Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΦΜ ΔΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ημερομηνία γέννησης 12/4/1971 Τόπος γέννησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΦΜ 076682465 ΔΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ημερομηνία γέννησης 12/4/1971 Τόπος γέννησης"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ /ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή. 2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία. 3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση. 4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης. Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31, ΤΡΙΚΑΛΑ (*)Κοινοποίηση: Ως Πίνακας Κοινοποίησης (*) Αρ. Πρωτοκόλλου ΔΑ/Φ17.248/1608 Αρ.Φακέλου: Φ (*) Ημερομηνία 01/06/2012 Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ονομ/μο πατέρα Ονομ/μο μητέρας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΩ ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ΑΗ Εκδούσα Αρχή Α.Τ.ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ημερομηνία γέννησης 12/4/1971 Τόπος γέννησης ΛΑΡΙΣΑ Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ) ΝΟΜΟΣ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΔΗΜΟΣ: ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΔΟΣ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9, Τ.Κ Τηλέφωνα ΚΙΝ Φαξ Δηλώνω υπεύθυνα ότι Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου /Αρτοποιείο και πρατηρίου πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία «ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 30/05/2012 [ημερομηνία] υπ αριθ.1548[αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Το ως άνω αρτοποιείο και πρατήριο πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής : o Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011.

2 o o Τηρεί τους όρους που εγκρίθηκαν με την αριθμ.πρωτ.:δα/φ17.246/1026/ Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της πρώην Ν.Α.Τρικάλων. Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις, πιστοποιητικά, και όρους τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα. Αναφορικά με το επαγγελματικό εργαστήριο-αρτοποιείο και πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011. Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου /αρτοποιείου και πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της ισχύουσας αρτοποιητικής, υγειονομικής νομοθεσίας. Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά: 1. Το αριθμ.124/ / Παράβολο της Τράπεζας Πειραιώς 29,07 ΕΥΡΩ 2. Ερωτηματολόγιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) προς την Αδειοδοτούσα Αρχή. 3. Η με αριθμ.151/ οικοδομική άδεια της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων. 4. Η με αριθμ.πρωτ.:2140/ βεβαίωση αποπεράτωσης οικοδομικών εργασιών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων. 5. Η με αριθμ.πρωτ.:δα/φ17.246/1026/ Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α.Τρικάλων περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του αρτοποιείου και πρατηρίου πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής. 6. Το με αριθμ.πρωτ.:44 /φ.701.4/ Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας της Π.Υ.Τρικάλων. 7. Το με αριθμ.594/ Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου εξοπλισμού υπό πίεση της ΤΫV AYSTRIA HELLAS. 8. Υ.Δ. του παλαιού φορέα με τον τρόπο μεταβίβασης της κυριότητας του αρτοποιείου και πρατηρίου πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής. 9. Υ.Δ. του νέου φορέα για τον τρόπο μεταβίβασης της κυριότητας του αρτοποιείου και πρατηρίου πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής και για την ανάληψη ευθύνης της νόμιμης λειτουργίας της δραστηριότητας. 10. Υ.Δ. του κ.δημητρίου Χαχόπουλο του Γεωργίου για την προϋπηρεσία του γιού του κ.γεωργίου Χαχόπουλο του Δημητρίου στην παραγωγική διαδικασία του αρτοποιείου. 11. Υ.Δ. του κ. Γεωργίου Χαχόπουλο του Δημητρίου με την οποία ορίζεται υπεύθυνος αρτοποιίας αποκλειστικά για το εν λόγω αρτοποιείο. 12. Το από ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την Δ ΟΥ Φαρκαδόνας με αριθμ.καταχώρησης 229/11, αορίστου χρονικής διάρκειας. 13. Τη από βεβαίωση της ΑΒΕΕ για την παραγωγικότητα του κλιβάνου. 14. Κατόψεις ισογείου με τα διαμερίσματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό του αρτοποιείου και πρατηρίου πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής. 15. Η με αριθμ.πρωτ.:4828/ βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας της Δ/νσης Υγείας με την επωνυμία Χαχόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου. 16. Το με αριθμ.πρωτ.:δα/φ17.248/920/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση Υγείας για διόρθωση των σχεδ/των ως προς την παραγωγικότητα του κλιβάνου. 17. Το με αριθμ.πρωτ.: 1608/ έγγραφο της Δ/νσης Υγείας περί λήψη μέτρων και έκδοσης νέας υγειονομικής καταλληλότητας. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να

3 προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών». Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο. Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου αρτοποιείου και πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής. Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο δηλών Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Τρίκαλα (Ημερομηνία & Υπογραφή) ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Οι παρακάτω όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης δήλωσης συνέχισης λειτουργίας με αλλαγή φορέα από Χαχόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου σε Χαχόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου του αρτοποιείου και πρατηρίου πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία: Χαχόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου. Αριθμ.πρωτ.:1608/ Αριθμ.Φακέλου: Φ , Κ.Α.ΣΤΑΚΟΔ/Ο8: 10.7/2008. Δ/νση Δραστηριότητας:25 ης Μαρτίου 20 Φαρκαδόνα. Κατηγορία δραστηριότητας: Χαμηλή,βάσει της Υ.Α (ΦΕΚ 21/Β/12)Υ.Α. Περιβαλλοντική κατηγορία: Απαλλαγή από Π.Π.Δ.,βάσει της Υ.Α (ΦΕΚ 1048/Β/12). Υπεύθυνος αρτοποιίας: Χαχόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου Κτιριακή εγκατάσταση : Επιφάνεια: 213,49 τ.μ Κλίβανος:Τύπος Επιφανείας του οίκου Sottoriva s.r.i, mod.eurosteam Παραγωγικότητα:ΣΠΑ(220/krg/m 2 /24h)ΧΣυν. επιφάνεια έψησης(15m 2 )=3.300Kg//24ωρο. Συνολική Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων: 18,27 KW. Αξία μηχ/κού εξοπλισμού : ,00 ΕΥΡΩ. ΧΩΡΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ Πρατήριο άρτου 20,00 τ.μ. 25,20 τ.μ. Πρατήριο ειδών ζαχ/κης 15,00 τ.μ. 18,12 τ.μ. Ζυμωτήριο 44,80 τ.μ. 77,30 τ.μ. Εκκλιβάνιση 8,00 τ.μ. 10,08 μ. Αποθ. Αλέυρων 16,00 τ.μ. 16,00 τ.μ. Αποδυτήριο 11,20 τ.μ. 12,58 τ.μ. Πλυντήριο Ένας κρουνός, τ.μ. Ένας κρουνός, τ.μ. 2 m² 2 m² Αποχωρητήριο 1 τεμ. 1 τεμ. Ύψος 3,40 μ. 4,00 μ.

4 1. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε από τη λειτουργία του εργαστηρίου να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, της ησυχίας και της ασφάλειας των περιοίκων. 2. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που προβλέπονται από το Π.Δ.1180/81, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει καθώς και οι λοιπές σχετικές διατάξεις. 3. Να τηρούνται οι Αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 4. Να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 5. Να συμπληρωθούν οι ελλείψεις σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.:886/ έγγραφο της Δ/νσης Υγείας της Π.Ε.Τρικάλων και εντός έξι (6) μηνών να προσκομισθεί νέα βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας. Σε διαφορετική περίπτωση παύει η ισχύς της παρούσας Υπέυθυνης Δήλωσης. 6. Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας και να ανανεώνεται το με αριθμ.πρωτ.:44/φ.701.4/ πιστοποιητικό πυροπροστασίας της Π.Υ.Τρικάλων δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του. 7. Ο φορέας της παρούσας άδειας να μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ Δ3/14858/ΦΕΚ 477/Τβ / ) σχετικά με τη συντήρηση και το έλεγχο της δεξαμενής υγραερίου και να ανανεώνεται το με αρ.πιστ.594/ πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου εξοπλισμού υπό πίεση της TUV HELLAS. 8. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν με την αριθμ.πρωτ.: ΔΑ/Φ17.246/1026/ Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της πρώην Ν.Α.Τρικάλων. 9. Σύμφωνα με την Υ.Α.(ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων» η δραστηριότητα απαλλάσσεται από Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δασμεύσεις (Π.Π.Δ). 10. Ο φορέας μπορεί να επιθεωρηθεί από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.4 του άρθρο 10 και την παρ.13 του άρθρο 15 της Υ.Α (ΦΕΚ 158/Β/2012). 11. Η παρούσα άδεια τροποποιείται ως προς την επωνυμία κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας μας. Χωρίς αυτή την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρω αναφερομένου. 12. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερομένους από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άλλη άδεια εάν από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 13. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή ή δημοσιοποίηση της απόφασης στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται η κατάθεση της παρούσας υπεύθυνης δήλωσης στην Υπηρεσία μας. Ο φορέας υποχρεούται να τηρεί την παρούσα αντί αδείας, τηρώντας εκτός των προαναφερομένων και τους συνημμένους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς. Ε.Π. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β β. Γραμμάτια : 1. Το από 27/3/2012 παράβολο της Τράπεζας Πειραιώς 29, Το παράβολο χαρτοσήμου 3 (χαρτοσήμανση άδειας) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠ.: 1. Χαχόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου Τ.Κ. Φαρκαδόνας-Δήμου Φαρκαδόνα Φαρκαδόνα 2. Τμήμα Υγειονομικής & Τεχνικής Επιθεώρησης Τρίκαλα 3. Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Τρικάλων Φαρκαδόνα

5 ΣΧΕΔΙΟ-ΑΡΧΕΙΟ ΑΔΑ: Β4ΛΒ7ΛΡ-ΘΛΔ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Ι'ενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

(*) Κοινοποίηση: > ΐ ^. ι,... ' Γ.. (*) Ημερομηνία. Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΩΤΗΣ. ΑΚ 569485 Εκδούσα Αρχή Τ.Α.

(*) Κοινοποίηση: > ΐ ^. ι,... ' Γ.. (*) Ημερομηνία. Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΩΤΗΣ. ΑΚ 569485 Εκδούσα Αρχή Τ.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ;:\Ίκί;ς οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης ήλωσης, πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως και µε ακρίβεια από τον ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Δ.Α: 45Β87ΛΡ-Ω2Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 10-11 - 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ----------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-1ΙΨ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 18 / 2 /2013

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-1ΙΨ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 18 / 2 /2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 18 / 2 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. πρωτ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.23862 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική Συντεταγμένη: 40 ο /24 08/61Β 23 ο /03 26/65Ε (βάσει GOOGLE MAP) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Γεωγραφική Συντεταγμένη: 40 ο /24 08/61Β 23 ο /03 26/65Ε (βάσει GOOGLE MAP) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ----------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: -Δρ. Πάντα Μαρία Τηλ. 2228 0 99554 -Σκυφτός Κυριάκος Τηλ. 2228 0 99582 E-mail: skyftosk@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- ΕΛ.ΑΚ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝ. ΛΙΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΆΣ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα