Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 Παυλογεωργάτος Γ., Γεωργίου Ζ., Κλαπανάρης Σ., Νότα Τ., Σιέτη Ν., Συνοδινού Α., Φουτσιτζόγλου Α. Έκδοση 1.0 Μυτιλήνη 2010

2 Αντί προλόγου O τόμος αυτός περιλαμβάνει τη σχετική εθνική νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», το οποίο διδάσκεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Παν. Αιγαίου. Η αρχική ιδέα που προτάθηκε από το Διδάσκοντα στους φοιτητές ήταν η καταγραφή, συλλογή και χρονολογική ταξινόμηση της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε συγκεκριμένους τομείς. Η ιδέα περιελάμβανε επίσης τη δημοσίευση της προσπάθειας αυτής στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Οι συλλογές νομοθετημάτων που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια αυτά, αποτελούν το περιεχόμενο των ακόλουθων τόμων: 1. Ατμοσφαιρική ρύπανση 2. Διαχείριση υδατικών πόρων 3. Διαχείριση στερεών αποβλήτων 4. Ενέργεια 5. Θόρυβος 6. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 7. Προστατευόμενες περιοχές Δικτύου «Natura Την υλοποίηση της πρότασης αυτής στον τομέα των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 από το 1996 έως και τις αρχές του 2010, ανέλαβαν κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους , οι ακόλουθοι προπτυχιακοί φοιτητές του Παν. Αιγαίου: Γεωργίου Ζ. Κλαπανάρης Σ. Νότα Τ. Σιέτη Ν. Συνοδινού Α. Φουτσιτζόγλου Α. Μετά τη συγκέντρωση και ταξινόμηση των νομοθετημάτων από τους φοιτητές κάθε ομάδας εργασίας, ακολούθησε η αξιολόγηση, η διόρθωση και η εκ νέου ψηφιακή επεξεργασία της κάθε συλλογής από τον επιβλέποντα, με στόχο τη δημοσίευση των διαφόρων τόμων με ενιαία μορφή. Η ομάδα εργασίας ελπίζει να φανεί χρήσιμη η όλη προσπάθεια τόσο στους συναδέλφους όσο και σε όσους ερευνούν, εργάζονται ή απλώς ενδιαφέρονται για τη προστασία του περιβάλλοντος. Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2010 Η ομάδα εργασίας Για οποιεσδήποτε διορθώσεις ή/και προσθήκες έχετε να προτείνετε, έτσι ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στην επόμενη επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας προσπάθειας, μπορείτε να επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Γεράσιμο Παυλογεωργάτο Επίκ. Καθηγητή του Παν. Αιγαίου. Παυλογεωργάτος Γ., Γεωργίου Ζ., Κλαπανάρης Σ., Νότα Τ., Σιέτη Ν., Συνοδινού Α., Φουτσιτζόγλου Α. (2010). Εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον. Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura Μυτιλήνη: Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν. Αιγαίου. 2

3 Περιεχόμενα νομοθεσίας για προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 Έτος Νομοθέτημα Τίτλος Σελίδα 1996 Y.A / (ΦΕΚ 1188/Β/ ) 1998 K.Y.A / (ΦΕΚ 68/Β/4.2.98) 1998 K.Y.A /3028/ (ΦΕΚ 1289/Β/ ) 2002 Y.A /5447/2002 (ΦΕΚ1589/Β/2002) 2008 Y.A. Αριθμ. Η.Π /853/Ε 103 (ΦΕΚ 645/Β/ ) Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/244/ΕΟΚ της Επιτροπής «για τη τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως των άγριων πουλιών». Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 94/24/ΕΚ του Συμβουλίου και 91/244/ΕΟΚ, 97/49/ΕΚ της Επιτροπής. Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας Συγκρότηση επιτροπής «Φύση 2000» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 33318/3028/1998. Τροποίηση των υπ αριθμ /3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 1289) και υπ αριθμ /1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20 ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ Äåêåìâñßïõ 2002 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ ãêñéóç áðüöáóçò åðáíáêáèïñéóìïý ôïõ áíáãêáßïõ ðñïóùðéêïý êáôüñôéóçò åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììüôùí ôçò Ó ïëþò Åðéìüñöùóçò ÕðáëëÞëùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí (Ó.E.Õ.Õ.Ï.) ÁíÜèåóç óôïí ÅËËÇÍÉÊÏ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏ ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ (Å.Ï.Ô.) ñõèìßóåùí ãéá ôéò ÏëõìðéáêÝò ìéóèþóåéò êáôïéêéþí... 2 Óõãêñüôçóç ÅðéôñïðÞò "Öýóç 2000" óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 5 ôçò ÊÕÁ 33318/3028/ ÁíáíÝùóç ïñþãçóçò ìßáò (1) õðïôñïößáò ãéá ôï áêáäçìáúêü Ýôïò ÊÞñõîç õðï ñåùôéêþò ôçò áðü 4 Óåðôåìâñßïõ 2002 ÓÓÅ ãéá ôïõò üñïõò áìïéâþò êáé åñãáóßáò ôùí êáèáñéóôþí êáé êáèáñéóôñéþí ðïõ áðáó ïëïýíôáé óôéò âéïìç áíßåò êáé âéïôå íéêýò åðé åéñþóåéò üëçò ôçò þñáò ðëçí ôïõ Í. Èåóóáëïíßêçò... 5 ÊÞñõîç õðï ñåùôéêþò ôçò áðü 24 Éïõëßïõ 2002 ÓÓÅ ãéá ôïõò üñïõò áìïéâþò êáé åñãáóßáò ôùí êáèçãçôþí ðïõ åñãüæïíôáé óôá öñïíôéóôþñéá ÌÝóçò Åêðáßäåõóçò Í. ÁôôéêÞò... 6 ãêñéóç õðåñùñéáêþò åñãáóßáò óå Ýíá õðüëëçëï éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ñüíïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò Ãåí. Ãñáììáôåßáò Ôïõñéóìïý... 7 ãêñéóç õðåñùñéáêþò åñãáóßáò õðáëëþëùí ôçò Õðçñåóßáò ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò... 8 ãêñéóç õðåñùñéáêþò åñãáóßáò õðáëëþëùí ôïõ ÓõíÞãïñïõ ôïõ Ðïëßôç... 9 ãêñéóç õðåñùñéáêþò åñãáóßáò õðáëëþëùí ôïõ Ïñãáíéóìïý ÁóöÜëéóçò Ðñïóùðéêïý ÄÅÇ ãêñéóç õðåñùñéáêþò åñãáóßáò ãéáôñþí ôïõ ÓÁ Åëåõóßíáò ÓõìðëÞñùóç ôçò 4927/15/ áðüöáóçò ôùí Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Äçìüóéáò ÔÜîçò «Óýóôáóç ÏìÜäáò Äéïßêçóçò ñãïõ óôï Õðïõñãåßï Äçìüóéáò ÔÜîçò ãéá Ðáñáêïëïýèçóç èåìüôùí ÅëëçíéêÞò Ðñïåäñßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò» ( - 231) ïñþãçóç Üäåéáò áóêþóåùò åðáããýëìáôïò Êïéíùí. Ëåéôïõñãïý óôçí ÊïóìÜ ÉùÜííá ôïõ Áðïóôüëïõ, êüôïéêï Áéãßïõ ÄÉÏÑÈÙÓÅÉÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ Äéüñèùóç óöüëìáôïò óôçí 2159/ áðüöáóç ôïõ Ã.Ã. Ðåñéö. Êåíôñ. Ìáêåäïíßáò Äéüñèùóç óöüëìáôïò óôçí 8734/01 áðüöáóç ôïõ Ã.Ã. Ðåñéö. Êåíôñ. Ìáêåäïíßáò Äéüñèùóç óöüëìáôïò óôçí 2161/ áðüöáóç ôïõ Ã.Ã. Ðåñéö. Êåíôñ. Ìáêåäïíßáò ///// ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè /2042/0001 (1) ãêñéóç áðüöáóçò åðáíáêáèïñéóìïý ôïõ áíáãêáßïõ ðñïóùðéêïý êáôüñôéóçò åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììüôùí ôçò Ó ïëþò Åðéìüñöùóçò ÕðáëëÞëùí ôïõ Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí (Ó.Å.Õ.Õ.Ï.). Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ â,ðåñ.ééé, åíüôçôá Â. ðáñ.1 ôïõ Í. 2343/95 «ÁíáäéïñãÜíùóç õðçñåóéþí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (ÖÅÊ 211/Á ). 2. Ôéò 4404/ êáé 7699/ áðïöüóåéò ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ó åôéêü ìå ôïí êáèïñéóìü ôïõ ðñïóùðéêïý êáôüñôéóçò åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììüôùí ôçò Ó.Å.Õ.Õ.Ï. 3. Ôçí /1557/Á0006/ áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Ìåôáâßâáóç áñìïäéïôþôùí êáé åîïõóßáò íá õðïãñüöïõí «Ìå ÅíôïëÞ Õðïõñãïý» óôï Ãåíéêü ÃñáììáôÝá (ÖÅÊ 1703/ ). 4. Ôï 26/ (áñéèì. Áðüöáóçò 3) áðüóðáóìá ðñáêôéêïý ôïõ Ä.Ó. ôçò Ó.Å.Õ.Õ.Ï., óýìöùíá ìå ôï ïðïßï áðïöáóßóôçêå ç ôñïðïðïßçóç ôùí 4404/ êáé 7699/ áðïöüóåùí ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ùò ðñïò ôç ìåôáôñïðþ ôùí èýóåùí ÔÅ ÐëçñïöïñéêÞò êáé ÄÅ Ãåíéêþí Êáèçêüíôùí ìå ó Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìýíïõ ñüíïõ óå ìüíéìåò èýóåéò ðñïóùðéêïý ÔÅ ÐëçñïöïñéêÞò ìå åéäéêüôçôá çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôéêþí óõóôçìüôùí êáé ÄÅ Ãåíéêþí Êáèçêüíôùí, áíôßóôïé á, êáèþò êáé ç åíïðïßçóç ôùí åêäïèåéóþí áðïöüóåùí óå åíéáßï êåßìåíï. 5. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí áðüöáóç áõôþ äåí ðñïêáëåßôáé äáðüíç óå âüñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý, áðïöáóßæïõìå: 67

68 20794 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 1. Åãêñßíïõìå ôçí 3/ áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôçò Ó.Å.Õ.Õ.Ï. (ðñáêôéêü No 26/ ) ìå ôçí ïðïßá åðáíáêáèïñßæåôáé ôï áíáãêáßï ðñïóùðéêü êáôüñôéóçò åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììüôùí ôçò ó ïëþò ôñïðïðïéþíôáò ôéò áñéèì.: á) 4404/ êáé â) 7699/ áðïöüóåéò, ùò áêïëïýèùò: ÊÁÔÇ- ÊËÁÄÏÓ- ÅÉÄÉÊÏÔÇÔÁ ÁÑÉÈÌÏÓ Ó ÅÓÇ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÃÏÑÉÁ ÈÅÓÅÙÍ ÐÅ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÙÍ 1 ÌÏÍÉÌÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÐÅ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÙÍ 1 ÉÄÉÙÔÉÊÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ ÏÑÉÓÌÅÍÏÕ ÑÏÍÏÕ ÐÅ ËÏÃÉÓÔÙÍ 1 ÌÏÍÉÌÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÐÅ ËÏÃÉÓÔÙÍ 1 ÉÄÉÙÔÉÊÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ ÏÑÉÓÌÅÍÏÕ ÑÏÍÏÕ ÐÅ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ 1 ÌÏÍÉÌÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÙÍ ÐÅ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ 1 ÉÄÉÙÔÉÊÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÙÍ ÏÑÉÓÌÅÍÏÕ ÑÏÍÏÕ ÐÅ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ 1 ÌÏÍÉÌÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÐÅ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ 2 ÉÄÉÙÔÉÊÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ ÏÑÉÓÌÅÍÏÕ ÑÏÍÏÕ ÔÅ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ 1 ÌÏÍÉÌÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÔÅ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ 1 ÉÄÉÙÔÉÊÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÏÑÉÓÌÅÍÏÕ ÑÏÍÏÕ ÔÅ ËÏÃÉÓÔÙÍ 1 ÌÏÍÉÌÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÔÅ ËÏÃÉÓÔÙÍ 1 ÉÄÉÙÔÉÊÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ ÏÑÉÓÌÅÍÏÕ ÑÏÍÏÕ ÔÅ ÔÅ ÍÏËÏÃÙÍ- 1 ÌÏÍÉÌÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÌÇ ÁÍÉÊÙÍ ÔÅ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ- 1 ÌÏÍÉÌÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÙÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÄÅ ÃÅÍÉÊÙÍ 1 ÌÏÍÉÌÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÊÁÈÇÊÏÍÔÙÍ ÄÅ ÅÉÑÉÓÔÙÍ Ç/Õ 1 ÌÏÍÉÌÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÄÅ ÅÉÑÉÓÔÙÍ Ç/Õ 2 ÉÄÉÙÔÉÊÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ ÏÑÉÓÌÅÍÏÕ ÑÏÍÏÕ ÕÅ ÅÐÉÌÅËÇÔÙÍ 1 ÉÄÉÙÔÉÊÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ ÏÑÉÓÌÅÍÏÕ ÑÏÍÏÕ èýóåéò ìüíéìïõ ðñïóùðéêïý: 10 èýóåéò ðñïóùðéêïý ìå ó Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìýíïõ ñüíïõ: Ç áðüöáóç áõôþ, ðïõ éó ýåé áðü , íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 11 Äåêåìâñßïõ 2002 Ìå åíôïëþ Õðïõñãïý Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÁÍÅËËÏÐÏÕËÏÓ Ö Áñéè (2) ÁíÜèåóç óôïí ÅËËÇÍÉÊÏ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏ ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ (Å.Ï.Ô.) ñõèìßóåùí ãéá ôéò ÏëõìðéáêÝò ìéóèþóåéò êáôïéêéþí. ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ - ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ ïíôáò õðüøç : á. ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð. Ä. 27/1996 (ÖÅÊ 19A) «Óõã þíåõóç Õð. Ôïõñéóìïý, Âéïìç. ÅíÝñãåéáò - Ôå íïëïãßáò - Åìðïñßïõ». â. Téò äéáôüîåéò ôçò ðáñ. 4 ôïõ Üñèñïõ 82 ôïõ í. 3057/2002 (ÖÅÊ 239Á )^ «Áèëçôéóìüò, áíáðáñáãùãþ Ýñãùí, êéíçìáôïãñüöïò, áðáëëïôñßùóç ãéá ÏëõìðéáêÜ Ýñãá êáé Üëëåò äéáôüîåéò». ã. Téò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä. 343/2002 (ÖÅÊ 231A) «Ïñãáíéóìüò äéüñèñùóçò õðçñåóéþí ôïõ Åëëçíéêïý Ïñãáíéóìïý Ôïõñéóìïý (Å.Ï.Ô.)» ä. Tçí 485/ Ê.Á. ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò «ÁíÜèåóç áñìïäéïôþôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò ÁíÜðôõîçò ÁëÝîáíäñï ÊáëáöÜôç, ñþóôï Èåïäþñïõ êáé ÄçìÞôñéï Ãåùñãáêüðïõëï» (ÖÅÊ 1484/  /2001). å. Téò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 29Aôoõ í. 1558/1985 (ÖÅÊ 137A) ôï ïðïßï ðñïóôýèçêå óôï ùò Üíù íïìïèýôçìá ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ í. 2081/92 (ÖÅÊ 154A) êáé ôñïðïðïéþèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ôïõ í. 2469/97 (ÖÅÊ 38A), êáèþò ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí Ýêäïóç ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí ðñïêáëåßôáé äáðüíç óå âüñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý. óô. Tçí áíüãêç íá êáèïñéóèïýí ïé åéäéêýò ðñïäéáãñáöýò ðïõ ðñýðåé íá ðëçñïýí ïé ÏëõìðéáêÝò ìéóèþóåéò êáôïéêéþí ôçò ðáñ. 4á ôïõ Üñèñïõ 82 ôïõ í. 3057/02, êáé íá ñõèìéóèåß ï Ýëåã ïò ôùí ó åôéêþí ðñïäéáãñáöþí êáé ç åðïðôåßá ôþñçóçò ôïõò êáèþò êüèå ëåðôïìýñåéá ó åôéêþ ìå ôç óýíáøç ôùí Ïëõìðéáêþí ìéóèþóåùí êáôïéêéþí, áðïöáóßæïõìå: ÁíáèÝôïõìå óôïí ÅËËÇÍÉÊÏ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏ ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ (Å.Ï.Ô.) ôïí êáèïñéóìü ôùí ðñïäéáãñáöþí ðïõ ðñýðåé íá ðëçñïýí ïé ðñïò åêìßóèùóç êáôïéêßåò ôçò ðáñ. 4á ôïõ Üñèñïõ 82 ôïõ í.3057/2002 (ÖÅÊ 239Á), ôïí Ýëåã ï ôùí ó åôéêþí ðñïäéáãñáöþí êáé ôçí åðïðôåßá ôçò ôþñçóçò ôïõò êáèþò êáé ôçí ñýèìéóç êüèå ëåðôïìýñåéáò ó åôéêþò ìå ôç óýíáøç ôùí Ïëõìðéáêþí ìéóèþóåùí êáôïéêéþí. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 12 Äåêåìâñßïõ 2002 ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ Ä. ÃÅÙÑÃÁÊÏÐÏÕËÏÓ Å. ÂÅÍÉÆÅËÏÓ Ö Áñéè. ïéê /5447 (3) Óõãêñüôçóç ÅðéôñïðÞò "Öýóç 2000" óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 5 ôçò ÊÕÁ 33318/3028/1998. Ç ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 5 ôçò 33318/3028/1998 ÊÕÁ "Êáèïñéóìüò ìýôñùí êáé äéáäéêáóéþí ãéá ôç äéáôþñçóç ôùí öõóéêþí ïéêïôüðùí (åíäéáéôçìüôùí), êáèþò êáé ôçò Üãñéáò ðáíßäáò êáé ëùñßäáò" (ÖÅÊ 1289/ / ) üðùò ïé äéáôüîåéò áõôýò óõìðëçñþèçêáí ìå ôï Üñèñï 17 ôïõ Í. 2742/1999: " ùñïôáîéêüò ó åäéáóìüò êáé áåéöüñïò áíüðôõîç êáé Üëëåò äéáôüîåéò" (ÖÅÊ 207/Á/ ) êáé ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 13, ðáñ. 2 ôïõ Í. 3044/2002 (ÖÅÊ 197/Á/ ). 2. Ôçí áíüãêç åíåñãïðïßçóçò ôçò åí èýìáôé ÅðéôñïðÞò, ðïõ óõóôüèçêå ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 5 ôçò áíáöåñüìåíçò áíùôýñù 33318/3028/1998 ÊÕÁ, ìå óêïðü ôçí õðïâïþèçóç ôçò áðïôåëåóìáôéêþò åöáñìïãþò ôùí äéáôüîåþí ôçò êáé åéäéêüôåñá ùò ðñïò ôéò ðñïóôáôåõüìåíåò 68

69 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) ðåñéï Ýò êáé ôá éäéáßôåñá ðñïóôáôåõüìåíá åßäç ôçò Üãñéáò ðáíßäáò êáé ëùñßäáò ôçò þñáò. 3. Ôï áðü Ýããñáöï/Fax ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò ðåñß ïñéóìïý åêðñïóþðïõ. 4. Ôï 50131/ Ýããñáöï ôïõ Õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò ðåñß ïñéóìïý åêðñïóþðïõ. 5. Ôï 27111/ Ýããñáöï ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò, ðåñß ïñéóìïý åêðñïóþðïõ. 6. Ôï 7604/ Ýããñáöï ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý, ðåñß ïñéóìïý åêðñïóþðïõ. 7. Ôï 2429 Ýããñáöï ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, ðåñß ïñéóìïý åêðñïóþðïõ. 8. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôüîåéò ôçò áðüöáóçò áõôþò äåí ðñïêáëåßôáé äáðüíç óå âüñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý, áðïöáóßæïõìå: ñèñï 1 Ïñßæïõìå ôá ìýëç ôçò 15ìåëïýò ÅðéôñïðÞò "ÖÕÓÇ 2000", ìå ôïõò áíáðëçñùìáôéêïýò ôïõò, ùò êáôùôýñù: 1. Áðü ôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò: - Ëõìâáßïò ÃéÜííçò, Åéäéêüò Óýìâïõëïò óå èýìáôá ôïõñéóìïý 2. Áðü ôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò: -ÄÝðïò ÄçìÞôñéïò, Äáóïëüãïò óôç Ä/íóç Åðéèåþñçóçò ÔìÞìá Äáóéêü 3. Áðü ôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò, ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí ñãùí -ÑÜëëçò ÃêÝêáò, óýìâïõëïò Õðïõñãïý ÐÅ. Ù.Ä.Å. ìå áíáðëçñùôþ ôïí ÐëÝóóá Óðýñï, áðü ôçí Ä/íóç Ðåñéâáëëïíôéêïý Ó åäéáóìïý. 4. Áðü ôï Õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò - ÓêáñáìáãêÜ ÂáóéëéêÞ, ÐñïúóôáìÝíç ÔìÞìáôïò Áíáðôõîéáêþí ÐñïãñáììÜôùí ìå áíáðëçñþôñéá ôçí ÌðåëéÜ ÁñåôÞ õðüëëçëï ôçò Ä/íóçò Áíáðôõîéáêþí ÐñïãñáììÜôùí. 5. Áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý - Æáìåíïðïýëïõ Íßêç, ÐñïúóôáìÝíç Åöïñåßáò ÍåùôÝñùí Ìíçìåßùí ìå áíáðëçñþôñéá ôçí Ãêáäüëïõ Áíáóôáóßá, Áñ áéïëüãï ôçò Ä/íóçò Ðñïúóôïñéêþí êáé Êëáóóéêþí Áñ áéïôþôùí. 6. Áðü ôï Õðïõñãåßï ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò - Óêïýíôçò Âáóßëåéïò, Áíôéðëïßáñ ïò, ôìçìáôüñ çò ÕÅÍ/ÄÐÁã ìå áíáðëçñùôþ ôïí ÐÝôñïõ ÅììáíïõÞë ÔìçìáôÜñ ç ÕÅÍ/ÄÐÈÐâ. 7. ÌÜñãáñçò Ê., ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ ìå áíáðëçñùôþ ôïí ÓêÜííáâç Ê. ÁíáðëçñùôÞ ÊáèçãçôÞ ôïõ áõôïý ÁÅÉ, åìðåéñïãíþìïíåò óôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ïéêïëïãßáò. 8. ÁëéöñáãêÞò Ä. Áí. ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò, ìå áíáðëçñùôþ ôïí Óåéëüðïõëï ÄçìÞôñéï, Åðßêïõñï ÊáèçãçôÞ ôïõ áõôïý ÁÅÉ, åìðåéñïãíþìïíåò óôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ôçò åäáöïëïãßáò. 9. Êáñáãêïýíç Á. Åðßê. Êáèçã. Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ìå áíáðëçñùôþ ôïí Äçìüðïõëï Ð. Åðßê.ÊáèçãçôÞ óôï ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí, åìðåéñïãíþìïíåò óôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ôçò ÂïôáíéêÞò. 10. ËåãÜêéò Ô. Åðßê. Êáèçã. Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ìå áíáðëçñùôþ ôïí ïíäñüðïõëï Â. Áíáðë.Êáèçã.Ðáíåðéóôçìßïõ ÐÜôñáò, åìðåéñïãíþìïíåò óôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ôçò Æùïëïãßáò. 11. ÍôÜöçò Ó. Ïì.Êáèçã.Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò, ìå áíáðëçñùôþ ôïí ÓôÜìïõ Í., ÊáèçãçôÞ ôïõ áõôïý ÁÅÉ, åìðåéñïãíþìïíåò óôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ôçò Äáóïðïíßáò. 12. ÍéêïëáÀäïõ Á. Áíáðë. Êáèçã. Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ìå áíáðëçñùôþ ôçí Èåóóáëïý Ì.ËÝêôïñá ôïõ áõôïý ÁÅÉ, åìðåéñïãíþìïíåò óôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ôçò ÈáëÜóóéáò Âéïëïãßáò. 13. ÄçìÞôñçò ÊáñÜâåëëáò, åêðñüóùðïò ôçò WWF-ÅëëÜò, ìå áíáðëçñùôþ ôïí Óðýñï ÊïôïìÜôá áðü ôçí Mom. 14. ÔÜóïò ÄçìáëÝîçò, åêðñüóùðïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÏñíéèïëïãéêÞò Åôáéñåßáò ìå áíáðëçñùôþ ôïí Óðýñï Øáñïýäá áðü ôïí Áñêôïýñï. 15. Ùò Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò ïñßæåôáé ï É.ÌðïõôÜñçò. Ôïí Ðñüåäñï áðüíôá Þ êùëõüìåíï áíôéêáèéóôü ï áíáðëçñùôþò ôïõ. Ùò áíáðëçñùôþò ôïõ ÐñïÝäñïõ ïñßæåôáé ï Ê. ÌÜñãáñçò ïìïßùò ìýëïò ôçò ÅðéôñïðÞò. ñèñï 2 1. Ôçí õðïóôþñéîç ôïõ Ýñãïõ ôçò áíùôýñù ÅðéôñïðÞò èá Ý åé ôï ÔìÞìá Äéá åßñéóçò Öõóéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ ÙÄÅ. 2. Ï Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò, Ý åé ôïí óõíôïíéóìü ôùí åñãáóéþí, êáôáíýìåé áõôýò óôá ìýëç ôçò ÅðéôñïðÞò êáé åðïðôåýåé ôçí åýñõèìç ëåéôïõñãßá ôçò. 3. Ç ÅðéôñïðÞ "Öýóç 2000": á) Óõãêáëåßôáé ìå ìýñéìíá ôçò áñìüäéáò Õðçñåóßáò ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÕÐÅ ÙÄÅ, ôáêôéêü, ìßá öïñü êüèå äßìçíï êáé Ýêôáêôá, ìåôü áðü ðñüóêëçóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Þ åöüóïí ôï æçôþóåé ôï 1/3 áðü ôá ìýëç ôçò. â) åé ôéò áñìïäéüôçôåò ðïõ ïñßæïõí ïé äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 5 ôçò 33318/3028/1998 ÊÕÁ (ÖÅÊ 1289/Â/ ), üðùò áõôýò óõìðëçñþèçêáí ìå ôï Üñèñï 17 ôïõ Í. 2742/1999 (ÖÅÊ 207/Á/1999) êáé ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 13 ðáñ. 2 ôïõ Í. 3044/2002 (ÖÅÊ 197/Á/ ). ã) Èåùñåßôáé üôé åßíáé óå áðáñôßá üôáí ðáñßóôáôáé ç ðëåéïøçößá ôùí ìåëþí ôçò. ä) Ïé áðïöüóåéò ôçò ëáìâüíïíôáé ìå ðëåéïøçößá ôùí ôñéþí ôåôüñôùí (3/4) ôùí ðáñüíôùí, åêüóôïôå, ìåëþí ôçò. Óå ðåñßðôùóç éóïøçößáò õðåñéó ýåé ç øþöïò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò. 4. Ç èçôåßá ôùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò åßíáé ôñéåôþò. Áñèñï 3 Ç éó ýò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò áñ ßæåé áðü ôç äçìïóßåõóþ ôçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 5 Äåêåìâñßïõ 2002 Ç ÕÐÏÕÑÃÏÓ Â. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ Ö Áñéè (4) ÁíáíÝùóç ïñþãçóçò ìßáò (1) õðïôñïößáò ãéá ôï áêáäçìáúêü Ýôïò OI YÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ïíôáò õðüøç: Á) Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í.Ä. 212/69 «Ðåñß ïñãáíþóåùò êáé äéïéêþóåùò ôïõ Ïñãáíéóìïý Áðáó ïëþóåùò Åñãáôéêïý 69

70 20796 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) Äõíáìéêïý» (ÖÅÊ 112/Á/ ) êáé ôïõ Í. 2956/01 «ÁíáäéÜñèñùóç ÏÁÅÄ êáé Üëëåò äéáôüîåéò» ÖÅÊ 258/Á/ Â) Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä. 368/89 «Ïñãáíéóìüò Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò» (ÖÅÊ 163/Á/ ) êáé ôïõ Í.Ä. 372/95 «ÌåôáöïñÜ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí áðü ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò, Ðñüíïéáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí óôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò» (ÖÅÊ 201/Á/ ). Ã) Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í. 1346/83 «Ãéá ôçí ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëþñùóç äéáôüîåùí ôçò ÅñãáôéêÞò Íïìïèåóßáò êáé ñýèìéóç äéáöüñùí èåìüôùí» (ÖÅÊ 46/Á/ ). Ä) Ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 22 ôïõ Í. 2362/95 «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý ÅëÝã ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (ÖÅÊ 247/Á/95). Å) Ôéò äéáôüîåéò ôçò 40041/ Ê.Õ.Á. Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, (ÖÅÊ 652/Â/ ). ÓÔ) Ôçí /1330/Á0006/ êïéíþ áðüöáóç Ðñùèõðïõñãïý êáé Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß êáèïñéóìïý áñìïäéïôþôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí» (ÖÅÊ 1485/Â/ ). Æ) Ôç ó åôéêþ ðñüôáóç ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÏÁÅÄ (áðüöáóç 2964/41/ ), êáèþò êáé ôá 924/ êáé 1021/ Ýããñáöá ôïõ ÏÁÅÄ. Ç) ¼ôé áðü ôéò äéáôüîåéò ôçò áðüöáóçò áõôþò èá ðñïêëçèåß äáðüíç ýøïõò Åõñþ ( äñ.), ç ïðïßá èá âáñýíåé ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÏÁÅÄ Ê.Á. 2684, ïéêïíïìéêþò ñþóåùò , áðïöáóßæïõìå: Åãêñßíïõìå ôçí áíáíýùóç ôçò ïñþãçóçò áðü ôïí ÏÁ- ÅÄ ìßáò (1) õðïôñïößáò, ãéá Ýíá Ýôïò, êáôü ôçí áêáäçìáúêþ ðåñßïäï , óôçí Åõáããåëßá ÊáóéìÜôç, ç ïðïßá åêðïíåß äéäáêôïñéêü ôßôëï PhD. Ç êáôüèåóç ôùí ñçìüôùí ãéá ôçí ùò Üíù õðïôñïößá èá ãßíåôáé áðü ôïí Ïñãáíéóìü, óôçí ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÔÑÁÐÅ- ÆÁ ôçò ÅËËÁÄÏÓ, õðïêáôüóôçìá Áñãõñïõðüëåùò, óôïí ðñïóùðéêü ëïãáñéáóìü ôçò õðïôñüöïõ óôçí Áããëßá. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 10 Äåêåìâñßïõ 2002 ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖËÙÑÉÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÑÅÐÐÁÓ Ö Áñéè (5) ÊÞñõîç õðï ñåùôéêþò ôçò áðü 4 Óåðôåìâñßïõ 2002 ÓÓÅ ãéá ôïõò üñïõò áìïéâþò êáé åñãáóßáò ôùí êáèáñéóôþí êáé êáèáñéóôñéþí ðïõ áðáó ïëïýíôáé óôéò âéïìç áíßåò êáé âéïôå íéêýò åðé åéñþóåéò üëçò ôçò þñáò ðëçí ôïõ Í. Èåóóáëïíßêçò. O YÐÏÕÑÃÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 1876/ Ôçí 80088/ áðüöáóç áíüèåóçò áñìïäéïôþôùí óôïí Õöõðïõñãü Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (ÖÅÊ 1485/Â/ ). 3. Ôç ãíþìç ðïõ åîýöñáóå ôï Áíþôáôï Óõìâïýëéï Åñãáóßáò êáôü ôç óõíåäñßáóç ôïõ ôçò 29çò Íïåìâñßïõ Ôá óôïé åßá ôïõ öáêýëïõ áðü ôá ïðïßá ðñïêýðôåé üôé óõíôñý ïõí ïé áñéèìçôéêýò ðñïûðïèýóåéò ãéá ôçí êþñõîç õðï ñåùôéêþò ôçò ðéï ðüíù Ó.Ó.Å., äçëáäþ üôé ïé äåóìåõüìåíïé åñãïäüôåò áðáó ïëïýí ôï 51% ôùí åñãáæïìýíùí ôïõ åðáããýëìáôïò óôïí êëüäï, áðïöáóßæïõìå: 1. Êçñýóóïõìå õðï ñåùôéêþ ôçí áðü 4 Óåðôåìâñßïõ 2002 ÓÓÅ ãéá ôïõò üñïõò áìïéâþò êáé åñãáóßáò ôùí êáèáñéóôþí êáé êáèáñéóôñéþí ðïõ áðáó ïëïýíôáé óôéò âéïìç áíéêýò êáé âéïôå íéêýò åðé åéñþóåéò üëçò ôçò þñáò, ðëçí ôïõ Í. Èåó/êçò ãéá üëïõò ôïõò åñãïäüôåò êáé åñãáæüìåíïõò ôïõ åðáããýëìáôïò óôïí êëüäï ðïõ áöïñü áõôþ. 2. Ç éó ýò ôçò áðüöáóçò áõôþò áñ ßæåé áðü Áðü ôéò äéáôüîåéò ôçò áðüöáóçò áõôþò äåí ðñïêáëåßôáé äáðüíç óå âüñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý. H áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 6 Äåêåìâñßïõ 2002 Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÔÆÉÏËÁÓ Ö Áñéè (6) ÊÞñõîç õðï ñåùôéêþò ôçò áðü 24 Éïõëßïõ 2002 ÓÓÅ ãéá ôïõò üñïõò áìïéâþò êáé åñãáóßáò ôùí êáèçãçôþí ðïõ åñãüæïíôáé óôá öñïíôéóôþñéá ÌÝóçò Åêðáßäåõóçò Í. ÁôôéêÞò. O YÐÏÕÑÃÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñ.2 ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 1876/ Ôçí 80088/ áðüöáóç áíüèåóçò áñìïäéïôþôùí óôïí Õöõðïõñãü Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (Ö.Å.Ê. 1485/Â/ ). 3. Ôç ãíþìç ðïõ åîýöñáóå ôï Áíþôáôï Óõìâïýëéï Åñãáóßáò êáôü ôç óõíåäñßáóç ôïõ ôçò 29çò Íïåìâñßïõ Ôá óôïé åßá ôïõ öáêýëïõ áðü ôá ïðïßá ðñïêýðôåé üôé óõíôñý ïõí ïé áñéèìçôéêýò ðñïûðïèýóåéò ãéá ôçí êþñõîç õðï ñåùôéêþò ôçò ðéï ðüíù Ó.Ó.Å., äçëáäþ üôé ïé äåóìåõüìåíïé åñãïäüôåò áðáó ïëïýí ôï 51% ôùí åñãáæïìýíùí ôïõ åðáããýëìáôïò óôïí êëüäï, áðïöáóßæïõìå: 1. Êçñýóóïõìå õðï ñåùôéêþ ôçí áðü 24 Éïõëßïõ 2002 ÓÓÅ ãéá ôïõò üñïõò áìïéâþò êáé åñãáóßáò ôùí êáèçãçôþí ðïõ åñãüæïíôáé óôá öñïíôéóôþñéá ÌÝóçò Åêðáßäåõóçò Í. ÁôôéêÞò ãéá üëïõò ôïõò åñãïäüôåò êáé åñãáæüìåíïõò ôïõ åðáããýëìáôïò óôïí êëüäï ðïõ áöïñü áõôþ. 2. Ç éó ýò ôçò áðüöáóçò áõôþò áñ ßæåé áðü Áðü ôéò äéáôüîåéò ôçò áðüöáóçò áõôþò äåí ðñïêáëåßôáé äáðüíç óå âüñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý. H áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 6 Äåêåìâñßïõ 2002 Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÔÆÉÏËÁÓ 70

71 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) Áñéè.3286 (7) ãêñéóç õðåñùñéáêþò åñãáóßáò óå Ýíá õðüëëçëï éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ñüíïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò Ãåí. Ãñáììáôåßáò Ôïõñéóìïý. ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôï Í.1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá», üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í.2081/ Ôï Üñèñï 18 ôïõ Í. 2470/97 «Áíáìüñöùóç ìéóèïëïãßïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Üëëåò óåéíáöåßò äéáôüîåéò, üðùò áíôéêáôáóôüèçêå ìå ôï Üñèñï 15 ôïõ Í.2592/98». 3. Ôï Ð.Ä. 368/89 «Ïñãáíéóìüò Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò», üðùò ôñïðïðïéþèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìåôáãåíýóôåñá ìå ôï Ð.Ä. 436/ Ôï Ð.Ä. 95/93 «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôþôùí ðïõ äéáôçñïýíôáé áðü ôïí Õðïõñãü Åñãáóßáò». 5. Ôï Ð.Ä. 372/1995 «ÌåôáöïñÜ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí áðü ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò - Ðñüíïéáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí óôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò». 6. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. Ä/ôïò 515/70 «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí åñãáóßáò ìéóèùôþí», üðùò óõìðëçñþèçêáí áðü ôï Í.Ä. 264/ Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Ð. Ä/ôïò ôçò ðåñß êùäéêïðïéþóåùò ôùí äéáôüîåùí ôùí Íüìùí «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí åñãáóßáò åéò ôá êáôáóôþìáôá ê.ëð.», ðïõ äéáôçñþèçêå óå éó ý ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Í.Ä. 1037/71 «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí ëåéôïõñãßáò êáôáóôçìüôùí êáé åñãáóßáò ôïõ ðñïóùðéêïý áõôþí». 8. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð. Ä/ôïò ôçò «ðåñß êùäéêïðïßçóåùò êáé óõìðëçñþóåùò ôùí ðåñß 8þñïõ åñãáóßáò äéáôüîåùí». 9. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Â. Ä/ôïò ôçò «ðåñß êáíïíéóìïý ùñþí åñãáóßáò áãïñáßùí (ôáîß) êáé éäéùôéêþò ñþóåùò áõôïêéíþôùí». 10. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä. 410/1988 «Êþäéêáò ðñïóùðéêïý ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ôïõ Äçìïóßïõ, ôùí Ï.Ô.Á. êáé ôùí ëïéðþí Í.Ð.Ä.Ä.». 11. Ôçí åãêýêëéï /2196/0022/ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí. 12. Ôçí 2/80345/0004/ Ê.Õ.Á. «Ìåôáâßâáóç åîïõóßáò õðïãñáöþò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 7 ðáñ. 1 ôïõ Í. 1943/91». 13. Ôçí 2731/ (ÖÅÊ 931/Â/ ) êïéíþ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé Åñãáóßáò êáé Êïéí. Áóöáëßóåùí «Êáèïñéóìüò áíùôüôùí ïñßùí õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò ôùí åñãáæïìýíùí óôéò âéïìç áíéêýò, âéïôå íéêýò åðé åéñþóåéò, åêìåôáëëåýóåéò êáé åñãáóßáò  çìåñïëïãéáêïý åîáìþíïõ 2000». 14. Ôï Üñèñï 22 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2362/ Ôçí 33/ ÐÕÓ «Ôñïðïðïßçóç êáé áíáìüñöùóç ôçò 88/ ÐÕÓ êáé ðñïóáñìïãþ ôçò óôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. 2470/97 (ÖÅÊ 109/Á/ ). 16. Ôï 10812/ Ýããñáöï áßôçìá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò ôçò Ãåí. Ãñáììáôåßáò Ôïõñéóìïý. 17. Ôçí áðü ãíþìç ôïõ Áíþôáôïõ Óõìâïõëßïõ Åñãáóßáò (ÁÓÅ). 18. Ôï ãåãïíüò üôé õðüñ åé åããåãñáììýíç ðßóôùóç óôïí ÊÁ 0522, áðïöáóßæïõìå: 1. Åãêñßíïõìå ôçí õðåñùñéáêþ åñãáóßá óå (1) Ýíá õðüëëçëï éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ñüíïõ, ìý ñé 22 þñåò ôï ìþíá, ðëýïí ôùí íïìßìùí ïñßùí õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò. 2. Ç áðüöáóç áõôþ éó ýåé áíáäñïìéêü Ýíá (1) ìþíá ðñéí ôç äçìïóßåõóþ ôçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ìý ñé Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 29 Íïåìâñßïõ 2002 Ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò ÄçìïóéïíïìéêÞò ÐïëéôéêÞò Õð. Åñãáóßáò Õð. Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéí. Áóöáëßóåùí ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÏÕÓÏÕËÁÊÏÓ ÉÙÁÍÍÁ ÐÁÍÏÐÏÕËÏÕ Ö Áñéè (8) ãêñéóç õðåñùñéáêþò åñãáóßáò õðáëëþëùí ôçò Õðçñåóßáò ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò. ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôï Í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá», üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/ Ôï Üñèñï 18 ôïõ Í. 2470/97 «Áíáìüñöùóç ìéóèïëïãßïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Üëëåò óåéíáöåßò äéáôüîåéò, üðùò áíôéêáôáóôüèçêå ìå ôï Üñèñï 15 ôïõ Í. 2592/98». 3. Ôï Ð.Ä. 368/89 «Ïñãáíéóìüò Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò» üðùò ôñïðïðïéþèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìåôáãåíýóôåñá ìå ôï Ð.Ä. 436/ Ôï Ð.Ä. 95/93 «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôþôùí ðïõ äéáôçñïýíôáé áðü ôïí Õðïõñãü Åñãáóßáò». 5. Ôï Ð.Ä. 372/1995 «ÌåôáöïñÜ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí áðü ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò - Ðñüíïéáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí óôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò». 6. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. Ä/ôïò 515/70 «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí åñãáóßáò ìéóèùôþí», üðùò óõìðëçñþèçêáí áðü ôï Í.Ä. 264/ Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Ð. Ä/ôïò ôçò ðåñß êùäéêïðïéþóåùò ôùí äéáôüîåùí ôùí Íüìùí «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí åñãáóßáò åéò ôá êáôáóôþìáôá ê.ëð.» ðïõ äéáôçñþèçêå óå éó ý ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Í.Ä. 1037/71 «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí ëåéôïõñãßáò êáôáóôçìüôùí êáé åñãáóßáò ôïõ ðñïóùðéêïý áõôþí». 8. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð. Ä/ôïò ôçò «ðåñß êùäéêïðïßçóåùò êáé óõìðëçñþóåùò ôùí ðåñß 8þñïõ åñãáóßáò äéáôüîåùí». 9. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Â. Ä/ôïò ôçò «ðåñß êáíïíéóìïý ùñþí åñãáóßáò áãïñáßùí (ôáîß) êáé éäéùôéêþò ñþóåùò áõôïêéíþôùí». 10. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä. 410/1988 «Êþäéêáò ðñïóùðéêïý ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ôïõ Äçìïóßïõ, ôùí Ï.Ô.Á. êáé ôùí ëïéðþí Í.Ð.Ä.Ä.». 11. Ôçí åãêýêëéï /2196/0022/ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí. 12. Ôçí 2/80345/0004/ Ê.Õ.Á. «Ìåôáâßâáóç åîïõóßáò õðïãñáöþò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 7 ðáñ. 1 ôïõ Í. 1943/91». 71

72 20798 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13. Ôçí 2731/ (ÖÅÊ 935/Â/ ) êïéíþ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé Åñãáóßáò êáé Êïéí. Áóöáëßóåùí «Êáèïñéóìüò áíùôüôùí ïñßùí õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò ôùí åñãáæïìýíùí óôéò âéïìç áíéêýò, âéïôå íéêýò åðé åéñþóåéò, åêìåôáëëåýóåéò êáé åñãáóßáò  çìåñïëïãéáêïý åîáìþíïõ 2002». 14. Ôï Üñèñï 22 ðáñ. 3 ôïõ Í.2362/ Ôçí 33/ ÐÕÓ «Ôñïðïðïßçóç êáé áíáìüñöùóç ôçò 88/ ÐÕÓ êáé ðñïóáñìïãþ ôçò óôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. 2470/97 (ÖÅÊ 109/Á/ ). 16. Ôï Ä9/Á/21777/5362 êáé ôï Ä9/Á/41661/9789 ôçò Õðçñåóßáò ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò. 17. Ôçí áðü ãíþìç ôïõ Áíþôáôïõ Óõìâïõëßïõ Åñãáóßáò (ÁÓÅ). 18. Ôï ãåãïíüò üôé õðüñ åé åããåãñáììýíç ðßóôùóç óôïí ðñïûðïëïãéóìü ÕÐÁ Ýôïõò 2002 ôï ðïóü ôùí Åõñþ, áðïöáóßæïõìå: 1. Åãêñßíïõìå ôçí õðåñùñéáêþ åñãáóßá óå: á) 13 åéñéóôýò áåñïðëüíùí ìý ñé 2574 þñåò óõíïëéêü. â) 71 Üôïìá äéáöüñùí åéäéêïôþôùí ìý ñé 7668 óõíïëéêü ðëýïí ôùí íïìßìùí ïñßùí õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò. 2. Ç áðüöáóç áõôþ éó ýåé áíáäñïìéêü Ýíá (1) ìþíá ðñéí ôç äçìïóßåõóþ ôçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ìý ñé Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 29 Íïåìâñßïõ 2002 Ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò ÄçìïóéïíïìéêÞò ÐïëéôéêÞò Õð. Åñãáóßáò Õð. Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéí. Áóöáëßóåùí ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÏÕÓÏÕËÁÊÏÓ ÉÙÁÍÍÁ ÐÁÍÏÐÏÕËÏÕ Ö Áñéè (9) ãêñéóç õðåñùñéáêþò åñãáóßáò õðáëëþëùí ôïõ ÓõíÞãïñïõ ôïõ Ðïëßôç. ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôï Í.1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá», üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/ Ôï Üñèñï 18 ôïõ Í. 2470/97 «Áíáìüñöùóç ìéóèïëïãßïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Üëëåò óåéíáöåßò äéáôüîåéò», üðùò áíôéêáôáóôüèçêå ìå ôï Üñèñï 15 ôïõ Í. 2592/ Ôï Ð.Ä. 368/89 «Ïñãáíéóìüò Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò» üðùò ôñïðïðïéþèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìåôáãåíýóôåñá ìå ôï Ð.Ä. 436/ Ôï Ð.Ä. 95/93 «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôþôùí ðïõ äéáôçñïýíôáé áðü ôïí Õðïõñãü Åñãáóßáò». 5. Ôï Ð.Ä. 372/1995 «ÌåôáöïñÜ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí áðü ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò - Ðñüíïéáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí óôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò. 6. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. Ä/ôïò 515/70 «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí åñãáóßáò ìéóèùôþí» üðùò óõìðëçñþèçêáí áðü ôï Í.Ä. 264/ Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Ð. Ä/ôïò ôçò ðåñß êùäéêïðïéþóåùò ôùí äéáôüîåùí ôùí Íüìùí «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí åñãáóßáò åéò ôá êáôáóôþìáôá ê.ë.ð.» ðïõ äéáôçñþèçêå óå éó ý ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Í.Ä. 1037/71 «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí ëåéôïõñãßáò êáôáóôçìüôùí êáé åñãáóßáò ôïõ ðñïóùðéêïý áõôþí». 8. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð. Ä/ôïò ôçò «ðåñß êùäéêïðïßçóåùò êáé óõìðëçñþóåùò ôùí ðåñß 8þñïõ åñãáóßáò äéáôüîåùí». 9. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Â. Ä/ôïò ôçò «ðåñß êáíïíéóìïý ùñþí åñãáóßáò áãïñáßùí (ôáîß) êáé éäéùôéêþò ñþóåùò áõôïêéíþôùí». 10. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä. 410/1988 «Êþäéêáò ðñïóùðéêïý ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ôïõ Äçìïóßïõ, ôùí Ï.Ô.Á. êáé ôùí ëïéðþí Í.Ð.Ä.Ä.». 11. Ôçí åãêýêëéï /2196/0022/ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí. 12. Ôçí 2/80345/0004/ Ê.Õ.Á. «Ìåôáâßâáóç åîïõóßáò õðïãñáöþò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 7 ðáñ. 1 ôïõ Í. 1943/91». 13. Ôçí 2731/ (ÖÅÊ 935/Â/ ) êïéíþ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé Åñãáóßáò êáé Êïéí. Áóöáëßóåùí «Êáèïñéóìüò áíùôüôùí ïñßùí õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò ôùí åñãáæïìýíùí óôéò âéïìç áíéêýò, âéïôå íéêýò åðé åéñþóåéò, åêìåôáëëåýóåéò êáé åñãáóßáò  çìåñïëïãéáêïý åîáìþíïõ 2000». 14. Ôï Üñèñï 22 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2362/ Ôçí 33 ôçò ÐÕÓ «Ôñïðïðïßçóç êáé áíáìüñöùóç ôçò áñéèì. 88/ ÐÕÓ êáé ðñïóáñìïãþ ôçò óôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. 2470/97 (ÖÅÊ 109/Á/ ). 16. Ôï 1353/ Ýããñáöï áßôçìá ôïõ ÓõíÞãïñïõ ôïõ Ðïëßôç. 17. Ôçí áðü ãíþìç ôïõ Áíþôáôïõ Óõìâïõëßïõ Åñãáóßáò (ÁÓÅ). 18. Ôï ãåãïíüò üôé õðüñ åé åããåãñáììýíç ðßóôùóç óôïí ÊÁÅ 0521 ôïõ ÖïñÝá (ÕÐ.ÅÓ.ÄÄÁ - Óô.Ð), áðïöáóßæïõìå: 1. Åãêñßíïõìå ôçí õðåñùñéáêþ åñãáóßá óå ìßá (1) ä/êþ õðüëëçëï êáé ôýóóåñéò (4) Ãñáììáôåßò Óõíçãüñïõ ôïõ Ðïëßôç óå ó Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ìý ñé 40 þñåò ôï ìþíá, ãéá ôïí êáèýíá, ðëýïí ôùí íïìßìùí ïñßùí õðåñùñéáêþò åñãáóßáò. 2. Ç áðüöáóç áõôþ éó ýåé áíáäñïìéêü Ýíá (1) ìþíá ðñéí ôç äçìïóßåõóþ ôçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ìý ñé Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 29 Íïåìâñßïõ 2002 Ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò ÄçìïóéïíïìéêÞò ÐïëéôéêÞò Õð. Åñãáóßáò Õð. Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéí. Áóöáëßóåùí ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÏÕÓÏÕËÁÊÏÓ ÉÙÁÍÍÁ ÐÁÍÏÐÏÕËÏÕ Ö Áñéè (10) ãêñéóç õðåñùñéáêþò åñãáóßáò õðáëëþëùí ôïõ Ïñãáíéóìïý ÁóöÜëéóçò Ðñïóùðéêïý ÄÅÇ. ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôï Í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá», üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/92. 72

73 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) Ôï Üñèñï 18 ôïõ Í. 2470/97 «Áíáìüñöùóç ìéóèïëïãßïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Üëëåò óåéíáöåßò äéáôüîåéò, üðùò áíôéêáôáóôüèçêå ìå ôï Üñèñï 15 ôïõ Í. 2592/ Ôï Ð.Ä. 368/89 «Ïñãáíéóìüò Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò» üðùò ôñïðïðïéþèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìåôáãåíýóôåñá ìå ôï Ð.Ä. 436/ Ôï Ð.Ä. 95/93 «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôþôùí ðïõ äéáôçñïýíôáé áðü ôïí Õðïõñãü Åñãáóßáò». 5. Ôï Ð.Ä. 372/1995 «ÌåôáöïñÜ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí áðü ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò - Ðñüíïéáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí óôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò». 6. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. Ä/ôïò 515/70 «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí åñãáóßáò ìéóèùôþí» üðùò óõìðëçñþèçêáí áðü ôï Í.Ä. 264/ Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Ð. Ä/ôïò ôçò ðåñß êùäéêïðïéþóåùò ôùí äéáôüîåùí ôùí Íüìùí «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí åñãáóßáò åéò ôá êáôáóôþìáôá ê.ë.ð.» ðïõ äéáôçñþèçêå óå éó ý ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Í.Ä. 1037/71 «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí ëåéôïõñãßáò êáôáóôçìüôùí êáé åñãáóßáò ôïõ ðñïóùðéêïý áõôþí». 8. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð. Ä/ôïò ôçò «ðåñß êùäéêïðïßçóåùò êáé óõìðëçñþóåùò ôùí ðåñß 8þñïõ åñãáóßáò äéáôüîåùí». 9. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Â. Ä/ôïò ôçò «ðåñß êáíïíéóìïý ùñþí åñãáóßáò áãïñáßùí (ôáîß) êáé éäéùôéêþò ñþóåùò áõôïêéíþôùí». 10. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä. 410/1988 «Êþäéêáò ðñïóùðéêïý ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ôïõ Äçìïóßïõ, ôùí Ï.Ô.Á. êáé ôùí ëïéðþí Í.Ð.Ä.Ä.». 11. Ôçí åãêýêëéï /2196/0022/ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí. 12. Ôçí 2/80345/0004/ Ê.Õ.Á. «Ìåôáâßâáóç åîïõóßáò õðïãñáöþò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 7 ðáñ. 1 ôïõ Í. 1943/91». 13. Ôçí 2731/ (ÖÅÊ 935/Â/ ) êïéíþ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé Åñãáóßáò êáé Êïéí. Áóöáëßóåùí «Êáèïñéóìüò áíùôüôùí ïñßùí õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò ôùí åñãáæïìýíùí óôéò âéïìç áíéêýò, âéïôå íéêýò åðé åéñþóåéò, åêìåôáëëåýóåéò êáé åñãáóßáò  çìåñïëïãéáêïý åîáìþíïõ 2000». 14. Ôï Üñèñï 22 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2362/ Ôçí 33/ ÐÕÓ «Ôñïðïðïßçóç êáé áíáìüñöùóç ôçò áñéèì. 88/ ÐÕÓ êáé ðñïóáñìïãþ ôçò óôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. 2470/97 (ÖÅÊ 109/Á/ ). 16. Ôï Ö.Õðåñ./2684 Ýããñáöï ôçò Ãåí. Ãñáì. Êïéí. Áóöáëßóåùí êáé ôï 10990/ Ýããñáöï ôïõ Ïñãáíéóìïý ÁóöÜëéóçò Ðñïóùðéêïý ÄÅÇ. 17. Ôçí áðü ãíþìç ôïõ Áíþôáôïõ Óõìâïõëßïõ Åñãáóßáò (ÁÓÅ). 18. Ôï ãåãïíüò üôé õðüñ åé åããåãñáììýíç ðßóôùóç óôïí ðñïûðïëïãéóìü ãéá ôï Ýôïò 2002, áðïöáóßæïõìå: 1. Åãêñßíïõìå ôçí õðåñùñéáêþ åñãáóßá óå: á) íôåêá (11) äéïéêçô. ìéóèùôïýò ôïõ Ïñãáíéóìïý ìý ñé åîáêüóéåò åîþíôá (660) þñåò óõíïëéêü. â) íá (1) êëçôþñá ìý ñé åîþíôá (60) þñåò óõíïëéêü. ã) ÔÝóóåñéò (4) ïäçãïýò ìý ñé ôåôñáêüóéåò ïãäüíôá (480) þñåò óõíïëéêü ðëýïí ôùí íïìßìùí ïñßùí õðåñùñéáêþò åñãáóßáò. 2. Ç áðüöáóç áõôþ éó ýåé áíáäñïìéêü Ýíá (1) ìþíá ðñéí ôç äçìïóßåõóþ ôçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ìý ñé Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 5 Äåêåìâñßïõ 2002 Ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò ÄçìïóéïíïìéêÞò ÐïëéôéêÞò Õð. Åñãáóßáò Õð. Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéí. Áóöáëßóåùí ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÏÕÓÏÕËÁÊÏÓ ÉÙÁÍÍÁ ÐÁÍÏÐÏÕËÏÕ Ö Áñéè (11) ãêñéóç õðåñùñéáêþò åñãáóßáò ãéáôñþí ôïõ ÓÁ Åëåõóßíáò. ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôï Í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá», üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/ Ôï Üñèñï 18 ôïõ Í. 2470/97 «Áíáìüñöùóç ìéóèïëïãßïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Üëëåò óåéíáöåßò äéáôüîåéò», üðùò áíôéêáôáóôüèçêå ìå ôï Üñèñï 15 ôïõ Í. 2592/ Ôï Ð.Ä. 368/89 «Ïñãáíéóìüò Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò» üðùò ôñïðïðïéþèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìåôáãåíýóôåñá ìå ôï Ð.Ä. 436/ Ôï Ð.Ä. 95/93 «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôþôùí ðïõ äéáôçñïýíôáé áðü ôïí Õðïõñãü Åñãáóßáò». 5. Ôï Ð.Ä. 372/1995 «ÌåôáöïñÜ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí áðü ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò - Ðñüíïéáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí óôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò». 6. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. Ä/ôïò 515/70 «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí åñãáóßáò ìéóèùôþí» üðùò óõìðëçñþèçêáí áðü ôï Í.Ä. 264/ Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Ð. Ä/ôïò ôçò ðåñß êùäéêïðïéþóåùò ôùí äéáôüîåùí ôùí Íüìùí «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí åñãáóßáò åéò ôá êáôáóôþìáôá ê.ë.ð.» ðïõ äéáôçñþèçêå óå éó ý ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Í.Ä. 1037/71 «ðåñß ñïíéêþí ïñßùí ëåéôïõñãßáò êáôáóôçìüôùí êáé åñãáóßáò ôïõ ðñïóùðéêïý áõôþí». 8. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð. Ä/ôïò ôçò «ðåñß êùäéêïðïßçóåùò êáé óõìðëçñþóåùò ôùí ðåñß 8þñïõ åñãáóßáò äéáôüîåùí». 9. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Â. Ä/ôïò ôçò «ðåñß êáíïíéóìïý ùñþí åñãáóßáò áãïñáßùí (ôáîß) êáé éäéùôéêþò ñþóåùò áõôïêéíþôùí». 10. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä. 410/1988 «Êþäéêáò ðñïóùðéêïý ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ôïõ Äçìïóßïõ, ôùí Ï.Ô.Á. êáé ôùí ëïéðþí Í.Ð.Ä.Ä.». 11. Ôçí åãêýêëéï /2196/0022/ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí. 12. Ôçí 2/80345/0004/ Ê.Õ.Á. «Ìåôáâßâáóç åîïõóßáò õðïãñáöþò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 7 ðáñ. 1 ôïõ Í. 1943/91». 13. Ôçí 2731/ (ÖÅÊ 935/Â/ ) êïéíþ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé Åñãáóßáò êáé Êïéí. Áóöáëßóåùí «Êáèïñéóìüò áíùôüôùí ïñßùí õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò ôùí åñãáæïìýíùí óôéò âéïìç áíéêýò, âéïôå íéêýò åðé åéñþóåéò, åêìåôáëëåýóåéò êáé åñãáóßáò  çìåñïëïãéáêïý åîáìþíïõ 2002». 14. Ôï Üñèñï 22 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2362/

74 20800 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 15. Ôçí 33/ ÐÕÓ «Ôñïðïðïßçóç êáé áíáìüñöùóç ôçò 88/ ÐÕÓ êáé ðñïóáñìïãþ ôçò óôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. 2470/97 (ÖÅÊ 109/Á/ ). 16. Ôï Ö.Õðåñ.4203/ Ýããñáöï ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Êïéí. Áóöáëßóåùí. 17. Ôçí áðü ãíþìç ôïõ Áíþôáôïõ Óõìâïõëßïõ Åñãáóßáò (ÁÓÅ). 18. Ôï ãåãïíüò üôé õðüñ åé åããåãñáììýíç ðßóôùóç óôïí ðñïûðïëïãéóìü Ýôïò 2002, ôïõ É.Ê.Á., áðïöáóßæïõìå: 1. Åãêñßíïõìå ôçí õðåñùñéáêþ åñãáóßá óå äýï (2) ãéáôñïýò ôïõ ÓÁ Åëåõóßíáò ìå óýìâáóç ìý ñé þñåò óõíïëéêü, ðëýïí ôùí íïìßìùí ïñßùí õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò. 2. Ç áðüöáóç áõôþ éó ýåé áíáäñïìéêü Ýíá (1) ìþíá ðñéí ôç äçìïóßåõóþ ôçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ìý ñé Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 5 Äåêåìâñßïõ 2002 Ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò ÄçìïóéïíïìéêÞò ÐïëéôéêÞò Õð. Åñãáóßáò Õð. Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Êïéí. Áóöáëßóåùí ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÏÕÓÏÕËÁÊÏÓ ÉÙÁÍÍÁ ÐÁÍÏÐÏÕËÏÕ Ö Áñéè. 4927/15/11 (12) ÓõìðëÞñùóç ôçò 4927/15/ áðü 31/01/2002 áðüöáóçò ôùí Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Äçìüóéáò ÔÜîçò «Óýóôáóç ÏìÜäáò Äéïßêçóçò ñãïõ óôï Õðïõñãåßï Äçìüóéáò ÔÜîçò ãéá Ðáñáêïëïýèçóç èåìüôùí ÅëëçíéêÞò Ðñïåäñßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò» ( - 231). ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌ. ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ - ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÔÁÎÇÓ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ðáñ. 18 Í.2503/97 «Äéïßêçóç, ÏñãÜíùóç, ÓôåëÝ ùóç ôçò ÐåñéöÝñåéáò, ñýèìéóç èåìüôùí ãéá ôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (Á - 107). 2. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í.2949/2001 «ÐñïîåíéêÞ äéáôßìçóç êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (Á - 243). 3. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ Í.1558/1985 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» (Á - 137), ôï ïðïßï ðñïóôýèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í.2081/1992 (Á - 154) êáé ôñïðïðïéþèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2 åäüöéï á ôïõ Í.2469/1997 (Á - 32). 4. Ôçí áíüãêç óõíôïíéóìïý êáé ðñïþèçóçò ôùí èåìüôùí ôçò ÅëëçíéêÞò Ðñïåäñßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç. 5. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóçò áðüöáóçò äåí ðñïêáëåßôáé äáðüíç óå âüñïò Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý, êáèüóïí ç ó åôéêþ äáðüíç èá ðñïêýøåé ìå ôï êáèïñéóìü ôçò áìïéâþò Þ áðïæçìßùóçò ðïõ èá ãßíåé ìå ôçí Ýêäïóç ôçò ðñïâëåðüìåíçò óôï ôåëåõôáßï åäüöéï ôçò ðáñ. 18 ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ Í.2503/1997 êïéíþò õðïõñãéêþò áðüöáóçò, áðïöáóßæïõìå: ñèñï 1 Óôçí ðáñüãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 1 ôçò 4927/15 áðü áðüöáóþò ìáò «Óýóôáóç ïìüäáò äéïßêçóçò Ýñãïõ óôï Õðïõñãåßï Äçìüóéáò ÔÜîçò ãéá Ðáñáêïëïýèçóçò èåìüôùí ÅëëçíéêÞò Ðñïåäñßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò» ( 231), ðñïóôßèåôáé åäüöéï ùò åîþò: «å. Áóôõíïìéêüò ÕðïäéåõèõíôÞò ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÅëåõèÝñéïò, ÐñïúóôÜìåíïò Ãñáöåßïõ Ôýðïõ Õðïõñãåßïõ Äçìüóéáò ÔÜîçò». ñèñï 2 íáñîç éó ýïò Ç éó ýò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò áñ ßæåé áðü ôç äçìïóßåõóþ ôçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 12 Äåêåìâñßïõ 2002 ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÔÁÎÇÓ ÊÙÓÔÁÓ ÓÊÁÍÄÁËÉÄÇÓ ÌÉ ÁËÇÓ ÑÕÓÏ ÏÚÄÇÓ Ö (13) ïñþãçóç Üäåéáò áóêþóåùò åðáããýëìáôïò Êïéíùí. Ëåéôïõñãïý óôçí ÊïóìÜ ÉùÜííá ôïõ Áðïóôüëïõ, êüôïéêï Áéãßïõ. Ï ÍÏÌÁÑ ÇÓ Á ÁÚÁÓ Ìå ôçí 8340/2002 áðüöáóç ôïõ ÍïìÜñ ç Á áàáò ïñçãåßôáé óôçí ÊïéíùíéêÞ Ëåéôïõñãü ÊïóìÜ ÉùÜííá ôïõ Áðïóôüëïõ, êüôïéêï Áéãßïõ, Üäåéá áóêþóåùò åðáããýëìáôïò Êïéíùí. Ëåéôïõñãïý. Ìå åíôïëþ ÍïìÜñ ç Ç Äéåõèýíôñéá Ð. ÑÏÍÏÐÏÕËÏÕ Ö ÄÉÏÑÈÙÓÅÉÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ (14) Óôï ÖÅÊ 531/ / , óôï ïðïßï äçìïóéåýèçêå ç 2159/ áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé áöïñü ôçí áðüêôçóç ÅëëçíéêÞò éèáãýíåéáò ôïõ ïìïãåíïýò Êåóßäç Äçìçôñßïõ ôïõ Íéêéöüñ (áýî. áñéè. 21), äéïñèþíåôáé ôï ðáôñþíõìï ôïõ ïìïãåíïýò áðü ôï åóöáëìýíï «Íéêéöüñ» óôï ïñèü «Íéêçöüñïò». (Áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò) Ö (15) Óôï ÖÅÊ 281/ / , óôï ïðïßï äçìïóéåýôçêå ç 8734/01 áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôåÜ ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé áöïñü ôçí áðüêôçóç ÅëëçíéêÞò éèáãýíåéáò ôçò ïìïãåíïýò Áñïõíôßäïõ ºñìá ôïõ Ìéêáßë (áýî. áñéè. 37), äéïñèþíåôáé ôï ðáôñþíõìï ôçò ïìïãåíïýò áðü ôï åóöáëìýíï «Ìéêáßë» óôï ïñèü «Ìé áþë». (Áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò) Ö (16) Óôï ÖÅÊ 531/ / , óôï ïðïßï äçìïóéåýôçêå ç ìå áñéèìü 2161/ áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé áöïñü ôçí áðüêôçóç ÅëëçíéêÞò éèáãýíåéáò ôïõ ïìïãåíïýò Êåóßäç Áíôþíç ôïõ Äçìçôñßïõ (áýî. áñéè. 23), äéïñèþíåôáé ôï üíïìá ôïõ ïìïãåíïýò áðü ôï åóöáëìýíï «Áíôþíç» áôï ïñèü «äùíéò». (Áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò) ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ 74

75 8019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π /853 /Ε 103 Τροποποίηση των υπ' αριθμ /3028/1998 κοι νών υπουργικών αποφάσεων (Β 1289) και υπ' αριθμ /1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20 ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ένωση... (Α 136/1992) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1 ζ και παρ. 2) του ν. 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α 34/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (Α 70/1984) και του άρθρου 3 του ν.1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α 101/1990), σε συνδυ ασμό με τις διατάξεις της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 12 της υπ αριθμ /1510/2005 κοινής υπουρ γικής απόφασης (Β 992). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137/1985) και των άρθρων 9 και 13 και 20 του π.δ/τος 473/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιο τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 157/1985). 3. Την οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου της 20 ης Noεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 74/557/ΕΟΚ και 2002/83/ΕΚ στον τομέα του περιβάλλοντος, λόγω προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας» (ΕΕL 368/ ). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι κασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (εν διαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλω ρίδας.» (Β 1289) 5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 92/43/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 1992 «Για τη δια τήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕL 206/7/ ). 6. Την υπ αριθμ /1510/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπο μπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συμ μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/81/ΕΚ κλπ.» (Β 992). 7. Την οδηγία 2001/81 του Συμβουλίου της 23 ης Οκτω βρίου 2001 (EEL 309 σελ. 22/ ). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώ δικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 9. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι κού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται: α) η συμ μόρφωση με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α, παράγρα φος 2 και του Κεφαλαίου Β, παράγραφος 3, εδάφιο (β), της οδηγίας 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου της 20 ης Νοεμ βρίου 2006 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την προ σαρμογή των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ, 97/68/ ΕΚ, 2001/80/ΕΚ και 2001/81/ΕΚ στον τομέα του περι βάλλοντος, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», που έχει δημοσιευθεί στην Ελλη νική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ κών Κοινοτήτων (ΕΕL 368/ ) και του διορθω τικού της οδηγίας 2006/105/ΕΚ (ΕΕL 80/15/ ), με την τροποποίηση της υπ αριθμ /3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε συμμόρφω ση με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (ΕΕL 206/7/ ) και της υπ αριθμ /1510/2005 κοινής υπουργικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/81/ ΕΚ (EEL 309 σελ. 22/ ) και β) η ορθή ενσωμά τωση του άρθρου 6 (παρ. 4) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με την τροποποίηση του άρθρου 6 (παρ. 2) της υπ αριθμ /3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης: Α) Τροποποιείται η υπ αριθμ /3028/1998 κοινή υπουργική απόφαση ως ακολούθως: 75

76 8020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1) Στο άρθρο 2, το εδάφιο (iii) της παραγράφου (γ), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «iii) αποτελούν σημαντικά δείγματα τυπικών χαρακτη ριστικών μιας ή περισσότερων από τις ακόλουθες εννέα βιογεωγραφικές περιοχές: Αλπική, Ατλαντική, Μαύρης Θάλασσας, Βόρεια, Ηπειρωτική, της Νήσου των Μακά ρων, Μεσογειακή, Παννονική και Στεπική.» 2) Στο άρθρο 4, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 τροποποιείται ως εξής: «Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βασιζόμενη στα κριτήρια..στα πλαίσια μιας από τις εννέα βιο γεωγραφικές περιοχές κλπ». 3) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Εάν παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της Μ.Π.Ε., που προβλέπονται στο εδάφιο (ζ) της προηγούμενης παραγράφου ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, επι βάλλεται για επιτακτικούς λόγους ουσιώδους δημοσί ου συμφέροντος, στους οποίους περιλαμβάνονται λό γοι δημοσίου συμφέροντος κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με τα συναρμό δια Υπουργεία και ενημερώνει την Επιτροπή Ευρω παϊκών Κοινοτήτων.» 4) Στο άρθρο 11: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης απαγορεύεται για τα είδη πανίδας του παραρτήματος IV του άρθρου 20: α) κάθε μορφή σύλληψης ή θανάτωσης που αναφέρονται στο σημείο α) του παραρτήματος IV του άρθρου 20 την ησυχία των πληθυσμών ενός είδους και ειδικότερα:.κλπ» β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Καθιερώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις..αναφέ ρονται στο σημείο α) του παραρτήματος IV του άρθρου 20 αρνητικές επιπτώσεις στα εν λόγω είδη.» 5) Στο άρθρο 12 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης απαγορεύεται για τα είδη χλωρίδας του παραρτήμα τος IV του άρθρου 20: α) η εκ προθέσεως.κατανομής τους β) η κατοχή, απόφασης». 6) Στο άρθρο 20: α) Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αντικαθίστανται από τα εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ερμηνεία Οδηγίες για την ερμηνεία των τύπων οικοτόπων δί δονται στο «Ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικολογικών ενδι αιτημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» EUR 15/2, που εκ δόθηκε από την Επιτροπή Οικολογικών Ενδιαιτημάτων του άρθρου 20, στις 4 Οκτωβρίου 1999, και «Τροποποι ήσεις στο «Ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικολογικών ενδιαι τημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ενόψει της διεύρυν σης της ΕΕ» (Hab. 01/11b rev. 1) που εκδόθηκε από την ανωτέρω Επιτροπή Οικολογικών Ενδιαιτημάτων στις 24 Απριλίου 2002 μετά από γραπτή διαβούλευση, Ευρωπα ϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ο κωδικός του τύπου οικοτόπου αντιστοιχεί στον κω δικό του NATURA Ο αστερίσκος «*» υποδηλώνει τύπους οικοτόπων προ τεραιότητας. 1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΚΑΙ ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 11. Θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις οποίες εκδη λώνεται παλίρροια 1110 Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θα λάσσιο νερό μικρού βάθους 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae) 1130 Εκβολές ποταμών 1140 Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη 1150 * Παράκτιες λιμνοθάλασσες 1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι 1170 Ύφαλοι 1180 Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι από εκπομπές αερίων 12. Απόκρημνες βραχώδεις ακτές και παραλίες με κρο κάλες 1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυ ρίδας και άμπωτης 1220 Πολυετής βλάστηση ακτών με κροκάλες 1230 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στον Ατλαντικό και την Βαλτική 1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp Aπόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στις νήσους των Μακάρων 13. Έλη και αλίπεδα και ενδοχωρικά παράκτια του Ατ λαντικού 1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μο νοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών 1320 Λειμώνες με θαλάσσια Spartina (Spartinion maritimae) 1330 Aλίπεδα του Ατλαντικού (Glauco Puccinellietalia maritimae) 1340 * Αλίπεδα της ενδοχώρας 14. Μεσογειακά και θερμοατλαντικά παραθαλάσσια έλη και αλίπεδα 1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 1420 Mεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχ μες (Sarcocornetea fruticosi) 1430 Αλο νιτρόφιλες λόχμες (Pegano Salsoletea) 15. Στέπες της ενδοχώρας όπου διαβιούν αλόφιλοι και γυψόφιλοι οργανισμοί 1510 * Μεσογειακές αλατούχες στέπες (Limonietalia) 1520 * Γυψούχες ιβηρικές στέπες (Gypsophiletalia) 1530 * Παννωνικές αλατούχες στέπες και αλατούχα έλη 16. Αρχιπέλαγος, ακτές και αναδυόμενες επιφάνειες της Βόρειας Βαλτικής 76

77 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Νήσοι esker της Βαλτικής με βλάστηση αμμω δών, βραχωδών ή χαλικωδών παραλίων και υποπαρά λια βλάστηση 1620 Νησίδες και μικρές νήσοι της βόρειας Βαλτικής 1630 * Παράκτιοι λειμώνες της βόρειας Βαλτικής 1640 Αμμώδεις παραλίες με πολυετή βλάστηση της Βόρειας Βαλτικής 1650 Στενοί κολπίσκοι (μύχοι) της βόρειας Βαλτικής 2. ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΩΡΙΚΕΣ ΘΙΝΕΣ 21. Παράκτιες θίνες των ακτών του Ατλαντικού, της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής 2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες 2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες») 2130 * Σταθερές παράκτιες θίνες με ποώδη βλάστη ση («γκρίζες θίνες») 2140 * Απασβεστωμένες σταθερές θίνες με Empetrum nigrum 2150 * Aπασβεστωμένες σταθερές θίνες του Ατλαντι κού (Calluno Ulicetea) 2160 Θίνες με Hippophaë rhamnoides 2170 Θίνες με Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 2180 Θίνες με πυκνή βλάστηση της ατλαντικής, ηπει ρωτικής και βόρειας περιοχής 2190 Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών 21Α0 Machairs (* στην Ιρλανδία) 22. Παράκτιες θίνες των ακτών της Μεσογείου 2210 Σταθερές θίνες των παραλίων με Crucianellion maritimae 2220 Θίνες με Euphorbia terracina 2230 Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia 2240 Θίνες με λειμώνες με Brachypodietalia και μο νοετή φυτά 2250 * Θίνες των παραλίων με Juniperus spp Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto Lavenduletalia 2270 * Θίνες με δάση από Pinus pinea και/ή Pinus pinaster 23. Ενδοχωρικές θίνες, παλαιές και απασβεστωμέ νες 2310 Θίνες με ψαμμώδεις χερσοτόπους όπου φύονται Calluna και Genista 2320 Θίνες με ψαμμώδεις χερσότοπους όπου φύονται Calluna και Empetrum nigrum 2330 Ενδοχωρικές θίνες με ανοικτούς λειμώνες όπου φύονται Corynephorus και Agrostis 2340 * Παννωνικές ενδοχωρικές θίνες 3. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 31. Στάσιμα ύδατα 3110 Ολιγοτροφικά ύδατα, με πού μικρή περιεκτι κότητα σε ανόργανα άλατα, των αμμωδών πεδιάδων (Littorelletalia uniflorae) 3120 Ολιγοτροφικά ύδατα, με πολύ μικρή περιεκτικό τητα σε ανόργανα άλατα, των γενικά αμμωδών εδαφών της Δυτικής Μεσογείου με Isoetes spp Στάσιμα, ολιγοτροφικά έως μεσοτροφικά ύδα τα με βλάστηση Littorelletea uniflorae και/ή Isoëto Nanojuncetea 3140 Σκληρά ολιγο μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών με Chara spp Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition 3160 Φυσικές δυστροφικές λίμνες και τέλματα 3170 * Μεσογειακά εποχικά τέλματα 3180 * Turloughs 3190 Λίμνες καρστικού γύψου 31A0 * Τρανσυλβανικές εκτάσεις με λωτό θερμών πη γών 32. Ρέοντα ύδατα Τμήματα ρευμάτων ύδατος φυσι κής και ημιφυσικής ροής (μικρές, μέσου μεγέθους και μεγάλες κοίτες) των οποίων η ποιότητα του ύδατος δεν εμφανίζει σημαντική αλλοίωση 3210 Φυσικοί ποταμοί της Φιννοσκανδιναβίας 3220 Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ποώδης βλά στησή τους 3230 Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλά στησή τους με Myricaria germanica 3240 Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλά στησή τους με Salix elaeagnos 3250 Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή, με Glaucium flavum 3260 Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλά στηση Ranunculion fluitantis και Callitricho Batrachion 3270 Ποταμοί με λασπώδεις όχθες με βλάστηση Chenopodion rubri p.p.και Bidention p.p Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή πα ραπετάσματος από Salix Populus alba στις όχθες τους 3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo Agrostidion 4. ΕΥΚΡΑΤΑ ΧΕΡΣΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΧΜΕΣ 4010 Βόρεια υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica tetralix 4020 * Eύκρατα υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica ciliaris και Erica tetralix 4030 Ευρωπαϊκά ξηρά χέρσα εδάφη 4040 * Ξηρά παράκτια χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica vagans 4050 * Eνδημικά χέρσα εδάφη στις νήσους των Μα κάρων 4060 Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη 4070 * Λόχμες με Pinus mugo και Rhododendron hirsutum (Mugo Rhododendretum hirsuti) 4080 Υποαρκτικές λόχμες με Salix spp Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους 40Α0 * Υπό ηπειρωτικές περι Παννωνικές λόχμες 40B0 Συστάδες από Potentilla fruticosa της Ροδόπης 40C0 * Ποντο σαρματικές συστάδες φυλλοβόλων 5. ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ (MATORRALS) 51. Yπομεσογειακές και εύκρατες λόχμες 77