M A C H I N A Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M A C H I N A Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η Σ"

Transcript

1 M A C H I N A ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η Σ Έκδοση

2 Εισαγωγή Εύχαριστού μέ για το ένδιαφέ ρον σας προς τα προι ο ντα μας, η έταιρι α μας δραστηριοποιέι ται στον χωρο των Αγροτικων μηχανημα των η δη απο το Ση μέρα η γκα μα μας καλύ πτέι έ να έύρύ φα σμα αναγκων και έλπι ζούμέ να μπορέ σούμέ να σας έξύπηρέτη σούμέ. Βασικέ ς πληροφορι ές 1. Ο κατα λογος πέριέ χέι τιμέ ς λιανικη ς χωρι ς ΦΠΑ καθως απέύθύ νέται σέ έμπο ρούς μέ έξαι ρέση τις προσφορέ ς πού έι ναι σέ νέ τη 2. Τα προι ο ντα / μοντέ λα έι ναι ένδέικτικα της γκα μας καθως καταχωρη σαμέ τα πλέ ον έμπορικα για την Ελληνικη αγορα, πέρισσο τέρα μοντέ λα η πληροφορι ές μπορέι τέ να αναζητη σέτέ στο site μας η αν δέν βρι σκέται κα τι μπορέι τέ να έπικοινωνη σέτέ μαζι μας 3. Όλα τα προι ο ντα μας σύνοδέύ ονται απο καρδανικο α ξονα έκτο ς αν αναφέ ρέται αλλιως 4. Η ημέρομηνι α ο πού σύνοδέύ έι την τιμη δηλωνέι απο πο τέ έ χέι παραμέι νέι σταθέρη η τιμη Δομή Καταλόγου Προϊόν Πληρότητα Σελίδα Φρέ ζές Ενδέικτικα Μοντέ λα 3 Φρέζοσκαλιστη ρια Πλη ρη (Δύνατο τητα Κατα Παραγγέλι α Παραμέτροποι ησης) 4 Καταστροφέι ς απλοι Ενδέικτικα Μοντέ λα 5 Καταστροφέι ς μέ μπρα τσο Ενδέικτικα Μοντέ λα 6 Καταστροφέι ς Τηλέσκοπικοι Ενδέικτικα Μοντέ λα 6 Διανομέι ς (μονη φτέρωτη ) Ενδέικτικα Μοντέ λα 7 Διανομέι ς (διπλη Φτέρωτη ) Ενδέικτικα Μοντέ λα 7 Διανομέι ς (Καροτσα κι) Πλη ρη Γκα μα 8 Διανομέι ς (Εξαρτη ματα) Ενδέικτικα Μοντέ λα 8 Διανομέι ς (Άλατος) Ενδέικτικα Μοντέ λα 9 Χορτοκοπτικα Ενδέικτικα Μοντέ λα 10 Χορτοσύλλέ κτές Πλη ρη Γκα μα 11 Διαλογέ ας (Κα στανων) Πλη ρη Γκα μα 11 Μύ λοι Ζωοτροφων Ενδέικτικα Μοντέ λα 12 Αύλακωτη ρές (Πέριστροφη ς) Ενδέικτικα Μοντέ λα 13 Riper Ενδέικτικα Μοντέ λα 14 Αύλακωτη ρές (Κα θέτοι) Ενδέικτικα Μοντέ λα 14 Μοτοτσα πές Ενδέικτικα Μοντέ λα 15 Μοτοκαλλιέργητέ ς Ενδέικτικα Μοντέ λα 16 Χορτοκοπτικα Ενδέικτικα Μοντέ λα 17 Ψέκαστικα (Καροτσα κια) Πλη ρη Γκα μα 18 Μέταφορέ ας Πλη ρη Γκα μα 18 Εργαλέι α Αέ ρα Πλη ρη Γκα μα 19 Ερασιτέχνικα Εργαλέι α Πλη ρη Γκα μα 20 Χορτοδέτικέ ς Πρέ σσές Πλη ρη Γκα μα 21 Ει δη σέ Προσφορα Πλη ρη Γκα μα 22 Έκδοση Σελίδα : 2/23

3 ΦΡΕΖΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Τύπος φρέζας - Πλάτος εργασίας Μαχαίρι σε κάθε αστέρι Σειρές μαχαιριών Σύνολο μαχαιριών Απαιτούμενη ισχύς Βάρος kgr ( ) ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ν.Μ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΒΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ N.M. 1,90 (75 ) ΗΡ ,00 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ν.Μ. 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΒΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ Β.Τ. 2,10 (82 ) ΗΡ ,00 Όλές οι φρέ ζές σύνοδέύ ονται απο αύτο ματο α ξονα μέτα δοσης κινη σέως (σύμπλέ κτη). VALENTINI Mod. JAGUAR 4200 MAXI SQUALO 5200 HERCULES 6200 Ενωση Διέθνής ένωση 3ού σημέίού 2ης & 3ης κατηγορία Ρότορας (Μαχαίρια) Ελικοέιδή ή τέτράγωνα Ελικοέιδή ή τέτράγωνα PTO (RpM) 1000 Πλαϊνοί καρδονικοί Μέ μπούλόνι Μέ σύμπλέκτη Μέ σύμπλέκτη Κεντρικός καρδονικός Σταθέρός - ραβδωτός Φαναριέρα πίσω Για κύκλοφορία σέ οδικό δίκτύο Ρύθμιση πίσω μπάρες Μέ αμορτισέρ έλατηρίού Άνοιγμα και κλείσιμο Υδραύλικό μέ μπούκάλές & βαλβίδές έμπλοκής Υδραύλικό μέ μπούκάλές & βαλβίδές έμπλοκής Υδραύλικό μέ 4 μπούκάλές & βαλβίδές έμπλοκής Προστατευτικά στη Μεταφορά Χέιροκίνητη μπάρα ασφαλέίας Υδραύλικό έξάρτημα μέ γάντζούς & μπάρα ασφαλέίας Μπάρα ασφαλέίας Ελάχιστη Ισχύς (HP) 120/ / /400 Πλάτος εργασίας (Mt) 4,20 5,20 6,20 Πλάτος κλειστό (Mt) 2,40 2,47 2,87 Βάθος εργασίας (cm) Μαχαίρια Βάρος (Kgr) Κύλινδρος Packer χέιροκίνητα μέ μανιβέλα ασφαλέίας Packer χέιροκίνητα μέ μανιβέλα ασφαλέίας Packer ύδραύλικός μέ 4 μπούκάλές ( ) , , ,00 Έκδοση Σελίδα : 3/23

4 ΦΡΕΖΟΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Χρήση Μοντέλο Σειρές Εξάγωνο Διαφορικό ( ) Καλαμπο κι, Ηλιο σπορος, Φασο λια 2/55 ΒΤ 2 41mm Κανονικο 2.370,00 Καλαμπο κι, Ηλιο σπορος, Φασο λια 3/55 ΒΤ 3 41mm Κανονικο 2.900,00 Καλαμπο κι, Ηλιο σπορος, Φασο λια 3+2/55-35 ΒΤ 5 41mm Βαρέ ως 3.920,00 Βαμβα κι, Ντομα τα, Καπνα Βιρτζι νια 2/80 ΒΤ 2 41mm Κανονικο 2.680,00 Βαμβα κι, Ντομα τα, Καπνα Βιρτζι νια 3/80 ΒΤ 3 41mm Κανονικο 3.130,00 Βαμβα κι, Ντομα τα, Καπνα Βιρτζι νια 3+2/80-45 ΒΤ 5 41mm Βαρέ ως 4.360,00 Τέύ τλα - Καπνα 4/35 ΒΤ 4 41mm Κανονικο 3.340,00 Τέύ τλα - Καπνα 3+2/35-27 ΒΤ 5 41mm Βαρέ ως 3.920,00 Τέύ τλα - Καπνα 4+2/35-27 ΒΤ 6 41mm Βαρέ ως 4.130,00 Τέύ τλα - Καπνα 5+2/35-27 ΒΤ 7 41mm Βαρέ ως 4.480,00 Πατα τές 3/ mm Κανονικο 2.930,00 Εξάρτημα: Αύλακωτη ρας φρέζοσκαλιστηρι ού κομπλέ (τιμη μονα δος) 250,00 -Τα φρέζοσκαλιστη ρια και το σκαλιστη ρι, σύνοδέύ ονται απο απλο α ξονα μέταδο σέως κινη σέως. Έκδοση Σελίδα : 4/23

5 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (Απλοί) Ο R S Ι Ελαφρού Τύπου για κλαδιά διαμέτρου ως 4cm(αμπέλια,ακτινίδια, κ.α.) Mod. Πλάτος Απαιτούμενη Βάρος Σφυριά εργασίας ισχύς τρακτέρ VULCANIC 165 υδραυλική συρτάρωση 162 cm 60 HP 510 kgr ,00 Ενδέικτικη τιμη WLO 1900 Συρταρωτός 192 cm HP 336 kgr , Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Rollip εσωτερικό (μέσα στο διαφορικό), τσαρούχια, καρδονικός απλός, κύλινδρος πίσω. Ελαφρού Τύπου ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΡΤΑΡΩΣΗ για γρασίδι, κλιματσίδες, σόγια, κλαδιά μικρών διαστ. Mod. Πλάτος εργασίας Απαιτούμενη ισχύς τρακτέρ Βάρος Σφυριά ( ) WTR cm HP 360 kgr ,00 Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Rollip έσωτέρικο (μέ σα στο διαφορικο ), τσαρού χια, καρδονικο ς απλο ς, κύ λινδρος πισω. Εxtra Εξοπλισμός: Αξονάκια συλλογής WTR 1350 τμχ.8 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΡΤΑΡΩΣΗ Mod. Πλάτος Απαιτούμενη Βάρος Σφυριά Λιανική τιμή εργασίας ισχύς τρακτέρ WHO cm HP 655 kgr ,00 ( ) PRISMATIC cm 70 HP 650 kgr ,00 Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Rollip έσωτέρικο (μέ σα στο διαφορικο ), τσαρού χια, καρδονικο ς απλο ς, κύ λινδρος πι σω, έσωτέρικο διπλο ταβα νι. Εxtra Εξοπλισμο ς: Αξονα κια σύλλογη ς για WHO 1800 τμχ.12 Αξονα κια σύλλογη ς για WHO 2000 τμχ.13 ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ, ΚΑΛΑΜΙΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΚΑΠΝΑ Mod. Πλάτος Απαιτούμενη Βάρος Μαχαίρια εργασίας ισχύς UNIQUE cm 90 HP 515 kgr ,00 UNIQUE cm 100 HP 580 kgr ,00 UNIQUE cm 110 HP 625 kgr ,00 Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Rollip εσωτερικό (μέσα στο διαφορικό), καρδονικός άξονας απλός, Υπερβαρέου τύπου για άγρια βλάστησης, κορμών δέντρων μέγιστό Φ 18 cm. Πλάτος Απαιτούμενη Βάρος Σφυριά Mod. εργασίας ισχύς ( ) W-FORREST cm 90 HP 1030 kgr ,00 W-FORREST cm 110 HP 1100 kgr ,00 Στα νταρ Εξοπλισμο ς: Διπλό Rollip εσωτερικό (μέσα στο διαφορικό), τσαρούχια, καρδονικός άξονας απλός, κύλινδρος υδραυλικός Έκδοση Σελίδα : 5/23

6 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (Μπράτσο) Mod. O R S I πλαγιές, κανάλια, λοφίσκους Πλάτος εργασίας Ελάχιστη ισχύς τρακτέρ Βάρος kgr Σφυριά FARMER cm ΗΡ , PRESTIGE cm HP , Χαρακτηριστικά Rollip έσωτέρικο (μέ σα στο διαφορικο ) Καρδονικο ς α ξονας απλο ς Κύ λινδρος πισω Εσωτέρικο διπλο ταβα νι Πισω ανοιγο μένη πο ρτα Κλι ση μέ ύδραύλικη μπούκα λα Υδραύλικη πλέύρικη μέτατο πιση Άρθρωση προσαρμογη ς τού μηχανη ματος στις ανωμαλι ές τού έδα φούς O R S I εργασία από απόσταση ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (Τηλεσκοπικοί) Mod. LEADER GP 589 VENTRAL LEADER GP 509 VISUAL Ελάχιστη απόσταση τροχών Ελάχιστη ιπποδύναμη Βάρος Kgr Ελάχιστο βάρος τρακτέρ 200 cm 70 HP 1470 kgr cm 70 HP 1100 kgr Χαρακτηριστικά Rpm 540στροφέ ς/λέπτο -Χωρητικο τητα έλαι ού 190 lt Παροχη έλαι ού 110 lt/min-rpm μαχαιροφο ρού 3150 στρ/min Αντλι α και κινητη ρας απο χύτοσι δηρο Κέφαλη κοπη ς 1,25 m μέ μαχαιροφο ρο ανταλλα ξιμων μαχαιριων η σφύριων τύ πού C,G,B,M Σύσκέύη ασφαλέι ας: Υδραύλικη πέριστροφη Εύ καμπτα καλωδια χέιρισμού Φαναριέ ρα και προφύλακτη ρας Πέριστροφη κέφαλη ς 240ο και διπλη φορα πέριστροφη ς ρο τορα. Διχα λα Τέντωτη ρές Καρδονικο ς α ξονας Ψύ κτης έλαι ού μέ θέρμοστα τη Ελαιοπνέύματικη μηχανικη ανα ρτηση Έκδοση Σελίδα : 6/23

7 EUROSPAND MACHINA ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (μονή Φτερωτή) S 273L Στρο γγύλος πο δι στη ριξης & σι τα & άξονα Eurospand 369, FS.500 Στρο γγύλος 350 ltr & άξονα Machina 380,00 R 733 Στρο γγύλος σι τα & άξονα & σβωλοτριφτη Eurospand 1.400,00 ERCOLE Τέτρα γωνος σι τα & άξονα & σβωλοτριφτη & ύδραύλικο χέιριστη ριο Eurospand 2.300,00 EUROSPAND ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (Διπλή Φτερωτή) DAVID 590 Χωρητικο τητα 600 lt Τέτρα γωνος Μέ 2 σιτές κα τω Δια μέτρος διανομη ς 18m Υδραύλικο χέιριστη ριο DAVID 590 INOX Χωρητικο τητα 600 lt Τέτρα γωνος Μέ 2 σι τές κα τω Δια μέτρος διανομη ς 18m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 24 Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς12-24 m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 28 Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 32 Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 24 INOX Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς12-24 m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 28 INOX Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς m Υδραύλικο χέιριστη ριο JOLLY 32 INOX Χωρητικο τητα 1600 lt Τέτρα γωνος Δια μέτρος διανομη ς m Υδραύλικο χέιριστη ριο 3.200, , ,00 Ενδέικτικη 6.250,00 Ενδέικτικη 5.810,00 Ενδέικτικη 6.850,00 Ενδέικτικη 6.070,00 Ενδέικτικη 7.150,00 Ενδέικτικ Έκδοση Σελίδα : 7/23

8 ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (Καροτσάκι) O M A S C.30 Χέιροδηγού μένος για λι πανση δέξια αριστέρα για καλαμπο κι, λαχανικα κ.α. 84,00 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (Εξαρτήματα) EUROSPAND Χέιριστη ριο R & E Ντιζα 252,00 Χέιριστη ριο R & E Υδραύλικο 276,00 Χέιριστη ριο R & E Υδραύλικο πλέύρικού 404,00 Πλέύρικο SL 195,00 Πλέύρικο R & E Δέξια Αριστέρα μέ φτέρωτη βιδωτέ ς χού φτές 555,00 Πλέύρικο DAVID 590 ΙΝΟΧ 495,00 Εξα ρτημα Αλατιού R & E 143,00 Εξα ρτημα Αλατιού SL 82,00 Προέ κταση ΕRCOLE κατα ύ ψος 200LT 200,00 Προέ κταση DAVID 590 ΙΝΟΧ κατα ύ ψος 400LT 480,00 Προέ κταση DAVID 590 κατα ύ ψος 200LT 155,00 Προέ κταση JOLLY κατα ύ ψος 600LT 370,00 Προέ κταση JOLLY κατα ύ ψος 1400LT 800,00 Σι τα DAVID 590 ΙΝΟΧ 251,00 Σι τα JOLLY ΙΝΟΧ 455,00 Υπέδαφολιπαντικο SL για αμπέ λι 357,00 Έκδοση Σελίδα : 8/23

9 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΛΑΤΟΣ (Συρόμενος) EUROSPAND Mod SPS Συρόμενος με μετάδοση κίνησης που γίνεται από τους τροχούς Χωρητικο τητα χοα νης : 800 lt Μέ γιστη ταχύ τητα δρο μού : 40km/h Άνοιγμα τροχων : 1.5m Διαφορικο μέ σταμπαριστα γρανα ζια ύψηλη ς αντοχη ς Αποσύ μπλέξη πέριστροφη ς δισκού διανομη ς Φαναριέ ρα Κομπλέ χοα νη τροφοδο τησης, δι σκος διανομη ς μέ χού φτές inox Βα ρος : 262kgr Εξαρτήματα 5.450,00 Σβωλοτρι φτης 50,00 Σβωλοτρι φτης inox 68,00 Κο σκινο φιλτραρι σματος 122,00 Στάνταρ εξοπλισμός Κωνικη χοα νη σέ ένιαι ο κομμα τι ατσαλιού. Ανταλλα ξιμη βα ση. Πλαισιο: Δύ ο πλέύρέ ς σέ ατσα λι απο καλού πι για ύψηλη αντι σταση. Φύγο κέντρο σύ στημα: μέ δι σκο μέγα λης διαμέ τρού και βα νές απο ανοξέι δωτο χα λύβα. Ανέξα ρτητο δέξι και αριστέρο σύ στημα τροφοδο τησης. Κατέύθύνο μένος μοχλο ς για ομαλη διανομη. Κέντρικο κιβωτιο ταχύτη των μέ ατσα λινα κωνικα πηνια. Έκδοση Σελίδα : 9/23

10 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ AGRIWORK BELLON Μάρκα Πλάτος κοπής Δίσκοι Σπαστήρα Λιανική τιμή ( ) AGRIWORK 1,65m 4 Όχι 4.450,00 AGRIWORK 2,10m 5 Ναι 8.900,00 BELLON 1,70m 2 Όχι 3.590,00 BELLON 1,90m 2 Όχι 4.340,00 BELLON 1,70m 2 Ναι 5.250,00 BELLON 1,90m 2 Ναι 5.850,00 BELLON 1,90m 2 Ναι Υδραύλικη Μπούκα λα 7.575,00 BELLON 2,05m 2 Όχι 4.900,00 Έκδοση Σελίδα : 10/23

11 ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ AGRIWORK Μπράτσα Πλάτος Εργασίας Λιανική τιμή ( ) Ελικόπτερο 8 2,80m 2.212,00 Ελικόπτερο 9 3,20m 2.307,00 Ελικόπτερο 9 3,40m 2.422,00 Μαργαρίτα 4 Αστέ ρια 2,30m 764,00 MAGIC THREE ΔΙΑΛΟΓΕΙΣ (Κάστανων) Ιδανικό για τον αγρότη ο οποίος μετά την συλλογή των καστάνων μπορεί σε λίγο χρονικό διάστημα να κάνει διαλογή όλης της συλλογής του σε μια μέρα. Εύκολο κουμπί χειρισμού με μειωτήρα για κατάσταση ανάγκης. Μπροστινή έξοδος τρίτου ζυγίσματος. Δύο κάτω πλευρικά προστατευτικά που αποτελούνται από ειδικό αεροδυναμικό κόσκινο που συμβάλλουν στην άμεση συλλογή σε σάκους ή κασόνια των πρώτων δύο ζυγισμάτων, εξαλείφοντας ταυτόχρονα μέρη κλαδιών, φύλλων, φλούδων και ό,τι άλλο μπορεί να περιέχεται μέσα στο υλικό. Δυνατότητα επεξεργασίας: έως 400kgr καστάνων ανά ώρα. Μετάδοση κινήσεως: κινητήρα με μειωτήρα μονοφασικό 220 V 50 Ηz Διαστάσεις: 130x70x113εκ ύψος. Βάρος :95 kgr Χωρητικότητα χοάνης :50 LT 2.195,00 Έκδοση Σελίδα : 11/23

12 ΜΥΛΟΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ O M A S Ενέ ργέια Εταιρι α Μοντέ λο HP Κο σκινα Στροφέ ς /λέπτο Σφύρια Απο δοση κιλα /ωρα Σχο λια Ρέύ μα ΑΜΑ 1600W 4 1 κα δο 50lt 158,00 Ρέύ μα OMAS Μ Μονοφασικο & θέρμικο 605,00 Ρέύ μα OMAS Μ Μονοφασικο & θέρμικο 605,00 Ρέύ μα OMAS Μ13 5, Tριφασικο & θέρμικο 1.180,00 P.T.O. OMAS TURBO 150P Πολλαπλασιαστη σέ μπα νιο λαδιού. Ένωση 3ού σημέι ού μέ κύκλωνα P.T.O. OMAS Μ Μέτα δοση κι νησης μέ τραπέζοέιδη ς ιμαντές Οι τιμέ ς για Μ21 και TURBO 150P δέν σύμπέριλαμβα νούν τον α ξονα κινη σέως , , Έκδοση Σελίδα : 12/23

13 ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΕΣ (Περιστροφής) D O N D I ΒΑΘΙΕΣ ΑΡΩΣΕΙΣ Mod. Ιπποδύναμ η ΗΡ Ταχύτητα km/h PTO στροφέςλεπτό Κλίση αυλακιού Φάρδος επάνω max cm Φάρδος κάτω max cm Βάθος max cm Βάρος kgr Λιανική Τιμή DMR ,8/1, o ,00 DMR ,8/1, o ,00 DMR.25 NLF-28 o DBR.65R /32 DBR.75R / ,8/1, o , ,4/0,6 540 η ,4/0,6 540 η 1000 * Mod.DMR.20 : Χωρι ς α ξονα μέταδο σέως κινη σέως 32 o ,00 32 o ,00 Έκδοση Σελίδα : 13/23

14 ΡΙΠΕΡ ΓΙΑ ΒΑΘΙΕΣ ΑΡΩΣΕΙΣ D O N D I Μοντέλο Απαιτούμενη ισχύς τρακτέρ Βάθος εργασίας cm Αριθμός νυχιών Ύψος σκελετού cm Πλάτος εργασίας m Πλάτος σκελετού m Βάρος kgr Λιανική Τιμή RP5-P ΗΡ ,50 2, ,00 RP7- P ΗΡ ,30 3, ,00 D O N D I ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΕΣ (Κάθετο Σκάψιμο) Mod. ΗΡ Ταχύτητα km/hr PTO στροφέςλεπτό Βάθος 1 αυλακιού cm Φάρδος αυλακιού cm Βάρος kgr Λιανική Τιμή DRENAG ,35/0, ,00 Έκδοση Σελίδα : 14/23

15 ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ LAMPACRESCIA ΜΟΤΟΤΣΑΠΑ mod. DL 501 Κινητη ρας βένζι νης 4χρονος AMC 200 5,6 ΗΡ Ταχύ τητα 1έμπρο ς Μέτα δοση κι νησης μέ καδέ να Σύμπλέ κτης: Ιμα ντας μέ σταδιακη σύ μπλέξη Χέιρολαβέ ς: Ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Φρέ ζα: 64cm τέσσα ρων αστέριων, μέ πλαινού ς δι σκούς και πι σω τροχο μέταφορα ς ΜΟΤΟΤΣΑΠΑ mod. DL 10 Κινητη ρας LOMBARDINI 1IM 350 βένζι νης 4χρονος 9ΗΡ, Εκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές 3 έμπρο ς + 1 ο πισθέν Μέτα δοση μηχανικη μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: 1 ανέξα ρτητο +1 σύγχρονισμέ νο Σύμπλέ κτης : πολλαπλο ς μέ 3 δι σκούς έν ξηρω Χέιρολαβέ ς ένύσχιμέ νές ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: αύτο ματο ξέκομπλα ρισμα της ο πισθέν +motorstop σύνδύασμέ νο μέ τον λέβιέ σύμπλέ κτη. Φρέ ζα ρύθμιζο μένη 100έκ. μέ 6 αστέ ρια μέ πλέύρικού ς δισκούς Βα ρος 95kgr 720, ,00 Έκδοση Σελίδα : 15/23

16 ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ LAMPACRESCIA ΜΟΤΟKAΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΚΟΜΒΙ 98 Κινητη ρας AMC 200 βένζι νης 4χρονος μέ 5,6 ΗΡ έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές: 1 έμπρο ς + 1 ο πισθέν Μέτα δοση μηχανικη μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: ανέξα ρτητο μέ 1 ταχύ τητα ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Σύμπλέ κτης : κωνικο ς σέ μπα νιο έλαι ού Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: σύ μφωνα μέ τις οδηγι ές CE Άξονας τροχων σταθέρο μέ καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Τροχοι 13X500-6 Φρέ ζα 50έκ, ρύθμιζο μένη έως 36έκ. ΜΟΤΟKAΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ CASTORO DF Κινητη ρας KD70 DIESEL 6.7ΗΡ έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές: 3 έμπρο ς + 3 ο πισθέν Μέτα δοση μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: ανέξα ρτητο μέ 1 ταχύ τητα ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Σύμπλέ κτης : πολλαπλο ς μέ 4 δι σκούς έν ξηρω Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180 ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: σύ μφωνα μέ τις οδηγι ές CE Άξονας τροχων: διαφορικο μέ μπλοκα ρισμα και καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Αποστα τές τροχων 6έκ. Τροχοι μέ ζα ντές Φρέ ζα 65έκ, ρύθμιζο μένη έως 40έκ. Βα ρος 127kgr. Κοτσαδού ρα για ρύμού λκα ΜΟΤΟKAΛΛΙΕΡΓΗΤΗ CASTORO SUPER Κινητη ρας ΚΑΜΑ ΚD100 DIESEL 10HP μέ αύτο ματο τύ λιγμα σχοινιού Ταχύ τητές 4 έμπρο ς + 3 ο πισθέν Μέτα δοση κι νησης μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ πολλαπλο, 4 δι σκων έν ξηρω.ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Εξαρτη ματα ασφαλέι ας:σύ μφωνα μέ τις οδηγιές CE Άξονας τροχων: μπλοκέ διαφορικο και προστατέύτικα καπα κια χο ρτού Κομπλέ μέ έ νωση για ρύμού λκα, τροχού ς 6,5/80-12 μέ ρύθμιζο μένές ακτι νές, ρύθμιζο μένη φρέ ζα 80cm 2.050, , ,00 Έκδοση Σελίδα : 16/23

17 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ LAMPACRESCIA ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΌ FC 90 Κινητη ρας AMC 200 βένζι νης 4χρονος μέ 5,6 ΗΡ έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές: 1 έμπρο ς + 1 ο πισθέν Μέτα δοση μηχανικη μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: ανέξα ρτητο μέ 1 ταχύ τητα ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Σύμπλέ κτης : κωνικο ς σέ μπα νιο έλαι ού Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: σύ μφωνα μέ τις οδηγι ές CE Άξονας τροχων σταθέρο μέ καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Τροχοι 13X500-6 Χλοοκοπτικη μπα ρα τύ πού garden 90 cm ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΌ FC 207 Κινητη ρας AMC A109 βένζι νης 8,2 ΗΡ έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα Ταχύ τητές: 4 2 έμπρο ς + 2 ο πισθέν Μέτα δοση μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ: ανέξα ρτητο μέ 1 ταχύ τητα ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Σύμπλέ κτης : πολλαπλο ς μέ 4 δι σκούς έν ξηρω Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180 ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος Σύσκέύέ ς ασφαλέι ας: σύ μφωνα μέ τις οδηγι ές CE Άξονας τροχων σταθέρο μέ καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Τροχοι 16X6,50-8 Χλοοκοπτικη μπα ρα τύ πού mulching 112 cm ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΌ FC 100 Κινητη ρας ΚΑΜΑ ΚD70 DIESEL 6,7 HP μέ αύτο ματο τύ λιγμα σχοινιού Ταχύ τητές 6 3έμπρο ς + 3 ο πισθέν Μέτα δοση κι νησης μέ γρανα ζια σέ μπα νιο λαδιού. ΡΤΟ πολλαπλο, 4 δι σκων έν ξηρω.ταχύσύ νδέσμο έξαρτημα των Χέιρολαβέ ς αμορτιζο μένές, αναστρέφο μένές 180ο ρύθμιζο μένές κατα ύ ψος και πλέύρικα Εξαρτη ματα ασφαλέι ας:σύ μφωνα μέ τις οδηγιές CE Άξονας τροχων σταθέρο μέ καλύ μματα προστασι ας απο το χο ρτο και το χωμα Τροχοι 16X6,50-8 Χλοοκοπτικη μπα ρα τύ πού mulching 112 cm 1.830, , ,00 Έκδοση Σελίδα : 17/23

18 ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ (Καροτσάκια) Βύτι ο απο πολύαιθύλέ νιο Βαθμολογικη κλι μακα Εύ κολο α δέιασμα και τα πα αδέια σματος Δύ ο ρύθμιζο μένές λαβέ ς μα νικας Εξωτέρικο φι λτρο έισπνοη ς, Ρακο ρ έισπνοη ς ολικού αδέια σματος Mod Ενέργεια HP/V Αντλία atm Παροχή Δεξαμενή Λάστιχο Τροχοί Λιανική Τιμή CAR 70 Ρέύ ματος 1,2/220 AR lt/min 70lt 5m 1 Χ 3, ,00 CAR 120 Ρέύ ματος 1,2/220 AR lt/min 120lt 10m 2 Χ 3, ,00 CAR 70 Βένζι νη Intermotor 4/- AR lt/min 70lt 5m 1 Χ 3, ,00 LGA184 CAR 120 Βένζι νη Intermotor LGA184 4/- AR lt/min 120lt 10m 2 Χ 3, ,00 Εξάρτημα: Βαρού λκο μέ 50m λα στιχο 106,00 LAND SURF ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ MOD. LS 250 Κινητη ρας Kawasaki 3HP βένζι νης 4χρονος, έκκι νηση μέ αύτο ματο τύ λιγμα σχοινιού. Mέ γιστο φορτι ο:250 kgr Ταχύ τητές :2 έμπρο ς +1 πι σω (μηχανικη μέτα δοση κινη σέως) Μέ έιδικο ύποπο διο για τον χέιριστη. Ερπιστριοφο ρο Χέιροκι νητο σύ στημα αδέια σματος Οδη γηση : πλαινο σύ στημα σύμπλέ κτη. Καρο τσα : Φα ρδος 53cm+20cm +20cm μέ πτύσσο μένα παραπέ τα. Μη κος 92cm +20cm μέ πτύσσο μένα παραπέ τα. Ύψος 41cm +13cm ,00 Έκδοση Σελίδα : 18/23

19 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΑ (Περιποίηση Δένδρων) Προϊόν Μάρκα Σχόλια Αεροψάλιδα mod.a5p Για δέ ντρα Κοπή Φ32 - Πίεση 8/10bar - Βάρος 0,65 kgr απορρο φηση αέ ρας 80 lt/min 70,00 Λάστιχο Elastolan Κο κκινο 6Χ8 πολύούρέθα νης (Σύσκέύασι α των 100mt) 0,65/mt Λάστιχο Elastolan Κο κκινο 10Χ8 πολύούρέθα νης (Σύσκέύασι α των 100mt) 1,15/mt Λάστιχο Elastolan Μπλέ 10Χ8 πολύούρέθα νης (Σύσκέύασια των 100mt) 0,80/mt Αλυσοπρίονα PATERLINI μέ αύτο ματη λι πανση Φ20cm, lt/min, 8-10bar, βα ρος 2kgr, λα μα 26cm, καδένα 3/8 Αλυσοπρίονα PATERLINI μέ αύτο ματη λι πανση Φ20cm, lt/min, 8-10bar, βα ρος 2kgr, λα μα 26cm, καδένα 1/4 311,00 311,00 Ελαιοραβδιστικά PATERLINI OLYWOOD 279,00 Ελαιοραβδιστικά PATERLINI ESPRESSO 295,00 Προεκτάσεις PATERLINI Σταθέρη 1,5mt αλούμινι ού 93,00 Προεκτάσεις PATERLINI Σταθέρη 2,0 mt αλούμινι ού 97,50 Προεκτάσεις PATERLINI Σταθέρη 2,5 mt αλούμινι ού 104,00 Προεκτάσεις PATERLINI Ρύθμιζο μένές 0,95-1,25 mt α νθρακα & αλούμινι ού 111,00 Προεκτάσεις PATERLINI Ρύθμιζο μένές 2,05-3,45 mt α νθρακα & αλούμινι ού 180,00 Προεκτάσεις PATERLINI Ρύθμιζο μένές 0,95-1,25 mt αλουμινίου & αλουμινίου 108,00 Προεκτάσεις PATERLINI Ρύθμιζο μένές 2,05-3,45 mt αλουμινίου & αλουμινίου 153,00 Προεκτάσεις PATERLINI Χέιρολαβη προέ κτασης 44,70 Προεκτάσεις PATERLINI Κέφαλη 20,00 Έκδοση Σελίδα : 19/23

20 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Θαμνοκοπτικό Κλαδοκοπτικό CG 260 B Κινητη ρας 2χρονος, ένο ς κύλι νδρού Μέ γιστη ιπποδύ ναμη 0,75kw Χωρητικο τητα τέπο ζιτού 0,71lt Διπολικο, μονοφασικο Μέτατο πιση 25,4ml Λα δι 2χρονο luboil(l-eq) Χωρητικο τητα έλαι ού 30:1 Βένζι νη και λα δι 30:1 Εκκι νηση χέιροκι νητη μέ σχοινι Βα ρος 5,8kgr Λέπι δα 255mm Πα χος λέπι δας 1,4mm Αρ.δοντιων 3 Σωλη νας αλούμινι ού Φ26mm, μη κος 1343mm, Κι νηση χέιρολαβη ς: μέταφέρο μένη, πέριστροφικη ταχύ τητα 3500±500 στροφέ ς/λέπτο SLP 600B Κινητη ρας 2χρονος βένζι νης Χωρητικο τητα τέπο ζιτού 0,65lt Εκκι νηση χέιροκι νητη μέ σχοινι Μέτατο πιση 22,5cc Κύ λινδρος μέ πλα κές χρωμι ού Καρμπύλατέ ρ μέ δια φραγμα Σύ στημα γκαζιού β τύ πού κέντρο φύγγο Υλικο λέπι δας απο σκληρο ατσα λι Βα ρος 5,6kgr Mη κος λέπι δας 600mm Χλοοκοπτικό EL W ηλεκτροκίνητο Σασι απο πολύπροπύλαι νιο Μπροστα τροχοι Φ125mm Πι σω τροχοι Φ160mm 3 θέ σέις κοπη ς Ύψος κοπη ς 20-50mm Πλα τος κοπη ς 33cm Χωρητικο τητα σα κκού σύλλογη ς 30lt Χλοοκοπτικό ΕL W ηλεκτροκίνητο Σασι απο πολύπροπύλαι νιο Μπροστα τροχοι Φ125mm Πι σω τροχοι Φ160mm 3 θέ σέις κοπη ς Ύψος κοπη ς 20-50mm Πλα τος κοπη ς 37cm Χωρητικο τητα κα δού σύλλογη ς 40lt 345, , , , Έκδοση Σελίδα : 20/23

21 ΧΟΡΤΟΔΕΤΙΚΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ Mod.T110 Για κυλινδρικές μπάλες - Μη κος μηχανη ματος: 3,20m - Πλα τος μηχανη ματος : 2,05 m - Πλα τος μαζέ ματος : 1,20 m - Ελαστικοι τροχοι πνέύματικοι : 10,0/ Βα ρος μηχανη ματος : 1360 kgr - Διαστα σέις μπα λας : 110Χ Απαιτού μένη ισχύ ς τρακτέ ρ: ΗΡ ,00 Έκδοση Σελίδα : 21/23

22 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Είδος Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Κινητήρες Intermotor mod. IΜ250 6ΗΡ βένζι νης 2 150,00 Intermotor mod. LGA184 4HP Βένζι νης 5 100,00 Αντλίες Αντλι ές AR19 χωρι ς χέιριστη ριο 1 120,00 Αντλι ές AR30 μέ χέιριστη ριο 1 200,00 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ-ΒΥΤΙΑ Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Ηλέκτροκινητη ρα 1,2ΗΡ. Αντλι α Annovi Reverberi AR202, 20Atm, 220V, 5μ λα στιχο, μπροστα τροχο ς 3,50-8 Car 70 μέ χωρητικο τητα δέξαμένη ς 70lt 1 424,00 Car 120 μέ χωρητικο τητα δέξαμένη ς 120lt 1 445,00 Βένζινοκινητη ρα intermotor LGA 184, 4HP Αντλι α Annovi Reverberi AR30, 40atm, 35lt/min, 10μ λα στιχο, μπροστινοι τροχοι 3,50-8 Car 70 μέ χωρητικο τητα δέξαμένη ς 70lt 1 520,00 Car 120 μέ χωρητικο τητα δέξαμένη ς 120lt 1 542,00 Βαρού λκο μέ 50μ λα στιχο για Car70, ,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΚΛΑΔΟΚΟΠΤΙΚΑ Είδος Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Χλοοκοπτικά Mod. EL 800, 800W ηλέκτροκι νητο 5 50,00 Mod. EL 1300, 1300W ηλέκτροκι νητο 5 75,00 BTS mod.te PL 1100W 5 60,00 Sigma TL 320PLE 900W 4 50,00 Θαμνοκοπτικά Mod.CG 260Β 1 225,00 Κλαδοκοπτικά Μοd.SLP 600B 2 220,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ Είδος Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Εναλλακτήρες Εναλλακτη ρας ΑΜ ,00 Φρεζοσκαλιστήρι Comeb Mod.FPSRA/2L80 (βιρτζι νια & σπαρα γγια) α ξονα 50mm 2 σέιρων ,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Κομπρέσέ ρ Campagnola 1 400,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Άροτρο 1 100,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Αύλακωτη ρας 1 100,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Μούαγιέ φρέ ζας 2 25,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Ζέύ γη έλαστ.τροχων μέ ζα ντές 1 100,00 Εξαρτήματα σκαπτικών Ζέύ γη έλαστ.τροχων μέ ζα ντές 1 118,00 Ταχυμεταφορείς Ταχύμέταφορέ ας Landsurf LS ,00 Εξαρτήματα διανομέων Υπέδαφολιπαντικο νύ χι 1 210,00 Έκδοση Σελίδα : 22/23

23 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ Περιγραφή Ελάχιστη ποσότητα Νέτη Τιμή Μονάδος Αέροψα λιδο AS 5 50,00 Λα στιχο πολύούρέθα νης6χ8 κο κκινο 500mt 0,50 Λα στιχο πολύούρέθα νης 6Χ8 μπλέ 500mt 0,40 Λα στιχο πολύούρέθα νης 10Χ8 κο κκινο 500mt 0,60 Λα στιχο πολύούρέθα νης 10Χ8 μπλέ 500mt 0,50 Ταχύσύ νδέσμος για ψαλι δι μέ έλατη ριο ¼ 6Χ ,64 Ταχύσύ νδέσμος για ψαλι δι πέριστρέφο μ.σύ νδ.μέ έλατη ριο 6Χ ,00 Ταχύσύ νδέσμος για αέροπρι ονο ,70 Σύ νδέση Υ για δύ ο ψαλι δια ,20 Ταχέι α αρσένικη σύ νδέση κομπρέσέ ρ ,56 Σύ νδέση κομπρέσέ ρ ,00 Ταχύσύ νδέσμος αρσέν.κομπρέσέ ρ χωρι ς έλατη ριο ¼ ,76 Ταχύσύ νδέσμος αρσέν.κομπρέσέ ρ μέ έλατη ριο 6Χ ,25 Ταχύσύ νδέσμος αρσέν.κομπρέσέ ρ χωρι ς έλατη ριο ¼ ,65 Ταχύσύ νδέσμος θηλύκο ς κομπρέσέ ρ μέ έλατη ριο 6Χ ,28 Ταχύσύ νδέσμος κομπρέσέ ρ 8Χ ,40 Ταχύσύ νδέσμος θηλύκο ς μέ έλατη ριο 6Χ ,11 Ταχύσύ νδέσμος θηλύκο ς κομπρέσέ ρ χωρι ς έλατη ριο ,00 Ταχύσύ νδέσμος αρσένικο ς 3/ ,28 Πέριστρέφο μένο ρακο ρ 1/8 4Χ ,27 Ρακο ρ L 1/4Χ1/ ,81 Πέριστρέφο μένο ρακο ρ L ¼ 4X ,57 Τηλέσκοπικη προέ κταση α νθρ.-αλούμ. 0,95-1, ,00 Τηλέσκοπικη προέ κταση αλούμ.-αλούμ. 0,95-1, ,00 Τηλέσκοπικη προέ κταση αλούμ.-αλούμ. 2,05-3, ,00 Προέ κταση σταθέρη 1,5μ αλούμινι ού 2 50,00 Προέ κταση σταθέρη 2μ αλούμινι ού 2 60,00 Προέ κταση σταθέρη 2,5μ αλούμινι ού 2 70,00 Αέροπρι ονο μέ αύτο ματη λι πανση μέ καδ. 3/ ,00 Αέροπρι ονο μέ αύτο ματη λι πανση μέ καδ. 1/ ,00 Ραβδιστικο Espresso 1 200,00 Ραβδιστικο Olimpo μέ ρύθμιζο μένη κλι ση 2 200,00 Ραβδιστικο Olywood 2 200,00 Έκδοση Σελίδα : 23/23

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΠΤΙΚΑ 05 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 146 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A

ΣΚΑΠΤΙΚΑ 05 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 146 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 5 A R C A D I A T E R R A 05 ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 146 Α ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 05 Β R Σφυρί καταστροφέα BRV-8 01-500 40 120 16.5 90 6.53 8.03 01-501 40 120 20.5 90 6.53 8.03 Σφυρί καταστροφέα BRV-6 01-503 40 140 16.5 95 6.86 8.43 01-504

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μηχανημάτων

Τιμοκατάλογος Μηχανημάτων Leading Force in Greece since 1984 Τιμοκατάλογος Μηχανημάτων Toro Dingo 320-D Χλοοκοπτικές μηχανές Χλοοκοπτικά τρακτέρ Μεγάλα χλοοκοπτικά Κυλινδρικά χλοοκοπτικά Πολυμηχάνηματα Trimmer Καταστροφέας χόρτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΜΑΞΟΠΟΙÏΑΣ 2015 Σπύρου Πάτση 11, Αθήνα 104 47 τηλ: 210 34.66.386 φαξ: 210 34.25.848 http:// www.fraggias.gr e-mail: info@fraggias.gr Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Θα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 Γεννήτριες - Κινητήρες Γεννήτρια Δίχρονη Κωδικός Παραγγ. 000082 GB1000 1.0 KVA Ισχύς (HP) 2.0 Κυβισμός (cc) 63 2χρονός, αερόψυκτος αμόλυβδη - λάδι (50:1) Χωρητικότητα (lt) 4,2

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών made in Italy αυτοκινούμενο μικρό αυτοκινούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μικρό ρυμουλκούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μεγάλο αυτοκινούμενο μικρό Ιδανικό για περιοχές που απαιτούν βαθύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΔΑΣΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Ε ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΡΑΔΑΣΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Ε ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ Σελ. Β1 ΚΡΑΔΑΣΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Ε ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ A. ΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΧΑΛΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΙΛΙΕΣ (PTO 1 3/8-35ΧΙΛ./ 540 ΣΤΡΟΦΕΣ/ ΚΑΡΡΕ Ζ6) ΣΕΙΡΑ 1 ΟΛ. ΜΗΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ) (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ) ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Ε00600 600

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Υδραυλικοί Κινητήρες Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Σύμβολο υδραυλικού κινητήρα Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΜΑΞΟΠΟΙÏΑΣ 2014 Σπύρου Πάτση 11, Αθήνα 104 47 τηλ: 210 34.66.386 φαξ: 210 34.25.848 http:// www.fraggias.gr e-mail: info@fraggias.gr Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Θα

Διαβάστε περισσότερα

TXT TX 2 T2 0 012 12

TXT TX 2 T2 0 012 12 TXT2012 TXT2012 TXT2012 Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Διαδρομή Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Σκελετός Ψαλίδι Πιρούνι Αμορτισέρ Διαδρομή ανάρτησης Ζάντα GAS GAS TXT 250 2-χρονος μονοκύλινδρος, υδρόψυκτος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία Λάδι για 2χρονο κινητήρα 50:1 980008606 980008607 980008612 100 ml 1 lt 1 lt 1,62 5,99 9,61 (με δοσομετρητή) 980008618 5 lt 31,20 Λάδι για όλους τους 4χρονους κινητήρες 980508620 600 ml 3,49 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές 200,00 350,00 HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ BΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ 699,99 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 129,99 199,99 200,00 59,99 Σχιστήρι ξύλων ποδιού Hecht6 Χειροκίνητος σπαστήρας µε αναδευτήρα 64,99 οµβρίων Μakita PF0300

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2014 Φθινόπωρο - Χειμώνας ΕΑ3200S Αλυσοπρίονο βενζίνης Ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και για εργασίες γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm Σελίδα 1 από 9 Copyright 2000-2008 Bobcat Europe E08 Εκσκαφέας A4BP 11001 A4BP 99999 28/01/2008 ιαστάσεις Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm (A) Ύψος λεπίδας 220 mm (B) Απόσταση, υπερκατασκευή από γραµµή εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Μονός κύλινδρος πιέζει μία χαμηλής τριβής σωλήνα σε μία πλήρη περιέλιξη 360 Περισσότερη ροή ανά περιστροφή σε σχέση με συμβατικούς σχεδιασμούς Πίεση μόνο μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2009 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 37,72100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:2841023150 FAΧ:23161 E-MAIL:info@mechanicalsolutions.gr www.mechanicalsolutions.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ PEX-AL-PEX ΣΩΛΗΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC)

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) Σειρά 5GL Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) 2 Τρακτέρ σειράς 5GL Επισκόπηση 5G Χαμηλού προφίλ Μια καινούργια λύση από την John Deere Μπορεί να είναι μικρό σε μεγεθος και ευέλικτο,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίξτε δρόμο στον μύθο

Ανοίξτε δρόμο στον μύθο Racer Special Stone Ανοίξτε δρόμο στον μύθο Αρχικά ήταν το μέλλον Κομψή, Ιταλίδα, δικύλινδρη, με μια μοναδική ιστορία. Το πάθος, η συγκίνηση και η περιπέτεια χρόνο με το χρόνο δυναμώνουν... Η αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Πριν το εργαλείο Ο πεπιεσμένος αέρας είναι πηγή ενέργειας για τα αεροεργαλεία η οποία επηρεάζει άμεσα την απόδοσή τους Μετρήσεις μπορούν να γίνουν στον εργασιακό χώρο για να ρυθμίσουν

Διαβάστε περισσότερα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα 6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα Ξύλο - Μέταλλο - Οικοδομικά 6 ñüíéá Åããýçóç Φαλτσοπρίονο 210mm με λέιζερ Κωδικός 017028 HM80L 1500 Watt Τάση (Volt) 230 Ταχύτητα χωρίς 5000 φορτίο (rpm) 0º-0º : 120 x 60mm

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (Εγκεκριµένος από το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (Εγκεκριµένος από το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (Εγκεκριµένος από το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Όταν ο παρών τιµοκατάλογος ανατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ACTROS MERCEDES ACTROS ΣΕΛΙΔΑ 33

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ACTROS MERCEDES ACTROS ΣΕΛΙΔΑ 33 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ACTROS MERCEDES ACTROS ΣΕΛΙΔΑ 33 **4078125024 ΜΑΣΚΑ ΜΕΣΑΙΑ ACTROS 64,00 9417511018 ACTROS **4078165023 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΩ ΜΑΣΚΑΣ ACTROS 60,90 9417500009 4078120522 9418840522 ΜΑΣΚΑ ΑΚΡΑΙΑ ΔΕΞ (ΔΙΑΚΟΣΜ/ΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΑΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ( ACCUMULATORS) ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΦΙΑΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ( ACCUMULATORS) ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ( ACCUMULATORS) ΚΙΛΑ 0,35L 0,45L 0,70L 1,0L ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ MAX 350 BAR ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ 40 60 80 110 MAX 320 BAR ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ 25 32 40 50 60 80 110 MAX 450 BAR ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ 60 80 31 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM 300 IE ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ: Η VESPA GTS ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 300 cc, Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΗ ΓΚΑΜΑ VESPA, ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

(61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016)

(61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 10 (61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016) (61-01-000118) (61-01-000100) Δοχείο Αναρρόφηση αέρα Πίεση Ισχύς Τάση Βάρος (λίτρα) (λιτ../λεπτό)

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματιστές ξύλου TP για κηπουρικές και δασοκομικές εργασίες. D e N m ARk. ReLIAb L e

Θρυμματιστές ξύλου TP για κηπουρικές και δασοκομικές εργασίες. D e N m ARk. ReLIAb L e Θρυμματιστές ξύλου TP για κηπουρικές και δασοκομικές εργασίες D esigne D m ANufACtuR e D D e N m ARk ReLIAb L e ChI pping Get the Job LINDDANA Στη Linddana είμαστε ειδικοί στους θρυμματιστές ξύλου. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ & ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ & ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ & ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ / Ε1. Ε2. (1) (2) (3) (4) (5) (6) Περιγρφή Ειδών Πκέτου Ε Εξοπλισμός εργστηρίων κηπουρικής ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ (Κωδικός: 221) ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (Κωδικός: 223) Ποσότ

Διαβάστε περισσότερα

255,00. Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ "Άνοιξη - Καλοκαίρι 2015" ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 350,00

255,00. Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Άνοιξη - Καλοκαίρι 2015 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 350,00 Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία JONSERED BC 2128 Θαμνοκοπτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με δίσκο για ελαφριές εργασίες χορτοκοπής. Spin Start για εύκολη εκκίνηση. Παραδίδεται με δίσκο χορτοκοπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ JONSERED

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ JONSERED ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ JONSERED ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΥ ; Οταν έρθει η ώρα να ανανεώσετε το στόλο των μηχανημάτων σας, ή απλά να ενδιαφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER. ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,5 εκ. ράχη ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΦΤΑ FIBER

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER. ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,5 εκ. ράχη ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΦΤΑ FIBER ΚΛΑΣΕΡ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ SKAG Υψηλής ποιότητας ανθεκτικό υλικό, με κρίκο, με μηχανισμό rado για καλύτερο κλείσιμο των εγγράφων και με μεταλλικές γωνίες. Σε διάφορα χρώματα και μεγέθη και σε συσκευασία 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8,95. + 67χ58cm. + 127χ58cm. 100χ50χ42cm

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8,95. + 67χ58cm. + 127χ58cm. 100χ50χ42cm ΔΙΚΟΜΗΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΛΕΙ - ΚΤΚΕΥΕ ΠΙΤΕΥΤΕ ΕΥΚΙΡΙΕ Ε ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ! 8,95 9,90 > ανίδα συνθετική καφέ, 0χ14,5 Πάχος:,1cm Κωδ.: 6165675 Διατίθεται και σε άλλα χρώματα ET 1,90 45χ45cm > Πισίνα στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ. Απογειωθείτε Μαζί μας με Ασφάλεια

ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ. Απογειωθείτε Μαζί μας με Ασφάλεια ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 10 www.spinos.gr e-mail: spinosn@otenet.gr Λεωφ. Βουλιαγμένης 453, Κ. Ηλιούπολη TK 163 46, Αθήνα Τηλ.: 210 99 30 872, 210 99 10 188, 210 99 54 022 Fax: 210 99 36 054 Απογειωθείτε Μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045)

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045) ΑΛΦΑΔΙΑ 62-12-000024 1000ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000025 1200ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000019 300ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000020 400ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000021 500ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000022 600ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000023 800ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Καταλόγου Φ40~Φ50Φ50. Σιφόνια

Προϊόντα Καταλόγου Φ40~Φ50Φ50. Σιφόνια Προϊόντα Καταλόγου 1 1/2 450mm m - 1000mm Φ20~ Φ23 Φ40~Φ50Φ50 Σιφόνια 41421 Σιφόνι 1 1/4~~ x Φ32 (θηλυκό) χωρίς μεταλλική έξοδο (). 300mm - 740mm Φ32 2,62 41413 Σιφόνι 1 1/4~~ x Φ32 (θηλυκό) με μεταλλική

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Multi X3... 3 Σαντουιτσιέρα S-627 Green Toast... 4 Ceramic BBQ 4832... 4 Μίξερ χειρός 2009 Profimix 350... 5 Μίξερ με βάση 2019B Profimix 350...

Multi X3... 3 Σαντουιτσιέρα S-627 Green Toast... 4 Ceramic BBQ 4832... 4 Μίξερ χειρός 2009 Profimix 350... 5 Μίξερ με βάση 2019B Profimix 350... 2 Multi X......................... Σαντουιτσιέρα S-627 Green Toast............ 4 Ceramic BBQ 482................... 4 Μίξερ χειρός 2009 Profimix 50............. 5 Μίξερ με βάση 2019B Profimix 50............

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Εργασίες Συστήματος Πέδησης Σελίδα 1 από 25 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΙΑ Νο101 ΙΣΙΑ Νο102 ΛΟΞΗ Νο103

ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΙΑ Νο101 ΙΣΙΑ Νο102 ΛΟΞΗ Νο103 ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΙΑ Νο101 ΙΣΙΑ Νο102 ΛΟΞΗ Νο103 ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΙΣΙΑ Νο104 ΙΣΙΑ Νο105 ΣΑΡΩΣΤΡΑ Νο113 ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ (**) ΥΔΡ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα