Περιστέρι : Αρ. Πρ. οικ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιστέρι : 20-5 - 2015 Αρ. Πρ. οικ. 18700"

Transcript

1 Περιστέρι : Αρ. Πρ. οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας Ταχ.Κωδ. : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πληροφορίες : Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Τηλ. : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» Αριθμ. Μελέτης : 43/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,93 (9.947,91 πλέον ΦΠΑ 23% 2288,02 ) Ταμείο Συνοχής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΜΑ : «Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών Μετεωρολογικών Σταθμών» που αφορά το Υποέργο 3 που περιλαμβάνεται στο Έργο «Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό». Ο Δήμος Περιστερίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (με δημοσίευση) με αντικείμενο την ανάδειξη μειοδότη Αναδόχου για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πέντε (5) μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών και την ανάπτυξη του δικτύου, που θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης βιοκλιματικής ανάπλασης στην περιοχή Χωράφα της Κηπούπολης. Η ενδεικτική νομοθεσία που διέπει τον εν λόγων διαγωνισμό, όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει είναι : 1. ΦΕΚ 185 / , Υπουργική Απόφαση 11389, «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)», στον βαθμό που δεν είναι ασυμβίβαστη με τον Ν. 2286/ Ν. 2362/95, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Ν. 2286, ΦΕΚ 19 Α /1995, «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Ν 2307, ΦΕΚ 113 Α, /1995, «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 5. ΠΔ 394/1996, (ΦΕΚ 266 Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», ως εκτέλεση του Ν. 2286/1995 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 6. Ν. 2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 7. Ν.2539, ΦΕΚ Α 244 /1997, «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 8. Π.Δ. 346/98, ΦΕΚ 230/Α /98, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ τους Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», και ιδιαίτερα τις διατάξεις των αρ. 7, παρ. 1 και αρ. 37, παρ. 2, στα σημεία που δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 9. Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α /2000) «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α 230), προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ τους Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997», και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 3, στα σημεία που δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 10. Οδηγία 2004/18/ΕΚ, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό

2 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007). 11. Ν. 3463, ΦΕΚ Α 114, /2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων». 12. Ν. 3548, ΦΕΚ Α 68 /2007, «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο κα άλλες διατάξεις». 13. ΠΔ 60 /2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ». 14. Ν. 3584, ΦΕΚ Α 143, /2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 15. Ν. 3861, ΦΕΚ Α 112, /2010, «Πρόγραμμα Διαύγεια». 16. Ν. 3852, ΦΕΚ Α 87, /2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.». 17. Ν. 4013, ΦΕΚ Α 204, /2011, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 18. Την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση Ελευθέρων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» στον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΠΙΚΕΡΜΙ, 28/06/2013 Α.Π. : 334 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ, ΑΔΑ ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8). 19. Την Τροποποίηση της Πράξης "Ανάπλαση Ελευθέρων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό" στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΠΙΚΕΡΜΙ, 29/08/2014, Α.Π. : 429 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΔΑ 75ΑΓ469ΗΚΜ-4ΣΒ). Το Έργο «Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » - Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από την Ε.Ε. και 20% από Εθνικούς Πόρους. Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (με δημοσίευση) και η δαπάνη θα βαρύνει την ΚΑ του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Περιστερίου για το έτος 2015 και ανέρχεται σε συνολικό ύψος ,93, η δε πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου Περιστερίου του έτους Η συμβατική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 9.947,91 και ο αναλογών ΦΠΑ ανέρχεται σε 2.288,02. Για τον.φ.π.α. ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2589/2000. Ο τελικός προμηθευτής θα προκύψει με βάση την χαμηλότερη οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή) εφ όσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με την Διακήρυξη. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αυτών, τα οποία επί ποινή αποκλεισμού διαθέτουν : - Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας. - Δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί πτωχευτικού κώδικα. - Έχουν αποδεδειγμένα τακτοποιημένες φορολογικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία. - Δεν τελούν ή σχετίζονται με διαδικασίες που εμπίπτουν στον ποινικό κώδικα, κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Εγγύηση συμμετοχής. Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της αξίας του προϋπολογισμού (198 ). Η εκτέλεση της σύμβασης για τον τελικό Ανάδοχο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Αρμόδια Υπηρεσία - Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών : Ταμείο Συνοχής

3 - Αρμόδια Υπηρεσία Διαγωνισμού : Δήμος Περιστερίου, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων. - Η δημοπρασία θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Δημοσθένους 11, 2 ος Όροφος) στις 10/6/2015 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ). - Την παραπάνω ημέρα και ώρα θα κατατεθούν, το αργότερο, στην αρμόδια επιτροπή οι προσφορές όσων προμηθευτών δεν τις έχουν στείλει ήδη με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. - Ταχυδρομική Διεύθυνση Διαγωνισμού : - Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τεύχη της προκηρύξεως δωρεάν από τον Δήμο Περιστερίου Δ/νση Δημοσθένους 11 και Παρασκευοπούλου, 2 ος όροφος, Τεχνική Υπηρεσία.. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 8/6/2015 (δύο ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού). Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο μία (01) ημέρα πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Πληροφορίες : κος Κωνσταντόπουλος Γιάννης τηλ Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση Δημοσθένους 11 και Παρασκευοπούλου, Τ.Κ ή στο φαξ με την ένδειξη «υπ όψιν κου Κωνσταντόπουλου Ι. για τον διαγωνισμό μετεωρολογικών σταθμών». Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας και ταχύτερη επικοινωνία, ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στη διεύθυνση κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, χωρίς όμως να παραληφθεί η αποστολή με φαξ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που ορίζεται παραπάνω. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δημοσίευση θα γίνει όπως προβλέπεται από τον ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185 / ) τον Ν. 3548, ΦΕΚ Α 68 /2007 και τις σχετικές διατάξεις. Περιστέρι Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ταμείο Συνοχής

4 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 19 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Οικονομική Επιτροπή ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 255 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Πλατεία Δημοκρατίας 1 Ταχ. Κώδικας: Περιστέρι Τηλ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στα πλαίσια εκτέλεσης του Υποέργου 3 «Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών - Μετεωρολογικών Σταθμών», πρ/σμού ,93. Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα 13/5/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ αριθμ. πρωτ. 44/ πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, και των εξής τακτικών μελών: Παπαδόπουλος Στ., Τσιώτα-Μάρκου Μ., Κυρίτσης Ηλ., Παναγιωτόπουλος Παν., Μαργανέλης Χρ., απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Κακλαμάνος Μ., Αναγνωστόπουλος Θ., Μίαρης Ν., που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι οποίοι αναπληρώθηκαν από τα εξής αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: Μπέτσης Β., Ποθητός Κ., εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό 6 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ όψη της Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Α/ρχου κ. Λύκου Παν., που έχει ως εξής: Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ αριθμ. 43/ μελέτη και διακήρυξη διαγωνισμού που συνέταξε το Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και αφορά την προμήθεια «Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών Μετεωρολογικών Σταθμών» για το Υποέργο 3 της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και στην Κατηγορία Πράξεων «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων» του Ταμείου Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 334/ απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8), (Κωδικός Πράξης : ). Με την 232/ (Συνεδρίαση 10/ ) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Περιστερίου επικαιροποιήθηκε η 267/ έγκριση της μελέτης.

5 2 Με την απόφαση 182/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου της συνεδρίασης της 15ης/7/2014 εγκρίθηκε η διενέργεια δαπάνης υπέρ του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με δημοσίευση) της προμήθειας. Με την 370/ Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση 27/ ), εγκρίθηκε η πίστωση για την διενέργεια της προμήθειας. Με την Πράξη 438/2014 της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι Όροι διακήρυξης. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε και έλαβε χώρα στις 19/11/2014 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς τελικά να υποβληθούν προσφορές. Οι ανάγκες ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Πράξης, επιβάλλουν την μερική τροποποίηση των Όρων διενέργειας του διαγωνισμού. Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να προκαλέσετε απόφαση του σώματος που να εγκρίνει: 1. Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών Μετεωρολογικών Σταθμών» προϋπολογισμού ,93 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος της με Κ.Α πίστωσης του οικονομικού έτους Αφού έλαβε υπ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι τα ε ξ ή ς: Με ψήφους 6 έναντι 1 αρνητικής του κ. Μαργανέλη και (1) μίας του κ. Παπαδόπουλου ο οποίος δήλωσε παρών, καταρτίζει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στα πλαίσια εκτέλεσης του Υποέργου 3 «Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών - Μετεωρολογικών Σταθμών», πρ/σμού ,93, οι οποίοι έχουν ως εξής:

6 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ- ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» Αριθμ. Μελέτης : 43/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,93 Ταχ.Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας (9.947,91 πλέον ΦΠΑ 23% 2288,02 ) Ταχ.Κωδ. : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πληροφορίες : Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Τηλ. : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια «Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών-Μετεωρολογικών Σταθμών» και αφορά το Υποέργο 3 που περιλαμβάνεται στο Έργο «Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό». Ο Δήμος Περιστερίου, ο μεγαλύτερος Δήμος της Δυτικής Αθήνας και ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας, βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του, στα πρότυπα της πράσινης ανάπτυξης, προς όφελος των Δημοτών του. Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και στην προσπάθειά για περιβαλλοντική αποκατάσταση, αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού και βελτίωση του μικροκλίματος, ο ΔΠ, αποφάσισε την ανάπλαση των ελεύθερων χώρων της περιοχής «ΧΩΡΑΦΑ» με άξονα τον βιοκλιματικό σχεδιασμό στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των σημερινών αναγκών των κατοίκων και την διαφύλαξη των ίδιων πόρων για τις επόμενες γενιές. 3. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΦΕΚ 185 / , Υπουργική Απόφαση 11389, «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)», στον βαθμό που δεν είναι ασυμβίβαστη με τον Ν. 2286/ Ν. 2362/95, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Ν. 2286, ΦΕΚ 19 Α /1995, «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Ν 2307, ΦΕΚ 113 Α, /1995, «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 5. ΠΔ 394/1996, (ΦΕΚ 266 Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», ως εκτέλεση του Ν. 2286/1995 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 6. Ν. 2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 7. Ν.2539, ΦΕΚ Α 244 /1997, «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 8. Π.Δ. 346/98, ΦΕΚ 230/Α /98, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ τους Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», και ιδιαίτερα τις διατάξεις των αρ. 7, παρ. 1 και αρ. 37, παρ. 2, στα σημεία που δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ.

7 4 9. Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α /2000) «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α 230), προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ τους Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997», και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 3, στα σημεία που δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 10. Οδηγία 2004/18/ΕΚ, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007). 11. Ν. 3463, ΦΕΚ Α 114, /2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων». 12. Ν. 3548, ΦΕΚ Α 68 /2007, «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο κα άλλες διατάξεις». 13. ΠΔ 60 /2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ». 14. Ν. 3584, ΦΕΚ Α 143, /2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 15. Ν. 3861, ΦΕΚ Α 112, /2010, «Πρόγραμμα Διαύγεια». 16. Ν. 3852, ΦΕΚ Α 87, /2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.». 17. Ν. 4013, ΦΕΚ Α 204, /2011, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 18. Την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση Ελευθέρων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» στον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΠΙΚΕΡΜΙ, 28/06/2013 Α.Π. : 334 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ, ΑΔΑ ΒΛΠΠ469ΗΚΜ-3Φ8). 19. Την Τροποποίηση της Πράξης "Ανάπλαση Ελευθέρων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό" στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΠΙΚΕΡΜΙ, 29/08/2014, Α.Π. : 429 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΔΑ 75ΑΓ469ΗΚΜ-4ΣΒ). Την υπ αριθμ.179/31/3/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την επανέγκριση της πίστωσης και την υπ αριθμ. 255/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης για την διενέργειας του διαγωνισμού. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η καθαρή αξία της προμήθειας είναι 9.947,91, συν ΦΠΑ 23% 2.288,02,, και συνολικά ανέρχεται σε ,93, (δώδεκα χιλιάδες και διακόσια τριανταπέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ). Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει την ΚΑ του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Περιστερίου πίστωση, εγγεγραμμένη στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου Περιστερίου του έτους ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού δικαίου και όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο ή ισχύουν στις χώρες μέλη της ΕΕ. Τονίζεται ότι είναι επιτρεπτή βάσει του κοινοτικού δικαίου η προσφυγή ενός προσφέροντος στη λεγόμενη δάνεια εμπειρία, και δεν είναι απαραίτητο να κρίνεται αποκλειστικά στο πρόσωπό του η τεκμηρίωση της απαιτούμενης εμπειρίας.

8 5 Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου για την συμμετοχή στον διαγωνισμό και την μη επί ποινή απαραδέκτου αποκλεισμού της προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά : - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού. - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία πτώχευσης, εκκαθαριστικής αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. - Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου. - Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο. - Αντίγραφο τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού (εφ όσον απαιτείται από το είδος δραστηριότητας του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό). - Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσης Διακήρυξης. - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. - Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται εκ μέρους νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας κ.λπ - Δήλωση για την συνέπεια στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, καθώς και εάν έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο για τους εμπλεκόμενους στην προμήθεια. - Δήλωση ενημερότητας ασφαλιστικών εισφορών. - Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει ότι διαθέτει τα ζητούμενα πιστοποιητικά. - Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. - Δήλωση αποδοχής ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου προς επιβεβαίωση της καλής εκτέλεσης των παρεχομένων υπηρεσιών και της ομαλής προόδου εξέλιξης της προμήθειας.. - Όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν και αφορούν το διαγωνισμό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. - Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σε ξένη γλώσσα, οφείλουν να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα αυτών, μεταφρασμένα ή επικυρωμένα καταλλήλως. Για μπροσούρες, φυλλάδια λειτουργίας και κείμενα τεχνικών χαρακτηριστικών κ.λπ, που είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα, σε περίπτωση που είναι αδύνατον να κατατεθούν μεταφρασμένα, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει ότι μπορεί να αποδώσει στην ελληνική με ορθότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου τους, κατά περίπτωση. - Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έτσι ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει και να εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο ή αντίστοιχο σύστημα. 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση και εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Ν. 3548/2007 σχετικά με τη δημοσίευση των προκηρύξεων στο τοπικό τύπο:

9 1. Στον ελληνικό τύπο στις 20/5/2015 όπου και δημοσιεύθηκε στις 22/5/ Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.peristeri.gr στις 20/5/2015 όπου παρέμεινε για είκοσι (20) συνολικά ημέρες. 3. Στάλθηκε για δημοσίευση σε ΦΕΚ στις 20/5/ Ο χρόνος υποβολής των προσφορών από τους υποψηφίους Αναδόχους ορίζεται σε έξι (6) ημέρες και θα διαρκέσει από 2/6/ 2015 έως και 10/6/2015. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/6/2015, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αρμόδια υπηρεσία : Δήμος Περιστερίου, Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων. Το αργότερο έως την παραπάνω ημέρα και ώρα θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή οι προσφορές όλων των υποψηφίων προμηθευτών. Οι προσφορές αποστέλλονται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ταχυδρομική διεύθυνση διαγωνισμού : Δημοσθένους 11, Τ.Κ Οι προσφορές που στέλνονται στην αρμόδια υπηρεσία παραλαμβάνονται με απόδειξη μέχρι την διενέργεια του διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας (ημέρας και ώρας) που αναφέρεται στο παρόν άρθρο. Ο Δήμος Περιστερίου δεν φέρει ευθύνη για μη εμπρόθεσμα κατατεθειμένη προσφορά. Αφού λήξει η αναφερόμενη στην Διακήρυξη ημέρα και ώρα υποβολής προσφορών, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει δημόσια στην αποσφράγιση των φακέλων σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι για την παρούσα Διακήρυξη μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν πλήρες αντίγραφο της μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ερωτήσεις επί του διαγωνισμού διατυπώνονται εγγράφως μέχρι και δύο(2) ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και απαντώνται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. Αρμόδιο τμήμα για όλα τα προηγούμενα είναι το Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου. Διεύθυνση παραλαβής των στοιχείων του διαγωνισμού είναι η Διεύθυνση Δημοσθένους 11, Περιστέρι, Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η διενέργεια του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 185/ ), και ιδιαίτερα του άρθρου 23 που καθορίζει την διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής ουσιώδεις αποκλείσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακηρύξεως, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος της προμήθειας. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές στις οποίες δεν αναφέρονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους συστατικά στοιχεία της προμήθειας,στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά εγκατάστασης. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται. Η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται στο διαγωνισμό είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 6

10 7 α. Στον εξωτερικό φάκελο, με κεφαλαία γράμματα : «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΡΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. β.ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό. Δηλαδή : «Δήμος Περιστερίου, Τεχνική Υπηρεσία, Τ.Μ.Ε.Ε». γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης.. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους : 1. «Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τον υποψήφιο Ανάδοχο. 2. «Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 3. «Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου μειδότη Αναδόχου (Προσφέρον), όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη. Συγκεκριμένα, μέσα σε κάθε Υποφάκελο θα πρέπει να υπάρχουν για τα δικαιολογητικά :Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής : - ένα (1) πρωτότυπο, - ένα (1) ακριβές αντίγραφο. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς : - ένα (1) πρωτότυπο, - ένα (1) ακριβές αντίγραφο (δυνητικά), - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), (δυνητικά) εκτός των τεχνικών φυλλαδίων. Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς : - ένα (1) πρωτότυπο, - ένα (1) ακριβές αντίγραφο, - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD) (δυνητικά) Οι υποφάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου Αναδόχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και το τίτλο του φακέλου (π.χ. «Δικαιολογητικά» κ.λπ). Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια επιτροπή. Ο Φάκελος και οι Υποφάκελοι δεν πρέπει να έχουν κανενός είδους σημάδι διακριτότητας, Οι φάκελοι και οι υποφάκελοι κάθε προσφοράς πρέπει να είναι λευκού χρώματος. Προσφορές που υποβάλλονται σε Φάκελο ή Υποφάκελο που δύναται να σφραγίζεται και να αποσφραγίζεται χωρίς να γίνεται αντιληπτό, απορρίπτονται. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς. Σε αντίθετη περίπτωση η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού δύναται μέχρι και να προχωρήσει στην απόρριψη της. Οι αναγραφόμενες προσφορές πρέπει να γίνονται σε ευρώ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

11 8 Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. Το περιεχόμενο της προσφοράς κατά είδος πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Ασαφείς ή υπό όρους προσφορές, απορρίπτονται. Αναπροσφορά η τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20, 21 του ΕΚΠΟΤΑ, θα ληφθεί υπ όψιν η χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη τιμή (χαμηλότερη οικονομική προσφορά) για τα ζητούμενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ποιότητα των παρεχομένων υλικών και υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι, επειδή η στήριξη των μετεωρολογικών σταθμών απαιτεί συνοδευτικά υλικά όπως ιστίο στήριξης, συρματόσχοινο κ.λπ, και εργασίες εγκατάστασης, στην συνολική προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και να λαμβάνονται υπ όψιν. Ομοίως πρέπει να ικανοποιούνται τα τεχνικά και λοιπά κριτήρια όπως ορίζονται από την σχετική μελέτη. Ιδιαίτερα για τα εξαρτήματα στήριξης, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Τα κριτήρια επιλογής Αναδόχου είναι : Α Φάση : Σε αυτή περιλαμβάνονται ο έλεγχος των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων των Υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς. Η ανεπάρκεια (μη υποβολή δικαιολογητικών κ.λπ, περιεχόμενο που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις κ.λπ) συνιστά το απαράδεκτο της προσφοράς και επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα. Οι μη αποκλειόμενοι συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Β Φάση : Οι διαθέτοντες το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, αρτίως και ολοκληρωμένα, συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού που αφορά το άνοιγμα των σφραγισμένων Οικονομικών Προσφορών. Ανάδοχος κρίνεται ο μειοδότης που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για τα προμηθευόμενα ε σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τον σχετικό πίνακα προϋπολογισμού (τιμές κόστους / μονάδα) που περιλαμβάνεται στην μελέτη της Διακηρύξεως. 9. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει εφ όσον κρίνει τα δεδομένα, προτείνει : Α. Την Κατακύρωση της προμήθειας σε Ανάδοχο. Β. Την ματαίωση του διαγωνισμού και επανάληψη του με ίδιους ή νέους όρους. Γ. Την κατανομή της προμήθειας εφ όσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ ισότιμων προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των διαγωνιζομένων σε περίπτωση ισόποσων προσφορών. 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ανακήρυξη του προμηθευτή θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής που διενήργησε τον μειοδοτικό διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Ο Δήμος Περιστερίου, διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού, και οι διαγωνιζόμενοι αναγνωρίζουν ότι σε τέτοια περίπτωση παραιτούνται από κάθε απαίτηση προς τον Δήμο Περιστερίου ή το Ελληνικό Δημόσιο. Στον Ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: 1.Το είδος της προμήθειας. 2.Τη ποσότητα. 3.Την τιμή ανά εργασία ή συνολικά κ.λπ 4.Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια κ.λπ 5.Την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της Διακηρύξεως και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων της. 6.Τα στοιχεία της απόφασης της τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. 7.Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα και μόνο.

12 9 Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται μεταξύ πέντε (5) έως δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Συμβάσεως. Σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ. 11. ΣΥΜΒΑΣΗ Η Σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και όσων αναφέρονται παρακάτω και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 1.Τόπος και χρόνος υπογραφής της Σύμβασης. 2.Συμβαλλόμενα μέρη. 3.Αντικείμενο της Σύμβασης 4.Τιμές αναλυτικά. 5.Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης των προβλεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών. 6.Τεχνικές προδιαγραφές όλων των υλικών που τυχόν θα χρειαστούν. 7.Προβλεπόμενες εγγυήσεις. 8.Προβλεπόμενες ρήτρες. 9.Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 10.Τον τρόπο πληρωμής. 11.Τον τρόπο αναπροσαρμογής της συμβατικής δαπάνης εφ όσον κάτι τέτοιο προβλεφθεί. 12.Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 13.Την παραλαβή.. Η Σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης. Ο Ανάδοχος, αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενό της με την υποβολή προσφοράς και με βάση την έγκριση για την κατάρτιση της. Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η Σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή άλλο οριζόμενο αντιπρόσωπο στον οποίο έχει εκχωρηθεί το σχετικό δικαίωμα. Η Σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται ή όταν συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η Σύμβαση μετά την υπογραφή των Συμβαλλομένων είναι εκτελεστή άμεσα. Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 1.Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προμήθειας ή ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες ή παραδόθηκε το μεγαλύτερο μέρος της προμήθειας ή ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των προβλεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών. 2.Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα έργου / υπηρεσιών που παραδόθηκε / παρασχέθηκαν. 3.Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 4.Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την Σύμβαση. Συμφωνείται το ανεκχώρητο των απαιτήσεων του προμηθευτή ή η μη ενεχυρίαση σε τρίτους. 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της δαπάνης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυήσεως καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος. Η εγγύηση συμμετοχής, ανεξάρτητα από τον φορέα που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, απαραίτητα πρέπει να αναφέρουν : α.ημερομηνία έκδοσης. β.εκδότη. γ.τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που απευθύνονται. δ.αριθμό εγγύησης. ε.πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. στ.τη σχετική Διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού. ζ.ότι η εγγύηση παρέχεται ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως. η.ότι το ποσόν της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. θ.σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ι.την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης η οποία είναι τουλάχιστον ένας μήνας μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η Διακήρυξη. ια.ο εκδότης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της εγγυήσεως ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας. ιβ.το σχετικό αίτημα γίνεται πριν την ημερομηνία λήξεως της εγγυήσεως. ιγ.το ποσό που καλύπτει η εγγύηση συμμετοχής.

13 10 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα όπως ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Ο Προμηθευτής στον οποίο γίνεται η κατακύρωση ή η ανάθεση, καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τυχόν έκπτωση. Η εγγυήσεις ανεξάρτητα από τον φορέα που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται απαραίτητα πρέπει να αναφέρουν : α.ημερομηνία έκδοσης. β.εκδότη. γ.τον οργανισμό Ο.Τ.Α. που απευθύνονται. δ.αριθμό εγγύησης. ε.πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. στ.τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. ζ.ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα, και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως. η.ότι το ποσόν της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. θ.σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ι.την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερομένων ειδών έτσι όπως ορίζεται από ην προσφορά του μειοδότη και κατά ελάχιστο τα τρία (3) χρόνια. ιβ.ο εκδότης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της εγγυήσεως ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας. ιγ.το σχετικό αίτημα γίνεται πριν την ημερομηνία λήξεως της εγγυήσεως. ιδ.το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών και επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους Επιστολή προέλευσης. Οι παραδοτέοι μετεωρολογικοί σταθμοί πρέπει να είναι καινούργιοι και να συνοδεύονται από επιστολή από το εργοστάσιο κατασκευής και προέλευσης και εγγύησης τουλάχιστον 24 μηνών. 13. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η τιμή δίνεται σε ευρώ (euro). Η τιμή αφορά συνολικά την προσφορά εκ μέρους του υποψηφίου αναδόχου για το σύνολο της προμήθειας και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνει. Η τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση / αναπροσαρμογή. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξάρτητα τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ Δημοσίου και Δήμων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον προϋπολογισμό είναι το διαθέσιμο για τον Δήμο στο σύνολο της προμήθειας όπως περιγράφεται στην μελέτη ενώ η συμβατική αξία της προμήθειας είναι το πόσο μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ΦΠΑ από το σύνολο του προϋπολογισμού της προμήθειας. 14. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι το πέρας της προμήθειας και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτή, σύμφωνα με την Διακήρυξη και την Μελέτη. Η προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν την λήξη κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην Διακήρυξη και την Μελέτη. 15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. Ενστάσεις κατά όρων της Διακήρυξης υποβάλλονται μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Πέραν της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες διαγωνιζόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της Διακήρυξης. 16. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνει άπαξ με την ολοκλήρωση του τμήματος της προμήθειας που προβλέπει την παροχή, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ετοιμασία από τον Ανάδοχο του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών για άμεση χρήση από τον Δήμο Περιστερίου. Σχετικά ακολουθούνται όλες οι νόμιμα προβλεπόμενες διαδικασίες (πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για την λειτουργία των Ο.Τ.Α.

14 11 Η πληρωμή σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών μετά την παράδοση της προμήθειας σύμφωνα με την σύμβαση που θα συναφθεί. 17. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΑ Όλα τα έγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ εξαίρεση τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας γίνονται δεκτά και στην αγγλική εφ όσον είναι πρωτότυπα και συνοδεύονται από ακριβείς και σαφείς μεταφράσεις. Ξενόγλωσσα φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών ή οδηγιών χρήσης κ.λπ που δεν δύναται να κατατεθούν επισήμως μεταφρασμένα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση του υποψηφίου προμηθευτή ότι μπορεί να αποδώσει με εγκυρότητα και ορθότητα το περιεχόμενο τους. Η επιστολή προέλευσης των συσκευών από χώρα και εργοστάσιο κατασκευής, μπορεί να κατατεθεί χωρίς επίσημη μετάφραση εφ όσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για το περιεχόμενό της. 18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή πρωτίστως θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος σύμβασης. Επί εμμένουσας διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Δικαστήρια Αθηνών εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 19. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.3548/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 46 του Ν / 2009 ήτοι : οι δαπάνες δημοσίευσης της Διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της Δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε Ανάδοχος με την διαδικασία με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι εκκρεμείς κατά την δημοσίευση του παρόντος διακηρύξεις δημοπρασιών συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με το προγενέστερο νομικό καθεστώς. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις αρχές τήρησης της αμεροληψίας και αξιοπιστίας του διαγωνισμού. Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Λύκος Αντιδήμαρχος

15 Περιστέρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας Ταχ.Κωδ. : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πληροφορίες : Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Τηλ. : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» Αριθμ. Μελέτης : 43/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,93 (9.947,91 πλέον ΦΠΑ 23% 2288,02 ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Η παρούσα μελέτη προμήθειας περιγράφεται υπό τον τίτλο «Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση πέντε (5) Μετρητικών-Μετεωρολογικών Σταθμών» και αφορά το Υποέργο 3 που περιλαμβάνεται στο Έργο «Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό».Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » - Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από την Ε.Ε. και 20% από Εθνικούς Πόρους. Σκοπός του Υποέργου 3 είναι η προμήθεια πέντε (5) μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών μαζί με το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό εγκατάστασης και λογισμικό λειτουργίας, η εγκατάσταση σε συγκεκριμένες θέσεις και η παραμετροποίηση, προκειμένου για την συστηματική καταγραφή τιμών, επιλεγμένων κλιματικών μικροκλιματικών δεικτών / παραμέτρων και χρήση του διαμορφωμένου λογισμικού για την μεταφορά, διάχυση και συγκέντρωση μέσω διαδικτύου, και επεξεργασία της προκύπτουσας πληροφορίας, ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της παρέμβασης βιοκλιματικής ανάπλασης στην περιοχή Χωράφας. Οι βασικές λειτουργίες που θα καλύπτουν ο μετεωρολογικοί σταθμοί είναι οι εξής: Α. Κατ ελάχιστον μέτρηση των εξής παραμέτρων : Υπεριώδης ακτινοβολία (UV). Ηλιακή ακτινοβολία. Εξωτερική θερμοκρασία/ θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου ασύρματης κονσόλας. Υγρασία αέρα / Σχετική υγρασία αέρα. Βαρομετρική πίεση. Βαρομετρική τάση. Δείκτης δυσφορίας. Σημείο δρόσου. Ποσοστό βροχόπτωσης / ύψος βροχόπτωσης. Ταχύτητα ανέμου / Επικρατής άνεμος. Β. Επεξεργασία των μετρήσεων μέσω ειδικού λογισμικού και ανάρτηση των αποτελεσμάτων σε ειδικό διαδικτυακό τόπο. Γ. Παρακολούθηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων της βιοκλιματικής ανάπλασης σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και ποιες ενδεχομένως παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν επιπλέον.

16 Ειδικότερα, η γενική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας αφορά : α. Την προμήθεια πέντε (5) μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών. β. Το απαραίτητο συνοδευτικό λογισμικό. γ. Τον απαραίτητο εξοπλισμό εγκατάστασης (ιστία, συρματόσχοινα σταθεροποίησης, κ.λπ). δ. Την εγκατάσταση. ε. Την παράδοση εν πλήρη λειτουργία των πέντε (5) μετρητικών-μετεωρολογικών σταθμών στον Δήμο Περιστερίου. στ. Την παροχή Τεχνικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης. Τα επιμέρους βασικά στοιχεία της προμήθειας είναι τα εξής : - Οι μετρητικοί μετεωρολογικοί σταθμοί. - Οι αισθητήρες που θα καλύπτουν το είδος και τις απαιτήσεις των μετρήσεων. - Οι ηλιακές κυψέλες αυτόνομης ρευματοδότησης για κάθε σταθμό. - Το ασύρματο δίκτυο που θα αναπτυχθεί. - Η ασυρματική κονσόλα διαχείρισης. - Το συνοδευτικό λογισμικό επεξεργασίας μετρητικών μετεωρολογικών δεδομένων. - Τα ιστία εγκατάστασης και συνοδευτικά εξαρτήματα. Η εγκατάσταση και λειτουργία των μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών θα συμβάλλει αναλυτικά : α. Στην με ακρίβεια μέτρηση επιλεγμένων μετεωρολογικών δεικτών, όπως ακτίνες UV (υπεριώδης ακτινοβολία), θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου (αέρα), σχετική υγρασία, βαρομετρική τάση και πίεση, ύψος βροχόπτωσης κ.λπ. β. Στην χρησιμοποίηση των μετρήσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα αφορούν την αποτελεσματικότητα των βιοκλιματικών παρεμβάσεων σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπλαση της περιοχής Χωράφα, και ποιες ενδεχομένως παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν επιπλέον. γ. Στην γνωστοποίηση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων προς το κοινό μέσω ειδικά διαμορφωμένου λογισμικού, για την εύκολη ανάγνωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, στα πλαίσια της πολιτικής διάχυσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας. δ. Την δημιουργία βασικής υποδομής για την σταδιακή συνολική ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης επιλεγμένων παραμέτρων του μικροκλίματος του Περιστερίου και πιθανή διεύρυνση των δυνατοτήτων σε επίπεδο μόνιμης παρακολούθησης (monitoring) όμορων περιοχών του Περιστερίου ή της Δυτικής Αττικής. ε. Στην χρήση του δικτύου από Υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου ή άλλους φορείς, για την συγκέντρωση πληροφοριών που θα συνδράμουν στον καθορισμό πολιτικής ανάπτυξης πρασίνου και οικιστικής ανάπτυξης, για ενημερωτικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς. Αναλυτικά Στοιχεία Οι μετρητικοί-μετεωρολογικοί σταθμοί θα αποτελούν ένα ενιαίο δίκτυο, μέσω διασύνδεσης με ασυρματικό σύστημα το οποίο θα είναι πιστοποιημένο τουλάχιστον κατά CE και δεν θα χρειάζεται ειδική αδειοδότηση για τη συχνότητα που θα χρησιμοποιεί. Οι σταθμοί θα πρέπει να μπορούν να έχουν ανεξαρτησία τροφοδοσίας ρεύματος μέσω ηλιακών συλλεκτών και εναλλακτικά να έχουν τροφοδοσία από μόνιμη πηγή. Η ασυρματική διασύνδεση των σταθμών θα μπορεί να επιτευχθεί είτε απ ευθείας μεταξύ τους είτε μέσω τρίτης συσκευής που θα αποτελεί όμως συσκευή του ίδιου κατασκευαστή ή άλλου χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα συμβατότητας και να εμποδίζεται ο στόχος χρήσης από το Δήμο Περιστερίου. Στόχος της χρήσης ασυρματική διασύνδεσης των μετρητικών σταθμών θα είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β21) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β21) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β21) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012 ΑΔΑ: Β4ΧΩΛΞ-2Υ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-202 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 390 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου και όρων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826088 2015-06-05

15PROC002826088 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: 02/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΟΙΚ 20297 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 5/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27365 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 152 34

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672706 2015-03-30

15PROC002672706 2015-03-30 15PROC002672706 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 14110/24-3-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό και την Αρχειοθέτηση Πρότυπων Γενοτύπων Θηλαστικών ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 31/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα