prie reaktyviosios galios valdiklio tranzistoriniø iðëjimø. Tranzistoriniai iðëjimai valdo átampos ið iðorinio nuolatinës srovës ðaltinio tiekimà á puslaidininkius raktus. Prophi 15-30V nuolatinë srovë C1 F0,2A maks. 250V 1 Prophi 2..10A 2 C Schema: Sujungimø pavyzdys Reliniai iðëjimai 3 Dëmesio! Priklausomai nuo komutavimo iðëjimø rûðies, skiriasi reikðmës valdymo átampos, jungiamos prie komutavimo iðëjimø. Dëmesio! Reliniai ir tranzistoriniai iðëjimai yra po átampa. Dëmesio! Jeigu yra uþprogramuotas 50Hz tranzistoriniø iðëjimø jungimo daþnis, nuoseklusis interfeisas neveikia! Schema: Sujungimø pavyzdys Tranzistoriniai iðëjimai Komutavimo iðëjimø patikrinimas Ájunkite kondensatoriø sekcijas rankiniu bûdu: Induktyvinë reaktyvioji galia sumaþëja dydþiu, lygiu atitinkamos kondensatoriø sekcijos galiai. Iðjunkite kondensatoriø sekcijas rankiniu bûdu: Induktyvinë reaktyvioji galia padidëja dydþiu, lygiu atitinkamos kondensatoriø sekcijos galiai. Tikëtinos klaidos ir gedimai: Iðëjimai nepersijungia: Sugedo relinis iðëjimas. Sugedo tranzistorinis iðëjimas. Klaidingas reaktyviosios galios pokytis: Neteisingai matuojamas srovës stiprumas. Klaidingai uþprogramuotas srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas. Srovës stiprumas matuojamas ne tame iðoriniame laidininke. Átampa matuojama ne tarp tø iðoriniø laidininkø. Srovës transformatoriaus gnybtai (k-l) yra prijungti atvirkðèiai. Reaktyvioji galia nesikeièia: Srovës transformatorius ájungtas netinkamoje vietoje. Sugedo komutavimo iðëjimai. Prie komutavimo iðëjimø yra prijungta netinkama valdymo átampa. 12 = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3

13 Reikiamo cos(ϕ) perjungimas Perjungiant reikiamà cos(ϕ), galima iðrinkti arba reikiamà cos(ϕ1), arba reikiamà cos(ϕ2). Jeigu áëjime nëra átampos, yra aktyvus reikiamas cos(ϕ1). Jeigu á áëjimà patenka nuo 85 iki 265V átampa (kintamoji srovë), yra aktyvus reikiamas cos(ϕ2). Prophi V kintamoji srovë Aliarmo iðëjimas Prietaiso normalaus funkcionavimo metu aliarmo relës inkaras bûna pritrauktas ir aliarmo iðëjimo kontaktai sujungti. Atsiradus funkcionavimo sutrikimui, aliarmo relës inkaras atleidþiamas ir jos kontaktai atsidaro. Naudojant ARBA logikà, aliarmo iðëjimui galima priskirti ávairius ávykius. Kiekvienam ávykiui priskiriamas aliarmo numeris, aliarmo uþdelsimas bei aliarmo trukmë. maks. 250V 16 ϕ2 ϕ1 T6,3A Schema: Reikiamo cos(ϕ) perjungimo principinë schema Paprastai displëjaus ekrane (þiûrëkite iliustracijà) be aktyviøjø kanalø bei tikrosios cos(ϕ) reikðmës yra rodomas aktyvaus reikiamo cos(ϕ) numeris cosϕ ind ϕ1 Schema: Aliarmo iðëjimo sujungimø principinë schema Yra aktyvus reikiamas cos(ϕ1) cosϕ ind ϕ2 Tikrosios cos(ϕ) reikðmës vidurkis Aliarmo iðëjimo patikrinimas Kai nëra aliarmo, aliarmo relës inkaras iðkart pritraukiamas. Norint, kad aliarmas suveiktø, galima, pavyzdþiui, nustatyti perkaitimo temperatûros slenkstá 0 C, ir aliarmo relës inkaras bus nedelsiant atleistas. Error Yra aktyvus reikiamas cos(ϕ2) Tikrosios cos(ϕ) reikðmës vidurkis = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3 13

14 RS485 interfeisas (uþsisakomas atskirai) Duomenø perdavimo protokolai Prisijungimui prie egzistuojanèios magistralës sistemos gali bûti naudojami du skirtingi duomenø perdavimo protokolai: 0 - Modbus RTU (vedamasis) ir 1 - Profibus DP V0 (vedamasis) Naudojant Modbus protokolà, galima prieiti prie 1-osios lentelës duomenø, o naudojant Profibus protokolà prie 2-osios lentelës duomenø. Linijos uþbaigimo rezistoriai Jeigu prietaisas Prophi jungiamas prie magistralës kabelio galo, magistralës kabelis ðiame taðke turi bûti uþbaigiamas rezistoriais. Reikalingi rezistoriai yra integruoti prietaise Prophi, ir bûna prijungti padëtyje ON. Linijos uþbaigimo rezistoriai 392R 221R 392R +5V Áþeminimas Magistralës struktûra Visi prietaisai (ryðio abonentai) yra jungiami prie magistralës linijos. Viename segmente gali bûti iki 32 abonentø. Kiekvieno segmento pabaigoje ir pradþioje magistralës kabelis turi bûti uþbaigiamas rezistoriais. Valdiklyje Prophi ðiuos resistorius galima prijungti dviem kiðtukais. Esant daugiau nei 32 magistralës abonentams, atskiri magistralës segmentai turi bûti jungiami per kartotuvà (magistralës stiprintuvà). Ekranavimas Prijungimui prie RS485 interfeiso reikia apsaugoto ir suvyto kabelio. Kad bûtø uþtikrinama pakankama apsauga, kabelio ekranas prie korpusø arba jø daliø turi bûti prijungiamas abiejuose linijos galuose. Kabelio charakteristikos Didþiausias leistinas kabelio ilgis priklauso nuo kabelio rûðies bei duomenø perdavimo spartos. Mes rekomenduojame naudoti A rûðies kabelá. Kabelio parametras Rûðis A Rûðis B Varþa omai omø (f = 3-20MHz) (f > 100kHz) Talpumas < 30pF/m < 60pF/m Specifinë varþa < 110 omø/km Gyslø skerspjûvis 0,34mm 2 0,22mm 2 (AWG22) (AWG24) ON OFF B A Áþeminimas Prophi Schema: RS485 interfeiso prijungimas Kabelio ilgis Pateiktojo lentelëje galima rasti didþiausià leistinà kabelio ilgá (m) esant ávairiai duomenø perdavimo spartai Duomenø perdavimo sparta (kbit/s) Kabelio rûðis 9,6 19,2 93,75 187, Rûðis A Rûðis B = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3

15 Funkcionavimo sutrikimø ðalinimas Sutrikimo apraðymas Tikëtina prieþastis Sutrikimo paðalinimo bûdas Jokios indikacijos ekrane. - Neteisingai prijungta mat. ir maitinimo átampa. - Perdegë saugiklis (10A, uþdelsto veikimo). Iðmatuokite matavimo ir maitinimo átampà. Pernelyg didelis/pernelyg maþas srovës stiprumas. Pernelyg aukðta/pernelyg þema átampa L2-L3. Pernelyg maþa/pernelyg didelë aktyvioji galia. Aktyviosios galios tiekimas/ sunaudojimas rodomas atvirkðèiai. - Srovës stiprumas matuojamas ne tame iðoriniame laidininke. - Neteisingas srovës transformatoriaus koefic. - Sr. stiprumas iðeina uþ matavimo diapaz. ribø. - Nutrûko vienas ið srovës transform. laidø. - Srovës transformatoriaus gnybtai uþtrumpinti. - Kontrolinis ampermetras yra prijungtas lygiagreèiai. - Neteisingas átampos transformatoriaus koefic. - Nevienoda iðoriniø laidininkø apkrova. - Neteisingas átampos transformatoriaus koefic. - Netinkamai matuojama átampa ir/arba srovës stiprumas. - Átampa ir srovës stiprumas yra matuojamas ne tuose iðoriniuose laidininkuose. - Netinkamai matuojama átampa ir/arba srovës stiprumas. - Srovës transformatoriaus gnybtai (k-l) yra prijungti atvirkðèiai. Patikrinkite srovës stiprumo matavimo grandinæ. Patikrinkite átampos matavimo grandinæ. Patikrinkite átampos ir srovës stiprumo matavimo grandines. Patikrinkite átampos ir srovës stiprumo matavimo grandines. Cos(ϕ) = 0.00 Pernelyg didelis/pernelyg maþas cos(ϕ). Net ir prijungus visas kondensatoriø sekcijas, cos(ϕ) nepakinta. Prophi rodo talpuminá cos(ϕ), taèiau elektros energijos skaitiklis matuoja reaktyviàjà galià. - Iðmatuotasis srovës stiprumas <10mA. - Prapuolë matavimo átampa. - Trumpai sujungti srovës transform. gnybtai. - Netinkamai matuojama átampa. - Netinkamai matuojamas srovës stiprumas. - Netinkamai matuojama aktyvioji galia. Srovës transformatorius yra ájungtas energijos tiekimo linijos atðakoje. Neteisingai sujungtos átampos ir srovës stiprumo matavimo grandinës. Patikrinkite srovës stiprumo matavimo grandinæ. Patikrinkite átampos ir srovës stiprumo matavimo grandines. Patikrinkite ir pakeiskite prijungimà. (Skaitykite instaliavimo rekomendacijas) Patikrinkite ir pakeiskite prijungimà. (Skaitykite instaliavimo rekomendacijas) Prophi tik prijungia kondensatoriø sekcijas, taèiau jø neatjungia. - Per kondensatoriø sekcijà tekanti srovë nëra iðmatuojama srovës transformatoriumi. - Sugedo kondensatoriø sekcijos. Patikrinkite ir pakeiskite srovës transformatoriaus ájungimo vietà. Patikrinkite kondensatoriø sekcijas. Iðëjimus galima tik iðjungti. Matavimo ir maitinimo átampa daugiau nei 10% virðija gamyklinëje plokðtelëje nurodytà reikðmæ. Patikrinkite matavimo ir maitinimo átampos reikðmæ. Prophi rodo 0,2-0,4 talpuminá cos(ϕ). Prietaisas neveikia. Srovës stiprumas matuojamas ne toje fazëje. Sukeistos vietomis fazës L1 ir L3. Prietaisas sugedo. Patikrinkite matavimo ir maitinimo átampos reikðmæ. Iðsiøskite prietaisà gamintojui su tiksliu gedimo apraðymu. = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3 15

16 Servisas Jeigu jums iðkyla koks nors klausimas, kurio apraðymo nëra ðioje knygelëje, skambinkite mums tiesiogiai. Kad galëtume uþtikrinti tinkamà techninæ pagalbà, jûs mums turite pateikti tokià informacijà: - Prietaiso apraðymà (pateiktas gamyklinëje plokðtelëje), - Prietaiso serijos numerá (nurodytas gamyklinëje plokðtelëje), - raminës árangos versijà, - Matavimo ir maitinimo átampos reikðmæ ir - Tikslø gedimo (ar funkcionavimo sutrikimo) apraðymà. Jûs galite su mumis susisiekti: pirmadiená-ketvirtadiená nuo 07:00 iki 15:00 ir penktadiená nuo 07:00 iki 12:00 Janitza electronic GmbH Vor dem Polstück 1 D Lahnau Techninë pagalba: Tel.: ( ) Faks.: ( ) el. paðtas: 16 = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3

17 Indikacija ekrane Priekiniame Prophi skydelyje yra displëjaus ekranas ir trys klaviðai, kuriais iðkvieèiami duomenys bei programuojamas prietaisas. Jeigu prietaisas veikia automatiniu reþimu, paspaudþiant klaviðà 1 iðrenkami tokie reþimai: automatinis reþimas, rankinis reþimas, standartinio programavimo reþimas, iðplëstinio programavimo reþimas. automatinis reþimas rankinis reþimas standartinis programavimas iðplëstinis programavimas ϕ1 ϕ2 learn 1:1... Standartinio programavimo reþimas skirtas apibrëþti daþniausiai programuojamas nuostatas, tokias kaip srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas arba sekcijø skaièius. Iðplëstinio programavimo reþimas skirtas apibrëþti nuostatas, kurios naudojamos ne taip daþnai, kaip antai, iðkrovos trukmæ ar slopinimo laipsná. Automatinis reþimas Automatinis reþimas þymimas simboliu. Automatiniu reþimu: - rodoma kondensatoriø sekcijø jungimo bûsena, - rodoma tikroji cos(ϕ) reikðmë, - atliekamas kondensatoriø sekcijø prijungimas ir atjungimas, - kas 15 minuèiø iðsaugomos didþiausios ir maþiausios reikðmës kondensatoriø sekcijø jungimø skaièius bei kondensatoriø sekcijø prijungimo laikas. - paspaudþiant klaviðà 2 ir 3, atvaizduojamos iðmatuotosios reikðmës. Egzistuoja trys galimybës pasiekti automatiná reþimà: - Atsistaèius nutrûkusiam energijos tiekimui, - Apytikriai 2 s palaikius nuspaustà klaviðà 1, - ramavimo reþimu per 1 minutæ nepaspaudus jokio klaviðo. Automatinis reþimas cosϕ ind ϕ1 Tikroji cos(ϕ) reikðmë Norëdami ið automatinio reþimo pasiekti iðplëstinio programavimo reþimà, standartinio programavimo reþimu spaudykite klaviðà 1, kol displëjaus ekrane atsiras simbolis. Paspausdami klaviðà 2, patvirtinkite pasirinkimà, ir jûs bûsite iðrinkæ iðplëstinio programavimo reþimà. Rankinis reþimas Rankiniu reþimu jûs galite klaviðu 3 prijungti kondensatoriø sekcijas ir klaviðu 2 atjungti kondensatoriø sekcijas. Laikas tarp dviejø jungimø yra apribotas tik uþprogramuotàja iðkrovos trukmës reikðme. Jeigu rankiniu reþimu reikia prijungti vienà sekcijà, ir dar neprabëgæs iðkrovos laikas, displëjaus ekrane blykèioja kondensatoriø sekcijos numeris. Jeigu rankiniu reþimu nëra prijungiama në viena kondensatoriø sekcija, po 15 minuèiø prietaisas automatiðkai persijungia á automatiná reþimà. Prijungtos sekcijos ind k VAr Rankinis reþimas Reaktyvioji galia = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3 17

18 Klaviðø funkcijos Automatinis reþimas Standartinis programavimas Rankinis reþimas Iðplëstinis programavimas trumpai Slaptaþodis ramavimas Sklaidymas Reþimo iðrinkimas trumpai ilgai Iðmatuotoji reikðmë Iðmatuotoji reikðmë Iðmatuotoji reikðmë ilgai Iðmatuotoji reikðmë trumpai 2 sekundes trumpai ramavimo meniu ramavimo meniu ramavimo meniu ramavimo meniu Iðrinkite skaitmená trumpai skaitmuo +1 ilgai skaitmuo 1 2 sekundes trumpai ilgai ramavimo meniu Patvirtinkite pasirinkimà ramavimo meniu ramavimo meniu ramavimo meniu Iðrinkite skaitmená trumpai skaitmuo +1 ilgai skaitmuo 1 trumpai skaièius *10 ilgai skaièius /10 trumpai skaièius *10 ilgai skaièius /10 18 = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3

19 Standartinis programavimas Standartinio programavimo reþimu apibrëþiamos nuostatos, kurias prireikia programuoti daþniausiai, kaip antai: reikiamas cos(ϕ1), reikiamas cos(ϕ2), srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas, susipaþinimas su konfigûracija, pirmosios kondensatoriø sekcijos galia, sekcijø galios santykis, sekcijø skaièius, didþiausiø reikðmiø panaikinimas (jokios indikacijos). Reikiamas cos(ϕ) Automatiniu reþimu veikiantis Prophi, ájungdamas ir iðjungdamas kondensatoriø cosϕ ind sekcijas, stengiasi pasiekti nustatytàjá reikiamà galios koeficientà. Egzistuoja galimybë nustatyti reikiamà cos(ϕ1) ir reikiamà cos(ϕ2). prietaisuose be reikiamo cos(ϕ) perjungimo visuomet naudojamas reikiamas cos(ϕ1). Prietaisuose su reikiamo cos(ϕ) perjungimo áëjimu persijungimas prie reikiamo cos(ϕ2) atliekamas tada, kai áëjimas tampa aktyvus. Diapazonas: 0.80talp ind. ϕ1 Standartinis programavimas ϕ1 ϕ2 learn 1:1... Aktyvus reikiamas cos(ϕ1) displëjaus ekrane rodomas kartu su tikrosios cos(ϕ) reikðmës indikacija. Pavyzdys: Prietaisà gavus ið gamyklos, nebûna uþprogramuotas joks slaptaþodis. Persijungimas ið automatinio reþimo á standartinio programavimo reþimà atliekamas nereikalaujant slaptaþodþio. Jeigu vartotojas uþprogramuoja slaptaþodá, persijungimas ið automatinio reþimo á standartinio programavimo reþimà atliekamas tik ávedus slaptaþodá. Persijungimas ið automatinio reþimo á standartinio programavimo reþimà ir atvirkðèiai: Automatinis reþimas trumpai Slaptaþodis Standartinis programavimas 2 sekundes Automatinis reþimas Yra aktyvus reikiamas cos(ϕ1) ramavimas Apytikriai 2 sekundes palaikydami nuspaustà klaviðà, iðrinkite automatiná reþimà. Spaudykite klaviðà 1, iki ekrane atsiras reikiamo cos(ϕ) indikacija. cosϕ ind cosϕ ind ϕ ϕ1 Automatinis reþimas Rankinis reþimas Spausdami klaviðà 2, iðrinkite skaièiø, kurá reikia pakeisti. Iðrinktasis skaièius blykèioja. Spausdami klaviðà 3, pakeiskite iðrinktàjá skaièiø. cosϕ ind Apytikriai 2 sekundes palaikykite nuspaustà klaviðà 1. Prietaisas persijungs á automatiná reþimà ir pakeitimai bus nedelsiant iðsaugoti. ϕ1 Reikiamas cos(ϕ1) = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3 19

20 Srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas Prie srovës stiprumo matavimo áëjimo galima prijungti arba / 5A, arba /1A srovës transformatoriø. Siekiant, kad srovës stiprumas ir galia bûtø matuojami ir rodomi teisingai, reikia uþprogramuoti prijungtojo srovës transformatoriaus perdavimo koeficientà. Jeigu srovës stiprumas matuojamas per sumuojantá srovës transformatoriø, turi bûti uþprogramuojamas bendrasis transformatoriaus perdavimo koeficientas. Pavyzdys 1: 500A/5A srovës transformatorius Srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas apskaièiuojamas taip: 500A : 5A = 100 Turi bûti uþprogramuojamas srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas 100. Pavyzdys 2: 200A/1A srovës transformatorius Srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas apskaièiuojamas taip: 200A : 1A = 200 Turi bûti uþprogramuojamas srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas 200. ramavimas Pavyzdys: Srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas lygus 1000 Spaudydami klaviðà 1, iðrinkite srovës transformatoriaus perdavimo koeficiento indikacijà. Ið ekrano iðnyksta automatinio reþimo simbolis. ϕ1 ϕ2 learn 1:1... ST perd. koeficientas Automatinis reþimas Iðrinkite skaitmená, kurá reikia pakeisti. Iðrinktasis skaitmuo blyk- k èioja. Spaudydami klaviðà 3, pakeiskite iðrinktàjá skaitmená. Jeigu srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas yra didesnis nei 1000, displëjaus ekrane jis automatiðkai rodomas su deðimtainiu taðku. Pavyzdys: ST perdavimo koeficientas = = 1.200k Displëjaus ekrane rodoma 1.200k. Pavyzdys 2: Sumuojantis srovës transformatorius Transformatorius 1 200/5A Transformatorius 2 400/5A Sumuojantis srovës transformatorius 5+5/5A Srovës transformatoriaus perdavimo koeficientas apskaièiuojamas taip: (200A + 400A) : 5A 600A : 5A = = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3

21 Susipaþinimas su konfigûracija Kai galios valdiklio instaliavimas yra uþbaigtas, naudojantis susipaþinimo funkcija eg- learn zistuoja galimybë susipaþinti su su prietaiso konfigûracija bei jà iðsaugoti atmintyje. Egzistuoja tokie svarbûs reikalavimai: Kai prietaisas yra gaunamas ið gamyklos, bûna nustatyta 60 sekundþiø kondensatoriø iðrovos trukmë. Jeigu kondensatoriams reikia ilgesnio iðkrovos laiko, iðkrovos trukmë turi bûti patikrinama ir pakeièiama prieð naudojantis susipaþinimo funkcija. Per srovës transformatoriø turi tekëti imtuvo naudojama ir galios kompensavimo srovë. Matavimo ir maitinimo átampa neturi bûti paimama tarp fazës ir neutralës laidininko N. Galios kompensavimo sistema turi bûti parengta darbui. Susipaþinimas su valdiklio konfigûracija yra padalytas á du etapus: Etapas 1 Susipaþinimas su prijungimo konfigûracija Ðiame etape atliekamas korekcijos kampo tarp srovës transformatoriaus ir matavimo bei maitinimo átampos atpaþinimas. Etapas 2 Susipaþinimas su kondensatoriø sekcijomis Ðiame etape atliekamas iðëjimø skaièiaus ir kiekvienos sekcijos galios atpaþinimas. Egzistuoja tokie svarbûs reikalavimai: Kondensatoriø sekcijos jungimas turi sukelti maþiausiai 50mA pokytá srovës stiprumo matavimo áëjime. Atpaþintinos sekcijos galia turi bûti didesnë uþ 1% valdiklio matavimo diapazono. Susipaþinimo pradþia Spaudydami klaviðà 1, persikelkite prie simbolio learn. Spaudydami klaviðà 3, learn pasirinkite veiksmà (off, 1, 2 arba 3). Paspausdami klaviðà 1, pradëkite susipaþinimà. Simbolis learn blykèioja. Valdiklis vykdo konfigûracijos atpaþinimà. Susipaþinimo metu kondensatoriø sekcijos yra keletà kartø ájungiamos ir iðjungiamos. Susipaþinimà ámanoma nutraukti tik iðjungiant galios koeficiento valdiklio maitinimà. Susipaþinimo proceso trukmë priklauso nuo tinklo bûklës, kondensatoriø sekcijø skaièiaus ir nustatytosios kondensatoriø iðkrovos trukmës. Pasibaigus susipaþinimo procesui, displëjaus ekrane rodoma korekcijos kampo reikðmë, pavyzdþiui, 270. Atpaþintieji parametrai yra iðsaugomi atmintyje. Po 60 sekundþiø valdiklis persijungs á automatiná reþimà. 2 sekundes palaikius nuspaustà klaviðà 1, tai galima padaryti ið karto. Dëmesio! Po susipaþinimo, iðsaugotoji konfigûracija turi bûti patikrinama dël tikëtinumo. Gali bûti atliekami tokie veiksmai: off Susipaþinimas nëra atliekamas. 1 Etapas 1, susipaþinimas su prijungimo konfigûracija. 2 Etapas 2, susipaþinimas su kondensatoriø sekcijomis. 3 Etapas 1 + 2, susipaþinimas su prijungimo konfigûracija ir kondensatoriø sekcijomis. = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3 21

22 Sekcijos galia Sekcijos galia tai kondensatoriø sekcijos galia. Standartinio programavimo reþimu ámanoma uþprogramuoti tik pirmosios sekcijos galià. Iðplëstinio programavimo reþimu galima uþprogramuoti kiekvienos kondensatoriø sekcijos galià. Jeigu jûs uþprogramuojate pirmosios kondensatoriø sekcijos galià, kitø sekcijø galia apsprendþiama sekcijø galios santykiu. Kiekvienos kondensatoriø sekcijos galià galima apskaièiuoti remiantis pirmosios sekcijos ir atitinkamos sekcijos galiø santykiu. Santykis 0var kvar Pavyzdys 1 Pirmosios kondensatoriø sekcijos galia = 10kvar Sekcijø galios santykis = 1:1:1:1:1... Visø likusiø kondensatoriø sekcijø galia lygi: 10kvar Pavyzdys 2 Pirmosios kondensatoriø sekcijos galia = 20kvar Sekcijø galios santykis = 1:2:4:8:8... Kitø kondensatoriø sekcijø galia lygi: 1. sekcijos = 20kvar 2. sekcijos = 40kvar 3. sekcijos = 80kvar 4. sekcijos = 160kvar 5. sekcijos = 160kvar ir t.t. Pavyzdys: Kondensatoriø sekcijos galios programavimas Spaudydami klaviðà 1, iðrinkite sekcijos galios indikacijà. Ið ekrano iðnyksta automatinio reþimo simbolis. k VAr ϕ1 ϕ2 learn 1:1... Sekcijos galia Automatinis reþimas Spaudydami klaviðà 2, iðrinkite skaitmená, kurá reikia pakeisti. Iðrinktasis skaitmuo blykèioja. Spaudydami klaviðà 3, pakeiskite iðrinktàjá skaitmená. k VAr Jeigu blykèioja visi skaitmenys, yra perkeliamas nustatomo skaièiaus deðimtainis taðkas. Sekcijø galios santykis Sekcijø santykis apibrëþia ávairiø kondensatoriø sekcijø galios santyká. Kaip atspara 1:1... naudojama pirmosios kondensatoriø sekcijos galios reikðmë. Kiekvienos sekcijos santyká ámanoma uþprogramuoti iki penktosios sekcijos. Nustatymo diapazonas : 0-9 Pavyzdys 1 Yra uþprogramuotas sekcijø galios santykis 1:2:4:8:8:8..., ir keturþenklëje indikacijoje rodoma tik dalis 2:4:8: Rodoma displëjaus ekrane kondensatoriø sekcija 5. kondensatoriø sekcija Pavyzdys 2 Yra uþprogramuotas sekcijø galios santykis 1:2:0:2:2:2... Keturþenklëje indikacijoje rodoma tik dalis 2:0:2:2. Rodoma displëjaus ekrane. 1. kondensatoriø sekcija 5. kondensatoriø sekcija Jeigu pirmosios kondensatoriø sekcijos galia yra 10kvar, kitø sekcijø galia yra lygi: 1. sekcijos = 10kvar 2. sekcijos = 20kvar 3. sekcijos = 0kvar 4. sekcijos = 20kvar 5. sekcijos = 20kvar ir t.t. Pavyzdys: Sekcijø galios santykio programavimas Spaudydami klaviðà 1, iðrinkite sekcijø galios santykio indikacijà. Ið ekrano iðnyksta automatinio reþimo simbolis. ϕ1 ϕ2 learn 1:1... Sekcijø galios santykis Automatinis reþimas Spaudydami klaviðà 2, iðrinkite skaitmená, kurá reikia pakeisti. Iðrinktasis skaitmuo blykèioja. 1:1... Spaudydami klaviðà 3, pakeiskite iðrinktàjá skaitmená. 22 = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3

23 Komutavimo iðëjimai Reaktyviosios galios valdiklyje Prophi gali bûti árengta iki 12-kos komutavimo iðëjimø. Komutavimo iðëjimø skaièius Komutavimo iðëjimai gali bûti reliniai arba tranzistoriniai. Kokie prietaise árengti iðëjimai reliniai, ar tranzistoriniai displëjaus ekrane nëra rodoma. Árangos pobûdá galima suþinoti paþvelgus á galiniame Prophi skydelyje pateiktà sujungimø schemà. Priklausomai nuo komutavimo iðëjimø rûðies, prietaisas Prophi gali bûti vieno ið trijø variantø: 1. Tik su reliniais iðëjimais 2. Tik su tranzistoriniais iðëjimais 3. Ir su reliniais, ir su tranzistoriniais iðëjimais Standartinio programavimo reþimu ámanoma uþprogramuoti tik variantus 1 ir 2. Prietaise su miðriais iðëjimais maþesnius numerius turintys iðëjimai visuomet bûna reliniai iðëjimai. Prietaise su miðriais iðëjimais reliniai iðëjimai uþprogramuojami standartinio programavimo reþimu, o tranzistoriniai iðëjimai iðplëstinio programavimo reþimu. Tranzistoriniø iðëjimø programavimas atliekamas tiesiogiai, programuojant komutavimo iðëjimo valdomos kondensatoriø sekcijos galià. Tranzistoriniam iðëjimui, prie kurio nëra prijungtas puslaidininkis raktas, priskiriama kondensatoriø sekcijos galia 0kvar. Komutavimo iðëjimai Variety Variantas R R R R 3T T T T 6R R R R R R R 6T T T T T T T 6R6T R R R R R R T T T T T T 12R R R R R R R R R R R R R 12T T T T T T T T T T T T T T = Tranzistorinis iðëjimas R = Relinis iðëjimas Pavyzdys 1: Prophi su 12 reliniø iðëjimø 10 ið 12-kos egzistuojanèiø iðëjimø turi veikti. Komutavimo iðëjimø programavimas ir atvaizdavimas atliekamas iðkvietus standartinio programavimo meniu. Spaudydami klaviðà 1, iðrinkite komutavimo iðëjimø indikacijà. Ið ekrano iðnyksta automatinio reþimo simbolis. ϕ1 ϕ2 learn 1:1... Komutavimo iðëjimai Automatinis reþimas Spaudydami klaviðà 2, iðrinkite skaitmená, kurá reikia pakeisti. Iðrinktasis skaitmuo blykèioja. Spaudydami klaviðà 3, pakeiskite iðrinktàjá skaitmená. Pavyzdys 2: Prophi su 3 tranzistoriniais iðëjimais Patikrinkite, ar 3 tranzistoriniai iðëjimai yra uþprogramuoti. Komutavimo iðëjimø programavimas ir atvaizdavimas atliekamas iðkvietus standartinio programavimo meniu. Iðrinkite sekcijos numerio indikacijà. Ið ekrano iðnyksta automatinio reþimo simbolis. ϕ1 ϕ2 learn 1:1... Komutavimo iðëjimai Automatinis reþimas Yra uþprogramuotos tik 2 sekcijos! Spaudydami klaviðà 2, iðrinkite skaitmená, kurá reikia pakeisti. Iðrinktasis skaitmuo blykèioja. Spaudydami klaviðà 3, pakeiskite iðrinktàjá skaitmená. Lentelë: Komutavimo iðëjimø variantai. = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3 23

24 Pavyzdys 3: Prophi 6R6T su 6 tranzistoriniais iðëjimais ir 6 reliniais iðëjimais Turi bûti uþprogramuoti dveji tranzistoriniai iðëjimai ir 6 reliniai iðëjimai. Reliniø iðëjimø programavimas atliekamas iðkvietus standartinio programavimo meniu, o tranzistoriniø iðëjimø programavimas atliekamas iðkvietus iðplëstinio programavimo meniu. Etapas 1: Reliniø iðëjimø programavimas. Standartinio programavimo reþimu, spaudydami klaviðà 1, persikelkite prie sekcijø skaièiaus indikacijos. Yra uþprogramuotos 6 sekcijos, todël nieko keisti nereikia. Etapas 1: Reliniø iðëjimø programavimas. Tranzistoriniø iðëjimø programavimas atliekamas iðplëstinio programavimo reþimu. Paspausdami klaviðà 1, pereikite prie iðplëstinio programavimo. Dabar paspauskite klaviðà 2. Iðplëstinio programavimo meniu lange atsiras meniu punktas Fix stages (fiksuotos sekcijos). Didþiausiø ir maþiausiø reikðmiø panaikinimas Ávairiø matavimo rezultatø didþiausios ir maþiausios reikðmës iðsaugomos kas 15 minuèiø. Didþiausias ir maþiausias reikðmes ámanoma panaikinti tik kartu. Nebus panaikinamos tokios reikðmës: Didþiausia temperatûros reikðmë, Kondensatoriø sekcijø jungimo laikas ir Sekcijos jungimø skaièius Pavyzdys: Didþiausiø reikðmiø panaikinimas Spaudydami klaviðà 1, persikelkite prie didþiausiø ir maþiausiø reikðmiø indikacijos. Ið ekrano iðnyksta automatinio reþimo sim- Automatinis reþimas bolis. Paspausdami klaviðà 3, iðrinkite panaikinimo komandà. Tekstas on blykèioja. Paspausdami klaviðà 1, pereikite prie iðplëstinio programavimo ir suaktyvinkite panaikinimo komandà. Spaudydami klaviðà 3, iðrinkite sekcijos galios indikacijà. 1 k VAr Ðioje vietoje sekcija (7) iðrenkama paspaudþiant klaviðà 2. Paspausdami klaviðà 1, patvirtinkite tai. Ima blykèioti vienas sekcijos galios reikðmës skaitmuo. 7 VAr blykèioja Jeigu ði sekcija nustatyta kaip aktyvi, reikalinga sekcijos galia turi bûti uþprogramuojama paspaudþiant klaviðus 2 ir 3. Spaudydami klaviðà 2, iðrinkite skaitmená, kurá reikia pakeisti. Iðrinktasis skaitmuo blykèioja. Spaudydami klaviðà 3, pakeiskite iðrinktàjá skaitmená. Jeigu blykèioja visi indikacijos skaitmenys, paspaudþiant klaviðà 3 rodomà skaièiø galima padauginti ið 10. Taip pat galima pakeisti matavimo vienetus. 24 = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3

25 Iðplëstinis programavimas Iðplëstinio programavimo reþimu apibrëþiamos nuostatos, kurias prireikia programuoti labai retai. Persikelti nuo vienos indikacijos prie kitos galima paspaudþiant klaviðà 3. Paspaudþiant klaviðà 1, iðrinktàjà indikacijà galima pasirinkti modifikavimui. Indikacijos iðplëstinio programavimo reþimu: Fiksuotos sekcijos, Iðkrovos trukmë, Reliniø sekcijø atjungimo pauzë, Elektros jëgainës paslauga, Sekcijos galia, sekcijos, Slopinimo laipsnis, Átampos transformatoriaus perdavimo koeficientas, Harmonikø lentelë, Tranzistoriniø sekcijø jungimo daþnis, Aliarmo indikacija, Reaktyviosios galios vidurkinimo periodas, Cos(ϕ) reikðmës vidurkinimo periodas, Ventiliatoriaus valdymas, Atjungimas perkaitimo atveju, Indikacija rankiniu reþimu, Slaptaþodis, Displëjaus ekrano kontrastas, Uþprogramuotøjø parametrø atstatymas á pradinæ bûsenà, Prijungimo konfigûracija, raminës árangos versija, Prietaiso serijos numeris ir RS485 interfeisas Fiksuotos sekcijos Pirmosios trys kondensatoriø sekcijos gali bûti fiksuotai jungiamos alternatyviai. Fiksuotos sekcijos þymimos brûkðneliu po sekcijos numeriu. Fiksuotø sekcijø neámanoma átraukti á valdymo procesà. Taèiau jos yra ávertinamos sekcijø galios santykiu taip, kad paèiu nepalankiausiu atveju (trys fiksuotos sekcijos) standartinio programavimo reþimu yra pasiekiami tik dviejø sekcijø santykiai. Kad bûtø geriau iðnaudojama sekcijø galia, kondensatoriø sekcijø galia turi bûti uþprogramuojama kiekvienai atskirai sekcijai iðplëstinio programavimo reþimu. Pavyzdys 1: Sekcijø galios santykio indikacija 1. kondensatoriø sekcija (fiksuota) 2. kondensatoriø sekcija (fiksuota) 3. kondensatoriø sekcija (fiksuota) 1 : 2 : 4 : 8 : 8 : 8... Rodoma displëjaus ekrane cosϕ ind Kondensatoriø sekcijos, kurias ámanoma valdyti Pavyzdys 2: Fiksuotø sekcijø indikacija automatiniu reþimu Yra ájungtos fiksuotos sekcijos 1, 2 ir 3 Tikroji vidutinë cos(ϕ) reikðmë yra 0.96ind. Yra ájungtos kondensatoriø sekcijos 5, 6 ir ϕ2 Yra aktyvus reikiamas cos(ϕ2). Pavyzdys: Fiksuotø sekcijø programavimas Spaudydami klaviðà 1, iðrinkite fiksuotø sekcijø indikacijà. Blykèioja pirmøjø trijø sekcijø numeriai. Visos trys fiksuotos sekcijos yra ájungtos. Paspausdami klaviðà 3, ájunkite fiksuotà sekcijà. Paspausdami klaviðà 2, iðjunkite fiksuotà sekcijà. Paspausdami klaviðà 1, patvirtinkite pasirinkimà ir, paspausdami klaviðà 3, gráþkite á iðplëstinio programavimo reþimà. = Klaviðas 1 = Klaviðas 2 = Klaviðas 3 25

Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos

Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos Rimantas DEKSNYS, Robertas STANIULIS Elektros sistemų katedra Kauno technologijos universitetas

Διαβάστε περισσότερα

TRUMAN. Vartotojo vadovas

TRUMAN. Vartotojo vadovas TRUMAN Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TRUMAN ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje)

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY Vartotojo vadovas

TEDDY Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2)

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) Monotonin s funkcijos Tegul turime funkciją f : A R, A R. Apibr žimas. Funkcija y = f ( x) vadinama monotoniškai did jančia (maž jančia) aib je X A, jei x1< x2 iš X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) ( f

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC 60364-6 standartą TURINYS 1. Įžanga 2. Standartai 3. Iki 1000V įtampos skirstomojo tinklo sistemos 4. Kada turi būti atliekami bandymai?

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo instrukcija specialistui Logamatic RC300

Montavimo instrukcija specialistui Logamatic RC300 Valdymo blokas EMS plus 6 720 807 316-00.1O Montavimo instrukcija specialistui Logamatic RC300 6 720 807 405 (2013/06) LT Prieš montuojant atidžiai perskaityti. Turinys Turinys 1 Simbolių aiškinimas ir

Διαβάστε περισσότερα

46 serija. 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės. Greitas, patikimas ir saugus jungimas. tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai

46 serija. 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės. Greitas, patikimas ir saugus jungimas. tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai 46 serija Greitas, patikimas ir saugus jungimas 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės didelis amperažas, maks. 16 A LED indikatorius 12,4 mm pločio tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai

Διαβάστε περισσότερα

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose lktroų ir skylučių statistika puslaidiikiuos Laisvų laidumo lktroų gracija, t.y. lktroų prėjimas į laidumo juostą, gali vykti kaip iš dooriių lygmų, taip ir iš valtiės juostos. Gracijos procsas visuomt

Διαβάστε περισσότερα

DETALIØ MATMENØ, PAVIRÐIØ IR FORMØ TIKSLUMAS

DETALIØ MATMENØ, PAVIRÐIØ IR FORMØ TIKSLUMAS VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS Techniniø disciplinø katedra Jonas Tiðkevièius DETALIØ MATMENØ, PAVIRÐIØ IR FORMØ TIKSLUMAS Vilnius, 1998 1 UDK 531.7(075.8) Ti135 2 Pratarmë Knygelëje pateikiami detaliø

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Techninis aprašymas Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Aprašymas Šie vožtuvai skirti naudoti su AMV(E) 335, AMV(E) 435 arba

Διαβάστε περισσότερα

Wavin TIGRIS ALUPEX WAVIN VIDAUS VANDENTIEKIO IR ÐILDYMO SISTEMA SU PLASTIKINËMIS PRESUOJAMOMIS JUNGTIMIS

Wavin TIGRIS ALUPEX WAVIN VIDAUS VANDENTIEKIO IR ÐILDYMO SISTEMA SU PLASTIKINËMIS PRESUOJAMOMIS JUNGTIMIS Wavin Baltic 2005 Kovas Wavin TIGRIS ALUPEX Naudojimo instrukcija ir gaminiø katalogas WAVIN VIDAUS VANDENTIEKIO IR ÐILDYMO SISTEMA SU PLASTIKINËMIS PRESUOJAMOMIS JUNGTIMIS Tinkamiausi sprendimai vandentiekiui

Διαβάστε περισσότερα

Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx

Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx Turinys 1. Saugos instrukcija 3 2. Terminų žodynas 5 3. Apsaugos sistemos struktūra 7 4. Sistemos specifikacijos 8 4.1. Centralių techninės galimybės

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY. Vartotojo vadovas

TEDDY. Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

TRUMAN. Vartotojo vadovas

TRUMAN. Vartotojo vadovas TRUMAN Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TRUMAN ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje)

Διαβάστε περισσότερα

Produktasnebesiūlomas

Produktasnebesiūlomas Speciali saugos instrukcija Rezervuarų matavimo sistema Speciali saugos instrukcija ATEX Produktasnebesiūlomas www.rosemount-tg.com Speciali saugos instrukcija Rosemount TankRadar REX Turinys Turinys

Διαβάστε περισσότερα

Valdymo modulio BM montavimo ir aptarnavimo instrukcija

Valdymo modulio BM montavimo ir aptarnavimo instrukcija Tai technika, kuri tarnauja zmogui Valdymo modulio BM montavimo ir aptarnavimo instrukcija Wolf GmbH Postfach 180 84048 Mainburg Tel. 08751/740 Fax 08751/741600 Internet: www.wolfheiztechnik.de WOLF Klima

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 ESI4500LOX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA ATITINKA EN GRADE 2, CLASS II REIKALAVIMUS

GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA ATITINKA EN GRADE 2, CLASS II REIKALAVIMUS GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VADOVASESIM264 INSTALIAVIMO ATITINKA EN 50131-1 GRADE 2, CLASS II REIKALAVIMUS Turinys 1. Bendroji informacija...8 1.1 Paskirtis... 8 2. Techninė specifikacija... 11 2.2

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA FOTONAS ELEKTROS SROVĖS STIPRIS ĮTAMPA. VARŽA LAIDININKŲ JUNGIMO BŪDAI

LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA FOTONAS ELEKTROS SROVĖS STIPRIS ĮTAMPA. VARŽA LAIDININKŲ JUNGIMO BŪDAI LETVOS FZKŲ DAGJA ŠALŲ NVESTETO JANŲJŲ FZKŲ MOKYKLA FOTONAS ELEKTOS SOVĖS STPS ĮTAMPA. VAŽA LADNNKŲ JNGMO BŪDA LETVOS FZKŲ DAGJA ŠALŲ NVESTETO JANŲJŲ FZKŲ MOKYKLA FOTONAS omas Senkus ELEKTOS SOVĖS STPS.

Διαβάστε περισσότερα

1 teorinė eksperimento užduotis

1 teorinė eksperimento užduotis 1 teorinė eksperimento užduotis 2015 IPhO stovykla DIFERENCINIS TERMOMETRINIS METODAS Šiame darbe naudojame diferencinį termometrinį metodą šiems dviems tikslams pasiekti: 1. Surasti kristalinės kietosios

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Kompaktinių diskų leistuvas

FM/MW/LW Kompaktinių diskų leistuvas 4-595-966-11(1) (LT) FM/MW/LW Kompaktinių diskų leistuvas Naudojimo instrukcija LT Kaip atšaukti demonstracinį (DEMO) ekraną, žr. 11 psl. Informacijos, kaip prijungti / montuoti, žr. 22 psl. CDX-G1202U/CDX-G1201U/CDX-G1200U

Διαβάστε περισσότερα

6 laboratorinis darbas DIODAS IR KINTAMOSIOS ĮTAMPOS LYGINTUVAI

6 laboratorinis darbas DIODAS IR KINTAMOSIOS ĮTAMPOS LYGINTUVAI Kauno technologijos universitetas...gr. stud... Elektros energetikos sistemų katedra p =..., n =... 6 laboratorinis darbas DIODAS IR KINTAMOSIOS ĮTAMPOS LYGINTUVAI Darbo tikslas Susipažinti su diodo veikimo

Διαβάστε περισσότερα

Elektrotechnikos pagrindai

Elektrotechnikos pagrindai Valentinas Zaveckas Elektrotechnikos pagrindai Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023 Vilnius Technika 2012 Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius

Διαβάστε περισσότερα

Leica ICC50 HD Naudojimo instrukcija

Leica ICC50 HD Naudojimo instrukcija Leica ICC50 HD Naudojimo instrukcija Turinys Leica ICC50 HD Įvadas 9 Pagrindai 10 Pagrindai (tęsinys) 11 Leica ICC50 HD apžvalga 12 Išpakavimas 14 Pasiruoškite! Pasiruošimas naudoti 16 Pasiruoškite naudoti!

Διαβάστε περισσότερα

ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS

ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN 50131-1 GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS Vartotojo Vadovas v1.4 Suderinama su ESIM364 v02.10.01 ir vėlesne Saugos informacija Kad užtikrinti

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija 7216 6300 12/2005 LT(LT) Kvalifikuotiems specialistams Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Dujiniai šildymo katilai "Logamax plus GB022-24/24K" Prieš montuodami ir prižiūrėdami atidžiai perskaitykite!

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocal 300-G Tipas BW/BWS 301.B06 iki B17, 5,9 iki 17,0 kw Tipas BWC 301.B06 iki B17, 5,9 iki 17 kw 1 ir 2 pakopų šilumos siurblys Galiojimo nuorodos

Διαβάστε περισσότερα

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 2 priedo 5 priedėlis 201_ m....... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Technologinės patalpos patalpos,

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT JACKSON II ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT JACKSON II ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT JACKSON II ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

išankstiniu nustatymu

išankstiniu nustatymu RA-N radiatorių ventiliai su integruotu išankstiniu nustatymu Sertifikuotas pagal EN215 Tiesus Kampinis Horizontalusis Kairinis Kampinis su išoriniu sriegiu Taikymas Visus RA-N ventilius galima naudoti

Διαβάστε περισσότερα

Variklių valdymo prietaisai ir elektros spintų komponentai Bendras gaminių katalogas

Variklių valdymo prietaisai ir elektros spintų komponentai Bendras gaminių katalogas R R Ekonomiškai efektyvi alternatyva Variklių valdymo prietaisai ir elektros spintų komponentai Bendras gaminių katalogas Atitinka tarptautinius standartus: C USLISTED www.klinkmann.lt TURINYS Automatiniai

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco Montavimo ir naudojimo vadovas Montavimo vadovas Montavimo vadovas 1. Montavimas 1.1 Atpažinkite eco termostatą...4 1.2 Pakuotėje...4 1.3 Ventilių adapterių apžvalga...5 1.4 Tinkamo adapterio montavimas...6

Διαβάστε περισσότερα

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009 1 Integriniai diodai Integrinių diodų pn sandūros sudaromos formuojant dvipolių integrinių grandynų tranzistorius. Dažniausiai integriniuose grandynuose kaip diodai naudojami tranzistoriniai dariniai.

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocal 300-G Pro Tipas BW 301.A090 iki 302.A250 Vitocal 300-W Pro Tipas WW 301.A125 iki 302.A300 Galiojimo nuorodos žr. paskutinį puslapį VITOCAL

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo, techninės priežiūros instrukcija

Montavimo, techninės priežiūros instrukcija Montavimo, techninės priežiūros instrukcija Dujinis kondensacinis įrenginys 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT JFK II ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT JFK II ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT JFK II ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir sureguliuoti

Διαβάστε περισσότερα

FM / MW / LW kompaktinių diskų leistuvas

FM / MW / LW kompaktinių diskų leistuvas 4-575-512-11(1) (LT) FM / MW / LW kompaktinių diskų leistuvas Naudojimo instrukcija LT Kaip atšaukti demonstracinį (DEMO) ekraną, žr. 9 psl. Informacijos, kaip prijungti / montuoti, žr. 18 psl. WX-800UI

Διαβάστε περισσότερα

Nenutrūkstamas energijos tiekimas į elektros įrenginius Apsauga nuo klaidingo išjungimo ir viršįtampių. 2008m.

Nenutrūkstamas energijos tiekimas į elektros įrenginius Apsauga nuo klaidingo išjungimo ir viršįtampių. 2008m. Nenutrūkstamas energijos tiekimas į elektros įrenginius Apsauga nuo klaidingo išjungimo ir viršįtampių 2008m. Turinys 1. Klaidingas išjungimas ir nenutrūkstamas elektros energijos tiekimas 4 2. Trikdžiai

Διαβάστε περισσότερα

Patekimo į darbo vietas aukštyje priemonės

Patekimo į darbo vietas aukštyje priemonės Patekimo į darbo vietas aukštyje priemonės Patekimo į darbo vietas aukštyje priemonės Turinys Pratarmė... 5 I. Fiksuotų priėjimo priemonių tarp dviejų lygių darbo vietų parinkimas... 6 1. Pagrindinės

Διαβάστε περισσότερα

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright DAVITA Medizinische Produkte GmbH & Co. KG Postfach 2004 D-47518 Kleve Šviesos terapijos lempos VILUX 70, VILUX 70-2, VILUX 100, VITAbright 70, VITAbright 70-2, VITAbright 100 Naudotojo vadovas Gerbiamas

Διαβάστε περισσότερα

Pantera. LT version. Eksploatavimo instrukcija

Pantera. LT version. Eksploatavimo instrukcija Pantera Eksploatavimo instrukcija 30 KTV v.19 25 KTV v.19 25 KOV v.19 25 (12) KTO v.19 25 (12) KOO v.19 Pakabinamas dujinis katilas Naudingas galingumas 10,4 29,6 (3,4 12,6) kw BŠV ruošimas momentiniu

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATINĖ LOGIKA. Įžanginių paskaitų medžiaga iš knygos

MATEMATINĖ LOGIKA. Įžanginių paskaitų medžiaga iš knygos MATEMATINĖ LOGIKA Įžanginių paskaitų medžiaga iš knygos Aleksandras Krylovas. Diskrečioji matematika: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: Technika, 2009. 320 p. ISBN 978-9955-28-450-5 Teiginio

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logano/Logano plus. G225/GB225 su degikliu Logatop BE

Naudojimo instrukcija Logano/Logano plus. G225/GB225 su degikliu Logatop BE Nekondensacinis/ kondensacinis katilas su priverstiniu įpūtimu 6 720 615 876-00.1RS 6 720 817 023 (2015/03) LT Naudojimo instrukcija Logano/Logano plus G225/GB225 su degikliu Logatop BE Prieš atlikdami

Διαβάστε περισσότερα

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i Dujinis kondensacinis įrenginys 6720856652 (2015/11) LT 0010005913-003 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Logamax plus GB172-30 ik GB172-35 i/35 ik GB172-42 i Prieš

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Karšto vandens šildytuvas $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo ir techninės priežiūros darbus, atidžiai

Διαβάστε περισσότερα

Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas

Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA ELEKTROMECHANIKOS FAKULTETAS MECHATRONIKOS KATEDRA Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas Parengė: doc. dr. Marius Saunoris KAUNAS, 0 TURINYS ĮŽANGINIS ŽODIS...6 3.

Διαβάστε περισσότερα

PAPILDOMA INFORMACIJA

PAPILDOMA INFORMACIJA PAPILDOMA INFORMACIJA REKOMENDACIJOS, KAIP REIKIA ĮRENGTI, PERTVARKYTI DAUGIABUČIŲ PASTATŲ ANTENŲ ŪKIUS, KAD BŪTŲ UŽTIKRINTAS GEROS KOKYBĖS SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS SIGNALŲ PRIĖMIMAS I. BENDROSIOS

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai Dujiniai kondensaciniai įrenginiai 6720808118 (2015/08) LT 6 720 806 997-000.1TD Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3 Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Įžanga Įžanga Mielas (-a) kliente,

Διαβάστε περισσότερα

ALIUMINIO SUVIRINIMO PROBLEMOS

ALIUMINIO SUVIRINIMO PROBLEMOS ÞURNALAS APIE SUVIRINIMO TECHNOLOGIJAS IR MEDÞIAGAS Nr.1 2001 m. OK AUTROD 12.50 IR 12.63 ECOMIG MIG/MAG SUVIRINIMO GALUTINË TECHNOLOGINË NAUJOVË ALIUMINIO SUVIRINIMO ÁRANGA ALIUMINIO SUVIRINIMO PROBLEMOS

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 3 dalis

Matematika 1 3 dalis Matematika 1 3 dalis Vektorių algebros elementai. Vektorių veiksmai. Vektorių skaliarinės, vektorinės ir mišriosios sandaugos ir jų savybės. Vektoriai Vektoriumi vadinama kryptinė atkarpa. Jei taškas A

Διαβάστε περισσότερα

Patikrinkite: - ar įjungta elektra - ar atidarytas dujų čiaupas Selektorių nustatykite ties I

Patikrinkite: - ar įjungta elektra - ar atidarytas dujų čiaupas Selektorių nustatykite ties I INSTRUKCIJA VARTOTOJUI 1. Įjungta/išjungta 2. Temperatūros reguliavimas: - karšto vandens - šildymo 3. Nustatoma norima temperatūra arba darbo režimas 4. Judanti rodyklėlė rodo pasirinktą režimą 5. Šviesos

Διαβάστε περισσότερα

LED TV TV STAR LED22F

LED TV TV STAR LED22F LED TV TV STAR LED22F VARTOTOJO VADOVAS LT TURINYS PERSPĖJIMAS...3 SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS...4 TV LAIKIKLIO SURINKIMAS...5 NUOTOLINIO PULTELIO NAUDOJIMAS...6 ELEMENTŲ MONTAVIMAS...6 ANTENOS PRIJUNGIMAS...7

Διαβάστε περισσότερα

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas 2750 515-137 lt, Red. 4 GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas Originali instrukcija Šiame dokumente pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio ir neapima visų galimų

Διαβάστε περισσότερα

Skaitmeninis tachografas DTCO 1381

Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 Versijos 2.0 2.1 Vartotojo vadovas savininkui ir vairuotojui DTCO SmartLink (galima funkcija) www.dtco.vdo.com Duomenys apie leidinį Gerbiamieji vartotojai, Skaitmeninis

Διαβάστε περισσότερα

Išorinės duomenų saugyklos

Išorinės duomenų saugyklos Išorinės duomenų saugyklos HDD, SSD, sąsajos 5 paskaita Išorinė atmintis Ilgalaikiam informacijos (programų ir duomenų) saugojimui kompiuteriuose naudojami: standieji diskai; lankstieji diskeliai (FDD);

Διαβάστε περισσότερα

Palmira Pečiuliauskienė. Fizika. Vadovėlis XI XII klasei. Elektra ir magnetizmas KAUNAS

Palmira Pečiuliauskienė. Fizika. Vadovėlis XI XII klasei. Elektra ir magnetizmas KAUNAS Palmira Pečiuliauskienė Fizika Vadovėlis XI XII klasei lektra ir magnetizmas KAUNAS UDK 53(075.3) Pe3 Turinys Leidinio vadovas RGIMANTAS BALTRUŠAITIS Recenzavo mokytoja ekspertė ALVIDA LOZDINĖ, mokytojas

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Kompaktiška kondensacinė centrinė katilinė 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 120 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 120 Logamax plus GB152-24T

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija. Skaitmeninė vaizdo kamera. Modelio nr. NV-GS300. Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Naudojimo instrukcija. Skaitmeninė vaizdo kamera. Modelio nr. NV-GS300. Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukcija NV-GS300 NV-GS280 DV-IN - Skaitmeninė vaizdo kamera Modelio nr. NV-GS300 NV-GS280 Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Interneto svetainė: http://www.panasonic.lt

Διαβάστε περισσότερα

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170 Register your product and get support at 7170 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 49PUS7170 55PUS7170 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4

Διαβάστε περισσότερα

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 2 turinys plokščių radiatoriai charakteristika...4 plokščių radiatoriai charakteristika... 88 Compact... 10 Ventil Compact 200 mm... 91 Ventil Compact...

Διαβάστε περισσότερα

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference Türkçe Kullanma kılavuzu Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija Ελληνικά Lietuviška Quality makes the Difference ComfortTube System ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύμβολα επάνω στη συσκευασία...25 Υποδείξεις προειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Karinių oro pajėgų aviacijos bazė antrojo paieškos gelbėjimo postas. Veiverių g. 132, Kaunas. gelbėjimo postas. Techninis projektas.

Karinių oro pajėgų aviacijos bazė antrojo paieškos gelbėjimo postas. Veiverių g. 132, Kaunas. gelbėjimo postas. Techninis projektas. UAB Šiltas namas LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 1512 Lietuvos energijos konsultantų asociacija B_PR_01_FR_11.L1 PROJEKTO UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) KOMPLEKSAS OBJEKTAS PROJEKTAVIMO DARBŲ STADIJA STATYBOS

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija 60 6303 3405 09/2002 LT Naudotojui Naudojimo instrukcija Reguliavimo įtaisai Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ABTOPEЖUM 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90

Διαβάστε περισσότερα

EWF 1497 HDW2. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 LT Skalbyklė Naudojimo instrukcija 32

EWF 1497 HDW2. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 LT Skalbyklė Naudojimo instrukcija 32 EWF 1497 HDW2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 LT Skalbyklė Naudojimo instrukcija 32 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašinos vartotojo instrukcija

Skalbimo mašinos vartotojo instrukcija Skalbimo mašinos vartotojo instrukcija R1233 R1033 R833 Saugumo technika... 2 Skalbimo mašinos montavimas... 3 Skalbimo mašinos išpakavimas... 3 Bendras skalbimo mašinos vaizdas... 3 Vietos mašinos pastatymui

Διαβάστε περισσότερα

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Suvestinė Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Danfoss centralizuoto šildymo padalinys parengė šias rekomendacijas, vadovaujantis p. Marie Louise Petersen, Danfoss

Διαβάστε περισσότερα

SiStemoS informacija

SiStemoS informacija Ecophon Focus Lp Ecophon Focus Lp montuojama su pusiau paslėpta konstrukcija patalpose, kur siekiama pabrėžti patalpų erdvines linijas. Tarp plokščių išilginių briaunų yra platus tarpas, pabrėžiantis norimą

Διαβάστε περισσότερα

Skaitmeninė HD vaizdo kamera

Skaitmeninė HD vaizdo kamera 4-447-519-12(1) Skaitmeninė HD vaizdo kamera Naudojimo instrukcija Žiūrėkite taip pat: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Turinys Nuo ko pradėti Įrašymas/atkūrimas Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas,

Διαβάστε περισσότερα

STANISLOVAS PLESKAS VALDIKLIAI

STANISLOVAS PLESKAS VALDIKLIAI STANISLOVAS PLESKAS VALDIKLIAI Praktiniai darbai VILNIUS 2012 2 UDK 681.5 (076.1) S.Pleskas. Valdikliai Praktiniai darbai ISBN 978-609-408-493-5 Knyga skirta valdiklių programavimo pradinių įgūdžių suteikimui.

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija. E-mount NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C

Naudojimo instrukcija. E-mount NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C Naudojimo instrukcija E-mount NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C Lietuviðkai Savininko áraðai Modelio ir serijos numeriai nurodyti fotoaparato apaèioje. Paliktoje vietoje áraðykite aparato serijos numerá. Nurodykite

Διαβάστε περισσότερα

Logano plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB125 su degikliu Logatop BE

Logano plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB125 su degikliu Logatop BE auto man fav menu info Skystojo kuro kondensacinis šildymo katilas 6 720 86 465(205/03)LT 6 720 804 973-00.3T Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Logano plus GB25

Διαβάστε περισσότερα

Riebalų rūgščių biosintezė

Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių (RR) biosintezė Kepenys, pieno liaukos, riebalinis audinys pagrindiniai organai, kuriuose vyksta RR sintezė RR grandinė ilginama jungiant 2C atomus turinčius

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 1,9 iki 35,0 kw. Projektavimo instrukcija. VITODENS 200-W Tipas B2HA, B2KA. VITODENS 222-W Tipas B2LA

VIESMANN. VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 1,9 iki 35,0 kw. Projektavimo instrukcija. VITODENS 200-W Tipas B2HA, B2KA. VITODENS 222-W Tipas B2LA VIESMANN VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 1,9 iki 35,0 kw Projektavimo instrukcija VITODENS 200-W Tipas B2HA, B2KA Pakabinamas dujinis kondensacinis katilas, 3,2 iki 35,0 kw, gamtinėms ir suskystintoms

Διαβάστε περισσότερα

PASAULINIS ANTIDOPINGO KODEKSAS

PASAULINIS ANTIDOPINGO KODEKSAS PASAULINIS ANTIDOPINGO KODEKSAS VILNIUS 2004 ~ 1 ~ UDK 61:796(094) Pa305 Versta ið: World Anti-Doping Code March 2003 LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTÛRA Ozo g. 39, 07171 Vilnius Telefonas (8-5) 230 55 43 Faksas

Διαβάστε περισσότερα

10/0,4 kv TRANSFORMATORINIŲ

10/0,4 kv TRANSFORMATORINIŲ 0/0,4 kv TRNSFORMTORINIŲ TECHNOLOGINIŲ KORTŲ SĄRŠS. ST-TR-0/0,4-0 Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (be statybinės dalies) ST-TR-0/0,4-02 0 kv įtampos narvelio su jungtuvu keitimas stacionariojoje

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Antisedan Vet 5 mg/ml injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Veikliosios medžiagos: atipamezolo hidrochlorido Pagalbinės medžiagos:

Διαβάστε περισσότερα

19" TFT LCD TV+DVD COMBO Valdymo instrukcijos

19 TFT LCD TV+DVD COMBO Valdymo instrukcijos VARTOTOJO INSTRUKCIJA Prašome atidžiai perskaityti instrukciją prieš gaminio eksploatavimą bei išsaugokite šį dokumentą visą naudojimosi prietaisu laiką. 19" TFT LCD TV+DVD COMBO Valdymo instrukcijos PAL/NTSC/SECAM

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo instrukcija

Montavimo instrukcija Montavimo instrukcija Kietojo kuro šildymo katilas 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Galios diapazonas nuo 13,5 kw iki 45 kw 6 720 802 325 (2011/11) LT Turinys Turinys 1 Simbolių paaiškinimas ir

Διαβάστε περισσότερα

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS LT fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS Naudotojo vadovas CASIO Worldwide Education svetainė http://edu.casio.com CASIO ŠVIETIMO FORUMAS http://edu.casio.com/forum/ Išversta vertimų biure

Διαβάστε περισσότερα

LAUKO VANDENTIEKIS. Vamzdynų armatūra. Skląstinės sklendės. Ventilinės sklendės. Istorija

LAUKO VANDENTIEKIS. Vamzdynų armatūra. Skląstinės sklendės. Ventilinės sklendės. Istorija LAUKO VANDENTIEKIS VGTU Vandentvarkos katedra doc. dr. Mindaugas Rimeika dr. Mindaugas Rimeika VGTU, Vandentvarkos katedra 1 Istorija Romos akvedukai (100 m.pr.kr.); 1455 - pirmasis ketaus vamzdis, Vokietijoje;

Διαβάστε περισσότερα

Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraštis, grafinė

Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraštis, grafinė 1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. NR. DOKUMENTO ŽYMUO BYLOS PAVADINIMAS PASTABOS 1 BD Bendroji dalis 2 SA.SK Architektūrinė - konstrukcinė dalys (Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos,

Διαβάστε περισσότερα

Matavimo priemonės tikriems profesionalams. Praktiškos. Patvarios. Prieinamos. Optimaliai patogios.

Matavimo priemonės tikriems profesionalams. Praktiškos. Patvarios. Prieinamos. Optimaliai patogios. Matavimo priemonės tikriems profesionalams Praktiškos. Patvarios. Prieinamos. Optimaliai patogios. 2014 Žinių ir patirties pakeisti neįmanoma. Kaip ir tikslių matavimo įrankių. Todėl tikri profesionalai

Διαβάστε περισσότερα

2.5. KLASIKINĖS TOLYDŽIŲ FUNKCIJŲ TEOREMOS

2.5. KLASIKINĖS TOLYDŽIŲ FUNKCIJŲ TEOREMOS .5. KLASIKINĖS TOLYDŽIŲ FUNKCIJŲ TEOREMOS 5.. Pirmoji Bolcao Koši teorema. Jei fucija f tolydi itervale [a;b], itervalo galuose įgyja priešigų želų reišmes, tai egzistuoja tos tašas cc, ( ab ; ), uriame

Διαβάστε περισσότερα

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-62 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.05.20:2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Naudojimo ir montavimo instrukcija DUJINIS ŠILDYMO IR DINAMINIO REŽIMO KARŠTO VANDENS RUOŠIMO KATILAS Naudojimo ir montavimo instrukcija ISOTWIN C 30 ISOTWIN F 30 H-MOD Naudojimo instrukcija Turinys 1 Bendroji dalis...2 2 Dokumentų saugojimas...2

Διαβάστε περισσότερα

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas Techninis pasas ATEX VENTILIATORIAI Techninės priežiūros ir naudojimo vadovas 1 REV. 11/05 1. Ventiliatoriaus tipas 2. Ventiliatoriaus kodas 3.

Διαβάστε περισσότερα

FDMGEO4: Antros eilės kreivės I

FDMGEO4: Antros eilės kreivės I FDMGEO4: Antros eilės kreivės I Kęstutis Karčiauskas Matematikos ir Informatikos fakultetas 1 Koordinačių sistemos transformacija Antrosios eilės kreivių lgtis prastinsime keisdami (transformuodami) koordinačių

Διαβάστε περισσότερα

0,4 110 kv ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ TIESIMO TECHNINIO REGLAMENTO PROJEKTAS TURINYS

0,4 110 kv ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ TIESIMO TECHNINIO REGLAMENTO PROJEKTAS TURINYS 0,4 110 kv ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ TIESIMO TECHNINIO REGLAMENTO PROJEKTAS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS... 3 II. KABELIŲ LINIJŲ NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBŲ KLASIFIKAVIMO PAGRINDINIAI

Διαβάστε περισσότερα

DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas

DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, Radiofizikos katedra Telekomunikacijų sistemų mokomoji laboratorija Laboratorinis darbas Nr. 9 DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas Vilnius

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA

AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA Saulius LISAUSKAS AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA Projekto kodas VP1-.-ŠMM-7-K-1-47 VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilnius Technika 1 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS

Διαβάστε περισσότερα

GUDRUTIS P12 NAUDOTOJO VADOVAS

GUDRUTIS P12 NAUDOTOJO VADOVAS IESKOKITGUDRUCIO.LT PREKĖS IŠMANIEMS VAIKAMS GUDRUTIS P12 NAUDOTOJO VADOVAS Sveiki prisijungę prie Gudručių! Išmani vietos nustatymo paslauga ir telefonas vaikams: Gudrutis P12 padeda vaikams palaikyti

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss šildymo produktų Kainynas 2017

Danfoss šildymo produktų Kainynas 2017 Danfoss šildymo produktų Kainynas 2017 Patalpų komforto reguliatoriai Slėgio temperatūros reguliatoriai Grindų šildymo automatika Šildymo sistemų balansavimas Elektroniniai valdikliai. Reguliavimo vožtuvai

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS m. gruodžio 8 d. 1

I PRIEDAS m. gruodžio 8 d. 1 I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, NAUDOJIMO BŪDŲ, PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIŲ IR REGISTRUOTOJŲ ATITINKAMOSE VALSTYBĖSE NARĖSE, ISLANDIJOJE IR NORVEGIJOJE, SĄRAŠAS 2004 m. gruodžio 8 d. 1

Διαβάστε περισσότερα

1 Įvadas Neišspręstos problemos Dalumas Dalyba su liekana Dalumo požymiai... 3

1 Įvadas Neišspręstos problemos Dalumas Dalyba su liekana Dalumo požymiai... 3 Skaičių teorija paskaitų konspektas Paulius Šarka, Jonas Šiurys 1 Įvadas 1 1.1 Neišspręstos problemos.............................. 1 2 Dalumas 2 2.1 Dalyba su liekana.................................

Διαβάστε περισσότερα

Deivydas Dusevièius MEDŽIAGŲ APDIRBIMAS CNC STAKLĖMIS. CNC STAKLIŲ PROGRAMAVIMAS

Deivydas Dusevièius MEDŽIAGŲ APDIRBIMAS CNC STAKLĖMIS. CNC STAKLIŲ PROGRAMAVIMAS Deivydas Dusevièius MEDŽIAGŲ APDIRBIMAS CNC STAKLĖMIS. CNC STAKLIŲ PROGRAMAVIMAS Konspektas sukurtas finansuojant projekto Virtualiųjų ir nuotolinių laboratorijų aplinka pramonės inžinerijos studijoms

Διαβάστε περισσότερα