Τελικό Project. ρεδηαζκφο πζηήκαηνο Αζθαιείαο Υξεκαηνθηβσηίνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελικό Project. ρεδηαζκφο πζηήκαηνο Αζθαιείαο Υξεκαηνθηβσηίνπ"

Transcript

1 HMY ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Τελικό Prject ρεδηαζκφο πζηήκαηνο Αζθαιείαο Υξεκαηνθηβσηίνπ Τινπνίεζε αθνινπζηαθνχ θπθιψκαηνο Διζαγωγή ηηο πξνεγνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο παξνπζηάζηεθε ε ρξήζε ζπλδπαζηηθήο θαη αθνινπζηαθήο ινγηθήο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ην ινγηζκηθφ QUARTUS II γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνζνκνίσζε ινγηθήο, φζν θαη πινπνηήζεηο κε πξαγκαηηθά δηαθξηηά θαη πξνγξακκαηηδφκελα ζηνηρεία. ηελ άζθεζε απηή θαιείζηε λα ζρεδηάζεηε κεγαιχηεξα θπθιψκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο φιε ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε ζηηο πξνεγνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. ηφρνο απηήο ηεο άζθεζεο είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο ςεθηαθνχ θπθιψκαηνο πνπ ζα πινπνηεί έλα ζχζηεκα αζθαινχο πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελν ελφο ρξεκαηνθηβσηίνπ. Γηα λα μεθιεηδψζεη ε πφξηα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ, ζα πξέπεη λα εηζαρζεί ν ζσζηφο θσδηθφο (κέζσ δηαθνπηψλ πίεζεο, ελεξγνπνηεκέλνη κε ηε ζσζηή ζεηξά). Οπνηνζδήπνηε άιινο ζπλδπαζκφο ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκφ. Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ, δελ ζα ζηακαηά κε νπνηαλδήπνηε αιιαγή ζηνλ εηζαρζέληα θσδηθφ. Δπίζεο, φηαλ ε πφξηα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ μεθιεηδψζεη κε ηνλ ζσζηφ θσδηθφ, ζα παξακέλεη μεθιείδσηε, άζρεηα αλ κεηά αιιάμεη ν θσδηθφο ζηνπο δηαθφπηεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην ζχζηεκα ζα ξπζκίδεηαη ζηελ «αξρηθή θαηάζηαζε» κέζσ ελφο «γεληθνχ δηαθφπηε». (Μεηάβαζε ζηελ «αξρηθή θαηάζηαζε» ζεκαίλεη φηη ε πφξηα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ θιεηδψλεη θαη, αλαιφγσο, ν ζπλαγεξκφο παχεη λα ερεί.) ην prject απηφ ζα πξαγκαηνπνηήζεηε ηνπο ζρεδηαζκνχο ζαο ζην QUARTUS IΙ θαη ζα ηνπο θαηεβάζεηε ζηελ πιαθέηα DE1 ηεο Altera γηα επαιήζεπζε. Η πινπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Αζθαιείαο ζα γίλεη κε αθνινπζηαθφ θχθισκα, κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ κλήκεο (θαηαρσξεηέο) θαη ζπλδπαζηηθψλ θπθισκάησλ. Σν prject απηφ ζα είλαη δηάξθεηαο 3 σλ εβδνκάδσλ, απφ ηηο νπνίεο ηηο δχν πξψηεο ζα δνπιέςεηε ζηα εξγαζηήξηα ΛΑ130 θαη ΛΑ132 (εξγαζηήξην πιηθνχ) ππφ ηελ επηηήξεζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σν ππφινηπν κέξνο ζα θιεζείηε λα ην δηεθπεξαηψζεηε ζηνλ δηθφ ζαο ρξφλν, είηε ζην εξγαζηήξην ΛΑ130, είηε ζην ζπίηη ζαο. Η άζθεζε είλαη αςζηηπώρ πποζωπική θαη ζα πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί απφ ηνλ θάζε θνηηεηή μερσξηζηά. Prject ηα νπνία παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο θαη, θαηά ηελ θξίζε ησλ δηδαζθφλησλ, είλαη πξντφλ αληηγξαθήο, ζα κεδελίδνληαη απηφκαηα, κε πηζαλέο επηπιένλ θπξψζεηο γηα φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο. Ο έιεγρνο ηνπ prject ζα πεξηιακβάλεη ηε θφξησζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζαο ζηελ πιαθέηα DE1 ηεο Altera γηα ηελ επίδεημε νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, θάζε θνηηεηήο θαιείηαη λα παξαδψζεη πξνζσπηθή αλαθνξά κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρεδηαζκψλ ηνπ θαη ηελ πιήξε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπο. Παπάδοζη: Η εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο αλαθνξάο, θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ ςεθηαθψλ αξρείσλ, νξίδεηαη σο ηπειρ εβδνκάδεο απφ ηελ εκέξα αλάζεζεο. (Πξνηξέπεζηε φκσο λα νινθιεξψζεηε ην prject θαη λα παξαδψζεηε ηελ αλαθνξά ζαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.) Σημείωση: Ο έιεγρνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζνκνίσζε ησλ ζρεδηαζκψλ ζαο ζην Quartus II θαη ηε θφξησζε ηνπο ζηελ πιαθέηα DE1 ηεο Altera. Μαδί κε ηε γξαπηή αλαθνξά ζαο, ζα πξέπεη λα παξαδψζεηε ζε CD όλα ηα ςεθηαθά αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην prject, δειαδή ζρεκαηηθά θαη θπκαηνκνξθέο εηζφδνπ ηνπ Quartus II, αξρεία espress, θιπ. 1

2 Σειηθφ Prject Δκθώνηζη / Καθοπιζμόρ Prject Πποδιαγπαθέρ: Η ζεηξά ελεξγνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ δηαθνπηψλ πίεζεο γηα πξφζβαζε ζην ρξεκαηνθηβψηην ζα είλαη έλαο απφ 108 πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο, ν νπνίνο ζα θαζνξηζηεί γηα θάζε θνηηεηή ξεσωπιζηά ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ωο παξάδεηγκα, γηα δχν δηαθφπηεο πίεζεο (κε ζεηηθήο ινγηθήο ελεξγνπνίεζε), Α θαη Β, κηα λφκηκε ζεηξά ελεξγνπνίεζεο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ε αθφινπζε: Βήμα Γιακόπηηρ Λειηοςπγία/Σσόλια A B αξρηθή θαηάζηαζε ελδηάκεζε θαηάζηαζε, ν δείθηεο ελεξγνπνηείηαη μεθιεηδψλεη, ν δείθηεο ελδηάκεζεο θαηάζηαζεο απελεξγνπνηείηαη Πίνακαρ 1: Πιθανή ζειπά ενεπγοποίηζηρ με 2 διακόπηερ (ππώηα ο διακόπηηρ Β και ακολούθωρ ο Α). Γηα λα μεθιεηδψζεη ην ρξεκαηνθηβψηην ζα ρξεηάδνληαη 4 βήκαηα γηα εηζαγσγή ηνπ ζσζηνχ θσδηθνχ, φπνπ ζηα πξψηα ηξία ζα ελεξγνπνηείηαη έλαο κφλν δηαθφπηεο πίεζεο, ελψ ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζα ελεξγνπνηνχληαη δχν δηαθφπηεο ηαπηφρξνλα (ρσξίο ζπγθεθξηκέλε πξνηεξαηφηεηα). Ωο παξάδεηγκα, ν θσδηθφο ν νπνίνο ζα πξέπεη εηζαρζεί ζε 4 βήκαηα ζα κπνξνχζε λα ήηαλ: Α, C, B, CD. Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο δηαθφπηε, δελ ζα πξέπεη λα κέλεη ελεξγνπνηεκέλνο. (Γειαδή, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζε ελδηάκεζε θαηάζηαζε, έζησ θη αλ θαλέλαο δηαθφπηεο πίεζεο δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο.) Έλαο γεληθφο δηαθφπηεο (reset) ζα ξπζκίδεη (αζχγρξνλα) ην ζχζηεκα ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε, κεηά απφ λφκηκν άλνηγκα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ ή κεηά απφ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ (alarm). Η ηαρχηεηα ηνπ ξνινγηνχ ζα είλαη ηέηνηα, νχησο ψζηε ε αλαγλψξηζε ηεο ζεηξάο ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαθνπηψλ λα γίλεηαη ζσζηά. Η ζσζηή ζεηξά ζα μεθιεηδψλεη ην ρξεκαηνθηβψηην, δηαθνξεηηθά ζα ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκφο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηη ζε θάζε βήκα ζα γίλνληαη κφλν νη ελεξγνπνηήζεηο δηαθνπηψλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θσδηθφ. (Απηφ ζπλεπάγεηαη, επίζεο, φηη ν θσδηθφο πνπ ζα θαζνξηζηεί γηα μεθιείδσκα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ δελ ζα απαηηεί λα ελεξγνπνηείηαη ν ίδηνο δηαθφπηεο πίεζεο ζε δχν δηαδνρηθά βήκαηα.) Μηα θαη ην ζχζηεκα πνπ ζα ζρεδηάζεηε ζα είλαη πξσηφηππν πξνο έγθξηζε, φια ηα ζήκαηα εμφδνπ (δείθηεο, άλνηγκα ρξεκαηνθηβσηίνπ, θαη ζπλαγεξκφο) ζα θαίλνληαη ζηα LED ηεο πιαθέηαο DE1, ελψ ε παξνχζα θαηάζηαζε (present state) ηνπ ζπζηήκαηνο ζα παξνπζηάδεηαη ζ έλα απφ ηα SSD. Σσημαηικό Γιάγπαμμα (Πποπαπαζκεςαζηικό): ρεδηάζηε έλα ζρεκαηηθφ δηάγξακκα (blck diagram) ηνπ ζπζηήκαηνο ζην πην ςειφ επίπεδν ηεξαξρίαο, ην νπνίν ζα δείρλεη φια ηα ζήκαηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ. ηελ θάζε είζνδν θαη έμνδν λα γίλεηαη επίζεο ε αλάζεζε ηεο κνξθήο ηεο (π.ρ. ζπγθεθξηκέλνο δηαθφπηεο πίεζεο, LED, θηι.). Σσεδιαζμόρ Σςζηήμαηορ (Πποπαπαζκεςαζηικό): Σν ζχζηεκα πνπ ζα ζρεδηάζεηε ζα ρξεζηκνπνηεί κηα ζχγρξνλε Μεραλή Πεπεξαζκέλσλ Καηαζηάζεσλ (FSM) ηχπνπ Mre. ρεδηάζηε ην δηάγξακκα θαηαζηάζεσλ (state-transitin diagram) ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα δείρλεη έλα θφκβν (nde) γηα θάζε θαηάζηαζε, θαη κηα αθκή (edge) γηα θάζε δπλαηή κεηάβαζε κεηαμχ θαηαζηάζεσλ (state transitin), απφ κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε, ή απφ κηα θαηάζηαζε πίζσ 2

3 Σειηθφ Prject ζηνλ εαπηφ ηεο. Οη θφκβνη ζα πξέπεη λα νλνκάδνληαη S0, S1, θηι. θαη ζα πξέπεη λα δείρλνπλ θαη ηηο ηηκέο ησλ εμφδσλ. Οη αθκέο (ή αλ ζέιεηε, ηα βέιε) ζα πξέπεη λα δείρλνπλ ηηο ηηκέο ησλ εηζφδσλ νη νπνίεο ελεξγνπνηνχλ ηηο κεηαβάζεηο θαηαζηάζεσλ. H θαηάζηαζε S0 λα θαζνξηζηεί σο ε αξρηθή θαηάζηαζε, ελψ νη θαηαζηάζεηο S1, S2, θαη S3 ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηηο ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο (κηα γηα θάζε έλα απφ ηα πξψηα ηξία βήκαηα εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ). Η θαηάζηαζε S4 ζα αληηζηνηρεί ζην λφκηκν άλνηγκα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ, θαη ηέινο ε θαηάζηαζε S5 ζα αληηζηνηρεί ζηελ ήρεζε «ζπλαγεξκνχ». Απφ ην πξνεγνχκελν κέξνο, γλσξίδεηε πφζεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα έρεη ην ζχζηεκα. Αλ ν αξηζκφο θαηαζηάζεσλ είλαη s, ηφηε γηα λα ηηο αληηπξνζσπεχζεηε ρξεηάδεζηε lg 2 (s) δπαδηθέο κεηαβιεηέο. Αλ ππνζέζνπκε φηη ν αξηζκφο s=4, ηφηε ζα ρξεηάδνληαλ 2 κεηαβιεηέο (π.ρ. νη Υ θαη Τ). Δπίζεο, κηα θαη νη κεηαβιεηέο απηέο, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, δελ ζα θαίλνληαη εθηφο ζπζηήκαηνο, ν ζρεδηαζηήο έρεη ηελ επρέξεηα λα αλαζέζεη ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ησλ δχν κεηαβιεηψλ (00, 01, 10, θαη 11) φπσο ζέιεη, γηα λα αληηπξνζσπεχζεη θάζε θαηάζηαζε (state assignment). Αλαζέζηε ηηκέο δπαδηθνχ θψδηθα ζε θάζε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ κεηαβιεηψλ. πκβαηηθά, ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε αλαηίζεηαη ν ζπλδπαζκφο 000, αθνχ έηζη ζα επηηξέπεη ηελ αξρηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κλήκεο (flip-flps) κέζσ ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε (reset). Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ζην ζρεδηαζηηθφ κέξνο ν γεληθφο δηαθφπηεο δελ ζα ζεσξεζεί σο ζήκα εηζφδνπ, δειαδή δελ ζα απνηειεί κέξνο ηνπ πίλαθα θαηαζηάζεσλ πνπ ζα θαζνξηζηεί πην θάησ. Υξεζηκνπνηψληαο ην δηάγξακκα θαηαζηάζεσλ θαη ηελ αλάζεζε θαηαζηάζεσλ, θαζνξίζηε ηνλ θσδηθνπνηεκέλν πίλαθα θαηαζηάζεσλ (state-transitin table) κε ηέζζεξεηο εηζφδνπο, A, B, C, θαη D, πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζηνπο ηέζζεξεηο δηαθφπηεο πίεζεο ηεο πιαθέηαο DE1. Σν ζήκα εμφδνπ UNL ζa αληηζηνηρεί ζην μεθιείδσκα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ, ην ALM ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ, θαη ηα IND1, IND2 θαη IND3 ζηνπο δείθηεο ελδηάκεζεο θαηάζηαζεο. (Θα ελεξγνπνηνχληαη πξννδεπηηθά θαζψο εηζάγεηαη νξζά ν θσδηθφο ζηα πξψηα ηξία βήκαηα.) Υξεζηκνπνηήζηε ηελ αθφινπζε επηθεθαιίδα γηα ηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ, θαη ζεσξήζηε φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ δηαθνπηψλ είλαη θεηικής ινγηθήο. (Λάβεηε ππφςε φηη δηάθνξνη ζπλδπαζκνί ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ νδεγνχλ ζηελ ίδηα επφκελε θαηάζηαζε θαη ζήκαηα εμφδνπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη πνιχ ιηγφηεξεο γξακκέο ζηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ απ φηη ελδερνκέλσο λα λνκίδεηε, γηαηί αξθεηέο γξακκέο κπνξνχλ λα ζπκπηπρζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν dn t care.) Παπούζα καηάζηαζη Σήμαηα ειζόδος Δπόμενη καηάζηαζη Σήμαηα εξόδος X(t) Y(t) Z(t) A B C D X(t+1) Y(t+1) Z(t+1) UNL ALM IND1 IND2 IND3 Πίνακαρ 2: Χαπακηηπιζηική επικεθαλίδα για ηον Πίνακα Καηαζηάζεων 3

4 Σειηθφ Prject Ακολοςθιακή Υλοποίηζη Σςζηήμαηορ Αζθαλείαρ Θα πινπνηήζεηε ην χζηεκα Αζθαιείαο ρξεζηκνπνηψληαο έλα αθνινπζηαθφ θχθισκα. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ εηζαγσγή, ην ζχζηεκα πνπ ζα πινπνηήζεηε ζα ρξεζηκνπνηεί κηα ζχγρξνλε Μεραλή Πεπεξαζκέλσλ Καηαζηάζεσλ (FSM) ηχπνπ Mre. ε απηφ ηνλ ηχπν κεραλψλ, ε επφκελε θαηάζηαζε εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο ηηκέο ησλ εηζφδσλ θαη ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, ελψ νη ηηκέο ζηηο εμφδνπο εμαξηψληαη μόνο απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Απηφ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη, ηφζν απφ ην δηάγξακκα, φζν θαη απφ ηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ πνπ έρεηε θαζνξίζεη ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ κέξνο ηνπ prject. ηελ αθνινπζηαθή πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη ρξήζε θαηαρσξεηή γηα απνζήθεπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζε, θαη ζπλδπαζηηθψλ θπθισκάησλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επφκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηηκψλ ησλ πέληε εμφδσλ (UNL, ALM, IND1, IND2 θαη IND3). Σν FSM δηάγξακκα πεξηέρεη έμη θαηαζηάζεηο, άξα ν θαηαρσξεηήο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζα ρξεηαζηεί ηξία flip-flps. Η πινπνίεζε ζην QUARTUS II γηα ηελ πξνζνκνίσζε απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα είλαη δνκεκέλε ζε δχν ηεξαξρηθά επίπεδα. Σν πςειφηεξν επίπεδν (1 ν επίπεδν) ζα αληηζηνηρεί πιήξσο ζην ζρεκαηηθφ δηάγξακκα (blck diagram) πνπ ζρεδηάζαηε ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην, θαη ζα έρεη ηηο ίδηεο ζχξεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. ην ακέζσο ρακειφηεξν (2 ν ) επίπεδν ηεξαξρίαο, ζα πινπνηήζεηε ην ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία. 4

5 Σειηθφ Prject Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαπνκπέο πνπ ζάο έρνπλ δνζεί γηα λα θαηαλνήζεηε πιήξσο ηε ινγηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αθνινπζηαθνχ θπθιψκαηνο. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα νινθιεξσκέλα, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπθιψκαηνο ζαο. Απηά ηα νινθιεξσκέλα πξέπεη λα ζάο είλαη νηθεία απφ ηηο πξνεγνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Δεν επιηρέπεηαι η τρήζη άλλων ολοκληρωμένων (ζε ηύπο) για ηην σλοποίηζη ηοσ ζσζηήμαηος αζθαλείας. Επίζης, θα πρέπει να τρηζιμοποιήζεηε ηον ελάτιζηο αριθμό ολοκληρωμένων, αλλά και καλωδίων. 74LS00 IC Πεπιγπαθή Δθαπμογή Quad 2-input NAND (Τέζζεπειρ πύλερ NAND 2 ειζόδων) 74LS02 74LS04 74LS08 74LS10 74LS20 74LS32 74LS74 74LS76A 74LS86 74LS138 74LS153 74LS157 74LS169B 74LS175 Quad 2-input NOR (Τέζζεπειρ πύλερ NOR 2 ειζόδων) Hex Inverter (Έξι ανηιζηποθείρ, δηλαδή έξι πύλερ NOT) Quad 2-input AND (Τέζζεπειρ πύλερ AND 2 ειζόδων) Triple 3-input NAND (Τπειρ πύλερ NAND 3 ειζόδων) Dual 4-input NAND (Γύο πύλερ NAND 4 ειζόδων) Quad 2-input OR (Τέζζεπειρ πύλερ OR 2 ειζόδων) Dual D Flip-Flp (Γςο D-Flip-Flp) Dual JK Flip-Flp (Γύο JK Flip-Flp, με clear και preset) Quad 2-input XOR (Τέζζεπειρ πύλερ XOR 2 ειζόδων) 1 3-t-8 Decder (Έναν Αποκωδικοποιηηή 3-ζε-8) Dual 4-input MUX (Γύο Πολςπλέκηερ 4-ζε-1) Quad 2-input MUX (Τέζζεπειρ Πολςπλέκηερ 2-ζε-1) 4-bit Up/Dn Cunter (Μεηπηηήρ 4 ων bit αύξηζηρ/μείωζηρ) Quad D Flip-Flp (Τέζζεπα D Flip-Flp με κοινό clear) 74LS194A 4-bit Shift Register (Οικοςμενικόρ Καηασωπηηήρ Ολίζθηζηρ 4 ων bit) 74LS390 Dual Decade Cunter (Γύο μεηπηηέρ mdul 10) MC14584 Hex CMOS Schmitt (Έξι Ανηιζηποθείρ Schmitt) Πίνακαρ 3: Γιαθέζιμα Ολοκληπωμένα για ηην Υλοποίηζη ηος Κςκλώμαηορ 5

6 Σειηθφ Prject a) Σσεδιαζμόρ Ακολοςθιακού Σςζηήμαηορ Αζθάλειαρ Σν ζχζηεκα αζθαιείαο είλαη ζηελ νπζία έλα αθνινπζηαθφ FSM, ην δηάγξακκα ηνπ νπνίνπ έρεη έμη θαηαζηάζεηο. Άξα, απαηηείηαη ε ρξήζε ηξηψλ flip-flps, κε εμφδνπο Υ, Y θαη Z. Γηαζέζηκεο ηηκέο ησλ Υ, Y θαη Z αληηζηνηρνχλ ζηηο έμη θαηαζηάζεηο S0 έσο S5, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίζαηε πξνεγνπκέλσο. 1. Αλαηξέμεηε ζηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ θαη πξνζέμηε φηη αξθεηνί ζπλδπαζκνί ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ νδεγνχλ ζηελ ίδηα επφκελε θαηάζηαζε θαη ζήκαηα εμφδνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πνιινί ζπλδπαζκνί εηζφδσλ πεξηέρνπλ φξνπο αδηαθνξίαο (dn t cares), νη νπνίνη ζπκβνιίδνληαη κε παχια (-). Η παχια ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο δχν ινγηθέο ηηκέο, ελψ ζηελ αληίζηνηρε ζπλάξηεζε δειψλεη ηελ έιιεηςε κηαο κεηαβιεηήο απφ έλαλ φξν, ζε έλαλ άζξνηζκα γηλνκέλσλ. 2. Ο νινθιεξσκέλνο πίλαθαο θαηαζηάζεσλ δειψλεη γηα θαζεκία απφ ηηο νθηψ εμφδνπο (επφκελε θαηάζηαζε θαη ζήκαηα εμφδνπ) ηε ινγηθή ζπλάξηεζε πνπ ηεο αληηζηνηρεί ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο εηζφδνπ, ζε κνξθή αζξνίζκαηνο γηλνκέλσλ (SOP). Παξφιν πνπ απηή ε κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε πινπνηήζεηο κε PLA, κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ινγηθή επηπέδνπ πχιεο. Η ινγηθή κπνξεί λα απινπνηεζεί πεξηζζφηεξν κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειαρηζηνπνίεζεο ινγηθψλ εθθξάζεσλ espress. Ο ζθνπφο ηεο ειαρηζηνπνίεζεο είλαη λα κείλνπλ κφλν νη απνιχησο απαξαίηεηνη ειαρηζηφξνη. Με ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Text Editr, δεκηνπξγήζηε έλα αξρείν κε ην φλνκα lab6.espin, πνπ λα πεξηέρεη ηνλ πίλαθα ζαο, κε ηελ πην θάησ κνξθή (ζπκπιεξψζηε προζεκηικά ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα πνπ ιείπνπλ ζην ηέινο ηνπ αξρείνπ βαζηζκέλνη ζηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ). εκεηψζηε φηη ζην αξρείν lab6.espin νη έμνδνη ησλ ηξηψλ flip-flps ηνπ θαηαρσξεηή θαηάζηαζεο (παξνχζα θαηάζηαζε) νξίδνληαη σο QX, QY θαη QZ, ελψ ηα DX, DY θαη DZ ζπκβνιίδνπλ ηελ επφκελε θαηάζηαζε ζην FSM, δειαδή ηα QX(t+1), QY(t+1) θαη QZ(t+1)..i 7. 8.i1b QX QY QZ A B C D.b DX DY DZ UNL ALM IND1 IND2 IND e Οη πξψηεο δχν γξακκέο θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ εηζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ, αληίζηνηρα, ελψ νη επφκελεο δχν δίλνπλ ηα νλφκαηα ησλ κεηαβιεηψλ κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα. Οη επφκελεο γξακκέο (γξακκέο δεδνκέλσλ), είλαη αληηγξακκέλεο αθξηβψο απφ ηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ. Σν πξφγξακκα espress κπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο, καδί κε ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε (έλα 6

7 Σειηθφ Prject εγρεηξίδην ρξήζεο θαη κηα πεξηγξαθή ηεο κνξθήο ηνπ αξρείνπ εηζφδνπ/εμφδνπ). Γηα λα ην εθηειέζεηε πξέπεη λα πάηε ζηε γξακκή εληνιψλ ηνπ DOS (Start Run cmd). Απνζεθεχζεηε ην πην πάλσ αξρείν κε επέθηαζε.espin ζην θάθειν εξγαζίαο ζαο θαη, κέζα ζε απηφ ηνλ θάθειν, ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ ειαρηζηνπνηεηή espress σο εμήο: espress lab6.espin Σν espress ζα επηζηξέςεη ηελ απινπνηεκέλε έμνδν ζηελ νζφλε, ζηελ ίδηα κνξθή φπσο θαη ε είζνδνο, αιιά ζπλήζσο ζα πεξηέρεη ιηγφηεξνπο φξνπο γηλνκέλνπ θαη, άξα, πεξηζζφηεξεο παχιεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα δψζνπλ ιηγφηεξεο πχιεο θαη ιηγφηεξεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ππιψλ. Δπηπιένλ απινπνίεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί θάπνηεο θνξέο αλ ε πνιηθφηεηα κίαο ή πεξηζζφηεξσλ εμφδσλ αιιάμεη. Αλ εθηειέζεηε ην espress κε ηελ επηινγή Dp, ην πξφγξακκα ζα δνθηκάζεη δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο πνιηθφηεηαο ησλ εμφδσλ θαη ζα δψζεη κηα «βειηησκέλε» δηάηαμε, πάληα κε ηελ ίδηα κνξθή φπσο ε είζνδνο. Δπηπιένλ, ζα ζεκεηψζεη σο ζρφιην κηα γξακκή κε ηηο πνιηθφηεηεο ησλ εμφδσλ, π.ρ. σο εμήο: #.phase Έλα κεδέλ ζηελ πην πάλσ ζπκβνινζεηξά δειψλεη φηη νη ηηκέο ησλ ζπλαξηήζεσλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη γηα ηε ζσμπληρωμαηική έμνδν, ελψ έλαο άζζνο ζεκαίλεη φηη ε ζπλάξηεζε πνπ πξνθχπηεη αθνξά ηελ θαλνληθή έμνδν. Έηζη, κπνξείηε λα πινπνηήζεηε ην θχθισκα ζαο κε ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, αγλνψληαο ηελ πνιηθφηεηα, θαη κεηά λα πξνζζέζεηε αληηζηξνθείο ζηηο αληίζηνηρεο εμφδνπο. Γνθηκάζηε ηελ επηινγή.phase κε ηελ πην θάησ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: espress Dp lab6.espin Γηα λα θξαηήζεηε ηελ έμνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε έλα αξρείν, ηξέμεηε ην espress σο εμήο: espress Dp lab6.espin > lab6ut.espin Κξαηήζηε εθηππψζεηο απφ ηα αξρεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ espress γηα λα ηα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ αλαθνξά ζαο. Παξαηεξψληαο ηηο εμφδνπο ηνπ espress, ζρεκαηίζηε ην αλάινγν ζπλδπαζηηθφ θχθισκα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ελάτιζηο αξηζκφ νινθιεξσκέλσλ, απφ απηά πνπ ζάο δίλνληαη ζηε ιίζηα ηεο ζειίδαο 5. εκεηψζηε φηη νη ειαρηζηφξνη θαη εμηζψζεηο (sum f prducts) πνπ βγάδεη ην espress έρνπλ κοινούς παξάγνληεο κεηαμχ ηνπο. Άξα, δηάθνξεο πξάμεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ κηα θνξά θαη ην απνηέιεζκα ηνπο λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιιαπιέο θνξέο (βγάδνληαο αλαιφγσο ηνπο θαηάιιεινπο θνηλνχο παξάγνληεο ζηηο εμηζψζεηο θαη ειαρηζηφξνπο). Απηφ ζα κεηψζεη ηε ρξήζε πιηθνχ ή/θαη ην κέγεζνο ππιψλ (δειαδή ηνλ αξηζκφ εηζφδσλ ηνπο). 3. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο απφ ην βήκα 2 γηα λα ζρεδηάζεηε ην ολικό ζχζηεκα αζθάιεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο μόνο νινθιεξσκέλα απφ ηνλ πίλαθα ηεο ζειίδαο 5. 7

8 Σειηθφ Prject b) Γημιοςπγία Σσημαηικού με ηον Graphic Editr 1. Αλνίμεηε έλα λέν αξρείν ζηνλ Graphic Editr θαη απνζεθεχζεηε ην κε ην φλνκα lab6_seq.bdf ζηνλ θαηάινγν ζαο κε φλνκα Lab6. 2. Δηζαγάγεηε ηα ζηνηρεία ηνπ θπθιψκαηνο ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ζαο απφ ην βήκα a.3. Οη είζνδνη θαη νη έμνδνη πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε απηέο πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ην νιηθφ ζχζηεκα αζθάιεηαο. Αλ θαη ζην βήκα a.2 ε παξνχζα θαηάζηαζε ζεσξείην σο είζνδνο ζην ζρεδηαζκφ ινγηθήο επηπέδνπ πχιεο, ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη σο έμνδνο. 3. Αληηγξάςεηε θαη κεηαθηλήζηε ηα ζηνηρεία ψζηε λα ζπκθσλνχλ κε ηνλ ζρεδηαζκφο ζαο. 4. πλδέζηε ηα ζηνηρεία, πάληα ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο. Αλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ζαο, δχν ζχξεο εμφδνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ινγηθή, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζηνηρείν wire (buffer) γηα λα ζπλδέζεηε ηηο ζχξεο εμφδνπ ζηνλ ίδην θφκβν (ζεκείν ηνπ θπθιψκαηνο). 5. Διέγμεηε θαη απνζεθεχζεηε ην ζρεκαηηθφ. Γεκηνπξγήζηε έλα ζχκβνιν γηα ην ζρεκαηηθφ κε ηελ επηινγή File Create/Update Create Symbl Files fr Current File. 6. Αλνίμεηε ην ζχκβνιν lab6_seq.bsf ζηνλ Symbl Editr θαη αιιάμηε ην ζρήκα ηνπ θαη ηηο ζέζεηο ησλ ζπξψλ εηζφδνπ/εμφδνπ, αλ ην επηζπκείηε. 7. Κιείζηε ην ζρεκαηηθφ ηνπ lab6_seq.bdf. 8. Αλνίμεηε έλα λέν αξρείν ζηνλ Graphic Editr θαη απνζεθεχζεηε ην σο lab6_tp.bdf. 9. Δηζαγάγεηε ηα αθφινπζα ζηνηρεία θπθιψκαηνο: input, utput. Δπίζεο, εηζαγάγεηε θαη ην ζχκβνιν lab6_seq πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη ζην βήκα 5. Σα ζχκβνιν εηζάγεηαη απφ ην παξάζπξν δηαιφγνπ Symbl. 10. Οη ζχξεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα νλφκαηα ησλ εμσηεξηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζρεκαηηθνχ δηαγξάκκαηνο (blck diagram) πνπ έρεηε ζρεδηάζεη: Θχξεο εηζφδνπ ηηο P[3..0] (γηα εηζαγσγή θσδηθνχ απφ δηαθφπηεο πίεζεο 1 ), clk θαη reset, θαη ζχξεο εμφδνπ ηηο S[2..0] (γηα εμαγσγή παξνχζαο θαηάζηαζεο), UNL, ALM, IND1, IND2 θαη IND πλδέζηε ηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο. Διέγμεηε θαη απνζεθεχζεηε ην ζρεκαηηθφ. Μεηαθξάζηε ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο. Κραηήζηε εκησπώζεις ηων ζτημαηικών ζας (με ηο όνομα και ηον αριθμό ηασηόηηηάς ζας, και ηην ημέρα εργαζηηρίοσ ζας). c) Πποζομοίωζη 1. Γεκηνπξγήζηε έλαλ αξρείν θπκαηνκνξθψλ κε φια ηα πηζαλά ζελάξηα ζπλδπαζκψλ εηζφδσλ, κε Grid Size 100ns θαη πεξίνδν ξνινγηνχ 200ns. Γνθηκάζηε θαη θπκαηνκνξθέο πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηε ζσζηή ζεηξά ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαθνπηψλ. Οη αιιαγέο ζηνπο δηαθφπηεο πξέπεη λα γίλνληαη κε δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ δχν θηχπσλ ηνπ ξνινγηνχ, θαη φρη ιηγφηεξν. Απνζεθεχζεηε ην αξρείν σο lab6.vwf ζηνλ θαηάινγν ζαο Lab6. 1 πλδέζηε κηα πχιε nt ζηε ζχξα εηζφδνπ P[3..0], φηαλ ζα θαηεβάζεηε ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο ζηελ πιαθέηα DE1, ιφγσ ηνπ φηη νη δηαθφπηεο πίεζεο είλαη αξλεηηθήο ινγηθήο. Όηαλ θάλεηε πξνζνκνίσζε, φκσο, ρξεζηκνπνηήζηε wire. 8

9 Σειηθφ Prject 2. Αλνίμεηε ηελ εθαξκνγή Simulatr Tl. Δθηειέζηε ηελ πξνζνκνίσζε επηιέγνληαο timing simulatin θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρείν lab6.vwf σο είζνδν. 3. Αλνίμεηε ην reprt γηα λα παξαηεξήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Κραηήζηε μια εκηύπωζη ηης κσμαηομορθής (με ηο όνομα και αριθμό ηασηόηηηάς ζας). Αλ ηα απνηειέζκαηα απέρνπλ απφ ηα αλακελφκελα, ηφηε ε ρξήζε «αθαλψλ» θφκβσλ (buried ndes) ζα ζάο βνεζήζεη λα εληνπίζεηε ην ζεκείν φπνπ ππάξρεη ιάζνο. Οη αθαλείο θφκβνη πεξηγξάθεθαλ ζηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμεηε ζηε βνήζεηα ηνπ QUARTUS II. 4. Μεηαθηλήζηε ηηο θπκαηνκνξθέο κε ηα βειάθηα (ζην Master Time Bar) αξηζηεξά θαη δεμηά. Καζνξίζηε ηε θαζπζηέξεζε ηνπ αθνινπζηαθνχ θπθιψκαηνο, βξίζθνληαο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ αιιαγήο ηεο εηζφδνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εκθάληζεο ηεο ζσζηήο ηηκήο ζηελ έμνδν. 5. Μειεηήζηε ηηο θπκαηνκνξθέο εμφδνπ θαη ζρνιηάζηε ηα απνηειέζκαηα ζηελ αλαθνξά ζαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο ηηκέο ηεο ηππηθήο θαζπζηέξεζεο πνπ βξήθαηε ζην βήκα 4. Κιείζηε φια ηα αλνηθηά παξάζπξα ζην QUARTUS II. Αναβάθμιζη Σςζηήμαηορ Πψο ζα αιιάδαηε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε δύο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζσζηνχ θσδηθνχ; Γειαδή, λα κπνξεί λα θάλεη σο θαη κηα ιαλζαζκέλε πξνζπάζεηα, ρσξίο λα ερήζεη ν ζπλαγεξκφο. Ο ζπλαγεξκφο ζα ερεί φηαλ γίλεηαη ιάζνο ζηε δεύηερη πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ. Τελική Αναθοπά Πεξηγξάςεηε θαη ζρνιηάζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξαηε, ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζαηε, θαη ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζαηε ζε απηφ ην prject. πκπεξηιάβαηε ην δηάγξακκα θαηαζηάζεσλ, φινπο ηνπο πίλαθεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πίλαθα θαηαζηάζεσλ), ηα ζρεκαηηθά, ηηο θπκαηνκνξθέο, θαη ηα αξρεία ηνπ espress, φπσο ζάο έρνπλ δεηεζεί απφ ηε δηαδηθαζία πεξηγξαθήο ηεο άζθεζεο. Κάλεηε ηηο θαηάιιειεο αλαθνξέο ζηελ πεξηγξαθή ζαο, ζε φια απηά πνπ έρεηε θξαηήζεη απφ ηελ φιε δηαδηθαζία. Η αλαθνξά ζαο ππέπει λα είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα πεξηιακβάλεη θαη έλα εμψθπιιν κε ηνλ ηίηιν ηεο, ηα ζηνηρεία ζαο θαη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα παξαδνζεί θαη κηα εθηχπσζε ηεο αλαθνξάο, θαζψο θαη έλαο ςεθηαθφο δίζθνο (CD) κε όλα ηα ςεθηαθά αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην prject θαη πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ. Σα επηζπλαπηφκελα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 1. ειίδα 3 (πξνπαξ.) ρεκαηηθφ δηάγξακκα (blck diagram) ηνπ ζπζηήκαηνο. 2. ειίδα 3 (πξνπαξ.) Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ (state-transitin diagram). 3. ειίδα 3 (πξνπαξ.) Πίλαθα θαηαζηάζεσλ (state-transitin table). 4. ειίδα 7: a) 2 Σειηθέο κνξθέο αξρείσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ espress. 5. ειίδα 8: b) 5, 11 ρεκαηηθά γηα lab6_seq.bdf θαη lab6_tp.bdf. 6. ειίδα 9: c) 3 Υξνληθή Πξνζνκνίσζε ηνπ lab6_tp. 7. ειίδα 9: c) 4 Μεηξεκέλε θαζπζηέξεζε αθνινπζηαθνχ θπθιψκαηνο. Όια ηα ζρεκαηηθά, ζηα νπνία αλαθέξεζηε ζηνπο ζρνιηαζκνχο ζαο, πξέπεη λα δείρλνπλ μεθάζαξα ηνπο αξηζκνχο ησλ pins θαη ηνπο θσδηθνχο ησλ νινθιεξσκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πξαγκαηηθφ πιηθφ ηεο 9

10 Σειηθφ Prject πινπνίεζεο ηνπ θπθιψκαηνο. Σέινο, ν ζρεδηαζκφο ζαο πξέπεη λα είλαη έηνηκνο (κε ηελ θαηάιιειε αλάζεζε ησλ pins), γηα λα θνξησζεί ζηελ πιαθέηα DE1 ηεο Altera. 10

11 Όλνκα: Αξ. Σαπηφηεηαο: Ηκέξα:

12 Όλνκα: Αξ. Σαπηφηεηαο: Ηκέξα:

13 Όλνκα: Αξ. Σαπηφηεηαο: Ηκέξα:

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 1 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα