Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας 2ο χλµ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου Ταχ. Κώδικας : Σπάρτη Πληροφορίες : Ιωάννης Σιδέρης Τηλέφωνο : Σπάρτη 20 Αυγούστου 2014 Αριθ. πρωτ. : 4733 Σχετ : 1037, 1005, 1004, 8897/13 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Λειτουργία υφιστάµενου υπόγειου αγωγού µεταφοράς αρδευτικού νερού συνολικού µήκους ,00µ. περίπου ιδιοκτησίας αρδευτικής οµάδας η οποία εκπροσωπείται από τον κ. ελφίνη Νικόλαο του Θεοδώρου, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών αγροτεµαχίων συνολικής επιφάνειας ,00µ 2 µε ελαιόδενδρα και 6.000,00µ 2 µε αραβόσιτο.» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης.» 2. Την παρ. 1 β του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α / ) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης.» 3. Το Π.. 131/ (ΦΕΚ 224 Α / ) Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» 4. Την υπ αρ. πρωτ. 553/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου µε θέµα : «Τοποθέτηση Προϊσταµένων /νσεων, Τµηµάτων και Γραφείων καθώς και Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» 5. Την υπ αρ. πρωτ /18852/ (Α Α:ΒΛΩΜ7Λ1-Ν46) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 6. Την υπ αρ. πρωτ / Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 7. Τον Ν. 1650/ (ΦΕΚ 160 Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/ (ΦΕΚ 91 Α / ) και ισχύει. 8. Την Κ.Υ.Α /5387/ (ΦΕΚ 678 Β / ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε τον Ν.1650/1986» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου Την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του Ν.3010/2002.» 10. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /2727/ (ΦΕΚ 1909 Β / ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης.» 11. Την Κ.Υ.Α /1757/Ε103/ (ΦΕΚ 1312 Β / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β / ) «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 "Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ..και άλλες διατάξεις"(α' 91)». 13. Την Υ.Α. οικ /1921/ (ΦΕΚ 751 Β / ) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβων σε µηχανήµατα και συσκευές εργοταξίων και ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, κ.λ.π..» 1 από 5

2 14. Τον Ν. 3199/ (ΦΕΚ 280 Α / ) περί «Προστασίας και ιαχείρισης των Υδάτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.» 15. Την ΚΥΑ 43504/ (ΦΕΚ 1784 Β / ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α / ) "Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» (Β40). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.» 17. Την υπ αριθµ. 85/2003 Απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Λακωνίας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθµιστικά µέτρα για την προστασία του υδατικού δυναµικού του Νοµού Λακωνίας» όπως τροποποιήθηκε, παρατάθηκε και ισχύει. 18. Την ΚΥΑ Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ 383 Β / ) όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 8668/ (ΦΕΚ 287 Β / ) και ισχύει. 19. Την ΚΥΑ οικ / (ΦΕΚ 1440 Β / ) «ιαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού»,όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα κι ισχύει. 20. Τον Ν. 4014/ (ΦΕΚ 209 Α / ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 30 αυτού. 21. Την υπ αριθµόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β / ) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011).» 22. Την υπ αριθµόν οικ / (ΦΕΚ 2036 Β / ) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. «Τροποποίηση της υπ αριθ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β 21), µε την οποία κατατάσσονται τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισµένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Οµάδας.» 23. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α / ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.» 24. Την Υ.Α / (ΦΕΚ 1077/ ) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/ Την υπ αριθµόν οικ. 391/ (ΦΕΚ 1004 Β / ) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση των Σχεδίων ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των Υδατικών ιαµερισµάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και υτικής Πελοποννήσου». 26. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 3071 Β / ) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Οµάδας «Υδραυλικά έργα», του παραρτήµατος ΙΙ της υπ αριθµ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 21), όπως εκάστοτε ισχύει» και ειδικότερα το άρθρο 7 παρ. 1 αυτής. 27. Την µε αρ. πρωτ. οικ / (Α Α:ΒΛ450-ΘΕΓ) εγκύκλιο της /νσης Προστασίας και ιαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ ««ιαδικασίες χορήγησης αδειών για τα υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού και τις άδειες χρήσεις νερού και εκτέλεσης νέων έργων - αξιοποίησης υδατικών πόρων.» 28. Την ΚΥΑ οικ / (ΦΕΚ 31 Β / ) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σηµείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήµατα.» 29. Την από (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 8897/ ) αίτηση του κ. ελφίνη Νικόλαου του Θεοδώρου (εκπροσώπου αρδευτικής οµάδας) µε την οποία υποβλήθηκαν για έγκριση Περιβαλλοντική Έκθεση Ερωτηµατολόγιο και λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά για την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου του θέµατος. 30. Το υπ αρ. πρωτ. 8897/ έγγραφό µας προς την /νση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πελοποννήσου- υτικής Ελλάδας και Ιονίου, τις Υπηρεσίες του Υπ.ΠΟ., το ασαρχείο Σπάρτης, και την /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (για την Π.Ε.ΧΩ.Π.). 31. Την από (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 4733/ ) αίτηση του κ. Χρυσαδάκου Σταύρου, Γεωπόνου Μελετητή συντάκτη της Π.Ε., εκπροσώπου του κ. ελφίνη Νικόλαου του Θεοδώρου, µε την οποία υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία και δικαιολογητικά που είχαν ζητηθεί µε το (32) σχετικό έγγραφο και ζητά και την επίσπευση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου λόγω παρέλευσης του δεκαπενθηµέρου, από την ηµεροµηνία αποστολής του (32) σχετικού, όπως προβλέπεται από τις (15) και (19) σχετικές ΚΥΑ. 2 από 5

3 32. Το γεγονός ότι οι λοιπές συναρµόδιες Υπηρεσίες ( /νση Υδάτων και Π.Ε.ΧΩ.Π. Π.Ε. Λακωνίας) δεν απέστειλαν γνωµοδοτήσεις για το έργο του θέµατος εντός 15 ηµερών όπως προβλέπεται από τις (15) και (19) σχετικές ΚΥΑ. 33. Το υπ αρ. πρωτ. 145/ έγγραφο της 5 ης Ε.Β.Α. Σπάρτης (θετική γνώµη µε όρους). 34. Το υπ αρ. πρωτ. 137/ έγγραφο της Ε Ε.Π.Κ.Α. Σπάρτης (θετική γνώµη). 35. Την υπ αρ. πρωτ. 5935/403/ θετική γνώµη και την υπ αρ. πρωτ. 9523/ Πράξη χαρακτηρισµού έκτασης του ασαρχείου Σπάρτης, η οποία αφορά το µισθωµένο τµήµα του αγροτεµάχιου ανόρυξης της γεώτρησης. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Εγκρίνουµε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους για το έργο : «Λειτουργία υφιστάµενου υπόγειου αγωγού µεταφοράς αρδευτικού νερού συνολικού µήκους ,00µ. περίπου ιδιοκτησίας αρδευτικής οµάδας η οποία εκπροσωπείται από τον κ. ελφίνη Νικόλαο του Θεοδώρου, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών αγροτεµαχίων συνολικής επιφάνειας ,00µ 2 µε ελαιόδενδρα και 6.000,00µ 2 µε αραβόσιτο.» Α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας Λειτουργία υφιστάµενου υπόγειου αγωγού µεταφοράς αρδευτικού νερού συνολικού µήκους ,00µ. περίπου ιδιοκτησίας αρδευτικής οµάδας η οποία εκπροσωπείται από τον κ. ελφίνη Νικόλαο του Θεοδώρου για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών αγροτεµαχίων συνολικής επιφάνειας ,00µ 2 µε ελαιόδενδρα και 6.000,00µ 2 µε αραβόσιτο, ο οποίος αρχίζει από το σηµείο υδροληψίας (πηγάδι) που έχει ανορυχθεί στη θέση «ΜΥΛΟΣ» εκτός ορίων οικισµού της Τ.Κ. Σκούρας της.ε. Θεραπνών του ήµου Σπάρτης. Η µέγιστη ετήσια κατανάλωση αρδευτικού ύδατος θα είναι µ 2 /έτος. Σύµφωνα µε την (25) σχετική Υ.Α. η δραστηριότητα ανήκει στην Οµάδα 2 η : Υδραυλικά έργα µε α/α 7 «Αγωγοί µεταφοράς νερού κάθε είδους χρήσης κ.λ.π.», κατατάσσεται στην Β κατηγορία. Μετά τα αναφερόµενα στο παράρτηµα (Ι) της σχετικής (21), όπως τροποποίηθηκε µε την (22) σχετική και την έκδοση της σχετικής (24), το υφιστάµενο πηγάδι εξαιρείται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο κ. ελφίνης Νικόλαος του Θεοδώρου και η αρδευτική οµάδα που εκπροσωπείται από αυτόν. Το αντλητικό συγκρότηµα, ο κινητήρας και ο πίνακας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι εγκατεστηµένα σε οικίσκο 2,0µ.*3,0µ.. Οι συντεταγµένες του σηµείου του πηγαδιού είναι: Χ ,58 και Ψ ,15. Οι συντεταγµένες της αρχής και του τέλους των κορυφών του αγωγού µεταφοράς αρδευτικού νερού είναι : 3 από 5

4 Τα χαρακτηριστικά του πηγαδιού είναι: Βάθος 6µ. και διαµέτρου 3,2µ. Βάθος τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήµατος 5µ. και 40HP. Β) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 1. Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά στο θόρυβο, ισχύει η Κ.Υ.Α 37393/2028/2003 «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως ισχύει. 2. Να τηρούνται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η.Π. 9272/471/ «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθµ /2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1418), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συµβουλίου της 14ης εκεµβρίου Γ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν πριν τη συντήρηση ή επισκευή του έργου. 1. Τα απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, να εξασφαλισθούν από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία. 2. Τα αστοχήσαντα υλικά και τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου να αποµακρύνονται µε επιµέλεια, να µην απορρίπτονται σε χείµαρρους και ρέµατα και να διατίθενται σε εγκεκριµένους χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων. 3. Τα χρησιµοποιηµένα λιπαντικά και τα ορυκτέλαια των µηχανηµάτων του έργου να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να προωθούνται για ανακύκλωση (αναγέννηση) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. /γµατος 82/ (ΦΕΚ 64Α / ). 4. Απαγορεύεται η καύση παλαιών υλικών, σκουπιδιών και ανταλλακτικών (ελαστικά λάδια) στην περιοχή του έργου. 5. Τα οχήµατα µεταφοράς των υλικών να είναι καλυµµένα για να µην υπάρχει διασπορά σκόνης στο περιβάλλον. 6. Να γίνεται διαβροχή του εργοταξίου ιδιαίτερα την θερινή περίοδο για να µην διαχέεται σκόνη στο περιβάλλον. 7. Να εξασφαλίζεται η ρύθµιση και η επιµελής συντήρηση των κινητήρων των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για τον περιορισµό της εκποµπής καυσαερίων στην ατµόσφαιρα. 8. Το γεωτρύπανο που θα χρησιµοποιηθεί (σε περίπτωση εκβάθυνσης, καθαρισµού κ.λ.π.) να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασιγάσµενο. 9. Να ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιµετώπιση και καταστολή τυχόν πυρκαγιάς από τη λειτουργία των µηχανηµάτων. 10. Ο εκπεµπόµενος θόρυβος να µην υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο (Β). 11. Να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων κατά την κατασκευή του έργου (χρήση γαντιών, κράνους και καταλλήλων υποδηµάτων για τους εργαζόµενους, περίφραξη και σήµανση του περιβάλλοντος χώρου ανόρυξης της γεώτρησης). 12. Να χρησιµοποιούνται προσροφητικά υλικά στην περίπτωση ατυχήµατος όταν υπάρχει διαρροή καυσίµων, λιπαντικών, ελαίων κ.λπ. Μετά τη χρήση τα υλικά αυτά να διατίθενται σαν βιοµηχανικά στερεά απόβλητα. 13. Μετά το πέρας των εργασιών να αποκατασταθεί το περιβάλλον στην προτέρα του κατάσταση. 14. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε το έργο να είναι ασφαλές κατά την φάση κατασκευής και την φάση λειτουργίας. 15. Ο υφιστάµενος υπόγειος αγωγός θα χρησιµοποιείται για την κάλυψη αποκλειστικά και µόνο των αρδευτικών αναγκών αγροτεµαχίων επιφάνειας ,00µ 2 µε ελαιόδενδρα και αραβόσιτο ιδιοκτησίας των µελών της οµάδας που εκπροσωπείται από τον κ. ελφίνη Νικόλαο του Θεοδώρου, όπως αυτά αναφέρονται στην Π.Ε., απαγορεύεται δε η οποιαδήποτε άλλη χρήση ή µεταφορά νερού Η µέγιστη ετήσια κατανάλωση αρδευτικού νερού θα είναι µ 2 /έτος. 16. Σε περίπτωση βλάβης του δικτύου να γίνεται άµεση αποκατάσταση για οικονοµία του νερού και των υπογείων ταµιευτήρων. 17. Να τηρείται «Φάκελος Λειτουργίας» που θα περιέχει : την εγκεκριµένη Π.Ε. τους παρόντες Περιβαλλοντικούς Όρους, έκθεση αποτελεσµάτων του φρέατος. ) Χρονικό διάστηµα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων. Η παρούσα ισχύει για δέκα (10) χρόνια και απαιτείται ανανέωσή της πριν την παρέλευση της δεκαετίας. Εάν από τη λειτουργία της έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον µε όµοια Απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι όροι. Αναθεώρηση της παρούσας µέσα στο χρόνο ισχύος της απαιτείται σε περιπτώσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισµού ή αλλαγής του αντικειµένου που επιφέρουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. 4 από 5

5 Η παρούσα απόφαση αναφέρεται στις ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέµατος χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν αφορά θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχηµάτων ή ασφάλειας & υγιεινής προσωπικού και δεν απαλλάσσει τον φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου από την υποχρέωση να εφοδιαστεί µε αδειοδοτήσεις άλλων Υπηρεσιών, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. Η παρούσα Απόφαση εξεδόθη µόνο βάση των προσκοµισθέντων στοιχείων (περιβαλλοντική έκθεση, διαγράµµατα κ.α.) και ως εκ τούτου εκπίπτει άκυρη εάν αποδειχθεί ότι αυτά είναι ελλιπή ή αναληθή. Ε) Η Περιβαλλοντική Έκθεση, τα διαγράµµατα, το ερωτηµατολόγιο και η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδιο σε περίπτωση ελέγχου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Κατά της Απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου µέσα στο οριζόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις διάστηµα από την δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου λάβει γνώση από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : (1) Φάκελος µελέτης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου υτικής Ελλάδας - Ιονίου Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα Τ.Κ Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου υτικής Ελλάδας και Ιονίου /νση Υδάτων Πελοποννήσου Τµήµα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων Μαινάλου και Σέκερη 37 Τρίπολη Τ.Κ (µε [1] φάκελο) 3. ελφίνη Νικόλαο του Θεοδώρου (µε την υποχρέωση να ειδοποιήσει τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας και να επιµεληθεί των εξόδων δηµοσίευσης της παρούσας) Σκούρα Τ.Κ (µε [1] φάκελο) 4. /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 28 ης Οκτωβρίου 29 Τρίπολη Τ.Κ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ Ε.. Χρ. Αρχείο Φ. ΕΠΟ (Β) 5 από 5

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής /νση: Περ/ντος & Χωρικού σχεδιασµού Ηπείρου Τµήµα: Περ/κού &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 172568 Ε.Υ.ΠΕ.(ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 170613 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΡΤΑΙΚΗ Α.Ε», Άδειας Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ διάρκειας τριών (3) ετών,

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΡΤΑΙΚΗ Α.Ε», Άδειας Εγκατάστασης (Ίδρυσης) ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ διάρκειας τριών (3) ετών, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα