Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων.σ., σήµερα στις 17 του µήνα Ιουλίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 6 τακτικά και 2 αναπληρωµατικά µέλη, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μηλιώτης Νικόλαος - Αντιπρόεδρος 1. Χιονίδης Σάββας - Πρόεδρος 2. Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος 2. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος 3. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος 3. Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος 4. Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος 5. Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος 6. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος 7. Κεραµιδιώτης Ευστάθιος αναπλ. µέλος 8. Καραφουλίδης Χρήστος αναπλ. µέλος Προτάχθηκαν τα θέµατα 18 ο,19 ο, 20 ο και 10 ο της ηµερήσιας διάταξης και στη συνέχεια τα υπόλοιπα θέµατα συζητήθηκαν µε τη σειρά τους. Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο αντιπρόεδρος κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 21 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Α. Το προϋπολογισµό του ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους 2012 έτσι όπως ψηφίστηκε µε την 169/2011 απόφαση.σ. και αναµορφώθηκε µε σχετικές αποφάσεις που λήφθηκαν µέχρι σήµερα Β. Την αριθ. 16/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η σύσταση πάγιας προκαταβολής για το έτος 2012 ποσού του ήµου Κατερίνης, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος η ηµητριάδου Σταυρούλα, τακτική υπάλληλος του δήµου. Γ. Την υπηρεσιακή αναφορά της υπαλλήλου του Γραφείου Προµηθειών Σταυρούλας ηµητριάδου, σύµφωνα µε την οποία µε την αριθ. 17/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εγκρίθηκε η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Τ.Κ. Νεοκαισάρειας για το έτος 2012 ποσού 1.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Τεκτονίδης Ιωάννης, η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Τ.Κ. Ρητίνης για το έτος 2012 ποσού 1.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Λάιος Ιωάννης, η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Τ.Κ. Μοσχοποτάµου για το έτος 2012 ποσού 1.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Χρυσόπουλος Αθανάσιος, η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Τ.Κ. Ν. Τραπεζούντας για το έτος 2012 ποσού 1.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Πετρίδης Κων/νος, η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Τ.Κ. Τριλόφου για το έτος 2012 ποσού 1.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Φωτιάδης Στέφανος, η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Τ.Κ. Εξοχής για το έτος 2012 ποσού 1.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Αµβροσιάδης Ελευθέριος, η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Τ.Κ. Βρύας για το έτος 2012 ποσού 1.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Στραβογιάννης Κωνσταντίνος, η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη για το έτος 2012 ποσού 1.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος η Πρόεδρός της Γεωργίου Ελένη, η σύσταση

2 πάγιας προκαταβολής για την.κ. Λόφου για το έτος 2012 ποσού 2.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Ράπτης Γεώργιος και για την.κ. Κορινού για το έτος 2012 ποσού 2.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Καλτσίδης Αλέξανδρος. Σύµφωνα µε τις παραπάνω αναφερόµενες αποφάσεις της και τις διατάξεις των άρθρων 173 του.κ.κ. (Ν.3463/2006) 32 & 35 του από 17/5-15/6/1959 Β.., υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των διαχειριστών που αναφέρονται παραπάνω και ζητείται η έγκρισή τους, προκειµένου να εκδοθούν ισόποσα Χ.Ε. σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισµού. Επίσης σύµφωνα µε την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού. Κατόπιν των παραπάνω ο προεδρεύων κάλεσε την να ψηφίζει τη λίστα των δαπανών που υποβάλλεται. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει και ψηφίζει τις παρακάτω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, ως εξής: ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΛΟΓΕΣ) 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΛΟΓΕΣ) 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΟΥ 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 1193/ Κ.ΚΑΡΑ ΗΜΟΣ Κ.ΤΣΕΛΙΟΣ Π.ΑΛΕΞΙΑ ΟΥ 109, / / ΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 192, / / ΤΣΙΟΥΠΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ / / ΑΦΟΙ ΑΣΑΡΙ Η / / ΑΦΟΙ ΑΣΑΡΙ Η / 897 2

3 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο Ο 19ης ΜΑΪΟΥ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΚΝΚ-8665 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Υ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 11 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΝΚ-8664 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Υ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΤΗΡΙΟΥ 13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΜΕ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ-8270 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Υ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ-8274 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 15/ / / / / / ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΦΟΙ ΑΡ.ΑΡΑΒΙ Η & ΣΙΑ ΟΕ Σ.ΚΟΥΠΟΥΡΤΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ΑΘ.ΜΑΥΡΟΕΙ ΗΣ ΑΡ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ 196, / , / , / , / , / , / / ΜΑΧΙ Α.Β.Ε.Ε. 104, / / / / / ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΕΤΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΕΤΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 60, / / , / , / 214 3

4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΚΝΚ-8665 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Υ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 22 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΟ ΚΗΥ 7088 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ 24 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ 25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 103/ / / / ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΚΑΡΟΖΑΣ ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / , / , / , / / ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. 116, / / ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / / / ΤΣΙΜΠΡΑΗΛΙ ΗΣ Κ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ.ΤΣΙΜΠΡΑΗΛΙ ΗΣ Κ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ 2935/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 202, / / , / / ΑΦΟΙ ΑΣΑΡΙ Η / / ΑΦΟΙ ΑΣΑΡΙ Η / / / ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 196, / , / 903 4

5 30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 32 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ ΟΥΝΙΜΟΥΚ 33 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ ΟΥΝΙΜΟΥΚ 195/ / / / ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΕΤΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 6.117,64 48, / / / , / 230 Για την Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΩΝ ΓΗΠΕ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΡΑΝΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 5920/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 51/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΚ. ΞΕΝΙ ΗΣ 52/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΚ. ΞΕΝΙ ΗΣ 15/ ΖΑΡΕΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/ ΤΕΜΕΡΤΖΙ ΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.104, , , Για την Τ.Κ. Ρητίνης 1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ /05/2012 ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 300, / 878 5

6 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Κ.Χ. ΤΗΣ Τ.Κ. 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 4 ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ Κ.Χ. ΤΗΣ Τ.Κ /05/2012 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ /06/2012 ΑΡΑΒΙ Η ΑΡ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ 350, / , /05/2012 ΧΡΥΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / 881 ΣΥΝΟΛΟ 1.101,41 Για την Τ.Κ. Μοσχοποτάµου Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 1639/ / / / / / ΑΡΑΒΙ Η ΑΡ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΑΡΑΒΙ Η ΑΡ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ 227 ΑΡΑΒΙ Η ΑΡ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΑΡΑΒΙ Η ΑΡ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΣΙΓΑΡΤΖΙ ΗΣ ΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΒΙ Η ΑΡ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1.091, , , Για την Τ.Κ. Ν. Τραπεζούντας Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ/ 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ Κ.Χ. 1/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΡ ΕΥΣΗΣ 42/ / / / ΡΑΝ ΑΚΗΣ ΗΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 133, , , , ΣΥΝΟΛΟ 999,44 Για την Τ.Κ. Τριλόφου 1 ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. 2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ. 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ. 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ ΣΕ Κ.Χ. ΤΗΣ Τ.Κ /04/2012 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΣ /06/2012 ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΗΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ 44-21/04/2012 ΜΑΥΡΙ ΗΣ ΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53270/ ΑΦΟΙ Γ. ΓΙΑΛΕΝΙΟΥ σε ΣΥΝΟΛΟ 1.010,09 278, / , / , / , / 877 Για την Τ.Κ. Εξοχής 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. 3 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ /05/2012 ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ /04/2012 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 73/ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΛΑΖ. ΧΡΗΣΤΟΣ 170, / , / , / 891 7

8 ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΥΝΟΛΟ 967,77 Για την Τ.Κ. Βρύας 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 2 ΖΗΜΙΑΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. 3 ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 23-16/05/2012 ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 250, / /05/2012 ΤΖΗΚΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 38/ ΤΖΗΚΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.024,90 381, / , / 890 Για την Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. 3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. 4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ Κ.Χ. ΤΗΣ Τ.Κ. 5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Χ. ΤΗΣ Τ.Κ. 4-06/06/2012 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /06/2012 ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ Ζ /05/2012 ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ Ζ. 250, / , / , / /06/2012 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 380, / /05/2012 ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ Ζ. ΣΥΝΟΛΟ 991,49 150, / 869 Για την.κ. Λόφου ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ 1 ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 42/ ΤΖΗΚΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 399,

9 ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Κ. ΛΟΦΟΥ 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΟΦΟΥ 3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ.ΛΟΦΟΥ 2436/ ΑΡΑΒΙ Η ΑΡ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ 2435/ ΑΡΑΒΙ Η ΑΡ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1.050,06 250, Για την.κ. Κορινού 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Κ. 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΛΠ ΤΗΣ.Κ. 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ.Κ. 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ.Κ. 5 ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Κ. 6 ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Κ. 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ.Κ. 8-21/06/2012 ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 250, / /06/2012 ΞΕΝΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /06/2012 ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ Ζ /06/2012 ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΡΟΣ /06/2012 ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ Ζ /06/2012 ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ Ζ. 7-18/06/2012 ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.699,24 250, / , / , / , / , / , / 874 9

10 Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 219/2012 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Ο Προεδρεύων Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Σερετίδου Ζωή Κ.A. 10

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Α: 4ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.11/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 122/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις

Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.1/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ακύρωσης των χρηµατικών ενταλµάτων που δεν εξοφλήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013 Αριθµός απόφασης 188/2013 Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή Υποχρεώσεων του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 474/2013 Α Α: ΒΙ63ΩΕΤ-ΙΤΜ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 38/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ./--0 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 13-10-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 13 η τoυ µηvός Οκτωβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩ Ν ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛ ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Παραστ ατικό Προμηθευτής Σύνολο Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ε.Α.

ΚΑΤΑΣΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩ Ν ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛ ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ- ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Παραστ ατικό Προμηθευτής Σύνολο Α.Δ.Α. Παρατηρήσεις Ε.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 203 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Καθορισµός τρόπου ελέγχου επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 429/1976.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Καθορισµός τρόπου ελέγχου επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 429/1976. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 34 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η Νοεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /28--20 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα