Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011"

Transcript

1 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

2 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/ Με τον ν.2238/1994 άρθρο 82 5 οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα Ελεγκτικά Γραφεία, υποχρεούνται στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού στις εταιρείες που διενεργούν τον τακτικό υποχρεωτικό έλεγχο. Κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για υπαγωγή των επιχειρήσεων στο Φορολογικό Πιστοποιητικό Όλες τις επιχειρήσεις (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις εµπίπτουν σε υποχρεωτικό έλεγχο από Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία και συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία 30/06/2011 και µετά. Συνεπώς: Ι. Όλες οι εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όταν σε δυο συνεχόµενες χρήσεις υπερβαίνουν τα δυο (2) από τα τρία (3) παρακάτω κριτήρια: Σύνολο Ενεργητικού > 2,5 εκ., Καθαρός Κύκλος Εργασιών > 5 εκ. Μέσος Όρος Προσωπικού > 50 άτοµα ΙΙ. Εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα.π.χ.α. (είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά) ΙΙΙ. Υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών

3 3 Φορολογικά Αντικείµενα Ελέγχου Ο φορολογικός έλεγχος πραγµατοποιείται βάσει «Ειδικού Προγράµµατος Ελέγχου» που έχει συνταχθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε την ΕΛΤΕ και θα αναβαθµίζεται σε ετήσια βάση. Ελεγκτικά ζητήµατα που δεν καλύπτονται µε την παρούσα απόφαση θα αντιµετωπίζονταισύµφωναµετοπλαίσιοπουπροδιαγράφεταιαπότο ιεθνέςπρότυποεργασιών ιασφάλισης 3000 (International Standard on Assurance Engagement - ISAE 3000), καλύπτει δε τα εξής φορολογικά αντικείµενα: Φορολογία εισοδήµατος Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων (ΚΒΣ) Φορολογία ακινήτων Τέλος χαρτοσήµου Υποχρεώσεις παρακρατουµένων φόρων Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων Ενδοοµιλικές συναλλαγές (Στην περίπτωση κατά την οποία διενεργήθηκαν ενδοοµιλικές συναλλαγές εντός της ελεγχόµενης χρήσης, ελέγχεται από τον Νόµιµο Ελεγκτή, εάν η επιχείρηση έχει συντάξει φάκελο τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. E-commerce

4 4 είγµα δαπανών ελέγχου σε συνάρτηση µε τα έσοδα της επιχείρησης Το δείγµα καλύπτει τουλάχιστον το 10% του συνόλου της κάθε κατηγορίας δαπάνης. Αποτελείται από δαπάνες που υπερβαίνουν συγκεκριµένα όρια ανάλογα µε τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Ακαθάριστα έσοδα έως 50 εκ. 50 εκ εκ. 100 εκ εκ. 200 εκ εκ. 500 εκ εκ. Αξία απάνης > 15 χιλ > 25 χιλ > 35 χιλ > 50 χιλ > 70 χιλ Αν δεν καλύπτεται το δείγµα του 10% ανά κατηγορία δαπάνης, τότε το δείγµα αυξάνεται περαιτέρω Ειδικά για τις δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων, τους φόρους-τέλη, τις προβλέψεις και τις δαπάνες συνεδρίων / δεξιώσεων θα ελέγχονται όλα τα παραστατικά ανεξαρτήτως ποσού Σε περίπτωση που εντοπίζονται παραβάσεις, οι Νόµιµοι Ελεγκτές υποχρεούνται να επεκτείνουν τις ελεγκτικές τους διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση τα όρια δαπανών και τα δείγµατα ελέγχου επαυξάνονται Ο Νόµιµος Ελεγκτής υποχρεούται να εφαρµόσει τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες που κρίνει, για να ελέγξει όλα τα φορολογικά αντικείµενα

5 5 Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ορθότητα των «φορολογικών εγγράφων» (Άρθρο 2) Υπεύθυνες για τη σύνταξη των «φορολογικών εγγράφων» είναι οι διοικήσεις των ελεγχόµενων εταιρειών Ο προσδιορισµός των µη φορολογικά αναγνωρισµένων δαπανών θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούµενα βιβλία: είτε άµεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών, είτε το αργότερο µέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε µήνα Αυτό απαιτεί την αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των λογιστηρίων ώστε να είναι εφικτός ο Έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιητικό. Περιεχόµενο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού (Άρθρο 3) ΤοπεριεχόµενοτουΕτήσιουΦορολογικούΠιστοποιητικούδιακρίνεταισεδυοτµήµατα: α) την Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης (* Βλέπε Παράρτηµα Ι της ΠΟΛ 1159, ΦΕΚ 1657/ ) β) το Προσάρτηµα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων (* Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ της ΠΟΛ 1159, ΦΕΚ 1657/ )

6 6 Τύπος και Ισχύς Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης (Άρθρο 6) Η 'Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα του Παραρτήµατος Ι της Υπ. Απόφασης 1159/2011 και µπορεί να περιλαµβάνει διαφορετικό τύπο συµπεράσµατος, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα: ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΙΑ ΙΣΧΥΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη Όταν δεν προκύπτουν φορολογικές παραβάσεις ή προκύπτουν «µη σηµαντικές» παραβάσεις Εντός 15 ηµερών από την υποβολή της έκθεσης στο Υπουργείο Οικονοµικών αποστέλλεται στην ελεγχόµενη εταιρεία επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι α) σύµφωνα µε τον έλεγχο των ελεγκτών δεν προέκυψαν παραβάσεις, β) αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο Οικονοµικών και γ) τα φορολογικά αντικείµενα των εταιρειών οριστικοποιούνταιµετάτηνολοκλήρωσητωνδειγµατοληπτικώνελέγχων. Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη µε θέµατα έµφασης Όταν προκύπτουν θέµατα των οποίων η φορολογική µεταχείριση αµφισβητείται Εκδίδεταιαπότηναρµόδιαελεγκτικήυπηρεσίαεντολήελέγχουγιαταθέµαταέµφασης. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστηµα όχι αργότερο των 18 µηνών από την προθεσµία υποβολής από τους Νόµιµους Ελεγκτές /Ελεγκτικά Γραφεία της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών (π.χ. για εταιρεία που κλείνει χρήση στις 31/12/2011 η προθεσµία λήγει την 10/1/2014). Μετά τη βεβαίωση τυχόν φόρων ο έλεγχος θεωρείται περαιωµένος Συµπέρασµα µε επιφύλαξη Αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος ή Αρνητικό συµπέρασµα Όταν προκύπτουν συµπεράσµατα µε επιφύλαξη (µη συµµόρφωσηµεφορολογικήνοµοθεσία) Εκδίδεται όταν: - Υπάρχουν παραβάσεις της Φορολογικής Νοµοθεσίας. -Προκύπτει αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος ή αρνητικό συµπέρασµα διότι δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν οι ελεγκτικές επαληθεύσεις. - εν γίνει ο έλεγχος Εκδίδεται από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου. Εάν υπάρχουν διαφορές που θα ήταν δυνατό να καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές µε τον έλεγχο µόνο ειδικών αντικειµένων, εκδίδεται εντολή ελέγχου για τα αντικείµενα αυτά. Η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείο Οικονοµικών µπορεί να ζητήσει από το Νόµιµο Ελεγκτή / Ελεγκτικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου Εκδίδεται από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου

7 7 Προσάρτηµα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων (Άρθρο 3) Συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα του Παραρτήµατος ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1159/2011 και περιλαµβάνει κυρίως τα κάτωθι: Πληροφοριακά στοιχεία για τον Ελεγκτή Ελεγκτικό Γραφείο και την ελεγχόµενη εταιρεία Ποσοτικά δεδοµένα της ελεγχόµενης περιόδου και αντίστοιχα συγκριτικά Ανάλυση των ευρηµάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο ανά φορολογικό αντικείµενο Τα δεδοµένα του φορολογικού ελέγχου δίδονται εγγράφως στην επιχείρηση και αυτή διατυπώνει εγγράφως σχετικές παρατηρήσεις Οι παραβάσεις που εντοπίζονται από τον έλεγχο του Νόµιµου Ελεγκτή καταγράφονται καθώς και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή - φοροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις. Τεκµηρίωση Φορολογικού Ελέγχου Για κάθε «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» τηρείται: Αναλυτικός Φάκελος Τεκµηρίωσης Μέρος της Ελεγκτικής Τεκµηρίωσης αποτελεί το συµπληρωµένο πρόγραµµα ελέγχου Συµπληρωµένο πρόγραµµα ελέγχου στο οποίο, για κάθε ελεγκτικό βήµα, γίνεται παραποµπή στο φάκελο ελέγχου Στον φάκελο ελέγχου αναλύονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: Μεθοδολογία επιλογής δείγµατος Αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας Ευρήµατα που προέκυψαν από την Ελεγκτική εργασία Τελικό συµπέρασµα ελέγχου Η τεκµηρίωση των ανωτέρω θα πραγµατοποιείται βάσει του ιεθνούς Προτύπου Εργασιών ιασφάλισης 3000, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε έναν τρίτο έµπειρο ελεγκτή να µπορεί να επαληθεύσει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν συµπέρασµα

8 8 Χρονοδιάγραµµα έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόµενη εταιρεία, σε 10 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών από τους Νόµιµους ελεγκτές σε 10 ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της επιχείρησης από τη Γενικής Συνέλευση των Μετόχων Η τεκµηρίωση του ως άνω φορολογικού ελέγχου και η συµπλήρωση του Φορολογικού Φακέλου, ολοκληρώνεται 60 ηµέρες µετά την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών, ανεξάρτητα αν από τον έλεγχο προέκυψαν παραβάσεις * Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγµα.

9 9 Παράδειγµα Χρονοδιαγράµµατος για ΑΕ και Ε.Π.Ε. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, παραθέτουµε ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για ΑΕ που η χρήση θα λήξει την και την Τέλος χρήσης Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Υποβολή Έκθεσης στην ελεγχόµενη εταιρεία Καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων απότηγσ Ηλεκτρονική υποβολή Έκθεσης στη ΓΓΠΣ Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου από το Υπουργείο Οικονοµικών

10 10 Ποιοτικός Έλεγχος (Άρθρο 7) Μεικτά συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών Ελέγχουνένανήπερισσότερουςφακέλουςγιακάθεελεγκτή. Αντικείµενο ελέγχου θα είναι ο φάκελος τεκµηρίωσης των Νόµιµων Ελεγκτών/ Ελεγκτικών γραφείων Σύνοψη των διαπιστώσεων των ποιοτικών ελέγχων, για κάθε ελεγκτική εταιρεία δηµοσιοποιείται στο διαδίκτυο. ειγµατοληπτικός έλεγχος από τη φορολογική αρχή (Άρθρο 5) Από τις εταιρείες που ελέγχονται από τους Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία, επιλέγεται δείγµα τουλάχιστον τις τάξης του 9% για έλεγχο, µε κριτήρια που ορίζονταιαπότουπουργείοοικονοµικών. Οι έλεγχοι από τις φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες, καλύπτουν όλα τα φορολογικά αντικείµενα που ορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου. Επιπλέον κριτήρια µε βάσει τα οποία θα επιλέγονται οι εταιρείες για έλεγχο: Λήψη ή έκδοση πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων Συναλλαγές µε ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες Παραβάσεις transfer pricing Στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας Μη έκδοση έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης από τους Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία εντός των προθεσµιών Αναφορά από τους Νόµιµους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες Περιπτώσεις ελέγχων κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση του Ν. 3693/2008 από τους Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία Άσκηση δίωξης µελών.σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις περί νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από 70% του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο µετά από απόφαση της Επιτροπής Ευρήµατα του ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί η ΕΛΤΕ Λογιστικές διαφορές που αφορούν την παραγωγικότητα των δαπανών και είναι µικρότερες από το 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων

11 11 Άλλες περιπτώσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου (Άρθρο 10) Τακτικός έλεγχος από την Φορολογική Αρχή, διενεργείται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: Περιπτώσεις που µια ΑΕ ή ΕΠΕ, παρότι πληροί τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο από Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία, δεν τους επιλέγει για τον έλεγχο της φορολογικής της συµµόρφωσης Αµοιβές των Νοµίµων Ελεγκτών / Ελεγκτικών Γραφείων, για το Φορολογικό Πιστοποιητικό Οι αµοιβές προσδιορίζονται µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς µε ελεύθερη διαπραγµάτευση και εκπίπτουν φορολογικά από τα φορολογητέα έσοδα της ελεγχόµενης επιχείρησης Επιτροπή που ορίζεται από την παρούσα υπουργική απόφαση θα αποφαίνεται για τις διαφοροποιήσεις των αµοιβών που αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη. Οι υποθέσεις για τις οποίες οι αµοιβές κρίνονται αφύσικες θα παραπέµπονται για έλεγχο από τις φορολογικές αρχές.

12 12 Κυρώσεις των Νοµίµων Ελεγκτών / Ελεγκτικών Γραφείων Εφόσον σε µεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής αρχής προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση µε τα φορολογητέα αντικείµενα του προγράµµατος ελέγχου, επιβάλλονται στους Νόµιµους Ελεγκτές/ Ελεγκτικά Γραφεία: ιοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις, για διαφυγόντα έσοδα ηµοσίου: Πρόστιµο τόσο στο Νόµιµο Ελεγκτή όσο και στο Ελεγκτικό Γραφείο Τα πρόστιµα δηµοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών Οι ιοικητικές Κυρώσεις του Ν. 3693/2008 είναι: Σύσταση, επίπληξη, πρόστιµο ύψους µέχρι , προσωρινή αναστολή άσκησης επαγγέλµατος µέχρι 1 έτος, οριστική διαγραφή από τα µητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. Οι παραπάνω κυρώσεις, µε τη διαφορά ότι το ανώτατο όριο του προστίµου µπορεί να αγγίξει το , επιβάλλονται και κατά της ελεγκτικής εταιρείας, στην οποία ανήκει ο ορκωτός ελεγκτής που διενήργησε τον έλεγχο, εφόσον διαπιστωθεί ότι στην παράβαση είχε συµµετοχή µέλος της διοίκησής της Αλληλέγγυα, περιορισµένη ευθύνη για τους Νόµιµους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία για τις περιπτώσεις που δεν συνιστούν δόλο από την πλευρά τους και υπήρξε απώλεια για τα έσοδα του δηµοσίου, µέχρι το 10πλάσιο των αµοιβών (Αρ. 29 Ν.3693/2008) Στην περίπτωση που αποδειχθεί δόλος, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις δυνάµει των διατάξεων για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος

13 13 Πληροφορίες για την εταιρεία µας, HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε Η εταιρεία µας είναι µέλος του διεθνούς λογιστικού - ελεγκτικού οργανισµού «Morison International», που έχει 95 µέλη σε 63 χώρες του κόσµου και διαθέτειστελέχηµεσηµαντικήεµπειρίαστονλογιστικό-οικονοµικό-φορολογικόκλάδο. Ως µέλη της Morison International, παρέχουµε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχοντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία που αρµόζει σε εταιρείες διεθνούς κύρους, αλλά µε τιµολόγηση προσαρµοσµένη στην ελληνική πραγµατικότητα. HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου Ν. Ιωνία -Αττική Τ.Κ , Ελλάδα Tel: Fax: