Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café"

Transcript

1 Α Σοζίηζειο Αρζάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ερεσνηηική εργαζία 1 οσ ηεηραμήνοσ τολικό έηος Νκάδα εξγαζίαο: Βιαζηαξά Αζαλαζία Κπνπξλειάο Θάλνο Ρζαπαηζάξε Αγγειηθή Σαξνθνπάθε Ρδσξηδίλα Τπράξεο Ησάλλεο πεύζπλεο Θαζεγήηξηεο: Θαιακαξά Καξηέηηα, Βαγηαλνύ Όιγα

2 1. Πρόλογοσ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Ειςαγωγι 3. Προβλθματικι του κζματοσ 4. Μεκοδολογία 5. Η Έρευνα 5.1 Ενότητα 1 η : Λίγα λόγια για τα καφενεία του 20 ου αιώνα 5.2 Ενότητα 2 η : Η ιςτορία των παλιών ιςτορικών καφενείων τησ Αθήνασ του 20 ου αιώνα 5.3 Ενότητα 3 η : Λίγα λόγια για τα καφενεία του 21 ου αιώνα 5.4 Ενότητα 4 η : Η ιςτορία των καφενείων του 21 ου αιώνα 6. Συμπεράςματα 7. Επίλογοσ 8. Θζματα προσ ςυηιτθςθ 9. Βιβλιογραφία

3 Χώροι διαλόγοσ και δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ρν ζέκα πνπ θιεζήθακε λα εξεπλήζνπκε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο «Σώξνη δηαιόγνπ θαη δεκηνπξγίαο: «Από ην παξαδνζηαθό θαθελείν ζην internet café» είλαη ηα θαθέ εληόο ηεο Αζήλαο ηα νπνία βξίζθνληαλ θαη βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγνληαη θαη θαη επέθηαζε απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ησλ Αζελαίσλ. Μεθηλώληαο ηελ αλαδξνκή ζην παξειζόλ δηαπηζηώλνπκε όηη ε εμέιημε ησλ θαθελείσλ κέζα ζηνλ ρξόλν είλαη κηα αξθεηά ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία. Ξαξαηεξνύληαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε θαθελείσλ πνπ εθάζηνηε βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο δσήο. Κεξηθέο από ηηο ηζηνξηθέο θαθεηέξηεο ηεο Αζήλαο ζα αλαιπζνύλ ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο καο ζέζακε ηα εμήο αθόινπζα εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην ηη νξίδεη έλα θαθελείν κνδάην, ζηελ ηζηνξία ησλ θαθελείσλ πνπ βξέζεθαλ ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ην αλ θαη θαηά πόζν ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη σο «ζηέθηα» άιιαμαλ ηνλ αηώλα πνπ δηαλύνπκε. Ρα εξεπλεηηθά απηά εξσηήκαηα απαληήζεθαλ αληιώληαο πιεξνθνξίεο ηόζν από εξσηεκαηνιόγηα, ηα νπνία ζπληάμακε σο νκάδα, όζν θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ην δηαδίθηπν -πάληα ζε ζπλδπαζκό ησλ ηξηώλ-. Σα παλιά ιζηορικά καθενεία ηης Αθήνας Δλόηεηα 1 ε : Ιίγα ιόγηα γηα ηα θαθελεία ηνπ 20 νπ αηώλα Δπηθεληξώλνληαο ην ελδηαθέξνλ καο ζηα ειιεληθά θαη ηδηαίηεξα ζηα θαθελεία ηεο Αζήλαο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα, δηαπηζηώλνπκε όηη απνηεινύζαλ αλέθαζελ θνηλσληθό ζεζκό, όπσο αθξηβώο θαη ηα θαθέ ζ' όιε ηελ ππόινηπε Δπξώπε. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο ηεο άξξεθηεο ζύλδεζήο ηνπο κε ηε δσή ηνπ λενέιιελα, θαζώο ζπληζηνύζαλ θέληξν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δσήο ηεο Αζήλαο θαη ηόπν ζπλάληεζεο γηα ηε δηεμαγσγή πνιηηηθώλ ζπδεηήζεσλ, αιιά θαη αληηπαξαζέζεσλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα ζηα θαθελεία ηεο Αζήλαο ζύρλαδαλ απινί θαζεκεξηλνί πνιίηεο, νη νπνίνη έπηλαλ ηνλ θαθέ ηνπο θατκαθιίδηθν ζε ρνληξό

4 θιηηδάλη, ςεκέλν ζην κπξίθη πάλσ ζηελ ρόβνιε άιινηε ζθέην θαη άιινηε πνιιά βαξύ θαη όρη, ζπδεηώληαο ηα λέα ηεο επηθαηξόηεηαο, θαζηζκέλνη ζε ςάζηλεο θαξέθιεο κε ηζίγθηλα ηξαπεδάθηα. Ππρλά ζηελ πειαηεία ηνπο ζπγθαηαιέγνληαλ πνιιέο δηαζεκόηεηεο ησλ ηερλώλ, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο πνιηηηθήο, νη νπνίνη πξόζδηδαλ κηα λόηα αίγιεο ζην θαηά ηα άιια απιό θαη παξαδνζηαθό θαθελείν. Δδώ δηακνξθώλνληαλ θαιιηηερληθέο παξέεο, αληαιιάζζνληαλ ηδέεο θαη πξνσζνύληαλ λέα ξεύκαηα ζηε ινγνηερλία θαη ηελ ηέρλε. Δλόηεηα 2 ε : Ζ ηζηνξία ησλ παιηώλ ηζηνξηθώλ θαθελείσλ ηεο Αζήλαο ηνπ 20 νπ αηώλα Αλάκεζα ζηα ηζηνξηθά θαθελεία ηεο Αζήλαο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζήκεξα, ήηαλ ην θεκηζκέλν θαθελείν ηνπ "Εαραξάηνπ" (ηδξ. 1888). Θακώλεο ηνπ ήηαλ, κεηαμύ άιισλ, ν Ξαιακάο, ν Τπράξεο, ν Μελόπνπινο, ν Γξνζίλεο, ν Ονΐδεο, ν Πνπξήο θαη ν Εαλ Κσξεάο. Ρν θαθελείν ηνπ "Εαραξάηνπ", ιόγσ ηεο έληνλεο πνιηηηθήο παξνπζίαο θαη ησλ πνιηηηθώλ ζπδεηήζεσλ πνπ θαζεκεξηλά δηεμάγνληαλ ζ' απηό, είρε ραξαθηεξηζζεί σο "ην δεύηεξνλ θαη πην ειεύζεξνλ θνηλνβνύιηνλ". Ρν θαθελείν "Ζλσκέλα Βνπζηάζηα" επί ηεο νδνύ Ξαλεπηζηεκίνπ ήηαλ δεκνθηιέο θηινινγηθό, δεκνζηνγξαθηθό θαη θαιιηηερληθό θέληξν θαη όπσο αλαγξάθεηαη ζε δηαθήκηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο (1911) "όιαη αη πλεπκαηηθαί Αζήλαη, αη Αζήλαη ηεο αξηζηνθξαηίαο ηνπ πλεύκαηνο ζπρλάδνπλ ζηα "Ζλσκέλα Βνπζηάζηα". Ραθηηθνί ζακώλεο ζηα "Ζλσκέλα Βνπζηάζηα" ήηαλ, κεηαμύ άιισλ, ν Ησάλλεο Θνλδπιάθεο, ν Ππύξνο Κειάο, ν Γηνλύζηνο Θόθθηλνο, ν Ιάκπξνο Ξνξθύξαο θαη ν Θώζηαο Βάξλαιεο. Ρν Εαραξνπιαζηείν Ρζίηαο ήηαλ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δαραξνπιαζηεία ηεο Αζήλαο ηνπ Κεζνπνιέκνπ θαη ησλ δεθαεηηώλ κεηά ηνλ Β' Ξαγθόζκην Ξόιεκν. Ηδξύζεθε ην έηνο 1888 από ηνπο Δπάγγειν Γ. Γεξαθάθε θαη Θ. Ρζίηα. Ιόγσ ηεο θεληξηθήο ηνπ ζέζεο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ, ην θαηάζηεκα απνηεινύζε γηα ηνπο Αζελαίνπο, πνπ εξγάδνληαλ ζην θέληξν ηεο πόιεο, ζπλεζηζκέλε ζηάζε γηα θαθέ, θαγεηό θαη πνηό. Ν ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηνπ ήηαλ πξσηνπνξηαθόο γηα ηελ επνρή: κεραλέο εζπξέζν, κεραλέο δύκσζεο, κπιέληεξ γηα θπζηθνύο ρπκνύο. Πηελ θαιύηεξή ηνπ επνρή ην θαηάζηεκα απαζρνινύζε 180 άηνκα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θαηνρήο από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα ε επηρείξεζε ζπκκεηείρε ελεξγά ζε ζπζζίηηα γηα ηνλ ιηκνθηνλνύληα πιεζπζκό ηεο Αζήλαο, ππνζηεξίδνληαο ηαπηόρξνλα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηό, θαζώο θαη δηαθπγόληεο αγσληζηέο ηεο Αληίζηαζεο.

5 Από ην 1904 κέρξη θαη ζήκεξα ε Αίγιε Εαππείνπ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο δσήο ηεο Αζήλαο. Πηελ επνρή ηνπ Κεζνπνιέκνπ θαη ηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα "ζεκάδεςε" ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ Αζελαίσλ, απνηειώληαο έλαλ θνηλσληθό-δεκόζην ρώξν κε δηαζηξσκαηηθή εκβέιεηα. Πηα ηξαπεδάθηα ηεο Αίγιεο, "ην πιένλ απνιαπζηηθόλ θέληξνλ ησλ Αζελώλ" όπσο έιεγε ραξαθηεξηζηηθά κία δηαθήκηζε ηεο επνρήο, ζπγθεληξώλνληαλ ιόγηνη, θαιιηηέρλεο θαη απινί θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, γηα λα απνιαύζνπλ ηνλ θαθέ ή ηελ πνξηνθαιάδα ηνπο. Ρν «Brazilian» πξσηνάλνημε ζηελ Αζήλα ην 1933 σο BRAZILIAN COFFEE STORES απ' ηνλ Δπάγγειν Παξαβάλν. Ν Παξαβάλνο, πνπ γελλήζεθε ην 1890 θαη έκεηλε ρξόληα ζηε Βξαδηιία, ην 1913 είρε ήδε αλνίμεη ην πξώην ηνπ Κπξαδίιηαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα. Πηε δεθαεηία ηνπ '30 ε Αζήλα ήηαλ πνιύ απιή, κηθξόηεξε θαη ειάρηζηα θνζκνπνιίηηθε. Ρνπο θαθέδεο αξρίδεη λα ηνπο θάλεη ε θπξία Θαίηε, 20ρξνλε ηόηε θαη ζηπινβάηεο ηνπ καγαδηνύ γηα 45 ρξόληα. Θπκόηαλ πσο ζηελ αξρή ν θόζκνο έβιεπε κε δπζπηζηία ην Κπξαδίιηαλ κε ηνλ πξσηνεκθαληδόκελν espresso θαη κάιηζηα ζηα όξζηα. Αιιά ε πςειή πνηόηεηα ησλ θάζε ηύπνπ θαθέδσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζαπκαζηά ληόλαη, θξνπαζάλ θαη γιπθά ηνπ Κπξαδίιηαλ ηξαβνύζαλ ηνλ θόζκν ηνπ θέληξνπ ηεο πξσηεύνπζαο. Κεηά ηνλ πόιεκν θαηαζηάιαμε κηα ξνπηίλα ζηηο θαηεγνξίεο ηεο πειαηείαο. Ήηαλ ην ζηέθη ησλ αλζξώπσλ ησλ γξακκάησλ θαη ηερλώλ, θεκηζκέλσλ θαη θεξέιπηδσλ ζπγγξαθέσλ, δσγξάθσλ, κνπζηθώλ, θξηηηθώλ θαη πνιηηηθώλ. Πρεδόλ θάζε κέξα, ν Σαηδηδάθηο -ζίγνπξα απ' ηνπο παιαηόηεξνπο ηνπ θύθινππάληα έπηαλε ζέζε ζην θαιύηεξν πόζην, ζηνλ πάγθν κπαίλνληαο αξηζηεξά. Άιινη πνπ καδεύνληαλ απ' ηελ αξρή ήηαλ ν Διύηεο -πνιύ πξηλ βξαβεπηεί κε ην Λόκπει Ινγνηερλίαο-, ν Αξγπξάθεο θη νη Ρζαξνύρεο, Παρηνύξεο, Κόξαιεο, Δγγνλόπνπινο, Δκπεηξίθνο, Βαζηιηθόο, Γθάηζνο, Βαιασξίηεο θαη Πηλόπνπινο. Όκσο νη θαθεπόηεο ησλ γξακκάησλ θαη ηερλώλ, κε ηελ άθημε ηεο ρνύληαο, ζηακάηεζαλ λα πεγαίλνπλ. Αξθεηνί έθπγαλ ζε άιιεο ρώξεο, ελώ άιινη πάιη, ιόγσ εξήκσζεο έπαςαλ ηηο επηζθέςεηο. Ζ επνρή-ζξύινο είρε παξέιζεη. Ρν 1975 θεύγεη απ' ηε δσή θη ν θαιόο πξσηνπόξνο Παξαβάλνο. Από ηόηε θαλείο ζα ζπλαληνύζε κόλνλ ιίγνπο απ' ηνπο παιηνύο θαη θαηά πεξίζηαζε.

6 Ρν 1986 δηεπζπληήο γίλεηαη ν Αληώλεο Τσκάο. Θάπνπ ην 1998 ν Τσκάο θξεζθάξεη -ρσξίο λ' αιιάμεη- ην κέζα ρώξν. Ρώξα ζηνπο θαθέδεο ήηαλ ε Θαηεξίλα. Όκσο ηέιε 2002 θιείλεη νξηζηηθά, ύζηεξα από 70 ρξόληα ιεηηνπξγίαο θαη έηζη ηειεηώλεη θαη ν πξώηνο θύθινο ηνπ έλδνμνπ Κπξαδίιηαλ, ηειεπηαίνπ απ' ηα ηζηνξηθά επγελή θαθέ ηεο Αζήλαο καο. Όκσο ην Κπξαδίιηαλ πνηέ δελ πεζαίλεη. Κόλν ιίγν θαηξό μαπνζηαίλεη, θαη μαλά... αλαγελληέηαη ζηε Βαιασξίηνπ -κεζ' ηα ζηέθηα ησλ δεκνζηνγξάθσλδηαθξηηηθό, θαιόγνπζην θαη θηιηθό, κε ρακειή κνπζηθή. Ν ησξηλόο δηεπζπληήο, ν Θπξηάθνο Θαθξηδάο, έρεη κεξάθη πξνζσπηθό θαη αγάπε γηα ην ζξύιν. Ρα γιπθά ηνπ παξειζόληνο ζεξβίξνληαη πάιη. Όπσο ηα 'θηηαρλε εθείλνο ν Βαζίιεο: ηνύξηα ζνθνιάηα Brazilian, πνπηίγθα, παικηέ, γεκηζηά ζακπιέ... Θαη όινη νη θαινί θαθέδεο θαη, ελλνείηαη, ηα θξνπαζάλ θαη ηα ληόλαη - πην θαιά θη απ' η' ακεξηθάληθα. Ρώξα ππάξρεη θαη θαγεηό. Ππηηηθέο γεύζεηο πνπ εηνηκάδεη ε Αθξνδίηε. Νη ηνίρνη είλαη πάιη ζθεπαζκέλνη κε ηηο 45 θσηνγξαθίεο ηνπ Φαζηαλνύ, ζηξηκσγκέλεο, όπσο ηόηε, θη νη ίδηνη νη εηθνληδόκελνη. Παλ λα γηνξηάδνπλ. Αθόκα νη πειάηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ ηελ παιαηά εθείλε θσηνγξαθία ηνπ Βrazilian ηεο Αιεμάλδξεηαο απνιακβάλνληαο ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη θαη αλαπνιώληαο ηηο έλδνμεο ζηηγκέο ηνπ παξειζόληνο. Δθηόο απ' ηνπο θαηλνύξγηνπο ζακώλεο ηνπ, ζπρλάδνπλ θαη θάπνηνη από ηνπο πηζηνύο, παιηνύο γλώξηκνπο πνπ δελ έρνπλ ραζεί. Ρέινο αξθεηά δηαδεδνκέλε είλαη ε αληίιεςε όηη ζε ιίγα ρξόληα ην «Κπξαδίιηαλ» ζα γίλεη πάιη απαξαίηεην ζηέθη γηα ηνπο πξνζθπλεηέο ηνπ ιόγνπ θαη ηεο ηέρλεο, όπσο ήηαλ θαη ζηηο παιηέο ηνπ δόμεο, ηελ πεξίνδν πνπ δηαβαδόηαλ θαη αθνπγόηαλ ην «Ραζία, έλαλ θαθέ παξαθαιώ» ηνπ Ραρηζή. Ρν ηζηνξηθό θαθέ "Εόλαξ'ο" ηδξύζεθε ην 1939 από ηνλ Έιιελα νκνγελή Θάξνιν Εσλαξά ( ). Ρα εγθαίληα ηνπ "Εόλαξ'ο" έγηλαλ ην Γεθαπεληαύγνπζην ηνπ 1940 θαη ζπλέπεζαλ κε ηνλ ηνξπηιηζκό ηεο "Έιιεο" ζην ιηκάλη ηεο Ρήλνπ. Ν ζπγγξαθέαο Γεκήηξεο Ταζάο ην ραξαθηήξηδε σο "ην πην πνιπηειέο δαραξνπιαζηείν ηεο Αζήλαο, ηύπνπ νκνίνπ πξνο ηα κεγαιύηεξα θαη σξαηόηεξα ηεο Βηέλλεο". Ήηαλ ηόζν δεκνθηιέο ζε ζεκείν πνπ ε Coca Cola εξρόηαλ εηδηθά γηα ην "Εόλαξ'ο" κέζα ζε βαξέιηα θαηεπζείαλ από ηελ Ακεξηθή.

7 Ρν θαθέ-δαραξνπιαζηείν ηνπ "Εόλαξ'ο", κε ηε καθξά ηζηνξία ηνπ, απνηεινύζε επί πνιιέο δεθαεηίεο θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζην θέληξν ηεο πόιεο. Δπηπιένλ ζπληεινύζε πξνζθηιέο ζηέθη ηεο πνιηηηθήο, θαιιηηερληθήο θαη θνζκηθήο Αζήλαο, αθόκε θαη ζηα ρξόληα ηεο Θαηνρήο. Θακώλεο ηνπ "Εόλαξ'ο" από ηνλ θύθιν ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ θαιιηηερλώλ ήηαλ κεηαμύ άιισλ ν Ππύξνο Κειάο, ν Νδπζζέαο Διύηεο, ν Λίθνο Γθάηζνο, ν Γηώξγνο Θαηζίκπαιεο, ν Λίθνο Σαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, ν Γεκήηξεο Κπξάη, ν Κίλσο Βνιαλάθεο, ν Κάλνο Σαηδεδάθηο, ε Κειίλα Κεξθνύξε, ε Ρδέλε Θαξέδε, ν Φξέληπ Γεξκαλόο, ε Αιίθε Βνπγηνπθιάθε, ν Ηάθσβνο Θακπαλέιιεο αιιά θαη μέλεο δηαζεκόηεηεο, όπσο νη ζπγγξαθείο Ιόξελο Ληάξει θαη Σόξρε Ινπίο Κπόξρεο θαη νη εζνπνηνί Άληνλπ Θνπίλ θαη Πνθία Ιόξελ, νη νπνίνη επηζθέπηνληαλ ην "Εόλαξ'ο", όηαλ βξίζθνληαλ ζηελ Αζήλα. Ρν θαθελείν «Φίιηνλ» ηεο νδνύ Πθνπθά, ην παιαηό «Dolce» απνηεινύζε θαη απνηειεί ζηέθη ζπγγξαθέσλ θαη θίισλ ηνπ θόζκνπ ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ ηδεώλ ηόζν θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 60 θαη ηνπ 70 όζν θαη ζήκεξα. Από πνιινύο ζεσξείηαη σο ην κεγαιύηεξν θνκβηθό θέληξν ινγνηερληθνύ θαη εθδνηηθνύ θνπηζνκπνιηνύ, παξά ηελ απνζηαζηνπνίεζε πνιιώλ. Ρν «Φίιηνλ» δηαηεξεί πλεπκαηηθή ζρέζε κε ηελ θνηλσλία ησλ θνζκηθώλ θαθέ ηεο Βία Βέλεην, ελώ απνηειεί νξόζεκν θαη ζεκείν αλαθνξάο ηεο πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο ηεο Αζήλαο. Ρέινο, θαζώο ζπληζηά θέληξν ηνπ ζηθ θόζκνπ ηνπ 60 ζηεγάδεηαη ζε παιαηά, πιένλ, πνιπθαηνηθία, ελώ ε εμππεξέηεζε αθόκα θαη ζήκεξα είλαη παξαδνζηαθνύ ηύπνπ κε θνπζηνπκαξηζκέλνπο ζεξβηηόξνπο, Αλάκεζα ζηα πνιιά παιαηά θαη κε ηζηνξία θαθελεία ηεο Αζήλαο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζήκεξα, ήηαλ αθόκε ην θαθελείν ηνπ "Γακβέηηα", ην "Βπδάληηνλ" ηεο Ξιαηείαο Θνισλαθίνπ, ην "Ζξαίνλ", ην θαθέ-δαραξνπιαζηείν ηνπ "Φιόθα" επί ηεο νδνύ Ξαλεπηζηεκίνπ, δίπια αθξηβώο ζ' απηό ηνπ "Εόλαξ'ο", ην θαθελείν ηνπ "Ινπκίδε", γλσζηό σο "Ρν Ξαηάξη ηνπ Ινπκίδε", επί ηεο νδνύ Πηαδίνπ, θαζώο θαη ην απέλαληη ζ' απηό ην "Ξέηξνγθξαλη", θη αθόκε ην "Ξηθαληίιιπ" ζηελ νδό Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ "Εαβνξίηε".

8 Από ηα καθενεία ηης Αθήνας ηοσ 20 οσ ζηα καθενεία ηοσ 21 οσ αιώνα Δλόηεηα 3 ε : Ιίγα ιόγηα γηα ηα θαθελεία ηνπ 21 νπ αηώλα Πηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ καο ζηα θαθέ ηεο Αζήλαο ηνπ ζήκεξα, ηα νπνία βξίζθνπλ ηε κεγαιύηεξε απήρεζε ζηνλ θόζκν, δηαπηζηώλνπκε όηη απνηεινύλ ζεκείν ζπλάληεζεο, όπσο αθξηβώο θαη ηα θαθέ ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. Δπηπιένλ ζεσξνύληαη ηδαληθά γηα έλα γξήγνξν θαθέ πξηλ ηε δνπιεηά ή κεηά ηα ςώληα, γηα έλα απνιαπζηηθό ζλαθ, γηα θνπβέληα κε θίινπο, γηα επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, γηα έλα ειαθξύ θαη πγηεηλό γεύκα ην κεζεκέξη, γηα έλα δείπλν, γηα πνηό. Κεξηθέο από ηηο αμίεο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηα ζύγρξνλα θαθέ είλαη ν ζεβαζκόο πξνο ηνλ θαηαλαισηή, νη ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο πνπ ρηίδνληαη αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ηνλ εξγαδόκελν, ε πνηόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ε δεκηνπξγηθόηεηα πνπ δηαθξίλεη ηνπο αλζξώπνπο ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ απηά πξνζθέξνπλ θηινμελία, θαη θηιηθή εμππεξέηεζε κέζα ζε έλα πξνζεγκέλν, πνιηηηζκέλν θαη δηαξθώο εμειηζζόκελν πεξηβάιινλ, ζε ζρεηηθά πξνζηηέο ηηκέο. Δπηπιένλ, ιόγσ ηνπ εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ πνπ δηαζέηνπλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξέρνπλ ζην ζακώλα κία κεγάιε πνηθηιία επηινγώλ κε θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθόηεηα θαη αηζζεηηθή, γηα κέγηζηε γεπζηηθή απόιαπζε. Δλόηεηα 4 ε : Ζ ηζηνξία ησλ θαθελείσλ ηνπ 21 νπ αηώλα Ζ αιπζίδα θαθεηεξηώλ «Flocafe» από ηελ πξώηε ζηηγκή, ππήξμε κηα κεγάιε ηδέα κε πνιινύο νπαδνύο. Ρνπο αλζξώπνπο πνπ ηα νξακαηίζηεθαλ, πνπ πίζηεςαλ όηη κπνξνύζαλ λα γίλνπλ πξαγκαηηθόηεηα, πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εμέιημή ηνπο. Όιε απηή ε πξνζπάζεηα πέηπρε ηελ αλάδεημε ησλ Flocafe από κεγάιε ηδέα ζε κεγάιε κάξθα θαη ζπγθεθξηκέλα κία από ηηο πην ζεκαληηθέο ζηελ αγνξά ησλ θαθέ ζηελ Διιάδα, κε εγεηηθή ζέζε θαη κε έλαλ θαζαξά δηθό ηεο, μερσξηζηό ραξαθηήξα. Από ην 1994 πνπ άλνημε ην πξώην θαηάζηεκα Flocafe ζηε Ι. Θεθηζίαο ζηελ Αζήλα, έρνπλ αιιάμεη πνιιά πξάγκαηα ζηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ εκθάληζή ηνπ. Θη απηό γηαηί νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζηα «Flocafe» αθνύλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλερώο απμαλόκελεο θαη κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο ησλ πειαηώλ. Ξξσηνπόξα ζηελ εμεηδίθεπζε ζηνλ πνηνηηθό θαθέ, ήδε από ην 1999, ηα Flocafe πξνζέθεξαλ κηα κνλαδηθή πνηθηιία πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θαθέ

9 ζε όιν θαη πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο, κέζα από ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ ηνπο. Ρν 2001, ε αιπζίδα δηεύξπλε ηελ παξνπζία ηεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ Flocafe ζηελ αθηνπινΐα, μεθηλώληαο από ηα πινία ησλ Blue Star Lines. Πήκεξα, πεξηζζόηεξα από 10 πινία ηεο αθηνπινΐαο ζην Αηγαίν θαη ηελ Αδξηαηηθή παξέρνπλ αλαβαζκηζκέλε θηινμελία ζηνπο επηβάηεο ηνπο κε άξσκα θαη γεύζε Flocafe. Ρν 2002, ηα Flocafe μεπέξαζαλ ηα 50 θαηαζηήκαηα θαη ηελ επόκελε ρξνληά ε Θύπξνο ππνδέρζεθε κε ελζνπζηαζκό ην πξώην θαηάζηεκα Flocafe ζηε Ιεπθσζία, ζεκαηνδνηώληαο ηελ έλαξμε ηεο δηεζλνύο αλάπηπμεο ηεο αιπζίδαο. Ππλνιηθά, ζε πεξηζζόηεξα από 80 Flocafe ζε Διιάδα θαη Θύπξν, θηινμελνύληαη θαζεκεξηλά πεξίπνπ 45 ρηιηάδεο πειάηεο, ζε κηα αιπζίδα πνπ δελ ζηακαηάεη πνηέ λα εμππεξεηεί, 365 κέξεο ην ρξόλν. Πηόρνο ησλ Flocafe είλαη ε ζπλερήο αλάπηπμή ηνπο, θαιύπηνληαο κέζα από ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο λέεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Ρν ζύκβνιν ησλ Flocafe απνηειεί ε ζπείξα, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ηόζν ζηε γξαθή ηνπ ινγόηππνπ όζν θαη ζην ζήκα ηνπο. Ζ ίδηα απνηειεί έλαλ θώδηθα επηθνηλσλίαο, πνπ αλαιύνληάο ηνλ ν πειάηεο αλαθαιύπηεη αμίεο, κελύκαηα θαη ζπκβνιηζκνύο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ίδηα ηε κάξθα Flocafe. Ζ ζπείξα είλαη έλα ζύκβνιν παλάξραην. Βξίζθεηαη ζηε θύζε, ζηε δσή, ζην «είλαη» καο, ζηνπο λόκνπο ηνπ θόζκνπ καο, ζηελ ηαπηόηεηά καο. Ππκβνιίδεη ην θέληξν, ηελ εζηία, ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ από επνρή ζε επνρή, από ηε κέξα ζηε λύρηα θαη πάιη ζηε κέξα. Ρελ εμσζηξέθεηα. Ρελ θνηλσληθόηεηα. Ρελ ηειεηνπξγία. Ζ ζπείξα είλαη έλα ζύκβνιν δπλακηθό θαη απζεληηθό. Δίλαη ε ηαπηόηεηα ηεο λέαο επνρήο Flocafe. Ρα Flocafe αλήθνπλ ζηνλ θιάδν πεξεζηώλ Δζηίαζεο & Τπραγσγίαο ηεο Vivartia. Ζ Vivartia είλαη κηα δπλακηθή θαη πξσηνπνξηαθή επηρείξεζε, εγέηεο ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηνλ δηεζλή ρώξν κε εκπνξηθά ζήκαηα αλαγλσξίζηκα από εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο θαη πξντόληα πνπ νδεγνύλ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά. Ξιένλ ηα Flocafe δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζηελ νπνία νη επηζθέπηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε ην θαηάζηεκα Flocafe ηεο αξεζθείαο ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα κπνξνύλ λα απαληήζνπλ ζε έλα ελδεηθηηθό εξσηεκαηνιόγην πνπ είλαη δηαζέζηκν, ώζηε λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ή αθόκα θαη λα ιακβάλνπλ επηθνηλσληαθό πιηθό αλαθνξηθό κ απηά. Δπηπιένλ, ε ηζηνζειίδα απηή βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο λα εληνπίζνπλ ην θνληηλόηεξν θαηάζηεκα Flocafe ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη, αιιά θαη ηνπο ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ηα πινία ζηα νπνία κπνξνύλ λα βξνπλ παξαξηήκαηα ησλ Flocafe. Ρέινο, νη ελδηαθεξόκελνη ελεκεξώλνληαη γηα επηθείκελεο εθδειώζεηο ή δηαγσληζκνύο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηα Flocafe, ελώ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δνπλ θαη λα ζηείινπλ ην κελνύ ζε θίινπο ηνπο, θαιώληαο ηνπο

10 κέζσ απηήο ηεο ηζηνζειίδαο ζ έλα θαηάζηεκα Flocafe, κε ζθνπό λα απνιαύζνπλ ζηηγκέο ραιάξσζεο ζε κηα νινθιεξσκέλε ππεξεζία εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο. Ζ ηζηνξία ηνπ Νκίινπ Palmie bistro μεθηλάεη ην 1966, ρξνληά-αθεηεξία, όπνπ θαη ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία μερσξηζηώλ γηα ηελ επνρή δξαζηεξηνηήησλ ζην ρώξν ηεο καδηθήο εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο, βάδνληαο ηε ζθξαγίδα ηεο πνηόηεηαο ζε πνιιά γλσζηά θαη λνζηαιγηθά νλόκαηα εζηηαηνξίσλ θαη θέληξσλ δηαζθέδαζεο, ηα νπνία έγξαςαλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία ζην αζελατθό lifestyle. Ρν άλνηγκα ηνπ πξώηνπ θαθέ εζηηαηνξίνπ Palmie bistro, ζηελ πιαηεία Θάξαβει, γίλεηαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε, επέθηαζε θαη θαηαμίσζε ηεο δπλακηθήο αιπζίδαο κε θαηαζηήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ πηζηνύο πειάηεο, ηθαλνπνηεκέλνπο κε ηελ πνηόηεηα, ην πεξηβάιινλ, ηηο ζρεηηθά ινγηθέο ηηκέο θαη ηελ εμππεξέηεζε. Ζ εμέιημε απηή ζπλδπάζηεθε αξκνληθά όια απηά ηα ρξόληα θαη κέρξη ζήκεξα, κε ηηο αμίεο ηνπ Νκίινπ, -πνπ ηεξνύληαη αδηάιεηπηα σο θόξε νθζαικνύ-ζε όηη αθνξά ζηελ γηεηλή & Αζθάιεηα, ηνλ Πεβαζκό, ηελ Απαξάκηιιε Δμππεξέηεζε, ηελ Τπραγσγία θαη ηελ Απνηειεζκαηηθόηεηα. Σσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο, κεγαιόπλνεο θακπάληεο θαη «επηθνηλσληαθό ζόξπβν», παξά κόλν κε ππμίδα ηελ πνηόηεηα ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, ηα Palmie bistro αλαγλσξίζηεθαλ από ην θαηαλαισηηθό Θνηλό θαη θαζεκεξηλά επηβξαβεύνληαη από ηελ πξνηίκεζή ηνπ, έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηελ πεπνίζεζε πσο πξόθεηηαη γηα κία αιπζίδα εζηίαζεο πνπ πξνζθέξεη απηό πνπ ππόζρεηαη. Γελ είλαη ηπραίν, πσο ην 2009, ηξία πεξίπνπ εθαηνκκύξηα πειάηεο επηζθέθζεθαλ ηα Palmie bistro. Ρα Palmie bistro απνηεινύλ κία θαζεκεξηλή πξόηαζε γηα θαγεηό, θαθέ θαη πνηό, κε θαηαζηήκαηα ζε Λνκό Αηηηθήο, Ινπηξάθη, Θαξδίηζα, Ζξάθιεην Θξήηεο, αθόκα θαη ζην Βνπθνπξέζηη ηεο Ονπκαλίαο. Ρα Palmie bistro είλαη θαθέ-εζηηαηόξηα γηα θάζε ώξα, γηα θάζε κέξα, γηα όιε κέξα. Πήκα θαηαηεζέλ ν θνίληθαο πνπ δηαθνζκεί όια ηα Palmie bistro. Πηα Palmie bistro, κία από ηηο κεγαιύηεξεο ειιεληθέο αιπζίδεο ζην είδνο ηεο, θάζε πειάηεο απνιακβάλεη πςειή πνηόηεηα θαγεηνύ, πνηνύ & ππεξεζηώλ ζε πξνζηηέο ηηκέο θαη ζε πεξηβάιινλ πνπ αλαδεηθλύεη ηελ αηζζεηηθή θαη ην ραξαθηήξα θάζε θαηαζηήκαηνο ηνπ Νκίινπ.

11 Ζ Starbucks Coffee Company είλαη έλαο από ηνπο εγέηεο ζην ιηαλεκπόξην, ηελ παξαγσγή θαη ηα εμεηδηθεπκέλα είδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαθέ ζηνλ θόζκν, κε πάλσ από ζεκεία πώιεζεο ζηελ Ακεξηθή, ηελ Δπξώπε, ηε Κέζε Αλαηνιή, ηελ Αθξηθή, ηελ Αλαηνιηθή Αζία θαη ηελ Απζηξαιία. Ρν όλνκα ηνπ πξνέξρεηαη από ηελ θιαζηθή λνπβέια ηνπ Moby Dick ηνπ Herman Melville πνπ αλαθέξεηαη ζην θπλήγη ηεο θάιαηλαο ην 19ν αηώλα. Ζ Starbucks Coffee Company ηδξύζεθε ην 1971 κε ην άλνηγκα ηνπ πξώηνπ θαηαζηήκαηνο ζηε δηάζεκε αγνξά Pike Place Market ηνπ Seattle. Ρν όλνκα Starbucks πξνέξρεηαη από ηνλ ήξσα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Herman Melville, Moby Dick. Tν πξώην Starbucks αλνίγεη ηε δεθαεηία ηνπ Ρν 1982 ν Howard Schultz κπαίλεη ζηα Starbucks αθνξκώκελνο από έλα ηαμίδη ηνπ ζηελ Ηηαιία, όηαλ επηζθέθζεθε ηα δηάζεκα espresso bars ζην Κηιάλν. Δληππσζηαζκέλνο από ηε δεκνηηθόηεηά ηνπο θαη ηελ θνπιηνύξα ηνπο, δηαβιέπεη ηε δπλαηόηεηα επηηπρίαο ην Seattle θαη δηθαηώλεηαη αθνύ όιν ην Seattle δνθηκάδεη Caffè latte θαη mocha θαη μεηξειαίλεηαη. Ρε δεθαεηία ηνπ 1990 ηα Starbucks εμαπιώλνληαη έμσ από ην Seattle, πξώηα ζηελ ππόινηπε Ακεξηθή θαη ηελ Βόξεηα Ακεξηθή θαη κεηά ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Ρα Starbucks ήξζαλ ζηελ Διιάδα ην Πεπηέκβξην ηνπ 2002 ππό ηελ επίζεκε επσλπκία "ΚΑΟΗΛΝΞΝΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΦΔ", κε ην άλνηγκα ηνπ πξώηνπ θαηαζηήκαηνο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζηνλ πεδόδξνκν ηεο νδνύ Θνξαή. Ζ Διιάδα, κηα ρώξα κε ηζρπξή παξάδνζε ζηνλ θαθέ, ππνδέρζεθε ηα Starbucks κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό. To δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα απνηειείηαη ζήκεξα από 56 θαηαζηήκαηα ζε Αηηηθή, Θεζζαινλίθε, Βόιν, Κύθνλν, Ξάηξα, Θέξθπξα, Οόδν, Σαληά θαη Ζξάθιεην Θξήηεο. Ρα Starbucks δηαζέηνπλ πεξηζζόηεξα από 16 ραξκάληα θαη θαθέδεο κνλαδηθήο πξνέιεπζεο θόθθσλ Arabica, κηα κεγάιε πνηθηιία ξνθεκάησλ πνπ εηνηκάδνληαη εθείλε ηε ζηηγκή, Starbucks Full Leaf teas, Starbucks DoubleShot, θξεζθνςεκέλα γιπθίζκαηα, ζνθνιάηεο, αικπξέο ιηρνπδηέο, ζάληνπηηο, ζαιάηεο θ.α. Ρέινο, ζηα Starbucks κπνξεί θαλείο λα αγνξάζεη εμεηδηθεπκέλα πξντόληα παξαζθεπήο θαθέ, όπσο κεραλέο θαθέ espresso, κεραλέο αιέζκαηνο θαθέ, θνύπεο, θαζώο θαη άιια αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηνλ θαθέ θαη ην ηζάη αιιά θαη CDs πνπ απνηεινύλ πξσηόηππεο πξνηάζεηο δώξσλ.

12 Ρα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο Πην ζεκείν απηό ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ην εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν καο βνήζεζε ζηε δηεθπεξαίσζε θαη ηειηθή ζύλζεζε ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο, αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αληιήζεθαλ κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ζε θαηάιιεια δηαγξάκκαηα. Α Τοσίτσειο Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης Σαρ εςσαπιζηούμε για ηη ζςμμεηοσή ζαρ ζηην έπεςνά μαρ, πος γίνεηαι ζηο πλαίζιο ηος μαθήμαηορ ηηρ επεςνηηικήρ επγαζίαρ, με θέμα : «Χώποι διαλόγος και δημιοςπγίαρ: Από ηο παπαδοζιακό καθενείο ζηο internet cafe.». Το επωηημαηολόγιο αςηό είναι ανώνςμο. Παπακαλούμε κςκλώζηε ηην απάνηηζη πος θεωπείηε όηι ζαρ ανηιπποζωπεύει (μποπείηε να επιλέξεηε παπαπάνω από μία απανηήζειρ). Ερωτηματολόγιο 1) Πνην είλαη ην θύιν ζαο; Α. Άληξαο Β. Γπλαίθα 2)Τη ειηθία έρεηε; Α. 14 κε 25 Β. 26 κε 30 Γ. 31 κε 45 Γ. 46 θαη πάλσ 3) Πνηα είλαη ε κόξθσζή ζαο; Α. Γεκνηηθνύ Β. Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Γ. Παλεπηζηεκηαθή 4) Πνην είλαη ην επάγγεικά ζαο; Α. Μαζεηήο-θνηηεηήο Β. Γεκόζηνο ππάιιεινο Γ. Ιδησηηθόο ππάιιεινο Γ. Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Δ. Οηθηαθά ΣΤ. Σπληαμηνύρνο Ε. Άλεξγνο 5) Θα Θεσξνύζαηε ηελ νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε: Α. Φακειή Β. Μέζε Γ. Υςειή 6) Γηαηί επηιέγεηε ηε ζπγθεθξηκέλε θαθεηέξηα; Α. Πεξηβάιινλ Β. Πξντόλ Γ. Σέξβηο Γ. Κάηη άιιν 7) Δπηιέμαηε ηε ζπγθεθξηκέλε θαθεηέξηα επεηδή ζπκβαδίδεη κε ηελ κόδα; Α. Ναη Β. Όρη 8) Πόζν έρεη επεξεάζεη ε ηηκή ηελ επηινγή ζαο; Α. Πνιύ Β. Αξθεηά Γ. Λίγν Γ. Καζόινπ 9) Πόζν ζπρλά έξρεζηε; Α. Σπάληα Β. 1 θνξά ηνλ κήλα Γ.1 θνξά ηελ εβδνκάδα Γ. 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα Δ. Πην ζπρλά

13 10) Πόζν ρξόλν αθηεξώλεηε ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο; Α. 30 ιεπηά Β. 1ώξα Γ.1,30 ώξα Γ. πεξηζζόηεξν από 1,30 ώξα 11) Πεγαίλεηε κόλν ζε κνληέξλα θαθέ; Α. Ναη Β. Όρη 12)- Αλ λαη, γηαηί; Α. Πεξηβάιινλ Β. Πξντόλ Γ. Σέξβηο Γ. Κάηη άιιν - Αλ όρη, ζε ηη είδνπο θαθεηέξηεο πεξλάηε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο; Α. Παξαδνζηαθά θαθελεία Β. Internet café Γ. Κάηη άιιν 13) Τη θάλεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο; Α. Απνιακβάλεηε ηα πξντόληα Β. Βιέπεηε αγώλεο Γ. Σπδεηάηε Γ. Κάηη άιιν.. 14) Σπλήζσο ηη ζπδεηάηε; Α. Θέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο Β. Πξνζσπηθά ζέκαηα 15) Κάλεηε γλσξηκίεο εθηόο απ ηελ παξέα ζαο; Α. Ναη Β. Κάπνηεο θνξέο Γ. Όρη 16) Αλ λαη, κε άηνκα ηεο ειηθίαο ζαο; Α. Ναη Β. Όρη 17) Σπλεζίδεηε λα πεγαίλεηε κόλνη ζαο; Α. Σπρλά Β. Κάπνηεο θνξέο Γ. Σπάληα Γ. Πνηέ 18) Γλσξίδεζηε κε ην πξνζσπηθό; Α. Ναη Β. Όρη 19) Καηά ηελ γλώκε ζαο, ηη νξίδεη έλα θαθελείν σο κνδάην; Α. Γηαθήκηζε.. Β. Πνηόηεηα... Γ. Τερλνινγία.. Γ. Χπραγσγία.. Δ. «Παξέεο».. (Αξηζκήζηε από ην 1-5 κε ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ζαο) Σας εσταριστούμε για την σσνεργασία και τον τρόνο σας! Ξην ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηνπνηήζακε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπληάρζεθαλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ θαη νξηζκέλεο εξσηήζεηο -πνπ αθνξνύλ ζην θαηά πόζν πεγαίλνπλ κόλν ζε κνληέξλα θαθέ, ζην ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά, ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ζην αλ θάλνπλ γλσξηκίεο

14 εθηόο ηεο παξέαο ηνπο θαη ζην αλ γλσξίδνληαη κε ην πξνζσπηθό- θαη ζπκπεξαίλνπκε ηα εμήο αθόινπζα: Ρν 40% αληξώλ θαη γπλαηθώλ ειηθίαο επηιέγνπλ λα πεγαίλνπλ κόλν ζε κνληέξλεο θαθεηέξηεο, ελώ ην 60% ησλ ίδησλ ζπρλάδνπλ θαη ζε άιινπ είδνπο θαθεηέξηεο πέξα ησλ κνληέξλσλ, όπσο ηα παξαδνζηαθά θαθελεία ή αθόκα θαη ηα δαραξνπιαζηεία. Δπηπιένλ ην 13% απηώλ ζηελ εξώηεζε ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά απάληεζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα πξντόληα, ην 20% όηη παξαθνινπζνύλ αγώλεο θαη ην 67% όηη ζπδεηνύλ. Όζνλ αθνξά ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ην 17% απάληεζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ην 83% πξνζσπηθά ζέκαηα, ελώ ζην θαηά πόζν θάλνπλ ή όρη γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο ην 10% είπε όηη θάλεη θαη ην 90% θάπνηεο θνξέο, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα ην απέθιεηζε. Ρέινο, ζην αλ γλσξίδνληαη ή όρη κε ην πξνζσπηθό ην 30% απάληεζε λαη, ελώ ην 70% όηη δελ γλσξίδνληαη. Όζνλ αθνξά ζηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο κεηαμύ ησλ 26 κε 30 ρξόλσλ ην 80% επηιέγνπλ κόλν ηηο κνληέξλεο θαθεηέξηεο, ελώ κηθξό εκθαλίδεηαη ην πνζνζηό όζσλ δελ αξθνύληαη ζηελ επηινγή ησλ θαθεηεξηώλ πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηε κόδα, πνζνζηό πνπ αγγίδεη ην 20%. Δπηπιένλ ην 13% απηώλ ζηελ εξώηεζε ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά απάληεζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα πξντόληα, ην 25% όηη παξαθνινπζνύλ αγώλεο θαη ην 56% όηη ζπδεηνύλ. Όζνλ αθνξά ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ην 40% απάληεζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ην 60% πξνζσπηθά ζέκαηα, ελώ ζην θαηά πόζν θάλνπλ ή όρη γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο ην 10% είπε λαη, ην 70% όηη θάλεη θάπνηεο θνξέο θαη ην 20% πνηέ. Ρέινο, ζην αλ γλσξίδνληαη ή όρη κε ην πξνζσπηθό ην 70% απάληεζε λαη, ελώ ην 30% όηη δελ γλσξίδνληαη. Θαηαγξάθνληαο ηα ζηνηρεία αληξώλ θαη γπλαηθώλ ειηθίαο 31 κε 45 δηαπηζηώλνπκε όηη ην 10% απηώλ επηιέγνπλ κόλν ηα κνληέξλα θαθέ, ελώ ην ζεακαηηθό πνζνζηό ησλ 90% πξνηηκνύλ νξηζκέλεο θνξέο θαθεηέξηεο νη νπνίεο δε ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα κνληέξλεο. Δπηπιένλ ην 13% απηώλ ζηελ εξώηεζε ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά απάληεζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα πξντόληα, ην 18% όηη παξαθνινπζνύλ αγώλεο θαη ην 47% όηη ζπδεηνύλ. Όζνλ αθνξά ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ην 42% απάληεζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ην 58% πξνζσπηθά ζέκαηα, ελώ ζην θαηά πόζν θάλνπλ ή όρη γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο ην 80% είπε όηη θάλεη θάπνηεο θνξέο θαη ην 20% πνηέ. Ρέινο, ζην αλ γλσξίδνληαη ή όρη κε ην πξνζσπηθό ην 20% απάληεζε λαη, ελώ ην 80% όηη δελ γλσξίδνληαη. Ρέινο, νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο ειηθίαο 46 θαη άλσ παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο κε ηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία ζηελ εξώηεζε αλ πξνηηκνύλ λα πεγαίλνπλ κόλν ζε κνληέξλεο θαθεηέξηεο ή όρη, αθνύ κόιηο ην 10% έδεημαλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο κόλν ζηα θαθέ πνπ βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο δσήο ηεο Αζήλαο, ελώ ην 90% επηιέγνπλ θαη άιινπ ηύπνπ θαθέ. Δπηπιένλ ην 13% απηώλ ζηελ εξώηεζε ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά

15 απάληεζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα πξντόληα, ην 13% όηη παξαθνινπζνύλ αγώλεο θαη ην 56% όηη ζπδεηνύλ. Όζνλ αθνξά ζην ηη ζέκαηα ζπδεηνύλ, ην 36% απάληεζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ην 64% πξνζσπηθά ζέκαηα, ελώ ζην θαηά πόζν θάλνπλ ή όρη γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο ην 27% είπε όηη θάλεη, ην 13% θάπνηεο θνξέο θαη ην 37% πνηέ. Ρέινο, ζην αλ γλσξίδνληαη ή όρη κε ην πξνζσπηθό νη εξσηεζέληεο δηράζηεθαλ, θαζώο ην 50% απάληεζε λαη θαη ην ππνιεηπόκελν 50% όηη δελ γλσξίδνληαη. Δλδεηθηηθά: o Νη λένη επηιέγνπλ κόλν κνληέξλεο θαθεηέξηεο; NAI 40% OXI 60% o Ρα άηνκα ειηθίαο ηη επηιέγνπλ λα θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζε κία θαθεηέξηα; ΒΛΕΠΟΤΝ ΑΓΩΝΕ 25% ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟ ΤΝ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 13% ΤΖΗΣΟΤΝ 56%

16 o Θάλνπλ γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο άηνκα εηώλ; OXI 20% ΚΑΠΟΘΕ ΦΟΡΕ 80% o Ρη ζέκαηα ζπδεηνύλ ζε κία θαθεηέξηα άηνκα ειηθίαο 46 θαη άλσ; ΕΠΘΚΑΘΡΟΣΗΣΑ 36% ΠΡΟΩΠΘΚΑ 64% Ππιιήβδελ, δηαπηζηώλνπκε όηη ζηηο κέξεο καο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζακώλσλ ησλ θαθεηεξηώλ αλεμαξηήηνπ θύινπ θαη ειηθίαο επηιέγνπλ θαη άιινπ είδνπο θαθεηέξηεο πέξα ησλ κνληέξλσλ- γηα ηε πξνζσπηθή ηνπο δηαζθέδαζε. Κε ζαπκαζκό θαη απνξία αληηιεθζήθακε όηη ηα πνζνζηά ησλ αληξώλ θαη γπλαηθώλ ειηθίαο 14 κε 25 πνπ επηιέγνπλ ή όρη κόλν ηα κνληέξλα θαθέ παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθνξά πνπ θιίλεη πξνο ην γεγνλόο όηη επηιέγνπλ αθόκα θαη παξαδνζηαθά θαθελεία, πξάγκα πνπ θαηαξξίπηεη ηηο απόςεηο κεξηθώλ πεξί αλάγθεο ησλ εθήβσλ λα ζπρλάδνπλ ζε κνληέξλεο θαθεηέξηεο γηα λα είλαη απνδεθηνί από ην θηιηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, παξαηεξνύκε όηη νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο ζην ηη θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζ απηά απάληεζαλ όηη ζπδεηνύλ γηα πξνζσπηθά ζέκαηα, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη αθόκα θαη ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ κηζό αηώλα κεηά ηα γλσζηά Φιόθαο, Εόλαξο, Dolce θιπ, ηα νπνία απνηέιεζαλ ρώξνπο δηαιόγνπ θαη δεκηνπξγίαο, νη θαθεηέξηεο εμαθνινπζνύλ λα ζπγθεληξώλνπλ ζακώλεο, νη νπνίνη πξνάγνπλ ηε ζπδήηεζε θαη ηηο αλζξώπηλεο επαθέο, αθήλνληαο έζησ θαη γηα ιίγν πίζσ ηνπο ηελ γεληθόηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη

17 ηε ρώξα καο. Ρέινο, ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη ραξαθηεξίδνληαη από θόβν γηα ην άγλσζην, ν νπνίνο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ν ζπλάλζξσπόο ηνπο, παξαηεξνύκε κε ελδηαθέξνλ ηα αξθεηά πςειά πνζνζηά ζηελ εξώηεζε αλ θάλνπλ γλσξηκίεο εθηόο ηεο παξέαο ηνπο πνπ καξηπξνύλ ηελ αλάγθε ησλ αλζξώπσλ γηα δεκηνπξγία λέσλ ζρέζεσλ. Γηαθξίλνληαο άιινηε ηε κεγαιύηεξε επηθπιαθηηθόηεηα πνπ ηξέθνπλ ηα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο θαη άιινηε ηελ αθέιεηα ησλ κηθξόηεξσλ, έλα πξάγκα ζπκπεξαίλνπκε: ζε όπνηα επνρή, ζε όπνηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηα αλζξώπηλα όληα είλαη από ηε θύζε ηνπο θαη παξακέλνπλ όληα θνηλσληθά. Κεηά από ώξεο έξεπλαο εληόο θη εθηόο ηνπ ζρνιείνπ θαηαθέξακε λα αληιήζνπκε επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κνληέξλσλ θαθελείσλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο, θαζώο θαη ηελ πνξεία ηνπο ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ εμέιημε ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ηόζν νη θαθεηέξηεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα, όζν θαη ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε ζήκεξα -αλεμαξηήησο από ηηο ξεμηθέιεπζεο αιιαγέο πνπ δέρηεθαλ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ- κέλνπλ ραξαγκέλεο ζηε κλήκε όισλ σο μερσξηζηέο, ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ ζε θάζε «θηινμελνύκελν» λα ληώζεη άλεηα ζην ρώξν ηνπο, παξέρνληάο ηνπ ζηηγκέο ραιάξσζεο από ηε δύζθνιε θαη πνιιέο θνξέο θνπξαζηηθή θαη θνξηηθή θαζεκεξηλόηεηα θαη από ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνύο ηεο πόιεο. Δπηπξνζζέησο, θαζώο ζπγθεληξώλνπλ ηελ πιεηνλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ έρνπλ σο απώηεξν ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπ πειάηε, ηόζν κέζα από ηε ραιαξή, αλέκειε αιιά θαη κνδάηε δηάζεζε πνπ εκπλένπλ, θαη ελέπλεαλ νη ρώξνη απηνί, όζν θαη κέζα από ηε δσληαλή θαη θεθάηε ςπραγσγία, ζηελ νπνία ζπκβάιινπλ ε κνπζηθή, ηα ρξώκαηα,ηα δξώκελα θαη ην πξνζσπηθό κε ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Δπηπιένλ ηα ζεκεξηλά θαθέ απνηεινύλ πξαγκαηηθό ακάιγακα από αξώκαηα θαθέ θαη ζνθνιάηαο, κηα παλδαηζία γεύζεσλ αικπξώλ θαη γιπθώλ, πνπ γεκίδεη ην ζακώλα ελέξγεηα, δηεπθνιύλνληαο ηε ζπλύπαξμε δηαθνξεηηθώλ θνηλώλ θαη δηαζέζεσλ. Ρέινο ζα κπνξνύζακε λα επηζεκάλνπκε όηη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ζηνπο ρώξνπο απηνύο ζην πιαίζην ελόο γηνξηηλνύ πεξηηπιίγκαηνο γεπζηηθήο απόιαπζεο αλζίδνπλ νη αλζξώπηλεο θαη θηιηθέο ζρέζεηο, ελώ νμύλνληαη θαη ηα θιεξη αλάκεζα ζηνπο ζακώλεο ζε έλα ρώξν πνπ ηνπο εθθξάδεη, ελώ ηαπηόρξνλα ηνπο παξέρεη κία κεγάιε πιεζώξα επηινγώλ. Π έλα πξνζσπηθό ζεκείν αλαθνξάο, ζην δηθό ηνπο «ζηέθη»!

18 ΘΔΚΑΡΑ ΞΟΝΠ ΠΕΖΡΖΠΖ Ρα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε πνπ ζα ζέιακε σο νκάδα λα ζηρηνύλ ζπκβαδίδνπλ ηόζν κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ήδε έρνπκε ζέζεη, όζν θαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αληιήζακε από ηελ έξεπλά πνπ θάλακε ζηηο κνληέξλεο θαθεηέξηεο ηεο Αζήλαο. Αο πνύκε: Ρη νξίδεη έλα θαθελείν κνδάην ζηελ ηζηνξία ησλ θαθελείσλ πνπ βξέζεθαλ ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο δσήο; Άιιαμαλ θη αλ λαη πόζν ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη σο «ζηέθηα» ηα θαθελεία ηνλ αηώλα πνπ δηαλύνπκε; Ρα κνληέξλα θαθελεία ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα σο ηόπνη δηαιόγνπ θαη επηθνηλσλίαο;

19 Βηβιηνγξαθία-Ξεγέο ΒΗΒΙΗΑ-ΔΦΖΚΔΟΗΓΔΠ Βαζίιεο Θνιώλαο: "Ρν Κέγαξν ηνπ Κεηνρηθνύ Ρακείνπ Πηξαηνύ", 'Δθδνζε Ξνιηηηζηηθνύ Ηδξύκαηνο Νκίινπ Ξεηξαηώο, Αρηιιέαο Σαηδόπνπινο: "Ρα Θαθελεία ηνπ Διιεληζκνύ", εθδ. Θάθηνο, Αζήλα, Γηάλλεο Ξαπαθώζηαο: "Φηινινγηθά Παιόληα θαη Θαθελεία ηεο Αζήλαο", β' έθδνζε, Βηβιηνπσιείνλ ηεο "ΔΠΡΗΑΠ" Η.Γ. ΘΝΙΙΑΟΝ & ΠΗΑΠ Α.Δ., Αζήλα, 'Αξηεκηο Πθνπκπνπξδή: "Θαθελεία ηεο Ξαιηάο Αζήλαο", γ' έθδνζε, Γήκνο Αζελαίσλ- Ξνιηηηζκηθόο Νξγαληζκόο, Αζήλα, Δθεκεξίδεο, πεξηνδηθά Σαξά Ρδαλαβάξα: "Ξηθξόο θαθέο γηα ην Εόλαξο", Δθεκ. Διεπζεξνηππία, Καξηίνπ Αθξνδίηε Γξακκέιε: "Ζ ηειεπηαία ζεξάλν ζηνπ Εόλαξ'ο", Δθεκ. ΡΝ ΒΖΚΑ/ΒΖΚΑGAZΗΛΝ, 1 Απξηιίνπ Καξία Αβξακίδνπ: "Ζ γσλία ησλ Δζηέη: Εαραξνπιαζηείν Zonar's", πεξηνδ. LIFE & STYLE, 21 Νθησβξίνπ Ρόληα Ρζαθίξε: "Πηνπ Εόλαξ'ο ηνλ Νθηώβξην γηα θαθέ", Δθεκ. ΡΝ ΒΖΚΑ, 9 Πεπηεκβξίνπ "Πηα θαθελεία, ηελ ππαίζξηα βνπιή ησλ Διιήλσλ", Δθεκ. Δπελδπηήο, Καξηίνπ "Θαθελείνλ "Ζ Ππλάληεζηο"", Δθεκ. ΡΝ ΒΖΚΑ ΡΖΠ ΘΟΗΑΘΖΠ, 28 Απξηιίνπ Ξαξαδνζηαθά επαγγέικαηα θαη ζπλήζεηεο, Θώζηαο Γ. Κπαιαθνύηεο, Γ ΔΘΓΝΠΖ ΓΗΑΓΗΘΡΝ nefsta-photography.com

20

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα