ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3"

Transcript

1 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ب ت و ح ا ر ط ) ا ر ه ت ه ا گ ش ا د د ر و م ه ع ل ا ط م ( ل ا ع ش ز و م آ 1 ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ر ک ر و پ د س 3 ل ا م ک ر م د م ح م ه د ک چ ا ب و ل ا ع ش ز و م آ ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ب ت و ح ا ر ط ف د ه ا ب ر ض ا ح ش ه و ژ پ ه م ه ب ح ا ص م ه ب د م ف د ه ر گ ه و م ق ر ط ز ا ف ک ش خ ب ر د ر و ظ م د ب. د ش م ا ج ا ) ف ک و م ک ( ه ت خ م آ ش و ر ا و ت ح م ل ل ح ت ش و ر ز ا ا ه ه ب ح ا ص م ل ل ح ت ا ر ب. د ش ه ت خ ا د ر پ ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک و و ا ع م ز ا ر ف 2 1 ا ب د م ت خ ا س ه ز گ ا و ش ر گ ف ا ه ت ر ا ه م ا س ا ا ه ت ر ا ه م ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ش ا د ا ه ه ف ل ؤ م و د ش ه د ا ف ت س ا ت ع ض و ب ت ه ب م ک ش خ ب ر د س پ س. ت ف ر گ ر ا ر ق ا س ا ش د ر و م ت خ ا ش ا و ر ا ه گ ژ و و ق ال خ ا ا ه گ ژ و ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ش خ ب ا ر د ر ا م آ جامعه. شد ه ت خ ا د ر پ ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک حرفها صالحت ا ر د ه د ا ف ت س ا د ر و م ر ا ز ب ا. شدد اتخاب ه و م ا و ع ه ب ر ف د ا د ع ت کوکرا فرمول ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ک د و ب ) ر ف ( ا ف ل آ ق ر ط ز ا ه م ا ش س ر پ ا ا پ. د ش و د ت ه د ش ا س ا ش ا ه ه ف ل ؤ م ر ز و ا ه ه ف ل ؤ م س ا س ا ر ب ه ک د و ب ه م ا ش س ر پ ش خ ب ل م ا ع ل ل ح ت ج ا ت. گرفت قرار ش ج س د ر و م د أ ت ل م ا ع ل ل ح ت ق ر ط ز ا سازه روا و شد محاسبه خ ا ب و ر ک چ م ه. د ک م ب ت ا ر ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح صالحت بهخوب ه د ش ر ک ذ ا ه ه ف ل ؤ م ه ک د ا د ا ش د أ ت و د ر ا د ر ا ر ق ب و ل ط م ا ا ت ب س ح ط س ر د ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ت ح ال ص ه ک د ا د ا ش م ک ش خ ب ا ه ه ت ف ا. د ر ا د ر ا ر ق ط س و ت م ح ط س ر د ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م و ه ز گ ا و ش ر گ ا ه ه ف ل ؤ م. ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ت ح ال ص ا ه ه ف ل ؤ م ا ه ف ر ح ت ح ال ص ت ح ال ص گ ت س ا ش : ا ه ه ژ ا و د ل ک /4/ : ه ل ا ق م ت ف ا ر د / 1 0/ 2 : ه ل ا ق م ش ر ذ پ 1 ) ل و ئ س م ه د س و ( ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ش ز و م آ ت ر د م د ش ر ا س ا ش ر ا ک و ج ش ا د ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ش ز و م آ ز ر ه م ا ر ب و ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س ا 2 ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ش ز و م آ ز ر ه م ا ر ب و ت ر د م ه و ر گ د ا ت س ا 3

2 ) م ر ک ر و پ ) ا ط ل س ) ف و ئ ر ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف 6 9 ه م د ق م ر ه ا م ز ا س ز ا ا ز ج ا و ي ر ص ا ع ه ت ف ر گ ل ک ش ت س ا ه ك ر د د ب م س ق ت گ ر ب ز ت ي م 1 ل: م ا ش ر د ر ص ا ع ي ا ر ت م ه م. ) ت ف د ( د ش ا ب ي م ي ا س ا ي و ر ي و ي ا م ز ا س ر ا ت خ ا س ر و آ ف ر ص ع ل م ا و ع ر ض ا ح و ع ب ا م ه ك ر ص ع ت ا ع ال ط ا و ت ا ط ا ب ت ر ا ر ا ذ گ م ا ه د ش ت س ا ع ب ا م ي ا س ا د ش ا ب ي م ب ل م ا ع ر ت ش ز ر ا ا ب و ر ت م ه م ر ت ف ر ش ا س ا ع ب ا م ک ش و د ب 9( ف ل ت خ م و ف ا د ه ا ع ب ا م و ل م ا و ع ر ا س ه ا ر م ه ه ب ه ک ت س ا ا م ز ا س ک ر د ا س ا و ر ز و ر م ا جها در. ) ه د ا ز هلل ا د ب ع ( د ش خ ب م ق ق ح ت ا ر ا م ز ا س ک ا ه ه ت س ا و خ ر د ا س ا و ر ش ق 3( ل ا م ک ر م ( ت س ا ه د ش ه ت خ ا ش جوامع توسعه ل م ا ع ل و ا ا و ع ه ب ع ب ا م ا ا د د ا ص ت ق ا ز ا خ ر ب ه د ق ع ه ب ه ک ت س ا ش ز ر ا ا ب و ت م ه ا ز ئ ا ح ر د ق ه ب ه ع م ا ج ه ع س و ت د و ش م ب و س ح م جامعه ک ل ص ا ه ا م ر س و ا ر ا د ر ت گ ر ز ب ت ح ال ص ا ب و ص ص خ ت م ا س ا د آ م ر ا م ش ه ب ا ه ع م ا ج ر ه ه ع س و ت د ل ک ا س ا ع ب ا م ر گ د ت ر ا ب ع ه ب. ) 9 3 : ز ا د ش و ک م د و خ گ د ل ا ب و م ا ظ ت ا ء ا ق ب ا ر ب ا ه ا م ز ا س ه ز و ر م ا ظ ا ح ل د ب. ) سودبخش کارآمد مستمر د و ب ه ب سرع رشد ه ب ا ه ج ه ر ت س گ ر د ه ت خ ه ر ف ا س ا ع ب ا م ق ر ط ه ص ر ع ر د ز ا ت م م ت ع ق و م ز ا ر ا د ر و خ ر ب و ه د آ ا ر ب گ د ا م آ ر ذ پ ق ا ب ط ا ر ذ پ ف ا ط ع ا. ) ر و پ س ا ب ع ( د و ش ل ئ ا د و خ ا ه ت ل ا ع ف ز ا م د و ج و م ع ض و. ت س ا د ش ب ش پ و شتابده تحوالت ه ر و د کو عصر ر گ د ف ر ط ز ا ر د ا آ ا و ت ا و ا ه ا م ز ا س و ز ف ا ز و ر ا ه گ د چ پ ا م ز ا و ت م د ع ر گ ا ا م جهات بعض ر د ت و ه ر د ت ا ر غ ت و ا ه گ د چ پ ا. ) ا ه ج ا و خ ( ت س ا ت ال و ح ت ا ا ب ه ل ب ا ق م ب ش پ ا ر ب ط ب ت ر م ا ه ت ح ال ص د و ب. ت س ا ه د ر و آ د و ج و ه ب ا ر ح ب ا م ز ا س ا س ا ع ب ا م ا ه ف ر ح ا ب د ر و خ ر ب ر د ا ر خود حرفها هوت کارکا از ر ا س ب ه ک ت س ا شده باعث جدد موقعت ا ا ه ت ر ا ه م و صالحتها باد د ر ا د ف ل ت خ م ت ا ع ب ت ه ک ا ر ح ب ا ا ب ه ل ب ا ق م ا ر ب ا ذ ل د ب ب ا گ ت و ر م ( د ا د ش ز و م آ ا ر م ز ال و د د ج ق ا و ر د ع. ) ر د ا ک ر ا ک ا ر ا م ز ا س ر ه ت و ر ث ه د و ل ا ش ت ه ج آ ز ا ت و ر ث چ از ر ا د ر و خ ر ب. د ه د م ل ک ش ت ا ش ا ه ه ز گ ا و ا ه ت ر ا ه م ش ا د ب ل ا ق ژ و ل و ک ت ر د ت ب ا ق ر ر ت ر ب ل ص ا أ ش م ه د آ ه د س ر د ا س ب ه چ و ه ه د ر د ه ک ت س ا ت م ه ا ز ئ ا ح 1 Mitntsberg

3 ) گ د ر س ف ا ( 7 9 ا ر ا ک م ه و ق ل ر ا ق /... ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ب ت و ح ا ر ط و ر د م ا و ت و د ه ع ت خالقت صالحت عمل ر ا ک ت ب ا ع ب ا ت ه ک ل ب ت ش ا د د ه ا و خ ه ش ر د د ج د ر ک ل م ع ل ل م ل ا ب ه ع م ا ج و س ز ا ه د ش ه ئ ا ر ا ف ر ع ت ق ب ط. ) د م ح م ( د و ب د ه ا و خ ا س ا ت- ل ا ع ف ش خ ب ر ث ا ت ر و ص ه ب د ز ا س م ر د ا ق ا ر ا ک ر ا ک ه ک ا ه ش ر گ و ت ر ا ه م ش ا د ه ع و م ج م صالحت دهد م ا ج ا ر ا ظ ت ا د ر و م ا ه د ر ا د ا ت س ا ق ب ط ا ر شغل عملکرد ا و ل غ ش ه ب ط و ب ر م ا ه د و ش م ه د م ا ت. ح ال ص 1 ) ا ک و م ( ف ل ت خ م ا ک ر ا ک د ر ک ل م ع ز ا ک ف ال ء ز ج ا ه ف ر ح ر د ا ق ا ر و ه ک د ک م ب ا ت ز ا ب ا ر د ر ف ا ه ت ر ا ه م و ش ر گ ش ا د حطهها درواقع و د ش ا ب م ا ر ب ف ل ت خ م ا ک ر ا ک ا ر ب ه و ال ع. د ک ل م ع ر ت ش خ ب ر ث ا ت ر و ص ه ب د و خ ه ف ر ح ر د ه ک د ز ا س م خود شغل زدگ م و ا د ت ر د ا ق ا ت د ت س ه الزم گرشها و ت ر ا ه م ش ا د ء ا ق ت ر ا و د د ج ت د م ز ا ه ک د ک ر ا ت ف ر ا ه و گ ه ب و د ر گ ب د ا ا ر ر ا ت ف ر د د ج ا ه ه و ش ر و ا ل ف ه ع س و ت ا ب ه ا ر م ه د ش ا ب م ه ا ر ف ا ر م ز ال د ش ر و ش ز گ ا ه م ز ا ه آ ب ط ب ا و ر و ش ک د ک م ه ا ر ف ا ر ا ه آ د س ر خ ا ر ب ا ب ) د ا ش ر ا ( د د ر گ م ا ش ا د و ش خ و ت ا ض ر ب ب س د ش ر س ا س ح ا م ه و ه ت خ ا س ا ر ب الزم صالحتها باد ه- ع س و ت و ز و م آ ز ا ب ا ب ا و ت ب ا ت د ر گ ب ر ا ر ق شاسا مورد ل غ ش ر ه ت و ق ت چ م ه. د ر ک م ه ا ر ف ا ر ا ک ر ا ک ت ا ض ر ه م ز ب و ل ط م ع ض و ه ب د س ر و ا ه آ م د ق م ( د د ر گ م س ف ت ز ع و ا ف و ک ش د و خ ب ج و م صالحتها و ا ه ت ر ا ه م ا ر ب ا ب ر د ي ا ه ج ت ال و ح ت ا ب م ا گ م ه ا س ا و ر ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ء ا ق ت ر ا ا ه ه م ا ر ب ه ب ه ج و ت ه ك ت س ا ا ه ث ح ب ر ت م ه م ز ا ت س ا ه د ش ه د ي م ا ت ا ع ال ط ا ي ر و ا ف و ي ي ا ا د ر ص ع ه ك ي ر ص ع ي ا ه ز ا ي ر ص ع ا ه ب د و ر و ه ك ت س ا ح ض ا و. ت س ا ه د ر ك ب ل ج د و خ ه ب ا ر ا ر ظ ب ح ا ص ه ج و ت و ز ا س ه د ا م آ م ز ل ت س م ه ك ا ه ز ا. ت س ا ه د ر و آ ا غ م ر ا ه ب ف ل ت خ م ا ک ر ا ک ي ا ر ب ا ر ي د ي د ج. ) ش ا ت س ( ت س ا ا آ ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ش ي ا ز ف ا ز و ر ه ب و م ز ال ا ه ت ر ا ه م و ا ه ت ح ال ص د و ب م ک و د و ب چ م ه و ه ل و ا صالحتها داشت آ ز ا ش ا ل ئ ا س م ر ا س و ه ظ ف ا ح ف ع ض ه ق ال ع و ژ ر ا م ک س ف ه ب د ا م ت ع ا ش ه ا ک ب ج و م و صبر کاهش ب ج و م گ م ه )... و ر ا ک ز ا ر ا ز ب ر گ ش ا خ ر پ م ش خ ا و ر ر ا ش ف ه ب ا ر ل غ ش ت ا ض ر ا ا ا ع ب ط که مشود ه د ز ا ب ت ف ا و ر ا ک ر ب ط ل س ت م ک ر ا ک ر د ت ف ا ر ظ ر ا ب د ر ب د ک م د ر ا و ل ل خ و ل غ ش ر د د ر ف ا و ر ت ش ا د ه ب ت خ ا د ا ر ط خ ه ب ر ب ه و ال ع و ه د ر و آ ر ا ب 1 Monica

4 ) ا ب ع ش ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف 8 9 ر ت س ا س ح و ر ت م ه م ز ا ه ت س ا ش ا ک ر ا ک ب ا ص ت ا و ب ا خ ت ا و ر ا ز ا. ) 5 2 : و ا ک ر ا ک ب ا ص ت ا و ب ا خ ت ا ا ر ب ا ر ب ا ب د و ب د ه ا و خ ا م ز ا س ر ه ر ا ک د آ ر ف ر د ل ئ ا س م و ط ا ر ش د ج ا و د ا ر ف ا ا ت ت س ا ا ه ک ال م و ا ه ر ا ع م ه ب ز ا د ا ر ف ا ر ت ه ت س ا ش د ز گ ر ب و ص خ ش ت ه ب ه ج و ت ز ا ر ا ر د. ) ق د ص ت ( د ر گ ب ه د ه ع ه ب ا ر ا م ز ا س ا ه ت س پ پ د ص ت ت ق ا ل ا ب ل ص ف س ا س ا ر ب ه ک و ح ه ب د و ش م س ا س ح ا ش پ ز ا ش ب ر خ ا ا ه ل ا س ر د ت ح ال ص ع و ض و م ل غ ش ا ق ت ر ا و ب ا ص ت ا م ال س ا ا ر و ش س ل ج م ب و ص م ر و ش ک ت ا م د خ و ا ق م ت ش ه و صالحت احراز ز ا س پ د ا ب ا ک ر ا ک. ) ف ط ل و ر ذ آ ( گرد صورت قبل ل غ ا ش م ر د ا آ ق ف و م د ر ک ل م ع ش ه و ژ پ ا ه ت ل ا ع ف ه ب ت خ ا د ر پ جامعه پشرفت و ا و پ ر م ا ر د ا ه ت ل ا ع ف ر ت ا ب ر ز ز ا ک ه ژ و ه ب ز ک ا ر م د چ ر ه. ) ه ل ا ر ص ( ت س ا ا ر گ ش ه و ژ پ ت س د ه ب و ش ه و ژ پ و م ل ع ز ک ا ر م ر د ش ه و ژ پ ا د ا ه ر و ش ک ر ث ک ا ر د ا م ا د ک م ت ل ا ع ف م ل ع ا ه ش ه و ژ پ م ا ج ا ر د ف ل ت خ م م ل ع و ر ل س ( ت س ا ه د ش ه ت ف ر ذ پ ش ز و م آ ر ا ک ر د ه ا گ ش ا د ضرور کارکرد ا و ع ه ب 1. ) و س ر پ ه ا گ ش ا د و م ل ع جوامع در م ل ع د ل و ت و ش ه و ژ پ ر م ا ر ب د ک أ ت و ز ف ا ز و ر ش ا ز ف ا د ه ا ش ه ز و ر م ا د ا ه ت خ ا د ر پ آ ه ب د ج ر و ط ه ب و د ا ه ت ش ا د ص ا خ ه ج و ت ش ه و ژ پ ه ل ئ س م ه ب ه ک ع م ا و ج. م ت س ه ش خ ب. ) ه ل ا ر ص ( د ب ا ت س د ه ج و ت ل ب ا ق صعت و گ ه ر ف د ا ص ت ق ا د ش ر ه ب د ا ه ت س ا و ت ت ال و ص ح م ر گ ه ر ه ب ز ا ش ا ع ا م ت ج ا و د ا ص ت ق ا ف ل ت خ م ا ه ش خ ب ه د و ز ف ا ش ز ر ا ز ا ا ه د م ع ا س ا ش ر ا ک ا ه ت ح ال ص ه ب ه ج و ت و ر ا ز ا. د ش ا ب م ل ا ع ش ز و م آ ش ه و ژ پ و م ل ع ش خ ب د ا ز ت م ه ا ز ا د ر ا د ش ه و ژ پ و م ل ع ت ال و ص ح م د ل و ت ر د ر ا ک ا ل ب ا ق ر غ ش ق ه ک ش ه و ژ پ ا ر ب م ه و ه ع س و ت ا ر ب م ه ش ه و ژ پ کارشاسا حرفها صالحت ابعاد شاخت. است ر ا د ر و خ ر ب ا ه ک ال م و ضابطه باد ه ت س ا ش د ا ر ف ا ب ا خ ت ا ا ر ب. د و ر م ر ا م ش ه ب س ا س ا ل م ا ع ا آ ب ا ز ر ا ا ذ ل. د ش ا ب ش ج س ل ب ا ق ه ا گ ش ا د ر د ه ک د و ش ب ا خ ت ا ا ه و گ ه ب د ا ب ضوابط ا و د ش ا ب د و ج و م ر ا ظ ت ا د و ر م ا م ز ه ک ا ه ه ف ل ؤ م و ا ه ر و ح م ت ح ال ص ع ت د و ش م ب ا خ ت ا و ب ا ص ت ا و و ر ت ف ر ر د ه ز ا جلوگر برا و د ر گ صورت مؤلفهها ا ه ب ه ج و ت ا ب ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ه ا م ر س ت س ا آ د و ش م ق ل ت م ه م ر ض ا ح ل ا ح ر د ه چ آ س پ. گردد رعات ط و ب ر م ا ه ت و ل و ا 1 Seiler& Pearson

5 0 ۲ ۲ ا ر ا ک م ه و ق ل ر ا ق /... ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ب ت و ح ا ر ط و ا ه ت ر ا ه م و صالحتها است ز ا ل ا ع ش ز و م آ م ا ظ ب و ل ط م ا ه ه ب ت ع ض و م س ر ت ا ر ب ه ک ا س ا ش ر ا ک ا ه ت ح ال ص ه ب ه ج و ت د ش ه ت ف گ ه چ آ ه ب ه ج و ت ا ب. د د ر گ ر و ر م ز ا د ر و م ا ه ش ق ش ا ز ف ا ه ب ر ج م د و خ ه ب و ه ب ه ک د ا ز ف ا ب ا آ ر ا ک ش خ ب ر ث ا و ا ر ا ک ر ب د ا و ت م ش ه و ژ پ. د ش د ه ا و خ ا م ز ا س ش خ ب ر ث ا و ا ر ا ک و ه ل م ج ز ا ( ت س ا ه ت ف ر گ م ا ج ا حرفها صالحتها تب و ح ا ر ط د ر و م ر د ف ل ت خ م ا ه ش ه و ژ پ گ ت ل گ و ه و 2 ا ر ا ک م ه م ک ر ب ) و ر د ا ه ل ا س ر خ ا س ر ر ب ا ر سازماها مختلف ا ه د م ا پ ر د ا ه ت ح ال ص ش ق که کردهاد سع زاد ا ر گ ش ه و ژ پ ۸ ۹ ۱ س ز ت ا و )ب د ک و پ ر ک 4 ۰ ۰ ۲ د ل ف س ا م 5 ( ۲ ۰ ۰ ۲ ا ر ا ک م ه و م ل گ ه ب ه ج و ت ا ب ا م ا ع و ض و م ا ب ط ب ت ر م ا ه ش ه و ژ پ د ش ت ف ا ق ق ح ت ه ا گ ش ا د ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک د ر و م ر د ه ک ا 6 ت- ح ال ص ء ا ق ت ر ا ا ر ب ل د م ک ش ه و ژ پ ر د ) ۴ ۱ ۰ ۲ ( و ر پ ا ا و. ت ف ر گ ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ق ق ح ت د ا د ا ش ل د م ز ا ه د ا ف ت س ا ج ا ت. د د ا د ه ئ ا ر ا ل م ک ت ت ال ص ح ت د ا ق ت ا ر ک ف ت و ش ه و ژ پ ا ه و ز ت ر ا م. د و ش م ا و ج ش ا د ش ه و ژ پ صالحتها ارتقاء ث ع ا ب ل د م ا ز ا ه د ا ف ت س ا 7 ا ر ا ک م ه ا ب ا ا پ س ا م و م ع ت ر د م ر د ت ل و د ت ا م د خ ت م ه ا ل ل ح ت و ه ز ج ت ف د ه ا ب ش ه و ژ پ ر د ) ۳ ۱ ۰ ۲ ( صالحت بست ز ا ا ه ع و م ج م ا پ ح و ط س ا ک ر ا ک و ا ر د م ز ا ر ف ۳ ۱ ۶ ه و م ک س ر ر ب ا ه ف ر ح ر ت ب س ا م ا و ع ه ب م ت ر ا ک و ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر س ف ه ب د ا م ت ع ا که مکد ا س ا ش ا ر. د و ش م ص خ ش م ه و ر گ و د ر ه ا ر ب ا ه ت ح ال ص 8 ص خ ش ر ا ب ت ع ا ا ه ه ف ل ؤ م ) ( س ر و ت و سازما مدرت گ ه ر ف ر و م ا ت ر د م کسبوکار مدرت ساس اعتبار ر غ ت ت ر د م ت ح ال ص ل ص ا د ا ع ب ا ا و ع ه ب ا ر حرفها اعتبار و ا س ا ع ب ا م ا ه ش و ر ا ر ج ا ت ر د م د ا د ع ت س ا. د ا د ر ا ر ق شاسا مورد ا س ا ع ب ا م ا ه ف ر ح 9 شاسا هدف ا ب ش ه و ژ پ ر د ) ( س ک و ک ل و د م م ا ظ ق ق ح ت ا ه ف ر ح د ر ک ل م ع ا ه ه ف ل ؤ م ه م ا ر ب ب ا ز ر ا ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص 1 Yu-Ting Le 2 Hong et al 3 Brinckmann 4. Cripe & Mansfield 5. Goleman & et al 6 Wannapiroon 7 Martinez et al 8 Torres 9 Wilcox

6 ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ل م ع ه ژ و ر پ ت ر د م ت ع ض و ل ل ح ت 1 ب ا ز ر ا ا ر ب ا ر د ر ف ا م ا ه ت ح ال ص و ب ا ت ز ا ب ت ح ت ش ه و ژ پ ر د ز ) ۰ ۱ ۰ ۲ ( ا ر ا ک م ه و ر ا د م ا د. ا د ر ا ر ق ر ظ د م ا آ ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ا و ع ز ر و ا ش ک ل ل ح ت و ه ز ج ت ا ر ا ا ه ت ح ال ص ا ه ت ح ال ص ا ه ف ر ح ا ه ف ر ح ز ا د ر و م ا س ا ش ر ا ک ا س ا ش ر ا ک ب ا ش ز ر ا ا ر ب ا ز ر ا ر د ر د ش ش ت ر ا ز و ه ف ل ؤ م د ا ه ج ش ه و ژ پ صالحت و ا ه ف ر ح د ر ک ل م ع ب ا ت ز ا ب ل م ع ت ع ض و ل ل ح ت ت ر د م ا ه ت ر ا ه م ک ت ا م ت س س ه ا گ ش ش ا ه ه ف ل ؤ م ا م ز ا ه ک د ا د ا ش ق ق ح ت ا ج ا ت ه ک د د ا د ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م د ر ف و د د و ب ا ه ه ف ل ؤ م ر ت م ه م س ا ک ع ا ر م ت و ا ه ف ر ح د ر ک ل م ع ک ت ا م ت س س ش ه و ژ پ ا ه ه ف ل ؤ م. د و ب ب ا ز ر ا ا س ا ش ر ا ک ا ر ب ز ا د ر و م صالحت حداقل د ر ف صالحتها مؤلفه 2 ا ر چ و ک ع ب ا م ا ه ف ر ح ه ع س و ت ا ر ب ز ا د ر و م ا ه ت ح ال ص ا س ا ش ر و ظ م ه ب ه ک ش ه و ژ پ ر د ۹( ۰ ۰ ۲ ( ر ا ر ق ا س ا ش د ر و م ا ر ر و ح م صالحتها از د ر و م چهارده. شد م ا ج ا و ا ه و ا ه ا گ ش ا د ا س ا ر ذ پ ف ا ط ع ا ع و ت ر ت ش م ه ب خدمات عرضه ر م ت س م ر گ د ا ت ا ط ا ب ت ر ا : ز ا د ا ت ر ا ب ع ه ک د ا د ر ب ه ر و ه و ر گ ر ا ک ع ب ا م ت ر د م ا ر گ ص ص خ ت ه ع س و ت ش ا د د ر ف ب ط ب ا و ر ر غ ت و د ر ب ر ا ک. ا م ر ف د و خ ر و ا ف و ر ا گ ز ا س ا ب آ ر ک ف ت و ل ح ه ل ئ س م ک ر د و م ه ف ا ر گ د و ع م ا و ج و 3 ر ا ک ط ح م ر د ا ر ا ک ل د م ک ه ئ ا ر ا ف د ه ا ب ل ل ح ت ا ر ف ک ر د ) ۵ ۰ ۰ ۲ ( م ا ر ت ر ا ب د ا ت ر ا ب ع ه ک د ر ک ا س ا ش ا ر ه د م ع صالحت هشت ه م ز ا ر د ه د ش م ا ج ا ش ه و ژ پ ۹ ۲ ه ع ل ا ط م ا ب ر س ف ت و ل ل ح ت و ه ز ج ت ت ش ا د ر و ض ح و ل م ا ع ت و ا ع ت و ا ب ت ش پ ر گ م م ص ت و ر ب ه ر : ز ا د و ب و گ ب ا و ج و ر ا گ ز ا س ا ر ج ا و ه د ا م ز ا س ت ال ق ع و ت ق ال خ د ا د ح ض و ت و د ر ک ا ه گ ت س ا ش ب ت ا و ع ت ح ت ق ق ح ت ر د ) ( ا ر ا ک م ه و ش و ر د. د و ب ل ع ا ف و ت م ه د ل ب ت ک ر ش ا ا ک ر ا ک ا ه ت ح ال ص س ر ر ب ه ب ا ر ا م ش و ر ت پ ل م ت ک ر ش ر د ا س ا ع ب ا م صالحت- از ) ( ش ر ل ا د ب ه ق ب ط س ا س ا ر ب ق ق ح ت ا ر د صالحت مؤلفهها. د ت خ ا د ر پ و د ا د ع ت س ا ر د م ر غ ت و گ ه ر ف ل م ا ع ر ب ت ع م ا ر گ ل م ع ( ل ک و ر م ل ق 6 ل م ا ش ا س ا ع ب ا م ا ه ر ب ع ر ف ص خ ا ش 1 2 و ) ر ا ک و ب س ک ا م پ م ه ت ا ل م ع ر ج م ژ ت ا ر ت س ا ر ا م ع م ا م ز ا س ح ا ر ط م ش و ر ت پ ل م ت ک ر ش ر د ا س ا ع ب ا م ا ه ت ح ال ص ه م ه ش ه و ژ پ ا ا ه ه ت ف ا ي ا ب م ر ب. د و ب 1 reflective practice 2 Cochran 3. Bartram

7 1 0 1 ا ر ا ک م ه و ق ل ر ا ق /... ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ب ت و ح ا ر ط ا و ع ت ح ت د و خ ه م ا ا ا پ ر د ) ۲ ۹ ۳ ۱ ( م ا د. و ب ر ظ د ر و م گ ا م ز ا ر ت ال ا ب گ ا م ي ا ر ا د ک ا ب ا کارکا و ا ر د م ب ر د که رفاه ک ا ب ر د ا ه د ا د ع ت س ا د ر ک ل م ع ب ا ز ر ا سستم طراح ه ت ف ر گ م ا ج ا ت س ا ا ه ت ح ال ص ر ب ه ر ر گ م م ص ت و ل ح ه ل ئ س م ت ا ط ا ب ت ر ا ر ا ک م ت ر ت ش م و ر و آ و ر ذ پ ف ا ط ع ا ر ا ش ف ا ب ه ه ج ا و م ه د ا م ز ا س و ز ر ه م ا ر ب ف و ک ک ت ه ا م ر س ک ژ ت ا ر ت س ا گ د ا م آ ب ا ز ر ا ر و ظ م ه ب ) ۳ ۱ ۲ ۹ ( د ب ع. د ا د ر ا ر ق ا س ا ش د ر و م ا ر ر ا د م ا ه ف ر ح صالحت مرخ و د ا د ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ا ر ک ژ ت ا ر ت س ا ل غ ش ۸ م ا ف ه د و د ت ک ر ش ا س ا صالحتها ا ر ت ش ب که مدهد ا ش ش ه و ژ پ ا ج ا ت. ت س ا د ا د ر ا ر ق شاسا مورد ا ر ک ر ه و ا م ز ا س ا ه ت ح ال ص ه ت س د و د ه ب ل ک د ب م س ق ت ک ر د ه ک د ا ا س ک ل غ ا ش م ر ث ک ا ر د ا ه ت ح ال ص ا ه ف ر ح و ا ه ف ظ و. د ا ه د ش م س ق ت ل د ب و ا خ ر م ا ) ( ر د ق ق ح ت 6 5 ل م ا ش ل ص ا د ع ب 4 ر د ه ک د د ا د ر ا ر ق ا س ا ش د ر و م ب ا ز ر ا و ا ک ا ب ا ز ر ا ا ر ب ا ر گ ت س ا ش ا ه گ ژ و ا ه گ ت س ا ش د ر ف ه ذ و ت ص خ ش د ب ه ت س د ا ه ت ر ا ه م. د د ش د م ح م ط ا ب ت ر ا ا ر ج ز ا ه گ ت س ا ش ) ( ر د ف و ق ق ح ت ص ص خ ت ه ب و ا س ا ش ل ک ر ا ع م 4 ق ق ح ت ا س ا س ا ر ب. د ت خ ا د ر پ ا ک ر ا ک م و م ع ) ت ح ال ص ( گ ت س ا ش ا ه ه ف ل ؤ م گ ت س ا ش ا ته ر ا ه م ا م د ا د ا ر ب ب ا ک ر ا ک د ر ف و د ر و م ا ب م ا س ا ش. ت ص خ ش ر ا ر ق ر ا ب د ر ب ت ف ر گ و ه ک ا ر ا ک م ه د ا ت ر ا ب ع. ) ( ز ا ر د ا ه ت ر ا ه م ا ه ه ف ل ؤ م ا ر ج ا ش ا د و ا و ع ه ب ا ر ت ا ط ا ب ت ر ا و ت ر د م ا ه ت ر ا ه م و ش ر گ ت ص خ ش ا ه گ ژ و ه ب ر ج ت ص ص خ ت د و م ا ر ب و ه د ا ز د م ح. د د ا د ر ا ر ق ا س ا ش د ر و م ا ک ر ا ک ا ر ب گ ت س ا ش ل ص ا ا ه ه ف ل ؤ م ر د ه ک ا ه ف ر ح گ ت س ا ش و د م ا و ت ل د م و د ت و ح ا ر ط ا و ع ت ح ت ق ق ح ت ر د ) ( ا ک ر ا ک ه ک ه ا گ ش ا د د ا ز آ م ال س ا د ح ا و ل و ف ز د ل م ا ش ( ا ک ر ا ک ه ز و ح ت و ا ع م د ر ک و ر س ا س ا ر ب د ش م ا ج ا ) ا ر م ع ت و ا ع م و ل ا م ر ا د ا ت و ا ع م ش ز و م آ ت و ا ع م ش ه و ژ پ 1 م و ک د ا ر د ر ف گ ت س ا ش و ع ا م ت ج ا گ ت س ا ش س ا ش ش و ر گ ت س ا ش ف گ ت س ا ش ا ه ه ف ل ؤ م ا ه ه ف ل ؤ م ه ک د ا د ا ش د أ ت ل م ا ع ل ل ح ت ج ا ت ه ک د ت ف ر گ ر ظ ر د گ ت س ا ش د ا ع ب ا ا و ع ه ب ا ش ق ق ح ت ا ج ا ت چ م ه. د ک م ب ت ا ر ا ک ر ا ک ا ه ف ر ح گ ت س ا ش ب و خ ه ب ه د ش ر ک ذ ت ع ض و گ ت س ا ش ه ف ر ح ا ک ر ا ک ه ا گ ش ا د ر د ح ط س ر ت ال ا ب ز ا ط س و ت م ر ا ر ق. د ر ا د 1 Dacum

8 ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا د م ت ع ر ش ا س ا ش د ا د ر ا ر ق ) ۸ ۸ ۳ ۱ ( ت س ا ا ه ت ح ال ص ه ک د ا ع ب ا ا ک ر ا ک ه د ش ا س ا ش ت ک ر ش ا ر ب س د ه م و ا ه ت ح ال ص ت خ ا س ا گ ر ا ا ک ر ا ک ا ر ت ر ا ب ع د ر و م ز ا ا ب. د ش ا ب م ت ص خ ش ا ه گ ژ و و ر ا ذ گ ر ث أ ت و ط ا ب ت ر ا صالحتها ف ا ه ت ح ال ص ه ج و ت ه ب ب ل ا ط م ه د ش ه ض ر ع و چ م ه ر د ا ت س ا ر ف د ه ا ق ت ر ا ت ف ک ب ا خ ت ا و ا ق ت ر ا ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ح ا ر ط د د ص ر د ر ض ا ح ش ه و ژ پ ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ز ي م ه چ ا ت ه ک ت س ا ل ا ؤ س ا ه ب و گ خ س ا پ چ م ه و ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک س ر ر ب ر ض ا ح ش ه و ژ پ ر د ر ز ل ا ؤ س ا ر ب ا ب د ر ا د ر و خ ر ب ا ه ت ح ال ص ي ا ز ا ا ر ه ت ه ا گ ش ا د. د و ش م ش ه و ژ پ ت ال ا ؤ س 2. ا س ا ش ر ا ک د ا م د ک ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ت ح ال ص ا ه ه ف ل ؤ م. 1 ش و ر د ر ا د ر و خ ر ب ا ه ه ف ل ؤ م ا ز ا ک ر ه ز ا ا ز م ه چ ه ب ش ه و ژ پ ي ف ي ك ا ه ش و ر ر د م ه و م ك ي ا ه ش و ر ه ر م ز ر د م ه ا ه ه د ا د ع و ر ظ ز ا ق ي ق ح ت ي ا ش و ر ه د ا ف ت س ا د ر و م ق ي ق ح ت ش و ر ا ذ ل و ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ش و ر و د ر ه ز ا ا م أ و ت ت ر و ص ه ب و د ر ا د ر ا ر ق ا ف د ه ه ک ا ه ب ه ج و ت ا ب ف د ه ث ح ز ا. د ش ا ب م ه ت خ ي م آ ق ي ق ح ت ش و ر ا ه ه د ا د ع و ر ظ ز ا ش ه و ژ پ ح ا ر ط و ب ت ا ه ت ح ال ص ا ه ف ر ح ا س ا ش ر ا ک ش ه و ژ پ د ش ا ب م و و چ ر د د ر ب ر ا ک ا ک م ا س ر ر ب و د و م ز آ ه ک ل ب ت س م ل ع ف ش ک ل ص ا ف د ه د ر ب ر ا ک ا ه ش ه و ژ پ ر گ د ف ر ط ز ا و د ش ا ب م د ر ب ر ا ک ف د ه ظ ا ح ل ه ب ش ه و ژ پ ا ش و ر ا ر ب ا ب ت س ا ش ا د و د و ش ه د ا ف ت س ا د ر ا د د و ج و ه ک ا ه د ر ک و ر و ت ر ظ ز ا ه ک د و ش م ع س ش ه و ژ پ ا ر د و چ صالحتها مؤلفهها و ه ت ف ر ا ه ا ز ا ر ت ا ر ف چ م ه و شود داده ه ع س و ت و ل م ک ت ت ا ر ظ ا د ا و ت م ف د ه ظ ا ح ل ه ب ش ه و ژ پ ا ش و ر ا ر ب ا ب د و ش و د ت ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح - م کاربرد هم و ا ه ع س و ت م ه ف د ه ظ ا ح ل ه ب ش ه و ژ پ ا ش و ر ع ق ا و ر د. د ش ا ب م ه ا ه ع س و ت و ت ا پ. د و ب د م ف د ه کف بخش ر د ر گ ه و م ش و ر. د ش ا ب ا ر ب ا ر د م ف د ه ر گ ه و م ح ال ط ص ا ف ک ق ق ح ت ف ا د ه ا ظ ا ح ل ز ا ه ک د ر ا و م آ ر د ه ک د ر ب م ر ا ک ه ب ر گ ه و م ز ا ع و ف ص و ت ز ا ا م ط ا ل و ص ح ف د ه د م ف د ه ر گ ه و م ر د. د و ش م ب ا خ ت ا د ر ا د ر ب ر د غ ت ا ع ال ط ا ر د. ) : ا ر ا ک م ه و ر ص ( د ش ا ب م ب ر ا ر غ ر گ ه و م ه و ش ک گر ر ا ک ه ب

9 3 0 1 ا ر ا ک م ه و ق ل ر ا ق /... ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ب ت و ح ا ر ط ا ه ک ع م د ب. د ر گ ت ر و ص ر ظ ع ا ب ش ا ه ک د ب ا م ه م ا د ا ا ج آ ا ت ر گ ه و م ه و ش ل ب ق ا ه خ س ا پ ا م ه س ج ز ا د آ م ت س د ه ب د د ج ه و م ا ه خ س ا پ س ر ر ب ز ا ه ک ت ا ع ال ط ا» م ه د ز ا و د «ه ب ح ا ص م م ا ج ا ا ب ش ه و ژ پ ا ر د ر ظ ع ا ب ش ا. د د ر گ د ل و ت جدد راهکارها و د ش ا ب ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ز م ک ش خ ب ر د. د و ب ر ف» 2 1 «ه ل ح ر م ا ر د ه و م م ج ح ا ذ ل ت ف ر گ ت ر و ص ا س ا ش ر ا ک ه ل ک ش خ ب ا ر د ر ا م آ ه ع م ا ج. د ش م ا د ق ا م ک ا ه ه د ا د ر و ا د ر گ ه ب ش ا م پ ا و ع ه ب ر ف د ا د ع ت ا ر ک و ک ل و م ر ف ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ک د و ب ) ر ف ( ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ش ه و ژ پ. ت ف ر گ ت ر و ص ه د ا س ف د ا ص ت ش و ر ا ب ا ه آ ش ز گ ه ک د د ش ب ا خ ت ا ه و م ه م ز ر د د و ج و م ا ه و گ ل ا س ر ر ب م ل ع د ا س ا ر ظ ا ب م ه ع ل ا ط م ز ا س پ ف ک ش خ ب ر د ش ه و ژ پ م و ه ف م ب و چ ر ا چ صالحت حوزه صاحبظرا با ه ب ح ا ص م و ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ح ا ر ط و ا ه ت ح ال ص ا ه ص خ ا ش ل ص ا ت ح ال ص ا ه ف ر ح ص خ ش م. د د ر گ س پ س ا ر ب ا س ا ش و ش ه و ژ پ و ا ع م ا ب د م ت خ ا س ه م ه ب ح ا ص م ز ا ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ت س ا م ج س م سؤاالت کسر ز ا ل ک ش ت م د م ت خ ا س ه م ه ب ح ا ص م. شد استفاده ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ر ت ق م ع ف ا ک ش و م و ر ت ش ب ت ا ع ال ط ا د ر و آ ت س د ه ب ا ر ب ه ک ز خ س ا پ ز ا ب سؤاالت از ه ب ح ا ص م د ر و م ع و ض و م ز ا د ر ا د ا ت س ا ا ه ه د ا د ه ک د ر ا د ا ر ت ز م ا ه ب ح ا ص م ز ا ک ب س ا. د و ش م ه د ا ف ت س ا ش و ر ا ب ا و ت م ه چ آ ه ب ت ب س ه د م آ ت س د ه ب ت ا ع ال ط ا ا م ا د ک م ر و آ ع م ج ا گ د ه د خ س ا پ ه م ه : ا ر ا ک م ه و ر ص ( د ر ا د ر ت ش ب ق م ع رد و آ ت س د ه ب ه د ش ه د ا م ز ا س ا ال م ا ک ا ه ه ب ح ا ص م ب و چ ر ا چ ه ئ ا ر ا و ح ال ط ص ا ف ر ع ت و ت س ا و خ ر د ف د ه ( ه م د ق م ه ب ح ا ص م ل و ا ش خ ب ر د. ) و ب و ل ط م ت ع ض و ا ب ه ط ب ا ر ر د ل ا ؤ س ا ب ه ب ه ب ح ا ص م م و د ش خ ب ر د و د د ر گ ه ئ ا ر ا ) م و ه ف م و ق م ع ت ر و ص ه ب هها ب ح ا ص م ه ل ک. د ش ه ت خ ا د ر پ ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ز ا د ر و م ا ه ت ح ال ص ه د ک ت ک ر ا ش م ا ر ج ا ا م ز ر د ا ت ه د و ب آ ر ب ا ر گ ش ه و ژ پ ش ال ت م ا م ت و ه ت ف ر گ م ا ج ا ه د ش ط ب ض ه ر ا ش ا د ر و م ا ه ه ت ک ر و آ د ا و ر ا د ر ب ت ش ا د د ا ک م ک ه ب و د ش ا ب ه ب ح ا ص م د و ر ل ص ا ر گ ت ا د ه د ا ر ف ر د ا ت د ر گ ر ا ر ق ش و ا ک د ر و م ب ت ر ت ه ب ه د و ش ه ب ح ا ص م ط س و ت صدا )برگرداد س و ا و آ ه د ا پ ضبط دستگاه و ر ز ا ا ه ه ب ح ا ص م ه ل ک ه ب ح ا ص م م ا ج ا ز ا د ع ب د. ا م ق ا ب م ا ه ب ا ) ه ت ش و ه ب ا ب ه ب ح ا ص م ا ه ش س ر پ ا و ت ح م و صور روا ه ع ل ا ط م ا ر ب. د ش ه د ا م آ ل ل ح ت ا ر ب و د د ر گ ا ه ش ه و ژ پ ه ز و ح ا ر ظ ب ح ا ص ز و ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ب ر ت م و ل ع ه و ر گ د ت ا س ا ز ا د چ ت ا م ز م ه ا ا پ ش و ر ز ا ه ب ح ا ص م ا ه ش س ر پ ا ا پ ش ج س ا ر ب چ م ه. د ش ت ر و ش م ف ک

10 ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ه د ا ف ت س ا ز ا س د ت س م ش و ر چ م ه و ت س ا ا م ز م ه ت ا د ه ا ش م ا ز ف ا م ه و ه س ا ق م ر ب ر ظ ا ه ک د و ب ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح صالحت پرسشامه م ک ش خ ب ر د ه د ا د ر و ا د ر گ ر ا ز ب ا. د ش د ش ا ب م ه و گ 7 4 و ه ف ل ؤ م 7 ز ا ل ک ش ت م ه م ا ش س ر پ ا. د ش و د ت ا ه ه ب ح ا ص م ج ا ت ه ب ه ج و ت ا ب ه ک ر د گ م ه ه ک کروباخ آلفا ضرب از ه م ا ش س ر پ ا ا پ ع ت ا ر ب. شدد شاسا کف بخش ا ه ه م ا ش س ر پ ا و ت ح م و صور روا ع ت ا ر ب. د م آ ت س د ه ب آ ر ا د ق م ه ک د ش ه د ا ف ت س ا ر ا ر ق ش ج س د ر و م د أ ت ل م ا ع ل ل ح ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ز ا س ا و ر و د ش ه د ا ف ت س ا ا ص ص خ ت م ر ظ ز ا ت. ف ر گ. د ش ا ه ل و ق م ل ل ح ت ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ا و ت ح م ل ل ح ت ش و ر ق ر ط ز ا ا ه ه ب ح ا ص م ل ل ح ت د ا ر ف ف ک ش خ ب ر د ش ر ب ت ا ل م ع ه ا پ ر ب و د ر ا د س ا س ا جاگاه مقولها ل ل ح ت ا و ت ح م ل ل ح ت و ف ب ز ا. د ش م ا ج ا ت ه ب ا ش م ب س ح ر ب ه ک ا ه ه ل و ق م ر د ا ه د ح ا و ا د ب ه ق ب ط س پ س ص خ ش م ا ه د ح ا و ر د ت م د و ب صورت ا ه ب ل ل ح ت د ا ر ف س ا س ا ا ر ب. ) د و ف ر ا ع م ( د ر ا د ر ا ر ق د ا ه د ش د ب ه و ر گ ف ص و ت ت ر و ص ه ب آ ر د ل ص ا م ه ا ف م و ا ع م ا ت د ش ا و خ و ر ت ق د ه ب ا ه ه ب ح ا ص م ل ک ا د ت ب ا ه ک د ع ب ه ل ح ر م ر د. د و ب ه ب ح ا ص م ر ه ز ا ف ص و ت و ل ک ر و ص ت ک ه ل ح ر م ا ه ج ت. د و ش ا س ا ش د ح ا و. ت س ا و ت ح م ل ل ح ت ش و ر ر د ش ج س د ح ا و ع ق ا و ر د ل ل ح ت د ح ا و د ش ص خ ش م ل ل ح ت د ح ا و ش ه و ژ پ ا ر د. د ش ا ب ا ه ت ص خ ش و و م ض م ت ر ا ب ع ه ل م ج د ا م ه م ل ک ل م ا ش د ا و ت م ل ل ح ت ا ب ه ب ح ا ص م ز ا ه د م آ ت س د ه ب ج ا ت. د د ش ه ت ف ر گ ر ظ ر د ل ل ح ت د ح ا و ا و ع ه ب ه د و ش ه ب ح ا ص م ا ض ع ا گرفت اجام د ب ه ل و ق م ر خ آ ه ل ح ر م ر د و گرفت قرار ل ل ح ت د ر و م و گردآور اعضاء ک ر ه م ک ش خ ب ر د. د د ش ص خ ش م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ت ح ال ص ا ه ه ف ل ؤ م ر ز و ا ه ه ف ل ؤ م و ه د ا ف ت س ا د أ ت ل م ا ع ل ل ح ت و ا ه ه د ا د ل ل ح ت و ه ز ج ت ا ر ب LISREL و SPSS ا ه ر ا ز ف ا م ر ز ا ز : ا ه ه ت ف ا ش خ ب ا ر د. د ش م ا ج ا ) ف ک و م ک ( ه ت خ م آ ت ر و ص ه ب حاضر تحقق د ش ه ت ف گ ه گ ر و ط ا م ه ا ه ه ف ل ؤ م ر ز و ا ه ه ف ل ؤ م. د و ش م ه ئ ا ر ا کم بخش ا ه ه ت ف ا س پ س و کف بخش ا ه ه ت ف ا ا د ت ب ا جدول در گرفت قرار شاسا مورد کف بخش ر د که پژوهش کارشاسا حرفها صالحت. ت س ا ه د ش ه د ر و آ 1

11 5 0 1 ا ر ا ک م ه و ق ل ر ا ق /... ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ب ت و ح ا ر ط ه ف ل ؤ م ش ا د ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ا س ا ا ه ت ر ا ه م ف ا ه ت ر ا ه م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ت ح ال ص ا ه ه ف ل ؤ م ر ز و ا ه ه ف ل ؤ م. 1 ل و د ج ه ف ل ؤ م ر ز ر ا د ب ا س ح ر و م ا ا ب ا ش آ ا ه ل م ع ل ا ر و ت س د و ه م ا ئ آ ر ب ه ط ا ح ا س ل گ ا ا ب ز ا ب ا ش آ ق ق ح ت ا ه ش و ر ا ب ا ش آ ف ا ظ و ح ر ش ا ب ا ش آ ش ه و ژ پ ا ه ت و ل و ا ا ب ا ش آ ب س ا م ت ال ص ح ت ت ش ا د ل ال د ت س ا و ر ک ف ت ت ر د ق ر و آ و و ت ق ال خ ه ل ئ س م ل ح ر گ م م ص ت و ز ر ه م ا ر ب ال و ئ س م ه ب ت ال ک ش م ع ق و م ه ب ل ا ق ت ا ا ر گ د ر د ذ و ف ت ر د ق ال ا ب ع ا م ت ج ا ط ب ا و ر ت ش ا د ا ر ا ک م ه ا ب ل م ا ع ت ش ر ا گ شوه با ا ش آ ل ا ع ف د ر ک ش و گ ا م ز ت ر د م ش ه و ژ پ ع م ا ج م ت س س ر ب ه ط ا ح ا ه د ا د ا ه ه ا گ ا پ ر د و ج ت س ج ت ر ا ه م ICDL ه ا گ ت ف ه ت ر ا ه م ر گ ش ه و ژ پ ر م ا ر د ه ف ل ؤ م ش ر گ و ه ز گ ا ق ال خ ا ا ه گ ژ و ت خ ا ش ا و ر ا ه گ ژ و ه ف ل ؤ م ر ز ل غ ش ه ب ب س ا م ش ر گ ر ا ک ز ا د ر ب ت ذ ل ر گ ش ه و ژ پ ه ح و ر ت ش ا د ش ه و ژ پ ه ب ه ق ال ع ر غ ت ه ب ت ب س ت ب ث م ش ر گ ت ف ر ش پ ش ز گ ا ر ا ک م ا ج ا ا ر ب ف ا ک ه ز گ ا ت ش ا د ر م ت س م ر گ د ا ه ز گ ا ت ش ا د ا ه ف ر ح ق ال خ ا ت ش ا د ع و ج ر ب ا ب ر ا ه ب م ا ر ت ح ا ر ا ک و ا س ا شرافت و ا د ج و ق ل خ س ح ح ر ا ک ر د ه ل ص و ح و ر ب ص ر ا ک ه ب د ه ع ت و گ خ س ا پ د و ب ر ذ پ ت ل و ئ س م ر ذ پ ف ا ط ع ا ر ذ پ د ا ق ت ا ب س ا م ش و ه ط ا ب ض ا و م ظ ع ر س ک ر د ( و ت م ک ر د ا ا و ت م ل ع ب ل ا ط م ) ر ا د ا ص ص خ ت ز ا ل ص ا ح ج ا ت ه ب ه ج و ت ا ب ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ت ح ال ص ه ف ل ؤ م ت ف ه س ا س ا ا ر ب ا ه ت ر ا ه م 3- ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م 2- ش ا د 1- ز ا د ا ت ر ا ب ع ) 1 ل و د ج ( ا ه ه ب ح ا ص م ل ل ح ت ا ه گ ژ و 7- و ق ال خ ا ا ه گ ژ و 6 ه ز گ ا و ش ر گ 5 ف ا ه ت ر ا ه م 4- ا س ا ر ز د چ ز ا ل ص ا ا ه ه ف ل ؤ م ز ا ک ر ه ه د ش ص خ ش م 1 ل و د ج ر د ه ک ر و ط ا م ه. ت خ ا ش ا و ر ه م ا ش س ر پ ه د ش ص خ ش م ا ه ه ف ل ؤ م ر ز و ل ص ا ا ه ه ف ل ؤ م ه ب ه ج و ت ا ب. د ا ه د ش ل ک ش ت ه ف ل ؤ م د و م ص خ ش م ا ر ب ه م ا ش س ر پ ا ر ج ا ز ا س پ. د ش و د ت ش ه و ژ پ کارشاسا حرفها صالحت د د ش ا س ا ش ف ک ش خ ب ر د ه ک ا ه ه ف ل ؤ م ط س و ت ت س ر د ه ب ا ه ف ر ح ت ح ال ص ا آ ه ک ا ل م ا ع د أ ت ل د م ر د. د ش ه د ا ف ت س ا ل و ا ه ب ت ر م د أ ت ل م ا ع ل ل ح ت ز ا د و ش م ه د ج س ز ا ا ه پ ر غ ت م ا ب ه د ش ه د ه ا ش م ا ه ر غ ت م ه ط ب ا ر ا ز م و چگوگ شد ص خ ش م ا ر ب ه د ش ح ا ر ط و د و ش م ه د ا ف ت س ا ر ا د ا ع م و گ ل ا ز ا ط ب ا و ر ا ر ا د ا ع م د ا د ا ش ا ر ب و د ر ا د ا ت س ا و گ ل ا

12 ) و گ ل ا ( ( ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ا ر ب ب ا ز ر ا ش ز ا ر ب ل د م ز ا ا ه ص خ ا ش گ د ز ا ر ب ه د ا ف ت س ا د و ش م ه ک ا ج ا ت در ر ز : ت س ا ه د ش ش ر ا ز گ ) د ر ا د ا ت س ا ت ل ا ح ( ا ه ف ر ح ت ح ال ص ر غ ت م ل و ا ي ه ب ت ر م ل م ا ع ل ل ح ت. 1 ل ک ش ا ر ا ه پ ر غ ت م د ا و ت م ب و خ ه ب ه د ش ه د ه ا ش م ا ه ر غ ت م ه ک د و ش م ص خ ش م 1 ل ک ش ه ب ه ج و ت ا ب 3. 0 ب ت. د ک ه ک ا ج آ ز ا ر ا ب ل م ا ع م ا م ت ا ه ر غ ت م ه د ش ه د ه ا ش م ) ا ه ه ف ل ؤ م ( ر ت گ ر ز ب ز ا ت س ا ا ه ه ف ل ؤ م ب ر د. د ش ا ب م ر ا د ر و خ ر ب ) ا ه ف ر ح ت ح ال ص ( ا ه پ ر غ ت م ا ب ب و ل ط م ه ط ب ا ر ا ر ب ا ب ر ت ش ب ا ر ا د ) ل م ا ع ر ا ب ( المبدا ضرب با ت خ ا ش ا و ر ا ه گ ژ و ه ف ل ؤ م ه د ش ا س ا ش ( ( گ د ک ب ت ت س ا و ه ب ب ت ر ت ا ه گ ژ و ق ال خ ا ا ه ت ر ا ه م ا س ا ( ( ف ا ه ت ر ا ه م ( ( ش ا د ) ( ه ز گ ا و ش ر گ ر د ) ( ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م و د و ب ر ا د ا ع م س ر ر ب ت ه ج د ش ه ت ف گ ه ک ر و ط ا م ه. د ر ا د ر ا ر ق گ د ک ب ت د ع ب ا ه ه ب ت ر م t-value ا م ه ا t و م ز آ ه ر ا م آ ز ا ا ه ر غ ت م ب ط ب ا و ر. ت س ا ه د ش ش ر ا ز گ 2 ل و د ج ر د ج ا ت که شد استفاده ) ر ا د ا ع م ا ه ف ر ح ت ح ال ص د أ ت ل د م ر د ه د ش ه ب س ا ح م t-value ر د ا ق م. 2 ل و د ج ا ه ه ف ل ؤ م ش ا د ا ه ت ر ا ه م ا ه ت ر ا ه م ا ه ت ر ا ه م ا ه گ ژ و ا ه گ ژ و ش ر گ و ر غ ت م ک ا ر د ا ا س ا ف ق ال خ ا ت خ ا ش ا و ر ه ز گ ا ا ه ف ر ح ت ح ال ص 0/5 0 ح ط س ر د ر ا د ع م

13 7 0 1 ا ر ا ک م ه و ق ل ر ا ق /... ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ب ت و ح ا ر ط ا ب ا ب حاصله مقادر ا ز م ر گ ا ا ر ب ا ب ت س ا ه د ش س ر ر ب خطا سطح ر د ر ا د ا ع م ه ک ا ج آ ز ا ر د ه ک ر و ط ا م ه. ت س ر ا د ا ع م ه ط ب ا ر د و ش ه ب س ا ح م ر ت ک چ و ک ±1/6 9 ز ا t-value و م ز آ. د ش ا ب م ر ا د ا ع م ل د م ل ص ا ت ا ط ا ب ت ر ا م ا م ت ا ر ب t و م ز آ ر د ا ق م ت س ا ه د ش ص خ ش م 2 ل و د ج ه ج و ت ه ب ه ک ا ر ا د ق م ه ر ا م آ ه د م آ ت س د ه ب t ز ا ± ر ت گ ر ز ب ت س ا ا ر ب ا ب گ ت س ب م ه ) ا ه ف ر ح ت ح ال ص ( ش ه و ژ پ ا ه پ ر غ ت م و ) ا ه ه ف ل ؤ م ( ه د ش ه د ه ا ش م ا ه ر غ ت م ب ه د ش ه د ه ا ش م ا ب ه د ش ه د ه ا ش م ل ب ا ق ا ه ر غ ت م ب ب و ل ط م ه ط ب ا ر د ش ص خ ش م ز ا س پ. د ش ا ب م ر ا د ا ع م ا ال م ا ک ز ا ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ب س ا م ش ز ا ر ب ز ا ه د ش ح ا ر ط ل د م ا آ د و ش ص خ ش م ه ک ا ا ر ب ا ه پ ر غ ت م ل د م ش ز ا ر ب ب ا ز ر ا ا ر ب ل ک ر و ط ه ب د. ش ه د ا ف ت س ا LISREL ر ا ز ف ا م ر ر د ه ئ ا ر ا ل ب ا ق ا ه ص خ ا ش خ ا ه ص خ ا ش ز ا ل د م ب ا ز ر ا ا ر ب ش ه و ژ پ ا ر د. د ر ا د د و ج و گ د ز ا ر ب ه ص خ ش م د چ گ د ز ا ر ب ه د ش م ر ص خ ا ش د ا ز آ ه ج ر د ه ب و د خ ت ب س و د گ د ز ا ر ب )IFI ص خ ا ش 1 ه د ش م ر ص خ ا ش )NFI ( ( ه د ا ز ف گ د ز ا ر ب ص خ ا ش )NNFI ( ق ب ط ت گ د ز ا ر ب ص خ ا ش )NNFI ( گ د ز ا ر ب ص خ ا ش 5 )GFI ( خ ا ش ص )GFI 6 ( گ د ز ا ر ب ل د ع ت ر و ذ ج م گ ا م ه د ا ف ت س ا ) RMSEA8( ب ر ق ت س ا ر ا و خطا برآورد م و د ه ش ر ص خ ا ش و )RMR 7 ( ه د ا م ق ا ب : ت س ا ه د ش ه ئ ا ر ا 3 ل و د ج ر د آ ج ا ت ه ک د ش گ د ز ا ر ب ص خ ا ش )χ2( و د خ آزاد درجه به و د خ ت ب س د أ ت ل م ا ع ل ل ح ت ل د م گ د ز ا ر ب ا ه ص خ ا ش. 3 ل و د ج )NFI( گ د ز ا ر ب ه د ش م ر ص خ ا ش )NNFI( گ د ز ا ر ب ه د ش م ر ص خ ا ش )CFI( ق ب ط ت گ د ز ا ر ب ص خ ا ش )IFI( ه د ا ز ف گ د ز ا ر ب ص خ ا ش )GFI( گ د ز ا ر ب ص خ ا ش )AGFI( ه ت ف ا ل د ع ت گ د ز ا ر ب ص خ ا ش باقماده) RMR ( ر و ذ ج م گ ا م ه ش ر )RMSEA( ب ر ق ت ا ط خ س ا ر ا و د ر و آ ر ب م و د ه ش ر ش ر ذ پ ل ب ا ق ه م ا د - 5 ز ا ر ت م ک 1 ه ب ک د ز 1 ه ب ک د ز 1 ه ب ک د ز 1 ه ب ک د ز 1 ه ب ک د ز 1 ه ب ک د ز ر ف ص ه ب ک د ز 0/8 0 ز ا ر ت م ک ه د م آ ت س د ه ب ا ز م Normed Fit Index 2 Not- Normed Fit Index 3 Comparative Fit Index 4 Incremental Fit Index 5 Goodness of Fit Index 6 Adjusted Goodness of Fit Index 7 Root Mean Square Residual 8 Root Mean Square Error of Approximation

14 ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ا ر و د خ ت م ک گ ر ز ب ه و م و ت س ا ه ت س ب ا و ر ا س ب ه و م م ج ح ه ب د ا ز آ ه ج ر د ه ب و د خ سبت ر ا د ق م ه ک ت س ا آ ل ا ئ د ا. د ه د م ش ا ز ف ا د ا د ت ب س ل د م د و ب ط ل غ ه ب ا ر آ ا و ت ب ه چ آ ز ا ش ب ر ب م س ق ت و د خ مقدار و د خ گزارششده ر ا د ق م ه ب ه ج و ت ا ب د ش ا ب 5 ز ا ر ت م ک ر ب م س ق ت و د خ. ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ب س ا م ش ز ا ر ب ز ا ل د م د ه د م ا ش ه ک د ش ا ب م ا ب ر ب ا ر ب د ا ز آ ه ج ر د ت س ا ه س ا ر ا و و ک و ا ه س ا ر ا و ب س ر ا د ق م ز ا ا ه ز ا د ا ه د ه د ا ش AGFI و GFI ا ه ر ا ع م د ا د ع ا ر د ق چ ر ه ه ک ت س ا ر غ ت م ک صفرتا ب ا ه ر ا ع م ا ر ا د ق م. د و ش م ب ت ل د م ط س و ت ه ک. ت س ا ر ت ش ب ه د ش ه د ه ا ش م ا ه ه د ا د ا ب ل د م ش ز ا ر ب و ک د ش ا ب ر ت ک د ز ک ه ب ه د م آ ت س د ه ب ب ت ر ت ه ب ص خ ا ش و د ا ا ر ب ه د ش ش ر ا ز گ ر د ا ق م ه ک د ه د م ا ش 3 جدول دادهها و ع ا ه د ا م س پ ر و ذ ج م گ ا م م و د ه ش ر. ت س ا ل د م د و ب ب س ا م ه د ک د أ ت ه ک د ش ا ب م ت و ا ف ت ب ه د ش ب ش پ ر ص ا ع س ر ت ا م ه د ش ه د ه ا ش م ر د ه و ر گ ه و م و ر ص ا ع ا ه س ر ت ا م د ر و آ ر ب ا ه ب و م ز آ د ر و م ل د م ا ر ب RMR ه چ ر ه. ت س ا ر ظ د ر و م ل د م د و ب ت س ر د ض ر ف ا ب ر ب ا ر ب ه د ش ش ر ا ز گ RMR ر ا د ق م. د ر ا د ر ت ه ب ش ز ا ر ب ر و ک ذ م ل د م د ش ا ب ر ت ک د ز ر ف ص ه ک ا ه س ا ق م ا ر ب. ت س ا ه س ا ر ا و و ک ب س ا م ب ت ه د ه د ا ش ه ک د ش ا ب م ز چ ا ر ا س ب ه ک ت س ا ا ه ه د ا د ز ا ا ه ع و م ج م ب ت ر ظ ز ا ک م م ا ه ل د م ر ا س ا ب ه س ا ق م ر د ص و ص خ ه ب ل د م ک ص خ ا ش )NFI( گ د ز ا ر ب ه د ش م ر ص خ ا ش ر د ا ق م ز ا د ک م ل م ع خوب چقدر مشاهدهشده ق ب ط ت گ د ز ا ر ب ص خ ا ش و ) IFI( ه د ا ز ف گ د ز ا ر ب ص خ ا ش )NNFI( گ د ز ا ر ب ه د ش م ر ه ب. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ) CFI( ال ا ب 09. ا ه ل د م و ل و ا شاخص دو 08. ال ا ب ر د ا ق م ) ( ا ر ا ک م ه و گف اعتقاد ر ا س ا ب ه س ا ق م ر د ه د ش ح ا ر ط ل د م ب س ا م ر ا س ب ش ز ا ر ب ز ا ک ا ح م و د ص خ ا ش و د د و ج و م ت س ا م و ه (. ) ت ا ه ر د ا ر ب س ر ر ب ه ک ا ل د م ر ظ د ر و م ه و گ چ س ا ر ا و د ر و آ ر ب م و د ه ش ر د م ا و ت ص خ ا ش ز ا د ک م ب ک ر ت م ه ا ب ا ر صرفهجو و گ د ز ا ر ب ت س ا ب ر ق ت ت ا ر و ذ ج م گ ا م ه ش ر شاخص ا. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا RMSEA ب ر ق ت ا ط خ ر ا د ق م ا ت و ت س ا ر ت م ک و ب و خ ا ه ل د م ا ر ب ه ک ص خ ا ش ا ر د ه ک ل د م. ت س ا ل و ب ق ل ب ا ق بر ا ر ب که شاخص ا ر ا د ق م ) ا م ه ( د ر ا د ضعف برازش د ش ا ب ر ت ش ب ا ت س ا د أ ت ا ر حرفها صالحت الگو ا ه ص خ ا ش م ا م ت ا ر ب ا ب ت س ا ل د م د و ب ب س ا م ه د ه د ا ش ر د. د ا م م ا ه گ ژ و ت خ ا ش ا و ر ا ه گ ژ و ( حرفها صالحت مؤلفهها حاضر الگو ا و ع ه ب ) ه ز گ ا و ش ر گ و ا ه ا ا و ت ط ا ب ت ر ا ا ه ت ر ا ه م ف ا ه ت ر ا ه م ش ا د ق ال خ ا

15 9 0 1 ا ر ا ک م ه و ق ل ر ا ق /... ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ب ت و ح ا ر ط. ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ر د و ک م ر غ ت م ا و ع ه ب ا ه ف ر ح صالحت متغر و ه د ش ه د ه ا ش م ا ه ر غ ت م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ت ح ال ص ه د ه د ل ک ش ع ر ف ل م ا و ع 3 ل و د ج ج ا ت س ا س ا ر ب ا ر و گ ل ا ش ز ا ر ب د أ ت ل م ا ع ل ل ح ت ر د و گ ل ا ش ز ا ر ب ا ه ص خ ا ش ا ر ز ت س ا ب س ا م ل م ا و ع. د ا م م د أ ت ش خ ب ر د ه د ش ا س ا ش ا ه ه ف ل ؤ م ه ک ا د ش ص خ ش م و ت ح ال ص ا ه ه ف ل ؤ م ح ا ر ط ز ا س پ کارشاسا حرفها صالحت بهخوب ف ک ر غ ت م ش ا د صالحتها ارزاب ه ب د ک م ب ت ا ر ش ه و ژ پ صالحت مزا س ر ر ب ا ر ب. د ش ه ت خ ا د ر پ ) د و ج و م ع ض و س ر ر ب ( ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح. ت س ا ه د ش ه د ر و آ 4 ل و د ج ر د آ ج ا ت ه ک د ش ه د ا ف ت س ا ا ه و م ک ت t و م ز آ ز ا ها ف ر ح ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ا س ا ا ه ت ر ا ه م ف ا ه ت ر ا ه م ه ز گ ا و ش ر گ ق ال خ ا ا ه گ ژ و - ا ه گ ژ و ت خ ا ش ا و ر ا ه ف ر ح ت ح ال ص آ ا ه ه ف ل ؤ م و ا ه ف ر ح ت ح ال ص ا ر ب t و م ز آ و ف ص و ت ا ه ص خ ا ش. 4 ل و د ج گ ا م ف ا ر ح ا د ر ا د ا ت س ا ا ط خ د ر ا د ا ت س ا ت و ا ف ت گ ا م t ر ا د ق م آزاد درجه ح ط س ر ا د ع م م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح صالحت ماگ ه ک د ه د م ا ش 4 ل و د ج ا ه ه ت ف ا 6 ف ط ر د ) 5. 3 ( ط س و ت م ز ا ر ت ال ا ب ح ط س ر د ش ه و ژ پ کارشاسا حرفها صالحت بابرا د ش ا ب ا ب. ت س ا ه د ش ب ا ز ر ا ا ه ج ر د ح ط س ر د ل و د ج t ز ا ر ت ش ب ه د ش ه ب س ا ح م t ر ا د ق م ه ک ا ه ب ه ج و ت ا و د ش ا ب م ر ا د ا ع م ) 5. 3 ( ه ا پ گ ا م ا ب ا ه ف ر ح صالحت ماگ ت و ا ف ت ا ر ب ا ب د ش ا ب م ز ا. د ر ا د ر ا ر ق ب و خ ا ا ت ب س ح ط س ر د ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح صالحت که ت س ا ع م د ب د ر ا د ا ر ) ( گ ا م ر ت ال ا ب ق ال خ ا ا ه گ ژ و ه ف ل ؤ م ز حرفها صالحت مؤلفهها ب ز ا ر ت ال ا ب ح ط س ر د ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ه ف ل ؤ م و ه ز گ ا و ش ر گ ه ف ل ؤ م ز ج ه ب ا ه ه ف ل ؤ م ه م ه و ه ج و ت ا ب ز ) ( ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م و ) ( ه ز گ ا و ش ر گ ا هه ف ل ؤ م. د ر ا د ر ا ر ق ط س و ت م د ش ا ب م ح ط س ر د ل و د ج ر ا د ق م ز ا ر ت م ک ا ه ه ف ل ؤ م ا ا ر ب ه د ش ه ب س ا ح م t ر ا د ق م ه ک ا ه ب

16 ( ( ( ( ( ( ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ح ط س ر د ا ه ه ف ل ؤ م ا ا ر ب ا ب ت س ر ا د ا ع م ) 5. 3 ( ه ا پ گ ا م ا ب ا ه ه ف ل ؤ م ا گ ا م ت و ا ف ت د. ر ا د ر ا ر ق ط س و ت م ر گ ه ج ت و ث ح ب و ا ه گ ژ و ا ه ت ر ا ه م ش ا د ه ب د ا ر ف ا ر د ي ر و ح م ي ي ا ا و ت ك ي ا و ع ه ب ا ه ف ر ح ت ح ال ص ط و ب ر م ي ا م ز ا س ف ا د ه ا ه ب ه ك د و ش م ي ق ل ت ل غ ش ز ا د ر و م صالحتها و ا ه ر ا ت ف ر ي ص خ ش رد د ر ف ي ش خ ب ر ث ا ه ب ه ك د ر ا د د ي ك أ ت ي ي ا ه ر ا ت ف ر و ا ه گ ژ و ر ب صالحت بهعبارتدگر. ت س ا ه ا م ز ا س ا. ) صداقت و م ر ک ر و پ ( د و ش م ر ج م ي ل غ ش ط ي ح م ر ت ر ب حفظ برا و ت ب ا ق ر ر ا ر ق ا س ا ش د ر و م و گ ا و گ ل غ ا ش م ر د ا ر خود مورداز صالحتها باد ه د و ز ف ا ش ز ر ا د ا ج ا ه ب د ا ب ا ه ا م ز ا س چ م ه کد فراهم ا ر ا ه آ ء ا ق ت ر ا ه م ز خود موجود ع ض و ب ا ز ر ا ا ب و ه د ا د ل غ ا ش م و ا م ز ا س ز ا د ر و م صالحتها تغر ث ع ا ب ط ح م ت ا ر غ ت ه ک د ک ه ج و ت ه ت ک ا حرفها صالحتها توسعه و ر غ ت ا س ا ش ل ا ب د ه ب د ا ب ا ه ا م ز ا س ا ر ب ا ب د و ش م ف ل ت خ م ا س ا ش ر ا ک ا ه ت ح ال ص ا س ا ش ف د ه ا ب ر ض ا ح ش ه و ژ پ س ا س ا ا ر ب د. ش ا ب د و خ ز ا د ر و م ش ا د ه ف ل ؤ م 7 ف ک ش خ ب ا ه ه ت ف ا س ا س ا ر ب. د ش م ا ج ا ا ه ت ح ال ص ا ب ا ز ر ا و ش ه و ژ پ ق ال خ ا ا ه گ ژ و ه ز گ ا و ش ر گ ف ا ه ت ر ا ه م ا س ا ا ه ت ر ا ه م ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ا ه گ ژ و ت خ ا ش ا و ر ا ر ب ش ج س ۳ ۱ ۰ ۲ ( ا ر ا ک م ه و ز ت ر ا م. ت ف ر گ ر ا ر ق ا س ا ش ( ا ر ج ز د م ح م ا ه ت ح ال ص ا ه ف ر ح ا س ا ش ر ا ک ( ا خ ر م ا و ل د ب ش ه و ژ پ د ر و م ( م ا ر د ز 9( ( د و م ا ر ب و ه د ا ز د م ح و ) ( ا ر ا ک م ه و ر ا ب د ر ب ا س ا ش د ر و م ا ه ف ر ح صالحت مؤلفهها ا و ع ه ب ا ر ال ا ب ا ه ه ف ل ؤ م ز ا خ ر ب د و خ ا ه ه ت ف ا ( س ک و ک ل و ا ه ه ت ف ا ا ب ق ق ح ت ا ا ه ه ت ف ا ا م ا د ا ه د ا د ر ا ر ق ( ا ر ا ک م ه و ر ا د م ا ا ه ه ت ف ا ر د ا و خ م ه ا ا ه ک د ر ا د ا و خ م ه ) ( ا ر ا ک م ه و ش و ر د و ) ( س ر و ت ج ا ت س ا س ا ر ب. ت س ا ش ه و ژ پ د ر و م ا ه ا م ز ا س و ل غ ا ش م د ا ر ف ا ر د ت و ا ف ت ل ل د ه ب ث ح ب د ر و م ا ه ه ف ل ؤ م ا ز ا ک ر ه ر د ع ر ف ا ه ه ف ل ؤ م ق و ف ه ف ل ؤ م ت ف ه ر ب ه و ال ع ا ه ه ب ح ا ص م ا و ت ح م ل ل ح ت و د ت ش ه و ژ پ کارشاسا حرفها صالحت سجش پرسشامه آ ا ب م ر ب ه ک د ش ص خ ش م ز ب ت ت ل ب ا ق ب و خ ه ب شاساشده مؤلفهها ه ک د ا د ا ش د أ ت ل م ا ع ل ل ح ت ج ا ت. شد اجرا و ا ه گ ژ و ه ف ل ؤ م ا ه ه ف ل ؤ م ا ب ز ا. د ش ا ب م ا ر ا د ا ر ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ت ح ال ص ا ه ف ر ح صالحت با ا ر گ ت س ب م ه ر ت ال ا ب ) ا د ب م ال ب ر ض ( ل م ا ع ر ا ب ر ت ش ب ا ب ت خ ا ش ا و ر

17 1 1 1 ا ر ا ک م ه و ق ل ر ا ق /... ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ب ت و ح ا ر ط ر د ه ج ت ا و ت م س ا س ا ا ر ب. د و ب ر ا د ا ع م ا ه ف ر ح صالحت با ا ه ه ف ل ؤ م ه م ه گ ت س ب م ه و ت ش ا د ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ت ح ال ص ا ق ت ر ا و س ر ر ب ا ر ب ل ا ع ش ز و م آ ت ا س س ؤ م ر د ه ک ت ف ر گ ا ه گ ژ و ا م ا ر د ه ک د ر ا د ا ز س ب ت م ه ا ه د ش ا س ا ش ا ه ه ف ل ؤ م ر ب د ک أ ت ش ه و ژ پ و ت س ا ر ت ش ب ت م ه ا ا ر ا د ) ( ر ت ال ا ب ا د ب م ال ضرب بود ا ر ا د ت ه ج ه ب ت خ ا ش ا و ر ش ز ا ر ب ج ا ت. د ر گ م ر ا ر ق د ع ب ا ه ه ب ت ر م ر د ا ه آ ا د ب م ال ب ر ض س ا س ا ر ب ا ه ه ف ل ؤ م ر ا س ا ر ب ا ب ت س ا ر ا د ر و خ ر ب ا ه ص خ ا ش ه م ه ر د ب س ا م ش ز ا ر ب ز ا ه د ش ح ا ر ط ل د م د ا د ا ش ل د م ا ه ه ف ل ؤ م س ا س ا ر ب ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح صالحت سجش ا ر ب ه د ش ح ا ر ط ه م ا ش س ر پ ه ک د ا د ا ش ز م ک ش خ ب ا ه ه ت ف ا. د ش ا ب م ر ا د ر و خ ر ب ب س ا م ه ز ا س ا و ر ز ا ه د ش ا س ا ش صالحت مؤلفهها ب ز ا و د ر ا د ر ا ر ق ب س ا م ح ط س ر د ش ه و ژ پ کارشاسا حرفها صالحت ا ه ه ف ل ؤ م ه ق ب و د ر ا د ر ا ر ق ط س و ت م ح ط س ر د ه ز گ ا و ش ر گ و ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ا ه ه ف ل ؤ م ا ه ت ح ط س ب و ل ط م. د ا ه د ش ب ا ز ر ا ر ب ا ب م ا س ا ش ر ا ک ه ک ت ف ر گ ه ج ت ا و ت م ا ه ه ت ف ا ا و ش ز و م آ د م ز ا ه ز گ ا و ت ب ث م ش ر گ د ا ج ا چ م ه و ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ه م ز ر د ش ه و ژ پ ا ه ه ر و د ر ا ز گ ر ب ه ا ر ز ا د ا ب ل ا ع ش ز و م آ ت ا س س ؤ م س ا س ا ا ر ب د ش ا ب م ر ت ش ب ه ج و ت ر د ت ب ث م ش ر گ د ا ج ا و ه ز گ ا ش ا ز ف ا ه م ز غ و م ظ م ت م د خ م ض ل م ع و ص ص خ ت ا ر ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک چ م ه. د ه د ش ا ز ف ا ا ش ل غ ش ه ب ط و ب ر م ا ه ت ل ا ع ف م ا ج ا ت ه ج ر د ا ر ا ه آ ت ر ا ه م و ا و ت و کد فراهم کارشاسا و و ا ع م کف بخش ر د ه د ش م ا ج ا ا ه ه ب ح ا ص م ر د د ا ه ش پ ا ر ف ل ت خ م ا ه ر ا ک ه ا ر ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک حرفها صالحتها ارتقاء ا ر ب ش ه و ژ پ د د ر ک ه ک ه ل م ج ز ا ا و ت م ه ب ب ا خ ت ا و م ا د خ ت س ا د ا ر ف ا ه ت س ا ش م ه ا ر ف د ر ک ه م ز و د ش ر ر ا ک م ا ج ا ا ر ب ف ا ک ت ص ر ف د ا ج ا ب س ا م ت ا ا ک م ا و ق و ق ح ت ف ر گ ر ظ ر د ر م ت س م ر گ د ا. د ر ک ه ر ا ش ا ا ه آ ه ب ف ا ک ر ا ت خ ا ض و ف ت و ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ط س و ت ش ه و ژ پ و ش ر گ و ا ه گ ژ و ا ه ت ر ا ه م ش ا د ش ه و ژ پ ا ف ک ش خ ب ر د د ش ه ت ف گ ه ک ر و ط ا م ه ا ب ز م ک ش خ ب ر د و ت ف ر گ ر ا ر ق ا س ا ش د ر و م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ر ب ز ا د ر و م ه ز گ ا س ر ر ب ت ع ض و د و ج و م ا ه ت ح ال ص ا ه ف ر ح ا س ا ش ر ا ک ش ه و ژ پ ا ه ز ا ش ز و م آ ل غ ا ش م ر د صالحت معارها د ش ص خ ش م. د ش ص خ ش م ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک و د و ش ه د ر ا م گ ل غ ش ر ه ر د ز ا د ر و م صالحتها اساس ر ب د ا ر ف ا ه ک د و ش م ث ع ا ب ف ل ت خ م ا آ ا ه ا ا و ت و ا ه ت ر ا ه م س ا س ا ر ب ا ه ت ل و ئ س م و ا ه ت س پ ر د د ا ر ف ا د ا د ر ا ر ق ( ر ال ا س ه ت س ا ش

18 ) ل ع ج گ ( ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف د ش ه د ا ه. د و ش م ک ا ح ا م ز ا س ر د ) د ه د ش ا ز ف ا ا م ز ا س ر د ا ر ر و ه ر ه ب ه ک ا ه و گ ه ب د و ش م ع ا م ت ج ا ت ل ا د ع ش ر ت س گ و ي ر ا د ا د ا س ف ش ه ا ک ب ج و م ا ه ا م ز ا س ر د ر ال ا س ه ت س ا ش ا ر ا ک م ه و ه د ش ا س ا ش ا ه ر ا ع م د ا و ت م ل ا ع ش ز و م آ ت ا س س ؤ م ا ر ب ا ب ا ت د ه د ر ا ر ق ر ظ د ر و م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ء ا ق ت ر ا و ش ز گ م ا د خ ت س ا ا ر ب ا ر ش ه و ژ پ ا ر د ا ق ت ر ا چ م ه. د ر گ ب ت ر و ص ر ال ا س ه ت س ا ش ا ب م ر ب ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ء ا ق ت ر ا و ب ا خ ت ا ه ب د س ر و صالحتها ا توسعه و ز و م آ ز ا ب ق ر ط ز ا ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ت ح ال ص - م س ف ت ز ع و ا ف و ک ش د و خ ب ج و م و د ک م م ه ا ر ف ا ر ا ک ر ا ک ت ا ض ر ه م ز ب و ل ط م ع ض و م د ع و گ ز گ ا ب س ف ه ب د ا م ت ع ا ش ه ا ک د ا م ت ح ال ص د و ب م ک ز ا ش ا ض ر ا و ع ز ا و د د ر گ و د ر ف ش خ ب ر ث ا و د و ش م ت ا ض ر ا و ل غ ش ر د د ر ف ه د ز ا ب ش ه ا ک ث ع ا ب ه ک ر ا ک ه ب ه ق ال ع. د ک م ر گ و ل ج د ه د م ش ه ا ک ا ر ا م ز ا س ع ب ا م ا س ا ع ب ا م ا ر د م ب ا خ ت ا ا ه ر ا ع م و د ا ر ف ت ا م ا ز ل ا ر ب د م آ ر د. ) ( س ح د م ح م ف ط ل و ل د ا ع ر ذ آ : ) )2 ت ر د م ه ش د ا ت ل و د ا ر ب د ل غ ش ت ا ض ر و ع ا م ت ج ا ه ا م ر س ز ا ر ا د ر و خ ر ب ا ز م ه ط ب ا ر س ر ر ب. ) ( ه م ط ا ف د ا ش ر ا د ش ر ا س ا ش ر ا ک ه م ا ا ا پ ل ا س ر د ر ت س ب ش ا ت س ر ه ش ا ه ا ت س ر ب د ز. ش ز و م آ ز ر ه م ا ر ب و ت ر د م ه و ر گ س ا ش ا و ر و ت ب ر ت م و ل ع ه د ک ش ا د ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ه ا گ ش ا د د ش ر ا س ا ش ر ا ک ه م ا ا ا پ ه ا ف ر ک ا ب ر د ا ه د ا د ع ت س ا د ر ک ل م ع ب ا ز ر ا م ت س س ح ا ر ط. ) ۲ ۹ ۳ ۱ ( ا ض ر م ا. ت ل و د ت ر د م ه و ر گ ت ر د م ه د ک ش ا د ا ر ه ت ر ا ت ف ر ت ا ع ل ا ط م ه م ا ل ص ف. ب ا ز ر ا و ا ک د ل ک ا ه گ ت س ا ش ع ت. ) 2931 حس) امر ا خ ر م ا و ا ر ه ز ل د ب : ) 4(1. ا م ز ا س ا ه و گ ل ا و ا ه ه ف ل ؤ م ا س ا ش. ) ا) ض ر ر م ا د ر ف م و ا ک ج ک و ر ص ا ع ر ا ز ژ و ا م ر ک ا ض ر م ال غ ر ا ب د ر ب ه ا گ ش ا د ي ا س ا ع ب ا م ت ي ر ي د م ا ه ش ه و ژ پ ه م ا ل ص ف. کارکا پرور جاش مدل ز ا س ه ه ب گز شاسته : ) 1(4 ) ع ( حسي امام ع م ا ج - ا م ز ا س ر د ا ر د م ر ف آ ل و ح ت ر ب ه ر د ک ب س ا ب گ ت س ا ش ه ط ب ا ر ب ت. ) م) ر م صداقت و جواد پورکرم : ) )1 6. ع ( حسي امام جامع داشگاه ي ا س ا ع ب ا م ت ي ر ي د م ا ه ش ه و ژ پ ه م ا ل ص ف. ش ه و ژ پ ا ه ) ه ا گ ش ا د د ا ه ج د ر و م ( ش ه و ژ پ ا ه ا م ز ا س م ل ع ت ئ ه ا ض ع ا حرفها توسعه و گ ل ا. ) ( د ا و ج م ر ک ر و پ : ) 2)2. ) ع ( س ح م ا م ا ع م ا ج ه ا گ ش ا د ا س ا ع ب ا م ت ر د م ا ه ش ه و ژ پ ه م ا ل ص ف

19 و) ) ت م س ا ر ا ک م ه و ق ل ر ا ق /... ا ه ف ر ح ا ه ت ح ال ص ب ت و ح ا ر ط ع ب ا م ز ا ه د ا ف ت س ا ه و ح و د ه ش د ا ر د ر ال ا س ه ت س ا ش ه ع س و ت ع ا و م. ) ( ل ع د م ح م ق د ص ت ر د ر ال ا س ه ت س ا ش ه ع س و ت ش ا م ه ل و ا ت ال ا ق م ه ع و م ج م. ق ال ا و ه ت س ا ش ا ر د م ب ر د ت ر د ق. ا ر ه ت. ا ه ا م ز ا س مه- ا ل ص ف. حرفها شاستگ و د م ا و ت ل د م و د ت و ح ا ر ط. ) ه) م س د و م ا ر ب و ا ض ر د م ح م ه د ا ز د م ح : ) 1)4 ي. ا س ا ع ب ا م ت ي ر ي د م ا ه ش ه و ژ پ ي ل د م ح ا ر ط جهت ابتدا س ر ا د م ا ر د م حرفها مهارتها و صالحتها ارزشاب. ) ۱ ۸ ۳ ۱ ( سعد خواجها ۳-۳ ۱ : ) 0 7 ۹-۶ ( ۱ ت ب ر ت و م ل ع ت ه م ا ل ص ف. ) ا ر ه ت ر ه ش ر د د ر و م ه ع ل ا ط م ( ت ر د م ب س ا م شرکت در ا س ا ع ب ا م شاستگها تب. ) ل) ال ب ه ا پ و د م ح م و س و م ا ض ر ل ع ل غ و م حس دروش : ) 1 1 6) ل و ح ت ت ر د م ه م ا ش ه و ژ پ. ا ر ا م ش و ر ت پ ل م ر ت ف د ر ش : ا ر ه ت ب ا ر ع ا د م ح م و ا س ر ا پ ل ع ه م ج ر ت ا م ز ا س طراح و ر و ئ ت ا ب م. ) ( د ر ا چ ر ت ف د گ ه ر ف ا ه ش ه و ژ پ. ا ر ا ب س ر ا : ا ر ه ت ش ر و ر پ و ش ز و م آ ل و ص ا و ا ب م. ) ( ل ع ف و ئ ر و ع ف ا ر ح ر ط ش خ ب ر ث ا ا ز م و ت ل و د ر غ س ر ا د م ر د ش ز و م آ ت ف ک. ) ( س ح ش ا ت س. س ر د کتب تألف و ز ر ه م ا ر ب ر ت ف د : ا ر ه ت ش ز و م آ ت ل ا د ع ق ق ح ت ر د ه ر ه ش ف ف خ ت ا ه ا م ز ا س ر د ت ع ص ط ب ا و ر. ) ( ج ر ا ا ط ل س. ا ک د ر ا ت ا ر ا ش ت ا : ا ر ه ت م و د پ ا چ د ل و ت ت ک ر ش ر د ا ک ر ا ک ا ه گ ت س ا ش و و ر د ب ا ر ا ز ا ب ا م ه ط ب ا ر س ر ر ب. ) ۸ ۸ ۳ ۱ ( ه ض ر م ر ا د م ت ع ر ش ت ر د م ه و ر گ ت ر د م ه د ک ش ا د. ا ر ه ت ه ا گ ش ا د د ش ر ا س ا ش ر ا ک ه م ا ا ا پ. س د ه م و ف ت ا م د خ. ا گ ر ز ا ب ت ب ر ت و م ل ع ت ه م ا ل ص ف. ا ه ج ر و ش ک د چ و ا ر ا م ل ع م ت ب ر ت ه م ا ر ب ق ب ط ت س ر ر ب. ) ( ا ر ه ز ا ب ع ش. ) 3(0 2 ت م س : ا ر ه ت ه ت ف ر ش پ ا س ا ع ب ا م ت ر د م 7( ( س ا ب ع ر و پ س ا ب ع گ د ا م آ ب ا ز ر ا ر و ظ م ه ب ک ژ ت ا ر ت س ا ل غ ا ش م ا ه گ ت س ا ش خ ر م و د ت. ) ۲ ۹ ۳ ۱ ( ا ض ر ل ع د ب ع ه د ک ش ا د ا ر ه ت ه ا گ ش ا د د ش ر ا کارشاس پااامه. م ا ف دوده صعت شرکت اسا ه ا م ر س ک ژ ت ا ر ت س ا ت ل و د ت ر د م ه و ر گ ت ر د م و ت ب ر ت م و ل ع ر د ف ک و م ک ق ق ح ت ا ه ش و ر. ) ( س و ج ل ا گ و ر ت ل ا و گ ر و ب ت د ر م ل ا گ ا ه ه ا گ ش ا د ا س ا م و ل ع ب ت ک و د ت و ه ع ل ا ط م ا م ز ا س : ا ر ه ت ا ر ا ک م ه و ا ض ر د م ح ا ر ص ه م ج ر ت س ا ش ا و ر. ت ش ه ب شهد داشگاه. آ ر ق ر ظ م ز ا گ ت س ا ش ا ه ر ا ع م س ر ر ب. ) د) م ح م ه د ا ز س ح ل ا د ب ع و ض ت ر م ا ر و م ت هلل ا د س ا ل ع ج گ : ) 3)2 ت ر د م ا ه ش ه و ژ پ و م ال س ا

20 ر ا ه ب / ل و ا ه ر ا م ش / م ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ج س ز ا ق ف ل ت و ه ر ا ع م د چ د ر ک و ر. ) ز) و ر ف ا ه ز ا ر و ا د ا ق ا ت ش ا ش و ر ا د ا ر ج ز د م ح م م و ل ع ه د ک ش ا د ش ز و م آ و ا ه د ر ک و ر ه م ا ل ص ف. ا ک ر ا ک ا ه گ ت س ا ش ل ل ح ت ا ب م ر ب ش ز و م آ : ) 7)1 ا ه ف ص ا ه ا گ ش ا د س ا ش ا و ر و ت ب ر ت ه م ا ا ا پ د ج ر ب ه ا گ ش ا د ا ک ر ا ک ا ر ب ز ا س د م ا و ت ا ه ش و ر ب ا ز ر ا. ) ( س ح م د م ح م. س ر د م ت ب ر ت ه ا گ ش ا د د ش ر ا س ا ش ر ا ک س ا ش ر ا ک ه م ا ا ا پ. ش ز و م آ ت ر د م ه ت ش ر ت ف ک م ض ت و گ ل ا ح ا ر ط. ) ( ا ر ه ز د و ف ر ا ع م. ش ز و م آ ز ر ه م ا ر ب و ت ر د م ه و ر گ س ا ش ا و ر و ت ب ر ت م و ل ع ه د ک ش ا د ت ش ه ب د ه ش ه ا گ ش ا د د ش ر ا ر ب ر ا ک د. ) ( ر د ب م د ق م ش و ر س ت ا ر ا ش ت ا : ا ر ه ت ه ا گ ش ز و م آ ر د س ا ش ا و ر. و ر ط س ر ش : ا ر ه ت ا س ا ع ب ا م ت ر د م ا ب م. ) ( د م ح م د س ل ا م ک ر م ه ل ا ر ص هلل ا ر و. ) ( ل م ا و ع : ) 4(4 ا س ر ع ال ط ا ( ( ل ع ر د ح م و ه ه د ر ا د ز ا ب و ق و ش م ش ه و ژ پ ا ر ا د ب ا ت ک و ض ع م ل ع ت ئ ه سمت : تهرا ل ر ز ل ر ا ز ف ا م ر د ر ب ر ا ک ا ب ر ا ت خ ا س ت ال د ا ع م ز ا س ل د م ر ا د ب ا ت ک و Bartram, D. (2005). The Great Eight competencies: a criterion-centric approach to validation. The Journal of applied psychology, 90(6): Boyatzis, R. E. (1982). The competent manager: A model for effective performance. New York, NY: Wiley. Brinckmann, J. (2007). Competency of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms Frankfurt: Deutscher Uniuersitiats- Verlag Cochran, G. R. B. S. M. S. (2009). Ohio State University Extention Competency Study: Developing a Competency Model for a 21ST Century Extension Organization. doctorial dissertation, Graduate School of the Ohio State University. Cripe, E. J., & Mansfield, R. (2002). The value-added employee: 31 competencies to make yourself irresistible to any company. Boston: Butterworth-Heinemann. Goleman, D., Boyatzis, R. E., & McKee, A. (2002). Primal leadership: Realizing the power of emotional intelligence. Boston, MA: Harvard Business School Press Hong, J. C. Horng, J. S. Lin, C. L. & ChanLin, L. J. (2008). Competency disparity between pre-service teacher education and in-service teaching requirements in Taiwan. International Journal of Educational Development, 28(1): Martinez, P.A.L, Moreno,J.M, brage,l.b(2013).analysis of professional competencies in the Spanish public administration management. Journal of Work and Organizational Psychology,30:61-66 Monica, H, (2010). Developing a core competency model of innovative culinary development. International Journal of Hospitality management. 29 (4),

21 5 1 1 ط ر ا ح و ت ب ص ال ح ت ه ا ح ر ف ه ا... / ق ا ر ل ق و ه م ک ا ر ا Moreno, Juan Manuel (2007). Do the initial and the continuous theachers professional development sufficiently prepare teachers to understand and cope whith the complexities of today and tomorrow education. Journal of educational change. 8(2): Namdar R., Pezeshkirad G.R., Chizari M. (2010).analisis of professional competencies needed by evaluation expert in the minstry of jahad-e- keshavarz. Journal of agricultural education administration research, (12): Seiler, R. E. Pearson, D. A. (1995). Dysfunctional stress among university faculty. Educational Research Quarterly, 9(2): Torres jr, cecil r(2012). Examining Competencies for the Human Resources Professional Within Idaho State Government, doctorial dissertation, University of Nevada Wannapiroon, Panita(2013). Development Of Research-Based Blended Learning Model To Enhance Graduate Students Research Competency And Critical Thinking Skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (136): Wilcox yuanjing (2012). An Initial Study to Develop Instruments and Validate the Essential Competencies for Program Evaluators (ECPE), doctorial dissertation, university of Minnesota Yu-Ting Lee(2010). Exploring high-performers required competencies, Expert Systems with Applications 37 (2010):

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س )

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س ) ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س - : ص ص ری ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب ش) خ ب ر 4 ف ن ر ا د ی ا پ ه ع س و ت د ر ک ی و ر ا ب ی ر ه ش ل ق ن لو م ح ی ط ی ح م ت س ی ز ت ا ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ) ر ی ال م ر ه ش ی ز ک ر م س م ش د ی ج م ن ا ر ی ا ر ی ال م ر ی ال م د ح ا و ی م ال س

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ر ه ب ر و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک م س و

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

amongst the Faculty Members

amongst the Faculty Members Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue9/Winter 2012 PP: 919 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف 0 9 3 1 ن ا ت س م ز م ن ر ا م ش م و س ل ا س 9 19 : ص ص م ل ع ت أ ا ض ع ا

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن ه ک ب ش ت ی ض و و ی ژ و ل و ف م و ئ ژ ا ب ن آ ه ط ب ا و ی ن و ک س م ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ه س و ت ل ی ل ح ت ی ل ز ن ا ن ب ه ش ج ن پ ه ی ح ا ن : ی و م ه ل ا ط م ی ه ش ن و ت ا ف ا ص ت و ل ق ن و ل م ح 1 ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

2. Knowledge Management

2. Knowledge Management ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م م د ل ا س 1 0 1-9 1 1 ص ص ن س ح ل ک ر ا د ا ر د ن ا م ز ا س ت م ال س ا ب ن ا د ت ر د م ر ا ر ق ت

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3.

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ر ی د م ی ن ا م ز ا س س ف ن ت ز ع و ه ی ح

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 5/Issue19/Summer 2014 PP: 31-41 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل پ ن ج م ش م ا ر ه ن و ز د ه م تابستان 3931 ص ص : 4-1 3

Διαβάστε περισσότερα

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز گردشگري در منطقه آزاد اروند راهكارهاي توسعه بررسي 1 پريسا سجادي جهانگردي موسسه آموزش عالي قشم قشم ايران جهانگردي گرايش

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

Employees in Oil Refinery Company

Employees in Oil Refinery Company Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue10/Spring 2012 PP: 73-84 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش م و س ل ا س 3 7-4 8 : ص ص ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 3 1-4 4 1 ص ص ن ا ر دبی نی ا م ز ا س د ه ع ت و تی

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ * د ن س ی و ن د ی ع س د ی س 12 1 : 24 ی پ ا ی پ 9 3 1 1 ل و ا ر ا م ش م ت ش ر و د / ی ک ش پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ی ر ش ن ش ر و ر پ و ر ی ث ک ت ع ر ا م ی ی ا ی ر ت ک ا ب ی ا ی ر ا م ی ب ع ل ا ط م

Διαβάστε περισσότερα

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) الركن السادس من أركان اإليمان بالقدر اإليمان: Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

(Camelus dromedarius)

(Camelus dromedarius) س ع ی د و 6 ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه ی ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م 1 4 9 3 پ ی ا پ ی 0-9 1: 3 7 9 ج د ا س ا ز ی ک و ه ا ن ه ا ی ر ا ن ی و ش ن ا س ا ی ی گ و ن ه ه ا ی ا ن

Διαβάστε περισσότερα

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1 ج ا م ع ة ن ا ي ف ا أل م ن ي ة ل ل ع ل و م ا ل ع ر ب ي ة = = =m ^ á _ Â ª ^ = I = } _ s ÿ ^ = ^ È ƒ = I = ø _ ^ = I = fl _ Â ª ^ = I = Ó É _ Î ÿ ^ = = =KÉ ^ Ñ ƒ d = _ s Î = Ñ π ` = f = π à ÿ ^ Ñ g ƒ =

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough ا ک( و ا ہ خان ب ری" ا جم ح د ث ان تح ات ا ہ پ جاب ) اج ) خ ا اور ت ظ ا واز ہ خ ہ ہ ا با د ا پر پا جا وا زبا وں ا ک روا ت ہ ان وت اور خ ا ا ار ں ت اد پا ا جاتا ہ تبد اں وت ات وا ن وجہ و وع پز ر وت ں جو

Διαβάστε περισσότερα

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.:

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.: Ενημερώσου για τα τις δράσεις μας μέσα από τη σελίδα του 123help.gr και κάλεσε στο 2310 285 688 ή στείλε email στο info@antigone.gr για περισσότερες πληροφορίες. Get informed on ANTIGONE s activities through

Διαβάστε περισσότερα

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 4 Πίστη στoυς Προφήτες/Αγγελιοφόρους الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

نانوالیه. Investigation of Structural and Electronic Properties of Chalcopyrite Semiconductors in Bulk and its Nanolayers: Ab initio Study

نانوالیه. Investigation of Structural and Electronic Properties of Chalcopyrite Semiconductors in Bulk and its Nanolayers: Ab initio Study علوم و مهنذسی سطح 69-80)1396(31 بزرسی خواص الکتزونی و ساختاری تزکیبهای کلکوپزیت در حالت انبوهه و نانوالیه حمذاله صالحی الهام گزدانیان گش ف ض ل دا طگا ض ذ چوشاى ا اص ( دریافت مقاله: 95/03/09- پذیزش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 1 ον, Θ. Λειτουργία Ἀραβική διά ἀρχαρίους, ἦχος πλ. Δ على للحن الثامن Beginning of the Divine Liturgy Ἦχος πλ. Δ weνη1 \s;$ s;cn\ s;$ 1a5 \

Διαβάστε περισσότερα

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص عضو By:Reza Mazloum, PhD candidate 1 سیدرضا مظلوم ىیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دکتری پرستاری rmazlomr@mums.ac.ir آهار تحلیلی یا است باطی Analytic Statistics

Διαβάστε περισσότερα

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa #gif j \ndcnf: j[ aa\x#pa duaγ d \ndlb Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Ya a ra ab u u u ur 7am Ya a ra ab u u u ur 7am Го спо ди по

Διαβάστε περισσότερα

فرزیه رضایی اژي ای کلیدی : عبختبس عش بی ثذ ی بی ث ذ ذت ث ش داس ک تب ذت ؽشکت بی ک چک ت عظ.

فرزیه رضایی اژي ای کلیدی : عبختبس عش بی ثذ ی بی ث ذ ذت ث ش داس ک تب ذت ؽشکت بی ک چک ت عظ. ثشسعی ػ ا تؼیی ک ذ عبختبس عش بی ؽشکت بی ثب ا ذاص ک چک ت عظ * وظام الدیه رحیمیان ** فرزیه رضایی *** حسیه ماستری فرا اوی 1390/03/11 1390/02/15 تبسیخ دسیبفت: تاسیخ پزیشػ: چکیدي ذف اف ی ای مب ثشسعی تزشثی ػ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا

بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا )س( سال چهارم شمارة 1 بهار و تابستان 1393 بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا 1 عباس شاهبندی قوچانی تاریخ دریافت: 92/7/13 تاریخ تصویب: 92/11/9 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

ت ٤ یس VHH ف ی ٦ ز ی ٠ ته ق ١٤ س ٥ ث ٦ ضؾپت ٤ ض VEGF ا ١ ؿب ١ ی ٣ تقیی ٠ ذه ٤ نیبت آ

ت ٤ یس VHH ف ی ٦ ز ی ٠ ته ق ١٤ س ٥ ث ٦ ضؾپت ٤ ض VEGF ا ١ ؿب ١ ی ٣ تقیی ٠ ذه ٤ نیبت آ دا ؽکذ عل م پبی گر زیعتؼ بظی )گرایػ ثی ؼیوی( ت ٤ یس VHH ف ی ٦ ز ی ٠ ته ق ١٤ س ٥ ث ٦ ضؾپت ٤ ض VEGF ا ١ ؿب ١ ی ٣ تقیی ٠ ذه ٤ نیبت آ اظ: ػیذ ؿیشی ؿب یب اؾبتیس ضا ٢٧ ب: دوتش سضب حؼ ػبخذی دوتش صبدق حؼ یب دوتش

Διαβάστε περισσότερα

Α Εκπαιδευτική Περίοδος Ακαδημαϊκού Έτους 2016/2017 Πανεπιστημίου Αλεξανδρείας Αιγύπτου Μάθημα Επιλογής Β Τάξης του Τμήματος Ελληνορωμαϊκών Σπουδών

Α Εκπαιδευτική Περίοδος Ακαδημαϊκού Έτους 2016/2017 Πανεπιστημίου Αλεξανδρείας Αιγύπτου Μάθημα Επιλογής Β Τάξης του Τμήματος Ελληνορωμαϊκών Σπουδών ا ب ارا Coursebook - Explaining the Intro of the 2 ح Συντονισμός & Διδασκαλία: Μιχάλης Γ. Σολομωνίδης Σελίδα: 1/ مفاهيم تمهيدية - Έννοιες Εισαγωγικές الصوتيات): ٢ با نه العلم الخاص بدراسة الا صوات اللغويةمن

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان 3 1 مسع د سمیعی حاتم حیاتی میالد میرزائی -1 - واسض اس اسضذ آتخيضداسي اداس ول ه لاتغ يثيؼل آتخيلضداسي ا ل اى فلاسسmassamie@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب اصلی مقبله مجله ارتقبی ایمنی و پیؽگیری از مصذومیت هب ز ض 2. قوبض 2. تبثؿتبى 393 نفحبت 73 تب 84 (Original Article) نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب 2 * امیر اؼکبن نصیری پور پوران

Διαβάστε περισσότερα

به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی

به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی )س( مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا سال پنجم شمارة 2 پاییز و زمستان 1394 بررسی خواص الکتریکی ذر ات گراف ن ساخته شده به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی 1 رضا ثابت داریانی 2 مریم هادی طالع تاریخ دریافت: 94/6/7

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا اال ل االخس زؤ 17 1: Holy_bible_1 انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا 3( صفس زؤ ا د ا انال ذ 17 1: ف ه ا ز أ ر ص ق ط د ػ د ز ج ه ك د ف ض غ د ان ػ ه ق ائ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كيفيت زندگی با تأكيد بر قرآن و آموزههای اسالمی

اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كيفيت زندگی با تأكيد بر قرآن و آموزههای اسالمی اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كيفيت زندگی با تأكيد بر قرآن و آموزههای اسالمی علی فرنام محمد حمیدی 2 تاریخ دریافت: 3/8/2 تاریخ پذیرش: 3// چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشي آموزش مثبتنگري بر افزایش كیفیت

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

Penyebab Rusaknya Amal

Penyebab Rusaknya Amal 3 ÉΟŠÏm 9$# Ç uη q 9$# «! $# ÉΟó Î0 Penyebab Rusaknya Amal الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الا مي وعلى ا له وصحبه أجمعين.والتابعين لهم با حسان إلى

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2 ی س ا هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح 262-249 مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: **** اثر افسایص تعذاد چیذهاى ل ل یال گرم بر رفتار ر ب هاد تغییر فاز د ذ در هبذل حرارتی س

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

Ὠδὴ Γ. Ὠδὴ Δ. Ὠδὴ Ε. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ ου ὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, Ὠδὴ Σ

Ὠδὴ Γ. Ὠδὴ Δ. Ὠδὴ Ε. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ ου ὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, Ὠδὴ Σ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ψαλτικῆς Τέχνης 1 Μέρος 17 ον, Ἅπαντα ἑορτῶν, Εὐαγγελισμός Ναζαρέτ Καταβασίες Σῆς Θεοτόκου Ὠδὴ Α. Ἦχος Δ. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه حل مسي له تخصيص منابع پروژه های چند حالته با منابع محدود بوسيله الگوريتم ژنتيک چکيده مسعود قاسم زاده ٨٢٣٢٠٠٢۵ [masood.ghz@gmail.com] دانشکده برق رايانه و فناوری اطلاعات دانشگاه ا زاد واحد قزوين بهار ١٣٨۶

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9 ال حش ذ باىض س Holy_bible_1 اىشب ت س ت 9 :13 Rom 13:9 ( SVD )أل»ال حض ال حقخو ال حغشق ال حش ذ باىض س ال حشخ «إ ما ج ص ت أخش ج عت ف ز اىني ت:»أ ححب قش بل م فغل«. ( ALAB )أل اى صا ا»ال حض ال حقخو ال حغشق

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ) ش د ج ( ا صخش وا د ا ض ح ) 4 : ( 1 و 10 Holy_bible_1 ا ضؤاي ثاي اخش 9-4: او 10 ج ؼ ششت ا ششاتا احذا س ح ا - أل وا ا ششت صخشج س ح ح ذاتؼر 1Co 10:4 ا صخشج وا د ا ض ح. ال جشب ا ض

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan: Bab ini membentangkan hasil dapatan kajian yang diperolehi menerusi instrumen soal selidik dan ujian bertulis yang dijalankan ke atas kumpulan responden

Διαβάστε περισσότερα

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی صفحههای 281-290 اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی *2 1 فائزه عبدینژاد و مهرداد محمدی 1. دانشآموخته کارشناسیارشد گروه علوم دامی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Web. month day, Titre. Article. Source :

Web. month day, Titre. Article. Source : month day, 2015 Titre Article Source : January 12, 2016 Αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για τον Όλυμπο ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ Του Γιάννη Μουκίδη Μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

NUMERICAL EXPERIMENTS FOR MATHEMATICAL MODELS OF RAILWAY TRACK OSCILLATIONS

NUMERICAL EXPERIMENTS FOR MATHEMATICAL MODELS OF RAILWAY TRACK OSCILLATIONS APPLICATIONES MATHEMATICAE 31,4 (004), pp. 433 441 (ف دا ف مىغ) T. Sułkowski ل ف M. Niedziela NUMERICAL EXPERIMENTS FOR MATHEMATICAL MODELS OF RAILWAY TRACK OSCILLATIONS م ف ى ف ىك كف ف 属 ىف ن مل فكى ف

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

حوضۀ تبرک منطقۀ موردی: )مطالعۀ *2

حوضۀ تبرک منطقۀ موردی: )مطالعۀ *2 ایزان طبیعی مىببع مجلۀ چ ة فزآيرد هبی ي جىگل 1331 بهبر 1 ضمبرۀ 00 ديرۀ 33-31 ص چکیده ایرانی بلوط گونۀ نقش در )Quercus persica( بازفت( حوضۀ تبرک منطقۀ موردی: )مطالعۀ *2 1 باریس عبدی احسان کاظمی مرضیه خاک

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah Aaqa ka Mahinah Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ

Διαβάστε περισσότερα

Strategic management application for secondary school principals in Taif city from the agents and teachers point of view

Strategic management application for secondary school principals in Taif city from the agents and teachers point of view 1438 2017, 2,29, 1658 7677 : 1438 2017,250 223, 2,29, 2, 1 1438 07 13 ; 1438 05 18, :,,,,,, 1235, 363,,, ;,,, :,,, α 0.05,,,,, : Strategic management application for secondary school principals in Taif

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Arabic / Farsi / Urdu / Greek alphabet / Greek phonetic / English These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not edited). Source: https://thenounproject.com/.

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα