Τελικό Project. ρεδηαζκφο πζηήκαηνο Αζθαιείαο Υξεκαηνθηβσηίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελικό Project. ρεδηαζκφο πζηήκαηνο Αζθαιείαο Υξεκαηνθηβσηίνπ"

Transcript

1 HMY ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Τελικό Prject ρεδηαζκφο πζηήκαηνο Αζθαιείαο Υξεκαηνθηβσηίνπ Τινπνίεζε αθνινπζηαθνχ θπθιψκαηνο Διζαγωγή ηηο πξνεγνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο παξνπζηάζηεθε ε ρξήζε ζπλδπαζηηθήο θαη αθνινπζηαθήο ινγηθήο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ην ινγηζκηθφ QUARTUS II γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνζνκνίσζε ινγηθήο, φζν θαη πινπνηήζεηο κε πξαγκαηηθά δηαθξηηά θαη πξνγξακκαηηδφκελα ζηνηρεία. ηελ άζθεζε απηή θαιείζηε λα ζρεδηάζεηε κεγαιχηεξα θπθιψκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο φιε ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε ζηηο πξνεγνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. ηφρνο απηήο ηεο άζθεζεο είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο ςεθηαθνχ θπθιψκαηνο πνπ ζα πινπνηεί έλα ζχζηεκα αζθαινχο πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελν ελφο ρξεκαηνθηβσηίνπ. Γηα λα μεθιεηδψζεη ε πφξηα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ, ζα πξέπεη λα εηζαρζεί ν ζσζηφο θσδηθφο (κέζσ δηαθνπηψλ πίεζεο, ελεξγνπνηεκέλνη κε ηε ζσζηή ζεηξά). Οπνηνζδήπνηε άιινο ζπλδπαζκφο ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκφ. Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ, δελ ζα ζηακαηά κε νπνηαλδήπνηε αιιαγή ζηνλ εηζαρζέληα θσδηθφ. Δπίζεο, φηαλ ε πφξηα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ μεθιεηδψζεη κε ηνλ ζσζηφ θσδηθφ, ζα παξακέλεη μεθιείδσηε, άζρεηα αλ κεηά αιιάμεη ν θσδηθφο ζηνπο δηαθφπηεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην ζχζηεκα ζα ξπζκίδεηαη ζηελ «αξρηθή θαηάζηαζε» κέζσ ελφο «γεληθνχ δηαθφπηε». (Μεηάβαζε ζηελ «αξρηθή θαηάζηαζε» ζεκαίλεη φηη ε πφξηα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ θιεηδψλεη θαη, αλαιφγσο, ν ζπλαγεξκφο παχεη λα ερεί.) ην prject απηφ ζα πξαγκαηνπνηήζεηε ηνπο ζρεδηαζκνχο ζαο ζην QUARTUS IΙ θαη ζα ηνπο θαηεβάζεηε ζηελ πιαθέηα DE1 ηεο Altera γηα επαιήζεπζε. Η πινπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Αζθαιείαο ζα γίλεη κε αθνινπζηαθφ θχθισκα, κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ κλήκεο (θαηαρσξεηέο) θαη ζπλδπαζηηθψλ θπθισκάησλ. Σν prject απηφ ζα είλαη δηάξθεηαο 3 σλ εβδνκάδσλ, απφ ηηο νπνίεο ηηο δχν πξψηεο ζα δνπιέςεηε ζηα εξγαζηήξηα ΛΑ130 θαη ΛΑ132 (εξγαζηήξην πιηθνχ) ππφ ηελ επηηήξεζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σν ππφινηπν κέξνο ζα θιεζείηε λα ην δηεθπεξαηψζεηε ζηνλ δηθφ ζαο ρξφλν, είηε ζην εξγαζηήξην ΛΑ130, είηε ζην ζπίηη ζαο. Η άζθεζε είλαη αςζηηπώρ πποζωπική θαη ζα πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί απφ ηνλ θάζε θνηηεηή μερσξηζηά. Prject ηα νπνία παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο θαη, θαηά ηελ θξίζε ησλ δηδαζθφλησλ, είλαη πξντφλ αληηγξαθήο, ζα κεδελίδνληαη απηφκαηα, κε πηζαλέο επηπιένλ θπξψζεηο γηα φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο. Ο έιεγρνο ηνπ prject ζα πεξηιακβάλεη ηε θφξησζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζαο ζηελ πιαθέηα DE1 ηεο Altera γηα ηελ επίδεημε νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, θάζε θνηηεηήο θαιείηαη λα παξαδψζεη πξνζσπηθή αλαθνξά κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρεδηαζκψλ ηνπ θαη ηελ πιήξε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπο. Παπάδοζη: Η εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο αλαθνξάο, θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ ςεθηαθψλ αξρείσλ, νξίδεηαη σο ηπειρ εβδνκάδεο απφ ηελ εκέξα αλάζεζεο. (Πξνηξέπεζηε φκσο λα νινθιεξψζεηε ην prject θαη λα παξαδψζεηε ηελ αλαθνξά ζαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.) Σημείωση: Ο έιεγρνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζνκνίσζε ησλ ζρεδηαζκψλ ζαο ζην Quartus II θαη ηε θφξησζε ηνπο ζηελ πιαθέηα DE1 ηεο Altera. Μαδί κε ηε γξαπηή αλαθνξά ζαο, ζα πξέπεη λα παξαδψζεηε ζε CD όλα ηα ςεθηαθά αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην prject, δειαδή ζρεκαηηθά θαη θπκαηνκνξθέο εηζφδνπ ηνπ Quartus II, αξρεία espress, θιπ. 1

2 Σειηθφ Prject Δκθώνηζη / Καθοπιζμόρ Prject Πποδιαγπαθέρ: Η ζεηξά ελεξγνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ δηαθνπηψλ πίεζεο γηα πξφζβαζε ζην ρξεκαηνθηβψηην ζα είλαη έλαο απφ 108 πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο, ν νπνίνο ζα θαζνξηζηεί γηα θάζε θνηηεηή ξεσωπιζηά ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ωο παξάδεηγκα, γηα δχν δηαθφπηεο πίεζεο (κε ζεηηθήο ινγηθήο ελεξγνπνίεζε), Α θαη Β, κηα λφκηκε ζεηξά ελεξγνπνίεζεο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ε αθφινπζε: Βήμα Γιακόπηηρ Λειηοςπγία/Σσόλια A B αξρηθή θαηάζηαζε ελδηάκεζε θαηάζηαζε, ν δείθηεο ελεξγνπνηείηαη μεθιεηδψλεη, ν δείθηεο ελδηάκεζεο θαηάζηαζεο απελεξγνπνηείηαη Πίνακαρ 1: Πιθανή ζειπά ενεπγοποίηζηρ με 2 διακόπηερ (ππώηα ο διακόπηηρ Β και ακολούθωρ ο Α). Γηα λα μεθιεηδψζεη ην ρξεκαηνθηβψηην ζα ρξεηάδνληαη 4 βήκαηα γηα εηζαγσγή ηνπ ζσζηνχ θσδηθνχ, φπνπ ζηα πξψηα ηξία ζα ελεξγνπνηείηαη έλαο κφλν δηαθφπηεο πίεζεο, ελψ ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζα ελεξγνπνηνχληαη δχν δηαθφπηεο ηαπηφρξνλα (ρσξίο ζπγθεθξηκέλε πξνηεξαηφηεηα). Ωο παξάδεηγκα, ν θσδηθφο ν νπνίνο ζα πξέπεη εηζαρζεί ζε 4 βήκαηα ζα κπνξνχζε λα ήηαλ: Α, C, B, CD. Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο δηαθφπηε, δελ ζα πξέπεη λα κέλεη ελεξγνπνηεκέλνο. (Γειαδή, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζε ελδηάκεζε θαηάζηαζε, έζησ θη αλ θαλέλαο δηαθφπηεο πίεζεο δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο.) Έλαο γεληθφο δηαθφπηεο (reset) ζα ξπζκίδεη (αζχγρξνλα) ην ζχζηεκα ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε, κεηά απφ λφκηκν άλνηγκα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ ή κεηά απφ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ (alarm). Η ηαρχηεηα ηνπ ξνινγηνχ ζα είλαη ηέηνηα, νχησο ψζηε ε αλαγλψξηζε ηεο ζεηξάο ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαθνπηψλ λα γίλεηαη ζσζηά. Η ζσζηή ζεηξά ζα μεθιεηδψλεη ην ρξεκαηνθηβψηην, δηαθνξεηηθά ζα ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκφο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηη ζε θάζε βήκα ζα γίλνληαη κφλν νη ελεξγνπνηήζεηο δηαθνπηψλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θσδηθφ. (Απηφ ζπλεπάγεηαη, επίζεο, φηη ν θσδηθφο πνπ ζα θαζνξηζηεί γηα μεθιείδσκα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ δελ ζα απαηηεί λα ελεξγνπνηείηαη ν ίδηνο δηαθφπηεο πίεζεο ζε δχν δηαδνρηθά βήκαηα.) Μηα θαη ην ζχζηεκα πνπ ζα ζρεδηάζεηε ζα είλαη πξσηφηππν πξνο έγθξηζε, φια ηα ζήκαηα εμφδνπ (δείθηεο, άλνηγκα ρξεκαηνθηβσηίνπ, θαη ζπλαγεξκφο) ζα θαίλνληαη ζηα LED ηεο πιαθέηαο DE1, ελψ ε παξνχζα θαηάζηαζε (present state) ηνπ ζπζηήκαηνο ζα παξνπζηάδεηαη ζ έλα απφ ηα SSD. Σσημαηικό Γιάγπαμμα (Πποπαπαζκεςαζηικό): ρεδηάζηε έλα ζρεκαηηθφ δηάγξακκα (blck diagram) ηνπ ζπζηήκαηνο ζην πην ςειφ επίπεδν ηεξαξρίαο, ην νπνίν ζα δείρλεη φια ηα ζήκαηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ. ηελ θάζε είζνδν θαη έμνδν λα γίλεηαη επίζεο ε αλάζεζε ηεο κνξθήο ηεο (π.ρ. ζπγθεθξηκέλνο δηαθφπηεο πίεζεο, LED, θηι.). Σσεδιαζμόρ Σςζηήμαηορ (Πποπαπαζκεςαζηικό): Σν ζχζηεκα πνπ ζα ζρεδηάζεηε ζα ρξεζηκνπνηεί κηα ζχγρξνλε Μεραλή Πεπεξαζκέλσλ Καηαζηάζεσλ (FSM) ηχπνπ Mre. ρεδηάζηε ην δηάγξακκα θαηαζηάζεσλ (state-transitin diagram) ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα δείρλεη έλα θφκβν (nde) γηα θάζε θαηάζηαζε, θαη κηα αθκή (edge) γηα θάζε δπλαηή κεηάβαζε κεηαμχ θαηαζηάζεσλ (state transitin), απφ κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε, ή απφ κηα θαηάζηαζε πίζσ 2

3 Σειηθφ Prject ζηνλ εαπηφ ηεο. Οη θφκβνη ζα πξέπεη λα νλνκάδνληαη S0, S1, θηι. θαη ζα πξέπεη λα δείρλνπλ θαη ηηο ηηκέο ησλ εμφδσλ. Οη αθκέο (ή αλ ζέιεηε, ηα βέιε) ζα πξέπεη λα δείρλνπλ ηηο ηηκέο ησλ εηζφδσλ νη νπνίεο ελεξγνπνηνχλ ηηο κεηαβάζεηο θαηαζηάζεσλ. H θαηάζηαζε S0 λα θαζνξηζηεί σο ε αξρηθή θαηάζηαζε, ελψ νη θαηαζηάζεηο S1, S2, θαη S3 ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηηο ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο (κηα γηα θάζε έλα απφ ηα πξψηα ηξία βήκαηα εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ). Η θαηάζηαζε S4 ζα αληηζηνηρεί ζην λφκηκν άλνηγκα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ, θαη ηέινο ε θαηάζηαζε S5 ζα αληηζηνηρεί ζηελ ήρεζε «ζπλαγεξκνχ». Απφ ην πξνεγνχκελν κέξνο, γλσξίδεηε πφζεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα έρεη ην ζχζηεκα. Αλ ν αξηζκφο θαηαζηάζεσλ είλαη s, ηφηε γηα λα ηηο αληηπξνζσπεχζεηε ρξεηάδεζηε lg 2 (s) δπαδηθέο κεηαβιεηέο. Αλ ππνζέζνπκε φηη ν αξηζκφο s=4, ηφηε ζα ρξεηάδνληαλ 2 κεηαβιεηέο (π.ρ. νη Υ θαη Τ). Δπίζεο, κηα θαη νη κεηαβιεηέο απηέο, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, δελ ζα θαίλνληαη εθηφο ζπζηήκαηνο, ν ζρεδηαζηήο έρεη ηελ επρέξεηα λα αλαζέζεη ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ησλ δχν κεηαβιεηψλ (00, 01, 10, θαη 11) φπσο ζέιεη, γηα λα αληηπξνζσπεχζεη θάζε θαηάζηαζε (state assignment). Αλαζέζηε ηηκέο δπαδηθνχ θψδηθα ζε θάζε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ κεηαβιεηψλ. πκβαηηθά, ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε αλαηίζεηαη ν ζπλδπαζκφο 000, αθνχ έηζη ζα επηηξέπεη ηελ αξρηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κλήκεο (flip-flps) κέζσ ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε (reset). Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ζην ζρεδηαζηηθφ κέξνο ν γεληθφο δηαθφπηεο δελ ζα ζεσξεζεί σο ζήκα εηζφδνπ, δειαδή δελ ζα απνηειεί κέξνο ηνπ πίλαθα θαηαζηάζεσλ πνπ ζα θαζνξηζηεί πην θάησ. Υξεζηκνπνηψληαο ην δηάγξακκα θαηαζηάζεσλ θαη ηελ αλάζεζε θαηαζηάζεσλ, θαζνξίζηε ηνλ θσδηθνπνηεκέλν πίλαθα θαηαζηάζεσλ (state-transitin table) κε ηέζζεξεηο εηζφδνπο, A, B, C, θαη D, πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζηνπο ηέζζεξεηο δηαθφπηεο πίεζεο ηεο πιαθέηαο DE1. Σν ζήκα εμφδνπ UNL ζa αληηζηνηρεί ζην μεθιείδσκα ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ, ην ALM ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ, θαη ηα IND1, IND2 θαη IND3 ζηνπο δείθηεο ελδηάκεζεο θαηάζηαζεο. (Θα ελεξγνπνηνχληαη πξννδεπηηθά θαζψο εηζάγεηαη νξζά ν θσδηθφο ζηα πξψηα ηξία βήκαηα.) Υξεζηκνπνηήζηε ηελ αθφινπζε επηθεθαιίδα γηα ηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ, θαη ζεσξήζηε φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ δηαθνπηψλ είλαη θεηικής ινγηθήο. (Λάβεηε ππφςε φηη δηάθνξνη ζπλδπαζκνί ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ νδεγνχλ ζηελ ίδηα επφκελε θαηάζηαζε θαη ζήκαηα εμφδνπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη πνιχ ιηγφηεξεο γξακκέο ζηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ απ φηη ελδερνκέλσο λα λνκίδεηε, γηαηί αξθεηέο γξακκέο κπνξνχλ λα ζπκπηπρζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν dn t care.) Παπούζα καηάζηαζη Σήμαηα ειζόδος Δπόμενη καηάζηαζη Σήμαηα εξόδος X(t) Y(t) Z(t) A B C D X(t+1) Y(t+1) Z(t+1) UNL ALM IND1 IND2 IND3 Πίνακαρ 2: Χαπακηηπιζηική επικεθαλίδα για ηον Πίνακα Καηαζηάζεων 3

4 Σειηθφ Prject Ακολοςθιακή Υλοποίηζη Σςζηήμαηορ Αζθαλείαρ Θα πινπνηήζεηε ην χζηεκα Αζθαιείαο ρξεζηκνπνηψληαο έλα αθνινπζηαθφ θχθισκα. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ εηζαγσγή, ην ζχζηεκα πνπ ζα πινπνηήζεηε ζα ρξεζηκνπνηεί κηα ζχγρξνλε Μεραλή Πεπεξαζκέλσλ Καηαζηάζεσλ (FSM) ηχπνπ Mre. ε απηφ ηνλ ηχπν κεραλψλ, ε επφκελε θαηάζηαζε εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο ηηκέο ησλ εηζφδσλ θαη ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, ελψ νη ηηκέο ζηηο εμφδνπο εμαξηψληαη μόνο απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Απηφ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη, ηφζν απφ ην δηάγξακκα, φζν θαη απφ ηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ πνπ έρεηε θαζνξίζεη ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ κέξνο ηνπ prject. ηελ αθνινπζηαθή πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη ρξήζε θαηαρσξεηή γηα απνζήθεπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζε, θαη ζπλδπαζηηθψλ θπθισκάησλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επφκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηηκψλ ησλ πέληε εμφδσλ (UNL, ALM, IND1, IND2 θαη IND3). Σν FSM δηάγξακκα πεξηέρεη έμη θαηαζηάζεηο, άξα ν θαηαρσξεηήο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζα ρξεηαζηεί ηξία flip-flps. Η πινπνίεζε ζην QUARTUS II γηα ηελ πξνζνκνίσζε απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα είλαη δνκεκέλε ζε δχν ηεξαξρηθά επίπεδα. Σν πςειφηεξν επίπεδν (1 ν επίπεδν) ζα αληηζηνηρεί πιήξσο ζην ζρεκαηηθφ δηάγξακκα (blck diagram) πνπ ζρεδηάζαηε ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην, θαη ζα έρεη ηηο ίδηεο ζχξεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. ην ακέζσο ρακειφηεξν (2 ν ) επίπεδν ηεξαξρίαο, ζα πινπνηήζεηε ην ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία. 4

5 Σειηθφ Prject Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαπνκπέο πνπ ζάο έρνπλ δνζεί γηα λα θαηαλνήζεηε πιήξσο ηε ινγηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αθνινπζηαθνχ θπθιψκαηνο. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα νινθιεξσκέλα, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπθιψκαηνο ζαο. Απηά ηα νινθιεξσκέλα πξέπεη λα ζάο είλαη νηθεία απφ ηηο πξνεγνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Δεν επιηρέπεηαι η τρήζη άλλων ολοκληρωμένων (ζε ηύπο) για ηην σλοποίηζη ηοσ ζσζηήμαηος αζθαλείας. Επίζης, θα πρέπει να τρηζιμοποιήζεηε ηον ελάτιζηο αριθμό ολοκληρωμένων, αλλά και καλωδίων. 74LS00 IC Πεπιγπαθή Δθαπμογή Quad 2-input NAND (Τέζζεπειρ πύλερ NAND 2 ειζόδων) 74LS02 74LS04 74LS08 74LS10 74LS20 74LS32 74LS74 74LS76A 74LS86 74LS138 74LS153 74LS157 74LS169B 74LS175 Quad 2-input NOR (Τέζζεπειρ πύλερ NOR 2 ειζόδων) Hex Inverter (Έξι ανηιζηποθείρ, δηλαδή έξι πύλερ NOT) Quad 2-input AND (Τέζζεπειρ πύλερ AND 2 ειζόδων) Triple 3-input NAND (Τπειρ πύλερ NAND 3 ειζόδων) Dual 4-input NAND (Γύο πύλερ NAND 4 ειζόδων) Quad 2-input OR (Τέζζεπειρ πύλερ OR 2 ειζόδων) Dual D Flip-Flp (Γςο D-Flip-Flp) Dual JK Flip-Flp (Γύο JK Flip-Flp, με clear και preset) Quad 2-input XOR (Τέζζεπειρ πύλερ XOR 2 ειζόδων) 1 3-t-8 Decder (Έναν Αποκωδικοποιηηή 3-ζε-8) Dual 4-input MUX (Γύο Πολςπλέκηερ 4-ζε-1) Quad 2-input MUX (Τέζζεπειρ Πολςπλέκηερ 2-ζε-1) 4-bit Up/Dn Cunter (Μεηπηηήρ 4 ων bit αύξηζηρ/μείωζηρ) Quad D Flip-Flp (Τέζζεπα D Flip-Flp με κοινό clear) 74LS194A 4-bit Shift Register (Οικοςμενικόρ Καηασωπηηήρ Ολίζθηζηρ 4 ων bit) 74LS390 Dual Decade Cunter (Γύο μεηπηηέρ mdul 10) MC14584 Hex CMOS Schmitt (Έξι Ανηιζηποθείρ Schmitt) Πίνακαρ 3: Γιαθέζιμα Ολοκληπωμένα για ηην Υλοποίηζη ηος Κςκλώμαηορ 5

6 Σειηθφ Prject a) Σσεδιαζμόρ Ακολοςθιακού Σςζηήμαηορ Αζθάλειαρ Σν ζχζηεκα αζθαιείαο είλαη ζηελ νπζία έλα αθνινπζηαθφ FSM, ην δηάγξακκα ηνπ νπνίνπ έρεη έμη θαηαζηάζεηο. Άξα, απαηηείηαη ε ρξήζε ηξηψλ flip-flps, κε εμφδνπο Υ, Y θαη Z. Γηαζέζηκεο ηηκέο ησλ Υ, Y θαη Z αληηζηνηρνχλ ζηηο έμη θαηαζηάζεηο S0 έσο S5, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίζαηε πξνεγνπκέλσο. 1. Αλαηξέμεηε ζηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ θαη πξνζέμηε φηη αξθεηνί ζπλδπαζκνί ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ νδεγνχλ ζηελ ίδηα επφκελε θαηάζηαζε θαη ζήκαηα εμφδνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πνιινί ζπλδπαζκνί εηζφδσλ πεξηέρνπλ φξνπο αδηαθνξίαο (dn t cares), νη νπνίνη ζπκβνιίδνληαη κε παχια (-). Η παχια ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο δχν ινγηθέο ηηκέο, ελψ ζηελ αληίζηνηρε ζπλάξηεζε δειψλεη ηελ έιιεηςε κηαο κεηαβιεηήο απφ έλαλ φξν, ζε έλαλ άζξνηζκα γηλνκέλσλ. 2. Ο νινθιεξσκέλνο πίλαθαο θαηαζηάζεσλ δειψλεη γηα θαζεκία απφ ηηο νθηψ εμφδνπο (επφκελε θαηάζηαζε θαη ζήκαηα εμφδνπ) ηε ινγηθή ζπλάξηεζε πνπ ηεο αληηζηνηρεί ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο εηζφδνπ, ζε κνξθή αζξνίζκαηνο γηλνκέλσλ (SOP). Παξφιν πνπ απηή ε κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε πινπνηήζεηο κε PLA, κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ινγηθή επηπέδνπ πχιεο. Η ινγηθή κπνξεί λα απινπνηεζεί πεξηζζφηεξν κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειαρηζηνπνίεζεο ινγηθψλ εθθξάζεσλ espress. Ο ζθνπφο ηεο ειαρηζηνπνίεζεο είλαη λα κείλνπλ κφλν νη απνιχησο απαξαίηεηνη ειαρηζηφξνη. Με ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο Text Editr, δεκηνπξγήζηε έλα αξρείν κε ην φλνκα lab6.espin, πνπ λα πεξηέρεη ηνλ πίλαθα ζαο, κε ηελ πην θάησ κνξθή (ζπκπιεξψζηε προζεκηικά ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα πνπ ιείπνπλ ζην ηέινο ηνπ αξρείνπ βαζηζκέλνη ζηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ). εκεηψζηε φηη ζην αξρείν lab6.espin νη έμνδνη ησλ ηξηψλ flip-flps ηνπ θαηαρσξεηή θαηάζηαζεο (παξνχζα θαηάζηαζε) νξίδνληαη σο QX, QY θαη QZ, ελψ ηα DX, DY θαη DZ ζπκβνιίδνπλ ηελ επφκελε θαηάζηαζε ζην FSM, δειαδή ηα QX(t+1), QY(t+1) θαη QZ(t+1)..i 7. 8.i1b QX QY QZ A B C D.b DX DY DZ UNL ALM IND1 IND2 IND e Οη πξψηεο δχν γξακκέο θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ εηζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ, αληίζηνηρα, ελψ νη επφκελεο δχν δίλνπλ ηα νλφκαηα ησλ κεηαβιεηψλ κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα. Οη επφκελεο γξακκέο (γξακκέο δεδνκέλσλ), είλαη αληηγξακκέλεο αθξηβψο απφ ηνλ πίλαθα θαηαζηάζεσλ. Σν πξφγξακκα espress κπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο, καδί κε ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε (έλα 6

7 Σειηθφ Prject εγρεηξίδην ρξήζεο θαη κηα πεξηγξαθή ηεο κνξθήο ηνπ αξρείνπ εηζφδνπ/εμφδνπ). Γηα λα ην εθηειέζεηε πξέπεη λα πάηε ζηε γξακκή εληνιψλ ηνπ DOS (Start Run cmd). Απνζεθεχζεηε ην πην πάλσ αξρείν κε επέθηαζε.espin ζην θάθειν εξγαζίαο ζαο θαη, κέζα ζε απηφ ηνλ θάθειν, ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ ειαρηζηνπνηεηή espress σο εμήο: espress lab6.espin Σν espress ζα επηζηξέςεη ηελ απινπνηεκέλε έμνδν ζηελ νζφλε, ζηελ ίδηα κνξθή φπσο θαη ε είζνδνο, αιιά ζπλήζσο ζα πεξηέρεη ιηγφηεξνπο φξνπο γηλνκέλνπ θαη, άξα, πεξηζζφηεξεο παχιεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα δψζνπλ ιηγφηεξεο πχιεο θαη ιηγφηεξεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ππιψλ. Δπηπιένλ απινπνίεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί θάπνηεο θνξέο αλ ε πνιηθφηεηα κίαο ή πεξηζζφηεξσλ εμφδσλ αιιάμεη. Αλ εθηειέζεηε ην espress κε ηελ επηινγή Dp, ην πξφγξακκα ζα δνθηκάζεη δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο πνιηθφηεηαο ησλ εμφδσλ θαη ζα δψζεη κηα «βειηησκέλε» δηάηαμε, πάληα κε ηελ ίδηα κνξθή φπσο ε είζνδνο. Δπηπιένλ, ζα ζεκεηψζεη σο ζρφιην κηα γξακκή κε ηηο πνιηθφηεηεο ησλ εμφδσλ, π.ρ. σο εμήο: #.phase Έλα κεδέλ ζηελ πην πάλσ ζπκβνινζεηξά δειψλεη φηη νη ηηκέο ησλ ζπλαξηήζεσλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη γηα ηε ζσμπληρωμαηική έμνδν, ελψ έλαο άζζνο ζεκαίλεη φηη ε ζπλάξηεζε πνπ πξνθχπηεη αθνξά ηελ θαλνληθή έμνδν. Έηζη, κπνξείηε λα πινπνηήζεηε ην θχθισκα ζαο κε ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, αγλνψληαο ηελ πνιηθφηεηα, θαη κεηά λα πξνζζέζεηε αληηζηξνθείο ζηηο αληίζηνηρεο εμφδνπο. Γνθηκάζηε ηελ επηινγή.phase κε ηελ πην θάησ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: espress Dp lab6.espin Γηα λα θξαηήζεηε ηελ έμνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε έλα αξρείν, ηξέμεηε ην espress σο εμήο: espress Dp lab6.espin > lab6ut.espin Κξαηήζηε εθηππψζεηο απφ ηα αξρεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ espress γηα λα ηα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ αλαθνξά ζαο. Παξαηεξψληαο ηηο εμφδνπο ηνπ espress, ζρεκαηίζηε ην αλάινγν ζπλδπαζηηθφ θχθισκα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ελάτιζηο αξηζκφ νινθιεξσκέλσλ, απφ απηά πνπ ζάο δίλνληαη ζηε ιίζηα ηεο ζειίδαο 5. εκεηψζηε φηη νη ειαρηζηφξνη θαη εμηζψζεηο (sum f prducts) πνπ βγάδεη ην espress έρνπλ κοινούς παξάγνληεο κεηαμχ ηνπο. Άξα, δηάθνξεο πξάμεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ κηα θνξά θαη ην απνηέιεζκα ηνπο λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιιαπιέο θνξέο (βγάδνληαο αλαιφγσο ηνπο θαηάιιεινπο θνηλνχο παξάγνληεο ζηηο εμηζψζεηο θαη ειαρηζηφξνπο). Απηφ ζα κεηψζεη ηε ρξήζε πιηθνχ ή/θαη ην κέγεζνο ππιψλ (δειαδή ηνλ αξηζκφ εηζφδσλ ηνπο). 3. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο απφ ην βήκα 2 γηα λα ζρεδηάζεηε ην ολικό ζχζηεκα αζθάιεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο μόνο νινθιεξσκέλα απφ ηνλ πίλαθα ηεο ζειίδαο 5. 7

8 Σειηθφ Prject b) Γημιοςπγία Σσημαηικού με ηον Graphic Editr 1. Αλνίμεηε έλα λέν αξρείν ζηνλ Graphic Editr θαη απνζεθεχζεηε ην κε ην φλνκα lab6_seq.bdf ζηνλ θαηάινγν ζαο κε φλνκα Lab6. 2. Δηζαγάγεηε ηα ζηνηρεία ηνπ θπθιψκαηνο ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ζαο απφ ην βήκα a.3. Οη είζνδνη θαη νη έμνδνη πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε απηέο πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ην νιηθφ ζχζηεκα αζθάιεηαο. Αλ θαη ζην βήκα a.2 ε παξνχζα θαηάζηαζε ζεσξείην σο είζνδνο ζην ζρεδηαζκφ ινγηθήο επηπέδνπ πχιεο, ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη σο έμνδνο. 3. Αληηγξάςεηε θαη κεηαθηλήζηε ηα ζηνηρεία ψζηε λα ζπκθσλνχλ κε ηνλ ζρεδηαζκφο ζαο. 4. πλδέζηε ηα ζηνηρεία, πάληα ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο. Αλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ζαο, δχν ζχξεο εμφδνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ινγηθή, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζηνηρείν wire (buffer) γηα λα ζπλδέζεηε ηηο ζχξεο εμφδνπ ζηνλ ίδην θφκβν (ζεκείν ηνπ θπθιψκαηνο). 5. Διέγμεηε θαη απνζεθεχζεηε ην ζρεκαηηθφ. Γεκηνπξγήζηε έλα ζχκβνιν γηα ην ζρεκαηηθφ κε ηελ επηινγή File Create/Update Create Symbl Files fr Current File. 6. Αλνίμεηε ην ζχκβνιν lab6_seq.bsf ζηνλ Symbl Editr θαη αιιάμηε ην ζρήκα ηνπ θαη ηηο ζέζεηο ησλ ζπξψλ εηζφδνπ/εμφδνπ, αλ ην επηζπκείηε. 7. Κιείζηε ην ζρεκαηηθφ ηνπ lab6_seq.bdf. 8. Αλνίμεηε έλα λέν αξρείν ζηνλ Graphic Editr θαη απνζεθεχζεηε ην σο lab6_tp.bdf. 9. Δηζαγάγεηε ηα αθφινπζα ζηνηρεία θπθιψκαηνο: input, utput. Δπίζεο, εηζαγάγεηε θαη ην ζχκβνιν lab6_seq πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη ζην βήκα 5. Σα ζχκβνιν εηζάγεηαη απφ ην παξάζπξν δηαιφγνπ Symbl. 10. Οη ζχξεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα νλφκαηα ησλ εμσηεξηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζρεκαηηθνχ δηαγξάκκαηνο (blck diagram) πνπ έρεηε ζρεδηάζεη: Θχξεο εηζφδνπ ηηο P[3..0] (γηα εηζαγσγή θσδηθνχ απφ δηαθφπηεο πίεζεο 1 ), clk θαη reset, θαη ζχξεο εμφδνπ ηηο S[2..0] (γηα εμαγσγή παξνχζαο θαηάζηαζεο), UNL, ALM, IND1, IND2 θαη IND πλδέζηε ηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο. Διέγμεηε θαη απνζεθεχζεηε ην ζρεκαηηθφ. Μεηαθξάζηε ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο. Κραηήζηε εκησπώζεις ηων ζτημαηικών ζας (με ηο όνομα και ηον αριθμό ηασηόηηηάς ζας, και ηην ημέρα εργαζηηρίοσ ζας). c) Πποζομοίωζη 1. Γεκηνπξγήζηε έλαλ αξρείν θπκαηνκνξθψλ κε φια ηα πηζαλά ζελάξηα ζπλδπαζκψλ εηζφδσλ, κε Grid Size 100ns θαη πεξίνδν ξνινγηνχ 200ns. Γνθηκάζηε θαη θπκαηνκνξθέο πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηε ζσζηή ζεηξά ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαθνπηψλ. Οη αιιαγέο ζηνπο δηαθφπηεο πξέπεη λα γίλνληαη κε δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ δχν θηχπσλ ηνπ ξνινγηνχ, θαη φρη ιηγφηεξν. Απνζεθεχζεηε ην αξρείν σο lab6.vwf ζηνλ θαηάινγν ζαο Lab6. 1 πλδέζηε κηα πχιε nt ζηε ζχξα εηζφδνπ P[3..0], φηαλ ζα θαηεβάζεηε ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο ζηελ πιαθέηα DE1, ιφγσ ηνπ φηη νη δηαθφπηεο πίεζεο είλαη αξλεηηθήο ινγηθήο. Όηαλ θάλεηε πξνζνκνίσζε, φκσο, ρξεζηκνπνηήζηε wire. 8

9 Σειηθφ Prject 2. Αλνίμεηε ηελ εθαξκνγή Simulatr Tl. Δθηειέζηε ηελ πξνζνκνίσζε επηιέγνληαο timing simulatin θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρείν lab6.vwf σο είζνδν. 3. Αλνίμεηε ην reprt γηα λα παξαηεξήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Κραηήζηε μια εκηύπωζη ηης κσμαηομορθής (με ηο όνομα και αριθμό ηασηόηηηάς ζας). Αλ ηα απνηειέζκαηα απέρνπλ απφ ηα αλακελφκελα, ηφηε ε ρξήζε «αθαλψλ» θφκβσλ (buried ndes) ζα ζάο βνεζήζεη λα εληνπίζεηε ην ζεκείν φπνπ ππάξρεη ιάζνο. Οη αθαλείο θφκβνη πεξηγξάθεθαλ ζηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμεηε ζηε βνήζεηα ηνπ QUARTUS II. 4. Μεηαθηλήζηε ηηο θπκαηνκνξθέο κε ηα βειάθηα (ζην Master Time Bar) αξηζηεξά θαη δεμηά. Καζνξίζηε ηε θαζπζηέξεζε ηνπ αθνινπζηαθνχ θπθιψκαηνο, βξίζθνληαο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ αιιαγήο ηεο εηζφδνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εκθάληζεο ηεο ζσζηήο ηηκήο ζηελ έμνδν. 5. Μειεηήζηε ηηο θπκαηνκνξθέο εμφδνπ θαη ζρνιηάζηε ηα απνηειέζκαηα ζηελ αλαθνξά ζαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο ηηκέο ηεο ηππηθήο θαζπζηέξεζεο πνπ βξήθαηε ζην βήκα 4. Κιείζηε φια ηα αλνηθηά παξάζπξα ζην QUARTUS II. Αναβάθμιζη Σςζηήμαηορ Πψο ζα αιιάδαηε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε δύο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζσζηνχ θσδηθνχ; Γειαδή, λα κπνξεί λα θάλεη σο θαη κηα ιαλζαζκέλε πξνζπάζεηα, ρσξίο λα ερήζεη ν ζπλαγεξκφο. Ο ζπλαγεξκφο ζα ερεί φηαλ γίλεηαη ιάζνο ζηε δεύηερη πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηνπ θσδηθνχ. Τελική Αναθοπά Πεξηγξάςεηε θαη ζρνιηάζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξαηε, ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζαηε, θαη ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζαηε ζε απηφ ην prject. πκπεξηιάβαηε ην δηάγξακκα θαηαζηάζεσλ, φινπο ηνπο πίλαθεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πίλαθα θαηαζηάζεσλ), ηα ζρεκαηηθά, ηηο θπκαηνκνξθέο, θαη ηα αξρεία ηνπ espress, φπσο ζάο έρνπλ δεηεζεί απφ ηε δηαδηθαζία πεξηγξαθήο ηεο άζθεζεο. Κάλεηε ηηο θαηάιιειεο αλαθνξέο ζηελ πεξηγξαθή ζαο, ζε φια απηά πνπ έρεηε θξαηήζεη απφ ηελ φιε δηαδηθαζία. Η αλαθνξά ζαο ππέπει λα είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα πεξηιακβάλεη θαη έλα εμψθπιιν κε ηνλ ηίηιν ηεο, ηα ζηνηρεία ζαο θαη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα παξαδνζεί θαη κηα εθηχπσζε ηεο αλαθνξάο, θαζψο θαη έλαο ςεθηαθφο δίζθνο (CD) κε όλα ηα ςεθηαθά αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην prject θαη πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ. Σα επηζπλαπηφκελα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 1. ειίδα 3 (πξνπαξ.) ρεκαηηθφ δηάγξακκα (blck diagram) ηνπ ζπζηήκαηνο. 2. ειίδα 3 (πξνπαξ.) Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ (state-transitin diagram). 3. ειίδα 3 (πξνπαξ.) Πίλαθα θαηαζηάζεσλ (state-transitin table). 4. ειίδα 7: a) 2 Σειηθέο κνξθέο αξρείσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ espress. 5. ειίδα 8: b) 5, 11 ρεκαηηθά γηα lab6_seq.bdf θαη lab6_tp.bdf. 6. ειίδα 9: c) 3 Υξνληθή Πξνζνκνίσζε ηνπ lab6_tp. 7. ειίδα 9: c) 4 Μεηξεκέλε θαζπζηέξεζε αθνινπζηαθνχ θπθιψκαηνο. Όια ηα ζρεκαηηθά, ζηα νπνία αλαθέξεζηε ζηνπο ζρνιηαζκνχο ζαο, πξέπεη λα δείρλνπλ μεθάζαξα ηνπο αξηζκνχο ησλ pins θαη ηνπο θσδηθνχο ησλ νινθιεξσκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πξαγκαηηθφ πιηθφ ηεο 9

10 Σειηθφ Prject πινπνίεζεο ηνπ θπθιψκαηνο. Σέινο, ν ζρεδηαζκφο ζαο πξέπεη λα είλαη έηνηκνο (κε ηελ θαηάιιειε αλάζεζε ησλ pins), γηα λα θνξησζεί ζηελ πιαθέηα DE1 ηεο Altera. 10

11 Όλνκα: Αξ. Σαπηφηεηαο: Ηκέξα:

12 Όλνκα: Αξ. Σαπηφηεηαο: Ηκέξα:

13 Όλνκα: Αξ. Σαπηφηεηαο: Ηκέξα:

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Python Programming. Αντωνία Τερηίδου ΑΕΜ 358 Επιβλζπων κακθγθτισ : Dr Μθνάσ Δαςυγζνθσ. Κοηάνθ, Ιοφνιοσ 2013. http://arch.icte.uowm.gr.

Python Programming. Αντωνία Τερηίδου ΑΕΜ 358 Επιβλζπων κακθγθτισ : Dr Μθνάσ Δαςυγζνθσ. Κοηάνθ, Ιοφνιοσ 2013. http://arch.icte.uowm.gr. Python Programming Αντωνία Τερηίδου ΑΕΜ 358 Επιβλζπων κακθγθτισ : Dr Μθνάσ Δαςυγζνθσ http://arch.icte.uowm.gr Κοηάνθ, Ιοφνιοσ 2013 Page 1 of 253 Περιεχόμενα 1. Δηζαγσγή.4 2. Ιζηνξηθά ζηνηρεία..5 3. Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Διζαγυγή... 4 1.1. Τη είλαη ην Αβάθην... 4 1.1.1. Πώο θαη γηαηί ζρεδηάζηεθε;... 4 1.1.2. Γηαηί είλαη θαηλνηνκηθό;... 5 1.2. Σε πνηόλ απεπζύλεηαη ην παξόλ εγρεηξίδην;... 6 2. Βαζικέρ έννοιερ...

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. «Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη ζε XML» «Information system for supermarket sequence in XML» Α.Μ. 2467 Α.Μ.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. «Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη ζε XML» «Information system for supermarket sequence in XML» Α.Μ. 2467 Α.Μ. ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη ζε XML» «Information system for supermarket sequence in XML» Γξππάξε Μαξγαξίηα Καιακάηα Νίθε Α.Μ. 2467 Α.Μ. 2641 Δπφπηεο θαζεγεηήο : Παπαδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε θαη πινπνίεζε ηερληθώλ θαηάζηξσζεο ζρεδίνπ ζε πεξηβάιινλ Unity3D

Μειέηε θαη πινπνίεζε ηερληθώλ θαηάζηξσζεο ζρεδίνπ ζε πεξηβάιινλ Unity3D ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε θαη πινπνίεζε ηερληθώλ θαηάζηξσζεο ζρεδίνπ ζε πεξηβάιινλ Unity3D Βαζίιεηνο-Μάξηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΝΣΙΝΑΚΗ Κ. ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΑΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα