Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café"

Transcript

1 Α Σοζίηζειο Αρζάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ερεσνηηική εργαζία 1 οσ ηεηραμήνοσ τολικό έηος Νκάδα εξγαζίαο: Βιαζηαξά Αζαλαζία Κπνπξλειάο Θάλνο Ρζαπαηζάξε Αγγειηθή Σαξνθνπάθε Ρδσξηδίλα Τπράξεο Ησάλλεο πεύζπλεο Θαζεγήηξηεο: Θαιακαξά Καξηέηηα, Βαγηαλνύ Όιγα

2 1. Πρόλογοσ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Ειςαγωγι 3. Προβλθματικι του κζματοσ 4. Μεκοδολογία 5. Η Έρευνα 5.1 Ενότητα 1 η : Λίγα λόγια για τα καφενεία του 20 ου αιώνα 5.2 Ενότητα 2 η : Η ιςτορία των παλιών ιςτορικών καφενείων τησ Αθήνασ του 20 ου αιώνα 5.3 Ενότητα 3 η : Λίγα λόγια για τα καφενεία του 21 ου αιώνα 5.4 Ενότητα 4 η : Η ιςτορία των καφενείων του 21 ου αιώνα 6. Συμπεράςματα 7. Επίλογοσ 8. Θζματα προσ ςυηιτθςθ 9. Βιβλιογραφία

3 Χώροι διαλόγοσ και δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ρν ζέκα πνπ θιεζήθακε λα εξεπλήζνπκε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο «Σώξνη δηαιόγνπ θαη δεκηνπξγίαο: «Από ην παξαδνζηαθό θαθελείν ζην internet café» είλαη ηα θαθέ εληόο ηεο Αζήλαο ηα νπνία βξίζθνληαλ θαη βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγνληαη θαη θαη επέθηαζε απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ησλ Αζελαίσλ. Μεθηλώληαο ηελ αλαδξνκή ζην παξειζόλ δηαπηζηώλνπκε όηη ε εμέιημε ησλ θαθελείσλ κέζα ζηνλ ρξόλν είλαη κηα αξθεηά ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία. Ξαξαηεξνύληαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε θαθελείσλ πνπ εθάζηνηε βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο δσήο. Κεξηθέο από ηηο ηζηνξηθέο θαθεηέξηεο ηεο Αζήλαο ζα αλαιπζνύλ ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο καο ζέζακε ηα εμήο αθόινπζα εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην ηη νξίδεη έλα θαθελείν κνδάην, ζηελ ηζηνξία ησλ θαθελείσλ πνπ βξέζεθαλ ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ην αλ θαη θαηά πόζν ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη σο «ζηέθηα» άιιαμαλ ηνλ αηώλα πνπ δηαλύνπκε. Ρα εξεπλεηηθά απηά εξσηήκαηα απαληήζεθαλ αληιώληαο πιεξνθνξίεο ηόζν από εξσηεκαηνιόγηα, ηα νπνία ζπληάμακε σο νκάδα, όζν θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ην δηαδίθηπν -πάληα ζε ζπλδπαζκό ησλ ηξηώλ-. Σα παλιά ιζηορικά καθενεία ηης Αθήνας Δλόηεηα 1 ε : Ιίγα ιόγηα γηα ηα θαθελεία ηνπ 20 νπ αηώλα Δπηθεληξώλνληαο ην ελδηαθέξνλ καο ζηα ειιεληθά θαη ηδηαίηεξα ζηα θαθελεία ηεο Αζήλαο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα, δηαπηζηώλνπκε όηη απνηεινύζαλ αλέθαζελ θνηλσληθό ζεζκό, όπσο αθξηβώο θαη ηα θαθέ ζ' όιε ηελ ππόινηπε Δπξώπε. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο ηεο άξξεθηεο ζύλδεζήο ηνπο κε ηε δσή ηνπ λενέιιελα, θαζώο ζπληζηνύζαλ θέληξν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δσήο ηεο Αζήλαο θαη ηόπν ζπλάληεζεο γηα ηε δηεμαγσγή πνιηηηθώλ ζπδεηήζεσλ, αιιά θαη αληηπαξαζέζεσλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα ζηα θαθελεία ηεο Αζήλαο ζύρλαδαλ απινί θαζεκεξηλνί πνιίηεο, νη νπνίνη έπηλαλ ηνλ θαθέ ηνπο θατκαθιίδηθν ζε ρνληξό

4 θιηηδάλη, ςεκέλν ζην κπξίθη πάλσ ζηελ ρόβνιε άιινηε ζθέην θαη άιινηε πνιιά βαξύ θαη όρη, ζπδεηώληαο ηα λέα ηεο επηθαηξόηεηαο, θαζηζκέλνη ζε ςάζηλεο θαξέθιεο κε ηζίγθηλα ηξαπεδάθηα. Ππρλά ζηελ πειαηεία ηνπο ζπγθαηαιέγνληαλ πνιιέο δηαζεκόηεηεο ησλ ηερλώλ, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο πνιηηηθήο, νη νπνίνη πξόζδηδαλ κηα λόηα αίγιεο ζην θαηά ηα άιια απιό θαη παξαδνζηαθό θαθελείν. Δδώ δηακνξθώλνληαλ θαιιηηερληθέο παξέεο, αληαιιάζζνληαλ ηδέεο θαη πξνσζνύληαλ λέα ξεύκαηα ζηε ινγνηερλία θαη ηελ ηέρλε. Δλόηεηα 2 ε : Ζ ηζηνξία ησλ παιηώλ ηζηνξηθώλ θαθελείσλ ηεο Αζήλαο ηνπ 20 νπ αηώλα Αλάκεζα ζηα ηζηνξηθά θαθελεία ηεο Αζήλαο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζήκεξα, ήηαλ ην θεκηζκέλν θαθελείν ηνπ "Εαραξάηνπ" (ηδξ. 1888). Θακώλεο ηνπ ήηαλ, κεηαμύ άιισλ, ν Ξαιακάο, ν Τπράξεο, ν Μελόπνπινο, ν Γξνζίλεο, ν Ονΐδεο, ν Πνπξήο θαη ν Εαλ Κσξεάο. Ρν θαθελείν ηνπ "Εαραξάηνπ", ιόγσ ηεο έληνλεο πνιηηηθήο παξνπζίαο θαη ησλ πνιηηηθώλ ζπδεηήζεσλ πνπ θαζεκεξηλά δηεμάγνληαλ ζ' απηό, είρε ραξαθηεξηζζεί σο "ην δεύηεξνλ θαη πην ειεύζεξνλ θνηλνβνύιηνλ". Ρν θαθελείν "Ζλσκέλα Βνπζηάζηα" επί ηεο νδνύ Ξαλεπηζηεκίνπ ήηαλ δεκνθηιέο θηινινγηθό, δεκνζηνγξαθηθό θαη θαιιηηερληθό θέληξν θαη όπσο αλαγξάθεηαη ζε δηαθήκηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο (1911) "όιαη αη πλεπκαηηθαί Αζήλαη, αη Αζήλαη ηεο αξηζηνθξαηίαο ηνπ πλεύκαηνο ζπρλάδνπλ ζηα "Ζλσκέλα Βνπζηάζηα". Ραθηηθνί ζακώλεο ζηα "Ζλσκέλα Βνπζηάζηα" ήηαλ, κεηαμύ άιισλ, ν Ησάλλεο Θνλδπιάθεο, ν Ππύξνο Κειάο, ν Γηνλύζηνο Θόθθηλνο, ν Ιάκπξνο Ξνξθύξαο θαη ν Θώζηαο Βάξλαιεο. Ρν Εαραξνπιαζηείν Ρζίηαο ήηαλ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δαραξνπιαζηεία ηεο Αζήλαο ηνπ Κεζνπνιέκνπ θαη ησλ δεθαεηηώλ κεηά ηνλ Β' Ξαγθόζκην Ξόιεκν. Ηδξύζεθε ην έηνο 1888 από ηνπο Δπάγγειν Γ. Γεξαθάθε θαη Θ. Ρζίηα. Ιόγσ ηεο θεληξηθήο ηνπ ζέζεο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ, ην θαηάζηεκα απνηεινύζε γηα ηνπο Αζελαίνπο, πνπ εξγάδνληαλ ζην θέληξν ηεο πόιεο, ζπλεζηζκέλε ζηάζε γηα θαθέ, θαγεηό θαη πνηό. Ν ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηνπ ήηαλ πξσηνπνξηαθόο γηα ηελ επνρή: κεραλέο εζπξέζν, κεραλέο δύκσζεο, κπιέληεξ γηα θπζηθνύο ρπκνύο. Πηελ θαιύηεξή ηνπ επνρή ην θαηάζηεκα απαζρνινύζε 180 άηνκα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θαηνρήο από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα ε επηρείξεζε ζπκκεηείρε ελεξγά ζε ζπζζίηηα γηα ηνλ ιηκνθηνλνύληα πιεζπζκό ηεο Αζήλαο, ππνζηεξίδνληαο ηαπηόρξνλα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηό, θαζώο θαη δηαθπγόληεο αγσληζηέο ηεο Αληίζηαζεο.

5 Από ην 1904 κέρξη θαη ζήκεξα ε Αίγιε Εαππείνπ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο δσήο ηεο Αζήλαο. Πηελ επνρή ηνπ Κεζνπνιέκνπ θαη ηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα "ζεκάδεςε" ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ Αζελαίσλ, απνηειώληαο έλαλ θνηλσληθό-δεκόζην ρώξν κε δηαζηξσκαηηθή εκβέιεηα. Πηα ηξαπεδάθηα ηεο Αίγιεο, "ην πιένλ απνιαπζηηθόλ θέληξνλ ησλ Αζελώλ" όπσο έιεγε ραξαθηεξηζηηθά κία δηαθήκηζε ηεο επνρήο, ζπγθεληξώλνληαλ ιόγηνη, θαιιηηέρλεο θαη απινί θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, γηα λα απνιαύζνπλ ηνλ θαθέ ή ηελ πνξηνθαιάδα ηνπο. Ρν «Brazilian» πξσηνάλνημε ζηελ Αζήλα ην 1933 σο BRAZILIAN COFFEE STORES απ' ηνλ Δπάγγειν Παξαβάλν. Ν Παξαβάλνο, πνπ γελλήζεθε ην 1890 θαη έκεηλε ρξόληα ζηε Βξαδηιία, ην 1913 είρε ήδε αλνίμεη ην πξώην ηνπ Κπξαδίιηαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα. Πηε δεθαεηία ηνπ '30 ε Αζήλα ήηαλ πνιύ απιή, κηθξόηεξε θαη ειάρηζηα θνζκνπνιίηηθε. Ρνπο θαθέδεο αξρίδεη λα ηνπο θάλεη ε θπξία Θαίηε, 20ρξνλε ηόηε θαη ζηπινβάηεο ηνπ καγαδηνύ γηα 45 ρξόληα. Θπκόηαλ πσο ζηελ αξρή ν θόζκνο έβιεπε κε δπζπηζηία ην Κπξαδίιηαλ κε ηνλ πξσηνεκθαληδόκελν espresso θαη κάιηζηα ζηα όξζηα. Αιιά ε πςειή πνηόηεηα ησλ θάζε ηύπνπ θαθέδσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζαπκαζηά ληόλαη, θξνπαζάλ θαη γιπθά ηνπ Κπξαδίιηαλ ηξαβνύζαλ ηνλ θόζκν ηνπ θέληξνπ ηεο πξσηεύνπζαο. Κεηά ηνλ πόιεκν θαηαζηάιαμε κηα ξνπηίλα ζηηο θαηεγνξίεο ηεο πειαηείαο. Ήηαλ ην ζηέθη ησλ αλζξώπσλ ησλ γξακκάησλ θαη ηερλώλ, θεκηζκέλσλ θαη θεξέιπηδσλ ζπγγξαθέσλ, δσγξάθσλ, κνπζηθώλ, θξηηηθώλ θαη πνιηηηθώλ. Πρεδόλ θάζε κέξα, ν Σαηδηδάθηο -ζίγνπξα απ' ηνπο παιαηόηεξνπο ηνπ θύθινππάληα έπηαλε ζέζε ζην θαιύηεξν πόζην, ζηνλ πάγθν κπαίλνληαο αξηζηεξά. Άιινη πνπ καδεύνληαλ απ' ηελ αξρή ήηαλ ν Διύηεο -πνιύ πξηλ βξαβεπηεί κε ην Λόκπει Ινγνηερλίαο-, ν Αξγπξάθεο θη νη Ρζαξνύρεο, Παρηνύξεο, Κόξαιεο, Δγγνλόπνπινο, Δκπεηξίθνο, Βαζηιηθόο, Γθάηζνο, Βαιασξίηεο θαη Πηλόπνπινο. Όκσο νη θαθεπόηεο ησλ γξακκάησλ θαη ηερλώλ, κε ηελ άθημε ηεο ρνύληαο, ζηακάηεζαλ λα πεγαίλνπλ. Αξθεηνί έθπγαλ ζε άιιεο ρώξεο, ελώ άιινη πάιη, ιόγσ εξήκσζεο έπαςαλ ηηο επηζθέςεηο. Ζ επνρή-ζξύινο είρε παξέιζεη. Ρν 1975 θεύγεη απ' ηε δσή θη ν θαιόο πξσηνπόξνο Παξαβάλνο. Από ηόηε θαλείο ζα ζπλαληνύζε κόλνλ ιίγνπο απ' ηνπο παιηνύο θαη θαηά πεξίζηαζε.

6 Ρν 1986 δηεπζπληήο γίλεηαη ν Αληώλεο Τσκάο. Θάπνπ ην 1998 ν Τσκάο θξεζθάξεη -ρσξίο λ' αιιάμεη- ην κέζα ρώξν. Ρώξα ζηνπο θαθέδεο ήηαλ ε Θαηεξίλα. Όκσο ηέιε 2002 θιείλεη νξηζηηθά, ύζηεξα από 70 ρξόληα ιεηηνπξγίαο θαη έηζη ηειεηώλεη θαη ν πξώηνο θύθινο ηνπ έλδνμνπ Κπξαδίιηαλ, ηειεπηαίνπ απ' ηα ηζηνξηθά επγελή θαθέ ηεο Αζήλαο καο. Όκσο ην Κπξαδίιηαλ πνηέ δελ πεζαίλεη. Κόλν ιίγν θαηξό μαπνζηαίλεη, θαη μαλά... αλαγελληέηαη ζηε Βαιασξίηνπ -κεζ' ηα ζηέθηα ησλ δεκνζηνγξάθσλδηαθξηηηθό, θαιόγνπζην θαη θηιηθό, κε ρακειή κνπζηθή. Ν ησξηλόο δηεπζπληήο, ν Θπξηάθνο Θαθξηδάο, έρεη κεξάθη πξνζσπηθό θαη αγάπε γηα ην ζξύιν. Ρα γιπθά ηνπ παξειζόληνο ζεξβίξνληαη πάιη. Όπσο ηα 'θηηαρλε εθείλνο ν Βαζίιεο: ηνύξηα ζνθνιάηα Brazilian, πνπηίγθα, παικηέ, γεκηζηά ζακπιέ... Θαη όινη νη θαινί θαθέδεο θαη, ελλνείηαη, ηα θξνπαζάλ θαη ηα ληόλαη - πην θαιά θη απ' η' ακεξηθάληθα. Ρώξα ππάξρεη θαη θαγεηό. Ππηηηθέο γεύζεηο πνπ εηνηκάδεη ε Αθξνδίηε. Νη ηνίρνη είλαη πάιη ζθεπαζκέλνη κε ηηο 45 θσηνγξαθίεο ηνπ Φαζηαλνύ, ζηξηκσγκέλεο, όπσο ηόηε, θη νη ίδηνη νη εηθνληδόκελνη. Παλ λα γηνξηάδνπλ. Αθόκα νη πειάηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ ηελ παιαηά εθείλε θσηνγξαθία ηνπ Βrazilian ηεο Αιεμάλδξεηαο απνιακβάλνληαο ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη θαη αλαπνιώληαο ηηο έλδνμεο ζηηγκέο ηνπ παξειζόληνο. Δθηόο απ' ηνπο θαηλνύξγηνπο ζακώλεο ηνπ, ζπρλάδνπλ θαη θάπνηνη από ηνπο πηζηνύο, παιηνύο γλώξηκνπο πνπ δελ έρνπλ ραζεί. Ρέινο αξθεηά δηαδεδνκέλε είλαη ε αληίιεςε όηη ζε ιίγα ρξόληα ην «Κπξαδίιηαλ» ζα γίλεη πάιη απαξαίηεην ζηέθη γηα ηνπο πξνζθπλεηέο ηνπ ιόγνπ θαη ηεο ηέρλεο, όπσο ήηαλ θαη ζηηο παιηέο ηνπ δόμεο, ηελ πεξίνδν πνπ δηαβαδόηαλ θαη αθνπγόηαλ ην «Ραζία, έλαλ θαθέ παξαθαιώ» ηνπ Ραρηζή. Ρν ηζηνξηθό θαθέ "Εόλαξ'ο" ηδξύζεθε ην 1939 από ηνλ Έιιελα νκνγελή Θάξνιν Εσλαξά ( ). Ρα εγθαίληα ηνπ "Εόλαξ'ο" έγηλαλ ην Γεθαπεληαύγνπζην ηνπ 1940 θαη ζπλέπεζαλ κε ηνλ ηνξπηιηζκό ηεο "Έιιεο" ζην ιηκάλη ηεο Ρήλνπ. Ν ζπγγξαθέαο Γεκήηξεο Ταζάο ην ραξαθηήξηδε σο "ην πην πνιπηειέο δαραξνπιαζηείν ηεο Αζήλαο, ηύπνπ νκνίνπ πξνο ηα κεγαιύηεξα θαη σξαηόηεξα ηεο Βηέλλεο". Ήηαλ ηόζν δεκνθηιέο ζε ζεκείν πνπ ε Coca Cola εξρόηαλ εηδηθά γηα ην "Εόλαξ'ο" κέζα ζε βαξέιηα θαηεπζείαλ από ηελ Ακεξηθή.

7 Ρν θαθέ-δαραξνπιαζηείν ηνπ "Εόλαξ'ο", κε ηε καθξά ηζηνξία ηνπ, απνηεινύζε επί πνιιέο δεθαεηίεο θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζην θέληξν ηεο πόιεο. Δπηπιένλ ζπληεινύζε πξνζθηιέο ζηέθη ηεο πνιηηηθήο, θαιιηηερληθήο θαη θνζκηθήο Αζήλαο, αθόκε θαη ζηα ρξόληα ηεο Θαηνρήο. Θακώλεο ηνπ "Εόλαξ'ο" από ηνλ θύθιν ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ θαιιηηερλώλ ήηαλ κεηαμύ άιισλ ν Ππύξνο Κειάο, ν Νδπζζέαο Διύηεο, ν Λίθνο Γθάηζνο, ν Γηώξγνο Θαηζίκπαιεο, ν Λίθνο Σαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, ν Γεκήηξεο Κπξάη, ν Κίλσο Βνιαλάθεο, ν Κάλνο Σαηδεδάθηο, ε Κειίλα Κεξθνύξε, ε Ρδέλε Θαξέδε, ν Φξέληπ Γεξκαλόο, ε Αιίθε Βνπγηνπθιάθε, ν Ηάθσβνο Θακπαλέιιεο αιιά θαη μέλεο δηαζεκόηεηεο, όπσο νη ζπγγξαθείο Ιόξελο Ληάξει θαη Σόξρε Ινπίο Κπόξρεο θαη νη εζνπνηνί Άληνλπ Θνπίλ θαη Πνθία Ιόξελ, νη νπνίνη επηζθέπηνληαλ ην "Εόλαξ'ο", όηαλ βξίζθνληαλ ζηελ Αζήλα. Ρν θαθελείν «Φίιηνλ» ηεο νδνύ Πθνπθά, ην παιαηό «Dolce» απνηεινύζε θαη απνηειεί ζηέθη ζπγγξαθέσλ θαη θίισλ ηνπ θόζκνπ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ ηδεώλ ηόζν θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 60 θαη ηνπ 70 όζν θαη ζήκεξα. Από πνιινύο ζεσξείηαη σο ην κεγαιύηεξν θνκβηθό θέληξν ινγνηερληθνύ θαη εθδνηηθνύ θνπηζνκπνιηνύ, παξά ηελ απνζηαζηνπνίεζε πνιιώλ. Ρν «Φίιηνλ» δηαηεξεί πλεπκαηηθή ζρέζε κε ηελ θνηλσλία ησλ θνζκηθώλ θαθέ ηεο Βία Βέλεην, ελώ απνηειεί νξόζεκν θαη ζεκείν αλαθνξάο ηεο πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο ηεο Αζήλαο. Ρέινο, θαζώο ζπληζηά θέληξν ηνπ ζηθ θόζκνπ ηνπ 60 ζηεγάδεηαη ζε παιαηά, πιένλ, πνιπθαηνηθία, ελώ ε εμππεξέηεζε αθόκα θαη ζήκεξα είλαη παξαδνζηαθνύ ηύπνπ κε θνπζηνπκαξηζκέλνπο ζεξβηηόξνπο, Αλάκεζα ζηα πνιιά παιαηά θαη κε ηζηνξία θαθελεία ηεο Αζήλαο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζήκεξα, ήηαλ αθόκε ην θαθελείν ηνπ "Γακβέηηα", ην "Βπδάληηνλ" ηεο Ξιαηείαο Θνισλαθίνπ, ην "Ζξαίνλ", ην θαθέ-δαραξνπιαζηείν ηνπ "Φιόθα" επί ηεο νδνύ Ξαλεπηζηεκίνπ, δίπια αθξηβώο ζ' απηό ηνπ "Εόλαξ'ο", ην θαθελείν ηνπ "Ινπκίδε", γλσζηό σο "Ρν Ξαηάξη ηνπ Ινπκίδε", επί ηεο νδνύ Πηαδίνπ, θαζώο θαη ην απέλαληη ζ' απηό ην "Ξέηξνγθξαλη", θη αθόκε ην "Ξηθαληίιιπ" ζηελ νδό Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ "Εαβνξίηε".

8 Από ηα καθενεία ηης Αθήνας ηοσ 20 οσ ζηα καθενεία ηοσ 21 οσ αιώνα Δλόηεηα 3 ε : Ιίγα ιόγηα γηα ηα θαθελεία ηνπ 21 νπ αηώλα Πηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ καο ζηα θαθέ ηεο Αζήλαο ηνπ ζήκεξα, ηα νπνία βξίζθνπλ ηε κεγαιύηεξε απήρεζε ζηνλ θόζκν, δηαπηζηώλνπκε όηη απνηεινύλ ζεκείν ζπλάληεζεο, όπσο αθξηβώο θαη ηα θαθέ ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. Δπηπιένλ ζεσξνύληαη ηδαληθά γηα έλα γξήγνξν θαθέ πξηλ ηε δνπιεηά ή κεηά ηα ςώληα, γηα έλα απνιαπζηηθό ζλαθ, γηα θνπβέληα κε θίινπο, γηα επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, γηα έλα ειαθξύ θαη πγηεηλό γεύκα ην κεζεκέξη, γηα έλα δείπλν, γηα πνηό. Κεξηθέο από ηηο αμίεο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηα ζύγρξνλα θαθέ είλαη ν ζεβαζκόο πξνο ηνλ θαηαλαισηή, νη ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο πνπ ρηίδνληαη αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ηνλ εξγαδόκελν, ε πνηόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ε δεκηνπξγηθόηεηα πνπ δηαθξίλεη ηνπο αλζξώπνπο ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ απηά πξνζθέξνπλ θηινμελία, θαη θηιηθή εμππεξέηεζε κέζα ζε έλα πξνζεγκέλν, πνιηηηζκέλν θαη δηαξθώο εμειηζζόκελν πεξηβάιινλ, ζε ζρεηηθά πξνζηηέο ηηκέο. Δπηπιένλ, ιόγσ ηνπ εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ πνπ δηαζέηνπλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξέρνπλ ζην ζακώλα κία κεγάιε πνηθηιία επηινγώλ κε θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθόηεηα θαη αηζζεηηθή, γηα κέγηζηε γεπζηηθή απόιαπζε. Δλόηεηα 4 ε : Ζ ηζηνξία ησλ θαθελείσλ ηνπ 21 νπ αηώλα Ζ αιπζίδα θαθεηεξηώλ «Flocafe» από ηελ πξώηε ζηηγκή, ππήξμε κηα κεγάιε ηδέα κε πνιινύο νπαδνύο. Ρνπο αλζξώπνπο πνπ ηα νξακαηίζηεθαλ, πνπ πίζηεςαλ όηη κπνξνύζαλ λα γίλνπλ πξαγκαηηθόηεηα, πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εμέιημή ηνπο. Όιε απηή ε πξνζπάζεηα πέηπρε ηελ αλάδεημε ησλ Flocafe από κεγάιε ηδέα ζε κεγάιε κάξθα θαη ζπγθεθξηκέλα κία από ηηο πην ζεκαληηθέο ζηελ αγνξά ησλ θαθέ ζηελ Διιάδα, κε εγεηηθή ζέζε θαη κε έλαλ θαζαξά δηθό ηεο, μερσξηζηό ραξαθηήξα. Από ην 1994 πνπ άλνημε ην πξώην θαηάζηεκα Flocafe ζηε Ι. Θεθηζίαο ζηελ Αζήλα, έρνπλ αιιάμεη πνιιά πξάγκαηα ζηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ εκθάληζή ηνπ. Θη απηό γηαηί νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζηα «Flocafe» αθνύλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερώο απμαλόκελεο θαη κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο ησλ πειαηώλ. Ξξσηνπόξα ζηελ εμεηδίθεπζε ζηνλ πνηνηηθό θαθέ, ήδε από ην 1999, ηα Flocafe πξνζέθεξαλ κηα κνλαδηθή πνηθηιία πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θαθέ

9 ζε όιν θαη πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο, κέζα από ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ ηνπο. Ρν 2001, ε αιπζίδα δηεύξπλε ηελ παξνπζία ηεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ Flocafe ζηελ αθηνπινΐα, μεθηλώληαο από ηα πινία ησλ Blue Star Lines. Πήκεξα, πεξηζζόηεξα από 10 πινία ηεο αθηνπινΐαο ζην Αηγαίν θαη ηελ Αδξηαηηθή παξέρνπλ αλαβαζκηζκέλε θηινμελία ζηνπο επηβάηεο ηνπο κε άξσκα θαη γεύζε Flocafe. Ρν 2002, ηα Flocafe μεπέξαζαλ ηα 50 θαηαζηήκαηα θαη ηελ επόκελε ρξνληά ε Θύπξνο ππνδέρζεθε κε ελζνπζηαζκό ην πξώην θαηάζηεκα Flocafe ζηε Ιεπθσζία, ζεκαηνδνηώληαο ηελ έλαξμε ηεο δηεζλνύο αλάπηπμεο ηεο αιπζίδαο. Ππλνιηθά, ζε πεξηζζόηεξα από 80 Flocafe ζε Διιάδα θαη Θύπξν, θηινμελνύληαη θαζεκεξηλά πεξίπνπ 45 ρηιηάδεο πειάηεο, ζε κηα αιπζίδα πνπ δελ ζηακαηάεη πνηέ λα εμππεξεηεί, 365 κέξεο ην ρξόλν. Πηόρνο ησλ Flocafe είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμή ηνπο, θαιύπηνληαο κέζα από ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο λέεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Ρν ζύκβνιν ησλ Flocafe απνηειεί ε ζπείξα, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ηόζν ζηε γξαθή ηνπ ινγόηππνπ όζν θαη ζην ζήκα ηνπο. Ζ ίδηα απνηειεί έλαλ θώδηθα επηθνηλσλίαο, πνπ αλαιύνληάο ηνλ ν πειάηεο αλαθαιύπηεη αμίεο, κελύκαηα θαη ζπκβνιηζκνύο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ίδηα ηε κάξθα Flocafe. Ζ ζπείξα είλαη έλα ζύκβνιν παλάξραην. Βξίζθεηαη ζηε θύζε, ζηε δσή, ζην «είλαη» καο, ζηνπο λόκνπο ηνπ θόζκνπ καο, ζηελ ηαπηόηεηά καο. Ππκβνιίδεη ην θέληξν, ηελ εζηία, ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ από επνρή ζε επνρή, από ηε κέξα ζηε λύρηα θαη πάιη ζηε κέξα. Ρελ εμσζηξέθεηα. Ρελ θνηλσληθόηεηα. Ρελ ηειεηνπξγία. Ζ ζπείξα είλαη έλα ζύκβνιν δπλακηθό θαη απζεληηθό. Δίλαη ε ηαπηόηεηα ηεο λέαο επνρήο Flocafe. Ρα Flocafe αλήθνπλ ζηνλ θιάδν πεξεζηώλ Δζηίαζεο & Τπραγσγίαο ηεο Vivartia. Ζ Vivartia είλαη κηα δπλακηθή θαη πξσηνπνξηαθή επηρείξεζε, εγέηεο ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηνλ δηεζλή ρώξν κε εκπνξηθά ζήκαηα αλαγλσξίζηκα από εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο θαη πξντόληα πνπ νδεγνύλ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά. Ξιένλ ηα Flocafe δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζηελ νπνία νη επηζθέπηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε ην θαηάζηεκα Flocafe ηεο αξεζθείαο ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα κπνξνύλ λα απαληήζνπλ ζε έλα ελδεηθηηθό εξσηεκαηνιόγην πνπ είλαη δηαζέζηκν, ώζηε λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ή αθόκα θαη λα ιακβάλνπλ επηθνηλσληαθό πιηθό αλαθνξηθό κ απηά. Δπηπιένλ, ε ηζηνζειίδα απηή βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο λα εληνπίζνπλ ην θνληηλόηεξν θαηάζηεκα Flocafe ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη, αιιά θαη ηνπο ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ηα πινία ζηα νπνία κπνξνύλ λα βξνπλ παξαξηήκαηα ησλ Flocafe. Ρέινο, νη ελδηαθεξόκελνη ελεκεξώλνληαη γηα επηθείκελεο εθδειώζεηο ή δηαγσληζκνύο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηα Flocafe, ελώ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δνπλ θαη λα ζηείινπλ ην κελνύ ζε θίινπο ηνπο, θαιώληαο ηνπο

10 κέζσ απηήο ηεο ηζηνζειίδαο ζ έλα θαηάζηεκα Flocafe, κε ζθνπό λα απνιαύζνπλ ζηηγκέο ραιάξσζεο ζε κηα νινθιεξσκέλε ππεξεζία εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο. Ζ ηζηνξία ηνπ Νκίινπ Palmie bistro μεθηλάεη ην 1966, ρξνληά-αθεηεξία, όπνπ θαη ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία μερσξηζηώλ γηα ηελ επνρή δξαζηεξηνηήησλ ζην ρώξν ηεο καδηθήο εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο, βάδνληαο ηε ζθξαγίδα ηεο πνηόηεηαο ζε πνιιά γλσζηά θαη λνζηαιγηθά νλόκαηα εζηηαηνξίσλ θαη θέληξσλ δηαζθέδαζεο, ηα νπνία έγξαςαλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία ζην αζελατθό lifestyle. Ρν άλνηγκα ηνπ πξώηνπ θαθέ εζηηαηνξίνπ Palmie bistro, ζηελ πιαηεία Θάξαβει, γίλεηαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε, επέθηαζε θαη θαηαμίσζε ηεο δπλακηθήο αιπζίδαο κε θαηαζηήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ πηζηνύο πειάηεο, ηθαλνπνηεκέλνπο κε ηελ πνηόηεηα, ην πεξηβάιινλ, ηηο ζρεηηθά ινγηθέο ηηκέο θαη ηελ εμππεξέηεζε. Ζ εμέιημε απηή ζπλδπάζηεθε αξκνληθά όια απηά ηα ρξόληα θαη κέρξη ζήκεξα, κε ηηο αμίεο ηνπ Νκίινπ, -πνπ ηεξνύληαη αδηάιεηπηα σο θόξε νθζαικνύ-ζε όηη αθνξά ζηελ γηεηλή & Αζθάιεηα, ηνλ Πεβαζκό, ηελ Απαξάκηιιε Δμππεξέηεζε, ηελ Τπραγσγία θαη ηελ Απνηειεζκαηηθόηεηα. Σσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο, κεγαιόπλνεο θακπάληεο θαη «επηθνηλσληαθό ζόξπβν», παξά κόλν κε ππμίδα ηελ πνηόηεηα ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, ηα Palmie bistro αλαγλσξίζηεθαλ από ην θαηαλαισηηθό Θνηλό θαη θαζεκεξηλά επηβξαβεύνληαη από ηελ πξνηίκεζή ηνπ, έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηελ πεπνίζεζε πσο πξόθεηηαη γηα κία αιπζίδα εζηίαζεο πνπ πξνζθέξεη απηό πνπ ππόζρεηαη. Γελ είλαη ηπραίν, πσο ην 2009, ηξία πεξίπνπ εθαηνκκύξηα πειάηεο επηζθέθζεθαλ ηα Palmie bistro. Ρα Palmie bistro απνηεινύλ κία θαζεκεξηλή πξόηαζε γηα θαγεηό, θαθέ θαη πνηό, κε θαηαζηήκαηα ζε Λνκό Αηηηθήο, Ινπηξάθη, Θαξδίηζα, Ζξάθιεην Θξήηεο, αθόκα θαη ζην Βνπθνπξέζηη ηεο Ονπκαλίαο. Ρα Palmie bistro είλαη θαθέ-εζηηαηόξηα γηα θάζε ώξα, γηα θάζε κέξα, γηα όιε κέξα. Πήκα θαηαηεζέλ ν θνίληθαο πνπ δηαθνζκεί όια ηα Palmie bistro. Πηα Palmie bistro, κία από ηηο κεγαιύηεξεο ειιεληθέο αιπζίδεο ζην είδνο ηεο, θάζε πειάηεο απνιακβάλεη πςειή πνηόηεηα θαγεηνύ, πνηνύ & ππεξεζηώλ ζε πξνζηηέο ηηκέο θαη ζε πεξηβάιινλ πνπ αλαδεηθλύεη ηελ αηζζεηηθή θαη ην ραξαθηήξα θάζε θαηαζηήκαηνο ηνπ Νκίινπ.

11 Ζ Starbucks Coffee Company είλαη έλαο από ηνπο εγέηεο ζην ιηαλεκπόξην, ηελ παξαγσγή θαη ηα εμεηδηθεπκέλα είδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαθέ ζηνλ θόζκν, κε πάλσ από ζεκεία πώιεζεο ζηελ Ακεξηθή, ηελ Δπξώπε, ηε Κέζε Αλαηνιή, ηελ Αθξηθή, ηελ Αλαηνιηθή Αζία θαη ηελ Απζηξαιία. Ρν όλνκα ηνπ πξνέξρεηαη από ηελ θιαζηθή λνπβέια ηνπ Moby Dick ηνπ Herman Melville πνπ αλαθέξεηαη ζην θπλήγη ηεο θάιαηλαο ην 19ν αηώλα. Ζ Starbucks Coffee Company ηδξύζεθε ην 1971 κε ην άλνηγκα ηνπ πξώηνπ θαηαζηήκαηνο ζηε δηάζεκε αγνξά Pike Place Market ηνπ Seattle. Ρν όλνκα Starbucks πξνέξρεηαη από ηνλ ήξσα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Herman Melville, Moby Dick. Tν πξώην Starbucks αλνίγεη ηε δεθαεηία ηνπ Ρν 1982 ν Howard Schultz κπαίλεη ζηα Starbucks αθνξκώκελνο από έλα ηαμίδη ηνπ ζηελ Ηηαιία, όηαλ επηζθέθζεθε ηα δηάζεκα espresso bars ζην Κηιάλν. Δληππσζηαζκέλνο από ηε δεκνηηθόηεηά ηνπο θαη ηελ θνπιηνύξα ηνπο, δηαβιέπεη ηε δπλαηόηεηα επηηπρίαο ην Seattle θαη δηθαηώλεηαη αθνύ όιν ην Seattle δνθηκάδεη Caffè latte θαη mocha θαη μεηξειαίλεηαη. Ρε δεθαεηία ηνπ 1990 ηα Starbucks εμαπιώλνληαη έμσ από ην Seattle, πξώηα ζηελ ππόινηπε Ακεξηθή θαη ηελ Βόξεηα Ακεξηθή θαη κεηά ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Ρα Starbucks ήξζαλ ζηελ Διιάδα ην Πεπηέκβξην ηνπ 2002 ππό ηελ επίζεκε επσλπκία "ΚΑΟΗΛΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΦΔ", κε ην άλνηγκα ηνπ πξώηνπ θαηαζηήκαηνο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζηνλ πεδόδξνκν ηεο νδνύ Θνξαή. Ζ Διιάδα, κηα ρώξα κε ηζρπξή παξάδνζε ζηνλ θαθέ, ππνδέρζεθε ηα Starbucks κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό. To δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα απνηειείηαη ζήκεξα από 56 θαηαζηήκαηα ζε Αηηηθή, Θεζζαινλίθε, Βόιν, Κύθνλν, Ξάηξα, Θέξθπξα, Οόδν, Σαληά θαη Ζξάθιεην Θξήηεο. Ρα Starbucks δηαζέηνπλ πεξηζζόηεξα από 16 ραξκάληα θαη θαθέδεο κνλαδηθήο πξνέιεπζεο θόθθσλ Arabica, κηα κεγάιε πνηθηιία ξνθεκάησλ πνπ εηνηκάδνληαη εθείλε ηε ζηηγκή, Starbucks Full Leaf teas, Starbucks DoubleShot, θξεζθνςεκέλα γιπθίζκαηα, ζνθνιάηεο, αικπξέο ιηρνπδηέο, ζάληνπηηο, ζαιάηεο θ.α. Ρέινο, ζηα Starbucks κπνξεί θαλείο λα αγνξάζεη εμεηδηθεπκέλα πξντόληα παξαζθεπήο θαθέ, όπσο κεραλέο θαθέ espresso, κεραλέο αιέζκαηνο θαθέ, θνύπεο, θαζώο θαη άιια αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηνλ θαθέ θαη ην ηζάη αιιά θαη CDs πνπ απνηεινύλ πξσηόηππεο πξνηάζεηο δώξσλ.

12 Ρα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο Πην ζεκείν απηό ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ην εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν καο βνήζεζε ζηε δηεθπεξαίσζε θαη ηειηθή ζύλζεζε ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο, αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αληιήζεθαλ κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ζε θαηάιιεια δηαγξάκκαηα. Α Τοσίτσειο Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης Σαρ εςσαπιζηούμε για ηη ζςμμεηοσή ζαρ ζηην έπεςνά μαρ, πος γίνεηαι ζηο πλαίζιο ηος μαθήμαηορ ηηρ επεςνηηικήρ επγαζίαρ, με θέμα : «Χώποι διαλόγος και δημιοςπγίαρ: Από ηο παπαδοζιακό καθενείο ζηο internet cafe.». Το επωηημαηολόγιο αςηό είναι ανώνςμο. Παπακαλούμε κςκλώζηε ηην απάνηηζη πος θεωπείηε όηι ζαρ ανηιπποζωπεύει (μποπείηε να επιλέξεηε παπαπάνω από μία απανηήζειρ). Ερωτηματολόγιο 1) Πνην είλαη ην θύιν ζαο; Α. Άληξαο Β. Γπλαίθα 2)Τη ειηθία έρεηε; Α. 14 κε 25 Β. 26 κε 30 Γ. 31 κε 45 Γ. 46 θαη πάλσ 3) Πνηα είλαη ε κόξθσζή ζαο; Α. Γεκνηηθνύ Β. Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Γ. Παλεπηζηεκηαθή 4) Πνην είλαη ην επάγγεικά ζαο; Α. Μαζεηήο-θνηηεηήο Β. Γεκόζηνο ππάιιεινο Γ. Ιδησηηθόο ππάιιεινο Γ. Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Δ. Οηθηαθά ΣΤ. Σπληαμηνύρνο Ε. Άλεξγνο 5) Θα Θεσξνύζαηε ηελ νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε: Α. Φακειή Β. Μέζε Γ. Υςειή 6) Γηαηί επηιέγεηε ηε ζπγθεθξηκέλε θαθεηέξηα; Α. Πεξηβάιινλ Β. Πξντόλ Γ. Σέξβηο Γ. Κάηη άιιν 7) Δπηιέμαηε ηε ζπγθεθξηκέλε θαθεηέξηα επεηδή ζπκβαδίδεη κε ηελ κόδα; Α. Ναη Β. Όρη 8) Πόζν έρεη επεξεάζεη ε ηηκή ηελ επηινγή ζαο; Α. Πνιύ Β. Αξθεηά Γ. Λίγν Γ. Καζόινπ 9) Πόζν ζπρλά έξρεζηε; Α. Σπάληα Β. 1 θνξά ηνλ κήλα Γ.1 θνξά ηελ εβδνκάδα Γ. 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα Δ. Πην ζπρλά

13 10) Πόζν ρξόλν αθηεξώλεηε ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο; Α. 30 ιεπηά Β. 1ώξα Γ.1,30 ώξα Γ. πεξηζζόηεξν από 1,30 ώξα 11) Πεγαίλεηε κόλν ζε κνληέξλα θαθέ; Α. Ναη Β. Όρη 12)- Αλ λαη, γηαηί; Α. Πεξηβάιινλ Β. Πξντόλ Γ. Σέξβηο Γ. Κάηη άιιν - Αλ όρη, ζε ηη είδνπο θαθεηέξηεο πεξλάηε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο; Α. Παξαδνζηαθά θαθελεία Β. Internet café Γ. Κάηη άιιν 13) Τη θάλεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο; Α. Απνιακβάλεηε ηα πξντόληα Β. Βιέπεηε αγώλεο Γ. Σπδεηάηε Γ. Κάηη άιιν.. 14) Σπλήζσο ηη ζπδεηάηε; Α. Θέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο Β. Πξνζσπηθά ζέκαηα 15) Κάλεηε γλσξηκίεο εθηόο απ ηελ παξέα ζαο; Α. Ναη Β. Κάπνηεο θνξέο Γ. Όρη 16) Αλ λαη, κε άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο; Α. Ναη Β. Όρη 17) Σπλεζίδεηε λα πεγαίλεηε κόλνη ζαο; Α. Σπρλά Β. Κάπνηεο θνξέο Γ. Σπάληα Γ. Πνηέ 18) Γλσξίδεζηε κε ην πξνζσπηθό; Α. Ναη Β. Όρη 19) Καηά ηελ γλώκε ζαο, ηη νξίδεη έλα θαθελείν σο κνδάην; Α. Γηαθήκηζε.. Β. Πνηόηεηα... Γ. Τερλνινγία.. Γ. Χπραγσγία.. Δ. «Παξέεο».. (Αξηζκήζηε από ην 1-5 κε ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ζαο) Σας εσταριστούμε για την σσνεργασία και τον τρόνο σας! Ξην ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηνπνηήζακε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπληάρζεθαλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ θαη νξηζκέλεο εξσηήζεηο -πνπ αθνξνύλ ζην θαηά πόζν πεγαίλνπλ κόλν ζε κνληέξλα θαθέ, ζην ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά, ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ζην αλ θάλνπλ γλσξηκίεο

14 εθηόο ηεο παξέαο ηνπο θαη ζην αλ γλσξίδνληαη κε ην πξνζσπηθό- θαη ζπκπεξαίλνπκε ηα εμήο αθόινπζα: Ρν 40% αληξώλ θαη γπλαηθώλ ειηθίαο επηιέγνπλ λα πεγαίλνπλ κόλν ζε κνληέξλεο θαθεηέξηεο, ελώ ην 60% ησλ ίδησλ ζπρλάδνπλ θαη ζε άιινπ είδνπο θαθεηέξηεο πέξα ησλ κνληέξλσλ, όπσο ηα παξαδνζηαθά θαθελεία ή αθόκα θαη ηα δαραξνπιαζηεία. Δπηπιένλ ην 13% απηώλ ζηελ εξώηεζε ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά απάληεζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα πξντόληα, ην 20% όηη παξαθνινπζνύλ αγώλεο θαη ην 67% όηη ζπδεηνύλ. Όζνλ αθνξά ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ην 17% απάληεζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ην 83% πξνζσπηθά ζέκαηα, ελώ ζην θαηά πόζν θάλνπλ ή όρη γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο ην 10% είπε όηη θάλεη θαη ην 90% θάπνηεο θνξέο, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα ην απέθιεηζε. Ρέινο, ζην αλ γλσξίδνληαη ή όρη κε ην πξνζσπηθό ην 30% απάληεζε λαη, ελώ ην 70% όηη δελ γλσξίδνληαη. Όζνλ αθνξά ζηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο κεηαμύ ησλ 26 κε 30 ρξόλσλ ην 80% επηιέγνπλ κόλν ηηο κνληέξλεο θαθεηέξηεο, ελώ κηθξό εκθαλίδεηαη ην πνζνζηό όζσλ δελ αξθνύληαη ζηελ επηινγή ησλ θαθεηεξηώλ πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηε κόδα, πνζνζηό πνπ αγγίδεη ην 20%. Δπηπιένλ ην 13% απηώλ ζηελ εξώηεζε ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά απάληεζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα πξντόληα, ην 25% όηη παξαθνινπζνύλ αγώλεο θαη ην 56% όηη ζπδεηνύλ. Όζνλ αθνξά ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ην 40% απάληεζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ην 60% πξνζσπηθά ζέκαηα, ελώ ζην θαηά πόζν θάλνπλ ή όρη γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο ην 10% είπε λαη, ην 70% όηη θάλεη θάπνηεο θνξέο θαη ην 20% πνηέ. Ρέινο, ζην αλ γλσξίδνληαη ή όρη κε ην πξνζσπηθό ην 70% απάληεζε λαη, ελώ ην 30% όηη δελ γλσξίδνληαη. Θαηαγξάθνληαο ηα ζηνηρεία αληξώλ θαη γπλαηθώλ ειηθίαο 31 κε 45 δηαπηζηώλνπκε όηη ην 10% απηώλ επηιέγνπλ κόλν ηα κνληέξλα θαθέ, ελώ ην ζεακαηηθό πνζνζηό ησλ 90% πξνηηκνύλ νξηζκέλεο θνξέο θαθεηέξηεο νη νπνίεο δε ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα κνληέξλεο. Δπηπιένλ ην 13% απηώλ ζηελ εξώηεζε ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά απάληεζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα πξντόληα, ην 18% όηη παξαθνινπζνύλ αγώλεο θαη ην 47% όηη ζπδεηνύλ. Όζνλ αθνξά ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ην 42% απάληεζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ην 58% πξνζσπηθά ζέκαηα, ελώ ζην θαηά πόζν θάλνπλ ή όρη γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο ην 80% είπε όηη θάλεη θάπνηεο θνξέο θαη ην 20% πνηέ. Ρέινο, ζην αλ γλσξίδνληαη ή όρη κε ην πξνζσπηθό ην 20% απάληεζε λαη, ελώ ην 80% όηη δελ γλσξίδνληαη. Ρέινο, νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο ειηθίαο 46 θαη άλσ παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο κε ηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία ζηελ εξώηεζε αλ πξνηηκνύλ λα πεγαίλνπλ κόλν ζε κνληέξλεο θαθεηέξηεο ή όρη, αθνύ κόιηο ην 10% έδεημαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο κόλν ζηα θαθέ πνπ βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο δσήο ηεο Αζήλαο, ελώ ην 90% επηιέγνπλ θαη άιινπ ηύπνπ θαθέ. Δπηπιένλ ην 13% απηώλ ζηελ εξώηεζε ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά

15 απάληεζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα πξντόληα, ην 13% όηη παξαθνινπζνύλ αγώλεο θαη ην 56% όηη ζπδεηνύλ. Όζνλ αθνξά ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ην 36% απάληεζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ην 64% πξνζσπηθά ζέκαηα, ελώ ζην θαηά πόζν θάλνπλ ή όρη γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο ην 27% είπε όηη θάλεη, ην 13% θάπνηεο θνξέο θαη ην 37% πνηέ. Ρέινο, ζην αλ γλσξίδνληαη ή όρη κε ην πξνζσπηθό νη εξσηεζέληεο δηράζηεθαλ, θαζώο ην 50% απάληεζε λαη θαη ην ππνιεηπόκελν 50% όηη δελ γλσξίδνληαη. Δλδεηθηηθά: o Νη λένη επηιέγνπλ κόλν κνληέξλεο θαθεηέξηεο; NAI 40% OXI 60% o Ρα άηνκα ειηθίαο ηη επηιέγνπλ λα θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζε κία θαθεηέξηα; ΒΛΕΠΟΤΝ ΑΓΩΝΕ 25% ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟ ΤΝ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 13% ΤΖΗΣΟΤΝ 56%

16 o Θάλνπλ γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο άηνκα εηώλ; OXI 20% ΚΑΠΟΘΕ ΦΟΡΕ 80% o Ρη ζέκαηα ζπδεηνύλ ζε κία θαθεηέξηα άηνκα ειηθίαο 46 θαη άλσ; ΕΠΘΚΑΘΡΟΣΗΣΑ 36% ΠΡΟΩΠΘΚΑ 64% Ππιιήβδελ, δηαπηζηώλνπκε όηη ζηηο κέξεο καο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζακώλσλ ησλ θαθεηεξηώλ αλεμαξηήηνπ θύινπ θαη ειηθίαο επηιέγνπλ θαη άιινπ είδνπο θαθεηέξηεο πέξα ησλ κνληέξλσλ- γηα ηε πξνζσπηθή ηνπο δηαζθέδαζε. Κε ζαπκαζκό θαη απνξία αληηιεθζήθακε όηη ηα πνζνζηά ησλ αληξώλ θαη γπλαηθώλ ειηθίαο 14 κε 25 πνπ επηιέγνπλ ή όρη κόλν ηα κνληέξλα θαθέ παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθνξά πνπ θιίλεη πξνο ην γεγνλόο όηη επηιέγνπλ αθόκα θαη παξαδνζηαθά θαθελεία, πξάγκα πνπ θαηαξξίπηεη ηηο απόςεηο κεξηθώλ πεξί αλάγθεο ησλ εθήβσλ λα ζπρλάδνπλ ζε κνληέξλεο θαθεηέξηεο γηα λα είλαη απνδεθηνί από ην θηιηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, παξαηεξνύκε όηη νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο ζην ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά απάληεζαλ όηη ζπδεηνύλ γηα πξνζσπηθά ζέκαηα, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη αθόκα θαη ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ κηζό αηώλα κεηά ηα γλσζηά Φιόθαο, Εόλαξο, Dolce θιπ, ηα νπνία απνηέιεζαλ ρώξνπο δηαιόγνπ θαη δεκηνπξγίαο, νη θαθεηέξηεο εμαθνινπζνύλ λα ζπγθεληξώλνπλ ζακώλεο, νη νπνίνη πξνάγνπλ ηε ζπδήηεζε θαη ηηο αλζξώπηλεο επαθέο, αθήλνληαο έζησ θαη γηα ιίγν πίζσ ηνπο ηελ γεληθόηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη

17 ηε ρώξα καο. Ρέινο, ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη ραξαθηεξίδνληαη από θόβν γηα ην άγλσζην, ν νπνίνο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ν ζπλάλζξσπόο ηνπο, παξαηεξνύκε κε ελδηαθέξνλ ηα αξθεηά πςειά πνζνζηά ζηελ εξώηεζε αλ θάλνπλ γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο πνπ καξηπξνύλ ηελ αλάγθε ησλ αλζξώπσλ γηα δεκηνπξγία λέσλ ζρέζεσλ. Γηαθξίλνληαο άιινηε ηε κεγαιύηεξε επηθπιαθηηθόηεηα πνπ ηξέθνπλ ηα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο θαη άιινηε ηελ αθέιεηα ησλ κηθξόηεξσλ, έλα πξάγκα ζπκπεξαίλνπκε: ζε όπνηα επνρή, ζε όπνηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηα αλζξώπηλα όληα είλαη από ηε θύζε ηνπο θαη παξακέλνπλ όληα θνηλσληθά. Κεηά από ώξεο έξεπλαο εληόο θη εθηόο ηνπ ζρνιείνπ θαηαθέξακε λα αληιήζνπκε επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κνληέξλσλ θαθελείσλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο, θαζώο θαη ηελ πνξεία ηνπο ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ εμέιημε ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ηόζν νη θαθεηέξηεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα, όζν θαη ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε ζήκεξα -αλεμαξηήησο από ηηο ξεμηθέιεπζεο αιιαγέο πνπ δέρηεθαλ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ- κέλνπλ ραξαγκέλεο ζηε κλήκε όισλ σο μερσξηζηέο, ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ ζε θάζε «θηινμελνύκελν» λα ληώζεη άλεηα ζην ρώξν ηνπο, παξέρνληάο ηνπ ζηηγκέο ραιάξσζεο από ηε δύζθνιε θαη πνιιέο θνξέο θνπξαζηηθή θαη θνξηηθή θαζεκεξηλόηεηα θαη από ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνύο ηεο πόιεο. Δπηπξνζζέησο, θαζώο ζπγθεληξώλνπλ ηελ πιεηνλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ έρνπλ σο απώηεξν ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπ πειάηε, ηόζν κέζα από ηε ραιαξή, αλέκειε αιιά θαη κνδάηε δηάζεζε πνπ εκπλένπλ, θαη ελέπλεαλ νη ρώξνη απηνί, όζν θαη κέζα από ηε δσληαλή θαη θεθάηε ςπραγσγία, ζηελ νπνία ζπκβάιινπλ ε κνπζηθή, ηα ρξώκαηα,ηα δξώκελα θαη ην πξνζσπηθό κε ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Δπηπιένλ ηα ζεκεξηλά θαθέ απνηεινύλ πξαγκαηηθό ακάιγακα από αξώκαηα θαθέ θαη ζνθνιάηαο, κηα παλδαηζία γεύζεσλ αικπξώλ θαη γιπθώλ, πνπ γεκίδεη ην ζακώλα ελέξγεηα, δηεπθνιύλνληαο ηε ζπλύπαξμε δηαθνξεηηθώλ θνηλώλ θαη δηαζέζεσλ. Ρέινο ζα κπνξνύζακε λα επηζεκάλνπκε όηη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ζηνπο ρώξνπο απηνύο ζην πιαίζην ελόο γηνξηηλνύ πεξηηπιίγκαηνο γεπζηηθήο απόιαπζεο αλζίδνπλ νη αλζξώπηλεο θαη θηιηθέο ζρέζεηο, ελώ νμύλνληαη θαη ηα θιεξη αλάκεζα ζηνπο ζακώλεο ζε έλα ρώξν πνπ ηνπο εθθξάδεη, ελώ ηαπηόρξνλα ηνπο παξέρεη κία κεγάιε πιεζώξα επηινγώλ. Π έλα πξνζσπηθό ζεκείν αλαθνξάο, ζην δηθό ηνπο «ζηέθη»!

18 ΘΔΚΑΡΑ ΞΟΝΠ ΠΕΖΡΖΠΖ Ρα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε πνπ ζα ζέιακε σο νκάδα λα ζηρηνύλ ζπκβαδίδνπλ ηόζν κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ήδε έρνπκε ζέζεη, όζν θαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αληιήζακε από ηελ έξεπλά πνπ θάλακε ζηηο κνληέξλεο θαθεηέξηεο ηεο Αζήλαο. Αο πνύκε: Ρη νξίδεη έλα θαθελείν κνδάην ζηελ ηζηνξία ησλ θαθελείσλ πνπ βξέζεθαλ ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο δσήο; Άιιαμαλ θη αλ λαη πόζν ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη σο «ζηέθηα» ηα θαθελεία ηνλ αηώλα πνπ δηαλύνπκε; Ρα κνληέξλα θαθελεία ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα σο ηόπνη δηαιόγνπ θαη επηθνηλσλίαο;

19 Βηβιηνγξαθία-Ξεγέο ΒΗΒΙΗΑ-ΔΦΖΚΔΟΗΓΔΠ Βαζίιεο Θνιώλαο: "Ρν Κέγαξν ηνπ Κεηνρηθνύ Ρακείνπ Πηξαηνύ", 'Δθδνζε Ξνιηηηζηηθνύ Ηδξύκαηνο Νκίινπ Ξεηξαηώο, Αρηιιέαο Σαηδόπνπινο: "Ρα Θαθελεία ηνπ Διιεληζκνύ", εθδ. Θάθηνο, Αζήλα, Γηάλλεο Ξαπαθώζηαο: "Φηινινγηθά Παιόληα θαη Θαθελεία ηεο Αζήλαο", β' έθδνζε, Βηβιηνπσιείνλ ηεο "ΔΠΡΗΑΠ" Η.Γ. ΘΝΙΙΑΟΝ & ΠΗΑΠ Α.Δ., Αζήλα, 'Αξηεκηο Πθνπκπνπξδή: "Θαθελεία ηεο Ξαιηάο Αζήλαο", γ' έθδνζε, Γήκνο Αζελαίσλ- Ξνιηηηζκηθόο Νξγαληζκόο, Αζήλα, Δθεκεξίδεο, πεξηνδηθά Σαξά Ρδαλαβάξα: "Ξηθξόο θαθέο γηα ην Εόλαξο", Δθεκ. Διεπζεξνηππία, Καξηίνπ Αθξνδίηε Γξακκέιε: "Ζ ηειεπηαία ζεξάλν ζηνπ Εόλαξ'ο", Δθεκ. ΡΝ ΒΖΚΑ/ΒΖΚΑGAZΗΛΝ, 1 Απξηιίνπ Καξία Αβξακίδνπ: "Ζ γσλία ησλ Δζηέη: Εαραξνπιαζηείν Zonar's", πεξηνδ. LIFE & STYLE, 21 Νθησβξίνπ Ρόληα Ρζαθίξε: "Πηνπ Εόλαξ'ο ηνλ Νθηώβξην γηα θαθέ", Δθεκ. ΡΝ ΒΖΚΑ, 9 Πεπηεκβξίνπ "Πηα θαθελεία, ηελ ππαίζξηα βνπιή ησλ Διιήλσλ", Δθεκ. Δπελδπηήο, Καξηίνπ "Θαθελείνλ "Ζ Ππλάληεζηο"", Δθεκ. ΡΝ ΒΖΚΑ ΡΖΠ ΘΟΗΑΘΖΠ, 28 Απξηιίνπ Ξαξαδνζηαθά επαγγέικαηα θαη ζπλήζεηεο, Θώζηαο Γ. Κπαιαθνύηεο, Γ ΔΘΓΝΠΖ ΓΗΑΓΗΘΡΝ nefsta-photography.com

20

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα