M A C H I N A Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M A C H I N A Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η Σ"

Transcript

1 M A C H I N A ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η Σ Έκδοση

2 Εισαγωγή Εύχαριστού μέ για το ένδιαφέ ρον σας προς τα προι ο ντα μας, η έταιρι α μας δραστηριοποιέι ται στον χωρο των Αγροτικων μηχανημα των η δη απο το Ση μέρα η γκα μα μας καλύ πτέι έ να έύρύ φα σμα αναγκων και έλπι ζούμέ να μπορέ σούμέ να σας έξύπηρέτη σούμέ. Βασικέ ς πληροφορι ές 1. Ο κατα λογος πέριέ χέι τιμέ ς λιανικη ς χωρι ς ΦΠΑ καθως απέύθύ νέται σέ έμπο ρούς μέ έξαι ρέση τις προσφορέ ς πού έι ναι σέ νέ τη 2. Τα προι ο ντα / μοντέ λα έι ναι ένδέικτικα της γκα μας καθως καταχωρη σαμέ τα πλέ ον έμπορικα για την Ελληνικη αγορα, πέρισσο τέρα μοντέ λα η πληροφορι ές μπορέι τέ να αναζητη σέτέ στο site μας η αν δέν βρι σκέται κα τι μπορέι τέ να έπικοινωνη σέτέ μαζι μας 3. Όλα τα προι ο ντα μας σύνοδέύ ονται απο καρδανικο α ξονα έκτο ς αν αναφέ ρέται αλλιως 4. Η ημέρομηνι α ο πού σύνοδέύ έι την τιμη δηλωνέι απο πο τέ έ χέι παραμέι νέι σταθέρη η τιμη Δομή Καταλόγου Προϊόν Πληρότητα Σελίδα Φρέ ζές Ενδέικτικα Μοντέ λα 3 Φρέζοσκαλιστη ρια Πλη ρη (Δύνατο τητα Κατα Παραγγέλι α Παραμέτροποι ησης) 4 Καταστροφέι ς απλοι Ενδέικτικα Μοντέ λα 5 Καταστροφέι ς μέ μπρα τσο Ενδέικτικα Μοντέ λα 6 Καταστροφέι ς Τηλέσκοπικοι Ενδέικτικα Μοντέ λα 6 Διανομέι ς (μονη φτέρωτη ) Ενδέικτικα Μοντέ λα 7 Διανομέι ς (διπλη Φτέρωτη ) Ενδέικτικα Μοντέ λα 7 Διανομέι ς (Καροτσα κι) Πλη ρη Γκα μα 8 Διανομέι ς (Εξαρτη ματα) Ενδέικτικα Μοντέ λα 8 Διανομέι ς (Άλατος) Ενδέικτικα Μοντέ λα 9 Χορτοκοπτικα Ενδέικτικα Μοντέ λα 10 Χορτοσύλλέ κτές Πλη ρη Γκα μα 11 Διαλογέ ας (Κα στανων) Πλη ρη Γκα μα 11 Μύ λοι Ζωοτροφων Ενδέικτικα Μοντέ λα 12 Αύλακωτη ρές (Πέριστροφη ς) Ενδέικτικα Μοντέ λα 13 Riper Ενδέικτικα Μοντέ λα 14 Αύλακωτη ρές (Κα θέτοι) Ενδέικτικα Μοντέ λα 14 Μοτοτσα πές Ενδέικτικα Μοντέ λα 15 Μοτοκαλλιέργητέ ς Ενδέικτικα Μοντέ λα 16 Χορτοκοπτικα Ενδέικτικα Μοντέ λα 17 Ψέκαστικα (Καροτσα κια) Πλη ρη Γκα μα 18 Μέταφορέ ας Πλη ρη Γκα μα 18 Εργαλέι α Αέ ρα Πλη ρη Γκα μα 19 Ερασιτέχνικα Εργαλέι α Πλη ρη Γκα μα 20 Χορτοδέτικέ ς Πρέ σσές Πλη ρη Γκα μα 21 Ει δη σέ Προσφορα Πλη ρη Γκα μα 22 Έκδοση Σελίδα : 2/23

3 ΦΡΕΖΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Τύπος φρέζας - Πλάτος εργασίας Μαχαίρι σε κάθε αστέρι Σειρές μαχαιριών Σύνολο μαχαιριών Απαιτούμενη ισχύς Βάρος kgr ( ) ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν.Μ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΒΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ N.M. 1,90 (75 ) ΗΡ ,00 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ν.Μ. 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΒΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ Β.Τ. 2,10 (82 ) ΗΡ ,00 Όλές οι φρέ ζές σύνοδέύ ονται απο αύτο ματο α ξονα μέτα δοσης κινη σέως (σύμπλέ κτη). VALENTINI Mod. JAGUAR 4200 MAXI SQUALO 5200 HERCULES 6200 Ενωση Διέθνής ένωση 3ού σημέίού 2ης & 3ης κατηγορία Ρότορας (Μαχαίρια) Ελικοέιδή ή τέτράγωνα Ελικοέιδή ή τέτράγωνα PTO (RpM) 1000 Πλαϊνοί καρδονικοί Μέ μπούλόνι Μέ σύμπλέκτη Μέ σύμπλέκτη Κεντρικός καρδονικός Σταθέρός - ραβδωτός Φαναριέρα πίσω Για κύκλοφορία σέ οδικό δίκτύο Ρύθμιση πίσω μπάρες Μέ αμορτισέρ έλατηρίού Άνοιγμα και κλείσιμο Υδραύλικό μέ μπούκάλές & βαλβίδές έμπλοκής Υδραύλικό μέ μπούκάλές & βαλβίδές έμπλοκής Υδραύλικό μέ 4 μπούκάλές & βαλβίδές έμπλοκής Προστατευτικά στη Μεταφορά Χέιροκίνητη μπάρα ασφαλέίας Υδραύλικό έξάρτημα μέ γάντζούς & μπάρα ασφαλέίας Μπάρα ασφαλέίας Ελάχιστη Ισχύς (HP) 120/ / /400 Πλάτος εργασίας (Mt) 4,20 5,20 6,20 Πλάτος κλειστό (Mt) 2,40 2,47 2,87 Βάθος εργασίας (cm) Μαχαίρια Βάρος (Kgr) Κύλινδρος Packer χέιροκίνητα μέ μανιβέλα ασφαλέίας Packer χέιροκίνητα μέ μανιβέλα ασφαλέίας Packer ύδραύλικός μέ 4 μπούκάλές ( ) , , ,00 Έκδοση Σελίδα : 3/23

4 ΦΡΕΖΟΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Χρήση Μοντέλο Σειρές Εξάγωνο Διαφορικό ( ) Καλαμπο κι, Ηλιο σπορος, Φασο λια 2/55 ΒΤ 2 41mm Κανονικο 2.370,00 Καλαμπο κι, Ηλιο σπορος, Φασο λια 3/55 ΒΤ 3 41mm Κανονικο 2.900,00 Καλαμπο κι, Ηλιο σπορος, Φασο λια 3+2/55-35 ΒΤ 5 41mm Βαρέ ως 3.920,00 Βαμβα κι, Ντομα τα, Καπνα Βιρτζι νια 2/80 ΒΤ 2 41mm Κανονικο 2.680,00 Βαμβα κι, Ντομα τα, Καπνα Βιρτζι νια 3/80 ΒΤ 3 41mm Κανονικο 3.130,00 Βαμβα κι, Ντομα τα, Καπνα Βιρτζι νια 3+2/80-45 ΒΤ 5 41mm Βαρέ ως 4.360,00 Τέύ τλα - Καπνα 4/35 ΒΤ 4 41mm Κανονικο 3.340,00 Τέύ τλα - Καπνα 3+2/35-27 ΒΤ 5 41mm Βαρέ ως 3.920,00 Τέύ τλα - Καπνα 4+2/35-27 ΒΤ 6 41mm Βαρέ ως 4.130,00 Τέύ τλα - Καπνα 5+2/35-27 ΒΤ 7 41mm Βαρέ ως 4.480,00 Πατα τές 3/ mm Κανονικο 2.930,00 Εξάρτημα: Αύλακωτη ρας φρέζοσκαλιστηρι ού κομπλέ (τιμη μονα δος) 250,00 -Τα φρέζοσκαλιστη ρια και το σκαλιστη ρι, σύνοδέύ ονται απο απλο α ξονα μέταδο σέως κινη σέως. Έκδοση Σελίδα : 4/23

5 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (Απλοί) Ο R S Ι Ελαφρού Τύπου για κλαδιά διαμέτρου ως 4cm(αμπέλια,ακτινίδια, κ.α.) Mod. Πλάτος Απαιτούμενη Βάρος Σφυριά εργασίας ισχύς τρακτέρ VULCANIC 165 υδραυλική συρτάρωση 162 cm 60 HP 510 kgr ,00 Ενδέικτικη τιμη WLO 1900 Συρταρωτός 192 cm HP 336 kgr , Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Rollip εσωτερικό (μέσα στο διαφορικό), τσαρούχια, καρδονικός απλός, κύλινδρος πίσω. Ελαφρού Τύπου ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΡΤΑΡΩΣΗ για γρασίδι, κλιματσίδες, σόγια, κλαδιά μικρών διαστ. Mod. Πλάτος εργασίας Απαιτούμενη ισχύς τρακτέρ Βάρος Σφυριά ( ) WTR cm HP 360 kgr ,00 Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Rollip έσωτέρικο (μέ σα στο διαφορικο ), τσαρού χια, καρδονικο ς απλο ς, κύ λινδρος πισω. Εxtra Εξοπλισμός: Αξονάκια συλλογής WTR 1350 τμχ.8 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΡΤΑΡΩΣΗ Mod. Πλάτος Απαιτούμενη Βάρος Σφυριά Λιανική τιμή εργασίας ισχύς τρακτέρ WHO cm HP 655 kgr ,00 ( ) PRISMATIC cm 70 HP 650 kgr ,00 Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Rollip έσωτέρικο (μέ σα στο διαφορικο ), τσαρού χια, καρδονικο ς απλο ς, κύ λινδρος πι σω, έσωτέρικο διπλο ταβα νι. Εxtra Εξοπλισμο ς: Αξονα κια σύλλογη ς για WHO 1800 τμχ.12 Αξονα κια σύλλογη ς για WHO 2000 τμχ.13 ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ, ΚΑΛΑΜΙΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΚΑΠΝΑ Mod. Πλάτος Απαιτούμενη Βάρος Μαχαίρια εργασίας ισχύς UNIQUE cm 90 HP 515 kgr ,00 UNIQUE cm 100 HP 580 kgr ,00 UNIQUE cm 110 HP 625 kgr ,00 Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Rollip εσωτερικό (μέσα στο διαφορικό), καρδονικός άξονας απλός, Υπερβαρέου τύπου για άγρια βλάστησης, κορμών δέντρων μέγιστό Φ 18 cm. Πλάτος Απαιτούμενη Βάρος Σφυριά Mod. εργασίας ισχύς ( ) W-FORREST cm 90 HP 1030 kgr ,00 W-FORREST cm 110 HP 1100 kgr ,00 Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Διπλό Rollip εσωτερικό (μέσα στο διαφορικό), τσαρούχια, καρδονικός άξονας απλός, κύλινδρος υδραυλικός Έκδοση Σελίδα : 5/23

6 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (Μπράτσο) Mod. O R S I πλαγιές, κανάλια, λοφίσκους Πλάτος εργασίας Ελάχιστη ισχύς τρακτέρ Βάρος kgr Σφυριά FARMER cm ΗΡ , PRESTIGE cm HP , Χαρακτηριστικά Rollip έσωτέρικο (μέ σα στο διαφορικο ) Καρδονικο ς α ξονας απλο ς Κύ λινδρος πισω Εσωτέρικο διπλο ταβα νι Πισω ανοιγο μένη πο ρτα Κλι ση μέ ύδραύλικη μπούκα λα Υδραύλικη πλέύρικη μέτατο πιση Άρθρωση προσαρμογη ς τού μηχανη ματος στις ανωμαλι ές τού έδα φούς O R S I εργασία από απόσταση ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (Τηλεσκοπικοί) Mod. LEADER GP 589 VENTRAL LEADER GP 509 VISUAL Ελάχιστη απόσταση τροχών Ελάχιστη ιπποδύναμη Βάρος Kgr Ελάχιστο βάρος τρακτέρ 200 cm 70 HP 1470 kgr cm 70 HP 1100 kgr Χαρακτηριστικά Rpm 540στροφέ ς/λέπτο -Χωρητικο τητα έλαι ού 190 lt Παροχη έλαι ού 110 lt/min-rpm μαχαιροφο ρού 3150 στρ/min Αντλι α και κινητη ρας απο χύτοσι δηρο Κέφαλη κοπη ς 1,25 m μέ μαχαιροφο ρο ανταλλα ξιμων μαχαιριων η σφύριων τύ πού C,G,B,M Σύσκέύη ασφαλέι ας: Υδραύλικη πέριστροφη Εύ καμπτα καλωδια χέιρισμού Φαναριέ ρα και προφύλακτη ρας Πέριστροφη κέφαλη ς 240ο και διπλη φορα πέριστροφη ς ρο τορα. Διχα λα Τέντωτη ρές Καρδονικο ς α ξονας Ψύ κτης έλαι ού μέ θέρμοστα τη Ελαιοπνέύματικη μηχανικη ανα ρτηση Έκδοση Σελίδα : 6/23

7 EUROSPAND MACHINA ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (μονή Φτερωτή) S 273L Στρο γγύλος πο δι στη ριξης & σι τα & άξονα Eurospand 369, FS.500 Στρο γγύλος 350 ltr & άξονα Machina 380,00 R 733 Στρο γγύλος σι τα & άξονα & σβωλοτριφτη Eurospand 1.400,00 ERCOLE Τέτρα γωνος σι τα & άξονα & σβωλοτριφτη & ύδραύλικο χέιριστη ριο Eurospand 2.300,00 EUROSPAND ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (Διπλή Φτερωτή) DAVID 590 Χωρητικο τητα 600 lt Τέτρα γωνος Μέ 2 σιτές κα τω Δια μέτρος διανομη ς 18m Υδραύλικο χέιριστη ριο DAVID 590 INOX Χωρητικο τητα 600 lt Τέτρα γωνος Μέ 2 σι τές κα τω Δια μέτρος διανομη ς 18m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 24 Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς12-24 m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 28 Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 32 Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 24 INOX Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς12-24 m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 28 INOX Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 32 INOX Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς m Υδραύλικο χέιριστη ριο 3.200, , ,00 Ενδέικτικη 6.250,00 Ενδέικτικη 5.810,00 Ενδέικτικη 6.850,00 Ενδέικτικη 6.070,00 Ενδέικτικη 7.150,00 Ενδέικτικ Έκδοση Σελίδα : 7/23

8 ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (Καροτσάκι) O M A S C.30 Χέιροδηγού μένος για λι πανση δέξια αριστέρα για καλαμπο κι, λαχανικα κ.α. 84,00 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (Εξαρτήματα) EUROSPAND Χέιριστη ριο R & E Ντιζα 252,00 Χέιριστη ριο R & E Υδραύλικο 276,00 Χέιριστη ριο R & E Υδραύλικο πλέύρικού 404,00 Πλέύρικο SL 195,00 Πλέύρικο R & E Δέξια Αριστέρα μέ φτέρωτη βιδωτέ ς χού φτές 555,00 Πλέύρικο DAVID 590 ΙΝΟΧ 495,00 Εξα ρτημα Αλατιού R & E 143,00 Εξα ρτημα Αλατιού SL 82,00 Προέ κταση ΕRCOLE κατα ύ ψος 200LT 200,00 Προέ κταση DAVID 590 ΙΝΟΧ κατα ύ ψος 400LT 480,00 Προέ κταση DAVID 590 κατα ύ ψος 200LT 155,00 Προέ κταση JOLLY κατα ύ ψος 600LT 370,00 Προέ κταση JOLLY κατα ύ ψος 1400LT 800,00 Σι τα DAVID 590 ΙΝΟΧ 251,00 Σι τα JOLLY ΙΝΟΧ 455,00 Υπέδαφολιπαντικο SL για αμπέ λι 357,00 Έκδοση Σελίδα : 8/23

9 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΛΑΤΟΣ (Συρόμενος) EUROSPAND Mod SPS Συρόμενος με μετάδοση κίνησης που γίνεται από τους τροχούς Χωρητικο τητα χοα νης : 800 lt Μέ γιστη ταχύ τητα δρο μού : 40km/h Άνοιγμα τροχων : 1.5m Διαφορικο μέ σταμπαριστα γρανα ζια ύψηλη ς αντοχη ς Αποσύ μπλέξη πέριστροφη ς δισκού διανομη ς Φαναριέ ρα Κομπλέ χοα νη τροφοδο τησης, δι σκος διανομη ς μέ χού φτές inox Βα ρος : 262kgr Εξαρτήματα 5.450,00 Σβωλοτρι φτης 50,00 Σβωλοτρι φτης inox 68,00 Κο σκινο φιλτραρι σματος 122,00 Στάνταρ εξοπλισμός Κωνικη χοα νη σέ ένιαι ο κομμα τι ατσαλιού. Ανταλλα ξιμη βα ση. Πλαισιο: Δύ ο πλέύρέ ς σέ ατσα λι απο καλού πι για ύψηλη αντι σταση. Φύγο κέντρο σύ στημα: μέ δι σκο μέγα λης διαμέ τρού και βα νές απο ανοξέι δωτο χα λύβα. Ανέξα ρτητο δέξι και αριστέρο σύ στημα τροφοδο τησης. Κατέύθύνο μένος μοχλο ς για ομαλη διανομη. Κέντρικο κιβωτιο ταχύτη των μέ ατσα λινα κωνικα πηνια. Έκδοση Σελίδα : 9/23

10 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ AGRIWORK BELLON Μάρκα Πλάτος κοπής Δίσκοι Σπαστήρα Λιανική τιμή ( ) AGRIWORK 1,65m 4 Όχι 4.450,00 AGRIWORK 2,10m 5 Ναι 8.900,00 BELLON 1,70m 2 Όχι 3.590,00 BELLON 1,90m 2 Όχι 4.340,00 BELLON 1,70m 2 Ναι 5.250,00 BELLON 1,90m 2 Ναι 5.850,00 BELLON 1,90m 2 Ναι Υδραύλικη Μπούκα λα 7.575,00 BELLON 2,05m 2 Όχι 4.900,00 Έκδοση Σελίδα : 10/23

11 ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ AGRIWORK Μπράτσα Πλάτος Εργασίας Λιανική τιμή ( ) Ελικόπτερο 8 2,80m 2.212,00 Ελικόπτερο 9 3,20m 2.307,00 Ελικόπτερο 9 3,40m 2.422,00 Μαργαρίτα 4 Αστέ ρια 2,30m 764,00 MAGIC THREE ΔΙΑΛΟΓΕΙΣ (Κάστανων) Ιδανικό για τον αγρότη ο οποίος μετά την συλλογή των καστάνων μπορεί σε λίγο χρονικό διάστημα να κάνει διαλογή όλης της συλλογής του σε μια μέρα. Εύκολο κουμπί χειρισμού με μειωτήρα για κατάσταση ανάγκης. Μπροστινή έξοδος τρίτου ζυγίσματος. Δύο κάτω πλευρικά προστατευτικά που αποτελούνται από ειδικό αεροδυναμικό κόσκινο που συμβάλλουν στην άμεση συλλογή σε σάκους ή κασόνια των πρώτων δύο ζυγισμάτων, εξαλείφοντας ταυτόχρονα μέρη κλαδιών, φύλλων, φλούδων και ό,τι άλλο μπορεί να περιέχεται μέσα στο υλικό. Δυνατότητα επεξεργασίας: έως 400kgr καστάνων ανά ώρα. Μετάδοση κινήσεως: κινητήρα με μειωτήρα μονοφασικό 220 V 50 Ηz Διαστάσεις: 130x70x113εκ ύψος. Βάρος :95 kgr Χωρητικότητα χοάνης :50 LT 2.195,00 Έκδοση Σελίδα : 11/23

12 ΜΥΛΟΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ O M A S Ενέ ργέια Εταιρι α Μοντέ λο HP Κο σκινα Στροφέ ς /λέπτο Σφύρια Απο δοση κιλα /ωρα Σχο λια Ρέύ μα ΑΜΑ 1600W 4 1 κα δο 50lt 158,00 Ρέύ μα OMAS Μ Μονοφασικο & θέρμικο 605,00 Ρέύ μα OMAS Μ Μονοφασικο & θέρμικο 605,00 Ρέύ μα OMAS Μ13 5, Tριφασικο & θέρμικο 1.180,00 P.T.O. OMAS TURBO 150P Πολλαπλασιαστη σέ μπα νιο λαδιού. Ένωση 3ού σημέι ού μέ κύκλωνα P.T.O. OMAS Μ Μέτα δοση κι νησης μέ τραπέζοέιδη ς ιμαντές Οι τιμέ ς για Μ21 και TURBO 150P δέν σύμπέριλαμβα νούν τον α ξονα κινη σέως , , Έκδοση Σελίδα : 12/23

13 ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΕΣ (Περιστροφής) D O N D I ΒΑΘΙΕΣ ΑΡΩΣΕΙΣ Mod. Ιπποδύναμ η ΗΡ Ταχύτητα km/h PTO στροφέςλεπτό Κλίση αυλακιού Φάρδος επάνω max cm Φάρδος κάτω max cm Βάθος max cm Βάρος kgr Λιανική Τιμή DMR ,8/1, o ,00 DMR ,8/1, o ,00 DMR.25 NLF-28 o DBR.65R /32 DBR.75R / ,8/1, o , ,4/0,6 540 η ,4/0,6 540 η 1000 * Mod.DMR.20 : Χωρι ς α ξονα μέταδο σέως κινη σέως 32 o ,00 32 o ,00 Έκδοση Σελίδα : 13/23

14 ΡΙΠΕΡ ΓΙΑ ΒΑΘΙΕΣ ΑΡΩΣΕΙΣ D O N D I Μοντέλο Απαιτούμενη ισχύς τρακτέρ Βάθος εργασίας cm Αριθμός νυχιών Ύψος σκελετού cm Πλάτος εργασίας m Πλάτος σκελετού m Βάρος kgr Λιανική Τιμή RP5-P ΗΡ ,50 2, ,00 RP7- P ΗΡ ,30 3, ,00 D O N D I ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΕΣ (Κάθετο Σκάψιμο) Mod. ΗΡ Ταχύτητα km/hr PTO στροφέςλεπτό Βάθος 1 αυλακιού cm Φάρδος αυλακιού cm Βάρος kgr Λιανική Τιμή DRENAG ,35/0, ,00 Έκδοση Σελίδα : 14/23

15 ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ LAMPACRESCIA ΜΟΤΟΤΣΑΠΑ mod. DL 501 Κινητη ρας βένζι νης 4χρονος AMC 200 5,6 ΗΡ Ταχύ τητα 1έμπρο ς Μέτα δοση κι νησης μέ καδέ να Σύμπλέ κτης: Ιμα ντας μέ σταδιακη σύ μπλέξη Χέιρολαβέ ς: Ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Φρέ ζα: 64cm τέσσα ρων αστέριων, μέ πλαινού ς δι σκούς και πι σω τροχο μέταφορα ς ΜΟΤΟΤΣΑΠΑ mod. DL 10 Κινητη ρας LOMBARDINI 1IM 350 βένζι νης 4χρονος 9ΗΡ, Εκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές 3 έμπρο ς + 1 ο πισθέν Μέτα δοση μηχανικη μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: 1 ανέξα ρτητο +1 σύγχρονισμέ νο Σύμπλέ κτης : πολλαπλο ς μέ 3 δι σκούς έν ξηρω Χέιρολαβέ ς ένύσχιμέ νές ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: αύτο ματο ξέκομπλα ρισμα της ο πισθέν +motorstop σύνδύασμέ νο μέ τον λέβιέ σύμπλέ κτη. Φρέ ζα ρύθμιζο μένη 100έκ. μέ 6 αστέ ρια μέ πλέύρικού ς δισκούς Βα ρος 95kgr 720, ,00 Έκδοση Σελίδα : 15/23

16 ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ LAMPACRESCIA ΜΟΤΟKAΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΚΟΜΒΙ 98 Κινητη ρας AMC 200 βένζι νης 4χρονος μέ 5,6 ΗΡ έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές: 1 έμπρο ς + 1 ο πισθέν Μέτα δοση μηχανικη μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: ανέξα ρτητο μέ 1 ταχύ τητα ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Σύμπλέ κτης : κωνικο ς σέ μπα νιο έλαι ού Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: σύ μφωνα μέ τις οδηγι ές CE Άξονας τροχων σταθέρο μέ καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Τροχοι 13X500-6 Φρέ ζα 50έκ, ρύθμιζο μένη έως 36έκ. ΜΟΤΟKAΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ CASTORO DF Κινητη ρας KD70 DIESEL 6.7ΗΡ έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές: 3 έμπρο ς + 3 ο πισθέν Μέτα δοση μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: ανέξα ρτητο μέ 1 ταχύ τητα ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Σύμπλέ κτης : πολλαπλο ς μέ 4 δι σκούς έν ξηρω Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180 ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: σύ μφωνα μέ τις οδηγι ές CE Άξονας τροχων: διαφορικο μέ μπλοκα ρισμα και καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Αποστα τές τροχων 6έκ. Τροχοι μέ ζα ντές Φρέ ζα 65έκ, ρύθμιζο μένη έως 40έκ. Βα ρος 127kgr. Κοτσαδού ρα για ρύμού λκα ΜΟΤΟKAΛΛΙΕΡΓΗΤΗ CASTORO SUPER Κινητη ρας ΚΑΜΑ ΚD100 DIESEL 10HP μέ αύτο ματο τύ λιγμα σχοινιού Ταχύ τητές 4 έμπρο ς + 3 ο πισθέν Μέτα δοση κι νησης μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ πολλαπλο, 4 δι σκων έν ξηρω.ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Εξαρτη ματα ασφαλέι ας:σύ μφωνα μέ τις οδηγιές CE Άξονας τροχων: μπλοκέ διαφορικο και προστατέύτικα καπα κια χο ρτού Κομπλέ μέ έ νωση για ρύμού λκα, τροχού ς 6,5/80-12 μέ ρύθμιζο μένές ακτι νές, ρύθμιζο μένη φρέ ζα 80cm 2.050, , ,00 Έκδοση Σελίδα : 16/23

17 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ LAMPACRESCIA ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΌ FC 90 Κινητη ρας AMC 200 βένζι νης 4χρονος μέ 5,6 ΗΡ έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές: 1 έμπρο ς + 1 ο πισθέν Μέτα δοση μηχανικη μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: ανέξα ρτητο μέ 1 ταχύ τητα ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Σύμπλέ κτης : κωνικο ς σέ μπα νιο έλαι ού Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: σύ μφωνα μέ τις οδηγι ές CE Άξονας τροχων σταθέρο μέ καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Τροχοι 13X500-6 Χλοοκοπτικη μπα ρα τύ πού garden 90 cm ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΌ FC 207 Κινητη ρας AMC A109 βένζι νης 8,2 ΗΡ έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές: 4 2 έμπρο ς + 2 ο πισθέν Μέτα δοση μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: ανέξα ρτητο μέ 1 ταχύ τητα ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Σύμπλέ κτης : πολλαπλο ς μέ 4 δι σκούς έν ξηρω Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180 ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: σύ μφωνα μέ τις οδηγι ές CE Άξονας τροχων σταθέρο μέ καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Τροχοι 16X6,50-8 Χλοοκοπτικη μπα ρα τύ πού mulching 112 cm ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΌ FC 100 Κινητη ρας ΚΑΜΑ ΚD70 DIESEL 6,7 HP μέ αύτο ματο τύ λιγμα σχοινιού Ταχύ τητές 6 3έμπρο ς + 3 ο πισθέν Μέτα δοση κι νησης μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ πολλαπλο, 4 δι σκων έν ξηρω.ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Εξαρτη ματα ασφαλέι ας:σύ μφωνα μέ τις οδηγιές CE Άξονας τροχων σταθέρο μέ καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Τροχοι 16X6,50-8 Χλοοκοπτικη μπα ρα τύ πού mulching 112 cm 1.830, , ,00 Έκδοση Σελίδα : 17/23

18 ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ (Καροτσάκια) Βύτι ο απο πολύαιθύλέ νιο Βαθμολογικη κλι μακα Εύ κολο α δέιασμα και τα πα αδέια σματος Δύ ο ρύθμιζο μένές λαβέ ς μα νικας Εξωτέρικο φι λτρο έισπνοη ς, Ρακο ρ έισπνοη ς ολικού αδέια σματος Mod Ενέργεια HP/V Αντλία atm Παροχή Δεξαμενή Λάστιχο Τροχοί Λιανική Τιμή CAR 70 Ρέύ ματος 1,2/220 AR lt/min 70lt 5m 1 Χ 3, ,00 CAR 120 Ρέύ ματος 1,2/220 AR lt/min 120lt 10m 2 Χ 3, ,00 CAR 70 Βένζι νη Intermotor 4/- AR lt/min 70lt 5m 1 Χ 3, ,00 LGA184 CAR 120 Βένζι νη Intermotor LGA184 4/- AR lt/min 120lt 10m 2 Χ 3, ,00 Εξάρτημα: Βαρού λκο μέ 50m λα στιχο 106,00 LAND SURF ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ MOD. LS 250 Κινητη ρας Kawasaki 3HP βένζι νης 4χρονος, έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα σχοινιού. Mέ γιστο φορτι ο:250 kgr Ταχύ τητές :2 έμπρο ς +1 πι σω (μηχανικη μέτα δοση κινη σέως) Μέ έιδικο ύποπο διο για τον χέιριστη. Ερπιστριοφο ρο Χέιροκι νητο σύ στημα αδέια σματος Οδη γηση : πλαινο σύ στημα σύμπλέ κτη. Καρο τσα : Φα ρδος 53cm+20cm +20cm μέ πτύσσο μένα παραπέ τα. Μη κος 92cm +20cm μέ πτύσσο μένα παραπέ τα. Ύψος 41cm +13cm ,00 Έκδοση Σελίδα : 18/23

19 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΑ (Περιποίηση Δένδρων) Προϊόν Μάρκα Σχόλια Αεροψάλιδα mod.a5p Για δέ ντρα Κοπή Φ32 - Πίεση 8/10bar - Βάρος 0,65 kgr απορρο φηση αέ ρας 80 lt/min 70,00 Λάστιχο Elastolan Κο κκινο 6Χ8 πολύούρέθα νης (Σύσκέύασι α των 100mt) 0,65/mt Λάστιχο Elastolan Κο κκινο 10Χ8 πολύούρέθα νης (Σύσκέύασι α των 100mt) 1,15/mt Λάστιχο Elastolan Μπλέ 10Χ8 πολύούρέθα νης (Σύσκέύασια των 100mt) 0,80/mt Αλυσοπρίονα PATERLINI μέ αύτο ματη λι πανση Φ20cm, lt/min, 8-10bar, βα ρος 2kgr, λα μα 26cm, καδένα 3/8 Αλυσοπρίονα PATERLINI μέ αύτο ματη λι πανση Φ20cm, lt/min, 8-10bar, βα ρος 2kgr, λα μα 26cm, καδένα 1/4 311,00 311,00 Ελαιοραβδιστικά PATERLINI OLYWOOD 279,00 Ελαιοραβδιστικά PATERLINI ESPRESSO 295,00 Προεκτάσεις PATERLINI Σταθέρη 1,5mt αλούμινι ού 93,00 Προεκτάσεις PATERLINI Σταθέρη 2,0 mt αλούμινι ού 97,50 Προεκτάσεις PATERLINI Σταθέρη 2,5 mt αλούμινι ού 104,00 Προεκτάσεις PATERLINI Ρύθμιζο μένές 0,95-1,25 mt α νθρακα & αλούμινι ού 111,00 Προεκτάσεις PATERLINI Ρύθμιζο μένές 2,05-3,45 mt α νθρακα & αλούμινι ού 180,00 Προεκτάσεις PATERLINI Ρύθμιζο μένές 0,95-1,25 mt αλουμινίου & αλουμινίου 108,00 Προεκτάσεις PATERLINI Ρύθμιζο μένές 2,05-3,45 mt αλουμινίου & αλουμινίου 153,00 Προεκτάσεις PATERLINI Χέιρολαβη προέ κτασης 44,70 Προεκτάσεις PATERLINI Κέφαλη 20,00 Έκδοση Σελίδα : 19/23

20 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Θαμνοκοπτικό Κλαδοκοπτικό CG 260 B Κινητη ρας 2χρονος, ένο ς κύλι νδρού Μέ γιστη ιπποδύ ναμη 0,75kw Χωρητικο τητα τέπο ζιτού 0,71lt Διπολικο, μονοφασικο Μέτατο πιση 25,4ml Λα δι 2χρονο luboil(l-eq) Χωρητικο τητα έλαι ού 30:1 Βένζι νη και λα δι 30:1 Εκκι νηση χέιροκι νητη μέ σχοινι Βα ρος 5,8kgr Λέπι δα 255mm Πα χος λέπι δας 1,4mm Αρ.δοντιων 3 Σωλη νας αλούμινι ού Φ26mm, μη κος 1343mm, Κι νηση χέιρολαβη ς: μέταφέρο μένη, πέριστροφικη ταχύ τητα 3500±500 στροφέ ς/λέπτο SLP 600B Κινητη ρας 2χρονος βένζι νης Χωρητικο τητα τέπο ζιτού 0,65lt Εκκι νηση χέιροκι νητη μέ σχοινι Μέτατο πιση 22,5cc Κύ λινδρος μέ πλα κές χρωμι ού Καρμπύλατέ ρ μέ δια φραγμα Σύ στημα γκαζιού β τύ πού κέντρο φύγγο Υλικο λέπι δας απο σκληρο ατσα λι Βα ρος 5,6kgr Mη κος λέπι δας 600mm Χλοοκοπτικό EL W ηλεκτροκίνητο Σασι απο πολύπροπύλαι νιο Μπροστα τροχοι Φ125mm Πι σω τροχοι Φ160mm 3 θέ σέις κοπη ς Ύψος κοπη ς 20-50mm Πλα τος κοπη ς 33cm Χωρητικο τητα σα κκού σύλλογη ς 30lt Χλοοκοπτικό ΕL W ηλεκτροκίνητο Σασι απο πολύπροπύλαι νιο Μπροστα τροχοι Φ125mm Πι σω τροχοι Φ160mm 3 θέ σέις κοπη ς Ύψος κοπη ς 20-50mm Πλα τος κοπη ς 37cm Χωρητικο τητα κα δού σύλλογη ς 40lt 345, , , , Έκδοση Σελίδα : 20/23

21 ΧΟΡΤΟΔΕΤΙΚΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ Mod.T110 Για κυλινδρικές μπάλες - Μη κος μηχανη ματος: 3,20m - Πλα τος μηχανη ματος : 2,05 m - Πλα τος μαζέ ματος : 1,20 m - Ελαστικοι τροχοι πνέύματικοι : 10,0/ Βα ρος μηχανη ματος : 1360 kgr - Διαστα σέις μπα λας : 110Χ Απαιτού μένη ισχύ ς τρακτέ ρ: ΗΡ ,00 Έκδοση Σελίδα : 21/23

22 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Είδος Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Κινητήρες Intermotor mod. IΜ250 6ΗΡ βένζι νης 2 150,00 Intermotor mod. LGA184 4HP Βένζι νης 5 100,00 Αντλίες Αντλι ές AR19 χωρι ς χέιριστη ριο 1 120,00 Αντλι ές AR30 μέ χέιριστη ριο 1 200,00 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ-ΒΥΤΙΑ Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Ηλέκτροκινητη ρα 1,2ΗΡ. Αντλι α Annovi Reverberi AR202, 20Atm, 220V, 5μ λα στιχο, μπροστα τροχο ς 3,50-8 Car 70 μέ χωρητικο τητα δέξαμένη ς 70lt 1 424,00 Car 120 μέ χωρητικο τητα δέξαμένη ς 120lt 1 445,00 Βένζινοκινητη ρα intermotor LGA 184, 4HP Αντλι α Annovi Reverberi AR30, 40atm, 35lt/min, 10μ λα στιχο, μπροστινοι τροχοι 3,50-8 Car 70 μέ χωρητικο τητα δέξαμένη ς 70lt 1 520,00 Car 120 μέ χωρητικο τητα δέξαμένη ς 120lt 1 542,00 Βαρού λκο μέ 50μ λα στιχο για Car70, ,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΚΛΑΔΟΚΟΠΤΙΚΑ Είδος Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Χλοοκοπτικά Mod. EL 800, 800W ηλέκτροκι νητο 5 50,00 Mod. EL 1300, 1300W ηλέκτροκι νητο 5 75,00 BTS mod.te PL 1100W 5 60,00 Sigma TL 320PLE 900W 4 50,00 Θαμνοκοπτικά Mod.CG 260Β 1 225,00 Κλαδοκοπτικά Μοd.SLP 600B 2 220,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ Είδος Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Εναλλακτήρες Εναλλακτη ρας ΑΜ ,00 Φρεζοσκαλιστήρι Comeb Mod.FPSRA/2L80 (βιρτζι νια & σπαρα γγια) α ξονα 50mm 2 σέιρων ,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Κομπρέσέ ρ Campagnola 1 400,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Άροτρο 1 100,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Αύλακωτη ρας 1 100,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Μούαγιέ φρέ ζας 2 25,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Ζέύ γη έλαστ.τροχων μέ ζα ντές 1 100,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Ζέύ γη έλαστ.τροχων μέ ζα ντές 1 118,00 Ταχυμεταφορείς Ταχύμέταφορέ ας Landsurf LS ,00 Εξαρτήματα διανομέων Υπέδαφολιπαντικο νύ χι 1 210,00 Έκδοση Σελίδα : 22/23

23 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Αέροψα λιδο AS 5 50,00 Λα στιχο πολύούρέθα νης6χ8 κο κκινο 500mt 0,50 Λα στιχο πολύούρέθα νης 6Χ8 μπλέ 500mt 0,40 Λα στιχο πολύούρέθα νης 10Χ8 κο κκινο 500mt 0,60 Λα στιχο πολύούρέθα νης 10Χ8 μπλέ 500mt 0,50 Ταχύσύ νδέσμος για ψαλι δι μέ έλατη ριο ¼ 6Χ ,64 Ταχύσύ νδέσμος για ψαλι δι πέριστρέφο μ.σύ νδ.μέ έλατη ριο 6Χ ,00 Ταχύσύ νδέσμος για αέροπρι ονο ,70 Σύ νδέση Υ για δύ ο ψαλι δια ,20 Ταχέι α αρσένικη σύ νδέση κομπρέσέ ρ ,56 Σύ νδέση κομπρέσέ ρ ,00 Ταχύσύ νδέσμος αρσέν.κομπρέσέ ρ χωρι ς έλατη ριο ¼ ,76 Ταχύσύ νδέσμος αρσέν.κομπρέσέ ρ μέ έλατη ριο 6Χ ,25 Ταχύσύ νδέσμος αρσέν.κομπρέσέ ρ χωρι ς έλατη ριο ¼ ,65 Ταχύσύ νδέσμος θηλύκο ς κομπρέσέ ρ μέ έλατη ριο 6Χ ,28 Ταχύσύ νδέσμος κομπρέσέ ρ 8Χ ,40 Ταχύσύ νδέσμος θηλύκο ς μέ έλατη ριο 6Χ ,11 Ταχύσύ νδέσμος θηλύκο ς κομπρέσέ ρ χωρι ς έλατη ριο ,00 Ταχύσύ νδέσμος αρσένικο ς 3/ ,28 Πέριστρέφο μένο ρακο ρ 1/8 4Χ ,27 Ρακο ρ L 1/4Χ1/ ,81 Πέριστρέφο μένο ρακο ρ L ¼ 4X ,57 Τηλέσκοπικη προέ κταση α νθρ.-αλούμ. 0,95-1, ,00 Τηλέσκοπικη προέ κταση αλούμ.-αλούμ. 0,95-1, ,00 Τηλέσκοπικη προέ κταση αλούμ.-αλούμ. 2,05-3, ,00 Προέ κταση σταθέρη 1,5μ αλούμινι ού 2 50,00 Προέ κταση σταθέρη 2μ αλούμινι ού 2 60,00 Προέ κταση σταθέρη 2,5μ αλούμινι ού 2 70,00 Αέροπρι ονο μέ αύτο ματη λι πανση μέ καδ. 3/ ,00 Αέροπρι ονο μέ αύτο ματη λι πανση μέ καδ. 1/ ,00 Ραβδιστικο Espresso 1 200,00 Ραβδιστικο Olimpo μέ ρύθμιζο μένη κλι ση 2 200,00 Ραβδιστικο Olywood 2 200,00 Έκδοση Σελίδα : 23/23

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Α Π Θ Π Σ Τ Η Μ Μ Υ Δ Ε Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Εκπόνηση Ια σων Σ Επιβλ. Καθηγήτρια Ζωη Δ Θεσσαλονι κη Μα ρτιος 2015 Στη μνήμη του πατέρα μου, Χρήστου, που δεν του δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

10 11-12 14-15 20-27 30-39 44-45 48-49 53-54

10 11-12 14-15 20-27 30-39 44-45 48-49 53-54 10 11-13 12 14-15 16 17 18 20-27 28 30-39 41 42 43 43 43 44-45 46 47 48-49 50 52 53-54 55 56 56 57 58 3 59 59 61-62 63 63 64-65 65 65 68 69-70 71 72 73 74-75 76 76 77 78 79-80 81 82 82 82 83 83 84 85 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > Η ε ται ρεία μας ΙΑ ΤΡΟ ΚΑ Λ-Π.ΚΑ ΛΑ ΘΙΑ ΝΑ ΚΗΣ Ε.Π.Ε. Ιδρύ θη κε στις αρ χές του 2000 στον Άλι μο και δρα στη ριο ποιεί ται στον το μέα της ει σα γω γής

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > Η ε ται ρεία μας ΙΑ ΤΡΟ ΚΑ Λ-Π.ΚΑ ΛΑ ΘΙΑ ΝΑ ΚΗΣ Ε.Π.Ε. Ιδρύ θη κε στις αρ χές του 2000 στον Άλι μο και δρα στη ριο ποιεί ται στον το μέα της ει σα γω γής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χρήσιμες Καινοτομίες 04. Χλοοκοπτικά 06. Honda Miimo 14. Εργαλεία κήπου 16. Η σειρά των σκαπτικών 30

Χαρά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χρήσιμες Καινοτομίες 04. Χλοοκοπτικά 06. Honda Miimo 14. Εργαλεία κήπου 16. Η σειρά των σκαπτικών 30 Αγρός & Κήπος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήσιμες Καινοτομίες 04 Χλοοκοπτικά 06 Κύρια χαρακτηριστικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων 08 Xαρακτηριστικά χλοοκοπτικών Izy 10 Izy Αυτοκινούμενο (μια ταχύτητα) 12 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικοί στην σπορά ακριβείας. Πνευματική σπαρτική μηχανή με διπλούς δίσκους. www.monosem.com

Οι ειδικοί στην σπορά ακριβείας. Πνευματική σπαρτική μηχανή με διπλούς δίσκους. www.monosem.com Οι ειδικοί στην σπορά ακριβείας Πνευματική σπαρτική μηχανή με διπλούς δίσκους www.monosem.com GR PLUS ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ NG PLUS Πρωτοεμφανιζόμενη την δεκαετία του 70 στις Η.Π.Α, η ιδέα της γραμμικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

PROFI EDITORIAL ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010 ΑΠΟ ΤΗN S. BARTZOS

PROFI EDITORIAL ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010 ΑΠΟ ΤΗN S. BARTZOS PROFI EDITORIAL Profi Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010 Νο 1 Αγαπητέ ΤΡΑΚΤΕΡ αναγνώστη ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010 ΑΠΟ ΤΗN S. BARTZOS No 1 Ιαν. - Φεβρ. 2010 www.agronews.gr ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κυκλοφορεί στις 19 Δεκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές τις µέρες το Profi εισέρχεται

Αυτές τις µέρες το Profi εισέρχεται Editorial Με την ιδανική αναλογία απόδοσης και διαστάσεων το Same Frutteto 3 F80 χορεύει... µε χάρη στον οπωρώνα. Αγαπητέ αναγνώστη Αυτές τις µέρες το Profi εισέρχεται στον 10ο χρόνο από την πρώτη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Farmall A 65 to 113 hp

Farmall A 65 to 113 hp Farmall A 65 to 113 hp 2 ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΑΜΑΡΙ ΕΝΑ FARMALL A Εισαγωγή Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ: ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΑ, ΕΥΕΛΙΚΤΑ, ΙΣΧΥΡΑ Περισσότερα από 160 χρόνια εμπειρίας στη γεωργία έχουν δώσει στην Case IH μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα