Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία Πεξδίθε Δηξήλε Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία 36019 Πεξδίθε Δηξήλε 35627. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο"

Transcript

1 Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ Πηςσιακή επγαζία: Μελέηη εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ αςηομαηοποιημένος μεηευπολογικού ζηαθμού για ηην καηαγπαθή και επεξεπγαζία πεπιβαλλονηικών μεγεθών πνπδάζηξηεο: Α.Μ. Βνπβαιίθε Οιπκπία Πεξδίθε Δηξήλε Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο Αηγάιεσ Ηαλνπάξηνο 2014 [1]

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ....3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ (Διιεληθά θαη Αγγιηθά)..6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΝΟΜΟΘΔΗΑ WMO...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ.13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΖΖ...18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΔΗΓΖ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ...39 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 42 ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΑΡΑΜΑΣΑ..51 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ..53 [2]

3 Ειζαγυγή Ο άλζξσπνο απφ ηα πξψηα βήκαηά ηνπ ζηε γε, ήηαλ εθηεζεηκέλνο ζηηο θάζε είδνπο αηκνζθαηξηθέο κεηαβνιέο θαη κάιηζηα ζηεθφηαλ απνξεκέλνο θαη αλίζρπξνο κπξνζηά ζε κηα αηκφζθαηξα αλήζπρε θαη ηαξαγκέλε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εγθαηαιείπεη ηε δσή ηνπ θπλεγνχ-λνκάδα θαη εγθαζίζηαηαη κφληκα ζε έλα ηφπν, νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (γεσξγία, θηελνηξνθία, θιπ.) επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηνλ παξάγνληα θαηξφ πνπ ξπζκίδεη θαζνξηζηηθά ηελ νηθνλνκία ελφο ηφπνπ. Παξφηη πέξαζαλ ρηιηάδεο ρξφληα απφ ηφηε αθξηβψο ην ίδην ηζρχεη θαη ζήκεξα, δηφηη φζν θαη αλ πξνζηαηεχνπκε ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηελ θηελνηξνθηθή παξαγσγή, νη αγξνί, ηα δψα, νη πφιεηο, νη ζπγθνηλσλίεο καο είλαη αθφκα εθηεζεηκέλα ζηηο θαηαηγίδεο, ζην ραιάδη, ζηνλ παγεηφ, ζηελ μεξαζία, ζηηο πιεκκχξεο. Σνλ φξν κεηεσξνινγία ρξεζηκνπνίεζε ζηα αξραία ρξφληα ν Πιάησλ (Φαίδξνο 270Α) κε ηελ έλλνηα ηεο έξεπλαο ησλ κεηεψξσλ. Αξγφηεξα ν Αξηζηνηέιεο κε ην έξγν ηνπ «Μεηεσξνινγηθά» ζην νπνίν κειεηά ηνλ αέξα, ην λεξφ θαη ην ζεηζκφ, έδσζε ζηνλ φξν ηε ζεκεξηλή ηνπ έλλνηα. Σα «Μεηεσξνινγηθά» ηνπ Αξηζηνηέιε απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο Μεηεσξνινγίαο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα. Βέβαηα θαη άιινη πνιηηηζκνί έθαλαλ κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο, νη Υαιδαίνη γηα ηα λέθε, ηνλ άλεκν, ηηο ζχειιεο ηηο αζηξαπέο, αιιά θαη γηα δηάθνξα νπηηθά θαηλφκελα ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ άισ, νη Βαβπιψληνη πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αλεκνιφγην νθηψ ξφκβσλ θαη πξνζδηφξηδαλ ηα ηέζζεξα θχξηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα απφ φπνπ πλέεη ν άλεκνο, θ.α. Χζηφζν νη Έιιελεο ήηαλ απηνί πνπ έθαλαλ πξψηνη κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο ηηο νπνίεο θαηέγξαθαλ ζε πηλαθίδεο πνπ νλνκάδνληαλ παξαπήγκαηα. παξάγκαηα απφ έλα ηέηνην παξάπεγκα βξέζεθαλ ζηε Μίιεην θαη θπιάζζνληαη ζήκεξα ζην Βξεηαληθφ κνπζείν. Ζ εμέιημε ηεο κεηεσξνινγίαο ηα λεψηεξα ρξφληα ζπκπίπηεη φπσο είλαη θπζηθφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο. Μεηαμχ ησλ πξψησλ ζπζηεκαηηθψλ εκεξήζησλ παξαηεξήζεσλ αλαθέξνληαη απηέο ηνπ Γνπιηέικνπ Merle, εθεκέξηνπ ηνπ Driby ηεο Αγγιίαο γηα ηα έηε ( ), θαη ηνπ Φεξδηλάλδνπ Β ηεο Σνζθάλεο πνπ γχξσ ζηα 1653 νξγάλσζε δίθηπν κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ θαη εκεξήζησλ παξαηεξήζεσλ ζηε βφξεηα Ηηαιία. Απφ ην έηνο 1820 αξρίδεη ζηαδηαθά ε ζπιινγή ησλ δηαθφξσλ κεηεσξνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ, ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε θαηαρψξεζή ηνπο ζε εηδηθνχο ράξηεο. Ζ επαλάζηαζε φκσο ζηε κεηεσξνινγία έξρεηαη κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηειεγξάθνπ απφ [3]

4 ην Μνξο, ην 1843, θαη ηελ πφληηζε ζαιάζζησλ ηειεγξαθηθψλ θαισδίσλ πνπ θαηέζηεζαλ δπλαηή ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή κεηεσξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα ζπληαρζνχλ θαη λα ραξαρζνχλ εκεξήζηνη ράξηεο θαηξνχ γηα κεγάια ηκήκαηα ηεο γεο θαη ε έθδνζε πξνγλψζεσλ κηαο ή δπν εκεξψλ, γηα ηνλ θαηξφ θαη ηηο ζχειιεο. Σν 1900 κε ηελ εθεχξεζε ηεο αζχξκαηεο ηειεγξαθίαο απφ ηνλ Tesla θαη ην Marconi ε κεηεσξνινγία γλψξηζε αθφκε κεγαιχηεξε αλάπηπμε αθνχ ηψξα ήηαλ δπλαηή ε επηθνηλσλία θαη κε ηα πινία θαη ε έθδνζε αθξηβέζηεξσλ θαηξηθψλ ραξηψλ γηα αθφκε κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Σν 1839 αξρίδεη θαη ζηελ Διιάδα, ζηελ Αζήλα ε πξαγκαηνπνίεζε ζπζηεκαηηθψλ κεηεσξνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ, απφ ηνλ ηφηε δηεπζπληή ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ Γ. Βνχξε, ελψ παξάιιεια νξγαλψλεηαη ε κεηεσξνινγία σο μερσξηζηφ ηκήκα κέζα ζην Αζηεξνζθνπείν. Σν 1890 γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε κηθξνχ δηθηχνπ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ απφ ηνλ λέν δηεπζπληή ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ, θαζεγεηή Γ. Αηγηλίηε. Σν 1931 κε ηνλ λφκν 5258, ην ηκήκα ηεο κεηεσξνινγίαο απνζπάηαη απφ ην Αζηεξνζθνπείν θαη ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο. Κάπσο έηζη θηάλνπκε θαη ζηε ζεκεξηλή Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, ηελ ΔΜΤ. Ο θαηξφο, απφ ηε θχζε ηνπ, δελ θάλεη δηαθξίζεηο εζληθέο, θπιεηηθέο, νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο. Δπεηδή ινηπφλ ν θαηξφο δελ γλσξίδεη ζχλνξα θξαηψλ, ε αλάγθε κηαο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αληαιιαγήο παξαηεξήζεσλ, πιεξνθνξηψλ θαη πξνγλψζεσλ έγηλε απφ λσξίο επηηαθηηθή. Ζ πξψηε δηεζλήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επίζεκσλ κεηεσξνινγηθψλ ππεξεζηψλ έγηλε κε ηε ζχγθιηζε ηνπ «Γηεζλνχο Μεηεσξνινγηθνχ πλεδξίνπ» ην 1853 ζηηο Βξπμέιιεο, ηνπ δεχηεξνπ ην 1873 ζηε Βηέλλε, θιπ. πζηάζεθε επίζεο κηα «Γηεζλή Μεηεσξνινγηθή Δπηηξνπή» πνπ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1947, δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηνλ Παγθφζκην Μεηεσξνινγηθφ Οξγαληζκφ (WMO), ζηνλ νπνίν ην 1949 ε Διιάδα γίλεηαη κέινο κε επηθχξσζε ηεο ηδξπηηθήο ηνπ ζχκβαζεο κε λφκν. Ζ αξρή ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο απηήο γηα φια ηα θξάηε ήηαλ ε 23 Μαξηίνπ 1950 θαη γηα ην ιφγν απηφ ε εκεξνκελία απηή θαζηεξψζεθε σο ε Παγθφζκηα εκέξα ηεο Μεηεσξνινγίαο [1]. Επομζνωσ θ καταγραφι των καιρικϊν ςυνκθκϊν ςε μια χϊρα πρζπει να αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα των ερευνθτικϊν φορζων και οργανιςμϊν οι οποίοι εμπλζκονται επιχειρθςιακά ι ερευνθτικά με τθ μελζτθ του καιροφ και του κλίματοσ. Ταυτόχρονα, επειδι θ πλθροφορία για τισ τρζχουςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ ενδιαφζρει μεγάλο αρικμό πολιτϊν και φορζων, πρζπει να δίνεται με όςο το δυνατόν πιο [4]

5 εφχρθςτο τρόπο και ςε πραγματικό χρόνο. Επιπλζον, είναι ςθμαντικι θ παροχι ιςτορικϊν δεδομζνων και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (θμεριςιων και μθνιαίων τιμϊν) μζςω του διαδικτφου. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, από το 2006, το Ινςτιτοφτο Ερευνϊν Περιβάλλοντοσ και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν ζχει ξεκινιςει τθν εγκατάςταςθ αυτόματων μετεωρολογικϊν ςτακμϊν ςτθν Ελλάδα. Οι ςτακμοί αυτοί καλφπτουν περιοχζσ με μετεωρολογικό ενδιαφζρον ςε αρκετζσ από τισ οποίεσ μζχρι ςιμερα δεν υπιρχε μετεωρολογικι κάλυψθ. Σε όλουσ τουσ ςτακμοφσ εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο ϊςτε οι μετριςεισ τουσ να είναι διακζςιμεσ ςε πραγματικό χρόνο για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. Τα δεδομζνα των ςτακμϊν παρζχονται με χρονικό βιμα 10 λεπτϊν. Παράλλθλα, ςχεδιάςτθκε βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία ςυλλζγονται και αρχειοκετοφνται τα ςτοιχεία των ςτακμϊν και μζςω τθσ οποίασ παρζχονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τα ιςτορικά ςτοιχεία των ςτακμϊν του δικτφου [2]. [5]

6 Πεπίλητη ε απηή ηελ εξγαζία κειεηήζεθε ε εγθαηάζηαζε ελφο απηφκαηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ. Αξρηθά κειεηήζεθε ε λνκνζεζία θαη νη νδεγίεο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ Παγθφζκην Μεηεσξνινγηθφ ηαζκφ (WMO) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νξζά ε εγθαηάζηαζε. Έπεηηα, κειεηψληαη νη κεηεσξνινγηθέο παξάκεηξνη θαη ε ζεκαζία ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ θιηκαηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζε απηά. Καζψο επίζεο, θαη ηα φξγαλα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη νη κεηξήζεηο. Παξαηίζεληαη δε, φια ηα είδε κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ θαη ην είδνο ησλ κεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζε θαζέλα μερσξηζηά. Σέινο, επεηδή απηή ε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηε κειέηε εγθαηάζηαζεο ελφο πιήξνπο απηνκαηνπνηεκέλνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ, επηιέρζεη έλα ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί θαη δίδνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. Abstract In this paper the installation of an automatic meteorological station was taken place. Firstly, the legislation and the instruction of the WMO were studied in order to a proper installation to be achieved. Then, the meteorological parameters and the importance of examine the climate phenomena are studied and also, the measurement instruments that are used in order to the appropriate measures to be taken. In this paper, all the types of the meteorological stations and the different measurements that can take each one will be under consideration. Finally, this paper is considering the installation of a full automatic meteorological station. A system that meets the criteria was chosen and an analytic instruction of the installation is being described. [6]

7 Κεθάλαιο 1: Νομοθεζία WMO Γεληθά γηα ηνλ Παγθφζκην Μεηεσξνινγηθφ Οξγαληζκφ (WMO) Ο Παγθφζκηνο Μεηεσξνινγηθφο Οξγαληζκφο (WMO) ηδξχζεθε ην 1950 θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 188 κειψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ θαηξφ, ην θιίκα θαη ην λεξφ [3]. ε θάζε ζχλνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαζνξίδνληαη νη κεηεσξνινγηθέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ θνηλέο ηερληθέο παξαθνινχζεζεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα νδεγνχο, νη νπνίνη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηε ηερλνινγηθή εμέιημε, ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε θαζνδήγεζε ησλ κειεηεηψλ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο (ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα) πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζνπλ. Με βάζε απηνχο ηνπο νδεγνχο γίλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ θαη ε παξαηήξεζε ησλ θαηλνκέλσλ, έρνληαο φκσο ηελ επηινγή ν θάζε κειεηεηήο λα πξνζζέζεη φξγαλα κεηξήζεσλ πέξα απφ ηα βαζηθά πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ [4]. Πποϋποθέζειρ : Κάζε κέινο ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα νξίζεη, ζην έδαθφο ηνπ ρψξα ηνπ, έλα δίθηπν φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ θιηκαηνινγηθνί ζηαζκνί. Σν δίθηπν απηφ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη κηα ηθαλνπνηεηηθή εθπξνζψπεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θιίκαηνο φισλ ησλ ηχπσλ εδάθνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ (γηα παξάδεηγκα πεδηάδεο, νξνζεηξέο, λεζηά, αθηέο θηι). Κάζε κέινο πξέπεη λα θξαηάεη αξρείν - ηζηνξηθφ γηα θάζε ζηαζκφ πνπ εγθαζίζηαηαη [5]. [7]

8 Επιλογή θέζηρ μεηευπολογικού ζηαθμού Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ γίλεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη εθδψζεη ν Παγθφζκηνο Μεηεσξνινγηθφο Οξγαληζκφο (WMO). Σα θξηηήξηα είλαη ηα αθφινπζα: 1. Σχπνο ζηαζκνχ: Σν πξψην βήκα είλαη λα θαζνξίζεη ν ρξήζηεο ηη πνπ ηχπν κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ζέιεη λα εγθαηαζηήζεη δηφηη ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη δηαθέξνπλ απφ ζηαζκφ ζε ζηαζκφ, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ζηαζκφ αεξνπνξίαο ή λαπηηθφ. 2. Οηθνλνκηθά θξηηήξηα: Οη κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα θφζηε (ελνηθίαζεο ηνπ ρψξνπ ή αγνξάο απηνχ, κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ, εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, ζχλδεζήο ζνπ κε ην δίθηπν ξεχκαηνο θηι). 3. Κιηκαηνινγηθά θξηηήξηα: Μεηά απφ έξεπλα έρνπλ απνθαιπθζεί 4 βαζηθά θξηηήξηα, πνπ θαλέλα απφ απηά δελ κπνξεί λα παξαιεθζεί: Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα: Έλαο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη, δειαδή νη κεηξήζεηο πνπ ζα ιακβάλεη λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή. Γεληθά, ην επηζπκεηφ είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηνρέο κε απιή ηνπνγξαθία, ρσξίο δειαδή κνξθνινγηθέο ελαιιαγέο γηα λα είλαη εθηθηφ λα έρνπκε αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα κεηξήζεσλ φπσο επίζεο θαη πην ζηαζεξέο ζπλζήθεο θιηκαηνινγηθέο. Μνξθνινγία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ: Δίλαη πξνηηκφηεξν γηα έλαλ ζηαζκφ λα παξαβιέςνπκε ην πεξηβάιινλ ηνπ, λα είλαη καθξηά απφ βξάρνπο ή βαζηέο ραξάδξεο. Φχζε ηνπ πεξηβάιινληνο: Οη παξάκεηξνη πνπ εμεηάδνληαη ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη ν ηχπνο ηνπ εδάθνπο, ην είδνο ηεο βιάζηεζεο, ε δφκεζε ηεο πεξηνρήο θαη ε απφζηαζε ησλ πεγψλ πγξαζίαο. Απνπζία εκπνδίσλ: Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε απηφ ην θξηηήξην δηφηη ε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη ζε ειεχζεξν απφ εκπφδηα ρψξν δειαδή: [8]

9 a. Γηα κεκνλσκέλα δέληξα θαη ζπίηηα ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ εκπνδίνπ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ 10 θνξέο ην χςνο ηνπ εκπνδίνπ b. Γηα ηηο πφιεηο θαη ηα δάζε ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ εκπνδίνπ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ 20 θνξέο ην κέγηζην χςνο c. Όζνλ αθνξά πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνρέο κε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο), ε εγθαηάζηαζε ελφο ζηαζκνχ κπνξεί λα γίλεη ζε αθηίλα 200 κέηξσλ. Όηαλ ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε εθηξνθή ή εάλ γίλνληαη αξδεπηηθά έξγα ηφηε απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζκνχ. 4. Γηαζεζηκφηεηα γεο: Αλάινγα κε ηα θιηκαηνινγηθά θαηλφκελα πνπ ν εθάζηνηε κειεηεηήο ζέιεη λα παξαηεξήζεη πξέπεη λα βξεη θαη ηελ ηνπνζεζία ε νπνία πξνζθέξεηαη γηα ηηο κεηξήζεηο απηέο. Έπεηηα ζα πξέπεη λα βξεη θαη πξφζθνξν έδαθνο γηα λα εγθαηαζηήζεη ην ζηαζκφ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα βξεη θάπνην θνκκάηη γεο λα λνηθηάζεη ή λα αγνξάζεη πνπ δελ κπνξεί λα κελ είλαη εθηθηφ λα ζπκβεί. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη εζληθέο κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο παξαθάκπηνπλ ηνλ ηδηνθηήηε, δελ κπνξεί φκσο πάληα λα ην θάλεη απηφ. 5. Αζθάιεηα: Δλψ κηα ηνπνζεζία κπνξεί λα θαίλεηαη θιηκαηνινγηθά ελδηαθέξνπζα κπνξεί λα είλαη θνληά ζε γείηνλεο ή πεδνπφξνπο νη νπνίνη λα κελ είλαη πάληα «επγεληθνί» κε ηνλ εμνπιηζκφ. Ο θίλδπλνο ελφο βαλδαιηζκνχ ζεκαίλεη φηη ε πεξηνρή δελ κπνξεί λα επηιεγεί Οη εγθαηαζηάζεηο επίζεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαη απφ ηα θπζηθά θαηλφκελα φπσο γηα παξάδεηγκα ρηνλνζηηβάδεο, δαζηθέο ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο, θαζηδήζεηο θηι. 6. Μνληκφηεηα πεξηνρήο: Γηα κεηεσξνινγηθνχο ιφγνπο, νη παξαηεξήζεηο πξέπεη λα εθηείλνληαη γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 δεθαεηίεο. Καηά ζπλέπεηα είλαη ζεκαληηθφ ε πεξηνρή ζηελ νπνία ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε λα είλαη κφληκε. Δάλ ε ππεξεζία κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ειεχζεξε γε, ζα ζηξαθεί αξρηθά γηα λα επηιέμεη ηνπνζεζία ζε άιιε θπβεξλεηηθή ππεξεζία, γηα παξάδεηγκα ζην ζηξαηφ, ζην ηαρπδξνκείν, ζε θάπνην [9]

10 παλεπηζηήκην, θαη ζαλ ηειεπηαία επηινγή λα ζηξαθεί ζε θάπνηα ηδησηηθή επηρείξεζε ε νπνία ζα πξέπεη λα παξέρεη εγγπήζεηο ζηαζεξφηεηαο. Ζ ηειηθή επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο κπνξεί λα κελ είλαη ε βέιηηζηε απφ θιηκαηνινγηθήο απφςεσο. 7. Πξφζβαζε: Δίλαη απαξαίηεην ε πξφζβαζε, ηφζν ζηνπο ρεηξνθίλεηνπο φζν θαη ζηνπο απηφκαηνπο ζηαζκνχο, λα είλαη εχθνιε γηα ηνπο κειεηεηέο ελ κέζσ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Έλαο εγθαηαιειεηκκέλνο ζηαζκφο πνιχ ζχληνκα δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη αμηφπηζηεο κεηξήζεηο, ηνπιάρηζηνλ φρη ζηνλ βαζκφ αμηνπηζηίαο θαη αθξίβεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ. 8. Παξαηήξεζε θαη πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο: Δίηε πξφθεηηαη γηα ρεηξνθίλεην είηε γηα απηφκαην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ πξέπεη θάπνηνο λα ηνλ επηζθέπηεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα γηα έιεγρν ησλ νξγάλσλ θαη ζπληήξεζεο ηνπο (θαζαξηζκφο ζπλήζσο), δηφηη πξνβιήκαηα θαη βιάβεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ αλά πάζα ζηηγκή θαη πξέπεη λα επηιπζνχλ άκεζα. Απηή ε αλάγθε γηα ηαθηηθή επίζθεςε ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ην πφζν απνκαθξπζκέλε κπνξεί λα είλαη ε εγθαηάζηαζε απφ κηα θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Παξφιν πνπ νη απηφκαηνη ζηαζκνί κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο θαζεκεξηλή επίβιεςε γηα αξθεηέο εκέξεο, ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ δελ είλαη ζπγθξίζηκε κε εθείλε ηνπ ζηαζκνχ πνπ ιακβάλεη ηαθηηθέο επηζθέςεηο. 9. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα: Έλαο πιήξσο εμνπιηζκέλνο ζηαζκφο πξέπεη λα έρεη θνληά θαη κηα πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 10. Σειεπηθνηλσλίεο: ηηο κέξεο καο πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ελφο ζηαζκνχ κέζσ internet, νπηηθψλ ηλψλ, δνξπθνξηθή ζχλδεζε, ηειεθψλνπ θηι. Μηα ηνπνζεζία κπνξεί λα απνξξηθζεί ιφγσ έιιεηςεο ηειεπηθνηλσληαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 11. Δγγχηεηα πξνο ηνπο ρξήζηεο: Όζν νη εζληθέο κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο αλαπηχζζνληαλ, έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηαζκνχ ήηαλ λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε θνληά ζηνπο ρξήζηεο, θπξίσο φηαλ ε εγθαηάζηαζε αθνξνχζε αεξνκεηαθνξέο. Σν θξηηήξην απηφ θαίλεηαη λα πξνζπεξλάηε ζε ζεκαία. 12. Γηνηθεηηθά θξηηήξηα: Οη εζληθέο κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο απηνδηνίθεζεο ζέινπλ νη εγθαηαζηάζεηο λα γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο [10]

11 γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ ζπγθξίζηκεο εγθαηαζηάζεηο. Απηφ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ γίλνληαη ζε δηνηθεηηθέο πεξηνρέο, πνπ κπνξεί φκσο λα είλαη κηθξήο θιηκαηνινγηθήο ζεκαζίαο [4]. Μεηευπολογικέρ Παπάμεηποι Όπγανα μέηπηζηρ: Έλαο πιήξεο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη κεηξήζεηο γηα ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: a. Καηξφο b. Καηεχζπλζε ηαρχηεηα αλέκσλ c. Δίδνο λεθψλ d. Ύςνο λεθψλ e. Οξαηφηεηα f. Θεξκνθξαζία g. Τγξαζία h. Αηκνζθαηξηθή πίεζε i. Τεηφο j. Ζιηνθάλεηα k. Δμάηκηζε l. Τγξαζία εδάθνπο m. Πνηφηεηα εδάθνπο ηάζκε - Παξνρή Σα φξγαλα κέηξεζεο είλαη αληίζηνηρα: a. Τδξφκεηξν θσηφκεηξν b. Αλεκφκεηξν c. Γελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκα θάπνην φξγαλν γηα απηή ηε παξάκεηξν, ζηεξηδφκαζηε ζηελ νπηηθή παξαηήξεζε. d. Νεθνζθφπην e. Φσηφκεηξν f. Θεξκφκεηξν κεγηζηνβάζκην θαη ειαρηζηνβάζκην g. Φπρξφκεηξν πγξνγξάθνο h. Βαξφκεηξν i. Βξνρφκεηξν ρηνλφκεηξν θηι j. Ζιηνγξάθνο - ππξαλφκεηξν - ππξειηφκεηξν [11]

12 k. Δμαηκεζίκεηξα l. Τγξφκεηξν m. Αηζζεηήξεο νη νπνίνη ιακβάλνπλ κεηξήζεηο γηα ηε ζεξκνθξαζία - αγσγηκφηεηα ph πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα πεξηεθηηθφηεηα ζε δηαιπκέλν νμπγφλν ησλ πδάησλ ηαζκήκεηξν ηαζκεγξάθνο - Μπιίζθνο Αλάινγα κε ην ηχπν ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ πνπ έρεη απνθαζηζζεί λα εγθαηαζηαζεί αθαηξνχληαη θαη ηα φξγαλα κέηξεζεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη [5]. [12]

13 Κεθάλαιο 2: Μεηευπολογικέρ Παπάμεηποι Οη κεηεσξνινγηθέο παξάκεηξνη, πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ WMO (2003a) θαη πεξηγξάθνληαη πιήξσο ζηνλ νδεγφ WMO (2008), θαη πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη απφ έλα κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ είλαη νη αθφινπζεο [5]: 1. Θεξκνθξαζία 2. Αηκνζθαηξηθή πίεζε 3. Τγξαζία 4. Ζιηνθάλεηα - Αθηηλνβνιία 5. Άλεκνο 6. Οξαηφηεηα 7. Πνηφηεηα ησλ πδάησλ - ηάζκε - Παξνρή 8. Δδαθηθή πγξαζία 9. Τεηφο 10. Ύςνο λεθψλ 11. Δμάηκηζε Αλαιπηηθφηεξα 1. Θεπμοκπαζία: Ζ ζεξκνθξαζία θαζνξίδεη ηε δηεχζπλζε ηεο θαζαξήο ξνήο ζεξκφηεηαο κεηαμχ δχν ζσκάησλ. Σν ζψκα πνπ κεηαβηβάδεη ζεξκφηεηα ζην άιιν, θαηέρεη ηελ πςειφηεξε ζεξκνθξαζία. Ζ κέηξεζε ηεο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζεξκφκεηξνπ πνπ απνθηά ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε ην αληηθείκελν. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο γηα κεηεσξνινγηθνχο ζθνπνχο είλαη νη βαζκνί θειζίνπ ( o C). 2. Αημοζθαιπική πίεζη: Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε ζε κηα δεδνκέλε νξηδφληηα επηθάλεηα, είλαη ε δχλακε αλά κνλάδα επηθάλεηαο, πνπ αζθείηαη ζε απηή ιφγσ ηνπ βάξνπο ηεο άλσζελ αηκφζθαηξαο. Ζ πίεζε επνκέλσο είλαη ηζνδχλακε κε ην βάξνο κηαο θάζεηεο ζηήιεο αέξα πάλσ ζηελ επηθάλεηα απηή. [6] 3. Τγπαζία: Ζ πγξαζία ρσξίδεηαη ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο : Απφιπηε πγξαζία νλνκάδεηαη ε πνζφηεηα ησλ πδξαηκψλ πνπ πεξηέρεηαη ζε 1m 3 αέξα, πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ ππθλφηεηα ηνπ αέξα ζε πδξαηκνχο. [13]

14 ρεηηθή πγξαζία είλαη ν ιφγνο ηεο πνζφηεηαο ή ηεο κάδαο ησλ πδξαηκψλ πνπ πεξηέρεη ν αέξαο, πξνο εθείλε ηε πνζφηεηα ή ην βάξνο ησλ πδξαηκψλ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη κέρξηο φηνπ απηφο θνξεζζεί. εκείν δξφζνπ είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν νη ππάξρνληεο πδξαηκνί ζηελ αηκφζθαηξα πιεζίνλ ηνπ εδάθνπο ζπκππθλψλνληαη ζε κεγάιεο ζηαγφλεο λεξνχ πνπ θαιχπηνπλ θάζε αληηθείκελν. εκείν παγεηνχ ραξαθηεξίδεηαη ην ζεκείν εθείλν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ελφο ηφπνπ, φπνπ νη πθηζηάκελνη ζ απηφ πδξαηκνί ζηεξενπνηνχληαη (γίλνληαη δειαδή παγνθξχζηαιινη ρσξίο λα έρνπλ πεξάζεη απφ πγξή θαηάζηαζε), δειαδή ε ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη θάησ απφ 0 o C. [7] 4. Ηλιοθάνεια: Ο φξνο ειηνθάλεηα ζπλδέεηαη κε ηε θσηεηλφηεηα ηνπ ειηαθνχ δίζθνπ, ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ δηάρπην θσο ηεο αηκφζθαηξαο. Καηά ζπλέπεηα, ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ νπηηθή αθηηλνβνιία, παξά κε ηελ ελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη ζε άιια κήθε θχκαηνο (αλ θαη ηα δχν κεγέζε απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν). Μηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έληνλεο ειηνθάλεηαο γηα ηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζθνπνχο, ηελ θαζνξίδεη σο ηελ αληίζεζε κεηαμχ κηαο νξηδφληηαο ιεπθήο επηθάλεηαο θαη ηεο ζθηάο ελφο αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν εκπνδίδεη ηελ επαθή ηεο ειηαθήο αθηίλαο κε ηελ επηθάλεηα απηή. Αθηηλνβνιία : Οη πνηθίιεο κεηαιιαγέο ηεο αθηηλνβνιίαο πξνο θαη απφ ηελ γήηλε επηθάλεηα απνηεινχλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ ελεξγεηαθή νηθνλνκία ζεξκφηεηαο ηνπ πιαλήηε καο. Μεηξήζεηο αθηηλνβνιίαο ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα γηα ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: Μειέηε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ελέξγεηαο κέζα ζην ζχζηεκα ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο θαη ηελ δηαθχκαλζε ηεο ζην ρξφλν θαη ην ρψξν Αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ηεο θαηαλνκήο ηεο αηκφζθαηξαο, φζνλ αθνξά ηα ζπζηαηηθά ηεο (φπσο φδνλ, πδξαηκνί θ.α.) Μειέηε ηνπ θαηακεξηζκνχ θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο εηζεξρφκελεο, εμεξρφκελεο θαη θαζαξήο αθηηλνβνιίαο [14]

15 Ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ βηνινγηθψλ, ηαηξηθψλ, γεσξγηθψλ, αξρηηεθηνληθψλ θαη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθηηλνβνιία. Σέηνηα πξνγξάκκαηα απαηηνχλ κηα αληηπξνζσπεπηηθή ζεηξά θαηαγξαθψλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ειηαθήο θαη επηθαλεηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ζιηαθή αθηηλνβνιία είλαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ηνπ Ήιηνπ. Έλα κέξνο ηεο ππάξρεη ζηελ αλψηεξε επηθάλεηα ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο θαη θαιείηαη ππεξγήηλε ειηαθή αθηηλνβνιία (νιηθή αθηηλνβνιία). Σν 97% απηήο, πεξηνξίδεηαη ζε θαζκαηηθή θιίκαθα 0.29κm έσο 3κm θαη νλνκάδεηαη κηθξνχ θχκαηνο αθηηλνβνιία. Σν ππφινηπν 3% δηαπεξλά κέζσ ηεο αηκφζθαηξαο ζηελ γήηλε επηθάλεηα, απνξξνθάηαη απφ ηα κφξηα ησλ αεξίσλ, ηα ζηαγνλίδηα θαη ηα θξχζηαιια ησλ λεθψλ, θαη δηαρέεηαη ζηελ αηκφζθαηξα. Απηή είλαη κεγάινπ θχκαηνο αθηηλνβνιία, 3κm έσο 100κm. 5. Άνεμορ: Ο επηθαλεηαθφο άλεκνο ζεσξείηαη σο έλα πνζνηηθφ δηάλπζκα δχν ζπληεηαγκέλσλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ δχν ηηκέο, ηε δηεχζπλζε θαη ηελ ηαρχηεηα. Ζ επέθηαζε ηεο παξαπάλσ έλλνηαο ηνπ αλέκνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ γξήγνξεο δηαθπκάλζεηο, αλαθέξεηαη σο ξηπέο αλέκνπ. 6. Οπαηόηηηα: Ζ έλλνηα ηεο νξαηφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ κεηεσξνινγία γηα ηελ επίηεπμε δπν μερσξηζηψλ ζθνπψλ: ηε ζπλνπηηθή θαη θιηκαηνινγηθή κεηεσξνινγία, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αέξηαο κάδαο, ζηελ νπνία ε νξαηφηεηα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη ηελ νπηηθή θαηάζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο (π.ρ. Οκίριε είλαη ην θπζηθφ θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη ζηελ αηκφζθαηξα, πνιχ θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή ηεο ζάιαζζαο, πνπ απνηειείηαη απφ πνιχ κηθξά πδξνζηαγνλίδηα πξνεξρφκελα απφ ηε ζπκπχθλσζε ησλ πδξαηκψλ ηεο αηκφζθαηξαο). Απνηειεί κηα ιεηηνπξγηθή παξάκεηξν πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα εηδηθέο εθαξκνγέο θαη κεηξείηαη άκεζα ζε κνλάδεο απφζηαζεο ηεο νξαηφηεηαο. [15]

16 7. Ποιόηηηα ςδάηυν: Οη ζπζηεκαηηθέο κεηξήζεηο ηεο νμχηεηαο ησλ νβξηψλ πδάησλ θαη ε αλίρλεπζε παξακέηξσλ ξχπαλζεο, φπσο νμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ ζείνπ, ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ, πξνζηαζίαο ηεο γεσξγίαο θαη ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο κφιπλζεο. εκαληηθφ επίζεο είλαη λα κεηξηέηαη ε ζηάζκε θαη ε παξνρή ησλ πδαηνξξεπκάησλ θαη ησλ ηακηεπηήξσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ζσζηή αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Καη απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο θαηαζηξνθψλ απφ πιεκκχξεο θαη μεξαζία θαη νπζηαζηηθά πξνζηαηεχεηαη ν άλζξσπνο θαη ηα πιηθά δεκηνπξγήκαηά ηνπ (γηα παξάδεηγκα ηερληθά έξγα, θαιιηέξγηεο). 8. Εδαθική ςγπαζία: πζηεκαηηθέο εθηηκήζεηο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο θαη θαζνξηζκφο ηεο εδαθηθήο απνζήθεπζεο χδαηνο απνηεινχλ πξσηαξρηθέο απαηηήζεηο ησλ γεσξγηθψλ θαη πδξνινγηθψλ κειεηψλ. Ζ θαηαθξήκληζε θαη ε εμαηκηζνδηαπλνή είλαη νη θχξηεο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο θαη εμαξηψληαη απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ εδαθηθή ηθαλφηεηα παξνρήο χδαηνο ζηα θπηά. 9. Τεηόρ (θαηαθξήκληζε): Ζ θαηαθξήκληζε (πεηφο) νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ηεο πγξήο ή ηεο; Ηζνδχλακεο ζηεξεήο ζπκππθλσκέλεο πνζφηεηαο πδξαηκψλ, πνπ θαηαθξεκλίδεηαη ζην έδαθνο απφ ηνλ αέξα ή ηα λέθε. Πεξηιακβάλεη ηε βξνρφπησζε, ηε ρηνλφπησζε, ην ραιάδη θαη ηελ νκίριε. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα θαηαθξήκληζεο πνπ θηάλεη ζην έδαθνο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ηζνδπλακεί κε ην χςνο πνπ ζα θάιππηε ( ζε πγξή κνξθή) ηελ νξηδφληηα πξνβνιή ηεο επηθάλεηαο. Ζ ρηνλφπησζε εθθξάδεηαη σο ην χςνο θξέζθνπ ρηνληνχ, πνπ θαιχπηεη κηα νκνηνγελή νξηδφληηα επηθάλεηα. Ο βαζηθφο ζθνπφο θάζε κεζφδνπ θαηαθξήκληζεο είλαη ε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ηεο, ζηε πεξηνρή πνπ αλαθέξεηαη ε κέηξεζε. 10. Ύτορ νεθών: Ζ βάζε ελφο λέθνπο νξίδεηαη σο ε ρακειφηεξε δψλε, φπνπ ν ηχπνο ζθίαζεο κεηαπίπηεη απφ αίζξηα ή ειαθξά νκηριψδε αηκφζθαηξαο ζε ζηαγνλίδηα λεξνχ ή θξπζηαιιηθνχο ζρεκαηηζκνχο πάγνπ. Σα θείκελα ζσκαηίδηα ππφ ηεο βάζε λέθνπο, πνπ πξνθαινχλ ηελ ζθίαζε, δείρλνπλ κηα [16]

17 θαζκαηηθή επηιεθηηθφηεηα. Αληίζεηα κέζα ζην λέθνο δε ζπκβαίλεη θάηη αλάινγν, αθνχ ε κεηαιιαγή έγθεηηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κεηερφλησλ ζηαγνληδίσλ λεξνχ. Σν χςνο ησλ λεθψλ πνηθίιεη ζεκαληηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζέζε πάλσ απφ ηε πεξηνρή ησλ παξαηεξήζεσλ. Ζ κέηξεζε ηνπ χςνπο ησλ λεθψλ γηα κηαο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο επηθάλεηα (θάησ ησλ 5km), επηηειείηαη κε ηνπο κεηξεηέο χςνπο λεθψλ. 11. Εξάημιζη: Μεηξήζεηο ηεο εμάηκηζεο απφ ειεχζεξεο επηθάλεηεο πδάησλ, απφ ην έδαθνο θαη ηελ δηαπλνή ησλ θπηψλ είλαη πςειήο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηηο γεσξγηθέο θαη πδξνκεηεσξνινγηθέο κειέηεο, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηακηεπηήξσλ, ησλ αξδεπηηθψλ θαη ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηδηαίηεξα ζε μεξέο θαη εκίμεξεο δψλεο.[6] [17]

18 Κεθάλαιο 3: Όπγανα Μέηπηζηρ Σα φξγαλα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο είλαη ηα αληίζηνηρα κε ηηο κεηεσξνινγηθέο παξακέηξνπο πνπ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε. 3.1 Όπγανα μέηπηζηρ θεπμοκπαζίαρ: Καη αξράο ηα φξγαλα γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θάζε είδνπο αθηηλνβνιία πξνεξρφκελε απφ ηνλ ήιην, ηα ζχλλεθα, ην έδαθνο θαη ηα γχξσ δηάθνξα αληηθείκελα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αεξίδνληαη επαξθψο θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ πεηφ. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ κέζα ζηνλ νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν ην ζεξκφκεηξν πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε απηήλ ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ηνηρψκαηα ηνπ θισβνχ απνηεινχληαη απφ δηπιή ζεηξά πεξζίδσλ θαη ην δάπεδν είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θιηκαθσηέο ζαλίδεο μχινπ. Ζ νξνθή απνηειείηαη θαη απηή απφ δχν επίπεδα γηα θαιφ αεξηζκφ. Σν κεγηζηνβάζκην ζεξκφκεηξν πξέπεη λα είλαη πδξαξγπξηθφ κε κία ζηέλσζε κεηαμχ ηνπ δνρείνπ θαη ηεο θιίκαθαο. Σνπνζεηείηαη κε γσλία 2 ν πεξίπνπ σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν κε ην δνρείν πξνο ην ρακειφηεξν ζεκείν ψζηε ε πδξαξγπξηθή ζηήιε ζην ζεκείν ζηέλσζεο λα αληηζηέθεηαη ζηε δχλακε πνπ αλαπηχζζεηαη ιφγν βαξχηεηαο. ηα ειαρηζηνβάζκηα ζεξκφκεηξα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη αηζπιηθή αιθνφιε, πεληάλην ή ηνινπφιε. Σν ειαρηζηνβάζκην ζεξκφκεηξν εδάθνπο δείρλεη ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαηφπηλ ειεχζεξεο έθζεζεο ηνπ νξγάλνπ επάλσ απφ θνληφ γξαζίδη. Αλαξηάηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζρεκαηίδεη γσλία 2 ν κε ην νξηδφληην επίπεδν θαη ζε χςνο 25 έσο 50mm επάλσ απφ ην έδαθνο αθνπκπψληαο ζηελ άθξε ηεο ριφεο. Σν ζεξκφκεηξν εηνηκάδεηαη κία ψξα απφ πξηλ ηε δχζε ηνπ ήιηνπ ηελ πξνεγνχκελε κέξα, εθηίζεηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη ε έλδεημε δηαβάδεηαη ην πξσί. Όζνλ αθνξά ηα ζεξκφκεηξα εδάθνπο, απηά ηνπνζεηνχληαη ζε βάζνο 5, 10, 20, 50 θαη 100mm θάησ απφ ην έδαθνο. Δθηφο απηψλ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιια ζεξκφκεηξα ζε άιια βάζε. Σνπνζεηνχληαη ζε κία ηεηξάγσλε έθηαζε πιεπξάο 75cm ζε γπκλφ έδαθνο ηνπ γχξσ ρψξνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα είλαη γλσζηφο ν ηχπνο ηνπ εδάθνπο, ην είδνο ηεο θάιπςεο ηνπ θαη ε θιίζε θαη ε δηεχζπλζε ηεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο. [18]

19 Όπσο παξαηεξνχκε (Δικόνα 1) ζην πάλσ κέξνο βιέπνπκε ην ειαρηζηνβάζκην ζεξκφκεηξν ελψ ζην θάησ ην κεγηζηνβάζκην ζεξκφκεηξν. ηελ αξηζηεξή πιεπξά παξνπζηάδεηαη ν ζεξκνγξάθνο. Δικόνα 1 ελασιζηοβάθμιο, μεγιζηοβάθμιο θεπμόμεηπο και θεπμογπάθορ. [19]

20 Δικόνα 2 Θεπμόμεηπο Μέγιζηηρ Δλάσιζηηρ Θεπμοκπαζίαρ Δικόνα 3 Θεπμόμεηπο με διπλή μεηαλλική ηαινία [20]

21 3.2 Όπγανα μέηπηζηρ ηηρ αημοζθαιπικήρ πίεζηρ: Ζ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ βαξφκεηξνπ κε πδξαξγπξηθή ιεθάλε (Δικόνα 1) πξέπεη λα επηιέγεηαη κε κεγάιε πξνζνρή. Οη θπξηφηεξεο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε ηνπ νξγάλνπ είλαη ε νκνηφκνξθε ζεξκνθξαζία, ε ζηεξεή θαη θαηαθφξπθε ηνπνζέηεζε θαη ε πξνζηαζία απφ απφηνκνπο ρεηξηζκνχο. Σν φξγαλν κπνξεί λα αλαξηεζεί κέζα ζε έλα δσκάηην, ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε ε ζεξκνθξαζία λα παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή ή λα κελ παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. Σα φξγαλα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ απεπζείαο ειηαθή αθηηλνβνιία θαη λα κελ ηνπνζεηνχληαη θνληά ζε ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή ζε κέξε πνπ ππάξρεη ξεχκα αέξα. Γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ηνπ πδξαξγπξηθνχ βαξφκεηξνπ, ζα πξέπεη απηφ λα ηνπνζεηείηαη ζε ηζφγεην δσκάηην ρσξίο παξάζπξα, κε ζεξκαηλφκελν, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν έλα κηθξφ ειεθηξηθφ θαλφ γηα ηελ αλάγλσζε ησλ κεηξήζεσλ ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε νπνηαδήπνηε ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ. Δπίζεο, ε ζέζε ηνπνζέηεζεο δε ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε θξαδαζκνχο. Ζ πδξαξγπξηθή ζηήιε ηνπ νξγάλνπ πξέπεη λα είλαη θαηαθφξπθε γηαηί δηαθνξεηηθά παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά ιάζε ζηελ αλάγλσζε. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νξγάλνπ απφ ηνπο απφηνκνπο ρεηξηζκνχο, ζθφλε θαη ξεχκαηα αέξα, ζπλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη κέζα ζε κηα μχιηλε ζήθε ζηελ νπνία φκσο λα ππάξρεη θαιφο αεξηζκφο. Δικόνα 4 Βαπόμεηπο με Υδπαπγςπική Λεκάνη. [21]

22 Δικόνα 5 Γιάθοποι ηύποι Βαπομέηπυν πος σπηζιμοποιούνηαν παλιά Δικόνα 6 Βαπόμεηπο ηύπος Bourdon [22]

23 3.3 Όπγανα μέηπηζηρ ηηρ ςγπαζίαρ: Σα φξγαλα κέηξεζεο ηεο πγξαζίαο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο ηνπο: a. Σα δνρεία ηνπ πγξνχ θαη ηνπ μεξνχ ζεξκνκέηξνπ πξέπεη λα αεξίδνληαη θαιά θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. b. ε ζηαζκνχο ζην πςφκεηξν ηεο κέζεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ν άλεκνο πνπ δηέξρεηαη απφ ηα δχν δνρεία ησλ ζεξκνκέηξσλ δελ πξέπεη λα έρεη έληαζε κηθξφηεξε ησλ 2.5m/s νχηε κεγαιχηεξε ησλ 10m/s. Γηα ζηαζκνχο ζε δηαθνξεηηθά χςε ηα φξηα ηαρχηεηαο ηνπ πλένληνο αλέκνπ ζα πξέπεη λα είλαη αληηζηξφθσο αλάινγα ηεο ππθλφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο. c. Σα δχν ζεξκφκεηξα ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο καθξηά κεηαμχ ηνπο γηα λα κελ επεξεάδνληαη νη ελδείμεηο ηνπο. d. Σν λεξφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πγξνχ ζεξκνκέηξνπ ζα πξέπεη λα θζάλεη εχθνια ζην δνρείν ψζηε λα δίλεη ζσζηά ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνχ ζεξκνκέηξνπ. Σν χθαζκα ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη θαιά γχξσ απφ ην δνρείν θαη αλ εθηείλεηαη ηνπιάρηζηνλ 2cm πξνο ηα θάησ, πξνο ην δνρείν κε ην λεξφ. e. Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε χςνο 1.25 κέρξη 2m πάλσ απφ ην έδαθνο. Σν ςπρξφκεηξν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηνπο θιηκαηνινγηθνχο ζηαζκνχο. Σν δνρείν κε ην λεξφ ζπλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη πξνο ηε πιεπξά ηνπ ζεξκνκέηξνπ θαη κε ην ζηφκην ηνπ ζην ίδην ή ειαθξά ρακειφηεξν χςνο απφ ην επάλσ άθξν ηνπ δνρείνπ ηνπ ζεξκνκέηξνπ. Σν θπηίιη πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλν. Σν χθαζκα φζν θαη ην θπηίιη πξέπεη λα είλαη ιεπηά θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο λα πιπζνχλ θαιά κε θαζαξφ ζαπνχλη θαη λα μεπιπζνχλ κε απνζηαγκέλν λεξφ. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ξχπνη επάλσ ηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ ν παξαηεξεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηα ρέξηα ηνπ θαζαξά γη απηφ θαη είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα απνζηαγκέλν λεξφ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο πγξνγξάθνπο ηξηρφο (Δικόνα 3) πξέπεη θαη απηνί λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνλ θισβφ. Δπεηδή ε ακκσλία θαηαζηξέθεη ηηο ηξίρεο ζα πξέπεη ν θισβφο λα βξίζθεηαη καθξηά απφ ζηάβινπο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή παξάγνπλ ακκσλία. Οη ηξίρεο πξέπεη λα [23]

24 πιέλνληαη ηαθηηθά κε απνζηαγκέλν λεξφ ρξεζηκνπνηψληαο κία καιαθή βνχξηζα γηα λα απνκαθξχλεηαη ε ζθφλε.[8] Δικόνα 7 Υγπόμεηπο Τπίσαρ. Ζ Δικόνα 7 παξνπζηάδεη έλα πγξφκεηξν ηξίραο. Όζσλ αθνξά ην ςπρξφκεηξν πνπ έρεη πεξηγξαθεί παξαπάλσ ν ηξφπνο θαηά ηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη παξνπζηάδεηαη ζηελ Δικόνα 8, φπνπ ην βιέπνπκε λα έρεη εγθαηαζηαζεί ζην θέληξν ηνπ θισβνχ θαζέησο. Αξηζηεξά πξφθεηηαη γηα μεξφ θαη δεμηά γηα πγξφ ζεξκφκεηξν. Κάησ δεμηά βιέπνπκε θαη ηνλ πγξνγξάθν ηξηρφο. Δικόνα 8 Δγκαηάζηαζη ςγπογπάθος [24]

25 3.4 Όπγανα μέηπηζηρ ηλιοθάνειαρ - ακηινοβολίαρ: Σα ζπλήζε φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ειηνθάλεηαο θαη ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη νη ειηνγξάθνη, ηα ππξαλφκεηξα θαη ηα ππξειηφκεηξα. Ζιηνγξάθνη: Πξφθεηηαη γηα απηφλνκν φξγαλν πνπ κεηξά ηελ εκεξήζηα ειηνθάλεηα, δειαδή πφζεο ψξεο νη αθηίλεο ηνπ ειηαθνχ θσηφο δελ εκπνδίδνληαλ απφ ζχλλεθα ζηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο. Πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλνη ζε ρξήζε ειηνγξάθνη είλαη ηνπ Campell Stokes θαη ηνπ Marvin ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ θαη θέξνπλ. Ο ειηνγξάθνο Cambell ή Cambell-Stokes απνηειείηαη απφ κηα γπάιηλε ζθαίξα πνπ θέξεηαη επί κεηαιιηθνχ ζηειέρνπο ζε κεηαιιηθή βάζε. Ζ ζθαίξα απηή απφ ην πίζσ κέξνο θαη ζε κηθξή απφζηαζε ζρεδφλ πεξηβάιιεηαη απφ κηα νκφθεληξε ζθαηξηθή δψλε ζε κνξθή δσδηαθνχ πνπ κπξνζηά φκσο παξακέλεη αλνηθηή. ην εζσηεξηθφ απηήο ηεο ζθαηξηθήο δψλεο ηνπνζεηείηαη εηδηθή ράξηηλε ηαηλία ζπλήζσο ρξψκαηνο αλνηθηνχ γαιάδηνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο φηαλ νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ δελ εκπνδίδνληαη απφ ζχλλεθα ε ζεξκηθή ελέξγεηα ηνπ Ήιηνπ πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ θπξία εζηία ηεο ζθαίξαο πνπ αληαλαθιά ζηε ράξηηλε ηαηλία θαίεη απηή ζρεκαηίδνληαο έηζη κηα ζπλερή γξακκή ή ηφμν (ζχλνιν ίρλνπο θακέλσλ ζεκείσλ). Αλ αληίζεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο εκπνδίδεηαη πεξηνδηθά ηφηε πεξηνδηθά θακέλα ηκήκαηα ζα παξνπζηάδεη θαη ε ηαηλία. Όηαλ ηχρεη εκέξα λεθνζθεπήο ηφηε ε ράξηηλε ηαηλία δελ ζα πεξηέρεη νχηε έλα ίρλνο θακέλνπ ζεκείνπ. Ζ ηαηλία ηνπ ειηνγξάθνπ θέξεη 8 θάζεηεο δηαγξακκίζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 9 ψξεο κε ελδηάκεζεο ηεο εκίζεηαο ψξαο ελψ ηα νξηδφληηα θακέλα ηκήκαηα ιακβάλνπλ ιαηηληθά γξάκκαηα π.ρ. Α, Β, C, θ.ιπ. Δχινγν ζεσξείηαη φηη ε ηαηλία απηή αληηθαζίζηαηαη θαζεκεξηλά κεηά ηελ δχζε ηνπ Ζιίνπ. Ο ειηνγξάθνο ηνπνζεηείηαη κε ηέηνην πξνζαλαηνιηζκφ ψζηε νη ειηαθέο αθηίλεο θαζ φιε ηελ εκέξα πξνζπίπηνληαο ζηε ζθαίξα λα αληαλαθιψληαη ζηε ηαηλία. Δπεηδή ηα κεζεκβξηλά χςε ηνπ Ζιίνπ θαη ηα εκεξήζηα ηφμα ηνπ δελ είλαη ηα ίδηα γηα θάζε εκέξα ζην εζσηεξηθφ ηεο ζθαηξηθήο δψλεο ππάξρνπλ ηξεηο απιαθψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο ηαηλίαο θαηά επνρή. [25]

26 Ο ειηνγξάθνο Marvin κνηάδεη κε κηθξή δηαθαλή επζχγξακκε ιάκπα θζνξηζκνχ. ηεξίδεηαη ζε θάζεην ζηέιερνο ζην νπνίν θαη ζηεξεψλεηαη ην κέζνλ ηνπ νξγάλνπ, ζρεδφλ ζε νξηδφληηα ζέζε. Ζ θαηαγξαθή ηεο ειηνθάλεηαο ζην φξγαλν απηφ γίλεηαη κε ειεθηξηθή κέζνδν. Ππξαλφκεηξα: Ο αηζζεηήξαο ηνπ ππξαλφκεηξνπ είλαη κηα επίπεδε ζεξκνζηήιε πνπ είλαη θαιπκκέλε απφ εηδηθφ καχξν επίρξηζκα κε απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα αλεμάξηεηε ηνπ κήθνπο θχκαηνο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε απφθξηζε ηνπ νξγάλνπ είλαη αλεμάξηεηε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ πιεπξά ηνπ αηζζεηήξα πνπ είλαη επηρξηζκέλε θαιχπηεηαη απφ δχν νκφθεληξεο δηαθαλείο εκηζθαηξηθέο επηθάλεηεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζπρλά. Πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα ρσξίο ηαιαληψζεηο, λα απνθεχγνληαη νη ζθηάζεηο απφ άιια αληηθείκελα θαη λα κε γίλνληαη παξεκβνιέο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο. Σνπνζεηείηαη θνληά ζε ειηαθνχο ζπιιέθηεο κε ηελ επηθάλεηα ηνπ αηζζεηήξα ζην επίπεδν ηνπ πίλαθα. Ππξειηφκεηξα: Με ην ππξειηφκεηξν επηηπγράλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο άκεζεο, δηάρπηεο θαη νιηθήο αθηηλνβνιίαο ηνπ ήιηνπ. Σα θχξηα κέξε ηνπ ππξειηνκέηξνπ είλαη έλα ζεξκνειεθηξηθφ δεχγνο, ην νπνίν απνηειεί θαη ηνλ αηζζεηήξα ηνπ νξγάλνπ, θαη έλα επαίζζεην γαιβαλφκεηξν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη απηφ ην δεχγνο.[9] Δικόνα 9 Αιζθηηήπαρ Γιάπκειαρ ηλιοθάνειαρ [26]

27 Δικόνα 10 Πςπανόμεηπο Δικόνα 11 Πςπηλιόμεηπο [27]

28 Δικόνα 12 Ηλιογπάθορ 3.5 Όπγανα μέηπηζηρ ηος ανέμος: Λφγσ ηνπ νξηαθνχ ζηξψκαηνο, ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά ζηα πξψηα 10m πάλσ απφ ην έδαθνο. Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην φξγαλν ππάξρνπλ εκπφδηα, θπζηθά ή ηερληθά, κεηαβάιιεηαη θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Γηα ην ιφγν απηφ νξίδεηαη έλα ζηαζεξφ χςνο ηνπνζέηεζεο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηνπ αλέκνπ. Ο WMO θαζφξηζε ην χςνο απηφ ζηα 10m επάλσ απφ επίπεδε θαη αλνηρηή γεσγξαθηθή ηνπνζεζία. Ο φξνο «αλνηρηή ηνπνζεζία» ζεκαίλεη φηη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αλεκφκεηξνπ θαη ηνπ θνληηλφηεξνπ εκπνδίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο ην χςνο ηνπ εκπνδίνπ. Δάλ ην αλεκφκεηξν δελ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηα 10m, κπνξεί ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ λα αλαρζεί ζην χςνο ησλ 10m ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν ηνπ Hellman [8]: V h = V 10 * [ *log 10 (h+4.75)] Όπνπ V h ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ κεηξεζείζα ζηα χςνο h θαη V 10 ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζηα 10m. [28]

29 Δικόνα 13α Τςπικό Ανεμόμεηπο (Cup Anemometer). Δικόνα 13β Ανεμόμεηπο ηεσνολογίαρ ςπεπήσυν (Sonic Anemometer). Δικόνα 13γ Ανεμόμεηπο ηεσνολογίαρ θεπμαινόμενος νήμαηορ (Hot Wire Anemometer). [29]

30 Εικόνα 14 Εγκατάσταση Ανεμόμετρου 3.6 Όπγανα μέηπηζηρ ηηρ ζηάθμηρ παποσήρ και ποιόηηηαρ ςδάηυν: Ζ ζηάζκε ησλ πδαηνξξεπκάησλ θαη ησλ ηακηεπηήξσλ κεηξηέηαη είηε πεξηνδηθά κε ην ζηαζκήκεηξν είηε ζπλερψο κε ην ζηαζκεγξάθν (Δικόνα 5) ελψ ε παξνρή ζπλήζσο ππνινγίδεηαη έκκεζα, απφ ηε κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ξνήο κε ηε ρξήζε κπιίζθνπ (Δικόνα 6) θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ ηεο πγξήο δηαηνκήο. Σν ζηαζκήκεηξν είλαη έλαο βαζκνλνκεκέλνο πάζζαινο ηνπνζεηεκέλνο θάζεηα ζηελ φρζε ηνπ πνηακνχ, ζε ζηαζεξφ ζεκείν έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηχξβε ή ην θπκαηηζκφ. Μπνξεί λα είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλνο ζηα βάζξα γέθπξαο ζηε αλάληε πιεπξά ηνπ πνηακνχ αιιά θαη ζε ζηήιεο απφ ζθπξφδεκα. Ο ζηαζκεγξάθνο είλαη φξγαλν ζπλερνχο θαηαγξαθήο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε θηλνχκελν πισηήξα ν νπνίνο ελεξγνπνηεί κέζσ ηξνραιίαο κηα πέλα πνπ ζεκεηψλεη ηε ζηάζκε ζε ηαηλία ηνπνζεηεκέλε ζε πεξηζηξεθφκελν ηχκπαλν.. Ο κπιίζθνο (Δικόνα 6) απνηειείηαη είηε απφ έμη θχπειια είηε απφ έιηθα πνπ πεξηζηξέθνληαη θάζεηα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηαρχηεηαο ξνήο. Όζνλ αθνξά ηψξα ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, πξφθεηηαη γηα αηζζεηήξεο νη νπνίνη κεηξάλε ηε ζεξκνθξαζία, ηελ αγσγηκφηεηα, ην ph, ηε πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα θαη ζε δηαιπκέλν νμπγφλν ησλ πδάησλ. Έρνληαο φιεο απηέο ηηο κεηξήζεηο κπνξνχκε λα [30]

31 θαηαιάβνπκε εάλ ην λεξφ είλαη γηα παξάδεηγκα πφζηκν ή εάλ θάλεη γηα πφηηζκα γεσξγηθψλ πξντφλησλ, εάλ είλαη κνιπζκέλν απφ ηελ αηκφζθαηξα θηι. Δηθφλα 15 ηαζκεγξάθνο. Δικόνα 16 Μςλίζκορ. [31]

32 Δικόνα 17 Τςπική Δγκαηάζηαζη Σηαθμηγπάθος. Δικόνα 18 Αιζθηηήπαρ μέηπηζηρ ποιόηηηαρ ςδάηυν 3.7 Όπγανα μέηπηζηρ ςεηού (βξνρφκεηξν, ρηνλφκεηξν θιπ, κεραληθά θαη απηφκαηα): ηελ επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο νξγάλσλ γηα ηε κέηξεζε πεηνχ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ φςε ε κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλέκνπ (δηεχζπλζε θαη έληαζε) θαζ χςνο θαζψο θαη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο πνπ αιιάδεη ην δηάλπζκα ηνπ αλέκνπ. Οη επηπηψζεηο απηέο ειαηηψλνληαη φηαλ επηιέγεηαη κηα πξνζηαηεπκέλε ηνπνζεζία ψζηε ηα γχξσ εκπφδηα λα κελ εκπνδίδνπλ ηε ζπιινγή ηνπ πεηνχ ή λα θαζηζηνχλ ηε ξνή ηνπ αλέκνπ νξηδφληηα επάλσ απφ ην ζηφκην ηνπ νξγάλνπ ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο θάησζη ηερληθέο (ε παξνπζίαζε ηνπο γίλεηαη θαηά ζεηξά ειάηησζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο): [32]

33 a. ε πεξηνρέο κε νκνγελή ππθλή βιάζηεζε, ην χςνο ηεο βιάζηεζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ζην επίπεδν ηνπ ζηνκίνπ ηνπ νξγάλνπ κε ηαθηηθφ θφςηκν. b. ε άιιεο πεξηνρέο, ην απνηέιεζκα ηεο πξψηεο ηερληθήο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειεο θαηαζθεπέο θξάρηε. c. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε αζπίδσλ αλέκνπ γχξσ απφ ην φξγαλν Γεληθά ηα εκπφδηα δελ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζε κία πεξηθέξεηα αθηίλαο δχν θνξέο ηνπιάρηζηνλ ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπο απφ ην ζηφκην ηνπ νξγάλνπ. Πεξηνρέο κε θιίζε ή νξνθέο νηθνδνκεκάησλ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Σν έδαθνο γχξσ απφ ηα φξγαλα κέηξεζεο πεηνχ ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε θνληφ γξαζίδη ή ραιίθηα ή κεγάιεο επίπεδεο πιάθεο φρη φκσο απφ κπεηφλ. Οη ηνπνζεζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε νξγάλσλ κέηξεζεο ηεο ρηνλφπησζεο ή ηεο ρηνλνθάιπςεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ άλεκν έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ην κεηαθεξφκελν ρηφλη. Σα θαιχηεξα κέξε γηα ηα φξγαλα απηά είλαη κεγάια αλνίγκαηα κέζα ζην δάζνο ή ζε πεξηβφιηα αλάκεζα ζε δέλδξα, ζε ρακειά δέλδξα ή ζε ζάκλνπο κέζα ζε δάζε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο πνπ ειαηηψλεη ηνλ άλεκν.[8] Δικόνα 19 Βποσόμεηπο [33]

34 Δικόνα 20 Ηλεκηπονικόρ ζςλλέκηηρ βποσήρ Δικόνα 21 Βποσογπάθορ, αςηογπαθικό όπγανο πος καηέγπαθε ηην ώπα, ηη διάπκεια και ηο ύτορ ηηρ βποσήρ [34]

35 Δικόνα 22 Φιονόμεηπο 3.8 Όπγανα μέηπηζηρ ύτοςρ νεθών (λεθνζθφπην): Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη ηε ηαρχηεηα θαη ηε θαηεχζπλζε θίλεζεο ησλ λεθψλ. Γηαρσξίδεηαη ζε δπν ηχπνπο: Νεθνζθφπην πιέγκαηνο (Grid Nephoscope): Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ βαζίδεηαη ζε κηα ζπζηνηρία απφ κπάξεο ηνπνζεηεκέλεο νξηδφληηα ζην ηέινο κηαο θάζεηεο ζηήιεο, δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ειεχζεξα πάλσ ζην θάζεην άμνλα. Ο παξαηεξεηήο ζα πξέπεη λα πεξηζηξέςεη θαηάιιεια ηε ζπζηνηρία ησλ κπαξψλ έηζη ψζηε ην ζχλνιν ησλ λεθψλ λα θηλείηε παξάιιεια πξνο απηέο. Ζ αδηκνπζηαθή γσλία πνπ δεκηνπξγνχλ νη κπάξεο είλαη θαη ε δηεχζπλζε ησλ λεθψλ. Νεθνζθφπην θαζξέπηε (Mirror Nephoscope): Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε 2 θπξίσο ζηνηρείσλ, ελφο καχξνπ θαζξέπηε θαη ελφο ελδείθηε. Ο καχξνο θαζξέπηεο είλαη ραξαγκέλνο κε θαηάιιεινπο νκφθεληξνπο θχθινπο θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζε έλα ηξίπνδα. Ο ελδείθηεο θηλείηαη πεξηκεηξηθά σο πξνο ην θέληξν ηνπ θαζξέπηε αιιά θαη ζε έλαλ θάζεην άμνλα. Ο παξαηεξεηήο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεη ην θαζξέπηε έηζη ψζηε λα δείρλεη ην πξαγκαηηθφ βνξξά θαη έπεηηα λα ξπζκίδεη ηνλ ελδείθηε έηζη ψζηε ηα ζχλλεθα λα [35]

36 βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ θαζξέπηε. Ζ θαηεχζπλζε ησλ λεθψλ δηαγξάθεηε πάλσ ζηηο δηαγξακκίζεηο ηνπ θαζξέπηε.[10] Δικόνα 23 Νεθοζκόπιο 3.9 Όπγανα μέηπηζηρ ηηρ εξάημιζηρ: Σα φξγαλα κέηξεζεο ηεο εμάηκηζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε κέξε ζρεδφλ επίπεδα θαη ειεχζεξα απφ εκπφδηα, φπσο δέληξα, θηίξηα, ζάκλνη ή θαιχκκαηα άιισλ νξγάλσλ. Σα εκπφδηα ζα πξέπεη λα απέρνπλ απφ ηα φξγαλα ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο ην χςνο ηνπο επάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο ιεθάλεο εμάηκηζεο. Μία έθηαζε ζρήκαηνο ηεηξαγψλνπ κε πιεπξά 4m είλαη ηδαληθή γηα ηελ εγθαηάζηαζε νξγάλσλ εμάηκηζεο εθηφο εάλ ε πεξηνρή αξδεχεηαη νπφηε απαηηείηαη πιεπξά ηεηξαγψλνπ 40m. Σα φξγαλα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε θξάρηε ψζηε λα εκπνδίδεη ηα δψα λα πιεζηάδνπλ ηε ιεθάλε θαη ηαπηφρξνλα ε θαηαζθεπή ηνπ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ άλεκν λα πεξλά αλεκπφδηζηα.[8] [36]

37 Δικόνα 24 Δξαημηζίμεηπο [37]

38 Κεθάλαιο 4: Είδη Μεηευπολογικών ηαθμών Οη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην έξγν ηνπο. Ζ θαηάηαμε ηνπο γίλεηαη κε βάζε ησλ νδεγηψλ ηνπ World Meteorological Organization (WMO). Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη είλαη νη αθφινπζεο [3], [8]: 4.1 πλνπηηθφο Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4.2 Κιηκαηνινγηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4.3 Γεσξγηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4.4 Δηδηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4.5 Βξνρνκεηξηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4.6 ηαζκεκεηξηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ν WMO έρεη θαζνξίζεη πνηεο κεηξήζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη αλά θαηεγνξία ζηαζκνχ: 4.1 πλνπηηθφο Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο: Παξψλ θαηξφο Παξειζψλ θαηξφο Γηεχζπλζε θαη έληαζε αλέκνπ Νεθνθάιπςε Σχπνο λεθψλ Ύςνο βάζεο λεθψλ Οξαηφηεηα Θεξκνθξαζία Τγξαζία Αηκνζθαηξηθή πίεζε Σάζε αηκνζθαηξηθήο πίεζεο Υαξαθηεξηζηηθφ ηάζεο Μέγηζηε θαη ειάρηζηε ζεξκνθξαζία Πνζφηεηα πεηνχ Καηάζηαζε εδάθνπο [38]

39 Γηεχζπλζε θίλεζεο ησλ λεθψλ Δηδηθά θαηλφκελα (π.ρ. ηξνπηθνί θπθιψλεο, κέγεζνο ραιαδφθνθθσλ, νξνγξαθηθά λέθνη θ.α.) 4.2 Κιηκαηνινγηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Καηξφο Γηεχζπλζε θαη έληαζε αλέκνπ Νεθνθάιπςε Σχπνο λεθψλ Ύςνο βάζεο λεθψλ Οξαηφηεηα Θεξκνθξαζία Τγξαζία Αηκνζθαηξηθή πίεζε Τεηφο Υηνλνθάιπςε Ζιηνθάλεηα Θεξκνθξαζίεο εδάθνπο 4.3 Γεσξγηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Οη γεσξγηθνί ζηαζκνί εθηεινχλ φιεο ηηο κεηξήζεηο ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζηαζκψλ αιιά είλαη δπλαηφλ λα πεξηιάβνπλ θαη κεξηθέο απφ ηηο παξαθάησ κεηξήζεηο. I. Παξαηεξήζεηο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Θεξκνθξαζία θαη πγξαζία ηνπ αέξα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηνζηξψκα θνληά ζην έδαθνο, δειαδή απφ ην έδαθνο κέρξη ην χςνο ησλ 10m πεξίπνπ επάλσ απφ ηελ αλψηεξε επηθάλεηα ηεο θαιιηέξγεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ άθξσλ ηηκψλ ζε θάζε επίπεδν. Θεξκνθξαζία εδάθνπο ζηα βάζε ησλ 5, 10, 20, 50 θαη 100cm αιιά θαη ζε πξφζζεηα βάζε ζε δαζψδεηο πεξηνρέο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο. Νεξφ εδάθνπο (νγθνκεηξηθφ πεξηερφκελν) ζε δηάθνξα βάζε Αλαηαξάμεηο θαη αλάκημε ηνπ αέξα ζην θαηψηεξν ζηξψκα [39]

40 Τδξνκεηέσξα πνπ πεξηιακβάλνπλ ράιαδα, δξφζν, φκηριε, εμάηκηζε απφ ην έδαθνο θαη ππφ πδάηηλε επηθάλεηα, δηαπλνή απφ θαιιηέξγεηεο ή θπηά, πεξηφδνπο βξνρφπησζεο, απνξξνή. Ζιηνθάλεηα, νιηθή θαη θαζαξή αθηηλνβνιία Παξαηεξήζεηο ζπλζεθψλ θαηξνχ θαηαζηξνθηθψλ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, φπσο είλαη ν παγεηφο, ην ράιαδη, ε μεξαζία, νη πιεκκχξεο θαη νη ζεξκνί θαη μεξνί άλεκνη Παξαηεξήζεηο γηα θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ακκνζχειιεο, θνληνξηνζχειιεο, αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ελαπφζεζε ζην έδαθνο, θσηηέο ζε δάζε θαη ζακλψδεηο - ρακειήο βιάζηεζεο εθηάζεηο II. Παξαηεξήζεηο ηνπ βηνινγηθνχ πεξηβάιινληνο Φαηλνινγηθέο παξαηεξήζεηο Παξαηεξήζεηο γηα ηελ εχξεζε βηνθιηκαηηθψλ ζρέζεσλ Παξαηεξήζεηο γηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή απφδνζε ησλ θπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη δσηθψλ πξνηφλησλ Παξαηεξήζεηο γηα άκεζεο θαηαζηξνθέο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ δψσλ, φπσο ν παγεηφο, ην ραιάδη, ε μεξαζία, νη πιεκκχξεο θαη νη ζπειιψδεηο άλεκνη. Παξαηεξήζεηο γηα θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαιφπληαη απφ ακκνζχειεο, θνληνζχειιεο, αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη θσηηέο ζε δάζε θαη ζακλψδεηο ρακειήο βιάζηεζεο πεξηνρέο. Γηα ηε κέηξεζε θάζε κηαο απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο ρξεηάδεηαη θαη ην αληίζηνηρν φξγαλν, εθηφο απφη ηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κέηξεζε γίλεηαη κε ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπ παξαηεξεηή. 4.4 Βξνρνκεηξηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Βξνρφπησζε 4.5 ηαζκεκεηξηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ηάζκε Παξνρή [40]

41 4.6 Απηφκαηνη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνη Αηκνζθαηξηθή πίεζε Θεξκνθξαζία Τγξαζία Άλεκνο Καηαθξήκληζε Ζιηνθάλεηα Ύςνο λεθψλ Δμάηκηζε Οξαηφηεηα Πνηφηεηα πδάησλ Δδαθηθή πγξαζία Αθηηλνβνιία [41]

42 Κεθάλαιο 5: Αςηόμαηοι Μεηευπολογικοί ζηαθμοί Επιλογή Σύπος Μεηευπολογικού ηαθμού Ο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο πνπ ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε είλαη απηφκαηνο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ηχπνπ Davis. Επιλογή Θέζηρ Εγκαηάζηαζηρ Οη νδεγνί πνπ εθδίδεη ν Παγθφζκηνο Μεηεσξνινγηθφο Οξγαληζκφο (WMO) ζα είλαη ε βάζε καο, ζε απηφ ην ζεκείν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα νξζή κειέηε εγθαηάζηαζεο ελφο κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ. Με βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ζα θαζνδεγεζνχκε γηα λα επηιερηεί ε ζέζε πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο θαζψο θαη ηα φξγαλα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηεζνχλ αλαιφγσο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε. Σν επφκελν πνπ πξέπεη λα απνθαζηζζεί είλαη ε ζέζε ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί, ζε απηφ ην ζεκείν ζα βνεζήζνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ζέζεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ Παγθφζκην Μεηεσξνινγηθφ Οξγαληζκφ. Γλσξίδνληαο πσο νη κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο επηιέγεηαη ε εγθαηάζηαζε λα γίλεη εληφο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηνπ Πεηξαηά πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ ηα θφζηε φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη. Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν επηιέρζεθε λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε έρεη γεληθά ζηαζεξέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη είλαη θαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηεο γχξσ πεξηνρήο. Λφγσ φηη, γεληθά, ε γχξσ πεξηνρή είλαη ππθλνθαηνηθεκέλε, κε αξθεηά εκπφδηα δειαδή (γηα παξάδεηγκα ςειά θηίξηα θηι) ε ζέζε πνπ πξνηάζεθε είλαη ηδαληθή γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηλνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απηή. Όζνλ αθνξά ηψξα ηε πξφζβαζε ζην κεηεσξνινγηθφ απηφ ζηαζκφ είλαη εχθνιε δηφηη ζα ηνπνζεηεζεί ζε ηέηνην ζεκείν φπνπ νη κειεηεηέο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ζα κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, απηφ ζα βνεζήζεη πνιχ θαη ζε ηπρφλ βιάβεο δηφηη ζα δηνξζψλνληαη πνιχ γξήγνξα θαη ζα ππάξρεη αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ελ αληηζέζεη κε άιινπο ζηαζκνχο πνπ δελ είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε ηνπο ή δελ είλαη εγθαηεζηεκέλε θνληά ζε θαηνηκέλε πεξηνρή κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε ηαθηηθή επίζθεςε απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ή ηνπο κειεηεηέο ηδηαίηεξα ελ κέζσ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. [42]

43 Σέινο, ηα ππφινηπα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη δελ ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηνχλ δηφηη ελλνείηαη πσο ππάξρεη πξνζβαζηκφηεηα ηφζν ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο φζν θαη ζηνπο ρξήζηεο. Σν ηειεπηαίν θξηηήξην είλαη ην δηνηθεηηθφ, θαηά ην νπνίν νη εζληθέο κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο ζέινπλ νη εγθαηαζηάζεηο λα γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο γηα λα κπνξνχλ νη κεηξήζεηο λα είλαη ζπγθξίζηκεο. Απηφ ην θξηηήξην αθνινπζείηαη αθνχ ζηηο γχξσ πεξηνρέο δελ ππάξρεη αληίζηνηρνο ζηαζκφο θαη νη κεηξήζεηο πνπ ζα ιακβάλεη, θάπνηεο απφ απηέο έζησ, ζα είλαη ζπγθξίζηκεο κε απηέο ηνπ απηφκαηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Μεηευπολογικέρ Παπάμεηποι Οη κεηεσξνινγηθέο παξάκεηξνη πνπ ζα θαηαγξάθνληαη είλαη νη αθφινπζεο: a. Αηκνζθαηξηθή πίεζε b. Θεξκνθξαζία c. Τγξαζία d. Άλεκνο e. Τεηφο (θαηαθξήκληζε) f. Ζιηνθάλεηα g. Ύςνο λεθψλ h. Δδαθηθή πγξαζία i. Αθηηλνβνιία (νιηθή θαη δηάρπηε) Όπγανα Μέηπηζηρ Σα φξγαλα κέηξεζεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηεζνχλ είλαη αληηζηνίρσο: a. Βαξφκεηξν b. Θεξκφκεηξν κεγηζηνβάζκην θαη ειαρηζηνβάζκην c. Φπρξφκεηξν ή Τγξνγξάθνο d. Αλεκφκεηξν e. Βξνρφκεηξν f. Ζιηνγξάθνο g. Νεθνζθφπην h. Τγξφκεηξν i. Ππξαλφκεηξν Ππξειηφκεηξν [43]

44 Ο απηφκαηνο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο πνπ ζα κειεηεζεί γηα εγθαηάζηαζε είλαη ν Davis Vantage Pro2 Plus [11-12]. Δπειέρζεη απηφ ην κνληέιν δηφηη καο παξέρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο απηνκαηνπνηεκέλνπο αηζζεηήξεο, ζε ζρέζε κε άιια κνληέια, απφ ηηο κεηεσξνινγηθέο παξακέηξνπο πνπ ζα κειεηεζνχλ. Δπηπξνζζέησο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κειεηεηέο ζα ζειήζνπλ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ, λα κειεηεζνχλ δειαδή πεξηζζφηεξεο κεηεσξνινγηθέο παξάκεηξνη, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμέιημήο ηνπ. Σέινο, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηαζέηεη αηζζεηήξεο γηα παξακέηξνπο φπνπ δελ ζα κειεηεζνχλ, παξ φια απηά νη κεηξήζεηο κπνξνχλ λα θαηαρσξνχληαη γηα κειινληηθή ρξήζε ηνπο εθφζνλ φπσο πξνείπακε ζειήζνπκε λα ηνλ εμειίμνπκε. Οη αηζζεηήξεο φξγαλα κέηξεζεο πνπ δηαζέηεη ην κνληέιν απηφ είλαη ηα αθφινπζα: a. Αηζζεηήξαο κέηξεζεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο b. Αηζζεηήξαο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο c. Αηζζεηήξαο κέηξεζεο πγξαζίαο (ζεκείν δξφζνπ) d. Αλεκφκεηξν Αλεκνδείθηεο e. Αηζζεηήξαο κέηξεζεο βξνρφπησζεο (βξνρφκεηξν) f. Αηζζεηήξαο κέηξεζεο εδαθηθήο πγξαζίαο g. Αηζζεηήξαο κέηξεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Απηνί είλαη νη αηζζεηήξεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ άκεζα.[11] Γελ πεξηιακβάλεη κφλν αηζζεηήξα γηα ηελ ειηνθάλεηα θαζψο επίζεο, θαη γηα ην χςνο λεθψλ. Σνπο παξαπάλσ κπνξνχκε λα ηνπο πξνκεζεπηνχκε μερσξηζηά θαη λα ηνπο εγθαηαζηήζνπκε ζην ζηαζκφ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ ηος ζηαθμού Σνπνζεηνχκε ηνλ ηζηφ θαη ηνπο βξαρίνλεο φπνπ ζα ζηεξηρηνχλ φια ηα φξγαλα καο. Σν πιεζηέζηεξν χςνο εκπνδίνπ πξέπεη λα εθθξάδεη ηελ αθφινπζε ζρέζε: u l/20 ηεο απφζηαζεο απφ ηνλ ηζηφ ( φπνπ u ην χςνο ηνπ εκπνδίνπ θαη l ε απφζηαζε απφ ηνλ ηζηφ) [6]. Έπεηηα μεθηλάκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο απηή καο δίλεηαη απφ ηηο νδεγίεο ρξήζεο. [44]

45 Ζ ζπζθεπαζία ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ πεξηέρεη ηνπο αηζζεηήξεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαζψο επίζεο θαιψδην ζχλδεζεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ηνπ hardware (αθνινπζεί θσηνγξαθία): Δικόνα 25 Δξαπηήμαηα πος πεπιλαμβάνονηαι ζηη ζςζκεςαζία [45]

46 Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε είλαη ηα αθφινπζα (παξαηίζεληαη θαη θσηνγξαθίεο): 1. πλαξκνιφγεζε ηνπ αλεκνκέηξνπ 2. Σνπνζέηεζε βξαρίνλα αλεκνκέηξνπ ζηε βάζε Δικόνα 26 Σςναπμολόγηζη Ανεμομέηπος - Καλυδίος [46]

47 3. ηεξέσζε ησλ θππέισλ Δικόνα 27 Σςναπμολόγηζη Κςπέλλυν - Ανεμόμεηπος 4. Έιεγρνο ζχλδεζεο θάξηαο SIM Δικόνα 28 Κοςηί αιζθηηήπυν [47]

48 5. Έιεγρνο εξγνζηαζηαθψλ ζπλδέζεσλ ησλ αηζζεηήξσλ Δικόνα 29 ΣςνδέζειρΑιζθηηήπυν 6. χλδεζε αλεκνκέηξνπ ζηε θάξηα SIM Δικόνα 30 Γενικόρ πίνακαρ ζύνδεζηρ [48]

49 7. Πξνεηνηκαζία Βξνρφκεηξνπ Δικόνα 31 Σςναπμολόγηζη Βποσόμεηπος [49]

50 8. Δγθαηάζηαζε ηνπ ISS ζε ηζηφ Δικόνα 32 Δγκαηάζηαζη πάνυ ζε ιζηό 9. Έλαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχλδεζή ηνπ κε αζχξκαην internet θαη ξχζκηζε αηζζεηήξσλ [12] Δικόνα 33 Έναπξη ζςζηήμαηορ [50]

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΗ 7 ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΗ

ΑΚΗΗ 7 ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΗ ΑΚΗΗ 7 ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΗ Η αηκνζθαηξηθή πίεζε ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο νξίδεηαη σο ην βάξνο ηεο ππεξθείκελεο ζηήιεο αέξα πνπ αζθείηαη ζε κία επηθάλεηα κνλαδηαίνπ εκβαδνύ. Καζώο ε αηκνζθαηξηθή πίεζε αληηζηνηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα