COFFEE CONNECTION ABEE 30/6/2015.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COFFEE CONNECTION ABEE 30/6/2015."

Transcript

1 554 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 41 Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 20/08/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πρωινή, στα γραφεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που βρίσκονται στην Παιανία Αττικής στην οδό Αγίου Λουκά, συνέρχονται οι µέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, µετά την από 09/06/2015 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ µε αριθµ.πρωτ.90011/05/08/2015 και στον ιστότοπο της εταιρείας. Επίσης, σαράντα οκτώ ώρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο σε εµφανές σηµείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι µέτοχοι αυτοί κατέθεσαν εµπρόθεσµα τους προσωρινούς τίτλους τους και σχετική βεβαίωση Τραπέζης στο ταµείο της εταιρείας. Ο πίνακας των µετόχων είναι ο ακόλουθος: ΠΙΝΑΚΑΣ Μετόχων µε ικαίωµα Συµµετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/6/2015. ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ 1. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος Παρίσταται ο ίδιος Νικόλαος K. Παπάτσας Παρίσταται ο ίδιος Αλεξάνδρα Θ. Παπαλεξοπούλου Παρίσταται η ίδια Νικόλαος Β. Μπενόπουλος Παρίσταται ο ίδιος ΣΥΝΟΛΟΝ Ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος διαβάζει τον πίνακα. Παρίστανται τέσσερεις (4) Μέτοχοι κατέχοντες το 85,16% του µετοχικού κεφαλαίου, αφού κατέχουν µετοχές επί συνόλου µετοχών.

2 555 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στην παρούσα Γενική Συνέλευση, και αφού του εδόθη άδεια από τη Γενική Συνέλευση, παρίσταται και ο Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας, κος Μάρκος Γ. Σιγάλας. Ουδεµία ένσταση υποβάλλεται κατά του κύρους του αναγνωσθέντος πίνακα. Μετά ταύτα, παρισταµένου στη Γενική Συνέλευση του 85,16% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση νόµιµα συγκροτείται σε σώµα, επικυρώνει τον Πίνακα, εκλέγει µε ψήφους οριστικό Πρόεδρο αυτής τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Β. Μπενόπουλο, Γραµµατέα δε τον κ. Μάρκο Γ. Σιγάλα, στον οποίο αναθέτει και καθήκοντα ψηφολέκτη, και αρχίζει τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του οριστικού Προέδρου αυτής. Στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίζονται από τη συνταχθείσα πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου η οποία έχει κατά λέξη ως εξής: Σελίδα 555 από 70

3 556 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σελίδα 556 από 70

4 557 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει τον Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα της δέκατης ένατης εταιρικής χρήσης , και το πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή ελεγκτή τα οποία απεικονίζονται στις επόµενες σελίδες και έχουν ως εξής: Σηµειώνεται ότι τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας απεικονίζονται σύµφωνα µε τα ΛΠΧΠ. Σελίδα 557 από 70

5 558 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 38 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : ΑΦΜ ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΡΑ: Αγίου Λουκά - Παιανία ΤΚ Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η εκεµβρίου 2014 (δηµοσιευόµενα βάσει του ΚΝ.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ΠΧΑ) (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Αρµόδια Υπηρεσία Νοµαρχία : Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής ιεύθυνση ιαδικτύου: 01/01-31/12/ /01-31/12/2013 (Αναµορφωµένη) Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου : Λειτουργικές δραστηριότητες Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Ιωάννης Β. Μπενόπουλος Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) ( ) ( ) Μέλη: Μάρκος Σιγάλας Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) (34.343) (24.275) Μαργκώ Χατζηνικολή Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Ηµεροµηνία έγκρισης των Ετήσιων Μεταβολές σε αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (4.910) (34.801) Οικονοµικών Καταστάσεων από το ιοικητικό Συµβούλιο : 9/6/2015 Έσοδα από διαγραφή υποχρέωσης προς συνδεδεµένη 0 0 Νόµιµος Ελεγκτής Παύλος Στελάκης Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (2) (2) Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Γνώµη µε επιφύλαξη - Θέµα έµφασης Προσαρµογές διακοπεισών Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον: 31/12/ /12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καταβεβληµένοι φόροι 0 0 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Λειτουργικές ροές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (5.671) (6.461) Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Αποθέµατα Επενδυτικές δραστηριότητες Απαιτήσεις από πελάτες Αγορά ενσώµατων παγίων ( ) (23.124) Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Αγορά άυλων στοιχείων του ενεργητικού (33.603) (33.705) Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Τόκοι εισπραχθέντες 2 2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθεσιµα πρόσ πώληση Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (83.775) (56.827) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μετοχικό κεφάλαιο Εκδοση κοινών µετοχών Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ( ) ( ) Οµολογιακό δάνειο προς µετόχους Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0 Εξοφλήσεις δανείων ( ) ( ) Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) ( ) ( ) Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 31/12/ /12/2013 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης ( και , αντίστοιχα) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ( ) ( ) Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού εφαλαίου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης ( και , αντίστοιχα) COFFEE CONNECTION A.B.E.E. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας COFFEE CONNECTION ΑΒΕΕ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου από διακοπτόµενες δραστηριότητες Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στη λήξη της περιόδου από συνεχιζόµενες Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στη λήξη της περιόδου από διακοπτόµενες ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (18.561) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 01/01-31/12/2014 Συνεχιζόµενες ιακοπείσες Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη / (ζηµίες) Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων ( ) ( ) (34.343) (34.343) ( ) ( ) Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) ( ) (34.343) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) ( ) ( ) Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ( ) (34.343) ( ) 01/01-31/12/2013 Αναµορφωµένη Συνεχιζόµενες ιακοπείσες (αναµορφωµένη) Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη ( ) (21.317) ( ) Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (49.349) ( ) (49.228) ( ) Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) ( ) 121 ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) ( ) ( ) Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου 2013, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και ιερµηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2014 και αναλύονται στη σηµείωση 2 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 2. Η γνώµη µε επιφύλαξη του νόµιµου ελεγκτή σχετίζεται µε: (i) πρόβλεψη για αποµείωση αξίας επένδυσης σε θυγατρική, (ii) αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του IAS 12"Φόροι Εισοδήµατος", (iii) πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, (vi) µη ορθή απεικόνιση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων στις µακροπρόθεσµες υποχρέωσεις και (vi) µή εξοδοποίηση προστίµων και προσαυξήσεων (vii) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Το θέµα έµφασης αφορά το γεγονός ότι µε βάση τις επιφυλάξεις του Ορκωτού Ελεγκτή τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και στον κίνδυνο ρευστότητας της Εταιρείας για τον οποίο γίνεται αναφορά στη σηµείωση 31.5 των επεξηγηµατικών σηµειώσεων των Οικονοµικών Καταστάσεων. 3. Στο λογαριασµό των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της κατάστασης οικονοµικής θέσης της 31/12/2014 περιλαµβάνεται και κατάθεση µετρητών των Μετόχων της εταιρείας που αφορούν οµολογιακό δάνειο. 4. Ο µέσος όρος του προσωπικού για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε 61 άτοµα, ενώ στη 2013 ανερχόταν σε 63 άτοµα. 5. Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Οι ανέλεγκτες χρήσεις αφορούν τις χρήσεις από 2008 έως και Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφο 5 Ν. 2238/1994. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 εκκρεµεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονοµικών ενώ για τη χρήση 2014 ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας υπήρχαν ληξιπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις ποσού ευρώ , εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 7. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής: Εισροές 0 Εκροές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Αµοιβές µελών Σ 0 8. Οι συγκριτικές καταστάσεις των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών διαφοροποιούνται σε σχέση µε τις δηµοσιευµένες ως προς την απεικόνησή τους σε συνεχιζόµενες και διακοπτόµενες µόνο, γιατί επηρεάστηκαν από τη διακοπή της δραστηριότητας ενός καταστηµάτος στη διάρκεια της χρήσης Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 09/06/2015. ΠΑΙΑΝΙΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ Α. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΚΟΣ Γ.ΣΙΓΑΛΑΣ Α..Τ. ΑΗ /2009 Α..Τ. ΑΣ / ΑΡΙΘ. Α ΕΙΑΣ Α' Α..Τ. ΑΕ ΤΑΞΗΣ 5356 Μετά την ανάλυση του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων χρήσεως αναγιγνώσκεται η Έκθεση Σελίδα 558 από 70

6 559 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/ /12/2014. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οδός Αγ. Λουκά ΤΚ 19002, Παιανία Αττικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COFFEE CONNECTION ABEE Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ THN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελίδα 559 από 70

7 560 COFFEE CONNECTION ABEE ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5 ΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα 560 από 70

8 561 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COFFEE CONNECTION ABEE Η παρούσα Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τα άρθρα 43α παρ. 3 και 136 παρ 2 του Ν.2190/1920, εµπεριέχει όλες τις σηµαντικές και απαραίτητες πληροφορίες, προκειµένου να υπάρξει µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για τη δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας για τη χρήση 2014, καθώς και οι προοπτικές και οι στόχοι για την οικονοµική χρήση Την ευθύνη για την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων έχει το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, η σύνθεση του οποίου είναι η ακόλουθη: 1. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος 2. Μάρκος Γ. Σιγάλας, µέλος 3. Μαργκώ (Μαρία) Χατζηνικολή, µέλος Σελίδα 561 από 70

9 Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 562 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Υποβάλλουµε συνηµµένα στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σε αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2014 ανήλθε σε από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ενώ ο αντίστοιχος το 2013 ήταν Παρουσίασε µια µείωση της τάξεως του 12,7% σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση. Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από πωλήσεις καφέ, συµπεριλαµβανοµένου και του take away, στο δίκτυο λιανικής, στο δίκτυο franchise και στη χονδρική. Παράλληλα, υπάρχουν πωλήσεις σε είδη συνοδευτικά του καφέ (καφετιέρες, φίλτρα, λοιπές συσκευές καφέ,) σε λοιπά είδη διατροφής (κουλούρια για σερβίρισµα καφέ, λουκούµια, γλυκά κουταλιού κ.λπ). Μικρό ποσό των εσόδων προέρχεται από επισκευές µηχανών καφέ και από δικαιώµατα franchise. Τα αποτελέσµατα της χρήσης προ φόρων, από συνεχιζόµενες δραστηριότητες, ανήλθαν σε ζηµιές ( ), ενώ τα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους ανήλθαν σε ζηµιές ( ). Από συνεχιζόµενες µόνο δραστηριότητες τα αποτελέσµατα το 2013 προ φόρων ανήλθαν σε ζηµία ( ). Τα αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες ανήλθαν σε ζηµία ( ) έναντι κερδών Τα αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόµενες µόνο δραστηριότητες ανήλθαν σε ζηµία ( ) για την τρέχουσα χρήση (2013: κέρδη ). 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Η Εταιρεία στοχεύει στη βελτίωση των ταµειακών ροών της και των αποτελεσµάτων της εφαρµόζοντας µια συγκροτηµένη στρατηγική στη διαχείριση και βελτίωση του δικτύου της (λιανική Franchise). Στην κατεύθυνση αυτή προτεραιότητα έχει δοθεί στη µείωση των τραπεζικών δανείων της εταιρείας, στη µείωση των απαιτήσεων της εταιρείας, στην επαναδιαπραγµάτευση των όρων των δανείων, στην αύξηση των υποχρεώσεων χωρίς όµως να δηµιουργηθεί πρόβληµα στις συναλλαγές της εταιρείας και στη µείωση των εξόδων. Έχουν ήδη υπογραφεί συµβάσεις αναδιάρθρωσης µε τις Τράπεζες Αττικής, Πειραιώς & EFG. Πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια µείωσης των εξόδων έχει ήδη επιτευχθεί µείωση σε ενοίκια καταστηµάτων, µείωση προσωπικού, περιορισµός διαφόρων εξόδων, ενώ έχει δοθεί η διανοµή των εµπορευµάτων σε εταιρεία logistics. Παράλληλα, το κατάστηµα «Coffeeway» της Ν. Ιωνίας που το 2014 παρουσίαζε ζηµιογόνα αποτελέσµατα, έκλεισε εντός της χρήσης. Η προσπάθεια τώρα επικεντρώνεται στη µεταβίβαση καταστηµάτων σε νέους franchisees, έτσι ώστε να περιοριστεί το κόστος υποστήριξης και λειτουργίας του δικτύου. Παράλληλα, αναπτύσσεται το νέο concept της εταιρείας που είναι το «from been to cup» και έχει σα σκοπό τη µετατροπή των καταστηµάτων από καφεκοπτείο-take away σε take awayκαφεκοπτείο, αναπτύσσοντας νέο λογότυπο και νέα παρουσίαση. Πάνω σε αυτό το πρόγραµµα εργάζεται ο νέος µας συνεργάτης. Επίσης, εξετάζεται η απόσχιση του κλάδου λιανικής και χονδρικής για την προσέλκυση νέου επενδυτή. Σελίδα 562 από 70

10 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο σηµαντικότερος κίνδυνος που ενδεχοµένως µπορεί να αντιµετωπίσει η εταιρεία όσον αφορά στη δραστηριότητά της είναι η ανεξέλεγκτη αύξηση της τιµής του καφέ στο χρηµατιστήριο εµπορευµάτων. Η εταιρεία για να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο αυτό προβαίνει σε προαγορές συµβολαίων καφέ και εισάγει καφέ απευθείας από το εξωτερικό µέσω της συνδεδεµένης εταιρείας CAFETEX ΑΒΕΕ. Ένα µέρος από την αύξηση της τιµής του καφέ µετακυλείται στον τελικό καταναλωτή. Στην παράγραφο 31 αναλύονται οι πολιτικές και η διαχείριση των κινδύνων όσον αφορά στο συναλλαγµατικό κίνδυνο, το χρηµατοδοτικό και επιτοκιακό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας, τον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς και πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Όλες οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισµού Βλέπε παρακάτω τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη για το 2014 και Χρήση 2014: Από ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1/1-31/12/2014 Προς Coffee Connection Cafetex Street café A.E. ABEE ABEE Connection Ελληνικά Καφεκοπτεία Coffe ΑΒΕΕ Cafetex ABEE Street café A.E Ελληνικά Καφεκοπτεία Απαίτηση ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2014 Υποχρέωση Coffee Connection Cafetex Street café A.E. ABEE ABEE Ελληνικά Καφεκοπτεία Coffe Connection ΑΒΕΕ Cafetex ABEE Street café A.E , Ελληνικά Καφεκοπτεία ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2014 COFFEE CAFETEX CONNECTION ABEE ABEE ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Σ Σελίδα 563 από 70

11 ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 564 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Χρήση 2013: Από ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1/1-31/12/2013 Προς Coffee Connection Cafetex Street café A.E. ABEE ABEE Connection Ελληνικά Καφεκοπτεία Coffe ΑΒΕΕ Cafetex ABEE Street café A.E Ελληνικά Καφεκοπτεία Απαίτηση ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2013 Υποχρέωση Coffee Connection Cafetex Street café A.E. ABEE ABEE Ελληνικά Καφεκοπτεία Coffe Connection ΑΒΕΕ Cafetex ABEE Street café A.E Ελληνικά Καφεκοπτεία ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2013 COFFEE CONNECTION ABEE CAFETEX ABEE ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Σ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η Εταιρεία προµηθεύεται από την CAFETEX ΑΒΕΕ, καφέ. Οι αγορές της για τη χρήση 2014 ανήλθαν σε ποσό (το 2013 ήταν ). Οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές αφορούν σε έσοδα από ενοίκια. 4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 564 από 70

12 565 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την επόµενη χρήση προβλέπουµε πωλήσεις και EBITDA Θέλω να εκφράσω την αισιοδοξία µου για τη χρήση που διανύουµε γιατί, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά, ο τζίρος της εταιρείας έχει µικρή µείωση χωρίς να υπάρχουν επισφάλειες. Επίσης, η µείωση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας φαίνεται ήδη και έχει θετικά αποτελέσµατα. Επιπλέον, στα πλαίσια των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών που υπάρχουν στην αγορά, έχουµε πετύχει επαναδιαπραγµάτευση των όρων κάποιων δανείων µε συγκεκριµένες τράπεζες. Για το 2015 έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για ανάπτυξη του σήµατος «Brazita» µε νέες συνεργασίες µε franchisees, νέα προϊόντα και βελτιωµένη εµφάνιση των καταστηµάτων. Έχουν υπογραφεί δύο νέα συµβόλαια franchise «Brazita» µέσα στο 2014 και εντός του 2015 έχουν υπογραφεί δύο νέα συµβόλαια franchise «Coffeeway». Αναµένουµε µέχρι τέλος του 2015 τέσσερεις νέες συνεργασίες Παράλληλα, οι µέτοχοι αλλά και τρίτοι έχουν καταθέσει και πρόκειται να καταθέσουν χρηµατικά ποσά για την ταµειακή ενίσχυση της εταιρείας. Παιανία, 9 Ιουνίου 2015 Εκ µέρους του.σ Ιωάννης Β. Μπενόπουλος Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας COFFEE CONNECTION ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας COFFEE CONNECTION ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 η εκεµβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών Σελίδα 565 από 70

13 566 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Στο λογαριασµό «Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις» απεικονίζεται η αξία κτήσης µετοχών ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο ποσού ευρώ 655 χιλ, οι οικονοµικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η λογιστική πολιτική που έχει υιοθετήσει η εταιρεία για την αποτίµηση των συµµετοχών της είναι αυτή της εύλογης αξίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του ΛΠ 39 για τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού. Η εταιρεία, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, δεν προέβη σε επικαιροποίηση της αποτίµησης στην εύλογη αξία της επένδυσης στη θυγατρική. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, κατά τη γνώµη µας, η αξία του λογαριασµού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 655 χιλ., ενώ τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των 531 χιλ και τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυξηµένα κατά 124 χιλ. 2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ο λογαριασµός «Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος» στην κατάσταση οικονοµικής θέσης περιλαµβάνει και αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ποσού ευρώ 200 χιλ για τις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αναγνώρισής τους µε βάσει το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 «Φόροι εισοδήµατος», µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού αυτού, τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 200 χιλ. 3. Στους λογαριασµούς «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις» και «Λοιπές απαιτήσεις» της κατάστασης οικονοµικής θέσης περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού ευρώ 391 Σελίδα 566 από 70

14 567 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ χιλ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει κατά την 31/12/2014 σχετική αποµείωση. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί αποµείωση ποσού ευρώ 391 χιλ. Λόγω της µη αποµείωσης αυτής, η αξία των λογαριασµών αυτών και τα Ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 391 χιλ, ενώ τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των 207 χιλ και τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυξηµένα κατά 183 χιλ. 4. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς οι λογαριασµοί «Μακροπρόθεσµα δάνεια» και «Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» στην κατάσταση οικονοµικής θέσης εµφανίζονται αυξηµένοι κατά ποσό ευρώ χιλ και 350 χιλ αντίστοιχα, ενώ οι λογαριασµοί «Βραχυπρόθεσµα δάνεια» και «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» εµφανίζονται µειωµένοι κατά ποσό ευρώ χιλ. Τα ποσά αυτά αφορούν οµολογιακά δάνεια ποσού ευρώ χιλ τα οποία έχουν καταστεί βραχυπρόθεσµα λόγω µη συµµόρφωσης µε καθορισµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και τραπεζικά δάνεια ποσού ευρώ χιλ και οµολογιακά δάνεια ποσού ευρώ 350 χιλ τα οποία λήγουν µέσα στη χρήση και για τα οποία µέχρι την 31/12/2014 δεν έχουν πραγµατοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την επέκταση της διάρκειας αποπληρωµής τους. Η εταιρεία την 04/06/2015 εξασφάλισε την επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής τραπεζικού δανείου ποσού ευρώ 689 χιλ και κατά την 03/03/15 εξασφάλισε την επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής τραπεζικού δανείου ποσού ευρώ 240 χιλ. 5. Στους λογαριασµούς «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» και «Ασφαλιστικοί Οργανισµοί» περιλαµβάνονται και υποχρεώσεις ποσού ευρώ 267 χιλ από ρύθµιση οφειλών ληξιπροθέσµων φόρων και ποσού ευρώ 339 χιλ από ρύθµιση οφειλών σε ασφαλιστικά Ταµεία. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για τα αναλογούντα πρόστιµα και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 100,8 χιλ µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις προς το ηµόσιο µειωµένες κατά ποσό ευρώ 38,8 χιλ και τα έξοδα επόµενων χρήσεων αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 62 χιλ. 6. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2008 έως Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώµη µε Επιφύλαξη Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων 1 έως 5 καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος 6 που µνηµονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας COFFEE CONNECTION ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 η εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έµφαση Θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, αφού ληφθούν υπόψη και οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις στις 31 εκεµβρίου 2014 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχουν ο προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Επιπλέον, το σύνολο της Σελίδα 567 από 70

15 568 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αξίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων µε αποτέλεσµα να υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι σε θέση να αποπληρώσει µέρος των συµβατικών της υποχρεώσεων. Όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στη σηµείωση 31.5 των οικονοµικών καταστάσεων η ιοίκηση της εταιρείας έχει εκπονήσει σχέδιο λήψης µέτρων για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης, της ρευστότητας της και την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων που συντάχθηκαν µε δεδοµένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παύλος Στελλάκης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σελίδα 568 από 70

16 569 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.), ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της COFFEE CONNECTION ABEE στις 9 Ιουνίου Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στην Ιστοσελίδα της εταιρείας οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµειακών ροών της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Ποσά σε Ευρώ Σηµ (αναµορφωµένη) Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων 22 ( ) ( ) Μικτό κέρδος Λοιπά λειτουργικά έσοδα Έξοδα διοίκησης 22 ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης 22 ( ) ( ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 24 ( ) (95.249) Λειτουργικό κέρδος/ (ζηµία) ( ) (49.349) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 25 ( ) ( ) Κέρδη (Ζηµία) προ φόρων ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος Κέρδη (Ζηµία) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ( ) ( ) ιακοπείσες δραστηριότητες Αποτέλεσµα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 5 (34.343) (24.275) ΚΕΡ Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα: Στοιχεία τα οποία µπορούν να επαναταξινοµηθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων µεταγενέστερα Χρηµατοιοκονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Αναβαλλόµενη φορολογία σχετιζόµενη µε τα στοιχεία που µπορούν να επαναταξηνοµηθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων (78.000) ( ) Σελίδα 569 από 70

17 570 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης µετά από φόρους ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ( ) ( ) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων από διακοπείσες δραστηριότητες Συνολικά Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ( ) (32.118) (17.481) ( ) Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Τα αποτελέσµατα της συγκριτικής περιόδου διαφέρουν σε σχέση µε τα δηµοσιευµένα της προηγούµενης χρήσης ως προς την απεικόνιση των αποτελεσµάτων από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες µόνο. ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ποσά σε Ευρώ Σηµ Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα Ενσώµατα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρίες Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Κυκλοφορούντα Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά ιαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Σελίδα 570 από 70

18 571 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κέρδη εις νέο ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες άνεια Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις άνεια Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. Σελίδα 571 από 70

19 572 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 Ποσά σε Σηµ Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθέµατικα Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1/1/ ( ) Αποτέλεσµα χρήσης ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα: Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Αναβαλλόµενη φορολογία σχετιζόµενη µε τα στοιχεία που µπορούν να επαναταξηνοµηθούν στην ( ) 0 ( ) κατάσταση αποτελεσµάτων Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους ( ) ( ) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Συναλλαγές µε ιδιoκτήτες Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου (49.997) ( ) Αποτέλεσµα χρήσης ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα: Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Αναβαλλόµενη φορολογία σχετιζόµενη µε τα στοιχεία που µπορούν να επαναταξηνοµηθούν στην (78.000) 0 (78.000) κατάσταση αποτελεσµάτων Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους ( ) ( ) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Συναλλαγές µε ιδιoκτήτες Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου ( ) ( ) ( ) Σελίδα 572 από 70

20 573 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 ποσά σε Σηµ (επαναδιατυπωµένη) Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες ( ) δραστηριότητες) ( ) Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 5 (34.343) (24.275) Προσαρµογές για: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού (4.910) (34.801) Έσοδα από διαγραφή υποχρέωσης προς συνδεδεµένη 0 0 Έσοδα τόκων (2) (2) Έξοδα τόκων Προσαρµογές διακοπεισών δραστηριοτήτων Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση)/µείωση αποθεµάτων (Αύξηση)/µείωση απαιτήσεων Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος 0 0 Λειτουργικές ροές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Λειτουργικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (5.671) (6.461) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων ( ) (23.124) Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού (33.603) (33.705) Χρηµατοοικονοµική στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Τόκοι που εισπράχθηκαν 2 2 Επενδυτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (83.755) (56.827) Σελίδα 573 από 70

21 574 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση κοινών µετοχών Οµολογιακό δάνειο µετόχων Λήψη δανεισµού 0 Αποπληρωµή δανεισµού ( ) ( ) Χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 ( ) ( ) (18.561) Οι ταµειακές ροές της συγκριτικής περιόδου διαφέρουν σε σχέση µε τις δηµοσιευµένες της προηγούµενης χρήσης ως προς την απεικόνιση των αποτελεσµάτων από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες µόνο. Σελίδα 574 από 70

22 Σελίδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ THN ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία «COFFEE CONNECTION Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία» µε διακριτικό τίτλο «CΟFFEE CONNECTION ABEE» (εφεξής «Εταιρεία»), ιδρύθηκε το Έδρα της Εταιρείας κατά τη σύστασή της έχει ορισθεί ο ήµος Aθηναίων και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 33817/04/Β/95/35(00). Σήµερα, εδρεύει στη Παιανία, στην οδό Αγίου Λουκά ΤΚ Η διάρκεια της Εταιρείας, µε βάση το ιδρυτικό καταστατικό της είχε οριστεί σε 50 χρόνια από τη δηµοσίευση της εγκριτικής απόφασης για ίδρυση από την Εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Αντικείµενο της Εταιρείας είναι η διαχείριση δικτύων λιανικής πώλησης καφέ (Coffeeway και Brazita), η διαχείριση καταστηµάτων πώλησης µηχανών καφέ Via Espresso, το εµπόριο καφέ και συναφών ειδών, η χονδρική πώληση και οι εξαγωγές. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη για την εγκατάσταση και εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2000 και EN ISO 22000:2005. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αρχικά οριστεί, σε 57 χιλ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 η κάθε µία. Μετά από συνεχείς αυξήσεις, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 31/12/2014 ανέρχεται σε 715 χιλ. και είναι διαιρεµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 έκαστη. Κατά την 31η εκεµβρίου 2014 το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας ήταν 61 άτοµα, ενώ την 31η εκεµβρίου 2013 ήταν 63 άτοµα. Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 09 Ιουνίου 2015 και υπόκεινται στην οριστική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, είναι δε διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας (Οδ. Αγ. Λουκά, Παιανία) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο. Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: Ιωάννης Β. Μπενόπουλος, Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος, Μαργκώ (Μαρία) Χατζηνικολή, Μέλος Μάρκος Γ. Σιγάλας, Μέλος 2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

23 Σελίδα ήλωση συµµόρφωσης Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31 ης εκεµβρίου 2014 που καλύπτουν τη χρήση από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η εκεµβρίου 2014, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ιερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31 η εκεµβρίου Η Εταιρεία εφαρµόζει όλα τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ), τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) και τις ιερµηνείες τους που έχουν εφαρµογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη σηµείωση 3, έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόµενες περιόδους. 2.2 Βάση επιµέτρησης Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται για την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των συµµετοχών σε θυγατρικές. 2.3 Νόµισµα παρουσίασης Το νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ και όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 2.4 Συγκρισιµότητα Τα µεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσµάτων και της Κατάστασης των Ταµειακών Ροών της χρήσης που έληξε την 31/12/2014 έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να περιληφθούν µόνο οι συνεχιζόµενες δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα των διακοπεισών δραστηριοτήτων τόσο της τρέχουσας ετήσιας περιόδου όσο και της συγκριτικής ετήσιας περιόδου, περιλαµβάνονται διακριτά και αναλύονται σε ξεχωριστή σηµείωση (βλ. σηµείωση 5) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΠΧΑ Χρήση εκτιµήσεων Η σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιµήσεις της ιοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιµώνται ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για ορισµένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόµενες εκτιµήσεις για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Οι παραδοχές και οι εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύµφωνα µε την ιστορική εµπειρία και άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών για την έκβαση µελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάµενες συνθήκες. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν στο µέλλον και ως συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισµούς.

24 Σελίδα 556 Οι τοµείς που απαιτούν τον µεγαλύτερο βαθµό κρίσης καθώς και οι τοµείς στους οποίους οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές έχουν σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στη σηµείωση 4 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 2.6 Αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές Στις Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2013 προσαρµοσµένων µε τα νέα Πρότυπα, και τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΠΧΑ (βλ. παραγράφους και 2.6.2) Νέα Πρότυπα, ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ιερµηνείες των ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή µεταγενέστερα. ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες», ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) Το Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΠΧΑ 12. Το ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και την ΜΕ 12 «Ενοποίηση Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν σε έναν Κοινό ιακανονισµό (Joint Arrangement). Το ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ 13 «Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες Μη Νοµισµατικές Συνεισφορές από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιηµένο ΛΠ 27 µε τίτλο ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο ΛΠ 28 µε τίτλο ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΠΧΑ 12) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά µε τις µεταβατικές διατάξεις του ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον

25 Σελίδα 557 πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την µετάβαση στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΠΧΑ 12 µειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις για µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΛΠ 27) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 12 και ΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιµοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους µε βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία µπορούν να συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΠΧΑ 10 σχετικά µε την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιµετρούν συγκεκριµένες θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Τροποποιήσεις στο ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) Το εκέµβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειµένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συµψηφισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Τροποποίηση στο ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιµο Ποσό Μη-Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014) Το Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγµατοποιούνται αναφορικά µε το ανακτήσιµο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί µείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον τα κόστη πώλησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2012 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30/6/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30/6/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30/6/2013 Στη Παιανία σήμερα, την 30 η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 πρωινή, συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ MYEBOOKS ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Α.Ε ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α ) Η Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 30326829000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62841/42/Β/07/0008) Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Β Αθήνα 16-12 - 2008 Αριθµ. πρωτ. : Κ2-11365 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση (15 η Μαΐου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 4 Β. Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ι ΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094510767.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.39330/01ΑΤ/Β/97/097(08)

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙΛΟ ΠΟΡΤ ΣΑΪ Α.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙΛΟ ΠΟΡΤ ΣΑΪ Α.Ε ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙΛΟ ΠΟΡΤ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙΛΟ ΠΟΡΤ ΣΑΪ Α.Ε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση

«Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε.

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2013 31/12/2013. τον έλεγχο της χρήσεως 2014.

Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2013 31/12/2013. τον έλεγχο της χρήσεως 2014. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Της 30ης Ιουνίου 2014 Στο Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα