ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ"

Transcript

1 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών Περίληψη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση διαφόρων συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης γεφυρών καθώς και την πρόταση ενός γενικού πλάνου στρατηγικής διαχείρισης γεφυρών (bridge management system). Η εργασία αποτελείται από τρία σκέλη. Στο πρώτο σκέλος παρουσιάζονται διάφοροι μέθοδοι ελέγχου και επιθεωρήσεων των γεφυρών. Στο δεύτερο σκέλος γίνεται μια αναφορά σε ορισμένα συστήματα διαχείρισης γεφυρών που εφαρμόζονται στον κόσμο. Τέλος στο τρίτο σκέλος αναφέρονται κάποια σχόλια και παρατηρήσεις πάνω στα συστήματα διαχείρισης γεφυρών που παρουσιάστηκαν και γίνεται μια πρόταση ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γέφυρες είναι σημαντικά τεχνικά έργα τα οποία συνιστούν ένα τεράστιο κεφάλαιο για κάθε χώρα. Ωστόσο, όπως κάθε τεχνικό έργο φθείρεται με την πάροδο του χρόνου με αποτέλεσμα τόσο ο χρόνος ζωής του όσο και το επίπεδο εξυπηρέτησής του να μειώνεται συνεχώς. Η φθορά με το χρόνο οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως η γήρανση των υλικών κατασκευής, επιδράσεις περιβαλλοντικών συνθηκών (πχ διάβρωση), αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας, εκτεταμένη χρήση, ανεπαρκής συντήρηση ή ακόμη και ατέλειες της αρχικής μελέτης και κακοτεχνίες στη διάρκεια της κατασκευής. Η συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης τέτοιων κατασκευών και ο καθορισμός των απαραίτητων διορθωτικών κινήσεων (συντήρηση, επισκευές ) στα τμήματα που έχουν υποστεί φθορές είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το παρόν ζήτημα, σε πρώτο επίπεδο, καθορίζει την προσέγγιση και την επιλογή ενός κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης της κατασκευής. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές παρακολούθησης της κατάστασης των γεφυρών. Ένας είναι ο απλός οπτικός έλεγχος μέσω επιφανειακής επιθεώρησης των διαφόρων στοιχείων του δομήματος και συμπλήρωσης κατάλληλων ερωτηματολογίων τα οποία μέσω βαθμολογίας θα οδηγούν στην αποτίμηση της κατάστασης της κατασκευής. Μια άλλη τεχνική είναι ο ενόργανος οπτικός έλεγχος, ο οποίος είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τον απλό οπτικό έλεγχο. Η διαφορά αυτής της τεχνικής είναι ότι οι εκτιμήσεις της κατάστασης ων διαφόρων μελών τεκμηριώνονται μέσα από πειραματικά στοιχεία.. Τέλος, υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος παρακολούθησης γεφυρών ο οποίος στηρίζεται σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα ( έξυπνα συστήματα παρακολούθησης ) και κατάλληλη επεξεργασία των μετρητικών δεδομένων μέσα από προσομοιώματα σε υπολογιστές. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τους παραπάνω ελέγχους συγκεντρώνονται σε βάσεις δεδομένων, οι οποίες μετά από κατάλληλη επεξεργασία καταλήγουν στην τελική εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του δομήματος. Οι βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται έχουν και μια επιπλέον χρησιμότητα καθώς συγκεντρώνουν και τις πιθανές μορφές που μπορούν να παρουσιαστούν σε μια κατασκευή και τους τρόπους συντήρησης που μπορούν να λάβουν χώρα, ανάλογα με τη βλάβη του στοιχείου. Η χρησιμότητα των παραπάνω βάσεων δεδομένων είναι πολύ σημαντική τόσο για την ίδια την κατασκευή και τους ελέγχους που μπορεί να λάβουν χώρα στο μέλλον, όσο και στην πρόληψη και τον έλεγχο άλλων γεφυρών. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συγκεντρωμένο το ιστορικό της κατασκευής, το οποίο να περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους και τις εργασίες συντήρησης που έχουν γίνει στο δόμημα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πλάνο παρακολούθησης των γεφυρών, το οποίο θα καθορίζει τη σειρά και το μέγεθος των

2 Ζυγούρης Κων/νος ελέγχων που πρέπει να γίνουν για την αποτίμηση της κατάστασης της κατασκευής. Συνήθως κάθε κράτος φροντίζει να παρέχει στους μηχανικούς μια ενιαία στρατηγική διαχείρισης της παρακολούθησης των γεφυρών, η οποία έχει οφέλη τόσο στον τομέα των εργασιών συντήρησης όσο και στον τομέα του κόστους και του χρόνου των εργασιών επισκευών και συντήρησης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά συστήματα διαχείρισης γεφυρών που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες στον κόσμο ενώ γίνεται και μια προσπάθεια προσδιορισμού μιας βέλτιστης στρατηγικής παρακολούθησης και διαχείρισης γεφυρών. 2.ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως υπάρχουν τρία βασικά είδη παρακολούθησης και επιθεώρησης των γεφυρών. Ένα είδος είναι ο απλός επιφανειακός έλεγχος ο οποίος είναι παρεμφερής του Ταχύ Οπτικού Ελέγχου. Ένας δεύτερος τρόπος είναι ο ενόργανος έλεγχος και ένας τρίτος είναι ο έλεγχος που στηρίζεται στα λεγόμενα έξυπνα μέσα παρακολούθησης. Τα τρία αυτά είδη ελέγχου παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στις παραγράφους που ακολουθούν. 2.1 ΑΠΛΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο απλός οπτικός έλεγχος των γεφυρών έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Ταχύ Οπτικό Έλεγχο που λαμβάνει χώρα σε συνήθη δομήματα. Εφαρμόζεται από έμπειρους μηχανικούς οι οποίοι,μέσα από επιφανειακές επιθεωρήσεις στα διάφορα τμήματα της γέφυρας, εντοπίζουν πιθανές βλάβες ή φθορές που έχει υποστεί η κατασκευή. Για να περιορίζεται ο παράγοντας της υποκειμενικότητας και της εσφαλμένης κρίσης του ελεγκτή, η διάγνωση των βλαβών συνοδεύεται από βοηθητικά ερωτηματολόγια τα οποία κατατάσσουν το κτίριο σε συγκεκριμένη κατηγορία ανάλογα με τις βλάβες που παρουσιάστηκαν. Αφού βαθμολογηθούν τα τμήματα που εξετάστηκαν ανάλογα με την κατάστασή τους γίνεται μια αποτίμηση της κατάστασης της γέφυρας και μια εκτίμηση του κατά πόσον απαιτούνται εργασίες συντήρησης ή και επισκευής των βλαμμένων τμημάτων[1][3]. Όπως ήδη επισημάνθηκε, ο απλός οπτικός έλεγχος στηρίζεται στην εμπειρία και την κρίση του μηχανικού πράγμα που τον καθιστά αρκετά εύχρηστο και γρήγορο εργαλείο, αλλά ορισμένες φορές ανεπαρκή στη διάγνωση ορισμένων μη επιφανειακών φθορών. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια τέτοιων επιθεωρήσεων. φωτογραφία 1 διαβρωμένοι τένοντες σε κατάστρωμα γέφυρας[3]

3 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών φωτογραφία 2 διάβρωση σε γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα[3] φωτογραφία 3 κατεστραμμένη δοκός στήριξης σε κατάστρωμα γέφυρας[3]

4 Ζυγούρης Κων/νος 2.2 ΕΝΟΡΓΑΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ένα βήμα πιο μπροστά από τον απλό οπτικό έλεγχο έρχεται ο ενόργανος οπτικός έλεγχος. Σε αυτό το επίπεδο ελέγχου δεν είναι απαραίτητη η παρουσία ενός έμπειρου μηχανικού. Αρκεί ένα συνεργείο με εξειδικευμένο προσωπικό και εφοδιασμένο με τα απαραίτητα εργαλεία και κάποιος επιβλέπων μηχανικός που θα ορίζει τα σημεία ελέγχου[3]. Σε αυτό το είδος ελέγχου η κρίση του μηχανικού στηρίζεται πάνω σε πειραματικά δεδομένα, επομένως η αποτίμηση των διαφόρων στοιχείων της γέφυρας τεκμηριώνεται εργαστηριακά. Το σημαντικότερο μειονέκτημα των ενόργανων ελέγχων είναι η σημαντική διασπορά τιμών που εμφανίζουν τα αποτελέσματα από τους ελέγχους, τα οποία όμως ελέγχονται στατιστικά και γι αυτό τον λόγο απαιτείται πληθώρα μετρήσεων και σε διαφορετικά τμήματα της κατασκευής, πριν εξέλθουν συμπεράσματα για την κατάσταση των βλαμμένων στοιχείων. Και σε αυτό το στάδιο συνιστάται η χρήση ερωτηματολογίων και συμπλήρωση πινάκων ώστε τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν να είναι τυποποιημένα και άμεσα συγκρίσιμα με παρόμοιους ελέγχους που διεξάγονται σε άλλες γέφυρες[1]. Σε αυτό το επίπεδο ελέγχου γίνεται χρήση διάφορων συσκευών οι οποίες δίνουν μια πιο κοντινή στην πραγματικότητα εικόνα της κατασκευής και των οπλισμών της σε σχέση με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της αρχικής μελέτης. Για αυτό το λόγο θα ήταν πολύ σημαντικό κάθε έργο κατά την παράδοση του να υφίσταται ένα λεπτομερή ενόργανο έλεγχο ώστε να εντοπίζονται τυχόν παραλείψεις, λάθος θεωρήσεις ή ατέλειες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του ενόργανου ελέγχου είναι οι εξής o Κρουσίμετρο, o Σετ υπερήχων, o Συσκευές ανίχνευσης θέσεως οπλισμού, o Συσκευές ανίχνευσης βαθμού διάβρωσης οπλισμού, o Σκληρόμετρα, Διατάξεις τύπου pull off, o συσκευές εξόλκευσης ήλου και o διατάξεις μέτρησης διαπερατότητας. φωτογραφία 3 λεπτομερής επιθεώρηση σε πυλώνα γέφυρας[3]

5 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών 2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Το τρίτο είδος ελέγχων που γίνεται σε γέφυρες είναι το πιο λεπτομερές αλλά και το πιο σύνθετο από όλα τα είδη ελέγχων που προαναφέρθηκαν. Στηρίζεται σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα τα οποία όμως μετά για να είναι δυνατή η αξιοποίηση των δεδομένων που δίνουν πρέπει να επεξεργαστούν κατάλληλα μέσα από μαθηματικά προσομοιώματα[1]. Πάνω στο ζήτημα των έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης ή αλλιώς Health Monitoring of Structures έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια τεράστιες εξελίξεις. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι παρακολούθησης γεφυρών με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, οι οποίοι είναι αδύνατο να παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία. Ως εκ τούτου σε αυτή την παράγραφο θα γίνει μια παρουσίαση της γενικής φιλοσοφίας που ακολουθούν οι έλεγχοι τέτοιου επιπέδου, καθώς και μια μικρή ονομαστική αναφορά σε διάφορα συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Η μεθοδολογία καταγραφής των δεδομένων που ακολουθείται σε αυτό το είδος ελέγχων είναι η εξής. Αρχικά γίνεται η λήψη μετρήσεων μέσα από τα διάφορα ενόργανα συστήματα που έχουν επιλεχθεί για το συγκεκριμένο έργο. Απαραίτητο στάδιο, για να είναι δυνατή η λήψη μετρήσεων, είναι η ενεργοποίηση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται μέσα από κάποια διέγερση. Ένας τεχνητός τρόπος διέγερσης, είναι η εξαναγκασμένη ταλάντωση του έργου μέσα από αυξημένη κυκλοφορία φορτηγών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της γέφυρας ή κατά τη διάρκεια συνεχούς οδικής κυκλοφορίας[2]. Επίσης μια άλλη πηγή διέγερσης είναι και ο άνεμος, ο οποίος όμως προϋποθέτει μια πιο συστηματική λήψη μετρήσεων καθώς θεωρείται τυχηματική διέγερση. Η λήψη μετρήσεων χωρίζεται σε δυο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση λαμβάνεται ένας ενδεικτικός αριθμός μετρήσεων. Στη συνέχεια αυτές οι μετρήσεις περνούν μέσα από μια διαδικασία επεξεργασίας η οποία χαρακτηρίζεται ως βαθμονόμηση μεθοδολογίας λήψης των μετρήσεων. Με αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται ο έλεγχος όλων των μετρήσεων καθώς και η απαλοιφή τυχόν λαθών από όλη τη διαδικασία καταγραφής (πχ διορθώσεις baseline, offset, διόρθωση σφαλμάτων από θορύβους των οργάνων). Στη δεύτερη φάση συνεχίζονται οι μετρήσεις με τη σειρά που έχει επιλεχθεί και κατόπιν διορθώνονται μέσα από τη βαθμονόμηση που είχε επιτευχθεί στο προηγούμενο στάδιο. Στο τέλος συγκεντρώνονται όλα τα μετρητικά δεδομένα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της φάσης καταγραφής των μετρήσεων των οργάνων, ώστε να επεξεργαστούν κατάλληλα στη συνέχεια[1]. Αφού συγκεντρωθούν όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων ακολουθούν οι υπολογιστικές τεχνικές αναγνώρισης των μετρητικών δεδομένων. Αρχικά προσδιορίζεται η δυναμική απόκριση της γέφυρας λόγω τυχαίων διεγέρσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία υπολογισμού των ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών της κατασκευής, η οποία είναι γνωστή και ως Μορφική Αναγνώριση (Modal Identification)[1]. Η διαδικασία της Μορφικής Αναγνώρισης πραγματοποιείται μέσα από πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους ή με χρήση αριθμητικών μεθόδων και για τη διεκπεραίωση της απαιτείται επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό. Τέλος ακολουθεί το στάδιο της αναθεώρησης του αρχικού μοντέλου (Model Updating), μέσα από το οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία της διάγνωσης των βλαβών και της στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής. Αρχικά χρησιμοποιείται ένα μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων της γέφυρας στο οποίο προσδιορίζονται όλες οι αρχικές παράμετροι ακαμψίας. Στη συνέχεια το αρχικό μοντέλο τροποποιείται για να προκύψουν οι τελικοί παράμετροι ακαμψίας της κατασκευής, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό ταύτιση των μετρούμενων ιδιομορφών και ιδιοτιμών με τα αποτελέσματα του μοντέλου τα οποία θα υποδείξουν το βαθμό ανεπάρκειας της κατασκευής[1][3].

6 Ζυγούρης Κων/νος σχήμα 1 σχηματική απεικόνιση της φιλοσοφίας του ελέγχου με έξυπνα συστήματα παρακολούθησης Η γενική φιλοσοφία του τρίτου είδους ελέγχου και παρακολούθησης γεφυρών,όπως παρουσιάστηκε παραπάνω απεικονίζεται σχηματικά στο σχήμα (1). Για το στάδιο της λήψης και καταγραφής των μετρήσεων χρησιμοποιούνται διάφορα τεχνολογικά συστήματα τα οποία διαφέρουν από κατασκευή σε κατασκευή. Συνήθως γίνεται χρήση κινητών δικτύων επιταχυνσιομέτρων ή διαφόρων δυναμικών αισθητήρων συνδεδεμένων με μια μονάδα παρακολούθησης και καταγραφής των μετρήσεων. Άλλο ένα διαδεδομένο και αρκετά αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των δυναμικών χαρακτηριστικών των γεφυρών είναι η παρακολούθηση μέσω δορυφόρων με GPS[5].Τελευταία για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των φθορών στις γέφυρες χρησιμοποιούνται τεχνολογικά συστήματα που λειτουργούν με οπτικές ίνες,τα οποία τοποθετούνται στη γέφυρα κατά τη διάρκεια κατασκευής της[4]. Τα συστήματα αυτά βοηθούν στην καταγραφή φθορών που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και στον προσδιορισμό της εντατικής κατάστασης σε επιλεκτικά τμήματα του δομήματος. Παρόμοια συστήματα για την παρακολούθηση γεφυρών είναι και οι αισθητήρες που λειτουργούν με ακουστικά κύματα και συνδέονται μέσω υπολογιστών με τη μονάδα ελέγχου και παρακολούθησης. Αυτοί οι αισθητήρες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ρωγμές στο σκυρόδεμα και να προειδοποιούν πότε υπάρχει κίνδυνος αστοχίας σε καλώδια αγκύρωσης ή σε μεταλλικές συνδέσεις[4][6]. Γενικά υπάρχουν πολλά τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση μεγάλων τεχνικών έργων όπως είναι οι γέφυρες. Τα συστήματα αυτά είναι δυο κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτά τα οποία συνδέονται με τις μονάδες παρακολούθησης μέσω καλωδίων ενώ στη δεύτερη και πιο σύγχρονη κατηγορία ανήκουν αυτά τα οποία συνδέονται με τις οθόνες ελέγχου με ραδιενεργά ή ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Και οι δυο κατηγορίες πάντως έχουν το μειονέκτημα του υψηλού κόστους τοποθέτησης και διατήρησης πράγμα που καθιστά το τρίτο είδος ελέγχων τελευταίο σε προτεραιότητα από όλους τους ελέγχους που γίνονται σε μια κατασκευή. Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες ορισμένων από τα συστήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

7 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών φωτογραφία 4 αισθητήρας που λειτουργεί με ηχητικά κύματα[6] φωτογραφία 5 τοποθέτηση δικτύου αισθητήρων κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης[4] φωτογραφία 6 ακουστική μονάδα συστήματος παρακολούθησης[6] φωτογραφία 7 λεπτομέρεια δικτύου αισθητήρων σε μεταλλική γέφυρα

8 Ζυγούρης Κων/νος 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια παρουσίαση ορισμένων από τα πιο βασικά συστήματα διαχείρισης γεφυρών, που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο[1][3]. Το κάθε σύστημα ουσιαστικά καθορίζει με ένα συγκεκριμένο συνδυασμό ελέγχων που θα πρέπει να υπόκειται κάθε γέφυρα, καθώς και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα δίνεται προτεραιότητα σε κάποιους ελέγχους πριν την εφαρμογή πιο λεπτομερών μεθόδων διάγνωσης της στατικής ανεπάρκειας ή επάρκειας της κατασκευής. 3.1 ΔΑΝΙΑ Στη Δανία η μεθοδολογία ελέγχου και συντήρησης που εφαρμόζεται περιγράφεται με τον όρο DANBRO (Danish Bridge Management System). Πρόκειται για ένα υπολογιστικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο κάθε γέφυρα χαρακτηρίζεται από ένα μητρώο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το κάθε μητρώο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τα γεωγραφικά, γεωμετρικά, οδικά και ιστορικά δεδομένα της κάθε γέφυρας. Όλα τα επιμέρους μητρώα συνδέονται ηλεκτρονικά με έναν ευρύτερο χάρτη, ο οποίος δίνει συνολικά στοιχεία για όλες τις γέφυρες της χώρας ανά περιοχή. Σύμφωνα με το Δανέζικο Σύστημα Διαχείρισης Γεφυρών πραγματοποιούνται τριών ειδών έλεγχοι σε κάθε γέφυρα., οι οποίοι αναφέρονται ακολούθως. κύριοι έλεγχοι Είναι ανάλογοι του απλού οπτικού έλεγχου όπως αυτός παρουσιάστηκε στην παράγραφο 2.1. Αρχικά η γέφυρα χωρίζεται σε 15 τμήματα. Ανάλογα την κατάσταση που εκτιμά για το κάθε τμήμα ο μηχανικός βαθμολογεί με κλίμακα από το 0 έως το 5, όπου ο βαθμός 0 υποδηλώνει πως το εξεταζόμενο τμήμα ήταν σε άριστη κατάσταση ενώ ο βαθμός 5 υποδηλώνει την παρουσία εκτεταμένων βλαβών. Ο μηχανικός αφού εντοπίσει φθορές ή βλάβες τις περιγράφει συνοπτικά, καταγράφει αν απαιτούνται εργασίες συντήρησης ή επισκευής και ποιες θα είναι αυτές και καθορίζει αν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Κάθε κύριος έλεγχος γίνεται σε διάστημα από 1 έως 6 χρόνια ανάλογα με την εκτίμηση του μηχανικού μετά το πέρας του προηγούμενου έλεγχου. Τα αποτελέσματα που συλλέγονται είναι στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση των γεφυρών, το συνολικό κόστος των εργασιών αποκατάστασης και τα αποτελέσματα της συστηματικής συντήρησης. Επίσης όλα τα στοιχεία που προκύπτουν συγκεντρώνονται σε λίστες σύμφωνα με τις οποίες κατηγοριοποιούνται οι γέφυρες που ελέγχονται ανά έτος καθώς και αυτές που στις οποίες απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. προγραμματισμένοι έλεγχοι Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Σκοπός τους είναι η συστηματική συντήρηση του έργου με γνώμονα την καλή λειτουργικότητα της γέφυρας σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος συντήρησης με προοπτική πέντε χρόνων. Στους προγραμματισμένους έλεγχους γίνονται αναφορές σε κάθε τμήμα της γέφυρας τόσο για τις εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνουν, όσο και για τα κόστη των εργασιών. Μετά τη συλλογή των αποτελεσμάτων ανά γέφυρα γίνονται οι παραγγελίες όλων των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών. Τέλος δημιουργείται μια

9 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται όλα τα υλικά κατασκευής και το κόστος για κάθε εργασία συντήρησης. ειδικοί έλεγχοι Οι ειδικοί έλεγχοι γίνονται όταν ο μηχανικός διαπιστώσει ότι ο απλός οπτικός έλεγχος δεν αρκεί. Δηλαδή, όταν εντοπίζονται εκτεταμένες βλάβες που το αίτιο και το εύρος τους είναι δύσκολο να οριστούν εκτελούνται πιο λεπτομερείς έλεγχοι με χρήση των έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.3. Το σύστημα διαχείρισης γεφυρών της Δανίας λόγω της αποτελεσματικότητάς του έχει υιοθετηθεί και από άλλες χώρες στον κόσμο όπως είναι η Σαουδική Αραβία, το Μεξικό,η Κολομβία,η Ονδούρα, η Κροατία και η Μαλαισία. 3.2 ΗΠΑ Το γενικό σύστημα διαχείρισης και συντήρησης γεφυρών που χρησιμοποιείται σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ είναι γνωστό με την ονομασία PONTIS και πρωτοεφαρμόστηκε στην πολιτεία του Michigan. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό οι επιθεωρήσεις που γίνονται βασίζονται κυρίως στον συστηματικό Οπτικό Έλεγχο. Όποτε κρίνεται ότι αυτός δεν επαρκεί ακολουθούνται ενόργανες παρακολουθήσεις με χρήση έξυπνων τεχνολογικών μέσων παρακολούθησης. Από του παραπάνω ελέγχους δημιουργείται μια βάση δεδομένων, σύμφωνα με την οποία γίνεται μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης της γέφυρας. Κατόπιν ακολουθούν προβλέψεις για την εξέλιξη της κατάστασης των διαφόρων τμημάτων της γέφυρας. Οι προβλέψεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους μηχανικούς να αποφασίσουν για τις εργασίες συντήρησης και επισκευών της γέφυρας ανάλογα με τα κονδύλια και το κόστος του επιπέδου εξυπηρέτησης που στοχεύει να ικανοποιηθεί από τη λειτουργία της γέφυρας. Ότι καινούριο στοιχείο προκύπτει, καταγράφεται πλήρως, με τελικό σκοπό να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων η οποία θα λειτουργεί σαν ένα χρήσιμο εργαλείο για μελλοντικές εκτιμήσεις της κατάστασης και του φόρτου κυκλοφορίας της γέφυρας. 3.3 ΙΤΑΛΙΑ Στην Ιταλία ισχύει το σύστημα παρακολούθησης γεφυρών SAMOA (Surveillance, Auscultation and Maintenance of Structures). Η στρατηγική του συστήματος SAMOA βασίζεται στο εξής πλάνο. Αρχικά δημιουργείται μια βάση δεδομένων για την κατάσταση της γέφυρας καθώς και για τις δυνατές επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Στη συνέχεια γίνεται η μελέτη και η ανάπτυξη ενός συστήματος απόκτησης και ελέγχου αυτών των πληροφοριών. Τέλος αναπτύσσονται προγράμματα επαλήθευσης του επιπέδου ασφαλείας και της στατικής επάρκειας της κατασκευής. Σύμφωνα με το ιταλικό σχέδιο διαχείρισης γεφυρών δεν εφαρμόζεται καθόλου το πρώτο είδος ελέγχων που αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.1. Αντιθέτως όλοι οι έλεγχοι που εφαρμόζονται στηρίζονται σε επιθεωρήσεις και παρακολουθήσεις με ενόργανα συστήματα στα διάφορα τμήματα της γέφυρας (εφέδρανα, στηρίξεις, οδικό δίκτυο, αρμοί, σημεία στεγάνωσης). Τα δεδομένα που προκύπτουν από τις ενόργανες παρακολουθήσεις και μετρήσεις μοντελοποιούνται μαθηματικά ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την αποτίμηση της ποιότητας του τεχνικού έργου. Ακολουθούν συνήθεις και συστηματικές εργασίες συντήρησης όλων των τμημάτων της γέφυρας και αποκατάστασης των βλαμμένων στοιχείων.

10 Ζυγούρης Κων/νος Σταδιακά αναβαθμίζεται το επίπεδο των προδιαγραφών της γέφυρας με στόχο την ασφάλεια, τη διάρκεια ζωής, το χαμηλό κόστος αλλά και τον τρόπο συντήρησης της γέφυρας στο μέλλον. Τα κονδύλια για τη συντήρηση των οδικών αρτηριών και των τεχνικών έργων προέρχονται από τα διόδια, η τιμή των οποίων εξαρτάται από το επίπεδο της ποιότητας του οδικού άξονα. 3.4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Σύμφωνα με το γερμανικό σύστημα διαχείρισης γεφυρών οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται, εκτελούνται σε τέσσερα επίπεδα και είναι συνδυασμοί και των τριών ειδών ελέγχου που αναφέρθηκαν στη δεύτερη παράγραφο. Τα επίπεδα ελέγχων που ακολουθούνται είναι τα εξής. συστηματική επιτήρηση ανά τρίμηνο Σε αυτό το επίπεδο η επιτήρηση στηρίζεται στην τακτική του ταχύ οπτικού ελέγχου και στόχος είναι ο εντοπισμός φθορών και ελλείψεων σε μη δομικά στοιχεία (επικαλύψεις, αρμοί,προστατευτικοί τοίχοι,πινακίδες σήμανσης) καθώς και η αναζήτηση τυχόν μετατοπίσεων ή καθιζήσεων σε δομικά στοιχεία. έκτακτες επιθεωρήσεις Είναι απλοί οπτικοί έλεγχοι οι οποίοι διεξάγονται μετά από θεομηνίες, κατολισθήσεις ή σοβαρά αυτοκινητιστικά ατυχήματα και οι οποίοι δεν διαφέρουν από τις επιτηρήσεις του πρώτου επιπέδου. απλός έλεγχος Ο απλός έλεγχος του γερμανικού συστήματος διεξάγεται ανά τριετία και έχει σαν σκοπό τη διάγνωση βλαβών σε φέροντα στοιχεία καθώς και τον έλεγχο της στατικής επάρκειας της κατασκευής. Σε αυτό το επίπεδο απαιτείται ειδικευμένος μηχανικός και κατάλληλα όργανα ελέγχου με τα οποία ελέγχονται η αντοχή, η επίδραση της στάθμης του υδροφόρου ορίζονται, καθιζήσεις, αποκολλήσεις, κατάσταση εφεδράνων, αρμών, μονώσεων, η κατάσταση του οδοστρώματος και των αποχετεύσεων και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. κύριος έλεγχος Ο κύριος έλεγχος λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά πριν την παραλαβή του έργου. Στη συνέχεια εκτελείται ακριβώς πριν τη λήξη του χρόνου εγγύησης και μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης επαναλαμβάνεται ανά έξι έτη. Στο επίπεδο αυτό ελέγχονται με ενόργανα συστήματα η διάβρωση και το βάθος ενανθράκωσης των οπλισμών, η ύπαρξη ρωγμών παράλληλων στα καλώδια προέντασης, παραμορφώσεις και στρεβλώσεις μεταλλικών στοιχείων, θέση και κλίση θεμελίων, γεωμετρικές αποκλίσεις και μέσα σύνδεσης.

11 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών 3.5 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το σύστημα διαχείρισης γεφυρών που διενεργείται στη Φινλανδία είναι σχετικά απλό. Οι επιθεωρήσεις που γίνονται είναι συστηματικοί οπτικοί έλεγχοι και τα στοιχεία που προκύπτουν καταγράφονται σε πίνακες. Μέσα από τους πίνακες βαθμολογούνται τα διάφορα τμήματα της γέφυρας και με χρήση μαθηματικών μοντέλων γίνεται η αποτίμηση ης κατασκευής. Στη συνέχεια γίνεται κατηγοριοποίηση των γεφυρών ανάλογα με την κατάστασή τους. Κατόπιν καθορίζονται όλες οι δυνατές εργασίες συντήρησης και επισκευής οι οποίες προσομοιώνονται σε υπολογιστή με στόχο τον προσδιορισμό της βέλτιστης από πλευράς κόστους και χρόνου εργασίας. Τέλος ανάλογα με τις ανάγκες συντήρησης ή αποκατάστασης των γεφυρών γίνεται καταμερισμός των χρηματικών αποθεμάτων που έχουν συγκεντρωθεί συνολικά για το σκοπό αυτό. 3.6 ΓΑΛΛΙΑ Η γενική πολιτική της διεύθυνσης οδικών έργων της Γαλλίας έχει σαν πρωταρχικό στόχο την εκτέλεση των επιθεωρήσεων σε τέσσερα στάδια, τα οποία αναφέρονται ακολούθως. συνεχής επιθεώρηση Αντίστοιχη του ταχύ οπτικού ελέγχου χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένος μηχανικός. Οι επιθεωρητές γράφουν τεχνικές εκθέσεις πάνω στις επιθεωρήσεις αναφέροντας παράγοντες που έχουν πιθανές επιπτώσεις στα έργα (καιρικά φαινόμενα, απότομη αύξηση φόρτου κυκλοφορίας, σοβαρά ατυχήματα) περιοδική επιθεώρηση Όπου επισημανθούν προβλήματα σύμφωνα με τις αναφορές των συνεχών επιθεωρήσεων διενεργούνται έκτακτες επιθεωρήσεις οι οποίες καταλήγουν στη διαμόρφωση συγκεκριμένης εκτίμησης για την κατάσταση της γέφυρας. Ειδικές λεπτομερείς επιθεωρήσεις Η πρώτη ειδική λεπτομερής επιθεώρηση σε μια γέφυρα γίνεται μετά το πέρας της κατασκευής και αποτελεί μέρος της διαδικασίας παραλαβής του έργου. Έχει τη χρησιμότητα ότι συγκεντρώνει όλες τις παρατηρήσεις και τις κακοτεχνίες που έγιναν βάσει του αρχικού σχεδίου. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου διενεργούνται συστηματικά ειδικές λεπτομερείς επιθεωρήσεις ανάλογες του οπτικού έλεγχου, από ειδικευμένο προσωπικό. Ενισχυμένη επιθεώρηση Όπου τα προηγούμενα στάδια επιθεωρήσεων δείξουν την ύπαρξη κάποιου προβλήματος, ακολουθούνται ενόργανοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την εκτίμηση των βλαβών. Στη συνέχεια γίνεται προγραμματισμός λήψης άμεσων μέτρων για την αποκατάσταση και συντήρηση των βλαβών. Μετά τις επιθεωρήσεις ακολουθεί το στάδιο της αξιοποίησης των δεδομένων που προέκυψαν. Γίνεται συντήρηση ανάλογα με το μέγεθος των φθορών που εντοπίστηκαν. Στη

12 Ζυγούρης Κων/νος συνέχεια εκτιμάται η φέρουσα ικανότητα του έργου και γίνεται μια προσέγγιση των γενεσιουργών αιτίων των βλαβών. Αφού συγκεντρωθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία για όλα τα τμήματα που ελέχθησαν δίνεται προτεραιότητα σε έργα και εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν ανάλογα με το επίπεδο αναβάθμισης που απαιτείται. Τέλος γίνεται χαρτογράφηση των παραγόντων που πιθανόν κωλυσιεργούν στη συντήρηση για να ληφθούν υπόψη σε ανάλογα έργα στο μέλλον. Όλα τα παραπάνω στοιχεία που προκύπτουν, συγκεντρώνονται στο φάκελο του τεχνικού έργου με σκοπό την ύπαρξη ενός πλήρους ιστορικού της κατασκευής, το οποίο θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις εργασίες συντήρησης και τους ελέγχους που έχουν γίνει ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Από τα παραπάνω προκύπτουν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα για την ανάπτυξη μιας ενιαίας στρατηγικής ελέγχου σε ένα κράτος. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας φάκελος της κατασκευής στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το ιστορικό της γέφυρας από την κατασκευή έως την παράδοση της. Στον ίδιο φάκελο θα συγκεντρώνονται επίσης όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων καθώς και οι επεμβάσεις που έχουν λάβει χώρα στη γέφυρα. Στον παραπάνω φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο ειδών πληροφορίες. Το πρώτο είδος θα αφορά όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην κατασκευή της γέφυρας. Δηλαδή θα υπάρχουν α) όλα τα στοιχεία της αρχικής μελέτης, β) διάφορες πληροφορίες αναφορικά με τη μόνωση και την προστασία από διάβρωση της κατασκευής, γ)όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σκυρόδεμα, τους οπλισμούς, τους αρμούς και τα αγκύρια του δομήματος, δ) το κόστος και ο συνολικός χρόνος αποπεράτωσης της κατασκευής και ε) πρόσθετες παραδοχές φορτίσεων. Το δεύτερο είδος θα αφορά τον τομέα της διαχείρισης της γέφυρας και θα αναφέρονται οι εξής πληροφορίες α) πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που γίνονται και τα έντυπα που συμπληρώνονται, β) πληροφορίες για τις μεθόδους συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών καθώς και για τα κόστη των διαφόρων επεμβάσεων, γ) στοιχεία για όλες τις εργασίες συντήρησης, ενίσχυσης και ανακατασκευών που έχουν διεκπεραιωθεί και τέλος, δ) στοιχεία για την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη γέφυρα. Με βάση τα παραπάνω, η τελική πρόταση για τη στρατηγική διαχείρισης γεφυρών που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα αφορά ελέγχους τριών μορφών. Θα διενεργούνται απλοί έλεγχοι,τακτικοί έλεγχοι και έκτακτοι έλεγχοι. Οι τρεις αυτές μορφές ελέγχων παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω.

13 Συστήματα Παρακολούθησης και Στρατηγικές Διαχείρισης Γεφυρών 1) Απλοί έλεγχοι Η φιλοσοφία αυτών των ελέγχων στηρίζεται στις επιθεωρήσεις τύπου απλών οπτικών ελέγχων και συμπλήρωση τεχνικών ερωτηματολογίων για τον προσδιορισμό της κατάστασης των διαφόρων τμημάτων του φορέα. Οι επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται ανά γέφυρα θα γίνονται σε δυο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα εκτελείται ο έλεγχος κατά την παραλαβή του έργου. Στον έλεγχο αυτό περιλαμβάνεται μια λεπτομερής επιθεώρηση όλων των τμημάτων της γέφυρας. Τα στοιχεία που προκύπτουν αναγράφονται σε τεχνική έκθεση η οποία θα είναι συμπληρωματική της αρχικής μελέτης της κατασκευής ώστε να υποσκελίζονται τυχόν παρασπονδίες και αποκλίσεις που σημειώθηκαν. Σε δεύτερο στάδιο θα εκτελούνται οι λεγόμενοι περιοδικοί οπτικοί έλεγχοι. Ο πρώτος έλεγχος θα γίνεται μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης της κατασκευής και θα επαναλαμβάνεται ανά δυο χρόνια. Οι έλεγχοι αυτοί θα εκτελούνται από έμπειρους Μηχανικούς οι οποίοι με τη βοήθεια προκατασκευασμένων εντύπων που θα περιέχουν τυποποιημένες ερωτήσεις, θα καταλήγουν σε μια αρχική αποτίμηση του έργου. Στα έντυπα αυτά συνίσταται να υπάρχει μια βαθμολογία με κλίμακα από 0 έως 5 ανάλογα με τις φθορές και τις βλάβες που εντοπίζονται, έτσι ώστε η κατάταξη των γεφυρών σε διάφορες κατηγορίες να πραγματοποιείται με μια ενιαία μεθοδολογία. 2) Τακτικοί Έλεγχοι Οι τακτικοί έλεγχοι είναι ενόργανοι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται ανά πενταετία σε όλα τα τμήματα της γέφυρας. Για του έλεγχους αυτούς απαιτείται ειδικευμένο προσωπικό και ειδικός εξοπλισμός., όπως υπερηχογράφοι, ενδοσκόπια, επιταχυνσιόμετρα, ηλεκτρικό δυναμικό, κρουσίμετρα. Ο μηχανικός μετά την επιθεώρηση θα αναφέρει σε μια τεχνική έκθεση όλους τους ελέγχους που έγιναν και όλα τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν. Για την εκτίμηση των μετρητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν θα χρησιμοποιούνται ενιαία μαθηματικά προσομοιώματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δίνουν μια ακριβή εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του έργου. Στη συνέχεια ο μηχανικός με τη βοήθεια του φακέλου του έργου που αναφέρθηκε προηγουμένως, θα προτείνει τους κατάλληλους τρόπους συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών που πρέπει να επιδιορθωθούν, καθώς και τις εργασίες ενίσχυσης που απαιτούνται για την αναβάθμιση της γέφυρας στην περίπτωση που παρατηρηθεί στατική ανεπάρκεια. Τέλος, σε μία ξεχωριστή τεχνική έκθεση θα γίνεται διερεύνηση όλων των πιθανών αιτίων που έχουν προκαλέσει τις φθορές στη γέφυρα και πρόβλεψη των μελλοντικών βλαβών που πρόκειται να εντοπιστούν στην κατασκευή. 3) Έκτακτοι Έλεγχοι Οι έκτακτοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται μετά από γεγονότα που πιθανόν να μεταβάλλουν τη δομική κατάσταση της γέφυρας, όπως είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις. Αρχικά θα γίνεται ένας Ταχύς Οπτικός Έλεγχος ώστε να εντοπιστούν οι κύριες φθορές που έχουν προκληθεί. Όπου ο οπτικός έλεγχος δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα για την ακριβή εικόνα της κατάστασης της γέφυρας, ή υπάρχουν υποψίες για ύπαρξη βλαβών, τότε θα πραγματοποιείται ενόργανος έλεγχος σύμφωνα με την λεγόμενα της παραγράφου 2.3 της παρούσας εργασίας.

14 Ζυγούρης Κων/νος 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΙΤΣΑΚ Ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης και διάγνωσης στατικής ανεπάρκειας σημαντικών γεφυρών της Ε.Ο.Α.Ε, αναφορά για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., (2003) 2. Joint Research Centre of European Commission {ELSA} Health Monitrong of Structurew by Vibrating Tests, report of ELSA (2004) 3. Dr R J Woodward Project funded by the European comission under the transport RTD programme of the 4 th Framework Programme, Deliverable D14 final repot of BRIME, Contract No : RO-97-sc.2220 (2000) 4. Farhad Ansari, Fiber optic health monitoring of civilstructures using long gage and acoustic sensors, Institoute of Physics Publishing, smart materials and structures, (2005) 5. Sridhar, Ravisankar,Parivallal,Kesavan, Sreeshylam,S.G.N. Murthy Remote Health Monitoring of Civil Engineering Structures, (2005) 6. Alan Kowalik Acoustic Monitoring on the Fred Hartmans Bridge Bridge Division, Texas Department of Transportation, 118 E. Riverside Drive, Austin, TX 78701, (512) (1995)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Παναγιώτης Πανέτσος, Δημήτρης Κωνσταντινίδης Δρ. Πολιτικοί Μηχανικοί, Τμήμα Γεφυρών, Δ/νση Μελετών ΕΟΑΕ Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Καθηγητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Σ. 2014-2020. 1 Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια => 13 Περιφερειακά Προγράμματα Στόχευση σε μεγάλο βαθμό στους Ο.Τ.Α.

Σ.Ε.Σ. 2014-2020. 1 Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια => 13 Περιφερειακά Προγράμματα Στόχευση σε μεγάλο βαθμό στους Ο.Τ.Α. Σ.Ε.Σ. 2014-2020 1 Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια => 13 Περιφερειακά Προγράμματα Στόχευση σε μεγάλο βαθμό στους Ο.Τ.Α. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να διαθέτουν «...σύστημα τεκμηρίωσης διαδικασιών για τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις όψεις της οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1218 / 3902Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 03 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ

ΕΡΓΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ ΕΡΓΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ 1. Ανύψωση και αντικατάσταση εφεδράνων της γέφυρας του ποταμού Διακονιάρη στην Αχαΐα ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2009 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία

Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία Χρήση προγράμματος για καταχώρηση δελτίων Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα