ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-02-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 56 ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (άρθρο 15, Ν.11389/93) & ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (Ν.3886/2010) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 3». Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 9656/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος και 6) Ντάβαρη Ευαγγελία. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (άρθρο 15, Ν.11389/93) & ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (Ν.3886/2010) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 3» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Την με αριθμ.686/2013 Α.Ο.Ε. που αφορά τον Καθορισμό του τρόπου εκτελέσεως και των όρων του διαγωνισμού καθώς και την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και των Όρων Διακήρυξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» η οποία αφορά την υλοποίηση των προμηθειών των τριών υποέργων (Υποέργο 1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, Υποέργο 2 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ και του Υποέργου 3 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ. 3. Την με αριθμ.πρωτ. 9810/ εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με το υπ αριθμόν 8362/ έγγραφο της, η εταιρεία ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» υπόβαλλε ένστασηπροδικαστική προσφυγή βάση της οποίας αιτείται την τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης στα κάτωθι σημεία: 1. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ - ΣΥΝΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ - ΣΥΝΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 3. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ - ΣΥΝΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 4. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ - ΣΥΝΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 6. ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ) ΜΕΧΡΙ 2.45 Μ 7. ΑΣΑΦΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΥΛΙΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΦΥΡΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 6

2 Σχετικά με την υποβληθείσα με αρ. πρωτ / ένσταση & προδικαστική προσφυγή της εταιρίας - ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- με τον διακριτικό τίτλο «ABO DEMAN ABEE», κατά των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ [ ΕΝΟΣ (1) ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΔΥΟ(2) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ (ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ)], αφού εξέτασε λεπτομερώς τους λόγους και τα επιμέρους στοιχεία που στοιχειοθετούν κατά την κρίση της εν λόγω εταιρίας τη βασιμότητά της, αποφαίνεται τα εξής: 1 ος ΛΟΓΟΣ Σε ότι αφορά την απαίτηση όρο «ότι πριν την ανακοίνωση της βαθμολογίας και την κατακύρωση αποτελέσματος και χωρίς καμία δέσμευση της υπηρεσίας για την επιλογή των μηχανημάτων που προσφέρει, αναλαμβάνει να επιδείξει δείγμα ιδίων βασικών τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών με τα προσφερόμενα μηχανήματα» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 Α της Διακήρυξης του διαγωνισμού, και σε σχέση με τις αιτιάσεις της ενιστάμενης εταιρίας επισημαίνουμε τα κάτωθι: 1 ον. Σχετικά με την δήθεν παραβίαση διατάξεων ή όρων του κοινοτικού δικαίου, σε κανένα απολύτως σημείο της ένστασης δεν γίνεται οποιαδήποτε ειδική αναφορά (πολύ δε περισσότερο δεν αναλύονται) στις δήθεν παραβάσεις, ως εύλογα θα αναμενόταν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών. Είναι προφανές συνεπώς ότι η αναφορά περί δήθεν παραβίασης της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας, γίνεται αποκλειστικώς και μόνο για την δημιουργία εντυπώσεων. 2 ον. Ειδικά η αξίωση υποβολής/προσκόμισης/επίδειξης δείγματος προϊόντος/υλικού, σαφώς προβλέπεται ως δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής α) στο άρθρο 46 παρ.2 περ ι εδάφιο i του Π.Δ. 60/2007 αλλά και β) στο άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο ε του ΕΚΠΟΤΑ, δηλαδή στα δύο βασικά νομοθετήματα που διέπουν τους διαγωνισμούς προμηθειών ΟΤΑ. 3 ον. Ο ισχυρισμός ότι «η απαίτηση αυτή δείγματος συρρικνώνει τον ανταγωνισμό διότι αποκλείει εμμέσως καταξιωμένους Οίκους της ΕΕ» αφενός μεν είναι έωλος καθόσον δεν τεκμηριώνεται σε κανένα σημείο της ένστασης, αφετέρου δε έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κοινή λογική αλλά και την κρατούσα πρακτική, δεδομένου ότι οι επιδείξεις δειγμάτων προσφερόμενων οχημάτων - μηχανημάτων αποτελούν πρακτική της πολιτικής πωλήσεων και προσέλκυσης όλων των καταξιωμένων Οίκων, προς τους ενδιαφερόμενους αγοραστές (ΟΤΑ). 4 ον. Πέραν όμως του καθ όλα νόμιμου ερείσματος και εκ της νομοθεσίας ρητώς προβλεπόμενης δυνατότητας, η πολύχρονη εμπειρία μας στον τομέα αυτό μας έχει διδάξει ότι η επίδειξη δείγματος/μηχανήματος εν λειτουργία αφενός μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση, διευκρίνιση και αποσαφήνιση όλων σημαντικών σημείων των τεχνικών προσφορών, ώστε να οδηγηθεί η επιτροπή στην ορθή και αντικειμενική βαθμολόγηση των μηχανημάτων, αφετέρου δε αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο/δυνατότητα στην συγκριτική αξιολόγηση και διαπίστωση πλεονεκτημάτων & μειονεκτημάτων μεταξύ των προσφερόμενων μηχανημάτων. Συνεπώς είναι ιδιαιτέρως επιδερμική και επιπόλαιη η προσέγγιση ή η άποψη ότι η επίδειξη δείγματος που ζητείται με την διακήρυξη έχει μόνο τυπική διάσταση. ABEE» στερούνται βασιμότητας και συνεπώς δεν ευσταθούν. 2 ος ΛΟΓΟΣ Σε ότι αφορά την απαίτηση περιορισμό του χρόνου παράδοσης του μηχανολογικού εξοπλισμού που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150 ημέρες σύμφωνα με την παρ. Β.3 του τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές - Συγγραφή Υποχρεώσεων» και σε σχέση με τις αιτιάσεις της ενιστάμενης εταιρίας επισημαίνουμε τα κάτωθι: 1 ον. Είναι γνωστό ότι όλες οι συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις (όπως εξάλλου είναι και η συγκεκριμένη) υπόκεινται σε πολύ αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς, που αφορούν στην υλοποίησή των και στην ομαλή απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Ιδιαίτερα μάλιστα στην παρούσα χρονική περίοδο (τέλος της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου) που ζητούμενο από την Πολιτεία είναι η μεγιστοποίηση της Σελίδα 2 από 6

3 απορρόφησης των αδιαθέτων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ο χρόνος ολοκλήρωσης της πράξης (δηλ. χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων στη συγκεκριμένη περίπτωση) από τους τελικούς δικαιούχους, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιλογής των προς ένταξη πράξεων, καθώς σχετίζεται άμεσα τόσο με την ωριμότητα της πράξης αλλά και την οργάνωση- συντονισμό και εν γένει αξιοπιστία του Φορέα, όσο και με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων τυχόν μη έγκαιρης απορρόφησης των πόρων (και ενδεχόμενης απένταξης της πράξης). 2 ον. Σύμφωνα με το 2 ο εδάφιο (σελ. 13) του σημείου 2 της παρ. 3 του άρθρου 8Α της Διακήρυξης του διαγωνισμού, πέραν του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης παρέχεται η ακόλουθη επιπλέον δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές: «Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου του έτους λόγω π.χ. αδειών υπαλλήλων του εργοστασίου κατασκευής των, επισήμων αργιών κλπ και με δεδομένο ότι μπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων αυτή η αδυναμία παράδοσης, ο προμηθευτής πρέπει να το δηλώσει ρητά καθορίζοντας επακριβώς και μονοσήμαντα το χρονικό διάστημα του έτους για το οποίο αδυνατεί να παραδώσει τα προσφερόμενα υλικά, ώστε αυτό να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς του». 3 ον. Ο ζητούμενος χρόνος παράδοσης όπως προδιαγράφεται στα Τεύχη του διαγωνισμού κινείται μέσα στα πλαίσια: α) των συνήθων χρονικών διαστημάτων που απαιτούνται για την παραγγελία συναρμολόγηση και παράδοση τέτοιων μηχανημάτων, β) της εμπειρίας μας από παλαιότερους διενεργηθέντες αντίστοιχους διαγωνισμούς, γ) των δυνατοτήτων όλων των αξιόπιστων, οργανωμένων και καταξιωμένων εταιριών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα, που επιβεβαιώνονται και από την πρόσφατη (κατά την σύνταξη των τευχών) διερεύνησης του θέματος δ) διασφάλισης των πόρων ομαλής και απρόσκοπτης χρηματοδότησης της Πράξης εντός της Προγραμματικής περιόδου. ABEE» στερούνται βασιμότητας και συνεπώς δεν ευσταθούν. 3 ος ΛΟΓΟΣ Σε ότι αφορά την απαίτηση- περιορισμό της παρ. 3.1.Β.3 ( σελ.3) των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον κυβισμού του κινητήρα του βυτιοφόρου μεταφοράς λυμάτων επί ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον cc, και σε σχέση με τις αιτιάσεις της ενιστάμενης εταιρίας επισημαίνουμε τα κάτωθι: 1 ον. Θεωρούμε ότι ο κυβισμός χωρητικότητα του κινητήρα- είναι μέγεθος εξαιρετικής σημασίας για το υπό προμήθεια μηχάνημα και ότι θα πρέπει να τεθεί περιορισμός και να αξιολογηθεί ανάλογα 2 ον. Είναι άστοχος ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρίας ότι δεν υφίσταται τέτοια απαίτηση για τα δύο βυτιοφόρα οχήματα (υδροφόρες) διότι οι προδιαγραφές του εν λογω μηχανήματος αφορούν όχημα μεγαλύτερων και διαφορετικών απαιτήσεων όσα αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ( πλαίσιο, κινητήρας, χωρητικότητα δεξαμενής κτλ) αλλά και διαφορετικής εντελώς χρήσης και λειτουργίας «Το πρώτο βυτιοφόρο μεταφοράς λυμάτων θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του ΦΟΔΣΑ και θα είναι κατάλληλο για καθαρισμό φρεατίων, υπονόμων με αναρρόφηση, μεταφορά λυμάτων και ταυτόχρονα θα μπορεί να εκτελεί καθαρισμό αγωγών με νερό υψηλής πίεσης.». 4 ος ΛΟΓΟΣ Σε ότι αφορά την απαίτηση της παρ. 3.1.Α. του τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές - Συγγραφή Υποχρεώσεων» για προσφορά μηχανήματος «γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου με μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και σε σχέση με τις αιτιάσεις της ενιστάμενης εταιρίας επισημαίνουμε τα κάτωθι: 1 ον. Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν έχουν παραδώσει τέτοια μηχανήματα στην Ελλάδα όπως εσφαλμένα ισχυρίζεται «χωρίς να έχουν παραδώσει τέτοια ΜΕ στην Ελλάδα, οπότε Σελίδα 3 από 6

4 αποκλείονται a-priori του διαγωνισμού» στην ένσταση της ενιστάμενης εταιρίας (σημείο i, σελ 4 της ένστασης). 2 ον. Η απαίτηση, περί της κυκλοφορίας των μηχανημάτων όπως διατυπώνεται στα Τεύχη του διαγωνισμού είναι σαφής, δεν αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού και συνεπώς δεν περιορίζεται σε προσφορά μηχανημάτων με κυκλοφορία μόνο στην Ελλάδα και σε χώρες της Ε.Ε. 3 ον. Η αναφορά λοιπόν της απαίτησης περί προσφοράς μηχανημάτων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών, δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής πολλών και καταξιωμένων κατασκευαστών τέτοιων μηχανημάτων με παραδώσεις και κυκλοφορία μηχανημάτων σε άλλες χώρες, ούτε περιορίζει δήθεν τον ανταγωνισμό (διεθνή μάλιστα) όπως επικαλείται η ενιστάμενη εταιρία (σημεία ii & iii, σελ 4 της ένστασης), αλλά αντιθέτως δημιουργεί βασίμως τις προϋποθέσεις υγιούς ανταγωνισμού και ευρείας συμμετοχής των πλέον καταξιωμένων κατασκευαστών, που δραστηριοποιούνται σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομο-τεχνολογικά (και συνακόλουθα ως εκ τούτου απαιτητική και ανταγωνιστική) περιοχές του πλανήτη. Συνεπώς η εν λόγω αναφορά αποσκοπεί σε κάθε περίπτωση προς όφελος του Δήμου και εν γένει του δημοσίου συμφέροντος και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί όρο «μη σύννομο και καταχρηστικό» όπως επικαλείται κατά την κρίση της η ενιστάμενη εταιρία. Ως εκ τούτου οι ισχυρισμοί στο συγκεκριμένο σημείο της ένστασης της εταιρίας «ABO DEMAN ABEE» συνεπώς δεν ευσταθούν. 5 ος ΛΟΓΟΣ Σε ότι αφορά την απαίτηση της παρ.1.α.5 (σελ.15) του τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές - Συγγραφή Υποχρεώσεων» για το χρώμα βαφής των οχημάτων «θα είναι βαμμένα με χρώμα DUCO του πιστολιού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις σε χρώμα που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος του Δ.Λ,» και σε σχέση με τις αιτιάσεις της ενιστάμενης εταιρίας επισημαίνουμε τα κάτωθι: 1 ον. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση (πολύ δε περισσότερο όρος στα Τεύχη του διαγωνισμού) από την Υπηρεσία δημιουργίας κωλυμάτων ή εμποδίων στον οποιονδήποτε ανάδοχο προμηθευτή για την έγκαιρη παράδοση των μηχανημάτων. Τουναντίον μάλιστα, η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς υλοποίησης και τους εν γένει κανόνες διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και με γνώμονα και κύριο μέλημα την εξάλειψη τυχόν παραμέτρων που θα έθεταν σε κίνδυνο - ιδιαίτερα δε με ευθύνη της - την έγκαιρη παράδοση των μηχανημάτων, επρόκειτο να προβεί σε χρόνο εύλογο (γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του θέματος) στην άμεση ενημέρωση του προμηθευτή, της επιλογής του χρώματος βαφής των μηχανολογικού εξοπλισμού. 2 ον. Σε κάθε περίπτωση όμως και για να αρθούν και οι όποιες αιτιάσεις επί του θέματος αυτού, σας δηλώνουμε σύμφωνα με την άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας το προτεινόμενο χρώμα βαφής των οχημάτων θα είναι το λευκό (με κίτρινη ριγα), όπως απαιτείται για την έγκριση τύπου και την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος όρος που θα ενσωματωθεί και στην σύμβαση. 6 ος ΛΟΓΟΣ Σε ότι αφορά την απαίτηση όρο της παρ. Α.1.1.γ. των Τεχνικών Προδιαγραφών (σελ. 8) για το συνολικό πλάτος που θα έχουν τα δύο βυτιοφόρα οχήματα (υδροφόρες), και σε σχέση με τις αιτιάσεις της ενιστάμενης εταιρίας επισημαίνουμε τα κάτωθι: 1 ον. Οι προδιαγραφές (διαστάσεις) του πλάτους των δύο βυτιοφόρων (υδροφόρων) τέθηκαν με γνώμονα α) τη χρήση για την οποία προορίζονται. β) τις ανάγκες/ελλείψεις της Υπηρεσίας και γ) την συμβατότητα και πληρότητα με τον υπάρχοντα στόλο του Δήμου Λαρισαίων. Ειδικότερα στο 1 ο άρθρο των Τεχνικών Προδιαγραφών (σελ. 8) αποσαφηνίζεται ότι «Τα δύο βυτιοφόρα υδροφόρες θα καλύψουν ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, και θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την πλύση οδών εισόδων της πόλης. κλπ.» Έχοντας υπόψη ότι στο κέντρο της πόλης οι ιδιαίτερα στενοί δρόμοι καθώς και τα συχνά διπλο-παρκαρισμένα αυτοκίνητα δυσχεραίνουν ή/και καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου, η απαίτηση του στενού Σελίδα 4 από 6

5 πλάτους αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι η ουσιώδης λειτουργική παράμετρος για τις δεδομένες συνθήκες και εν πάση περιπτώσει σημαντικότερη από το μεγαλύτερο φορτίο του μηχανήματος, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Εξάλλου στον στόλο του Δήμου Λαρισαίων συμπεριλαμβάνονται υδροφόρες με μεγαλύτερο φορτίο και κατ επέκταση φαρδύτερο συνολικό πλάτος, που όμως χρησιμοποιούνται στις μεγαλύτερες (φαρδύτερες) οδούς, καθώς δεν ανταποκρίνονται στην πρόσβαση σε στενούς δρόμους της πόλης. 2 ον. Σε ότι αφορά το όχημα αναρρόφησης μεταφοράς λυμάτων και στην μη ύπαρξη σχετικών ορίων διαστάσεων (πλάτους), παραπέμποντας πάλι στο 1 ο άρθρο των Τεχνικών Προδιαγραφών (σελ. 8) αναφέρεται ότι :«Το πρώτο βυτιοφόρο μεταφοράς λυμάτων θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του ΦΟΔΣΑ και θα είναι κατάλληλο για καθαρισμό φρεατίων, υπονόμων με αναρρόφηση, μεταφορά λυμάτων και ταυτόχρονα θα μπορεί να εκτελεί καθαρισμό αγωγών με νερό υψηλής πίεσης.». Είναι εύλογο ότι στην περίπτωση αυτή δεν τίθεται συγκεκριμένο όριο πλάτους διότι είναι προφανώς σημαντικότερη η απαίτηση του μέγιστου μικτού και μέγιστου ωφέλιμου φορτίου, ώστε ο όγκος των λυμάτων να είναι ο μέγιστος δυνατός και η μεταφορά των να κοστίζει λιγότερο. Παρ όλα αυτά η σημαντικότητα της ευελιξίας του συνολικού οχήματος προκύπτει από το 3 ο άρθρο, παρ. 3.1.Β.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών (σελ. 3) αναφέρεται ότι «Τετραξονικό όχημα του οποίου οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές σε σχέση με ικανότητα φόρτωσης του πλαισίου.», καθώς και από το 3 ο κριτήριο αξιολόγησης της Α ομάδας. 3 ον. Η επιλογή συνεπώς και η απαίτηση των συγκεκριμένων προδιαγραφών έγινε κατόπιν ουσιαστικής διερεύνησης του θέματος (προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες και ελλείψεις) διασφαλίζοντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. 7 ος ΛΟΓΟΣ Σε ότι αφορά την ισχυριζόμενη από την ενιστάμενη εταιρία «ασάφεια ως προς την χωροθέτηση της εκτυλίκτριας με σφύρα για απόφραξη φρεατίων» σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρ. Α.1.3. των Τεχνικών Προδιαγραφών, σας επισημαίνουμε τα κάτωθι: 1 ον. Σαφέστατα προκύπτει από την παρ. Α.1.3.γ, δ, ε των Τεχνικών Προδιαγραφών ότι α) το πιστολέτο θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος, β) ο ελαστικός σωλήνας με σφύρα στο εμπρός μέρος του οχήματος και γ) οι δύο εκτυλίτριες, η μία θα βρίσκεται στο χώρο μεταξύ δεξαμενής νερού και καμπίνας και η άλλη στην πίσω πλευρά του οχήματος. 2 ον. Ο χώρος μεταξύ δεξαμενής νερού και καμπίνας είναι προφανές ότι εντοπίζεται στο εμπρός μέρος του οχήματος και όχι στο πίσω. 3 ον. Η επακριβής χωροθέτηση της συγκεκριμένης διάταξης δεν μπορεί να καθοριστεί στα Τεύχη του διαγωνισμού, καθώς δεν είναι αποτελεί σημείο επί ποινής αποκλεισμού αλλά σημείο προς αξιολόγηση. Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης- προδικαστική προσφυγή της εταιρίας - ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - με τον διακριτικό τίτλο «ABO DEMAN ABEE» και την διενέργεια της δημοπρασίας όπως έχει οριστεί από την διακήρυξη. Λάρισα, OI ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ 1. Γεωργία ΧΑΔΟΥΛΟΥ Δημήτρης ΧΑΤΖΙΚΟΣ 2. Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ Σελίδα 5 από 6

6 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Απορρίπτει την με αρ. πρωτ. 8362/ , ένσταση - προδικαστική προσφυγή της εταιρίας - ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - με τον διακριτικό τίτλο «ABO DEMAN ABEE» κατά των Όρων Διακήρυξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» η οποία αφορά την υλοποίηση των προμηθειών του Υποέργου 3 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ και την διενέργεια της δημοπρασίας όπως έχει οριστεί από την διακήρυξη, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σελίδα 6 από 6

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Δ3233 & 3234

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Δ3233 & 3234 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Δ3233 & 3234 Το παρόν αφορά τις απαντήσεις, διευκρινήσεις και τροποποιήσεις των όρων των διακηρύξεων Δ3233 & Δ3234, σύμφωνα με την 18494/11 12 14απόφαση του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 151 ΘΕΜΑ: Kαθορισμός του τρόπου και όρων εκτέλεσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012 ΑΔΑ: Β4ΧΩΛΞ-2Υ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-202 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 390 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101/2014 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/13-05-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας:«δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 417 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125 ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων διαγωνισµού και έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172 ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με πρόχειρο διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης του υποέργου 2 «Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 173 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 173 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-204 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 73 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου εκτελέσεως καθώς και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: - Κάθε ενδιαφερόμενο του διαγωνισμού

ΠΡΟΣ: - Κάθε ενδιαφερόμενο του διαγωνισμού ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Διεύθυνση: Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους,Χαλκίδα Τ.Κ.: 34100 Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 002/2013 Κ.Α. : 20.6263.0006 Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Ε Θ Ν Η Δ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα