Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ"

Transcript

1 Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software seja instalado corretamente, só conecte o cabo USB na etapa 11. OSTRZEŻENIE: Aby oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane, kabel USB należy podłączyć dopiero w kroku 11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση του λογισμικού, μην συνδέετε το καλώδιο USB πριν το βήμα a a. Baje la bandeja de papel y la puerta de los cartuchos de impresión. b. Extraiga todo el material de embalaje y la película protectora del dispositivo. En caso de que haya una pegatina en la pantalla de gráficos en color, retírela. c. Cierre la puerta del cartucho de impresión. b a. Abaixe a bandeja de papel e a porta dos cartuchos de impressão. b. Remova todo material de embalagem e filme protetor do dispositivo. Se houver um adesivo no visor gráfico colorido, remova-o. c. Feche a porta dos cartuchos de impressão. c a. Opuść zarówno zasobnik papieru, jak i drzwiczki dostępu do kaset drukujących. b. Wyjmij z urządzenia wszystkie elementy opakowania i folię ochronną. c. Zamknij drzwiczki kaset drukujących. a. Χαμηλώστε το δίσκο χαρτιού και τη θύρα δοχείων μελάνης. b. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και την προστατευτική ταινία από τη συσκευή. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο που ενδέχεται να καλύπτει την έγχρωμη οθόνη. c. Κλείστε τη θύρα δοχείων μελάνης. HP Photosmart C4340 All-in-One series

2 3 HP Photosmart C4340 series Basics Guide Compruebe el contenido de la caja. El contenido de la caja puede ser distinto. *Puede estar incluido Verifique o conteúdo da caixa. O conteúdo da sua caixa pode ser diferente do descrito aqui. *Pode estar incluído * * Sprawdź zawartość opakowania. Rzeczywista zawartość opakowania może być inna. *Może występować w zestawie Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας μπορεί να ποικίλλουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται 4 a b c a. Conecte el cable de alimentación y el adaptador. b. Asegúrese de conectar el adaptador del cable telefónico suministrado al puerto etiquetado como 1-LINE. Conecte un extremo del cable telefónico al adaptador y el otro extremo al enchufe. NOTA : Consulte la guía básica si desea utilizar su propio cable telefónico o si necesita ayuda con otras opciones de configuración del fax. c. Pulse para encender el dispositivo HP All-in-One. a. Podłącz przewód zasilający i zasilacz. b. Sprawdź, czy dostarczony adapter kabla telefonicznego jest podłączony do gniazda oznaczonego 1-LINE. Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego do adaptera, a drugi do ściennego gniazdka telefonicznego. UWAGA : Jeśli chcesz użyć własnego kabla telefonicznego lub poznać inne opcje konfiguracji faksu, patrz Podręczny przewodnik. c. Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie HP All-in-One. a. Conecte o cabo de alimentação e o adaptador. b. Certifique-se de conectar o adaptador de cabo telefônico fornecido à porta chamada LINHA-1. Conecte uma extremidade do cabo telefônico ao adaptador e a outra extremidade à tomada. OBSERVAÇÃO : Consulte o Manual Básico se quiser usar um cabo telefônico próprio ou para ajudá-lo com outras opções de configuração de fax. c. Pressione para ligar o HP All-in-One. a. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό. b. Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε τον παρεχόμενο προσαρμογέα του καλωδίου τηλεφώνου στη θύρα 1-LINE. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στον προσαρμογέα και το άλλο άκρο στην πρίζα στον τοίχο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανατρέξτε στον Βασικό οδηγό αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας καλώδιο τηλεφώνου ή για βοήθεια σχετικά με άλλες επιλογές ρύθμισης φαξ. c. Πατήστε το κουμπί για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή HP All-in-One. 2 HP Photosmart C4340 All-in-One series

3 5 Cuando aparezca un mensaje que le solicita elegir el idioma y la región o el país, utilice las flechas para elegir su idioma en una lista de hasta 12 idiomas y pulse OK para confirmar la selección. Seleccione su país o región y pulse OK para confirmar la selección. Cuando aparezca un mensaje que le solicita instalar cartuchos de impresión, continúe al paso siguiente de esta guía. Po wyświetleniu monitu o ustawienie języka i kraju/regionu, korzystając ze strzałek wybierz język z listy 12 języków i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. Wybierz kraj/region i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. Po wyświetleniu monitu o instalację kaset drukujących przejdź do następnego punktu tej instrukcji. Quando um prompt for exibido solicitando que você defina o idioma e o país/região, use as setas para selecionar seu idioma na lista de até 12 idiomas, e pressione OK para confirmar. Selecione seu país/região, pressione OK para confirmar. Quando um prompt for exibido solicitando a instalação dos cartuchos de impressão, siga para a próxima etapa deste guia. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητάει να ρυθμίσετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα των 12 γλωσσών και πατήστε OK για επιβεβαίωση. Επιλέξτε τη χώρα/ περιοχή που θέλετε και πατήστε OK για επιβεβαίωση. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητάει να εγκαταστήσετε δοχεία μελάνης, προχωρήστε στο επόμενο βήμα αυτού του οδηγού. 6 Abra la puerta de los cartuchos de impresión. Asegúrese de que el carro de impresión se mueve hacia la derecha. Si no se desplaza hacia la derecha, apague el dispositivo y vuélvalo a encender. IMPORTANTE: Para insertar los cartuchos, el dispositivo debe estar encendido. Abra a porta dos cartuchos de impressão. Verifique se o carro de impressão se move para a direita. Se isso não acontecer, desligue o dispositivo e ligue-o novamente. IMPORTANTE: Para inserir os cartuchos de impressão, o dispositivo deve estar ligado. Otwórz drzwiczki dostępu do kaset drukujących. Sprawdź, czy karetka przesunęła się w prawo. Jeśli karetka nie przesuwa się w prawo, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. WAŻNE: Włożenie kaset jest możliwe pod warunkiem, że urządzenie jest włączone. Ανοίξτε τη θύρα δοχείων μελάνης. Βεβαιωθείτε ότι το φορείο των δοχείων μελάνης θα μετακινηθεί στα δεξιά. Εάν δεν μετακινηθεί προς τα δεξιά, σβήστε τη συσκευή και ανάψτε τη ξανά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να τοποθετηθούν τα δοχεία μελάνης. HP Photosmart C4340 All-in-One series 3

4 7 Quite la cinta de ambos cartuchos. PRECAUCIÓN: No toque los contactos de color cobre ni vuelva a colocar la cinta en los cartuchos. Remova a fita adesiva de ambos os cartuchos. CUIDADO: Não toque nos contatos cor de cobre nem recoloque a fita nos cartuchos. Zdejmij taśmę z obu kaset drukujących. OSTROŻNIE: Nie należy dotykać styków w kolorze miedzianym ani ponownie naklejać taśmy na kasety drukujące. Αφαιρέστε την ταινία από τα δύο δοχεία μελάνης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές και μην κολλήσετε ξανά την ταινία στα δοχεία μελάνης. 8 4 HP Photosmart C4340 All-in-One series a. Coloque los cartuchos de forma que el logotipo de HP quede situado en la parte superior. b. Inserte el cartucho de tres colores en la ranura de cartucho izquierda y el cartucho negro en la ranura de cartucho derecha. c. Asegúrese de empujar los cartuchos firmemente hasta que queden colocados correctamente. d. Cierre la puerta del cartucho de impresión. e. Pulse OK cuando se le solicite que confirme la instalación de cartuchos de impresión originales HP. a. Segure os cartuchos com o logotipo da HP voltado para cima. b. Insira o cartucho colorido no slot de cartucho da esquerda e o cartucho preto no slot de cartucho da direita. c. Verifique se empurrou os cartuchos firmemente até eles se encaixarem no lugar. d. Feche a porta dos cartuchos de impressão. e. Pressione OK quando solicitado a confirmar a instalação de cartuchos de impressão HP originais. a. Chwyć kasety tak, aby logo HP było na górze. b. Włóż trójkolorową kasetę drukującą do lewego gniazda, a czarną kasetę drukującą do prawego gniazda. c. Wciśnij mocno kasety, aż zatrzasną się w odpowiednim miejscu. d. Zamknij drzwiczki kaset drukujących. e. Po wyświetleniu monitu naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić instalację oryginalnych kaset drukujących HP. a. Κρατήστε τα δοχεία μελάνης με το λογότυπο HP προς τα επάνω. b. Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή δοχείου μελάνης και το δοχείο μαύρης μελάνης στη δεξιά υποδοχή δοχείου μελάνης. c. Φροντίστε να πιέσετε τα δοχεία με δύναμη, έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους. d. Κλείστε τη θύρα δοχείων μελάνης. e. Πατήστε το OK όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση των αυθεντικών δοχείων μελάνης HP.

5 9 10a Saque el extensor de la bandeja y cargue papel blanco normal. Presione OK. Retire o extensor da bandeja e coloque papel branco simples. Pressione OK. Wyciągnij przedłużenie zasobnika, a następnie załaduj zwykły biały papier. Naciśnij przycisk OK. Τραβήξτε προς τα έξω την προέκταση του δίσκου και στη συνέχεια τοποθετήστε το απλό λευκό χαρτί. Πατήστε OK. 10b IMPORTANTE: Asegúrese de que ha colocado papel en la bandeja y siga las instrucciones en pantalla para imprimir la página de alineación. a. Levante la tapa. Coloque la parte superior de la página de alineación boca abajo en la esquina frontal derecha del cristal. Cierre la tapa. b. Presione OK. IMPORTANTE : Certifique-se de ter colocado papel na bandeja e siga as instruções no visor para imprimir a página de alinhamento. a. Levante a tampa. Coloque o topo da página de alinhamento voltado para baixo no canto anterior direito do vidro. Feche a tampa. b. Pressione OK. WAŻNE : Sprawdź, czy w zasobniku znajduje się papier, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na wyświetlaczu instrukcjami, aby wydrukować stronę wyrównania. a. Podnieś pokrywę. Umieść na szybie stronę wyrównania powierzchnią zadrukowaną skierowaną w dół, dosuwając jej narożnik do przedniego prawego rogu szyby. Zamknij pokrywę. b. Naciśnij przycisk OK. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτυπώσετε τη σελίδα ευθυγράμμισης. a. Ανασηκώστε το κάλυμμα. Τοποθετήστε τη σελίδα ευθυγράμμισης με το επάνω μέρος στραμμένο προς τα κάτω στη μπροστινή δεξιά γωνία του γυαλιού. Κλείστε το κάλυμμα. b. Πατήστε OK. Para añadir etiquetas de texto al panel de control, busque la hoja de adhesivos de idioma y siga las instrucciones para colocar las etiquetas. Para adicionar rótulos de texto ao painel de controle, procure a página com adesivos de idiomas e siga as instruções para aplicá-los. Aby nakleić etykiety tekstowe na panel sterowania, znajdź arkusz z naklejkami w różnych językach i postępuj zgodnie z instrukcjami. Για να προσθέσετε ετικέτες κειμένου στον πίνακα ελέγχου, αναζητήστε το φύλλο αυτοκόλλητων σε διάφορες γλώσσες και ακολουθήστε τις οδηγίες για να τις τοποθετήσετε. HP Photosmart C4340 All-in-One series 5

6 11 - Windows A B NOTA: No conecte el cable USB hasta que se le pida que lo haga. Encienda el equipo, inicie sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. Introduzca el CD verde y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. IMPORTANTE: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en Mi PC, haga doble clic en el icono de CD-ROM con el logotipo de HP y, a continuación, haga doble clic en setup.exe. OBSERVAÇÃO: Não conecte o cabo USB até que seja solicitado. Ligue o computador, faça login, se necessário, e aguarde a exibição da área de trabalho. Insira o CD verde e siga as instruções exibidas na tela. IMPORTANTE: Se a tela inicial de instalação não for exibida, clique duas vezes em Meu Computador, duas vezes no ícone de CD-ROM com o logotipo da HP e duas vezes em setup.exe. UWAGA: Nie podłączaj kabla USB do czasu wyświetlenia monitu o wykonanie tej czynności. Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu. Włóż do napędu zielony dysk CD i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. WAŻNE: Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknąć dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM z logo HP, a następnie kliknąć dwukrotnie plik setup.exe. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε το πράσινο CD και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο υπολογιστής μου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM με το λογότυπο HP και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe. a. Una vez que aparezca el indicador USB, conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. b. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación del software. a. Assim que o prompt USB for exibido, conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP All-in-One e a qualquer porta USB no computador. b. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do software. a. Po wyświetleniu monitu podłącz kabel USB do gniazda umieszczonego z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie jego drugi koniec do dowolnego gniazda USB znajdującego się w komputerze. b. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania. a. Αφού εμφανιστεί η προτροπή για τη σύνδεση USB, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και, στη συνέχεια, το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε υποδοχή USB του υπολογιστή. b. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. 6 HP Photosmart C4340 All-in-One series

7 11 - Mac A B HP Photosmart Conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo. a. Inserte el CD verde. b. Haga doble clic en el icono del CD HP Photosmart en el escritorio. c. Haga doble clic en el icono HP All-in-One Installer. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. d. Complete la pantalla del Asistente de configuración. Conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP All-in-One e a qualquer porta USB no computador. a. Insira o CD verde. b. Clique duas vezes no ícone do CD do HP Photosmart na área de trabalho. c. Clique duas vezes no ícone do HP All-in-One Installer. Siga as instruções exibidas na tela. d. Conclua as etapas na tela do Assistente de Instalação. Podłącz kabel USB do gniazda umieszczonego z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie jego drugi koniec do dowolnego gniazda USB znajdującego się w komputerze. a. Włóż do napędu zielony dysk CD. b. Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę HP Photosmart CD (przedstawiającą dysk CD urządzenia HP Photosmart). c. Kliknij dwukrotnie ikonę HP All-in-One Installer (Instalator urządzenia HP All-in-One). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. d. Wypełnij pola na ekranie Asystent ustawień. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και, στη συνέχεια, το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε υποδοχή USB στον υπολογιστή. a. Τοποθετήστε το πράσινο CD. b. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP Photosmart CD στην επιφάνεια εργασίας. c. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP All-in-One Installer. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. d. Ολοκληρώστε την οθόνη Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης). HP Photosmart C4340 All-in-One series 7

8 Solución de problemas Rozwiązywanie problemów Solução de problemas Αντιμετώπιση προβλημάτων Problema: (Windows) Aparece la pantalla Agregar hardware de Microsoft. Acción: Cierre todas las pantallas. Desconecte el cable USB y, a continuación, inserte el CD verde del dispositivo HP All-in-One. Problema: (Windows) A tela Adicionar Hardware da Microsoft é exibida. Ação: Cancele todas as telas. Desconecte o cabo USB e insira o CD verde do HP All-in-One. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Został wyświetlony ekran Kreatora dodawania sprzętu. Rozwiązanie: Anuluj wszystkie ekrany. Odłącz kabel USB, a następnie włóż do napędu zielony dysk CD z oprogramowaniem urządzenia HP All-in-One. Πρόβλημα: (για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη «Προσθήκη υλικού» της Microsoft. Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και έπειτα τοποθετήστε το πράσινο CD του HP All-in-One. Problema: (Sólo en Windows) Aparece la pantalla Se ha producido un error en la instalación del dispositivo. Acción: Desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo. Compruebe todas las conexiones. Asegúrese de que el cable USB está conectado al equipo. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador sin alimentación. Problema: (Somente Windows) A tela A configuração do dispositivo não foi concluída é exibida. Ação: Desconecte o dispositivo e conecte-o novamente. Verifique todas as conexões. Verifique se o cabo USB está conectado ao computador. Não conecte o cabo USB a um teclado ou hub USB sem energia. Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) Został wyświetlony ekran Nie udało się zakończyć instalacji urządzenia. Rozwiązanie: Odłącz urządzenie i podłącz je ponownie. Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do komputera. Nie podłączaj kabla USB do klawiatury lub niezasilanego koncentratora USB. Πρόβλημα: (μόνο για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη Η εγκατάσταση της συσκευής δεν ολοκληρώθηκε. Απαιτούμενη ενέργεια: Αποσυνδέστε τη συσκευή και συνδέστε την ξανά. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Μην συνδέετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub) USB Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in () Printed in () *CC * *CC * CC

Początek. Comience aquí. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4400 All-in-One series *Q * *Q * Q

Początek. Comience aquí. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4400 All-in-One series *Q * *Q * Q HP Photosmart C4400 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 IMPORTANTE: No conecte el cable USB hasta que se le indique en el Paso 11. IMPORTANTE: Não conecte o cabo USB até

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 USB ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F4100 All-in-One series

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F4100 All-in-One series 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Guía de instalación Guia de configuração Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no

Διαβάστε περισσότερα

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F2100 All-in-One series

2 a. Guía de instalación Guia de configuração. Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης. HP Deskjet F2100 All-in-One series 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series Guía de instalación Guia de configuração Instrukcja instalacyjna Οδηγός εγκατάστασης ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F2200 All-in-One series

HP Deskjet F2200 All-in-One series HP Deskjet F2200 All-in-One series Guía de instalación Instrukcja instalacyjna Guia de configuração Οδηγός εγκατάστασης 1 2 * Baje la bandeja de papel y la puerta de los cartuchos de impresión. IMPORTANTE:

Διαβάστε περισσότερα

2 a. HP Deskjet F4200 All-in-One series *CB * *CB *

2 a. HP Deskjet F4200 All-in-One series *CB * *CB * HP Deskjet F4200 All-in-One series Guía de instalación Instrukcja instalacyjna Guia de configuração Οδηγός εγκατάστασης 1 USB * Compruebe el contenido de la caj El contenido de su caja puede ser distinto.

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ

Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ 1 ATENCIÓN: Para garantizar una instalación correcta del software, no conecte el cable USB hasta el paso 14b. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta

Διαβάστε περισσότερα

1 USB Ethernet

1 USB Ethernet Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet 2 Usuarios de cable USB : no conecte el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB : Não conecte o cabo USB até chegar na

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ

Początek. Ξεκινήστε εδώ HP Photosmart C4500 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 2 a b c IMPORTANTE: No conecte el cable USB hasta que se indique. El cable se utiliza tanto para la configuración

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ

Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet 2 Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Usuarios de cable USB : no deben conectar el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB : Não conecte o cabo USB até chegar

Διαβάστε περισσότερα

1 USB Ethernet

1 USB Ethernet Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet 2 Usuarios de cable USB : no conecte el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB : Não conecte o cabo USB até chegar na

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí. Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Ethernet. HP Photosmart C8100 All-in-One series

Comience aquí. Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Ethernet. HP Photosmart C8100 All-in-One series Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet Comience aquí Usuarios del cable USB: no deben conectar el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB: Não conecte o cabo USB até chegar

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται Ξεκινήστε εδώ 1 Χρήστες με καλώδιο USB : Μη συνδέετε το καλώδιο USB έως ότου αυτό σας ζητηθεί. Οι οδηγίες για ενσύρματη και ασύρματη εγκατάσταση παρέχονται μετά από τις οδηγίες για σύνδεση USB. 2 Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Aυτός ο οδηγός περιλαµβάνει: "Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια" στη σελίδα 23. "Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης" στη σελίδα 24. "Εύρεση περισσότερων πληροφοριών" στη σελίδα 28. Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ. Θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε ασύρµατο δίκτυο; Χρησιµοποιήστε την ενότητα. Εγκατάσταση και σύνδεση ενσύρµατης. λειτουργίας.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ. Θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε ασύρµατο δίκτυο; Χρησιµοποιήστε την ενότητα. Εγκατάσταση και σύνδεση ενσύρµατης. λειτουργίας. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ Ε Ω Εάν απαντήσετε «Ναι» σε κάποια από τις παρακάτω ερωτήσεις, προχωρήστε στην ενότητα που υποδεικνύεται για οδηγίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις. Θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 400 MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425

LASERJET PRO 400 MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425 LASERJET PRO 400 MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M425 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά Ηχείο HP Roar Plus Άλλα χαρακτηριστικά Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. του ομίλου εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F4100 All-in-One series

HP Deskjet F4100 All-in-One series HP Deskjet F4100 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M525

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M525 LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 2 M525 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4200 All-in-One series

HP Photosmart C4200 All-in-One series HP Photosmart C4200 All-in-One series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET ENTERPRISE MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET ENTERPRISE MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M725dn M725f M725z M725z+ Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart D5400 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart D5400 series. Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart D5400 series Guía básica Guia de conceitos básicos Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Avisos de Hewlett-Packard Company La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios

Διαβάστε περισσότερα