PI0803 / Διάγραμμα 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PI0803 / Διάγραμμα 1"

Transcript

1 PI0803 / Διάγραμμα 1

2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΕΕΥΝΑΣ ΡΕΔΙΟΥ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8) FORUM ΑΓΟΑ ΙΔΕΩΝ Ροςοτικι ζρευνα, με τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ ςτα νοικοκυριά των ερωτϊμενων και χριςθ δομθμζνου ερωτθματολογίου Γενικόσ πλθκυςμόσ 18 ετϊν και άνω Το ςφνολο τθσ χϊρασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των νιςων Αιγαίου και Ιονίου Το ςχεδιαςκζν μζγεκοσ του δείγματοσ ανζρχεται ςε 600 άτομα και το πραγματοποιθκζν ςε 608 άτομα 15-17/01/2008 Ακολουκικθκε θ μζκοδοσ τθσ πολυςταδιακισ ςτρωματοποιθμζνθσ δειγματολθψίασ Για τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και ςε διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 95%, το τυπικό ςφάλμα υπολογίηεται ςε +/- 4,1% Εργάςτθκαν 36 ερευνθτζσ και 2 επόπτεσ PI0803 / Διάγραμμα 2

3 ΘΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κατά τθ γνϊμθ ςασ πόςο ςθμαντικι είναι θ επιρροι που αςκεί ςιμερα θ κρθςκεία ςτθν ελλθνικι κοινωνία; Πολφ, αρκετά, όχι και τόςο, ι κακόλου ςθμαντικι; Ρολφ ςθμαντικι Αρκετά ςθμαντικι Πχι και τόςο ςθμαντικι Κακόλου ςθμαντικι PI0803 / Διάγραμμα 3

4 ΘΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κατά τθ γνϊμθ ςασ πόςο ςθμαντικι είναι θ επιρροι που αςκεί ςιμερα θ κρθςκεία ςτθν ελλθνικι κοινωνία; Πολφ, αρκετά, όχι και τόςο, ι κακόλου ςθμαντικι; 3% Πχι και τόςο / Κακόλου ςθμαντικι 30% Ρολφ / Αρκετά ςθμαντικι 67% PI0803 / Διάγραμμα 4

5 ΘΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΓΚΙΣΗ ΜΕ ΡΑΛΑΙΟΤΕΑ Σε ςφγκριςθ με παλαιότερα, (10-15 χρόνια), πιςτεφετε ότι ςιμερα θ επιρροι τθσ κρθςκείασ ςτθν Ελλάδα είναι μεγαλφτερθ, μικρότερθ, ι ίδια; Η ίδια 20% Μικρότερθ 60% 3% Μεγαλφτερθ 17% PI0803 / Διάγραμμα 5

6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ Για εςάσ προςωπικά, ο ρόλοσ τθσ κρθςκείασ ςτθ ηωι ςασ, πόςο ςθμαντικόσ είναι; Πολφ, αρκετά, όχι και τόςο, ι κακόλου ςθμαντικόσ; Ρολφ ςθμαντικόσ Αρκετά ςθμαντικόσ Πχι και τόςο ςθμαντικόσ Κακόλου ςθμαντικόσ PI0803 / Διάγραμμα 6

7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ Για εςάσ προςωπικά, ο ρόλοσ τθσ κρθςκείασ ςτθ ηωι ςασ, πόςο ςθμαντικόσ είναι; Πολφ, αρκετά, όχι και τόςο, ι κακόλου ςθμαντικόσ; Δεν τουσ αφορά / 1% Πχι και τόςο / Κακόλου ςθμαντικόσ 21% Ρολφ / Αρκετά ςθμαντικόσ 78% PI0803 / Διάγραμμα 7

8 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΟΣΕΥΧΗΣ/ΝΗΣΤΕΙΑΣ/ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Εςείσ προςωπικά, πόςο ςυχνά τυχαίνει να Ρροςεφχεςτε Νθςτεφετε Διαβάηετε τθν Αγία Γραφι Κάκε μζρα, ι ςχεδόν κάκε μζρα 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα Μία φορά τθν εβδομάδα Μία-δυο φορζσ το μινα Αραιότερα Ροτζ PI0803 / Διάγραμμα 8

9 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΟΣΕΥΧΗΣ/ΝΗΣΤΕΙΑΣ/ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Εςείσ προςωπικά, πόςο ςυχνά τυχαίνει να Ρροςεφχεςτε Νθςτεφετε Διαβάηετε τθν Αγία Γραφι Τακτικά Μία φορά τθν εβδομάδα Μία-δυο φορζσ το μινα Αραιά / Ροτζ PI0803 / Διάγραμμα 9

10 ΡΙΣΤΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ / ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΑ ΡΑΟΥΣΙΑ / ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΩΡΟΥ ΑΡΟ ΤΟ ΘΕΟ / ΣΤΗΝ ΥΡΑΞΗ ΡΑΑΔΕΙΣΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΑΣΗΣ / ΣΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ Εςείσ προςωπικά, πιςτεφετε Πτι ο Θεόσ δθμιοφργθςε τον άνκρωπο Στα καφματα Πτι υπάρχει ηωι μετά το κάνατο Πτι υπάρχει Ραράδειςοσ και Κόλαςθ Στθ Δευτζρα Ραρουςία Μάλλον ναι Μάλλον όχι PI0803 / Διάγραμμα 10

11 ΘΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΗ Μιλϊντασ γενικά, θ επιρροι που αςκεί θ κρθςκεία ςιμερα ςτθν πολιτικι, πόςο ςθμαντικι είναι; Πολφ, αρκετά, όχι και τόςο, ι κακόλου ςθμαντικι; Ρολφ ςθμαντικι Αρκετά ςθμαντικι Πχι και τόςο ςθμαντικι Κακόλου ςθμαντικι PI0803 / Διάγραμμα 11

12 ΘΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΗ Μιλϊντασ γενικά, θ επιρροι που αςκεί θ κρθςκεία ςιμερα ςτθν πολιτικι, πόςο ςθμαντικι είναι; Πολφ, αρκετά, όχι και τόςο, ι κακόλου ςθμαντικι; 8% Πχι και τόςο / Κακόλου ςθμαντικι 45% Ρολφ / Αρκετά ςθμαντικι 47% PI0803 / Διάγραμμα 12

13 ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΘΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ Κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ ανάμειξθ τθσ κρθςκείασ ςτθν πολιτικι είναι μεγαλφτερθ, ι μικρότερθ από ότι κα ζπρεπε; 9% Ρερίπου όςθ κα ζπρεπε 9% Μεγαλφτερθ από ότι κα ζπρεπε 52% Μικρότερθ από ότι κα ζπρεπε 30% PI0803 / Διάγραμμα 13

14 ΘΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΗ Οι κρθςκευτικοί θγζτεσ κα πρζπει να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ ςε πολιτικά κζματα, μάλλον ναι ι μάλλον όχι; 2% Μάλλον όχι 57% Μάλλον ναι 41% PI0803 / Διάγραμμα 14

15 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΡΟΙΑ ΟΙ ΘΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΘΑ ΕΡΕΡΕ ΝΑ ΕΚΦΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ Εςείσ προςωπικά, ςε ποια κζματα πιςτεφετε ότι κα ζπρεπε οι κρθςκευτικοί θγζτεσ να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ; (Απαντοφν όςοι πιςτεφουν πωσ οι κρθςκευτικοί θγζτεσ πρζπει να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ ςε πολιτικά κζματα) Σε κζματα παιδείασ 32 Σε κζματα κοινωνικισ πολιτικισ 18 Σε κζματα εξωτερικισ πολιτικισ Σε κζματα οικονομίασ Σε κζματα δθμόςιασ τάξθσ Άλλα κζματα Σε όλα 39 Κανζνα 1 1 PI0803 / Διάγραμμα 15

16 ΡΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΙΑ Κατά τθ γνϊμθ ςασ οι πολιτικοί κα πρζπει να εκφράηουν δθμόςια τισ κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ, ι πρόκειται για προςωπικό κζμα; 4% Είναι προςωπικό κζμα 59% Να εκφράηουν δθμόςια τισ κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ 37% PI0803 / Διάγραμμα 16

17 ΡΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ Για εςάσ προςωπικά, πόςο ςθμαντικό είναι το γεγονόσ κάποιοσ πολιτικόσ να πιςτεφει ςτο Θεό; Είναι πολφ, αρκετά, όχι και τόςο, ι κακόλου ςθμαντικό γεγονόσ; Ρολφ ςθμαντικό Αρκετά ςθμαντικό Πχι και τόςο ςθμαντικό Κακόλου ςθμαντικό PI0803 / Διάγραμμα 17

18 ΡΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ Για εςάσ προςωπικά, πόςο ςθμαντικό είναι το γεγονόσ κάποιοσ πολιτικόσ να πιςτεφει ςτο Θεό; Είναι πολφ, αρκετά, όχι και τόςο, ι κακόλου ςθμαντικό γεγονόσ; 4% Πχι και τόςο / Κακόλου ςθμαντικό 32% Ρολφ / Αρκετά ςθμαντικό 64% PI0803 / Διάγραμμα 18

19 ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΡΕΙΛΗΣ ΑΡΟ ΚΑΡΟΙΑ ΘΗΣΚΕΙΑ Ανεξάρτθτα από τισ κρθςκευτικζσ ςασ πεποικιςεισ, κα λζγατε ότι υπάρχει κάποια κρθςκεία που να αποτελεί απειλι για τθν Ελλάδα, μάλλον ναι, ι μάλλον όχι; Μάλλον όχι 66% Μάλλον ναι 25% 9% PI0803 / Διάγραμμα 19

20 ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΡΕΙΛΗΣ ΑΡΟ ΚΑΡΟΙΑ ΘΗΣΚΕΙΑ Ανεξάρτθτα από τισ κρθςκευτικζσ ςασ πεποικιςεισ, κα λζγατε ότι υπάρχει κάποια κρθςκεία που να αποτελεί απειλι για τθν Ελλάδα, μάλλον ναι, ι μάλλον όχι; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Ποια κρθςκεία κα λζγατε ότι αποτελεί απειλι για τθν Ελλάδα; Μάλλον όχι 66 Μάλλον ναι, θ Ιςλαμικι / Μουςουλμανικι 12 Μάλλον ναι, οι Ιεχωβάδεσ (Μάρτυρεσ του Ιεχωβά) 6 Μάλλον ναι, άλλθ κρθςκεία Μάλλον ναι, οι αιρζςεισ Μάλλον ναι, από όλεσ Μάλλον ναι, ο Ιουδαϊςμόσ (Εβραϊκι κρθςκεία) PI0803 / Διάγραμμα 20

Ζρευνα για τθ Μετανάςτευςθ

Ζρευνα για τθ Μετανάςτευςθ Ζρευνα για τθ Μετανάςτευςθ Μάρτιοσ 2008 PI0812 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάιοσ Η Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτα Ιουλιανά γεγονότα του 1965 & τθν πολιτικι κρίςθ τθσ περιόδου (Στάςεισ & Αντιλιψεισ)

Μάιοσ Η Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτα Ιουλιανά γεγονότα του 1965 & τθν πολιτικι κρίςθ τθσ περιόδου (Στάςεισ & Αντιλιψεισ) Η Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτα Ιουλιανά γεγονότα του 1965 & τθν πολιτικι κρίςθ τθσ περιόδου 1965 1967 (Στάςεισ & Αντιλιψεισ) Μάιοσ 2008 PI0826 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνζδριο ΡΑΣΟΚ, ΣΥΙΖΑ, Συνδικάτα & Αςφαλιςτικό

Συνζδριο ΡΑΣΟΚ, ΣΥΙΖΑ, Συνδικάτα & Αςφαλιςτικό Συνζδριο ΡΑΣΟΚ, ΣΥΙΖΑ, Συνδικάτα & Αςφαλιςτικό Μάρτιοσ 2008 PI0814 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1 Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων Απρίλιοσ 2008 PI0819 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 452 / Διάγραμμα Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριαςμό του pelop.gr

για λογαριαςμό του pelop.gr για λογαριαςμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότθτα τθσ ζρευνασ ΕΤΑΙΕΙΑ: Η ζρευνα πραγματοποιικθκε από τθν εταιρεία DATA R.C. για λογαριαςμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΡΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τθ Διαφκορά ςτθν Ελλάδα

Εκνικι Ζρευνα για τθ Διαφκορά ςτθν Ελλάδα Εκνικι Ζρευνα για τθ Διαφκορά ςτθν Ελλάδα - 2007 Ιανουάριοσ 2008 0743 / Διάγραμμα ΕΕΥΝΘΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ ΤΘΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ για τθν ποςοτικι και ποιοτικι αποτίμθςθ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςε παγκόςμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτον Εμφφλιο Ρόλεμο

Θ Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτον Εμφφλιο Ρόλεμο Θ Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτον Εμφφλιο Ρόλεμο 1946-1949 Λοφνιοσ 2008 0839 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΛΕΛΑ: ΑΝΑΚΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΛ ΜΕΚΟΔΟΣ: ΡΛΘΚΥΣΜΟΣ: ΡΕΛΟΧΘ: ΔΕΛΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ: ΜΕΚΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008

Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008 Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008 Αθήνα 17- Δεκεμβρίου 2008 0875/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8) Μέλος ESOMAR, WAPOR, ΣΕΔΕΑ / ΠΕΣΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2010

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2010 Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2010 Α. Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες και το Ισλάμ

Οι Έλληνες και το Ισλάμ Οι Έλληνες και το Ισλάμ Τι γνωρίζει και τι πιστεύει η κοινή γνώμη Νοέμβριος 2010 PI0967/ Διάγραμμα 1 PI0967/ Διάγραμμα 2 ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ Σας προκαλεί μάλλον θετική εντύπωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ετήσια έρευνα της Public Issue. για τους Θεσμούς

Η ετήσια έρευνα της Public Issue. για τους Θεσμούς Η ετήσια έρευνα της Public Issue για τους Θεσμούς Δείκτες εμπιστοσύνης 2007-2014 Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούνιος 204 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1 Εκλογές 2009 Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ Σεπτέμβριος 2009 PI0985/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφι επιςτθμονικισ εργαςίασ. Η κορφφωςθ τθσ προςπάκειάσ μασ

Συγγραφι επιςτθμονικισ εργαςίασ. Η κορφφωςθ τθσ προςπάκειάσ μασ Συγγραφι επιςτθμονικισ εργαςίασ Η κορφφωςθ τθσ προςπάκειάσ μασ Περίγραμμα Ειςήγηςησ Στάδια υλοποίθςθσ τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ Δομι επιςτθμονικισ / πτυχιακισ εργαςίασ Ζθτιματα ερευνθτικισ και ακαδθμαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Σεπτέμβριος 2009 PI0979 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πολιτικό κλίμα & η επόμενη ημέρα των εκλογών Μάιος Διάγραμμα 1

Το πολιτικό κλίμα & η επόμενη ημέρα των εκλογών Μάιος Διάγραμμα 1 Το πολιτικό κλίμα & η επόμενη ημέρα των εκλογών Μάιος 2012 Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 009 Ειδικό θέμα: Στάσεις απέναντι στην πυρηνική ενέργεια Μάρτιος 009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τα θαλάσσια θηλαστικά στα πλαίσια του προγράμματος LIFE + THALASSA. Οκτώβριος 2013

Έρευνα για τα θαλάσσια θηλαστικά στα πλαίσια του προγράμματος LIFE + THALASSA. Οκτώβριος 2013 Έρευνα για τα θαλάσσια θηλαστικά στα πλαίσια του προγράμματος LIFE + THALASSA Οκτώβριος 2013 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Οκτώβριος 2008 0859/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ.

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ. Ερϊτθςθ 1 Μια μελζτθ πραγματοποιείται για να εξετάςει αν θ μετεμμθνοπαυςιακι ορμονικι κεραπεία ζχει προςτατευτικό ρόλο για τθν πρόλθψθ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου. 1013 γυναίκεσ με οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα. Μάρτιος 2016 ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα. Μάρτιος 2016 ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πολιτικό Βαρόμετρο 5 Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Μάρτιος 06 ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο5-06 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009 Έρευνα για το Δημόσιο Χρέος Ιανουάριος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Δεκέμβριος 2008 0869 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1/11/217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ των Πράξεων Υιοκεςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Η ακτινογραφία των Ελλήνων πολιτικών αρχηγών σήμερα Β) Το πρόβλημα της ηγεσίας & το προφίλ του ηγέτη: Σύγκριση Καραμανλή - Παπανδρέου

Α) Η ακτινογραφία των Ελλήνων πολιτικών αρχηγών σήμερα Β) Το πρόβλημα της ηγεσίας & το προφίλ του ηγέτη: Σύγκριση Καραμανλή - Παπανδρέου Α) Η ακτινογραφία των Ελλήνων πολιτικών αρχηγών σήμερα Β) Το πρόβλημα της ηγεσίας & το προφίλ του ηγέτη: Σύγκριση Καραμανλή - Παπανδρέου Σεπτέμβριος 008 08 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα

Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νοέμβριος 2009 PI09118/ΚΑ1309/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2009

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2009 Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα Γ. Κλίμακες μέτρησης στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Flash Βαρόμετρο No 144

Flash Βαρόμετρο No 144 Flash Βαρόμετρο No Α) Η ακτινογραφία των Ελλήνων πολιτικών αρχηγών σήμερα Β) Το πρόβλημα της ηγεσίας & το προφίλ του ηγέτη: Σύγκριση Καραμανλή - Παπανδρέου ΣΚΑΪ TV Φεβρουάριος 009 0908 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Απρίλιος 2016

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Απρίλιος 2016 Πολιτικό Βαρόμετρο 155 Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο155-016 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται από το

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούνιος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 09 (Νο3) Μάρτιος 09 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούλιος 203 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

NanoTech micro. Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια!

NanoTech micro. Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια! NanoTech micro Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια! Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια 2 Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια Η καταπολζμθςθ των Βακτθρίων αποτελεί πρωταρχικό ςτόχο Οι χϊροι των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση & το Ευρώ

Η στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση & το Ευρώ Η στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση & το Ευρώ Δεκέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα

Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2010032 / Διάγραμμα 1 Μάιος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -0 Π...3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Νοέμβριος Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πολιτικό Βαρόμετρο. Νοέμβριος Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πολιτικό Βαρόμετρο Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Νοέμβριος 0 ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο -0 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -0 Π...3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο. 3 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 18-20/05/2009

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο. 3 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 18-20/05/2009 ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ευρωεκλογές 7 ης Ιουνίου 2009 Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο 3 ο Κύμα Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, 1.001 άτομα, 18-20/05/2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοψήφισμα που δεν έγινε

Το Δημοψήφισμα που δεν έγινε Το Δημοψήφισμα που δεν έγινε Οι στάσεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στην τρέχουσα επικαιρότητα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2011075 / Διάγραμμα 1 Νοέμβριος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι σε μορφές κοινωνικής διαμαρτυρίας. Φεβρουάριος 2016 ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι σε μορφές κοινωνικής διαμαρτυρίας. Φεβρουάριος 2016 ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πολιτικό Βαρόμετρο 53 Στάσεις απέναντι σε μορφές κοινωνικής διαμαρτυρίας ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Φεβρουάριος 06 ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο53-06 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ, 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ, 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ, 2016 Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινώνει, με Δελτίο Σφπου τα ςτοιχεία τθσ αεροπορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινή γνώμη απέναντι στο «τείχος» του Έβρου

Η κοινή γνώμη απέναντι στο «τείχος» του Έβρου Η κοινή γνώμη απέναντι στο «τείχος» του Έβρου Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιανουάριος 20 20004 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μετεκλογικού κλίματος

Έρευνα μετεκλογικού κλίματος Έρευνα μετεκλογικού κλίματος Ιούνιος Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8) Μέλος WAPOR, ESOMAR, ΣΕΔΕΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Μεταβολές 2008-2009 Ιούνιος 2009 PI0960/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ *Η έρευνα του 2008 δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση του ECONOMIST, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές 2010

Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές 2010 Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές 2010 Η επόμενη μέρα των εκλογών Παρουσίαση ΣΚΑΪ TV Κυριακή 14/11/2010 Απαγορεύεται η δημοσίευση πριν τις 19:00 (Ν.3603/2007) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΙΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΩΝ: Ζτοσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΙΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΩΝ: Ζτοσ 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΙΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΩΝ: Ζτοσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει ςτοιχεία για τον αρικμό των Ιατρϊν και Οδοντιάτρων, ζτουσ 216. Οι εγγεγραμμζνοι ιατροί

Διαβάστε περισσότερα

Έρε ρ υ ε ν υ α γ ια τ α τ ν έ ν α έ μέτ έ ρ τ α κ α κ τά τ τ ο τ υ ο υ κα κ πνίσμ σ α μ το τ ς ο Ιούνιος 2009

Έρε ρ υ ε ν υ α γ ια τ α τ ν έ ν α έ μέτ έ ρ τ α κ α κ τά τ τ ο τ υ ο υ κα κ πνίσμ σ α μ το τ ς ο Ιούνιος 2009 Έρευνα για τα νέα μέτρα κατά του καπνίσματος Ιούνιος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούλιος 0 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Flash Βαρόμετρο Νο141

Flash Βαρόμετρο Νο141 Flash Βαρόμετρο Νο141 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση & το τραπεζικό σύστημα ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Νοέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Υψθλισ ζναταςθσ Διαλειμματικι προπόνθςθ, είναι ζνα διεκνζσ επιτυχθμζνο πρωτόκολο εξάςκθςθσ, που ςυνδυάηει 2 από τισ πιο επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ

Η Υψθλισ ζναταςθσ Διαλειμματικι προπόνθςθ, είναι ζνα διεκνζσ επιτυχθμζνο πρωτόκολο εξάςκθςθσ, που ςυνδυάηει 2 από τισ πιο επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ Η Υψθλισ ζναταςθσ Διαλειμματικι προπόνθςθ, είναι ζνα διεκνζσ επιτυχθμζνο πρωτόκολο εξάςκθςθσ, που ςυνδυάηει 2 από τισ πιο επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ απϊλειασ λίπουσ! ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΥΙΚΗ ΚΟΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη αποδοχή τησ δημοκρατίασ, μικρή εμπιςτοςφνη ςτουσ πολιτικοφσ θεςμοφσ

Μεγάλη αποδοχή τησ δημοκρατίασ, μικρή εμπιςτοςφνη ςτουσ πολιτικοφσ θεςμοφσ Μεγάλη αποδοχή τησ δημοκρατίασ, μικρή εμπιςτοςφνη ςτουσ πολιτικοφσ θεςμοφσ Ζρευνα με ευκαιρία τθν Διεκνι Ημζρα τθσ Δθμοκρατίασ Η 15 θ Σεπτεμβρίου ζχει κακιερωκεί από τα Ηνωμζνα Ζκνθ ωσ θ Διεκνισ Ημζρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ δομι λειτουργία ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ θλικία φφλο φυσική δραστηριότητα

ΟΔΗΓΙΕ δομι λειτουργία ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ θλικία φφλο φυσική δραστηριότητα ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕ Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ δομι και λειτουργία τθσ καρδιάσ κακώσ και ςτο ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ με τθν θλικία, το φφλο και τθ φυσική δραστηριότητα. ΡΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στη νέα γρίπη

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στη νέα γρίπη Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στη νέα γρίπη Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νοέμβριος 2009 PI09116 /ΚΑ1109/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ, 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ, 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 10 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΙΝΗΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ, 2016 Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινώνει, με Δελτίο Σφπου τα ςτοιχεία τθσ αεροπορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 2011

Βουλευτικές εκλογές 2011 Βουλευτικές εκλογές 2011 17η Παγκύπρια Έρευνα Πολιτικής Κουλτούρας & Εκλογικής Συμπεριφοράς Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Λευκωσία Μάιος 2011 Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

στα πλαίσια του προγράμματος LIFE + THALASSA Νοέμβριος 2010

στα πλαίσια του προγράμματος LIFE + THALASSA Νοέμβριος 2010 Έρευνα για τα θαλάσσια θηλαστικά στα πλαίσια του προγράμματος LIFE + THALASSA Νοέμβριος 010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ ΔΕΤΣΕΡΑ

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ ΔΕΤΣΕΡΑ ΠΡΚΣΙΚΗ ΣΜΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΕΡΙΝΟΤ ΜΗΝΟΤ ΚΔ. ΕΣΟΤ 2016-2017 09.00 12.00 15.00 18.00 ΧΩΡΟ H/Y H/Y ΜΦ 2 Ο ΚΔ ΔΕΤΣΕΡ 2 Ο 4 Ο ΚΔ 4 Ο 4 Ο 6 Ο 6 Ο 6 Ο 8 Ο Πλθροφορικι

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής & το ρόλο της τηλεόρασης. Οκτώβριος 2013

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής & το ρόλο της τηλεόρασης. Οκτώβριος 2013 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής & το ρόλο της τηλεόρασης Οκτώβριος 2013 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, Ν.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ Όπως ίσως γνωρίζετε ή έχετε ακούσει,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας & στο ζήτημα της ονομασίας

Οι Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας & στο ζήτημα της ονομασίας Οι Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας & στο ζήτημα της ονομασίας Οκτώβριος 2008 0857 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Προεκλογικό Βαρόμετρο 1 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 11-13/05/2009

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Προεκλογικό Βαρόμετρο 1 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 11-13/05/2009 ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ευρωεκλογές 2009 Προεκλογικό Βαρόμετρο 1 ο Κύμα Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, 1.001 άτομα, 11-13/05/2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ

Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ Είδξπ έοεσμαπ Ποσοτική έρευμα με τη χρήση δομημέμου ερωτηματολογίου Χοξμική διάοκεια Παρασκευή 14 Ιουμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα