Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café"

Transcript

1 Α Σοζίηζειο Αρζάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ερεσνηηική εργαζία 1 οσ ηεηραμήνοσ τολικό έηος Νκάδα εξγαζίαο: Βιαζηαξά Αζαλαζία Κπνπξλειάο Θάλνο Ρζαπαηζάξε Αγγειηθή Σαξνθνπάθε Ρδσξηδίλα Τπράξεο Ησάλλεο πεύζπλεο Θαζεγήηξηεο: Θαιακαξά Καξηέηηα, Βαγηαλνύ Όιγα

2 1. Πρόλογοσ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Ειςαγωγι 3. Προβλθματικι του κζματοσ 4. Μεκοδολογία 5. Η Έρευνα 5.1 Ενότητα 1 η : Λίγα λόγια για τα καφενεία του 20 ου αιώνα 5.2 Ενότητα 2 η : Η ιςτορία των παλιών ιςτορικών καφενείων τησ Αθήνασ του 20 ου αιώνα 5.3 Ενότητα 3 η : Λίγα λόγια για τα καφενεία του 21 ου αιώνα 5.4 Ενότητα 4 η : Η ιςτορία των καφενείων του 21 ου αιώνα 6. Συμπεράςματα 7. Επίλογοσ 8. Θζματα προσ ςυηιτθςθ 9. Βιβλιογραφία

3 Χώροι διαλόγοσ και δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ρν ζέκα πνπ θιεζήθακε λα εξεπλήζνπκε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο «Σώξνη δηαιόγνπ θαη δεκηνπξγίαο: «Από ην παξαδνζηαθό θαθελείν ζην internet café» είλαη ηα θαθέ εληόο ηεο Αζήλαο ηα νπνία βξίζθνληαλ θαη βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγνληαη θαη θαη επέθηαζε απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ησλ Αζελαίσλ. Μεθηλώληαο ηελ αλαδξνκή ζην παξειζόλ δηαπηζηώλνπκε όηη ε εμέιημε ησλ θαθελείσλ κέζα ζηνλ ρξόλν είλαη κηα αξθεηά ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία. Ξαξαηεξνύληαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε θαθελείσλ πνπ εθάζηνηε βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο δσήο. Κεξηθέο από ηηο ηζηνξηθέο θαθεηέξηεο ηεο Αζήλαο ζα αλαιπζνύλ ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο καο ζέζακε ηα εμήο αθόινπζα εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην ηη νξίδεη έλα θαθελείν κνδάην, ζηελ ηζηνξία ησλ θαθελείσλ πνπ βξέζεθαλ ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ην αλ θαη θαηά πόζν ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη σο «ζηέθηα» άιιαμαλ ηνλ αηώλα πνπ δηαλύνπκε. Ρα εξεπλεηηθά απηά εξσηήκαηα απαληήζεθαλ αληιώληαο πιεξνθνξίεο ηόζν από εξσηεκαηνιόγηα, ηα νπνία ζπληάμακε σο νκάδα, όζν θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ην δηαδίθηπν -πάληα ζε ζπλδπαζκό ησλ ηξηώλ-. Σα παλιά ιζηορικά καθενεία ηης Αθήνας Δλόηεηα 1 ε : Ιίγα ιόγηα γηα ηα θαθελεία ηνπ 20 νπ αηώλα Δπηθεληξώλνληαο ην ελδηαθέξνλ καο ζηα ειιεληθά θαη ηδηαίηεξα ζηα θαθελεία ηεο Αζήλαο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα, δηαπηζηώλνπκε όηη απνηεινύζαλ αλέθαζελ θνηλσληθό ζεζκό, όπσο αθξηβώο θαη ηα θαθέ ζ' όιε ηελ ππόινηπε Δπξώπε. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο ηεο άξξεθηεο ζύλδεζήο ηνπο κε ηε δσή ηνπ λενέιιελα, θαζώο ζπληζηνύζαλ θέληξν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δσήο ηεο Αζήλαο θαη ηόπν ζπλάληεζεο γηα ηε δηεμαγσγή πνιηηηθώλ ζπδεηήζεσλ, αιιά θαη αληηπαξαζέζεσλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα ζηα θαθελεία ηεο Αζήλαο ζύρλαδαλ απινί θαζεκεξηλνί πνιίηεο, νη νπνίνη έπηλαλ ηνλ θαθέ ηνπο θατκαθιίδηθν ζε ρνληξό

4 θιηηδάλη, ςεκέλν ζην κπξίθη πάλσ ζηελ ρόβνιε άιινηε ζθέην θαη άιινηε πνιιά βαξύ θαη όρη, ζπδεηώληαο ηα λέα ηεο επηθαηξόηεηαο, θαζηζκέλνη ζε ςάζηλεο θαξέθιεο κε ηζίγθηλα ηξαπεδάθηα. Ππρλά ζηελ πειαηεία ηνπο ζπγθαηαιέγνληαλ πνιιέο δηαζεκόηεηεο ησλ ηερλώλ, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο πνιηηηθήο, νη νπνίνη πξόζδηδαλ κηα λόηα αίγιεο ζην θαηά ηα άιια απιό θαη παξαδνζηαθό θαθελείν. Δδώ δηακνξθώλνληαλ θαιιηηερληθέο παξέεο, αληαιιάζζνληαλ ηδέεο θαη πξνσζνύληαλ λέα ξεύκαηα ζηε ινγνηερλία θαη ηελ ηέρλε. Δλόηεηα 2 ε : Ζ ηζηνξία ησλ παιηώλ ηζηνξηθώλ θαθελείσλ ηεο Αζήλαο ηνπ 20 νπ αηώλα Αλάκεζα ζηα ηζηνξηθά θαθελεία ηεο Αζήλαο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζήκεξα, ήηαλ ην θεκηζκέλν θαθελείν ηνπ "Εαραξάηνπ" (ηδξ. 1888). Θακώλεο ηνπ ήηαλ, κεηαμύ άιισλ, ν Ξαιακάο, ν Τπράξεο, ν Μελόπνπινο, ν Γξνζίλεο, ν Ονΐδεο, ν Πνπξήο θαη ν Εαλ Κσξεάο. Ρν θαθελείν ηνπ "Εαραξάηνπ", ιόγσ ηεο έληνλεο πνιηηηθήο παξνπζίαο θαη ησλ πνιηηηθώλ ζπδεηήζεσλ πνπ θαζεκεξηλά δηεμάγνληαλ ζ' απηό, είρε ραξαθηεξηζζεί σο "ην δεύηεξνλ θαη πην ειεύζεξνλ θνηλνβνύιηνλ". Ρν θαθελείν "Ζλσκέλα Βνπζηάζηα" επί ηεο νδνύ Ξαλεπηζηεκίνπ ήηαλ δεκνθηιέο θηινινγηθό, δεκνζηνγξαθηθό θαη θαιιηηερληθό θέληξν θαη όπσο αλαγξάθεηαη ζε δηαθήκηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο (1911) "όιαη αη πλεπκαηηθαί Αζήλαη, αη Αζήλαη ηεο αξηζηνθξαηίαο ηνπ πλεύκαηνο ζπρλάδνπλ ζηα "Ζλσκέλα Βνπζηάζηα". Ραθηηθνί ζακώλεο ζηα "Ζλσκέλα Βνπζηάζηα" ήηαλ, κεηαμύ άιισλ, ν Ησάλλεο Θνλδπιάθεο, ν Ππύξνο Κειάο, ν Γηνλύζηνο Θόθθηλνο, ν Ιάκπξνο Ξνξθύξαο θαη ν Θώζηαο Βάξλαιεο. Ρν Εαραξνπιαζηείν Ρζίηαο ήηαλ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δαραξνπιαζηεία ηεο Αζήλαο ηνπ Κεζνπνιέκνπ θαη ησλ δεθαεηηώλ κεηά ηνλ Β' Ξαγθόζκην Ξόιεκν. Ηδξύζεθε ην έηνο 1888 από ηνπο Δπάγγειν Γ. Γεξαθάθε θαη Θ. Ρζίηα. Ιόγσ ηεο θεληξηθήο ηνπ ζέζεο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ, ην θαηάζηεκα απνηεινύζε γηα ηνπο Αζελαίνπο, πνπ εξγάδνληαλ ζην θέληξν ηεο πόιεο, ζπλεζηζκέλε ζηάζε γηα θαθέ, θαγεηό θαη πνηό. Ν ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηνπ ήηαλ πξσηνπνξηαθόο γηα ηελ επνρή: κεραλέο εζπξέζν, κεραλέο δύκσζεο, κπιέληεξ γηα θπζηθνύο ρπκνύο. Πηελ θαιύηεξή ηνπ επνρή ην θαηάζηεκα απαζρνινύζε 180 άηνκα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θαηνρήο από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα ε επηρείξεζε ζπκκεηείρε ελεξγά ζε ζπζζίηηα γηα ηνλ ιηκνθηνλνύληα πιεζπζκό ηεο Αζήλαο, ππνζηεξίδνληαο ηαπηόρξνλα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηό, θαζώο θαη δηαθπγόληεο αγσληζηέο ηεο Αληίζηαζεο.

5 Από ην 1904 κέρξη θαη ζήκεξα ε Αίγιε Εαππείνπ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο δσήο ηεο Αζήλαο. Πηελ επνρή ηνπ Κεζνπνιέκνπ θαη ηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα "ζεκάδεςε" ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ Αζελαίσλ, απνηειώληαο έλαλ θνηλσληθό-δεκόζην ρώξν κε δηαζηξσκαηηθή εκβέιεηα. Πηα ηξαπεδάθηα ηεο Αίγιεο, "ην πιένλ απνιαπζηηθόλ θέληξνλ ησλ Αζελώλ" όπσο έιεγε ραξαθηεξηζηηθά κία δηαθήκηζε ηεο επνρήο, ζπγθεληξώλνληαλ ιόγηνη, θαιιηηέρλεο θαη απινί θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, γηα λα απνιαύζνπλ ηνλ θαθέ ή ηελ πνξηνθαιάδα ηνπο. Ρν «Brazilian» πξσηνάλνημε ζηελ Αζήλα ην 1933 σο BRAZILIAN COFFEE STORES απ' ηνλ Δπάγγειν Παξαβάλν. Ν Παξαβάλνο, πνπ γελλήζεθε ην 1890 θαη έκεηλε ρξόληα ζηε Βξαδηιία, ην 1913 είρε ήδε αλνίμεη ην πξώην ηνπ Κπξαδίιηαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα. Πηε δεθαεηία ηνπ '30 ε Αζήλα ήηαλ πνιύ απιή, κηθξόηεξε θαη ειάρηζηα θνζκνπνιίηηθε. Ρνπο θαθέδεο αξρίδεη λα ηνπο θάλεη ε θπξία Θαίηε, 20ρξνλε ηόηε θαη ζηπινβάηεο ηνπ καγαδηνύ γηα 45 ρξόληα. Θπκόηαλ πσο ζηελ αξρή ν θόζκνο έβιεπε κε δπζπηζηία ην Κπξαδίιηαλ κε ηνλ πξσηνεκθαληδόκελν espresso θαη κάιηζηα ζηα όξζηα. Αιιά ε πςειή πνηόηεηα ησλ θάζε ηύπνπ θαθέδσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζαπκαζηά ληόλαη, θξνπαζάλ θαη γιπθά ηνπ Κπξαδίιηαλ ηξαβνύζαλ ηνλ θόζκν ηνπ θέληξνπ ηεο πξσηεύνπζαο. Κεηά ηνλ πόιεκν θαηαζηάιαμε κηα ξνπηίλα ζηηο θαηεγνξίεο ηεο πειαηείαο. Ήηαλ ην ζηέθη ησλ αλζξώπσλ ησλ γξακκάησλ θαη ηερλώλ, θεκηζκέλσλ θαη θεξέιπηδσλ ζπγγξαθέσλ, δσγξάθσλ, κνπζηθώλ, θξηηηθώλ θαη πνιηηηθώλ. Πρεδόλ θάζε κέξα, ν Σαηδηδάθηο -ζίγνπξα απ' ηνπο παιαηόηεξνπο ηνπ θύθινππάληα έπηαλε ζέζε ζην θαιύηεξν πόζην, ζηνλ πάγθν κπαίλνληαο αξηζηεξά. Άιινη πνπ καδεύνληαλ απ' ηελ αξρή ήηαλ ν Διύηεο -πνιύ πξηλ βξαβεπηεί κε ην Λόκπει Ινγνηερλίαο-, ν Αξγπξάθεο θη νη Ρζαξνύρεο, Παρηνύξεο, Κόξαιεο, Δγγνλόπνπινο, Δκπεηξίθνο, Βαζηιηθόο, Γθάηζνο, Βαιασξίηεο θαη Πηλόπνπινο. Όκσο νη θαθεπόηεο ησλ γξακκάησλ θαη ηερλώλ, κε ηελ άθημε ηεο ρνύληαο, ζηακάηεζαλ λα πεγαίλνπλ. Αξθεηνί έθπγαλ ζε άιιεο ρώξεο, ελώ άιινη πάιη, ιόγσ εξήκσζεο έπαςαλ ηηο επηζθέςεηο. Ζ επνρή-ζξύινο είρε παξέιζεη. Ρν 1975 θεύγεη απ' ηε δσή θη ν θαιόο πξσηνπόξνο Παξαβάλνο. Από ηόηε θαλείο ζα ζπλαληνύζε κόλνλ ιίγνπο απ' ηνπο παιηνύο θαη θαηά πεξίζηαζε.

6 Ρν 1986 δηεπζπληήο γίλεηαη ν Αληώλεο Τσκάο. Θάπνπ ην 1998 ν Τσκάο θξεζθάξεη -ρσξίο λ' αιιάμεη- ην κέζα ρώξν. Ρώξα ζηνπο θαθέδεο ήηαλ ε Θαηεξίλα. Όκσο ηέιε 2002 θιείλεη νξηζηηθά, ύζηεξα από 70 ρξόληα ιεηηνπξγίαο θαη έηζη ηειεηώλεη θαη ν πξώηνο θύθινο ηνπ έλδνμνπ Κπξαδίιηαλ, ηειεπηαίνπ απ' ηα ηζηνξηθά επγελή θαθέ ηεο Αζήλαο καο. Όκσο ην Κπξαδίιηαλ πνηέ δελ πεζαίλεη. Κόλν ιίγν θαηξό μαπνζηαίλεη, θαη μαλά... αλαγελληέηαη ζηε Βαιασξίηνπ -κεζ' ηα ζηέθηα ησλ δεκνζηνγξάθσλδηαθξηηηθό, θαιόγνπζην θαη θηιηθό, κε ρακειή κνπζηθή. Ν ησξηλόο δηεπζπληήο, ν Θπξηάθνο Θαθξηδάο, έρεη κεξάθη πξνζσπηθό θαη αγάπε γηα ην ζξύιν. Ρα γιπθά ηνπ παξειζόληνο ζεξβίξνληαη πάιη. Όπσο ηα 'θηηαρλε εθείλνο ν Βαζίιεο: ηνύξηα ζνθνιάηα Brazilian, πνπηίγθα, παικηέ, γεκηζηά ζακπιέ... Θαη όινη νη θαινί θαθέδεο θαη, ελλνείηαη, ηα θξνπαζάλ θαη ηα ληόλαη - πην θαιά θη απ' η' ακεξηθάληθα. Ρώξα ππάξρεη θαη θαγεηό. Ππηηηθέο γεύζεηο πνπ εηνηκάδεη ε Αθξνδίηε. Νη ηνίρνη είλαη πάιη ζθεπαζκέλνη κε ηηο 45 θσηνγξαθίεο ηνπ Φαζηαλνύ, ζηξηκσγκέλεο, όπσο ηόηε, θη νη ίδηνη νη εηθνληδόκελνη. Παλ λα γηνξηάδνπλ. Αθόκα νη πειάηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ ηελ παιαηά εθείλε θσηνγξαθία ηνπ Βrazilian ηεο Αιεμάλδξεηαο απνιακβάλνληαο ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη θαη αλαπνιώληαο ηηο έλδνμεο ζηηγκέο ηνπ παξειζόληνο. Δθηόο απ' ηνπο θαηλνύξγηνπο ζακώλεο ηνπ, ζπρλάδνπλ θαη θάπνηνη από ηνπο πηζηνύο, παιηνύο γλώξηκνπο πνπ δελ έρνπλ ραζεί. Ρέινο αξθεηά δηαδεδνκέλε είλαη ε αληίιεςε όηη ζε ιίγα ρξόληα ην «Κπξαδίιηαλ» ζα γίλεη πάιη απαξαίηεην ζηέθη γηα ηνπο πξνζθπλεηέο ηνπ ιόγνπ θαη ηεο ηέρλεο, όπσο ήηαλ θαη ζηηο παιηέο ηνπ δόμεο, ηελ πεξίνδν πνπ δηαβαδόηαλ θαη αθνπγόηαλ ην «Ραζία, έλαλ θαθέ παξαθαιώ» ηνπ Ραρηζή. Ρν ηζηνξηθό θαθέ "Εόλαξ'ο" ηδξύζεθε ην 1939 από ηνλ Έιιελα νκνγελή Θάξνιν Εσλαξά ( ). Ρα εγθαίληα ηνπ "Εόλαξ'ο" έγηλαλ ην Γεθαπεληαύγνπζην ηνπ 1940 θαη ζπλέπεζαλ κε ηνλ ηνξπηιηζκό ηεο "Έιιεο" ζην ιηκάλη ηεο Ρήλνπ. Ν ζπγγξαθέαο Γεκήηξεο Ταζάο ην ραξαθηήξηδε σο "ην πην πνιπηειέο δαραξνπιαζηείν ηεο Αζήλαο, ηύπνπ νκνίνπ πξνο ηα κεγαιύηεξα θαη σξαηόηεξα ηεο Βηέλλεο". Ήηαλ ηόζν δεκνθηιέο ζε ζεκείν πνπ ε Coca Cola εξρόηαλ εηδηθά γηα ην "Εόλαξ'ο" κέζα ζε βαξέιηα θαηεπζείαλ από ηελ Ακεξηθή.

7 Ρν θαθέ-δαραξνπιαζηείν ηνπ "Εόλαξ'ο", κε ηε καθξά ηζηνξία ηνπ, απνηεινύζε επί πνιιέο δεθαεηίεο θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζην θέληξν ηεο πόιεο. Δπηπιένλ ζπληεινύζε πξνζθηιέο ζηέθη ηεο πνιηηηθήο, θαιιηηερληθήο θαη θνζκηθήο Αζήλαο, αθόκε θαη ζηα ρξόληα ηεο Θαηνρήο. Θακώλεο ηνπ "Εόλαξ'ο" από ηνλ θύθιν ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ θαιιηηερλώλ ήηαλ κεηαμύ άιισλ ν Ππύξνο Κειάο, ν Νδπζζέαο Διύηεο, ν Λίθνο Γθάηζνο, ν Γηώξγνο Θαηζίκπαιεο, ν Λίθνο Σαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, ν Γεκήηξεο Κπξάη, ν Κίλσο Βνιαλάθεο, ν Κάλνο Σαηδεδάθηο, ε Κειίλα Κεξθνύξε, ε Ρδέλε Θαξέδε, ν Φξέληπ Γεξκαλόο, ε Αιίθε Βνπγηνπθιάθε, ν Ηάθσβνο Θακπαλέιιεο αιιά θαη μέλεο δηαζεκόηεηεο, όπσο νη ζπγγξαθείο Ιόξελο Ληάξει θαη Σόξρε Ινπίο Κπόξρεο θαη νη εζνπνηνί Άληνλπ Θνπίλ θαη Πνθία Ιόξελ, νη νπνίνη επηζθέπηνληαλ ην "Εόλαξ'ο", όηαλ βξίζθνληαλ ζηελ Αζήλα. Ρν θαθελείν «Φίιηνλ» ηεο νδνύ Πθνπθά, ην παιαηό «Dolce» απνηεινύζε θαη απνηειεί ζηέθη ζπγγξαθέσλ θαη θίισλ ηνπ θόζκνπ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ ηδεώλ ηόζν θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 60 θαη ηνπ 70 όζν θαη ζήκεξα. Από πνιινύο ζεσξείηαη σο ην κεγαιύηεξν θνκβηθό θέληξν ινγνηερληθνύ θαη εθδνηηθνύ θνπηζνκπνιηνύ, παξά ηελ απνζηαζηνπνίεζε πνιιώλ. Ρν «Φίιηνλ» δηαηεξεί πλεπκαηηθή ζρέζε κε ηελ θνηλσλία ησλ θνζκηθώλ θαθέ ηεο Βία Βέλεην, ελώ απνηειεί νξόζεκν θαη ζεκείν αλαθνξάο ηεο πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο ηεο Αζήλαο. Ρέινο, θαζώο ζπληζηά θέληξν ηνπ ζηθ θόζκνπ ηνπ 60 ζηεγάδεηαη ζε παιαηά, πιένλ, πνιπθαηνηθία, ελώ ε εμππεξέηεζε αθόκα θαη ζήκεξα είλαη παξαδνζηαθνύ ηύπνπ κε θνπζηνπκαξηζκέλνπο ζεξβηηόξνπο, Αλάκεζα ζηα πνιιά παιαηά θαη κε ηζηνξία θαθελεία ηεο Αζήλαο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζήκεξα, ήηαλ αθόκε ην θαθελείν ηνπ "Γακβέηηα", ην "Βπδάληηνλ" ηεο Ξιαηείαο Θνισλαθίνπ, ην "Ζξαίνλ", ην θαθέ-δαραξνπιαζηείν ηνπ "Φιόθα" επί ηεο νδνύ Ξαλεπηζηεκίνπ, δίπια αθξηβώο ζ' απηό ηνπ "Εόλαξ'ο", ην θαθελείν ηνπ "Ινπκίδε", γλσζηό σο "Ρν Ξαηάξη ηνπ Ινπκίδε", επί ηεο νδνύ Πηαδίνπ, θαζώο θαη ην απέλαληη ζ' απηό ην "Ξέηξνγθξαλη", θη αθόκε ην "Ξηθαληίιιπ" ζηελ νδό Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ "Εαβνξίηε".

8 Από ηα καθενεία ηης Αθήνας ηοσ 20 οσ ζηα καθενεία ηοσ 21 οσ αιώνα Δλόηεηα 3 ε : Ιίγα ιόγηα γηα ηα θαθελεία ηνπ 21 νπ αηώλα Πηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ καο ζηα θαθέ ηεο Αζήλαο ηνπ ζήκεξα, ηα νπνία βξίζθνπλ ηε κεγαιύηεξε απήρεζε ζηνλ θόζκν, δηαπηζηώλνπκε όηη απνηεινύλ ζεκείν ζπλάληεζεο, όπσο αθξηβώο θαη ηα θαθέ ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. Δπηπιένλ ζεσξνύληαη ηδαληθά γηα έλα γξήγνξν θαθέ πξηλ ηε δνπιεηά ή κεηά ηα ςώληα, γηα έλα απνιαπζηηθό ζλαθ, γηα θνπβέληα κε θίινπο, γηα επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, γηα έλα ειαθξύ θαη πγηεηλό γεύκα ην κεζεκέξη, γηα έλα δείπλν, γηα πνηό. Κεξηθέο από ηηο αμίεο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηα ζύγρξνλα θαθέ είλαη ν ζεβαζκόο πξνο ηνλ θαηαλαισηή, νη ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο πνπ ρηίδνληαη αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ηνλ εξγαδόκελν, ε πνηόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ε δεκηνπξγηθόηεηα πνπ δηαθξίλεη ηνπο αλζξώπνπο ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ απηά πξνζθέξνπλ θηινμελία, θαη θηιηθή εμππεξέηεζε κέζα ζε έλα πξνζεγκέλν, πνιηηηζκέλν θαη δηαξθώο εμειηζζόκελν πεξηβάιινλ, ζε ζρεηηθά πξνζηηέο ηηκέο. Δπηπιένλ, ιόγσ ηνπ εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ πνπ δηαζέηνπλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξέρνπλ ζην ζακώλα κία κεγάιε πνηθηιία επηινγώλ κε θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθόηεηα θαη αηζζεηηθή, γηα κέγηζηε γεπζηηθή απόιαπζε. Δλόηεηα 4 ε : Ζ ηζηνξία ησλ θαθελείσλ ηνπ 21 νπ αηώλα Ζ αιπζίδα θαθεηεξηώλ «Flocafe» από ηελ πξώηε ζηηγκή, ππήξμε κηα κεγάιε ηδέα κε πνιινύο νπαδνύο. Ρνπο αλζξώπνπο πνπ ηα νξακαηίζηεθαλ, πνπ πίζηεςαλ όηη κπνξνύζαλ λα γίλνπλ πξαγκαηηθόηεηα, πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εμέιημή ηνπο. Όιε απηή ε πξνζπάζεηα πέηπρε ηελ αλάδεημε ησλ Flocafe από κεγάιε ηδέα ζε κεγάιε κάξθα θαη ζπγθεθξηκέλα κία από ηηο πην ζεκαληηθέο ζηελ αγνξά ησλ θαθέ ζηελ Διιάδα, κε εγεηηθή ζέζε θαη κε έλαλ θαζαξά δηθό ηεο, μερσξηζηό ραξαθηήξα. Από ην 1994 πνπ άλνημε ην πξώην θαηάζηεκα Flocafe ζηε Ι. Θεθηζίαο ζηελ Αζήλα, έρνπλ αιιάμεη πνιιά πξάγκαηα ζηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ εκθάληζή ηνπ. Θη απηό γηαηί νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζηα «Flocafe» αθνύλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερώο απμαλόκελεο θαη κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο ησλ πειαηώλ. Ξξσηνπόξα ζηελ εμεηδίθεπζε ζηνλ πνηνηηθό θαθέ, ήδε από ην 1999, ηα Flocafe πξνζέθεξαλ κηα κνλαδηθή πνηθηιία πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θαθέ

9 ζε όιν θαη πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο, κέζα από ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ ηνπο. Ρν 2001, ε αιπζίδα δηεύξπλε ηελ παξνπζία ηεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ Flocafe ζηελ αθηνπινΐα, μεθηλώληαο από ηα πινία ησλ Blue Star Lines. Πήκεξα, πεξηζζόηεξα από 10 πινία ηεο αθηνπινΐαο ζην Αηγαίν θαη ηελ Αδξηαηηθή παξέρνπλ αλαβαζκηζκέλε θηινμελία ζηνπο επηβάηεο ηνπο κε άξσκα θαη γεύζε Flocafe. Ρν 2002, ηα Flocafe μεπέξαζαλ ηα 50 θαηαζηήκαηα θαη ηελ επόκελε ρξνληά ε Θύπξνο ππνδέρζεθε κε ελζνπζηαζκό ην πξώην θαηάζηεκα Flocafe ζηε Ιεπθσζία, ζεκαηνδνηώληαο ηελ έλαξμε ηεο δηεζλνύο αλάπηπμεο ηεο αιπζίδαο. Ππλνιηθά, ζε πεξηζζόηεξα από 80 Flocafe ζε Διιάδα θαη Θύπξν, θηινμελνύληαη θαζεκεξηλά πεξίπνπ 45 ρηιηάδεο πειάηεο, ζε κηα αιπζίδα πνπ δελ ζηακαηάεη πνηέ λα εμππεξεηεί, 365 κέξεο ην ρξόλν. Πηόρνο ησλ Flocafe είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμή ηνπο, θαιύπηνληαο κέζα από ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο λέεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Ρν ζύκβνιν ησλ Flocafe απνηειεί ε ζπείξα, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ηόζν ζηε γξαθή ηνπ ινγόηππνπ όζν θαη ζην ζήκα ηνπο. Ζ ίδηα απνηειεί έλαλ θώδηθα επηθνηλσλίαο, πνπ αλαιύνληάο ηνλ ν πειάηεο αλαθαιύπηεη αμίεο, κελύκαηα θαη ζπκβνιηζκνύο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ίδηα ηε κάξθα Flocafe. Ζ ζπείξα είλαη έλα ζύκβνιν παλάξραην. Βξίζθεηαη ζηε θύζε, ζηε δσή, ζην «είλαη» καο, ζηνπο λόκνπο ηνπ θόζκνπ καο, ζηελ ηαπηόηεηά καο. Ππκβνιίδεη ην θέληξν, ηελ εζηία, ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ από επνρή ζε επνρή, από ηε κέξα ζηε λύρηα θαη πάιη ζηε κέξα. Ρελ εμσζηξέθεηα. Ρελ θνηλσληθόηεηα. Ρελ ηειεηνπξγία. Ζ ζπείξα είλαη έλα ζύκβνιν δπλακηθό θαη απζεληηθό. Δίλαη ε ηαπηόηεηα ηεο λέαο επνρήο Flocafe. Ρα Flocafe αλήθνπλ ζηνλ θιάδν πεξεζηώλ Δζηίαζεο & Τπραγσγίαο ηεο Vivartia. Ζ Vivartia είλαη κηα δπλακηθή θαη πξσηνπνξηαθή επηρείξεζε, εγέηεο ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηνλ δηεζλή ρώξν κε εκπνξηθά ζήκαηα αλαγλσξίζηκα από εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο θαη πξντόληα πνπ νδεγνύλ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά. Ξιένλ ηα Flocafe δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζηελ νπνία νη επηζθέπηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε ην θαηάζηεκα Flocafe ηεο αξεζθείαο ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα κπνξνύλ λα απαληήζνπλ ζε έλα ελδεηθηηθό εξσηεκαηνιόγην πνπ είλαη δηαζέζηκν, ώζηε λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ή αθόκα θαη λα ιακβάλνπλ επηθνηλσληαθό πιηθό αλαθνξηθό κ απηά. Δπηπιένλ, ε ηζηνζειίδα απηή βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο λα εληνπίζνπλ ην θνληηλόηεξν θαηάζηεκα Flocafe ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη, αιιά θαη ηνπο ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ηα πινία ζηα νπνία κπνξνύλ λα βξνπλ παξαξηήκαηα ησλ Flocafe. Ρέινο, νη ελδηαθεξόκελνη ελεκεξώλνληαη γηα επηθείκελεο εθδειώζεηο ή δηαγσληζκνύο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηα Flocafe, ελώ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δνπλ θαη λα ζηείινπλ ην κελνύ ζε θίινπο ηνπο, θαιώληαο ηνπο

10 κέζσ απηήο ηεο ηζηνζειίδαο ζ έλα θαηάζηεκα Flocafe, κε ζθνπό λα απνιαύζνπλ ζηηγκέο ραιάξσζεο ζε κηα νινθιεξσκέλε ππεξεζία εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο. Ζ ηζηνξία ηνπ Νκίινπ Palmie bistro μεθηλάεη ην 1966, ρξνληά-αθεηεξία, όπνπ θαη ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία μερσξηζηώλ γηα ηελ επνρή δξαζηεξηνηήησλ ζην ρώξν ηεο καδηθήο εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο, βάδνληαο ηε ζθξαγίδα ηεο πνηόηεηαο ζε πνιιά γλσζηά θαη λνζηαιγηθά νλόκαηα εζηηαηνξίσλ θαη θέληξσλ δηαζθέδαζεο, ηα νπνία έγξαςαλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία ζην αζελατθό lifestyle. Ρν άλνηγκα ηνπ πξώηνπ θαθέ εζηηαηνξίνπ Palmie bistro, ζηελ πιαηεία Θάξαβει, γίλεηαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε, επέθηαζε θαη θαηαμίσζε ηεο δπλακηθήο αιπζίδαο κε θαηαζηήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ πηζηνύο πειάηεο, ηθαλνπνηεκέλνπο κε ηελ πνηόηεηα, ην πεξηβάιινλ, ηηο ζρεηηθά ινγηθέο ηηκέο θαη ηελ εμππεξέηεζε. Ζ εμέιημε απηή ζπλδπάζηεθε αξκνληθά όια απηά ηα ρξόληα θαη κέρξη ζήκεξα, κε ηηο αμίεο ηνπ Νκίινπ, -πνπ ηεξνύληαη αδηάιεηπηα σο θόξε νθζαικνύ-ζε όηη αθνξά ζηελ γηεηλή & Αζθάιεηα, ηνλ Πεβαζκό, ηελ Απαξάκηιιε Δμππεξέηεζε, ηελ Τπραγσγία θαη ηελ Απνηειεζκαηηθόηεηα. Σσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο, κεγαιόπλνεο θακπάληεο θαη «επηθνηλσληαθό ζόξπβν», παξά κόλν κε ππμίδα ηελ πνηόηεηα ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, ηα Palmie bistro αλαγλσξίζηεθαλ από ην θαηαλαισηηθό Θνηλό θαη θαζεκεξηλά επηβξαβεύνληαη από ηελ πξνηίκεζή ηνπ, έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηελ πεπνίζεζε πσο πξόθεηηαη γηα κία αιπζίδα εζηίαζεο πνπ πξνζθέξεη απηό πνπ ππόζρεηαη. Γελ είλαη ηπραίν, πσο ην 2009, ηξία πεξίπνπ εθαηνκκύξηα πειάηεο επηζθέθζεθαλ ηα Palmie bistro. Ρα Palmie bistro απνηεινύλ κία θαζεκεξηλή πξόηαζε γηα θαγεηό, θαθέ θαη πνηό, κε θαηαζηήκαηα ζε Λνκό Αηηηθήο, Ινπηξάθη, Θαξδίηζα, Ζξάθιεην Θξήηεο, αθόκα θαη ζην Βνπθνπξέζηη ηεο Ονπκαλίαο. Ρα Palmie bistro είλαη θαθέ-εζηηαηόξηα γηα θάζε ώξα, γηα θάζε κέξα, γηα όιε κέξα. Πήκα θαηαηεζέλ ν θνίληθαο πνπ δηαθνζκεί όια ηα Palmie bistro. Πηα Palmie bistro, κία από ηηο κεγαιύηεξεο ειιεληθέο αιπζίδεο ζην είδνο ηεο, θάζε πειάηεο απνιακβάλεη πςειή πνηόηεηα θαγεηνύ, πνηνύ & ππεξεζηώλ ζε πξνζηηέο ηηκέο θαη ζε πεξηβάιινλ πνπ αλαδεηθλύεη ηελ αηζζεηηθή θαη ην ραξαθηήξα θάζε θαηαζηήκαηνο ηνπ Νκίινπ.

11 Ζ Starbucks Coffee Company είλαη έλαο από ηνπο εγέηεο ζην ιηαλεκπόξην, ηελ παξαγσγή θαη ηα εμεηδηθεπκέλα είδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαθέ ζηνλ θόζκν, κε πάλσ από ζεκεία πώιεζεο ζηελ Ακεξηθή, ηελ Δπξώπε, ηε Κέζε Αλαηνιή, ηελ Αθξηθή, ηελ Αλαηνιηθή Αζία θαη ηελ Απζηξαιία. Ρν όλνκα ηνπ πξνέξρεηαη από ηελ θιαζηθή λνπβέια ηνπ Moby Dick ηνπ Herman Melville πνπ αλαθέξεηαη ζην θπλήγη ηεο θάιαηλαο ην 19ν αηώλα. Ζ Starbucks Coffee Company ηδξύζεθε ην 1971 κε ην άλνηγκα ηνπ πξώηνπ θαηαζηήκαηνο ζηε δηάζεκε αγνξά Pike Place Market ηνπ Seattle. Ρν όλνκα Starbucks πξνέξρεηαη από ηνλ ήξσα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Herman Melville, Moby Dick. Tν πξώην Starbucks αλνίγεη ηε δεθαεηία ηνπ Ρν 1982 ν Howard Schultz κπαίλεη ζηα Starbucks αθνξκώκελνο από έλα ηαμίδη ηνπ ζηελ Ηηαιία, όηαλ επηζθέθζεθε ηα δηάζεκα espresso bars ζην Κηιάλν. Δληππσζηαζκέλνο από ηε δεκνηηθόηεηά ηνπο θαη ηελ θνπιηνύξα ηνπο, δηαβιέπεη ηε δπλαηόηεηα επηηπρίαο ην Seattle θαη δηθαηώλεηαη αθνύ όιν ην Seattle δνθηκάδεη Caffè latte θαη mocha θαη μεηξειαίλεηαη. Ρε δεθαεηία ηνπ 1990 ηα Starbucks εμαπιώλνληαη έμσ από ην Seattle, πξώηα ζηελ ππόινηπε Ακεξηθή θαη ηελ Βόξεηα Ακεξηθή θαη κεηά ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Ρα Starbucks ήξζαλ ζηελ Διιάδα ην Πεπηέκβξην ηνπ 2002 ππό ηελ επίζεκε επσλπκία "ΚΑΟΗΛΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΦΔ", κε ην άλνηγκα ηνπ πξώηνπ θαηαζηήκαηνο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζηνλ πεδόδξνκν ηεο νδνύ Θνξαή. Ζ Διιάδα, κηα ρώξα κε ηζρπξή παξάδνζε ζηνλ θαθέ, ππνδέρζεθε ηα Starbucks κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό. To δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα απνηειείηαη ζήκεξα από 56 θαηαζηήκαηα ζε Αηηηθή, Θεζζαινλίθε, Βόιν, Κύθνλν, Ξάηξα, Θέξθπξα, Οόδν, Σαληά θαη Ζξάθιεην Θξήηεο. Ρα Starbucks δηαζέηνπλ πεξηζζόηεξα από 16 ραξκάληα θαη θαθέδεο κνλαδηθήο πξνέιεπζεο θόθθσλ Arabica, κηα κεγάιε πνηθηιία ξνθεκάησλ πνπ εηνηκάδνληαη εθείλε ηε ζηηγκή, Starbucks Full Leaf teas, Starbucks DoubleShot, θξεζθνςεκέλα γιπθίζκαηα, ζνθνιάηεο, αικπξέο ιηρνπδηέο, ζάληνπηηο, ζαιάηεο θ.α. Ρέινο, ζηα Starbucks κπνξεί θαλείο λα αγνξάζεη εμεηδηθεπκέλα πξντόληα παξαζθεπήο θαθέ, όπσο κεραλέο θαθέ espresso, κεραλέο αιέζκαηνο θαθέ, θνύπεο, θαζώο θαη άιια αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηνλ θαθέ θαη ην ηζάη αιιά θαη CDs πνπ απνηεινύλ πξσηόηππεο πξνηάζεηο δώξσλ.

12 Ρα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο Πην ζεκείν απηό ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ην εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν καο βνήζεζε ζηε δηεθπεξαίσζε θαη ηειηθή ζύλζεζε ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο, αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αληιήζεθαλ κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ζε θαηάιιεια δηαγξάκκαηα. Α Τοσίτσειο Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης Σαρ εςσαπιζηούμε για ηη ζςμμεηοσή ζαρ ζηην έπεςνά μαρ, πος γίνεηαι ζηο πλαίζιο ηος μαθήμαηορ ηηρ επεςνηηικήρ επγαζίαρ, με θέμα : «Χώποι διαλόγος και δημιοςπγίαρ: Από ηο παπαδοζιακό καθενείο ζηο internet cafe.». Το επωηημαηολόγιο αςηό είναι ανώνςμο. Παπακαλούμε κςκλώζηε ηην απάνηηζη πος θεωπείηε όηι ζαρ ανηιπποζωπεύει (μποπείηε να επιλέξεηε παπαπάνω από μία απανηήζειρ). Ερωτηματολόγιο 1) Πνην είλαη ην θύιν ζαο; Α. Άληξαο Β. Γπλαίθα 2)Τη ειηθία έρεηε; Α. 14 κε 25 Β. 26 κε 30 Γ. 31 κε 45 Γ. 46 θαη πάλσ 3) Πνηα είλαη ε κόξθσζή ζαο; Α. Γεκνηηθνύ Β. Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Γ. Παλεπηζηεκηαθή 4) Πνην είλαη ην επάγγεικά ζαο; Α. Μαζεηήο-θνηηεηήο Β. Γεκόζηνο ππάιιεινο Γ. Ιδησηηθόο ππάιιεινο Γ. Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Δ. Οηθηαθά ΣΤ. Σπληαμηνύρνο Ε. Άλεξγνο 5) Θα Θεσξνύζαηε ηελ νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε: Α. Φακειή Β. Μέζε Γ. Υςειή 6) Γηαηί επηιέγεηε ηε ζπγθεθξηκέλε θαθεηέξηα; Α. Πεξηβάιινλ Β. Πξντόλ Γ. Σέξβηο Γ. Κάηη άιιν 7) Δπηιέμαηε ηε ζπγθεθξηκέλε θαθεηέξηα επεηδή ζπκβαδίδεη κε ηελ κόδα; Α. Ναη Β. Όρη 8) Πόζν έρεη επεξεάζεη ε ηηκή ηελ επηινγή ζαο; Α. Πνιύ Β. Αξθεηά Γ. Λίγν Γ. Καζόινπ 9) Πόζν ζπρλά έξρεζηε; Α. Σπάληα Β. 1 θνξά ηνλ κήλα Γ.1 θνξά ηελ εβδνκάδα Γ. 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα Δ. Πην ζπρλά

13 10) Πόζν ρξόλν αθηεξώλεηε ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο; Α. 30 ιεπηά Β. 1ώξα Γ.1,30 ώξα Γ. πεξηζζόηεξν από 1,30 ώξα 11) Πεγαίλεηε κόλν ζε κνληέξλα θαθέ; Α. Ναη Β. Όρη 12)- Αλ λαη, γηαηί; Α. Πεξηβάιινλ Β. Πξντόλ Γ. Σέξβηο Γ. Κάηη άιιν - Αλ όρη, ζε ηη είδνπο θαθεηέξηεο πεξλάηε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο; Α. Παξαδνζηαθά θαθελεία Β. Internet café Γ. Κάηη άιιν 13) Τη θάλεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο; Α. Απνιακβάλεηε ηα πξντόληα Β. Βιέπεηε αγώλεο Γ. Σπδεηάηε Γ. Κάηη άιιν.. 14) Σπλήζσο ηη ζπδεηάηε; Α. Θέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο Β. Πξνζσπηθά ζέκαηα 15) Κάλεηε γλσξηκίεο εθηόο απ ηελ παξέα ζαο; Α. Ναη Β. Κάπνηεο θνξέο Γ. Όρη 16) Αλ λαη, κε άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο; Α. Ναη Β. Όρη 17) Σπλεζίδεηε λα πεγαίλεηε κόλνη ζαο; Α. Σπρλά Β. Κάπνηεο θνξέο Γ. Σπάληα Γ. Πνηέ 18) Γλσξίδεζηε κε ην πξνζσπηθό; Α. Ναη Β. Όρη 19) Καηά ηελ γλώκε ζαο, ηη νξίδεη έλα θαθελείν σο κνδάην; Α. Γηαθήκηζε.. Β. Πνηόηεηα... Γ. Τερλνινγία.. Γ. Χπραγσγία.. Δ. «Παξέεο».. (Αξηζκήζηε από ην 1-5 κε ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ζαο) Σας εσταριστούμε για την σσνεργασία και τον τρόνο σας! Ξην ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηνπνηήζακε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπληάρζεθαλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ θαη νξηζκέλεο εξσηήζεηο -πνπ αθνξνύλ ζην θαηά πόζν πεγαίλνπλ κόλν ζε κνληέξλα θαθέ, ζην ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά, ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ζην αλ θάλνπλ γλσξηκίεο

14 εθηόο ηεο παξέαο ηνπο θαη ζην αλ γλσξίδνληαη κε ην πξνζσπηθό- θαη ζπκπεξαίλνπκε ηα εμήο αθόινπζα: Ρν 40% αληξώλ θαη γπλαηθώλ ειηθίαο επηιέγνπλ λα πεγαίλνπλ κόλν ζε κνληέξλεο θαθεηέξηεο, ελώ ην 60% ησλ ίδησλ ζπρλάδνπλ θαη ζε άιινπ είδνπο θαθεηέξηεο πέξα ησλ κνληέξλσλ, όπσο ηα παξαδνζηαθά θαθελεία ή αθόκα θαη ηα δαραξνπιαζηεία. Δπηπιένλ ην 13% απηώλ ζηελ εξώηεζε ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά απάληεζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα πξντόληα, ην 20% όηη παξαθνινπζνύλ αγώλεο θαη ην 67% όηη ζπδεηνύλ. Όζνλ αθνξά ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ην 17% απάληεζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ην 83% πξνζσπηθά ζέκαηα, ελώ ζην θαηά πόζν θάλνπλ ή όρη γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο ην 10% είπε όηη θάλεη θαη ην 90% θάπνηεο θνξέο, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα ην απέθιεηζε. Ρέινο, ζην αλ γλσξίδνληαη ή όρη κε ην πξνζσπηθό ην 30% απάληεζε λαη, ελώ ην 70% όηη δελ γλσξίδνληαη. Όζνλ αθνξά ζηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο κεηαμύ ησλ 26 κε 30 ρξόλσλ ην 80% επηιέγνπλ κόλν ηηο κνληέξλεο θαθεηέξηεο, ελώ κηθξό εκθαλίδεηαη ην πνζνζηό όζσλ δελ αξθνύληαη ζηελ επηινγή ησλ θαθεηεξηώλ πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηε κόδα, πνζνζηό πνπ αγγίδεη ην 20%. Δπηπιένλ ην 13% απηώλ ζηελ εξώηεζε ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά απάληεζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα πξντόληα, ην 25% όηη παξαθνινπζνύλ αγώλεο θαη ην 56% όηη ζπδεηνύλ. Όζνλ αθνξά ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ην 40% απάληεζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ην 60% πξνζσπηθά ζέκαηα, ελώ ζην θαηά πόζν θάλνπλ ή όρη γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο ην 10% είπε λαη, ην 70% όηη θάλεη θάπνηεο θνξέο θαη ην 20% πνηέ. Ρέινο, ζην αλ γλσξίδνληαη ή όρη κε ην πξνζσπηθό ην 70% απάληεζε λαη, ελώ ην 30% όηη δελ γλσξίδνληαη. Θαηαγξάθνληαο ηα ζηνηρεία αληξώλ θαη γπλαηθώλ ειηθίαο 31 κε 45 δηαπηζηώλνπκε όηη ην 10% απηώλ επηιέγνπλ κόλν ηα κνληέξλα θαθέ, ελώ ην ζεακαηηθό πνζνζηό ησλ 90% πξνηηκνύλ νξηζκέλεο θνξέο θαθεηέξηεο νη νπνίεο δε ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα κνληέξλεο. Δπηπιένλ ην 13% απηώλ ζηελ εξώηεζε ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά απάληεζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα πξντόληα, ην 18% όηη παξαθνινπζνύλ αγώλεο θαη ην 47% όηη ζπδεηνύλ. Όζνλ αθνξά ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ην 42% απάληεζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ην 58% πξνζσπηθά ζέκαηα, ελώ ζην θαηά πόζν θάλνπλ ή όρη γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο ην 80% είπε όηη θάλεη θάπνηεο θνξέο θαη ην 20% πνηέ. Ρέινο, ζην αλ γλσξίδνληαη ή όρη κε ην πξνζσπηθό ην 20% απάληεζε λαη, ελώ ην 80% όηη δελ γλσξίδνληαη. Ρέινο, νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο ειηθίαο 46 θαη άλσ παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο κε ηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία ζηελ εξώηεζε αλ πξνηηκνύλ λα πεγαίλνπλ κόλν ζε κνληέξλεο θαθεηέξηεο ή όρη, αθνύ κόιηο ην 10% έδεημαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο κόλν ζηα θαθέ πνπ βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο δσήο ηεο Αζήλαο, ελώ ην 90% επηιέγνπλ θαη άιινπ ηύπνπ θαθέ. Δπηπιένλ ην 13% απηώλ ζηελ εξώηεζε ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά

15 απάληεζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα πξντόληα, ην 13% όηη παξαθνινπζνύλ αγώλεο θαη ην 56% όηη ζπδεηνύλ. Όζνλ αθνξά ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ην 36% απάληεζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ην 64% πξνζσπηθά ζέκαηα, ελώ ζην θαηά πόζν θάλνπλ ή όρη γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο ην 27% είπε όηη θάλεη, ην 13% θάπνηεο θνξέο θαη ην 37% πνηέ. Ρέινο, ζην αλ γλσξίδνληαη ή όρη κε ην πξνζσπηθό νη εξσηεζέληεο δηράζηεθαλ, θαζώο ην 50% απάληεζε λαη θαη ην ππνιεηπόκελν 50% όηη δελ γλσξίδνληαη. Δλδεηθηηθά: o Νη λένη επηιέγνπλ κόλν κνληέξλεο θαθεηέξηεο; NAI 40% OXI 60% o Ρα άηνκα ειηθίαο ηη επηιέγνπλ λα θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζε κία θαθεηέξηα; ΒΛΕΠΟΤΝ ΑΓΩΝΕ 25% ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟ ΤΝ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 13% ΤΖΗΣΟΤΝ 56%

16 o Θάλνπλ γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο άηνκα εηώλ; OXI 20% ΚΑΠΟΘΕ ΦΟΡΕ 80% o Ρη ζέκαηα ζπδεηνύλ ζε κία θαθεηέξηα άηνκα ειηθίαο 46 θαη άλσ; ΕΠΘΚΑΘΡΟΣΗΣΑ 36% ΠΡΟΩΠΘΚΑ 64% Ππιιήβδελ, δηαπηζηώλνπκε όηη ζηηο κέξεο καο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζακώλσλ ησλ θαθεηεξηώλ αλεμαξηήηνπ θύινπ θαη ειηθίαο επηιέγνπλ θαη άιινπ είδνπο θαθεηέξηεο πέξα ησλ κνληέξλσλ- γηα ηε πξνζσπηθή ηνπο δηαζθέδαζε. Κε ζαπκαζκό θαη απνξία αληηιεθζήθακε όηη ηα πνζνζηά ησλ αληξώλ θαη γπλαηθώλ ειηθίαο 14 κε 25 πνπ επηιέγνπλ ή όρη κόλν ηα κνληέξλα θαθέ παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθνξά πνπ θιίλεη πξνο ην γεγνλόο όηη επηιέγνπλ αθόκα θαη παξαδνζηαθά θαθελεία, πξάγκα πνπ θαηαξξίπηεη ηηο απόςεηο κεξηθώλ πεξί αλάγθεο ησλ εθήβσλ λα ζπρλάδνπλ ζε κνληέξλεο θαθεηέξηεο γηα λα είλαη απνδεθηνί από ην θηιηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, παξαηεξνύκε όηη νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο ζην ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά απάληεζαλ όηη ζπδεηνύλ γηα πξνζσπηθά ζέκαηα, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη αθόκα θαη ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ κηζό αηώλα κεηά ηα γλσζηά Φιόθαο, Εόλαξο, Dolce θιπ, ηα νπνία απνηέιεζαλ ρώξνπο δηαιόγνπ θαη δεκηνπξγίαο, νη θαθεηέξηεο εμαθνινπζνύλ λα ζπγθεληξώλνπλ ζακώλεο, νη νπνίνη πξνάγνπλ ηε ζπδήηεζε θαη ηηο αλζξώπηλεο επαθέο, αθήλνληαο έζησ θαη γηα ιίγν πίζσ ηνπο ηελ γεληθόηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη

17 ηε ρώξα καο. Ρέινο, ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη ραξαθηεξίδνληαη από θόβν γηα ην άγλσζην, ν νπνίνο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ν ζπλάλζξσπόο ηνπο, παξαηεξνύκε κε ελδηαθέξνλ ηα αξθεηά πςειά πνζνζηά ζηελ εξώηεζε αλ θάλνπλ γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο πνπ καξηπξνύλ ηελ αλάγθε ησλ αλζξώπσλ γηα δεκηνπξγία λέσλ ζρέζεσλ. Γηαθξίλνληαο άιινηε ηε κεγαιύηεξε επηθπιαθηηθόηεηα πνπ ηξέθνπλ ηα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο θαη άιινηε ηελ αθέιεηα ησλ κηθξόηεξσλ, έλα πξάγκα ζπκπεξαίλνπκε: ζε όπνηα επνρή, ζε όπνηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηα αλζξώπηλα όληα είλαη από ηε θύζε ηνπο θαη παξακέλνπλ όληα θνηλσληθά. Κεηά από ώξεο έξεπλαο εληόο θη εθηόο ηνπ ζρνιείνπ θαηαθέξακε λα αληιήζνπκε επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κνληέξλσλ θαθελείσλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο, θαζώο θαη ηελ πνξεία ηνπο ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ εμέιημε ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ηόζν νη θαθεηέξηεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα, όζν θαη ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε ζήκεξα -αλεμαξηήησο από ηηο ξεμηθέιεπζεο αιιαγέο πνπ δέρηεθαλ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ- κέλνπλ ραξαγκέλεο ζηε κλήκε όισλ σο μερσξηζηέο, ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ ζε θάζε «θηινμελνύκελν» λα ληώζεη άλεηα ζην ρώξν ηνπο, παξέρνληάο ηνπ ζηηγκέο ραιάξσζεο από ηε δύζθνιε θαη πνιιέο θνξέο θνπξαζηηθή θαη θνξηηθή θαζεκεξηλόηεηα θαη από ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνύο ηεο πόιεο. Δπηπξνζζέησο, θαζώο ζπγθεληξώλνπλ ηελ πιεηνλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ έρνπλ σο απώηεξν ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπ πειάηε, ηόζν κέζα από ηε ραιαξή, αλέκειε αιιά θαη κνδάηε δηάζεζε πνπ εκπλένπλ, θαη ελέπλεαλ νη ρώξνη απηνί, όζν θαη κέζα από ηε δσληαλή θαη θεθάηε ςπραγσγία, ζηελ νπνία ζπκβάιινπλ ε κνπζηθή, ηα ρξώκαηα,ηα δξώκελα θαη ην πξνζσπηθό κε ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Δπηπιένλ ηα ζεκεξηλά θαθέ απνηεινύλ πξαγκαηηθό ακάιγακα από αξώκαηα θαθέ θαη ζνθνιάηαο, κηα παλδαηζία γεύζεσλ αικπξώλ θαη γιπθώλ, πνπ γεκίδεη ην ζακώλα ελέξγεηα, δηεπθνιύλνληαο ηε ζπλύπαξμε δηαθνξεηηθώλ θνηλώλ θαη δηαζέζεσλ. Ρέινο ζα κπνξνύζακε λα επηζεκάλνπκε όηη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ζηνπο ρώξνπο απηνύο ζην πιαίζην ελόο γηνξηηλνύ πεξηηπιίγκαηνο γεπζηηθήο απόιαπζεο αλζίδνπλ νη αλζξώπηλεο θαη θηιηθέο ζρέζεηο, ελώ νμύλνληαη θαη ηα θιεξη αλάκεζα ζηνπο ζακώλεο ζε έλα ρώξν πνπ ηνπο εθθξάδεη, ελώ ηαπηόρξνλα ηνπο παξέρεη κία κεγάιε πιεζώξα επηινγώλ. Π έλα πξνζσπηθό ζεκείν αλαθνξάο, ζην δηθό ηνπο «ζηέθη»!

18 ΘΔΚΑΡΑ ΞΟΝΠ ΠΕΖΡΖΠΖ Ρα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε πνπ ζα ζέιακε σο νκάδα λα ζηρηνύλ ζπκβαδίδνπλ ηόζν κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ήδε έρνπκε ζέζεη, όζν θαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αληιήζακε από ηελ έξεπλά πνπ θάλακε ζηηο κνληέξλεο θαθεηέξηεο ηεο Αζήλαο. Αο πνύκε: Ρη νξίδεη έλα θαθελείν κνδάην ζηελ ηζηνξία ησλ θαθελείσλ πνπ βξέζεθαλ ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο δσήο; Άιιαμαλ θη αλ λαη πόζν ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη σο «ζηέθηα» ηα θαθελεία ηνλ αηώλα πνπ δηαλύνπκε; Ρα κνληέξλα θαθελεία ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα σο ηόπνη δηαιόγνπ θαη επηθνηλσλίαο;

19 Βηβιηνγξαθία-Ξεγέο ΒΗΒΙΗΑ-ΔΦΖΚΔΟΗΓΔΠ Βαζίιεο Θνιώλαο: "Ρν Κέγαξν ηνπ Κεηνρηθνύ Ρακείνπ Πηξαηνύ", 'Δθδνζε Ξνιηηηζηηθνύ Ηδξύκαηνο Νκίινπ Ξεηξαηώο, Αρηιιέαο Σαηδόπνπινο: "Ρα Θαθελεία ηνπ Διιεληζκνύ", εθδ. Θάθηνο, Αζήλα, Γηάλλεο Ξαπαθώζηαο: "Φηινινγηθά Παιόληα θαη Θαθελεία ηεο Αζήλαο", β' έθδνζε, Βηβιηνπσιείνλ ηεο "ΔΠΡΗΑΠ" Η.Γ. ΘΝΙΙΑΟΝ & ΠΗΑΠ Α.Δ., Αζήλα, 'Αξηεκηο Πθνπκπνπξδή: "Θαθελεία ηεο Ξαιηάο Αζήλαο", γ' έθδνζε, Γήκνο Αζελαίσλ- Ξνιηηηζκηθόο Νξγαληζκόο, Αζήλα, Δθεκεξίδεο, πεξηνδηθά Σαξά Ρδαλαβάξα: "Ξηθξόο θαθέο γηα ην Εόλαξο", Δθεκ. Διεπζεξνηππία, Καξηίνπ Αθξνδίηε Γξακκέιε: "Ζ ηειεπηαία ζεξάλν ζηνπ Εόλαξ'ο", Δθεκ. ΡΝ ΒΖΚΑ/ΒΖΚΑGAZΗΛΝ, 1 Απξηιίνπ Καξία Αβξακίδνπ: "Ζ γσλία ησλ Δζηέη: Εαραξνπιαζηείν Zonar's", πεξηνδ. LIFE & STYLE, 21 Νθησβξίνπ Ρόληα Ρζαθίξε: "Πηνπ Εόλαξ'ο ηνλ Νθηώβξην γηα θαθέ", Δθεκ. ΡΝ ΒΖΚΑ, 9 Πεπηεκβξίνπ "Πηα θαθελεία, ηελ ππαίζξηα βνπιή ησλ Διιήλσλ", Δθεκ. Δπελδπηήο, Καξηίνπ "Θαθελείνλ "Ζ Ππλάληεζηο"", Δθεκ. ΡΝ ΒΖΚΑ ΡΖΠ ΘΟΗΑΘΖΠ, 28 Απξηιίνπ Ξαξαδνζηαθά επαγγέικαηα θαη ζπλήζεηεο, Θώζηαο Γ. Κπαιαθνύηεο, Γ ΔΘΓΝΠΖ ΓΗΑΓΗΘΡΝ nefsta-photography.com

20

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο: Διέλε Μπίζηηθα Υξήζην Παππά νθία ππξνπνύινπ Οξέζηε πκεσλίδε Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Έθε Ακηιήηνπ Δίλαη πιένλ γλσζηή ε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηε ινγνηερληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα