Περιστέρι : Αρ. Πρ. οικ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιστέρι : 20-5 - 2015 Αρ. Πρ. οικ. 18700"

Transcript

1 Περιστέρι : Αρ. Πρ. οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας Ταχ.Κωδ. : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πληροφορίες : Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Τηλ. : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» Αριθμ. Μελέτης : 43/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,93 (9.947,91 πλέον ΦΠΑ 23% 2288,02 ) Ταμείο Συνοχής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΜΑ : «Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών Μετεωρολογικών Σταθμών» που αφορά το Υποέργο 3 που περιλαμβάνεται στο Έργο «Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό». Ο Δήμος Περιστερίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (με δημοσίευση) με αντικείμενο την ανάδειξη μειοδότη Αναδόχου για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πέντε (5) μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών και την ανάπτυξη του δικτύου, που θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης βιοκλιματικής ανάπλασης στην περιοχή Χωράφα της Κηπούπολης. Η ενδεικτική νομοθεσία που διέπει τον εν λόγων διαγωνισμό, όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει είναι : 1. ΦΕΚ 185 / , Υπουργική Απόφαση 11389, «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)», στον βαθμό που δεν είναι ασυμβίβαστη με τον Ν. 2286/ Ν. 2362/95, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Ν. 2286, ΦΕΚ 19 Α /1995, «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Ν 2307, ΦΕΚ 113 Α, /1995, «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 5. ΠΔ 394/1996, (ΦΕΚ 266 Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», ως εκτέλεση του Ν. 2286/1995 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 6. Ν. 2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 7. Ν.2539, ΦΕΚ Α 244 /1997, «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 8. Π.Δ. 346/98, ΦΕΚ 230/Α /98, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ τους Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», και ιδιαίτερα τις διατάξεις των αρ. 7, παρ. 1 και αρ. 37, παρ. 2, στα σημεία που δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 9. Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α /2000) «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α 230), προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ τους Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997», και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 3, στα σημεία που δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 10. Οδηγία 2004/18/ΕΚ, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό

2 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007). 11. Ν. 3463, ΦΕΚ Α 114, /2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων». 12. Ν. 3548, ΦΕΚ Α 68 /2007, «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο κα άλλες διατάξεις». 13. ΠΔ 60 /2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ». 14. Ν. 3584, ΦΕΚ Α 143, /2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 15. Ν. 3861, ΦΕΚ Α 112, /2010, «Πρόγραμμα Διαύγεια». 16. Ν. 3852, ΦΕΚ Α 87, /2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.». 17. Ν. 4013, ΦΕΚ Α 204, /2011, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 18. Την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση Ελευθέρων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» στον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΠΙΚΕΡΜΙ, 28/06/2013 Α.Π. : 334 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ, ΑΔΑ ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8). 19. Την Τροποποίηση της Πράξης "Ανάπλαση Ελευθέρων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό" στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΠΙΚΕΡΜΙ, 29/08/2014, Α.Π. : 429 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΔΑ 75ΑΓ469ΗΚΜ-4ΣΒ). Το Έργο «Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » - Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από την Ε.Ε. και 20% από Εθνικούς Πόρους. Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (με δημοσίευση) και η δαπάνη θα βαρύνει την ΚΑ του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Περιστερίου για το έτος 2015 και ανέρχεται σε συνολικό ύψος ,93, η δε πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου Περιστερίου του έτους Η συμβατική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 9.947,91 και ο αναλογών ΦΠΑ ανέρχεται σε 2.288,02. Για τον.φ.π.α. ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2589/2000. Ο τελικός προμηθευτής θα προκύψει με βάση την χαμηλότερη οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή) εφ όσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με την Διακήρυξη. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αυτών, τα οποία επί ποινή αποκλεισμού διαθέτουν : - Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας. - Δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί πτωχευτικού κώδικα. - Έχουν αποδεδειγμένα τακτοποιημένες φορολογικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία. - Δεν τελούν ή σχετίζονται με διαδικασίες που εμπίπτουν στον ποινικό κώδικα, κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Εγγύηση συμμετοχής. Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της αξίας του προϋπολογισμού (198 ). Η εκτέλεση της σύμβασης για τον τελικό Ανάδοχο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Αρμόδια Υπηρεσία - Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών : Ταμείο Συνοχής

3 - Αρμόδια Υπηρεσία Διαγωνισμού : Δήμος Περιστερίου, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων. - Η δημοπρασία θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Δημοσθένους 11, 2 ος Όροφος) στις 10/6/2015 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ). - Την παραπάνω ημέρα και ώρα θα κατατεθούν, το αργότερο, στην αρμόδια επιτροπή οι προσφορές όσων προμηθευτών δεν τις έχουν στείλει ήδη με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. - Ταχυδρομική Διεύθυνση Διαγωνισμού : - Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τεύχη της προκηρύξεως δωρεάν από τον Δήμο Περιστερίου Δ/νση Δημοσθένους 11 και Παρασκευοπούλου, 2 ος όροφος, Τεχνική Υπηρεσία.. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 8/6/2015 (δύο ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού). Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο μία (01) ημέρα πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Πληροφορίες : κος Κωνσταντόπουλος Γιάννης τηλ Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση Δημοσθένους 11 και Παρασκευοπούλου, Τ.Κ ή στο φαξ με την ένδειξη «υπ όψιν κου Κωνσταντόπουλου Ι. για τον διαγωνισμό μετεωρολογικών σταθμών». Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας και ταχύτερη επικοινωνία, ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στη διεύθυνση κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, χωρίς όμως να παραληφθεί η αποστολή με φαξ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που ορίζεται παραπάνω. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δημοσίευση θα γίνει όπως προβλέπεται από τον ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185 / ) τον Ν. 3548, ΦΕΚ Α 68 /2007 και τις σχετικές διατάξεις. Περιστέρι Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ταμείο Συνοχής

4 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 19 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Οικονομική Επιτροπή ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 255 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Πλατεία Δημοκρατίας 1 Ταχ. Κώδικας: Περιστέρι Τηλ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στα πλαίσια εκτέλεσης του Υποέργου 3 «Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών - Μετεωρολογικών Σταθμών», πρ/σμού ,93. Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα 13/5/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ αριθμ. πρωτ. 44/ πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, και των εξής τακτικών μελών: Παπαδόπουλος Στ., Τσιώτα-Μάρκου Μ., Κυρίτσης Ηλ., Παναγιωτόπουλος Παν., Μαργανέλης Χρ., απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Κακλαμάνος Μ., Αναγνωστόπουλος Θ., Μίαρης Ν., που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι οποίοι αναπληρώθηκαν από τα εξής αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: Μπέτσης Β., Ποθητός Κ., εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό 6 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ όψη της Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Α/ρχου κ. Λύκου Παν., που έχει ως εξής: Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ αριθμ. 43/ μελέτη και διακήρυξη διαγωνισμού που συνέταξε το Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και αφορά την προμήθεια «Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών Μετεωρολογικών Σταθμών» για το Υποέργο 3 της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και στην Κατηγορία Πράξεων «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων» του Ταμείου Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 334/ απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8), (Κωδικός Πράξης : ). Με την 232/ (Συνεδρίαση 10/ ) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Περιστερίου επικαιροποιήθηκε η 267/ έγκριση της μελέτης.

5 2 Με την απόφαση 182/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου της συνεδρίασης της 15ης/7/2014 εγκρίθηκε η διενέργεια δαπάνης υπέρ του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με δημοσίευση) της προμήθειας. Με την 370/ Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση 27/ ), εγκρίθηκε η πίστωση για την διενέργεια της προμήθειας. Με την Πράξη 438/2014 της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι Όροι διακήρυξης. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε και έλαβε χώρα στις 19/11/2014 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς τελικά να υποβληθούν προσφορές. Οι ανάγκες ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Πράξης, επιβάλλουν την μερική τροποποίηση των Όρων διενέργειας του διαγωνισμού. Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να προκαλέσετε απόφαση του σώματος που να εγκρίνει: 1. Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών Μετεωρολογικών Σταθμών» προϋπολογισμού ,93 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος της με Κ.Α πίστωσης του οικονομικού έτους Αφού έλαβε υπ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι τα ε ξ ή ς: Με ψήφους 6 έναντι 1 αρνητικής του κ. Μαργανέλη και (1) μίας του κ. Παπαδόπουλου ο οποίος δήλωσε παρών, καταρτίζει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στα πλαίσια εκτέλεσης του Υποέργου 3 «Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών - Μετεωρολογικών Σταθμών», πρ/σμού ,93, οι οποίοι έχουν ως εξής:

6 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ- ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» Αριθμ. Μελέτης : 43/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,93 Ταχ.Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας (9.947,91 πλέον ΦΠΑ 23% 2288,02 ) Ταχ.Κωδ. : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πληροφορίες : Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Τηλ. : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια «Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών-Μετεωρολογικών Σταθμών» και αφορά το Υποέργο 3 που περιλαμβάνεται στο Έργο «Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό». Ο Δήμος Περιστερίου, ο μεγαλύτερος Δήμος της Δυτικής Αθήνας και ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας, βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του, στα πρότυπα της πράσινης ανάπτυξης, προς όφελος των Δημοτών του. Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και στην προσπάθειά για περιβαλλοντική αποκατάσταση, αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού και βελτίωση του μικροκλίματος, ο ΔΠ, αποφάσισε την ανάπλαση των ελεύθερων χώρων της περιοχής «ΧΩΡΑΦΑ» με άξονα τον βιοκλιματικό σχεδιασμό στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των σημερινών αναγκών των κατοίκων και την διαφύλαξη των ίδιων πόρων για τις επόμενες γενιές. 3. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΦΕΚ 185 / , Υπουργική Απόφαση 11389, «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)», στον βαθμό που δεν είναι ασυμβίβαστη με τον Ν. 2286/ Ν. 2362/95, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Ν. 2286, ΦΕΚ 19 Α /1995, «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Ν 2307, ΦΕΚ 113 Α, /1995, «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 5. ΠΔ 394/1996, (ΦΕΚ 266 Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», ως εκτέλεση του Ν. 2286/1995 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 6. Ν. 2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 7. Ν.2539, ΦΕΚ Α 244 /1997, «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 8. Π.Δ. 346/98, ΦΕΚ 230/Α /98, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ τους Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», και ιδιαίτερα τις διατάξεις των αρ. 7, παρ. 1 και αρ. 37, παρ. 2, στα σημεία που δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ.

7 4 9. Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α /2000) «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α 230), προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ τους Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997», και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 3, στα σημεία που δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 10. Οδηγία 2004/18/ΕΚ, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007). 11. Ν. 3463, ΦΕΚ Α 114, /2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων». 12. Ν. 3548, ΦΕΚ Α 68 /2007, «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο κα άλλες διατάξεις». 13. ΠΔ 60 /2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ». 14. Ν. 3584, ΦΕΚ Α 143, /2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 15. Ν. 3861, ΦΕΚ Α 112, /2010, «Πρόγραμμα Διαύγεια». 16. Ν. 3852, ΦΕΚ Α 87, /2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.». 17. Ν. 4013, ΦΕΚ Α 204, /2011, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 18. Την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση Ελευθέρων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» στον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΠΙΚΕΡΜΙ, 28/06/2013 Α.Π. : 334 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ, ΑΔΑ ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8). 19. Την Τροποποίηση της Πράξης "Ανάπλαση Ελευθέρων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό" στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΠΙΚΕΡΜΙ, 29/08/2014, Α.Π. : 429 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΔΑ 75ΑΓ469ΗΚΜ-4ΣΒ). Την υπ αριθμ.179/31/3/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την επανέγκριση της πίστωσης και την υπ αριθμ. 255/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης για την διενέργειας του διαγωνισμού. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η καθαρή αξία της προμήθειας είναι 9.947,91, συν ΦΠΑ 23% 2.288,02,, και συνολικά ανέρχεται σε ,93, (δώδεκα χιλιάδες και διακόσια τριανταπέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ). Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει την ΚΑ του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Περιστερίου πίστωση, εγγεγραμμένη στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου Περιστερίου του έτους ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού δικαίου και όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο ή ισχύουν στις χώρες μέλη της ΕΕ. Τονίζεται ότι είναι επιτρεπτή βάσει του κοινοτικού δικαίου η προσφυγή ενός προσφέροντος στη λεγόμενη δάνεια εμπειρία, και δεν είναι απαραίτητο να κρίνεται αποκλειστικά στο πρόσωπό του η τεκμηρίωση της απαιτούμενης εμπειρίας.

8 5 Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου για την συμμετοχή στον διαγωνισμό και την μη επί ποινή απαραδέκτου αποκλεισμού της προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά : - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού. - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία πτώχευσης, εκκαθαριστικής αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. - Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου. - Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο. - Αντίγραφο τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού (εφ όσον απαιτείται από το είδος δραστηριότητας του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό). - Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσης Διακήρυξης. - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. - Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται εκ μέρους νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας κ.λπ - Δήλωση για την συνέπεια στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, καθώς και εάν έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο για τους εμπλεκόμενους στην προμήθεια. - Δήλωση ενημερότητας ασφαλιστικών εισφορών. - Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει ότι διαθέτει τα ζητούμενα πιστοποιητικά. - Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. - Δήλωση αποδοχής ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου προς επιβεβαίωση της καλής εκτέλεσης των παρεχομένων υπηρεσιών και της ομαλής προόδου εξέλιξης της προμήθειας.. - Όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν και αφορούν το διαγωνισμό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. - Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σε ξένη γλώσσα, οφείλουν να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα αυτών, μεταφρασμένα ή επικυρωμένα καταλλήλως. Για μπροσούρες, φυλλάδια λειτουργίας και κείμενα τεχνικών χαρακτηριστικών κ.λπ, που είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα, σε περίπτωση που είναι αδύνατον να κατατεθούν μεταφρασμένα, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει ότι μπορεί να αποδώσει στην ελληνική με ορθότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου τους, κατά περίπτωση. - Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έτσι ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει και να εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο ή αντίστοιχο σύστημα. 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση και εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Ν. 3548/2007 σχετικά με τη δημοσίευση των προκηρύξεων στο τοπικό τύπο:

9 1. Στον ελληνικό τύπο στις 20/5/2015 όπου και δημοσιεύθηκε στις 22/5/ Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.peristeri.gr στις 20/5/2015 όπου παρέμεινε για είκοσι (20) συνολικά ημέρες. 3. Στάλθηκε για δημοσίευση σε ΦΕΚ στις 20/5/ Ο χρόνος υποβολής των προσφορών από τους υποψηφίους Αναδόχους ορίζεται σε έξι (6) ημέρες και θα διαρκέσει από 2/6/ 2015 έως και 10/6/2015. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/6/2015, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αρμόδια υπηρεσία : Δήμος Περιστερίου, Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων. Το αργότερο έως την παραπάνω ημέρα και ώρα θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή οι προσφορές όλων των υποψηφίων προμηθευτών. Οι προσφορές αποστέλλονται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ταχυδρομική διεύθυνση διαγωνισμού : Δημοσθένους 11, Τ.Κ Οι προσφορές που στέλνονται στην αρμόδια υπηρεσία παραλαμβάνονται με απόδειξη μέχρι την διενέργεια του διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας (ημέρας και ώρας) που αναφέρεται στο παρόν άρθρο. Ο Δήμος Περιστερίου δεν φέρει ευθύνη για μη εμπρόθεσμα κατατεθειμένη προσφορά. Αφού λήξει η αναφερόμενη στην Διακήρυξη ημέρα και ώρα υποβολής προσφορών, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει δημόσια στην αποσφράγιση των φακέλων σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι για την παρούσα Διακήρυξη μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν πλήρες αντίγραφο της μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ερωτήσεις επί του διαγωνισμού διατυπώνονται εγγράφως μέχρι και δύο(2) ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και απαντώνται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. Αρμόδιο τμήμα για όλα τα προηγούμενα είναι το Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου. Διεύθυνση παραλαβής των στοιχείων του διαγωνισμού είναι η Διεύθυνση Δημοσθένους 11, Περιστέρι, Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η διενέργεια του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 185/ ), και ιδιαίτερα του άρθρου 23 που καθορίζει την διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής ουσιώδεις αποκλείσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακηρύξεως, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος της προμήθειας. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές στις οποίες δεν αναφέρονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους συστατικά στοιχεία της προμήθειας,στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά εγκατάστασης. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται. Η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται στο διαγωνισμό είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 6

10 7 α. Στον εξωτερικό φάκελο, με κεφαλαία γράμματα : «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΡΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. β.ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό. Δηλαδή : «Δήμος Περιστερίου, Τεχνική Υπηρεσία, Τ.Μ.Ε.Ε». γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης.. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους : 1. «Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τον υποψήφιο Ανάδοχο. 2. «Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 3. «Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου μειδότη Αναδόχου (Προσφέρον), όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη. Συγκεκριμένα, μέσα σε κάθε Υποφάκελο θα πρέπει να υπάρχουν για τα δικαιολογητικά :Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής : - ένα (1) πρωτότυπο, - ένα (1) ακριβές αντίγραφο. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς : - ένα (1) πρωτότυπο, - ένα (1) ακριβές αντίγραφο (δυνητικά), - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), (δυνητικά) εκτός των τεχνικών φυλλαδίων. Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς : - ένα (1) πρωτότυπο, - ένα (1) ακριβές αντίγραφο, - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD) (δυνητικά) Οι υποφάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου Αναδόχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και το τίτλο του φακέλου (π.χ. «Δικαιολογητικά» κ.λπ). Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια επιτροπή. Ο Φάκελος και οι Υποφάκελοι δεν πρέπει να έχουν κανενός είδους σημάδι διακριτότητας, Οι φάκελοι και οι υποφάκελοι κάθε προσφοράς πρέπει να είναι λευκού χρώματος. Προσφορές που υποβάλλονται σε Φάκελο ή Υποφάκελο που δύναται να σφραγίζεται και να αποσφραγίζεται χωρίς να γίνεται αντιληπτό, απορρίπτονται. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς. Σε αντίθετη περίπτωση η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού δύναται μέχρι και να προχωρήσει στην απόρριψη της. Οι αναγραφόμενες προσφορές πρέπει να γίνονται σε ευρώ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

11 8 Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. Το περιεχόμενο της προσφοράς κατά είδος πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Ασαφείς ή υπό όρους προσφορές, απορρίπτονται. Αναπροσφορά η τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20, 21 του ΕΚΠΟΤΑ, θα ληφθεί υπ όψιν η χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη τιμή (χαμηλότερη οικονομική προσφορά) για τα ζητούμενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ποιότητα των παρεχομένων υλικών και υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι, επειδή η στήριξη των μετεωρολογικών σταθμών απαιτεί συνοδευτικά υλικά όπως ιστίο στήριξης, συρματόσχοινο κ.λπ, και εργασίες εγκατάστασης, στην συνολική προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και να λαμβάνονται υπ όψιν. Ομοίως πρέπει να ικανοποιούνται τα τεχνικά και λοιπά κριτήρια όπως ορίζονται από την σχετική μελέτη. Ιδιαίτερα για τα εξαρτήματα στήριξης, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Τα κριτήρια επιλογής Αναδόχου είναι : Α Φάση : Σε αυτή περιλαμβάνονται ο έλεγχος των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων των Υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς. Η ανεπάρκεια (μη υποβολή δικαιολογητικών κ.λπ, περιεχόμενο που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις κ.λπ) συνιστά το απαράδεκτο της προσφοράς και επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα. Οι μη αποκλειόμενοι συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Β Φάση : Οι διαθέτοντες το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, αρτίως και ολοκληρωμένα, συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού που αφορά το άνοιγμα των σφραγισμένων Οικονομικών Προσφορών. Ανάδοχος κρίνεται ο μειοδότης που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για τα προμηθευόμενα ε σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τον σχετικό πίνακα προϋπολογισμού (τιμές κόστους / μονάδα) που περιλαμβάνεται στην μελέτη της Διακηρύξεως. 9. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει εφ όσον κρίνει τα δεδομένα, προτείνει : Α. Την Κατακύρωση της προμήθειας σε Ανάδοχο. Β. Την ματαίωση του διαγωνισμού και επανάληψη του με ίδιους ή νέους όρους. Γ. Την κατανομή της προμήθειας εφ όσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ ισότιμων προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των διαγωνιζομένων σε περίπτωση ισόποσων προσφορών. 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ανακήρυξη του προμηθευτή θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής που διενήργησε τον μειοδοτικό διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Ο Δήμος Περιστερίου, διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού, και οι διαγωνιζόμενοι αναγνωρίζουν ότι σε τέτοια περίπτωση παραιτούνται από κάθε απαίτηση προς τον Δήμο Περιστερίου ή το Ελληνικό Δημόσιο. Στον Ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: 1.Το είδος της προμήθειας. 2.Τη ποσότητα. 3.Την τιμή ανά εργασία ή συνολικά κ.λπ 4.Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια κ.λπ 5.Την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της Διακηρύξεως και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων της. 6.Τα στοιχεία της απόφασης της τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. 7.Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα και μόνο.

12 9 Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται μεταξύ πέντε (5) έως δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Συμβάσεως. Σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ. 11. ΣΥΜΒΑΣΗ Η Σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και όσων αναφέρονται παρακάτω και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 1.Τόπος και χρόνος υπογραφής της Σύμβασης. 2.Συμβαλλόμενα μέρη. 3.Αντικείμενο της Σύμβασης 4.Τιμές αναλυτικά. 5.Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης των προβλεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών. 6.Τεχνικές προδιαγραφές όλων των υλικών που τυχόν θα χρειαστούν. 7.Προβλεπόμενες εγγυήσεις. 8.Προβλεπόμενες ρήτρες. 9.Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 10.Τον τρόπο πληρωμής. 11.Τον τρόπο αναπροσαρμογής της συμβατικής δαπάνης εφ όσον κάτι τέτοιο προβλεφθεί. 12.Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 13.Την παραλαβή.. Η Σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης. Ο Ανάδοχος, αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενό της με την υποβολή προσφοράς και με βάση την έγκριση για την κατάρτιση της. Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η Σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή άλλο οριζόμενο αντιπρόσωπο στον οποίο έχει εκχωρηθεί το σχετικό δικαίωμα. Η Σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται ή όταν συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η Σύμβαση μετά την υπογραφή των Συμβαλλομένων είναι εκτελεστή άμεσα. Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 1.Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προμήθειας ή ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες ή παραδόθηκε το μεγαλύτερο μέρος της προμήθειας ή ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των προβλεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών. 2.Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα έργου / υπηρεσιών που παραδόθηκε / παρασχέθηκαν. 3.Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 4.Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την Σύμβαση. Συμφωνείται το ανεκχώρητο των απαιτήσεων του προμηθευτή ή η μη ενεχυρίαση σε τρίτους. 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της δαπάνης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυήσεως καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος. Η εγγύηση συμμετοχής, ανεξάρτητα από τον φορέα που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, απαραίτητα πρέπει να αναφέρουν : α.ημερομηνία έκδοσης. β.εκδότη. γ.τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που απευθύνονται. δ.αριθμό εγγύησης. ε.πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. στ.τη σχετική Διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού. ζ.ότι η εγγύηση παρέχεται ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως. η.ότι το ποσόν της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. θ.σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ι.την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης η οποία είναι τουλάχιστον ένας μήνας μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η Διακήρυξη. ια.ο εκδότης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της εγγυήσεως ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας. ιβ.το σχετικό αίτημα γίνεται πριν την ημερομηνία λήξεως της εγγυήσεως. ιγ.το ποσό που καλύπτει η εγγύηση συμμετοχής.

13 10 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα όπως ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Ο Προμηθευτής στον οποίο γίνεται η κατακύρωση ή η ανάθεση, καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τυχόν έκπτωση. Η εγγυήσεις ανεξάρτητα από τον φορέα που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται απαραίτητα πρέπει να αναφέρουν : α.ημερομηνία έκδοσης. β.εκδότη. γ.τον οργανισμό Ο.Τ.Α. που απευθύνονται. δ.αριθμό εγγύησης. ε.πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. στ.τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. ζ.ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα, και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως. η.ότι το ποσόν της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. θ.σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ι.την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερομένων ειδών έτσι όπως ορίζεται από ην προσφορά του μειοδότη και κατά ελάχιστο τα τρία (3) χρόνια. ιβ.ο εκδότης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της εγγυήσεως ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας. ιγ.το σχετικό αίτημα γίνεται πριν την ημερομηνία λήξεως της εγγυήσεως. ιδ.το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών και επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους Επιστολή προέλευσης. Οι παραδοτέοι μετεωρολογικοί σταθμοί πρέπει να είναι καινούργιοι και να συνοδεύονται από επιστολή από το εργοστάσιο κατασκευής και προέλευσης και εγγύησης τουλάχιστον 24 μηνών. 13. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η τιμή δίνεται σε ευρώ (euro). Η τιμή αφορά συνολικά την προσφορά εκ μέρους του υποψηφίου αναδόχου για το σύνολο της προμήθειας και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνει. Η τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση / αναπροσαρμογή. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξάρτητα τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ Δημοσίου και Δήμων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον προϋπολογισμό είναι το διαθέσιμο για τον Δήμο στο σύνολο της προμήθειας όπως περιγράφεται στην μελέτη ενώ η συμβατική αξία της προμήθειας είναι το πόσο μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ΦΠΑ από το σύνολο του προϋπολογισμού της προμήθειας. 14. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι το πέρας της προμήθειας και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτή, σύμφωνα με την Διακήρυξη και την Μελέτη. Η προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν την λήξη κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην Διακήρυξη και την Μελέτη. 15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. Ενστάσεις κατά όρων της Διακήρυξης υποβάλλονται μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Πέραν της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες διαγωνιζόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της Διακήρυξης. 16. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνει άπαξ με την ολοκλήρωση του τμήματος της προμήθειας που προβλέπει την παροχή, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ετοιμασία από τον Ανάδοχο του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών για άμεση χρήση από τον Δήμο Περιστερίου. Σχετικά ακολουθούνται όλες οι νόμιμα προβλεπόμενες διαδικασίες (πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για την λειτουργία των Ο.Τ.Α.

14 11 Η πληρωμή σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών μετά την παράδοση της προμήθειας σύμφωνα με την σύμβαση που θα συναφθεί. 17. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΑ Όλα τα έγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ εξαίρεση τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας γίνονται δεκτά και στην αγγλική εφ όσον είναι πρωτότυπα και συνοδεύονται από ακριβείς και σαφείς μεταφράσεις. Ξενόγλωσσα φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών ή οδηγιών χρήσης κ.λπ που δεν δύναται να κατατεθούν επισήμως μεταφρασμένα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση του υποψηφίου προμηθευτή ότι μπορεί να αποδώσει με εγκυρότητα και ορθότητα το περιεχόμενο τους. Η επιστολή προέλευσης των συσκευών από χώρα και εργοστάσιο κατασκευής, μπορεί να κατατεθεί χωρίς επίσημη μετάφραση εφ όσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για το περιεχόμενό της. 18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή πρωτίστως θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος σύμβασης. Επί εμμένουσας διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Δικαστήρια Αθηνών εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 19. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.3548/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 46 του Ν / 2009 ήτοι : οι δαπάνες δημοσίευσης της Διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της Δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε Ανάδοχος με την διαδικασία με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι εκκρεμείς κατά την δημοσίευση του παρόντος διακηρύξεις δημοπρασιών συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με το προγενέστερο νομικό καθεστώς. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις αρχές τήρησης της αμεροληψίας και αξιοπιστίας του διαγωνισμού. Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Λύκος Αντιδήμαρχος

15 Περιστέρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας Ταχ.Κωδ. : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πληροφορίες : Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Τηλ. : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» Αριθμ. Μελέτης : 43/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,93 (9.947,91 πλέον ΦΠΑ 23% 2288,02 ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Η παρούσα μελέτη προμήθειας περιγράφεται υπό τον τίτλο «Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών-Μετεωρολογικών Σταθμών» και αφορά το Υποέργο 3 που περιλαμβάνεται στο Έργο «Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό».Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » - Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από την Ε.Ε. και 20% από Εθνικούς Πόρους. Σκοπός του Υποέργου 3 είναι η προμήθεια πέντε (5) μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών μαζί με το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό εγκατάστασης και λογισμικό λειτουργίας, η εγκατάσταση σε συγκεκριμένες θέσεις και η παραμετροποίηση, προκειμένου για την συστηματική καταγραφή τιμών, επιλεγμένων κλιματικών μικροκλιματικών δεικτών / παραμέτρων και χρήση του διαμορφωμένου λογισμικού για την μεταφορά, διάχυση και συγκέντρωση μέσω διαδικτύου, και επεξεργασία της προκύπτουσας πληροφορίας, ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της παρέμβασης βιοκλιματικής ανάπλασης στην περιοχή Χωράφας. Οι βασικές λειτουργίες που θα καλύπτουν ο μετεωρολογικοί σταθμοί είναι οι εξής: Α. Κατ ελάχιστον μέτρηση των εξής παραμέτρων : Υπεριώδης ακτινοβολία (UV). Ηλιακή ακτινοβολία. Εξωτερική θερμοκρασία/ θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου ασύρματης κονσόλας. Υγρασία αέρα / Σχετική υγρασία αέρα. Βαρομετρική πίεση. Βαρομετρική τάση. Δείκτης δυσφορίας. Σημείο δρόσου. Ποσοστό βροχόπτωσης / ύψος βροχόπτωσης. Ταχύτητα ανέμου / Επικρατής άνεμος. Β. Επεξεργασία των μετρήσεων μέσω ειδικού λογισμικού και ανάρτηση των αποτελεσμάτων σε ειδικό διαδικτυακό τόπο. Γ. Παρακολούθηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων της βιοκλιματικής ανάπλασης σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και ποιες ενδεχομένως παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν επιπλέον.

16 Ειδικότερα, η γενική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας αφορά : α. Την προμήθεια πέντε (5) μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών. β. Το απαραίτητο συνοδευτικό λογισμικό. γ. Τον απαραίτητο εξοπλισμό εγκατάστασης (ιστία, συρματόσχοινα σταθεροποίησης, κ.λπ). δ. Την εγκατάσταση. ε. Την παράδοση εν πλήρη λειτουργία των πέντε (5) μετρητικών-μετεωρολογικών σταθμών στον Δήμο Περιστερίου. στ. Την παροχή Τεχνικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης. Τα επιμέρους βασικά στοιχεία της προμήθειας είναι τα εξής : - Οι μετρητικοί μετεωρολογικοί σταθμοί. - Οι αισθητήρες που θα καλύπτουν το είδος και τις απαιτήσεις των μετρήσεων. - Οι ηλιακές κυψέλες αυτόνομης ρευματοδότησης για κάθε σταθμό. - Το ασύρματο δίκτυο που θα αναπτυχθεί. - Η ασυρματική κονσόλα διαχείρισης. - Το συνοδευτικό λογισμικό επεξεργασίας μετρητικών μετεωρολογικών δεδομένων. - Τα ιστία εγκατάστασης και συνοδευτικά εξαρτήματα. Η εγκατάσταση και λειτουργία των μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών θα συμβάλλει αναλυτικά : α. Στην με ακρίβεια μέτρηση επιλεγμένων μετεωρολογικών δεικτών, όπως ακτίνες UV (υπεριώδης ακτινοβολία), θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου (αέρα), σχετική υγρασία, βαρομετρική τάση και πίεση, ύψος βροχόπτωσης κ.λπ. β. Στην χρησιμοποίηση των μετρήσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα αφορούν την αποτελεσματικότητα των βιοκλιματικών παρεμβάσεων σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπλαση της περιοχής Χωράφα, και ποιες ενδεχομένως παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν επιπλέον. γ. Στην γνωστοποίηση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων προς το κοινό μέσω ειδικά διαμορφωμένου λογισμικού, για την εύκολη ανάγνωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, στα πλαίσια της πολιτικής διάχυσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας. δ. Την δημιουργία βασικής υποδομής για την σταδιακή συνολική ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης επιλεγμένων παραμέτρων του μικροκλίματος του Περιστερίου και πιθανή διεύρυνση των δυνατοτήτων σε επίπεδο μόνιμης παρακολούθησης (monitoring) όμορων περιοχών του Περιστερίου ή της Δυτικής Αττικής. ε. Στην χρήση του δικτύου από Υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου ή άλλους φορείς, για την συγκέντρωση πληροφοριών που θα συνδράμουν στον καθορισμό πολιτικής ανάπτυξης πρασίνου και οικιστικής ανάπτυξης, για ενημερωτικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς. Αναλυτικά Στοιχεία Οι μετρητικοί-μετεωρολογικοί σταθμοί θα αποτελούν ένα ενιαίο δίκτυο, μέσω διασύνδεσης με ασυρματικό σύστημα το οποίο θα είναι πιστοποιημένο τουλάχιστον κατά CE και δεν θα χρειάζεται ειδική αδειοδότηση για τη συχνότητα που θα χρησιμοποιεί. Οι σταθμοί θα πρέπει να μπορούν να έχουν ανεξαρτησία τροφοδοσίας ρεύματος μέσω ηλιακών συλλεκτών και εναλλακτικά να έχουν τροφοδοσία από μόνιμη πηγή. Η ασυρματική διασύνδεση των σταθμών θα μπορεί να επιτευχθεί είτε απ ευθείας μεταξύ τους είτε μέσω τρίτης συσκευής που θα αποτελεί όμως συσκευή του ίδιου κατασκευαστή ή άλλου χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα συμβατότητας και να εμποδίζεται ο στόχος χρήσης από το Δήμο Περιστερίου. Στόχος της χρήσης ασυρματική διασύνδεσης των μετρητικών σταθμών θα είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο.

17 Τα δεδομένα των μετρήσεων από τον κάθε σταθμό θα μπορούν να αποθηκεύονται στην συσκευή και να διοχετεύονται σε κεντρικό server ή υπολογιστή του Δήμου Περιστερίου που θα φέρει το ειδικό λογισμικό επεξεργασίας και ανάδειξης τους στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα θα ανήκουν στον Δήμο Περιστερίου ο οποίος και θα αποφασίζει για την διαχείριση τους. Ο Δήμος Περιστερίου θα υποδείξει στον Ανάδοχο της προμήθειας τα σημεία εγκατάστασης των σταθμών, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου βιοκλιματικής ανάπλασης της περιοχής Χωράφα. Ο Ανάδοχος της προμήθειας, πριν την εγκατάσταση των σταθμών, θα ενημερωθεί για την μεθοδολογία του έργου και τον τελικό του στόχο, ώστε να συνδράμει με τον μέγιστο επωφελή τρόπο για το σύνολο του έργου στην εκτέλεση της προμήθειας. Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (με δημοσίευση) με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή) και η δαπάνη θα βαρύνει την ΚΑ του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Περιστερίου για το έτος 2015 και ανέρχεται σε ύψος ,93 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (9.947,91 πλέον ΦΠΑ 23% 2288,02 ). Περιστέρι Ο Συντάξας και μελετητής Ελέγχθηκε, Ο Προϊστάμενος Τ.Μ.Ε.Ε. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Γεωπόνος Τ.Τ. Κολοβός Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός Θεωρήθηκε Ο Δ/ντης Τ.Υ. Φαρόγιαννης Τριαντάφυλλος Πολιτικός Μηχανικός

18 Περιστέρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας Ταχ.Κωδ. : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πληροφορίες : Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Τηλ. : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» Αριθμ. Μελέτης : 43/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,93 (9.947,91 πλέον ΦΠΑ 23% 2288,02 ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείμενο της Προμήθειας Η παρούσα μελέτη προμήθειας αφορά την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πέντε (5) μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών» και αποτελεί Υποέργο του έργου «Ανάπλαση ελευθέρων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό». Ο Ανάδοχος της προμήθειας θα αναλάβει : - Να προμηθεύσει τον Δήμο Περιστερίου με πέντε (5) μετρητικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι θα καλύπτουν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. - Να εγκαταστήσει τους μετεωρολογικούς σταθμούς σε θέσεις που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη ή σε άλλες θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία) ή ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Περιστερίου. Υλικά εγκατάστασης, όπως ιστίο στήριξης, συρματόσχοινα σταθεροποίησης, προεντατήρες κ.λπ, συμπεριλαμβάνονται στον εξοπλισμό που πρέπει να συνοδεύει έκαστο μετεωρολογικό σταθμό. - Να προμηθεύσει τις αναγκαίες συσκευές και λογισμικό για την ανάπτυξη ασύρματου δικτύου και λογισμικό για την λειτουργία των σταθμών, σύμφωνα με τις ανάγκες του συνόλου του έργου ανάπλασης. - Να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις (παραμετροποίηση) των σταθμών σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου βιοκλιματικής ανάπλασης και να τους παραδώσει στον Δήμο Περιστερίου έτοιμους για χρήση. - Να παράσχει τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών. - Να παράσχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών του Δήμου Περιστερίου για την λειτουργία και χρήση του δικτύου που θα αναπτυχθεί. Προκειμένου να επιτευχθούν στον μέγιστο επιθυμητό βαθμό τα παραπάνω, ο Ανάδοχος της προμήθειας οφείλει να ενημερωθεί για το σύνολο του έργου, τον τελικό σκοπό και τις δράσεις που συνδέονται με την εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου βιοκλιματικής ανάπλασης, μέσω άμεσης συνεργασίας με τον Τεχνικό Σύμβουλο του Έργου και τον Δήμο Περιστερίου (Τεχνική Υπηρεσία). ΑΡΘΡΟ 2 : Ισχύουσες Διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, όπως αυτές μέχρι σήμερα ισχύουν ή έχουν τροποποιηθεί : 1. ΦΕΚ 185 / , Υπουργική Απόφαση 11389, «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)», στον βαθμό που δεν είναι ασυμβίβαστη με τον Ν. 2286/1995.

19 2. Ν. 2362/95, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Ν. 2286, ΦΕΚ 19 Α /1995, «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Ν 2307, ΦΕΚ 113 Α, /1995, «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 5. ΠΔ 394/1996, (ΦΕΚ 266 Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», ως εκτέλεση του Ν. 2286/1995 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 6. Ν. 2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 7. Ν.2539, ΦΕΚ Α 244 /1997, «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 8. Π.Δ. 346/98, ΦΕΚ 230/Α /98, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ τους Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», και ιδιαίτερα τις διατάξεις των αρ. 7, παρ. 1 και αρ. 37, παρ. 2, στα σημεία που δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 9. Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α /2000) «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α 230), προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ τους Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997», και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 3, στα σημεία που δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 10. Οδηγία 2004/18/ΕΚ, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007). 11. Ν. 3463, ΦΕΚ Α 114, /2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων». 12. Ν. 3548, ΦΕΚ Α 68 /2007, «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο κα άλλες διατάξεις». 13. ΠΔ 60 /2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ». 14. Ν. 3584, ΦΕΚ Α 143, /2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 15. Ν. 3861, ΦΕΚ Α 112, /2010, «Πρόγραμμα Διαύγεια». 16. Ν. 3852, ΦΕΚ Α 87, /2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.». 17. Ν. 4013, ΦΕΚ Α 204, /2011, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 18. Την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση Ελευθέρων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» στον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΠΙΚΕΡΜΙ, 28/06/2013 Α.Π. : 334 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ, ΑΔΑ ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8). 19. Την Τροποποίηση της Πράξης "Ανάπλαση Ελευθέρων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό" στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΠΙΚΕΡΜΙ, 29/08/2014, Α.Π. : 429 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΔΑ 75ΑΓ469ΗΚΜ-4ΣΒ).

20 ΑΡΘΡΟ 3 : Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία της μελέτης προμήθειας είναι : Α) Η Τεχνική Έκθεση. Β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. Δ) Το Τιμολόγιο Προσφοράς. Ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. ΣΤ) Η Διακήρυξη Δημοπρασίας. ΑΡΘΡΟ 4 : Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας Η αξία της προμήθειας ανέρχεται σε 9.947,91 (πλέον ΦΠΑ 23% 2.288,02 ) και συνολικά σε ,93 και θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με δημοσίευση) (παργ. 4 & 7 ΥΑ / 1993, ΕΚΠΟΤΑ) σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου. ΑΡΘΡΟ 5 : Σύμβαση Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και κατακύρωσης αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, προς υπογραφή της Σύμβασης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, Εγγύηση για την καλή εκτέλεση της προμήθειας η οποία θα υπολογιστεί σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας. Η Σύμβαση της προμήθειας συντάσσεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : Α. Τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης, Β. Συμβαλλόμενα μέρη, Γ. Αντικείμενο της Σύμβασης, Δ. Την τιμή αναλυτικά για τα προς προμήθεια είδη, Ε. Τόπο, τρόπο και χρόνο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον Δήμο Περιστερίου, Στ. Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών / υλικών, Ζ. Προβλεπόμενες κατά νόμο εγγυήσεις, Η. Προβλεπόμενες ρήτρες, Θ. Επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ συμβαλλομένων, Ι. Τρόπο πληρωμής, Ια. Τρόπους αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος εφ όσον αυτό προβλέπεται, Ιβ. Διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας, Ιγ. Παραλαβή / παράδοση των ειδών της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 6 : Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό Υποβάλλεται εγγύηση υπέρ του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης της προμήθειας (συμβατική αξία), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον τελικό Ανάδοχο επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης του διαγωνισμού στον τελικό Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 7: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Χρόνος εγγύησης Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας οφείλει να καταθέσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία υπολογίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, ισχύος κατ ελάχιστον έξι μηνών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και των παρεχομένων υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Ο χρόνος εγγύησης που θα παρέχεται από τον Ανάδοχο για τις παρεχόμενες συσκευές, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο ετών. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για δέκα έτη. ΑΡΘΡΟ 8: Ποινικές ρήτρες Έκπτωση Προμηθευτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 46446/ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 46446/ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 46446/16-09-2011 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πύργος 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: 520Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002761622 2015-05-08

15PROC002761622 2015-05-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 08/05/2015 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Αρθ. Πρωτ.: 11066 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα:

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / 29-2 -2016 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 10.03.2014 Αρ. Πρωτ. 251 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ 59.997,50 πλέον ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΠΤΑΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 04/02/2015 Αρ. πρωτ.: 3158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ο Δήμαρχος Σπάρτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα