ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ"

Transcript

1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Τόλης Κωνσταντίνος 1 Καραμέρης Αθανάσιος 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης του οικοτουρισμού στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, μέσω διερεύνησης των απόψεων ειδικών του οικοτουρισμού και επισκεπτών της περιοχής έρευνας αφ ενός και αφ ετέρου της χρήσης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Οι ειδικοί του οικοτουρισμού ιεράρχησαν τους κύριους παράγοντες και υποπαράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, προσδιόρισαν το βάρος (σημαντικότητα) του καθενός για την οικοτουριστική ανάπτυξη και ιεράρχησαν τις επεμβάσεις που κρίθηκαν αναγκαίες. Τα βάρη που προσδιορίστηκαν ενσωματώθηκαν στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την ανάλυση και τον προσδιορισμό της αναψυχικής-οικοτουριστικής καταλληλότητας. Με τη δημοσκόπηση των επισκεπτών επιχειρήθηκε η σκιαγράφηση του profil των επισκεπτών, οι απόψεις και προσδοκίες τους από το Εθνικό Πάρκο Κερκίνης καθώς και τα προβλήματα που διαπίστωσαν κατά την επίσκεψή τους. Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε για την χωρική ανάλυση της περιοχής, την επιλογή των κατάλληλων περιοχών για οικοτουριστική ανάπτυξη και την απεικόνιση του αποτελέσματος. Η έρευνα «υπέδειξε» δώδεκα περιοχές οι οποίες συγκεντρώνουν τα πλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, συνολικής έκτασης 1899 ha ήτοι το 2,42% της συνολικής έκτασης του Πάρκου. Τέλος, για τις επιλεγείσες περιοχές προτείνονται επεμβάσεις για την αναβάθμιση τους. Λέξεις Κλειδιά: Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, Ramsar, Natura, Οικοτουρισμός, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αναψυχική Καταλληλότητα, Διερεύνηση απόψεων επισκεπτών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα εθνικά πάρκα ορίζονται ως «προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες έχουν μοναδικά φυσικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, υψηλή αισθητική αξία, ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα, και ποικίλους αναψυχικούς πόρους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (IUCN, 1994). Η σημασία των προστατευόμενων φυσικών περιοχών και των δασών ως αναψυχικοί προορισμοί αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες (Brandli and Ulmer 2001, Lynn and Brown 2003). Παράλληλα εμφανίζεται μια νέα μορφή τουρισμού, ο οικοτουρισμός, συμβατή με το 1 Δασολόγος MSc στην Δασική Αναψυχή, 2 Καθηγητής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος / ΑΠΘ, 1

2 φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες με συνεχώς αυξανόμενη τάση (Καραμέρης 1999, Κομίλης 2001). Ο οικοτουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις ευαίσθητες ή προστατευόμενες περιοχές, καθώς και με το καθεστώς διατήρησης και προστασίας αυτών και προτείνεται ως το βασικότερο μέσο αυτοχρηματοδότησης των προστατευόμενων περιοχών (Dharmaratne et al., 2000), αφού εντάσσει την προστασία του περιβάλλοντος, ως ειδική μορφή χρήσης γης, στο παραγωγικό πρότυπο των προστατευόμενων περιοχών και επιπλέον προωθείται ως αντισταθμιστικό όφελος, για να στηρίξει τα εισοδήματα που θίγονται από τους περιορισμούς του καθεστώτος περιβαλλοντικής προστασίας (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - WWF Ελλάς 2000, Καραμέρης 1997, 1999). Κατά συνέπεια ο σχεδιασμός της αναψυχής οφείλει να είναι ορθολογικός και σύμφωνος με τις επιταγές της αειφορικής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, στοχεύοντας στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ φυσικών πόρων και κοινωνικών αναγκών ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να προαχθεί η προστασία του περιβάλλοντος (Bell 2001). Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο παίζουν αφ ενός η καταγραφή και ανάλυση των φυσικών, πολιτιστικών και αισθητικών αξιών μιας περιοχής και αφ ετέρου οι απόψεις των επισκεπτών. (Roggenbuck and Lucas 1986, Roovers and others 2002). Το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού της διαχείρισης της αναψυχής συνιστά η επιλογή των κατάλληλων περιοχών ή διαφορετικά ο προσδιορισμός της αναψυχικής καταλληλότητας (recreation suitability), μέσω της οποίας καταγράφονται και αξιολογούνται όλες οι φυσικές παράμετροι κάθε μονάδας γης (Mc Harg 1969, Pease and Coughlin 1996, Steiner and others 2000). Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν παλαιότερα (Steers, 1944), αποσκοπούσαν απλά στον εντοπισμό περιοχών για αναψυχή με βάση την μορφολογία του εδάφους. Έως τα τέλη του 20ου αιώνα η επιλογή των άριστων θέσεων για οικοτουριστικές υποδομές και δραστηριότητες βασίζονταν σε εμπειρικά κριτήρια και ενείχαν υψηλό βαθμό υποκειμενισμού. Το πρόβλημα αυτό αμβλύνθηκε τα τελευταία χρόνια με την χρήση των Γ.Σ.Π. (Heywood and others 1998, Καραμέρης και Κατραμάτος 1999). Η συμβολή των Γ.Σ.Π. στο σχεδιασμό της αναψυχής είναι ιδιαίτερα σημαντική και οι εφαρμογές τους σε αυτό τον τομέα αναμένεται να αυξηθούν μελλοντικά. Η μέθοδος που συνδυάζει τη χρήση Γ.Σ.Π., τη διερεύνηση ειδικών καθώς και των επισκεπτών για να εντοπιστούν οι καταλληλότερες περιοχές ώστε να προταθούν σε αυτές οικοτουριστικές υποδομές και δραστηριότητες επιτρέπει μια ευρεία προσέγγιση στον πολύ-αντικειμενικό σχεδιασμό της διαχείρισης της αναψυχής (multiobjective recreational management planning) (Gül et al., 2006). Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να προσδιορίσει τις καταλληλότερες περιοχές για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης μέσα από τη χρήση Γ.Σ.Π καθώς και τη διερεύνηση των απόψεων ειδικών του οικοτουρισμού και επισκεπτών. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης (Ε.Π.Λ.Κ.), η συνολική έκταση του οποίου ανέρχεται σε στρέμματα περίπου και περιλαμβάνει τον υγρότοπο της Λίμνης Κερκίνης καθώς και τις οροσειρές Μπέλλες (Κερκίνη) και Κρούσια (Μαυροβούνι και Δύσωρο) (Χάρτης 1). Είναι ένας από τoυς 11 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας (γvωστoί και ως Υγρότoπoι Ramsar). Το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης έχει διαιρεθεί σε 4 ζώνες προστασίας: Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, Ζώνη Προστασίας της Φύσης, Περιφερειακή Ζώνη και Ζώνη Οικοανάπτυξης Α και Β, με διαφορετικό βαθμό προστασίας η κάθε μία. 2

3 Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έξαρση ο οικοτουρισμός στην περιοχή με την προσφορά αρκετών επιλογών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στους επισκέπτες. 3

4 Χάρτης 1. Περιοχή έρευνας. (Πηγή: Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κέρκινης). 4

5 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε διαρθρώνεται στα πέντε στάδια: 1. Συλλογή χωρικών δεδομένων, προεπεξεργασία και εισαγωγή τους στο ΓΣΠ. Όλα τα διαθέσιμα γεωγραφικά δεδομένα εντάχθηκαν σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών με κοινό προβολικό σύστημα (ΕΓΣΑ87) για την ενιαία διαχείριση των διαθέσιμων δεδομένων. Για τις εργασίες αυτές χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ΑrcGIS 9.2. Μετά από τις διεργασίες της γεωαναφοράς (georeferencing), της ψηφιοποίησης (digitization) σε κλίμακα 1: και της δημιουργίας των πινάκων περιγραφικών δεδομένων (attribute tables), τα παραχθέντα σχηματικά (shapefiles) και ψηφιδωτά (raster) αρχεία που προέκυψαν αποθηκεύτηκαν στο ΑrcGIS Καθορισμός των κύριων και δευτερευόντων παραγόντων του οικοτουρισμού Οι κύριοι παράγοντες καθώς και οι υποπαράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της οικοτουριστικής καταλληλότητας μιας περιοχής και ελήφθησαν υπόψη, επιλέχθηκαν μετά από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (Gunn 1994, Boyd & Butler 1996, Starr et al., 1999, Bruehler & Sondergaard 2004, Mc Harg 1969, Levinsohn and others 1987, Bahaire and Elliott-White 1999, Dickey and Higham 2005, Goossen and Langers 2000, Gül et al. 2006, Kliskey 2000, Steers 1944 και Smith and Theberge 1986, 1987). Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν εννιά κύριοι παράγοντες, οι οποίοι διακρίθηκαν σε επιμέρους υποπαράγοντες (Πίνακας 1). Η ύπαρξη των υποπαραγόντων δίνει τη δυνατότητα ποσοτικής εκτίμησης της σημαντικότητάς τους. Πίνακας 1. Κύριοι παράγοντες και υποπαράγοντες οικοτουριστικής καταλληλότητας. 3. Καθορισμός των βαρών μέσω δημοσκόπησης ειδικών του οικοτουρισμού Για τον καθορισμό της σημαντικότητας (βάρους) καθενός από τους κύριους παράγοντες και τους υποπαράγοντες της οικοτουριστικής καταλληλότητας διενεργήθηκε δημοσκόπηση 5

6 μεταξύ ειδικών που εμπλέκονταν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του οικοτουριστικού σχεδιασμού (ειδικοί οικοτουρισμού). Οι κύριοι παράγοντες της οικοτουριστικής καταλληλότητας ιεραρχήθηκαν ως προς τη σημαντικότητά τους με τη βοήθεια μιας κλίμακας βαθμολόγησης από 1 (ασήμαντος) έως 10 (ο πιο σημαντικός). Το άθροισμα της βαθμολόγησης καθενός παράγοντα διαιρέθηκε στη συνέχεια με το σύνολο των επιμέρους αθροισμάτων όλων των παραγόντων και προέκυψε το βάρος εκάστου παράγοντα. Οι υποπαράγοντες της οικοτουριστικής καταλληλότητας αξιολογήθηκαν ως προς τη σημαντικότητά τους ανά κλάση με τη βοήθεια μιας κλίμακας σημαντικότητας από 1 (μικρή σημαντικότητα) έως 4 (μεγάλη σημαντικότητα). Τέλος ιεραρχήθηκαν 10 προτεινόμενες δράσεις, από άποψη σημαντικότητας (κλίμακα 1-10), για τη γενικότερη ανάπτυξη του οικοτουρισμού στο ΕΠΛΚ. 4. Εισαγωγή των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης των ειδικών στο ΓΣΠ, και καθορισμός της καταλληλότητας των περιοχών Σε αυτό το στάδιο έλαβε χώρα η χωρική ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα χωρικά δεδομένα και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του ερωτηματολογίου των ειδικών. Η διαδικασία της χωρικής ανάλυσης που ακολουθήθηκε σε αυτό το στάδιο διακρίνεται σε τρία επίπεδα. α. Από την επεξεργασία των σχηματικών αρχείων που δημιουργήθηκαν προέκυψαν έξι χάρτες αποστάσεων, ένας χάρτης χρήσεων γης και ένας χάρτης δασικής βλάστησης. β. Οι παραχθέντες χάρτες εισήχθηκαν στο Γ.Σ.Π και αναταξινομήθηκαν (reclassify) (ArcMap-Spatial Analyst-Reclassify), έτσι ώστε να προκύψουν οι χάρτες καταλληλότητας ως προς τις μελετώμενες παραμέτρους. γ. Λαμβάνοντας υπόψη τα βάρη των 11 υποπαραγόντων του οικοτουρισμού και εισάγοντάς τα στον «χωρικό αναλυτή» του ArcGis 9.2 μαζί με τα αντίστοιχα αναταξινομημένα κανναβικά αρχεία προέκυψε ο τελικός χάρτης καταλληλότητας των περιοχών για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Οι επιμέρους περιοχές ταξινομήθηκαν στη συνέχεια ανάλογα με το βαθμό καταλληλότητά τους σε: 1.Ακατάλληλες περιοχές (με τιμές 1,384-2,5). 2. Ουδέτερες περιοχές (με τιμές από 2,5-3) 3. Κατάλληλες περιοχές (με τιμές από 3-3,511). 5. Διερεύνηση των απόψεων των επισκεπτών Η διερεύνηση των απόψεων των επισκεπτών του ΕΠΛΚ έγινε μέσω δημοσκόπησης η οποία έλαβε χώρα την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2009 με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο επικεντρώθηκε στα χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις των επισκεπτών σχετικά με τις πλέον επιθυμητές περιοχές για άσκηση του οικοτουρισμού εντός του ΕΠΛΚ. Συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια. Η επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε σε Η/Υ με τη βοήθεια του προγράμματος S.P.S.S 16.0 (Statistical Pacage for Social Sciences). Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν η περιγραφική στατιστική ανάλυση (descreptive statistics) και αφορούσε στη σύνταξη των πινάκων συχνοτήτων και στον υπολογισμό του βαθμιδωμένου μέσου όρου για το σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 6

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Αποτελέσματα δημοσκόπησης ειδικών του οικοτουρισμού. Οι απόψεις των ειδικών σχετικά με την ιεράρχηση των κύριων παραγόντων καταγράφονται στον πίνακα 2, μέσα από τις οποίες προσδιορίστηκε ο συντελεστής βαρύτητας καθενός παράγοντα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο παράγοντας που θεωρείται σημαντικότερος για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην περιοχή είναι «η εγγύτητα των θέσεων σε υδάτινους πόρους» (συντελεστής βαρύτητας 0,136) και ακολουθούν με την ίδια βαρύτητα (σ.β. 0,128): η «πρόσβαση των επισκεπτών στις θέσεις», η «βλάστηση της περιοχής» και η «οπτική/αισθητική αξία των θέσεων». Ομως, μετά την απόρριψη του παράγοντα «οπτική/αισθητική αξία των περιοχών», λόγω έλλειψης δεδομένων για τον υποπαράγοντα «θέσεις θέας», οι συντελεστές βαρύτητας, που αναφέρονται στον πίνακα 2, προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα και παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Πρόκειται για τους συντελεστές οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη κατά την χωρική ανάλυση. Η αξιολόγηση των ειδικών ως προς την καταλληλότητα των υποπαραγόντων για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού φαίνεται στον πίνακα 4. Η αξιολόγηση έδειξε ότι η «ιδανική» περιοχή για ανάπτυξη του οικοτουρισμού εντός του ΕΠΛΚ πρέπει να βρίσκεται κοντά στη λίμνη Κερκίνη και τους λοιπούς υδάτινους πόρους, κοντά σε ιστορικά/πολιτιστικά αξιοθέατα και κοντά σε ασφαλτόδρομους. Θα πρέπει επίσης να βρίσκεται σε δασική περιοχή με μικτή βλάστηση, να έχει θέα προς τη λίμνη, πολύ υψηλή αισθητική αξία, μικρή εδαφική κλίση, υψόμετρο σχετικά υψηλό, έκθεση ανατολική και τέλος να μην βρίσκεται εντός ζωνών απόλυτης προστασίας ενώ θα πρέπει να μην είναι κοντά σε υποβαθμισμένες και ρυπασμένες εκτάσεις και σε κεραίες τηλεφωνίας. Τα μέτρα που προτείνονται για την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής λίμνης Κερκίνης ιεραρχήθηκαν από τους ειδικούς ως εξής (πίνακας 5). Πρώτης προτεραιότητας είναι το «δίκτυο πινακίδων πρόσβασης στην περιοχή», ακολουθεί η «διαμόρφωση θέσεων ανάπαυσης, παρατήρησης, ερμηνείας και αυτοξενάγησης» και έπονται η «τοποθέτηση συστήματος ζωντανής μεταφοράς ψηφιακής εικόνας από τον υγρότοπο στο Κέντρο Ενημέρωσης», η «έκδοση τουριστικού οδηγού-εγχειριδίου παρατήρησης», η «δημιουργία σηματοδοτημένων περιπατητικών μονοπατιών» κ.ά. Με τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε προσδιορίστηκαν 12 θέσεις στην περιοχή λίμνης Κερκίνης για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού (χάρτης 2), συνολικής έκτασης 1899 ha, που αντιστοιχεί στο 2,42 % της συνολικής έκτασης του ΕΠΛΚ. Οι περιοχές αυτές είναι διάσπαρτες σε όλη την έκταση του ΕΠΛΚ σε παραλίμνιες, πεδινές και ορεινές θέσεις. Περιοχές συνολικής έκτασης ha ήτοι το 52,26 % της έκτασης του ΕΠΛΚ χαρακτηρίζονται ως «ουδέτερες ή μέτριας καταλληλότητας» και μπορούν να χρησιμεύσουν μελλοντικά για αναψυχικούς σκοπούς (reserve areas) (Gül. κ.α., 2006). Τέλος, οι «ακατάλληλες» περιοχές καλύπτουν επιφάνεια ha και αποτελούν το 45,29 % της συνολικής έκτασης του ΕΠΛΚ. Οι περιοχές αυτές πρέπει να διαχειρίζονται με πρώτο μέλημα την προστασία (Gül. κ.α., 2006). 2. Αποτελέσματα δημοσκόπησης των επισκεπτών του ΕΠΛΚ. Οι επισκέπτες του ΕΠΛΚ είναι στην πλειονότητά τους ιδιωτικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες και ανήκουν κυρίως στην ηλικιακή κλάση Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 70% αυτών προέρχεται κυρίως από τα πιο κοντινά αστικά κέντρα, τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες. 7

8 Πίνακας 2. Ιεράρχηση από τους ειδικούς των κύριων παραγόντων ως προς την καταλληλότητά τους για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. 8

9 Πίνακας 3. Συντελεστές βαρύτητας των κύριων και δευτερευόντων παραγόντων του οικοτουρισμού που συμμετέχουν στην χωρική ανάλυση Χάρτης 2. Καταλληλότητα περιοχών για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στο ΕΠΛΚ. 9

10 Πίνακας 4. Ιεράρχηση από τους ειδικούς των υποπαραγόντων ως προς την καταλληλότητά τους για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. 10

11 Πίνακας 5. Ιεράρχηση από τους ειδικούς των προτάσεων οικοτουριστικής ανάπτυξης του ΕΠΛΚ 11

12 Επισκέφτηκαν το ΕΠΛΚ με το αυτοκίνητο, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον άλλες τρεις επισκέψεις κατά το παρελθόν και θεωρούν τους ανοιξιάτικους μήνες (με προτιμότερο τον Μάιο) τους καλύτερους μήνες για επίσκεψη. Η ομάδα επίσκεψης αποτελείτο από 2-4 κυρίως άτομα, παρέμειναν κατά μέσο όρο δύο ημέρες και η πρόθεσή τους για εκ νέου επίσκεψη ήταν δεδομένη. Δεδομένη επίσης φάνηκε να είναι και η πρόθεσή τους να συστήσουν το ΕΠΛΚ και σε άλλους, γεγονός που εκφράζει το υψηλό βαθμό ικανοποίησης που απολαμβάνουν οι επισκέπτες του ΕΠΛΚ. Ως προς τις δραστηριότητές τους προτιμήθηκε η οδήγηση, ο περίπατος/περιήγηση, η φωτογράφηση, η παρατήρηση πουλιών και η βαρκάδα στη λίμνη. Περίπου ένας στους τρεις αγόρασε τοπικά προϊόντα, επισκέφτηκε τα ιαματικά λουτρά και τα πολιτιστικά αξιοθέατα της περιοχής και έκανε ιππασία. Τα σημαντικότερα προβλήματα που συνάντησαν οι επισκέπτες ήταν η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, η έλλειψη διαμορφωμένων χώρων αναψυχής, η ύπαρξη απορριμμάτων, η ελλιπής σήμανση που δυσκολεύει την περιήγηση και η ανεπάρκεια του δικτύου των μονοπατιών. Οι προορισμοί εντός του ΕΠΛΚ που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις ήταν τα λιμανάκια στην Κερκίνη και το Μανδράκι, τα οχυρά Ρούπελ και Ιστίμπεη, τα Ιαματικά Λουτρά και το Ενυδρείο της Βυρώνειας. Περίπου οι μισοί θα επισκέπτονταν το Κέντρο Πληροφόρησης και το Ιερό Ησυχαστήριο του Τιμίου Προδρόμου στο Ακριτοχώρι. Οι επισκέπτες σχημάτισαν πολύ καλή εντύπωση από τη λίμνη και τα πουλιά καθώς και από την ομορφιά του τοπίου και την αίσθηση γαλήνης. Καλές εντυπώσεις αποκόμισαν από το Κέντρο Πληροφόρησης, τους ντόπιους, τα καταλύματα, τις ταβέρνες και το φαγητό, τα τοπικά προϊόντα και τις υπάρχουσες οικοτουριστικές δραστηριότητες. Τέλος μέτριες εντυπώσεις άφησαν στους επισκέπτες το οδικό δίκτυο της περιοχής, οι υπηρεσίες υγείας, οι παρεχόμενοι χάρτες αλλά και οι υπάρχουσες υποδομές για την παρατήρηση πουλιών. Παρατηρείται δηλαδή η ικανοποίηση των επισκεπτών από τον εξοπλισμό του ΕΠΛΚ, άλλα ταυτόχρονα και ο προβληματισμός τους σχετικά με τις υπάρχουσες υποδομές οικοτουριστικές και μη. Για τους επισκέπτες η «ιδανική» περιοχή για αναψυχή εντός του ΕΠΛΚ πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: να βρίσκεται κοντά στον τόπο διαμονής τους (ή το κατάλυμα), να έχει καλό οδικό δίκτυο, πολύ υψηλή αισθητική αξία και να βρίσκεται κοντά σε πολιτιστικά αξιοθέατα και σε υδάτινους πόρους. Επίσης, να είναι καθαρή, να υπάρχουν μονοπάτια, θέσεις θέας και διαμορφωμένοι χώροι αναψυχής. Τέλος, να διαθέτει αξιόλογο και αξιόπιστο ιατρικό κέντρο, να φέρει μικτή δασική βλάστηση, να βρίσκεται σε σχετικά υψηλό υψόμετρο και να παρουσιάζει μικρή εδαφική κλίση. Οι επισκέπτες προτείνουν κατά σειρά προτίμησης «βελτίωση των λοιπών υποδομών (οδικό δίκτυο, σήμανση, απομάκρυνση σκουπιδιών)», «προώθηση και διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο» και «βελτίωση των οικοτουριστικών υποδομών (χώροι αναψυχής, μονοπάτια, παρατηρητήρια)», «σεμινάρια ενημέρωσης των ντόπιων επιχειρηματιών και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του οικοτουρισμού», «βελτίωση των παρεχόμενων χαρτών και οικοτουριστικών οδηγών» και τέλος «σεμινάρια περιβαλλοντικής ενημέρωσης των τουριστών». Τα υψηλά ποσοστά που συγκέντρωσαν οι πιο πάνω προτάσεις καταδεικνύουν την αναγκαιότητα λήψεως μέτρων και άμεσης εφαρμογής τους. Τέλος, οι επισκέπτες θα ήθελαν να αναπτυχθούν περαιτέρω, η περιήγηση στη λίμνη Κερκίνη (κανό/βαρκάδα), η περιήγηση σε οργανωμένα μονοπάτια, η παρατήρηση πουλιών, η ιππασία και η ποδηλασία. 12

13 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το μέγεθος των επιλεγεισών περιοχών για οικοτουριστική ανάπτυξη (1899 ha) είναι αποδεκτό, καθόσον το ποσοστό τους (2,42%) ανταποκρίνεται στα πλαίσια που θέτει ο Mracek (1975) σύμφωνα με τα οποία οι προστατευόμενες περιοχές δεν θα πρέπει να έχουν πάνω από το 10% των εκτάσεών τους «αφιερωμένες» στην αναψυχή. Το ΕΠΛΚ δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών ιδιαίτερα κατά τους ανοιξιάτικους μήνες. Κατά συνέπεια, η φόρτιση της προστατευόμενης περιοχής είναι αναπόφευκτη και είναι αναγκαία η υιοθέτηση πρακτικών και η υλοποίηση δράσεων προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης της υποβάθμισης των φυσικών πόρων του ΕΠΛΚ τη συγκεκριμένη περίοδο. Το ποσοστό των επισκεπτών που χρησιμοποίησε το Ι.Χ. αυτοκίνητο για περιήγηση εντός του Ε.Π.Λ.Κ., εμφανίζεται πολύ αυξημένο για τα δεδομένα μιας προστατευόμενης περιοχής, καθώς αποτελεί πηγή ηχητικής όχλησης και περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το γεγονός αυτό εγείρει προβληματισμούς και καταδεικνύει την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τον περιορισμό της χρήσης του εντός της προστατευόμενης περιοχής. Τα υψηλά ποσοστά αναφοράς σε προτάσεις βελτίωσης του επιπέδου οικοτουριστικής ανάπτυξης καταδεικνύουν την αναγκαιότητα λήψεως μέτρων και άμεσης εφαρμογής τους. Παρατηρείται επίσης η ικανοποίηση των επισκεπτών από τον φυσικό εξοπλισμό του ΕΠΛΚ, άλλα ταυτόχρονα και ο προβληματισμός τους σχετικά με τις υπάρχουσες υποδομές οικοτουριστικές και μη. Η ταύτηση απόψεων των ειδικών του οικοτουρισμού και των επισκεπτών ως προς τα χαρακτηριστικά της «ιδανικής» περιοχής για αναψυχή σε αντιπαράθεση με την υπάρχουσα κατάσταση οδηγεί στη διαπίστωση αποκλίσεων και κατ επέκταση στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για άμβλυνσή τους. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα ευρήματα της έρευνας και τις επιτόπιες παρατηρήσεις προτείνονται για την γενικότερη βελτίωση του οικοτουρισμού στο ΕΠΛΚ τα εξής: 1. Εγκατάσταση δικτύου πινακίδων πρόσβασης (στην περιοχή) στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, ώστε να διευκολύνεται η προσέγγιση του ΕΠΛΚ από τους επισκέπτες, καθώς και ξύλινων πινακίδων ενημέρωσης και περιήγησης εντός του ΕΠΛΚ 2. Βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του δρόμου πέριξ της λίμνης Κερκίνης. Η κακή ποιότητα του οδικού δικτύου ήταν, σύμφωνα με τους επισκέπτες, το σημαντικότερο πρόβλημα στο ΕΠΛΚ. 3. Διαμόρφωση θέσεων ανάπαυσης, παρατήρησης, ερμηνείας και αυτο-ξενάγησης γύρω από τη λίμνη Κερκίνη. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι η αρμόζουσα σε έναν υγροβιότοπο Ramsar. 4. Αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης, επαναλειτουργία του Γραφείου Προώθησης Οικοτουρισμού (στον Λιθότοπο) και αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΛΚ.. 5. Απομάκρυνση σκουπιδιών και η εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε όλους τους χώρους συγκέντρωσης επισκεπτών. 6. Προώθηση και διαφήμιση του ΕΠΛΚ στα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο ώστε να διευρυνθούν τα όρια «ακτινοβολίας του Πάρκου. 7. Οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων ενημέρωσης των ντόπιων επιχειρηματιών και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του οικοτουρισμού για την αρμονική ενσωμάτωση της τοπικής κοινωνίας στο εγχείρημα του οικοτουρισμού,. 8. Αναβάθμιση των οικοτουριστικών καταλυμάτων μέσω της βιολογικής διαχείρισης των αποβλήτων τους, της ενεργειακής ανεξαρτησίας τους (με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 13

14 ενέργειας), του βιοκλιματικού σχεδιασμού τους και της παροχής μόνο βιολογικών ντόπιων προϊόντων στους επισκέπτες τους. 9. Προσέλκυση εθελοντών στο ΕΠΛΚ. Η δημιουργία εθελοντικών ομάδων εργασίας αποτελεί μια άριστη οργανωτική παρέμβαση που θα βοηθήσει στην θεραπεία πολλών προβλημάτων και στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 10. Λειτουργία ενός «οικολογικού» τρένου, με χαμηλά επίπεδα ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, για τη ξενάγηση των επισκεπτών γύρω από τη λίμνη, αποθαρρύνοντάς τους έτσι να χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά οχήματά τους μέσα στο Εθνικό Πάρκο. 11. Επιδότηση από πλευράς πολιτείας των ντόπιων βαρκάρηδων ώστε να προμηθευτούν σύγχρονα πλοιάρια που κινούνται από ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παράγουν σημαντικά λιγότερο θόρυβο και ρύπους. 12. Συντήρηση και σηματοδότηση όλων των υπαρχόντων περιπατητικών μονοπατιών στις οροσειρές Μπέλλες και Κρούσια και δημιουργία χώρων αναψυχής. POSSIBILITIES OF ECOTOURISM DEVELOPMENT IN THE NATIONAL PARK KERKINI S LAKE Tolis Konstantinos Dipl. Forester MSc in Forest Recreation Karameris Athanassios Professor, Faculty of Forestry and Natural Environment ABSTRACT The present paper aims at the estimation of possibilities of ecotourism development in the National Park of Lake Kerkini, by means of opinions investigation of ecotourism experts and visitors of the research region on the one hand and on the other hand the use of Geographic Information Systems. The ecotourism experts put hierarchical the main factors and the subfactors that influence the ecotourism development, determined for each one the weight (importance) for the ecotourism development and put hierarchical the interventions that were considered necessary. The weights that were determined were incorporated in the Geographic Information System on the analysis and the determination of recreational appropriateness. With the visitors opinion poll were attempted the outline of visitors profile, their opinions and expectations from the National Park Kerkini as well as the problems that they realised at their visit. The Geographic Information System was used for the territorial analysis of region, the choice of suitable sites for ecotourism development and the depiction of result. The research indicated twelve sites that assemble the most desirable characteristics for ecotourism development with a total area of 1899 ha i.e. 2,42% of Park area. Finally, for the selected sites are proposed interventions for their improvement Key words: National Park Kerkini s Lake, Ramsar, Natura, Ecotourism, GIS, recreation suitability, visitor s opinion 14

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Ελληνόγλωσση Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - WWF Ελλάς Σχεδιασμός δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού. Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Τουρισμός - Πολιτισμός', Υποπρόγραμμα 'Τουρισμός'. Καραμέρης Α., 1997: Οικοτουριστική ανάπτυξη των δασών. Πρακτικά συνεδρίου με θέμα: Τα δάση της χώρας μας. Δράμα Καραμέρης Α., 1999: Οικοτουρισμός - Προστασία Φύσης : Μία συμβιωτική σχέση. Πρακτικά διεθνούς Συνεδρίου με θέμα Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σεπτεμβρίου, Σίγρι, Λέσβου Καραμέρης Α., και Κατραμάτος Δ., 1999: Εκτίμηση της αισθητικής ποιότητας του δασικού τοπίου ως συστατικού στοιχείου του σχεδιασμού αναψυχής. Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος Μ. Θεσσαλονίκη Κομίλης, Π., Οικοτουρισμός: Η εναλλακτική προοπτική αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Αθήνα: Προπομπός. - Ξενόγλωσση Bahaire, T. & Elliott-White, M., The Application of Geographical Information Systems (GIS) in Sustainable Tourism Planning: A Review, Journal of Sustainable Tourism, 7(2), pp Bell, S., Design for outdoor recreation. Spon Press, London, 217 pp. Boyd, S.W.&Butler, R.W., Seeing the Forest Through the Trees, in: L. C. Harrison&W. Husbands (Eds) Practicing Responsible Tourism: International Case Studies in Tourism Planning, Policy and Development, pp (Canada: John Wiley & Sons, Inc). Brandli, U. B., and U. Ulmer, Recreational function. Pages in P. Brassel, H. Lischke (eds.), Swiss National Forest inventory: Methods and models of the second assessment. Swiss Federal Research Institute WSL, Birmensdorf. Bruehler, G. & Sondergaard, M., GIS/GPS Trail Condition Inventories: A Virtual Toolbox for Trail Μanagers, in: Proceedings of the Twenty-Fourth Annual ESRI User Conference, 9 13 August (San Diego, CA: Environmental Systems Research Institute, Redlands, CA). Dharmaratne G. S., F. Yee Sang, L. J. Walling., Tourism potentials for financing protected areas. Ann Tourism Res 27: Dickey A. and Higham J.E.S, A Spatial Analysis of Commercial Ecotourism Businesses in New Zealand: A 1999 Benchmarking Exercise Using GIS.Department of Tourism, University of Otago, Dunedin, New Zealand. Tourism Geographies Vol. 7, No. 4, Goossen M. and Langers F., Assessing quality of rural areas in the Netherlands: finding the most important indicators for recreation. Landscape and Urban Planning 46 (2000) Gül A., Karaca Ö., Örükü K., An Approach for Recreation Suitability Analysis to Recreation Planning in Gölcük Nature Park. Environmental Management Vol. 37, No. 5, pp

16 Gunn, C.A., Tourism Planning: Basics, Concepts and Cases, 3rd edn (Washington, DC: Taylor & Francis). Heywood, I., S. Cornelius, and S. Carver., An introduction to Geographical Information Systems. Addison Wesley Longman, Ltd, New York, pp IUCN Definition of a protected area. Guidelines for protected areas management categories. Cambridge, UK. Kliskey A.D., Recreation terrain suitability mapping: a spatially explicit methodology for determining recreation potential for resource use assessment. Landscape and Urban Planning 52 (2000) Levinsohn, A., G. Langford, M. Rayner, J. Rintoul, and R. Eccles., A micro-computer based GIS for assessing recreation suitability. Proceedings of GIS 87, American Society for Photogrametry and Remote Sensing, Falls Church, Virginia, pp Lynn, N. A., and R. D. Brown., Effects of recreational use impacts on hiking experiences in natural areas. Landscape and Urban Planning 64: McHarg, I. L., Design with nature. Doubleday/Natural History Press, Doubleday & Company, Inc, Garden City, New York pp Mracek, Z, Recreation forests: Their delimitations and function arrangement. Prace Vulhlm 47: Pease, J. R., and R. E. Coughlin., Land evaluation and site assessment: A guidebook for rating agricultural lands. Soil and Water Conservation Society, Ankeny, Iowa. Roggenbuck, J. W., and R. C. Lucas., Wilderness use and user characteristics: A state of knowledge review. Invited paper, National Wilderness Research Conference, Ft. Collins, Colorado. Roovers, P., M. Hermy, and H. Gulinck., Visitor profile, perceptions and expectations in forests from a gradient of increasing urbanization in central Belgium. Landscape and Urban Planning 59: Smith, P. G. R. and Theberge, J. B., A review of criteria for evaluating natural areas. Environmental Management 10, Starr, M.J., Gratzer, M.A. & Lewis, A.R., The use of GIS in recreation planning: an application of spatial analysis to find suitable locations for recreational trails, in: Proceedings of the 1999 Northeastern Recreation Research Symposium, April, General Technical Report NC 269, pp Steers, J. A., Coastal preservation and planning. Geographical Journal 104, Steiner, F., L. McSherry, and J. Cohen, Land suitability analysis for the upper Gila River watershed. Landscape and Urban Planning 50: ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 16

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας. Αθήνα, 22 Μαϊου 2013

Ημερίδα. Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας. Αθήνα, 22 Μαϊου 2013 LLP Transversal Programmes Key Activity 3 ICT NETWORKS Ημερίδα Οι προοπτικές του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα: Η συμβολή της πιστοποίησης ποιότητας Αθήνα, 22 Μαϊου 2013 LLP Transversal Programmes Key Activity

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS - ΤΟ ARCMAP

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS - ΤΟ ARCMAP ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS - ΤΟ ARCMAP ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή στο παραθυρικό περιβάλλον του λογισμικού Arcmap Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

3/20/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3/20/2011 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν τη διδασκόμενη ύλη. ΙΙ. Θα γίνεται εκτενής χρήση του Διαδικτύου & άλλων ελληνικών και διεθνών ββλ βιβλιογραφικών πηγών. ΙΙΙ. Η παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παραδείγματα εκτός Ελλάδος Προέρχονται από χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ν.Α. Ασίας, τις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία όπου οι απέραντες εκτάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός μαθήματος: (ώρες):

Κωδικός μαθήματος: (ώρες): Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Πιστωτικές Κωδικός μαθήματος: CE0-UE1 Φόρτος εργασίας μονάδες: (ώρες): 90 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK)

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK) Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Α. Γκαραβέλη Δ/νση Δασών, Ν. Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, 383 33 Βόλος, e-mail: anthi_gkaraveli@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ Φαηδεπαλαγηψηνπ Μ. 1, Οηθνλνκίδεο Γ. 2 θαη Βνπδνχξεο Κ. 3 1 Γεωλόγος, Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης, 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Σταυρούλα Παπούλια Υπεύθυνη προστατευόμενων περιοχών Ελλ.Ορνιθολογικής Εταιρείας Νέες πολιτικές της ΕΕ για αειφορική ανάπτυξη ορθή διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη 10 Οκτωβρίου 2015 Βελτίωση των υποδομών του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού Παναγιωτίδης Χρήστος Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων επενδύσεων

Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων επενδύσεων Environmental Actions for the promotion of alternative forms of tourism Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013 Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις των πυρκαγιών στις ειδικές/εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Άνδρο

Επιπτώσεις των πυρκαγιών στις ειδικές/εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Άνδρο Επιπτώσεις των πυρκαγιών στις ειδικές/εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Άνδρο Όλγα Καραγιάννη Ερευνήτρια στα πεδία τουρισμού & βιώσιμης ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Συντονίστρια δράσεων ANDROS ROUTES

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ * 22η ΤΜΗΜΑ*

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΜΌΣ Προφίλ Οικοτουριστών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μαθησιακοί στόχοι/ Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Πετρενίτη Βασιλική. Υποτροφίες Υποτροφία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, 1999

Πετρενίτη Βασιλική. Υποτροφίες Υποτροφία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, 1999 Πετρενίτη Βασιλική Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη E-mail: vpet@env.aegean.gr Σπουδές Διδακτορικό 2007 «Η Περιβαλλοντική Ευαισθησία στην ερμηνεία της αφοσίωσης

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία Χωροθέτηση ΧΥΤΑ με βάση γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια ΜΗΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης Ενότητα 10: Οικολογικές υπηρεσίες & ανάπτυξη οικοτουρισμού Καθηγητής Παντής Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, Αρ. Πρωτ.: 126

Λαγκαδάς, Αρ. Πρωτ.: 126 Λαγκαδάς, 26-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 126 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «WET_AID» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

A. Georgiou*, D. Skarlatos. Civil Engineering & Geomatics Dept., Cyprus University of Technology,

A. Georgiou*, D. Skarlatos. Civil Engineering & Geomatics Dept., Cyprus University of Technology, Ανάπτυξη μεθοδολογικού εργαλείου με τη χρήση ΓΣΠ για την εύρεση κατάλληλων περιοχών για την χωροθέτηση φωτοβολταϊκού πάρκου: Η περίπτωση της Επαρχίας Λεμεσού στη Κύπρο A. Georgiou*, D. Skarlatos Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές πηγές για καινοτόμες πρωτοβουλίες. Sources of funding for innovative initiatives

Χρηματοδοτικές πηγές για καινοτόμες πρωτοβουλίες. Sources of funding for innovative initiatives Χρηματοδοτικές πηγές για καινοτόμες πρωτοβουλίες Sources of funding for innovative initiatives Εισηγητής: Σπύρος Βασιλειάδης Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Πως χρηματοδοτούνται τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών Ενότητα # 2: Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΟΠΙΘΟΧΩΡΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΗ ΑΝΟΔΟΤ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΣΑΘΜΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ»

«ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΟΠΙΘΟΧΩΡΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΗ ΑΝΟΔΟΤ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΣΑΘΜΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΟΠΙΘΟΧΩΡΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΗ ΑΝΟΔΟΤ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΣΑΘΜΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ» ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΙΝΣΙΚΙΔΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Επιβλζπων Καθηγητήσ: Βελεγράκησ Α.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ MULTIPOL

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ MULTIPOL ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ MULTIPOL Υπεύθυνη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΒΑΪΟΥ Ντ., ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Μ., ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μ. «Gentrification Friendly» γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας(;)

«ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΒΑΪΟΥ Ντ., ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Μ., ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μ. «Gentrification Friendly» γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας(;) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ. Π. Μ. Σ.: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ «ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΒΑΪΟΥ Ντ., ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προοπτικής Διερεύνησης Δημόσιας Πολιτικής (Policy Foresight Report) Δράση 4.4. Ioύλιος 2015

Έκθεση Προοπτικής Διερεύνησης Δημόσιας Πολιτικής (Policy Foresight Report) Δράση 4.4. Ioύλιος 2015 Έκθεση Προοπτικής Διερεύνησης Δημόσιας Πολιτικής (Policy Foresight Report) Δράση 4.4. Ioύλιος 2015 Σκοπιμότητα-στόχοι Στο πλαίσιο της δράσης 4.4. προβλέπεται η εκπόνηση μίας Έκθεσης Προοπτικής Διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

04/29/15. ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

04/29/15. ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 04/29/15 ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Παρενέργειες από την ανάπτυξη του τουρισµού Νέοι χώροι για τουριστικές εγκαταστάσεις (δάση, ακτές) Ρύπανση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIA MONTE CARLO ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ RIDGE ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

MIA MONTE CARLO ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ RIDGE ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 41, Τεύχος 2ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς «SPOUDAI», Vol. 41, No 2, University of Piraeus MIA MONTE CARLO ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ RIDGE ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Του Πάνου Αναστ. Πανόπουλου Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Μάθημα: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Διδάσκων Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ, Φώτης Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Εθνική Νοµοθεσία Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Εθνική Νοµοθεσία Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Το 1986 η εθνικήνοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1 2. Μέθοδοι σταθερών

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ Σπύρος Κουβέλης Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ 1. Ramsar και Νερό 1.1 Γιατί η Σύμβαση Ραμσαρ χρειάζεται να ασχολείται με το Νερό? 1.2 Γιατί οι διαχειριστές Νερού

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Tsimtsiridis

Georgios Tsimtsiridis Sustainable Touristic Development in the Municipality of Almopia Georgios Tsimtsiridis Vice Mayor of Almopia Δήμος Αλμωπίας Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Η τουριστική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε μορφή της προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ερευνητική Μονάδα GIS Marathon Data Systems 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών GIS Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 81-89) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 81-89) Ιεραρχική Ανάλυση ηµήτριος Καραπιστόλης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: το μέλλον είναι εδώ! Κώστας Δ. Καλαμποκίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ http://catastrophes.geo.aegean.gr NATECH Συνεχής αντιμετώπιση περιβαλλοντικών (και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Ευάγγελος 2. Επώνυμο: Ματζίρης 3. Ημερομηνία Γέννησης: 21/4/1965 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με πέντε παιδιά Τίτλοι σπουδών: 1. Βασικός τίτλος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα Σύνταξη: ΕΠΤΑ ΕΠΕ - Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων

Έκθεση αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα Σύνταξη: ΕΠΤΑ ΕΠΕ - Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων Έκθεση αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα Σύνταξη: ΕΠΤΑ ΕΠΕ - Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Γενικά... 4 2. Επισκεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 3 η : Ο Αγροτικός Τουρισμός. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 3 η : Ο Αγροτικός Τουρισμός. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Τουρισμός Ενότητα 3 η : Ο Αγροτικός Τουρισμός Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντακόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ Α7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ Α7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. TO ΕΡΓΟ «ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL HABITATS AND SIGNIFICANT AVIFAUNA SPECIES IN NATURA 2000 NETWORK SITES OF EPANOMI AND AGGELOCHORI LAGOONS, GREECE» - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Χαμόγλου Μαρία MSc, Χατζηγούλας Αλέξανδρος, Δρ. Παπαδημητρίου Δότη Δράσεις εξωστρέφειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα