ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-07-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τον πρόχειρο Διαγωνισμό «Προμήθεια Εντύπων έτους 2015». Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 1.00 π.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε τη µε αριθµ.174/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, ) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς και 6) Αράπκουλε Δέσποινα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τον πρόχειρο Διαγωνισμό «Προμήθεια Εντύπων έτους 2015» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τον Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. 2. Το άρθρο 72 του Ν.852/10.. Τη με αριθ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής: Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την απόφαση Δημάρχου - Διακήρυξη, τις τεχνικές προδιαγραφές του πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθεια Εντύπων» για το έτος 2015 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει: 1) Τον καθορισμό του τρόπου και των όρων εκτέλεσης της «Προμήθειας Εντύπων έτους 2015» με τη διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 2) Τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Έκθεση, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Πίνακα Προϋπολογισμού Δαπάνης και το Έντυπο οικονομικής προσφοράς. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 7/07/2015 Αρ. Πρωτ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 1759 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ TΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας Εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2015» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Έχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις: 1.Της Υ.Α. 1189/9 του ΥΠ.ΕΣ. περί ΕΚΠΟΤΑ 2. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.. Του Ν. 46/06, Δ.Κ.Κ., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 4.Του Ν.852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5.Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. Τις διατάξεις του Ν.420/2015 (ΦΕΚ Α 29/ ) Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 6.Του Ν.548/ΦΕΚ 68 Α/ «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 7.Του Ν.861/ΦΕΚ 112 Α/ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 8.Των Π1/05,06/2010 (ΦΕΚ 1789/Β/ ) αποφάσεων του Υφυπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. 9.Του άρθρου 11 παρ.1 του Ν.401/2011 (ΦΕΚ 204/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 58 του Ν.4155/201 (ΦΕΚ 120/ ). 10.Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 18/1992(Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

3 11.Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.842/ «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». 12. Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 1.Τις με αριθμό 28/2015 και 99/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας των προμηθειών του Δήμου για το έτος Το πρωτογενές αίτημα του Δήμου με αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 15.Την με αριθμ. 11/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής η οποία καταχωρήθηκε ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 16. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια εντύπων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Εντύπων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,5 ΕΥΡΩ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τους εξής όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΑΡΘΡΟ 1 ο Χρόνος και τόπος διαγωνισμού Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (Ίωνος Δραγούμη 1, Λάρισα) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ στις 24/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ (λήξη αποδοχής των προσφορών). Σε περίπτωση απεργίας ή άλλου κωλύματος ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1/07/2015 την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση. Θα ακολουθήσει αποσφράγιση προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας για έλεγχο των δικαιολογητικών τεχνικών προδιαγραφών, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα ειδοποιηθούν εγγράφως για την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 2 ο Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: Α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού Β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Γ) Τεχνικές προδιαγραφές-περιγραφές Δ) Τεχνική έκθεση Ε) Συγγραφή υποχρεώσεων Άρθρο ο Προϋπολογισμός προμήθειας Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας των υλικών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των ,5 με Φ.Π.Α. (2%) και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Οι προμηθευτές θα μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά, είτε για ορισμένα είδη των ομάδων.

4 Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 2 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΟ 1- ΔΙΑΣΤ.: 11Χ17cm ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 9,5Χ1cm ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 19,5Χ1,5cm ΑΠΌ ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΔΙΑΣΤ.:7Χ12,5cm ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 150 ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ-ΚΑΦΕ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο ΔΙΑΣΤ.: 25Χ2,5cm 1" ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 250 ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ-ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 25Χ2,5cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ -ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 15Χ17cn ΧΗΜΙΚΟ 1- ΔΙΑΣΤ.: 15Χ12cn ΧΗΜΙΚΟ 1- ΔΙΑΣΤ.: 16Χ2cn ΧΗΜΙΚΟ 1- ΧΗΜΙΚΟ 1- ΔΙΑΣΤ.: 17,5Χ16,5cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ -ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 12Χ16cm ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 2" ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ

5 8 9 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (2ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ -ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 18Χ24cm ΧΗΜΙΚΟ 1- ΔΙΑΣΤ.:18Χ24cm ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΙΕΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΟΥΣΤΑΡΔΙ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΡΑΦ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΒΕΡΑΜΑΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 700 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΚΟΥΣΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 00 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΕΦΕΤΕΙΟ (ΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΕΦΕΤΕΙΟ (ΤΡΙΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 1 ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΕΠΟ Α5 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤ.: Α5 ΔΙΑΣΤ.: Α5 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 10 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 10 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 4

6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ 4 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 5 7 ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ( ΧΗΜΙΚΟ) ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ(/φυλλων) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΗΜΕΡΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 10 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 1 ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2 ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟ 1- ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΗΜΙΚΟ 1- ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ -ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 14Χ μ19cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ -ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 9,5Χ16,5cm 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔ. ΣΤ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΔΙΑΣΤ.:10,5Χ14,5cm ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 500 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

7 1 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ () ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΗΜΙΚΟ 1- ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ -ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΗΜΙΚΟ 1- ΧΗΜΙΚΟ 1- ΧΗΜΙΚΟ 1- ΔΙΑΣΤ.: 14Χ21cm ΧΗΜΙΚΟ 1- ΔΙΑΣΤ.: 17Χ25cm ΧΗΜΙΚΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 4ο Εγγύηση συμμετοχής - Έγκριση αποτελέσματος - Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) χωρίς τον Φ.Π.Α. (2%) του προϋπολογισμού της προμήθειας των ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά και θα απευθύνεται στο Δήμο Λαρισαίων. Στα έγγραφα συμμετοχής, όμως, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα είδη για τα οποία κατέθεσε προσφορά (αρ. 79/199 Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλ. να έχει ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται με έγγραφο στον ανάδοχο από τον φορέα, μαζί με πρόσκληση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών και σε προθεσμία όχι μεγαλύτερης των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, ο προμηθευτής θα προσέλθει στην έδρα του φορέα και σε χρόνο που θα προκαθορισθεί για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα πρέπει να είναι ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς τον Φ.Π.Α. του προϋπολογισμού της προσφοράς των συγκεκριμένων ειδών για τα οποία του κατακυρώθηκαν και θα απευθύνεται στο Δήμο Λαρισαίων. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες και θα κατατίθεται μαζί με την υπογραφή της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης ή του ΕΟΧ ή του ΠΟΕ και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι

8 εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Άρθρο 5ο Πληροφόρηση Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της παρούσας διακήρυξης και των υπολοίπων στοιχείων προσερχόμενοι στα γραφεία του Δήμου Λαρισαίων (Ίωνος Δραγούμη 1) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση. Εφόσον, από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Άρθρο 6 ο Ισχύς προσφοράς Δικαιούμενοι συμμετοχής Η ισχύς της προσφοράς θα είναι για έξι (6) μήνες. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ρητά τονίζεται ότι καμία μεταβολή των προσφερόμενων τιμών δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. Άρθρο 7 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, με ποινή αποκλεισμού, οφείλουν να προσκομίσουν στην επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό τα παρακάτω δικαιολογητικά: 7.1 Οι Έλληνες πολίτες: α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά

9 ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργατική σχέση με την εταιρεία. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του και υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, 1) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 2) ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, ) ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, 4) ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών ποιοτικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 5) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό 6) Στα έγγραφα συμμετοχής, όμως, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα είδη για τα οποία κατέθεσε προσφορά 7.2 Οι αλλοδαποί: α) Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό. β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 7.1. δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 7. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.1 και 7.2. εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, που σε αυτή την περίπτωση θα αφορά τον τρέχοντα νόμιμο εκπρόσωπό τους.

10 7.4 Οι συνεταιρισμοί: α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: α) 'Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. γ) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. Παρατηρήσεις: - Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. - Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 7.6 Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος συγκεκριμένα: Οι Ανώνυμες Εταιρείες και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν: 1. Το ΦΕΚ σύστασης 2. Το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ισχύουσα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 4. Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή, τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας. 5. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και ορισμός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την υποβολή της προσφοράς. Οι προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες Ο.Ε. Ε.Ε.) οφείλουν να καταθέσουν:

11 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή επίσημο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού. 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 7.7 Ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς όπου θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού και ο χρόνος ισχύος της χωρίς την αναγραφή των προσφερομένων τιμών. Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των άρθρων 18 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Άρθρο 8 ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 8.1 Οι επιθυμούντες να συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την διακήρυξη. 8.2 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαρισαίων) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 8. Η συγκεκριμένη ώρα του διαγωνισμού είναι δυνατόν να παραβιαστεί όταν υπάρχει συνεχή ροή των προσφορών από τους διαγωνιζόμενους. 8.4 Με ποινή αποκλεισμού οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: α)την λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα. β)τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό της προμήθειας γ)τον αριθμό διακήρυξης δ)το αντικείμενο της προμήθειας ε)την ημερομηνία διαγωνισμού στ)τα στοιχεία του συμμετέχοντα Προμηθευτής χορηγητής αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της διακήρυξης. 8.5 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: α) Όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 7 της διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. β) Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" καθώς και με τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 8.6 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά για συμμετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

12 Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Η επιτροπή διενέργειας μπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόμιση πρωτότυπων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού υπό τη μορφή φωτοαντίγραφου. 8.7 Οι προσφορές πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Προσφορές που είναι ασαφείς και δεν μπορούν να ερμηνευτούν απορρίπτονται. 8.8 Ο προσφέρων με τη συμμετοχή του θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 8.9 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις ή αντιπροσφορές. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα διευκρινήσεων από τους διαγωνιζόμενους Την προαναφερόμενη στο άρθρο 1 της παρούσας ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση ξεκινά με την αρίθμηση των φακέλων των προσφορών με τη σειρά που παραδόθηκαν. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται σ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. Εάν η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι μεγάλη και δεν σταθεί δυνατόν να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών στοιχείων αυθημερόν, τότε οι οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν σε επόμενη δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού, της οποίας η ημέρα και ώρα θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους εγγράφως με σχετικό για το σκοπό αυτό fax. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 9 ο Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 9.1 Μετά την κρίση του αποτελέσματος η αρμόδια επιτροπή μπορεί να προβεί στην κατακύρωση της προμήθειας. 9.2 Η επιτροπή μπορεί να προβεί στη ματαίωση του διαγωνισμού γιατί έκρινε ασύμφορο το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να προβεί σε επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους

13 χωρίς να αλλάξει τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ οπότε ο διαγωνισμός συνεχίζεται με νέες προσφορές ή ακόμα και να αλλάξει τους όρους διακήρυξης. Άρθρο 10ο Ενστάσεις 10.1 Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. Υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μέσα στο μισό χρόνο από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, υποβάλλονται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείεται από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου που έγινε η ένσταση. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή της συμμετοχής του διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισμού. 10. Βάσει του ισχύουσας νομοθεσίας, οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής οι οποίες αφορούν ανάθεση προμηθειών, υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει τη νομιμότητά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την περιέλευσή τους και εκδίδει σχετική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η απόφαση είναι παράνομη την ακυρώνει. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να προσβάλει τις αποφάσεις, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί. Τέλος, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 46/06, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Άρθρο 11 ο Ανακοίνωση - Κατακύρωση 11.1 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υ.Α 1189/9 ΕΚΠΟΤΑ. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου μέρους, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωστοποιεί το πολύ σε 15 ημέρες από την παραλαβή της γραπτής αίτησης: - σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, - σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς του, εξαιρουμένων εκείνων των πληροφοριών που μπορεί να εμποδίσουν την εφαρμογή των νόμων, είναι αντίθετες προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορούν να βλάψουν τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών. Άρθρο 12 ο Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών

14 12.1 Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν.801/09 (ΦΕΚ: 16Α/2009) βαρύνουν τον προμηθευτή Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ. Προσφορά σε άλλο νόμισμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 1 ο Υπογραφή σύμβασης Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης να προσέλθει στην έδρα του φορέα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Άρθρο 14ο Σύμβαση Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση με βάση τους όρους διακήρυξης των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε δεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : -Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της -Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και πρόσωπα που τα αντιπροσωπεύουν. -Τις προβλεπόμενες από την Νομοθεσία διαδικασίες. -Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα -Την συμφωνηθείσα τιμή -Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. -Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. -Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις -Τον τρόπο παραλαβής -Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής -Τις διατάξεις εκτέλεσης δημοπρασίας -Τον τρόπο επίλυσης διαφορών -Τις προβλεπόμενες ρήτρες -Τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προμήθειας Σε περίπτωση μη εκτελέσεως των όρων της σύμβασης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση και να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της εγγυήσεως. Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται, μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2 & του άρθρου 25 της Υ.Α 1189/9 του ΥΠ.ΕΣ., εκτός εάν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως ζητηθεί από τον προμηθευτή παράταση του χρόνου παράδοσης. Άρθρο 15ο Χρόνος παράδοσης - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση - ποινικές ρήτρες

15 Ο χρόνος παράδοσης διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης. Οι παραδόσεις των υλικών θα πραγματοποιούνται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και κατόπιν γραπτής εντολής, στην οποία θα αναγράφεται ο ακριβής τύπος του/των υλικών και η επιθυμητή ποσότητα. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαρισαίων αυθημερόν ή το πολύ εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος των δυο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της εντολής από τον ανάδοχο, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Οι εντολές των παραγγελιών θα αποστέλλονται με Fax, ταχυδρομικώς επί αποδείξει, ή θα παραδίδεται στον ανάδοχο από οριζόμενο υπάλληλο του Δήμου Λαρισαίων. Στον προμηθευτή που καθυστέρησε την παράδοση των υλικών μετά τη λήξη του ως άνω ορισμένου χρονικού διαστήματος επιβάλλονται κυρώσεις με τις ανάλογες ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο της ΥΑ.1189/9 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 16 ο Τόπος παράδοσης Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην έδρα του Δήμου Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ Λάρισα ή όπου αλλού υποδειχθεί από την υπηρεσία. Άρθρο 17ο Όροι παράδοσης Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των υλικών κατά την μεταφορά τους στον τόπο του φορέα θα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας. Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της ποσότητας του προϋπολογισμού μέχρι 20% ανάλογα με τις ανάγκες του χωρίς όμως το συνολικό ποσό της προμήθειας να ξεπεράσει το ποσό του αρχικού προϋπολογισμού του Δήμου. Άρθρο 18 ο Παραλαβή των υλικών Κατά την παράδοση και παραλαβή των προς προμήθεια υλικών, θα γίνεται εκτενής έλεγχός για το αν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που υπέδειξε η Τ.Υ. του φορέα και τους όρους της συμβάσεως που υπέγραψε ο συμβαλλόμενος προμηθευτής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής όπως ορίζεται στο άρθρο 29 παρ. 1,2 & της ΥΑ.1189/9 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 19 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των υλικών των τμηματικών παραδόσεων της παρούσης θα γίνει με εξόφληση % της συμβατικής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1.α, 2 & του άρθρου 6 της Υ.Α 1189/9 του ΥΠ.ΕΣ. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τη αρμόδια για την προμήθεια Υπηρεσία. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α 1189/9 του ΥΠ.ΕΣ. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ TΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,5 με ΦΠΑ 2% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης Έντυπο οικονομικής προσφοράς

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ TΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση που συντάχθηκε προβλέπεται να γίνει η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ» προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων για το έτος Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Η δαπάνη που απαιτείται είναι ,5 με ΦΠΑ 2% και θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και θα βαρύνει τον Κ.Α του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων για το Οικονομικό Έτος Σύμφωνα με τον Κανονισμό 21/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV : ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λάρισα, 7/07/2015 Λάρισα, 7/07/2015 Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.ΕΝΤΥΠΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 2 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤ.: 11Χ17cm ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 9,5Χ1cm ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 19,5Χ1,5cm ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΔΙΑΣΤ.:7Χ12,5cm ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 150 ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ- ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 25Χ2,5cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ- ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 25Χ2,5cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 15Χ17cn ΔΙΑΣΤ.: 15Χ12cn ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1" ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 250 ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 2" ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ

19 ΔΙΑΣΤ.: 16Χ2cn ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (2ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΔΙΑΣΤ.: 17,5Χ16,5cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 12Χ16cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 18Χ24cm ΔΙΑΣΤ.:18Χ24cm ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΙΕΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΟΥΣΤΑΡΔΙ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 700 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΚΟΥΣΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 00

20 ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΡΑΦ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΒΕΡΑΜΑΝ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΕΦΕΤΕΙΟ (ΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΕΦΕΤΕΙΟ (ΤΡΙΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 1 ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΕΠΟ Α5 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ 4 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤ.: Α5 ΔΙΑΣΤ.: Α5 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 10 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 10 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 4 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 4 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 5 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 5

21 ΑΠΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ( ΧΗΜΙΚΟ) ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ(/φυλλων) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΗΜΕΡΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 200 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 10 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2 ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 4 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 14Χ μ19cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 9,5Χ16,5cm 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔ. ΣΤ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ 1 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΔΙΑΣΤ.:10,5Χ14,5cm ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 500 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50

22 4 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ () ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: Α4 ΔΙΑΣΤ.: 14Χ21cm ΔΙΑΣΤ.: 17Χ25cm ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50

23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ίωνος Δραγούμη 1 Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο : FAX : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 2015 Α/ Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤ.: 11Χ17cm ΑΠΌ , ,50 Σελίδα 2 από 9

24 2 ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 9,5Χ1cm ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ,50 50,00 ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 19,5Χ1,5cm ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 4,80 480, , ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΔΙΑΣΤ.:7Χ12,5cm ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 150 0,70 105,00 ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ- "ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΗΣ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ ΟΨΗΣ Νο 1" ΟΠΩΣ ΔΙΑΣΤ.: 25Χ2,5cm ΔΕΙΓΜΑ 250 0,56 140,00 ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ- ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 25Χ2,5cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 2" ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 20 0,56 11, ,66 9,20 Σελίδα 24 από 9

25 ΔΙΑΣΤ.: 15Χ17cn ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΔΙΑΣΤ.: 15Χ12cn ΔΙΑΣΤ.: 16Χ2cn ΔΙΑΣΤ.: 17,5Χ16,5cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 12Χ16cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 18Χ24cm ,94 76, ,50 200, ,70.400, ,17 158, ,50 95, ,50 180,00 Σελίδα 25 από 9

26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (2ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΙΕΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤ.:18Χ24cm ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΟΥΣΤΑΡΔΙ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ,50 112, ,40 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 700 0,86 602,00 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 1,80 180,00 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 1,80 180,00 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 2,50 125,00 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΚΟΥΣΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 2,50 125,00 ΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 00 1,47 441,00 Σελίδα 26 από 9

27 ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 1 ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΕΠΟ Α5 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΡΑΦ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΒΕΡΑΜΑΝ ΔΙΑΣΤ.: Α5 ΔΙΑΣΤ.: Α5 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 2,50 125,00 ΕΦΕΤΕΙΟ (ΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 2,50 125,00 ΕΦΕΤΕΙΟ (ΤΡΙΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 2,50 125, ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 10 7,50 75,00 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 10 7,50 75,00 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 4 2,00 8,00 Σελίδα 27 από 9

28 4 5 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 4 4,00 16,00 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 4,66 1,98 6 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 5 4,00 20, ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 5 4,00 20,00 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 15 4, 64,95 9 ΒΙΒΛΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(ΔΙΠΛΟΤΥΠ Ο ΧΗΜΙΚΟ) 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 200 1,80 60,00 10 ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ(/φυλλων) ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 10,0,00 Σελίδα 28 από 9

29 11 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΗΜΕΡΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 6,00 18,00 70,9 1 ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2 ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 4 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 14Χ μ19cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 9,5Χ16,5cm 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 200 1,75 50,00 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 200 1,75 50,00 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 4,16 124,80 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔ. ΣΤ , 2.67,40.192,20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΔΙΑΣΤ.:10,5Χ14,5c ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 500 2, ,00 Σελίδα 29 από 9

30 m 1 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ () ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: Α4 ΔΙΑΣΤ.: 14Χ21cm ΔΙΑΣΤ.: 17Χ25cm ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.90, ,07 144,90 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 2,45 245,00 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 2,15 215, ,15 215, ,85 185, ,87 280,50 Σελίδα 0 από 9

31 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 2,20 220, ,40 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 16.24,4 Φ.Π.Α. 2%.7,92 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ,5 Σελίδα 1 από 9

32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ίωνος Δραγούμη 1 Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο : FAX : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 2015 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤ.: 11Χ17cm ΑΠΌ Σελίδα 2 από 9

33 2 ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 9,5Χ1cm ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΙΑΣΤ.: 19,5Χ1,5cm ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 1 2 ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 ΚΑΡΤΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1 ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΔΙΑΣΤ.:7Χ12,5cm ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 150 ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ- ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 25Χ2,5cm ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ- ΚΑΦΕ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 25Χ2,5cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 15Χ17cn ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 1" ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 250 ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ "ΚΑΡΤΕΛΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ Νο 2" ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ Σελίδα από 9

34 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΔΙΑΣΤ.: 15Χ12cn ΔΙΑΣΤ.: 16Χ2cn ΔΙΑΣΤ.: 17,5Χ16,5cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 12Χ16cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 18Χ24cm ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (2ΠΛΟ ΧΗΜΙΚΟ) ΔΙΑΣΤ.:18Χ24cm ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σελίδα 4 από 9

35 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΙΕΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΟΥΣΤΑΡΔΙ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΡΑΦ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΕΖ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 700 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΚΟΥΣΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 00 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΕΦΕΤΕΙΟ (ΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 Σελίδα 5 από 9

36 10 ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΒΕΡΑΜΑΝ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΤΡΙΜΕΛΕΣ) ΌΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 1 ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΕΠΟ Α5 ΔΙΑΣΤ.: Α5 ΔΙΑΣΤ.: Α5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 10 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 10 4 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 4 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 4 5 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 6 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 5 Σελίδα 6 από 9

37 7 ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 5 8 ΑΠΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 15 9 ΒΙΒΛΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ( ΧΗΜΙΚΟ) 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ(/φυλλων) ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΗΜΕΡΩΝ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 1 ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2 ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 200 Σελίδα 7 από 9

38 4 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 14Χ μ19cm ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤ.: 9,5Χ16,5cm 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 0 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔ. ΣΤ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ 1 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΔΙΑΣΤ.:10,5Χ14,5cm ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 500 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΠΡΟ 2-ΡΟΖ - ΚΙΤΡΙΝΟ ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ Σελίδα 8 από 9

39 5 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ () ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΣΤ.: 14Χ21cm ΔΙΑΣΤ.: 17Χ25cm ΟΠΩΣ ΔΕΙΓΜΑ 50 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 2% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Σελίδα 9 από 9