1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31."

Transcript

1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ ΕΣ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ Κ ΑΙ ΤΗ Σ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠ ΟΦ ΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚ Η ΤΙΚ ΟΥ ΣΥ ΜΒ ΟΥ Λ ΙΟΥ ΤΗ Σ ΕΠ ΙΤΡ ΟΠ Η Σ Κ ΕΦ ΑΛ ΑΙΑΓΟΡ ΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13576/06/Β/86/096 19,3 χ λ µ Λ ε ω φ. Μα ρ κ ο π ο ύ λ ο υ Π α ι α ν ί α - Ατ τ ι κ ή

2 Π ΕΡ ΙΕΧ ΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Ν Ι Α Μ Ε ΣΕ Σ ΣΥ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ι Σ Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 30 ΣΕ Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ ΟΓ ΑΡ ΙΑΣΜ ΟΥ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜ ΑΤΩ Ν ΤΗΣ ΠΕΡ ΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜ Β Ρ ΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜ ΑΤΟΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜ Β Ρ ΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ Θ ΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜ Β Ρ ΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ ΕΤΑΒ ΟΛ Ω Ν Ι ΙΩ Ν ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜ Β Ρ ΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ ΕΙΑΚΩ Ν Ρ ΟΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜ Β Ρ ΙΟΥ Μ Ε Ι Ω Ι Ε Π Ι Τ Ω Ν Ε Ν Ι Α Μ Ε Ν Ν Ο Π Τ Ι Κ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Α Ω Ν Τ Η Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ Γ Β Μ Λ Χ Λ Λ Γ Μ Ω Θ Φ Μ Μ Μ Μ Μ Θ Γ Ω Ρ Λ Μ Μ Ρ Ω Γ Μ Θ ΣΗ ΣΕ Σ ΣΩ ΣΥ ΣΤ ΣΕ Σ 30 ΣΕ ΕΝΙΚΕΣ ΠΛ ΗΡ ΟΦ ΟΡ ΙΕΣ 8 2. ΑΣΗ ΚΑΤΑΡ ΤΙΣΗΣ 8 3. ΝΕΑ ΠΡ ΟΤΥΠΑ, ΙΕΡ ΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡ ΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦ ΙΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν ΠΡ ΟΤΥΠΩ Ν 8 4. ΟΓ ΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡ ΕΣ ΕΠΙΧ ΕΙΡ ΗΜ ΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜ ΕΙΣ ΟΙΠΑ ΕΙΤΟΥΡ ΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞ Ο Α) ΑΠΟΜ ΕΙΩ ΣΗ ΣΥΜ ΕΤΟΧ Ν ΣΕ ΥΓ ΑΤΡ ΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡ ΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜ ΑΤΑ ΠΕΡ ΙΟ ΟΥ ΟΡ ΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜ ΑΤΟΣ ΚΕΡ Η / (Ζ ΗΜ ΙΕΣ) ΑΝΑ ΕΤΟΧ Η ΕΡ ΙΣΜ ΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡ ΟΦ Η ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟΥ ΑΣΩ ΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩ ΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜ ΕΤΟΧ ΕΣ ΣΕ ΥΓ ΑΤΡ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓ ΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡ ΙΕΣ ΑΝΕΙΑ ΤΡ ΑΠΕΖ Ν ΕΝ ΕΧ ΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΟΧ ΕΩ ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΜ ΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛ ΑΓ ΕΣ Ε ΣΥΝ Ε ΕΜ ΕΝΑ ΕΡ Η ΑΝΘ ΠΙΝΟ ΥΝΑΜ ΙΚΟ ΑΝΑΤΑΞ ΙΝΟΜ ΗΣΕΙΣ ΕΓ ΟΝΟΤΑ ΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜ ΕΡ ΟΜ ΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΕΣΗΣ 22 2

3 ς ς ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ Η Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ ΟΓΑΡ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠ ΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩ Ν ΤΗ Σ Π ΕΡ ΙΟ ΟΥ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΣΗΜ. Ο ΜΙ Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ύ κ λ ε ρ γ α ώ ν ω λ ή ι ς ό π ω λ η θ έ ν τ ω ν κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ α δ ι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ρ γ ί α ς δ ι ε ς Λ π λ ε ι τ ρ γ ι κ έ α ξ α ε ί ω µ µ ε τ ώ ν θ υ γ α τ ρ ι κ έ ς ε τ α ι ρ ί ε ς έ ρ δ η η µ ι έ ς ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς ρ η µ α τ κ ι κ έ α ξ α έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ ο υ π ρ ο φ ό ρ ω ν ό ρ ε ι ή µ α τ ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) οδ οι ου & άθ ση (30.625) (35.232) (19.174) (22.757) οι ά ου ά σοδ / (έ οδ ) 6 (41.435) (33.295) (32.531) (30.527) Aπ οµ ση συ οχ σε (22.964) 0 / (ζ ) (81.807) (31.073) (86.344) (21.612) οοι ον οµ ά σοδ / (έ οδ ) 5 (323) (1.414) / (ζ ) (82.130) (32.487) (84.380) (20.423) ος σοδ ος Κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ 5 (70.129) (32.226) (72.273) (20.063) Κ α τ α ν έ µ ο ν τ α ι σ ε : ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι οψ η φ ί α ς (216) (92) 0 0 ε τ ό χ ου ς Ε τ α ι ρ ί α ς (69.913) (32.134) (72.273) (20.063) (70.129) (32.226) (72.273) (20.063) ρ ι θ µ ό ς µ ε τ ο χ ώ ν Κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ α ν ά µ ε τ ο χ ή (σ ε Ε υ ρ ώ ) 10 (0,99) (0,45) (1,02) (0,28) 1/7/2012- Ο Λ Ο Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α ΜΙ Σ 1/7/2011-1/7/2012-1/7/2011- π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ύ κ λ ε ρ γ α ώ ν ω λ ή ι ς ό π ω λ η θ έ ν τ ω ν κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ α δ ι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ρ γ ί α ς δ ι ε ς Λ π λ ε ι τ ρ γ ι κ έ α ξ α έ ρ δ η η µ ι έ ς ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς ρ η µ α τ κ ι κ έ α ξ α έ ρ δ η η µ ι έ ς τ ρ ι µ ή ν ο υ π ρ ο φ ό ρ ω ν ό ρ ε ι ή µ α τ ος σι (π σε ) στ ος (65.821) (39.350) (59.841) (32.192) Μι (937) (748) οδ οι ου & άθ ση (7.600) (10.059) (4.083) (6.281) οι ά ου ά σοδ / (έ οδ ) (787) (2.718) (874) (1.610) / (ζ ) (9.324) (5.705) οοι ον οµ ά σοδ / (έ οδ ) (704) / (ζ ) (10.028) (5.536) ος σοδ ος (4.945) (4.731) Κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) τ ρ ι µ ή ν ο υ (6.672) (2.378) Κ α τ α ν έ µ ο ν τ α ι σ ε : ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι η φ ί α ς Μ ε τ ό χ ς Ε τ α ι ρ ί α ς οψ (64) ου (6.608) (2.378) (6.672) (2.378) ρ ι θ µ ό ς µ ε τ ο χ ώ ν έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) τ ρ ι µ ή ν ο υ α ν ά µ ε τ ο χ ή (σ ε Ε υ ρ ώ ) (0,09) 0,15 (0,03) 0,20 Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κ α ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κ α ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 3

4 ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ Η Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥ ΝΟΛ ΙΚ ΟΥ ΕΙΣΟ Η ΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 Ο Μ Ι Λ Ο Σ EΤ Α Ι Ρ Ι Α Καθαρά κ έ ρδ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρι ό δ ο υ (70.129) (32.226) (72.273) (20.063) Κέρδη / (ζ ηµ ι ές ) π α ρα γ ώ γ ω ν χ ρηµ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν µ έσ ω ν κ α τ α χ ω ρηµ έν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς σ τ ην κ α θ α ρή θ έσ η µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρο Α ν α λ ο γ ι σ τ ι κ ά κ έρδη / (ζ ηµ ι ές ) τ ω ν π ρο β λ έψ ε ω ν γ ι α α π ο ζ ηµ ι ώ σ ε ι ς π ρο σ ω π ι κ ο ύ µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρο (3.235) 915 (3.235) 915 Λ ο ι π ές κ ι ν ή σ ε ι ς κ α θ α ρή ς θ έσ ης (16) (34) 0 0 Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν (3.080) (3.064) Σ υ γ κ ε ν τ ρω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν (73.209) (30.684) (75.337) (18.487) Ο Μ Ι Λ Ο Σ Α Ι Ρ Ι Α EΤ 1/7/2012-1/7/2011-1/7/2012-1/7/2011- Καθαρά κ έ ρδ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρι ό δ ο υ (6.672) (2.378) Κέρδη / (ζ ηµ ι ές ) π α ρα γ ώ γ ω ν χ ρηµ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν µ έσ ω ν α π ε υ θ ε ί α ς σ τ ην κ α θ α ρή θ έσ η µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρο Λ ο ι π ές κ ι ν ή σ ε ι ς κ α θ α ρή ς θ έσ ης Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν υ γ κ ε ν τ ρω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν (6.100) (1.807) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κ α ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κ α ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 4

5 ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ Η Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Η Σ Θ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΕΣΗ Σ ΤΗ Σ χ ι λ ι ε ς Ε υ ρ ώ Ο Λ Ο Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α ά γ ι ο µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό π ε ρ α ξ ί α µ α τ ε ς α κ ι ν η τ ή ι ς ν µ α τ ε ς α κ ι ν η τ ή ι ς Ποσά σε άδ ΣΗΜ. ΜΙ Σ 31/12/ /12/2011 ή σώ οπ οι σε σώ οπ οι σε Σ υ µ µ ε τ έ ς ν δ ε δ ε µ έ ν ε ς κ α ι θ υ γ α τ ρ ι κ έ ς ε τ α ι ρ ί ε ς Λ π έ ς µ µ ε τ έ ς Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς φ ι κ έ ς α π α ι τ ή ι ς ν ο λ ο π α γ ί ο υ µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οχ σε συ οι συ οχ οι οπ σµ σε ορ ολ ογ σε Σύ ή υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό π έ µ α τ α λ ε ς Λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ρ ω γ α χ ρ η µ α τ κ ι κ µ έ ι α χ ε ί α δ ι α θ έ µ α π ρ π ώ λ η α µ ε ί κ α ι τ α µ ε ι α κ ι ύ ν α µ α π α ι τ ή ι ς φ ό ρ ε ι ή µ α τ ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οθ Πε άτ οι σµ σε Πα άγ οοι ον οµ ά σα Πάγ στ οι σι ος ση ο ά σοδ σε ου σοδ ος Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Μα κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς φ ι κ έ ς υ π ρ ε ώ ι ς π ρ ε ώ ι ς α π ό χ ρ η µ α τ ι κ έ ς µ ι ώ ι ς ν ο λ ο µ α κ ρ ο π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί οι οπ σµ οβ ορ ολ ογ οχ σε οχ σε οδ οτ σθ σε Σύ ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α η θ ε υ τ έ ς Λ π π ι ω τ έ ς π ρ ε ώ ι ς α π ό χ ρ η µ α τ ι κ έ ς µ ι ώ ι ς Λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς ρ ω γ α χ ρ η µ α τ κ ι κ µ έ ε ρ ί α τ α π λ η ρ ω τ έ α ε ι α τ ρ α π ε ζ ώ ν ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί Πρ οµ οι οί στ οχ σε οδ οτ σθ σε οι σµ οβ Πα άγ οοι ον οµ ά σα σµ άν Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν α θ α ρ θ έ σ η Μ ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Έ κ δ µ ε τ ώ ν υ π έ ρ τ τ ι π ε µ α τ ι κ π ε µ α τ ι κ ό α π ί µ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ Κ α θ α ρ θ έ σ η µ ε τ ό χ ω ν Ε τ α ι ρ ί α ς ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι η φ ί α ς ν ο λ ο κ α θ α ρ θ έ σ η ς ή οχ άλ ο οση οχ ο άρ ο οθ ά οθ οτ ση οτ σµ ο ή οψ (120) Σύ ής Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι κ α θ α ρ ής θ έ σ η ς Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κ α ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κ α ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 5

6 Μ Έ Έ ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ Η Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒ ΟΛ Ω Ν Ι ΙΩ Ν Κ ΕΦ ΑΛ ΑΙΩ Ν ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΟΣ Με τ ο χ ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο κ δ ο σ η µ ε τ ο χ ώ ν υ π έ ρ τ ο ά ρ τ ι ο Α π ο θ ε µ α τ ι κ ά Α π ο θ ε µ α τ ι κ ό α π ο τ ί µ η σ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Συ σ σ ω ρ ε υ µ έ ν α κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι ο ψ η φ ί α ς Σύ ν ο λ ο α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Α ν α λ ι ι κ κ έ ρ δ η η µ ι έ ς τ ω ν π ρ λ έ ψ ε ω ν γ ι α α π η µ ί ω π ρ π ι κ µ ε τ α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν φ ό ρ π έ ς κ ι ν ή ι ς κ α θ α ρ ή ς θ έ ς α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ / (ζ ) ου (69.913) (216) (70.129) / (ζ ) οοι ον οµ σω στ ση ογ στ ά / (ζ ) οβ οζ ση οσω ού ά ο ο (3.235) 0 (3.235) οι σε ση (16) 0 (16) (120) α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Α ν α λ ι ι κ κ έ ρ δ η η µ ι έ ς τ ω ν π ρ λ έ ψ ε ω ν γ ι α α π η µ ί ω π ρ π ι κ µ ε τ α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν φ ό ρ Λ π έ ς κ ι ν ή ι ς κ α θ α ρ ή ς θ έ ς α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ (1.041) / (ζ ) ου (32.134) (92) (32.226) / (ζ ) οοι ον οµ σω στ ση ογ στ ά / (ζ ) οβ οζ ση οσω ού ά ο ο οι σε ση (34) 0 (34) (380) (30) ΕΤΑΙΡΙΑ ε τ ο χ ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο κ δ ο σ η ε τ ο χ ώ ν υ π έ ρ τ ο ά ρ τ ι ο Απ ο θ ε µ α τ ι κ ά Απ ο θ ε µ α τ ι κ ό α π ο τ ί µ η σ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Σ υ σ σ ω ρ ε υ µ έ ν α κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) Σ ύ ν ο λ ο α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Α ν α λ ι ι κ κ έ ρ δ η η µ ι έ ς τ ω ν π ρ λ έ ψ ε ω ν γ ι α α π η µ ί ω π ρ π ι κ µ ε τ α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν φ ό ρ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ / (ζ ) ου (72.273) (72.273) / (ζ ) οοι ον οµ σω στ ση ογ στ ά / (ζ ) οβ οζ ση οσω ού ά ο ο (3.235) (3.235) α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Α ν α λ ι ι κ κ έ ρ δ η η µ ι έ ς τ ω ν π ρ λ έ ψ ε ω ν γ ι α α π η µ ί ω π ρ π ι κ µ ε τ α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν φ ό ρ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ (1.041) / (ζ ) ου (20.063) (20.063) / (ζ ) οοι ον οµ σω στ ση ογ στ ά / (ζ ) οβ οζ ση οσω ού ά ο ο (380) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κ α ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κ α ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 6

7 ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ Η Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚ Ω Ν Ρ ΟΩ Ν (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘ Ο ΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α δ σ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ π ρ φ ό ρ ω ν έ µ ε ί π ρ ρ µ έ ς γ ι α π έ ι ς Λειτουργικές ρα τη ριό τη τες / (ζ ) ου ο (82.130) (32.487) (84.380) (20.423) Πλ ον / ον οσα ογ : οσβ σε Α π οµ ε ι ώ σε ι ς ε ν σώ µ α τ ω ν κ α ι άυ λ ω ν π άγ ι ω ν π ε ρ ι ου σι α κ ώ ν στ οι χ ε ί ω ν Πρ οβ λ έ ψ ε ι ς Σ υ ν α λ λ α γ µ α τ ι κ έ ς δ ι α φ έ ς έ ρ δ ζ η µ ί α α π ό α π ί µ η π α ρ α γ ώ γ ω ν Α π ε λ έ α τ α α έ ξ α κ έ ρ δ η κ α ι ζ η µ ι έ ς ε π ε ν δ υ τ ι κ ή ς δ ρ α η ρ ι ό τ η τ α ς ρ ε ω ι κ τ ό κ κ α ι ν α φ ή έ ξ α ορ (216) (196) (Κ ος ) / οτ ση (245) 15 (245) 15 οτ σµ (έ σοδ, οδ, ) στ (3.005) (461) (3.802) (1.184) στ οί οι συ οδ Π λ π ρ ς έ ς λ ι κ κ σ η ς π σ χ τ ι ς λ τ ρ κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ύ ξ α π ο θ ά τ ύ ξ α π α ι τ ή α ύ ξ υ π ο χ ρ λ δ α ν α κ ώ ν ν ρ ι κ ο τ ό κ ο ι κ α ι ν α φ ή έ ξ ο δ α κ α τ α β λ έ ν α α τ α β λ έ ν ο ι φ ό ρ ο ι έον / µείον οσ αρ µογέ γι α µετ αβολ ογαρ ασ µώ ν εφ αλ αίου ίνη ή ου ετ ίζ οντ αι µε ει ου γι ασ ες : Μείωση / (α ηση) εµ ων (9.723) (9.491) Μείωση / (α ηση) σεων (18.172) (2.576) (17.543) (Μείωση) / ηση εώ σεων (π ην ει ) (12.468) (11.718) (7.856) (10.499) Μείο : εωστ ί συ ηµ (2.271) (2.093) (770) (236) ηµ (605) (5.842) (274) (5.450) Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό λε ι τ ου ρ γι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (α) (25.671) (6.516) (18.567) Ε π ενδ υ τ ι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ες Α π ό κ τ θ υ γ α τ ρ ι κ ώ ν γ γ ώ ν κ ο ι ν ο π ρ α ξ ι ώ ν κ α ι λ ο ι π ώ ν δ ύ ο ρ ή ς δ ο α ι ρ ι κ ώ ν δ α ν ι ρ ά ξ ς α π ό ο φ λ ή ς δ ο α ι ρ ι κ ώ ν δ α ν Α γ ο ρ ά µ α τ κ α ι ά υ λ π α γ ο ι χ ι ρ ά ξ ς α π ό π ή ς µ α τ κ α ι ά υ λ π α γ ο ι χ ι ρ ά ξ ς λ έ ς α π ό π ώ λ γ ο ρ ά δ υ τ ι κ ώ ν τ λ ο χ ώ ν α ξ ι ό γ ρ α φ ό κ ο ι ρ α χ θ έ ν τ ε ι σ ρ κ ρ ό ε π ε υ τ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ηση, συ εν, επ εν σεων (1) ηγ σει εν ετ είων 0 0 (30) 0 σπ ει εξ σει εν ετ είων εν σώ ων ων ίων στ είων (5.075) (14.874) (4.712) (13.316) σπ ει ωλ σει εν σώ ων ων ίων στ είων σπ ει (π ηρ ωµ ) ηση (α ) επ εν ίτ ων (µ ετ, ων ) ει σπ ες Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ νδ ασ (β) (3.866) (13.238) (1.524) (11.409) Χ ρ η ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ι ρ ά ξ ς α π ό δ ο θ έ ν τ α α ν α λ θ έ ν τ α δ ά ν α ξ ο φ λ ή ς δ α ν µατ οδ οτ ασ ες σπ ει εκ / ηφ ει σει είων (3.589) (41.666) 0 (766) Ε ξ ο φ λ ή σει ς υ π ο χ ρ εώ σεων α π ό χ ρ ηµ α τ ο δ ο τ ι κ έ ς µ ι σθ ώ σει ς (149) (182) (19) (32) Μερ ίσµ α τ α π λ ηρ ωθ έ ν τ α (9) 0 (9) 0 Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό χ ρ η µ ατ οδ οτ ι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (γ) (28) (798) Κ αθ αρ ή αύ ξ η σ η / (µείω σ η ) σ τ α τ αµει ακ ά δ ι αθ έ σ ι µα κ αι ι σ οδ ύ ναµα π ερ ι ό δ ου (α) + (β) + (γ) (29.325) (5.425) (20.119) (8.098) Τ αµει ακ ά δ ι αθ έ σ ι µα κ αι ι σ οδ ύ ναµα έ ναρ ξ η ς π ερ ι ό δ ου Τ αµει ακ ά δ ι αθ έ σ ι µα κ αι ι σ οδ ύ ναµα λ ήξ η ς π ερ ι ό δ ου Οι σηµ ειώ σεις από τη σελ ίδα 8 έω ς κ αι τη σελ ίδα 23 αποτελ ού ν αναπόσπαστο µ έρ ος τω ν ενδιάµ εσω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστάσεω ν του Οµ ίλ ου κ αι της Εταιρ ίας. 7

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΓΕ ΝΙ Κ Ε Σ ΠΛ Η Ρ Ο ΦΟ Ρ Ι Ε Σ Η ΑΝΩ ΝΥ Μ ΟΣ Γ ΕΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙ Ρ Ι Α ΤΣ Ι Μ ΕΝΤΩ Ν ΗΡ ΑΚΛΗΣ (η Εταιρ ία) έχει συσταθ εί στην Ελ λ άδα σύ µ φ ω να µ ε τις διατάξ εις του Κ.Ν. 2190/1920, η έδρ α της είναι στον ήµ ο Παιανίας Αττικ ής, 19,3 χλ µ Λεω φ όρ ο Μ αρ κ οπού λ ου κ αι ανήκ ει κ ατά πλ ειοψ ηφ ία (88,99% µ ε στοιχεία ) στον Όµ ιλ ο της LAFARGE ο οποίος εδρ εύ ει στην Γ αλ λ ία. κ κ λ κ κ λ ω ώ ώ ώ ώ ω λ Ο Όµ ιλ ος δρ αστηρ ιοποιείται υρ ίω ς στον άδο παρ αγω γής αι εµ πορ ίας τσιµ έντου, σκ υρ οδέµ ατος αι άλ ν δοµ ικ ν υλ ικ ν. Οι ενδιάµ εσες Οικ ονοµ ικ ές Καταστάσεις παρ ουσιάζ ονται σε χιλ ιάδες Ευρ εκ τός αν αναφ έρ εται διαφ ορ ετικ ά. Το Ευρ είναι το νόµ ισµ α του πρ τεύ οντος οικ ονοµ ικ ού περ ιβάλ οντος στο οποίο δρ αστηρ ιοποιείται ο Όµ ιλ ος. 2. ΒΑ Σ Η Κ Α ΤΑ Ρ ΤΙ Σ Η Σ Οι Οικ ονοµ ικ ές Καταστάσεις έχουν κ αταρ τιστεί σύ µ φ ω να µ ε το ιεθ νές Λογιστικ ό Πρ ότυπο.λ.π. 34, Ενδιάµ εσες Οικ ονοµ ικ ές Καταστάσεις. 3. ΝΕ Α ΠΡ Ο ΤΥΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η ΝΕ Ι Ε Σ Κ Α Ι ΤΡ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η ΥΦΙ Σ ΤΑ Μ Ε ΝΩ Ν ΠΡ Ο ΤΥΠΩ Ν Σ υγκ εκ ρ ιµ ένα νέα πρ ότυπα, τρ οποποιήσεις πρ οτύ πω ν κ αι διερ µ ηνείες έχουν εκ δοθ εί, τα οποία είναι υποχρ εω τικ ά για λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν κ ατά τη διάρ κ εια της παρ ού σας χρ ήσης ή µ εταγενέστερ α. Η εκ τίµ ηση του Οµ ίλ ου σχετικ ά µ ε την επίδρ αση από την εφ αρ µ ογή αυτώ ν τω ν νέω ν πρ οτύ πω ν, τρ οποποιήσεω ν κ αι διερ µ ηνειώ ν παρ ατίθ εται παρ ακ άτω. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ η ν ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς γ ι α τη ν τρέ χ ο υσ α ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή χ ρήσ η ΠΧ Α 7 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς» - µ ε ταβι βά σ ε ι ς χ ρη µ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν (εφ αρ µ όζ εται για ετήσιες λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ουλ ίου 2011) Η παρ ού σα τρ οποποίηση παρ έχει τις γνω στοποιήσεις για µ εταβιβασµ ένα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά περ ιουσιακ ά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνω ρ ιστεί εξ ολ οκ λ ήρ ου κ αθ ώ ς κ αι για µ εταβιβασµ ένα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά περ ιουσιακ ά στοιχεία που έχουν αποαναγνω ρ ιστεί εξ ολ οκ λ ήρ ου αλ λ ά για τα οποία ο Όµ ιλ ος έχει συνεχιζ όµ ενη ανάµ ειξ η. Παρ έχει επίσης κ αθ οδήγηση για την εφ αρ µ ογή τω ν απαιτού µ ενω ν γνω στοποιήσεω ν. Ο Όµ ιλ ος θ α εξ ετάσει την εφ αρ µ ογή της τρ οποποίησης στο τέλ ος της χρ ήσης. Λ ί η σ η ι ε ι σ ο δ ς µ λ ξ µ Ι µ µ λ φ ώ κ λ φ ώ ώ ώ µ µ λ µ φ ω µ ω κ Έ κ µ Π 12 (Τ ρο πο πο ) «Φ όρο ήµ ατο» (εφ αρ όζ εται για ετήσιες ογιστικ ές περ ιόδους που εκ ινού ν την ή ετά την 1η ανουαρ ίου 2012) Η τρ οποποίηση του ΛΠ 12 παρ έχει ια πρ ακ τικ ή έθ οδο για την επιµ έτρ ηση τω ν αναβαλ όµ ενω ν ορ ολ ογικ ν υποχρ εώ σεω ν αι αναβαλ όµ ενω ν ορ ολ ογικ ν περ ιουσιακ ν στοιχείω ν όταν επενδυτικ ά ακ ίνητα επιµ ετρ νται ε τη έθ οδο εύ ογης αξ ίας σύ να ε το ΛΠ 40 «Επενδύ σεις σε ακ ίνητα». Η τρ οποποίηση αυτή δεν έχει ακ όµ η υιοθ ετηθ εί από την Ευρ παϊ ή νω ση αι δεν έχει εφ αρ ογή στον Όµ ιλ ο. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ η ν ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς από πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν τη ν ή µ ε τά από 1 Ι αν ο υαρί ο υ 2013 ΠΧ Α 9 «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ίου 2015) Το ΠΧ Α 9 αποτελ εί την πρ ώ τη φ άση στο έρ γο του Σ ΛΠ (Σ υµ βού λ ιο ιεθ νώ ν Λογιστικ ώ ν Πρ οτύ πω ν) για την αντικ ατάσταση του ΛΠ 39 κ αι αναφ έρ εται στην ταξ ινόµ ηση κ αι επιµ έτρ ηση τω ν χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν περ ιουσιακ ώ ν στοιχείω ν κ αι χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν υποχρ εώ σεω ν. Το Σ ΛΠ στις επόµ ενες φ άσεις του έρ γου θ α επεκ τείνει το ΠΧ Α 9 έτσι ώ στε να πρ οστεθ ού ν νέες απαιτήσεις για την αποµ είω ση της αξ ίας κ αι τη λ ογιστικ ή αντιστάθ µ ισης. Το ΠΧ Α 9 δεν έχει υιοθ ετηθ εί από την Ευρ ω παϊ κ ή Έ νω ση. 8

9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Σ υν έ χ ε ι α ΠΧ Α 13 «Ε πι µ έ τρη σ η Ε ύ λ ο γ η ς Α ξ ί ας» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ίου 2013) Το ΠΧ Α 13 παρ έχει νέες οδηγίες σχετικ ά µ ε την επιµ έτρ ηση της εύ λ ογης αξ ίας κ αι τις απαρ αίτητες γνω στοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του πρ οτύ που δεν διευρ ύ νουν τη χρ ήση τω ν εύ λ ογω ν αξ ιώ ν αλ λ ά παρ έχουν διευκ ρ ινίσεις για την εφ αρ µ ογή τους σε περ ίπτω ση που η χρ ήση τους επιβάλ λ εται υποχρ εω τικ ά από άλ λ α πρ ότυπα. Το ΠΧ Α 13 παρ έχει ακ ρ ιβή ορ ισµ ό της εύ λ ογης αξ ίας, κ αθ ώ ς κ αι οδηγίες αναφ ορ ικ ά µ ε την επιµ έτρ ηση της εύ λ ογης αξ ίας κ αι τις απαρ αίτητες γνω στοποιήσεις, ανεξ άρ τητα από το πρ ότυπο µ ε βάση το οποίο γίνεται χρ ήση τω ν εύ λ ογω ν αξ ιώ ν. Επιπλ έον, οι απαρ αίτητες γνω στοποιήσεις έχουν διευρ υνθ εί κ αι κ αλ ύ πτουν όλ α τα περ ιουσιακ ά στοιχεία κ αι τις υποχρ εώ σεις που επιµ ετρ ού νται στην εύ λ ογη αξ ία κ αι όχι µ όνο τα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά. Το πρ ότυπο δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ όµ η από την Ευρ ω παϊ κ ή Έ νω ση. Ε ΠΧ Α 20 «απά ν ε ς απο γ ύ µ ν ω σ η ς υπαί θ ρι ω ν ο ρυχ ε ί ω ν κ ατά το σ τά δ ι ο τη ς παραγ ω γ ής» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ίου 2013) Αυτή η διερ µ ηνεία παρ έχει κ αθ οδήγηση για τη λ ογιστικ οποίηση τω ν δαπανώ ν της αποµ άκ ρ υνσης τω ν στείρ ω ν υπερ κ είµ ενω ν («απογύ µ ω νση») κ ατά το στάδιο της παρ αγω γής ενός ορ υχείου. Βάσει αυτής της διερ µ ηνείας, οι µ εταλ λ ευτικ ές οικ ονοµ ικ ές οντότητες πιθ ανώ ς να χρ ειαστεί να διαγρ άψ ουν στα αποτελ έσµ ατα εις νέον της έναρ ξ ης της περ ιόδου τις ήδη κ εφ αλ αιοποιηµ ένες δαπάνες απογύ µ νω σης τω ν ορ υχείω ν οι οποίες δεν µ πορ ού ν να αποδοθ ού ν σε ένα αναγνω ρ ίσιµ ο συστατικ ό ενός αποθ έµ ατος µ εταλ λ εύ µ ατος ( ore body ). Η διερ µ ηνεία έχει εφ αρ µ ογή µ όνο σε δαπάνες υπαίθ ρ ιω ν ορ υχείω ν κ αι όχι σε υπόγεια ορ υχεία ή σε δρ αστηρ ιότητες εξ όρ υξ ης πετρ ελ αίου κ αι φ υσικ ού αερ ίου. Η διερ µ ηνεία δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ όµ η από την Ευρ ω παϊ κ ή Έ νω ση. Λ Π 1 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Παρο υσ ί ασ η Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ουλ ίου 2012) Αυτή η τρ οποποίηση απαιτεί από τις οικ ονοµ ικ ές οντότητες να διαχω ρ ίσουν τα στοιχεία που παρ ουσιάζ ονται στα λ οιπά συνολ ικ ά εισοδήµ ατα σε δύ ο οµ άδες, µ ε βάση το αν αυτά στο µ έλ λ ον είναι πιθ ανό να µ εταφ ερ θ ού ν στα αποτελ έσµ ατα χρ ήσεω ς ή όχι. Λ Π 19 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Παρο χ έ ς σ ε Ε ργ αζ ο µ έ ν ο υς» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ίου 2013) Αυτή η τρ οποποίηση επιφ έρ ει σηµ αντικ ές αλ λ αγές στην αναγνώ ρ ιση κ αι επιµ έτρ ηση του κ όστους τω ν πρ ογρ αµ µ άτω ν κ αθ ορ ισµ ένω ν παρ οχώ ν κ αι τω ν παρ οχώ ν εξ όδου από την υπηρ εσία (κ ατάρ γηση της µ εθ όδου του περ ιθ ω ρ ίου), κ αθ ώ ς κ αι στις γνω στοποιήσεις όλ ω ν τω ν παρ οχώ ν σε ερ γαζ οµ ένους. Οι βασικ ές αλ λ αγές αφ ορ ού ν κ υρ ίω ς στην αναγνώ ρ ιση τω ν αναλ ογιστικ ώ ν κ ερ δώ ν κ αι ζ ηµ ιώ ν, στην αναγνώ ρ ιση του κ όστους πρ οϋ πηρ εσίας/ περ ικ οπώ ν, στην επιµ έτρ ηση του εξ όδου συντάξ εω ν, στις απαιτού µ ενες γνω στοποιήσεις, στο χειρ ισµ ό τω ν εξ όδω ν κ αι τω ν φ όρ ω ν που σχετίζ ονται µ ε τα πρ ογρ άµ µ ατα κ αθ ορ ισµ ένω ν παρ οχώ ν, κ αθ ώ ς κ αι στη διάκ ρ ιση µ εταξ ύ βρ αχυπρ όθ εσµ ω ν κ αι µ ακ ρ οπρ όθ εσµ ω ν παρ οχώ ν. ΠΧ Α 7 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ίου 2013) Το Σ ΛΠ δηµ οσίευσε αυτή την τρ οποποίηση πρ οκ ειµ ένου να συµ περ ιλ άβει επιπλ έον πλ ηρ οφ όρ ηση η οποία θ α βοηθ ήσει τους χρ ήστες τω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστάσεω ν µ ίας οικ ονοµ ικ ής οντότητας να αξ ιολ ογήσουν την επίδρ αση ή την πιθ ανή επίδρ αση που θ α έχουν οι συµ φ ω νίες για διακ ανονισµ ό χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν περ ιουσιακ ώ ν στοιχείω ν κ αι υποχρ εώ σεω ν, συµ περ ιλ αµ βανοµ ένου του δικ αιώ µ ατος για συµ ψ ηφ ισµ ό που σχετίζ εται µ ε αναγνω ρ ισµ ένα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά περ ιουσιακ ά στοιχεία κ αι υποχρ εώ σεις, στην οικ ονοµ ικ ή θ έση της οικ ονοµ ικ ής οντότητας. Η τρ οποποίηση δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ όµ η από την Ευρ ω παϊ κ ή Έ νω ση. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ίου 2014) Αυτή η τρ οποποίηση στις οδηγίες εφ αρ µ ογής του ΛΠ 32 παρ έχει διευκ ρ ινήσεις σχετικ ά µ ε κ άποιες απαιτήσεις για τον συµ ψ ηφ ισµ ό χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν περ ιουσιακ ώ ν στοιχείω ν κ αι υποχρ εώ σεω ν στην κ ατάσταση οικ ονοµ ικ ής θ έσης. Η τρ οποποίηση δεν έχει υιοθ ετηθ εί ακ όµ η από την Ευρ ω παϊ κ ή Έ νω ση. 9

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Σ υν έ χ ε ι α Ο µ ά δ α προ τύ πω ν σ χ ε τι κ ά µ ε ε ν ο πο ί η σ η κ αι από κ ο ι ν ο ύ σ υµ φ ω ν ί ε ς (εφ αρ µ όζ ονται στις ετήσιες λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ίου 2013) Το Σ ΛΠ δηµ οσίευσε πέντε νέα πρ ότυπα σχετικ ά µ ε ενοποίηση κ αι τις από κ οινού συµ φ ω νίες: ΠΧ Α 10, ΠΧ Α 11, ΠΧ Α 12, ΛΠ 27 (Τρ οποποίηση), ΛΠ 28 (Τρ οποποίηση). Αυτά τα πρ ότυπα εφ αρ µ όζ ονται στις ετήσιες λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ίου Επιτρ έπεται η πρ όω ρ η εφ αρ µ ογή τους µ όνο εάν ταυτόχρ ονα εφ αρ µ οστού ν κ αι τα πέντε αυτά πρ ότυπα. Τα πρ ότυπα δεν έχουν υιοθ ετηθ εί ακ όµ η από την Ευρ ω παϊ κ ή Έ νω ση. Ο Όµ ιλ ος βρ ίσκ εται στη διαδικ ασία εκ τίµ ησης της επίδρ ασης τω ν νέω ν πρ οτύ πω ν στις ενοποιηµ ένες οικ ονοµ ικ ές του κ αταστάσεις. Οι κ υρ ιότερ οι όρ οι τω ν πρ οτύ πω ν είναι οι εξ ής: ΠΧ Α 10 «Ε ν ο πο ι η µ έ ν ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Το ΠΧ Α 10 αντικ αθ ιστά στο σύ νολ ό τους τις οδηγίες αναφ ορ ικ ά µ ε τον έλ εγχο κ αι την ενοποίηση, που παρ έχονται στο ΛΠ 27 κ αι στο SIC 12. Το νέο πρ ότυπο αλ λ άζ ει τον ορ ισµ ό του ελ έγχου ω ς κ αθ ορ ιστικ ού παρ άγοντα πρ οκ ειµ ένου να αποφ ασιστεί εάν µ ια οικ ονοµ ικ ή οντότητα θ α πρ έπει να ενοποιείται. Το πρ ότυπο παρ έχει εκ τεταµ ένες διευκ ρ ινίσεις που υπαγορ εύ ουν τους διαφ ορ ετικ ού ς τρ όπους κ ατά τους οποίους µ ία οικ ονοµ ικ ή οντότητα (επενδυτής) µ πορ εί να ελ έγχει µ ία άλ λ η οικ ονοµ ικ ή οντότητα (επένδυση). Ο αναθ εω ρ ηµ ένος ορ ισµ ός του ελ έγχου εστιάζ ει στην ανάγκ η να υπάρ χει ταυτόχρ ονα το δικ αίω µ α (η δυνατότητα να κ ατευθ ύ νονται οι δρ αστηρ ιότητες που επηρ εάζ ουν σηµ αντικ ά τις αποδόσεις) κ αι οι µ εταβλ ητές αποδόσεις (θ ετικ ές, αρ νητικ ές ή κ αι τα δύ ο) πρ οκ ειµ ένου να υπάρ χει έλ εγχος. Το νέο πρ ότυπο παρ έχει επίσης διευκ ρ ινίσεις αναφ ορ ικ ά µ ε συµ µ ετοχικ ά δικ αιώ µ ατα κ αι δικ αιώ µ ατα άσκ ησης βέτο (protective rights), κ αθ ώ ς επίσης κ αι αναφ ορ ικ ά µ ε σχέσεις πρ ακ τόρ ευσης / πρ ακ τορ ευοµ ένου. ΠΧ Α 11 «Α πό κ ο ι ν ο ύ Σ υµ φ ω ν ί ε ς» Το ΠΧ Α 11 παρ έχει µ ια πιο ρ εαλ ιστικ ή αντιµ ετώ πιση τω ν από κ οινού συµ φ ω νιώ ν εστιάζ οντας στα δικ αιώ µ ατα κ αι τις υποχρ εώ σεις, παρ ά στη νοµ ικ ή τους µ ορ φ ή. Οι τύ ποι τω ν συµ φ ω νιώ ν περ ιορ ίζ ονται σε δύ ο: από κ οινού ελ εγχόµ ενες δρ αστηρ ιότητες κ αι κ οινοπρ αξ ίες. Η µ έθ οδος της αναλ ογικ ής ενοποίησης δεν είναι πλ έον επιτρ επτή. Οι συµ µ ετέχοντες σε κ οινοπρ αξ ίες εφ αρ µ όζ ουν υποχρ εω τικ ά την ενοποίηση µ ε τη µ έθ οδο της κ αθ αρ ής θ έσης. Οι οικ ονοµ ικ ές οντότητες που συµ µ ετέχουν σε από κ οινού ελ εγχόµ ενες δρ αστηρ ιότητες εφ αρ µ όζ ουν παρ όµ οιο λ ογιστικ ό χειρ ισµ ό µ ε αυτόν που εφ αρ µ όζ ουν επί του παρ όντος οι συµ µ ετέχοντες σε από κ οινού ελ εγχόµ ενα περ ιουσιακ ά στοιχεία ή σε από κ οινού ελ εγχόµ ενες δρ αστηρ ιότητες. Το πρ ότυπο παρ έχει επίσης διευκ ρ ινίσεις σχετικ ά µ ε τους συµ µ ετέχοντες σε από κ οινού συµ φ ω νίες, χω ρ ίς να υπάρ χει από κ οινού έλ εγχος. ΠΧ Α 12 «Γ ν ω σ το πο ί η σ η σ υµ µ ε το χ ής σ ε ά λ λ ε ς ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς ο ν τότη τε ς» Το ΠΧ Α 12 αναφ έρ εται στις απαιτού µ ενες γνω στοποιήσεις µ ιας οικ ονοµ ικ ής οντότητας, συµ περ ιλ αµ βανοµ ένω ν σηµ αντικ ώ ν κ ρ ίσεω ν κ αι υποθ έσεω ν, οι οποίες επιτρ έπουν στους αναγνώ στες τω ν Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστάσεω ν να αξ ιολ ογήσουν τη φ ύ ση, τους κ ινδύ νους κ αι τις οικ ονοµ ικ ές επιπτώ σεις που σχετίζ ονται µ ε τη συµ µ ετοχή της οικ ονοµ ικ ής οντότητας σε θ υγατρ ικ ές, συγγενείς, από κ οινού συµ φ ω νίες κ αι µ η ενοποιού µ ενες οικ ονοµ ικ ές οντότητες (structured entities). Μ ία οικ ονοµ ικ ή οντότητα έχει τη δυνατότητα να πρ οβεί σε κ άποιες ή όλ ες από τις παρ απάνω γνω στοποιήσεις χω ρ ίς να είναι υποχρ εω µ ένη να εφ αρ µ όσει το ΠΧ Α 12 στο σύ νολ ό του, ή το ΠΧ Α 10 ή 11 ή τα τρ οποποιηµ ένα ΛΠ 27 ή 28. Α Α κ Α ί η σ η ν ο ι η µ έ ν ε ς ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς κ σ ε ι ς κ ο ι ν ο ύ σ φ ω ν ί ε ς κ γ ν ω σ ί η σ η σ µ ε χ σ ε ά λ λ ε ς ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς ο ν ς Ο δ η γ ί ε ς µ ε η ς µ κ ρ µ µ κ ρ µ ώ κ µ Σ ρ µ µ µ µ ΠΧ 10, ΠΧ 11 αι ΠΧ 12 (Τ ρο πο πο ) «Ε πο ατασ τά, από υµ αι το πο υµ το ής τότη τε : τά βασ» H τρ οποποίηση στις οδηγίες ετάβασης τω ν ΠΧ Α 10, 11 αι 12 παρ έχει διευκ ινίσεις σχετικ ά ε τις οδηγίες ετάβασης στο ΠΧ Α 10 αι περ ιορ ίζ ει τις απαιτήσεις για παρ οχή συγκ ιτικ ής πλ ηρ οφ όρ ησης στις γνω στοποιήσεις του ΠΧ Α 12 όνο για την περ ίοδο που πρ οηγείται άµ εσα της πρ της ετήσιας περ ιόδου ατά την οποία εφ αρ όζ εται το ΠΧ Α 12. υγκ ιτικ ή πλ ηρ οφ όρ ηση για γνω στοποιήσεις σχετικ ά ε συµ ετοχές σε η ενοποιού ενες οικ ονοµ ικ ές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 10

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α ΠΡ Ο Τ Υ ΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ Κ Α Ι Τ Ρ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΠΡ Ο Τ Υ ΠΩ Ν - Σ υν έ χ ε ι α Λ Π 27 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Α το µ ι κ έ ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Το Πρ ότυπο αυτό δηµ οσιεύ θ ηκ ε ταυτόχρ ονα µ ε το ΠΧ Α 10 κ αι σε συνδυασµ ό, τα δύ ο πρ ότυπα αντικ αθ ιστού ν το ΛΠ 27 «Ενοποιηµ ένες κ αι Ατοµ ικ ές Οικ ονοµ ικ ές Καταστάσεις». Το τρ οποποιηµ ένο ΛΠ 27 ορ ίζ ει το λ ογιστικ ό χειρ ισµ ό κ αι τις απαρ αίτητες γνω στοποιήσεις αναφ ορ ικ ά µ ε τις συµ µ ετοχές σε θ υγατρ ικ ές, κ οινοπρ αξ ίες κ αι συγγενείς όταν µ ία οικ ονοµ ικ ή οντότητα ετοιµ άζ ει ατοµ ικ ές Οικ ονοµ ικ ές Καταστάσεις. Παρ άλ λ ηλ α, το Σ υµ βού λ ιο µ ετέφ ερ ε στο ΛΠ 27 όρ ους του ΛΠ 28 «Επενδύ σεις σε Σ υγγενείς επιχειρ ήσεις» κ αι του ΛΠ 31 «Σ υµ µ ετοχές σε Κοινοπρ αξ ίες» που αφ ορ ού ν τις ατοµ ικ ές Οικ ονοµ ικ ές Καταστάσεις. Λ Π 28 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Ε πε ν δ ύ σ ε ι ς σ ε Σ υγ γ ε ν ε ί ς ε πι χ ε ι ρήσ ε ι ς κ αι Κ ο ι ν ο πραξ ί ε ς» Το ΛΠ 28 «Επενδύ σεις σε Σ υγγενείς επιχειρ ήσεις κ αι Κοινοπρ αξ ίες» αντικ αθ ιστά το ΛΠ 28 «Επενδύ σεις σε Σ υγγενείς επιχειρ ήσεις». Ο σκ οπός αυτού του Πρ οτύ που είναι να ορ ίσει τον λ ογιστικ ό χειρ ισµ ό αναφ ορ ικ ά µ ε τις επενδύ σεις σε συγγενείς επιχειρ ήσεις κ αι να παρ αθ έσει τις απαιτήσεις για την εφ αρ µ ογή της µ εθ όδου της κ αθ αρ ής θ έσης κ ατά τη λ ογιστικ ή τω ν επενδύ σεω ν σε συγγενείς κ αι κ οινοπρ αξ ίες, όπω ς πρ οκ ύ πτει από τη δηµ οσίευση του ΠΧ Α 11. ΠΧ Α 10, ΠΧ Α 12 κ αι Λ Π 27 (Τ ρο πο πο ί η σ η ) «Ε ται ρί ε ς Ε πε ν δ ύ σ ε ω ν» (εφ αρ µ όζ εται στις ετήσιες λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ίου 2014) Η τρ οποποίηση του ΠΧ Α 10 ορ ίζ ει µ ία εταιρ ία επενδύ σεω ν κ αι παρ έχει µ ία εξ αίρ εση από την ενοποίηση. Πολ λ ά επενδυτικ ά κ εφ άλ αια κ αι παρ όµ οιες εταιρ ίες που πλ ηρ ού ν τον ορ ισµ ό τω ν εταιρ ιώ ν επενδύ σεω ν εξ αιρ ού νται από την ενοποίηση τω ν περ ισσότερ ω ν θ υγατρ ικ ώ ν τους, οι οποίες λ ογιστικ οποιού νται ω ς επενδύ σεις σε εύ λ ογη αξ ία µ έσω αποτελ εσµ άτω ν, παρ όλ ο που ασκ είται έλ εγχος. Οι τρ οποποιήσεις στο ΠΧ Α 12 εισάγουν τις γνω στοποιήσεις που χρ ειάζ εται να παρ έχει µ ια εταιρ ία επενδύ σεω ν. Οι τρ οποποιήσεις δεν έχουν υιοθ ετηθ εί ακ όµ η από την Ευρ ω παϊ κ ή Έ νω ση. Τ ρο πο πο ι ήσ ε ι ς σ ε πρότυπα πο υ απο τε λ ο ύ ν έ ν α τµ ήµ α το υ προ γ ρά µ µ ατο ς ε τήσ ι ω ν βε λ τι ώ σ ε ω ν γ ι α το 2011 το υ Σ Λ Π (Σ υµ βο ύ λ ι ο ι ε θ ν ώ ν Λ ο γ ι σ τι κ ώ ν Προ τύ πω ν ) Οι παρ ακ άτω τρ οποποιήσεις περ ιγρ άφ ουν τις σηµ αντικ ότερ ες αλ λ αγές που υπεισέρ χονται στα ΠΧ Α ω ς επακ όλ ουθ ο τω ν αποτελ εσµ άτω ν του ετήσιου πρ ογρ άµ µ ατος βελ τιώ σεω ν του Σ ΛΠ που δηµ οσιεύ τηκ ε τον Μ άιο Οι τρ οποποιήσεις αυτές εφ αρ µ όζ ονται στις ετήσιες λ ογιστικ ές περ ιόδους που ξ εκ ινού ν την ή µ ετά την 1η Ι ανουαρ ίου 2013 κ αι δεν έχουν υιοθ ετηθ εί ακ όµ η από την Ευρ ω παϊ κ ή Έ νω ση. Λ ί η ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ σ ε ω ν ρ µ ρ µ µ λ ώ κ λ Π 1 «Παρο υσ ασ τω ατασ τά» Η τρ οποποίηση παρ έχει διευκ ινίσεις σχετικ ά ε τις απαρ αίτητες γνω στοποιήσεις για τη συγκ ιτικ ή πλ ηρ οφ όρ ηση όταν ια οικ ονοµ ικ ή οντότητα συντάσσει έναν επιπλ έον ισολ ογισµ ό είτε (α) όπω ς απαιτείται από το ΛΠ 8 «Λογιστικ ές πολ ιτικ ές, εταβολ ές τω ν ογιστικ ν εκ τιµ ήσεω ν αι άθ η» είτε (β) εθ ελ οντικ ά. Λ Π 16 «Ε ν σ ώ µ ατα πά γ ι α» Η τρ οποποίηση διευκ ρ ινίζ ει πω ς τα ανταλ λ ακ τικ ά κ αι ο λ οιπός εξ οπλ ισµ ός συντήρ ησης ταξ ινοµ ού νται ω ς ενσώ µ ατα πάγια κ αι όχι ω ς αποθ έµ ατα όταν πλ ηρ ού ν τον ορ ισµ ό τω ν ενσώ µ ατω ν παγίω ν, δηλ αδή όταν χρ ησιµ οποιού νται για περ ισσότερ ες από µ ία περ ίοδο. Λ Π 32 «Χ ρη µ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» Η τρ οποποίηση διευκ ρ ινίζ ει πω ς ο φ όρ ος εισοδήµ ατος που σχετίζ εται µ ε τη διανοµ ή αναγνω ρ ίζ εται στα αποτελ έσµ ατα κ αι ο φ όρ ος εισοδήµ ατος που σχετίζ εται µ ε τα έξ οδα συναλ λ αγώ ν απευθ είας στην κ αθ αρ ή θ έση αναγνω ρ ίζ εται στην κ αθ αρ ή θ έση, σύ µ φ ω να µ ε το ΛΠ 12. Λ Π 34 «Ε ν δ ι ά µ ε σ η χ ρη µ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή αν αφ ο ρά» Η τρ οποποίηση διευκ ρ ινίζ ει τις απαρ αίτητες γνω στοποιήσεις για τα περ ιουσιακ ά στοιχεία κ αι υποχρ εώ σεις τω ν τοµ έω ν στην ενδιάµ εση χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ή αναφ ορ ά, σύ µ φ ω να µ ε το ΠΧ Α 8 «Λειτουρ γικ οί τοµ είς». 11

12 ς ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Λ Ο ΓΙ Σ ΤΙ Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ Οι ενδιάµ εσες συνοπτικ ές Οικ ονοµ ικ ές Καταστάσεις έχουν κ αταρ τιστεί σύ µ φ ω να µ ε την αρ χή του ιστορ ικ ού ή τεκ µ αρ τού κ όστους εκ τός τω ν παρ αγώ γω ν όπου η αποτίµ ηση τους γίνεται στην εύ λ ογη αξ ία. Οι βασικ ές λ ογιστικ ές αρ χές, εκ τιµ ήσεις κ αι υπολ ογισµ οί που ακ ολ ουθ ήθ ηκ αν παρ αµ ένουν αµ ετάβλ ητες σε σχέση µ ε τις ετήσιες Οικ ονοµ ικ ές Καταστάσεις του Οµ ίλ ου κ αι της Εταιρ ίας στις 31 εκ εµ βρ ίου Όµ ω ς, οι ενδιάµ εσες συνοπτικ ές Οικ ονοµ ικ ές Καταστάσεις πρ έπει να εξ ετάζ ονται σε συνδυασµ ό µ ε τις ετήσιες Οικ ονοµ ικ ές Καταστάσεις της 31 εκ εµ βρ ίου 2011 που είναι διαθ έσιµ ες στη διεύ θ υνση του διαδικ τύ ου της Εταιρ ίας 5. Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α ΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ Μ Ε Ι Σ Η ακ όλ ουθ η πλ ηρ οφ όρ ηση αναφ έρ εται στους τοµ είς που επισκ οπού νται από τους υπεύ θ υνους του Οµ ίλ ου για τη λ ήψ η οικ ονοµ ικ ώ ν αποφ άσεω ν. Οι τοµ είς έχουν ορ ιστεί µ ε βάση τον κ λ άδο δρ αστηρ ιότητας, κ αθ ώ ς αυτός είναι ο τρ όπος µ ε τον οποίο οι υπεύ θ υνοι για τη λ ήψ η οικ ονοµ ικ ώ ν αποφ άσεω ν παρ ακ ολ ουθ ού ν τον Όµ ιλ ο. Χ ρ ησιµ οποιώ ντας τα ποσοτικ ά κ ρ ιτήρ ια, ο Όµ ιλ ος απεικ ονίζ ει ξ εχω ρ ιστά στην παρ ού σα σηµ είω ση κ αι τους τρ εις τοµ είς δρ αστηρ ιότητάς του. Η ιοίκ ηση αξ ιολ ογεί την επίδοση τω ν τοµ έω ν δρ αστηρ ιότητας, βασιζ όµ ενη στο σύ νολ ο τω ν πω λ ήσεω ν, στο τρ έχον λ ειτουρ γικ ό αποτέλ εσµ α, στα κ έρ δη / (ζ ηµ ίες) εκ µ εταλ λ εύ σεω ς, στα χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ά έσοδα κ αι έξ οδα κ αι στο σύ νολ ο του ενερ γητικ ού. Μ ε την έννοια τρ έχον λ ειτουρ γικ ό αποτέλ εσµ α η ιοίκ ηση πρ οσδιορ ίζ ει το αποτέλ εσµ α της Εταιρ ίας κ αι του Οµ ίλ ου πρ ο φ όρ ω ν, χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν εσόδω ν / εξ όδω ν κ αι έκ τακ τω ν εσόδω ν / εξ όδω ν. Οι πλ ηρ οφ ορ ίες αναφ ορ ικ ά µ ε τους τοµ είς δρ αστηρ ιότητας έχουν ω ς εξ ής: Κλάδος Τ σ ι µ έ ν τ ου Κλάδος Σ κ υ ρ οδέ µ α τ ος Κλάδος Α δρ α ν ώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε ν οπ οί η σ η ς Σ ύ ν ολο Ο µ ί λου Π ω λή σ ε ι ς (7.533) Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α (18.426) (4.779) (2.443) 0 (25.648) ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α / κ έ ρ δη - (ζ η µ ι έ ς) ε κ µ ε τ α λλε ύ σ ε ω ς (64.290) (12.789) (4.361) 0 (81.440) Κλάδος Τ σ ι µ έ ν τ ου Κλάδος Σ κ υ ρ οδέ µ α τ ος Κλάδος Α δρ α ν ώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε ν οπ οί η σ η ς Σ ύ ν ολο Ο µ ί λου Π ω λή σ ε ι ς (13.510) Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α (6.009) (1.881) 0 (3.201) Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α / κ έ ρ δη - (ζ η µ ι έ ς) ε κ µ ε τ α λλε ύ σ ε ω ς (22.760) (7.715) (2.114) 916 (31.673) Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς Κ λά δ ος Τ σ ι µ έ ντ ου Κ λά δ ος Σκ υ ρ οδ έ µ α τ ος Κ λά δ ος Α δ ρ α νώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε νοπ οί η σ η ς Σύνολο Ο µ ί λου ( ) /12/ ( )

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α ΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ Μ Ε Ι Σ - Σ υ ν έ χ ε ι α µ ύ ώ λ ώ κ ώ κ ω κ Οι διαφ ορ ές εταξ τω ν αναφ ορ ν χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ής πλ ηρ οφ όρ ησης που χρ ησιµ οποιού νται από τη ιοίκ ηση του Οµ ίλ ου για τη ήψ η επιχειρ ηµ ατικ ν αποφ άσεω ν αι τω ν δηµ οσιευόµ ενω ν Οικ ονοµ ικ ν Καταστάσεω ν του Οµ ίλ ου οι οποίες παρ ουσιάζ ονται στους ατω τέρ πίνακ ες, οφ είλ ονται υρ ίω ς στα εξ ής: α) Σ τη διαφ ορ ετικ ή ηµ ερ οµ ηνία σύ νταξ ης τω ν αναφ ορ ώ ν. Αυτό έχει ω ς αποτέλ εσµ α, λ όγω τω ν οψ ιγενώ ν γεγονότω ν να διαφ ορ οποιού νται τα αναγνω ρ ιζ όµ ενα κ ονδύ λ ια τόσο στην Κατάσταση Αποτελ εσµ άτω ν όσο κ αι στη Κατάσταση Οικ ονοµ ικ ής Θ έσης του Οµ ίλ ου. β) Σ το διαφ ορ ετικ ό τεκ µ αρ τό κ όστος που κ αθ ορ ίστηκ ε για τα πάγια περ ιουσιακ ά στοιχεία του Οµ ίλ ου, λ όγω της διαφ ορ ετικ ής ηµ ερ οµ ηνίας πρ ώ της εφ αρ µ ογής τω ν ιεθ νώ ν Πρ οτύ πω ν Χ ρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ής Αναφ ορ άς µ εταξ ύ τω ν αναφ ορ ώ ν χρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ής πλ ηρ οφ όρ ησης που χρ ησιµ οποιεί η ιοίκ ηση κ αι τω ν δηµ οσιευόµ ενω ν σύ µ φ ω να µ ε τα ιεθ νή Πρ ότυπα Χ ρ ηµ ατοοικ ονοµ ικ ής Αναφ ορ άς Οικ ονοµ ικ ώ ν Καταστάσεω ν. Σύνολο Π ω λή σ ε ω ν ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς Α ν α γ ν ώ ρ ι ση ε σό δ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή χ ρ ον ι κ ή π ε ρ ί οδ ο (530) 0 Α ν α κ α τ άτ α ξ η ε κ π τ ώ σε ω ν µ ε τ α ξ ύ Πω λ ή σε ω ν κ α ι Κ ό στ ου ς Πω λ η θ έ ν τ ω ν (320) (531) Σύνολο Π ω λή σ ε ω ν ω ς η µ οσ ι ε υ µ έ νη Κ α τ ά σ τ α σ η Α π οτ ε λε σ µ ά τ ω ν Χρηµατοοικονοµική Α ναφ ορά της ιοί κησ ης Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λ ε σµ α (25.648) (3.201) Έ κ τ α κ τ α α π οτ ε λ έ σµ α τ α (55.792) (28.472) Λ ε ιτου ργ ικό απ οτέ λ ε σ µα / Κ έ ρδ η / (ζ ηµιέ ς ) ε κµε ταλ λ ε ύ σ ε ω ς ω ς Χρηµατοοικονοµική Α ναφ ορά της ιοί κησ ης (81.440) (31.673) Ε ναρµό νισ η µε ηµοσ ιε υ µέ νη Κ ατά σ τασ η Α π οτε λ ε σ µά τω ν Α ν α γ ν ώ ρ ι ση ε σό δ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο (530) 0 Α ν α γ ν ώ ρ ι ση π ρ οβ λ έ ψ ε ω ν κ α ι υ π οχ ρ ε ώ σε ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο (454) (44) Α ν α κ α τ άτ α ξ η κ ό στ ου ς µ ε τ α ξ ύ δ ι οι κ η τ ι κ ώ ν κ α ι χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ώ ν ε ξ ό δ ω ν ι α φ ορ ά α π οσβ έ σε ω ν ε ν σώ µ α τ ω ν α κ ι ν η τ οπ οι ή σε ω ν (734) (874) Λ οι π έ ς δ ι α φ ορ έ ς Λ ε ιτου ργ ικό απ οτέ λ ε σ µα / Κ έ ρδ η/(ζ ηµιέ ς ) ε κµε ταλ λ ε ύ σ ε ω ς (81.807) (31.073) Χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ά έ σοδ α /(έ ξ οδ α ) (323) (1.414) Κ έ ρδ η / (ζ ηµιέ ς ) π ρο φ ό ρω ν (82.130) (32.487) Φ ό ρ ε ι ή µ α τ ς π ε δ ος σοδ ος αθ αρά κέ ρδ η / (ζ ηµιέ ) ριό ου (70.129) (32.226) 13

14 ν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α ΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ Μ Ε Ι Σ - Σ υ ν έ χ ε ι α Σύνολο Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ώ ν Ε σ ό δ ω ν / (Ε ξ ό δ ω ν) ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς (3.217) (770) ν α κ α τ άτ α ξ η κ ό στ ου ς µ ε τ α ξ ύ δ ι οι κ η τ ι κ ώ ν κ α ι χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ώ ν ε ξ ό δ ω ν (999) (770) Ε π ί δ ρ α ση π ρ οε ξ ό φ λ η ση ς µ α κ ρ οχ ρ ό ν ι ω ν α π α ι τ ή σε ω ν α ν α γ ν ω ρ ι σµ έ ν η σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο Λ οι π ά (196) 126 Σύνολο Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ώ ν Ε σ ό δ ω ν / (Ε ξ ό δ ω ν) ω ς η µ οσ ι ε υ µ έ νη Κ α τ ά σ τ α σ η Α π οτ ε λε σ µ ά τ ω ν (323) (1.414) 31/12/2011 Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς ι α φ ορ ά στ ο τ ε κ µ α ρ τ ό κ ό στ ος τ ω ν ε ν σώ µ α τ ω ν π α γ ί ω ν Πρ οσα ρ µ ογ ή α π οτ ί µ η ση ς γ ι α α π οθ έ µ α τ α Α ν α γ ν ώ ρ ι ση ε σό δ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο Πρ ό σθ ε τ η π ρ ό β λ ε ψ η ε π ι σφ α λ ώ ν α π α ι τ ή σε ω ν 0 (307) Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ε τ α ι ρ ί α ς π ου δ ε ν π ε ρ ι λ α µ β άν ε τ α ι στ η ν Ε ν οπ οί η ση τ ου Ο µ ί λ ου (3.840) (3.865) Ε π ί δ ρ α ση π ρ οε ξ ό φ λ η ση ς µ α κ ρ οχ ρ ό ν ι ω ν α π α ι τ ή σε ω ν 0 (4.089) ι α φ ορ ά σε α ν α β α λ λ ό µ ε ν η φ ορ ολ ογ ί α (1.235) (2.773) Λ οι π ά (1.752) (1.714) Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω ς η µ οσ ι ε υ µ έ νη Κ α τ ά σ τ α σ η Ο ι κ ονοµ ι κ ή ς Θ έ σ η ς Τα συγκ ρ ιτικ ά στοιχεία για το 2011 έχουν αναµ ορ φ ω θ εί για λ όγους ορ θ ότερ ης συγκ ρ ιτικ ής παρ ουσίασης. 6. Λ Ο Ι ΠΑ Λ Ε Ι ΤΟ ΥΡ ΓΙ Κ Α Ε Σ Ο Α / (Ε Ξ Ο Α ) Τα λ οιπά λ ειτουρ γικ ά έσοδα / έξ οδα του Οµ ίλ ου κ αι της Εταιρ ίας για την περ ίοδο 1/1 αναλ ύ ονται ω ς εξ ής: ΟΜΙΛΟΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ έ ρ δ η / (ζ η µ ί ε ς ) α π ό π ω λ ή σε ι ς π α γ ί ω ν (67) (297) (61) (240) (Α π οµ ε ί ω ση ) / Α ν τ ι στ ρ οφ ή α π οµ ε ί ω ση ς α ξ ί α ς π α γ ί ω ν στ οι χ ε ί ω ν 0 (21.228) 0 (21.226) (Πρ ό β λ ε ψ η ) / Α ν τ ι στ ρ οφ ή π ρ ό β λ ε ψ η ς α π α ξ ί ω ση ς α ν τ α λ λ α κ τ ι κ ώ ν 0 (4.472) 0 (4.472) (Πρ ό β λ ε ψ η ) / Α ν τ ι στ ρ οφ ή π ρ ό β λ ε ψ η ς συ µ µ ε τ οχ ή ς σε ζ η µ ι έ ς θ υ γ α τ ρ ι κ ώ ν ε τ α ι ρ ι ώ ν 0 0 (1.143) (1.017) ό β λ ε ψ η Α ν τ ι ρ ή π ρ ό β λ ε ψ η ς ε π ι α λ ώ α π α ι τ ή ω ν Λ π έ α ξ α (Πρ ) / στ οφ σφ σε (40.590) (6.323) (30.637) (3.572) οι ά σοδ / (έ οδ ) (778) (975) (690) 0 (41.435) (33.295) (32.531) (30.527) 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Α ΠΟ Μ Ε Ι Ω Σ Η Σ ΥΜ Μ Ε ΤΟ Χ Ω Ν Σ Ε Θ ΥΓΑ ΤΡ Ι Κ Ε Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Ε Σ Η Εταιρ ία αναγνώ ρ ισε στις Οικ ονοµ ικ ές Καταστάσεις της περ ιόδου ζ ηµ ία αποµ είω σης ύ ψ ους χιλ ιάδω ν Ευρ ώ που αφ ορ ά στη συµ µ ετοχή της στην ενοποιού µ ενη θ υγατρ ικ ή LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε., η οποία πρ οέκ υψ ε από τον έλ εγχο για αποµ είω ση της αξ ίας συµ µ ετοχώ ν σε θ υγατρ ικ ές εταιρ ίες που ασκ είται σε κ άθ ε περ ίοδο αναφ ορ άς ή όταν υπάρ χει ένδειξ η αποµ είω σης. Η εν λ όγω ζ ηµ ία αποµ είω σης πρ οέκ υψ ε ω ς αποτέλ εσµ α της εκ τίµ ησης για την ανακ τήσιµ η αξ ία της θ υγατρ ικ ής κ ατά την 30/6/2012. Ω ς ανακ τήσιµ η αξ ία της συµ µ ετοχής πρ οσδιορ ίστηκ ε η µ εγαλ ύ τερ η εκ τω ν αξ ιώ ν που πρ οέκ υψ αν από τη χρ ήση τω ν δύ ο εναλ λ ακ τικ ώ ν µ εθ όδω ν (παρ ού σα αξ ία τω ν µ ελ λ οντικ ώ ν ταµ ειακ ώ ν ρ οώ ν κ αι εύ λ ογη αξ ία µ είον κ όστος πώ λ ησης), σύ µ φ ω να µ ε όσα πρ οβλ έπονται από το ΛΠ Α ΠΟ ΤΕ Λ Ε Σ Μ Α ΤΑ ΠΕ Ρ Ι Ο Ο Υ Ο κ ύ κ λ ος ερ γασιώ ν του Οµ ίλ ου ανήλ θ ε σε χιλ ιάδες Ευρ ώ για το εννιάµ ηνο του 2012, παρ ουσιάζ οντας µ είω ση κ ατά 19,3% σε σχέση µ ε την αντίστοιχη περ ίοδο του πρ οηγού µ ενου έτους. Ο κ ύ κ λ ος ερ γασιώ ν της Εταιρ ίας, για την ίδια περ ίοδο του 2012, ανήλ θ ε σε χιλ ιάδες Ευρ ώ, µ ειω µ ένος κ ατά 18,4% σε σχέση µ ε την αντίστοιχη περ ίοδο του πρ οηγού µ ενου έτους. Τα αποτελ έσµ ατα πρ ο φ όρ ω ν, τόκ ω ν κ αι αποσβέσεω ν (EBITDA) του Οµ ίλ ου ανήλ θ αν σε ζ ηµ ιές χιλ ιάδες Ευρ ώ για το εννιάµ ηνο του 2012 σε σύ γκ ρ ιση µ ε κ έρ δη χιλ ιάδες Ευρ ώ για την αντίστοιχη περ ίοδο του Τα αποτελ έσµ ατα πρ ο φ όρ ω ν, τόκ ω ν κ αι αποσβέσεω ν (EBITDA) της Εταιρ ίας ανήλ θ αν σε ζ ηµ ιές χιλ ιάδες Ευρ ώ για το εννιάµ ηνο του 2012 σε σύ γκ ρ ιση µ ε κ έρ δη χιλ ιάδες Ευρ ώ για την αντίστοιχη περ ίοδο του Ο Όµ ιλ ος παρ ουσίασε κ αθ αρ ές ζ ηµ ιές µ ετά από φ όρ ους χιλ ιάδες Ευρ ώ το εννιάµ ηνο του 2012 έναντι ζ ηµ ιώ ν µ ετά από φ όρ ους χιλ ιάδω ν Ευρ ώ της αντίστοιχης περ ιόδου του Οι κ αθ αρ ές ζ ηµ ίες χρ ήσεω ς µ ετά από φ όρ ους της Εταιρ ίας ανήλ θ αν σε χιλ ιάδες Ευρ ώ το εννιάµ ηνο του 2012 έναντι ζ ηµ ιώ ν µ ετά από φ όρ ους χιλ ιάδω ν Ευρ ώ της αντίστοιχης περ ιόδου του Η κ άµ ψ η του κ ύ κ λ ου ερ γασιώ ν του Οµ ίλ ου κ αι της Εταιρ ίας οφ είλ εται κ υρ ίω ς στην πτώ ση της κ ατασκ ευαστικ ής δρ αστηρ ιότητας στην εσω τερ ικ ή αγορ ά κ αι πιο συγκ εκ ρ ιµ ένα στην εντεινόµ ενη ύ φ εση της ιδιω τικ ής οικ οδοµ ικ ής δρ αστηρ ιότητας για τέταρ τη συνεχή χρ ονιά κ αθ ώ ς κ αι στην ουσιαστικ ή αναστολ ή της κ ατασκ ευαστικ ής δρ αστηρ ιότητας στα δηµ όσια κ αι συγχρ ηµ ατοδοτού µ ενα έρ γα υποδοµ ής. Τα αποτελ έσµ ατα του Οµ ίλ ου κ αι της Εταιρ ίας επηρ εάστηκ αν περ αιτέρ ω από πρ όβλ εψ η για επισφ αλ είς απαιτήσεις ενώ τα αποτελ έσµ ατα της Εταιρ ίας επηρ εάστηκ αν επιπλ έον από αποµ είω ση επένδυσης σε ενοποιού µ ενη θ υγατρ ικ ή εταιρ ία. Μ ε στόχο να αντισταθ µ ίσουν εν µ έρ ει τις συνέπειες της πτώ σης της εγχώ ρ ιας αγορ άς το εννιάµ ηνο του 2012, ο Όµ ιλ ος κ αι η Εταιρ ία ενέτειναν την εξ αγω γικ ή δρ αστηρ ιότητα τους κ αι συνέχισαν τις συντονισµ ένες πρ οσπάθ ειες κ αι τα µ έτρ α για τον περ ιορ ισµ ό του λ ειτουρ γικ ού κ όστους κ αι τη βελ τιστοποίηση τω ν παρ αγω γικ ώ ν, εφ οδιαστικ ώ ν κ αι διοικ ητικ ώ ν λ ειτουρ γιώ ν. 9. ΦΟ Ρ Ο Σ Ε Ι Σ Ο Η Μ Α ΤΟ Σ Η βελ τίω ση τω ν αποτελ εσµ άτω ν της περ ιόδου µ ε φ όρ ο εισοδήµ ατος αντιπρ οσω πεύ ει κ υρ ίω ς έσοδο από αναβαλ λ όµ ενη φ ορ ολ ογία κ αθ ώ ς κ αι έσοδο από αντιστρ οφ ή πρ όβλ εψ ης για ανέλ εγκ τες χρ ήσεις λ όγω της ολ οκ λ ήρ ω σης τω ν φ ορ ολ ογικ ώ ν ελ έγχω ν της Εταιρ ίας για τα διαχειρ ιστικ ά έτη το οποίο αντισταθ µ ίστηκ ε εν µ έρ ει από το έξ οδο τρ έχοντος φ όρ ου λ όγω διαφ ορ ώ ν φ ορ ολ ογικ ού ελ έγχου της Εταιρ ίας για τα εν λ όγω διαχειρ ιστικ ά έτη. Η αναβαλ λ όµ ενη φ ορ ολ ογικ ή απαίτηση αυξ ήθ ηκ ε το εννιάµ ηνο του 2012 κ υρ ίω ς λ όγω αναγνώ ρ ισης σχετικ ής απαίτησης στην πρ όβλ εψ η επισφ αλ ώ ν απαιτήσεω ν κ αι στις φ ορ ολ ογικ ές ζ ηµ ιές του εννιαµ ήνου του Ο ισχύ ω ν συντελ εστής φ όρ ου εισοδήµ ατος για τις χρ ήσεις 2012 κ αι 2011 είναι 20%. 15

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π Τ ΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ ΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Κ Ε Ρ Η / (Ζ Η Μ Ι Ε Σ ) Α ΝΑ Μ Ε ΤΟ Χ Η Ο υπολ ογισµ ός τω ν βασικ ώ ν κ ερ δώ ν / (ζ ηµ ιώ ν) ανά µ ετοχή βασίζ εται στα ακ όλ ουθ α δεδοµ ένα: Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Καθαρά κ έ ρδ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (70.129) (32.226) (72.273) (20.063) Μ έ σ ο ς σ τ αθµ ι σ µ έ ν ο ς αρι θµ ό ς τ ω ν κ ο ι ν ώ ν µ ε τ ο χ ώ ν γ ι α τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς υ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ τ ω ν β ασ ι κ ώ ν κ ε ρδ ώ ν / (ζ η µ ι ώ ν ) αν ά µετοχή Κέρδη / (ζ ηµ ι ές ) α ν ά µ ε τ ο χ ή σ ε Ε υ ρώ (0,99) (0,45) (1,02) (0,28) 11. ΜΕ Ρ Ι Σ ΜΑΤ Α Τα µ ερ ί σ µ ατα π ρ οτεί νονται απ ό το ιοικ ητικ ό Συ µ βού λιο σ το τέλος κ άθ ε χ ρ ήσ ης κ αι αναγνω ρ ί ζ ονται ω ς υ π οχ ρ έω σ η κ ατά τον χ ρ ό νο έγκ ρ ισ ής του ς απ ό την Τακ τικ ή Γενικ ή Συ νέλευ σ η τω ν µ ετό χ ω ν. Η Εταιρ ί α π αρ ου σ ιάζ ει ζ ηµ ιές κ αι δ ε δ ιανεµ ήθ ηκ αν µ ερ ί σ µ ατα για τη χ ρ ήσ η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Κ Ε Φ ΑΛ ΑΙ Ο Υ Στις 3 Αυ γού σ του 2012, σ ύ µ φ ω να µ ε τις δ ιατάξ εις του άρ θ ρ ου 16 π ερ. β του Κατασ τατικ ού κ αι 21 π αρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, το ιοικ ητικ ό Συ µ βού λιο της Εταιρ ί ας σ υ γκ άλεσ ε Έκ τακ τη Γενικ ή Συ νέλευ σ η τω ν Μ ετό χ ω ν της σ τις 27 Αυ γού σ του 2012, µ ε θ έµ α τη µ εί ω σ η του µ ετοχ ικ ού κ εφ αλαί ου της Εταιρ ί ας π ρ ος εξ ορ θ ολογισ µ ό τω ν οικ ονοµ ικ ώ ν σ τοιχ εί ω ν της. Η εν λό γω Έκ τακ τη Γενικ ή Συ νέλευ σ η ενέκ ρ ινε τη µ εί ω σ η, το π οσ ό της οπ οί ας ανέρ χ εται σ ε ,86 Ευ ρ ώ κ αι αντισ τοιχ εί σ ε µ εί ω σ η της ονοµ ασ τικ ής αξ ί ας της µ ετοχ ής απ ό 2,68 σ ε 1,70. Η επ ισ τρ οφ ή κ εφ αλαί ου θ α π ρ αγµ ατοπ οιηθ εί µ ε κ αταβολή µ ετρ ητώ ν σ του ς µ ετό χ ου ς την 29/11/ ΑΣ Ω ΜΑΤ Ε Σ Κ ΑΙ Ε Ν Σ Ω ΜΑΤ Ε Σ ΑΚ Ι Ν Η Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ π ί π ί σ χ ρ ώ κ ί σ χ ρ ώ ό σ ί π ω π δ δ ί δ π ί σ χ ρ ώ κ χ ρ ώ Ό µ κ ί σ Οι αγιοπ οιήσ εις του Οµ λου για την ερ οδ ο 1/1 ανήλθ αν ε ιλιάδ ες Ευ αι της Εταιρ ας ε ιλιάδ ες Ευ, ενώ η αναπ βεσ τη αξ α τω ν αγί ν ου ιαγρ άφ ηκ αν ή ιατέθ ηκ αν για την ια ερ οδ ο ανήλθ ε ε 439 ιλιάδ ες Ευ αι 255 ιλιάδ ες Ευ για τον ιλο αι την Εταιρ α αντί τοιχ α. Ασώµατες ακ ι ν η το π ο ι ή σει ς Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 31 εκ εµβ ρ ί ο υ Πρ οσθ ή κ ε ς Α π οσβ έ σε ι ς (681) (459) Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 30 Σ επ τεµβ ρ ί ο υ Ε ν σώµατες Ακ ι ν η το π ο ι ή σει ς Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 31 εκ εµβ ρ ί ο υ Πρ οσθ ή κ ε ς Μ ε ι ώ σε ι ς / ι α γ ρ α φ έ ς (439) (255) Α π οσβ έ σε ι ς (29.809) (27.529) Μ ε τ α φ ορ ά α π ό π άγ ι α στ οι χ ε ί α δ ι α θ έ σι µ α π ρ ος π ώ λ η ση Αν απ ό σβ εστη αξ ί α 30 Σ επ τεµβ ρ ί ο υ Π ά γ ι α στο ι χ εί α δ ι αθ έ σι µα π ρ ο ς π ώλ η ση Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α Αξ ί α 31 εκ εµβ ρ ί ο υ Μ ε τ α φ ε ν µ α τ ε ς α κ ι ν η τ ή ι ς ί Σ ρ ί ο υ ορ ά σε σώ οπ οι σε (9.044) (9.044) Αξ α 30 επ τεµβ

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627)

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ΣΥΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

THN

THN ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ ΡΙΑ Κ ΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

THN

THN ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Π ΕΡ ΙΟ Ο Α ΝΑ Β ΙΩ ΣΗ Σ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31.12.005 30.11.2005 έ ω ς 31.12.2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ η γ χ ο υ Ο ρ κ ω

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fax: +30 (210)

Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ Χ ΑΤ Ζ Η Κ Υ ΡΙ ΑΚ Ο Σ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

(210) Fax: +30 (210)

(210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ ΡΙΑ Κ ΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/3/2013. : οψ (11) (24) 0 0 ου (86.161) (23.281) (82.291) (19.347)

1/1-31/3/2013. : οψ (11) (24) 0 0 ου (86.161) (23.281) (82.291) (19.347) ΕΝ ΙΑΜΕΣ ΕΣ Σ Υ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ Σ Υ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

( THN & JEAN-ROCH LICARI . 05AV

( THN & JEAN-ROCH LICARI . 05AV ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ Ε.Β Ι.Ε.Σ Κ. Α.Ε. ΤΗΣ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

H - 2010 THN 31 2010 2010

H - 2010 THN 31 2010 2010 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗ ΣΙ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗ Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΤΗ Σ ΕΤΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΑΜΠΕΡ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

LAFARGE BETON A.B.E.E

LAFARGE BETON A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Γ.Ε.Μ Η.: 000236501000 19,3 χ λµ Λ εω φ. Μ αρ κο πο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

PETER J. HODDINOTT SAAD M. SEBBAR Α..Τ. AZ FE

PETER J. HODDINOTT SAAD M. SEBBAR Α..Τ. AZ FE ΕΞ ΑΜ ΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜ ΙΛ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

& . : :

& . : : ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΕΙΑ Σ «Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ Ν Α Υ ΤΙΛ ΙΑ Κ Η ΕΤΑ ΙΡ ΕΙΑ ΗΡ Α

Διαβάστε περισσότερα

κ αι επ ιστηµ ονικ ώ ν συ ναντήσεω ν, κ αθ ώ ς κ αι έ κ δοση επ ιστηµ ονικ ού π εριοδικ ού στα π αραπ ά νω αντικ εί µ ενα. Τ ην π ραγµ ατοπ οί ηση κ ά

κ αι επ ιστηµ ονικ ώ ν συ ναντήσεω ν, κ αθ ώ ς κ αι έ κ δοση επ ιστηµ ονικ ού π εριοδικ ού στα π αραπ ά νω αντικ εί µ ενα. Τ ην π ραγµ ατοπ οί ηση κ ά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩ Μ ΑΤΕ ΙΟΥ ΣΥ Ν Ε ΣΜ ΟΥ Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΟΝ Ω Ν Χ Ρ Η Μ ΑΤΟΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ - Λ ΟΓ ΙΣΤΙΚΗ Σ Ε Λ Λ Α ΟΣ Ι Ρ Υ ΣΗ - Ε Π Ω Ν Υ Μ ΙΑ Ρ Ο 1: Ί δ ρ υ σ η - Ε π ω ν υ µ ί α Ιδρύεται Σω µ ατεί ο µ ε την

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ ΕΘΝΙΚΟ Μ ΕΤ Σ ΟΒ ΙΟ Π ΟΛ Υ Τ ΕΧ ΝΕΙΟ Σ Χ ΟΛ Η Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΩ Ν Μ Η Χ Α ΝΙΚΩ Ν TΟΜ ΕΑ Σ Υ Α Τ ΙΚΩ Ν Π ΟΡ Ω Ν Υ Ρ Α Υ Λ ΙΚΩ Ν & ΘΑ Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν ΕΡ Γ Ω Ν ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚΗ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ «Απογραφή κ αι αποτί µ η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ Κ ΑΙ Τ Ο Υ Ο ΜΙΛ Ο Υ Τ Η Σ Π ΕΡ ΙΟ Ο Υ 1 ΙΑΝΟ Υ ΑΡ ΙΟ Υ - 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ τ ο ι χ ε ί α Iσ ο λ ο γ ι σ µ ο ύ 3 Σ τ ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/04/Β/86/72 (2011) 19,3χ λ µ Λ ε ω φ. Μα ρ κ ο π ο ύ λ

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Σ Υ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣ ΕΣ ΑΠΟΦ ΑΣ ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ( ).

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ( ). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT (2000-2007).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΤΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα