µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων (6),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων (6),"

Transcript

1 Οδηγία 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 1994 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αποφασίζοντας σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης (3), Εκτιµώντας: 1. ότι µε την πάροδο του χρόνου οι εθνικές και οι διεθνείς µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων οδικώς έχουν σηµαντικά αυξηθεί προκαλώντας κλιµάκωση των κινδύνων ατυχήµατος 7 2. ότι όλα τα κράτη µέλη, εξαιρουµένης της Ιρλανδίας, συγκαταλέγονται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών της ευρωπαϊκής συµφωνίας για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων (ADR) - της οποίας το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής υπερβαίνει τα όρια της Κοινότητας - µε την οποία καθορίζονται ενιαίοι κανόνες για την ασφαλή διεθνή µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων οδικώς 7 ότι κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιµο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής των κανόνων αυτών και στις εσωτερικές εθνικές µεταφορές προκειµένου να εναρµονισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µεταφέρονται οδικά επικίνδυνα εµπορεύµατα στο εσωτερικό της Κοινότητας 7 3. ότι δεν υπάρχει κοινοτική νοµοθεσία που να καλύπτει το πλήρες φάσµα απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων και ότι τα εθνικά µέτρα ποικίλλουν από το ένα κράτος µέλος στο άλλο 7 ότι οι εν λόγω αποκλίσεις εµποδίζουν την ελεύθερη παροχή µεταφορικών υπηρεσιών και την ελεύθερη διακίνηση οχηµάτων και ειδών µεταφορικού εξοπλισµού 7 ότι, για την υπέρβαση αυτών των εµποδίων, θα πρέπει να ορισθούν ενιαίοι κανόνες που να ισχύουν για όλες τις ενδοκοινοτικές µεταφορές 7 4. ότι επιβάλλεται η ανάληψη αυτής της δράσης σε κοινοτικό επίπεδο προκειµένου να εξασφαλισθεί συνέπεια µε τις άλλες κοινοτικές διατάξεις, επαρκής εναρµόνιση ώστε να διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων και υπηρεσιών και εχέγγυα υψηλής ασφάλειας στις εθνικές και διεθνείς µεταφορές 7 5. ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν τη δέσµευση της Κοινότητας και των κρατών µελών της, στο πλαίσιο των στόχων που καθορίζονται στο κεφάλαιο 19 του σχεδίου δράσης 21 της Συνδιάσκεψης της UNCED στο Rio de Janeiro τον Ιούνιο 1992, να καταβάλει προσπάθειες για την µελλοντική εναρµόνιση των συστηµάτων ταξινόµησης των επικινδύνων ουσιών 7 6. ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδική κοινοτική νοµοθεσία για τις προϋποθέσεις ασφαλείας υπό τις οποίες πρέπει να µεταφέρονται οι βιολογικοί παράγοντες και οι γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί στους οποίους αναφέρονται οι οδηγίες 90/219/ΕΟΚ (4), 90/220/ΕΟΚ (5) και 90/679/ΕΟΚ 7 7. ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας λαµβάνουν υπόψη άλλες κοινοτικές πολιτικές στους τοµείς της ασφάλειας των εργαζοµένων, της κατασκευής οχηµάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος 7 8. ότι τα κράτη µέλη εξακολουθούν να είναι ελεύθερα να ρυθµίζουν τα της µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων που εκτελείται στο έδαφός τους από όχηµα το οποίο δεν καλύπτεται από την οδηγία, ανεξάρτητα από τον τόπο έκδοσής της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος 7 9. ότι, τα κράτη µέλη πρέπει να µπορούν να εφαρµόζουν ειδικούς κανόνες κυκλοφορίας για τη µεταφορά, στο έδαφός τους, επικινδύνων εµπορευµάτων ότι τα κράτη µέλη πρέπει να µπορούν να διατηρούν τις απαιτήσεις τους για την εξασφάλιση της ποιότητας όσον αφορά ορισµένες εθνικές δραστηριότητες µεταφορών, έως ότου η Επιτροπή υποβάλει στο Συµβούλιο σχετική έκθεση ότι δυνάµει των διατάξεων της ADR επιτρέπεται η σύναψη συµφωνιών, κατά παρέκκλιση

2 των διατάξεων της ADR, και ότι ο µεγάλος αριθµός των συµφωνιών που έχουν συναφθεί σε διµερή βάση µεταξύ των κρατών µελών εµποδίζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών για τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων 7 ότι η εισαγωγή των απαραίτητων διατάξεων στα παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας πρέπει να επιτρέπει στην αποφυγή τέτοιων παρεκκλίσεων 7 ότι, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί µεταβατική περίοδος κατά την οποία οι υπάρχουσες συµφωνίες να εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται µεταξύ των κρατών µελών ότι είναι απαραίτητη η µεταφορά στο κοινοτικό δίκαιο διατάξεων της ADR, ιδίως των απαιτήσεων για την κατασκευή οχηµάτων µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων 7 ότι, εν προκειµένω, θα πρέπει να προβλεφθεί µεταβατική περίοδος ώστε να µπορούν τα κράτη µέλη να διατηρήσουν προσωρινά ορισµένες ειδικές εθνικές διατάξεις που αφορούν απαιτήσεις κατασκευής οχηµάτων για τα οποία έχουν εκδώσει άδεια κυκλοφορίας ότι οι υφιστάµενες διαδικασίες ενηµέρωσης στα σχετικά εθνικά νοµοσχέδια, πρέπει να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να βελτιωθεί η διαφάνεια για όλους τους οικονοµικούς φορείς ότι τα κράτη µέλη πρέπει, όσον αφορά τις εσωτερικές µεταφορές, να διατηρήσουν το δικαίωµα εφαρµογής κανόνων που να ανταποκρίνονται στις συστάσεις των Ηνωµένων Εθνών για τη συνδυασµένη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων, στο µέτρο που η ADR δεν έχει εισέτι εναρµονισθεί µε τους κανόνες αυτούς, που πρέπει να διευκολύνουν τις συνδυασµένες µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων ότι τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν το δικαίωµα ρύθµισης ή απαγόρευσης της µεταφοράς ορισµένων επικινδύνων εµπορευµάτων στο έδαφος τους αποκλειστικά και µόνο για λόγους άλλους από την ασφάλεια των µεταφορών 7 ότι, εν προκειµένω, τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν το δικαίωµα να επιβάλουν, για ορισµένες µεταφορές πολύ επικινδύνων ουσιών, την χρήση σιδηροδροµικής ή πλωτής οδού, ή να διατηρήσουν για ορισµένες πολύ επικίνδυνες ουσίες, πολύ ειδικές συσκευασίες ότι, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη πρέπει να µπορούν να εφαρµόζουν αυστηρότερους ή επιεικέστερους κανόνες για ορισµένες µεταφορές που εκτελούνται στο έδαφος τους από οχήµατα στα οποία έχουν χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας ότι, κατά την εναρµόνιση των προϋποθέσεων, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές εθνικές συνθήκες και ότι, ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία πρέπει να είναι αρκετά ελαστική και να παρέχει στα κράτη µέλη δυνατότητες για ορισµένες παρεκκλίσεις 7 ότι η εφαρµογή των νέων εξελίξεων στη τεχνολογία και τη βιοµηχανία δεν πρέπει να παρεµποδίζεται και ότι πρέπει να προβλεφθούν προσωρινές παρεκκλίσεις, για τον σκοπό αυτό ότι οχήµατα µε άδεια κυκλοφορίας τρίτων χωρών πρέπει να έχουν το δικαίωµα να εκτελούν διεθνείς µεταφορές στο έδαφος ενός κράτους µέλους εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της ADR ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ταχείας προσαρµογής της παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες διατάξεις που προβλέπονται στην ADR, και να καθορισθεί η εφαρµογή κατεπειγόντων µέτρων σε περίπτωση ατυχηµάτων ή συµβάντων 7 ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια επιτροπή και να καθιερωθεί µια διαδικασία στενής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής ότι τα παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας περιέχουν διατάξεις για την επαγγελµατική κατάρτιση ορισµένων οδηγών οχηµάτων για οδική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων 7 ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, να καταργηθεί η οδηγία 89/684/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1989 για την επαγγελµατική κατάρτιση οδηγών οχηµάτων για την οδική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων (6), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Πεδίο εφαρµογής, ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων οι οποίες εκτελούνται στο εσωτερικό των κρατών µελών ή µεταξύ τους. εν εφαρµόζεται στις µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων τις οποίες εκτελούν οχήµατα που ανήκουν στις

3 ένοπλες δυνάµεις ή εµπίπτουν στην ευθύνη τους. 2. Εντούτοις, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν το δικαίωµα των κρατών µελών να καθορίζουν, τηρουµένου του κοινοτικού δικαίου, απαιτήσεις όσον αφορά: α) τις εθνικές και διεθνείς µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων οι οποίες εκτελούνται στο έδαφός τους από οχήµατα που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 7 β) τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας οι οποίοι ρυθµίζουν ειδικά τις εθνικές και διεθνείς µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων 7 γ) τη διασφάλιση της ποιότητας για τις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001 και 9002, όταν εκτελούν εθνικές µεταφορές: i) εκρηκτικών υλών και αντικειµένων της κλάσης 1, εφόσον το περιεχόµενο εκρηκτικής ύλης υπερβαίνει, ανά µονάδα µεταφοράς: - τα χιλιόγραµµα για τη διαίρεση 1.1, ή - τα χιλιόγραµµα για τη διαίρεση 1.2, ή - τα χιλιόγραµµα για τις διαιρέσεις 1.3 και 1.5 ii) σε δεξαµενές ή εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές συνολικής χωρητικότητας µεγαλύτερης από λίτρα, των ακόλουθων πολύ επικινδύνων υλών: - Ύλες της κλάσης 2 - αέρια των στοιχείων at) bt) b) c) - υγροποιηµένα αέρια υπό ισχυρή ψύξη των στοιχείων 7 β) και 8 β) - Ύλες των κλάσεων 3, 4.1, 4.2, 4.3, , 6.1, 8 - µη περιλαµβανόµενες στο τµήµα β) ή γ) αυτών των κλάσεων - ή περιλαµβανόµενες, αλλά µε κωδικό κινδύνου µε τρία ή περισσότερα σηµαντικά ψηφία (εκτός του µηδενός), iii) των ακόλουθων δεµάτων της κλάσης 7 (ραδιενεργές ύλες): δέµατα σχάσιµων υλών, δέµατα τύπου B(U), δέµατα τύπου B(M). Το πεδίο εφαρµογής των εθνικών διατάξεων που αφορούν αυτές τις απαιτήσεις δεν µπορεί να διευρυνθεί. Οι προαναφερόµενες διατάξεις παύουν να εφαρµόζονται εάν ανάλογα µέτρα καταστούν υποχρεωτικά µέσω κοινοτικών διατάξεων. Πριν από τις 31 εκεµβρίου 1998, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συµβούλιο έκθεση που θα περιλαµβάνει την εκτίµηση των θεµάτων ασφάλειας που καλύπτονται από το παρόν σηµείο, συνοδευόµενη από κατάλληλη πρόταση παράτασης ή κατάργησής του. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: - «ADR», η Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων, η οποία συνήφθη στη Γενεύη στις 30 Σεπτεµβρίου 1957, καθώς και οι τροποποιήσεις της, - «όχηµα», οποιοδήποτε όχηµα µε κινητήρα που προορίζεται για οδική χρήση ολοκληρωµένο ή ηµιτελές, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και είναι σχεδιασµένο για µέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 km/h, και τα ρυµουλκούµενά του, εξαιρουµένων των οχηµάτων τα οποία κινούνται επί τροχιών, γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και όλων των κινητών µηχανισµών, - «επικίνδυνα εµπορεύµατα», οι ύλες και τα αντικείµενα των οποίων η οδική µεταφορά απαγορεύεται ή επιτρέπεται µόνο υπό ορισµένους όρους, βάσει των παραρτηµάτων Α και Β της παρούσας οδηγίας, - «µεταφορά», οποιαδήποτε δραστηριότητα οδικής µεταφοράς η οποία εκτελείται από όχηµα, εν όλω ή εν µέρει, επί δηµοσίων οδών και στο έδαφος κράτους µέλους, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων φόρτωσης και εκφόρτωσης των εµπορευµάτων που καλύπτονται από τα παραρτήµατα Α και Β, µε την επιφύλαξη του καθεστώτος που προβλέπουν οι νοµοθεσίες των κρατών µελών όσον αφορά την ευθύνη από τις

4 δραστηριότητες αυτές. Αποκλείονται από αυτό τον ορισµό οι µεταφορικές δραστηριότητες που εκτελούνται καθ' ολοκληρίαν εντός της περιµέτρου κλειστού χώρου. Άρθρο 3 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, δεν µπορούν να µεταφέρονται οδικώς τα επικίνδυνα εµπορεύµατα των οποίων η µεταφορά απαγορεύεται βάσει των παραρτηµάτων Α και Β της παρούσας οδηγίας. 2. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας οδηγίας, η µεταφορά των υπόλοιπων επικινδύνων εµπορευµάτων τα οποία απαριθµούνται στο παράρτηµα Α επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζουν τα παραρτήµατα Α και Β, ιδίως όσον αφορά: α) τη συσκευασία και την επισήµανση των ως άνω εµπορευµάτων και β) την κατασκευή, τον εξοπλισµό και την καλή λειτουργία του οχήµατος µεταφοράς των εν λόγω εµπορευµάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Παρεκκλίσεις, περιορισµοί και εξαιρέσεις Άρθρο 4 Κάθε κράτος µέλος µπορεί, µόνο για τις δραστηριότητες εσωτερικής µεταφοράς που εκτελούνται στο έδαφός του από οχήµατα µε άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδώσει το ίδιο, να διατηρεί τις διατάξεις της εθνικής του νοµοθεσίας για την οδική µεταφορά των επικινδύνων εµπορευµάτων, οι οποίες είναι σύµφωνες προς τις συστάσεις των Ηνωµένων Εθνών για τις µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων, έως ότου τα παραρτήµατα Α και Β της παρούσας οδηγίας αναθεωρηθούν ώστε να ανταποκρίνονται προς τις εν λόγω συστάσεις. Στην περίπτωση αυτή το κράτος µέλος ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή. Άρθρο 5 1. Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, και ιδίως εκείνων που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά, τα κράτη µέλη διατηρούν το δικαίωµα να ρυθµίζουν ή να απαγορεύουν, αποκλειστικά και µόνο για λόγους άλλους πλην της ασφαλείας κατά την µεταφορά, όπως ιδίως για λόγους που έχουν σχέση µε την εθνική ασφάλεια ή την προστασία του περιβάλλοντος, τη µεταφορά ορισµένων επικινδύνων εµπορευµάτων στο έδαφός τους. 2. Κάθε ρύθµιση την οποία επιβάλλουν τα κράτη µέλη στα οχήµατα που εκτελούν διεθνείς µεταφορές µέσω του εδάφους τους και η οποία επιτρέπεται από την «ένδειξη περιθωρίου» («marginal») του παραρτήµατος Β, πρέπει να έχει περιορισµένη τοπικά ισχύ, να εφαρµόζεται τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς µεταφορές και να µην συνεπάγεται οποιεσδήποτε διακρίσεις. 3. α) Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν αυστηρότερες διατάξεις για τις µεταφορές οι οποίες εκτελούνται µε οχήµατα για τα οποία έχουν εκδώσει άδεια κυκλοφορίας ή στα οποία έχουν επιτρέψει την κυκλοφορία στο έδαφός τους, όχι όµως όσον αφορά την κατασκευή των οχηµάτων. β) Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν τις ειδικές εθνικές τους διατάξεις που αφορούν το κέντρο βάρους των δεξαµενοφόρων οχηµάτων για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στο έδαφός τους έως την ενδεχόµενη τροποποίηση της «ένδειξης περιθωρίου» («marginal») του παραρτήµατος Β, της παρούσας οδηγίας, αλλά, το αργότερο, έως τις 31 εκεµβρίου Εάν κράτος µέλος κρίνει ότι οι διατάξεις ασφαλείας αποδείχθηκαν, σε περίπτωση ατυχήµατος ή άλλου συµβάντος, ανεπαρκείς για τον περιορισµό των εγγενών κινδύνων της µεταφοράς και εάν χρειάζονται επείγουσες ενέργειες, γνωστοποιεί στην Επιτροπή, στο στάδιο του σχεδίου, τα µέτρα που µελετά να λάβει. Η Επιτροπή, ενεργώντας µε τη διαδικασία του άρθρου 9, αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να επιτραπεί η εφαρµογή των εν λόγω µέτρων και καθορίζει τη διάρκειά τους. 5. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν στις 31 εκεµβρίου 1996, και αφορούν:

5 - τις µεταφορές υλών της κλάσης 1.1, - τις µεταφορές ασταθών ή/και εύφλεκτων τοξικών αερίων της κλάσης 2, - τις µεταφορές υλών που περιέχουν διοξίνες ή φουράνια, - ή τις µεταφορές, µε δεξαµενές ή εµπορευµατοκιβώτια - δεξαµενές άνω των λίτρων, υγρών των κλάσεων 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ή 8 που δεν περιλαµβάνονται στο τµήµα β) ή γ) των εν λόγω κλάσεων. Οι σχετικές διατάξεις µπορούν να αφορούν µόνο: - την απαγόρευση της εκτέλεσης των µεταφορών αυτών οδικώς όταν είναι δυνατό να εκτελεστούν σιδηροδροµικώς ή διά πλωτής οδού, - την υποχρέωση χρησιµοποίησης ορισµένων προτιµησιακών διαδροµών, - ή κάθε άλλη διάταξη σχετικά µε τη συσκευασία υλών που περιέχουν διοξίνες ή φουράνια. Οι διατάξεις αυτές δεν µπορούν να διευρυνθούν ή να γίνουν αυστηρότερες. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις εν λόγω εθνικές διατάξεις στην Επιτροπή η οποία ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη. Άρθρο 6 1. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός τους την οδική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων που ταξινοµούνται, συσκευάζονται και επισηµαίνονται σύµφωνα µε τις διεθνείς απαιτήσεις οι οποίες αφορούν τις θαλάσσιες ή αεροπορικές µεταφορές, όποτε ή όλη µεταφορά περιλαµβάνει και θαλάσσια ή αεροπορική µεταφορά. 2. Οι διατάξεις των παραρτηµάτων Α και Β οι οποίες αφορούν τη χρήση των γλωσσών στην επισήµανση ή στα αναγκαία παραστατικά έγγραφα δεν εφαρµόζονται για τις µεταφορικές δραστηριότητες που περιορίζονται στο έδαφος ενός µόνον κράτους µέλους. Τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να επιτρέπουν, για τις µεταφορές που εκτελούνται στο έδαφός τους, τη χρήση άλλων γλωσσών εκτός από τις προβλεπόµενες στα παραρτήµατα. 3. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τη χρήση, στο έδαφός τους, οχηµάτων τα οποία κατασκευάστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 και τα οποία δεν είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις της, αλλά των οποίων η κατασκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας που ισχύουν την 31η εκεµβρίου 1996, υπό την επιφύλαξη ότι τα οχήµατα αυτά παραµένουν εντός των απαιτούµενων επιπέδων ασφαλείας. 4. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν τις εφαρµοζόµενες την 31η εκεµβρίου 1996 διατάξεις της εθνικής τους νοµοθεσίας σχετικά µε την κατασκευή, τη χρήση και τους όρους κυκλοφορίας νέων περιεκτών, κατά την έννοια της «ένδειξης περιθωρίου» («marginal») 2212 του παραρτήµατος Α, και νέων δεξαµενών, οι οποίες αποκλίνουν από τις διατάξεις των παραρτηµάτων Α και Β, έως ότου προστεθούν στα παραρτήµατα Α και Β παραποµπές σε πρότυπα για την κατασκευή και χρήση των δεξαµενών και των περιεκτών οι οποίες θα έχουν την ίδια δεσµευτική ισχύ µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και το αργότερο έως τις 31 εκεµβρίου Η χρήση των περιεκτών και δεξαµενών που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999 και παραµένουν εντός των απαιτουµένων επιπέδων ασφαλείας µπορεί να συνεχισθεί υπό τους αρχικούς όρους. 5. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να διατηρεί άλλες εθνικές διατάξεις εκτός από εκείνες που προβλέπονται στα παραρτήµατα Α και Β, σχετικά µε τη θερµοκρασία αναφοράς για την µεταφορά στο έδαφός του υγροποιηµένων αερίων και µιγµάτων υγροποιηµένων αερίων, µέχρις ότου περιληφθούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα διατάξεις σχετικές µε τις κατάλληλες, για τις δεδοµένες κλιµατικές ζώνες, θερµοκρασίες αναφοράς και µέχρις ότου προστεθούν στα παραρτήµατα Α και Β παραποµπές στα πρότυπα αυτά. 6. Για τη µεταφορά επί του εδάφους του, κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει συσκευασίες που έχουν κατασκευαστεί αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε την ADR πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, υπό την προϋπόθεση ότι οι συσκευασίες αυτές φέρουν ηµεροµηνία κατασκευής και µπορούν να υποβληθούν επιτυχώς στις δοκιµές που προβλέπει η ισχύουσα έως τις 31 εκεµβρίου 1996 εθνική νοµοθεσία, και εφόσον όλες αυτές οι συσκευασίες παραµένουν εντός των απαιτουµένων επιπέδων ασφαλείας (πράγµα που συµπεριλαµβάνει, ενδεχοµένως, δοκιµές και επιθεωρήσεις), κατά το εξής σύστηµα: µεγάλοι µεταλλικοί περιέκτες χύδην µεταφοράς, µεταλλικά δοχεία χωρητικότητας µεγαλύτερης των 50 λίτρων: επί διάστηµα δεκαπέντε ετών το πολύ από την ηµεροµηνία κατασκευής τους 7

6 άλλες µεταλλικές και κάθε είδους πλαστικές συσκευασίες: επί διάστηµα πέντε ετών το πολύ από την ηµεροµηνία κατασκευής τους, αλλά όχι µετά τις 31 εκεµβρίου Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει, έως τις 31 εκεµβρίου 1998, τη µεταφορά εντός του εδάφους του ορισµένων επικινδύνων εµπορευµάτων που έχουν συσκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα εµπορεύµατα είναι ταξινοµηµένα, συσκευασµένα και επισηµασµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ορίζει η εθνική νοµοθεσία η οποίο εφαρµόζεται πριν από την 1η Ιανουαρίου Κάθε κράτος µέλος, όσον αφορά τις µεταφορικές δραστηριότητες οι οποίες εκτελούνται στο έδαφός του από οχήµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο έδαφός του, µπορεί να διατηρεί τις ισχύουσες στις 31 εκεµβρίου 1996 εθνικές του διατάξεις σχετικά µε την αναγραφή κωδικού ανάληψης δράσης έκτακτης ανάγκης αντί του αναγνωριστικού αριθµού του κινδύνου που προβλέπεται στο παράρτηµα Β. 9. Ύστερα από σχετική διαβούλευση µε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν επιεικέστερες διατάξεις από εκείνες που ορίζονται στα παραρτήµατα Α και Β της παρούσας οδηγίας προκειµένου για τις µεταφορές, στο έδαφός τους, µικρών ποσοτήτων ορισµένων επικινδύνων εµπορευµάτων, εξαιρουµένων των µετρίως και πολύ ραδιενεργών υλών. 10. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν προσωρινές παρεκκλίσεις από τα παραρτήµατα Α και Β, προκειµένου να µπορούν να διεξάγουν στο έδαφός τους τις αναγκαίες δοκιµές για την τροποποίηση των διατάξεων των παραρτηµάτων αυτών σε συνάρτηση µε την εξέλιξη της τεχνικής και της βιοµηχανίας. Η Επιτροπή ενηµερώνεται σχετικά και ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη. Οι προσωρινές παρεκκλίσεις που συµφωνούνται µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, βάσει των «ενδείξεων περιθωρίου» («marginals») 2010 και των παραρτηµάτων Α και Β, πρέπει να λαµβάνουν µορφή πολυµερούς συµφωνίας η οποία θα προτείνεται στις αρµόδιες αρχές όλων των κρατών µελών από την αρχή που αναλαµβάνει την πρωτοβουλία για τη συµφωνία. Η Επιτροπή ενηµερώνεται σχετικά. Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο πρέπει να εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις λόγω εθνικότητας ή τόπου εγκατάστασης του αποστολέα, του µεταφορέα ή του παραλήπτη, διαρκούν επί πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο και δεν ανανεώνονται. 11. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός τους την εκτέλεση ad hoc µεταφορών επικινδύνων εµπορευµάτων ή και µεταφορών απαγορευµένων βάσει των παραρτηµάτων Α και Β, ή την εκτέλεση µεταφορών υπό συνθήκες διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στα παραρτήµατα Α και Β. 12. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και το αργότερο µέχρι την 31η εκεµβρίου 1998, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν τις ισχύουσες συµφωνίες που έχουν συναφθεί µε άλλα κράτη µέλη, τηρουµένης της ADR, χωρίς διακρίσεις λόγω εθνικότητας ή τόπου εγκατάστασης του αποστολέα, του µεταφορέα ή του παραλήπτη. Οι υπόλοιπες παρεκκλίσεις οι οποίες επιτρέπονται βάσει των «ενδείξεων περιθωρίου» («marginals») 2010 και των παραρτηµάτων Α και Β πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 10. Άρθρο 7 Με την επιφύλαξη των εθνικών ή κοινοτικών διατάξεων για την πρόσβαση στην αγορά, τα οχήµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ή τα οποία έχουν γίνει δεκτά προς κυκλοφορία σε τρίτες χώρες επιτρέπεται να εκτελούν διεθνείς µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων στο εσωτερικό της Κοινότητας, εφόσον οι µεταφορές αυτές είναι σύµφωνες προς τις διατάξεις της ADR. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Τελικές διατάξεις Άρθρο 8 Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή των παραρτηµάτων Α και Β στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο, η οποία συντελείται στους τοµείς που καλύπτει η παρούσα οδηγία, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις των παραρτηµάτων της ADR, εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 9.

7 Άρθρο 9 1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων, καλούµενη εφεξής «επιτροπή», την οποία συγκροτούν αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της οποίας προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των µέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσµίας που µπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος. Αποφασίζει µε την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συµβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών µελών σταθµίζονται σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαµβάνει µέρος στην ψηφοφορία. 3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόµενα µέτρα όταν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής. β) Όταν τα σχεδιαζόµενα µέτρα δεν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής ή ελλείψει γνώµης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συµβούλιο πρόταση σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία. Εάν το Συµβούλιο δεν έχει αποφασίσει εντός προθεσµίας τριών µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόµενα µέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή. Άρθρο Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο Ο οδηγία 89/684/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου Τα προσωρινά πιστοποιητικά που χορηγούν τα κράτη µέλη δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 2 της προαναφερόµενης οδηγίας για τις εθνικές µεταφορές µόνον εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 31 εκεµβρίου Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας µπορούν να χρησιµοποιούνται µέχρι να λήξει η ισχύς τους, αλλά µέχρι την 1η Ιουλίου 1997 το αργότερο για τις µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων σε δεξαµενές και για τις µεταφορές εκρηκτικών, και µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2000 το αργότερο για τις µεταφορές των άλλων επικινδύνων εµπορευµάτων. Άρθρο 12 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 21 Νοεµβρίου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος M. WISSMANN (1) ΕΕ αριθ. C 195 της , σ. 15. (2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 27 Απριλίου 1994 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). (3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 1994 (ΕΕ αριθ. C 205 της , σ. 54), κοινή θέση του Συµβουλίου της 19ης Σεπτεµβρίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 301 της , σ. 25) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 1994 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

8 (4) ΕΕ αριθ. L 117 της , σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 117 της , σ. 15. (6) ΕΕ αριθ. L 374 της , σ. 1. (7) ΕΕ αριθ. L 398 της , σ. 33. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ιατάξεις σχετικές µε τις επικίνδυνες ύλες & είδη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α Μέρος Ι. - Ορισµός και γενικές διατάξεις Περιθωριακά Σελίδα Ορισµοί 2000 και Γενικές διατάξεις 2002 έως Μέρος ΙΙ. - Κατάσταση ύλων και ειδικές διατάξεις για τις διάφορες κλάσεις Κλάση 1 Εκρηκτικές ύλες και είδη 2100 και επόµενα 15 Κλάση 2 Αέρια: πεπιεσµένα, υγροποιηµένα ή διαλυµένα υπό πίεση 2200 και επόµενα 52 Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά 2300 και επόµενα 76 Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά 2400 και επόµενα 102 Κλάση 4.2 Ύλες υποκείµενες σε αυτόµατο ή αυτογενή ανάφλεξη 2430 και επόµενα 121 Κλάση 4.3 Ύλες που βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή µε το νερό 2470 και επόµενα 133 Κλάση 5.1 Οξειδωτικές ύλες 2500 και επόµενα 143 Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια 2550 και επόµενα 156 Κλάση 6.1 Τοξικές ύλες 2600 και επόµενα 172 Κλάση 6.2 Μολυσµατικές ύλες 2650 και επόµενα 204 Κλάση 7 Ραδιενεργείς ύλες 2700 και επόµενα 212 Κλάση 8 ιαβρωτικές ύλες 2800 και επόµενα 258 Κλάση 9 ιάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη 2900 και επόµενα 277 Μέρος ΙΙΙ. - Προσθήκες παραρτήµατος Α Προσθήκη Α.1 Α. Όροι σταθερότητας και ασφάλειας διέποντες τις εκρηκτικές ύλες και είδη, νιτρικά µείγµατα νιτροκυτταρίνης, αυτο-αντιδρούσες ύλες και οργανικά υπεροξείδια 3100 και επόµενα 288 Β. Λεξιλόγιο ονοµάτων του περιθωριακού και επόµενα 295 Προσθήκη Α.2 Α. ιατάξεις σχετικές µε τη φύση των από κράµα αλουµινίου δοχείων για ορισµένα αέρια της Κλάσης και επόµενα 307 Β. Απαιτήσεις σχετικές µε τα υλικά και τη κατασκευή των δοχείων των προοριζόµενων για τη µεταφορά των βαθιά - κατεψυγµένων (deeply refrigerated) υγροποιηµένων αερίων της Κλάσης και επόµενα 307 Γ. ιατάξεις διέπουσες τις δοκιµές σε διανεµητές αεροζόλ και µη ξαναγεµιζόµενα δοχεία για αέρια υπό πίεση, της Κλάσης 2, 10 και και επόµενα 307 Προσθήκη Α.3 Α. οκιµές σχετικές µε εύφλεκτα υγρά των Κλάσεων 3 και 6.1 και 8 ( οκιµή για τον προσδιορισµό του σηµείου αναφλέξεως, δοκιµή για τον προσδιορισµό του περιεχόµενου υπεροξειδίου, δοκιµή για τον προσδιορισµό της ευφλεκτότητας) 3300 και επόµενα 315 Β. οκιµή για τον προσδιορισµό της ρευστότητας 3310 και επόµενα 319 Γ. οκιµές σχετικές µε τα εύφλεκτα στερεά της Κλάσης και επόµενα 321. οκιµές σχετικές µε τις ύλες τις υποκείµενες σε αυτόµατο ή αυτογενή ανάφλεξη της Κλάσης και επόµενα 324 Ε. οκιµή σχετική µε τις ύλες της Κλάσης 4.3, οι οποίες βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή µε το νερό 3340 και επόµενα 325 ΣΤ. οκιµές σχετικές µε τις στερεές οξειδωτικές ύλες της Κλάσης και επόµενα 326 Ζ. οκιµές για τον προσδιορισµό της οικοτοξικότητας, της διατήρησης και της βιοσυσσώρευσης υλών στο υδρόβιο περιβάλλον προς ταξινόµηση στην Κλάση και επόµενα 327 Προσθήκη Α.4 Υπό επιφύλαξη 3400 και επόµενα 331

9 Προσθήκη Α.5 Γενικές διατάξεις συσκευασίας, τύποι συσκευασίας, απαιτήσεις εφαρµοστέες στη συσκευασία, απαιτήσεις δοκιµασίας για τις συσκευασίες 3500 και επόµενα 331 Προσθήκη Α.6 ιατάξεις σχετικές µε τα ενδιάµεσα εµπορευµατοκιβώτια για µεταφορά χύµα (IBC) 3600 και επόµενα 368 Προσθήκη Α.7 ιατάξεις σχετικές µε ραδιενεργείς ύλες Κλάσης και επόµενα 392 Προσθήκη Α.8 Υπό επιφύλαξη 3800 και επόµενα 419 Προσθήκη Α.9 ιατάξεις σχετικές µε ετικέτες κινδύνου, επεξήγηση συµβόλων, ετικέτες κινδύνου 3900 και επόµενα 419 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ορισµοί 2000 (1) Για την εφαρµογή του παρόντος Παραρτήµατος: - µε τον όρο «αρµόδια αρχή» νοείται η αρχή που διορίστηκε σαν αρµόδια αρχή σε κάθε χώρα και για κάθε ειδική περίπτωση από τη Κυβέρνηση, - µε τον όρο «εύθραυστο κόλο» νοείται κόλο περιέχον εύθραυστο δοχείο (π.χ. δοχείο κατασκευασµένο από γυαλί, πορσελάνη, πηλό ή παρόµοια υλικά) που δεν κλείνεται σε συσκευασία µε αποτελεσµατική προστασία όλων των πλευρών του σε περίπτωση κρούσεως [βλέπε επίσης περιθωριακό 2001(5)], - µε τον όρο «αέριο» νοείται αέριο ή ατµός, - µε τον όρο «επικίνδυνες ύλες», όταν χρησιµοποιείται µόνος, νοούνται οι ύλες και τα είδη που ορίσθηκαν σαν ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας, - µε τον όρο «µεταφορά χύµα» νοείται η µεταφορά στερεάς ύλης χωρίς συσκευασία, - ο όρος «RID» σηµαίνει Κανονισµούς που διέπουν τη διεθνή µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων σιδηροδροµικώς οι οποίοι αποτελούν το Παράρτηµα Ι της COTIF - Σύµβαση σχετική µε τη διεθνή µεταφορά σιδηροδροµικώς, Προσθήκη Β - Ενιαίοι κανόνες σχετικοί µε το συµβόλαιο για διεθνείς µεταφορές σιδηροδροµικώς (CIM). (2) Για την εφαρµογή του παρόντος Παραρτήµατος, οι δεξαµενές (βλέπε ορισµούς Παραρτήµατος Β) δεν τοποθετούνται στην αυτή βάση µε τα δοχεία, του όρου «δοχείο» χρησιµοποιούµενου υπό την περιοριστικήν αυτού έννοια. ιατάξεις σχετικές µε τα δοχεία έχουν εφαρµογή σε σταθερές δεξαµενές, συστοιχίες δοχείων, αφαιρετές δεξαµενές και εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές µόνον εάν αυτό συνοµολογείται ρητά. (3) Με τον όρο «πλήρες φορτίο» νοείται οποιοδήποτε φορτίο προερχόµενο από έναν αποστολέα, για το οποίο φορτίο επιφυλάσσεται αποκλειστικά η χρήση οχήµατος ή µεγάλου εµπορευµατοκιβωτίου και όλες οι εργασίες για τη φόρτωση και εκφόρτωση του οποίου διεξάγονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη. (4) Για τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας, «εγγραφή ε.α.ο. (εκτός άλλως ορίζεται)» νοείται µία συλλογική εγγραφή η οποία αποδίδεται σε ύλες, µείγµατα, διαλύµατα ή είδη εάν: (a) δεν αναφέρονται ονοµαστικά στα περιεχόµενα των καταλόγων των υλών, και (b) παρουσιάζουν χηµικές, φυσικές και/ή επικίνδυνες ιδιότητες αναλογούσες στην Κλάση, το είδος, το γράµµα και το όνοµα της εγγραφής ε.α.ο. (5) Τα απόβλητα είναι ύλες, διαλύµατα, µείγµατα ή είδη για τα οποία δεν προβλέπεται απ' ευθείας χρήση αλλά µεταφέρονται για επανεπεξεργασία, απόθεση, εξάλειψη διά αποτεφρώσεως ή άλλες µεθόδους διάθεσης (1) Οι εξής µονάδες µετρήσεως (Ή) εφαρµόζονται στο παρόν Παράρτηµα και στο Παράρτηµα Β: >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> Τα δεκαδικά πολλαπλάσια και υπο-πολλαπλάσια µιας µονάδος µπορούν να σχηµατίζονται µε προθέµατα που θα έχουν τις εξής σηµασίες και θα τοποθετούνται προ του ονόµατος της µονάδος: >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> Παρατήρηση: 109 (δισεκατοµµύριο) χρησιµοποιείται από τα Ηνωµένα Εθνή. Ανάλογο δε είναι το δισεκατοµµυριοστό (10-9).

10 (2) Όπου χρησιµοποιείται η λέξη «βάρος» στο παρόν Παράρτηµα και στο Παράρτηµα Β, σηµαίνει «µάζα». (3) Όποτε το βάρος ενός κόλου αναφέρεται στο παρόν Παράρτηµα και στο Παράρτηµα Β, νοείται η µικτή µάζα, εκτός αν δηλώνεται άλλως. Η µάζα των εµπορευµατοκιβώτια ή των δεξαµενών για την µεταφορά των εµπορευµάτων δεν περιλαµβάνεται στην µικτή µάζα. (4) Αν δεν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό, το σύµβολο «%» στο παρόν Παράρτηµα και στο Παράρτηµα Β αντιπροσωπεύει: (a) Στην περίπτωση µειγµάτων στερεών ή υγρών, επίσης στην περίπτωση διαλυµάτων ή στερεών που έχουν διαβραχεί µε υγρό: ποσοστό µάζας βάσει της συνολικής µάζας του µείγµατος, του διαλύµατος ή του διαποτισµένου στερεού. (b) Στην περίπτωση συµπιεσµένων αεριωδών µειγµάτων: ποσοστό κατ'όγκον βάσει του συνολικού όγκου του αεριώδους µείγµατος. Στην περίπτωση µειγµάτων υγροποιηµένων αερίων και αερίων διαλυµένων υπό πίεση: ποσοστό κατά βάρος βάσει του συνολικού βάρους του µείγµατος. (5) Πιέσεις κάθε είδους σχετικές µε τα δοχεία (όπως πίεση δοκιµασίας, εσωτερική πίεση, πίεση ανοίγµατος βαλβίδας ασφαλείας), σηµειώνονται πάντα σαν πιέσεις θλιβοµέτρου (πιέσεις µεγαλύτερες από την ατµοσφαιρική πίεση). Ωστόσο, η πίεση ατµού των ουσιών εκφράζεται πάντα σε απόλυτη πίεση. (6) Όπου το παρόν Παράρτηµα Β καθορίζει βαθµό πληρώσεως δοχείων ή δεξαµενών, ο βαθµός αυτός πληρώσεως αναφέρεται πάντα σε θερµοκρασία 15 C των ουσιών, εκτός αν σηµειώνεται κάποια άλλη θερµοκρασία. (7) Εύθραυστα δοχεία ασφαλισµένα, είτε µόνα τους είτε σε οµάδες, µε αποσβεστικά υλικά (κτυπηµάτων) σε µεγάλο δοχείο µε ισχυρά τοιχώµατα, δεν θεωρούνται εύθραυστα δοχεία, εάν και εφ' όσον το γερό δοχείο είναι στεγανό και µε τέτοιο τρόπο σχεδιασµένο και µελετηµένο ώστε σε περίπτωση θραύσης ή διαρροής των εύθραυστων δοχείων να µη µπορεί το περιεχόµενο τους να διαφύγει από το γερό δοχείο και η µηχανική αντοχή του τελευταίου να µην µπορεί να εξασθενήσει από διάβρωση κατά την διάρκεια της µεταφοράς. (8) Θεσπίζεται ο εξής τύπος µετατροπής (µετασχηµατισµού) κατά προσέγγιση µέχρις ότου οι µονάδες SI ενσωµατωθούν εντελώς και σε όλα τα κείµενα του παρόντος Παραρτήµατος και του Παραρτήµατος Β: 1 kg/mm2 = 10 N/mm2 1 kg/cm2 = 1 bar. Γενικές διατάξεις 2002 (1) Το παρόν Παράρτηµα καθορίζει τα επικίνδυνα εµπορεύµατα τα οποία εξαιρούνται της διεθνούς οδικής µεταφοράς και τα επικίνδυνα εµπορεύµατα τα οποία γίνονται δεκτά για τέτοια µεταφορά υπό ορισµένους όρους. Οµαδοποιεί τα επικίνδυνα εµπορεύµατα σε περιοριστικές και µη-περιοριστικές Κλάσεις. Εκ των επικίνδυνων εµπορευµάτων των καλυπτόµενων από τους τίτλους των περιοριστικών Κλάσεων (Κλάσεις 1, 2 και 7), εκείνα που απαριθµούνται στα άρθρα τα σχετικά µε τις Κλάσεις αυτές (περιθώρια 2101, 2201, και 2701) γίνονται δεκτά για µεταφορά υπό όρους οριζόµενους στα άρθρα αυτά, και άλλα εξαιρούνται από τη µεταφορά. Μερικά από τα επικίνδυνα εµπορεύµατα τα καλυπτόµενα από τους τίτλους των µη-περιοριστικών Κλάσεων (Κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 και 9), µε σηµειώσεις που παραθέτονται στα άρθρα τα σχετικά µε τις διάφορες Κλάσεις, εξαιρούνται από τη µεταφορά. Εκ των λοιπών εµπορευµάτων των καλυπτόµενων από τους τίτλους των µη περιοριστικών Κλάσεων, εκείνα που αναφέρονται ή ορίζονται στα άρθρα τα σχετικά µε τις Κλάσεις αυτές (περιθώρια 2301, 2401, 2431, 2471, 2501, 2551, 2601, 2651, 2801 και 2901) γίνονται δεκτά για µεταφορά µόνον υπό όρους οριζόµενους εις τα άρθρα αυτά, και εκείνα που δεν αναφέρονται ή ορίζονται εις αυτά δεν θεωρούνται ότι είναι επικίνδυνα εµπορεύµατα για τους σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας και γίνονται δεκτά για µεταφορά χωρίς οποιουσδήποτε ειδικούς όρους. (2) Οι Κλάσεις του Παραρτήµατος αυτού είναι οι παρακάτω: >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> (3) Κάθε µεταφορά εµπορευµάτων διεποµένη από το παρόν Παράρτηµα θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα δύο παρακάτω έγγραφα:

11 (a) ένα έγγραφο µεταφοράς το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες (για την Κλάση 7, βλέπε επίσης και το περιθωριακό 2709): - µία περιγραφή των εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του αριθµού αναγνώρισης της ύλης (όπου αυτή είναι διαθέσιµη) () - την Κλάση () - τον αριθµό είδους µαζί µε το σχετικό τυχόν γράµµα () - τα αρχικά ADR ή RID () - τον αριθµό και µία περιγραφή των κόλων ή των IBC - την συνολική ποσότητα των επικίνδυνων εµπορευµάτων (σε όγκο ή µικτή µάζα ή καθαρή µάζα και επιπρόσθετα, στην περίπτωση εκρηκτικών υλών και ειδών της Κλάσης 1, σε συνολική καθαρή µάζα εκρηκτικών περιεχοµένων). Σηµειώσεις: 1. Αυτή η πληροφορία δεν απαιτείται στην περίπτωση µη καθαρισµένων, άδειων συσκευασιών, εµπορευµατοκιβωτίων ή δεξαµενών. 2. Στην περίπτωση εφαρµογής του περιθωριακού , οι ποσότητες µεταφερόµενων επικινδύνων εµπορευµάτων ανά µονάδα µεταφοράς θα εκφράζονται σε µικτή µάζα. - το όνοµα και τη διεύθυνση του αποστολέα - το όνοµα και τη διεύθυνση του(ων) παραλήπτη(ων) - µία δήλωση όπως απαιτείται από τους όρους κάθε ειδικής συµφωνίας. Το έγγραφο που περιέχει αυτές τις πληροφορίες µπορεί να είναι εκείνο που απαιτείται από άλλες ισχύουσες διατάξεις για άλλο τρόπο µεταφοράς. Ο αποστολέας οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς τις σχετικές πληροφορίες στον µεταφορέα. Οι λεπτοµέρειες που θα καταχωρούνται στο έγγραφο µεταφοράς θα είναι συντεταγµένες στην επίσηµη γλώσσα της προωθούσας (τα εµπορεύµατα) χώρας, και επίσης, εάν η γλώσσα αυτή δεν είναι η Αγγλική, ή η Γαλλική, ή η Γερµανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερµανική, εκτός εάν, τυχόν, δασµολόγια (TARIFFS) διεθνούς οδικής µεταφοράς, ή συµφωνίες συναφθείσες µεταξύ των ενδιαφεροµένων για την επιχείρηση της µεταφοράς χωρών, προβλέπουν αλλιώς. (b) οδηγίες που θα εφαρµοσθούν σε περίπτωση ατυχήµατος (βλέπε Παράρτηµα Β, περιθωριακό 10385) (εκτός εάν εξαιρείται σύµφωνα µε το περιθωριακό ). (4) Εάν λόγω του µεγέθους του φορτίου µια αποστολή δεν µπορεί να φορτωθεί ολόκληρη σε ένα µεταφορικό µέσο, τουλάχιστο τόσα χωριστά, ή αντίγραφα του ενός εγγράφου, θα εκδίδονται όσα και τα φορτωθέντα µεταφορικά µέσα. Επί πλέον, σ' όλες τις περιπτώσεις, χωριστά έγγραφα µεταφοράς θα εκδίδονται για αποστολές ή τµήµατα αποστολών τα οποία δεν µπορούν να φορτωθούν µαζί στο αυτό όχηµα λόγω των απαγορεύσεων του Παραρτήµατος Β. (5) Εξωτερικές συσκευασίες συµπληρωµατικές εκείνων που ορίζει το παρόν Παράρτηµα µπορούν να χρησιµοποιούνται υπό τον όρον ότι δεν αντίκεινται στο πνεύµα των διατάξεων του παρόντος Παραρτήµατος των σχετικών µε τις εξωτερικές συσκευασίες. Εάν τέτοιες πρόσθετες συσκευασίες χρησιµοποιηθούν, οι προβλεπόµενες ενδείξεις και ετικέτες θα εφαρµοσθούν σ' αυτές. (6) Εάν η µικτή συσκευασία διαφόρων επικίνδυνων υλών, µεταξύ των, ή µε άλλα εµπορεύµατα επιτρέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου Α.3 των ισχυουσών για τις διάφορες Κλάσεις διατάξεων, οι εσωτερικές συσκευασίες οι περιέχουσες διάφορες επικίνδυνες ύλες θα χωρίζονται προσεκτικά και αποτελεσµατικά ή µια από την άλλη στις συλλογικές συσκευασίες εάν ενδέχεται να προκύψουν επικίνδυνες αντενέργειες, όπως η παραγωγή επικίνδυνης θερµότητας, η ανάφλεξη, ο σχηµατισµός µειγµάτων που είναι ευαίσθητα στην τριβή ή κρούση, και η απελευθέρωση εύφλεκτων ή τοξικών αερίων, ως αποτέλεσµα βλάβης (ζηµίας) ή καταστροφής των εσωτερικών συσκευασιών. Ειδικότερα, εάν εύθραυστα δοχεία χρησιµοποιηθούν και συγκεκριµένα εάν τα ρηθέντα δοχεία περιέχουν υγρά, ο κίνδυνος σχηµατισµού επικίνδυνων µειγµάτων θα αποφεύγεται και προς τον σκοπόν αυτόν θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα, όπως η χρήση κατάλληλου αποσβεστικού υλικού σε επαρκή ποσότητα, η ασφάλεια των δοχείων µε δεύτερη, γερή συσκευασία, και η υποδιαίρεση των συλλογικών συσκευασιών σε πολλά διαµερίσµατα. Για τις µικτές συσκευασίες υλών της Κλάσης 7, βλέπε περιθωριακό 3711 της Προσθήκης Α7. (7) Εάν µικτή συσκευασία χρησιµοποιηθεί, οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήµατος οι σχετικές µε τις λεπτοµέρειες στο έγγραφο µεταφοράς θα ισχύουν σε σχέση µε κάθε µία από

12 τα διάφορα είδη των επικίνδυνων υλών που περιέχονται στο συλλογικό κόλο, και το συλλογικό κόλο θα φέρουν όλες τις επιγραφές και όλες τις ετικέτες κινδύνου τις προβλεπόµενες στο παρόν Παράρτηµα για τις επικίνδυνες ύλες που το συλλογικό κόλο περιέχει. (8) Οι παρακάτω διατάξεις θα εφαρµόζονται σε ύλες, διαλύµατα και µείγµατα [όπως παρασκευάσµατα και απόβλητα ()] που δεν αναφέρονται ονοµαστικά στον κατάλογο υλών των διαφόρων Κλάσεων: Σηµειώσεις: 1. ιαλύµατα και µείγµατα που περιέχουν δύο ή περισσότερα συστατικά. Αυτά τα συστατικά µπορεί να είναι είτε ύλες αυτής της Οδηγίας είτε ύλες που δεν είναι υποκείµενες στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 2. ιαλύµατα και µείγµατα που περιέχουν ένα ή περισσότερα συστατικά µία περιοριστικής Κλάσης δεν θα γίνονται δεκτά για µεταφορά εκτός εάν τα συστατικά αυτά έχουν καταταχθεί ονοµαστικά στον κατάλογο των υλών της περιοριστικής Κλάσης. 3. ιαλύµατα και µείγµατα µε ειδική ένταση ραδιενέργειας που υπερβαίνει τα 70 kbq/kg (2n Ci/g) είναι ύλες της Κλάσης 7 [βλέπε περιθωριακό 2700 (1)]. (a) Ένα διάλυµα ή µείγµα που περιέχει µία επικίνδυνη ύλη καταχωρηµένη ονοµαστικά σ' αυτήν την Οδηγία µαζί µε µία ή περισσότερες µη επικίνδυνες ύλες, πρέπει να θεωρούνται ως η επικίνδυνη ύλη, η καταχωρηµένη ονοµαστικά, εκτός εάν: 1. Το διάλυµα ή το µείγµα είναι συγκεκριµένα καταχωρηµένο ονοµαστικά κάπου αλλού σ' αυτήν την Οδηγία, ή 2. Είναι προφανές από το είδος για την επικίνδυνη ύλη ότι αυτό είναι εφαρµόσιµο µόνο για την καθαρή ή την τεχνικώς καθαρή ύλη, ή 3. Η Κλάση, φυσική κατάσταση ή οµάδα συσκευασίας (γράµµα), του διαλύµατος ή µείγµατος είναι διαφορετική από εκείνη της επικίνδυνης ύλης. Για τέτοια διαλύµατα και µείγµατα, ή λέξη «διάλυµα» ή «µείγµα» θα προστίθεται ως τµήµα του ονόµατος στο έγγραφο µεταφοράς για λόγους σαφήνειας στην περιγραφή, για παράδειγµα, «διάλυµα ασετόνης». Εάν η Κλάση, φυσική κατάσταση ή οµάδα συσκευασίας είναι διαφορετικές από εκείνη της καθαρής ύλης, το διάλυµα ή µείγµα θα κατατάσσεται σε µία κατάλληλη εγγραφή ε.α.ο., ανάλογα τον βαθµό κινδύνου. (b) Ύλες που έχουν περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά κινδύνου και διαλύµατα και µείγµατα που περιέχουν δύο ή περισσότερα συστατικά υποκείµενα σ' αυτήν την Οδηγία θα κατατάσσονται υπό ένα είδος και γράµµα της κατάλληλης Κλάσης σε συµφωνία µε τα χαρακτηριστικά κινδύνου τους. Αυτή η κατάταξη σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά κινδύνου θα εκτελείται ως ακολούθως: 1.1. Τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά και οι φυσιολογικές ιδιότητες θα καθορίζονται µε µέτρηση ή υπολογισµό και θα κατατάσσονται σύµφωνα µε τα κριτήρια των διαφόρων Κλάσεων Εάν αυτός ο καθορισµός δεν είναι δυνατός χωρίς δυσανάλογο κόστος ή προσπάθεια (όπως για ορισµένα είδη αποβλήτων), τα διαλύµατα ή µείγµατα θα τοποθετούνται στην Κλάση του συστατικού που παρουσιάζει τον υπερισχύοντα κίνδυνο. 2. Εάν µία ύλη παρουσιάζει περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά κινδύνου ή εάν ένα µείγµα ή διάλυµα περιέχει περισσότερα από ένα συστατικά των Κλάσεων ή οµάδων των υλών που παρατίθενται παρακάτω, θα κατατάσσεται στην Κλάση ή στην οµάδα υλών που παρουσιάζει τον υπερισχύοντα κίνδυνο Εάν δεν υπάρχει υπερισχύων κίνδυνος, η κατάταξη θα βασίζεται στην ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: - ύλες και είδη της Κλάσης 1 - ύλες και είδη της Κλάσης 2 - αυτο-αντιδρούσες και σχετικές ύλες και εκρηκτικές ύλες σε µη εκρηκτική κατάσταση (βρεγµένες ή αδρανοποιηµένες εκρηκτικές ύλες) της Κλάσης πυροφορικές ύλες της Κλάσης ύλες της Κλάσης ύλες της Κλάσης 6.1 ή Κλάσης 3 οι οποίες, στην βάση της διά της αναπνοής τοξικότητάς τους, κατατάσσονται υπό το γράµµα (a) των διαφόρων ειδών [εξαιρουµένων των υλών,

13 διαλυµάτων και µειγµάτων (όπως παρασκευάσµατα και απόβλητα) που ικανοποιούν τα κριτήρια κατάταξης της Κλάσης 8 και έχουν µία διά της αναπνοής τοξικότητα της σκόνης και αχλύος (LC50) στο φάσµα της οµάδας (a) και µία διά του στόµατος ή διά του δέρµατος τοξικότητα µόνο στο φάσµα της οµάδας (c) ή λιγότερο, όπως ύλες, διαλύµατα και µείγµατα (όπως παρασκευάσµατα και απόβλητα) θα κατατάσσονται στην Κλάση 8]. - µολυσµατικές ύλες της Κλάσης Εάν τα χαρακτηριστικά κινδύνου εµπίπτουν σε περισσότερες από µία Κλάσεις ή οµάδες υλών που δεν αναφέρθηκαν στον 2.1, οι ύλες, µείγµατα ή διαλύµατα θα κατατάσσονται στην Κλάση ή τις οµάδες υλών που παρουσιάζουν τον υπερισχύοντα κίνδυνο Εάν δεν υπάρχει υπερισχύων κίνδυνος, ή ύλη, διάλυµα ή µείγµα θα κατατάσσεται ως ακολούθως: Κατάταξη σε µία Κλάση θα πραγµατοποιείται στην βάση των διαφόρων χαρακτηριστικών κινδύνου ή συστατικών σε συµφωνία µε τον παρακάτω Πίνακα (). Για τις Κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 και 9, θα υπολογίζεται ο βαθµός κινδύνου που σηµειώνεται από τα γράµµατα (a), (b) ή (c) των διαφόρων ειδών [βλέπε περιθωριακά 2300 (3), 2400 (3), 2430 (3), 2470 (3), 2500 (3), 2600 (1), 2800 (1) και 2900]. Σηµείωση: Παράδειγµα επεξηγηµατικό της χρήσης του Πίνακα (): Περιγραφή του Μείγµατος: Μείγµα που αποτελείται από ένα εύφλεκτο υγρό καταχωρηµένο υπό την Κλάση 3, γράµµα (c), µία τοξική ύλη καταχωρηµένη υπό την Κλάση 6.1, γράµµα (b) και διαβρωτική ύλη καταχωρηµένη υπό την Κλάση 8, γράµµα (a). ιαδικασία: Η τοµή της γραµµής 3(c) µε την στήλη 6.1(b) δίνει 6.1(b). Η τοµή της γραµµής 6.1(b) µε την στήλη 8(a) δίνει 8(a). Αυτό το µείγµα κατατάσσεται συνεπώς υπό την Κλάση 8, γράµµα (a). >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> Η κατάταξη υπό µία εγγραφή ε.α.ο. ή ένα είδος µίας Κλάσης που καθορίζεται σύµφωνα µε το στη βάση των χαρακτηριστικών κινδύνου των διαφόρων συστατικών του διαλύµατος ή του µείγµατος. Η κατάταξη υπό µία γενική εγγραφή ε.α.ο. επιτρέπεται µόνο όταν η κατάταξη υπό µία ορισµένη εγγραφή ε.α.ο. δεν είναι δυνατή. Σηµείωση: Παραδείγµατα για την κατάταξη µειγµάτων και διαλυµάτων υπό Κλάσεις και είδη: Ένα διάλυµα φαινόλης της Κλάσης 6.1, 14 (b), σε βενζόλιο της Κλάσης 3, 3 (b) κατατάσσεται στην Κλάση 3, 3 (b), αυτό το διάλυµα κατατάσσεται υπό την εγγραφή 1992 εύφλεκτα υγρά, τοξικά, ε.α.ο., Κλάση 3, 19 (b), λόγω της τοξικότητας της φαινόλης. Ένα στερεό µείγµα αρσενικικό άλας νατρίου της Κλάσης 6.1, 51 (b) και υδροξείδιο νατρίου της Κλάσης 8, 41 (b) κατατάσσεται υπό την εγγραφή 1557 αρσενική ένωση, στερεά, ε.α.ο. στην Κλάση 6, 51 (b). Ένα διάλυµα ακατέργαστου ή διυλισµένου ναφθαλινίου της Κλάσης 4.1, 6 (c) σε βενζίνη της Κλάσης 3, 3 (b), κατατάσσεται υπό την εγγραφή 3295 υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο. στην Κλάση 3, 3 (b). Ένα µείγµα υδρογονανθράκων της Κλάσης 3, 31 (c), και πολυχλωριοµένου διφαινύλιου (PCB) της Κλάσης 9, 2 (b), κατατάσσεται υπό την εγγραφή 2315 πολυχλωριοµένα διφαινύλια στην Κλάση 9, 2 (b). Ένα µείγµα προπυλενιµίνης της Κλάσης 3, 12, και πολυχλωριοµένο διφαινύλιο (PCB) της Κλάσης 9, 2 (b), κατατάσσεται υπό την εγγραφή 1921 προπυλενιµίνη, σε αναστολή στην Κλάση 3, 12. (9) Ο αποστολέας, είτε στο έγγραφο της µεταφοράς είτε µε χωριστή δήλωση ενσωµατωµένη ή συνδυαζόµενη µε το έγγραφο µεταφοράς, πρέπει να βεβαιώνει ότι η προσκοµισθείσα ύλη µπορεί να µεταφερθεί οδικώς σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, ότι η κατάσταση, επεξεργασία και κατάλληλη συσκευασία της, το ενδιάµεσο εµπορευµατοκιβώτιο µεταφοράς χύµα ή εµπορευµατοκιβώτιο-δεξαµενή και η τοποθέτηση ετικέτας συµµορφώνονται προς τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. Επί πλέον, εάν πολλά επικίνδυνα εµπορεύµατα συσκευάζονται µαζί σε ένα συλλογικό κόλο ή σε ένα εµπορευµατοκιβώτιο, ο αποστολέας υποχρεούται να δηλώσει ότι η µικτή αυτή συσκευασία δεν απαγορεύεται. (10) Μία µη ραδιενεργής ύλη [βλέπε τον ορισµό ραδιενεργών υλών στο περιθωριακό 2700

14 (1)] που καλύπτεται υπό ένα συλλογικό τίτλο κάθε Κλάσης θα αποκλείεται από την µεταφορά εάν, επιπρόσθετα, καλύπτεται από τον τίτλο µίας περιοριστικής Κλάσης στην οποία δεν περιλαµβάνεται. (11) Μία µη ραδιενεργής ύλη [βλέπε τον ορισµό ραδιενεργών υλών στο περιθωριακό 2700 (1)] η οποία δεν περιλαµβάνεται ονοµαστικά σε µία Κλάση, αλλά καλύπτεται από δύο ή περισσότερους συλλογικούς τίτλους διαφορετικών Κλάσεων, θα υπόκειται στους παρακάτω όρους µεταφοράς: (a) στην περιοριστική Κλάση, εάν µία από τις ενεχόµενες Κλάσεις είναι περιοριστική Κλάση, (b) στην Κλάση που αντιστοιχεί στον υπερισχύοντα κίνδυνο που εκτίθεται από την ύλη κατά τη µεταφορά, εάν καµία από τις ενεχόµενες Κλάσεις δεν είναι περιοριστική Κλάση. (12) Ραδιενεργείς ύλες των οποίων η συγκεκριµένη ένταση ραδιενέργειας υπερβαίνει τα 70 kbq/kg (2 nci/g) και οι οποίες (a) ικανοποιούν τα κριτήρια για µεταφορά υπό το Πρόγραµµα 1 της Κλάσης 7 και (b) έχουν επικίνδυνες ιδιότητες που καλύπτονται από τον τίτλο κάθε άλλης Κλάσης ή άλλων Κλάσεων, θα αποκλείονται της µεταφοράς εάν καλύπτονται από τον τίτλο µίας περιοριστικής Κλάσης στην οποία δεν αναφέρονται. (13) Ραδιενεργείς ύλες των οποίων η συγκεκριµένη ένταση ραδιενέργειας υπερβαίνει τα 70 kbq/kg (2 nci/g) και οι οποίες (a) ικανοποιούν τα κριτήρια για µεταφορά υπό το Πρόγραµµα 1 της Κλάσης 7 και (b) έχουν επικίνδυνες ιδιότητες που καλύπτονται από τον τίτλο κάθε άλλης Κλάσης ή άλλων Κλάσεων, επιπρόσθετα της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράµµατος 1 της Κλάσης 7, θα υπόκεινται στους παρακάτω όρους µεταφοράς: (i) στην περιοριστική Κλάση, εάν µία από τις ενεχόµενες Κλάσεις είναι περιοριστική Κλάση, και η ύλη αναφέρεται σ' αυτή, ή (ii) στην Κλάση που αντιστοιχεί στον υπερισχύοντα κίνδυνο που εκτίθεται από την ύλη κατά τη µεταφορά, εάν καµία από τις ενεχόµενες Κλάσεις δεν είναι περιοριστική Κλάση. (14) Για τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας, ύλες, διαλύµατα και µείγµατα (όπως παρασκευάσµατα και απόβλητα) οι οποίες δεν µπορούν να καταταχθούν στις Κλάσεις 1 έως 8 ή 9, 1 έως 8, 13 και 14, αλλά οι οποίες µπορούν να καταταχθούν στην Κλάση 9, 11 ή 12, στη βάση των µεθόδων και κριτηρίων των δοκιµών σύµφωνα µε την Προσθήκη Α.3, τµήµα Ζ, περιθωριακά 3390 έως 3396, θα θεωρούνται ότι µολύνουν το υδρόβιο περιβάλλον. ιαλύµατα και µείγµατα (όπως παρασκευάσµατα και απόβλητα) για τα οποία οι τιµές της κατάταξης σύµφωνα µε τα κριτήρια κατάταξης δεν είναι διαθέσιµες, θα θεωρούνται ότι µολύνουν το υδρόβιο περιβάλλον εάν το LC50 () υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: LC50 = >NUM>LC50 της µολύνουσας ύλης Χ 100 >DEN>ποσοστό της µολύνουσας ύλης (κατά βάρος) είναι ίσο ή µικρότερο από: (a) 1 mg/l, (b) 10 mg/l εάν η µολύνουσα ύλη δεν αποσυντίθεται εύκολα ή, εάν αποσυντεθηµένη έχει log Pow 3.0. Σηµείωση: Για ύλες των Κλάσεων 1 έως 8 και Κλάσεων 9, 1 έως 8, 13 και 14, οι οποίες µολύνουν το υδρόβιο περιβάλλον σύµφωνα µε τα κριτήρια της Προσθήκης Α.3, τµήµα Ζ, περιθωριακά 3390 έως 3396, δεν εφαρµόζονται επιπρόσθετοι όροι µεταφοράς (1) Το παρόν Παράρτηµα περιέχει για κάθε Κλάση πλην της Κλάσης 7: (a) κατάλογο των επικίνδυνων υλών των αποτελούντων την Κλάση, και όπου έχει εφαρµογή, υπό µορφή περιθωριακού έχοντος αριθµό λήγοντα στο γράµµα «a», τις εξαιρέσεις τις επιτρεπόµενες από τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας για µερικές από τις ύλες αυτές εάν συµµορφώνονται προς ορισµένους όρους, (b) διατάξεις υποδιαιρούµενες όπως παρακάτω: A. Κόλα 1. Γενικοί όροι συσκευασίας 2. Ειδικοί όροι συσκευασίας

15 3. Μικτή συσκευασία 4. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου επάνω στα κόλα B. Λεπτοµέρειες (στοιχεία) του εγγράφου µεταφοράς C. Κενές συσκευασίες D. (όπου ενδείκνυται) Άλλες διατάξεις (2) ιατάξεις σχετικές µε: - την αποστολή χύµα, µέσα σε εµπορευµατοκιβώτια και σε δεξαµενές, - τη µέθοδο διεκπεραιώσεως (προωθήσεως) και περιορισµούς στη προώθηση, - απαγορεύσεις στη µικτή φόρτωση και τον - εξοπλισµό µεταφοράς µπορούν να βρεθούν στο Παράρτηµα Β και στις προσθήκες του, που περιέχουν επίσης σχετικές διατάξεις εφαρµοζόµενες ειδικά στην οδική µεταφορά. (3) Για την Κλάση 7, οι διατάξεις συνοψίζονται υπό µορφή προγραµµάτων που περιέχουν τους παρακάτω τίτλους: 1. Ύλες 2. Συσκευασία κόλου 3. Ανώτατο επίπεδο ακτινοβολίας κόλου 4. Μόλυνση στα κόλα, στα οχήµατα, στα εµπορευµατοκιβώτια, στις δεξαµενές και στις υπερσυσκευασίες 5. Απολύµανση και χρήση οχηµάτων, εξοπλισµού ή τµήµατά τους. 6. Μικτή συσκευασία 7. Μικτή φόρτωση 8. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου επάνω στα κόλα, εµπορευµατοκιβώτια, δεξαµενές και υπερ-συσκευασίες 9. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου σε οχήµατα εκτός των οχηµάτων-δεξαµενών 10. Έγγραφα µεταφοράς 11. Αποθήκευση και προώθηση 12. Μεταφορά κόλων, εµπορευµατοκιβωτίων, δεξαµενών και υπερ-συσκευασιών 13. Άλλες διατάξεις (4) Οι Προσθήκες του Παραρτήµατος αυτού περιέχουν: Προσθήκη Α.1: Όροι σταθερότητας και ασφάλειας σχετικά µε τις εκρηκτικές ύλες και είδη, τα νιτρικά µείγµατα νιτροκυτταρίνης, αυτο-αντιδρούσες ύλες και οργανικά υπεροξείδια, µαζί µε λεξιλόγιο ονοµάτων στο περιθωριακό Προσθήκη Α.2: ιατάξεις σχετικές µε τη φύση (προέλευση) των εκ κράµατος αλουµινίου δοχείων για ορισµένα αέρια της Κλάσης 2, διατάξεις σχετικές µε τα υλικά και την κατασκευή δοχείων, προοριζόµενων για τη µεταφορά βαθιά - κατεψυγµένων υγροποιηµένων αερίων της Κλάσης 2, και διατάξεις σχετικές µε δοκιµές σε διανεµητές αεροζόλ και µη-ξαναγεµιζόµενα εµπορευµατοκιβώτια για αέρια υπό πίεση της Κλάσης 2, 10 και 11. Προσθήκη Α.3: οκιµές (έλεγχοι) σχετικές µε εύφλεκτα υγρά των Κλάσεων 3, 6.1 και 8, δοκιµή προσδιορισµού ρευστότητας, δοκιµές σχετικές µε εύφλεκτα στερεά της Κλάσης 4.1, δοκιµές σχετικές µε ύλες της Κλάσης 4.2 υποκείµενες σε αυτογενή ανάφλεξη, δοκιµή σχετική µε τις ύλες της Κλάσης 4.3 η οποίες βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή µε το νερό, δοκιµή σχετική µε οξειδωτικά στερεά της Κλάσης 5.1, δοκιµές για τον προσδιορισµό της οικοτοξικότητας, της διατήρησης και της βιοσυσσώρευσης των υλών στο υδρόβιο περιβάλλον προς ταξινόµηση στην Κλάση 9. Προσθήκη Α.5: Γενικές συνθήκες συσκευασίας, είδη συσκευασιών, απαιτήσεις εφαρµόσιµες στις συσκευασίες, απαιτήσεις δοκιµών για τις συσκευασίες. Προσθήκη Α.6: Γενικές συνθήκες για την χρήση ενδιάµεσων εµπορευµατοκιβωτίων για µεταφορά χύµα (IBC), ειδών IBC, απαιτήσεων σχετικών µε την κατασκευή IBC και προδιαγραφές δοκιµών των IBC. Προσθήκη Α.7: ιατάξεις σχετικές µε ραδιενεργείς ύλες της Κλάσης 7. Προσθήκη Α.9: ιατάξεις σχετικές µε τις ετικέτες κινδύνου, και την επεξήγηση των συµβόλων. Οι Προσθήκες Α.4 και Α.8 είναι υπό επιφύλαξη. 2004

16 2005 Όπου οι διατάξεις οι σχετικές µε τη µεταφορά «πλήρους φορτίου» έχουν εφαρµογή, οι αρµόδιες αρχές ενδέχεται να απαιτήσουν όπως το όχηµα ή µεγάλο εµπορευµατοκιβώτιο το χρησιµοποιούµενο για τη σχετική επιχείρηση µεταφοράς φορτωθεί µόνο σε ένα σηµείο και εκφορτωθεί µόνο σε ένα σηµείο (1) Εάν το όχηµα που εκτελεί µεταφορά που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας µεταφερθεί σε τµήµα του ταξιδιού όχι µε οδική έλξη, τότε οποιεσδήποτε εθνικές ή διεθνείς διατάξεις οι οποίες, στο αναφερόµενο τµήµα, διέπουν την µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων µε τον τρόπο της µεταφοράς τον χρησιµοποιηθέντα για τη µεταφορά του οχήµατος της οδού, θα έχουν και µόνο εφαρµογή για το αναφερόµενο τµήµα του ταξιδιού. (2) Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας υπόκειται επίσης στο σύνολό ή σε µέρος του οδικού ταξιδιού στις διατάξεις µίας διεθνούς σύµβασης η οποία καθορίζει την µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων µε κάποιο τρόπο µεταφοράς εκτός της οδικής µεταφοράς δυνάµει διατάξεων που εκτείνουν την εφαρµοσιµότητα της σύµβασης αυτής σε ορισµένες υπηρεσίες µηχανοκίνητων οχηµάτων, τότε οι διατάξεις αυτής της διεθνούς σύµβασης θα εφαρµόζονται στο εν λόγω ταξίδι συγχρόνως µε εκείνες αυτής της Οδηγίας οι οποίες δεν είναι ασύµβατες µε εκείνες, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτής της Οδηγίας δεν θα εφαρµόζονται κατά την διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού Κόλα, συµπεριλαµβανοµένων των ενδιάµεσων εµπορευµατοκιβωτίων για µεταφορά χύµα (IBC), τα οποία δεν καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας για συσκευασία, µικτή συσκευασία και ετικετοποίηση αλλά είναι συµµορφωµένα µε τις απαιτήσεις για θαλάσσια ή αεροπορική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων () θα γίνεται αποδεκτή για µεταφορά εάν είτε προηγουµένως είτε στη συνέχεια του οδικού ταξιδιού είχε αποτελέσει αντικείµενο θαλάσσιας ή αεροπορικής µεταφοράς υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: (a) Εάν τα κόλα δεν φέρουν ετικέτα σύµφωνη µ' αυτήν την Οδηγία, πρέπει να φέρουν ετικέτα σύµφωνη µε τις διατάξεις της θαλάσσιας ή της αεροπορικής µεταφοράς () (b) Οι διατάξεις για θαλάσσια ή αεροπορική µεταφορά () πρέπει να είναι εφαρµοστέες και για µικτές συσκευασίες εντός ενός κόλου. (c) Επιπρόσθετα στις λεπτοµέρειες που ορίζονται απ' αυτήν την Οδηγία, οι λέξεις «Μεταφορά υπό το Περιθωριακό 2007 της ADR» πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο µεταφοράς Προς τον σκοπό της διεξαγωγής των απαραίτητων δοκιµών (ελέγχων) προς τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Παραρτήµατος για να εφαρµοσθούν στις τεχνολογικές και βιοµηχανικές αναπτύξεις, οι αρµόδιες αρχές των Κρατών Μελών µπορούν να συµφωνήσουν απ' ευθείας µεταξύ τους να εξουσιοδοτήσουν ορισµένες επιχειρήσεις µεταφοράς στις εδαφικές τους περιοχές (επικράτειες) µε προσωρινή ανάκληση των διατάξεων του παρόντος Παραρτήµατος. Η περίοδος ισχύος της προσωρινής ανάκλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ηµέρα που ετέθη σε ισχύ. Η προσωρινή ανάκληση λήγει αυτοµάτως την ηµεροµηνία κατά την οποία ετέθη σε ισχύ η σχετική τροποποίηση του Παραρτήµατος αυτού ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΛΑΣΗ 1 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙ Η 1. Κατάλογος υλών και ειδών 2100 (1) Ανάµεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της Κλάσης 1, µόνον εκείνα που αναφέρονται στο περιθωριακό 2101 ή καταχωρούνται σε µία ε.α.ο. καταχώρηση

17 στο περιθωριακό 2101 θα γίνονται δεκτά για µεταφορά. Αυτές οι ύλες και τα είδη θα γίνονται δεκτά για µεταφορά µόνον υπό τους όρους που τίθενται στα περιθωριακά 2100 (2) έως 2116, Προσθήκη Α.1 και Παράρτηµα Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. (2) Η κλάση 1 περιλαµβάνει: (a) - Εκρηκτικές ύλες: στερεές ή υγρές ύλες (ή µείγµατα υλών) ικανές µε χηµική αντίδραση να παράγουν αέρια σε τέτοια θερµοκρασία και πίεση και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλέσουν ζηµιά στον περιβάλλοντα χώρο. - Πυροτεχνικές ύλες: ύλες ή µείγµατα υλών σχεδιασµένα να παράγουν θερµότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή έναν συνδυασµό αυτών ως αποτέλεσµα µη-εκρηκτικών αυτοσυντηρούµενων εξώθερµων χηµικών αντιδράσεων. Σηµειώσεις: 1. Εκρηκτικές ύλες οι οποίες είναι υπερβολικά ευαίσθητες ή υπόκεινται σε αυτόµατη αντίδραση δεν θα γίνονται δεκτές για µεταφορά. 2. Ύλες οι οποίες δεν είναι από µόνες τους εκρηκτικές αλλά οι οποίες µπορούν να σχηµατίσουν ένα εκρηκτικό µείγµα αερίου, ατµού ή σκόνης δεν είναι ύλες της Κλάσης Επίσης δεν συµπεριλαµβάνονται στην Κλάση 1: εκρηκτικά βρεγµένα µε νερό ή αλκοόλη των οποίων η περιεκτικότητα σε νερό ή αλκοόλη υπερβαίνει τα όρια που υποδεικνύονται στο περιθωριακό 2101 και εκείνα που περιέχουν πλαστικοποιητές - αυτά τα εκρηκτικά καταχωρούνται στην Κλάση 4.1 (περιθωριακό 2401, 21, 22 και 24 ) - και εκείνα τα εκρηκτικά τα οποία, µε βάση τον βασικό τους κίνδυνο, καταχωρούνται στην Κλάση 5.2. (b) Εκρηκτικά είδη: είδη που περιέχουν µία ή περισσότερες εκρηκτικές ύλες και ή πυροτεχνικές ύλες. Σηµείωση: Συσκευές που περιέχουν εκρηκτικές και ή πυροτεχνικές ύλες σε τέτοια µικρή ποσότητα ή τέτοιου χαρακτήρα ώστε η ακούσια ή τυχαία ανάφλεξη ή πυροδότηση τους κατά τη διάρκεια της µεταφοράς να µην προκαλεί οποιαδήποτε εκδήλωση εκτίναξης, φωτιάς, καπνού, θερµότητας ή υψηλού θορύβου εξωτερικά της συσκευής δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της Κλάσης 1. (c) Ύλες και είδη που δεν αναφέρονται στα (a) ή (b) παραπάνω που κατασκευάζονται µε σκοπό την παραγωγή διασκεδαστικού εφέ µε έκρηξη ή πυροτεχνικού εφέ. (3) Εκρηκτικές ύλες και είδη θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί σε µία ονοµασία στο περιθωριακό 2101 σε συµφωνία µε τις µεθόδους ελέγχου για τον προσδιορισµό των εκρηκτικών ιδιοτήτων και τις διαδικασίες ταξινόµησης που τίθενται στην Προσθήκη Α.1 και θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους που αρµόζουν σ' εκείνη την ονοµασία ή θα πρέπει να καταχωρούνται σε µία ε.α.ο. καταχώρηση στο περιθωριακό 2101 σε συµφωνία µε αυτές τις µεθόδους ελέγχου και τις διαδικασίες ταξινόµησης. Καταχώρηση υλών και ειδών που δεν αναφέρονται µε την ονοµασία τους σε µία ε.α.ο. καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται από την αρµόδια αρχή της χώρας προέλευσης. Ύλες και είδη που καταχωρούνται σε µία ε.α.ο. καταχώρηση θα πρέπει να µεταφέρονται µόνον µε την έγκριση της αρµόδιας αρχής της χώρας προέλευσης και υπό τους όρους που επιβάλλονται από εκείνη την αρχή. Εάν η χώρα προέλευσης δεν είναι Κράτος Μέλος, τα όρια που επιβάλλονται θα πρέπει να αναγνωρίζονται από την αρµόδια αρχή του πρώτου Κράτους Μέλους που προσεγγίζεται από την αποστολή. Η έγκριση θα πρέπει να δίνεται γραπτά. (4) Ύλες και είδη της Κλάσης 1, άλλα από κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 51, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί σε µια υποδιαίρεση σε συµφωνία µε την παράγραφο (6) και σε µία οµάδα συµβατότητας σε συµφωνία µε την παράγραφο (7). Η υποδιαίρεση θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσµατα των ελέγχων που περιγράφονται στην Προσθήκη Α.1 και να ταιριάζει στους ορισµούς στην παράγραφο (6). Η οµάδα συµβατότητας θα πρέπει να προσδιορίζεται σε συµφωνία µε τους ορισµούς στην παράγραφο (7). Ο κωδικός ταξινόµησης θα πρέπει να συνίσταται από τον αριθµό υποδιαίρεσης και το γράµµα της οµάδας συµβατότητας. (5) Ύλες και είδη της Κλάσης 1 καταχωρούνται στην οµάδα συσκευασίας ΙΙ (βλέπε Προσθήκη Α.5). (6) Ορισµός των υποδιαιρέσεων 1.1 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο έκρηξης µάζας. (Έκρηξη µάζας είναι µία έκρηξη που

18 προσβάλλει σχεδόν όλο το φορτίο σχεδόν ακαριαία.) 1.2 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο εκτίναξης αλλά όχι κίνδυνο έκρηξης µάζας. 1.3 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο φωτιάς και είτε µικρότερο κίνδυνο έκρηξης είτε µικρότερο κίνδυνο εκτίναξης είτε και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο έκρηξης µάζας, (a) η ανάφλεξη των οποίων δηµιουργεί σηµαντική εκπέµπουσα θερµότητα, ή (b) που καίγονται η µία µετά την άλλη, παράγοντας µικρότερες εκρήξεις ή εκτινάξεις ή και τα δύο. 1.4 Ύλες και είδη που παρουσιάζουν µόνον έναν µικρό κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση ανάφλεξης ή πυροδότησης κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Τα αποτελέσµατα περιορίζονται κατά πολύ στο κόλο και δεν αναµένεται εκτίναξη θραυσµάτων σηµαντικού µεγέθους ή εύρους. Μία εξωτερική φωτιά δεν θα πρέπει να προκαλεί ουσιαστικά ακαριαία έκρηξη σχεδόν όλου του περιεχοµένου του κόλου. 1.5 Πολύ λίγο ευαίσθητες ύλες µε κίνδυνο έκρηξης µάζας που είναι τόσο λίγο ευαίσθητες ώστε υπάρχει πολύ µικρή πιθανότητα πυροδότησης ή µετάβασης από την καύση στην έκρηξη υπό κανονικούς όρους µεταφοράς. Ως ελάχιστη απαίτηση δεν πρέπει να εκρήγνυνται στον έλεγχο εξωτερικής φωτιάς. 1.6 Εξαιρετικά µη-ευαίσθητα είδη που δεν έχουν κίνδυνο έκρηξης µάζας. Τα είδη περιέχουν µόνον εξαιρετικά µη-ευαίσθητες εκρηκτικές ύλες και εµφανίζουν αµελητέα πιθανότητα τυχαίας πυροδότησης ή εξάπλωσης. Σηµείωση: Ο κίνδυνος από είδη της Υποδιαίρεσης 1.6 περιορίζεται στην έκρηξη ενός µόνου είδους. (7) Ορισµός οµάδων συµβατότητας υλών και ειδών: A Κύρια εκρηκτική ύλη. B Είδος που περιέχει µία κύρια εκρηκτική ύλη και που δεν έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσµατικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Μερικά είδη, τέτοια όπως πυροκροτητές για ανατινάξεις, συνδεσµολογίες πυροκροτητών για ανατινάξεις και εγχυτές, τύπου φυσιγγίου, περιλαµβάνονται, παρ' όλο που δεν περιέχουν κύρια εκρηκτικά. C Προωθητική εκρηκτική ύλη ή άλλη αναφλεγόµενη εκρηκτική ύλη ή είδος που περιέχει τέτοια εκρηκτική ύλη. D ευτερεύουσα εκρηκτική ύλη ή µαύρη πυρίτιδα ή είδος που περιέχει µία δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη, σε κάθε περίπτωση χωρίς µέσον πυροδότησης και χωρίς προωθητική γόµωση, ή είδος που περιέχει µία κύρια εκρηκτική ύλη και που έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσµατικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. E Είδος που περιέχει µία δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη, χωρίς µέσον πυροδότησης, µε προωθητική γόµωση (άλλο από είδος που περιέχει ένα άφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά). F Είδος που περιέχει µία δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη µε δικό του µέσον πυροδότησης, µε προωθητική γόµωση (άλλο από είδος που περιέχει ένα άφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά) ή χωρίς προωθητική γόµωση. G Πυροτεχνική ύλη, ή είδος που περιέχει µία πυροτεχνική ύλη, ή είδος που περιέχει και µία εκρηκτική ύλη και µία φωτιστική, εµπρηστική, δακρυγόνα ή καπνογόνα ύλη (άλλο αποενεργοποιηµένο µε νερό είδος ή είδος που περιέχει λευκό φωσφόρο, φωσφίδια, µία πυροφορική ύλη, ένα εύφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά). H Είδος που περιέχει και µία εκρηκτική ύλη και λευκό φωσφόρο. J Είδος που περιέχει και µία εκρηκτική ύλη και ένα άφλεκτο υγρό ή τζέλ. K Είδος που περιέχει και µία εκρηκτική ύλη και έναν τοξικό χηµικό παράγοντα. L Εκρηκτική ύλη ή είδος που περιέχει µία εκρηκτική ύλη και που παρουσιάζει έναν ειδικό κίνδυνο (π.χ. λόγω ενεργοποίησης µε νερό ή της παρουσίας υπεργολικών υγρών, φωσφιδίων ή µίας πυροφορικής ύλης) που καθιστά αναγκαία την αποµόνωση κάθε τύπου. N Είδη που περιέχουν µόνον εξαιρετικά µη-ευαίσθητες εκρηκτικές ύλες. S Ύλη ή είδος έτσι συσκευασµένο ή σχεδιασµένο ώστε οποιαδήποτε επικίνδυνα αποτελέσµατα που εµφανίζονται από τυχαία λειτουργία, περιορίζονται µέσα στο κόλο εκτός εάν το κόλο έχει αλλοιωθεί από φωτιά, στην οποία περίπτωση όλα τα αποτελέσµατα έκρηξης ή εκτίναξης περιορίζονται στο βαθµό που δεν δυσχεραίνουν σηµαντικά ή παρεµποδίζουν τις προσπάθειες για ενέργειες πυρόσβεσης ή άλλες ενέργειες κινδύνου στην άµεσα γύρω περιοχή

19 του κόλου. Σηµειώσεις: 1. Κάθε ύλη ή είδος, συσκευασµένο σε µία καθορισµένη συσκευασία, µπορεί να καταχωρείται σε µία οµάδα συµβατότητας µόνον. Εφ' όσον το κριτήριο της οµάδας συµβατότητας S είναι εµπειρικό, η καταχώρηση σ'αυτήν την οµάδα συνδέεται αναγκαστικά µε τους ελέγχους για καταχώρηση ενός κωδικού ταξινόµησης. 2. Είδη των οµάδων συµβατότητας D ή E µπορούν να τοποθετούνται ή να συσκευάζονται µαζί µε το δικό τους µέσον πυροδότησης υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιο µέσον έχει τουλάχιστον δύο αποτελεσµατικά προστατευτικά χαρακτηριστικά σχεδιασµένα να αποτρέπουν µία έκρηξη σε περίπτωση τυχαίας λειτουργίας του µέσου πυροδότησης. Τέτοια κόλα θα πρέπει να καταχωρούνται στις οµάδες συµβατότητας D ή E. 3. Είδη των οµάδων συµβατότητας D ή E µπορούν να συσκευάζονται µαζί µε το δικό τους µέσον πυροδότησης, που δεν έχει δύο αποτελεσµατικά προστατευτικά χαρακτηριστικά (δηλ. µέσον πυροδότησης καταχωρηµένο στην οµάδα συµβατότητας B), υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περιθωριακού 2104 (6). Τέτοια κόλα θα πρέπει να καταχωρούνται στις οµάδες συµβατότητας D ή E. 4. Είδη µπορούν να τοποθετούνται ή να συσκευάζονται µαζί µε το δικό τους µέσον ανάφλεξης υπό την προϋπόθεση ότι το µέσον ανάφλεξης δεν µπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών µεταφοράς. 5. Είδη των οµάδων συµβατότητας C, D και E µπορούν να συσκευάζονται µαζί. Τέτοια κόλα θα πρέπει να καταχωρούνται στην οµάδα συµβατότητας E. (8) Ύλες της οµάδας συµβατότητας A και είδη της οµάδας συµβατότητας K, σε συµφωνία µε την παράγραφο (7), θα πρέπει να µην γίνονται δεκτά για µεταφορά. (9) Για τους σκοπούς των απαιτήσεων αυτής της Κλάσης και µε απόκλιση από το περιθωριακό 3510 (3), ο όρος «κόλο» θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει ένα ασυσκεύαστο είδος εφ' όσον εκείνο το είδος γίνεται δεκτό για µεταφορά ασυσκεύαστο Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης 1 που θα γίνονται δεκτά για µεταφορά αναφέρονται στον Πίνακα 1 παρακάτω. Εκρηκτικές ύλες και είδη που αναφέρονται στο περιθωριακό 3170 µπορούν να καταχωρούνται στις διάφορες ονοµασίες στο περιθωριακό 2101 µόνον εάν οι ιδιότητες, η σύνθεση, η δοµή και η προβλεπόµενη χρήση τους αντιστοιχούν σε µία από τις περιγραφές που περιέχονται στην Προσθήκη A.1. >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> 2. Όροι µεταφοράς A. Κόλα 1. Γενικοί όροι συσκευασίας 2102 (1) Οι εξωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της Προσθήκης A.5. (2) Σε συµφωνία µε τις διατάξεις των περιθωριακών 2100 (5) και 3511, συσκευασίες της οµάδας συσκευασίας II ή I, µαρκαρισµένες µε το γράµµα «Y» ή «X» θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για ύλες και είδη της Κλάσης 1. (3) Οι απαιτήσεις του περιθωριακού 3500 (2), θα πρέπει να ισχύουν για τα µέρη των συσκευασιών που είναι σε άµεση επαφή µε το περιεχόµενο. (4) Καρφιά, συνδετήρες και άλλα µέσα κλεισίµατος κατασκευασµένα από µέταλλο που δεν έχουν προστατευτική επικάλυψη δεν θα πρέπει να εισχωρούν στο εσωτερικό της εξωτερικής συσκευασίας εκτός εάν η εσωτερική συσκευασία προστατεύει επαρκώς τις εκρηκτικές ύλες και τα είδη έναντι της επαφής µε το µέταλλο. (5) Η συσκευή κλεισίµατος των δοχείων που περιέχουν υγρά εκρηκτικά θα πρέπει να εξασφαλίζει διπλή προστασία έναντι διαρροής. (6) Εσωτερικές συσκευασίες, εξαρτήµατα και προστατευτικά υλικά και η θέση των εκρηκτικών υλών ή ειδών στα κόλα θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε καµία επικίνδυνη µετακίνηση να µην µπορεί να συµβεί µέσα στα κόλα κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. (7) Εκεί που σηµαντική εσωτερική πίεση είναι πιθανόν να αναπτυχθεί στα δοχεία, τέτοια δοχεία θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε έκρηξη να µην είναι δυνατή εξ αιτίας αύξησης στην εσωτερική πίεση από εσωτερικά ή εξωτερικά αίτια. (8) Τα προστατευτικά υλικά θα πρέπει να ταιριάζουν στη φύση του περιεχοµένου.

20 Συγκεκριµένα, πρέπει να είναι απορροφητικά εάν το περιεχόµενο είναι υγρό ή µπορεί να αποβάλλει υγρό. 2. Ειδικοί όροι συσκευασίας 2103 (1) Ύλες και είδη θα πρέπει να είναι συσκευασµένα όπως υποδεικνύεται στο περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στήλες 4 και 5, και όπως τίθεται µε λεπτοµέρεια στις παραγράφους (5), Πίνακας 2 και (6), Πίνακας 3. (2) Εάν το σώµα των χαλύβδινων βαρελιών είναι διπλής ραφής, µέτρα θα πρέπει να λαµβάνονται για την παρεµπόδιση της εισόδου των εκρηκτικών υλών µέσα στις εσοχές των ραφών. Η συσκευή κλεισίµατος των χαλύβδινων ή αλουµινένιων βαρελιών θα πρέπει να περιλαµβάνει µία κατάλληλη φλάντζα. Εάν η συσκευή κλεισίµατος περιλαµβάνει έναν σπειρωτό κοχλία, η είσοδος των εκρηκτικών υλών µέσα στον σπειρωτό κοχλία δεν θα πρέπει να είναι δυνατή. (3) Εάν κιβώτια µε µεταλλική επένδυση χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία εκρηκτικών υλών, αυτά τα κιβώτια θα πρέπει να είναι φτιαγµένα µε τέτοιον τρόπο ώστε η µεταφερόµενη εκρηκτική ύλη να µην µπορεί να µπεί µεταξύ της επένδυσης και των πλευρών ή τον πυθµένα του κιβωτίου. (4) Μόνον τσέρκια από σκληρό ξύλο θα πρέπει να επιτρέπονται για ξύλινα βαρέλια προοριζόµενα για τη µεταφορά εκρηκτικών υλών. (5) Πλαστικές συσκευασίες δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην πρόκληση ή την συσσώρευση αρκετού στατικού ηλεκτρισµού ώστε µία αποφόρτιση να µπορούσε να προκαλέσει στο συσκευασµένο εκρηκτικό ανάφλεξη ή στο συσκευασµένο είδος λειτουργία. (6) >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> (7) >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> 3. Μικτή συσκευασία 2104 (1) Ύλες και είδη που καλύπτονται από τον ίδιο χαρακτηριστικό αριθµό (), µε την εξαίρεση των υλών και ειδών της Οµάδας Συµβατότητας L και των υλών και ειδών που είναι καταχωρηµένα σε µία ε.α.ο. καταχώρηση, µπορούν να συσκευάζονται µαζί. (2) Εκτός άλλως ειδικά ορίζεται παρακάτω, ύλες και είδη που έχουν διαφορετικούς χαρακτηριστικούς αριθµούς δεν µπορούν να συσκευάζονται µαζί. (3) Ύλες και είδη της Κλάσης 1 δεν µπορούν να συσκευάζονται µαζί µε ύλες άλλων Κλάσεων ή µε εµπορεύµατα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. (4) Είδη των οµάδων συµβατότητας C, D και E µπορούν να συσκευάζονται µαζί. (5) Είδη των οµάδων συµβατότητας D ή E µπορούν να συσκευάζονται µαζί µε το δικό τους µέσον πυροδότησης υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιο µέσον έχει τουλάχιστον δύο αποτελεσµατικά προστατευτικά χαρακτηριστικά που παρεµποδίζουν την έκρηξη ενός είδους σε περίπτωση τυχαίας λειτουργίας του µέσου πυροδότησης. (6) Είδη των οµάδων συµβατότητας D ή E µπορούν να συσκευάζονται µαζί µε το δικό τους µέσον πυροδότησης που δεν έχουν δύο αποτελεσµατικά προστατευτικά χαρακτηριστικά (δηλ. µέσον πυροδότησης καταχωρηµένο στην οµάδα συµβατότητας B), υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη γνώµη της αρµόδιας αρχής της χώρας προέλευσης, η τυχαία λειτουργία του µέσου πυροδότησης δεν προκαλεί την έκρηξη ενός είδους υπό κανονικές συνθήκες µεταφοράς. (7) Ύλες και είδη της οµάδας συµβατότητας L δεν µπορούν να συσκευάζονται µαζί µε έναν διαφορετικό τύπο ύλης ή είδους εκείνης της οµάδας συµβατότητας. (8) Είδη µπορούν να συσκευάζονται µαζί µε το δικό τους µέσον ανάφλεξης υπό την προϋπόθεση ότι το µέσον ανάφλεξης δεν θα πρέπει να λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες µεταφοράς. (9) Εµπορεύµατα µε τους χαρακτηριστικούς αριθµούς που εµφανίζονται στον πίνακα 4 µπορούν να περιλαµβάνονται στο ίδιο κόλο υπό τις συνθήκες που υποδεικνύονται. (10) Για µικτή συσκευασία, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µία δυνατή τροποποίηση της ταξινόµησης των κόλων σε συµφωνία µε το περιθωριακό (11) Για την περιγραφή εµπορευµάτων στο έγγραφο µεταφοράς στην περίπτωση της µικτής συσκευασίας υλών και ειδών της Κλάσης 1, βλέπε περιθωριακό 2110 (4). >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ> 4. Μαρκάρισµα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη A.9)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 454/83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων Παρασκευασµάτων (διαλυτών) σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Ιωσήφ Βομβολάκης (ΣΕΑ 10053) Συσκευασία Οικολογική Συσκευασία Δεκέμβριος 2013 Τι είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα; Με τον όρο "Επικίνδυνα εμπορεύματα" νοούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 - CLP.

Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κριτήρια ταξινόμησης - Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκπαίδευση νέων χημικών REACH-CLP, Αθήνα 14,15,16/10/2013, ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2014 L 365/89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ. Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ.Χ.Κ. Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 17 Μαρτίου 2014 1 Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ Λογικό διάγραμμα ταξινόμησης μείγματος 2 3 Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα.

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ή διατίθενται ( 3 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία

εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ή διατίθενται ( 3 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία L 303/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεμβρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα