Υποσργείο Σσγθοηλφληώλ θαη Έργφλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποσργείο Σσγθοηλφληώλ θαη Έργφλ"

Transcript

1 Υποσργείο Σσγθοηλφληώλ θαη Έργφλ

2 Σηότος ηες Εθζηραηείας Αλεκπόδηζηε Αζθαιής θαη Ασηόλοκε Δηαθίλεζε φισλ ησλ Δκπνδηδφκελσλ αηφκσλ Σε έλα περηβάιιολ θηιηθό θαη προζπειάζηκο.

3 Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 12/12/08

4 Η αρτή ηες προζβαζηκόηεηας ζα είλαη πιένλ προηεραηόηεηα γηα ην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ. Η δέζκεσζε γηα σιοποίεζε όιφλ εθείλφλ ηφλ έργφλ ποσ δηαζθαιίδοσλ έλα περηβάιιολ θηιηθό θαη προζπειάζηκο γηα όιοσς ηοσς ζσκποιίηες κας, αποηειεί έλα από ηοσς ζθοπούς ηες Εθζηραηείας.

5 Σηότος, έλα περηβάιιολ θηιηθό θαη προζπειάζηκο γηα όιοσς ηοσς ποιίηες

6 Ση ζέινπκε λα αιιάμνπκε απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε

7 Πάξνδνο ιεσθφξνπ Μαθαξίνπ

8 Πεδνδξφκηα ζην θέληξν ηεο Λεπθσζίαο

9 Λεσθφξνο Μαθαξίνπ - Λεπθσζία

10 Η απνπζία πεδνδξνκίσλ, αθφκε θαη ζε θχξηεο νδηθέο αξηεξίεο ηεο πφιεο Οδφο Πξνδξφκνπ

11 ηάζεηο ιεσθνξείσλ κε θάζεηεο πηλαθίδεο δηαθήκηζεο πνπ θιείλνπλ ην δξφκν Λεπθσζία - θέληξν

12 Η νξγαλσκέλε θαη ζπιινγηθή πξνζπάζεηα φισλ ησλ Σκεκάησλ καο θαη ε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκφδηεο Τπεξεζίεο, κπνξεί λα επηθέξεη ηελ αιιαγή εθείλε ζηελ λννηξνπία, πνπ απνηειεί θαη ην θχξην εκπφδην ζηελ έληαμε φισλ ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ

13 ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο Δίλαη ε αλεκπφδηζηε πξφζβαζε Σσλ Εκποδηδόκελφλ αηόκφλ ζε φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ: ελαέξηεο ζαιάζζηεο επίγεηεο κεηαθνξέο Καη ζηα Κπβεξλεηηθά θηίξηα θαη πεδνδξφκηα

14 Δκπνδηδφκελα άηνκα 45 50% άηνκα κε αλαπεξία 10% ειηθησκέλνη εηψλ 14%, ππεξήιηθεο άλσ ησλ 75 εηψλ 6%, λήπηα 0-4 εηψλ θαη ζπλνδνί 11%, έγθπεο 1,5 %.

15 Υποσργείο Σσγθοηλφληώλ θαη Έργφλ Γηα ην θξάηνο καο, ε δηαζθάιηζε ηφλ ίζφλ εσθαηρηώλ γηα όιοσς ηοσς ποιίηες απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε. Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ

16 Φηινδνμνχκε, φηη κε ην Έηνο Πξνζβαζηκφηεηαο 2009, ζα αλεβάζνπκε αθφκε πηο υειά ηολ πήτσ ηφλ απαηηήζεφλ κας σο θνηλσλία, ζε ζέκαηα άλεηεο θαη αζθαινχο δηαθίλεζεο.

17 Σν θάζε Σκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ, αθνχ εμεηάζεη ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ ζηηο Τπεξεζίεο ηνπο, ζα πξνηείλεη κέηξα γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.

18 Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ To ΣΓΔ πξνρσξά ζηε ζπζηεκαηηθή αλαβάζκηζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ ξακπψλ κε ηηο ηειεπηαίεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνλννχλ ηηο ζσζηέο θιίζεηο θαη ελζσκαηψλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ αλεμάξηεηε δηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία

19 Φσηνγξαθία απφ ηηο εξγαζίεο ζηελ Θεκηζηνθιή Γέξβε γηα νινθιήξσζε ηεο αιπζίδαο πξφζβαζεο κε ηελ θαηαζθεπή ξάκπαο πξνο ηα θαηαζηήκαηα.

20 Ράκπα γηα είζνδν ζε θαηάζηεκα ηεο Θ. Γέξβε

21 Οδεγφο Όδεπζεο Σπθιψλ Θ. Γέξβε

22 Η θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο κε ζηφρν ηελ εληαία αληηκεηψπηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δηεπθνιχλζεσλ, φπσο ξάκπεο θαη δηαβάζεηο πεδψλ, είλαη νπζηαζηηθή γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα.

23 Πνιενδνκηθφ έξγν παξαιηαθνχ δξφκνπ Λάξλαθαο - Γεθέιηαο

24 Η ζεκαζία ζηε ιεπηνκέξεηα ζρεδηαζκνχ/ θαηαζθεπήο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε ζσζηή θαζνδήγεζε ησλ ακεα

25 Η πξνζπάζεηα θαη ε κειέηε γηα εμεχξεζε ζρεδηαζκψλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ρξεζηψλ, είλαη ζπλερήο.

26 Σν Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ είλαη επίζεο επηθνξηηζκέλν κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ Κξαηηθέο Τπεξεζίεο.

27 απνθαηάζηαζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ Κξαηηθέο Τπεξεζίεο, Απνθαηάζηαζε πξφζβαζεο Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο

28 ηνπο ζηφρνπο γηα ην 2009, ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ έρεη ζπκπεξηιάβεη θαη ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ηεο θαηάιιειεο ζήκαλζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ φζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο αιιά θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνπλ.

29 Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ Γελ λνείηαη πιήξεο θνηλσληθή ελζσκάησζε εάλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο αλεκπφδηζηεο δηαθίλεζεο, κέζσ ησλ Γεκφζησλ Μέζσλ κεηαθνξάο. Μέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο, ζηφρνοη ε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηφλ ιεφθορείφλ, κε λέα τακειοδάπεδα, θηιηθά προς θάζε θαηεγορίας τρήζηε.

30 Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ Λεσθνξεία Σα λέα απηά τακειοδάπεδα ιεφθορεία, ζα επηηρέποσλ ζε Ακεα ποσ τρεζηκοποηούλ ηροτοθάζηζκα, λα εηζέρτοληαη ασηόλοκα, φπσο θαη ηα άηνκα κε θάπνην άιιν πξφβιεκα θηλεηηθφηεηαο. Η αλαλέφζε ηοσ ζηόιοσ ηφλ ιεφθορείφλ ζα αρτίζεη από ηο 2009 θαη ζα ηειεηώζεη ζε κηα 5εηία.

31 Νέος ζτεδηαζκός ηφλ ζηάζεφλ κε όιες ηης απαηηούκελες δηεσθοιύλζεης, ψζηε φινη νη πνιίηεο, λα κπνξνχλ απηφλνκα λα επηβηβάδνληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη ζσζηά γηα ηελ δηαδξνκή ηνπο.

32 Σν Σκήκα Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Σν Σκήκα Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο έρεη ηελ επζχλε ηεο επηηήξεζεο ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα φηαλ ηαμηδεχνπλ αεξνπνξηθψο.

33 Πξηλ έλα πεξίπνπ κήλα άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ν λένο αεξνιηκέλαο Πάθνπ θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009, αλακέλεηαη ε παξάδνζε ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αεξνιηκέλα Λάξλαθαο. Οη αεξνιηκέλεο απηνί έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζχγρξνλα πξφηππα γηα λα εμππεξεηνχλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πνπ ζα ηαμηδεχνπλ αεξνπνξηθψο.

34 Σκήκα Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ΦΩΣΟ 2007 απφ ζεκηλάξην ελεκέξσζεο ησλ ππεπζχλσλ αεξνδξνκίνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ακεα

35 Σν Τπνπξγείν καο απαίηεζε ηελ ζχζηαζε Επηηροπής Φρεζηώλ αεροδροκίοσ φπσο πξνηξέπεη ε επξσπατθή λνκνζεζία, φπνπ ζα εθπξνζσπνχληαη θαη ηα Αηνκα κε Αλαπεξία, ψζηε λα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ ην νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηεπθφιπλζε ηνπο.

36 Σν Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο Δληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2009, ζα εηνηκαζηνχλ νη πιαηθφξκεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηα πινία. Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ πινίσλ φκσο, απαηηεί αθφκε αξθεηή δνπιεηά.

37 Σκήκα Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Απφ ηα 52 Σαρπδξνκηθά Γξαθεία ηα 48, είλαη πξνζβάζηκα ζε άηνκα κε αλαπεξία. ζα γίλνπλ βειηηψζεηο, φπσο, λα ρακειψζεη ην χςνο ηνπ πάγθνπ εμππεξέηεζεο, γηα πην ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ ΑκεΑ

38 Θα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα απνθαηάζηαζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην θεληξηθφ Σαρπδξνκείν πιαηείαο Διεπζεξίαο Κεληρηθό Τατσδροκείο Πιαηείας Ειεσζερίας

39 90 % ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ είλαη πξνζβάζηκνη Σκήκα Αξραηνηήησλ

40 Δληφο ηνπ 2009 ζα γίλνπλ πξνζβάζηκα ηα πην θάησ: ην λέν ζηέγαζηξν νηθίαο Θεζέα, Οξθέα θαη Αηψλα ζηελ Πάθν θαζψο θαη επξχηεξε κειέηε αλαβάζκηζεο ηνπ ρψξνπ Ο Αξραηνινγηθφο ρψξνο Πέγεηαο. Η Βαζηιηθή Υξπζνπνιίηηζζαο. Σν Μνπζείν Κνπθιηψλ

41 Μνλάδα Οδηθήο Αζθάιεηαο Δλεξγφ ξφιν ζηα ζέκαηα αζθαινχο δηαθίλεζεο ζε δξφκνπο θαη πεδνδξφκηα έρεη ε Μνλάδα Οδηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ

42 Γξαθείν ρεδηαζκνχ γηα ηα ΑκεΑ πληνλίδνληαη απφ ην Γξαθείν ρεδηαζκνχ, Δπηηξνπέο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα: πεδνδξνκίσλ παξαιηψλ πνπ έξγν έρνπλ ηελ πξνψζεζε κέηξσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα.

43 Τπνινγίδνπκε πνιχ ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ νξγαλψζεσλ αλαπήξσλ. Δμ άιινπ ην Γξαθείν ρεδηαζκνχ γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία ην νπνίν έρεη ξφιν ζεκαληηθφ λα παίμεη ζηελ επηθνηλσλία κε ηηο Οξγαλψζεηο ΑκεΑ θαη ηε δξνκνιφγεζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζρεδηάδνληαη

44 Άιιεο εθδειψζεηο θαη δξάζεηο γηα ην έηνο 2009 I εκηλάξηα γηα: α) ηελ Πξνζβαζηκφηεηα ζην Γνκεκέλν πεξηβάιινλ, β) ηνλ Οδεγφ Όδεπζεο Σπθιψλ. ΙΙ Κπθινθνξία γξακκαηνζήκνπ γηα ηελ Δθζηξαηεία Ιηη Θεζκνζέηεζε Γηαγσληζκψλ γηα ηελ θαιχηεξε αξρηηεθηνληθή ιχζε πξνζβαζηκφηεηαο. Πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ Γνθηκίνπ, Βξαβείν Γεκνζηνγξαθίαο θιπ ΙV πλεξγαζία κε ΔΣΔΚ γηα θαζνξηζκφ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ πξνζβαζηκφηεηαο θηηξίσλ

45 Μέζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Έηνπο Πξνζβαζηκφηεηαο, ζεκαληηθφ ξφιν ζα έρεη θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Γήκσλ θαη ηελ Αζηπλνκία γηα: Αχμεζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ, ζηα αζηηθά θέληξα. Αχμεζε ηνπ πνζνχ γηα ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε ζε ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα ΑκεΑ. απζηεξή αζηπλφκεπζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ΑκεΑ.

46 Έρεη ζπζηαζεί Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή ε νπνία ζα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ηνπ Έηνπο Πξνζβαζηκφηεηαο 2009, φισλ ησλ Σκεκάησλ.. ηελ Δπηηξνπή απηή ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ε πλνκνζπνλδία Οξγαλψζεσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία.

47 Μέιε ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νξγαλψζεηο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ζα αξρίζνπλ επηηφπηεο επηζθέςεηο ζε θπβεξλεηηθά θηίξηα γηα πηζηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο.

48 Με ην πέξαο ηεο Δθζηξαηείαο Σν Τπνπξγείν Θα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηα ΑκεΑ, ην νπνίν ζα εθδνζεί θαη ζε γξαθή Braille θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Γεκνζηνγξαθηθή Γηάζθεςε γηα απνινγηζκφ ηεο Δθζηξαηείαο.

49 Οξακαηηδφκαζηε κηα Κχπξν ζηελ νπνία ε ειεχζεξε θαη αζθαιήο δηαθίλεζε ζα απνηειεί θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα

50

ΚΡΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑμεΑ :ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑμεΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ

ΚΡΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑμεΑ :ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑμεΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΚΡΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑμεΑ :ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑμεΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ Σεο ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Αύγοςζηορ 2010 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Οπιζμόρ Δπιηποπήρ Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν

Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Μειέηε εθαξκνγήο πνζνηηθνπνηεκέλεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ Κύπξν Γηαηξηβή πνπ ππεβιήζε γηα ηε κεξηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αξρέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ εθαξκνζηέα ηελ ππνδνκή δηθηχνπ πνδειάηνπ ζε

ΠΔΡΗΛΖΦΖ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αξρέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ εθαξκνζηέα ηελ ππνδνκή δηθηχνπ πνδειάηνπ ζε ΠΔΡΗΛΖΦΖ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αξρέο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ εθαξκνζηέα ηελ ππνδνκή δηθηχνπ πνδειάηνπ ζε κία πφιε. Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο πνιηηηθέο θαζψο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 12.3.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα