ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ"

Transcript

1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Τόλης Κωνσταντίνος 1 Καραμέρης Αθανάσιος 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης του οικοτουρισμού στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, μέσω διερεύνησης των απόψεων ειδικών του οικοτουρισμού και επισκεπτών της περιοχής έρευνας αφ ενός και αφ ετέρου της χρήσης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Οι ειδικοί του οικοτουρισμού ιεράρχησαν τους κύριους παράγοντες και υποπαράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, προσδιόρισαν το βάρος (σημαντικότητα) του καθενός για την οικοτουριστική ανάπτυξη και ιεράρχησαν τις επεμβάσεις που κρίθηκαν αναγκαίες. Τα βάρη που προσδιορίστηκαν ενσωματώθηκαν στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την ανάλυση και τον προσδιορισμό της αναψυχικής-οικοτουριστικής καταλληλότητας. Με τη δημοσκόπηση των επισκεπτών επιχειρήθηκε η σκιαγράφηση του profil των επισκεπτών, οι απόψεις και προσδοκίες τους από το Εθνικό Πάρκο Κερκίνης καθώς και τα προβλήματα που διαπίστωσαν κατά την επίσκεψή τους. Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε για την χωρική ανάλυση της περιοχής, την επιλογή των κατάλληλων περιοχών για οικοτουριστική ανάπτυξη και την απεικόνιση του αποτελέσματος. Η έρευνα «υπέδειξε» δώδεκα περιοχές οι οποίες συγκεντρώνουν τα πλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, συνολικής έκτασης 1899 ha ήτοι το 2,42% της συνολικής έκτασης του Πάρκου. Τέλος, για τις επιλεγείσες περιοχές προτείνονται επεμβάσεις για την αναβάθμιση τους. Λέξεις Κλειδιά: Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, Ramsar, Natura, Οικοτουρισμός, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αναψυχική Καταλληλότητα, Διερεύνηση απόψεων επισκεπτών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα εθνικά πάρκα ορίζονται ως «προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες έχουν μοναδικά φυσικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, υψηλή αισθητική αξία, ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα, και ποικίλους αναψυχικούς πόρους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (IUCN, 1994). Η σημασία των προστατευόμενων φυσικών περιοχών και των δασών ως αναψυχικοί προορισμοί αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες (Brandli and Ulmer 2001, Lynn and Brown 2003). Παράλληλα εμφανίζεται μια νέα μορφή τουρισμού, ο οικοτουρισμός, συμβατή με το 1 Δασολόγος MSc στην Δασική Αναψυχή, 2 Καθηγητής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος / ΑΠΘ, 1

2 φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες με συνεχώς αυξανόμενη τάση (Καραμέρης 1999, Κομίλης 2001). Ο οικοτουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις ευαίσθητες ή προστατευόμενες περιοχές, καθώς και με το καθεστώς διατήρησης και προστασίας αυτών και προτείνεται ως το βασικότερο μέσο αυτοχρηματοδότησης των προστατευόμενων περιοχών (Dharmaratne et al., 2000), αφού εντάσσει την προστασία του περιβάλλοντος, ως ειδική μορφή χρήσης γης, στο παραγωγικό πρότυπο των προστατευόμενων περιοχών και επιπλέον προωθείται ως αντισταθμιστικό όφελος, για να στηρίξει τα εισοδήματα που θίγονται από τους περιορισμούς του καθεστώτος περιβαλλοντικής προστασίας (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - WWF Ελλάς 2000, Καραμέρης 1997, 1999). Κατά συνέπεια ο σχεδιασμός της αναψυχής οφείλει να είναι ορθολογικός και σύμφωνος με τις επιταγές της αειφορικής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, στοχεύοντας στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ φυσικών πόρων και κοινωνικών αναγκών ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να προαχθεί η προστασία του περιβάλλοντος (Bell 2001). Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο παίζουν αφ ενός η καταγραφή και ανάλυση των φυσικών, πολιτιστικών και αισθητικών αξιών μιας περιοχής και αφ ετέρου οι απόψεις των επισκεπτών. (Roggenbuck and Lucas 1986, Roovers and others 2002). Το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού της διαχείρισης της αναψυχής συνιστά η επιλογή των κατάλληλων περιοχών ή διαφορετικά ο προσδιορισμός της αναψυχικής καταλληλότητας (recreation suitability), μέσω της οποίας καταγράφονται και αξιολογούνται όλες οι φυσικές παράμετροι κάθε μονάδας γης (Mc Harg 1969, Pease and Coughlin 1996, Steiner and others 2000). Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν παλαιότερα (Steers, 1944), αποσκοπούσαν απλά στον εντοπισμό περιοχών για αναψυχή με βάση την μορφολογία του εδάφους. Έως τα τέλη του 20ου αιώνα η επιλογή των άριστων θέσεων για οικοτουριστικές υποδομές και δραστηριότητες βασίζονταν σε εμπειρικά κριτήρια και ενείχαν υψηλό βαθμό υποκειμενισμού. Το πρόβλημα αυτό αμβλύνθηκε τα τελευταία χρόνια με την χρήση των Γ.Σ.Π. (Heywood and others 1998, Καραμέρης και Κατραμάτος 1999). Η συμβολή των Γ.Σ.Π. στο σχεδιασμό της αναψυχής είναι ιδιαίτερα σημαντική και οι εφαρμογές τους σε αυτό τον τομέα αναμένεται να αυξηθούν μελλοντικά. Η μέθοδος που συνδυάζει τη χρήση Γ.Σ.Π., τη διερεύνηση ειδικών καθώς και των επισκεπτών για να εντοπιστούν οι καταλληλότερες περιοχές ώστε να προταθούν σε αυτές οικοτουριστικές υποδομές και δραστηριότητες επιτρέπει μια ευρεία προσέγγιση στον πολύ-αντικειμενικό σχεδιασμό της διαχείρισης της αναψυχής (multiobjective recreational management planning) (Gül et al., 2006). Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να προσδιορίσει τις καταλληλότερες περιοχές για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης μέσα από τη χρήση Γ.Σ.Π καθώς και τη διερεύνηση των απόψεων ειδικών του οικοτουρισμού και επισκεπτών. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης (Ε.Π.Λ.Κ.), η συνολική έκταση του οποίου ανέρχεται σε στρέμματα περίπου και περιλαμβάνει τον υγρότοπο της Λίμνης Κερκίνης καθώς και τις οροσειρές Μπέλλες (Κερκίνη) και Κρούσια (Μαυροβούνι και Δύσωρο) (Χάρτης 1). Είναι ένας από τoυς 11 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας (γvωστoί και ως Υγρότoπoι Ramsar). Το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης έχει διαιρεθεί σε 4 ζώνες προστασίας: Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, Ζώνη Προστασίας της Φύσης, Περιφερειακή Ζώνη και Ζώνη Οικοανάπτυξης Α και Β, με διαφορετικό βαθμό προστασίας η κάθε μία. 2

3 Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έξαρση ο οικοτουρισμός στην περιοχή με την προσφορά αρκετών επιλογών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στους επισκέπτες. 3

4 Χάρτης 1. Περιοχή έρευνας. (Πηγή: Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κέρκινης). 4

5 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε διαρθρώνεται στα πέντε στάδια: 1. Συλλογή χωρικών δεδομένων, προεπεξεργασία και εισαγωγή τους στο ΓΣΠ. Όλα τα διαθέσιμα γεωγραφικά δεδομένα εντάχθηκαν σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών με κοινό προβολικό σύστημα (ΕΓΣΑ87) για την ενιαία διαχείριση των διαθέσιμων δεδομένων. Για τις εργασίες αυτές χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ΑrcGIS 9.2. Μετά από τις διεργασίες της γεωαναφοράς (georeferencing), της ψηφιοποίησης (digitization) σε κλίμακα 1: και της δημιουργίας των πινάκων περιγραφικών δεδομένων (attribute tables), τα παραχθέντα σχηματικά (shapefiles) και ψηφιδωτά (raster) αρχεία που προέκυψαν αποθηκεύτηκαν στο ΑrcGIS Καθορισμός των κύριων και δευτερευόντων παραγόντων του οικοτουρισμού Οι κύριοι παράγοντες καθώς και οι υποπαράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της οικοτουριστικής καταλληλότητας μιας περιοχής και ελήφθησαν υπόψη, επιλέχθηκαν μετά από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (Gunn 1994, Boyd & Butler 1996, Starr et al., 1999, Bruehler & Sondergaard 2004, Mc Harg 1969, Levinsohn and others 1987, Bahaire and Elliott-White 1999, Dickey and Higham 2005, Goossen and Langers 2000, Gül et al. 2006, Kliskey 2000, Steers 1944 και Smith and Theberge 1986, 1987). Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν εννιά κύριοι παράγοντες, οι οποίοι διακρίθηκαν σε επιμέρους υποπαράγοντες (Πίνακας 1). Η ύπαρξη των υποπαραγόντων δίνει τη δυνατότητα ποσοτικής εκτίμησης της σημαντικότητάς τους. Πίνακας 1. Κύριοι παράγοντες και υποπαράγοντες οικοτουριστικής καταλληλότητας. 3. Καθορισμός των βαρών μέσω δημοσκόπησης ειδικών του οικοτουρισμού Για τον καθορισμό της σημαντικότητας (βάρους) καθενός από τους κύριους παράγοντες και τους υποπαράγοντες της οικοτουριστικής καταλληλότητας διενεργήθηκε δημοσκόπηση 5

6 μεταξύ ειδικών που εμπλέκονταν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του οικοτουριστικού σχεδιασμού (ειδικοί οικοτουρισμού). Οι κύριοι παράγοντες της οικοτουριστικής καταλληλότητας ιεραρχήθηκαν ως προς τη σημαντικότητά τους με τη βοήθεια μιας κλίμακας βαθμολόγησης από 1 (ασήμαντος) έως 10 (ο πιο σημαντικός). Το άθροισμα της βαθμολόγησης καθενός παράγοντα διαιρέθηκε στη συνέχεια με το σύνολο των επιμέρους αθροισμάτων όλων των παραγόντων και προέκυψε το βάρος εκάστου παράγοντα. Οι υποπαράγοντες της οικοτουριστικής καταλληλότητας αξιολογήθηκαν ως προς τη σημαντικότητά τους ανά κλάση με τη βοήθεια μιας κλίμακας σημαντικότητας από 1 (μικρή σημαντικότητα) έως 4 (μεγάλη σημαντικότητα). Τέλος ιεραρχήθηκαν 10 προτεινόμενες δράσεις, από άποψη σημαντικότητας (κλίμακα 1-10), για τη γενικότερη ανάπτυξη του οικοτουρισμού στο ΕΠΛΚ. 4. Εισαγωγή των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης των ειδικών στο ΓΣΠ, και καθορισμός της καταλληλότητας των περιοχών Σε αυτό το στάδιο έλαβε χώρα η χωρική ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα χωρικά δεδομένα και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του ερωτηματολογίου των ειδικών. Η διαδικασία της χωρικής ανάλυσης που ακολουθήθηκε σε αυτό το στάδιο διακρίνεται σε τρία επίπεδα. α. Από την επεξεργασία των σχηματικών αρχείων που δημιουργήθηκαν προέκυψαν έξι χάρτες αποστάσεων, ένας χάρτης χρήσεων γης και ένας χάρτης δασικής βλάστησης. β. Οι παραχθέντες χάρτες εισήχθηκαν στο Γ.Σ.Π και αναταξινομήθηκαν (reclassify) (ArcMap-Spatial Analyst-Reclassify), έτσι ώστε να προκύψουν οι χάρτες καταλληλότητας ως προς τις μελετώμενες παραμέτρους. γ. Λαμβάνοντας υπόψη τα βάρη των 11 υποπαραγόντων του οικοτουρισμού και εισάγοντάς τα στον «χωρικό αναλυτή» του ArcGis 9.2 μαζί με τα αντίστοιχα αναταξινομημένα κανναβικά αρχεία προέκυψε ο τελικός χάρτης καταλληλότητας των περιοχών για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Οι επιμέρους περιοχές ταξινομήθηκαν στη συνέχεια ανάλογα με το βαθμό καταλληλότητά τους σε: 1.Ακατάλληλες περιοχές (με τιμές 1,384-2,5). 2. Ουδέτερες περιοχές (με τιμές από 2,5-3) 3. Κατάλληλες περιοχές (με τιμές από 3-3,511). 5. Διερεύνηση των απόψεων των επισκεπτών Η διερεύνηση των απόψεων των επισκεπτών του ΕΠΛΚ έγινε μέσω δημοσκόπησης η οποία έλαβε χώρα την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2009 με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο επικεντρώθηκε στα χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις των επισκεπτών σχετικά με τις πλέον επιθυμητές περιοχές για άσκηση του οικοτουρισμού εντός του ΕΠΛΚ. Συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια. Η επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε σε Η/Υ με τη βοήθεια του προγράμματος S.P.S.S 16.0 (Statistical Pacage for Social Sciences). Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν η περιγραφική στατιστική ανάλυση (descreptive statistics) και αφορούσε στη σύνταξη των πινάκων συχνοτήτων και στον υπολογισμό του βαθμιδωμένου μέσου όρου για το σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 6

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Αποτελέσματα δημοσκόπησης ειδικών του οικοτουρισμού. Οι απόψεις των ειδικών σχετικά με την ιεράρχηση των κύριων παραγόντων καταγράφονται στον πίνακα 2, μέσα από τις οποίες προσδιορίστηκε ο συντελεστής βαρύτητας καθενός παράγοντα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο παράγοντας που θεωρείται σημαντικότερος για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην περιοχή είναι «η εγγύτητα των θέσεων σε υδάτινους πόρους» (συντελεστής βαρύτητας 0,136) και ακολουθούν με την ίδια βαρύτητα (σ.β. 0,128): η «πρόσβαση των επισκεπτών στις θέσεις», η «βλάστηση της περιοχής» και η «οπτική/αισθητική αξία των θέσεων». Ομως, μετά την απόρριψη του παράγοντα «οπτική/αισθητική αξία των περιοχών», λόγω έλλειψης δεδομένων για τον υποπαράγοντα «θέσεις θέας», οι συντελεστές βαρύτητας, που αναφέρονται στον πίνακα 2, προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα και παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Πρόκειται για τους συντελεστές οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη κατά την χωρική ανάλυση. Η αξιολόγηση των ειδικών ως προς την καταλληλότητα των υποπαραγόντων για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού φαίνεται στον πίνακα 4. Η αξιολόγηση έδειξε ότι η «ιδανική» περιοχή για ανάπτυξη του οικοτουρισμού εντός του ΕΠΛΚ πρέπει να βρίσκεται κοντά στη λίμνη Κερκίνη και τους λοιπούς υδάτινους πόρους, κοντά σε ιστορικά/πολιτιστικά αξιοθέατα και κοντά σε ασφαλτόδρομους. Θα πρέπει επίσης να βρίσκεται σε δασική περιοχή με μικτή βλάστηση, να έχει θέα προς τη λίμνη, πολύ υψηλή αισθητική αξία, μικρή εδαφική κλίση, υψόμετρο σχετικά υψηλό, έκθεση ανατολική και τέλος να μην βρίσκεται εντός ζωνών απόλυτης προστασίας ενώ θα πρέπει να μην είναι κοντά σε υποβαθμισμένες και ρυπασμένες εκτάσεις και σε κεραίες τηλεφωνίας. Τα μέτρα που προτείνονται για την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής λίμνης Κερκίνης ιεραρχήθηκαν από τους ειδικούς ως εξής (πίνακας 5). Πρώτης προτεραιότητας είναι το «δίκτυο πινακίδων πρόσβασης στην περιοχή», ακολουθεί η «διαμόρφωση θέσεων ανάπαυσης, παρατήρησης, ερμηνείας και αυτοξενάγησης» και έπονται η «τοποθέτηση συστήματος ζωντανής μεταφοράς ψηφιακής εικόνας από τον υγρότοπο στο Κέντρο Ενημέρωσης», η «έκδοση τουριστικού οδηγού-εγχειριδίου παρατήρησης», η «δημιουργία σηματοδοτημένων περιπατητικών μονοπατιών» κ.ά. Με τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε προσδιορίστηκαν 12 θέσεις στην περιοχή λίμνης Κερκίνης για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού (χάρτης 2), συνολικής έκτασης 1899 ha, που αντιστοιχεί στο 2,42 % της συνολικής έκτασης του ΕΠΛΚ. Οι περιοχές αυτές είναι διάσπαρτες σε όλη την έκταση του ΕΠΛΚ σε παραλίμνιες, πεδινές και ορεινές θέσεις. Περιοχές συνολικής έκτασης ha ήτοι το 52,26 % της έκτασης του ΕΠΛΚ χαρακτηρίζονται ως «ουδέτερες ή μέτριας καταλληλότητας» και μπορούν να χρησιμεύσουν μελλοντικά για αναψυχικούς σκοπούς (reserve areas) (Gül. κ.α., 2006). Τέλος, οι «ακατάλληλες» περιοχές καλύπτουν επιφάνεια ha και αποτελούν το 45,29 % της συνολικής έκτασης του ΕΠΛΚ. Οι περιοχές αυτές πρέπει να διαχειρίζονται με πρώτο μέλημα την προστασία (Gül. κ.α., 2006). 2. Αποτελέσματα δημοσκόπησης των επισκεπτών του ΕΠΛΚ. Οι επισκέπτες του ΕΠΛΚ είναι στην πλειονότητά τους ιδιωτικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες και ανήκουν κυρίως στην ηλικιακή κλάση Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 70% αυτών προέρχεται κυρίως από τα πιο κοντινά αστικά κέντρα, τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες. 7

8 Πίνακας 2. Ιεράρχηση από τους ειδικούς των κύριων παραγόντων ως προς την καταλληλότητά τους για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. 8

9 Πίνακας 3. Συντελεστές βαρύτητας των κύριων και δευτερευόντων παραγόντων του οικοτουρισμού που συμμετέχουν στην χωρική ανάλυση Χάρτης 2. Καταλληλότητα περιοχών για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στο ΕΠΛΚ. 9

10 Πίνακας 4. Ιεράρχηση από τους ειδικούς των υποπαραγόντων ως προς την καταλληλότητά τους για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. 10

11 Πίνακας 5. Ιεράρχηση από τους ειδικούς των προτάσεων οικοτουριστικής ανάπτυξης του ΕΠΛΚ 11

12 Επισκέφτηκαν το ΕΠΛΚ με το αυτοκίνητο, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον άλλες τρεις επισκέψεις κατά το παρελθόν και θεωρούν τους ανοιξιάτικους μήνες (με προτιμότερο τον Μάιο) τους καλύτερους μήνες για επίσκεψη. Η ομάδα επίσκεψης αποτελείτο από 2-4 κυρίως άτομα, παρέμειναν κατά μέσο όρο δύο ημέρες και η πρόθεσή τους για εκ νέου επίσκεψη ήταν δεδομένη. Δεδομένη επίσης φάνηκε να είναι και η πρόθεσή τους να συστήσουν το ΕΠΛΚ και σε άλλους, γεγονός που εκφράζει το υψηλό βαθμό ικανοποίησης που απολαμβάνουν οι επισκέπτες του ΕΠΛΚ. Ως προς τις δραστηριότητές τους προτιμήθηκε η οδήγηση, ο περίπατος/περιήγηση, η φωτογράφηση, η παρατήρηση πουλιών και η βαρκάδα στη λίμνη. Περίπου ένας στους τρεις αγόρασε τοπικά προϊόντα, επισκέφτηκε τα ιαματικά λουτρά και τα πολιτιστικά αξιοθέατα της περιοχής και έκανε ιππασία. Τα σημαντικότερα προβλήματα που συνάντησαν οι επισκέπτες ήταν η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, η έλλειψη διαμορφωμένων χώρων αναψυχής, η ύπαρξη απορριμμάτων, η ελλιπής σήμανση που δυσκολεύει την περιήγηση και η ανεπάρκεια του δικτύου των μονοπατιών. Οι προορισμοί εντός του ΕΠΛΚ που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις ήταν τα λιμανάκια στην Κερκίνη και το Μανδράκι, τα οχυρά Ρούπελ και Ιστίμπεη, τα Ιαματικά Λουτρά και το Ενυδρείο της Βυρώνειας. Περίπου οι μισοί θα επισκέπτονταν το Κέντρο Πληροφόρησης και το Ιερό Ησυχαστήριο του Τιμίου Προδρόμου στο Ακριτοχώρι. Οι επισκέπτες σχημάτισαν πολύ καλή εντύπωση από τη λίμνη και τα πουλιά καθώς και από την ομορφιά του τοπίου και την αίσθηση γαλήνης. Καλές εντυπώσεις αποκόμισαν από το Κέντρο Πληροφόρησης, τους ντόπιους, τα καταλύματα, τις ταβέρνες και το φαγητό, τα τοπικά προϊόντα και τις υπάρχουσες οικοτουριστικές δραστηριότητες. Τέλος μέτριες εντυπώσεις άφησαν στους επισκέπτες το οδικό δίκτυο της περιοχής, οι υπηρεσίες υγείας, οι παρεχόμενοι χάρτες αλλά και οι υπάρχουσες υποδομές για την παρατήρηση πουλιών. Παρατηρείται δηλαδή η ικανοποίηση των επισκεπτών από τον εξοπλισμό του ΕΠΛΚ, άλλα ταυτόχρονα και ο προβληματισμός τους σχετικά με τις υπάρχουσες υποδομές οικοτουριστικές και μη. Για τους επισκέπτες η «ιδανική» περιοχή για αναψυχή εντός του ΕΠΛΚ πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: να βρίσκεται κοντά στον τόπο διαμονής τους (ή το κατάλυμα), να έχει καλό οδικό δίκτυο, πολύ υψηλή αισθητική αξία και να βρίσκεται κοντά σε πολιτιστικά αξιοθέατα και σε υδάτινους πόρους. Επίσης, να είναι καθαρή, να υπάρχουν μονοπάτια, θέσεις θέας και διαμορφωμένοι χώροι αναψυχής. Τέλος, να διαθέτει αξιόλογο και αξιόπιστο ιατρικό κέντρο, να φέρει μικτή δασική βλάστηση, να βρίσκεται σε σχετικά υψηλό υψόμετρο και να παρουσιάζει μικρή εδαφική κλίση. Οι επισκέπτες προτείνουν κατά σειρά προτίμησης «βελτίωση των λοιπών υποδομών (οδικό δίκτυο, σήμανση, απομάκρυνση σκουπιδιών)», «προώθηση και διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο» και «βελτίωση των οικοτουριστικών υποδομών (χώροι αναψυχής, μονοπάτια, παρατηρητήρια)», «σεμινάρια ενημέρωσης των ντόπιων επιχειρηματιών και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του οικοτουρισμού», «βελτίωση των παρεχόμενων χαρτών και οικοτουριστικών οδηγών» και τέλος «σεμινάρια περιβαλλοντικής ενημέρωσης των τουριστών». Τα υψηλά ποσοστά που συγκέντρωσαν οι πιο πάνω προτάσεις καταδεικνύουν την αναγκαιότητα λήψεως μέτρων και άμεσης εφαρμογής τους. Τέλος, οι επισκέπτες θα ήθελαν να αναπτυχθούν περαιτέρω, η περιήγηση στη λίμνη Κερκίνη (κανό/βαρκάδα), η περιήγηση σε οργανωμένα μονοπάτια, η παρατήρηση πουλιών, η ιππασία και η ποδηλασία. 12

13 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το μέγεθος των επιλεγεισών περιοχών για οικοτουριστική ανάπτυξη (1899 ha) είναι αποδεκτό, καθόσον το ποσοστό τους (2,42%) ανταποκρίνεται στα πλαίσια που θέτει ο Mracek (1975) σύμφωνα με τα οποία οι προστατευόμενες περιοχές δεν θα πρέπει να έχουν πάνω από το 10% των εκτάσεών τους «αφιερωμένες» στην αναψυχή. Το ΕΠΛΚ δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών ιδιαίτερα κατά τους ανοιξιάτικους μήνες. Κατά συνέπεια, η φόρτιση της προστατευόμενης περιοχής είναι αναπόφευκτη και είναι αναγκαία η υιοθέτηση πρακτικών και η υλοποίηση δράσεων προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης της υποβάθμισης των φυσικών πόρων του ΕΠΛΚ τη συγκεκριμένη περίοδο. Το ποσοστό των επισκεπτών που χρησιμοποίησε το Ι.Χ. αυτοκίνητο για περιήγηση εντός του Ε.Π.Λ.Κ., εμφανίζεται πολύ αυξημένο για τα δεδομένα μιας προστατευόμενης περιοχής, καθώς αποτελεί πηγή ηχητικής όχλησης και περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το γεγονός αυτό εγείρει προβληματισμούς και καταδεικνύει την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τον περιορισμό της χρήσης του εντός της προστατευόμενης περιοχής. Τα υψηλά ποσοστά αναφοράς σε προτάσεις βελτίωσης του επιπέδου οικοτουριστικής ανάπτυξης καταδεικνύουν την αναγκαιότητα λήψεως μέτρων και άμεσης εφαρμογής τους. Παρατηρείται επίσης η ικανοποίηση των επισκεπτών από τον φυσικό εξοπλισμό του ΕΠΛΚ, άλλα ταυτόχρονα και ο προβληματισμός τους σχετικά με τις υπάρχουσες υποδομές οικοτουριστικές και μη. Η ταύτηση απόψεων των ειδικών του οικοτουρισμού και των επισκεπτών ως προς τα χαρακτηριστικά της «ιδανικής» περιοχής για αναψυχή σε αντιπαράθεση με την υπάρχουσα κατάσταση οδηγεί στη διαπίστωση αποκλίσεων και κατ επέκταση στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για άμβλυνσή τους. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα ευρήματα της έρευνας και τις επιτόπιες παρατηρήσεις προτείνονται για την γενικότερη βελτίωση του οικοτουρισμού στο ΕΠΛΚ τα εξής: 1. Εγκατάσταση δικτύου πινακίδων πρόσβασης (στην περιοχή) στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, ώστε να διευκολύνεται η προσέγγιση του ΕΠΛΚ από τους επισκέπτες, καθώς και ξύλινων πινακίδων ενημέρωσης και περιήγησης εντός του ΕΠΛΚ 2. Βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του δρόμου πέριξ της λίμνης Κερκίνης. Η κακή ποιότητα του οδικού δικτύου ήταν, σύμφωνα με τους επισκέπτες, το σημαντικότερο πρόβλημα στο ΕΠΛΚ. 3. Διαμόρφωση θέσεων ανάπαυσης, παρατήρησης, ερμηνείας και αυτο-ξενάγησης γύρω από τη λίμνη Κερκίνη. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι η αρμόζουσα σε έναν υγροβιότοπο Ramsar. 4. Αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης, επαναλειτουργία του Γραφείου Προώθησης Οικοτουρισμού (στον Λιθότοπο) και αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΛΚ.. 5. Απομάκρυνση σκουπιδιών και η εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε όλους τους χώρους συγκέντρωσης επισκεπτών. 6. Προώθηση και διαφήμιση του ΕΠΛΚ στα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο ώστε να διευρυνθούν τα όρια «ακτινοβολίας του Πάρκου. 7. Οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων ενημέρωσης των ντόπιων επιχειρηματιών και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του οικοτουρισμού για την αρμονική ενσωμάτωση της τοπικής κοινωνίας στο εγχείρημα του οικοτουρισμού,. 8. Αναβάθμιση των οικοτουριστικών καταλυμάτων μέσω της βιολογικής διαχείρισης των αποβλήτων τους, της ενεργειακής ανεξαρτησίας τους (με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 13

14 ενέργειας), του βιοκλιματικού σχεδιασμού τους και της παροχής μόνο βιολογικών ντόπιων προϊόντων στους επισκέπτες τους. 9. Προσέλκυση εθελοντών στο ΕΠΛΚ. Η δημιουργία εθελοντικών ομάδων εργασίας αποτελεί μια άριστη οργανωτική παρέμβαση που θα βοηθήσει στην θεραπεία πολλών προβλημάτων και στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 10. Λειτουργία ενός «οικολογικού» τρένου, με χαμηλά επίπεδα ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, για τη ξενάγηση των επισκεπτών γύρω από τη λίμνη, αποθαρρύνοντάς τους έτσι να χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά οχήματά τους μέσα στο Εθνικό Πάρκο. 11. Επιδότηση από πλευράς πολιτείας των ντόπιων βαρκάρηδων ώστε να προμηθευτούν σύγχρονα πλοιάρια που κινούνται από ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παράγουν σημαντικά λιγότερο θόρυβο και ρύπους. 12. Συντήρηση και σηματοδότηση όλων των υπαρχόντων περιπατητικών μονοπατιών στις οροσειρές Μπέλλες και Κρούσια και δημιουργία χώρων αναψυχής. POSSIBILITIES OF ECOTOURISM DEVELOPMENT IN THE NATIONAL PARK KERKINI S LAKE Tolis Konstantinos Dipl. Forester MSc in Forest Recreation Karameris Athanassios Professor, Faculty of Forestry and Natural Environment ABSTRACT The present paper aims at the estimation of possibilities of ecotourism development in the National Park of Lake Kerkini, by means of opinions investigation of ecotourism experts and visitors of the research region on the one hand and on the other hand the use of Geographic Information Systems. The ecotourism experts put hierarchical the main factors and the subfactors that influence the ecotourism development, determined for each one the weight (importance) for the ecotourism development and put hierarchical the interventions that were considered necessary. The weights that were determined were incorporated in the Geographic Information System on the analysis and the determination of recreational appropriateness. With the visitors opinion poll were attempted the outline of visitors profile, their opinions and expectations from the National Park Kerkini as well as the problems that they realised at their visit. The Geographic Information System was used for the territorial analysis of region, the choice of suitable sites for ecotourism development and the depiction of result. The research indicated twelve sites that assemble the most desirable characteristics for ecotourism development with a total area of 1899 ha i.e. 2,42% of Park area. Finally, for the selected sites are proposed interventions for their improvement Key words: National Park Kerkini s Lake, Ramsar, Natura, Ecotourism, GIS, recreation suitability, visitor s opinion 14

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Ελληνόγλωσση Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - WWF Ελλάς Σχεδιασμός δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού. Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Τουρισμός - Πολιτισμός', Υποπρόγραμμα 'Τουρισμός'. Καραμέρης Α., 1997: Οικοτουριστική ανάπτυξη των δασών. Πρακτικά συνεδρίου με θέμα: Τα δάση της χώρας μας. Δράμα Καραμέρης Α., 1999: Οικοτουρισμός - Προστασία Φύσης : Μία συμβιωτική σχέση. Πρακτικά διεθνούς Συνεδρίου με θέμα Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σεπτεμβρίου, Σίγρι, Λέσβου Καραμέρης Α., και Κατραμάτος Δ., 1999: Εκτίμηση της αισθητικής ποιότητας του δασικού τοπίου ως συστατικού στοιχείου του σχεδιασμού αναψυχής. Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος Μ. Θεσσαλονίκη Κομίλης, Π., Οικοτουρισμός: Η εναλλακτική προοπτική αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Αθήνα: Προπομπός. - Ξενόγλωσση Bahaire, T. & Elliott-White, M., The Application of Geographical Information Systems (GIS) in Sustainable Tourism Planning: A Review, Journal of Sustainable Tourism, 7(2), pp Bell, S., Design for outdoor recreation. Spon Press, London, 217 pp. Boyd, S.W.&Butler, R.W., Seeing the Forest Through the Trees, in: L. C. Harrison&W. Husbands (Eds) Practicing Responsible Tourism: International Case Studies in Tourism Planning, Policy and Development, pp (Canada: John Wiley & Sons, Inc). Brandli, U. B., and U. Ulmer, Recreational function. Pages in P. Brassel, H. Lischke (eds.), Swiss National Forest inventory: Methods and models of the second assessment. Swiss Federal Research Institute WSL, Birmensdorf. Bruehler, G. & Sondergaard, M., GIS/GPS Trail Condition Inventories: A Virtual Toolbox for Trail Μanagers, in: Proceedings of the Twenty-Fourth Annual ESRI User Conference, 9 13 August (San Diego, CA: Environmental Systems Research Institute, Redlands, CA). Dharmaratne G. S., F. Yee Sang, L. J. Walling., Tourism potentials for financing protected areas. Ann Tourism Res 27: Dickey A. and Higham J.E.S, A Spatial Analysis of Commercial Ecotourism Businesses in New Zealand: A 1999 Benchmarking Exercise Using GIS.Department of Tourism, University of Otago, Dunedin, New Zealand. Tourism Geographies Vol. 7, No. 4, Goossen M. and Langers F., Assessing quality of rural areas in the Netherlands: finding the most important indicators for recreation. Landscape and Urban Planning 46 (2000) Gül A., Karaca Ö., Örükü K., An Approach for Recreation Suitability Analysis to Recreation Planning in Gölcük Nature Park. Environmental Management Vol. 37, No. 5, pp

16 Gunn, C.A., Tourism Planning: Basics, Concepts and Cases, 3rd edn (Washington, DC: Taylor & Francis). Heywood, I., S. Cornelius, and S. Carver., An introduction to Geographical Information Systems. Addison Wesley Longman, Ltd, New York, pp IUCN Definition of a protected area. Guidelines for protected areas management categories. Cambridge, UK. Kliskey A.D., Recreation terrain suitability mapping: a spatially explicit methodology for determining recreation potential for resource use assessment. Landscape and Urban Planning 52 (2000) Levinsohn, A., G. Langford, M. Rayner, J. Rintoul, and R. Eccles., A micro-computer based GIS for assessing recreation suitability. Proceedings of GIS 87, American Society for Photogrametry and Remote Sensing, Falls Church, Virginia, pp Lynn, N. A., and R. D. Brown., Effects of recreational use impacts on hiking experiences in natural areas. Landscape and Urban Planning 64: McHarg, I. L., Design with nature. Doubleday/Natural History Press, Doubleday & Company, Inc, Garden City, New York pp Mracek, Z, Recreation forests: Their delimitations and function arrangement. Prace Vulhlm 47: Pease, J. R., and R. E. Coughlin., Land evaluation and site assessment: A guidebook for rating agricultural lands. Soil and Water Conservation Society, Ankeny, Iowa. Roggenbuck, J. W., and R. C. Lucas., Wilderness use and user characteristics: A state of knowledge review. Invited paper, National Wilderness Research Conference, Ft. Collins, Colorado. Roovers, P., M. Hermy, and H. Gulinck., Visitor profile, perceptions and expectations in forests from a gradient of increasing urbanization in central Belgium. Landscape and Urban Planning 59: Smith, P. G. R. and Theberge, J. B., A review of criteria for evaluating natural areas. Environmental Management 10, Starr, M.J., Gratzer, M.A. & Lewis, A.R., The use of GIS in recreation planning: an application of spatial analysis to find suitable locations for recreational trails, in: Proceedings of the 1999 Northeastern Recreation Research Symposium, April, General Technical Report NC 269, pp Steers, J. A., Coastal preservation and planning. Geographical Journal 104, Steiner, F., L. McSherry, and J. Cohen, Land suitability analysis for the upper Gila River watershed. Landscape and Urban Planning 50: ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 16

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασµού στον Πολιχνίτο Λέσβου

Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασµού στον Πολιχνίτο Λέσβου 1 Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασµού στον Πολιχνίτο Λέσβου Βαγιάννη Ελένη (*), MSc, Υποψήφια διδάκτωρ, Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000 «ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ GR 2140001 (SCI)» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στεφ. Παρασκευόπουλος Καθηγητής ΠΤΕΑ-ΠΘ Εισαγωγή Ο ορισμός του οικοτουρισμού που ι σχύει κα ι γ ια τ ις προστατευόμενες περιοχές δίνεται από τη Σβωρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Μαρία Παρταλίδου 1

Η ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Μαρία Παρταλίδου 1 Η ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Μαρία Παρταλίδου 1 ιδάκτωρ Αγροτικής Οικονοµίας & Αγροτικού Τουρισµού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αγροτικός τουρισµός είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ι. Μ. Αθανασίου 1, Δ. Π. Καλύβας 1, Γ. Π. Πετρόπουλος 1,2, Β. Ι. Κόλλια 1 1 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Μπακογιάννης, Ευθύμιος 1, Βάσση, Αυγή 2, Σιόλας, Άγγελος 3 1 Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή. Ευαγγελία Γ. Μάγου Υποβλήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιβλέπων: Γεώργιος Μιγκίρος - Καθηγητής.

Μεταπτυχιακή Διατριβή. Ευαγγελία Γ. Μάγου Υποβλήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιβλέπων: Γεώργιος Μιγκίρος - Καθηγητής. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Aθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Εργαστήριο Ορυκτολογίας & Γεωλογίας ΠΜΣ: Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία Κλάδος: Γεωπληροφορικής Δημιουργία Χωρικής Βάσης Δεδομένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

The contribution of Bioclimatic design of open spaces to the urban web. A case study: Environmental design for the surrounding area of TEI Karditsas

The contribution of Bioclimatic design of open spaces to the urban web. A case study: Environmental design for the surrounding area of TEI Karditsas Η Συµβολή του βιοκλιµατικού σχεδιασµού υπαίθριων χώρων στη βελτίωση του ιστού της πόλης. Μελέτη περίπτωσης:περιβαλλοντικός σχεδιασµός του περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ Καρδίτσας ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΩ Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΟΣ 5 VOLUME 5 ΤΕΥΧΟΣ 1 ISSUE 1 ΜΑΪΟΣ 2006 MAY 2006 ΣυντακτικH ΕπιτροπH ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM MANAGEMENT Διπλωματική Εργασία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σκριμιζέα, Ειρήνη 1,*, Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης 2, Σιόλας, Άγγελος 3 1 Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Κατάλληλων Ενδιαιτημάτων Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας με Χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Εντοπισμός Κατάλληλων Ενδιαιτημάτων Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας με Χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. Οικοτουρισµός και προστασία της φύσης σε νησιωτικές περιοχές. Η διεθνής εµπειρία Αναγνώριση καλών πρακτικών ανάπτυξης του οικοτουρισµού στα νησιά των Κυκλάδων Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, (Α.Μ.814) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κος ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΑΝΤΙ ΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4.

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.4 Σχέδιο επιστηµονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.5 Σχέδιο επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ. «Οικοτουρισμός και άλλες εναλλακτικές προτάσεις για τον τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ. «Οικοτουρισμός και άλλες εναλλακτικές προτάσεις για τον τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές» ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ «Οικοτουρισμός και άλλες εναλλακτικές προτάσεις για τον τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές» 7 & Νοεμβρίου 2003 Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών Υγροβιοτόπου Ψαλιδίου Θέρμη,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ 2010 Περιεχόμενα Σελ 1. Εισαγωγή 2 2. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ «Μελέτη χωροθέτησης τουριστικών υποδομών στη βάση της φέρουσας ικανότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. Eleftheria Athanasoula February 2009

ABSTRACT. Eleftheria Athanasoula February 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις του τοπικού πληθυσµού για τη διαχείριση του εθνικού δρυµού Πίνδου (Βάλια Κάλντα) Ελευθερία K. Αθανασούλα Επιβλέπων καθηγητής: Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα