Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία Πεξδίθε Δηξήλε Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία 36019 Πεξδίθε Δηξήλε 35627. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο"

Transcript

1 Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ Πηςσιακή επγαζία: Μελέηη εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ αςηομαηοποιημένος μεηευπολογικού ζηαθμού για ηην καηαγπαθή και επεξεπγαζία πεπιβαλλονηικών μεγεθών πνπδάζηξηεο: Α.Μ. Βνπβαιίθε Οιπκπία Πεξδίθε Δηξήλε Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο Αηγάιεσ Ηαλνπάξηνο 2014 [1]

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ....3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ (Διιεληθά θαη Αγγιηθά)..6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΝΟΜΟΘΔΗΑ WMO...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ.13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΖΖ...18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΔΗΓΖ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ...39 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 42 ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΑΡΑΜΑΣΑ..51 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ..53 [2]

3 Ειζαγυγή Ο άλζξσπνο απφ ηα πξψηα βήκαηά ηνπ ζηε γε, ήηαλ εθηεζεηκέλνο ζηηο θάζε είδνπο αηκνζθαηξηθέο κεηαβνιέο θαη κάιηζηα ζηεθφηαλ απνξεκέλνο θαη αλίζρπξνο κπξνζηά ζε κηα αηκφζθαηξα αλήζπρε θαη ηαξαγκέλε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εγθαηαιείπεη ηε δσή ηνπ θπλεγνχ-λνκάδα θαη εγθαζίζηαηαη κφληκα ζε έλα ηφπν, νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (γεσξγία, θηελνηξνθία, θιπ.) επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηνλ παξάγνληα θαηξφ πνπ ξπζκίδεη θαζνξηζηηθά ηελ νηθνλνκία ελφο ηφπνπ. Παξφηη πέξαζαλ ρηιηάδεο ρξφληα απφ ηφηε αθξηβψο ην ίδην ηζρχεη θαη ζήκεξα, δηφηη φζν θαη αλ πξνζηαηεχνπκε ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηελ θηελνηξνθηθή παξαγσγή, νη αγξνί, ηα δψα, νη πφιεηο, νη ζπγθνηλσλίεο καο είλαη αθφκα εθηεζεηκέλα ζηηο θαηαηγίδεο, ζην ραιάδη, ζηνλ παγεηφ, ζηελ μεξαζία, ζηηο πιεκκχξεο. Σνλ φξν κεηεσξνινγία ρξεζηκνπνίεζε ζηα αξραία ρξφληα ν Πιάησλ (Φαίδξνο 270Α) κε ηελ έλλνηα ηεο έξεπλαο ησλ κεηεψξσλ. Αξγφηεξα ν Αξηζηνηέιεο κε ην έξγν ηνπ «Μεηεσξνινγηθά» ζην νπνίν κειεηά ηνλ αέξα, ην λεξφ θαη ην ζεηζκφ, έδσζε ζηνλ φξν ηε ζεκεξηλή ηνπ έλλνηα. Σα «Μεηεσξνινγηθά» ηνπ Αξηζηνηέιε απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο Μεηεσξνινγίαο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα. Βέβαηα θαη άιινη πνιηηηζκνί έθαλαλ κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο, νη Υαιδαίνη γηα ηα λέθε, ηνλ άλεκν, ηηο ζχειιεο ηηο αζηξαπέο, αιιά θαη γηα δηάθνξα νπηηθά θαηλφκελα ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ άισ, νη Βαβπιψληνη πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αλεκνιφγην νθηψ ξφκβσλ θαη πξνζδηφξηδαλ ηα ηέζζεξα θχξηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα απφ φπνπ πλέεη ν άλεκνο, θ.α. Χζηφζν νη Έιιελεο ήηαλ απηνί πνπ έθαλαλ πξψηνη κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο ηηο νπνίεο θαηέγξαθαλ ζε πηλαθίδεο πνπ νλνκάδνληαλ παξαπήγκαηα. παξάγκαηα απφ έλα ηέηνην παξάπεγκα βξέζεθαλ ζηε Μίιεην θαη θπιάζζνληαη ζήκεξα ζην Βξεηαληθφ κνπζείν. Ζ εμέιημε ηεο κεηεσξνινγίαο ηα λεψηεξα ρξφληα ζπκπίπηεη φπσο είλαη θπζηθφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο. Μεηαμχ ησλ πξψησλ ζπζηεκαηηθψλ εκεξήζησλ παξαηεξήζεσλ αλαθέξνληαη απηέο ηνπ Γνπιηέικνπ Merle, εθεκέξηνπ ηνπ Driby ηεο Αγγιίαο γηα ηα έηε ( ), θαη ηνπ Φεξδηλάλδνπ Β ηεο Σνζθάλεο πνπ γχξσ ζηα 1653 νξγάλσζε δίθηπν κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ θαη εκεξήζησλ παξαηεξήζεσλ ζηε βφξεηα Ηηαιία. Απφ ην έηνο 1820 αξρίδεη ζηαδηαθά ε ζπιινγή ησλ δηαθφξσλ κεηεσξνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ, ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε θαηαρψξεζή ηνπο ζε εηδηθνχο ράξηεο. Ζ επαλάζηαζε φκσο ζηε κεηεσξνινγία έξρεηαη κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηειεγξάθνπ απφ [3]

4 ην Μνξο, ην 1843, θαη ηελ πφληηζε ζαιάζζησλ ηειεγξαθηθψλ θαισδίσλ πνπ θαηέζηεζαλ δπλαηή ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή κεηεσξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα ζπληαρζνχλ θαη λα ραξαρζνχλ εκεξήζηνη ράξηεο θαηξνχ γηα κεγάια ηκήκαηα ηεο γεο θαη ε έθδνζε πξνγλψζεσλ κηαο ή δπν εκεξψλ, γηα ηνλ θαηξφ θαη ηηο ζχειιεο. Σν 1900 κε ηελ εθεχξεζε ηεο αζχξκαηεο ηειεγξαθίαο απφ ηνλ Tesla θαη ην Marconi ε κεηεσξνινγία γλψξηζε αθφκε κεγαιχηεξε αλάπηπμε αθνχ ηψξα ήηαλ δπλαηή ε επηθνηλσλία θαη κε ηα πινία θαη ε έθδνζε αθξηβέζηεξσλ θαηξηθψλ ραξηψλ γηα αθφκε κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Σν 1839 αξρίδεη θαη ζηελ Διιάδα, ζηελ Αζήλα ε πξαγκαηνπνίεζε ζπζηεκαηηθψλ κεηεσξνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ, απφ ηνλ ηφηε δηεπζπληή ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ Γ. Βνχξε, ελψ παξάιιεια νξγαλψλεηαη ε κεηεσξνινγία σο μερσξηζηφ ηκήκα κέζα ζην Αζηεξνζθνπείν. Σν 1890 γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε κηθξνχ δηθηχνπ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ απφ ηνλ λέν δηεπζπληή ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ, θαζεγεηή Γ. Αηγηλίηε. Σν 1931 κε ηνλ λφκν 5258, ην ηκήκα ηεο κεηεσξνινγίαο απνζπάηαη απφ ην Αζηεξνζθνπείν θαη ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο. Κάπσο έηζη θηάλνπκε θαη ζηε ζεκεξηλή Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, ηελ ΔΜΤ. Ο θαηξφο, απφ ηε θχζε ηνπ, δελ θάλεη δηαθξίζεηο εζληθέο, θπιεηηθέο, νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο. Δπεηδή ινηπφλ ν θαηξφο δελ γλσξίδεη ζχλνξα θξαηψλ, ε αλάγθε κηαο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αληαιιαγήο παξαηεξήζεσλ, πιεξνθνξηψλ θαη πξνγλψζεσλ έγηλε απφ λσξίο επηηαθηηθή. Ζ πξψηε δηεζλήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επίζεκσλ κεηεσξνινγηθψλ ππεξεζηψλ έγηλε κε ηε ζχγθιηζε ηνπ «Γηεζλνχο Μεηεσξνινγηθνχ πλεδξίνπ» ην 1853 ζηηο Βξπμέιιεο, ηνπ δεχηεξνπ ην 1873 ζηε Βηέλλε, θιπ. πζηάζεθε επίζεο κηα «Γηεζλή Μεηεσξνινγηθή Δπηηξνπή» πνπ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1947, δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηνλ Παγθφζκην Μεηεσξνινγηθφ Οξγαληζκφ (WMO), ζηνλ νπνίν ην 1949 ε Διιάδα γίλεηαη κέινο κε επηθχξσζε ηεο ηδξπηηθήο ηνπ ζχκβαζεο κε λφκν. Ζ αξρή ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο απηήο γηα φια ηα θξάηε ήηαλ ε 23 Μαξηίνπ 1950 θαη γηα ην ιφγν απηφ ε εκεξνκελία απηή θαζηεξψζεθε σο ε Παγθφζκηα εκέξα ηεο Μεηεσξνινγίαο [1]. Επομζνωσ θ καταγραφι των καιρικϊν ςυνκθκϊν ςε μια χϊρα πρζπει να αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα των ερευνθτικϊν φορζων και οργανιςμϊν οι οποίοι εμπλζκονται επιχειρθςιακά ι ερευνθτικά με τθ μελζτθ του καιροφ και του κλίματοσ. Ταυτόχρονα, επειδι θ πλθροφορία για τισ τρζχουςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ ενδιαφζρει μεγάλο αρικμό πολιτϊν και φορζων, πρζπει να δίνεται με όςο το δυνατόν πιο [4]

5 εφχρθςτο τρόπο και ςε πραγματικό χρόνο. Επιπλζον, είναι ςθμαντικι θ παροχι ιςτορικϊν δεδομζνων και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (θμεριςιων και μθνιαίων τιμϊν) μζςω του διαδικτφου. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, από το 2006, το Ινςτιτοφτο Ερευνϊν Περιβάλλοντοσ και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν ζχει ξεκινιςει τθν εγκατάςταςθ αυτόματων μετεωρολογικϊν ςτακμϊν ςτθν Ελλάδα. Οι ςτακμοί αυτοί καλφπτουν περιοχζσ με μετεωρολογικό ενδιαφζρον ςε αρκετζσ από τισ οποίεσ μζχρι ςιμερα δεν υπιρχε μετεωρολογικι κάλυψθ. Σε όλουσ τουσ ςτακμοφσ εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο ϊςτε οι μετριςεισ τουσ να είναι διακζςιμεσ ςε πραγματικό χρόνο για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. Τα δεδομζνα των ςτακμϊν παρζχονται με χρονικό βιμα 10 λεπτϊν. Παράλλθλα, ςχεδιάςτθκε βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία ςυλλζγονται και αρχειοκετοφνται τα ςτοιχεία των ςτακμϊν και μζςω τθσ οποίασ παρζχονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τα ιςτορικά ςτοιχεία των ςτακμϊν του δικτφου [2]. [5]

6 Πεπίλητη ε απηή ηελ εξγαζία κειεηήζεθε ε εγθαηάζηαζε ελφο απηφκαηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ. Αξρηθά κειεηήζεθε ε λνκνζεζία θαη νη νδεγίεο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ Παγθφζκην Μεηεσξνινγηθφ ηαζκφ (WMO) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νξζά ε εγθαηάζηαζε. Έπεηηα, κειεηψληαη νη κεηεσξνινγηθέο παξάκεηξνη θαη ε ζεκαζία ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ θιηκαηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζε απηά. Καζψο επίζεο, θαη ηα φξγαλα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη νη κεηξήζεηο. Παξαηίζεληαη δε, φια ηα είδε κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ θαη ην είδνο ησλ κεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζε θαζέλα μερσξηζηά. Σέινο, επεηδή απηή ε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηε κειέηε εγθαηάζηαζεο ελφο πιήξνπο απηνκαηνπνηεκέλνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ, επηιέρζεη έλα ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί θαη δίδνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. Abstract In this paper the installation of an automatic meteorological station was taken place. Firstly, the legislation and the instruction of the WMO were studied in order to a proper installation to be achieved. Then, the meteorological parameters and the importance of examine the climate phenomena are studied and also, the measurement instruments that are used in order to the appropriate measures to be taken. In this paper, all the types of the meteorological stations and the different measurements that can take each one will be under consideration. Finally, this paper is considering the installation of a full automatic meteorological station. A system that meets the criteria was chosen and an analytic instruction of the installation is being described. [6]

7 Κεθάλαιο 1: Νομοθεζία WMO Γεληθά γηα ηνλ Παγθφζκην Μεηεσξνινγηθφ Οξγαληζκφ (WMO) Ο Παγθφζκηνο Μεηεσξνινγηθφο Οξγαληζκφο (WMO) ηδξχζεθε ην 1950 θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 188 κειψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ θαηξφ, ην θιίκα θαη ην λεξφ [3]. ε θάζε ζχλνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαζνξίδνληαη νη κεηεσξνινγηθέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ θνηλέο ηερληθέο παξαθνινχζεζεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα νδεγνχο, νη νπνίνη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηε ηερλνινγηθή εμέιημε, ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε θαζνδήγεζε ησλ κειεηεηψλ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο (ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα) πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζνπλ. Με βάζε απηνχο ηνπο νδεγνχο γίλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ θαη ε παξαηήξεζε ησλ θαηλνκέλσλ, έρνληαο φκσο ηελ επηινγή ν θάζε κειεηεηήο λα πξνζζέζεη φξγαλα κεηξήζεσλ πέξα απφ ηα βαζηθά πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ [4]. Πποϋποθέζειρ : Κάζε κέινο ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα νξίζεη, ζην έδαθφο ηνπ ρψξα ηνπ, έλα δίθηπν φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ θιηκαηνινγηθνί ζηαζκνί. Σν δίθηπν απηφ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη κηα ηθαλνπνηεηηθή εθπξνζψπεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θιίκαηνο φισλ ησλ ηχπσλ εδάθνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ (γηα παξάδεηγκα πεδηάδεο, νξνζεηξέο, λεζηά, αθηέο θηι). Κάζε κέινο πξέπεη λα θξαηάεη αξρείν - ηζηνξηθφ γηα θάζε ζηαζκφ πνπ εγθαζίζηαηαη [5]. [7]

8 Επιλογή θέζηρ μεηευπολογικού ζηαθμού Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ γίλεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη εθδψζεη ν Παγθφζκηνο Μεηεσξνινγηθφο Οξγαληζκφο (WMO). Σα θξηηήξηα είλαη ηα αθφινπζα: 1. Σχπνο ζηαζκνχ: Σν πξψην βήκα είλαη λα θαζνξίζεη ν ρξήζηεο ηη πνπ ηχπν κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ζέιεη λα εγθαηαζηήζεη δηφηη ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη δηαθέξνπλ απφ ζηαζκφ ζε ζηαζκφ, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ζηαζκφ αεξνπνξίαο ή λαπηηθφ. 2. Οηθνλνκηθά θξηηήξηα: Οη κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα θφζηε (ελνηθίαζεο ηνπ ρψξνπ ή αγνξάο απηνχ, κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ, εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, ζχλδεζήο ζνπ κε ην δίθηπν ξεχκαηνο θηι). 3. Κιηκαηνινγηθά θξηηήξηα: Μεηά απφ έξεπλα έρνπλ απνθαιπθζεί 4 βαζηθά θξηηήξηα, πνπ θαλέλα απφ απηά δελ κπνξεί λα παξαιεθζεί: Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα: Έλαο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη, δειαδή νη κεηξήζεηο πνπ ζα ιακβάλεη λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή. Γεληθά, ην επηζπκεηφ είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηνρέο κε απιή ηνπνγξαθία, ρσξίο δειαδή κνξθνινγηθέο ελαιιαγέο γηα λα είλαη εθηθηφ λα έρνπκε αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα κεηξήζεσλ φπσο επίζεο θαη πην ζηαζεξέο ζπλζήθεο θιηκαηνινγηθέο. Μνξθνινγία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ: Δίλαη πξνηηκφηεξν γηα έλαλ ζηαζκφ λα παξαβιέςνπκε ην πεξηβάιινλ ηνπ, λα είλαη καθξηά απφ βξάρνπο ή βαζηέο ραξάδξεο. Φχζε ηνπ πεξηβάιινληνο: Οη παξάκεηξνη πνπ εμεηάδνληαη ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη ν ηχπνο ηνπ εδάθνπο, ην είδνο ηεο βιάζηεζεο, ε δφκεζε ηεο πεξηνρήο θαη ε απφζηαζε ησλ πεγψλ πγξαζίαο. Απνπζία εκπνδίσλ: Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε απηφ ην θξηηήξην δηφηη ε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη ζε ειεχζεξν απφ εκπφδηα ρψξν δειαδή: [8]

9 a. Γηα κεκνλσκέλα δέληξα θαη ζπίηηα ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ εκπνδίνπ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ 10 θνξέο ην χςνο ηνπ εκπνδίνπ b. Γηα ηηο πφιεηο θαη ηα δάζε ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ εκπνδίνπ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ 20 θνξέο ην κέγηζην χςνο c. Όζνλ αθνξά πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνρέο κε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο), ε εγθαηάζηαζε ελφο ζηαζκνχ κπνξεί λα γίλεη ζε αθηίλα 200 κέηξσλ. Όηαλ ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε εθηξνθή ή εάλ γίλνληαη αξδεπηηθά έξγα ηφηε απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζκνχ. 4. Γηαζεζηκφηεηα γεο: Αλάινγα κε ηα θιηκαηνινγηθά θαηλφκελα πνπ ν εθάζηνηε κειεηεηήο ζέιεη λα παξαηεξήζεη πξέπεη λα βξεη θαη ηελ ηνπνζεζία ε νπνία πξνζθέξεηαη γηα ηηο κεηξήζεηο απηέο. Έπεηηα ζα πξέπεη λα βξεη θαη πξφζθνξν έδαθνο γηα λα εγθαηαζηήζεη ην ζηαζκφ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα βξεη θάπνην θνκκάηη γεο λα λνηθηάζεη ή λα αγνξάζεη πνπ δελ κπνξεί λα κελ είλαη εθηθηφ λα ζπκβεί. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη εζληθέο κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο παξαθάκπηνπλ ηνλ ηδηνθηήηε, δελ κπνξεί φκσο πάληα λα ην θάλεη απηφ. 5. Αζθάιεηα: Δλψ κηα ηνπνζεζία κπνξεί λα θαίλεηαη θιηκαηνινγηθά ελδηαθέξνπζα κπνξεί λα είλαη θνληά ζε γείηνλεο ή πεδνπφξνπο νη νπνίνη λα κελ είλαη πάληα «επγεληθνί» κε ηνλ εμνπιηζκφ. Ο θίλδπλνο ελφο βαλδαιηζκνχ ζεκαίλεη φηη ε πεξηνρή δελ κπνξεί λα επηιεγεί Οη εγθαηαζηάζεηο επίζεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαη απφ ηα θπζηθά θαηλφκελα φπσο γηα παξάδεηγκα ρηνλνζηηβάδεο, δαζηθέο ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο, θαζηδήζεηο θηι. 6. Μνληκφηεηα πεξηνρήο: Γηα κεηεσξνινγηθνχο ιφγνπο, νη παξαηεξήζεηο πξέπεη λα εθηείλνληαη γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 δεθαεηίεο. Καηά ζπλέπεηα είλαη ζεκαληηθφ ε πεξηνρή ζηελ νπνία ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε λα είλαη κφληκε. Δάλ ε ππεξεζία κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ειεχζεξε γε, ζα ζηξαθεί αξρηθά γηα λα επηιέμεη ηνπνζεζία ζε άιιε θπβεξλεηηθή ππεξεζία, γηα παξάδεηγκα ζην ζηξαηφ, ζην ηαρπδξνκείν, ζε θάπνην [9]

10 παλεπηζηήκην, θαη ζαλ ηειεπηαία επηινγή λα ζηξαθεί ζε θάπνηα ηδησηηθή επηρείξεζε ε νπνία ζα πξέπεη λα παξέρεη εγγπήζεηο ζηαζεξφηεηαο. Ζ ηειηθή επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο κπνξεί λα κελ είλαη ε βέιηηζηε απφ θιηκαηνινγηθήο απφςεσο. 7. Πξφζβαζε: Δίλαη απαξαίηεην ε πξφζβαζε, ηφζν ζηνπο ρεηξνθίλεηνπο φζν θαη ζηνπο απηφκαηνπο ζηαζκνχο, λα είλαη εχθνιε γηα ηνπο κειεηεηέο ελ κέζσ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Έλαο εγθαηαιειεηκκέλνο ζηαζκφο πνιχ ζχληνκα δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη αμηφπηζηεο κεηξήζεηο, ηνπιάρηζηνλ φρη ζηνλ βαζκφ αμηνπηζηίαο θαη αθξίβεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ. 8. Παξαηήξεζε θαη πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο: Δίηε πξφθεηηαη γηα ρεηξνθίλεην είηε γηα απηφκαην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ πξέπεη θάπνηνο λα ηνλ επηζθέπηεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα γηα έιεγρν ησλ νξγάλσλ θαη ζπληήξεζεο ηνπο (θαζαξηζκφο ζπλήζσο), δηφηη πξνβιήκαηα θαη βιάβεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ αλά πάζα ζηηγκή θαη πξέπεη λα επηιπζνχλ άκεζα. Απηή ε αλάγθε γηα ηαθηηθή επίζθεςε ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ην πφζν απνκαθξπζκέλε κπνξεί λα είλαη ε εγθαηάζηαζε απφ κηα θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Παξφιν πνπ νη απηφκαηνη ζηαζκνί κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο θαζεκεξηλή επίβιεςε γηα αξθεηέο εκέξεο, ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ δελ είλαη ζπγθξίζηκε κε εθείλε ηνπ ζηαζκνχ πνπ ιακβάλεη ηαθηηθέο επηζθέςεηο. 9. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα: Έλαο πιήξσο εμνπιηζκέλνο ζηαζκφο πξέπεη λα έρεη θνληά θαη κηα πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 10. Σειεπηθνηλσλίεο: ηηο κέξεο καο πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ελφο ζηαζκνχ κέζσ internet, νπηηθψλ ηλψλ, δνξπθνξηθή ζχλδεζε, ηειεθψλνπ θηι. Μηα ηνπνζεζία κπνξεί λα απνξξηθζεί ιφγσ έιιεηςεο ηειεπηθνηλσληαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 11. Δγγχηεηα πξνο ηνπο ρξήζηεο: Όζν νη εζληθέο κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο αλαπηχζζνληαλ, έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηαζκνχ ήηαλ λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε θνληά ζηνπο ρξήζηεο, θπξίσο φηαλ ε εγθαηάζηαζε αθνξνχζε αεξνκεηαθνξέο. Σν θξηηήξην απηφ θαίλεηαη λα πξνζπεξλάηε ζε ζεκαία. 12. Γηνηθεηηθά θξηηήξηα: Οη εζληθέο κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο απηνδηνίθεζεο ζέινπλ νη εγθαηαζηάζεηο λα γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο [10]

11 γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ ζπγθξίζηκεο εγθαηαζηάζεηο. Απηφ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ γίλνληαη ζε δηνηθεηηθέο πεξηνρέο, πνπ κπνξεί φκσο λα είλαη κηθξήο θιηκαηνινγηθήο ζεκαζίαο [4]. Μεηευπολογικέρ Παπάμεηποι Όπγανα μέηπηζηρ: Έλαο πιήξεο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη κεηξήζεηο γηα ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: a. Καηξφο b. Καηεχζπλζε ηαρχηεηα αλέκσλ c. Δίδνο λεθψλ d. Ύςνο λεθψλ e. Οξαηφηεηα f. Θεξκνθξαζία g. Τγξαζία h. Αηκνζθαηξηθή πίεζε i. Τεηφο j. Ζιηνθάλεηα k. Δμάηκηζε l. Τγξαζία εδάθνπο m. Πνηφηεηα εδάθνπο ηάζκε - Παξνρή Σα φξγαλα κέηξεζεο είλαη αληίζηνηρα: a. Τδξφκεηξν θσηφκεηξν b. Αλεκφκεηξν c. Γελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκα θάπνην φξγαλν γηα απηή ηε παξάκεηξν, ζηεξηδφκαζηε ζηελ νπηηθή παξαηήξεζε. d. Νεθνζθφπην e. Φσηφκεηξν f. Θεξκφκεηξν κεγηζηνβάζκην θαη ειαρηζηνβάζκην g. Φπρξφκεηξν πγξνγξάθνο h. Βαξφκεηξν i. Βξνρφκεηξν ρηνλφκεηξν θηι j. Ζιηνγξάθνο - ππξαλφκεηξν - ππξειηφκεηξν [11]

12 k. Δμαηκεζίκεηξα l. Τγξφκεηξν m. Αηζζεηήξεο νη νπνίνη ιακβάλνπλ κεηξήζεηο γηα ηε ζεξκνθξαζία - αγσγηκφηεηα ph πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα πεξηεθηηθφηεηα ζε δηαιπκέλν νμπγφλν ησλ πδάησλ ηαζκήκεηξν ηαζκεγξάθνο - Μπιίζθνο Αλάινγα κε ην ηχπν ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ πνπ έρεη απνθαζηζζεί λα εγθαηαζηαζεί αθαηξνχληαη θαη ηα φξγαλα κέηξεζεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη [5]. [12]

13 Κεθάλαιο 2: Μεηευπολογικέρ Παπάμεηποι Οη κεηεσξνινγηθέο παξάκεηξνη, πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ WMO (2003a) θαη πεξηγξάθνληαη πιήξσο ζηνλ νδεγφ WMO (2008), θαη πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη απφ έλα κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ είλαη νη αθφινπζεο [5]: 1. Θεξκνθξαζία 2. Αηκνζθαηξηθή πίεζε 3. Τγξαζία 4. Ζιηνθάλεηα - Αθηηλνβνιία 5. Άλεκνο 6. Οξαηφηεηα 7. Πνηφηεηα ησλ πδάησλ - ηάζκε - Παξνρή 8. Δδαθηθή πγξαζία 9. Τεηφο 10. Ύςνο λεθψλ 11. Δμάηκηζε Αλαιπηηθφηεξα 1. Θεπμοκπαζία: Ζ ζεξκνθξαζία θαζνξίδεη ηε δηεχζπλζε ηεο θαζαξήο ξνήο ζεξκφηεηαο κεηαμχ δχν ζσκάησλ. Σν ζψκα πνπ κεηαβηβάδεη ζεξκφηεηα ζην άιιν, θαηέρεη ηελ πςειφηεξε ζεξκνθξαζία. Ζ κέηξεζε ηεο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζεξκφκεηξνπ πνπ απνθηά ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε ην αληηθείκελν. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο γηα κεηεσξνινγηθνχο ζθνπνχο είλαη νη βαζκνί θειζίνπ ( o C). 2. Αημοζθαιπική πίεζη: Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε ζε κηα δεδνκέλε νξηδφληηα επηθάλεηα, είλαη ε δχλακε αλά κνλάδα επηθάλεηαο, πνπ αζθείηαη ζε απηή ιφγσ ηνπ βάξνπο ηεο άλσζελ αηκφζθαηξαο. Ζ πίεζε επνκέλσο είλαη ηζνδχλακε κε ην βάξνο κηαο θάζεηεο ζηήιεο αέξα πάλσ ζηελ επηθάλεηα απηή. [6] 3. Τγπαζία: Ζ πγξαζία ρσξίδεηαη ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο : Απφιπηε πγξαζία νλνκάδεηαη ε πνζφηεηα ησλ πδξαηκψλ πνπ πεξηέρεηαη ζε 1m 3 αέξα, πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ ππθλφηεηα ηνπ αέξα ζε πδξαηκνχο. [13]

14 ρεηηθή πγξαζία είλαη ν ιφγνο ηεο πνζφηεηαο ή ηεο κάδαο ησλ πδξαηκψλ πνπ πεξηέρεη ν αέξαο, πξνο εθείλε ηε πνζφηεηα ή ην βάξνο ησλ πδξαηκψλ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη κέρξηο φηνπ απηφο θνξεζζεί. εκείν δξφζνπ είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν νη ππάξρνληεο πδξαηκνί ζηελ αηκφζθαηξα πιεζίνλ ηνπ εδάθνπο ζπκππθλψλνληαη ζε κεγάιεο ζηαγφλεο λεξνχ πνπ θαιχπηνπλ θάζε αληηθείκελν. εκείν παγεηνχ ραξαθηεξίδεηαη ην ζεκείν εθείλν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ελφο ηφπνπ, φπνπ νη πθηζηάκελνη ζ απηφ πδξαηκνί ζηεξενπνηνχληαη (γίλνληαη δειαδή παγνθξχζηαιινη ρσξίο λα έρνπλ πεξάζεη απφ πγξή θαηάζηαζε), δειαδή ε ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη θάησ απφ 0 o C. [7] 4. Ηλιοθάνεια: Ο φξνο ειηνθάλεηα ζπλδέεηαη κε ηε θσηεηλφηεηα ηνπ ειηαθνχ δίζθνπ, ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ δηάρπην θσο ηεο αηκφζθαηξαο. Καηά ζπλέπεηα, ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ νπηηθή αθηηλνβνιία, παξά κε ηελ ελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη ζε άιια κήθε θχκαηνο (αλ θαη ηα δχν κεγέζε απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν). Μηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έληνλεο ειηνθάλεηαο γηα ηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζθνπνχο, ηελ θαζνξίδεη σο ηελ αληίζεζε κεηαμχ κηαο νξηδφληηαο ιεπθήο επηθάλεηαο θαη ηεο ζθηάο ελφο αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν εκπνδίδεη ηελ επαθή ηεο ειηαθήο αθηίλαο κε ηελ επηθάλεηα απηή. Αθηηλνβνιία : Οη πνηθίιεο κεηαιιαγέο ηεο αθηηλνβνιίαο πξνο θαη απφ ηελ γήηλε επηθάλεηα απνηεινχλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ ελεξγεηαθή νηθνλνκία ζεξκφηεηαο ηνπ πιαλήηε καο. Μεηξήζεηο αθηηλνβνιίαο ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα γηα ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: Μειέηε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ελέξγεηαο κέζα ζην ζχζηεκα ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο θαη ηελ δηαθχκαλζε ηεο ζην ρξφλν θαη ην ρψξν Αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ηεο θαηαλνκήο ηεο αηκφζθαηξαο, φζνλ αθνξά ηα ζπζηαηηθά ηεο (φπσο φδνλ, πδξαηκνί θ.α.) Μειέηε ηνπ θαηακεξηζκνχ θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο εηζεξρφκελεο, εμεξρφκελεο θαη θαζαξήο αθηηλνβνιίαο [14]

15 Ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ βηνινγηθψλ, ηαηξηθψλ, γεσξγηθψλ, αξρηηεθηνληθψλ θαη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθηηλνβνιία. Σέηνηα πξνγξάκκαηα απαηηνχλ κηα αληηπξνζσπεπηηθή ζεηξά θαηαγξαθψλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ειηαθήο θαη επηθαλεηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ζιηαθή αθηηλνβνιία είλαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ηνπ Ήιηνπ. Έλα κέξνο ηεο ππάξρεη ζηελ αλψηεξε επηθάλεηα ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο θαη θαιείηαη ππεξγήηλε ειηαθή αθηηλνβνιία (νιηθή αθηηλνβνιία). Σν 97% απηήο, πεξηνξίδεηαη ζε θαζκαηηθή θιίκαθα 0.29κm έσο 3κm θαη νλνκάδεηαη κηθξνχ θχκαηνο αθηηλνβνιία. Σν ππφινηπν 3% δηαπεξλά κέζσ ηεο αηκφζθαηξαο ζηελ γήηλε επηθάλεηα, απνξξνθάηαη απφ ηα κφξηα ησλ αεξίσλ, ηα ζηαγνλίδηα θαη ηα θξχζηαιια ησλ λεθψλ, θαη δηαρέεηαη ζηελ αηκφζθαηξα. Απηή είλαη κεγάινπ θχκαηνο αθηηλνβνιία, 3κm έσο 100κm. 5. Άνεμορ: Ο επηθαλεηαθφο άλεκνο ζεσξείηαη σο έλα πνζνηηθφ δηάλπζκα δχν ζπληεηαγκέλσλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ δχν ηηκέο, ηε δηεχζπλζε θαη ηελ ηαρχηεηα. Ζ επέθηαζε ηεο παξαπάλσ έλλνηαο ηνπ αλέκνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ γξήγνξεο δηαθπκάλζεηο, αλαθέξεηαη σο ξηπέο αλέκνπ. 6. Οπαηόηηηα: Ζ έλλνηα ηεο νξαηφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ κεηεσξνινγία γηα ηελ επίηεπμε δπν μερσξηζηψλ ζθνπψλ: ηε ζπλνπηηθή θαη θιηκαηνινγηθή κεηεσξνινγία, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αέξηαο κάδαο, ζηελ νπνία ε νξαηφηεηα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη ηελ νπηηθή θαηάζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο (π.ρ. Οκίριε είλαη ην θπζηθφ θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη ζηελ αηκφζθαηξα, πνιχ θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή ηεο ζάιαζζαο, πνπ απνηειείηαη απφ πνιχ κηθξά πδξνζηαγνλίδηα πξνεξρφκελα απφ ηε ζπκπχθλσζε ησλ πδξαηκψλ ηεο αηκφζθαηξαο). Απνηειεί κηα ιεηηνπξγηθή παξάκεηξν πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα εηδηθέο εθαξκνγέο θαη κεηξείηαη άκεζα ζε κνλάδεο απφζηαζεο ηεο νξαηφηεηαο. [15]

16 7. Ποιόηηηα ςδάηυν: Οη ζπζηεκαηηθέο κεηξήζεηο ηεο νμχηεηαο ησλ νβξηψλ πδάησλ θαη ε αλίρλεπζε παξακέηξσλ ξχπαλζεο, φπσο νμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ ζείνπ, ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ, πξνζηαζίαο ηεο γεσξγίαο θαη ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο κφιπλζεο. εκαληηθφ επίζεο είλαη λα κεηξηέηαη ε ζηάζκε θαη ε παξνρή ησλ πδαηνξξεπκάησλ θαη ησλ ηακηεπηήξσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ζσζηή αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Καη απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο θαηαζηξνθψλ απφ πιεκκχξεο θαη μεξαζία θαη νπζηαζηηθά πξνζηαηεχεηαη ν άλζξσπνο θαη ηα πιηθά δεκηνπξγήκαηά ηνπ (γηα παξάδεηγκα ηερληθά έξγα, θαιιηέξγηεο). 8. Εδαθική ςγπαζία: πζηεκαηηθέο εθηηκήζεηο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο θαη θαζνξηζκφο ηεο εδαθηθήο απνζήθεπζεο χδαηνο απνηεινχλ πξσηαξρηθέο απαηηήζεηο ησλ γεσξγηθψλ θαη πδξνινγηθψλ κειεηψλ. Ζ θαηαθξήκληζε θαη ε εμαηκηζνδηαπλνή είλαη νη θχξηεο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο θαη εμαξηψληαη απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ εδαθηθή ηθαλφηεηα παξνρήο χδαηνο ζηα θπηά. 9. Τεηόρ (θαηαθξήκληζε): Ζ θαηαθξήκληζε (πεηφο) νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ηεο πγξήο ή ηεο; Ηζνδχλακεο ζηεξεήο ζπκππθλσκέλεο πνζφηεηαο πδξαηκψλ, πνπ θαηαθξεκλίδεηαη ζην έδαθνο απφ ηνλ αέξα ή ηα λέθε. Πεξηιακβάλεη ηε βξνρφπησζε, ηε ρηνλφπησζε, ην ραιάδη θαη ηελ νκίριε. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα θαηαθξήκληζεο πνπ θηάλεη ζην έδαθνο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ηζνδπλακεί κε ην χςνο πνπ ζα θάιππηε ( ζε πγξή κνξθή) ηελ νξηδφληηα πξνβνιή ηεο επηθάλεηαο. Ζ ρηνλφπησζε εθθξάδεηαη σο ην χςνο θξέζθνπ ρηνληνχ, πνπ θαιχπηεη κηα νκνηνγελή νξηδφληηα επηθάλεηα. Ο βαζηθφο ζθνπφο θάζε κεζφδνπ θαηαθξήκληζεο είλαη ε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ηεο, ζηε πεξηνρή πνπ αλαθέξεηαη ε κέηξεζε. 10. Ύτορ νεθών: Ζ βάζε ελφο λέθνπο νξίδεηαη σο ε ρακειφηεξε δψλε, φπνπ ν ηχπνο ζθίαζεο κεηαπίπηεη απφ αίζξηα ή ειαθξά νκηριψδε αηκφζθαηξαο ζε ζηαγνλίδηα λεξνχ ή θξπζηαιιηθνχο ζρεκαηηζκνχο πάγνπ. Σα θείκελα ζσκαηίδηα ππφ ηεο βάζε λέθνπο, πνπ πξνθαινχλ ηελ ζθίαζε, δείρλνπλ κηα [16]

17 θαζκαηηθή επηιεθηηθφηεηα. Αληίζεηα κέζα ζην λέθνο δε ζπκβαίλεη θάηη αλάινγν, αθνχ ε κεηαιιαγή έγθεηηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κεηερφλησλ ζηαγνληδίσλ λεξνχ. Σν χςνο ησλ λεθψλ πνηθίιεη ζεκαληηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζέζε πάλσ απφ ηε πεξηνρή ησλ παξαηεξήζεσλ. Ζ κέηξεζε ηνπ χςνπο ησλ λεθψλ γηα κηαο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο επηθάλεηα (θάησ ησλ 5km), επηηειείηαη κε ηνπο κεηξεηέο χςνπο λεθψλ. 11. Εξάημιζη: Μεηξήζεηο ηεο εμάηκηζεο απφ ειεχζεξεο επηθάλεηεο πδάησλ, απφ ην έδαθνο θαη ηελ δηαπλνή ησλ θπηψλ είλαη πςειήο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηηο γεσξγηθέο θαη πδξνκεηεσξνινγηθέο κειέηεο, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηακηεπηήξσλ, ησλ αξδεπηηθψλ θαη ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηδηαίηεξα ζε μεξέο θαη εκίμεξεο δψλεο.[6] [17]

18 Κεθάλαιο 3: Όπγανα Μέηπηζηρ Σα φξγαλα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο είλαη ηα αληίζηνηρα κε ηηο κεηεσξνινγηθέο παξακέηξνπο πνπ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε. 3.1 Όπγανα μέηπηζηρ θεπμοκπαζίαρ: Καη αξράο ηα φξγαλα γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θάζε είδνπο αθηηλνβνιία πξνεξρφκελε απφ ηνλ ήιην, ηα ζχλλεθα, ην έδαθνο θαη ηα γχξσ δηάθνξα αληηθείκελα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αεξίδνληαη επαξθψο θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ πεηφ. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ κέζα ζηνλ νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν ην ζεξκφκεηξν πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε απηήλ ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ηνηρψκαηα ηνπ θισβνχ απνηεινχληαη απφ δηπιή ζεηξά πεξζίδσλ θαη ην δάπεδν είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θιηκαθσηέο ζαλίδεο μχινπ. Ζ νξνθή απνηειείηαη θαη απηή απφ δχν επίπεδα γηα θαιφ αεξηζκφ. Σν κεγηζηνβάζκην ζεξκφκεηξν πξέπεη λα είλαη πδξαξγπξηθφ κε κία ζηέλσζε κεηαμχ ηνπ δνρείνπ θαη ηεο θιίκαθαο. Σνπνζεηείηαη κε γσλία 2 ν πεξίπνπ σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν κε ην δνρείν πξνο ην ρακειφηεξν ζεκείν ψζηε ε πδξαξγπξηθή ζηήιε ζην ζεκείν ζηέλσζεο λα αληηζηέθεηαη ζηε δχλακε πνπ αλαπηχζζεηαη ιφγν βαξχηεηαο. ηα ειαρηζηνβάζκηα ζεξκφκεηξα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη αηζπιηθή αιθνφιε, πεληάλην ή ηνινπφιε. Σν ειαρηζηνβάζκην ζεξκφκεηξν εδάθνπο δείρλεη ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαηφπηλ ειεχζεξεο έθζεζεο ηνπ νξγάλνπ επάλσ απφ θνληφ γξαζίδη. Αλαξηάηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζρεκαηίδεη γσλία 2 ν κε ην νξηδφληην επίπεδν θαη ζε χςνο 25 έσο 50mm επάλσ απφ ην έδαθνο αθνπκπψληαο ζηελ άθξε ηεο ριφεο. Σν ζεξκφκεηξν εηνηκάδεηαη κία ψξα απφ πξηλ ηε δχζε ηνπ ήιηνπ ηελ πξνεγνχκελε κέξα, εθηίζεηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη ε έλδεημε δηαβάδεηαη ην πξσί. Όζνλ αθνξά ηα ζεξκφκεηξα εδάθνπο, απηά ηνπνζεηνχληαη ζε βάζνο 5, 10, 20, 50 θαη 100mm θάησ απφ ην έδαθνο. Δθηφο απηψλ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιια ζεξκφκεηξα ζε άιια βάζε. Σνπνζεηνχληαη ζε κία ηεηξάγσλε έθηαζε πιεπξάο 75cm ζε γπκλφ έδαθνο ηνπ γχξσ ρψξνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα είλαη γλσζηφο ν ηχπνο ηνπ εδάθνπο, ην είδνο ηεο θάιπςεο ηνπ θαη ε θιίζε θαη ε δηεχζπλζε ηεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο. [18]

19 Όπσο παξαηεξνχκε (Δικόνα 1) ζην πάλσ κέξνο βιέπνπκε ην ειαρηζηνβάζκην ζεξκφκεηξν ελψ ζην θάησ ην κεγηζηνβάζκην ζεξκφκεηξν. ηελ αξηζηεξή πιεπξά παξνπζηάδεηαη ν ζεξκνγξάθνο. Δικόνα 1 ελασιζηοβάθμιο, μεγιζηοβάθμιο θεπμόμεηπο και θεπμογπάθορ. [19]

20 Δικόνα 2 Θεπμόμεηπο Μέγιζηηρ Δλάσιζηηρ Θεπμοκπαζίαρ Δικόνα 3 Θεπμόμεηπο με διπλή μεηαλλική ηαινία [20]

21 3.2 Όπγανα μέηπηζηρ ηηρ αημοζθαιπικήρ πίεζηρ: Ζ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ βαξφκεηξνπ κε πδξαξγπξηθή ιεθάλε (Δικόνα 1) πξέπεη λα επηιέγεηαη κε κεγάιε πξνζνρή. Οη θπξηφηεξεο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε ηνπ νξγάλνπ είλαη ε νκνηφκνξθε ζεξκνθξαζία, ε ζηεξεή θαη θαηαθφξπθε ηνπνζέηεζε θαη ε πξνζηαζία απφ απφηνκνπο ρεηξηζκνχο. Σν φξγαλν κπνξεί λα αλαξηεζεί κέζα ζε έλα δσκάηην, ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε ε ζεξκνθξαζία λα παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή ή λα κελ παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. Σα φξγαλα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ απεπζείαο ειηαθή αθηηλνβνιία θαη λα κελ ηνπνζεηνχληαη θνληά ζε ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή ζε κέξε πνπ ππάξρεη ξεχκα αέξα. Γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ηνπ πδξαξγπξηθνχ βαξφκεηξνπ, ζα πξέπεη απηφ λα ηνπνζεηείηαη ζε ηζφγεην δσκάηην ρσξίο παξάζπξα, κε ζεξκαηλφκελν, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν έλα κηθξφ ειεθηξηθφ θαλφ γηα ηελ αλάγλσζε ησλ κεηξήζεσλ ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε νπνηαδήπνηε ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ. Δπίζεο, ε ζέζε ηνπνζέηεζεο δε ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε θξαδαζκνχο. Ζ πδξαξγπξηθή ζηήιε ηνπ νξγάλνπ πξέπεη λα είλαη θαηαθφξπθε γηαηί δηαθνξεηηθά παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά ιάζε ζηελ αλάγλσζε. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νξγάλνπ απφ ηνπο απφηνκνπο ρεηξηζκνχο, ζθφλε θαη ξεχκαηα αέξα, ζπλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη κέζα ζε κηα μχιηλε ζήθε ζηελ νπνία φκσο λα ππάξρεη θαιφο αεξηζκφο. Δικόνα 4 Βαπόμεηπο με Υδπαπγςπική Λεκάνη. [21]

22 Δικόνα 5 Γιάθοποι ηύποι Βαπομέηπυν πος σπηζιμοποιούνηαν παλιά Δικόνα 6 Βαπόμεηπο ηύπος Bourdon [22]

23 3.3 Όπγανα μέηπηζηρ ηηρ ςγπαζίαρ: Σα φξγαλα κέηξεζεο ηεο πγξαζίαο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο ηνπο: a. Σα δνρεία ηνπ πγξνχ θαη ηνπ μεξνχ ζεξκνκέηξνπ πξέπεη λα αεξίδνληαη θαιά θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. b. ε ζηαζκνχο ζην πςφκεηξν ηεο κέζεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ν άλεκνο πνπ δηέξρεηαη απφ ηα δχν δνρεία ησλ ζεξκνκέηξσλ δελ πξέπεη λα έρεη έληαζε κηθξφηεξε ησλ 2.5m/s νχηε κεγαιχηεξε ησλ 10m/s. Γηα ζηαζκνχο ζε δηαθνξεηηθά χςε ηα φξηα ηαρχηεηαο ηνπ πλένληνο αλέκνπ ζα πξέπεη λα είλαη αληηζηξφθσο αλάινγα ηεο ππθλφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο. c. Σα δχν ζεξκφκεηξα ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο καθξηά κεηαμχ ηνπο γηα λα κελ επεξεάδνληαη νη ελδείμεηο ηνπο. d. Σν λεξφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πγξνχ ζεξκνκέηξνπ ζα πξέπεη λα θζάλεη εχθνια ζην δνρείν ψζηε λα δίλεη ζσζηά ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνχ ζεξκνκέηξνπ. Σν χθαζκα ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη θαιά γχξσ απφ ην δνρείν θαη αλ εθηείλεηαη ηνπιάρηζηνλ 2cm πξνο ηα θάησ, πξνο ην δνρείν κε ην λεξφ. e. Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε χςνο 1.25 κέρξη 2m πάλσ απφ ην έδαθνο. Σν ςπρξφκεηξν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηνπο θιηκαηνινγηθνχο ζηαζκνχο. Σν δνρείν κε ην λεξφ ζπλίζηαηαη λα ηνπνζεηείηαη πξνο ηε πιεπξά ηνπ ζεξκνκέηξνπ θαη κε ην ζηφκην ηνπ ζην ίδην ή ειαθξά ρακειφηεξν χςνο απφ ην επάλσ άθξν ηνπ δνρείνπ ηνπ ζεξκνκέηξνπ. Σν θπηίιη πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλν. Σν χθαζκα φζν θαη ην θπηίιη πξέπεη λα είλαη ιεπηά θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο λα πιπζνχλ θαιά κε θαζαξφ ζαπνχλη θαη λα μεπιπζνχλ κε απνζηαγκέλν λεξφ. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ξχπνη επάλσ ηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ ν παξαηεξεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηα ρέξηα ηνπ θαζαξά γη απηφ θαη είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα απνζηαγκέλν λεξφ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο πγξνγξάθνπο ηξηρφο (Δικόνα 3) πξέπεη θαη απηνί λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνλ θισβφ. Δπεηδή ε ακκσλία θαηαζηξέθεη ηηο ηξίρεο ζα πξέπεη ν θισβφο λα βξίζθεηαη καθξηά απφ ζηάβινπο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή παξάγνπλ ακκσλία. Οη ηξίρεο πξέπεη λα [23]

24 πιέλνληαη ηαθηηθά κε απνζηαγκέλν λεξφ ρξεζηκνπνηψληαο κία καιαθή βνχξηζα γηα λα απνκαθξχλεηαη ε ζθφλε.[8] Δικόνα 7 Υγπόμεηπο Τπίσαρ. Ζ Δικόνα 7 παξνπζηάδεη έλα πγξφκεηξν ηξίραο. Όζσλ αθνξά ην ςπρξφκεηξν πνπ έρεη πεξηγξαθεί παξαπάλσ ν ηξφπνο θαηά ηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη παξνπζηάδεηαη ζηελ Δικόνα 8, φπνπ ην βιέπνπκε λα έρεη εγθαηαζηαζεί ζην θέληξν ηνπ θισβνχ θαζέησο. Αξηζηεξά πξφθεηηαη γηα μεξφ θαη δεμηά γηα πγξφ ζεξκφκεηξν. Κάησ δεμηά βιέπνπκε θαη ηνλ πγξνγξάθν ηξηρφο. Δικόνα 8 Δγκαηάζηαζη ςγπογπάθος [24]

25 3.4 Όπγανα μέηπηζηρ ηλιοθάνειαρ - ακηινοβολίαρ: Σα ζπλήζε φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ειηνθάλεηαο θαη ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη νη ειηνγξάθνη, ηα ππξαλφκεηξα θαη ηα ππξειηφκεηξα. Ζιηνγξάθνη: Πξφθεηηαη γηα απηφλνκν φξγαλν πνπ κεηξά ηελ εκεξήζηα ειηνθάλεηα, δειαδή πφζεο ψξεο νη αθηίλεο ηνπ ειηαθνχ θσηφο δελ εκπνδίδνληαλ απφ ζχλλεθα ζηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο. Πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλνη ζε ρξήζε ειηνγξάθνη είλαη ηνπ Campell Stokes θαη ηνπ Marvin ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ θαη θέξνπλ. Ο ειηνγξάθνο Cambell ή Cambell-Stokes απνηειείηαη απφ κηα γπάιηλε ζθαίξα πνπ θέξεηαη επί κεηαιιηθνχ ζηειέρνπο ζε κεηαιιηθή βάζε. Ζ ζθαίξα απηή απφ ην πίζσ κέξνο θαη ζε κηθξή απφζηαζε ζρεδφλ πεξηβάιιεηαη απφ κηα νκφθεληξε ζθαηξηθή δψλε ζε κνξθή δσδηαθνχ πνπ κπξνζηά φκσο παξακέλεη αλνηθηή. ην εζσηεξηθφ απηήο ηεο ζθαηξηθήο δψλεο ηνπνζεηείηαη εηδηθή ράξηηλε ηαηλία ζπλήζσο ρξψκαηνο αλνηθηνχ γαιάδηνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο φηαλ νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ δελ εκπνδίδνληαη απφ ζχλλεθα ε ζεξκηθή ελέξγεηα ηνπ Ήιηνπ πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ θπξία εζηία ηεο ζθαίξαο πνπ αληαλαθιά ζηε ράξηηλε ηαηλία θαίεη απηή ζρεκαηίδνληαο έηζη κηα ζπλερή γξακκή ή ηφμν (ζχλνιν ίρλνπο θακέλσλ ζεκείσλ). Αλ αληίζεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο εκπνδίδεηαη πεξηνδηθά ηφηε πεξηνδηθά θακέλα ηκήκαηα ζα παξνπζηάδεη θαη ε ηαηλία. Όηαλ ηχρεη εκέξα λεθνζθεπήο ηφηε ε ράξηηλε ηαηλία δελ ζα πεξηέρεη νχηε έλα ίρλνο θακέλνπ ζεκείνπ. Ζ ηαηλία ηνπ ειηνγξάθνπ θέξεη 8 θάζεηεο δηαγξακκίζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 9 ψξεο κε ελδηάκεζεο ηεο εκίζεηαο ψξαο ελψ ηα νξηδφληηα θακέλα ηκήκαηα ιακβάλνπλ ιαηηληθά γξάκκαηα π.ρ. Α, Β, C, θ.ιπ. Δχινγν ζεσξείηαη φηη ε ηαηλία απηή αληηθαζίζηαηαη θαζεκεξηλά κεηά ηελ δχζε ηνπ Ζιίνπ. Ο ειηνγξάθνο ηνπνζεηείηαη κε ηέηνην πξνζαλαηνιηζκφ ψζηε νη ειηαθέο αθηίλεο θαζ φιε ηελ εκέξα πξνζπίπηνληαο ζηε ζθαίξα λα αληαλαθιψληαη ζηε ηαηλία. Δπεηδή ηα κεζεκβξηλά χςε ηνπ Ζιίνπ θαη ηα εκεξήζηα ηφμα ηνπ δελ είλαη ηα ίδηα γηα θάζε εκέξα ζην εζσηεξηθφ ηεο ζθαηξηθήο δψλεο ππάξρνπλ ηξεηο απιαθψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο ηαηλίαο θαηά επνρή. [25]

26 Ο ειηνγξάθνο Marvin κνηάδεη κε κηθξή δηαθαλή επζχγξακκε ιάκπα θζνξηζκνχ. ηεξίδεηαη ζε θάζεην ζηέιερνο ζην νπνίν θαη ζηεξεψλεηαη ην κέζνλ ηνπ νξγάλνπ, ζρεδφλ ζε νξηδφληηα ζέζε. Ζ θαηαγξαθή ηεο ειηνθάλεηαο ζην φξγαλν απηφ γίλεηαη κε ειεθηξηθή κέζνδν. Ππξαλφκεηξα: Ο αηζζεηήξαο ηνπ ππξαλφκεηξνπ είλαη κηα επίπεδε ζεξκνζηήιε πνπ είλαη θαιπκκέλε απφ εηδηθφ καχξν επίρξηζκα κε απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα αλεμάξηεηε ηνπ κήθνπο θχκαηνο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε απφθξηζε ηνπ νξγάλνπ είλαη αλεμάξηεηε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ πιεπξά ηνπ αηζζεηήξα πνπ είλαη επηρξηζκέλε θαιχπηεηαη απφ δχν νκφθεληξεο δηαθαλείο εκηζθαηξηθέο επηθάλεηεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζπρλά. Πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα ρσξίο ηαιαληψζεηο, λα απνθεχγνληαη νη ζθηάζεηο απφ άιια αληηθείκελα θαη λα κε γίλνληαη παξεκβνιέο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο. Σνπνζεηείηαη θνληά ζε ειηαθνχο ζπιιέθηεο κε ηελ επηθάλεηα ηνπ αηζζεηήξα ζην επίπεδν ηνπ πίλαθα. Ππξειηφκεηξα: Με ην ππξειηφκεηξν επηηπγράλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο άκεζεο, δηάρπηεο θαη νιηθήο αθηηλνβνιίαο ηνπ ήιηνπ. Σα θχξηα κέξε ηνπ ππξειηνκέηξνπ είλαη έλα ζεξκνειεθηξηθφ δεχγνο, ην νπνίν απνηειεί θαη ηνλ αηζζεηήξα ηνπ νξγάλνπ, θαη έλα επαίζζεην γαιβαλφκεηξν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη απηφ ην δεχγνο.[9] Δικόνα 9 Αιζθηηήπαρ Γιάπκειαρ ηλιοθάνειαρ [26]

27 Δικόνα 10 Πςπανόμεηπο Δικόνα 11 Πςπηλιόμεηπο [27]

28 Δικόνα 12 Ηλιογπάθορ 3.5 Όπγανα μέηπηζηρ ηος ανέμος: Λφγσ ηνπ νξηαθνχ ζηξψκαηνο, ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά ζηα πξψηα 10m πάλσ απφ ην έδαθνο. Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην φξγαλν ππάξρνπλ εκπφδηα, θπζηθά ή ηερληθά, κεηαβάιιεηαη θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Γηα ην ιφγν απηφ νξίδεηαη έλα ζηαζεξφ χςνο ηνπνζέηεζεο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηνπ αλέκνπ. Ο WMO θαζφξηζε ην χςνο απηφ ζηα 10m επάλσ απφ επίπεδε θαη αλνηρηή γεσγξαθηθή ηνπνζεζία. Ο φξνο «αλνηρηή ηνπνζεζία» ζεκαίλεη φηη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αλεκφκεηξνπ θαη ηνπ θνληηλφηεξνπ εκπνδίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο ην χςνο ηνπ εκπνδίνπ. Δάλ ην αλεκφκεηξν δελ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηα 10m, κπνξεί ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ λα αλαρζεί ζην χςνο ησλ 10m ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν ηνπ Hellman [8]: V h = V 10 * [ *log 10 (h+4.75)] Όπνπ V h ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ κεηξεζείζα ζηα χςνο h θαη V 10 ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζηα 10m. [28]

29 Δικόνα 13α Τςπικό Ανεμόμεηπο (Cup Anemometer). Δικόνα 13β Ανεμόμεηπο ηεσνολογίαρ ςπεπήσυν (Sonic Anemometer). Δικόνα 13γ Ανεμόμεηπο ηεσνολογίαρ θεπμαινόμενος νήμαηορ (Hot Wire Anemometer). [29]

30 Εικόνα 14 Εγκατάσταση Ανεμόμετρου 3.6 Όπγανα μέηπηζηρ ηηρ ζηάθμηρ παποσήρ και ποιόηηηαρ ςδάηυν: Ζ ζηάζκε ησλ πδαηνξξεπκάησλ θαη ησλ ηακηεπηήξσλ κεηξηέηαη είηε πεξηνδηθά κε ην ζηαζκήκεηξν είηε ζπλερψο κε ην ζηαζκεγξάθν (Δικόνα 5) ελψ ε παξνρή ζπλήζσο ππνινγίδεηαη έκκεζα, απφ ηε κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ξνήο κε ηε ρξήζε κπιίζθνπ (Δικόνα 6) θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ ηεο πγξήο δηαηνκήο. Σν ζηαζκήκεηξν είλαη έλαο βαζκνλνκεκέλνο πάζζαινο ηνπνζεηεκέλνο θάζεηα ζηελ φρζε ηνπ πνηακνχ, ζε ζηαζεξφ ζεκείν έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηχξβε ή ην θπκαηηζκφ. Μπνξεί λα είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλνο ζηα βάζξα γέθπξαο ζηε αλάληε πιεπξά ηνπ πνηακνχ αιιά θαη ζε ζηήιεο απφ ζθπξφδεκα. Ο ζηαζκεγξάθνο είλαη φξγαλν ζπλερνχο θαηαγξαθήο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε θηλνχκελν πισηήξα ν νπνίνο ελεξγνπνηεί κέζσ ηξνραιίαο κηα πέλα πνπ ζεκεηψλεη ηε ζηάζκε ζε ηαηλία ηνπνζεηεκέλε ζε πεξηζηξεθφκελν ηχκπαλν.. Ο κπιίζθνο (Δικόνα 6) απνηειείηαη είηε απφ έμη θχπειια είηε απφ έιηθα πνπ πεξηζηξέθνληαη θάζεηα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηαρχηεηαο ξνήο. Όζνλ αθνξά ηψξα ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, πξφθεηηαη γηα αηζζεηήξεο νη νπνίνη κεηξάλε ηε ζεξκνθξαζία, ηελ αγσγηκφηεηα, ην ph, ηε πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα θαη ζε δηαιπκέλν νμπγφλν ησλ πδάησλ. Έρνληαο φιεο απηέο ηηο κεηξήζεηο κπνξνχκε λα [30]

31 θαηαιάβνπκε εάλ ην λεξφ είλαη γηα παξάδεηγκα πφζηκν ή εάλ θάλεη γηα πφηηζκα γεσξγηθψλ πξντφλησλ, εάλ είλαη κνιπζκέλν απφ ηελ αηκφζθαηξα θηι. Δηθφλα 15 ηαζκεγξάθνο. Δικόνα 16 Μςλίζκορ. [31]

32 Δικόνα 17 Τςπική Δγκαηάζηαζη Σηαθμηγπάθος. Δικόνα 18 Αιζθηηήπαρ μέηπηζηρ ποιόηηηαρ ςδάηυν 3.7 Όπγανα μέηπηζηρ ςεηού (βξνρφκεηξν, ρηνλφκεηξν θιπ, κεραληθά θαη απηφκαηα): ηελ επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο νξγάλσλ γηα ηε κέηξεζε πεηνχ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ φςε ε κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλέκνπ (δηεχζπλζε θαη έληαζε) θαζ χςνο θαζψο θαη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο πνπ αιιάδεη ην δηάλπζκα ηνπ αλέκνπ. Οη επηπηψζεηο απηέο ειαηηψλνληαη φηαλ επηιέγεηαη κηα πξνζηαηεπκέλε ηνπνζεζία ψζηε ηα γχξσ εκπφδηα λα κελ εκπνδίδνπλ ηε ζπιινγή ηνπ πεηνχ ή λα θαζηζηνχλ ηε ξνή ηνπ αλέκνπ νξηδφληηα επάλσ απφ ην ζηφκην ηνπ νξγάλνπ ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο θάησζη ηερληθέο (ε παξνπζίαζε ηνπο γίλεηαη θαηά ζεηξά ειάηησζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο): [32]

33 a. ε πεξηνρέο κε νκνγελή ππθλή βιάζηεζε, ην χςνο ηεο βιάζηεζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ζην επίπεδν ηνπ ζηνκίνπ ηνπ νξγάλνπ κε ηαθηηθφ θφςηκν. b. ε άιιεο πεξηνρέο, ην απνηέιεζκα ηεο πξψηεο ηερληθήο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειεο θαηαζθεπέο θξάρηε. c. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε αζπίδσλ αλέκνπ γχξσ απφ ην φξγαλν Γεληθά ηα εκπφδηα δελ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζε κία πεξηθέξεηα αθηίλαο δχν θνξέο ηνπιάρηζηνλ ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπο απφ ην ζηφκην ηνπ νξγάλνπ. Πεξηνρέο κε θιίζε ή νξνθέο νηθνδνκεκάησλ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Σν έδαθνο γχξσ απφ ηα φξγαλα κέηξεζεο πεηνχ ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε θνληφ γξαζίδη ή ραιίθηα ή κεγάιεο επίπεδεο πιάθεο φρη φκσο απφ κπεηφλ. Οη ηνπνζεζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε νξγάλσλ κέηξεζεο ηεο ρηνλφπησζεο ή ηεο ρηνλνθάιπςεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ άλεκν έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ην κεηαθεξφκελν ρηφλη. Σα θαιχηεξα κέξε γηα ηα φξγαλα απηά είλαη κεγάια αλνίγκαηα κέζα ζην δάζνο ή ζε πεξηβφιηα αλάκεζα ζε δέλδξα, ζε ρακειά δέλδξα ή ζε ζάκλνπο κέζα ζε δάζε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο πνπ ειαηηψλεη ηνλ άλεκν.[8] Δικόνα 19 Βποσόμεηπο [33]

34 Δικόνα 20 Ηλεκηπονικόρ ζςλλέκηηρ βποσήρ Δικόνα 21 Βποσογπάθορ, αςηογπαθικό όπγανο πος καηέγπαθε ηην ώπα, ηη διάπκεια και ηο ύτορ ηηρ βποσήρ [34]

35 Δικόνα 22 Φιονόμεηπο 3.8 Όπγανα μέηπηζηρ ύτοςρ νεθών (λεθνζθφπην): Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη ηε ηαρχηεηα θαη ηε θαηεχζπλζε θίλεζεο ησλ λεθψλ. Γηαρσξίδεηαη ζε δπν ηχπνπο: Νεθνζθφπην πιέγκαηνο (Grid Nephoscope): Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ βαζίδεηαη ζε κηα ζπζηνηρία απφ κπάξεο ηνπνζεηεκέλεο νξηδφληηα ζην ηέινο κηαο θάζεηεο ζηήιεο, δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ειεχζεξα πάλσ ζην θάζεην άμνλα. Ο παξαηεξεηήο ζα πξέπεη λα πεξηζηξέςεη θαηάιιεια ηε ζπζηνηρία ησλ κπαξψλ έηζη ψζηε ην ζχλνιν ησλ λεθψλ λα θηλείηε παξάιιεια πξνο απηέο. Ζ αδηκνπζηαθή γσλία πνπ δεκηνπξγνχλ νη κπάξεο είλαη θαη ε δηεχζπλζε ησλ λεθψλ. Νεθνζθφπην θαζξέπηε (Mirror Nephoscope): Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε 2 θπξίσο ζηνηρείσλ, ελφο καχξνπ θαζξέπηε θαη ελφο ελδείθηε. Ο καχξνο θαζξέπηεο είλαη ραξαγκέλνο κε θαηάιιεινπο νκφθεληξνπο θχθινπο θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζε έλα ηξίπνδα. Ο ελδείθηεο θηλείηαη πεξηκεηξηθά σο πξνο ην θέληξν ηνπ θαζξέπηε αιιά θαη ζε έλαλ θάζεην άμνλα. Ο παξαηεξεηήο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεη ην θαζξέπηε έηζη ψζηε λα δείρλεη ην πξαγκαηηθφ βνξξά θαη έπεηηα λα ξπζκίδεη ηνλ ελδείθηε έηζη ψζηε ηα ζχλλεθα λα [35]

36 βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ θαζξέπηε. Ζ θαηεχζπλζε ησλ λεθψλ δηαγξάθεηε πάλσ ζηηο δηαγξακκίζεηο ηνπ θαζξέπηε.[10] Δικόνα 23 Νεθοζκόπιο 3.9 Όπγανα μέηπηζηρ ηηρ εξάημιζηρ: Σα φξγαλα κέηξεζεο ηεο εμάηκηζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε κέξε ζρεδφλ επίπεδα θαη ειεχζεξα απφ εκπφδηα, φπσο δέληξα, θηίξηα, ζάκλνη ή θαιχκκαηα άιισλ νξγάλσλ. Σα εκπφδηα ζα πξέπεη λα απέρνπλ απφ ηα φξγαλα ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο ην χςνο ηνπο επάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο ιεθάλεο εμάηκηζεο. Μία έθηαζε ζρήκαηνο ηεηξαγψλνπ κε πιεπξά 4m είλαη ηδαληθή γηα ηελ εγθαηάζηαζε νξγάλσλ εμάηκηζεο εθηφο εάλ ε πεξηνρή αξδεχεηαη νπφηε απαηηείηαη πιεπξά ηεηξαγψλνπ 40m. Σα φξγαλα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε θξάρηε ψζηε λα εκπνδίδεη ηα δψα λα πιεζηάδνπλ ηε ιεθάλε θαη ηαπηφρξνλα ε θαηαζθεπή ηνπ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ άλεκν λα πεξλά αλεκπφδηζηα.[8] [36]

37 Δικόνα 24 Δξαημηζίμεηπο [37]

38 Κεθάλαιο 4: Είδη Μεηευπολογικών ηαθμών Οη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην έξγν ηνπο. Ζ θαηάηαμε ηνπο γίλεηαη κε βάζε ησλ νδεγηψλ ηνπ World Meteorological Organization (WMO). Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη είλαη νη αθφινπζεο [3], [8]: 4.1 πλνπηηθφο Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4.2 Κιηκαηνινγηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4.3 Γεσξγηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4.4 Δηδηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4.5 Βξνρνκεηξηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο 4.6 ηαζκεκεηξηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ν WMO έρεη θαζνξίζεη πνηεο κεηξήζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη αλά θαηεγνξία ζηαζκνχ: 4.1 πλνπηηθφο Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο: Παξψλ θαηξφο Παξειζψλ θαηξφο Γηεχζπλζε θαη έληαζε αλέκνπ Νεθνθάιπςε Σχπνο λεθψλ Ύςνο βάζεο λεθψλ Οξαηφηεηα Θεξκνθξαζία Τγξαζία Αηκνζθαηξηθή πίεζε Σάζε αηκνζθαηξηθήο πίεζεο Υαξαθηεξηζηηθφ ηάζεο Μέγηζηε θαη ειάρηζηε ζεξκνθξαζία Πνζφηεηα πεηνχ Καηάζηαζε εδάθνπο [38]

39 Γηεχζπλζε θίλεζεο ησλ λεθψλ Δηδηθά θαηλφκελα (π.ρ. ηξνπηθνί θπθιψλεο, κέγεζνο ραιαδφθνθθσλ, νξνγξαθηθά λέθνη θ.α.) 4.2 Κιηκαηνινγηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Καηξφο Γηεχζπλζε θαη έληαζε αλέκνπ Νεθνθάιπςε Σχπνο λεθψλ Ύςνο βάζεο λεθψλ Οξαηφηεηα Θεξκνθξαζία Τγξαζία Αηκνζθαηξηθή πίεζε Τεηφο Υηνλνθάιπςε Ζιηνθάλεηα Θεξκνθξαζίεο εδάθνπο 4.3 Γεσξγηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Οη γεσξγηθνί ζηαζκνί εθηεινχλ φιεο ηηο κεηξήζεηο ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζηαζκψλ αιιά είλαη δπλαηφλ λα πεξηιάβνπλ θαη κεξηθέο απφ ηηο παξαθάησ κεηξήζεηο. I. Παξαηεξήζεηο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Θεξκνθξαζία θαη πγξαζία ηνπ αέξα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηνζηξψκα θνληά ζην έδαθνο, δειαδή απφ ην έδαθνο κέρξη ην χςνο ησλ 10m πεξίπνπ επάλσ απφ ηελ αλψηεξε επηθάλεηα ηεο θαιιηέξγεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ άθξσλ ηηκψλ ζε θάζε επίπεδν. Θεξκνθξαζία εδάθνπο ζηα βάζε ησλ 5, 10, 20, 50 θαη 100cm αιιά θαη ζε πξφζζεηα βάζε ζε δαζψδεηο πεξηνρέο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο. Νεξφ εδάθνπο (νγθνκεηξηθφ πεξηερφκελν) ζε δηάθνξα βάζε Αλαηαξάμεηο θαη αλάκημε ηνπ αέξα ζην θαηψηεξν ζηξψκα [39]

40 Τδξνκεηέσξα πνπ πεξηιακβάλνπλ ράιαδα, δξφζν, φκηριε, εμάηκηζε απφ ην έδαθνο θαη ππφ πδάηηλε επηθάλεηα, δηαπλνή απφ θαιιηέξγεηεο ή θπηά, πεξηφδνπο βξνρφπησζεο, απνξξνή. Ζιηνθάλεηα, νιηθή θαη θαζαξή αθηηλνβνιία Παξαηεξήζεηο ζπλζεθψλ θαηξνχ θαηαζηξνθηθψλ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, φπσο είλαη ν παγεηφο, ην ράιαδη, ε μεξαζία, νη πιεκκχξεο θαη νη ζεξκνί θαη μεξνί άλεκνη Παξαηεξήζεηο γηα θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ακκνζχειιεο, θνληνξηνζχειιεο, αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ελαπφζεζε ζην έδαθνο, θσηηέο ζε δάζε θαη ζακλψδεηο - ρακειήο βιάζηεζεο εθηάζεηο II. Παξαηεξήζεηο ηνπ βηνινγηθνχ πεξηβάιινληνο Φαηλνινγηθέο παξαηεξήζεηο Παξαηεξήζεηο γηα ηελ εχξεζε βηνθιηκαηηθψλ ζρέζεσλ Παξαηεξήζεηο γηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή απφδνζε ησλ θπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη δσηθψλ πξνηφλησλ Παξαηεξήζεηο γηα άκεζεο θαηαζηξνθέο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ δψσλ, φπσο ν παγεηφο, ην ραιάδη, ε μεξαζία, νη πιεκκχξεο θαη νη ζπειιψδεηο άλεκνη. Παξαηεξήζεηο γηα θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαιφπληαη απφ ακκνζχειεο, θνληνζχειιεο, αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη θσηηέο ζε δάζε θαη ζακλψδεηο ρακειήο βιάζηεζεο πεξηνρέο. Γηα ηε κέηξεζε θάζε κηαο απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο ρξεηάδεηαη θαη ην αληίζηνηρν φξγαλν, εθηφο απφη ηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κέηξεζε γίλεηαη κε ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπ παξαηεξεηή. 4.4 Βξνρνκεηξηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Βξνρφπησζε 4.5 ηαζκεκεηξηθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ηάζκε Παξνρή [40]

41 4.6 Απηφκαηνη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνη Αηκνζθαηξηθή πίεζε Θεξκνθξαζία Τγξαζία Άλεκνο Καηαθξήκληζε Ζιηνθάλεηα Ύςνο λεθψλ Δμάηκηζε Οξαηφηεηα Πνηφηεηα πδάησλ Δδαθηθή πγξαζία Αθηηλνβνιία [41]

42 Κεθάλαιο 5: Αςηόμαηοι Μεηευπολογικοί ζηαθμοί Επιλογή Σύπος Μεηευπολογικού ηαθμού Ο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο πνπ ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε είλαη απηφκαηνο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ηχπνπ Davis. Επιλογή Θέζηρ Εγκαηάζηαζηρ Οη νδεγνί πνπ εθδίδεη ν Παγθφζκηνο Μεηεσξνινγηθφο Οξγαληζκφο (WMO) ζα είλαη ε βάζε καο, ζε απηφ ην ζεκείν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα νξζή κειέηε εγθαηάζηαζεο ελφο κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ. Με βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ζα θαζνδεγεζνχκε γηα λα επηιερηεί ε ζέζε πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο θαζψο θαη ηα φξγαλα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηεζνχλ αλαιφγσο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε. Σν επφκελν πνπ πξέπεη λα απνθαζηζζεί είλαη ε ζέζε ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί, ζε απηφ ην ζεκείν ζα βνεζήζνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ζέζεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ Παγθφζκην Μεηεσξνινγηθφ Οξγαληζκφ. Γλσξίδνληαο πσο νη κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο επηιέγεηαη ε εγθαηάζηαζε λα γίλεη εληφο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηνπ Πεηξαηά πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ ηα θφζηε φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη. Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν επηιέρζεθε λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε έρεη γεληθά ζηαζεξέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη είλαη θαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηεο γχξσ πεξηνρήο. Λφγσ φηη, γεληθά, ε γχξσ πεξηνρή είλαη ππθλνθαηνηθεκέλε, κε αξθεηά εκπφδηα δειαδή (γηα παξάδεηγκα ςειά θηίξηα θηι) ε ζέζε πνπ πξνηάζεθε είλαη ηδαληθή γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηλνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απηή. Όζνλ αθνξά ηψξα ηε πξφζβαζε ζην κεηεσξνινγηθφ απηφ ζηαζκφ είλαη εχθνιε δηφηη ζα ηνπνζεηεζεί ζε ηέηνην ζεκείν φπνπ νη κειεηεηέο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ζα κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, απηφ ζα βνεζήζεη πνιχ θαη ζε ηπρφλ βιάβεο δηφηη ζα δηνξζψλνληαη πνιχ γξήγνξα θαη ζα ππάξρεη αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ελ αληηζέζεη κε άιινπο ζηαζκνχο πνπ δελ είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε ηνπο ή δελ είλαη εγθαηεζηεκέλε θνληά ζε θαηνηκέλε πεξηνρή κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε ηαθηηθή επίζθεςε απφ ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ή ηνπο κειεηεηέο ηδηαίηεξα ελ κέζσ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. [42]

43 Σέινο, ηα ππφινηπα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη δελ ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηνχλ δηφηη ελλνείηαη πσο ππάξρεη πξνζβαζηκφηεηα ηφζν ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο φζν θαη ζηνπο ρξήζηεο. Σν ηειεπηαίν θξηηήξην είλαη ην δηνηθεηηθφ, θαηά ην νπνίν νη εζληθέο κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο ζέινπλ νη εγθαηαζηάζεηο λα γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο γηα λα κπνξνχλ νη κεηξήζεηο λα είλαη ζπγθξίζηκεο. Απηφ ην θξηηήξην αθνινπζείηαη αθνχ ζηηο γχξσ πεξηνρέο δελ ππάξρεη αληίζηνηρνο ζηαζκφο θαη νη κεηξήζεηο πνπ ζα ιακβάλεη, θάπνηεο απφ απηέο έζησ, ζα είλαη ζπγθξίζηκεο κε απηέο ηνπ απηφκαηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Μεηευπολογικέρ Παπάμεηποι Οη κεηεσξνινγηθέο παξάκεηξνη πνπ ζα θαηαγξάθνληαη είλαη νη αθφινπζεο: a. Αηκνζθαηξηθή πίεζε b. Θεξκνθξαζία c. Τγξαζία d. Άλεκνο e. Τεηφο (θαηαθξήκληζε) f. Ζιηνθάλεηα g. Ύςνο λεθψλ h. Δδαθηθή πγξαζία i. Αθηηλνβνιία (νιηθή θαη δηάρπηε) Όπγανα Μέηπηζηρ Σα φξγαλα κέηξεζεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηεζνχλ είλαη αληηζηνίρσο: a. Βαξφκεηξν b. Θεξκφκεηξν κεγηζηνβάζκην θαη ειαρηζηνβάζκην c. Φπρξφκεηξν ή Τγξνγξάθνο d. Αλεκφκεηξν e. Βξνρφκεηξν f. Ζιηνγξάθνο g. Νεθνζθφπην h. Τγξφκεηξν i. Ππξαλφκεηξν Ππξειηφκεηξν [43]

44 Ο απηφκαηνο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο πνπ ζα κειεηεζεί γηα εγθαηάζηαζε είλαη ν Davis Vantage Pro2 Plus [11-12]. Δπειέρζεη απηφ ην κνληέιν δηφηη καο παξέρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο απηνκαηνπνηεκέλνπο αηζζεηήξεο, ζε ζρέζε κε άιια κνληέια, απφ ηηο κεηεσξνινγηθέο παξακέηξνπο πνπ ζα κειεηεζνχλ. Δπηπξνζζέησο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κειεηεηέο ζα ζειήζνπλ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ, λα κειεηεζνχλ δειαδή πεξηζζφηεξεο κεηεσξνινγηθέο παξάκεηξνη, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμέιημήο ηνπ. Σέινο, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηαζέηεη αηζζεηήξεο γηα παξακέηξνπο φπνπ δελ ζα κειεηεζνχλ, παξ φια απηά νη κεηξήζεηο κπνξνχλ λα θαηαρσξνχληαη γηα κειινληηθή ρξήζε ηνπο εθφζνλ φπσο πξνείπακε ζειήζνπκε λα ηνλ εμειίμνπκε. Οη αηζζεηήξεο φξγαλα κέηξεζεο πνπ δηαζέηεη ην κνληέιν απηφ είλαη ηα αθφινπζα: a. Αηζζεηήξαο κέηξεζεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο b. Αηζζεηήξαο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο c. Αηζζεηήξαο κέηξεζεο πγξαζίαο (ζεκείν δξφζνπ) d. Αλεκφκεηξν Αλεκνδείθηεο e. Αηζζεηήξαο κέηξεζεο βξνρφπησζεο (βξνρφκεηξν) f. Αηζζεηήξαο κέηξεζεο εδαθηθήο πγξαζίαο g. Αηζζεηήξαο κέηξεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Απηνί είλαη νη αηζζεηήξεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ άκεζα.[11] Γελ πεξηιακβάλεη κφλν αηζζεηήξα γηα ηελ ειηνθάλεηα θαζψο επίζεο, θαη γηα ην χςνο λεθψλ. Σνπο παξαπάλσ κπνξνχκε λα ηνπο πξνκεζεπηνχκε μερσξηζηά θαη λα ηνπο εγθαηαζηήζνπκε ζην ζηαζκφ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ ηος ζηαθμού Σνπνζεηνχκε ηνλ ηζηφ θαη ηνπο βξαρίνλεο φπνπ ζα ζηεξηρηνχλ φια ηα φξγαλα καο. Σν πιεζηέζηεξν χςνο εκπνδίνπ πξέπεη λα εθθξάδεη ηελ αθφινπζε ζρέζε: u l/20 ηεο απφζηαζεο απφ ηνλ ηζηφ ( φπνπ u ην χςνο ηνπ εκπνδίνπ θαη l ε απφζηαζε απφ ηνλ ηζηφ) [6]. Έπεηηα μεθηλάκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο απηή καο δίλεηαη απφ ηηο νδεγίεο ρξήζεο. [44]

45 Ζ ζπζθεπαζία ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ πεξηέρεη ηνπο αηζζεηήξεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαζψο επίζεο θαιψδην ζχλδεζεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ηνπ hardware (αθνινπζεί θσηνγξαθία): Δικόνα 25 Δξαπηήμαηα πος πεπιλαμβάνονηαι ζηη ζςζκεςαζία [45]

46 Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε είλαη ηα αθφινπζα (παξαηίζεληαη θαη θσηνγξαθίεο): 1. πλαξκνιφγεζε ηνπ αλεκνκέηξνπ 2. Σνπνζέηεζε βξαρίνλα αλεκνκέηξνπ ζηε βάζε Δικόνα 26 Σςναπμολόγηζη Ανεμομέηπος - Καλυδίος [46]

47 3. ηεξέσζε ησλ θππέισλ Δικόνα 27 Σςναπμολόγηζη Κςπέλλυν - Ανεμόμεηπος 4. Έιεγρνο ζχλδεζεο θάξηαο SIM Δικόνα 28 Κοςηί αιζθηηήπυν [47]

48 5. Έιεγρνο εξγνζηαζηαθψλ ζπλδέζεσλ ησλ αηζζεηήξσλ Δικόνα 29 ΣςνδέζειρΑιζθηηήπυν 6. χλδεζε αλεκνκέηξνπ ζηε θάξηα SIM Δικόνα 30 Γενικόρ πίνακαρ ζύνδεζηρ [48]

49 7. Πξνεηνηκαζία Βξνρφκεηξνπ Δικόνα 31 Σςναπμολόγηζη Βποσόμεηπος [49]

50 8. Δγθαηάζηαζε ηνπ ISS ζε ηζηφ Δικόνα 32 Δγκαηάζηαζη πάνυ ζε ιζηό 9. Έλαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχλδεζή ηνπ κε αζχξκαην internet θαη ξχζκηζε αηζζεηήξσλ [12] Δικόνα 33 Έναπξη ζςζηήμαηορ [50]

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ ΑΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ-ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ Δπηκέιεηα-Απφδνζε ζηα ειιεληθά Γξ. Κσλζηαληίλνο Πντξαδίδεο Βνχιγαξεο Μ. Γ. Κεθαιάο Γ. Λνξίιηα Ρ.. 2013 Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ «ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΜΑΡΗΑ ΦΧΚΑ Λεκεζφο 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων Αρτέμη ταματία - 4170 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΑΡΙΣΩΝ ΠΟΛΑΣΟΓΛΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Εξέλιξη ηηρ παγκόζμιαρ θεπμοκπαζίαρ και ηος επιπέδος ηηρ θάλαζζαρ ζηον 21 ο αιώνα με ηη σπήζη ενόρ απλού μονηέλος.» Πέηξνπ Ηιίαο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καγκαράκης Κωνσταντίνος

Καγκαράκης Κωνσταντίνος ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Διπλωματική Εργασία Σσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ζςζηήμαηορ πποζαναηολιζμού δύο αξόνων θωηοβοληαικών πλαιζίων με σπήζη μικποελεγκηή. Καγκαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζλεκηπονικό ύζηημα Δλέγσος Ποιόηηηαρ Λεπού. Σηλεμεηάδοζη και Απεικόνιζη Αποηελεζμάηυν ζε Γπαθικό Πεπιβάλλον

Ζλεκηπονικό ύζηημα Δλέγσος Ποιόηηηαρ Λεπού. Σηλεμεηάδοζη και Απεικόνιζη Αποηελεζμάηυν ζε Γπαθικό Πεπιβάλλον Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ Πολςηεσνική σολή Σμήμα Ζλεκηπολόγυν Κησανικών & Κησανικών Τπολογιζηών Γιπλυμαηική Δπγαζία Ζλεκηπονικό ύζηημα Δλέγσος Ποιόηηηαρ Λεπού Σηλεμεηάδοζη και Απεικόνιζη Αποηελεζμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα