M A C H I N A Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M A C H I N A Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η Σ"

Transcript

1 M A C H I N A ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η Σ Έκδοση

2 Εισαγωγή Εύχαριστού μέ για το ένδιαφέ ρον σας προς τα προι ο ντα μας, η έταιρι α μας δραστηριοποιέι ται στον χωρο των Αγροτικων μηχανημα των η δη απο το Ση μέρα η γκα μα μας καλύ πτέι έ να έύρύ φα σμα αναγκων και έλπι ζούμέ να μπορέ σούμέ να σας έξύπηρέτη σούμέ. Βασικέ ς πληροφορι ές 1. Ο κατα λογος πέριέ χέι τιμέ ς λιανικη ς χωρι ς ΦΠΑ καθως απέύθύ νέται σέ έμπο ρούς μέ έξαι ρέση τις προσφορέ ς πού έι ναι σέ νέ τη 2. Τα προι ο ντα / μοντέ λα έι ναι ένδέικτικα της γκα μας καθως καταχωρη σαμέ τα πλέ ον έμπορικα για την Ελληνικη αγορα, πέρισσο τέρα μοντέ λα η πληροφορι ές μπορέι τέ να αναζητη σέτέ στο site μας η αν δέν βρι σκέται κα τι μπορέι τέ να έπικοινωνη σέτέ μαζι μας 3. Όλα τα προι ο ντα μας σύνοδέύ ονται απο καρδανικο α ξονα έκτο ς αν αναφέ ρέται αλλιως 4. Η ημέρομηνι α ο πού σύνοδέύ έι την τιμη δηλωνέι απο πο τέ έ χέι παραμέι νέι σταθέρη η τιμη Δομή Καταλόγου Προϊόν Πληρότητα Σελίδα Φρέ ζές Ενδέικτικα Μοντέ λα 3 Φρέζοσκαλιστη ρια Πλη ρη (Δύνατο τητα Κατα Παραγγέλι α Παραμέτροποι ησης) 4 Καταστροφέι ς απλοι Ενδέικτικα Μοντέ λα 5 Καταστροφέι ς μέ μπρα τσο Ενδέικτικα Μοντέ λα 6 Καταστροφέι ς Τηλέσκοπικοι Ενδέικτικα Μοντέ λα 6 Διανομέι ς (μονη φτέρωτη ) Ενδέικτικα Μοντέ λα 7 Διανομέι ς (διπλη Φτέρωτη ) Ενδέικτικα Μοντέ λα 7 Διανομέι ς (Καροτσα κι) Πλη ρη Γκα μα 8 Διανομέι ς (Εξαρτη ματα) Ενδέικτικα Μοντέ λα 8 Διανομέι ς (Άλατος) Ενδέικτικα Μοντέ λα 9 Χορτοκοπτικα Ενδέικτικα Μοντέ λα 10 Χορτοσύλλέ κτές Πλη ρη Γκα μα 11 Διαλογέ ας (Κα στανων) Πλη ρη Γκα μα 11 Μύ λοι Ζωοτροφων Ενδέικτικα Μοντέ λα 12 Αύλακωτη ρές (Πέριστροφη ς) Ενδέικτικα Μοντέ λα 13 Riper Ενδέικτικα Μοντέ λα 14 Αύλακωτη ρές (Κα θέτοι) Ενδέικτικα Μοντέ λα 14 Μοτοτσα πές Ενδέικτικα Μοντέ λα 15 Μοτοκαλλιέργητέ ς Ενδέικτικα Μοντέ λα 16 Χορτοκοπτικα Ενδέικτικα Μοντέ λα 17 Ψέκαστικα (Καροτσα κια) Πλη ρη Γκα μα 18 Μέταφορέ ας Πλη ρη Γκα μα 18 Εργαλέι α Αέ ρα Πλη ρη Γκα μα 19 Ερασιτέχνικα Εργαλέι α Πλη ρη Γκα μα 20 Χορτοδέτικέ ς Πρέ σσές Πλη ρη Γκα μα 21 Ει δη σέ Προσφορα Πλη ρη Γκα μα 22 Έκδοση Σελίδα : 2/23

3 ΦΡΕΖΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Τύπος φρέζας - Πλάτος εργασίας Μαχαίρι σε κάθε αστέρι Σειρές μαχαιριών Σύνολο μαχαιριών Απαιτούμενη ισχύς Βάρος kgr ( ) ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν.Μ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΒΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ N.M. 1,90 (75 ) ΗΡ ,00 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ν.Μ. 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΒΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ Β.Τ. 2,10 (82 ) ΗΡ ,00 Όλές οι φρέ ζές σύνοδέύ ονται απο αύτο ματο α ξονα μέτα δοσης κινη σέως (σύμπλέ κτη). VALENTINI Mod. JAGUAR 4200 MAXI SQUALO 5200 HERCULES 6200 Ενωση Διέθνής ένωση 3ού σημέίού 2ης & 3ης κατηγορία Ρότορας (Μαχαίρια) Ελικοέιδή ή τέτράγωνα Ελικοέιδή ή τέτράγωνα PTO (RpM) 1000 Πλαϊνοί καρδονικοί Μέ μπούλόνι Μέ σύμπλέκτη Μέ σύμπλέκτη Κεντρικός καρδονικός Σταθέρός - ραβδωτός Φαναριέρα πίσω Για κύκλοφορία σέ οδικό δίκτύο Ρύθμιση πίσω μπάρες Μέ αμορτισέρ έλατηρίού Άνοιγμα και κλείσιμο Υδραύλικό μέ μπούκάλές & βαλβίδές έμπλοκής Υδραύλικό μέ μπούκάλές & βαλβίδές έμπλοκής Υδραύλικό μέ 4 μπούκάλές & βαλβίδές έμπλοκής Προστατευτικά στη Μεταφορά Χέιροκίνητη μπάρα ασφαλέίας Υδραύλικό έξάρτημα μέ γάντζούς & μπάρα ασφαλέίας Μπάρα ασφαλέίας Ελάχιστη Ισχύς (HP) 120/ / /400 Πλάτος εργασίας (Mt) 4,20 5,20 6,20 Πλάτος κλειστό (Mt) 2,40 2,47 2,87 Βάθος εργασίας (cm) Μαχαίρια Βάρος (Kgr) Κύλινδρος Packer χέιροκίνητα μέ μανιβέλα ασφαλέίας Packer χέιροκίνητα μέ μανιβέλα ασφαλέίας Packer ύδραύλικός μέ 4 μπούκάλές ( ) , , ,00 Έκδοση Σελίδα : 3/23

4 ΦΡΕΖΟΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Χρήση Μοντέλο Σειρές Εξάγωνο Διαφορικό ( ) Καλαμπο κι, Ηλιο σπορος, Φασο λια 2/55 ΒΤ 2 41mm Κανονικο 2.370,00 Καλαμπο κι, Ηλιο σπορος, Φασο λια 3/55 ΒΤ 3 41mm Κανονικο 2.900,00 Καλαμπο κι, Ηλιο σπορος, Φασο λια 3+2/55-35 ΒΤ 5 41mm Βαρέ ως 3.920,00 Βαμβα κι, Ντομα τα, Καπνα Βιρτζι νια 2/80 ΒΤ 2 41mm Κανονικο 2.680,00 Βαμβα κι, Ντομα τα, Καπνα Βιρτζι νια 3/80 ΒΤ 3 41mm Κανονικο 3.130,00 Βαμβα κι, Ντομα τα, Καπνα Βιρτζι νια 3+2/80-45 ΒΤ 5 41mm Βαρέ ως 4.360,00 Τέύ τλα - Καπνα 4/35 ΒΤ 4 41mm Κανονικο 3.340,00 Τέύ τλα - Καπνα 3+2/35-27 ΒΤ 5 41mm Βαρέ ως 3.920,00 Τέύ τλα - Καπνα 4+2/35-27 ΒΤ 6 41mm Βαρέ ως 4.130,00 Τέύ τλα - Καπνα 5+2/35-27 ΒΤ 7 41mm Βαρέ ως 4.480,00 Πατα τές 3/ mm Κανονικο 2.930,00 Εξάρτημα: Αύλακωτη ρας φρέζοσκαλιστηρι ού κομπλέ (τιμη μονα δος) 250,00 -Τα φρέζοσκαλιστη ρια και το σκαλιστη ρι, σύνοδέύ ονται απο απλο α ξονα μέταδο σέως κινη σέως. Έκδοση Σελίδα : 4/23

5 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (Απλοί) Ο R S Ι Ελαφρού Τύπου για κλαδιά διαμέτρου ως 4cm(αμπέλια,ακτινίδια, κ.α.) Mod. Πλάτος Απαιτούμενη Βάρος Σφυριά εργασίας ισχύς τρακτέρ VULCANIC 165 υδραυλική συρτάρωση 162 cm 60 HP 510 kgr ,00 Ενδέικτικη τιμη WLO 1900 Συρταρωτός 192 cm HP 336 kgr , Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Rollip εσωτερικό (μέσα στο διαφορικό), τσαρούχια, καρδονικός απλός, κύλινδρος πίσω. Ελαφρού Τύπου ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΡΤΑΡΩΣΗ για γρασίδι, κλιματσίδες, σόγια, κλαδιά μικρών διαστ. Mod. Πλάτος εργασίας Απαιτούμενη ισχύς τρακτέρ Βάρος Σφυριά ( ) WTR cm HP 360 kgr ,00 Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Rollip έσωτέρικο (μέ σα στο διαφορικο ), τσαρού χια, καρδονικο ς απλο ς, κύ λινδρος πισω. Εxtra Εξοπλισμός: Αξονάκια συλλογής WTR 1350 τμχ.8 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΡΤΑΡΩΣΗ Mod. Πλάτος Απαιτούμενη Βάρος Σφυριά Λιανική τιμή εργασίας ισχύς τρακτέρ WHO cm HP 655 kgr ,00 ( ) PRISMATIC cm 70 HP 650 kgr ,00 Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Rollip έσωτέρικο (μέ σα στο διαφορικο ), τσαρού χια, καρδονικο ς απλο ς, κύ λινδρος πι σω, έσωτέρικο διπλο ταβα νι. Εxtra Εξοπλισμο ς: Αξονα κια σύλλογη ς για WHO 1800 τμχ.12 Αξονα κια σύλλογη ς για WHO 2000 τμχ.13 ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ, ΚΑΛΑΜΙΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΚΑΠΝΑ Mod. Πλάτος Απαιτούμενη Βάρος Μαχαίρια εργασίας ισχύς UNIQUE cm 90 HP 515 kgr ,00 UNIQUE cm 100 HP 580 kgr ,00 UNIQUE cm 110 HP 625 kgr ,00 Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Rollip εσωτερικό (μέσα στο διαφορικό), καρδονικός άξονας απλός, Υπερβαρέου τύπου για άγρια βλάστησης, κορμών δέντρων μέγιστό Φ 18 cm. Πλάτος Απαιτούμενη Βάρος Σφυριά Mod. εργασίας ισχύς ( ) W-FORREST cm 90 HP 1030 kgr ,00 W-FORREST cm 110 HP 1100 kgr ,00 Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Διπλό Rollip εσωτερικό (μέσα στο διαφορικό), τσαρούχια, καρδονικός άξονας απλός, κύλινδρος υδραυλικός Έκδοση Σελίδα : 5/23

6 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (Μπράτσο) Mod. O R S I πλαγιές, κανάλια, λοφίσκους Πλάτος εργασίας Ελάχιστη ισχύς τρακτέρ Βάρος kgr Σφυριά FARMER cm ΗΡ , PRESTIGE cm HP , Χαρακτηριστικά Rollip έσωτέρικο (μέ σα στο διαφορικο ) Καρδονικο ς α ξονας απλο ς Κύ λινδρος πισω Εσωτέρικο διπλο ταβα νι Πισω ανοιγο μένη πο ρτα Κλι ση μέ ύδραύλικη μπούκα λα Υδραύλικη πλέύρικη μέτατο πιση Άρθρωση προσαρμογη ς τού μηχανη ματος στις ανωμαλι ές τού έδα φούς O R S I εργασία από απόσταση ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (Τηλεσκοπικοί) Mod. LEADER GP 589 VENTRAL LEADER GP 509 VISUAL Ελάχιστη απόσταση τροχών Ελάχιστη ιπποδύναμη Βάρος Kgr Ελάχιστο βάρος τρακτέρ 200 cm 70 HP 1470 kgr cm 70 HP 1100 kgr Χαρακτηριστικά Rpm 540στροφέ ς/λέπτο -Χωρητικο τητα έλαι ού 190 lt Παροχη έλαι ού 110 lt/min-rpm μαχαιροφο ρού 3150 στρ/min Αντλι α και κινητη ρας απο χύτοσι δηρο Κέφαλη κοπη ς 1,25 m μέ μαχαιροφο ρο ανταλλα ξιμων μαχαιριων η σφύριων τύ πού C,G,B,M Σύσκέύη ασφαλέι ας: Υδραύλικη πέριστροφη Εύ καμπτα καλωδια χέιρισμού Φαναριέ ρα και προφύλακτη ρας Πέριστροφη κέφαλη ς 240ο και διπλη φορα πέριστροφη ς ρο τορα. Διχα λα Τέντωτη ρές Καρδονικο ς α ξονας Ψύ κτης έλαι ού μέ θέρμοστα τη Ελαιοπνέύματικη μηχανικη ανα ρτηση Έκδοση Σελίδα : 6/23

7 EUROSPAND MACHINA ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (μονή Φτερωτή) S 273L Στρο γγύλος πο δι στη ριξης & σι τα & άξονα Eurospand 369, FS.500 Στρο γγύλος 350 ltr & άξονα Machina 380,00 R 733 Στρο γγύλος σι τα & άξονα & σβωλοτριφτη Eurospand 1.400,00 ERCOLE Τέτρα γωνος σι τα & άξονα & σβωλοτριφτη & ύδραύλικο χέιριστη ριο Eurospand 2.300,00 EUROSPAND ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (Διπλή Φτερωτή) DAVID 590 Χωρητικο τητα 600 lt Τέτρα γωνος Μέ 2 σιτές κα τω Δια μέτρος διανομη ς 18m Υδραύλικο χέιριστη ριο DAVID 590 INOX Χωρητικο τητα 600 lt Τέτρα γωνος Μέ 2 σι τές κα τω Δια μέτρος διανομη ς 18m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 24 Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς12-24 m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 28 Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 32 Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 24 INOX Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς12-24 m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 28 INOX Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 32 INOX Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς m Υδραύλικο χέιριστη ριο 3.200, , ,00 Ενδέικτικη 6.250,00 Ενδέικτικη 5.810,00 Ενδέικτικη 6.850,00 Ενδέικτικη 6.070,00 Ενδέικτικη 7.150,00 Ενδέικτικ Έκδοση Σελίδα : 7/23

8 ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (Καροτσάκι) O M A S C.30 Χέιροδηγού μένος για λι πανση δέξια αριστέρα για καλαμπο κι, λαχανικα κ.α. 84,00 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (Εξαρτήματα) EUROSPAND Χέιριστη ριο R & E Ντιζα 252,00 Χέιριστη ριο R & E Υδραύλικο 276,00 Χέιριστη ριο R & E Υδραύλικο πλέύρικού 404,00 Πλέύρικο SL 195,00 Πλέύρικο R & E Δέξια Αριστέρα μέ φτέρωτη βιδωτέ ς χού φτές 555,00 Πλέύρικο DAVID 590 ΙΝΟΧ 495,00 Εξα ρτημα Αλατιού R & E 143,00 Εξα ρτημα Αλατιού SL 82,00 Προέ κταση ΕRCOLE κατα ύ ψος 200LT 200,00 Προέ κταση DAVID 590 ΙΝΟΧ κατα ύ ψος 400LT 480,00 Προέ κταση DAVID 590 κατα ύ ψος 200LT 155,00 Προέ κταση JOLLY κατα ύ ψος 600LT 370,00 Προέ κταση JOLLY κατα ύ ψος 1400LT 800,00 Σι τα DAVID 590 ΙΝΟΧ 251,00 Σι τα JOLLY ΙΝΟΧ 455,00 Υπέδαφολιπαντικο SL για αμπέ λι 357,00 Έκδοση Σελίδα : 8/23

9 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΛΑΤΟΣ (Συρόμενος) EUROSPAND Mod SPS Συρόμενος με μετάδοση κίνησης που γίνεται από τους τροχούς Χωρητικο τητα χοα νης : 800 lt Μέ γιστη ταχύ τητα δρο μού : 40km/h Άνοιγμα τροχων : 1.5m Διαφορικο μέ σταμπαριστα γρανα ζια ύψηλη ς αντοχη ς Αποσύ μπλέξη πέριστροφη ς δισκού διανομη ς Φαναριέ ρα Κομπλέ χοα νη τροφοδο τησης, δι σκος διανομη ς μέ χού φτές inox Βα ρος : 262kgr Εξαρτήματα 5.450,00 Σβωλοτρι φτης 50,00 Σβωλοτρι φτης inox 68,00 Κο σκινο φιλτραρι σματος 122,00 Στάνταρ εξοπλισμός Κωνικη χοα νη σέ ένιαι ο κομμα τι ατσαλιού. Ανταλλα ξιμη βα ση. Πλαισιο: Δύ ο πλέύρέ ς σέ ατσα λι απο καλού πι για ύψηλη αντι σταση. Φύγο κέντρο σύ στημα: μέ δι σκο μέγα λης διαμέ τρού και βα νές απο ανοξέι δωτο χα λύβα. Ανέξα ρτητο δέξι και αριστέρο σύ στημα τροφοδο τησης. Κατέύθύνο μένος μοχλο ς για ομαλη διανομη. Κέντρικο κιβωτιο ταχύτη των μέ ατσα λινα κωνικα πηνια. Έκδοση Σελίδα : 9/23

10 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ AGRIWORK BELLON Μάρκα Πλάτος κοπής Δίσκοι Σπαστήρα Λιανική τιμή ( ) AGRIWORK 1,65m 4 Όχι 4.450,00 AGRIWORK 2,10m 5 Ναι 8.900,00 BELLON 1,70m 2 Όχι 3.590,00 BELLON 1,90m 2 Όχι 4.340,00 BELLON 1,70m 2 Ναι 5.250,00 BELLON 1,90m 2 Ναι 5.850,00 BELLON 1,90m 2 Ναι Υδραύλικη Μπούκα λα 7.575,00 BELLON 2,05m 2 Όχι 4.900,00 Έκδοση Σελίδα : 10/23

11 ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ AGRIWORK Μπράτσα Πλάτος Εργασίας Λιανική τιμή ( ) Ελικόπτερο 8 2,80m 2.212,00 Ελικόπτερο 9 3,20m 2.307,00 Ελικόπτερο 9 3,40m 2.422,00 Μαργαρίτα 4 Αστέ ρια 2,30m 764,00 MAGIC THREE ΔΙΑΛΟΓΕΙΣ (Κάστανων) Ιδανικό για τον αγρότη ο οποίος μετά την συλλογή των καστάνων μπορεί σε λίγο χρονικό διάστημα να κάνει διαλογή όλης της συλλογής του σε μια μέρα. Εύκολο κουμπί χειρισμού με μειωτήρα για κατάσταση ανάγκης. Μπροστινή έξοδος τρίτου ζυγίσματος. Δύο κάτω πλευρικά προστατευτικά που αποτελούνται από ειδικό αεροδυναμικό κόσκινο που συμβάλλουν στην άμεση συλλογή σε σάκους ή κασόνια των πρώτων δύο ζυγισμάτων, εξαλείφοντας ταυτόχρονα μέρη κλαδιών, φύλλων, φλούδων και ό,τι άλλο μπορεί να περιέχεται μέσα στο υλικό. Δυνατότητα επεξεργασίας: έως 400kgr καστάνων ανά ώρα. Μετάδοση κινήσεως: κινητήρα με μειωτήρα μονοφασικό 220 V 50 Ηz Διαστάσεις: 130x70x113εκ ύψος. Βάρος :95 kgr Χωρητικότητα χοάνης :50 LT 2.195,00 Έκδοση Σελίδα : 11/23

12 ΜΥΛΟΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ O M A S Ενέ ργέια Εταιρι α Μοντέ λο HP Κο σκινα Στροφέ ς /λέπτο Σφύρια Απο δοση κιλα /ωρα Σχο λια Ρέύ μα ΑΜΑ 1600W 4 1 κα δο 50lt 158,00 Ρέύ μα OMAS Μ Μονοφασικο & θέρμικο 605,00 Ρέύ μα OMAS Μ Μονοφασικο & θέρμικο 605,00 Ρέύ μα OMAS Μ13 5, Tριφασικο & θέρμικο 1.180,00 P.T.O. OMAS TURBO 150P Πολλαπλασιαστη σέ μπα νιο λαδιού. Ένωση 3ού σημέι ού μέ κύκλωνα P.T.O. OMAS Μ Μέτα δοση κι νησης μέ τραπέζοέιδη ς ιμαντές Οι τιμέ ς για Μ21 και TURBO 150P δέν σύμπέριλαμβα νούν τον α ξονα κινη σέως , , Έκδοση Σελίδα : 12/23

13 ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΕΣ (Περιστροφής) D O N D I ΒΑΘΙΕΣ ΑΡΩΣΕΙΣ Mod. Ιπποδύναμ η ΗΡ Ταχύτητα km/h PTO στροφέςλεπτό Κλίση αυλακιού Φάρδος επάνω max cm Φάρδος κάτω max cm Βάθος max cm Βάρος kgr Λιανική Τιμή DMR ,8/1, o ,00 DMR ,8/1, o ,00 DMR.25 NLF-28 o DBR.65R /32 DBR.75R / ,8/1, o , ,4/0,6 540 η ,4/0,6 540 η 1000 * Mod.DMR.20 : Χωρι ς α ξονα μέταδο σέως κινη σέως 32 o ,00 32 o ,00 Έκδοση Σελίδα : 13/23

14 ΡΙΠΕΡ ΓΙΑ ΒΑΘΙΕΣ ΑΡΩΣΕΙΣ D O N D I Μοντέλο Απαιτούμενη ισχύς τρακτέρ Βάθος εργασίας cm Αριθμός νυχιών Ύψος σκελετού cm Πλάτος εργασίας m Πλάτος σκελετού m Βάρος kgr Λιανική Τιμή RP5-P ΗΡ ,50 2, ,00 RP7- P ΗΡ ,30 3, ,00 D O N D I ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΕΣ (Κάθετο Σκάψιμο) Mod. ΗΡ Ταχύτητα km/hr PTO στροφέςλεπτό Βάθος 1 αυλακιού cm Φάρδος αυλακιού cm Βάρος kgr Λιανική Τιμή DRENAG ,35/0, ,00 Έκδοση Σελίδα : 14/23

15 ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ LAMPACRESCIA ΜΟΤΟΤΣΑΠΑ mod. DL 501 Κινητη ρας βένζι νης 4χρονος AMC 200 5,6 ΗΡ Ταχύ τητα 1έμπρο ς Μέτα δοση κι νησης μέ καδέ να Σύμπλέ κτης: Ιμα ντας μέ σταδιακη σύ μπλέξη Χέιρολαβέ ς: Ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Φρέ ζα: 64cm τέσσα ρων αστέριων, μέ πλαινού ς δι σκούς και πι σω τροχο μέταφορα ς ΜΟΤΟΤΣΑΠΑ mod. DL 10 Κινητη ρας LOMBARDINI 1IM 350 βένζι νης 4χρονος 9ΗΡ, Εκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές 3 έμπρο ς + 1 ο πισθέν Μέτα δοση μηχανικη μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: 1 ανέξα ρτητο +1 σύγχρονισμέ νο Σύμπλέ κτης : πολλαπλο ς μέ 3 δι σκούς έν ξηρω Χέιρολαβέ ς ένύσχιμέ νές ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: αύτο ματο ξέκομπλα ρισμα της ο πισθέν +motorstop σύνδύασμέ νο μέ τον λέβιέ σύμπλέ κτη. Φρέ ζα ρύθμιζο μένη 100έκ. μέ 6 αστέ ρια μέ πλέύρικού ς δισκούς Βα ρος 95kgr 720, ,00 Έκδοση Σελίδα : 15/23

16 ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ LAMPACRESCIA ΜΟΤΟKAΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΚΟΜΒΙ 98 Κινητη ρας AMC 200 βένζι νης 4χρονος μέ 5,6 ΗΡ έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές: 1 έμπρο ς + 1 ο πισθέν Μέτα δοση μηχανικη μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: ανέξα ρτητο μέ 1 ταχύ τητα ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Σύμπλέ κτης : κωνικο ς σέ μπα νιο έλαι ού Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: σύ μφωνα μέ τις οδηγι ές CE Άξονας τροχων σταθέρο μέ καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Τροχοι 13X500-6 Φρέ ζα 50έκ, ρύθμιζο μένη έως 36έκ. ΜΟΤΟKAΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ CASTORO DF Κινητη ρας KD70 DIESEL 6.7ΗΡ έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές: 3 έμπρο ς + 3 ο πισθέν Μέτα δοση μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: ανέξα ρτητο μέ 1 ταχύ τητα ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Σύμπλέ κτης : πολλαπλο ς μέ 4 δι σκούς έν ξηρω Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180 ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: σύ μφωνα μέ τις οδηγι ές CE Άξονας τροχων: διαφορικο μέ μπλοκα ρισμα και καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Αποστα τές τροχων 6έκ. Τροχοι μέ ζα ντές Φρέ ζα 65έκ, ρύθμιζο μένη έως 40έκ. Βα ρος 127kgr. Κοτσαδού ρα για ρύμού λκα ΜΟΤΟKAΛΛΙΕΡΓΗΤΗ CASTORO SUPER Κινητη ρας ΚΑΜΑ ΚD100 DIESEL 10HP μέ αύτο ματο τύ λιγμα σχοινιού Ταχύ τητές 4 έμπρο ς + 3 ο πισθέν Μέτα δοση κι νησης μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ πολλαπλο, 4 δι σκων έν ξηρω.ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Εξαρτη ματα ασφαλέι ας:σύ μφωνα μέ τις οδηγιές CE Άξονας τροχων: μπλοκέ διαφορικο και προστατέύτικα καπα κια χο ρτού Κομπλέ μέ έ νωση για ρύμού λκα, τροχού ς 6,5/80-12 μέ ρύθμιζο μένές ακτι νές, ρύθμιζο μένη φρέ ζα 80cm 2.050, , ,00 Έκδοση Σελίδα : 16/23

17 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ LAMPACRESCIA ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΌ FC 90 Κινητη ρας AMC 200 βένζι νης 4χρονος μέ 5,6 ΗΡ έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές: 1 έμπρο ς + 1 ο πισθέν Μέτα δοση μηχανικη μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: ανέξα ρτητο μέ 1 ταχύ τητα ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Σύμπλέ κτης : κωνικο ς σέ μπα νιο έλαι ού Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: σύ μφωνα μέ τις οδηγι ές CE Άξονας τροχων σταθέρο μέ καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Τροχοι 13X500-6 Χλοοκοπτικη μπα ρα τύ πού garden 90 cm ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΌ FC 207 Κινητη ρας AMC A109 βένζι νης 8,2 ΗΡ έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές: 4 2 έμπρο ς + 2 ο πισθέν Μέτα δοση μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: ανέξα ρτητο μέ 1 ταχύ τητα ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Σύμπλέ κτης : πολλαπλο ς μέ 4 δι σκούς έν ξηρω Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180 ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: σύ μφωνα μέ τις οδηγι ές CE Άξονας τροχων σταθέρο μέ καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Τροχοι 16X6,50-8 Χλοοκοπτικη μπα ρα τύ πού mulching 112 cm ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΌ FC 100 Κινητη ρας ΚΑΜΑ ΚD70 DIESEL 6,7 HP μέ αύτο ματο τύ λιγμα σχοινιού Ταχύ τητές 6 3έμπρο ς + 3 ο πισθέν Μέτα δοση κι νησης μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ πολλαπλο, 4 δι σκων έν ξηρω.ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Εξαρτη ματα ασφαλέι ας:σύ μφωνα μέ τις οδηγιές CE Άξονας τροχων σταθέρο μέ καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Τροχοι 16X6,50-8 Χλοοκοπτικη μπα ρα τύ πού mulching 112 cm 1.830, , ,00 Έκδοση Σελίδα : 17/23

18 ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ (Καροτσάκια) Βύτι ο απο πολύαιθύλέ νιο Βαθμολογικη κλι μακα Εύ κολο α δέιασμα και τα πα αδέια σματος Δύ ο ρύθμιζο μένές λαβέ ς μα νικας Εξωτέρικο φι λτρο έισπνοη ς, Ρακο ρ έισπνοη ς ολικού αδέια σματος Mod Ενέργεια HP/V Αντλία atm Παροχή Δεξαμενή Λάστιχο Τροχοί Λιανική Τιμή CAR 70 Ρέύ ματος 1,2/220 AR lt/min 70lt 5m 1 Χ 3, ,00 CAR 120 Ρέύ ματος 1,2/220 AR lt/min 120lt 10m 2 Χ 3, ,00 CAR 70 Βένζι νη Intermotor 4/- AR lt/min 70lt 5m 1 Χ 3, ,00 LGA184 CAR 120 Βένζι νη Intermotor LGA184 4/- AR lt/min 120lt 10m 2 Χ 3, ,00 Εξάρτημα: Βαρού λκο μέ 50m λα στιχο 106,00 LAND SURF ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ MOD. LS 250 Κινητη ρας Kawasaki 3HP βένζι νης 4χρονος, έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα σχοινιού. Mέ γιστο φορτι ο:250 kgr Ταχύ τητές :2 έμπρο ς +1 πι σω (μηχανικη μέτα δοση κινη σέως) Μέ έιδικο ύποπο διο για τον χέιριστη. Ερπιστριοφο ρο Χέιροκι νητο σύ στημα αδέια σματος Οδη γηση : πλαινο σύ στημα σύμπλέ κτη. Καρο τσα : Φα ρδος 53cm+20cm +20cm μέ πτύσσο μένα παραπέ τα. Μη κος 92cm +20cm μέ πτύσσο μένα παραπέ τα. Ύψος 41cm +13cm ,00 Έκδοση Σελίδα : 18/23

19 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΑ (Περιποίηση Δένδρων) Προϊόν Μάρκα Σχόλια Αεροψάλιδα mod.a5p Για δέ ντρα Κοπή Φ32 - Πίεση 8/10bar - Βάρος 0,65 kgr απορρο φηση αέ ρας 80 lt/min 70,00 Λάστιχο Elastolan Κο κκινο 6Χ8 πολύούρέθα νης (Σύσκέύασι α των 100mt) 0,65/mt Λάστιχο Elastolan Κο κκινο 10Χ8 πολύούρέθα νης (Σύσκέύασι α των 100mt) 1,15/mt Λάστιχο Elastolan Μπλέ 10Χ8 πολύούρέθα νης (Σύσκέύασια των 100mt) 0,80/mt Αλυσοπρίονα PATERLINI μέ αύτο ματη λι πανση Φ20cm, lt/min, 8-10bar, βα ρος 2kgr, λα μα 26cm, καδένα 3/8 Αλυσοπρίονα PATERLINI μέ αύτο ματη λι πανση Φ20cm, lt/min, 8-10bar, βα ρος 2kgr, λα μα 26cm, καδένα 1/4 311,00 311,00 Ελαιοραβδιστικά PATERLINI OLYWOOD 279,00 Ελαιοραβδιστικά PATERLINI ESPRESSO 295,00 Προεκτάσεις PATERLINI Σταθέρη 1,5mt αλούμινι ού 93,00 Προεκτάσεις PATERLINI Σταθέρη 2,0 mt αλούμινι ού 97,50 Προεκτάσεις PATERLINI Σταθέρη 2,5 mt αλούμινι ού 104,00 Προεκτάσεις PATERLINI Ρύθμιζο μένές 0,95-1,25 mt α νθρακα & αλούμινι ού 111,00 Προεκτάσεις PATERLINI Ρύθμιζο μένές 2,05-3,45 mt α νθρακα & αλούμινι ού 180,00 Προεκτάσεις PATERLINI Ρύθμιζο μένές 0,95-1,25 mt αλουμινίου & αλουμινίου 108,00 Προεκτάσεις PATERLINI Ρύθμιζο μένές 2,05-3,45 mt αλουμινίου & αλουμινίου 153,00 Προεκτάσεις PATERLINI Χέιρολαβη προέ κτασης 44,70 Προεκτάσεις PATERLINI Κέφαλη 20,00 Έκδοση Σελίδα : 19/23

20 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Θαμνοκοπτικό Κλαδοκοπτικό CG 260 B Κινητη ρας 2χρονος, ένο ς κύλι νδρού Μέ γιστη ιπποδύ ναμη 0,75kw Χωρητικο τητα τέπο ζιτού 0,71lt Διπολικο, μονοφασικο Μέτατο πιση 25,4ml Λα δι 2χρονο luboil(l-eq) Χωρητικο τητα έλαι ού 30:1 Βένζι νη και λα δι 30:1 Εκκι νηση χέιροκι νητη μέ σχοινι Βα ρος 5,8kgr Λέπι δα 255mm Πα χος λέπι δας 1,4mm Αρ.δοντιων 3 Σωλη νας αλούμινι ού Φ26mm, μη κος 1343mm, Κι νηση χέιρολαβη ς: μέταφέρο μένη, πέριστροφικη ταχύ τητα 3500±500 στροφέ ς/λέπτο SLP 600B Κινητη ρας 2χρονος βένζι νης Χωρητικο τητα τέπο ζιτού 0,65lt Εκκι νηση χέιροκι νητη μέ σχοινι Μέτατο πιση 22,5cc Κύ λινδρος μέ πλα κές χρωμι ού Καρμπύλατέ ρ μέ δια φραγμα Σύ στημα γκαζιού β τύ πού κέντρο φύγγο Υλικο λέπι δας απο σκληρο ατσα λι Βα ρος 5,6kgr Mη κος λέπι δας 600mm Χλοοκοπτικό EL W ηλεκτροκίνητο Σασι απο πολύπροπύλαι νιο Μπροστα τροχοι Φ125mm Πι σω τροχοι Φ160mm 3 θέ σέις κοπη ς Ύψος κοπη ς 20-50mm Πλα τος κοπη ς 33cm Χωρητικο τητα σα κκού σύλλογη ς 30lt Χλοοκοπτικό ΕL W ηλεκτροκίνητο Σασι απο πολύπροπύλαι νιο Μπροστα τροχοι Φ125mm Πι σω τροχοι Φ160mm 3 θέ σέις κοπη ς Ύψος κοπη ς 20-50mm Πλα τος κοπη ς 37cm Χωρητικο τητα κα δού σύλλογη ς 40lt 345, , , , Έκδοση Σελίδα : 20/23

21 ΧΟΡΤΟΔΕΤΙΚΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ Mod.T110 Για κυλινδρικές μπάλες - Μη κος μηχανη ματος: 3,20m - Πλα τος μηχανη ματος : 2,05 m - Πλα τος μαζέ ματος : 1,20 m - Ελαστικοι τροχοι πνέύματικοι : 10,0/ Βα ρος μηχανη ματος : 1360 kgr - Διαστα σέις μπα λας : 110Χ Απαιτού μένη ισχύ ς τρακτέ ρ: ΗΡ ,00 Έκδοση Σελίδα : 21/23

22 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Είδος Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Κινητήρες Intermotor mod. IΜ250 6ΗΡ βένζι νης 2 150,00 Intermotor mod. LGA184 4HP Βένζι νης 5 100,00 Αντλίες Αντλι ές AR19 χωρι ς χέιριστη ριο 1 120,00 Αντλι ές AR30 μέ χέιριστη ριο 1 200,00 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ-ΒΥΤΙΑ Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Ηλέκτροκινητη ρα 1,2ΗΡ. Αντλι α Annovi Reverberi AR202, 20Atm, 220V, 5μ λα στιχο, μπροστα τροχο ς 3,50-8 Car 70 μέ χωρητικο τητα δέξαμένη ς 70lt 1 424,00 Car 120 μέ χωρητικο τητα δέξαμένη ς 120lt 1 445,00 Βένζινοκινητη ρα intermotor LGA 184, 4HP Αντλι α Annovi Reverberi AR30, 40atm, 35lt/min, 10μ λα στιχο, μπροστινοι τροχοι 3,50-8 Car 70 μέ χωρητικο τητα δέξαμένη ς 70lt 1 520,00 Car 120 μέ χωρητικο τητα δέξαμένη ς 120lt 1 542,00 Βαρού λκο μέ 50μ λα στιχο για Car70, ,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΚΛΑΔΟΚΟΠΤΙΚΑ Είδος Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Χλοοκοπτικά Mod. EL 800, 800W ηλέκτροκι νητο 5 50,00 Mod. EL 1300, 1300W ηλέκτροκι νητο 5 75,00 BTS mod.te PL 1100W 5 60,00 Sigma TL 320PLE 900W 4 50,00 Θαμνοκοπτικά Mod.CG 260Β 1 225,00 Κλαδοκοπτικά Μοd.SLP 600B 2 220,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ Είδος Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Εναλλακτήρες Εναλλακτη ρας ΑΜ ,00 Φρεζοσκαλιστήρι Comeb Mod.FPSRA/2L80 (βιρτζι νια & σπαρα γγια) α ξονα 50mm 2 σέιρων ,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Κομπρέσέ ρ Campagnola 1 400,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Άροτρο 1 100,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Αύλακωτη ρας 1 100,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Μούαγιέ φρέ ζας 2 25,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Ζέύ γη έλαστ.τροχων μέ ζα ντές 1 100,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Ζέύ γη έλαστ.τροχων μέ ζα ντές 1 118,00 Ταχυμεταφορείς Ταχύμέταφορέ ας Landsurf LS ,00 Εξαρτήματα διανομέων Υπέδαφολιπαντικο νύ χι 1 210,00 Έκδοση Σελίδα : 22/23

23 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Αέροψα λιδο AS 5 50,00 Λα στιχο πολύούρέθα νης6χ8 κο κκινο 500mt 0,50 Λα στιχο πολύούρέθα νης 6Χ8 μπλέ 500mt 0,40 Λα στιχο πολύούρέθα νης 10Χ8 κο κκινο 500mt 0,60 Λα στιχο πολύούρέθα νης 10Χ8 μπλέ 500mt 0,50 Ταχύσύ νδέσμος για ψαλι δι μέ έλατη ριο ¼ 6Χ ,64 Ταχύσύ νδέσμος για ψαλι δι πέριστρέφο μ.σύ νδ.μέ έλατη ριο 6Χ ,00 Ταχύσύ νδέσμος για αέροπρι ονο ,70 Σύ νδέση Υ για δύ ο ψαλι δια ,20 Ταχέι α αρσένικη σύ νδέση κομπρέσέ ρ ,56 Σύ νδέση κομπρέσέ ρ ,00 Ταχύσύ νδέσμος αρσέν.κομπρέσέ ρ χωρι ς έλατη ριο ¼ ,76 Ταχύσύ νδέσμος αρσέν.κομπρέσέ ρ μέ έλατη ριο 6Χ ,25 Ταχύσύ νδέσμος αρσέν.κομπρέσέ ρ χωρι ς έλατη ριο ¼ ,65 Ταχύσύ νδέσμος θηλύκο ς κομπρέσέ ρ μέ έλατη ριο 6Χ ,28 Ταχύσύ νδέσμος κομπρέσέ ρ 8Χ ,40 Ταχύσύ νδέσμος θηλύκο ς μέ έλατη ριο 6Χ ,11 Ταχύσύ νδέσμος θηλύκο ς κομπρέσέ ρ χωρι ς έλατη ριο ,00 Ταχύσύ νδέσμος αρσένικο ς 3/ ,28 Πέριστρέφο μένο ρακο ρ 1/8 4Χ ,27 Ρακο ρ L 1/4Χ1/ ,81 Πέριστρέφο μένο ρακο ρ L ¼ 4X ,57 Τηλέσκοπικη προέ κταση α νθρ.-αλούμ. 0,95-1, ,00 Τηλέσκοπικη προέ κταση αλούμ.-αλούμ. 0,95-1, ,00 Τηλέσκοπικη προέ κταση αλούμ.-αλούμ. 2,05-3, ,00 Προέ κταση σταθέρη 1,5μ αλούμινι ού 2 50,00 Προέ κταση σταθέρη 2μ αλούμινι ού 2 60,00 Προέ κταση σταθέρη 2,5μ αλούμινι ού 2 70,00 Αέροπρι ονο μέ αύτο ματη λι πανση μέ καδ. 3/ ,00 Αέροπρι ονο μέ αύτο ματη λι πανση μέ καδ. 1/ ,00 Ραβδιστικο Espresso 1 200,00 Ραβδιστικο Olimpo μέ ρύθμιζο μένη κλι ση 2 200,00 Ραβδιστικο Olywood 2 200,00 Έκδοση Σελίδα : 23/23

ΓΕΩΡΓΙΚΑ 09 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3 A R C A D I A T E R R A

ΓΕΩΡΓΙΚΑ 09 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3 A R C A D I A T E R R A 09 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Περιγραφή Βάση κοιλοδοκού 50 x 50 βαμμένη Χωρίς άξονα κίνησης HELIOS 200 500 300 650 500 Ψεκαστικό αναρτώμενο οικονομική σειρά ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 50-005 mini-25 644

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΑ 10 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A

ΓΕΩΡΓΙΚΑ 10 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ MHXANHMATA Περιγραφή Βάση κοιλοδοκού 50 χ 50 βαμμένη 200 500 300 650 500 Ψεκαστικό αναρτώμενο - Οικονομική σειρά ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 50-005 mini-25 644 792 50-006

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

A. Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ: 6.

A. Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ: 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A. Κ.Α.35.7131.002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΠΤΙΚΑ 05 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 146 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A

ΣΚΑΠΤΙΚΑ 05 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 146 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A 05 ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 146 Α ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 05 Β R Σφυρί καταστροφέα BRV-8 01-500 40 120 16.5 90 6.53 8.03 01-501 40 120 20.5 90 6.53 8.03 Σφυρί καταστροφέα BRV-6 01-503 40 140 16.5 95 6.86 8.43 01-504

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 02 Καρδανικός άξονας με τρίγωνη σωλήνα ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΣΧΥΣ R10 22.0 x 54.0 8 HP T10 22.0 x 54.0 16 HP T20 23.8 x 61.3 21 HP T40 27.0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 01 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 01 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 01 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Καρδανικός άξονας με τρίγωνη σωλήνα ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΣΧΥΣ R10 22.0 x 54.0 8 HP ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 10-001 600 51.14 62.90 10-002 700 55.16 67.85

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 1η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 1η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 205 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των η Δια λεξη Φεβρουα ριος 205 / 22 Εισαγωγη Διδα σκων: Αντω νιος Συμβω νης ΣΕΜΦΕ, κτι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μηχανημάτων

Τιμοκατάλογος Μηχανημάτων Leading Force in Greece since 1984 Τιμοκατάλογος Μηχανημάτων Toro Dingo 320-D Χλοοκοπτικές μηχανές Χλοοκοπτικά τρακτέρ Μεγάλα χλοοκοπτικά Κυλινδρικά χλοοκοπτικά Πολυμηχάνηματα Trimmer Καταστροφέας χόρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

PAK 20 Μανόμετρο Φ BAR (ΚΤΕΟ) PAK 19 Μανόμετρο Φ BAR (ΚΤΕΟ) Μανόμετρο γλυκερίνης, 0-25 BAR

PAK 20 Μανόμετρο Φ BAR (ΚΤΕΟ) PAK 19 Μανόμετρο Φ BAR (ΚΤΕΟ) Μανόμετρο γλυκερίνης, 0-25 BAR PAK 19 Μανόμετρο Φ63 0-60BAR (ΚΤΕΟ) Μανόμετρο γλυκερίνης, 0-60 BAR Q63 G1/4 ΚΑΤΩ ΠΑΡΟΧΗ Κατάλληλο για Ψεκαστικά Υψηλής Πιέσεως (Τουρμπίνας) με Πιστοποίηση ΚΤΕΟ Τιμή: 7,56 PAK 20 Μανόμετρο Φ63 0-25BAR (ΚΤΕΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο 5. αεροσυμπιεστεσ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 Αεροσυμπιεστές & Συνεργείο Κωδικός 008316 MY206524 Αεροφυλ. Μονομπλόκ Με λάδι 24 lt Τάση (Volt) 230 Πίεση (bar) 8 Ισχύς (HP) 2 Βάρος (kg) 25 Τιμή 129,90 Belgium 364953 Λάδι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 ΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΚΟΜΠΛΕΡ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ BGA 25 BGA 35 03 165.9.000 03 165.9.001 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 25 mm 35 mm ΜΗΚΟΣ EΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 m 5 m ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 14600 rpm 15400 rpm

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΒΟΥΡΑ ΡΑΝΤΙΑΛ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ) (66-13-000043) Κωδικός 66-13-000043 Ισχύς (W) / Τάση (V) 735 (1HP) / 220 Ταχύτητα (στρ./λεπτό) 2900 Δίσκος (χιλ.

ΣΒΟΥΡΑ ΡΑΝΤΙΑΛ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ) (66-13-000043) Κωδικός 66-13-000043 Ισχύς (W) / Τάση (V) 735 (1HP) / 220 Ταχύτητα (στρ./λεπτό) 2900 Δίσκος (χιλ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 22 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ (62-12-000185) 62-12-000185 Μοτέρ (3) 2x1500W & 1x1100W ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 940x410 κυλιόμενου 400x250 Μήκος γωνιάσματος κυλιόμενου 750 λάμας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 Γεννήτριες - Κινητήρες Γεννήτρια Δίχρονη Κωδικός Παραγγ. 000082 GB1000 1.0 KVA Ισχύς (HP) 2.0 Κυβισμός (cc) 63 2χρονός, αερόψυκτος αμόλυβδη - λάδι (50:1) Χωρητικότητα (lt) 4,2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913 ΘΕΜΑ: Έγκριση ιενέργειας της προµήθειας εργαλείων πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΜΑΞΟΠΟΙÏΑΣ 2015 Σπύρου Πάτση 11, Αθήνα 104 47 τηλ: 210 34.66.386 φαξ: 210 34.25.848 http:// www.fraggias.gr e-mail: info@fraggias.gr Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Θα

Διαβάστε περισσότερα

Seat 1500 (1963) Written by cordova

Seat 1500 (1963) Written by cordova Το 1965 η Seat παρουσίασε στην αγορά το Seat 1500 (δύο χρόνια πριν -1963- είχε παρουσιαστεί στην έκθεση αυτοκινήτου της Βαρκελώνης). Λόγω του μεγαλύτερου και ισχυρότερου κινητήρα, των χώρων που πρόσφερε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 3η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 48 / 71 Μονοπα τια-κυ κλοι και Αποστα σεις Έστω ε

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.05 14:49:25 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Made in Italy ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ MΑSTER. Διαθέσιμες Διαστάσεις :

Made in Italy ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ MΑSTER. Διαθέσιμες Διαστάσεις : 63 ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ MΑSTER Διαθέσιμες Διαστάσεις: KT 60 (564mm) ART. / 340-00600 KT 80 (764mm) ART. / 340-00899 ΚΤ 90 (864mm) ART. / 340-00900 ΚΤ 100 (964mm) ART. / 340-00599 ΔΙΣΚΟΣ ΠΙΑΤΟΘΗΚΗΣ MASTER Διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Οπίσθιος Συλλέκτης ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA 80 PLUS VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ DGA 80 PLUS

Οπίσθιος Συλλέκτης ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA 80 PLUS VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ DGA 80 PLUS Οπίσθιος Συλλέκτης ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ PNA 80 PLUS VT00-XT10 ΚΛΑΣΣΙΚΗ DGA 80 PLUS ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών made in Italy αυτοκινούμενο μικρό αυτοκινούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μικρό ρυμουλκούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μεγάλο αυτοκινούμενο μικρό Ιδανικό για περιοχές που απαιτούν βαθύ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Πώληση Υποστήριξη. Επιλεγμένα είδη Κηποτεχνίας. www. geomechaniki.gr sales@geomechaniki.gr - info@geomechaniki.gr. - Μηχανήματα Γκολφ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Πώληση Υποστήριξη. Επιλεγμένα είδη Κηποτεχνίας. www. geomechaniki.gr sales@geomechaniki.gr - info@geomechaniki.gr. - Μηχανήματα Γκολφ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Επιλεγμένα είδη Κηποτεχνίας Πώληση Υποστήριξη - Μηχανήματα Γκολφ 2012 - Μηχανήματα καθαρισμού άμμου ακτών - Μηχανήματα γηπέδων - Μηχανήματα εργοταξίου Dingo - Παρελκόμενα www. geomechaniki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 16/01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ) - - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

200 LIT 300 LIT 400 LIT 500 LIT 600 LIT CRONOS

200 LIT 300 LIT 400 LIT 500 LIT 600 LIT CRONOS 200 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΛΙΑ *ΒΥΤΙΟ 200 ΛΙΤ ΙΤΑΛΙΑΣ 50-005 mini-25 625 769 50-006 M 35 738 907 50-007 M 50 775 953 50-008 M 60 813 999 50-001 mini-25 573 705 300 50-002 M

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 7 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Μεταφοράς της Κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 7 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Αʹ. Πίνακες πρότυπων διατομών

Παράρτημα Αʹ. Πίνακες πρότυπων διατομών Παράρτημα Αʹ Πίνακες πρότυπων διατομών 1 2 15 Οκτωβρίου 2016- Μηνάς Λεμονής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αʹ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ IPE υψίκορμα διπλά ταυ διαστάσεις κατά ΕU 19-57 A επιφα νεια διατομη ς G βα ρος διατομη

Διαβάστε περισσότερα

Εμπρόσθιος συλλέκτης. ΕΚΔΟΣΗ TRV (Δόνηση τούρμπο) ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Εμπρόσθιος συλλέκτης. ΕΚΔΟΣΗ TRV (Δόνηση τούρμπο) ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Εμπρόσθιος συλλέκτης ΕΚΔΟΣΗ TRV (Δόνηση τούρμπο) ΕΛΙΕΣ VM00XT10 TRV PNA/PNH 80 VM1XT10 TRV PNA/PNH 80 VM2XT10 TRV PGA ΕΛΙΑ/ΑΜΥΓΑΔΑΛΙΑ (ΜΙΚΤΟΣ) VM00XT10 TRV DGA 80 PLUS VM1XT10 TRV DGA 80 PLUS VM2XT10 TRV

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα