ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ"

Transcript

1 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών Περίληψη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση διαφόρων συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης γεφυρών καθώς και την πρόταση ενός γενικού πλάνου στρατηγικής διαχείρισης γεφυρών (bridge management system). Η εργασία αποτελείται από τρία σκέλη. Στο πρώτο σκέλος παρουσιάζονται διάφοροι μέθοδοι ελέγχου και επιθεωρήσεων των γεφυρών. Στο δεύτερο σκέλος γίνεται μια αναφορά σε ορισμένα συστήματα διαχείρισης γεφυρών που εφαρμόζονται στον κόσμο. Τέλος στο τρίτο σκέλος αναφέρονται κάποια σχόλια και παρατηρήσεις πάνω στα συστήματα διαχείρισης γεφυρών που παρουσιάστηκαν και γίνεται μια πρόταση ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γέφυρες είναι σημαντικά τεχνικά έργα τα οποία συνιστούν ένα τεράστιο κεφάλαιο για κάθε χώρα. Ωστόσο, όπως κάθε τεχνικό έργο φθείρεται με την πάροδο του χρόνου με αποτέλεσμα τόσο ο χρόνος ζωής του όσο και το επίπεδο εξυπηρέτησής του να μειώνεται συνεχώς. Η φθορά με το χρόνο οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως η γήρανση των υλικών κατασκευής, επιδράσεις περιβαλλοντικών συνθηκών (πχ διάβρωση), αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας, εκτεταμένη χρήση, ανεπαρκής συντήρηση ή ακόμη και ατέλειες της αρχικής μελέτης και κακοτεχνίες στη διάρκεια της κατασκευής. Η συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης τέτοιων κατασκευών και ο καθορισμός των απαραίτητων διορθωτικών κινήσεων (συντήρηση, επισκευές ) στα τμήματα που έχουν υποστεί φθορές είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το παρόν ζήτημα, σε πρώτο επίπεδο, καθορίζει την προσέγγιση και την επιλογή ενός κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης της κατασκευής. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές παρακολούθησης της κατάστασης των γεφυρών. Ένας είναι ο απλός οπτικός έλεγχος μέσω επιφανειακής επιθεώρησης των διαφόρων στοιχείων του δομήματος και συμπλήρωσης κατάλληλων ερωτηματολογίων τα οποία μέσω βαθμολογίας θα οδηγούν στην αποτίμηση της κατάστασης της κατασκευής. Μια άλλη τεχνική είναι ο ενόργανος οπτικός έλεγχος, ο οποίος είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τον απλό οπτικό έλεγχο. Η διαφορά αυτής της τεχνικής είναι ότι οι εκτιμήσεις της κατάστασης ων διαφόρων μελών τεκμηριώνονται μέσα από πειραματικά στοιχεία.. Τέλος, υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος παρακολούθησης γεφυρών ο οποίος στηρίζεται σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα ( έξυπνα συστήματα παρακολούθησης ) και κατάλληλη επεξεργασία των μετρητικών δεδομένων μέσα από προσομοιώματα σε υπολογιστές. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τους παραπάνω ελέγχους συγκεντρώνονται σε βάσεις δεδομένων, οι οποίες μετά από κατάλληλη επεξεργασία καταλήγουν στην τελική εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του δομήματος. Οι βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται έχουν και μια επιπλέον χρησιμότητα καθώς συγκεντρώνουν και τις πιθανές μορφές που μπορούν να παρουσιαστούν σε μια κατασκευή και τους τρόπους συντήρησης που μπορούν να λάβουν χώρα, ανάλογα με τη βλάβη του στοιχείου. Η χρησιμότητα των παραπάνω βάσεων δεδομένων είναι πολύ σημαντική τόσο για την ίδια την κατασκευή και τους ελέγχους που μπορεί να λάβουν χώρα στο μέλλον, όσο και στην πρόληψη και τον έλεγχο άλλων γεφυρών. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συγκεντρωμένο το ιστορικό της κατασκευής, το οποίο να περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους και τις εργασίες συντήρησης που έχουν γίνει στο δόμημα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πλάνο παρακολούθησης των γεφυρών, το οποίο θα καθορίζει τη σειρά και το μέγεθος των

2 Ζυγούρης Κων/νος ελέγχων που πρέπει να γίνουν για την αποτίμηση της κατάστασης της κατασκευής. Συνήθως κάθε κράτος φροντίζει να παρέχει στους μηχανικούς μια ενιαία στρατηγική διαχείρισης της παρακολούθησης των γεφυρών, η οποία έχει οφέλη τόσο στον τομέα των εργασιών συντήρησης όσο και στον τομέα του κόστους και του χρόνου των εργασιών επισκευών και συντήρησης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά συστήματα διαχείρισης γεφυρών που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες στον κόσμο ενώ γίνεται και μια προσπάθεια προσδιορισμού μιας βέλτιστης στρατηγικής παρακολούθησης και διαχείρισης γεφυρών. 2.ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως υπάρχουν τρία βασικά είδη παρακολούθησης και επιθεώρησης των γεφυρών. Ένα είδος είναι ο απλός επιφανειακός έλεγχος ο οποίος είναι παρεμφερής του Ταχύ Οπτικού Ελέγχου. Ένας δεύτερος τρόπος είναι ο ενόργανος έλεγχος και ένας τρίτος είναι ο έλεγχος που στηρίζεται στα λεγόμενα έξυπνα μέσα παρακολούθησης. Τα τρία αυτά είδη ελέγχου παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στις παραγράφους που ακολουθούν. 2.1 ΑΠΛΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο απλός οπτικός έλεγχος των γεφυρών έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Ταχύ Οπτικό Έλεγχο που λαμβάνει χώρα σε συνήθη δομήματα. Εφαρμόζεται από έμπειρους μηχανικούς οι οποίοι,μέσα από επιφανειακές επιθεωρήσεις στα διάφορα τμήματα της γέφυρας, εντοπίζουν πιθανές βλάβες ή φθορές που έχει υποστεί η κατασκευή. Για να περιορίζεται ο παράγοντας της υποκειμενικότητας και της εσφαλμένης κρίσης του ελεγκτή, η διάγνωση των βλαβών συνοδεύεται από βοηθητικά ερωτηματολόγια τα οποία κατατάσσουν το κτίριο σε συγκεκριμένη κατηγορία ανάλογα με τις βλάβες που παρουσιάστηκαν. Αφού βαθμολογηθούν τα τμήματα που εξετάστηκαν ανάλογα με την κατάστασή τους γίνεται μια αποτίμηση της κατάστασης της γέφυρας και μια εκτίμηση του κατά πόσον απαιτούνται εργασίες συντήρησης ή και επισκευής των βλαμμένων τμημάτων[1][3]. Όπως ήδη επισημάνθηκε, ο απλός οπτικός έλεγχος στηρίζεται στην εμπειρία και την κρίση του μηχανικού πράγμα που τον καθιστά αρκετά εύχρηστο και γρήγορο εργαλείο, αλλά ορισμένες φορές ανεπαρκή στη διάγνωση ορισμένων μη επιφανειακών φθορών. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια τέτοιων επιθεωρήσεων. φωτογραφία 1 διαβρωμένοι τένοντες σε κατάστρωμα γέφυρας[3]

3 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών φωτογραφία 2 διάβρωση σε γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα[3] φωτογραφία 3 κατεστραμμένη δοκός στήριξης σε κατάστρωμα γέφυρας[3]

4 Ζυγούρης Κων/νος 2.2 ΕΝΟΡΓΑΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ένα βήμα πιο μπροστά από τον απλό οπτικό έλεγχο έρχεται ο ενόργανος οπτικός έλεγχος. Σε αυτό το επίπεδο ελέγχου δεν είναι απαραίτητη η παρουσία ενός έμπειρου μηχανικού. Αρκεί ένα συνεργείο με εξειδικευμένο προσωπικό και εφοδιασμένο με τα απαραίτητα εργαλεία και κάποιος επιβλέπων μηχανικός που θα ορίζει τα σημεία ελέγχου[3]. Σε αυτό το είδος ελέγχου η κρίση του μηχανικού στηρίζεται πάνω σε πειραματικά δεδομένα, επομένως η αποτίμηση των διαφόρων στοιχείων της γέφυρας τεκμηριώνεται εργαστηριακά. Το σημαντικότερο μειονέκτημα των ενόργανων ελέγχων είναι η σημαντική διασπορά τιμών που εμφανίζουν τα αποτελέσματα από τους ελέγχους, τα οποία όμως ελέγχονται στατιστικά και γι αυτό τον λόγο απαιτείται πληθώρα μετρήσεων και σε διαφορετικά τμήματα της κατασκευής, πριν εξέλθουν συμπεράσματα για την κατάσταση των βλαμμένων στοιχείων. Και σε αυτό το στάδιο συνιστάται η χρήση ερωτηματολογίων και συμπλήρωση πινάκων ώστε τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν να είναι τυποποιημένα και άμεσα συγκρίσιμα με παρόμοιους ελέγχους που διεξάγονται σε άλλες γέφυρες[1]. Σε αυτό το επίπεδο ελέγχου γίνεται χρήση διάφορων συσκευών οι οποίες δίνουν μια πιο κοντινή στην πραγματικότητα εικόνα της κατασκευής και των οπλισμών της σε σχέση με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της αρχικής μελέτης. Για αυτό το λόγο θα ήταν πολύ σημαντικό κάθε έργο κατά την παράδοση του να υφίσταται ένα λεπτομερή ενόργανο έλεγχο ώστε να εντοπίζονται τυχόν παραλείψεις, λάθος θεωρήσεις ή ατέλειες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του ενόργανου ελέγχου είναι οι εξής o Κρουσίμετρο, o Σετ υπερήχων, o Συσκευές ανίχνευσης θέσεως οπλισμού, o Συσκευές ανίχνευσης βαθμού διάβρωσης οπλισμού, o Σκληρόμετρα, Διατάξεις τύπου pull off, o συσκευές εξόλκευσης ήλου και o διατάξεις μέτρησης διαπερατότητας. φωτογραφία 3 λεπτομερής επιθεώρηση σε πυλώνα γέφυρας[3]

5 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών 2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Το τρίτο είδος ελέγχων που γίνεται σε γέφυρες είναι το πιο λεπτομερές αλλά και το πιο σύνθετο από όλα τα είδη ελέγχων που προαναφέρθηκαν. Στηρίζεται σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα τα οποία όμως μετά για να είναι δυνατή η αξιοποίηση των δεδομένων που δίνουν πρέπει να επεξεργαστούν κατάλληλα μέσα από μαθηματικά προσομοιώματα[1]. Πάνω στο ζήτημα των έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης ή αλλιώς Health Monitoring of Structures έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια τεράστιες εξελίξεις. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι παρακολούθησης γεφυρών με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, οι οποίοι είναι αδύνατο να παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία. Ως εκ τούτου σε αυτή την παράγραφο θα γίνει μια παρουσίαση της γενικής φιλοσοφίας που ακολουθούν οι έλεγχοι τέτοιου επιπέδου, καθώς και μια μικρή ονομαστική αναφορά σε διάφορα συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Η μεθοδολογία καταγραφής των δεδομένων που ακολουθείται σε αυτό το είδος ελέγχων είναι η εξής. Αρχικά γίνεται η λήψη μετρήσεων μέσα από τα διάφορα ενόργανα συστήματα που έχουν επιλεχθεί για το συγκεκριμένο έργο. Απαραίτητο στάδιο, για να είναι δυνατή η λήψη μετρήσεων, είναι η ενεργοποίηση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται μέσα από κάποια διέγερση. Ένας τεχνητός τρόπος διέγερσης, είναι η εξαναγκασμένη ταλάντωση του έργου μέσα από αυξημένη κυκλοφορία φορτηγών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της γέφυρας ή κατά τη διάρκεια συνεχούς οδικής κυκλοφορίας[2]. Επίσης μια άλλη πηγή διέγερσης είναι και ο άνεμος, ο οποίος όμως προϋποθέτει μια πιο συστηματική λήψη μετρήσεων καθώς θεωρείται τυχηματική διέγερση. Η λήψη μετρήσεων χωρίζεται σε δυο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση λαμβάνεται ένας ενδεικτικός αριθμός μετρήσεων. Στη συνέχεια αυτές οι μετρήσεις περνούν μέσα από μια διαδικασία επεξεργασίας η οποία χαρακτηρίζεται ως βαθμονόμηση μεθοδολογίας λήψης των μετρήσεων. Με αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται ο έλεγχος όλων των μετρήσεων καθώς και η απαλοιφή τυχόν λαθών από όλη τη διαδικασία καταγραφής (πχ διορθώσεις baseline, offset, διόρθωση σφαλμάτων από θορύβους των οργάνων). Στη δεύτερη φάση συνεχίζονται οι μετρήσεις με τη σειρά που έχει επιλεχθεί και κατόπιν διορθώνονται μέσα από τη βαθμονόμηση που είχε επιτευχθεί στο προηγούμενο στάδιο. Στο τέλος συγκεντρώνονται όλα τα μετρητικά δεδομένα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της φάσης καταγραφής των μετρήσεων των οργάνων, ώστε να επεξεργαστούν κατάλληλα στη συνέχεια[1]. Αφού συγκεντρωθούν όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων ακολουθούν οι υπολογιστικές τεχνικές αναγνώρισης των μετρητικών δεδομένων. Αρχικά προσδιορίζεται η δυναμική απόκριση της γέφυρας λόγω τυχαίων διεγέρσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία υπολογισμού των ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών της κατασκευής, η οποία είναι γνωστή και ως Μορφική Αναγνώριση (Modal Identification)[1]. Η διαδικασία της Μορφικής Αναγνώρισης πραγματοποιείται μέσα από πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους ή με χρήση αριθμητικών μεθόδων και για τη διεκπεραίωση της απαιτείται επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό. Τέλος ακολουθεί το στάδιο της αναθεώρησης του αρχικού μοντέλου (Model Updating), μέσα από το οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία της διάγνωσης των βλαβών και της στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής. Αρχικά χρησιμοποιείται ένα μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων της γέφυρας στο οποίο προσδιορίζονται όλες οι αρχικές παράμετροι ακαμψίας. Στη συνέχεια το αρχικό μοντέλο τροποποιείται για να προκύψουν οι τελικοί παράμετροι ακαμψίας της κατασκευής, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό ταύτιση των μετρούμενων ιδιομορφών και ιδιοτιμών με τα αποτελέσματα του μοντέλου τα οποία θα υποδείξουν το βαθμό ανεπάρκειας της κατασκευής[1][3].

6 Ζυγούρης Κων/νος σχήμα 1 σχηματική απεικόνιση της φιλοσοφίας του ελέγχου με έξυπνα συστήματα παρακολούθησης Η γενική φιλοσοφία του τρίτου είδους ελέγχου και παρακολούθησης γεφυρών,όπως παρουσιάστηκε παραπάνω απεικονίζεται σχηματικά στο σχήμα (1). Για το στάδιο της λήψης και καταγραφής των μετρήσεων χρησιμοποιούνται διάφορα τεχνολογικά συστήματα τα οποία διαφέρουν από κατασκευή σε κατασκευή. Συνήθως γίνεται χρήση κινητών δικτύων επιταχυνσιομέτρων ή διαφόρων δυναμικών αισθητήρων συνδεδεμένων με μια μονάδα παρακολούθησης και καταγραφής των μετρήσεων. Άλλο ένα διαδεδομένο και αρκετά αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των δυναμικών χαρακτηριστικών των γεφυρών είναι η παρακολούθηση μέσω δορυφόρων με GPS[5].Τελευταία για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των φθορών στις γέφυρες χρησιμοποιούνται τεχνολογικά συστήματα που λειτουργούν με οπτικές ίνες,τα οποία τοποθετούνται στη γέφυρα κατά τη διάρκεια κατασκευής της[4]. Τα συστήματα αυτά βοηθούν στην καταγραφή φθορών που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και στον προσδιορισμό της εντατικής κατάστασης σε επιλεκτικά τμήματα του δομήματος. Παρόμοια συστήματα για την παρακολούθηση γεφυρών είναι και οι αισθητήρες που λειτουργούν με ακουστικά κύματα και συνδέονται μέσω υπολογιστών με τη μονάδα ελέγχου και παρακολούθησης. Αυτοί οι αισθητήρες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ρωγμές στο σκυρόδεμα και να προειδοποιούν πότε υπάρχει κίνδυνος αστοχίας σε καλώδια αγκύρωσης ή σε μεταλλικές συνδέσεις[4][6]. Γενικά υπάρχουν πολλά τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση μεγάλων τεχνικών έργων όπως είναι οι γέφυρες. Τα συστήματα αυτά είναι δυο κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτά τα οποία συνδέονται με τις μονάδες παρακολούθησης μέσω καλωδίων ενώ στη δεύτερη και πιο σύγχρονη κατηγορία ανήκουν αυτά τα οποία συνδέονται με τις οθόνες ελέγχου με ραδιενεργά ή ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Και οι δυο κατηγορίες πάντως έχουν το μειονέκτημα του υψηλού κόστους τοποθέτησης και διατήρησης πράγμα που καθιστά το τρίτο είδος ελέγχων τελευταίο σε προτεραιότητα από όλους τους ελέγχους που γίνονται σε μια κατασκευή. Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες ορισμένων από τα συστήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

7 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών φωτογραφία 4 αισθητήρας που λειτουργεί με ηχητικά κύματα[6] φωτογραφία 5 τοποθέτηση δικτύου αισθητήρων κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης[4] φωτογραφία 6 ακουστική μονάδα συστήματος παρακολούθησης[6] φωτογραφία 7 λεπτομέρεια δικτύου αισθητήρων σε μεταλλική γέφυρα

8 Ζυγούρης Κων/νος 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια παρουσίαση ορισμένων από τα πιο βασικά συστήματα διαχείρισης γεφυρών, που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο[1][3]. Το κάθε σύστημα ουσιαστικά καθορίζει με ένα συγκεκριμένο συνδυασμό ελέγχων που θα πρέπει να υπόκειται κάθε γέφυρα, καθώς και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα δίνεται προτεραιότητα σε κάποιους ελέγχους πριν την εφαρμογή πιο λεπτομερών μεθόδων διάγνωσης της στατικής ανεπάρκειας ή επάρκειας της κατασκευής. 3.1 ΔΑΝΙΑ Στη Δανία η μεθοδολογία ελέγχου και συντήρησης που εφαρμόζεται περιγράφεται με τον όρο DANBRO (Danish Bridge Management System). Πρόκειται για ένα υπολογιστικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο κάθε γέφυρα χαρακτηρίζεται από ένα μητρώο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το κάθε μητρώο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τα γεωγραφικά, γεωμετρικά, οδικά και ιστορικά δεδομένα της κάθε γέφυρας. Όλα τα επιμέρους μητρώα συνδέονται ηλεκτρονικά με έναν ευρύτερο χάρτη, ο οποίος δίνει συνολικά στοιχεία για όλες τις γέφυρες της χώρας ανά περιοχή. Σύμφωνα με το Δανέζικο Σύστημα Διαχείρισης Γεφυρών πραγματοποιούνται τριών ειδών έλεγχοι σε κάθε γέφυρα., οι οποίοι αναφέρονται ακολούθως. κύριοι έλεγχοι Είναι ανάλογοι του απλού οπτικού έλεγχου όπως αυτός παρουσιάστηκε στην παράγραφο 2.1. Αρχικά η γέφυρα χωρίζεται σε 15 τμήματα. Ανάλογα την κατάσταση που εκτιμά για το κάθε τμήμα ο μηχανικός βαθμολογεί με κλίμακα από το 0 έως το 5, όπου ο βαθμός 0 υποδηλώνει πως το εξεταζόμενο τμήμα ήταν σε άριστη κατάσταση ενώ ο βαθμός 5 υποδηλώνει την παρουσία εκτεταμένων βλαβών. Ο μηχανικός αφού εντοπίσει φθορές ή βλάβες τις περιγράφει συνοπτικά, καταγράφει αν απαιτούνται εργασίες συντήρησης ή επισκευής και ποιες θα είναι αυτές και καθορίζει αν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Κάθε κύριος έλεγχος γίνεται σε διάστημα από 1 έως 6 χρόνια ανάλογα με την εκτίμηση του μηχανικού μετά το πέρας του προηγούμενου έλεγχου. Τα αποτελέσματα που συλλέγονται είναι στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση των γεφυρών, το συνολικό κόστος των εργασιών αποκατάστασης και τα αποτελέσματα της συστηματικής συντήρησης. Επίσης όλα τα στοιχεία που προκύπτουν συγκεντρώνονται σε λίστες σύμφωνα με τις οποίες κατηγοριοποιούνται οι γέφυρες που ελέγχονται ανά έτος καθώς και αυτές που στις οποίες απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. προγραμματισμένοι έλεγχοι Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Σκοπός τους είναι η συστηματική συντήρηση του έργου με γνώμονα την καλή λειτουργικότητα της γέφυρας σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος συντήρησης με προοπτική πέντε χρόνων. Στους προγραμματισμένους έλεγχους γίνονται αναφορές σε κάθε τμήμα της γέφυρας τόσο για τις εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνουν, όσο και για τα κόστη των εργασιών. Μετά τη συλλογή των αποτελεσμάτων ανά γέφυρα γίνονται οι παραγγελίες όλων των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών. Τέλος δημιουργείται μια

9 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται όλα τα υλικά κατασκευής και το κόστος για κάθε εργασία συντήρησης. ειδικοί έλεγχοι Οι ειδικοί έλεγχοι γίνονται όταν ο μηχανικός διαπιστώσει ότι ο απλός οπτικός έλεγχος δεν αρκεί. Δηλαδή, όταν εντοπίζονται εκτεταμένες βλάβες που το αίτιο και το εύρος τους είναι δύσκολο να οριστούν εκτελούνται πιο λεπτομερείς έλεγχοι με χρήση των έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.3. Το σύστημα διαχείρισης γεφυρών της Δανίας λόγω της αποτελεσματικότητάς του έχει υιοθετηθεί και από άλλες χώρες στον κόσμο όπως είναι η Σαουδική Αραβία, το Μεξικό,η Κολομβία,η Ονδούρα, η Κροατία και η Μαλαισία. 3.2 ΗΠΑ Το γενικό σύστημα διαχείρισης και συντήρησης γεφυρών που χρησιμοποιείται σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ είναι γνωστό με την ονομασία PONTIS και πρωτοεφαρμόστηκε στην πολιτεία του Michigan. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό οι επιθεωρήσεις που γίνονται βασίζονται κυρίως στον συστηματικό Οπτικό Έλεγχο. Όποτε κρίνεται ότι αυτός δεν επαρκεί ακολουθούνται ενόργανες παρακολουθήσεις με χρήση έξυπνων τεχνολογικών μέσων παρακολούθησης. Από του παραπάνω ελέγχους δημιουργείται μια βάση δεδομένων, σύμφωνα με την οποία γίνεται μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης της γέφυρας. Κατόπιν ακολουθούν προβλέψεις για την εξέλιξη της κατάστασης των διαφόρων τμημάτων της γέφυρας. Οι προβλέψεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους μηχανικούς να αποφασίσουν για τις εργασίες συντήρησης και επισκευών της γέφυρας ανάλογα με τα κονδύλια και το κόστος του επιπέδου εξυπηρέτησης που στοχεύει να ικανοποιηθεί από τη λειτουργία της γέφυρας. Ότι καινούριο στοιχείο προκύπτει, καταγράφεται πλήρως, με τελικό σκοπό να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων η οποία θα λειτουργεί σαν ένα χρήσιμο εργαλείο για μελλοντικές εκτιμήσεις της κατάστασης και του φόρτου κυκλοφορίας της γέφυρας. 3.3 ΙΤΑΛΙΑ Στην Ιταλία ισχύει το σύστημα παρακολούθησης γεφυρών SAMOA (Surveillance, Auscultation and Maintenance of Structures). Η στρατηγική του συστήματος SAMOA βασίζεται στο εξής πλάνο. Αρχικά δημιουργείται μια βάση δεδομένων για την κατάσταση της γέφυρας καθώς και για τις δυνατές επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Στη συνέχεια γίνεται η μελέτη και η ανάπτυξη ενός συστήματος απόκτησης και ελέγχου αυτών των πληροφοριών. Τέλος αναπτύσσονται προγράμματα επαλήθευσης του επιπέδου ασφαλείας και της στατικής επάρκειας της κατασκευής. Σύμφωνα με το ιταλικό σχέδιο διαχείρισης γεφυρών δεν εφαρμόζεται καθόλου το πρώτο είδος ελέγχων που αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.1. Αντιθέτως όλοι οι έλεγχοι που εφαρμόζονται στηρίζονται σε επιθεωρήσεις και παρακολουθήσεις με ενόργανα συστήματα στα διάφορα τμήματα της γέφυρας (εφέδρανα, στηρίξεις, οδικό δίκτυο, αρμοί, σημεία στεγάνωσης). Τα δεδομένα που προκύπτουν από τις ενόργανες παρακολουθήσεις και μετρήσεις μοντελοποιούνται μαθηματικά ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την αποτίμηση της ποιότητας του τεχνικού έργου. Ακολουθούν συνήθεις και συστηματικές εργασίες συντήρησης όλων των τμημάτων της γέφυρας και αποκατάστασης των βλαμμένων στοιχείων.

10 Ζυγούρης Κων/νος Σταδιακά αναβαθμίζεται το επίπεδο των προδιαγραφών της γέφυρας με στόχο την ασφάλεια, τη διάρκεια ζωής, το χαμηλό κόστος αλλά και τον τρόπο συντήρησης της γέφυρας στο μέλλον. Τα κονδύλια για τη συντήρηση των οδικών αρτηριών και των τεχνικών έργων προέρχονται από τα διόδια, η τιμή των οποίων εξαρτάται από το επίπεδο της ποιότητας του οδικού άξονα. 3.4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Σύμφωνα με το γερμανικό σύστημα διαχείρισης γεφυρών οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται, εκτελούνται σε τέσσερα επίπεδα και είναι συνδυασμοί και των τριών ειδών ελέγχου που αναφέρθηκαν στη δεύτερη παράγραφο. Τα επίπεδα ελέγχων που ακολουθούνται είναι τα εξής. συστηματική επιτήρηση ανά τρίμηνο Σε αυτό το επίπεδο η επιτήρηση στηρίζεται στην τακτική του ταχύ οπτικού ελέγχου και στόχος είναι ο εντοπισμός φθορών και ελλείψεων σε μη δομικά στοιχεία (επικαλύψεις, αρμοί,προστατευτικοί τοίχοι,πινακίδες σήμανσης) καθώς και η αναζήτηση τυχόν μετατοπίσεων ή καθιζήσεων σε δομικά στοιχεία. έκτακτες επιθεωρήσεις Είναι απλοί οπτικοί έλεγχοι οι οποίοι διεξάγονται μετά από θεομηνίες, κατολισθήσεις ή σοβαρά αυτοκινητιστικά ατυχήματα και οι οποίοι δεν διαφέρουν από τις επιτηρήσεις του πρώτου επιπέδου. απλός έλεγχος Ο απλός έλεγχος του γερμανικού συστήματος διεξάγεται ανά τριετία και έχει σαν σκοπό τη διάγνωση βλαβών σε φέροντα στοιχεία καθώς και τον έλεγχο της στατικής επάρκειας της κατασκευής. Σε αυτό το επίπεδο απαιτείται ειδικευμένος μηχανικός και κατάλληλα όργανα ελέγχου με τα οποία ελέγχονται η αντοχή, η επίδραση της στάθμης του υδροφόρου ορίζονται, καθιζήσεις, αποκολλήσεις, κατάσταση εφεδράνων, αρμών, μονώσεων, η κατάσταση του οδοστρώματος και των αποχετεύσεων και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. κύριος έλεγχος Ο κύριος έλεγχος λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά πριν την παραλαβή του έργου. Στη συνέχεια εκτελείται ακριβώς πριν τη λήξη του χρόνου εγγύησης και μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης επαναλαμβάνεται ανά έξι έτη. Στο επίπεδο αυτό ελέγχονται με ενόργανα συστήματα η διάβρωση και το βάθος ενανθράκωσης των οπλισμών, η ύπαρξη ρωγμών παράλληλων στα καλώδια προέντασης, παραμορφώσεις και στρεβλώσεις μεταλλικών στοιχείων, θέση και κλίση θεμελίων, γεωμετρικές αποκλίσεις και μέσα σύνδεσης.

11 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών 3.5 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το σύστημα διαχείρισης γεφυρών που διενεργείται στη Φινλανδία είναι σχετικά απλό. Οι επιθεωρήσεις που γίνονται είναι συστηματικοί οπτικοί έλεγχοι και τα στοιχεία που προκύπτουν καταγράφονται σε πίνακες. Μέσα από τους πίνακες βαθμολογούνται τα διάφορα τμήματα της γέφυρας και με χρήση μαθηματικών μοντέλων γίνεται η αποτίμηση ης κατασκευής. Στη συνέχεια γίνεται κατηγοριοποίηση των γεφυρών ανάλογα με την κατάστασή τους. Κατόπιν καθορίζονται όλες οι δυνατές εργασίες συντήρησης και επισκευής οι οποίες προσομοιώνονται σε υπολογιστή με στόχο τον προσδιορισμό της βέλτιστης από πλευράς κόστους και χρόνου εργασίας. Τέλος ανάλογα με τις ανάγκες συντήρησης ή αποκατάστασης των γεφυρών γίνεται καταμερισμός των χρηματικών αποθεμάτων που έχουν συγκεντρωθεί συνολικά για το σκοπό αυτό. 3.6 ΓΑΛΛΙΑ Η γενική πολιτική της διεύθυνσης οδικών έργων της Γαλλίας έχει σαν πρωταρχικό στόχο την εκτέλεση των επιθεωρήσεων σε τέσσερα στάδια, τα οποία αναφέρονται ακολούθως. συνεχής επιθεώρηση Αντίστοιχη του ταχύ οπτικού ελέγχου χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένος μηχανικός. Οι επιθεωρητές γράφουν τεχνικές εκθέσεις πάνω στις επιθεωρήσεις αναφέροντας παράγοντες που έχουν πιθανές επιπτώσεις στα έργα (καιρικά φαινόμενα, απότομη αύξηση φόρτου κυκλοφορίας, σοβαρά ατυχήματα) περιοδική επιθεώρηση Όπου επισημανθούν προβλήματα σύμφωνα με τις αναφορές των συνεχών επιθεωρήσεων διενεργούνται έκτακτες επιθεωρήσεις οι οποίες καταλήγουν στη διαμόρφωση συγκεκριμένης εκτίμησης για την κατάσταση της γέφυρας. Ειδικές λεπτομερείς επιθεωρήσεις Η πρώτη ειδική λεπτομερής επιθεώρηση σε μια γέφυρα γίνεται μετά το πέρας της κατασκευής και αποτελεί μέρος της διαδικασίας παραλαβής του έργου. Έχει τη χρησιμότητα ότι συγκεντρώνει όλες τις παρατηρήσεις και τις κακοτεχνίες που έγιναν βάσει του αρχικού σχεδίου. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου διενεργούνται συστηματικά ειδικές λεπτομερείς επιθεωρήσεις ανάλογες του οπτικού έλεγχου, από ειδικευμένο προσωπικό. Ενισχυμένη επιθεώρηση Όπου τα προηγούμενα στάδια επιθεωρήσεων δείξουν την ύπαρξη κάποιου προβλήματος, ακολουθούνται ενόργανοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την εκτίμηση των βλαβών. Στη συνέχεια γίνεται προγραμματισμός λήψης άμεσων μέτρων για την αποκατάσταση και συντήρηση των βλαβών. Μετά τις επιθεωρήσεις ακολουθεί το στάδιο της αξιοποίησης των δεδομένων που προέκυψαν. Γίνεται συντήρηση ανάλογα με το μέγεθος των φθορών που εντοπίστηκαν. Στη

12 Ζυγούρης Κων/νος συνέχεια εκτιμάται η φέρουσα ικανότητα του έργου και γίνεται μια προσέγγιση των γενεσιουργών αιτίων των βλαβών. Αφού συγκεντρωθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία για όλα τα τμήματα που ελέχθησαν δίνεται προτεραιότητα σε έργα και εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν ανάλογα με το επίπεδο αναβάθμισης που απαιτείται. Τέλος γίνεται χαρτογράφηση των παραγόντων που πιθανόν κωλυσιεργούν στη συντήρηση για να ληφθούν υπόψη σε ανάλογα έργα στο μέλλον. Όλα τα παραπάνω στοιχεία που προκύπτουν, συγκεντρώνονται στο φάκελο του τεχνικού έργου με σκοπό την ύπαρξη ενός πλήρους ιστορικού της κατασκευής, το οποίο θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις εργασίες συντήρησης και τους ελέγχους που έχουν γίνει ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Από τα παραπάνω προκύπτουν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα για την ανάπτυξη μιας ενιαίας στρατηγικής ελέγχου σε ένα κράτος. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας φάκελος της κατασκευής στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το ιστορικό της γέφυρας από την κατασκευή έως την παράδοση της. Στον ίδιο φάκελο θα συγκεντρώνονται επίσης όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων καθώς και οι επεμβάσεις που έχουν λάβει χώρα στη γέφυρα. Στον παραπάνω φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο ειδών πληροφορίες. Το πρώτο είδος θα αφορά όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην κατασκευή της γέφυρας. Δηλαδή θα υπάρχουν α) όλα τα στοιχεία της αρχικής μελέτης, β) διάφορες πληροφορίες αναφορικά με τη μόνωση και την προστασία από διάβρωση της κατασκευής, γ)όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σκυρόδεμα, τους οπλισμούς, τους αρμούς και τα αγκύρια του δομήματος, δ) το κόστος και ο συνολικός χρόνος αποπεράτωσης της κατασκευής και ε) πρόσθετες παραδοχές φορτίσεων. Το δεύτερο είδος θα αφορά τον τομέα της διαχείρισης της γέφυρας και θα αναφέρονται οι εξής πληροφορίες α) πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που γίνονται και τα έντυπα που συμπληρώνονται, β) πληροφορίες για τις μεθόδους συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών καθώς και για τα κόστη των διαφόρων επεμβάσεων, γ) στοιχεία για όλες τις εργασίες συντήρησης, ενίσχυσης και ανακατασκευών που έχουν διεκπεραιωθεί και τέλος, δ) στοιχεία για την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη γέφυρα. Με βάση τα παραπάνω, η τελική πρόταση για τη στρατηγική διαχείρισης γεφυρών που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα αφορά ελέγχους τριών μορφών. Θα διενεργούνται απλοί έλεγχοι,τακτικοί έλεγχοι και έκτακτοι έλεγχοι. Οι τρεις αυτές μορφές ελέγχων παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω.

13 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών 1) Απλοί έλεγχοι Η φιλοσοφία αυτών των ελέγχων στηρίζεται στις επιθεωρήσεις τύπου απλών οπτικών ελέγχων και συμπλήρωση τεχνικών ερωτηματολογίων για τον προσδιορισμό της κατάστασης των διαφόρων τμημάτων του φορέα. Οι επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται ανά γέφυρα θα γίνονται σε δυο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα εκτελείται ο έλεγχος κατά την παραλαβή του έργου. Στον έλεγχο αυτό περιλαμβάνεται μια λεπτομερής επιθεώρηση όλων των τμημάτων της γέφυρας. Τα στοιχεία που προκύπτουν αναγράφονται σε τεχνική έκθεση η οποία θα είναι συμπληρωματική της αρχικής μελέτης της κατασκευής ώστε να υποσκελίζονται τυχόν παρασπονδίες και αποκλίσεις που σημειώθηκαν. Σε δεύτερο στάδιο θα εκτελούνται οι λεγόμενοι περιοδικοί οπτικοί έλεγχοι. Ο πρώτος έλεγχος θα γίνεται μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης της κατασκευής και θα επαναλαμβάνεται ανά δυο χρόνια. Οι έλεγχοι αυτοί θα εκτελούνται από έμπειρους Μηχανικούς οι οποίοι με τη βοήθεια προκατασκευασμένων εντύπων που θα περιέχουν τυποποιημένες ερωτήσεις, θα καταλήγουν σε μια αρχική αποτίμηση του έργου. Στα έντυπα αυτά συνίσταται να υπάρχει μια βαθμολογία με κλίμακα από 0 έως 5 ανάλογα με τις φθορές και τις βλάβες που εντοπίζονται, έτσι ώστε η κατάταξη των γεφυρών σε διάφορες κατηγορίες να πραγματοποιείται με μια ενιαία μεθοδολογία. 2) Τακτικοί Έλεγχοι Οι τακτικοί έλεγχοι είναι ενόργανοι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται ανά πενταετία σε όλα τα τμήματα της γέφυρας. Για του έλεγχους αυτούς απαιτείται ειδικευμένο προσωπικό και ειδικός εξοπλισμός., όπως υπερηχογράφοι, ενδοσκόπια, επιταχυνσιόμετρα, ηλεκτρικό δυναμικό, κρουσίμετρα. Ο μηχανικός μετά την επιθεώρηση θα αναφέρει σε μια τεχνική έκθεση όλους τους ελέγχους που έγιναν και όλα τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν. Για την εκτίμηση των μετρητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν θα χρησιμοποιούνται ενιαία μαθηματικά προσομοιώματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δίνουν μια ακριβή εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του έργου. Στη συνέχεια ο μηχανικός με τη βοήθεια του φακέλου του έργου που αναφέρθηκε προηγουμένως, θα προτείνει τους κατάλληλους τρόπους συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών που πρέπει να επιδιορθωθούν, καθώς και τις εργασίες ενίσχυσης που απαιτούνται για την αναβάθμιση της γέφυρας στην περίπτωση που παρατηρηθεί στατική ανεπάρκεια. Τέλος, σε μία ξεχωριστή τεχνική έκθεση θα γίνεται διερεύνηση όλων των πιθανών αιτίων που έχουν προκαλέσει τις φθορές στη γέφυρα και πρόβλεψη των μελλοντικών βλαβών που πρόκειται να εντοπιστούν στην κατασκευή. 3) Έκτακτοι Έλεγχοι Οι έκτακτοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται μετά από γεγονότα που πιθανόν να μεταβάλλουν τη δομική κατάσταση της γέφυρας, όπως είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις. Αρχικά θα γίνεται ένας Ταχύς Οπτικός Έλεγχος ώστε να εντοπιστούν οι κύριες φθορές που έχουν προκληθεί. Όπου ο οπτικός έλεγχος δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα για την ακριβή εικόνα της κατάστασης της γέφυρας, ή υπάρχουν υποψίες για ύπαρξη βλαβών, τότε θα πραγματοποιείται ενόργανος έλεγχος σύμφωνα με την λεγόμενα της παραγράφου 2.3 της παρούσας εργασίας.

14 Ζυγούρης Κων/νος 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΙΤΣΑΚ Ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης και διάγνωσης στατικής ανεπάρκειας σημαντικών γεφυρών της Ε.Ο.Α.Ε, αναφορά για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., (2003) 2. Joint Research Centre of European Commission {ELSA} Health Monitrong of Structurew by Vibrating Tests, report of ELSA (2004) 3. Dr R J Woodward Project funded by the European comission under the transport RTD programme of the 4 th Framework Programme, Deliverable D14 final repot of BRIME, Contract No : RO-97-sc.2220 (2000) 4. Farhad Ansari, Fiber optic health monitoring of civilstructures using long gage and acoustic sensors, Institoute of Physics Publishing, smart materials and structures, (2005) 5. Sridhar, Ravisankar,Parivallal,Kesavan, Sreeshylam,S.G.N. Murthy Remote Health Monitoring of Civil Engineering Structures, (2005) 6. Alan Kowalik Acoustic Monitoring on the Fred Hartmans Bridge Bridge Division, Texas Department of Transportation, 118 E. Riverside Drive, Austin, TX 78701, (512) (1995)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr Στο ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012, δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr (1/28) ΦΕΚ 42, τεύχος Β /20.01.2012 (Απόφαση: Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012 )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝ.ΕΠΕ. : Απαιτούμενα περιεχόμενα μελέτης. [Κεφάλαιο 10] Αναστάσιος Σέξτος, Επίκουρος Καθηγητής.

ΚΑΝ.ΕΠΕ. : Απαιτούμενα περιεχόμενα μελέτης. [Κεφάλαιο 10] Αναστάσιος Σέξτος, Επίκουρος Καθηγητής. ΚΑΝ.ΕΠΕ. : Απαιτούμενα περιεχόμενα μελέτης [Κεφάλαιο 10] Αναστάσιος Σέξτος, Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr www.asextos.net Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φάση αποτίμησης (1/6) Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αναστασιάδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός - MBA 9 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Νοεμβρίου 2016 Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΓΕΦ ΥΡΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΓΕΦ ΥΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΓΕΦ ΥΡΩΝ ΜΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Λυμπερόπουλος Γεώργιος Καραμάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΩΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΖΩΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εταιρία συµβούλων µηχανικών Αντικείµενα: Ποιοτικός Έλεγχος οµικών Υλικών Σύµβουλοι Ποιοτικού Ελέγχου Έργων Επιθεωρήσεις Κατασκευών Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών Διερεύνηση, τεκμηρίωση και αποτύπωση φέροντος οργανισμού προεντεταμένων οδικών γεφυρών στην περιοχή του Αιγίου Γέφυρα ποταμού Σελινούντα - Γέφυρα Νοσοκομείου Αιγίου Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η PAVER, όντας πρωτοπόρα για τα Ελληνικά δεδομένα, εφάρμοσε πρώτη τα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων, παρέχοντας

Η PAVER, όντας πρωτοπόρα για τα Ελληνικά δεδομένα, εφάρμοσε πρώτη τα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων, παρέχοντας www.paver.gr info@paver.gr Η PAVER, όντας πρωτοπόρα για τα Ελληνικά δεδομένα, εφάρμοσε πρώτη τα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων, παρέχοντας υπηρεσίες συμβούλου για τη διαχείριση και την αξιολόγηση οδοστρωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 18 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κανονισμού Σχόλια τ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κανονισμού Σχόλια τ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ KANEΠE ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ Μ.Ε. ΙΤΣΑΚ Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Περίληψη: Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, θα προχωρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΤΕΥΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΤΕΥΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Παναγιώτης Πανέτσος, Δημήτρης Κωνσταντινίδης Δρ. Πολιτικοί Μηχανικοί, Τμήμα Γεφυρών, Δ/νση Μελετών ΕΟΑΕ Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Καθηγητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ

Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/6/2008 Τα σύγχρονα δίκτυα επιταχυνσιογράφων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ) ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ) ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ) ΣΚΟΠΟΣ 1.1.1. Σκοπός του Κανονισµού Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι η θεσµοθέτηση κριτηρίων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κρίσης του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικολάου Τσούβαλη, στη βαθμίδα του Καθηγητή. Αριθμ. Προκήρυξης: 3908/20.2.2012 Γνωστικό Αντικείμενο: «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER)

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να καταδείξει το ρόλο του Σ.Ε. (CONSTRUCTION MANAGER) στην κατασκευή των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών στατικών συστημάτων γεφυρών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Π. ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 3 II.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 1. Αποτελέσματα 4 1.1 Διαγράμματα Παραμορφώσεις 5 1.2 Βοηθητικά 17 2 I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής Κ. Α. Συρµακέζης,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 11α. Μεθοδολογία Monitoring & Targeting Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Η σεισµική προστασία γεφυρών στην Ελλάδα σήµερα Γενικά Η σεισµική προστασία των γεφυρών αποτελεί ένα µέληµα πρωτίστης σηµασίας για την πολιτεία λόγω της εξαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (015-16 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε 2016 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Προβολής Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 6η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Παρατήρηση Αξιολόγηση & Διάγνωση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Διαδικασία της παρατήρησης & της αξιολόγησης Στόχοι και περιεχόμενο παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 2 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Βασικά θέματα σχεδιασμού με τους Ευρωκώδικες Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ "έλεγχος της οδικής ασφάλειας", η ανεξάρτητη, λεπτομερής, συστηματική και τεχνική επαλήθευση της ασφάλειας των χαρακτηριστικών σχεδιασμού ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ 1 3.1 ΓΕΝΙΚΑ (α) Πριν από οποιαδήποτε μελέτη ή επέμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Σ. 2014-2020. 1 Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια => 13 Περιφερειακά Προγράμματα Στόχευση σε μεγάλο βαθμό στους Ο.Τ.Α.

Σ.Ε.Σ. 2014-2020. 1 Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια => 13 Περιφερειακά Προγράμματα Στόχευση σε μεγάλο βαθμό στους Ο.Τ.Α. Σ.Ε.Σ. 2014-2020 1 Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια => 13 Περιφερειακά Προγράμματα Στόχευση σε μεγάλο βαθμό στους Ο.Τ.Α. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να διαθέτουν «...σύστημα τεκμηρίωσης διαδικασιών για τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 09 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Γενικά (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ενηµερωτική συγκέντρωση για θέµατα Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων 2 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5 Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: 8-7-2013 Στην Αθήνα, στις 8-7-2013, ημέρα Δευτέρα, από ώρα 13:30 έως 14:30, συνήλθε η ομάδα μελέτης: «Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Στο τμήμα Χαλκίδα-Ερέτρια οι παρασύρσεις πεζών, ιδίως τους θερινούς μήνες, είναι φαινόμενο σχετικά συχνό.

Στο τμήμα Χαλκίδα-Ερέτρια οι παρασύρσεις πεζών, ιδίως τους θερινούς μήνες, είναι φαινόμενο σχετικά συχνό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο νομός ΕύβοΓας διαθέτει ένα εξαιρετικά φτωχό οδικό δίκτυο, με χαμηλή γεωμετρία, πολύ παλιό, με συνεχείς διελεύσεις μέσα από οικισμούς και κατά συνέπεια με χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις όψεις της οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο μάθημα «Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον»

Σημειώσεις στο μάθημα «Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον» 1. Κύκλος ζωής λογισμικού Ο κύκλος ζωής λογισμικού είναι οι φάσεις (τα στάδια) από τις οποίες διέρχεται μία εφαρμογή λογισμικού, από την σύλληψη της ιδέας, τη διαδικασία κατασκευής / ανάπτυξης, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές επισκευής - ενίσχυσης κτιρίων Ο.Σ.

Στρατηγικές επισκευής - ενίσχυσης κτιρίων Ο.Σ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διαδικασία επιλογής της στρατηγικής επέμβασης, δηλαδή της βασικής προσέγγισης που υιοθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α.Μ.: Κ.Α. : CPV: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» 350.000,00 14/2016 30.7333.09 45233222-1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Στρατηγικές και μέθοδοι ενίσχυσης ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β. ΛΕΚΙ ΗΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙνστιτούτοΤεχνικήςΣεισµολογίαςκαιΑντισεισµικώνΚατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Λεωφ. ΓεωργικήςΣχολής

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Σκοπός της άσκησης 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τα σφάλματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1218 / 3902Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α.Μ.: Κ.Α. : CPV: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ» 233.500,00 01/2017 30.7333.02

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

RobotArmy Περίληψη έργου

RobotArmy Περίληψη έργου RobotArmy Περίληψη έργου Στην σημερινή εποχή η ανάγκη για αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών γίνεται όλο και πιο έντονη. Συνέχεια ακούγονται λέξεις όπως : βελτιστοποίηση ποιότητας ζωής, αυτοματοποίηση στον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1.Αποτελέσματα 5 1.1 Διαγράμματα Παραμορφώσεις 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14REQ001983195 2014-04-10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα